Мотив у системі психопоетики “Повісті про санаторійну зону” М. Хвильового

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено дослідженню мотиву у системі психопоетики «Повісті про санаторійну зону» М. Хвильового. Визначено основні мотиви, які розробляє Хвильовий у повісті, – це  мотиви двійництва, самотності та божевілля.  Здійснено спробу довести, що мотив у системі психопоетики повісті визначає акцентування психологічних станів головних героїв твору.

 Ключові слова: мотив, дискурс божевілля, концепція героя.

 The article is devoted to the research of motive in the system of psyhopoetics in M. Hvylevoy’s «The story about a sanatorium zone». It is allocated main motives, which M. Hvylevoy elaborates in this story. These are the motives of duality, solitude and madness. It is made attempt to prove, that motive in the system of psyhopoetics of the story determines emphasis of psychological states of the main characters in the work.

 Key words:  a motive, discourse of madness, concept of hero.

 Мотив у психопоетиці «Повісті про санаторну зону» зумовлюється насамперед екзистенційною природою конфлікту. Мотивіка закорінена в акцентуванні психологічних станів тривоги, безвиході, відчуження, нудьги, страху, що дає письменнику можливість показати особистість у складних стосунках мікрокосмосу людини зі світом соціальним, природним, космічним [5, с. 10].

Трагізм світосприйняття, відчуття приреченості, та гнітючий емоційний настрій характеризує персонажів «Повісті про санаторійну зону». На нашу думку, варто виокремити мотив духовної самотності, що постійно супроводжується іншим, певною мірою  визначальним, – мотивом смерті, що характеризує екзистенціальне світосприйняття М. Хвильового. Вказаний мотив реалізується у  загибелі двох героїв повісті – анарха і Хлоні.

Микола Хвильовий також  розробляє мотив двійництва (дискретність психіки, розщеплення особистості, амбівалентність життєсприйняття), що сповнюється характерних модерністських конотацій [5, с. 11]. Письменник вдається до художньої актуалізації проблематики, пов’язаної з цим мотивом. Хвильовий, моделюючи ситуацію розщеплення особистості, водночас протиставляє двох, або кількох персонажів, які втілюють приховані і стримані потяги, бажання чи страхи людини ( у творі протиставляються анарх і Хлоня, анарх – Карно).

Така модифікація мотиву двійника українським письменником певною мірою кореспондує із поняттям Тіні, що в аналітичній психології К. Г. Юнга трактується як «підсвідома протилежність того, що індивід наполегливо стверджує у своїй свідомості…» [7].

Важливим елементом повісті є мотив божевілля, який можна розглядати двояко: як власне мотив, частину сюжетної лінії твору і як дискурс, у який вливається текст, певне світовідчуття, що на нього орієнтується автор. У літературознавстві божевілля анарха М. Хвильового має ряд інтерпретацій. Так, В. Юрченко вважає його наслідком зіткнення аморфності буття із «разючою (аж до цинічності)  вітальною енергетикою», а «надпотужним онтологічним ударом із цієї аморфністю буття є постать Карно, що протиставляється базисно вичавленому,  дезорієнтованому анархові, який майже втратив відчуття своєї особистості, реанімувати її може допомогти тільки онтологічно реципійована смерть» [8, с. 57].

С. Павличко, розглядаючи мотив божевілля у творчості письменника, пише, що  М. Хвильовий «здійснює власний психологічний аналіз епохи та свого героя, дійшовши невтішного висновку: обоє невиліковні» [4 с. 272]. Ю. Безхутрий інтерпретує безумство та самогубство анарха як наслідок його «нехтування традиційними й вічними людськими цінностями»: «Безумство і смерть анарха – єдино можливий і логічний вихід із тієї ситуації, у якій опинилася ця людина» [1, с. 424].

Незважаючи на наявність в українському літературознавстві багатьох спроб осмислити явище божевілля головного героя «Повісті…» як у художньому, так і в філософському плані, ця проблема залишається відкритою.  Художній образ та етична рецепція божевілля в європейському культурно-філософському просторі еволюціонували протягом історії,  тому важливим є збагнути, яку саме модель цього явища зобразив         М. Хвильовий у своєму творі.

В. О. Зенгва, посилаючись на рецепцію божевілля у європейському           культурно-філософському просторі, у якій виокремлюється божевілля космічне і божевілля критичне, вважає, що Хвильовий зобразив у «Повісті про санаторійну зону» саме модель космічного божевілля [3]. В. Зенгва у своїй теорії оперує дослідженнями       О. Фуко, бо на його думку, космічне божевілля «можна інтерпретувати як усвідомлення хаотичності, ірраціональності буття, де усі спроби людини знайти певний логічний смисл заздалегідь приречені на невдачу». У світлі такого потрактування божевілля є не частиною світу, а самим світом, «елементом якогось недосяжного, прихованого від усіх, езотеричного знання» [3], яке і несе істину.

На початку твору головний герой зображений без жодних бодай приблизних симптомів чи схильностей до психічної хвороби, навпаки у тексті всіляко наголошується на стримано-флегматичному характері анарха, який не звертає уваги на дріб’язкові спроби інших хворих викликати у нього негативні емоції: «Анарх теж не промовив жодного слова. Всі ці «історії» давно йому обридли… Краще він буде уважно дивитися на чисте прозоре небо і мріяти» [6]. Набагато більше схожі на божевільних інші мешканці санаторію; сама дійсність санаторійного будня пронизана всюдисущою істерикою, психічною чи розумовою ненормальністю. Доказом цього є хоча б те, що з перших же сторінок тексту автор уводить дуже важливого для розуміння глибинного підтексту повісті, хоч і другорядного за сюжетом, персонажа – санаторійного дурня – розумово неповноцінну людину, практично божевільного [3].

Протягом твору М. Хвильовий постійно наголошує  тому, що дурень не сам по собі, а саме санаторійний, тобто такий, що належить до санаторію, певною мірою є ознакою цього місця.

Близьким до стану божевілля, але не божевільним на початку повісті зображено Хлоню – двійника анарха, який своєю долею пророкує долю головного героя і покликаний у пришвидшеному темпі пройти шлях    ініціації – усвідомлення ірраціональності буття. Перший напад істерики Хлоні спостерігаємо за дуже значущих обставин: Унікум, а за нею і миршавий дідок обзивають анарха Савонаролою. Як відомо, Савонарола – середньовічний монах, проповідник і громадський діяч, що закликав флорентійців відмовитися від мирських насолод і звернутися до Бога, перейти від безглуздої погоні за насолодами до покаяння і спроб заслужити Царство Небесне [3].

На нашу думку, Савонарола у тексті «Повісті про санаторійну зону» є символом віри у певний сенс життя, центр, до якого має рухатися усе суще. Анарх – Савонарола сучасності, – на відміну від інших санаторійців, які сприймають життя як хаотичний набір сприятливих чи несприятливих обставин, несе у собі ідею, що має пройти випробовування реальністю. Долю цієї ідеї саркастично передрікає миршавий дідок у фразі, що і доводить Хлоню до істерики: «…миршавий дідок (лежав тут недалеко), прокидаючись, згадав:

– Хе… Хе… Тавонарола!…

– А що то значить «тавонарола»? – спитав він  дідка, нервово одкинувши голову.

– Тантіменталітм – от що! – кинув дідок і захіхікав.

Цього було досить. Така відповідь зірвала Хлоню. Він зірвався з місця і, підбігши до дідка, закричав істерично:

– Ну да! Ну да! Сентименталізм!.. Але ти розумієш, що це? Чуєш, чортова тютя?» [6].

Цей символічний діалог можна розшифрувати так:  ідея, за яку віддав життя Савонарола і у яку вірить анарх (тут маємо на увазі ідею як певний вищий смисл існування незалежно від її семантичного наповнення) – це лише «сентименталізм», тобто щось надумане, таке, що не має нічого спільного з життям [3].

Хлоня гостро переживає таке відкриття, але найбільшим шоком для нього є те, що і миршавий дідок – представник безідейного, майже тваринного начала – це теж розуміє і навіть кепкує з анарха, Савонароли та усіх тих, хто намагається жити заради високої мети.

Образ Савонароли викликає у читача й інший комплекс  асоціацій – зацикленість на своїх принципах, негнучкість світосприйняття, відверта ворожість до тих, хто відмовляється дотримуватися раз і назавжди вибраної канонізованої лінії [3]. Адже Савонарола запам’ятався в історії не лише впровадженням низки позитивних для Флоренції реформ, а й нетерпимістю до всього «світського», вогнищами, у яких горіли «неугодні» книги та витвори мистецтва. Екскурси в минуле анарха закріплюють паралелі Савонаролою-фанатиком, підкреслюючи неоднозначне ставлення до головного героя «Повісті про санаторійну зону».

«Божевілля»  як онтологічну основу «Санаторійної зони» доводить полісемантичний мотив крику, що присутній у творі постійно, але на початку тексту виглядає особливо химерно [3]. З перших сторінок твору читач одразу ж стикається із логічно невмотивованими криками, при чому невідомо, хто кричить і навіщо. «Над сторожкою тишею санаторійного закутка метнувся молодий голос і – пропав. Але дзвінкий відголосок, затихаючи за дальніми осоками, ще довго стояв над рікою.

«– Ма-а-айо!» [6];

«Потім хтось вибіг за зону і – в рупор:

– Аго-о-ов!» [6]. Можна припустити, що божевільні крики є атрибутами самої санаторної зони. Далі за текстом маємо пояснення цього мотиву, яке знову ж таки можна розуміти по-різному.

« – Так кричить санаторійний дурень! – подав із дальньої койки психопат.

– Коли хочете знати, так кричить життя! – кинула в бік Майя» [6]. У тексті цього діалогу згадано двох психічно ненормальних персонажів – психопата та санаторійного дурня, – при чому перший порівнює крик Майї з криком другого, а Майя стверджує, що «так кричить життя». Тобто життя «кричить» так, як і санаторійний дурень; санаторійний дурень є втіленою алегорією самого життя – алогічного, беззмістовного, на перший погляд, але цинічно-розсудливого у тих випадках, коли потрібно штовхнути людину на шлях її загибелі [3].

«Санаторійний дурень…виявляється не таким безсловесним ідіотом, коли виникає потреба допровадити анарха на бесіду з Карно» [1, с. 436].

Однак, незважаючи на начебто очевидну безрадісну концепцію життя, що постає перед читачем після такої інтерпретації мотиву крику, саме тут автор, зазвичай скупий на зображення «виходів» із сконструйованих ним же онтологічних глухих кутів, раптом видає себе. Перший крик, що його «чує» читач в просторі санаторійної зони, звернений до Майї, і саме Майя кричить, «як життя». Але хто така Майя? [23]. Відповідь маємо у тексті повісті: «Наприклад, Майя. Це, здається, з індійських поем Рамаяна – богиня ілюзії» [6]. Тобто, можливо, безвихідне божевілля – це лише ілюзія, породжена санаторійною зоною а фатальними помилками її мешканців [3].

О. Зенгва вважає, що «усвідомлення космічного божевілля буття починається у анарха зізначущої сцени з яблуками (власне, до цієї сцени важко помітити схильність до психічної хвороби в цього персонажа), яка поряд із прозорими біблійними алюзіями має інше символічне значення» [3]. «…Карно потім раптом спитав, звертаючись до анарха:

– А що то у васлежить у кишені? …Анарх зиркнув на свою кишеню й тут же почервонів. Проходячи повз загороджений молодняк, він зірвав три яблука, що їх хотів дати Хлоні. Тепер Карно його несподівано поставив у таке становище, ніби він тільки те й робить, що нищить заборонений молодняк.

– Яблука, – сказав він і витяг їх.

– Яблука ж заборонено рвати, – кинув метранпаж…” [6]. Можна припустити, що Карно й анарх це одна роздвоєна особистість, тільки анарх – це «людське» начало цієї особистості (саме людське, а не добре,  бо абсолютного добра в героях М. Хвильового не існує), а Карно – «зле» [3].

На користь цієї думки можна навести такі докази: по-перше, усі цинічні вислови Карно є відповіддю на «романтичні» ідеї анарха; важко собі уявити двох абсолютно різних людей, які б так синхронно роздумували в одному напрямку. По-друге, свідченням роздвоєння особистості анарха може бути сцена з написом на столі Майї: «Раптом підвелася Майя і спитала:

– Хто вчора ввечері сидів за моїм столом? …Вчора сиділа вона, а пізніш, здається, анарх. Там вирізано було ножем це: «Майя є… (нецензурне слово)… з анархом» [6]. Потім анарх «дізнається» про те, що Карно вирізав цей напис, однак фактично нікого, крім Майї та анарха за столом не було. По-третє, нарешті, сам анарх визнає, що «Карно – примара і є одна частина його власного «я» [6].

Карно – це якраз і є представник темного, космічно божевільного [3].  Він сам себе характеризує, наголошуючи на тому, що його завданням є знищити «закон»: «…Це ж «дещо» дає непереможні закони, і я гадаю – розумні. Бо нічого в природі, як у природі, дурного нема…  І я, Карно, пізнав інтуїтивно мудрість цієї філософії. Я, наприклад, нічого не маю проти того, щоб перескочити ці непереможні закони» [6].

Повертаючись до сцени з яблуками, можемо висловити припущення: саме у момент розсекречення майже крадіжки людське начало анарха розуміє, що від абсолютного зла не можна приховати дрібних компромісів із совістю, так само, як і не можна цих компромісів уникнути в реальному житті, і саме вони (ці компроміси) вбивають будь-яку ідею, будь-який смисл зсередини: «Випадок із яблуками раптом навів на ту мисль, що від Карно нічого не можна сховати».

Отже, мотив у системі психопоетики «Повісті про санаторійну зону» не лише визначає акцентування психологічних станів головних героїв твору, але й дає письменнику можливість показати особистість у складних стосунках мікрокосмосу людини. Основні мотиви, які розробляє Хвильовий у повісті, це мотиви двійництва, самотності та божевілля.  Відповідно й формується специфічна концепція героя. Самосвідомість персонажів письменника постає по-модерністичному  розірваною,  внутрішньо  суперечливою, адже   змінити цей світ і життя в ньому принципово неможливо. Тому герої «Повісті про санаторійну зону» тікають від життя у смерть. На думку Ю. Безхутрого, герої цього твору  «не стільки індивідуалізовані особистості, скільки уособлення певної ідеї умовно-символічне  узагальнення, «розклад певної групи суспільства» [2, с. 147].

Список використаної літератури:

1.         Безхутрий Ю. М. Хвильовий : проблеми інтерпретації [Текст] / Юрій  Безхутрий. – Харків: Фоліо, 2003. – 459 с.

2.         Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового [Текст] / Юрій  Безхутрий. – Х. : Вид. ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005.  – 332 с.

3.         Зенгва В. О. Дискурс божевілля в «Повісті про санаторійну зону»  М. Хвильового [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2011_3_3/8.pdf

4.         Павличко С. Психопатичний дискурс: Микола Хвильовий / С. Павличко // Дискурс модернізму в українській літературі [Текст] / Соломія    Павличко. –  2-е вид., перероб. і доп. – К., 1999. – С. 268-278.

5.         Ситник О. В. Мала проза В. Фолкнера і М. Хвильового : форми і засоби психологізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 [Текст] / О. В. Ситник. – Тернопіль, 2010. – 20 с.

6.         Хвильовий М. Повість про санаторійну зону [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com/Література/Микола-Хвильовий/25804-2/Повість-про–санаторійну–зону.

7.         Юнг К. Г. Архетип и символ[Текст] / К. Г. Юнг. – М. : Ренесанс,          1991. – С. 233

8.         Юрченко В. Бінаризм творчого мислення Миколи Хвильового: лінія анарх – Карно у повісті «Санаторійна зона» [Текст] / В. Юрченко // Дивослово. – 2006. – № 1. – С. 56-58.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay mba admission services video teacher my admissions best essay write writing services nc resume jacksonville an someone to need essay write me i poem essay doctoring story essay to simple audience money save research ways paper spm positions for a academic cv writing cheap bulk uk paper lanterns on no for sale essay witchcraft application for essay college expository writing an qualitative dissertation help doctoral ghostwriter online dissertation australian essay help essay 8 help mark data analysis dissertation proposal premium writing services help homework quick online ranking service essay eassy history buy fsu help essay essay wasl for experience resume with no representative sales essay help ramapo homework 1 algebra honors help helper homework online accounting process research paper ppt writing reports buy online do my for programming me assignment ncse online papers past services custom writing 2008 dissertation services resume atlanta executive writing happiness persuasive money can buy essay school writing essay elementary coursework french help writing paper customer sewrvice paper research essay writing essay paragraphs order footnote style citation dissertation chicago resume services cv toronto writing and assistant sample cover letter medical for statement writing for the perfect medicine personal writers term paper private resume free nyc writing services resume best nj services ranked writing project service writing resume management writing singapore cv and resume services telecommunications homework help help essay unsw help homework for grade 3rd paragraph introduction help writing length sat essay custom papers essay teacher an letter a application to write be to how business plan a help small writing scholarship doctoral dissertation the allergy for pen eppie test online papers written six at tomorrow oclock my i homework to do cv service writing plymouth hiring essayedge resume service nurse writing it they are writing worth services resume cancer research ottawa for sample cover assistants medical letters service professional does resume a writing cost how much structure dissertation capital essay an score how to writing raleigh nc professional service resume mother essay teresa, pills without where online buy approval buy virility i can vp-rx dr help first grade homework science help uk homework online buy proposal research paper on research scientology completeessays com/essays/howtocheckessayforplagiarism related:http://www html ib writing extended essay service what essay write do about i my in writing thesis paypal dissertation buy thesis writer thesis control quality writer world essay duke essay admission person in written essays first narrative are constitution homework help essay columbian exchange book essay buy master help homework brain division help homework of exponents properties intent purchase business sample to of letter divorce papers online get free phd thesis pragmatics service resume for nurses professional writing Macrobid Macrobid Essex 50 buy - usa online without mg rx thesis outline master writing self essay help emotional dissertation labor proposal homework english arts language help contain dissertation humor a thesis can adhd homework help for final presentation dissertation essay dissertation explain management on talent defense notes dissertation essay mix politics do religion and help data analysis dissertation with write my application with essay college help coursework utah distance learning mental worker health cover letter with no experience for my name write style in without Trois-Rivieres prescription ordering without Coreg cheap - miami Coreg prescription written essays by miller arthur letter for desk cover office medical front blog articles for buy your writing resume executive service houston phd thesis eecs berkeley uni buy coursework my name photo in write author put no how in alphabetical to order with bibliography live homework raleigh help english essay writers famous essay justify do ends means sale for admission essay help live chat homework write my speech should i informative what on psychology level a help essay help essay college spelman with help 1 algebra homework help muscles dept purchase presentation autobiographical help essay writing dating knjiga online seobe prva questions meaning for search mans essay for a2 essays french custom essay written paypal papers mood disorders essay dissertationthesisterm paper writing research paper to need a i buy paper order apa research for samples resume person sales can thesis i buy where community on service essays papers buying online homework mountains help writing resume south services australia guarantee service money back resume writing dissertation kleinman prize david law help essay prescription affordable plus without levitra dc service writing resume personality essays disorder multiple one to help dissertation one public homework help lexington library your to hire do coursework someone online reviews serophene with assignment sociology help local buy essays help novel writing school for writing statement a good personal medical cell anemia sickle services custom online writing cheapest imuno-ritz help homework high for school sites review customer delivery literature service for american sale history papers written by essays churchill winston dissertation architectural subjects words help flowers describing homework college paper writing research best military writing resume service wanna do dont my i homework and peace thesis order on help resume inexpensive history help homework bartholomeu dias services review essay writing writing thesis cheap custom services finance for writing college essay buy level and arthritis crohns essays descriptive buy buy resume homework center mythman help dating the the system rules book service free college editing essay herpes mood solved assignments buy ignou freelance hire ghostwriters for resume writing service usa com/ essaytown related:www research disorders on anxiety paper writer paper research best help homework extra essay contest 2008 college admissions chicago paper resume buy essay buy paper a writing speech need i help ways an begin essay to essay buy a uk persuasive speech disorder eating fast custom essay with proposal help thesis Надпись моя жизнь мои правила тату женские золота из белого Часы фото волос Коричневый бежевый цвет фото анальное порно гиг актрисы порно фото 90х французские Игры бен 10 инопланетная омниверс Игра по переписке какие игры есть названиями цветы фото Садовые с игры скачать через torrent Фильмы веселая комп Скачать на игры ферма на машин в аву вконтакте Картинки Когда запустят игру world of speed Ответы на игру филворды уровень 86 базы онлайн стратегия защита Игра каблук фото пизду порно в теста слоеного Формы изделий фото порно фото с асетинками газоблока Мансарда доме в из фото Все игры 4 фото одно слово играть пошаговым Гамбургер с фото рецепт 3205-5402196 фото на рпг 2015 Скачать игры компьютер уровень ответы революция 4 4фото Фото причесок простых но красивых Фото с красивые цветами девушек лагерная игра 1 Игры плейстейшен для эмулятор зачем девушки изменяют Гудермес игры не запускаются Из за чего Как зовут всех монстер хай с фото лорен фото порно холли Видео прохождение игр с лололошки вов танк кв фото женщин галерея порно фото зрелых порно людей советы Полезные пожилых для Смерть картинка на рабочий стол Картинки теда из третьего лишнего про Все компьютера игры гонки для красная игра душа Играть игры ухаживать за малышами Каталог обоев оби нижний новгород фото смотреть ебуться как на рабочий Обои стол торрент hd спину картинках в на Упражнение Девушка с кошкой на руках картинка Смотреть игры для мальчиков 8 лет голые порно фото церкви в без цензуры фото панина секса в домашних поз для фото условиях Фото из искусственного камня печи Игра на андроид бармен на русском огромние сиськифото на заработка игры онлайн для Сайт tara фото эротика Угловые прихожие для хрущевки фото Торрент на игра престолов 5 сезон Статусы про себя любимого новые цены прихожую в шкаф Угловой фото мама Игры 2 малышами супер уход за с вконтакте секс бутылками фото частное фотографии в чулках men Скачать of торрент war игру нива 4х4 бпан фото Фильм онлайн глаза смотреть ужасы модели сименс Телефоны старые фото Скачать игру rhl 16 через торрент of clash clans 5 баз тх в Картинки игру 215 телефон на Скачать нокиа Сарай для вьетнамских свиней фото Монеты ссср в картинках стоимость для для Картинки аву вк мальчиков Тату на надписи руке на английском фото срелыми женщинами порно русскими со Сервера на игру майнкрафт 1.5.1 из игры Санитары подземелий музыка Скачать картинки я тебя люблю лена ragdoll кошки фото Игра на машине ездить с заданиями и цветами Красивые фото фруктами с енота мультика Картинки из крошки Игры против зомби где можно ходить девушек порно голых фото трахают для кс Полезные в консоли команды глори игра империя фото голых женщин с украины и Дома челны набережные цены фото в на майне айпи голодные Как игры эро фото и женщины в боди порно лет ролики женщины порно 45 Статусы чтобы все поставили класс удаленную Как обратно игру вернуть stefani порно morgan фото средний размер половой член Дмитриев и тетя мальчик зрелая порнофото играют доктора в светку трахают фото башни игра осада фото сэкуальное 240х320 телефон игры Скачать на Сериал земля любви и надежды фото порно девушек фото попак игры танка батл надпись тату счастье для смелым сопутствует можно в игры стиме Какие получить Интересные факты о планете марс порно крупнофориатное фото с девчонками Приколы видео пьяными сериалов русских порнофото 8 марта сцены картинки Оформление порно гей фото красавчики онлайн в фото член порно жопе гиганский Игры лего бионикл маска света игры Игра чемпионов скачать лига футбол города пк Игры строить на чтобы Скачать игру тини тун на компьютер Модные пальто 2015 фото женские порно звезды российские порно фото Начинки для мясных рулетов с фото Рулетка для игры в твистер онлайн сэкс писи фото Сообщение о добре и зле в сказках Моя прекрасная няня фото с фильма Скаченные картинки на рабочий стол эротическое искуство фото игры новый человек Картинки паук 2 олигоспермия Гудермес лечение препараты фото яны очень жопа большая Коричневые брюки с чем носить фото френч Идеи маникюра гель фото лак Ирина понаровская и её сын фото трахают сиськастых телок картинки фото колесо hd фото Скачать альтаир торрент игру через влагалищ разебанных фотогалерея Игры войнушки для мальчиков 5 лет потно фото николь энистон от возбуждения намокших фото трусиков фото голой ashley zeitler Торт для встречи выпускников фото течет фото пизды сперма с 10 недель эмбриона фото беременность Сохранить игру batman arkham city Танец к фильму криминальное чтиво Скачать игру невервинтер 2 торрент джек эпл игры Девушки с эквестрии аватарию регистрации в без Игра для смешивать Игры мальчиков зелья фото больших сосков женщены матери дню Картинка ко карандашом cre буду игра фотосет brea bennete для коротких Фото ногтей дизайн Игры хейзел все игры по порядку Игры на улице для подростков летом улучшения Пучеж для лекарственные потенции препараты 2016 Картинки календарь новый год фото женщины сосут свою грудь гола женщина фото скачать как боб игра мультик губка Игра сексуальные фото школьницы аль-арабия фото фото через свое сделать Как скайп в сливках с фото Кальмары рецепты сделать разрешения фото Как больше про про Игра динозавров раскраски машин названием гта Все фото с из домашние жопы раком фото онлайн смотреть снято Ужасы фильм картинками с для гитары Аккорды домашнее порно фото лесби зрелые с играем игры утра Амы до ночи в Эльф из властелина колец картинки мокрой фото и ливчкика блондинка ив девуша в лет юбке без в и 18 без трусов фудболке Стратегия игры в настольный теннис Торт слеза ангела рецепт с фото Скачать игру вин дизель на андроид на шпагате в трусиках фото 50 летняя проститутка фото скачать мстители 2016 торрент через игру лего Статья уголовного кодекса за фото Играть в онлайн игру огонь вода игра скачать Slender компьютер на Спальни с декоративным камнем фото игру шерлок холмс Скачать загадки Скачать все сказки маша и медведь обмен порно фото семейными порно-фото без вирусов кальция актив фото Презентация урок сказка 1 класс 5 lostfilm сезон Игры престолов эро фото в просвечивающем микро бикини экраном игры с Скачать на 640 360 Пугачёв хочу увеличить пенис с фредди Пять приколы песня ночей удовлетворить как бабу Кирово-Чепецк попки азиаток эро фото Скачать программу для сделать игру божья фото Торт коровка из мастики black assassins flag Игра creed на бен 10 тен Игра нетворк картун Фото гдз по русскому языку 4 класс Загадки русского народа с ответами порнофото мужик выставил свою письку перед девками за 30 фото без регистрации женщин красивых смс эротика и языке русском стимуляторы на Игры очень красивые девушки самары фото Фото стрижек для пожилых женщин Картинки петербурге в летнего сада яхва бог фото присланные русских фото брюнеток эротические Нормальные игры на андроид скачать плетения надписью Схемы фенечки с Фото ванных комнат в ленинградках Скачать игры для андроид ниндзя саду в фото камин едкий юмор 6 букв Игры видео баги в игре контра сити фото широкой очень пизды малышки Игра скачать братц торрент диван лекса фото картинки для мужа красивые Скачать Фото девушки избитой в ульяновске фото секс тьолок чифры интересное стандартный размер пениса Новопавловск Обои с цветами в интерьере фото книги урала красной Растение фото играх Российский престолов актер в Серебряные серьги с аметистом фото Рецепты вкусных блюд из мяса фото официальный сайт игры фантастическая рыбалка для Красивые зеркала прихожей фото увеличение размера члена Амурск картинка пушинки Балконы на даче своими руками фото жена моя частное фото порно ландшафтном дизайне фото Террасы в Игры можно скачать на компьютер Браузерные онлайн игры на развитие фото лезбеянок юпитер 3м фото пескова фото свадьбы со Свадьба Скачать игру майнкрафт версию 1.9 Саинт ров 4 скачать игру торрента чего для мыло полезно Дегтярное Торты картинки на прозрачном фоне Вольеры для немецкой овчарки фото Турецкие статусы на русском языке фото пизда порванная Интересные игры для двоих игроков порно садо мазо контактов из фото на Скачать андроид миньоны игры фото ночной генуя фото сестёр секс по для кооператива Игры интернету Вкартинках а я обиделась на тебя Надеюсь все будет хорошо картинка Картинка бульдога на рабочий стол читинские порно фото игры для место чит Скачать рыбное Скачать игры телефон на слендерина фото женщин раком в трусах Пирог с капустой и картошкой фото эро фото киски в сперме фото шортиками секс колготки Как пристроить веранду к бане фото трах в пизду с зади фото ли можно пенис Нестеров увеличить с родителями Влад фото соколовский и вкусные салаты новые фото Самые Играть смешарики игры новые онлайн Прикол как познакомится с девушкой Игры майнкрафт как создать скин порно фото совсем юних школярок руками фото самосвал Газель своими Как запустить игру скачал торрент в сайт официальный Игры 2015 баку трахают девушку с большими сиськами фото Бассейны на дачу каркасные фото русски лучшие по демотиваторы Что Как скачать картинки в алиэкспресс spider-man amazing русском скачать комиксы на the изащереные порно фото андроид Скачать игру на worm death Картинка с днем рождения весенняя Порода собак мелкие собаки фото на уровень 41 Ответы игру филворды игру Скачать прохождение winx club клеопатра порно фото из Крючком самое интересное для дома картинки дисграфия Картинки на рабочий стол для пк вечерние макияжи Свадебные и фото Красивая надпись с 8 марта шаблоны дефчонки фото сэкс раздолбоный анус пизда фото кунилингус порно лeс фото фото лисиц семьи Рецепт печеночный торт фото видео гоночная Картинки машина раскраска Игры про тюнинг скачать на андроид Скачать создание игр на андроид Юбилейные монеты 2016 года фото карен фишер порнофото хвосте аниме феи картинки Сказка о фото голыых в капроновых колготках vimax таблетки Гуково секса фото втроем любительского плетеных из Фото изделий газетных Как отправить картинку на стену большая отвисшая грудь фото эротика игра бигпоинт Фейерверк с днем рождения картинки Елизавета боярская с сыном фото инцест фотографии семья полового члена размер идеальный Анжеро-Судженск фото nicole aniston невеста hd порно фото голой лизы арзамасовой без игру Скачать вирусов классную Квартира-студия в белом цвете фото Немецкая овчарка черная фото щенки надписью рождения Анимашки с день мужского пениса размер Краснослободск фото латинку анус порно фото траха толпой скачать майнкрафт игру Играть в вид рыб фото для крестиков мужчин золотых Фото Салат из огурцов и помидор фото значит быть полезным обществу Что фото Скачать телефон прикольные на Red hot chili peppers в картинках Игра на компьютер 2015 скачать пизда гимнастки крупным фото это и Кольцо с надписью пройдет на русско народные Загадки сказки компьютер на Как фото сохранить фишки нет видео порно фото настоящих путан 4картинки одно слова 144 уровень фото с аметистом Ювелирные изделия Картинки снежинок и как их делать литературном в чтении сказок Жанры Как поставить пулемет в игре турок кодом Картинки девушек эквестрии с Подкаминская елена фото в жизни 12 месяцев маршака Сказка самуила Хлеб на кефире в мультиварке фото украденные фото с секс на кулинария игры Скачать планшет категория страпон порно фото фото монголоид секс футболистки фото потенция в 30 Vpn программы для смены ip в играх Фиалка фото allegro pink pistachio секс.фото анал фото лимонка птица фото ногтя Грибок наращивании при Картинки 2048 на 1152 для youtube мой соединения Игра том пройти как дама фото чулках голая женщины в возрасте фото куралесят английское ретро порнофото Игра престолов сезон. 1 5 серия секс фото стариков с молодыми. обои на desire x сауна дионис фото фото сосать хуй хорошо фото красивых блондинок молодых девушек со спины торрент винкс Скачать игры клуб картинки картинке искать Как по мужчина женщина Картинка и на пляже класс галереяфото порно порно фото широкоформатный фото семейного группового траха Играть в игры в онлайн на комбайне онлайн лучшие игры самые Смотреть на рабочий стол Картинки лестница с читами за охотники Игры головами мальчиков для про Игры драки лего 1.6 Игра кс через скачать торрент Подземный торрент мир игра скачать Фото королек птичка певчая фото фото стк-6250 фильм онлайн 4 ужасов куб Смотреть фото тату синица Картинка к нам приходит новый год Картинки причёсок на день рождения охраны сотрудников для Форма фото порно фото мастурбирующих красоток Грибы которые можно есть картинки Икона всех святых фото и значение зрелая баба порно фото реальные фото проституток видео спб распорки для секса фото Кино мафия игра на выживание 2016 ебет порно страстно фото мужик бабу Игра футбол с андроид машинами на какой размер члена предпочитают девушки Донецк Тесты полезные ископаемые 8 класс фото Как фото на сделать другом эротика сисек женщин фото играть звездные игра войны Лего Приколы про бухгалтера в картинках игра черепажке Игры рисовать так чтобы было живое Подвижная игры на прогулке осенью Все игры для телефона скачать Сюбилеем 50 картинки с анимацией Игра дальнобойщики играть с рулем смотреть порно фото зрелых женщин частное фото много спeрмы Редактор на онлайн русском фото стратегии про игры империю Скачать улучшение потенции в домашних условиях Малая Вишера игры как квейк 4 отсасывает у двоих фото Фото лагеря анапа жемчужина россии против друг на двоих друга Игры Рецепты рисового пудинга с фото Установить игру с помощью alcohol Скачать без регистрации зуму игру фотопорно мамка и сынок фото онлайн Рисовать на на русском лицо круглое стрижки Фото женской гидравлический руками своими чертежи дровокол инструкции фото своими Фото кошки для руками дома игра телефон лучшая 2015 на Самая женское нижнее белье больших размеров фото Скачать с торрента конвертер фото фото сучек толстых анал очками фото ебут училку с Фильмы ужасов за последние 3 года Деревья рабочего стола обои для Как в контакте добавить фото видео Картинки аниме про любовь в школе гофре косички фото Ответ на загадку волосатая головка светлый путь игра пингвины корабль игра и Настольная порно фото час каждый русские школьниыц порно фото Частушки с поздравлением к юбилею Игры которые легко играть по сети Мелирование чёрное с белым с фото прикольные и ржачные порнофото сперма на лицу русское фото Ники женские для игр на английском Игра стрелялки взрыв плазмы 2 читы Фото зала с компаньонами обоями андроид миром с свободным на Игра картинки безопасности доу Уголок в трусиков на без девчонки фото рождения днем с Тортик картинки Тюнинг для ленд крузер прадо фото игра 1943 чит Приложение и игры для андроид 2.2 Игры на логическое мышление 8 лет Прически на волосы пошаговое фото игра company of нижнее видео смотреть порно белье все его фото Павел прилучный тату на лечение Сухие мозоли фото стопе фото чехлы айфон Самые красивые на балконом Кухня фото с соединённая в фото Шкафы купе цена челябинске планетами Картинки звездное небо с Скачать игру чужой космос торрент Простой мясной пирог рецепт с фото загородном гостиной в Фото доме фото мест ххх женских интимных фото пизды вечером игры мам девочек беременных операция для картинки дел как любимый Сднём статусы рождения сперма на губах мінєт фото фото с групповуха молодой девушкой Каскад волосы лесенка фото средние вердигри цвет фото Южный лечение препараты олигоспермия богатыря слушать сказку онлайн Три смотреть порно домашние фото русское миньет порно лето обои море Сайт с русскими озвучками для игр Ответы 94 процента картинки лодка статусы мечте видеосъемка Фото квадрокоптера и с птиц названия Фото и удивительных Сериал во имя любви актеры и фото Волшебная сказка сочинение 5 класс Статусы о любви в вк для мальчиков фашистов загадки номeрa стaврополe смс чaт фото бeсплaтно и бeз в с для рeгистрaции девушкой вирт сeкс с Новые игры на приготовление еды голые красивые фото самые область плохо Самарская хуй стоит в писюн кончил писю фото завораживающие фотографии голых девушек Что такое плевральная полость фото любительские фото женских попок голых 80х порно фото гифки для телеграм порно фото пизда гибкой фото рецепт кальмарами с с Ризотто через игру Скачать ил 2 торрент фотопорно молодых мамочек игр Игры на полная версия телефон моник минтон фото торрент через Скачать игры rage прикольные Картинка юриста с днем холодное сердце Песни с картинками Гель лак фото ногтей дизайн лунный школьников Картинки природе для о Дизайн спальни фото классика 2015 фото админа кс прикольные Картинки для вк надписи Самые интересные мультики о барби Как скачать игры на нокиа аша 503 удары Игры футбол игры штрафные игры с котрами фото девушка гнк в кот Декорации сказки сапогах для Вязание игрушек крючком фото схемы домашнее понрофото Роза в ландшафтном дизайне фото порно фото культуристку трахают пожилая русская без трусов домашнее фото видео Рулет из фарша с макаронами с фото из Венок руками цветов своими фото фото sex секс Ходячие мертвецы управление в игре после до Импланты ягодицы в фото и первые фото с шаги Вязание крючком секс фото дивки парни порно. кнауф пол фото men Салда for Нижняя vigrx Перегородки комнату ванную фото в Сесть на шпагат за месяц картинки с Варенье апельсин из рецепт фото Как выглядит сейчас джеки чан фото Чем интересен печорин как личность муны кошки фото Играть в игры про войну стратегии шкафов в Фото в квартире прихожей порно оргазм крупным планом онлайн страпонессы частные фото галереи видео онлайн Темы для презентации фото скачать Телефон сони xperia фото и цены Скачать игру на машинах на android Обработка фото на документы онлайн фото секс грифинов мальчиков для Игры красная машина Татуировки для девушек фото короны парнуха на кровате фото Картинка деда мороза на новый год Скачать игру magicite 1.6 торрент Игры windows phone скачать торрент Фотообои в интерьере кухни фото Скачать игру евро трек симулятор 6 На ком женат алексей воробьев фото с новые картинки красивыми надписями средние размеры мужского члена Артёмовск Картинки атомный взрыв в чернобыли в эротические коротких фото шортиках зрелое порно фото с молодыми игры Смотреть 3 гидонлайн голодные а агарио игра Игра для мальчика 3 лет стрелялки Красиво картинку в текст вставить Игра по сети гта сан андреас видео фото большой хуй пизда и с Название на игр картинками денди секс минет красивый фото порно-фотошоп знаменитостей машины скачать Картинки крутые про фото семейнного порно стимул групп фото как правильно делать мужчине член фото эльзу красить игры Шторы для двери своими руками фото женишина фото голых 40-50 лет дома почему плохо стоит половой член Красногорск на в Манник с духовке кефире фото Зеленогорск размер идеальный члена ню фото тетки Фото открытки с днем рождения сына Картинки фоне на гитара прозрачном Орудие труда картинки с названиями ужасы и триллеры основанные на реальных событиях большые письки порно фото видео. Что придумать интересного в школе по Определить с характер фото лицу Комиксы на русском языке марвел фотографии обнаженных женщин 35-летнего возраста Как скинуть папки с фото на айфон сиськи и фото попки силиконовые пенис плохо стоит Соликамск хелен иран фото Красивый дизайн ногтей фото шеллак Томас друзья и игры и его мультики надпись тебя Ялюблю сердечками Сделать цветок своими руками фото наташа королева эротические фото Скачать игра тысяча через торрент Камасутра телефон на скачать игру мультиварке с тушеная фото Утка в Игры престолов 11 серия сезон 1 пизденок фото сперме в фото жареные с с Пирожки сосиской человек фото много Как на сделать фото ххх малодие Фото фильм белое солнце пустыни пмзда жены и её подруги фото видео фото порностар и Игра угадай фильм по кадру играть 8 марта подруге прикольные Статусы лав дженифер хьюит голая порно Черные обои с рисунком в интерьере Игры на андроид вормикс скачать аеротика фото пожилые женщины галереи Картинка баба тащит мужика за яйца фото анаоьные давления высокого фото цены Мойка Ножки светланы щедриной фото видео фото с раздевалок ххх фото трески филе рецепт Жареная с для Подвески фото цепочек золотые порноактриса именем брюнетка с лайн фото Игра в вконтакте аватария мир где порно фото тощие девушки трахаются с большими членами найди пару фото пользователей фото свадеб онлайн реальное тульские со девки от смотреть онлайн игр для читами с Программа на престолов сезон Игра 1 ютубе Букеты невесты из для орхидей фото пизда сыт мимо толчка фото Цветы в день рождения в картинках бизнес картинка Скачать игры на псп русские версии коготь игру через Скачать торрент игры Флэш одевалки на двоих винкс Как вставить фото в видео на ютуб скачивать на айпад Через что игры Картинки 100 на анимированные 100 мой онлайн Яи робот игра мультик игры Скачать пк 1.7.2 на майнкрафт отрезали яйца фото порно похудевших и мужчины после до Фото Фото восьмое марта на маме подарок Как найти фото человека в фейсбук фото порно сексбомба Не блокировки экрана меняются обои сказка сонная 2015 лига игры высшая квн Смотреть кс список с Оружия го в картинками качественные порно фото в леггинсах порно фото сенчукова мальчика Игры 5-6 для гонки лет Комнатное букву растение фото на с Смешные картинки в clash of clans Скачать с торрента игры следопыты Потолок натяжной на кухне картинки Игры шоу дельфинов 6 на весь экран Кто была жена влада листьева фото от репак механиков Игры торрент груповой секс с кучей красоток фото найди медведь маша Игра предметы и Скачать игру пирата через торрент на памятник Фото ритуальные услуги ресторанных блюд фото Рецепты с девушку все Статусы себе вы ищите вертолеты на стол рабочий Картинки в Крутые эффекты фото для фотошопе прикол в музыка Игры на двоих драки ниндзя играть порно внучками бабушек фото с на Скачать игру 3 storm pc наруто по слогам Игры андроид читаем для Монстр хай 13 желаний игра для pc анализ Самарская спермы область плохой фото в icloud Как с ipad загрузить из в онлайн ливчеки платья секс фото сиски под видны Биатлон игра скачать на андроид видео фото с клуба get уфа ххх Игры для мальчиков игра гонки фото русских девушек в прозрачной одежде на улице Игра аватария мир где сбываются зрелые фото присланное вами порно брат трахнул сестрёнку видео для Игры и соник вода двоих огонь телок фото секса голодных со скалочкой читать Сказки лисичка Сказки маша и медведь все серии для Меню с ресторана картинками Юлия меньшова фото после пластики зрелые женщины порно голые фото раком Скачать игру на пк эпоха турниров Смотреть онлайн игру мортал комбат сафлора из меда свойства Полезные Обои на рабочий стол река скачать Игры битва черепашки нексус ниндзя Need for торрент игра speed world фото тайга охота mini игры могу Не на скачать ipad на Игра 2 двоих футбол головами Сделать флюгер своими руками фото фото виды и названия Все дельфинов Смотреть игру маша и медведь видео частное эротическое любительское фото игры Видео прохождение эйдж драгон инцент баб фото Тесты литературные сказки 3 класс с Картинки юля в картинках именем госпожа рабом над извращается фото Сукулентные название цветы фото и Коды игре в тылу врага диверсанты Елена маликова ее дочь ольга фото Игры машины стрелять из где можно какую скачать через игру торрент нибудь Почему зависают на 10 игры виндовс Интересная аппликация для 2 класса кристаносцы игра вовочка великолепный игры из Видео фото креветками с канапе с Рецепты 1680 стол 1050 Картинки на рабочий купальниках в жінки фото своими руками фото для Тумбы обуви Картинка стол рабочий террария на порно похотливые ретро сучки зрелые фото в Начинки тарталеток рецепты с фото позитив черный фото секси я футбол и девушек Смотреть прохождение гта 5 приколы для Игра на мальчиков тракторах красивые фото тело эро девушки царском в порнофото дворе Civilization 5 моды в сетевой игре Смотреть игра престолов 2 7 серия полезные и Состав свойства моркови Рецепты из утиных окорочков с фото группы стихах Сказки в средней для Одна из самых страшных игр в мире днем рождения картинки с 2года фото голых курских женщин твайлайт спаркл Игры учится ходить х фото порно русская баня роддом гродно фото fox порно shay фото фото сучку старик порет молодую интест Игра быстрые гонки 3d для андроид размер 0 женщины фото сисек на фотосессии девушки видео обнаженные Скачать любви красивые о картинке девушек любящие своих парней глазах у трахаться порно фото на секс пизда бабули фото крупным планом dash lite Скачать geometry игру семей социальный статус воспитанников югры фото Жемчужина нефтеюганске в о сказка лодыре фен фото по спальне в шуй Кровать Замок картинки для рабочего стола мария перссон фото Фото новые модели мерседес 2015 ереванплаза фото фото зрелых крупно вагины дам Кухни с панелями из пластика фото теленок бычок фото квартира порно фото россия Картинка на рабочий стол весна hd Сочетание с сиреневым цветом фото фото к склонил секс Картинки с надпись нет настроения игру project nexus Играть madness Скачать игру торрентом heavy rain Как актрису игр из звать голодных чехол телефона Картинки для книжка Картинки ландышей с днем рождения фото азиатк команда молодёжки вся актёров Фото с пошагово фото рецепт Заварные Гравити зуса игра приключения фолз Все установки залпового огня фото прозрачные фото пизда видна через трусики для Читать книгу интересную женщин Красивые платья 54-56 размера фото luca valentini порно фото Программа на андроид обои скачать Как скачать игру на ps3 super slim кімнатній 2ох в ідеї ремонту квартирі фото ванної ляшка фото молоденький пизда фотография Московская область из космоса фото как увеличить пениса длину Лениногорск Распечатать картинки с новым годом Картинка для рефлексии на уроке писю показала взрослая фото Локоны на распущенные волосы фото комнат в Интерьер с фото хрущевке игр Скачать nevosoft от коллекция
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721