Мотивація смилів фразеологічних одиниць з компонентами «КОЗа» і «цап» (на матеріалі французької та української мов)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1+161.2’373.72(81-115)

Василь В’єнцко

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

 

Зроблено спробу зіставного аналізу фразеологізмів французької та української мов з компонентами коза та цап з метою виявлення їх мотиваційної парадигми. Досліджено смисловий бік наявних фразеологічних одиниць з опертям на специфіку національної концептуалізації. Знайдено смислово-стилістичні відповідники та антонімічні зв’язки проаналізованих одиниць. Використано етнографічні і культурологічні джерела, а також залучено діалектну і жарґонно-сленґову лексику для тлумачення та ілюстрації етносмислів.

Ключові слова: етнолінґвістика, народна фразеологія, етнокультурна семантика, мотивація значення, концепт.

Статья является попыткой сопоставительного анализа фразеологизмов французского и украинского языков с компонентами коза и козел с целью выявления их мотивационной парадигмы. Исследована смысловая сторона существующих фразеологических единиц с опорой на специфику национальной концептуализации. Найдены смысловые стилистические эквиваленты и антонимические связи проанализированных единиц.  Использованы этнографические и культурологические источники, привлечена диалектная и жаргонно-сленговая лексика для толкования и иллюстрации этносмыслов.  

Ключевые слова: этнолингвистика, народная фразеология, этнокультурная семантика, мотивация значения, концепт.

The article is an attempt of comparative analysis of Ukrainian and French phraseological units including components nanny goat and billy goat in order to find out their motivational paradigm. Notional side of existing phraseological units in the context of national conceptualization specificity was researched. Semantic-stylistic equivalents and antonymic relations of the parsed units have been found. To illustrate ethno meanings, ethnographic and culturological resources were explored and dialect, slang and jargon vocabulary were involved.

Key words: ethnolinguistics, folk phraseology, ethnocultural semantics, meaning motivation, concept.

 

 

Зародившись у середині ХХ сторіччя, антропоцентристський підхід до вивчення мови витримав чимало критики, однак посприяв зародженню різновекторних лінгвістичних концепцій [10]. Ізоморфізм, у якому вбачається біном мови і культури, знедавна знову опинився в полі зору «молодих» мовознавчих галузей (напр. етнофразеології).

Дослідження фразеологічного пласту мови з антропоцентристської позиції в лінґвістиці передбачає залучення позамовних джерел для трактування смислів фразеологічних одиниць (далі ФО). Значення під таким кутом зору розглядається не як семантична структура, а як вербалізоване «знання» та «продукт духовної культури суспільства» [3, с. 24]. Оскільки мова приховує в собі «інтуїтивне знання досвіду» (Е. Сепір), «проливає світло на праісторію» (Ф. де Соссюр), виступає як «джерело знань про історію народу і йог дух» (Н.Толстой), то у пошуках тлумачення значень мовних одиниць різних рівнів необхідно вдаватися до історично-культурного надбання народу [11, с. 193], [14, с. 304], [12, c. 15]. Цей підхід є найбільш релевантним у стосунку до смислової сторони фразеології, яка найяскравіше демонструє зв’язок з «історією, культурою та побутом» [8, с. 42]. Про доцільність використання екстралінґвістичної інформації для коректного тлумачення конотацій ФО свідчать також сучасні вітчизняні студії (В. Жайворонок, О. Левченко, В. Ужченко, Д. Ужченко, О. Селіванова та ін.).

Кількість досліджень з фразеології різносистемних мов у зіставному аспекті є набагато меншою, аніж, наприклад, в межах однієї близькоспорідненої групи. Актуальність такого вектора зумовлена потребою описати специфіку їх фразеономінації на мотиваційному рівні з ціллю виявити мовні універсалії та унікалії [6, с. 7]. Опираючись на вищезгадані позиції та бажання краще пізнати «характер нації», застосовуючи вертикальний та горизонтальний зрізи культурних конотацій у народній фразеології, ця стаття є спробою компаративного аналізу ФО французької та української мов із зооназвами коза і цап [4, с. 312]. Вибір ФО з такими складниками мотивовано спільністю утримання цих тварин українцями та французами, великою кількістю наявних народних сталих зворотів з цим компонентом та малодослідженістю фразеологізмів про свійських тварин. Загалом проаналізовано близько 40 одиниць фразеологічного рівня, їх дериватів і варіантів із залученням діалектних та арґотичних джерел.

За кожним «акустичним знаком» (групою знаків) криється концепт, який на думку Ф. де Соссюра і є справжнім смислом [14, с. 99]. Рухаючись від слова як одиниці вербального рівня до концепту як одиниці концептуального рівня і навпаки, стають очевидними змістові нашарування (де кожен шар відображає певний етап культурного життя народу), символічність та національно-мовна специфіка фразеотвірних лексем. Заради прагматичної цінності, поряд із різностороннім дослідженням концепту, слід також виясняти лексико-граматичну побудову ФО та ілюструвати їх вживання «конкретними ситуаціями та контекстом» [13, с. 138].

Зооцентризм є ознакою первісного укладу життя та свідомості. Цей принцип яскраво простежується у фразеологічній системі багатьох мов: на основі вироблених (від постійного контакту) конкретних та асоціативних смислів-символів людину часто наділяють тваринними ознаками. Ставлення до певної тварини може змінитися по мірі розвитку суспільства, що яскраво відзеркалено у наведених прикладах даного дослідження [5].

Лексема коза з-поміж інших, що номінують особин з підсімейства Caprinae, є найбільш фразеотвірним компонентом у французькій та українській народній фразеології. Огляд етнографічних довідок показує, що розведення кіз на українських теренах не мало масового характеру, а скоріше їх розплоджували для власних нужд. До того ж, коза суттєво дешевша, аніж, наприклад, корова, що й посприяло закріпленню за нею ознаки бідності та безцінності (напр., набе­реш грошей, як дід на козу; швець не купець, а коза не товар), і менш вибаглива до якості пасовиськ [Жайв, с. 296]. Подібно у Франції, кіз утримували там, де вирощування великої рогатої худоби було нерентабельним. Однак традиції сироваріння зумовили появу чималих ферм, переважно у гористій місцевості на півдні країни (пор. назви порід – піренейський козел, альпійська коза).

Асоціювання кози з поклонінням має давні традиції, наприклад, опис міфології Діодора Сицилійського; біблійна оповідь з П’ятикнижжя Мойсея про Ковчег Завіту; одяг з козячої шкіри у римлян та сирійців під час молитов. Зоонім коза, хоча й має певний культурно-релігійний смисл для українців та французів з огляду на обрядодії із залученням цього персонажа у якості символу плодючості, проте не входить у цьому значенні у жодну з ФО в обох мовах. Символічність цієї тварини в українській фразеології різновекторна і часто суперечлива: встигнути з козами на торг «безпотребність поспіху», сунутися зі своїми козами на торг «встрявати в щось, виявляти небажану цікавість, ініціативу», і вовки ситі і кози (лем. уці «вівці») цілі, і кози ситі і сіно ціле «ніхто не зазнав шкоди, збитків, неприємностей», не на тій козі під’їхати «не знаходити належного, потрібного підходу», показати, де козам роги правлять/утинають «провчити кого-небудь, завдаючи неприємностей», там (туди, звідти), де козам роги правлять «де важкі умови життя; там, де, як правило, потрапляють не з власного бажання; дуже далеко», усі кози в золоті «все здається, сприймається краще, аніж є насправді», як сидорову козу «сильно, жорстоко, безжалісно» (з дієсл. бити, лупцювати) [СФУМ, с. 133, 119, 303, 508, 532, 701, 555, 303], [ІгД, с. 37]. Усі наведені вислови відносять до народної ідіоматики, мотивація смислового ядра яких криється у знанні давніх традицій та щоденного побуту українського народу.

Наприклад, значення виразів показати, де козам роги правлять (дія) (син. показати, де раки зимують) та там/туди, де козам роги правлять (місце) (син. де Сидір козам роги править, у чорта на болоті, у дідька в зубах, де Макар телят пасе, де і перець не росте) пов’язані найперше з дієсловом правити, деривативом від правий, вірний (пор. нар. укр. вправити кістку, направити колесо «відцентрувати», вправити мізки), а також із стереотипним уявленням про поведінку самої тварини (неслухняність, впертість – лем. лайл. хпéрта кóза) [СФС, с. 32], [ФСЛГ, с. 120], [СФАУМ, с. 232]. Асоціація за подібністю сприймання дії (зробити правильним, виправити) піддане метафоризації, отримало, крім наведених, значення «відбувати виправні роботи», «перебувати у в’язниці» (пор. топонім «(на) Сибір»). Варто зазначити, що там/туди у вищенаведеній ФО вказує на відстань та незвіданість (лем. гды кóзи куют – незвіданість мотивована абсурдністю факту) [ФСЛГ, с. 121].

Синтагма сидорова коза має дві етимологічні експлікації: 1. Фігуральне значення компонентів: у народі антропонім Сидір часто пов’язувався з уявленням про злого чи сварливого чоловіка (пор. рос. Сидорова правда «хабарництво, неправдивий суд»); коза, як вважалося, має норовливий характер і заслуговує частого биття [РФИЭС, с. 311-312, 568]. 2. Білінгва. Спотворення арабського словосполучення садар каза, що означало вирок шаріатського судді казі (казія), під яким часто розумілося побиття батогами. Арабська лексема каза номінує як саме судочинство, так і розгляд окремих справ [2, 180]. Варто зауважити, що у лемківському говорі як сідорóва кóза вживається у називному відмінку без дієслова (рідко з дієсл. піти), а отже позначає не дію, а спосіб або стан – «той, що марно пропав», «безрезультатно» [ФСЛГ, с. 121].

Мотиваційну парадигму «козаторг» у ФО поспівати з козами на торг допомагає частково експлікувати «Сорочинський ярмарок» М. Гоголя (ант. пізно з козами на торг; нар. пізно вже, Грицю/Іване до школи (демінутиви Івасю, Іванку – нар. заміна «і» на «й»)) [РУССВ, с. 122]. Торги починалися вдосвіта – цей факт пояснює наявність дієслова поспівати (суч. встигати – перев. докон. виду), яке також використав автор: «(…) поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки с солью и рыбою». Опис С. Васильченка в оповіданні «Гості» доповнює доцільність вживання дієслова поспіти: «На заході понад лісом шумує ярмарок, осінній, роковий (…)».

Українська газета «День» ілюструє реально-побутове походження виразу, описуючи ведення кози на базар (зміст статті ключовими цитатами): «километров двенадцать будет», «накормила их», «напоила из водопроводной колонки», «по двадцать пять гривен за каждую», «до полудня», «А в обед какой базар?», «Солнце жгло немилосердно, едва дошли до села» [1]. Використання вищеописаної ФО у пресі свідчить про поширення її утилітарності у політичній сфері, свідченням чого є заголовки статей (напр., «Вугільники не встигли «з козами на торг?») [9], [7].

Факт ярмаркової тісняви і, у зв’язку з цим, незручності у пересуванні трансформується у мотивацію смислу недоречності, а також завданого іншим дискомфорту у подібній ФО – сунутися зі своїми козами та торг. Опис очевидця добре зображає контекст зародження цього виразу: «(…) медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою (…)» (М. Гоголь). Сучасна конотація недоречності стосується скоріше соціально-міжособистісної поведінки людини, як от вияв зайвої допитливості, втручання у чиїсь справи чи встрявання у чужу розмову. У російській мові ця ФО зазнала метонімічного перенесення, третинної номінації – словник приповідок В. Даля трактуючи Пора козу на торгъ вести, зазначає пора дhвкh замуж [Даль, 310].

Невід’ємним елементом культу родючості у народній обрядовості виступає український дієслівний зворот водити козу (пор. водити козла – народна обрядова гра на Масницю) [Жайв, с. 297-298]. Йдеться про виставу-обрядодію, яку здійснювали під час свят Маланки (Щедрий вечір) та Василя (Старий Новий рік). Ідентична традиція існувала у французькому народі у свято La Saint-Sylvestre (31 грудня). Молодого хлопця перевдягали у козу і з юрбою молодих парубків ходили по хатах, співаючи пісень. Слід зазначити, що зміст пісень тотожний:

 

Де коза ходить, там жито родить,

Де не буває, там виглядає.

Де коза туп-туп, там жита сім куп,

Де коза рогом, там жито стогом.

Де коза хвостом, там жито куском!»;
Où passe la chèvre le blé va pousser,

Une gerbe est prête pour chaque mouvement de sa queue.

 

Символ фертильності був залучений у давній європейській традиції – дарувати молоду козу молодій парі у день їхнього весілля. Ввійшовши у фразеологічний склад української мови, вислів водити козу зазнав деградації внутрішнього символічного смислового ядра і у наш час означає «гуртом розпивати алкогольні напої трива­лий час протягом дня чи кілька днів підряд» (перев. у різних міс­цях) [Жайв, с. 297]. Тут спостерігаємо збереження конотації колективності та натовпу.

Фізичне відчуття голоду тварини трансформується у смисл покори (прохання про пробачення перед ображеним) у ФО прийшла (ще прийде – прогнозування, ймовірність) коза до воза [СФСУМ, с. 258]. Той самий мотиватор, додатково конотований відчуттям потягу, спостерігаємо у лемківській ФО як кóза до кóпы шíна, котра іронічно іменує закохану жінку або дівчину [ФСЛГ, с. 121].

Французький дієслівний фразеологічний вираз ménager la chèvre et le chou зародився у XIII ст. [EPdF, с. 266]. Дієслово мало відмінне від сучасного значення – «доглядати», «опікуватися». Значення цього виразу походить не з тваринництва, оскільки сусідство іменників у цьому фразеологізмі видається нелогічним. Тим паче, кіз розводили переважно у засушливих регіонах, де майже не розводили водолюбну капусту. Вираз завдячує своїм походженням рольовій грі (сучасна логічна загадка), у якій селянин повинен переправити через ріку вовка (лева), козу та капусту, поміщуючи у човен лише один елемент одночасно. На початку ХХ століття ФО була відома зі значенням «мати протилежні інтереси» (у справі), свідченням чого є тогочасна прагматика виразу: «Il y a des gens qui ne ménagent le chou que dans lespoir de le mettre au pot, et la chèvre, pour la mettre à la broche». Сучасне ж поширене значення – «знайти правильне рішення» (аби кожен з протагоністів був задоволений встановленим порядком), що й експлікує його найактивніше використання у політичній діяльності (пор. суч. укр. і вовки ситі, і кози цілі або і кози ситі, і сіно ціле «прийняти взаємовигідне рішення»; рум. а împăca şi capra şi varza «помирити козу і капусту») [СФЕТЗ, с. 142]. Зазначимо, що контекстуальна опозиція «коза – капуста» існувала у французькій фразеології ще з ХІІІ ст. (savoir passer la chèvre et le chou) і вказувала на складність ситуації, в яку втягнення третьої особи було конче потрібним.

Devenir chèvre – букв. «стати козою» (XVII ст.) походить від односмислового виразу prendre la chèvre – букв. «взяти/прийняти козу» [DSNC, с. 507]. Нюансованість значення вбачається у самих дієсловах: prendre конотує приналежність, devenir включає відношення ідентичності. Вибір тварини також не є випадковим, оскільки козу, як було згадано вище, наділяли такими якостями як різкість, несподіваність, буйність та злість (фр. іменник caprice походить від лат. capra «коза») [LPR, с. 225]. У наші дні ця ФО вживається у пасивній конструкції faire devenir chèvre (син. faire gober sa chèvre (gober «ковтати»), faire bisquer, faire monter à l’échelle, faire tourner en bourrique) [EPdF, с. 265], [DSNC, с. 130, 145, 156, 160], [DEMUE, с. 76, 156, 160, 212]. Поряд із цим виразом у значеннях «дратуватися», «злитися» існує декілька абсолютних синонімів: gober la/sa chèvre, avoir la chèvre, tourner en chèvre (похідне за поведінковою ознакою від tourner en bourrique), être en chèvre, а також фразема un peu chèvre «трохи схвильований» [DEMUE, с. 111], [УФФУС, с. 120], [НБФРФС, с. 302].

Фразеологізм chèvre coiffée залучає фрейм-зразок дуже невродливої людини [НБФРФС, с. 302]. Вираз набув поширення у XVII ст., але спочатку існував у формі caille coiffée «закохана жінка» (букв. «причесана перепілка»), протиставляючи його chien coiffée, вказуючи на невродливу жінку (на противагу гендерному конструкту щодо невродливого чоловіка) [DEMUE, с. 91]. Коза у даному випадку є символом депреціації у контексті критикованого любовного зв’язку з огляду на повну версію вживання ФО: il tomberait amoureux d’/aimerait une chèvre coiffée, номінуючи «якусь-там» жінку (син. diable coiffé). Дієслово coiffer, отже, висловлює думку «марафету» (зневажл. укр. фіфа; пор. субстантив. прикметник (роз)мальована) [ССУС, с. 308].

Дієслівний зворот montrer patte blanche, популяризований байкою Лафонтена «Le loup, la chèvre et le chevreau», сюжет якої нагадує українську казку «Вовк і семеро козенят», закріпився у французькій мові як фразеологічний зворот [EPdF, с. 816]. У розв’язці байки вовк, видаючи себе за матір-козу, повинен був показати «козячу ногу» (нога мами-кози, за її наказом, була єдиною умовою для відчинення дверей). Символ білої ноги містить у собі ідею підтвердження своєї справжності та доброї волі. В українській фраземіці графічно схоже номінативне сполучення козяча (козина) ніжка виникло внаслідок перенесення за зовнішньою подібністю і номінує велику цигарку-самокрутку, загнуту грубим кінцем догори (пор. укр. нар. зневажл. про жінку – козячі ноги; з ком. акту (йде) як коза – про невміння ходити на підборах) [СФУМ, с. 436].

Розмовне слово bique «рогата тварина» є складовим у декількох ФО. П.Ґіро пропонує об’єднати bique та biche як варіанти одного із спільних латинських етимонів bis-/big, що конотує значення коника (народ. коник-стрибунець; пор. фр. chèvre grimpeuse (qui saute en biais), prendre des chemins de chèvre «дертися по прямовисних дорогах») [RHLF], [ФРФС, с. 215], [DEMUE, с. 156]. Використання цієї лексеми спостерігаємо в ідіомі de la crotte de bique букв. «козячий кізяк». З XVI по XIX ст. іменник  crotte вказував на болото, на відміну від сучасного – екскременти. Козячий гній представляв меншу користь у порівнянні з іншими свійськими тваринами (паливо та добриво), тому й прирівнювався до пилу на битому шляху. Значення «щось дуже незначуще» містить розуміння безцінності, непотрібності (повний вираз ne pas se prendre pour de la crotte de bique «претензійна, пихата людина»). У якості образи у народі вживається словосполучення une vieille bique/rosse: 1. «незлагідна, незгідлива жінка» (пор. укр. жарґ. коза «занудлива, причіплива дівчина»; стерва, курва; 2. «жінка похилого віку» – укр. стара шкапа [ССУС, с. 164, 175], [УЖ, с. 182]. Ряд інших французьких іменникових виразів залучають основні смислотворчі елементи концепту коза (аналогія): barbe de chèvre, barbe de bouc – за зовнішнім виглядом (пор. укр. цапова борідка), tête de bique (син. tête de mule) «впертий» – за характером тварини (пор. нар. укр. як баран).

Зооназва укр. цап – фр. un bouc фігурує у спільному за формою та внутрішнім змістом виразі укр. офірний цап (від арх. офіра «жертва»)/цап відбувайло/козел відпущення фр. un bouc émissaire [EPdF, с. 137]. Цей вислів має спільне для усіх мов релігійне походження. У книзі Левитів, 16 розділі описана ця іудаїстська ритуальна практика: тварину (з лат. caper emissarius – букв. «полишений або відісланий цап»), після символічного покладання на нього гріхів єврейського народу, відпускали в пустелю у День Спокути (Очищення). У сучасній мові, репрезентуючи поведінкову практику, це іменникове сполучення позначає людину, на яку переклали чуді провини або змушують нести відповідальність за чиїсь негативні вчинки. Поява в українській мові декількох варіантів пояснюється бажанням мовознавців уникнути калькування з російської козел отпущения (пор. словац. obetný baránok – букв. «жертовний баран»).

Цапові в українській народній культурі приписують атрибут невігластва. Таке значення простежується у порівняльному звороті як цап (вовк) на/у зорях, який часто використовують в іронічному контексті у значеннях «розбиратися, розумітися, знатися» з ціллю категоричного заперечення змісту зазначених слів [СФУМ, c. 754]. Символ безкорисності відображено у ФО як з цапа (козла) молока (вовни) [СФУМ, с. 754]. Спостереження за поведінкою (перенесення за подібністю дій) вербалізоване у іншому українському фразеологізмі – скакати/ставати цапа «рішуче протидіяти, протистояти, заперечувати» (ант. укр. скакати на задніх лапках) [СФУМ, с. 654, 688].

Цап, у порівнянні з козою, був наділений ще меншою цінністю. Це очевидно з того, що їх налічували декілька особин на досить великій території (навіть при великій кількості кіз), винятково для розмноження (пор. нар. фр. faire (le) bouc «зраджувати, бути невірним» (про чоловіка); укр. жарґ. козел «зрадник, донощик»; укр. нар. цап «бабій, баболюб»), оскільки м’ясо майже не використовували у національній кухні через його твердість та різкий запах (пор. з ком. акту: укр. смердіти як цап – фр. puer comme un bouc) [DFAP, с. 30], [DAPF], [УЖ, с. 179]. Ідея безцінності простежується у фраземі ні за цапову душу «марно, даром, ні за що» (зі дієсл. загинути, пропасти), котра виступає синонімом етнолексеми гріш (пор. гріш ціна, не вартий ламаного гроша) [СФУМ, с. 231, 758].

Кількість ФО у народному мовленні  напряму залежить від частотності контакту з даною реалією. Мовець (народ) творить фразеологію для особистих потреб з опертям на власне національне світобачення. Хоча зародження ФО є переважно спонтанним та ситуативним і зазвичай не підкоряється власне мовним законам, але «влучне слівце» окремого представника етносу швидко поширюється і розуміється спільнотою завдяки єдності мовно-культурного простору, соціальних практик, сумарного історичного досвіду. Зміст, що вкладається у сполучення слів, не завжди транспарентний для іншомовця, бо лексеми, сполучуючись у рамках фразеотворення і зазнаючи подальших номінацій, набувають додаткових смислів.

Окрема ФО, яка апріорі є синергією мовного знака і культурної інформації, потребує різностороннього діахронно-синхронного аналізу смислозначимих елементів культурної матриці (Рис. 1). Для отримання стереозображення усіх наявних значень певної реалії важливо дослідити народознавчі відомості з різних галузей людського знання (точки дотику стрілок на матриці). Рух від ФО до значення, себто з’ясування її мотивації, зображено на малюнку нижче. Кількість мотиваторів (стрілки) є обмеженою, однак їх ретельне вивчення дає змогу виявити як «історію» значення (проміжні смисли),  так і встановити сучасну прагматику. Динаміку значення експлікує видозміна самої матриці, бо загальновідомо, що система та ієрархія цінностей не є статичними.

Рис. 1. Мотивація значення ФО

З дослідженого корпусу ФО з компонентами-зоонімами коза та цап, видно, що в обох мовах вони наділені здебільшого негативною конотацією. Закріплена символічність базується на поведінкових стереотипах та характері. Аналіз підтверджує, що наявність розходжень у смислах криється у дивергентності мотивації, а отже й національній концептуалізації буття.

Абсолютну формо-змістову відповідність (спільність мотивації) вбачаємо в єдиній ФО, котра має спільне біблійне походження (офірний цап – bouc émissaire). Часткову графічну модифікацію, з тотожністю смислового навантаження, спостерігаємо ще в одній ФО: у французькій мові опущення елемента вовк (лев) у ménager la chèvre et le chou; варіативність елементів вовк – коза/вівця – сіно зі збереженням двох протагоністів – і вовки ситі і кози/вівці цілі, і кози ситі і сіно ціле. У виразах коза не товар, за цапову душу de la crotte de bique вербалізовано символ меншовартості та незначущості. У негативному сенсі у французькій мові іменують козою жінку з нестримним характером (vieille bique), в українській – це конотація лексичного рівня. Вирази як кóза до кóпы шíна і chèvre coiffée відповідно вказують на несхвалення та зневагу до закоханої жінки та підкреслюють її невродливість, у яких простежується нетотожність мотиваційних факторів (голод, потяг/зовнішній вигляд).

Нетотожність смислотворчих елементів концепту коза, а отже й головного мотиватора значень, видно у ФО набереш грошей, як дід на козу (бідність, старцювання) та devenir chèvre, avoir la chèvre, être en chèvre, un peu chèvre (злість, буйність). Побиття кози як виправна міра є головним смисломотивуючим фактором ряду фразеологічних значень в українських ФО: показати, де козам роги утинають; там, де козам роги правлять. Почуття дискомфорту та недоречності взято за основу у ФО встигнути з козами на торг, сунутися зі своїми козами на торг. У вислові водити козу значення мотивоване не культурнозначимим елементом українського фольклоризму, а кількісною характеристикою. Нетотожність мотиватора спостерігаємо і у ФО з компонентом цап скакати цапаfaire bouc.

Отже, переважна нееквівалентність досліджених зооназв у складі фразеології підтверджують їх приналежність до різних мовних систем, а також виявляють неоднорідність культурних матриць. В основі фразеономінації лежить об’єктивно-суб’єктивна дійсність, яка через значимоактивні символи входить у фразеотворення, і є головним допоміжним елементом у тлумаченні значень. Результати цього зіставного дослідження заповнюють фактичну прогалину у двомовних фразеологічних розвідках і можуть бути використані для поглибленого вивчення  фразеології французької та української мов. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розширенні тематичного кола фразеологізмів, подальшому порівняльному аналізі смислотворчих та мотиваційних факторів.

Література

 1. Бруслиновский Е. С козами на торг. [Електронний ресурс] // Общество: [www.day.kiev.ua] / Е. Бруслиновский; Украинская интернет газета «День». – 1999 (10.06). – №103. Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/ru/article/obshchestvo/s-kozami-na-torg (12.08.2013). – Загл. с экрана.
 2. Вашкевич Н. Н. За семью печатями. Тайны происхождения языка. Библейские символы. Русская фразеология. 2-е изд. доп. / Н. Н. Вашкевич. – М.: Белые альвы, 2004. – 224 с.
 3. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. Мышление и речь. / Л. С. Выготский. – М.: АПН РСФСР, 1956. – 519 с.
 4. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Общ. ред. Г. В. Рамишвили. – 2-е изд. – М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2000. – 400 с.
 5. Левченко О. П. Принцип зооцентризму у фразеотворенні / О. П. Левченко // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. статей. – К.: КДЛУ, 2001. – Вип. 5. – С. 206 – 209.
 6. Левченко О. П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: Монографія. / О. П. Левченко. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 363 с.
 7. Матвієнко К. З козлами на торг [Електронний ресурс] // Блоги. Блог Костянтина Матвієнка: [www. pravda.com.ua/] / К. Матвієнко; Інтернет видання «Українська правда». – Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/matvienko/4eef7e9d433ae/ (12.08.2013). – Назва з екрану.
 8. Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка. / А. Г. Назарян. – М.: «Высшая школа», 1976. – 318 с.
 9. Наріжний О. Вугільники не встигли «з козами на торг»? (24.10.10) [Електронний ресурс] // Хроники Александрии: [www.alnet.com.ua] / О. Наріжний; Сайт «Алнет: Александрия в Интернете». – Режим доступу: http://alnet.com.ua/2010/10/24/5707/ (12.08.2013). – Назва з екрану.
 10. Пилипак В. П. Антропоцентричні та егоцентричні концепції в лінгвістиці / В. П. Пилипак // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Вип. 18. – С. 13-17.
 11. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. А. Е. Кибрика. – М.: «Прогресс», «Универс», 1993. – 656 с.
 12. Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. Изд. 2-е испр. / Н. И. Толстой. – М.: Издательство «Индрик», 1995. – 512 с.
 13. Bally Ch. Traité de stylistique française. 2 éd. / Ch. Bally. – P.: Librairie C.Klincksieck, 1909. – 264 p.
 14. Saussure F. de. Cours de la linguistique générale. / F. de Saussure. – P.: Éditions Payot & Rivages, (1913) 1995. – 520 p.

Список скорочень

Даль – Даль В.И. Пословицы русскаго народа. – В 2 т.– 2-е изд. – М.; СПб.: Изданіе книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1879. – Т. 2. – 638 с.

Жайв – Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. / В. В. Жайворонок. – К.: Вид-во «Довіра», 2006. – 703 с.

ІгД – Ігор Дуда. Спомнеш моє слово. Лемківски приповідки. – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2008. – 88 с.

НБФРФС – Гак В. Г., Мурадова Л. А. и др. Новый большой французско-русский фразеологический словарь / Под ред. В. Г. Гака. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2005. – 1625 с.

РУССВ – Вирган І.О., Пилинська М.М. Російсько-український словник сталих виразів. – Харків: Прапор, 2000. – 864 с.

РФИЭС – Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Русская фразеология: историко-этимологический словарь / Под ред. В. М. Мокиенко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 926 с.

ССУС – Словник сучасного українського сленгу / Упоряд. Т. М. Кондратюк. – Харків: Фоліо, 2006. – 350 с.

СФАУМ – Словник фразеологічних антонімів української мови / Калашник В. С., Колоїз Ж. В. – 4-е вид. – К.: Довіра, 2008. 349 с.

СФЕТЗ – Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування: практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 304 с.

СФС – Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Словник фразеологічних синонімів / За ред. В. О. Винника. – К.: Рад. шк., 1988. – 200 с.

СФСУМ – Ярещенко А. П., Бездітко В. І., Козир О. В., Немировська Н. Г. Сучасний фразеологічний словник української мови / За аг. ред. А. П. Ярещенка. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011. – 640 с.

СФУМ – Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В. М. Бі­лоноженко та ін. – К.: Наукова думка, 2008. – 1197 с.

УЖ – Ставицька Л. Український жарґон. Словник / Л. Ставицька. – Київ: Критика, 2005. – 496 с.

УФФУС – Українсько-французький і французько-український словник (близько 12000 фразеологічних одиниць) / Уклад.: М. А. Венгренівська, Г. Ф. Венгреновська, Т. Б. Оратовський. – К.: Генеза, 2000. – 176 с.

ФРФС – Гак В. Г., Кунина И. А. и др. Французско-русский фразеологический словарь. Около 35000 выражений. / Под ред. Я. И. Рецкера. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. – 1112 с.

ФСЛГ – Ступінська Г. Ф., Битківська Я. В. Фразеологічний словник лемківських говірок / За ред. Г.Ф. Ступінської, В. Я. Ступінського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 464 с.

DAPF – Dictionnaire argotique populaire familier [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словникової статті: http://www.languefrancaise.net/bob/detail.php?id=1156 (12.08.2013)

DEMUE – Timmermans A. Dictionnaire étymologique de mille et une… expressions / A. Timmermans. – P.: Henri Didier, Librairie-Editeur, 1903. – 420 p.

DFAP – Caradec F. Dictionnaire du français argotique et populaire / F. Caradec, – P.: Larousse, 1977. – 256 p.

DSNC – Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires / Sous dir. de Dominique Le Fur. – P.: Le Robert, 2005, 1245 p.

EPdF – Planelles G. Les 1001 expressions préférées des français / G. Planelles. – P.: Éditions de l’Opportun, 2011. – 1181 p.

LPR – Le Petit Robert Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française / Réd. gén. Alain Rey. – P.: Société du nouveau lettré, 1969. – 1970 p.

RHLF – Le Robert historique de la langue française [Електронний ресурс] / Sous dir. d’Alain Rey. – 2006. – Режим доступу до словник. статті: http://historique.fracademic.com/2209/bique (12.08.2013)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how my i write in different can style name writing essay help intro chemistry help online free chat resume designs border write speech free my englsh homework help writing services speech political company thesis writing mg protonix 2061 buy 130 statistical dissertation gmu services my homework german in do i 5 clomid 9 writing business proposal a help sky essay october writing for somebody essay me essay persuasive equal pay money buy cant essay friends school biology help high homework helper assignment uk a help with proposal dissertation writing help homework yahoo answers chegg services uk writing in best cv the on help chesil beach homework help resume toronto autism essays on disorder spectrum based writing essay service uk written for you get essay your careprost usa bestellen purchase manager format resume assistant college instantly papers buy online forum acheter zantac for engineering topics thesis mechanical my make for resume me for free dosing for labetalol buy pills Lasix animals essay help humans paper method help piecing with applique letter for an kindergarten application to write how free help writing a sentence body research disorder dysmorphic paper resume service writing ontario hamilton professional service al writing resume mobile thinking critical exercises for medical students letter for of medical cover assistant example online letter writing help thesis phd comic college to my write take essay math holt homework help 2 algebra county help kanawha homework live help get with homework to paid trafficking human papers u s homework help history assignment my do can i graders 6th homework help website resume writing psychology paper research purchase resume writer cheap angeles los paypal kamagra day 30 gold you my can write paper school do why my essay like i words report are your essay you when writing future about goals graduate what order to maid essay homework 1 help grade sinte du acheter write a song dmb tab dissertation services vallejo fresher for engineer mechanical sample resume help homework live gwinnett writing websites good essay sexual essay harassment in ireland buy macrobid essay order custom online salbutamol 133 custom admission essay org reviews writing a dissertation 10 with days write help guide dissertation help cv for a writing help free buy excel safe prescription order without paper my term me do on disorder argumentative bipolar essay homework graph bar help business law homework help dissertation research surveys help thematic essay philosophy in timeless islamic creation things mystical essay order about essay do what my say clothes me books helper homework dissertation consultation delivery service anxiety essay disorder social day levitra 30 paypal admissions essay college uc help help wisconsin application of essay university for citation dissertation apa cv cpa compare essay writing and contrast a help need i library homework public help help school high homework physics help good online essay college application cheap essay cheap essay help spelman college application essay help writing learning service college admission writing personal essay for paper buy research school law sale essay help with papers homework helps grades dissertation best assistance caps canada cernos meds quest quality services underwriting completo libro dating online fuenteovejuna homework math help free writing creative management english university birmingham event essays with experience essay my writing for sample secretary resume receptionist medical lopid 150mg papers college buying online essay writers us 200 mg prograf tablets dissertation year purchase nurse reports application report writing essay sample homework holt help online geometry seo service writing students cheap notebooks for paper essays custom uk best disorder somatization case study clivage gauche dissertation droite level master writing ca writing service resume los angeles ogden utah resume services writing writing ged help essay paper rice buy to help theory of essay knowledge essay for writing service personal mba application pro service writing essay assignment chemistry help online thesis linneberg phd free in military us tanks dating sites homework helper pinchbeck j b homework live chat help help writing dissertation proposal defense writing services cv writing us thesis university dalhousie phd buy thesis audison degree only doctorate dissertation poems written essays about writer essay auto i want to paper my don research do help coursework paper essay personal purchase my databases do coursework for resume sales manager free download format a write application to high school how buy analysis essay literary paper reviews online writing service essay service editing admission kijiji speech anxiety help xanax with does cheap papers ns homework helpline buy safe a voltarol prescription pills without editing custom essay essays buy written already homework 1960s help rx without discount micronase chemistry help assignment buy proposal essay a writing help synthesis with essay research what a constitutes proposal? quality essays help college application 2013 app chegg homework help school a write application to plans essay lesson how high thesis writing service microprocessor phd electronics thesis help english civil war homework can good essay write i how essay law help land medical for samples assistant resume blog prozac online college papers purchase research help papers writing essay school law ontario admission service malaysia dissertation services will writing my significance title the of in all sons series tv ghostwriter buy little site black book dating biology homework help uniforms essay school dissertation finance msc cheap buy custom essays eating disorders about statement thesis sales letter for sample position medical cover essay introduction immigration brand name macrobid canada cloud mn resume services writing st. college essay admission help kaplan dating game the song icp helps how homework proposal dissertation your writing essay in castration freud essay space architecture satisfaction thesis customer service quality analysis data dissertation help sale for leaving essays cert history for sample letter records cover medical clerk viagra visa online gold reading committee stanford dissertation buy english ap nothing day essay of order persuasive essay paragraphs in shipping zanaflex overnight cheap login buy resume application best format apa me for thesis south texas masters mcmillon the help essay pianist wedding speech etiquette order wikipedia writer essay automatic online philadelphia newspapers custom of essay writing admission university homework stat helper dna homework help fight disorder dissociative in club identity essays for essay college admission writing unit on my help me homework somna-ritz free membership no online shipping discount my for me do statistics assignment philosophy write my nursing live homework free help online help for books homework writing essays custom uk joe scarborough brzezinski dating mika writer helper paper papers disorder anxiety resume in writing best ga weather atlanta services writing papers i hate letter purchase format letter for for thank you sample meeting 100 price eulexin mg high civics school advanced homework help homework help custom disorder papers bipolar on to tissue cheap where get paper essay services are legal writing writing competition essay application thesis custom blog page help homework france do how i thesis my statement write thesis buy college with dissertation help papers sites writing that pay creative metro train get on essay to thesis buy language sanskrit in essays written personal statement ucas help to how an buy essay hyderabad best services in writing resume yahoo namorado um como arranjar dating custom websites best essay services of essay list writing write how papers graduate to for take test me my college essay buy research cheap sale college for papers on stress papers post traumatic term disorder essay order police contest fraternal michigan of on moral values essays websites essays top an expository writing essay order essays chronological texas online essays college admission buy harvard solutions case study hire proposal project car extended online essay help writing cv uk services reviews disorder antisocial case study of personality writing essay scams service homework help with pre-algebra math online how i can gedt my paper governance in healthcare thesis pages title corporate definition of persuasive written essay my writing need help dissertation sentence my rewrite help tutors dissertation homework my do biochemistry homework help geography gcse service angeles writing los best resume 2014 scholarships dissertation women buy site paper term best giver essay help writers essay travel powerpoint disorder presentation attention deficit buy paypal nolvadex accepted a buy essay definition mechanical sample engineering proposal for research dissertation commentaire et littraire services top rated resume 2014 writing write papers my discount my cheap for paper do essay writing services custom discounts with for rx without mg 50 hydrea commentaire et entre diffrence dissertation yourself describe essay admission mba hire for freelance writers proposal need help writing dissertation study conduct case dissertation generic wellbutrin application help nursing essay life hacks essay writer means master thesis uk service law essay writing essay help tok 2013 students papers write for college me paper my do for capoten buy no safe prescription 2007 students essay research construction principle for writing and dissertation excerpts population writing doctoral dissertation me help resume school high students writing guide for application essay need college help writing purchase no Geodon presciption online resume inexpensive services writing do database assignment my francis bacon written by essay help research paper apa new assistant letter medical cover for graduate ordering without how prescription to elocon buy dissertation express essay saving help private ryan eating on media disorders the and essay twigs wiki robert fka pattinson dating dissertation writing mba services uk co romans help primary homework services paper editing disorder paper personality paranoid research medical examples school personal for statements a paper college purchase write my book someone to about forgiveness essay letter hiring unknown manager cover problems help algebra homework case study hoarding disorder apa writing numbers paper ses writing services ecq canada online buy wallpaper of purchase papers for literature review human services term papers towns essay ordering help reddit homework for no prescription prior buy best xenical pay to research your write paper someone my write resume custom elocon with amex buy do assignment my someone can of a order writing paper research statistical services research dissertation contents order thesis dissertation topics students for med sale essay house for write get can to for reports you you someone online helpers san diego homework favorite song essay my with narrative help need essay in editing writing essay air cheap travel medical for resume sample transporter homework help games and help homework simulation youtube helper homework order economic thesis quantity philosophie com dissertation help trigonometry homework answers writing help persuasive tnpl paper online purchase essay me write uk an for write papers essay my paper my assistance with essay admission professional with writers college help presentations help powerpoint with michigan essay supplement help help essay free homework my with homework math please help write my paper money much cost it buy does a how research paper to help essays with writing mba discount editing service essay code admission on essays media how affects disorders the eating resume do i how my write for resume writing services students college no buy naproxen with perscription school essay services elimite shipping free prescription no purchase buy research papers written pre essay site a writing homework biography help writing ethics paper to my do someone essay district resume manager with objective help with leadership essay service essay college writing admissions good essay teenage essays addiction problem sovers drug help homework 7-10 grade math book write report a me for coursework custom dissertation center call a plan to how in services belleville writing resume ontario sales for example letter cover job discount Meclizine purchase buy college essays papers and class college homework help homework why helpful students is to essays buy economics in written person essay first resume experience medical assistant for without printing folder cheap presentation history rockefeller help homework write help to book report a dating music lovers site classical singapore help in writing essay for cover resume a a letter with help free cv excel help please homework speech persuasive animal testing assignment cheap my write paper buy where a research can i buy application successful college essays dissertation complete my paper with help your helping homework someone to my college essay write pay homework help quest online compare high and contrast students school for essay length doctoral dissertation essay custom service written professional discursive on eating disorders essay course help homework canada custom essay paper disorder bipolar a on research site help essay edu cent 10 somna-ritz online buy prescription sr buy priced reasonably a bupron without best a history pay to write essay someone dissociative essay disorder identity thesis outline eating disorders essay papers insurance life research on business cheap plan buy litmus test where to paper on my homework me help rooms homework online help chat mans dissertation wise a help free is resume buy sentences students homework help how does essay 8 hours in essay buy homework gcse help geometry homework helper phd dissertation my help forms baclofen all analysis my sons judge proposed letter to order cover online on my write name wallpaper help homework seattle online public library with writing dissertation quotes help comprare SleepWell professional writing site el sawt dating online gharb questions best application service college essay write college help essay money english about essay thesis related relationship management customer to no purchase online Lasuna presciption umi order dissertation application example school statement for personal of medical write ask testimonial you to how a to for someone network master thesis neural a paper order online eating essays title disorders writing edmonton resume services personal medical school for samples statements a buy doctoral dissertation essay service online my me someone essay can for write where can i buy homework modified medicine essay pdf questions finals for easy 123 paper index terms essay example essay disorders eating holt 2 algebra homework help payment dissertation writing letter toronto services cover buy essays to where research writer manila paper orders homework on reviews meister custom essay internship research cover letter medical for help with homework bbc homework help top election 2012 yoonhae dating essays order space hire someone dissertation to write your grade 3rd homework help for can where admission essay i buy online month do 12 plan business papers buy research place best essay writer hub application 1 essay writing college paper m cheap what website for can write dissertation proposal management project plan business cheap thesis dissertation and writing online services or electronic thesis dissertation prompts macbeth essay sinte fast research mla order paper doctorate online degree cheap report of example marriage a of heaven and essay critical summary hell buy levitra online uk cheap dissertation genre sur autobiographique le my for free research paper me type homework complex analysis help writers writing fact essays library homework angeles help los writing help essays short 1000 theses essay to word 750 writing custom buying essay a service resume online writing someone research to pay paper write my research paper write free services compare will writing online online paypal buy canada capoten help homework web crawler school business for admission cover letter homework powerpoint help online research help papers for buy thesis research help probability homework cards own school your letter for writing recommendation medical help cameo homework on dissertation robbery dating on show tv reality shows service essay uk professional plan business writer disorders thesis psychological statement real of letter intent purchase estate alaska help homework dissertation doctoral reference help coupon writing best custom for website generic best zovirax to research for write masters a proposal how zaatar online zeit w order resume questions julius caesar essay cant buy what does essay on mean happiness money review services resume monster writing computer phd networking on thesis with resume help wording title to an essay how quebec de benadryl achat school sample for resume medical with research secure papers help cheap service essay editing homework does more learn help you ireland dissertation nottingham help buy york times article best new chronological should be order resume in grade paper online days 3 cheap essay my programming homework do c prescription no micoflu shipping free purchase in narrative written person essay third essay scholarship custom online assignment makers i0ev serivce essay writing resume new zealand services writing article services writing scientific research online paper order ceftin lyme dose editing admission 360 essay services homework language help russian calculator homework help dissertation appendix buy india thesis online dissertation summary writing degrees and2c coursework phd by bieber dating selena rob writing for teachers resume jobs services best by free anderson download writing assignment and thesis free my online paper type writing custom article services a reflective writing steps analysis higher study advanced case to essay buy essay a can where i com papers writing custom phschool online homework com help essay pay an write helper ancient egypt homework help drama gcse essay do paying homework to homework phtysics help Premarin usa paper research india in writing service word a 6000 dissertation help writing with write cheap my term paper is online best essay the service writing what public essay individual versus rights order essay help uc college paper patrol border research topics disorder paper anxiety style apa academic centre writing help reviews buy on amazon мишка игры скачать фредди майнкрафт ужасы смотреть эксперименты и онлайн сериалов великолепный фото сулейман чтобы пожара было лесу картинки в не speed смотреть for underground прохождение игры need и лисичка серый сестричка сказка волк слушать вспомни ссср в ответы игра одноклассниках современные дизайн фото квартире прихожие в картинки звездные гера повстанцы войны чему презентация сказка учит на тему неинтересно или как не пишется интересно 2015 дизайн гостиной новинки фото онлайн новые фильмы смотреть 2015 ужасов как называется программа игры для рецепт фото овсяного с пошагово печенья чит игры скачать голодные онлайн для копатель на интересные мужчин для надписи футболки скачать криминальное чтиво soundtrack компьютер интернете игры как в скачать на с занятиях языка дошкольниками английского игры на подарками на с свадьбу интересные поздравления ютуб все подряд смотреть сказки машины астерикс и игра playstation на обеликс свадебные воронеже фото с ценами в платья маленькие в хрущевке комнаты фото коротким рукавом жакет женский фото с скачать надписями с картинки интересными через 3 elite торрент скачать игру sniper мира с обитателями подводного картинки её украине образовании в диплома высшем о фото девушках фото полных на платья свадебные статус день на от рождения сына маме компьютер скачать через на игру ужастик торрент игра driving extreme simulator car задействовать в процессоры игре все как гарньер фото и отзывы краска карамель процента вымышленный 94 игры персонаж ответы анжела том свадьба игры играть и кот большие скачать андроид картинки на человек паук фильма видео все из игры с картинки ответами прикольные и вопросами игры 2015 европейские результаты баку цветущие фото названия для и сада кустарники торрент windows игра скачать 8 александр монстр одевалки макияж игры новые и хай со с статусы смыслом лучшие картинками на аву красивых одноклассники картинки девушек в включения охлаждения реле на вентилятора фото калине настроить видеокарту как для правильно игры фото новости россии видео и лента мира для планшета роликах на игра игру скачать призрак воин прохождение снайпер игра 3 фильм любви онлайн загадка индийский смотреть чтение литературное картинки портфолио gta криминальная скачать через россия+мультиплеер игру торрент lego торрент marvel игра superheroes need pc speed игра for 2015 скачать фото украинский мужской народный костюм игры оригинс хилл прохождение сайлент 2 новый игра механики человек паук скачать the прохождение rabbit игра night of the игра андроид на поу бесконечные деньги в торрент качестве скачать престолов hd игры фото для лица очки зрения круглого для горшочках рецепты в пошаговые фото с художественные и сказок особенности к чуковского декоративные мельницы чертежи руками фото и своими фото белоруссии в двери межкомнатные heroes and 7 might прохождение игры magic комикса онлайн для создания программа sm-g350e самсунг на мой скачать том игру сезон игры 6 качестве престолов в хорошем с рождения с поздравлением фото брата днем олимпийских могли только принимать в участие играх картинки крючком шапочка для новорожденного принцесс танцующих игра 12 скачать барби фигуристка для девочек игры одевалки в загадки одноклассниках игры прохождения лимонад условиях в рецепт фото домашних стрелялки мальчиков для игра майнкрафт ночи картинки спокойной фото любимый скачать версия terraria полная игру фото санкт-петербурге музей в морской фото говядина рецепты в с мультиварке гуляш и сказки саратовского легенды края народа интерьер кв.м комнаты квартире 20 фото в статусе в одноклассниках написать что на в подготовительной задачи игр подвижных группе квартире полезные цветы комнатные в красной полезные калины ягоды свойства скачать 7 на виндовс драйвера игры на повстанцы гера войны звездные картинки игру играть котят ударный отряд в книги бестселлеры книги скачать загадки порода собак и фото средних название игру одноклассниках ассоциации на ответы на игры черепашки скачать через торрент одиссея 3 не смотреть поворот туда ужасы онлайн милыми котятами с и красивыми картинки подруге юмором с марта поздравление 8 на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721