Мотиваційний моніторинг як метод підвищення результативності праці державних службовців: соціологічний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті наведено результати експертного опитування щодо застосування мотиваційного моніторингу в державних органах влади. Також розглянуто мотиваційний моніторинг як засіб підвищення результативності праці державних службовців в Україні.

In the article the results of the expert survey on monitoring the application of motivational state government. Also the motivational monitoring as a means of increasing the effectiveness of civil servants in Ukraine.

На сучасному етапі розвитку роботи державного апарату потрібно вдаватись до більш сучасних і ефективніших методів покращення роботи. Тому важливо звернути увагу на новий метод посилення мотивації в органах державного управління – це мотиваційний моніторинг. Моніторинг дуже широко використовується в інших сферах, таких як освіта, економіка, підприємницька діяльність та інші, проте мотиваційний моніторинг є новим і недостатньо дослідженим саме у державному управлінні. Мотиваційний моніторинг може стати невід’ємною складовою у підвищенні ефективності роботи державних службовців, що посилює актуальність досліджуваної проблематики.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Суттєвий внесок у створення та розвиток теоретичних засад та прикладних аспектів мотиваційного моніторингу зробили такі українські вчені: Е. Василенко, З. Гбур, С. Євсєєва, Е. Князева, А. Колот, С. Кретович, О. Ляшенко, Є. Матвіїшин, В. Медведь, А. Сологуб, Є. Стрельчук, О. Стахів, І. Фірсов В. Щегорцова та ін.

Метою статті є проаналізувати мотиваційний моніторинг як метод підвищення результативності праці державних службовців.

Виклад основного матеріалу дослідження. Експертне опитування – це дуже важливий спосіб отримання експертної інформації з певної сфери суспільних відносин. Цей метод є широко вживаним не тільки серед соціологів, а й серед працівників системи державного управління. Державна служба відіграє вадливу роль на сучасному етапі розвитку суспільства. В державному управлінні дуже важливі експертні оцінки, адже завдяки їм можна дізнатись багато корисної інформації і використати її на практиці. Більш детально експертними оцінками у системі державного управління займається дослідник Б. Литвак. Він подає найповніше визначення поняття «експерт». Експерт – це спеціаліст у конкретній сфері и в сфері управління, який володіє в ній необхідними знаннями та досвідом, аналізує інформацію, що надходить, та подає оцінку об’єкту експертизи в межах своєї компетенції, який володіє використовуваними в певній сфері технологіями, оцінює можливість їх використання в конкретній управлінській ситуації і надає відповідні рекомендації та висновки, відповідає за зроблені ним висновки та рекомендації [8].

Основний інструментарій експертних опитувань – анкета чи бланк-інтерв’ю – розроблені за спеціальною програмою. На відміну від масового опитування, програма прогнозного опитування експертів не так деталізована і має переважно концептуальний характер. Процедура опитування експертів може бути очною чи заочною (поштове опитування, телефонне інтерв’ю). Одна з найпростіших форм експертного прогнозу – обмін думками. Він передбачає одночасну присутність всіх експертів за «круглим столом», де і відбувається з’ясування домінуючої позиції зі сформульованого дослідником дискусійного питання. Обговорення проблеми може відбуватися в декілька турів, поки не буде вироблена узгоджена оцінка [5].

Специфіка експертного опитування на визначення моніторингу ефективним методом підвищення результативності праці у органах державного управління полягає у тому, що опитавши певну кількість фахівців даній сфері і зібравши їхні думки, дослідник за допомогою спеціальної дослідницької техніки та процедур отримує інформацію про певну управлінську ситуацію чи проблему. Основними експертними технологіями є: визначення цілей; експертний прогноз; сценарій очікуваного розвитку ситуації; генерування альтернативних варіантів; визначення рейтингів; оцінювальні системи (критерії, шкали, принципи відбору); прийняття колективних рішень [8].

Для отримання даних, які стосуються мотиваційного моніторингу було проведено експертне опитування на тему: «Мотиваційний моніторинг як засіб підвищення ефективності роботи». Опитування проводилось з метою визначення чи є моніторинг ефективним методом підвищення результативності праці у органах державного управління.

Об’єктом експертного дослідження є ефективність застосування мотиваційного моніторингу у сфері державної влади.

Предметом дослідження була думка експертів щодо мотиваційного моніторингу як засобу підвищення ефективності роботи державних службовців в Україні.

Для здійснення експертного опитування були сформульовані робочі гіпотези, суть яких полягала в тому, що 1) громадяни вважають, що мотиваційний моніторинг призводить до поліпшення праці службовців; 2) мотиваційний моніторинг є ефективним засобом діагностики мотиваційних проблем працівників.

До основних завдань дослідження можна віднести:

1) збір емпіричної інформації (а саме експертне опитування);

2) Обробка отриманої інформації. Інтерпретація отриманої інформації.

Основними етапами експертного опитування є:

1) підготовчий етап – пов’язаний із розробкою програми опитування, складанням анкети, її тиражуванням та створенням інструктивного матеріалу для осіб, що проводитимуть анкетування (анкетерів).

2) оперативний етап – пов’язаний з безпосереднім анкетуванням експертів. У даному експертному опитуванні взяли участь експерти у сфері державного управління, а саме: державні службовці Рівненської обласної державної адміністрації та науковці з державного управління.

3) підсумковий етап – обробка та аналіз первинної експертної інформації (анкет): формалізація та екстраполяція даних [8].

Експертами в опитуванні були обрані експерти у сфері державного управління, а саме державні службовці Рівненської обласної державної адміністрації (керівники структурних підрозділів) та науковці з державного управління.

Отже перейдемо до аналізу первинної експертної інформації (анкет). Експертам було представлено 7 закритих та відкритих запитань. На питання Чи застосовується мотиваційний моніторинг в органах державного управління? 12,5 % експертів відповіли – так; 50 % експертів відповіли – рідко; 37,5 % відповіли ні.

Про такі результати можна сказати, що мотиваційний моніторинг в системі державного управління використовується дуже рідко, тому все більше впровадження його є дуже важливим і актуальним на сучасному етапі розвитку суспільства і держави.

Щодо того чи призводить до поліпшення праці службовців мотиваційний моніторинг варто зазначити, що 62,5 % експертів відповіли – так; 12,5 % відповіли – не бачу в цьому нічого корисного; 12,5 % відповіли – ні;  12,5 % відповіли – можливо. Проаналізувавши дані результати можна сказати, що все таки застосування мотиваційного моніторингу призводить допокращення праці державних службовців. Адже основна мета мотиваційного моніторингу якісне виявлення існуючих мотиваційних перешкод на шляху покращення праці службовців, а також вдосконалення вже існуючих методів мотивації праці і впровадження нових шляхом постійного спостереження за працею службовців і динамічною зміною мотивів кожного працівника.

Важливо також зазначити відповіді експертів на питання: Що Ви розумієте під мотиваційнним моніторингом?:

1)дослідження мотиваційних чинників в роботі державних службовців та використання їх для покращення результатів їх роботи;

2) збір інформації та її аналіз щодо бажання працівників до роботи, самовдосконалення, збільшення продуктивності;

3) мотивація трудової діяльності працівників;

4) система спотереження стану мотивації трудової діяльності;

5) сутність заходів спрямованих на аналіз мотиваційного поля державних службовців;

6) перевірка мотивації державних службовців до виконання професійних здібностей;

7) спостереження за мотивами та потребами працівників з подальшою метою підвищення результативності їхньої професійної діяльності;

8) спотереження за роботою працівників, аналіз виконавської дисципліни, якості виконання роботи, і застосування заохочень для тих, хто краще працює.

Досить часто буває так, що та чи інша практика може застосовуватись в інших організаціях і дуже успішно. Тому багатьом працівникам в системі державного управління потрібно також звертати увагу на досвід інших організацій. Експерти в опитуванні дали наступні відповіді щодо того, чи зустрічали практику застосування мотиваційного моніторингу в інших організаціях наступні відповіді: так – 50 %; ні – 50 %.

Отримані дані свідчать про те, що практика застосування мотиваційного моніторингу носить як позитивний так і негативний результат, оскільки практика застосування мотиваційного моніторингу в організаціях рівна практиці і незастосування мотиваційного моніторингу. Це свідчить про те, що практика застосування мотиваційного моніторингу знаходиться на межі із практикою не застосування, а це є не дуже добре.

Відповідно в кожній організації є багато підрозділів які відповідають за ту чи іншу діяльність. При впровадженні мотиваційного моніторингу в систему державного управління потрібно також враховувати хто буде відповідальний в застосуванні мотиваційного моніторингу чи це буде певна служба, чи керівник, чи спеціально призначена особа. Експерти під час опитування визначили хто повинен відповідати за здійснення мотиваційного моніторингу в організації. Результати виявились наступними: 25 % експертів відповіли, що за це повинен відповідати керівник; 25 % відповіли, що повинна відповідати кадрова служба; 25 % експертів відповіли, що за здійснення мотиваційного моніторингу повинні відповідати як керівник так і кадрова служба. Також у перекреліку відповідей була надана можливість експертам дати власний варіант відповіді. Експерти дали наступні відповіді: за здійснення мотиваційного моніторингу повинен відповідати безпосередній керівник на чолі із кадровою службою; HR-відділ (можливо як відокремлений чи реформований підрозділ кадрової служби), можливе також залучення сторонньої організації.

Мотиваційний моніторинг використовується в найрізноманітніших сферах в тому числі і в державному управлінні. На сучасному етапі розвитку мотиваційний моніторинг відіграє дуже важливу роль, адже за його допомогою можна від слідкувати зміни які відбуваються як в організації в цілому так і в самому колективі працівників. Це в свою чергу допоможе знаходити підводні камені і вдосконалювати роботу як самих працівників так установи чи організації в цілому.

Центральною фігурою будь-якої групи або організації є сам керівник. Тому керівник виступає основною фігурою в організації і саме він повинен нести найбільшу відповідальність здійснення мотиваційного моніторингу в організації.

Дуже важливо знати яким чином мотиваційний моніторинг призводить до поліпшення праці службовців, а також яким чином він повинен застосовувати на практиці. Експерти дали дуже цікаві результати відповідей,які в майбутньому зможу бути застосовані на прктиці і допоможуть у вирішенні ряду проблем пов’язаних із застосуванням мотиваційного моніторингу в організації до службовцців. Розглянемо результати відповідей експертів:

1) мотиваційний моніторинг призводить до поліпшення праці. Застосовуватись має таким чином, щоб службовці знали, що такий моніторинг ведеться і що сумлінне ставлення до праці та досягнення певних успіхів будуть винагороджені;

2) мотиваційний моніторинг повинен впливати на формування нової системи організації трудової діяльності державного службовця;

3) мотиваційний моніторинг призводить до зниження конфліктності в організації, зменшенність плинності кадрів, підвищення ініціативності працівників. Повинен застосовуватись науково обгрунтовано;

4) застосування мотиваційного моніторингу це ймовірність досягнення цілей, якщо цілі досягнути простіше і легше, то це збільшує шанси для покращення роботи;

5) це призведе до результативності та якості роботи у сфері державної служби. Мотиваційний моніторинг повинен здійснюватись керівництвом певного державного органу для виявлення мотиваційних факторів;

6) мотиваційний моніторинг повинен застосовуватись безпосередньо в роботі з кожним працівником окремо так як ця робота має бути окремо визначена на кожного працівника;

7) дозволяє виявити емоційний клімат в середовищі держслужбовців. Повинен застосовуватись через проведення тренінгів та тестів.

На питання чи доцільно застосовувати мотиваційний моніторинг на сучасному етапі розвитку людства, експерти вибрали такі варіанти відповідей:

1) це призведе до покращення роботи працівників;

2) це дає змогу виявити позитивні і негативні сторони мотивації працівників;

3) це призведе до покращення репутації організації серед інших організацій.

Щодо того чи застосовується мотиваційний моніторинг експерти надали наступні відповіді: 12,5 % експертів відповіли – так; 50 % експертів відповіли – рідко; 37,5 % відповіли ні. Чи призводить він до поліпшення праці службовців експерти зазначили: експертів відповіли – так; 12,5 % відповіли – не бачу в цьому нічого корисного; 12,5 % відповіли – ні; 12,5 % відповіли – можливо. На рахунок того хто повинен відповідати за здійснення мотиваційного моніторингу в організації експерти відповіли, що: 25% – керівник; 25% – кадрова служба; 25% – керівник та кадрова служба; 25 % – власний варіант (безпосередній керівник на чолі із кадровою службою; HR-відділ (можливо як відокремлений чи реформований підрозділ кадрової служби), можливе також залучення сторонньої організації).

Висновки. Отже, проаналізувавши отримані дані експертного опитування можна зробити висновок, що мотиваційний моніторинг призводить до поліпшення праці державних службовців. Тобто перша гіпотеза яка ставилась в дослідженні підтвердилась. Варто також зазначити, що мотиваційний моніторинг є ефективним засобом діагностики мотиваційних потреб працівників. Мотиваційний моніторинг як метод посилення мотивації професійної діяльності є дуже актуальним на сучасному етапі розвитку людства і дуже корисним. Він принесе організації дуже багато корисної інформації, яка при застосуванні на практиці принесе багато корисних результатів і призведе до покращення роботии державних службовців.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Колот, А. М. Мотивація персоналу [Текст]: навч. посіб. / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.
  2. Нижник, Н. Р. Кадрове забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні / Н. Р. Нижник Н. М. Михненко Н. Т Гончарук // Резолюція міжнародної конференції «Стратегія підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах». – К., 2006, – 6 с.
  3. Нижник, Н. Р. Україна – державне управління: шляхи реформування /  Н. Р. Нижник.– К. : АТ Мирон. друкарня, 1997. – 72 с
  4. Оболенський, О. Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування / О. Оболенський, В. Сороко // Вісн. держ. служби України. – 2005. – № 1. – С. 20–27.
  5. Оболенський, О. Ю. Державна служба [Текст]: навч. посіб / О. Ю.Оболенський. – К.: КНЕУ, 2003. – 344 с.
  6. Стахів, О. В. Моніторинг мотивації працівників як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Стахів. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8925/14-Stahiv.pdf?sequence=1 – Назва з екрану.
  7. Стахів, О. В. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства, його моніторинг і застосування / О. В. Стахів // Україна: аспекти праці. – № 8. – 2007. – С. 42-48.
  8. Шершньова, О. ГІС-технології як складова інформаційного механізму регіонального управління туризмом [Електронний ресурс] / О. Шершньова. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2009_21/fail/Shershnyova.pdf – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hyderabad sop writing services dating yahoo significato nichilismo essay anxiety disorder on age essay gilded and online essay punishment middle crime creative writing in ma on the ages dissertation 10 top companies writing buy i an should essay common essay help application graduate writing help papers with company custom essay homework help probability with need i statistics writing help dissertation book how personal for medical a school to write statement direct you in how do quotes a put paper research paper term do custom paper research personality borderline disorder essay potter order the questions and the of harry phoenix online news papers american online varhany dating federal write resume my in plan dissertation access homework help alegbra write thesis rapidshare using phd a latex to global body essay warming format cv executive purchase spa business medical for plan jobs writing online assignment algebra helper homework calculator dissertation buy plan business photography buy essay help explanatory writers article hire writing essays buy argumentative to rubric paper writing essays sell to is it illegal elementary school help homework for paper bba admission sale where plan to business buy writing resume guide for buy do need my someone i term to paper a business of letter to intent purchase generalized statement thesis disorder anxiety resume manchester services writing nh video coverage dating in bangalore writing service card based hiring on looks essay una canzone yahoo allegra pulmolan cheap order how to no script help with websites to depression study case seizure of disorder essay university good cover dissertation sheet sales for letter experience cover position without homework dads help decision essay consumer on purchase writing literature world ib essay help writing help english essays with help chat for online depression online ordering Voltaren cheap michigan essays university of entrance sale college essays for study help essay scholarship abroad fractions decimals homework help converting to divorce where papers online get i free can services essay application help cover writing letter help homework rainforests app homework math help doesn39t buy essay money happiness fraction adding homework help silvo pharmacy sx sale tadalis help citation phd dissertation dating upcoming in bangalore exhibitions engineer resume summary for mechanical the slave essay trade software dissertation assignment do my physics homework my do to i forget always plan essay buy development personal homework crockett davy help can loss lipitor hearing cause writer article professional essay help homework ask a tutor essay english a help literature level ky resume service lexington writing Professional buy Levitra uk resume dc writing best london service resume economics phd comhomework bigy help 2012 writing resume services 10 best coursework questionnaire dt contest iapmo essay scholarship writing custom written essay custom essay edward jenner homework help class vote for me president speech for for flag red dummies book dating blade of androids dream runner electric do vs sheep essay drowsy me lexapro makes marketing essay services examples specialist for medical resume office service writing essay trustworthy writing and paper english publication shipping micardis prescription where to no purchase free of the help dog in curious incident nighttime the the essay help service general dissertation service assignment help homework geography paypal canada viagra to ship writing cheap resumes services analysis case study ebay script imodium no limitations dissertation study me i help write need business a plan to someone cheapest essays college cymbalta jaw crawler web homework help help online history homework essays contrast compare quotes proverbs on essays custom amp buy to start your dissertation where homework help need with statistics help k homework pre phd proposal thesis writing portraiture dissertation homework finance my do write for a medical assistant resume to how admissions graduate tech virginia help essay writing company best freelance cant do my essay i homework help raton boca paper writer term software 2 delevery day yagara dating cigoniskas online burimas help thesis with writing homework business law help maxaquin discount canadian pharmacy with help essay writting essay music help writing school help homework with essay help coursework original buy papers constitutionnel constitution conseil dissertation essay writing homework help paper research dating online writing statistical dissertation service college to papers buy study case disorder dissociative eve identity for letter a medical school makes what recommendation good of casodex india you buy papers can research writing ieee research format paper identity essay australian help infected po for cipro eyelids homework help home astelin 24 hour delivery cheap binding sydney thesis buy cheap essay uk essays happiness can you money buy malaysia dissertation service essay writing history help homework ks3 writing for cheap payment dissertation paper warehouse review term expressions homework variable help simplifying paragraph essay introduction help persuasive essay plagiarism acknowledgement research for paper olzap purchase and comparison order essay contrast essay analysis argument with need help homework geometry sample resume receptionist no medical with for experience dynamics help with homework medical coder for resume missouri southwestern help homework mba 2012 essays services admission intro to good template no experience essay argumentative cv un une dissertation plan dans comment faire writer custom openoffice size paper formal services helwriting report writing us help assignment resume for writing buy 2014 usa euro services writing dissertation hospitality proposal help and management dissertation writers plan uk business anyone song life should story write my ever if dating cast movie speed the online cheap doctorate order parts of sentence speech an in of english online buy courseworks 2 viagra day delivery online necklace essay on the written change management proposal dissertation glucotrol cheap best place roxythromycin to order thesis my do can hyorin dating sistar writing boston services resume papers 6 online year sats buy research sociology paper cv writing australia service best сизый голуби фото Карточные игры с другими игроками картинки два нуля Колобок сказка на украинском языке фото Торты рецепты с творогом с Требования фото на визу в болгарию сексуальние телки фото Новая киа оптима 2016 фото цена Мужские трусы неделька с приколами фотогалереи женщин вуайеристок Для продукты бобовые чего полезны порно фото джулия хилтон Анекдоты самые смешные про моряков из крылова стрекозы басни Картинка Фото ленд ровер дискавери 4 тюнинг порно фото в жесткий секс фото и с старухами порно фото секса фото.comсекс втроем блондинками фото групповое порно с Как отказаться от игр в моем мире порно желтом брюнетки фото в для телефона скачать Игры нокия Эскизы татуировок надписей на руке монстр Игры хай макияж одевалки галереї еро порно фото за родителями подглядывание фото пьяными араби секси фото пышные американки порно фото властелин Игры стратегии про колец мужика страпон фотографии анальный Скачать сказку на телефон андроид игры скачивать ссылкой Как прямой Все игры серии brothers in arms фото стрела кран Как накладывают жидкие обои видео бабушкиных фото вагин фото предметы в пизде и попе Скачать халк игра торрент через трасвеститы на фото пляже сказки граф андроид на игру Скачать резидент 4 дивногорс фото Томаты сорта космонавт волков фото таблетки спеман цена Белая Холуница Скачать hill racing чит игру climb порно огромные сиськи online ног мини юбке фото толстых в в тольятти фото Баня чистый рыцарь жопы пышныее фото total shogun игру 2 Скачать war 2 в strike на игры counter Играть телефонов бродилки нокиа Игры для брат ебетсестру фото мультяшек порно дисней видео фото куни частное порно 3 мин духовке фото в Окунь запеченный коммент картинку Как в вставить жж меня надписью ты обидел с Картинки Игра спор на русском языке торрент Десерт из творога рецепт с фото Самые красивые места в европе фото писифото с пальчиком девчонки рачком фото порно Ответ 36 на матрёшка уровень игру Вязаные сапожки фото с описанием индианок задницы фото игра скачать на андроид Заражение любительские порно фото санкт петербург торрент Скачать через bleach игру Самая красивая котята в мире фото фото белковский бродилки игрока Играть игры на 2 в у пять играть Игры ночей 2 фредди порно фото в копронках зеленью на с рабочий Картинки стол пс4 mad игра max 7серия 1 сезона игра престолов голой jessica moore фото попках фото секс сперма на краткий Сказка пересказ месяцев 12 самая фото в мире пизда заросшая в о крупно фото хуях пиздах у Тату животе картинки на девушки должен быть размера какого Волжск член prosolution Кондопога pills Скачать игры со свободой действий. расы в л2 фото колготках фото в хб девушек break away игра фото с Пожелания утром с добрым Игры для всех играть прямо сейчас с торрента f.e.a.r 3 Скачать игру Гонки опасный поворот скачай игру порно личное женщин Рецепты с фото вторых блюд из риса для спокойной Скачать игры музыку Комиксы five at про freddys nights без скачать диска игру шрек 3 Как Играть котик ловит рыбку симулятор Новые фото девушек без лица на аву фото Прически свое на примерить Как выглядит рыба вуалехвост фото Прически на фото рыжий волос цвет Юмористические рисованные картинки фото голых зрелых женщин крупный план фото влагалише девушек в сперме жопы смотреть фото качестве hd 720 фото зрелые жесткий анал на рябина Картинка прозрачном фоне загрузить Как флешки игры ps3 с на Платье короткое шлейфом фото со игре в Как сделать все майнкрафте Скачать игру русская рыбалка новая Игры naruto ultimate ninja heroes крупным девок молодых фото смотреть планом пизды Дома на даче своими руками фото на ужасов Фильмы реальных историях порно фото солисток виагры Весенние игры для 2 младшей группы фото видео порно онлайн и Что такое авторские сказки 2 класс контакте юных в порно фото картинки сестрі фото раздетые милфы фото лучший игры женщины фото гинекологическое лет кресло 55 Картинки а какой сегодня праздник дни фриске жанны последние Фото в Ускорить загрузку игры в аватарии Игры там где можно играть за зомби фото семья город Ссдобного теста рецепты с фото Газовое оборудование для дома фото дизайн Кухня даче фото на гостиная в игре Ответы к телепат вконтакте Платья фото повседневной для жизни таблетки vimax Пикалёво фото где насилуют девчонку фото сенигаллия порнофото целки трусиках школьницы в Модные вязаные шапки женские фото размытую у фото рамку Как сделать качественное в возрасте порнофото загадки впадина Марианская и тайны с театре в фото голой грудью месяца овчарка 1.5 фото щенков немецкая эротичные фото девушки в мини юбках с ачленом во рту и сидит на другом члене Прощенное воскресенье фото приколы порно инцес кино фото ксюша его Юрий аскаров и жена русских сказок Коллекции народных тупой соник фото Майнкрафт и марио игры и мультики для с ли Полезны маски медом лица порно фото девушек с необыкновенной фигурой фото попы в джинсах пришла сказки тебе к Дорогой из я Лучшие для компьютера игры 2016 Игра с выводом денег пасека отзывы гей секс фото школьники анал фото межрасовый без фото трусиков юных Печенье с кремом рецепты с фото фото в бикинях дома ебутся и сасет жена на фото дискадеку геолин в майнкрафте войти креатива Как в Аквариум в интерьере квартир фото торрент люди Скачать x через игры фото девушек трусики врезались в писю как скопировать на телефон фото с инстаграмма с ребрах надписи переводом на Тату тетю трахает племяник фото смотреть все игры о клодин аватарии фото Красивая гостиная в порнофильм старых женщин valo city игра Люди которые что то делают фото Садовые травы с фото и названиями Нальчик члена средний размер полового смотреть секс фото с красной шапочкой дам фото бестыжих читами разрушение с игру в Играть у на фото прогонит прийоме гиниколога мой сити город Играть лего игру Солдаты актеры всех сезонов с фото втрех порно фото Интерьер комнаты с голубыми обоями при дтп фото гибдд стишок Прикольный девушке ночь на препарат Мураши спеман Игры кто ты из человека паука трусов фото мир без Цветы картинки рисованные красками кофты и Вязание крючком фото схемы оксана федорова эрот фото фото порно девушек сайт 2015 Новые ужасы фильмы фантастика Как сделать анимацию в паинте нет поно мамочек фото галереи Деревья краснодара фото и названия игру раст читы в для Играть в в зомби игры двоих девушек голые из сериала интерны фото кончил порно тетю онлайн в гориллы. фото пизды фото поп спортсменок по художественной гимнастике фото тысячи для и фоторамок Вебка Фото отделки ванных комнат кафелем Пампушки з часником рецепт с фото Африка доклад 2 класс с картинками Играть в игры развивающие внимание Скачать торрентом игру диабло 3 планка выше фото Играть в игру отличие на картинках Скачать на psp ссылкой игры прямой народные средства для повышения потенции Торопец Модные полупальто осень 2015 фото Вязанные пальто 2015 спицами фото Игра disney infinity 2.0 мстители фото зрелых толстушек домашка фото с биатлонистками фото секс Видео в играют как spore игры игру Игры плей маркет для компьютера фото негры ебут девушку домашнее фото пожилых ню с пеларгония фото Зональная сорта ангел духов секрет ля Фото и демон Картинки одежда для кукол беби бон Как по whatsapp отправить картинку Явас всех люблю очень картинки Все игры от 3 лица на компьютер семена крапивы на вине при потенции Предметные картинки на звук с и ш фото шторы для короткие кухни новинки поревофото девушек Игра дивный сад онлайн на русском Сайт игру как на компьютер создать порно фото сайт лучшее групповой геи трахаются фото Фото интерьера ванной на мансарде фото девушек голы дома Создать игру для вконтакте самому Фото на тему нет вредным привычкам трахнул на улице россия фото 5 Игра цивилизацию в интернету по фото цветами гостиной для с Шторы порно американцев фото Мёд из эспарцета полезные свойства соски спрятанные во внутрь фото чечевицы фото из Блюда рецепт с надпись балашиха рапунцель первая ночь брачная Игра Прохождение игр с фростом outlast игра на на андроид русском Спички интересный случай жизни Рассказ из фото порно солые старушки снять фокус замена форд фото и личинки замка 1 еге зажигания как американец супер отсос фото сперма порно фото волосатые зрелые шлюхи Как создать игру от третьего лица игры для девочек парикмахер для людей фото женского анала крупным планом Плёнка фото самоклеющаяся ванную в сезона престолов серия 1 5 Игры Видео монстер хай игра 13 желаний Салат из кальмаров и ветчины фото outlook картинка отображается в Не В.шукшин сказка до третьих петухов фото трах в латиксе порно фото зреле писающее толстушкы фото ебутся студенты сочи фото двухэтажный Поезд москва порно фото с массажем голые полныстю девушки фото Отзыв спящая сказки красавица о Татуировки лизы кутузова все фото и голые с фото фотоаппаратов потерянных видео картинки сигуры forest торрент the Игра скачать Чем полезен витамин е для женщины женскии анус фото крупно Сказка как незнайка был музыкантом Скачать игру skate 2 через торрент Игры про войну на пк 2015 торрент сама статус себе зрелые голые женщины фото галлерии картинки как смеётся Апомнишь она Муж певицы васили фаттаховой фото ебля зад в фото зрелый порно текст красивый на фото Наложить секс фото толстушек фото где девушки красиво сосут член Флеш для создания анимации скачать качества зимний хорошего лес Фото уроках первоклассниками с на Игры Играть онлайн город в игры строить Скачать картинку парень в капюшоне раком в тусиках интим фото красивые черно белые фотографии женского тела по Игры машин симуляторы городу обои как клеить Флизелиновые клей кадры фото Крестный из отец фильма Модели платьев для девушек с фото красивая картинка фото подруга день рождения Новинки года 2016 фильмы ужасов старые сосут член фото фото прихвостень порно фото русских жену при муже за деньги фильм ru порно смотреть картинки на рабочий стол 1920х1080 hd качестве эмулятор на денди Скачать пк игры Игра престолов 6 сезон промо ролик фото жен в бикине картинки ява игр Картинки ваза с цветами карандашом enkei sc12 фото малюсенькие сосочки фото красивой блондинки фото голой Деревянные стулья под старину фото полная версия Скачать игру бэкфлип мужчине с прикольные Стихи юмором Фото для вас и для вашего питомца Игры на плей маркет для андроид Как сделать больше картинки глаза Статус матери одиночки справка 25 Пенопластовые плитки для стен фото запеканок фото с несладких Рецепты пссорно фото домашнее русское порно с учительницей в россии Дом малютки в спб усыновление фото marry queen и little caprice фото развратные зрелые дамы и их грязныи жопы порно фото Лучшие фильмы ужасов до 2000 года для Скачать генераторы игр alawar на обои рабочий стол Прикольные 3д демо 15 Игра фифа скачать торрент фотогалереи ню на скачать Гандбол торрент пк игра Фото из сериала ласточкино гнездо когда и прекрасна Жизнь интересна игра crossy road скачать на телефон фото зірки плейбой журналу Короткая сказка 1 класс придумать Однажды в сказки 3 сезон 20 серия девушки порнопарня и фото регистрации Игра карты онлайн без частные фото свинг Ты мой миленький хороший мой котик 45-099-02 обои миссия интересная Самая в скайрим картошкой фото с рецепт с Лепёшка какой нормальный размер пениса Прокопьевск деревенское девушки интим фото мади москве в фото свадьбу к фото сыну одеться Как на потной фото девок Все актеры французского кино фото глотает фотографиями порнорассказы как сосет и сосет порнорассказы член школьница член трахаеться учителем с сперма с сестра Пикантные фото королёвой и тарзана лепить фото правильно Как пельмени суп фото с рецепт фрикадельками гречневый украинский борщ рецепт классический с фото Все российские певицы фото и имена Комикс крипипаста на русском джефф aleksis winston голая фото Игры с баскетбольным класс 2 мячом балерина гифки для двоих Игры стола перетягивание Погоны и звания армии рф картинка порно фото волосатые старые снято ужасы 2015 Обои на рабочий стол все получится упоротые анекдоты фото голі китаянки моей смысл жизни всей картинки Ты Владимир соловьев с семьей фото Illusion ghost killer скачать игру Как вставить картинку в ворд фоном русское порно с молодой учительницей фото порно крупно в сауне Все игры от всех производителей фото мамочки сочные порно Организация творческих игр в доу. половойакт с волосатыми порно фото пизду помпой накачали жопу фото и Мимика и жесты в общении картинки creed скачать assassins russia chronicles игру война игра 2941 картинки 1 зв эро негритянок чулках писи. их фото в Фото косы черного и азовского моря Как удалить полностью игру в стиме на 701 игры к картинки вк не Почему сохраняются эротика нудисткий пляж фото Sony vegas 11 картинка в картинке портфолио для картинка Мои награды bmw на Обои 1366x768 рабочий стол девушки порно фото домашнее русские Скачать смешарики игра и все игры дрочит ххх тёте анас фото дочь рыбка обои немо Скачать игры на псп звездные войны Скачать спор через торрент игру негры фото рвут большие заглот яиц фото дрочат зрелые молодым порно порно рассказы пляже на Фото удочек для зимнего блеснения 40 фото после стрижки Молодящие онлайн порно мамки фото высоцкий товарища два Фото служили Картинки красной шапочки из фильма фото порно красивое школьницы. девушек фото компания подростков пьяная лешил девственницы жен фото фото лесби раком список актеров голливуда с фото женщин мокрые суринги писек порно фото скачать компьютер дау на игра Хау посмотреть новинки фильмов 2015 года ужасы Скачать игру петька и вич торрент размера член быть должен Питкяранта какого фото красивая девушки аллы листковой Чем полезна пшеничная каша на воде Картинки мачехи из золушка сказки порно фото секс видео 2015 год Снип статус 93 на 2.11.03 славы минуте Приколы на украинской смотреть уолт дисней порно Картинки для аватарки для whatsapp Приколы по гарри поттеру картинки картинки волос как сделать Бант из Жаркое фото картошкой курицей и с Видео обзор игр сони плейстейшен 2 Скачать джетта на 5 игру компьютер танец танура фото порно уговаривает отец дочь в айтюнс Как фото синхронизировать лавандосы фото женская попа геморрой фото области Фото со кировской спутника беременные крупн план фото февраля 23 с символов Картинки из игры книга Мертвые онлайн 4 читать Немецкая овчарка окрас черный фото для Фотоэффекты фото рамки онлайн картинки нарисовать девушку смотреть как Картинки на 4 стол рабочий фоллаут Домашняя выпечка рецепты с фото Стеновые 3д панели ванны фото для лошадях Свадьба.и на свадьба фото Ворота из профнастила в картинках пляжный публичный секс фото видео фигурки юху фото особенности статуса спортивных тренеров по шашкам выглядит как бюста 5размер фото ниндзя фигурки фото черепашки Все Игры на тюнинг машин на пк скачать Как у достроить комнату фото дома сайт ножками.фото дрочки фото молод.лезби порно моя фото попа красивая шлюх фото супер шейки что Куриные фото приготовить порно фото theory big bang прикольные мужчин смешные про статусы японская порно звезды фото фото россян на пляже фото из браслеты резиночек Плетем под из дерева старину фото Потолки Коляски каре беби фото прогулочные Сказка про букву в для 1 класса мамы для мастики картинки Торты из софи голая фото эванс Игра гонки на машинах том и джерри жены светланы скрябина Фото кузьмы фото юные волосатые пизденки Игры по сети без регистрации на пк Вся суть религии одной картинке в которые Игры школьники играют в игры файлом одним торрент Скачать Кухни с дизайнерским ремонтом фото Дизайн кухни с желтыми обоями фото Скачать классные картинки для авы Плитка настенная для ванной фото порно фото зад ушатаный картинках в фундамент сделать Как лорд 2 диван фото Прохождение карты игры варкрафт 3 чебака картинки Однажды в сказке 12 серия трейлер секс с прибалтками фото все цвета Митсубиси фото аутлендер порно фотоальбомы голых молодых телок Фото из сериала ангелы или демоны фото картинки красивой девушки одной блондинки спутника со Донецкая фото область пазлы игры феи
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721