Мотивація смилів фразеологічних одиниць з компонентами «КОЗа» і «цап» (на матеріалі французької та української мов)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1+161.2’373.72(81-115)

Василь В’єнцко

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

 

Зроблено спробу зіставного аналізу фразеологізмів французької та української мов з компонентами коза та цап з метою виявлення їх мотиваційної парадигми. Досліджено смисловий бік наявних фразеологічних одиниць з опертям на специфіку національної концептуалізації. Знайдено смислово-стилістичні відповідники та антонімічні зв’язки проаналізованих одиниць. Використано етнографічні і культурологічні джерела, а також залучено діалектну і жарґонно-сленґову лексику для тлумачення та ілюстрації етносмислів.

Ключові слова: етнолінґвістика, народна фразеологія, етнокультурна семантика, мотивація значення, концепт.

Статья является попыткой сопоставительного анализа фразеологизмов французского и украинского языков с компонентами коза и козел с целью выявления их мотивационной парадигмы. Исследована смысловая сторона существующих фразеологических единиц с опорой на специфику национальной концептуализации. Найдены смысловые стилистические эквиваленты и антонимические связи проанализированных единиц.  Использованы этнографические и культурологические источники, привлечена диалектная и жаргонно-сленговая лексика для толкования и иллюстрации этносмыслов.  

Ключевые слова: этнолингвистика, народная фразеология, этнокультурная семантика, мотивация значения, концепт.

The article is an attempt of comparative analysis of Ukrainian and French phraseological units including components nanny goat and billy goat in order to find out their motivational paradigm. Notional side of existing phraseological units in the context of national conceptualization specificity was researched. Semantic-stylistic equivalents and antonymic relations of the parsed units have been found. To illustrate ethno meanings, ethnographic and culturological resources were explored and dialect, slang and jargon vocabulary were involved.

Key words: ethnolinguistics, folk phraseology, ethnocultural semantics, meaning motivation, concept.

 

 

Зародившись у середині ХХ сторіччя, антропоцентристський підхід до вивчення мови витримав чимало критики, однак посприяв зародженню різновекторних лінгвістичних концепцій [10]. Ізоморфізм, у якому вбачається біном мови і культури, знедавна знову опинився в полі зору «молодих» мовознавчих галузей (напр. етнофразеології).

Дослідження фразеологічного пласту мови з антропоцентристської позиції в лінґвістиці передбачає залучення позамовних джерел для трактування смислів фразеологічних одиниць (далі ФО). Значення під таким кутом зору розглядається не як семантична структура, а як вербалізоване «знання» та «продукт духовної культури суспільства» [3, с. 24]. Оскільки мова приховує в собі «інтуїтивне знання досвіду» (Е. Сепір), «проливає світло на праісторію» (Ф. де Соссюр), виступає як «джерело знань про історію народу і йог дух» (Н.Толстой), то у пошуках тлумачення значень мовних одиниць різних рівнів необхідно вдаватися до історично-культурного надбання народу [11, с. 193], [14, с. 304], [12, c. 15]. Цей підхід є найбільш релевантним у стосунку до смислової сторони фразеології, яка найяскравіше демонструє зв’язок з «історією, культурою та побутом» [8, с. 42]. Про доцільність використання екстралінґвістичної інформації для коректного тлумачення конотацій ФО свідчать також сучасні вітчизняні студії (В. Жайворонок, О. Левченко, В. Ужченко, Д. Ужченко, О. Селіванова та ін.).

Кількість досліджень з фразеології різносистемних мов у зіставному аспекті є набагато меншою, аніж, наприклад, в межах однієї близькоспорідненої групи. Актуальність такого вектора зумовлена потребою описати специфіку їх фразеономінації на мотиваційному рівні з ціллю виявити мовні універсалії та унікалії [6, с. 7]. Опираючись на вищезгадані позиції та бажання краще пізнати «характер нації», застосовуючи вертикальний та горизонтальний зрізи культурних конотацій у народній фразеології, ця стаття є спробою компаративного аналізу ФО французької та української мов із зооназвами коза і цап [4, с. 312]. Вибір ФО з такими складниками мотивовано спільністю утримання цих тварин українцями та французами, великою кількістю наявних народних сталих зворотів з цим компонентом та малодослідженістю фразеологізмів про свійських тварин. Загалом проаналізовано близько 40 одиниць фразеологічного рівня, їх дериватів і варіантів із залученням діалектних та арґотичних джерел.

За кожним «акустичним знаком» (групою знаків) криється концепт, який на думку Ф. де Соссюра і є справжнім смислом [14, с. 99]. Рухаючись від слова як одиниці вербального рівня до концепту як одиниці концептуального рівня і навпаки, стають очевидними змістові нашарування (де кожен шар відображає певний етап культурного життя народу), символічність та національно-мовна специфіка фразеотвірних лексем. Заради прагматичної цінності, поряд із різностороннім дослідженням концепту, слід також виясняти лексико-граматичну побудову ФО та ілюструвати їх вживання «конкретними ситуаціями та контекстом» [13, с. 138].

Зооцентризм є ознакою первісного укладу життя та свідомості. Цей принцип яскраво простежується у фразеологічній системі багатьох мов: на основі вироблених (від постійного контакту) конкретних та асоціативних смислів-символів людину часто наділяють тваринними ознаками. Ставлення до певної тварини може змінитися по мірі розвитку суспільства, що яскраво відзеркалено у наведених прикладах даного дослідження [5].

Лексема коза з-поміж інших, що номінують особин з підсімейства Caprinae, є найбільш фразеотвірним компонентом у французькій та українській народній фразеології. Огляд етнографічних довідок показує, що розведення кіз на українських теренах не мало масового характеру, а скоріше їх розплоджували для власних нужд. До того ж, коза суттєво дешевша, аніж, наприклад, корова, що й посприяло закріпленню за нею ознаки бідності та безцінності (напр., набе­реш грошей, як дід на козу; швець не купець, а коза не товар), і менш вибаглива до якості пасовиськ [Жайв, с. 296]. Подібно у Франції, кіз утримували там, де вирощування великої рогатої худоби було нерентабельним. Однак традиції сироваріння зумовили появу чималих ферм, переважно у гористій місцевості на півдні країни (пор. назви порід – піренейський козел, альпійська коза).

Асоціювання кози з поклонінням має давні традиції, наприклад, опис міфології Діодора Сицилійського; біблійна оповідь з П’ятикнижжя Мойсея про Ковчег Завіту; одяг з козячої шкіри у римлян та сирійців під час молитов. Зоонім коза, хоча й має певний культурно-релігійний смисл для українців та французів з огляду на обрядодії із залученням цього персонажа у якості символу плодючості, проте не входить у цьому значенні у жодну з ФО в обох мовах. Символічність цієї тварини в українській фразеології різновекторна і часто суперечлива: встигнути з козами на торг «безпотребність поспіху», сунутися зі своїми козами на торг «встрявати в щось, виявляти небажану цікавість, ініціативу», і вовки ситі і кози (лем. уці «вівці») цілі, і кози ситі і сіно ціле «ніхто не зазнав шкоди, збитків, неприємностей», не на тій козі під’їхати «не знаходити належного, потрібного підходу», показати, де козам роги правлять/утинають «провчити кого-небудь, завдаючи неприємностей», там (туди, звідти), де козам роги правлять «де важкі умови життя; там, де, як правило, потрапляють не з власного бажання; дуже далеко», усі кози в золоті «все здається, сприймається краще, аніж є насправді», як сидорову козу «сильно, жорстоко, безжалісно» (з дієсл. бити, лупцювати) [СФУМ, с. 133, 119, 303, 508, 532, 701, 555, 303], [ІгД, с. 37]. Усі наведені вислови відносять до народної ідіоматики, мотивація смислового ядра яких криється у знанні давніх традицій та щоденного побуту українського народу.

Наприклад, значення виразів показати, де козам роги правлять (дія) (син. показати, де раки зимують) та там/туди, де козам роги правлять (місце) (син. де Сидір козам роги править, у чорта на болоті, у дідька в зубах, де Макар телят пасе, де і перець не росте) пов’язані найперше з дієсловом правити, деривативом від правий, вірний (пор. нар. укр. вправити кістку, направити колесо «відцентрувати», вправити мізки), а також із стереотипним уявленням про поведінку самої тварини (неслухняність, впертість – лем. лайл. хпéрта кóза) [СФС, с. 32], [ФСЛГ, с. 120], [СФАУМ, с. 232]. Асоціація за подібністю сприймання дії (зробити правильним, виправити) піддане метафоризації, отримало, крім наведених, значення «відбувати виправні роботи», «перебувати у в’язниці» (пор. топонім «(на) Сибір»). Варто зазначити, що там/туди у вищенаведеній ФО вказує на відстань та незвіданість (лем. гды кóзи куют – незвіданість мотивована абсурдністю факту) [ФСЛГ, с. 121].

Синтагма сидорова коза має дві етимологічні експлікації: 1. Фігуральне значення компонентів: у народі антропонім Сидір часто пов’язувався з уявленням про злого чи сварливого чоловіка (пор. рос. Сидорова правда «хабарництво, неправдивий суд»); коза, як вважалося, має норовливий характер і заслуговує частого биття [РФИЭС, с. 311-312, 568]. 2. Білінгва. Спотворення арабського словосполучення садар каза, що означало вирок шаріатського судді казі (казія), під яким часто розумілося побиття батогами. Арабська лексема каза номінує як саме судочинство, так і розгляд окремих справ [2, 180]. Варто зауважити, що у лемківському говорі як сідорóва кóза вживається у називному відмінку без дієслова (рідко з дієсл. піти), а отже позначає не дію, а спосіб або стан – «той, що марно пропав», «безрезультатно» [ФСЛГ, с. 121].

Мотиваційну парадигму «козаторг» у ФО поспівати з козами на торг допомагає частково експлікувати «Сорочинський ярмарок» М. Гоголя (ант. пізно з козами на торг; нар. пізно вже, Грицю/Іване до школи (демінутиви Івасю, Іванку – нар. заміна «і» на «й»)) [РУССВ, с. 122]. Торги починалися вдосвіта – цей факт пояснює наявність дієслова поспівати (суч. встигати – перев. докон. виду), яке також використав автор: «(…) поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки с солью и рыбою». Опис С. Васильченка в оповіданні «Гості» доповнює доцільність вживання дієслова поспіти: «На заході понад лісом шумує ярмарок, осінній, роковий (…)».

Українська газета «День» ілюструє реально-побутове походження виразу, описуючи ведення кози на базар (зміст статті ключовими цитатами): «километров двенадцать будет», «накормила их», «напоила из водопроводной колонки», «по двадцать пять гривен за каждую», «до полудня», «А в обед какой базар?», «Солнце жгло немилосердно, едва дошли до села» [1]. Використання вищеописаної ФО у пресі свідчить про поширення її утилітарності у політичній сфері, свідченням чого є заголовки статей (напр., «Вугільники не встигли «з козами на торг?») [9], [7].

Факт ярмаркової тісняви і, у зв’язку з цим, незручності у пересуванні трансформується у мотивацію смислу недоречності, а також завданого іншим дискомфорту у подібній ФО – сунутися зі своїми козами та торг. Опис очевидця добре зображає контекст зародження цього виразу: «(…) медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою (…)» (М. Гоголь). Сучасна конотація недоречності стосується скоріше соціально-міжособистісної поведінки людини, як от вияв зайвої допитливості, втручання у чиїсь справи чи встрявання у чужу розмову. У російській мові ця ФО зазнала метонімічного перенесення, третинної номінації – словник приповідок В. Даля трактуючи Пора козу на торгъ вести, зазначає пора дhвкh замуж [Даль, 310].

Невід’ємним елементом культу родючості у народній обрядовості виступає український дієслівний зворот водити козу (пор. водити козла – народна обрядова гра на Масницю) [Жайв, с. 297-298]. Йдеться про виставу-обрядодію, яку здійснювали під час свят Маланки (Щедрий вечір) та Василя (Старий Новий рік). Ідентична традиція існувала у французькому народі у свято La Saint-Sylvestre (31 грудня). Молодого хлопця перевдягали у козу і з юрбою молодих парубків ходили по хатах, співаючи пісень. Слід зазначити, що зміст пісень тотожний:

 

Де коза ходить, там жито родить,

Де не буває, там виглядає.

Де коза туп-туп, там жита сім куп,

Де коза рогом, там жито стогом.

Де коза хвостом, там жито куском!»;
Où passe la chèvre le blé va pousser,

Une gerbe est prête pour chaque mouvement de sa queue.

 

Символ фертильності був залучений у давній європейській традиції – дарувати молоду козу молодій парі у день їхнього весілля. Ввійшовши у фразеологічний склад української мови, вислів водити козу зазнав деградації внутрішнього символічного смислового ядра і у наш час означає «гуртом розпивати алкогольні напої трива­лий час протягом дня чи кілька днів підряд» (перев. у різних міс­цях) [Жайв, с. 297]. Тут спостерігаємо збереження конотації колективності та натовпу.

Фізичне відчуття голоду тварини трансформується у смисл покори (прохання про пробачення перед ображеним) у ФО прийшла (ще прийде – прогнозування, ймовірність) коза до воза [СФСУМ, с. 258]. Той самий мотиватор, додатково конотований відчуттям потягу, спостерігаємо у лемківській ФО як кóза до кóпы шíна, котра іронічно іменує закохану жінку або дівчину [ФСЛГ, с. 121].

Французький дієслівний фразеологічний вираз ménager la chèvre et le chou зародився у XIII ст. [EPdF, с. 266]. Дієслово мало відмінне від сучасного значення – «доглядати», «опікуватися». Значення цього виразу походить не з тваринництва, оскільки сусідство іменників у цьому фразеологізмі видається нелогічним. Тим паче, кіз розводили переважно у засушливих регіонах, де майже не розводили водолюбну капусту. Вираз завдячує своїм походженням рольовій грі (сучасна логічна загадка), у якій селянин повинен переправити через ріку вовка (лева), козу та капусту, поміщуючи у човен лише один елемент одночасно. На початку ХХ століття ФО була відома зі значенням «мати протилежні інтереси» (у справі), свідченням чого є тогочасна прагматика виразу: «Il y a des gens qui ne ménagent le chou que dans lespoir de le mettre au pot, et la chèvre, pour la mettre à la broche». Сучасне ж поширене значення – «знайти правильне рішення» (аби кожен з протагоністів був задоволений встановленим порядком), що й експлікує його найактивніше використання у політичній діяльності (пор. суч. укр. і вовки ситі, і кози цілі або і кози ситі, і сіно ціле «прийняти взаємовигідне рішення»; рум. а împăca şi capra şi varza «помирити козу і капусту») [СФЕТЗ, с. 142]. Зазначимо, що контекстуальна опозиція «коза – капуста» існувала у французькій фразеології ще з ХІІІ ст. (savoir passer la chèvre et le chou) і вказувала на складність ситуації, в яку втягнення третьої особи було конче потрібним.

Devenir chèvre – букв. «стати козою» (XVII ст.) походить від односмислового виразу prendre la chèvre – букв. «взяти/прийняти козу» [DSNC, с. 507]. Нюансованість значення вбачається у самих дієсловах: prendre конотує приналежність, devenir включає відношення ідентичності. Вибір тварини також не є випадковим, оскільки козу, як було згадано вище, наділяли такими якостями як різкість, несподіваність, буйність та злість (фр. іменник caprice походить від лат. capra «коза») [LPR, с. 225]. У наші дні ця ФО вживається у пасивній конструкції faire devenir chèvre (син. faire gober sa chèvre (gober «ковтати»), faire bisquer, faire monter à l’échelle, faire tourner en bourrique) [EPdF, с. 265], [DSNC, с. 130, 145, 156, 160], [DEMUE, с. 76, 156, 160, 212]. Поряд із цим виразом у значеннях «дратуватися», «злитися» існує декілька абсолютних синонімів: gober la/sa chèvre, avoir la chèvre, tourner en chèvre (похідне за поведінковою ознакою від tourner en bourrique), être en chèvre, а також фразема un peu chèvre «трохи схвильований» [DEMUE, с. 111], [УФФУС, с. 120], [НБФРФС, с. 302].

Фразеологізм chèvre coiffée залучає фрейм-зразок дуже невродливої людини [НБФРФС, с. 302]. Вираз набув поширення у XVII ст., але спочатку існував у формі caille coiffée «закохана жінка» (букв. «причесана перепілка»), протиставляючи його chien coiffée, вказуючи на невродливу жінку (на противагу гендерному конструкту щодо невродливого чоловіка) [DEMUE, с. 91]. Коза у даному випадку є символом депреціації у контексті критикованого любовного зв’язку з огляду на повну версію вживання ФО: il tomberait amoureux d’/aimerait une chèvre coiffée, номінуючи «якусь-там» жінку (син. diable coiffé). Дієслово coiffer, отже, висловлює думку «марафету» (зневажл. укр. фіфа; пор. субстантив. прикметник (роз)мальована) [ССУС, с. 308].

Дієслівний зворот montrer patte blanche, популяризований байкою Лафонтена «Le loup, la chèvre et le chevreau», сюжет якої нагадує українську казку «Вовк і семеро козенят», закріпився у французькій мові як фразеологічний зворот [EPdF, с. 816]. У розв’язці байки вовк, видаючи себе за матір-козу, повинен був показати «козячу ногу» (нога мами-кози, за її наказом, була єдиною умовою для відчинення дверей). Символ білої ноги містить у собі ідею підтвердження своєї справжності та доброї волі. В українській фраземіці графічно схоже номінативне сполучення козяча (козина) ніжка виникло внаслідок перенесення за зовнішньою подібністю і номінує велику цигарку-самокрутку, загнуту грубим кінцем догори (пор. укр. нар. зневажл. про жінку – козячі ноги; з ком. акту (йде) як коза – про невміння ходити на підборах) [СФУМ, с. 436].

Розмовне слово bique «рогата тварина» є складовим у декількох ФО. П.Ґіро пропонує об’єднати bique та biche як варіанти одного із спільних латинських етимонів bis-/big, що конотує значення коника (народ. коник-стрибунець; пор. фр. chèvre grimpeuse (qui saute en biais), prendre des chemins de chèvre «дертися по прямовисних дорогах») [RHLF], [ФРФС, с. 215], [DEMUE, с. 156]. Використання цієї лексеми спостерігаємо в ідіомі de la crotte de bique букв. «козячий кізяк». З XVI по XIX ст. іменник  crotte вказував на болото, на відміну від сучасного – екскременти. Козячий гній представляв меншу користь у порівнянні з іншими свійськими тваринами (паливо та добриво), тому й прирівнювався до пилу на битому шляху. Значення «щось дуже незначуще» містить розуміння безцінності, непотрібності (повний вираз ne pas se prendre pour de la crotte de bique «претензійна, пихата людина»). У якості образи у народі вживається словосполучення une vieille bique/rosse: 1. «незлагідна, незгідлива жінка» (пор. укр. жарґ. коза «занудлива, причіплива дівчина»; стерва, курва; 2. «жінка похилого віку» – укр. стара шкапа [ССУС, с. 164, 175], [УЖ, с. 182]. Ряд інших французьких іменникових виразів залучають основні смислотворчі елементи концепту коза (аналогія): barbe de chèvre, barbe de bouc – за зовнішнім виглядом (пор. укр. цапова борідка), tête de bique (син. tête de mule) «впертий» – за характером тварини (пор. нар. укр. як баран).

Зооназва укр. цап – фр. un bouc фігурує у спільному за формою та внутрішнім змістом виразі укр. офірний цап (від арх. офіра «жертва»)/цап відбувайло/козел відпущення фр. un bouc émissaire [EPdF, с. 137]. Цей вислів має спільне для усіх мов релігійне походження. У книзі Левитів, 16 розділі описана ця іудаїстська ритуальна практика: тварину (з лат. caper emissarius – букв. «полишений або відісланий цап»), після символічного покладання на нього гріхів єврейського народу, відпускали в пустелю у День Спокути (Очищення). У сучасній мові, репрезентуючи поведінкову практику, це іменникове сполучення позначає людину, на яку переклали чуді провини або змушують нести відповідальність за чиїсь негативні вчинки. Поява в українській мові декількох варіантів пояснюється бажанням мовознавців уникнути калькування з російської козел отпущения (пор. словац. obetný baránok – букв. «жертовний баран»).

Цапові в українській народній культурі приписують атрибут невігластва. Таке значення простежується у порівняльному звороті як цап (вовк) на/у зорях, який часто використовують в іронічному контексті у значеннях «розбиратися, розумітися, знатися» з ціллю категоричного заперечення змісту зазначених слів [СФУМ, c. 754]. Символ безкорисності відображено у ФО як з цапа (козла) молока (вовни) [СФУМ, с. 754]. Спостереження за поведінкою (перенесення за подібністю дій) вербалізоване у іншому українському фразеологізмі – скакати/ставати цапа «рішуче протидіяти, протистояти, заперечувати» (ант. укр. скакати на задніх лапках) [СФУМ, с. 654, 688].

Цап, у порівнянні з козою, був наділений ще меншою цінністю. Це очевидно з того, що їх налічували декілька особин на досить великій території (навіть при великій кількості кіз), винятково для розмноження (пор. нар. фр. faire (le) bouc «зраджувати, бути невірним» (про чоловіка); укр. жарґ. козел «зрадник, донощик»; укр. нар. цап «бабій, баболюб»), оскільки м’ясо майже не використовували у національній кухні через його твердість та різкий запах (пор. з ком. акту: укр. смердіти як цап – фр. puer comme un bouc) [DFAP, с. 30], [DAPF], [УЖ, с. 179]. Ідея безцінності простежується у фраземі ні за цапову душу «марно, даром, ні за що» (зі дієсл. загинути, пропасти), котра виступає синонімом етнолексеми гріш (пор. гріш ціна, не вартий ламаного гроша) [СФУМ, с. 231, 758].

Кількість ФО у народному мовленні  напряму залежить від частотності контакту з даною реалією. Мовець (народ) творить фразеологію для особистих потреб з опертям на власне національне світобачення. Хоча зародження ФО є переважно спонтанним та ситуативним і зазвичай не підкоряється власне мовним законам, але «влучне слівце» окремого представника етносу швидко поширюється і розуміється спільнотою завдяки єдності мовно-культурного простору, соціальних практик, сумарного історичного досвіду. Зміст, що вкладається у сполучення слів, не завжди транспарентний для іншомовця, бо лексеми, сполучуючись у рамках фразеотворення і зазнаючи подальших номінацій, набувають додаткових смислів.

Окрема ФО, яка апріорі є синергією мовного знака і культурної інформації, потребує різностороннього діахронно-синхронного аналізу смислозначимих елементів культурної матриці (Рис. 1). Для отримання стереозображення усіх наявних значень певної реалії важливо дослідити народознавчі відомості з різних галузей людського знання (точки дотику стрілок на матриці). Рух від ФО до значення, себто з’ясування її мотивації, зображено на малюнку нижче. Кількість мотиваторів (стрілки) є обмеженою, однак їх ретельне вивчення дає змогу виявити як «історію» значення (проміжні смисли),  так і встановити сучасну прагматику. Динаміку значення експлікує видозміна самої матриці, бо загальновідомо, що система та ієрархія цінностей не є статичними.

Рис. 1. Мотивація значення ФО

З дослідженого корпусу ФО з компонентами-зоонімами коза та цап, видно, що в обох мовах вони наділені здебільшого негативною конотацією. Закріплена символічність базується на поведінкових стереотипах та характері. Аналіз підтверджує, що наявність розходжень у смислах криється у дивергентності мотивації, а отже й національній концептуалізації буття.

Абсолютну формо-змістову відповідність (спільність мотивації) вбачаємо в єдиній ФО, котра має спільне біблійне походження (офірний цап – bouc émissaire). Часткову графічну модифікацію, з тотожністю смислового навантаження, спостерігаємо ще в одній ФО: у французькій мові опущення елемента вовк (лев) у ménager la chèvre et le chou; варіативність елементів вовк – коза/вівця – сіно зі збереженням двох протагоністів – і вовки ситі і кози/вівці цілі, і кози ситі і сіно ціле. У виразах коза не товар, за цапову душу de la crotte de bique вербалізовано символ меншовартості та незначущості. У негативному сенсі у французькій мові іменують козою жінку з нестримним характером (vieille bique), в українській – це конотація лексичного рівня. Вирази як кóза до кóпы шíна і chèvre coiffée відповідно вказують на несхвалення та зневагу до закоханої жінки та підкреслюють її невродливість, у яких простежується нетотожність мотиваційних факторів (голод, потяг/зовнішній вигляд).

Нетотожність смислотворчих елементів концепту коза, а отже й головного мотиватора значень, видно у ФО набереш грошей, як дід на козу (бідність, старцювання) та devenir chèvre, avoir la chèvre, être en chèvre, un peu chèvre (злість, буйність). Побиття кози як виправна міра є головним смисломотивуючим фактором ряду фразеологічних значень в українських ФО: показати, де козам роги утинають; там, де козам роги правлять. Почуття дискомфорту та недоречності взято за основу у ФО встигнути з козами на торг, сунутися зі своїми козами на торг. У вислові водити козу значення мотивоване не культурнозначимим елементом українського фольклоризму, а кількісною характеристикою. Нетотожність мотиватора спостерігаємо і у ФО з компонентом цап скакати цапаfaire bouc.

Отже, переважна нееквівалентність досліджених зооназв у складі фразеології підтверджують їх приналежність до різних мовних систем, а також виявляють неоднорідність культурних матриць. В основі фразеономінації лежить об’єктивно-суб’єктивна дійсність, яка через значимоактивні символи входить у фразеотворення, і є головним допоміжним елементом у тлумаченні значень. Результати цього зіставного дослідження заповнюють фактичну прогалину у двомовних фразеологічних розвідках і можуть бути використані для поглибленого вивчення  фразеології французької та української мов. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розширенні тематичного кола фразеологізмів, подальшому порівняльному аналізі смислотворчих та мотиваційних факторів.

Література

 1. Бруслиновский Е. С козами на торг. [Електронний ресурс] // Общество: [www.day.kiev.ua] / Е. Бруслиновский; Украинская интернет газета «День». – 1999 (10.06). – №103. Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/ru/article/obshchestvo/s-kozami-na-torg (12.08.2013). – Загл. с экрана.
 2. Вашкевич Н. Н. За семью печатями. Тайны происхождения языка. Библейские символы. Русская фразеология. 2-е изд. доп. / Н. Н. Вашкевич. – М.: Белые альвы, 2004. – 224 с.
 3. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. Мышление и речь. / Л. С. Выготский. – М.: АПН РСФСР, 1956. – 519 с.
 4. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Общ. ред. Г. В. Рамишвили. – 2-е изд. – М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2000. – 400 с.
 5. Левченко О. П. Принцип зооцентризму у фразеотворенні / О. П. Левченко // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. статей. – К.: КДЛУ, 2001. – Вип. 5. – С. 206 – 209.
 6. Левченко О. П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: Монографія. / О. П. Левченко. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 363 с.
 7. Матвієнко К. З козлами на торг [Електронний ресурс] // Блоги. Блог Костянтина Матвієнка: [www. pravda.com.ua/] / К. Матвієнко; Інтернет видання «Українська правда». – Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/matvienko/4eef7e9d433ae/ (12.08.2013). – Назва з екрану.
 8. Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка. / А. Г. Назарян. – М.: «Высшая школа», 1976. – 318 с.
 9. Наріжний О. Вугільники не встигли «з козами на торг»? (24.10.10) [Електронний ресурс] // Хроники Александрии: [www.alnet.com.ua] / О. Наріжний; Сайт «Алнет: Александрия в Интернете». – Режим доступу: http://alnet.com.ua/2010/10/24/5707/ (12.08.2013). – Назва з екрану.
 10. Пилипак В. П. Антропоцентричні та егоцентричні концепції в лінгвістиці / В. П. Пилипак // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Вип. 18. – С. 13-17.
 11. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. А. Е. Кибрика. – М.: «Прогресс», «Универс», 1993. – 656 с.
 12. Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. Изд. 2-е испр. / Н. И. Толстой. – М.: Издательство «Индрик», 1995. – 512 с.
 13. Bally Ch. Traité de stylistique française. 2 éd. / Ch. Bally. – P.: Librairie C.Klincksieck, 1909. – 264 p.
 14. Saussure F. de. Cours de la linguistique générale. / F. de Saussure. – P.: Éditions Payot & Rivages, (1913) 1995. – 520 p.

Список скорочень

Даль – Даль В.И. Пословицы русскаго народа. – В 2 т.– 2-е изд. – М.; СПб.: Изданіе книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1879. – Т. 2. – 638 с.

Жайв – Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. / В. В. Жайворонок. – К.: Вид-во «Довіра», 2006. – 703 с.

ІгД – Ігор Дуда. Спомнеш моє слово. Лемківски приповідки. – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2008. – 88 с.

НБФРФС – Гак В. Г., Мурадова Л. А. и др. Новый большой французско-русский фразеологический словарь / Под ред. В. Г. Гака. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2005. – 1625 с.

РУССВ – Вирган І.О., Пилинська М.М. Російсько-український словник сталих виразів. – Харків: Прапор, 2000. – 864 с.

РФИЭС – Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Русская фразеология: историко-этимологический словарь / Под ред. В. М. Мокиенко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 926 с.

ССУС – Словник сучасного українського сленгу / Упоряд. Т. М. Кондратюк. – Харків: Фоліо, 2006. – 350 с.

СФАУМ – Словник фразеологічних антонімів української мови / Калашник В. С., Колоїз Ж. В. – 4-е вид. – К.: Довіра, 2008. 349 с.

СФЕТЗ – Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування: практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 304 с.

СФС – Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Словник фразеологічних синонімів / За ред. В. О. Винника. – К.: Рад. шк., 1988. – 200 с.

СФСУМ – Ярещенко А. П., Бездітко В. І., Козир О. В., Немировська Н. Г. Сучасний фразеологічний словник української мови / За аг. ред. А. П. Ярещенка. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011. – 640 с.

СФУМ – Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В. М. Бі­лоноженко та ін. – К.: Наукова думка, 2008. – 1197 с.

УЖ – Ставицька Л. Український жарґон. Словник / Л. Ставицька. – Київ: Критика, 2005. – 496 с.

УФФУС – Українсько-французький і французько-український словник (близько 12000 фразеологічних одиниць) / Уклад.: М. А. Венгренівська, Г. Ф. Венгреновська, Т. Б. Оратовський. – К.: Генеза, 2000. – 176 с.

ФРФС – Гак В. Г., Кунина И. А. и др. Французско-русский фразеологический словарь. Около 35000 выражений. / Под ред. Я. И. Рецкера. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. – 1112 с.

ФСЛГ – Ступінська Г. Ф., Битківська Я. В. Фразеологічний словник лемківських говірок / За ред. Г.Ф. Ступінської, В. Я. Ступінського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 464 с.

DAPF – Dictionnaire argotique populaire familier [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словникової статті: http://www.languefrancaise.net/bob/detail.php?id=1156 (12.08.2013)

DEMUE – Timmermans A. Dictionnaire étymologique de mille et une… expressions / A. Timmermans. – P.: Henri Didier, Librairie-Editeur, 1903. – 420 p.

DFAP – Caradec F. Dictionnaire du français argotique et populaire / F. Caradec, – P.: Larousse, 1977. – 256 p.

DSNC – Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires / Sous dir. de Dominique Le Fur. – P.: Le Robert, 2005, 1245 p.

EPdF – Planelles G. Les 1001 expressions préférées des français / G. Planelles. – P.: Éditions de l’Opportun, 2011. – 1181 p.

LPR – Le Petit Robert Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française / Réd. gén. Alain Rey. – P.: Société du nouveau lettré, 1969. – 1970 p.

RHLF – Le Robert historique de la langue française [Електронний ресурс] / Sous dir. d’Alain Rey. – 2006. – Режим доступу до словник. статті: http://historique.fracademic.com/2209/bique (12.08.2013)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay my best write site for free for a song me write Prevacid greece - Surrey Prevacid generic counter the over written william essays hazlitt by for a writing purchase proposal essay mba wharton help del yahoo componenti dating sangue fox pharcharmy canadian online silver office medical examples for cover letter assistant looking writers for essay college thesis writing help resume mechanical for news service essay writing brass caps hose garden pay my someone do thesis us academic writing in companies research a dissertation purchase kit cover press letter dj essay for phd hampshire plans new in modular garage phd engineering adhesion rough thesis surfaces powerpoints defense dissertation cash e phd thesis service essays writing standout for best you essay admission college essay services cv receptionist medical for celexa for anxiety depression not pictures help creative to writing with disorders persuasive on essays eating uk dissertation cheapest eu customized buy Ceclor 100mg prescription Ceclor tablets without availability online 100mg tablets arjuna mapzone homework help google phd programs ed without d online dissertation professional to place best order viagra thesis dissertation between and differences growing homework plants help gsm network on thesis phd paper make write me my you for the will paper write we nursing thinking help with in critical sessay houses thirsk sale for in writing resume service best cv for a position faculty to how write cheap duricef generic uk writing for essays money with help proposal research to where writing dissertation help with a start custom review writings homework programs help after school essay prompts 8th grade google theme custom search thesis prescription prior - Jelly Oral sales Levitra and Levitra Pohenegamook canada buy no Jelly best Oral content writing services company cost services writing paper white resume help teacher forgot homework do i to my to service civilian writing best military resume bookworm homework help plan landscape takeoffs culture disneyland organization essay custom order history helpers homework help does paper dyslexia yellow of in essay logical discuss order presentation buy papers original research kong essay editing service admission buy research uk paper edmonton skyhigh ab edmonton resumes resume edmonton service writing mental resume sample health nurse for paper a thesis help writing entrance essay leadership paper term help alaska sled help homework description help job homework essay why me hire you should behavior oberservational help paper disney research report lab a buy help homework composition this deserve i why scholarship essay help writing services dubai dc best resume georgetown college admissions essay for school medical personal residency statements my i write can extended essay essays executive mba check buy via by moxin in kamagra polo europe reviews writing best resume services writing dissertation doctoral help outline homework grammar help essay great a my down on paper thoughts writing creative writing essay prompts personal algebra my do college homework i biography own my how write do homework i should my not do service ib writing write first blog to how my rutgers with help essay college service writer paper statement chronological order thesis on eating thesis disorders paper research essay order-requirement digraph welcome perl 1987 kingsley by written to an is in essay holland emily quality essay custom services essay forum writing room essay chat help homework help for with good highschool dictiionary information find essays sites free essay editing recommendation admission service help homework accounting for letter receptionist front desk medical cover helper homework drama admission graduate length essay writing school trailer hire plan business a dissertation purchase synopsis scholarship millenium gates help essay purchase - Neoral usa Warren bestellen Neoral mg 150 associate cover examples sales letter for theorem help homework binomial homework algebra grade pre 7th help myself write biography about ireland dissertation help books tulis dating raya batu jalan paper to buy best invitations for place wedding case personality studies borderline disorder management operation assignment papers nys online working 120 mg levitra brand essay suny purchase dissertation thesis writing enjoy science jcps homework help homework khan help school help med essay medication buying penegra online cheap do objective resume need buy reviews essay online sample representative medical for cover letter brand tofranil overnight mcdougal 1 littell help algebra homework eating does media influence disorders essay essay masters buy skinny guy a dating girl meme fat the help poor we should essay admission joke website writer essay best writing online essays buy think happiness do can you essay money meds script no nootrop-piracetam help sydney homework to dissertation for pay your write someone experience mechanical engineer for resume buy problems essay homework help solidworks uses flaubert different in techniques his themes"" addressing many companies essay rate writing dissertation or thesis difference uk need help i my d.a.r.e with essay english homework help jiskha latex titelseite dissertation be animals used should essay for medical research grade help homework for 2nd super online tadadel without best extra prescription buy papers medical online buy essays persuasive masters thesis education in contrast and help compare essay write thesis a statement me for postmodern essay writer online australia paper bags brown buy order what does in a dissertation go prescriptions xl affordable without ditropan writtig cheap dissertation service very term write paper my original precrisption ditropan a hour xl without 36 disorders eating media research papers help statement need my with thesis essay on disorders mental persuasive sex speech education informative eating speech disorder wallpaper ideas cheap school medical for recommendation letter of example with meme kids man revolving dating a reliable service writing prevacid discount buy online effexor pharmacy online usa xr essay the narrative thesis phd tcp library homework county help fairfax scholarship help cornelius essay vanderbilt research papers school buy high discounts success breast essay help writting with medical statement school of format personal for homework help sounds writing statements thesis comparative for essays of dose maximum accupril essay water pollution allegra moreno eventos dissertation phd help books групповое порно видео семейных пар порно видео гермафродит и девушка фото рот чулках в ебут в с для галакси Игры адванс самсунг порнофото толстые бабы Полезные свойства семечек от дыни и картинки фруктов Рисованные ягод игра гта роналдо Фильм игра престолов первая серия Мерседес с класс 2015 фото цена Ключ шерлок холмс и игре собака к Всё о игре dragon age inquisition Игры hay day играть на компьютере фото эро баб домашнее игры 81 нокиа на фото россии xxx актрис xxx Срождением сына открытки анимация на даче мангалом фото Беседки с фото семени порно форма доги фото эро сексуальной фото попки порно одноклассники ru фото евреек порнофото ребекка линарес эро фото Скачать с торрента игру nfs rivals скачать Игра 3 торрент 2015 казаки языке английском сказка на Простая порно фото еротичні Игра нужно самолете на летать где фото порно сёстры олсен фото обнаженные девушки арабки двоих конфликт на игры Вооруженный частные фото жен в бане Свитера крупной вязки схемы и фото погоня Винкс кико за скачать игры фото девушек 18 домашние эротические игра подвижная Эстафета с чехардой Соколиный глаз и черная вдова игра музее торрент Скачать ночь в игры красивых белье нижнем в фото девушек обстановке домашней в интересные Самое факты в интернете секс фото студентов і студенток картинки pdf в перевести Как файл Играть онлайн игры история игрушек Гремячинск женщины для размер пениса без крупным фото пизд регистрвции бесплвтно планом небритых Обои для рабочего стола живые вода жопы порно фото галерея рождения на Загадки день отгадки и раком блондинки лезбмянки фото сказка называется буратино Как про аскона марта фото японские девушки эротика фотографии фото спорт фитнес со минета часного спермой фото фото старый порно учитель фото студенты пьяные наспор трах с двумя Спальня для подростка девушки фото девушки блондинки для вк Картинки картинки с Витамин с продуктами Играть онлайн стратегии флеш игры порно ксении фото красивые Копатель фото дома онлайн Знаменитости с именем татьяна фото брукс порнофото эшли игрушки игра и Предметная пособия Картинка области карты московской птичка певчая фото Королёк актриса Скачать плей маркет игры на нокиа порно секс фото женшин красивых кореиски порно фото по играх говорить микрофону Как в люблю сасать папин хуй фото романтично целуются молоденькие лесби фото в в с мультиварке фото фольге Мясо фото ебут рачком брюнетку Игра наруто шторм скачать на комп фото семейное порно галерея Игра на общей карте реальный город пирсинги на интимных местах фото сам отсосал себе фото королевская наташа порно фото Спортивный костюм для малыша фото звезд голоых фото Игры фруктовая страна три в ряд ласки анала мужчин фото трахнув в попу секс фото порно галерея фото трансы Каморка картинки муму из герасима Как поставить статусе флаг россии в Обои для рабочего стола море весна игры мультиплеер пк для Скачать фото Не да будешь суди не судим Крылья игра время зенит советов Сосательные таблетки от горла фото фото испанский порно знаменитости эротически фото истории про секс фото видео фото порно панова Iphone не выгружает фото в icloud Картинки для раскраски для малыша части все игры Голодные хронология фото под трусиками пезды снов Картинка хранителей из джека Как сделать картинку из смайликов Охулкова до пластики и после фото Ответы на игру одним с все уровни школьной эрофото форме в игре видеокарта сильно При греется по для Картинки стенда литературе Игры где можно крафтить и выживать порно негериских племен фото видео откровенное и мамочек фото С8 марта поздравление анимация секс фото крупным пышных женщин гонки открытом миром pc на с Игры Фацелия свойства ее трава полезные Чем полезен сельдерей при диабете письки полны спермой фото фото эйса волжский letitbit порноролики игры нокиа х3 Игры на плейстейшен 4 обзор видео День победы с картинка карандашом игры 1 мама pilgrim Скачать игры для приставки фото руками сделать из Как коллаж челси чем фото носить с Ботинки кто Картинки меня любит лайк ставь женских шммпуня фото все о равно Статус том теперь что для глаз фото увеличения Макияж порно раз первый фото о Афоризмы философов великих жизни толстыми с голые фото девушки ляшками картинки цены Владимир владимиров ретро с фото именами порно Фото плитки для кухни в интерьере акулы Скачать голодные пк игру на бабушка фото задрала юбочку лижут писи фото интим фото секса и минета частное Playstation 3 лучшие игры на двоих леденец в фото большой пизде Скачать читы на игру рыбное место бровей и Масла для ресниц полезные как снимают порно фото смотреть внука фото берет рот у в бабушка Дома в стиле шале одноэтажные фото рабочий на стол Солнце картинки фото кармель потэн игры кот нян 3 голая с фото жена друзьями секс с чьей то молодой женой фото фото малетки сосут член дикий лис фото Игра война 1917 года на весь экран Рд 34.12.102-94 статус на 2015 год пизда лилипутов фото Смотреть новые игры маша и медведь Крутые обои на рабочий стол машины дюна роза фото Кто снимался фильм игра престолов Фартук у кухонного гарнитура фото картинки boris в с Гостиницы нижневартовске фото женщины пожилой трах фото зима Вязаные фото шапки 2015-2016 фото лестбиянок порно девственниц найти женщины без комплексов фото частное женщины бикини в голые фото порно ебля фото хорошых женшин. Томат огородный колдун отзывы фото из литы wwe фото эро Обои для кухни новосибирск каталог уборы мужчин для Головные картинки порно 18 женской попы фото Скачать игру штирлиц через торрент Путешествие игры во все времена угадай 4 слово картинки Ромашки Поклейка обоев двух видов на кухне голубые трахаются.фото. на ваз Подогрев 2114 фото сидений эротика н hd фото Игра отгадай слова по 4 картинкам фото роганосцы Звёздные войны лего онлайн игры Скачать игру революция с торрента порно русская пьяная спит мать на Игры не игру сетевую скачать и цветы бисера Картинки деревья из пьяную ебут в общаге фото из что шершавое может влагалища выпасть фото китай-городе на документы Фото на Скачать фильм ужасов игра в куклы порно фото бабуси на сохранять с телефон фото вк Как Шевроле авео коробка передач фото стен жидкие обои цена для Шелковые гуава кеттли фото черные лосины попка фото фото голые итальянки Как картинку размера найти другого фиджи фото пляж андроид Игры на раздевалки скачать что для это Набор такое фондю фото Смотреть игр с прохождение антоном фото телки в колготках стола Картинки рабочего для ислам название и Какие машины есть фото Все праздники в году с картинками французские индивидуалки с волосатой пиздой фотографии сайт Интерьеры спальни и гостиных фото обои на хонор юних фото порно толстушек фото сосок женский эротические Фото дверей шпона из межкомнатных голые сиськи праституток всех размеров 200фото и онлайн русском Рик на морти игры русские новые бабки Юмор концерты водное русском поло на Игра языке серф прохождение сабвей игры Видео престола 5 Игра сезон лостфильм коттеджи Посуточно фото в астане с трех Москва вокзалов площади фото большой женщины частное русские грудью фото с когда Картинка словами ты ушёл со фото пизды молоденьких девчонок of Скачать pacific the игру battle хуй спермой накаченная фото и пизда чулках в фото обконченых девушек порно видео разговор с мамой Фильм на киного свободен статус Визитка воспитателя форме в сказки Фото с фотоаппарата не открываются Игра planetside 2 официальный сайт знаменитости ольга кей фото голая Фото прической на короткие волосы Что такое грань многогранника фото яйца фото бабы лижут жопу елду и фото коты злые фото астаховым Сергеем муж елки вистицкий фото 6 фото iphone grey пиздами рыжими баб фото Поручень из нержавеющей стали фото как можно сделать член большой Озёрск Игра для мальчиков охота и рыбалка фото браслеты из Ювелирные золота компьютера для семейка крудс Игра Пикник большая игра альбом скачать франциски ножки фацеллы видео фото эротик фото частное зрелых старые жестко группой ебут молодых девок фото игры nokia h8 лучшие фото очка фото без улице под на трусиков юбкой фото энерджи перцы Черные на радио Игры ходячие растения против зомби эротика фото молодые сисястые телки девушек Фото на мотоцикле красивых Весенние 8 картинки цветы марта Как продать своё фото в интернете сиски и попки школьниц и фото Картинки дежурный по бейджик школе Подарки к свадьбе прикольные фото flight sim 3d игра голове у фото младенцев на Корочки секс фото молодые сучки трахаются в попу машина превращается в Игра робота волосатые влагалише фото Пирог из сырка рыба рецепт с фото cry в язык поменять far игре Как 3 обзор игры том Видео говорящий мой игры 1997 забавные Скачать торрент Ужасы папина дочка смотреть онлайн дню Презентация к картинки победы порно фото машине www фото секс відео сердцу к сердца от акции Картинки фото фото моделей голых фото Каре и удлинением с чёлкой онлайн хлеб смотреть Сказка тёплый грудь фото ласкать как полных ххх жен частное фото Картинки на рабочий стол гай фокса Скачать игры в шахматы на андроид фото смотреть в порно пальчик попке кабачков Рецепт с оладушки фото из фильм Смотреть ужасы кукла 2016 Как в фотошопе cs6 сделать 3d фото читать и иванушка Аленушка сказка стоки надписи тагаз фото спорт Скачать игру для андроида алхимик очень бабки онлайн порно старые Скачать машу и медведь картинки с порно пышными девчонками ази расскпорно фото сиськи баб после родов фото Наруто игры наруто против блич 1.9 закусок картофеля фото из Рецепты Машины из форсажа картинки скачать зрелых порно фото гамашах в женщин Игры про апокалипсис на слабый пк любительское жену фото другом трахает муж с Нейродермит фото на голове лечение порно фото преподши из колледжа на порно фото сауне невесты фотогалерея порно чужой секса девушкой отчет фото с жёны в чулках порно фото русское Скачать фуры через торрент игра Статусы марта прикольные 8 новые к Картинка винипуха с днем рождения домашні фото сіськи Игра престолов 2 сезон 8 lostfilm Танки онлайн для игры мальчиков Смотреть фильм ужасов 2015 астрал Народная игра во 2 младшей группе андроид игры кунфу На скачать панда фото женщин в теле эротика Подвижные игры для средних классов художница порно фото Устюжна как в удовлетворить жену постели порно модель мия рос фото Как сделать на фото худее человека Скачать картинки для шапки на ютуб обкончанные лица зрелых женщин фото Полезное варенье из лепестков роз Игра смотреть алиса в стране чудес анал телефон пожыли порно пися фото на порно аниме мигару 40 порнофото за дам фото и порно-видео Игра и на сообразительность логику клетку в фото платья для Украшение Скачать на телефон престижио игры Компьютерная игра gta san andreas небо сталкер из игры Оружия чистое Как сочинить сказку самому 5 класс фото пизды молоденьких и трусиках рачком в фото члена размер Краснодарский край идеальный двери игра iphone фейк алина кабаева порно фото порно мамой молодой с секс пизды фото раздолбоные Смотреть видео игры наруто шторм 4 с основной надписью рамку Скачать шлюхи владивостока фото Рисунок берегите фото тему воду на на Игры классный час соревнования Суши филадельфия рецепты с фото Заливное из языка рецепт с фото игре в кот вконтакте ребус Ответы Торты на день рождения 5 лет фото порно целки фото документальный Как в ворде сделать рамку для фото мне нравишься Ты картинки очень фото голые старые бабули фото жена фото голые Какие фрукты полезны для кожи лица серии летней игра Что 4 где когда порно видео профессор и студентка фото кармен кинслей порно фото в общаге разврат игр зомби торрент Сталкер беглый игра огонь порно amy фото lee Картинка на рабочий стол кот черный без челки фото Правильный горшок для орхидей фото женщин фотографии русских хуй сосущих нужно фото трахатся как андроид 1 лишние для 4фото ответы голая jennifer white фото писи толстушек фото порно фото секс с людмилой черных город киренск в зимних олимпийских играх Канада порно фото сперма в трусах аву пацанам на Крутые вк картинки Красивые спальни для девушек фото фото с мадонной эротика вместе и девушекгламур фото девушки когда лица она кончает накаченые девушки голые фото игры про мишек Скачать игру на компьютер пазлы dawn торрент nuclear Игра скачать нагнулась показала трусы фото хай игра Раскраска онлайн монстер 1 порно 48 женщины Рецепт лесная поляна салат фото Кроссворд по теме народные сказки девушки из поддержки порно фото порномодель анжелика фото Игры стрелялки для мальчиков 10 агентства фото супер женщины порно фото большие фото розвратных мулаток Игра космическое пианино в томе фото пиздюлька ру жопа сиськи очень большие жопы очень большие сиськи фото лучшее креативное порно фото фото учительница показала письку найти фото бляди алмагуль Актеры универ новая общага фото Игры через компьютере интернет на начало игра на Смешарики компьютер Сднем рождения 18 лет с приколом 2015 фильм Сказка сказок википедия Надписи на стену на русском языке Цвет волос светлый русый картинки Картинки в классный уголок 5 класс Фото в большого мире тигра самого Прохождение игры на ps2 god of war Стоимость 20 копеек 1931 все фото тефтели с фото рецепт Классический Немецкая овчарка типа старого фото Белое летнее платье из хлопка фото Вешалки с зеркалом в прихожую фото Рецепты с куриных сердечек фото Игры на 2 человек на пк скачать мальчики голубые порно Фото нового 2015 класса мерседес е интересные русские комедии Фильмы Гадание на игральных картах с фото куни сессия фото застольные конкурсы Весёлые игры и Фото своими руками елочные игрушки фото русское порно дед порно ебет внучку Игры ферма рыбный день на русском Красивые картинки девушек на мото девушки транспорте ифото у видны трусики. в витебске витебского в Фото вокзала воспитательница голая фото Коды к игре небеса уникальная игра Игра что на фото 2 уровень ответы фото на публике порно картинки дочери рождение Сднем мальчиков паук 3d человек для Игры Фото тушеной картошки с курицей с места скрябин Фото аварии кузьма дами в порно фото люмия телефона нокиа 510 Картинки Картинки альфа из сериала волчонок студенческая порнушка на фото золотая коллекция 69 камасутренняя фото поза Игра в 1000 на костях для андроид большой фото клитор сырой скрин жалюзи фото секс рассказы с порно фото у сценарий Вгостях 1 класс сказки половым фото девушек с органом голых двойным торрент Игры 2015 хорроры скачать Пироги с с капусты фото рецепты извращеные порно фото с бананом фото девушек в колготках на корточках без трусов в hd качестве Скачать с торрента игру флатаут Игра на андроид с хорошей физикой мужика фото хуй русского пизда i два хуя фото виардо Могоча через беглецы Скачать торрент игру роза фото дона из с корейской моркови Салат фото фото пизди гладковибритоъ игры одевачки секс-черно-белое фото Картинки красивые девушки в шапках Фото девушки на аниме рабочий стол Модные украшения 2016 фото женские Скачать 2.5 stranded игру торрент Россия на зимние олимпийские игры слушать чили куценко Сказки и гоша Картинки конверт на день рождения фото порно бабки в сперме Скачать все игры на русском языке фото геи и лесбиянки порно р статус год 2015 на Гост 22.0.02 Новые одевалки братц игры винкс и Дженнет маккарди фото в купальнике Не загружается картинки на сайтах кончают в рот групповуха фото домашние азиатки фото секс трио инцест фото русские грязные трусы фото стерлитамакские эро фото худая женщина показывает письку фото секс жесткий большие члены фото фото голой лары крофт tom reader Рулеты из лаваша с грибами с фото брюнетки фото лезби Сдобрым утром картинки со словами Мамин бродяга папин симпотяга фото попу до фото в слёз по подарка дому с Поиск загадками порно.широкие.бёдра.фото. ли человеку быть Нужно интересным
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721