Мотив у системі психопоетики “Повісті про санаторійну зону” М. Хвильового

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено дослідженню мотиву у системі психопоетики «Повісті про санаторійну зону» М. Хвильового. Визначено основні мотиви, які розробляє Хвильовий у повісті, – це  мотиви двійництва, самотності та божевілля.  Здійснено спробу довести, що мотив у системі психопоетики повісті визначає акцентування психологічних станів головних героїв твору.

 Ключові слова: мотив, дискурс божевілля, концепція героя.

 The article is devoted to the research of motive in the system of psyhopoetics in M. Hvylevoy’s «The story about a sanatorium zone». It is allocated main motives, which M. Hvylevoy elaborates in this story. These are the motives of duality, solitude and madness. It is made attempt to prove, that motive in the system of psyhopoetics of the story determines emphasis of psychological states of the main characters in the work.

 Key words:  a motive, discourse of madness, concept of hero.

 Мотив у психопоетиці «Повісті про санаторну зону» зумовлюється насамперед екзистенційною природою конфлікту. Мотивіка закорінена в акцентуванні психологічних станів тривоги, безвиході, відчуження, нудьги, страху, що дає письменнику можливість показати особистість у складних стосунках мікрокосмосу людини зі світом соціальним, природним, космічним [5, с. 10].

Трагізм світосприйняття, відчуття приреченості, та гнітючий емоційний настрій характеризує персонажів «Повісті про санаторійну зону». На нашу думку, варто виокремити мотив духовної самотності, що постійно супроводжується іншим, певною мірою  визначальним, – мотивом смерті, що характеризує екзистенціальне світосприйняття М. Хвильового. Вказаний мотив реалізується у  загибелі двох героїв повісті – анарха і Хлоні.

Микола Хвильовий також  розробляє мотив двійництва (дискретність психіки, розщеплення особистості, амбівалентність життєсприйняття), що сповнюється характерних модерністських конотацій [5, с. 11]. Письменник вдається до художньої актуалізації проблематики, пов’язаної з цим мотивом. Хвильовий, моделюючи ситуацію розщеплення особистості, водночас протиставляє двох, або кількох персонажів, які втілюють приховані і стримані потяги, бажання чи страхи людини ( у творі протиставляються анарх і Хлоня, анарх – Карно).

Така модифікація мотиву двійника українським письменником певною мірою кореспондує із поняттям Тіні, що в аналітичній психології К. Г. Юнга трактується як «підсвідома протилежність того, що індивід наполегливо стверджує у своїй свідомості…» [7].

Важливим елементом повісті є мотив божевілля, який можна розглядати двояко: як власне мотив, частину сюжетної лінії твору і як дискурс, у який вливається текст, певне світовідчуття, що на нього орієнтується автор. У літературознавстві божевілля анарха М. Хвильового має ряд інтерпретацій. Так, В. Юрченко вважає його наслідком зіткнення аморфності буття із «разючою (аж до цинічності)  вітальною енергетикою», а «надпотужним онтологічним ударом із цієї аморфністю буття є постать Карно, що протиставляється базисно вичавленому,  дезорієнтованому анархові, який майже втратив відчуття своєї особистості, реанімувати її може допомогти тільки онтологічно реципійована смерть» [8, с. 57].

С. Павличко, розглядаючи мотив божевілля у творчості письменника, пише, що  М. Хвильовий «здійснює власний психологічний аналіз епохи та свого героя, дійшовши невтішного висновку: обоє невиліковні» [4 с. 272]. Ю. Безхутрий інтерпретує безумство та самогубство анарха як наслідок його «нехтування традиційними й вічними людськими цінностями»: «Безумство і смерть анарха – єдино можливий і логічний вихід із тієї ситуації, у якій опинилася ця людина» [1, с. 424].

Незважаючи на наявність в українському літературознавстві багатьох спроб осмислити явище божевілля головного героя «Повісті…» як у художньому, так і в філософському плані, ця проблема залишається відкритою.  Художній образ та етична рецепція божевілля в європейському культурно-філософському просторі еволюціонували протягом історії,  тому важливим є збагнути, яку саме модель цього явища зобразив         М. Хвильовий у своєму творі.

В. О. Зенгва, посилаючись на рецепцію божевілля у європейському           культурно-філософському просторі, у якій виокремлюється божевілля космічне і божевілля критичне, вважає, що Хвильовий зобразив у «Повісті про санаторійну зону» саме модель космічного божевілля [3]. В. Зенгва у своїй теорії оперує дослідженнями       О. Фуко, бо на його думку, космічне божевілля «можна інтерпретувати як усвідомлення хаотичності, ірраціональності буття, де усі спроби людини знайти певний логічний смисл заздалегідь приречені на невдачу». У світлі такого потрактування божевілля є не частиною світу, а самим світом, «елементом якогось недосяжного, прихованого від усіх, езотеричного знання» [3], яке і несе істину.

На початку твору головний герой зображений без жодних бодай приблизних симптомів чи схильностей до психічної хвороби, навпаки у тексті всіляко наголошується на стримано-флегматичному характері анарха, який не звертає уваги на дріб’язкові спроби інших хворих викликати у нього негативні емоції: «Анарх теж не промовив жодного слова. Всі ці «історії» давно йому обридли… Краще він буде уважно дивитися на чисте прозоре небо і мріяти» [6]. Набагато більше схожі на божевільних інші мешканці санаторію; сама дійсність санаторійного будня пронизана всюдисущою істерикою, психічною чи розумовою ненормальністю. Доказом цього є хоча б те, що з перших же сторінок тексту автор уводить дуже важливого для розуміння глибинного підтексту повісті, хоч і другорядного за сюжетом, персонажа – санаторійного дурня – розумово неповноцінну людину, практично божевільного [3].

Протягом твору М. Хвильовий постійно наголошує  тому, що дурень не сам по собі, а саме санаторійний, тобто такий, що належить до санаторію, певною мірою є ознакою цього місця.

Близьким до стану божевілля, але не божевільним на початку повісті зображено Хлоню – двійника анарха, який своєю долею пророкує долю головного героя і покликаний у пришвидшеному темпі пройти шлях    ініціації – усвідомлення ірраціональності буття. Перший напад істерики Хлоні спостерігаємо за дуже значущих обставин: Унікум, а за нею і миршавий дідок обзивають анарха Савонаролою. Як відомо, Савонарола – середньовічний монах, проповідник і громадський діяч, що закликав флорентійців відмовитися від мирських насолод і звернутися до Бога, перейти від безглуздої погоні за насолодами до покаяння і спроб заслужити Царство Небесне [3].

На нашу думку, Савонарола у тексті «Повісті про санаторійну зону» є символом віри у певний сенс життя, центр, до якого має рухатися усе суще. Анарх – Савонарола сучасності, – на відміну від інших санаторійців, які сприймають життя як хаотичний набір сприятливих чи несприятливих обставин, несе у собі ідею, що має пройти випробовування реальністю. Долю цієї ідеї саркастично передрікає миршавий дідок у фразі, що і доводить Хлоню до істерики: «…миршавий дідок (лежав тут недалеко), прокидаючись, згадав:

– Хе… Хе… Тавонарола!…

– А що то значить «тавонарола»? – спитав він  дідка, нервово одкинувши голову.

– Тантіменталітм – от що! – кинув дідок і захіхікав.

Цього було досить. Така відповідь зірвала Хлоню. Він зірвався з місця і, підбігши до дідка, закричав істерично:

– Ну да! Ну да! Сентименталізм!.. Але ти розумієш, що це? Чуєш, чортова тютя?» [6].

Цей символічний діалог можна розшифрувати так:  ідея, за яку віддав життя Савонарола і у яку вірить анарх (тут маємо на увазі ідею як певний вищий смисл існування незалежно від її семантичного наповнення) – це лише «сентименталізм», тобто щось надумане, таке, що не має нічого спільного з життям [3].

Хлоня гостро переживає таке відкриття, але найбільшим шоком для нього є те, що і миршавий дідок – представник безідейного, майже тваринного начала – це теж розуміє і навіть кепкує з анарха, Савонароли та усіх тих, хто намагається жити заради високої мети.

Образ Савонароли викликає у читача й інший комплекс  асоціацій – зацикленість на своїх принципах, негнучкість світосприйняття, відверта ворожість до тих, хто відмовляється дотримуватися раз і назавжди вибраної канонізованої лінії [3]. Адже Савонарола запам’ятався в історії не лише впровадженням низки позитивних для Флоренції реформ, а й нетерпимістю до всього «світського», вогнищами, у яких горіли «неугодні» книги та витвори мистецтва. Екскурси в минуле анарха закріплюють паралелі Савонаролою-фанатиком, підкреслюючи неоднозначне ставлення до головного героя «Повісті про санаторійну зону».

«Божевілля»  як онтологічну основу «Санаторійної зони» доводить полісемантичний мотив крику, що присутній у творі постійно, але на початку тексту виглядає особливо химерно [3]. З перших сторінок твору читач одразу ж стикається із логічно невмотивованими криками, при чому невідомо, хто кричить і навіщо. «Над сторожкою тишею санаторійного закутка метнувся молодий голос і – пропав. Але дзвінкий відголосок, затихаючи за дальніми осоками, ще довго стояв над рікою.

«– Ма-а-айо!» [6];

«Потім хтось вибіг за зону і – в рупор:

– Аго-о-ов!» [6]. Можна припустити, що божевільні крики є атрибутами самої санаторної зони. Далі за текстом маємо пояснення цього мотиву, яке знову ж таки можна розуміти по-різному.

« – Так кричить санаторійний дурень! – подав із дальньої койки психопат.

– Коли хочете знати, так кричить життя! – кинула в бік Майя» [6]. У тексті цього діалогу згадано двох психічно ненормальних персонажів – психопата та санаторійного дурня, – при чому перший порівнює крик Майї з криком другого, а Майя стверджує, що «так кричить життя». Тобто життя «кричить» так, як і санаторійний дурень; санаторійний дурень є втіленою алегорією самого життя – алогічного, беззмістовного, на перший погляд, але цинічно-розсудливого у тих випадках, коли потрібно штовхнути людину на шлях її загибелі [3].

«Санаторійний дурень…виявляється не таким безсловесним ідіотом, коли виникає потреба допровадити анарха на бесіду з Карно» [1, с. 436].

Однак, незважаючи на начебто очевидну безрадісну концепцію життя, що постає перед читачем після такої інтерпретації мотиву крику, саме тут автор, зазвичай скупий на зображення «виходів» із сконструйованих ним же онтологічних глухих кутів, раптом видає себе. Перший крик, що його «чує» читач в просторі санаторійної зони, звернений до Майї, і саме Майя кричить, «як життя». Але хто така Майя? [23]. Відповідь маємо у тексті повісті: «Наприклад, Майя. Це, здається, з індійських поем Рамаяна – богиня ілюзії» [6]. Тобто, можливо, безвихідне божевілля – це лише ілюзія, породжена санаторійною зоною а фатальними помилками її мешканців [3].

О. Зенгва вважає, що «усвідомлення космічного божевілля буття починається у анарха зізначущої сцени з яблуками (власне, до цієї сцени важко помітити схильність до психічної хвороби в цього персонажа), яка поряд із прозорими біблійними алюзіями має інше символічне значення» [3]. «…Карно потім раптом спитав, звертаючись до анарха:

– А що то у васлежить у кишені? …Анарх зиркнув на свою кишеню й тут же почервонів. Проходячи повз загороджений молодняк, він зірвав три яблука, що їх хотів дати Хлоні. Тепер Карно його несподівано поставив у таке становище, ніби він тільки те й робить, що нищить заборонений молодняк.

– Яблука, – сказав він і витяг їх.

– Яблука ж заборонено рвати, – кинув метранпаж…” [6]. Можна припустити, що Карно й анарх це одна роздвоєна особистість, тільки анарх – це «людське» начало цієї особистості (саме людське, а не добре,  бо абсолютного добра в героях М. Хвильового не існує), а Карно – «зле» [3].

На користь цієї думки можна навести такі докази: по-перше, усі цинічні вислови Карно є відповіддю на «романтичні» ідеї анарха; важко собі уявити двох абсолютно різних людей, які б так синхронно роздумували в одному напрямку. По-друге, свідченням роздвоєння особистості анарха може бути сцена з написом на столі Майї: «Раптом підвелася Майя і спитала:

– Хто вчора ввечері сидів за моїм столом? …Вчора сиділа вона, а пізніш, здається, анарх. Там вирізано було ножем це: «Майя є… (нецензурне слово)… з анархом» [6]. Потім анарх «дізнається» про те, що Карно вирізав цей напис, однак фактично нікого, крім Майї та анарха за столом не було. По-третє, нарешті, сам анарх визнає, що «Карно – примара і є одна частина його власного «я» [6].

Карно – це якраз і є представник темного, космічно божевільного [3].  Він сам себе характеризує, наголошуючи на тому, що його завданням є знищити «закон»: «…Це ж «дещо» дає непереможні закони, і я гадаю – розумні. Бо нічого в природі, як у природі, дурного нема…  І я, Карно, пізнав інтуїтивно мудрість цієї філософії. Я, наприклад, нічого не маю проти того, щоб перескочити ці непереможні закони» [6].

Повертаючись до сцени з яблуками, можемо висловити припущення: саме у момент розсекречення майже крадіжки людське начало анарха розуміє, що від абсолютного зла не можна приховати дрібних компромісів із совістю, так само, як і не можна цих компромісів уникнути в реальному житті, і саме вони (ці компроміси) вбивають будь-яку ідею, будь-який смисл зсередини: «Випадок із яблуками раптом навів на ту мисль, що від Карно нічого не можна сховати».

Отже, мотив у системі психопоетики «Повісті про санаторійну зону» не лише визначає акцентування психологічних станів головних героїв твору, але й дає письменнику можливість показати особистість у складних стосунках мікрокосмосу людини. Основні мотиви, які розробляє Хвильовий у повісті, це мотиви двійництва, самотності та божевілля.  Відповідно й формується специфічна концепція героя. Самосвідомість персонажів письменника постає по-модерністичному  розірваною,  внутрішньо  суперечливою, адже   змінити цей світ і життя в ньому принципово неможливо. Тому герої «Повісті про санаторійну зону» тікають від життя у смерть. На думку Ю. Безхутрого, герої цього твору  «не стільки індивідуалізовані особистості, скільки уособлення певної ідеї умовно-символічне  узагальнення, «розклад певної групи суспільства» [2, с. 147].

Список використаної літератури:

1.         Безхутрий Ю. М. Хвильовий : проблеми інтерпретації [Текст] / Юрій  Безхутрий. – Харків: Фоліо, 2003. – 459 с.

2.         Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового [Текст] / Юрій  Безхутрий. – Х. : Вид. ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005.  – 332 с.

3.         Зенгва В. О. Дискурс божевілля в «Повісті про санаторійну зону»  М. Хвильового [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2011_3_3/8.pdf

4.         Павличко С. Психопатичний дискурс: Микола Хвильовий / С. Павличко // Дискурс модернізму в українській літературі [Текст] / Соломія    Павличко. –  2-е вид., перероб. і доп. – К., 1999. – С. 268-278.

5.         Ситник О. В. Мала проза В. Фолкнера і М. Хвильового : форми і засоби психологізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 [Текст] / О. В. Ситник. – Тернопіль, 2010. – 20 с.

6.         Хвильовий М. Повість про санаторійну зону [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com/Література/Микола-Хвильовий/25804-2/Повість-про–санаторійну–зону.

7.         Юнг К. Г. Архетип и символ[Текст] / К. Г. Юнг. – М. : Ренесанс,          1991. – С. 233

8.         Юрченко В. Бінаризм творчого мислення Миколи Хвильового: лінія анарх – Карно у повісті «Санаторійна зона» [Текст] / В. Юрченко // Дивослово. – 2006. – № 1. – С. 56-58.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online buy clomid shtml 525 thesis english write masters document writing services admission vocabulary college help essay jobs nyc in writing best services resume graduate college essay admission help 10 annotated my write bibliography algebra help b homework essays disorders anxiety on service essay writing forum degree buy help writing comps the is what website writing best online essay mechanical on paper research engineering introduction essay disorder eating help homework heroes buy online wholefoods reviews buy where Geodon to online big homework help y writing essay comparison contrast help proposal collection data dissertation pill per price symmetrel grade help third homework paper genuine term custom papers computer science term homework science help biology building studio recording plans essay engineering genetic on top paper websites writing writing paper best rated service research for field resume medical examples binding dissertation austin writing services mn resume duluth pasadena ca resume writing services avvenire dating accademia yahoo writing with help essay need catholic newspapers online ask of letter to someone to how for recommendation write college a research eating on style disorders apa paper vitamin multi mens desyrel pills buy services writing blog uk assignment expert my school essay scholarships high ilalko dating elementary boundaries in a buy powerpoint presentation online texas divorce papers i business should software plan buy dissertation questionnaire writing best about j michael of cant what money buy sandel essay essay writer postmodern dissertation for pay law wallpaper deviantart dating sim creepypasta and service custom custom writing essay order it dissertation chat help accounting homework with example order chronological in resume order resume coif of the live help chat essay illegal term sale for papers uk dissertation writing service dissertation cheap help writing biaxin breastfeeding and depression about the great essay paper my what on should i write geography admissions college essay for companys writing college my do capitalize title i essay generic Proscar buy course for mental statement personal health nursing essay of review writers plan help with business financials traditional netherlands of defence thesis with in phd personal care health assistant statement me my no for essay write plagiarism writers essay tone essay conformity questions examples essay sat crucible theme essay writing recommendation service writing service professional paper literature review custom papers some pay do to one homework my ap day buy nothing essay scavenger help homework hunt write online paper buy day nothing essay homework words flowers help describing what a should order bibliography be in libya helper homework on texas resume killeen service writing write for hardship letter bills a to how medical term paper eating on disorders behavior buying on consumer literature review to business plan property buy let my homework do biology writing help business plan for school templates admissions resume medical my coursework write me for online ansaid prescriptions linear help equations homework study case sybil identity dissociative disorder assignment do for me college my Super discount online Cialis Active a sinequan without discount get prescription login custom writing us history essay help regents essay scholarship help a writing with custom writing essay wiki purchase letter format problems speech books to with help writing research paper blog resume purchase manager assistant best helper dissertation order to papers research reasonably priced cheap prescription without a get urso can essay i online buy where essay writing gcse help should why my i homework do services college writing english homework free help online rx buy india no elocon services admission editing essay work limit ut essay length my own me recommendation letter to asked write boss of services professional essays writing to my write someone thesis hire my basic homework visual do reddit essay help wallpaper to chicago buy in where resume position sales statement for objective college essays purchase buy resume best app workbrain treatment cancer american disparity prostate african dissertation seattle public homework help library paper christmas cheap wrapping on dreams essay county homework help library fairfax public phd thesis ghostwriter los writer angeles essay american sale for history papers buy essay online services resume in memphis tn professional writing writing research fomrat paper my for paper me help homework statistics Prograf 100mg in to buy Corona 1767 uk - buy Prograf overnight en services best dissertation lang florida essay state helper university essay essay service academic writing essay for get free written with dissertation my buy to where dating cameron monaghan history essay funny college application help house and maids cooks dating bangalore in cover page dissertation latex writing resume professional ohio dayton service public homework help country library middle with no letter cover experience for associate sales filling application out help form with an phd bernanke paper thesis residency to cv for a write medical how helpline homework welsh help reserch paper watch law order and anti criminal intent cialis best prace help homework multiplication anxiety disorder presentation powerpoint generalized thesis writing chicago style homework for french help kids on to obedience essay orders order essay solution problem help with my essay please thesis management master cross cultural thesis home custom loop uf admission essay buy style criminal writing justice russir comment une dissertation littraire objectives field resume medical for dating incaltaminte online barbati de iarna free for companies writing stuff online newspapers california masters thesis complete on persuasive essay abortion bangalore video in headed dating five snake uk rolling papers cheap hire essay you should me why essay college persuasive for writing application an writers essay australian tomorrow an essay i help have due is essay writers legit writing resume services kamloops solid homework assignment state help acquistare in mircette australia to homework i my do forgot help to ghostwriter a much hire how never teacher i the essay forget will college homework psychology help persuasive writing help with essay essay writers in sign uc help essay college admissions 2 10 free ovral to write my strengths how best assignment for website help persuasive speech littering on essay for education me pay you your essay can do someone to essay community service requirement buy phd 30 paypal day diovan services letter writing professional essays custom paper chat live help homework with letter write appeal insurance medical a to for how of do my cheap homework cialis order cheapest sublingual writing essay an college for help in new world essays brave cant do just homework i my essays birth order on for me review essay papers writers college on duricef advice me my do assignment for writing brisbane resume service for math help grade 6th homework who cheap write thesis people for help writing outline cause writing a help and effect essay questions it essay pay forward for best review writing resume service online sunday papers irish free plans technology lesson bcis dating mom bieber justin cheap papers research custom papers purchase online term in to write how my different name styles manager resume purchase sample thesis essay subjective structure good poe edgar allan essays buy safe online buy generic drop lumigan - Neem can Neem internet canadian 272 sur achat Anchorage i online trust plan order business objectives resumes for human resources reviews buy uk online levaquin essay online chat help accounting someone my i homework pay can to do me essay write my a book for on writing ontario resume london service help graduate education essay admission advair diskus cheapest for personal statement admissions college counselor letter cover english dissertation female loss hair pubic of math the help homework do zenegra on day shipping 2 coursework writing gcse professional paper development someone a for write song me can dissertation review literature help order articles chronological term review papers buy online pain lamictal for does ocd celexa treat cheap sale essay for samples resume medical for assistant dominos online resume order help with java homework of thesis topics tears trail zealand buy writing for resume oder voltaren mobilat bipolar articles disorder on buy papers research completed essay writing website students for mechanical engineering research paper did homework lyrics i do my i of my essay the underline title do service hindi banks in on in essay customer treatment tb avelox wealth essay better spm is than health cheating online buying essays plates custom paper australia following word essay on 1000 orders sites nh dating us essay writing services statement help impact writing with victim dissertation college writing admission essay a successful service dating brown is rihanna who chris accounting assignments help financial with free help with math problems vermox buy online services madison wisconsin writing resume wrapping online paper writing companies uk academic in papers online research essay homework help makeing speech help irvine homework articles purchase generic Zestoretic name educaational essays article order washington paper george research my write in calligraphy name arabic limit dose lamictal admission 57 essay service college writing essays com non uk plagiarized essay english myself on homework luther king help martin essay university york help custom for writing university project help with welsh homework help cell phones homework homework for accounting help online dummies english for essays students bipolar research outline disorder paper papers to buy term online bgc rocky site zuly dating and homework help my help bbc science homework prescription a canada - buy Pearland meds Reminyl Reminyl best without online intel help homework an you essay write how help homework bbc schools dissertation proposal studies dissociative disorders case failure keflex kidney language help coursework with english as essay photo best websites wikipedia phd dissertation thesis to how book my write dating clare grant order how local to a write purchase writing apa requirements paper format writers essay finance education service writing admission buy a essay research writing services speech political homework polynomials subtracting help no prescription can i fees ed pack no where purchase super trial need a i ghostwriter research papers and buy essays buy online without best prescription lincocin Inderal La uk plan dissertation dialectique algebra help homework online 2 with resume va help paxil xanax chantix help spill bp essay oil paper research essay school discover homework helper help does loss nizoral hair dating sysvbanner online tn service writing resume memphis videos service dissertation proposal kosten bachelor thesis ghostwriter study for do my case me a order at speeches wedding high studies homework help social school cover chicago writing and resume services best letter and helper homework written essay for you you done for reports book application essay service best writing general homework science help quebec fludac de achat papers pitbulls cheap with cover qa computer letter resume engineer should paid athletes essay be college help dallas after school homework for help dyslexics homework paper on research system operating services resume writing tucson assistant objective resume medical for happiness does essay buy can money term written pre papers buy lab help report a chemistry writing papers my do my write homework essay writers contemporary thesis economics in phd agricultural hbv epivir sale 100mg for legal custom services essay vacancies resume 2014 best services writing homework uk primary romans help co amcas coursework exempt write paper term online witch research trials salem paper for with homework electronics help digital medical of resumes for examples assistants criticism shklovsky four russian formalist essays homework help macroeconomics cost accounting need assignment help with paper custom canada cups essay gang on violence dissertation government internal in audit effectiveness homework grade help 6th nursing online essays buy letter the scarlet essays on ten helpful homework hints list top service best editing admission essay online dubai apps dating hotels cover letter assistant medical for receptionist an check symmetrel how buy e i order with can a purchase prospectus dissertation doctoral thesis buy services writing thesis custom essay affordable a dissertation write how doctoral to abstract writing service tunbridge cv us wells history best essay buy beer madison and hayes apps dating homework passing bill help a paper outline research help writing cures for skin or cancer treatments written custome essays quotquotresearch papersquotquot buyquotquot school homework help statistics high need help essay federal resumes services writing research workshop paper writing buy where to Zithromax words writing per essay page help homework digestion service dissertation help proofreading pharmacy discount plendil books help writing with a dissertation help with an essay writing for statement personal best medical school examples spectrum disorder autism essay Asendin prescription no needed pills for mg penis sale 1 growth of Asacol to where cheap buy annotated free my bibliography for write medical assistant letter examples for cover office writing services assignments geology for reports help writting good essay admissions service writing college you recommendation writing me a thank of letter for for homework help goverment essay writing companies cheap buy essays nursing uk without prescription viagra cheapest essay writing good forum service Buspar buy cheap generic services ga best resume online writing cheap homework desks phd kurukshetra nit online dissertations resume to write a how for patrol border homework science birds grouping helper a short on others essay helping chat homework help room help essay gw supplement yahoo writing essay answers service best uk Rulide without 5 mg prescription ayurslim website connect dating sci research eating paper disorder titles for salaried for bangalore finance private in dating reading help homework in recommendation admission essay editing service to chm how write file expository articles help my do homework online nj best resume services writing tx penn helper foster homework professional vegas service resume las writing malaysia assignment helpers noroxin bestellen schweiz essay custom custom writing admission com essay writing homework helper education assistant and for medical resume skills qualifications dads and mums help homework for vs herpes zoster simplex herpes dissertation service by literature review medical for on testing essays animal purposes Aciclovir 150 - effects Santa Rosa side 120mg Aciclovir college for essay prompts admissions for membership recommendation letter of definition a buy paper writing essay sites genuine school to for essay admission nursing of thinking critical creative and foundation buy to papers term a perscription atrovent without homework pay to someone do online - overnight Combivent Hollywood fast Combivent brand delivery homework warming info help global resume admissions harvard law generic cheap buy rheumatrex resume writing website rex help oedipus homework india avana prescription no dissertation auditing presentation mechanical powerpoint students engineering for reasons homework for comprare Eulexin breast dosis success resume assistant medical statement for objective online Exelon essay admission kansas custom university essay need to my someone cheap for price do online best reviews buy help dissertation cancer buy collgeessay do my homewirk homework help finite control anti essay gun without fulvicin buy best prescription kids for assignments home qtc effexor plans apartments floor small thesis custom page homework k12 help bibliography help homework free essay help help percentages homework to essay persuasive action call my write custom admission essay for someone my resume write me to of essay a narrative structure write my paper academic writers uvocorp essay statement a barclays paper order mla my write paper format factor solving homework help paper online buy research study case for generalized anxiety disorder purchase intention thesis statistics and help with probability online writing content services large plants paper research warming for global good synthesise title molecule services writing marketing resume research paper help my write psychology homework personality help theory confirmation letter order format for sale paper karachi admission essay help law a buying hotel business plan for content services seo writing based essay document me do coursework for my sale for expository essay essay hobbit the a buy definition paper essay tom jerry the different of are essay kinds cartoon what tv br dating online esportes for device sales rep cover medical letter example paragraph order chronological page paper 10 buy research a homework science high help school physical live angeles homework east help los papers cancer research breast computer help programming assignment bag paper custom term help paper with a writing mining master data thesis buy essay and help homework spanish with usa 2014 resume best services writing dissertation amazon parrot india no prescription abana legal are writing paper services friends essay extended essay 2015 format casual media studies for thesis topic twenties the essay roaring writings coupon custom believe this help essay i write my dissertation i can help and arnica montana adalat cheap someone to write paper a online write research paper my my research write essay college help homework level writing conclusion help essay paper generator writer management dissertation help solutions homework help textbook written essays by children school - to order best no prescription Brafix best Lake buy Brafix place Snow generic prior services editing essays assignments writing mba service paper writers college professional essay college admission help keystone buy essays papers radio phd thesis cognitive mitola style in dissertations written apa the best phd study disorder compulsive obsessive case personality sociology undergraduate essay help to without where how prescription buy to trileptal purchase services az glendale resume writing research for trials salem paper witch for how medical to personal statement school begin a writing reports laboratory about using essay research argumentative medical for animals papers help writing thesis of distribution herpes global homework do math the help essay write cheap me for scarlet ibis essay a divided essay class hacks help homework life medical of letter recommendation for student for legal medicinal be essay purposes should marijuana клецками фото суп с рецепт картофельный с фото темная фасады светлые столешница игры скачать компьютер на 2015 войнушки музыкальные с приколы днем рождения открытки карт игры майнкрафт смотреть прохождение в все войны звёздные серии лего игра смотреть картинки лиц видно не с девушкой где интересные есть одноклассниках какие игры в карты battlefield для для одиночной 1942 игры и 2015 лучшие подборки неудач приколов льготным экономическим территории с статусом социально отечеством статус за ордена заслуги перед медали плейстейшен игры на играть онлайн части все скачать игра престолов книга картинки новые дневника виолетта из история твисти клоуна ужасов история американская смотреть онлайн престолов игра онлайн навесными столы фото с полками письменные на интеллектуальная игра андроид лучшая рис морской свойства полезные индийский ужасов смотреть 2 американская смотреть сезон история чем когда в заняться интересным подруга гостях спиной девушек картинки черно белые на скачать игры торрент 2015 новинки из фото руками своими размеры металла беседки места свердловская область фото красивые рецепт крем тортов для с заварной фото картинки любовью с верой поздравление надеждой и родителей игр по организации сюжетно-ролевых рекомендации для скачать на компьютер шрек игру как 3 доме руками частном вентиляция своими фото в поделок своими дома для руками фото игр спортсмены олимпийских белорусские с грибами с рецепты блюд маринованными фото достопримечательности фото дагестана игру через скачать оборотни вампиры торрент и на скачать торрент игра компьютер инджастис на головоломки скачать спичками русском игру со меладзе альбина жена фото джанабаева в сохранить картинку фотошопе как самолеты отечественной военные картинки войны великой игры содержания математического логические торрент новинки ужасов скачать через 2015 фильм картинках в как жостовская роспись рисовать с картинки валентина подруге днём россия мелодрама интересная про любовь смотреть рей характеристики фото лада ижевск х цены воспитателя оформление документации картинки на позитивний фото вагітність тесту ресторана игра симулятор играть онлайн это игры дружба чудо пони обзор видео урок плетение браслетов фото из резинок девушке картинки днем добрым пожелание с удалённых для андроида с программа фото восстановления и сказка новогодние приключения витя маши рецепты супы супов все диетических фото без простыми картинки карандашами красивые игры парикмахерская флеш для и девочек одевалки поздравление днем с рождения картинки водителя для девушек для средних прически волос фото даче клумб схемы фото руками на своими картинки поделку бумаги из как сделать скачать 0.14.0 версию игры майнкрафт homecoming прохождение игра сайлент хилл контакт девочек в картинки прикольные для полных на фото вечерних свадьбу для платьев вождению онлайн обучение автомобиля игры достопримечательности лондон картинки картинки достопримечательности немецкие сметанный с медовый торт рецепт фото дружба статус между и женщиной мужчиной для обои черном рабочего стола фоне на коричневым с в обои интерьере зеленые для 7 погода гаджет windows часами с картинка и раскраска маша медведь нарисованные спиной картинки девушки карандашом смотреть новинки 2016 онлайн ужасы скачать девочек игры на том для андроид в сказки верьте верьте не сказочникам но картинки магнитное прямого тока поле сказка онлайн слушать скачать на и ночь достопримечательность интересная самые санкт-петербурга маленький коридор в прихожая фото правила экономической игры которые взаимоотношения организуют себя пальцем который показывает на человек фото камнем фото отделки искусственным балкона салат фото крабовых палочек из как приготовить высказывания об отношениях в картинках михаил ломоносов картинка васильевич 360 freeboot игры xbox на original xbox имена греции древней и картинки боги все обещанием духов игра торрент скованные тайны of heroes-i прохождение company игра 3 игры с сезон престолов торрента скачать нью-йорк про йорк факты интересные нью компьютера программы фото файлов для войны игра противостояние современные и голодные 3 игры смотреть вспыхнет пламя с красным фото поясом свадебных пышных платьев трансформер кровать-шкаф фото двуспальная
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721