МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

ДК 81.373’024-56

Н.О.Михальчук

Рівненський державний гуманітарний

університет, м.Рівне

В статті окреслено функції суфіксів як дериваційних елементів, що зумовлюють позитивні зміни в сучасному англійському словотворі. Охарактеризовано особливості афіксального словотвору. Описано скорочення як тип словотворення.

Ключові слова: словотвір, тип словотворення, дериваційні елементи, суфікс, афіксальний словотвір, скорочення.

В статье описаны функции суффиксов как деривационных элементов, которые определяют положительные изменения в современном английском словообразовании. Дана характеристика особенностям аффиксального словообразования. Описаны сокращения как тип словообразования.

Ключевые слова: словообразование, тип словообразования, деривационные элементы, суффикс, аффиксальное словообразование, сокращение.

In this article the functions of suffixes as derivative elements of word-building were described. These derivative elements determine positive changes in modern English word-building. The peculiarities of using affixes in the process of word-building were described. Shortening as a type of word-building was described.

Key words: word-building, the type of word-building, derivative elements, a suffix, using affixes in the process of word-building, shortening.

Для постійного оновлення, збагачення і розвитку мови необхідним є безперервне поповнення її словникового запасу мовними новоутвореннями. Основними джерелами поповнення словникового складу сучасної англійської мови є різноманітні види морфологічного, синтаксичного та синтактико-морфологічного способів словотвору.

Питання словотвору неодноразово розглядалося як вітчизняними, так і зарубіжними лінгвістами, такими, як Н.М.Раєвська [4], Г.Т.Ісаєва [3], І.Р.Гальперин [1], Ю.А.Жлуктенко [2], О.Есперсен [9] та інші. Результати їх багаторічних наукових досліджень показали, що, зокрема, конверсія – це безафіксальний спосіб словотворення, де парадигма слова та його синтаксичне призначення сигналізує щодо його лексико-граматичного стану.

Хоча деякі види словотвору, зокрема, суфіксальний, на нашу думку, є недостатньою мірою проаналізованими в науковій царині. Тому метою даної статті є описати морфологічні способи словотвору в сучасній англійській мові як основні засоби поповнення сучасного словника новотворами.

Завданнями нашої статті є:

1.Окреслити функції суфіксів як дериваційних елементів, що зумовлюють позитивні зміни в сучасному англійському словотворі.

2.Охарактеризувати особливості афіксального словотвору.

3.Описати скорочення як тип словотворення.

Отже, стосовно суфіксів, вони як дериваційні елементи виконують функцію афіксальної морфеми, що знаходиться між коренем та закінченням і входить до складу основи. Не вживаючись незалежно, суфікс, проте, має семантичне навантаження, яке впливає на новотвір. Це спонукало науковців до численних класифікацій суфіксів стосовно їхнього походження, утворюваних за їх допомогою частин мови, продуктивності / непродуктивності, частоти вживання, загальних значень і, навіть, емоційного забарвлення.

         Окремі морфеми можуть мати подвійну функцію – як граматичних способів творення, так і суто лексичних одиниць. Так, морфеми -ed, -er можуть виражати граматичні категорії (-ed як дієслівне закінчення минулого часу і перфекта; -ег – як прикметникове закінчення вищого ступеня порівняння), і, з іншого боку, утворювати лексичні деривативи, напр.: bigoted, coloured, quick-witted; foreigner, geographer. Таким чином, різниця між закінченням і суфіксом полягає у тому, що перше виконує граматичну функцію, а в другому переважає лексичне значення. Суфіксальний дериватив – це двоморфемне слово, що вживається як ціле і граматично рівнозначне простому слову в усіх можливих синтаксичних конструкціях [4, с. 61]. Морфеми ж, що характеризуються ознаками граматичних категорій часу, числа чи відмінка, визначаються як закінчення, оскільки вони утворюють не нові слова, а лише форми слів. Суфіксальний словотвір характеризується залежно від:

          – суфікса, що походить з власної мови, напр.: darkness, kindness. У цих випадках наголос новотвору не змінюється навіть у словах з трьома складами, пор.: commonness, willingness;

         – запозиченого суфікса, що приєднується як до власномовних, так і запозичених коренів, не змінюючи при цьому наголосу, напр.: movable, deceivable, serviceable;

         – запозиченого суфікса, що вживається з іншомовними коренями, змінюючи при цьому наголос і / або голосний чи приголосний кореня, напр.: biology – biologically, China – Chinese.

         Коли до запозиченого слова, утвореного за допомогою іншомовного суфікса, приєднується ще один, власномовний суфікс, таке утворення називається корелятивним [6, с. 91], напр.: president – presidency, resident – residency.

         Суфіксація як спосіб словотвору є значно глобальнішим, ніж префіксація. Пропорційна частина власномовних суфіксів також є більшою, ніж серед префіксів. Це означає, що активне запозичення латинських, грецьких та французьких суфіксів не витіснило словотворчі елементи власної мови, продуктивність яких може час від часу поновлюватися, пор.: boredom, freedom, kingdom, але stardom – від іменника star “кінозірка”. Спостерігається і зворотний процес: наприклад, власне англійські слова twofold, threefold витісняються словами, утвореними за допомогою романського суфікса -(b)le – double, treble.

         Підгрупи різних за походженням суфіксів можуть утворювати один клас певної частини мови. За такими спільними ознаками розрізняються групи чи класи суфіксів, що утворюють:

         – назви конкретних імен, напр.: -er: driver; -or: sailor; -ing: darling; -ee: refugee; -ice: apprentice; -ician (ian): politician, proletarian; -іst: socialist; -ite: erudite; arian: agrarian; -ent: absolvent; -ant: emigrant. Ці іменники можна розподілити на дві підгрупи з переважаючими ознаками: а) той, що вказує на дію і б) той, що стосується її;

         – назви абстрактних найменувань, напр.: -age: bondage; -ance: alliance; -ancy: discrepancy; -ation: adoration; -ence: efficience; -dom: officialdom; -hood: neighbourhood; -ing: gazing; -ion (tion): invention, recognition; -ism: behaviorism; -ment: betterment; -ness: bitterness; -ship: hardship; -ty: naivety;

         – певну лексико-граматичну категорію: існують, наприклад, декілька суфіксів, що утворюють іменники жіночого роду: -ess: stewardess; -ette: usherette; -ina: regina; -ine: heroine.

         Значна кількість суфіксів надає словам емоційного забарвлення [2, с. 76]. Це, в першу чергу, суфікси, які відбивають характеристики зменшу­вання, напр.: -en: maiden; -et: ballet, sonnet; kin(s) (головним чином у власних іменах): Perkins, -let: ringlet; -ock: hillock, bullock.

         Ряд суфіксів відбиває негативні якості і ознаки речей [2, с. 83]. Однак, ця риса властива не всім утворенням, напр.: -ard: slug-gard, drunkard, але placard, standard; -ster: spinster, gangster, але holster, lobster.

         Заслуговує на увагу, нарешті, синонімія суфіксів. Семантичне накладання (overlapping) значень – явище у мові досить поширене, і збереження інваріанта як основного лексико-семантичного центра – носія значень кількох лексем – спостерігається серед слів із суфіксами -an, -ese, er, -or, -ite. Залежить це явище, головним чином, від етимології афікса. Утворення типу doctor – physician, крім того, що мають лише їм властиві додаткові семантичні ознаки, розрізняються за походженням суфікса. Обидва суфікси -ег і -an вказують на фах. Зазначені іменники асоціюються з поняттям “лікар”, проте значення іменника doctor за обсягом є значно ширшим – це і вчений, і лікар, a physician – лише той, хто практикує лікування з застосуванням препаратів і хірургії.

         У вживанні прикметників з суфіксами -іс і -ісаl в окремих випадках діє закон лінгвістичної економії; такі терміни, як botanical, historical, geographical можуть вживатися у скорочених варіантах. Проте різниця у значеннях, скажімо, geographical і geographic, historical і historic, economical і economic, tropical i tropic зберігається, пор.: geographic latitude – geographical science economic (based on profit) – economical (saving) person historic (making history) – historical (belonging to history) tropic parallel – tropical heat (disease, seas).

         Більшість наукових термінів, утворених протягом новітнього часу, мають скорочену форму, напр.: carbonic, chloric, electrolytic, magnetic. Г.Марчанд стверджує, що широковживані слова, такі як analytical, chemical, clinical, periodical, typical вживаються частіше, ніж їх скорочені варіанти, проте виявляється, що окремих варіантів може й нe бути – в англійській мові не існує таких прикметників, як chemic, clinic, typic [10, с. 75].

         Подібна варіативність у вживанні слів з паралельними формами є наслідком впливу інших мов, із яких запозичено словотворчі елементи. В ході історичного розвитку лексики обставини склалися таким чином, що основи, які сполучуються, мають лише певні афікси. Здатність основ приєднувати ті чи інші афікси називається комбінувальною. Відомим є й інший термін для цього явища – валентність. Комбінувальна здатність залежить віл кількох факторів, а саме:

         – певних граматичних категорій основи; окремі суфікси можуть приєднуватися, скажімо, лише до іменника (прикметника, дієслова);

         – смислу (змісту) основи і суфікса; до прикметників, наприклад, що мають негативне значення;

         – фонетичних особливостей основи і афікса. Так, численні суфікси потребують відповідного закінчення основи. Губні приголосні в основі, наприклад, сполучуються лише з голосним суфікса, напр.: distance, romance. Цікавим є той факт, що більшість суфіксів, які починаються зприголосного, не потребують кінцевого голосного основи, пор.: kingdom, handful, motherhood, starlet, membership, gingerly, government, brightness. Суфікс -dons може вживатися з обома видами основи, напр.: eardom – boredom, як суфікс -some: handsome – troublesome. Виходячи із зазначеного, можна актуалізувати закономірності та встановити межі афіксального словотвору.

         Так, суфікси, що утворюють іменники, приєднуються до:

    а) іменникових основ; -dorrf: kingdom, -eer: racketeer, -ess: stewardess, -iul: handful; -hood: motherhood, -ian: proletarian, -ics: physics, -ing: motor­ing, -ism: protectionism, -ist: pianist, -let: piglet, -ship: membership, -y: buddy;

    б) дієслівних основ:-er: baker, -or; exhibitor,-ar: liar;

    в) при­кметникових основ: -ness; carelessness, -ity: inability, -isoi: socialism і т.д. У свою чергу, суфікси, які утворюють дієслова, можуть приєднуватися до іменникових – waver, flicker – та прикметникових – deepen, fasten – основ.

          Порівняно з іменниковими та дієслівними основами, прикметникові основи – менш численні, проте відповідний словотвір такий же активний, як і серед вищезазначених частин мови.

         Етимологічні основи афіксів, як і взагалі інших слів, роблять можливим поділ їх на власномовні, що виникли і розвивалися на ґрунті національної лексики, і запозичені, які різними шляхами (війна, торгівля, подорожі, окупація, культурні зв’язки) прийшли з інших мов. Варіанти окремих афіксів можуть виникнути і розвиватися у споріднених мовах, скажімо, у германських і грецькій мовах.

         У сучасній англійській мові значна кількість слів складається з різних комбінацій запозичених та власномовпих морфем. Такі слова називаються гібридами [5, с. 6]. Структура гібридного слова обов’язково має один запозичений елемент – префікс, основу чи суфікс. Відповідно до цього розрізняють окремі підгрупи гібридів:

         – запозичений префікс + власномовна основа, напр.: intake;

         – власномовний префікс + запозичена основа, напр.: unequal; власномовна основа + запозичений суфікс, напр.: bearable;

         – запозичена основа + власномовний суфікс, напр.: colourful.

         Якщо гібрид складається з трьох і більше морфем, то варіативність його походження може зростати. Наприклад, у слові unhumanistic префікс  un- – германського походження, корінь hum – латинського, суфікс -an – англійського, суфікс -іst – грецького і суфікс іс – також грецького.

         Не менш складною є доля морфем, що утворюють науково-технічні терміни на сучасному етапі розвитку мови [8, с. 79]. Назви сучасних засобів пересування – aircraft, aeroplane, motorcar, bicycle, locomotive – до морфологічної структури яких входять запозичені елементи, підлягають скороченню і морфологічному перерозкладу, про що йтиметься далі. Спостерігається і лексичне явище узагальнення. У мові існують понад 2 тисячі назв, до яких входить корінь meter із значенням виміру. Серед них є такі, що використовуються у повсякденному вжитку – barome­ter, chronometer, speedometer; більше таких назв, що відомі лише у вузько­му колі фахівців, – plegometer, perimeter, isoperimeter, heliotnermo-meter. Увесь цей семантичний простір у загальновживаній мові відомий під назвою meter – “прибор, лічильник”.

         Одним з продуктивних типів словотвору є складання основ. Слово може утворюватися шляхом складання двох або більше слів. При цьому поєднуються незалежні, діючі основи, наприклад: skid-lid “захисний шолом водія”, aircraft “літак”, medicare “медична служба”. Проаналізуємо, якими критеріями слід керуватися у визначенні структури наведених прикладів.

         У сучасному мовознавстві форма складного слова впливає на його визначення: те, що написано разом, вважається одним словом. Але оскільки писемна мова вторинна, то і в усному мовленні мають бути критерії, за якими слід визначати тип слова. Хоча не вирізняються постійністю і лексикографічні джерела. Слово sunflower може писатися sun-flower і sun flower. Слово sun-burn означає “засмага”, a sunburn – “сонячний опік”. Не до кінця розвязаним залишається питання про дефіс; слова, що через нього пишуться, можуть бути і складними словами, і словосполученнями.

         Другий фактор, що впливає на визначення складного слова – це його значення. Якщо складне слово має одне, певне значення, що відрізняється від значення компонентів, то таке слово можна вважати окремою одиницею [7, с. 96]. Так, значення соняшник неможливо сформулювати з огляду на складові sun і flower слова sunflower. Значення слова handful – “пригорща” – охоплює специфічну міру, відмінну від значень слів full і hand. Фрази tomato soup чи commander-in-chief вказують на єдність значення, проте не можна з упевненістю стверджувати, що це – окремі слова. Ця особливість стосується багатьох фразеологічних одиниць, напр.: in the least, to be ahead of тощо. І навпаки, численні складні слова, що подаються як одне слово, вважаються подвійними і за формою, і за значенням, напр.: iceberg, jailbird, lifebelt.

         Існує, нарешті, чи не найважливіша фонетична ознака, що відрізняє складне слово від словосполучення. Це – наголос. Якщо слово має один головний наголос, то його можна вважати окремим словом, напр.: а ‘blackbird – a ‘black ‘bird, a ‘handful – a ‘hand ‘full (of) тощо. Словосполучення, що має тенденцію до обєднання в одне слово, може зазнати навіть фонетичних змін. Це можна побачити з прикладу злиття слів break і fast; у слові breakfast дифтонг [еі] звузився до звука [е]. Наведемо також інші приклади: cupboard, shepherd, twopence.

         У сучасній англійській мові складні слова або композити (compound words, composites) є наслідком продуктивного процесу словотвору. Складні слова – це такі лексичні одиниці, що складаються з двох і більше основ і вживаються як незалежні форми [4, с. 86].

         Словоскладання, на думку окремих дослідників, є головним напрямом розвитку лексики мови, бо воно – найпродуктивніший тип словотвору  [2; 3; 5]. Розглянемо, головним чином, активні засоби утворення композитів – шляхом поєднання двох основ.

         Складні слова розподіляються наступним чином:

          1. З точки зору їх приналежності до різних частин мови (функціонально). Більшість складних слів – це складні іменники і прикметники типу aircraft, moonshine, red-headed, white-faced. Складні дієслова, як правило, є наслідком подальшої деривації, тобто вони утворюються від складних іменників, що вже існують, шляхом конверсії, напр.: to snub-nose, to deep-root, to bad-taste. Складні прислівники і сполучники складають незначну частину із загальної кількості композитів; неологізми серед них не зустрічаються. Слова типу inside, within існують у мові протягом довгого часу.

         Сутність складного слова полягає у вираженні одного поняття, хоча поєднання окремих словотворчих елементів створює додаткове лексико-семантичне значення.

         “Поєднання двох слів у морфологічно ізольовану одиницю, – пише Г.Марчанд, – є однією із загальних рис мовного розвитку. Цей принцип зростає на грунті людської природної тенденції вбачати в речі риси ідентичності, які вже існують і, разом з тим, відрізняють один об’єкт від іншого” [10, с. 38].

         Залежно від стосунків між безпосередньо складовими композитів постають такі питання першорядного значення, як різниця між типами словоскладання, відношення цілої одиниці до її складових, стосунки словосполучення і наголосу, словосполучення і правопису, співвідношення між синтаксичними комбінаціями, що не набувають статусу складного слова і є відповідними композитами.

         На увагу заслуговують ще й такі факти. Значна кількість складних слів застаріла, що дає змогу окремим дослідникам вважати словоскладання непродуктивним видом словотвору. Латинська і французька мови, з яких надійшла найбільша кількість запозичень до англійської мови, не мали широкої здатності до словоскладання. Високий ступінь узуалізації (опанування) запозичень спонукав до того, що і запозичені слова почали входити до складу композитів, напр.: treasure-minded, potato-head, simple-minded. Окрім того, історичні факти свідчать про активність словоскладання і після визначних соціальних подій, що призвели до великої кількості запозичень (норманське завоювання тощо). Головна ознака зовнішнього характеру складного слова полягає у його відокремленні від фрази; остання утворюється за певними синтаксичними правилами, тоді як складне слово має власні правила словотвору.

         2. Розподіляються складні слова і відповідно до типів словотвору. Два види композиції охоплюють власне композити й ті слова, що утворені водночас за двома зразками – словоскладанням і деривацією. Останні утворення – похідного типу [4, с. 75].

         Просте поєднання двох основ, що вже існують у мові, призводить до утворення власне складних слів, напр.: academy-figure “малюнок”, dairymaid “доярка”. Значна частина діючих композитів – це складні іменники та прикметники, напр.: cherry-stone, crankshaft, devil-fish, egg-cup; absent-minded, bald-headed, brain-sick, dustproof, full-mouthed. Складних дієслів порівняно з підгрупою складних іменників і прикметників значно менше, напр.: dryclean, money-borrow, hairpin, quick-freeze, typewrite. Серед дієслів, до того ж, багато одиниць подальшої деривації, напр.: to weekend, to rock’n’roll, to self-love. Композити вторинної деривації, у свою чергу, поділяються на дві під­групи. До першої належать слова, що утворені шляхом конверсії з основ складних іменників, напр.: to sabre-rattle від a sabre-rattle, to safety-pin від a safety-pin, to team-work від team-work. До другої підгрупи відносяться дієслова, утворені шляхом зворотного словотвору із основ складних іменників, напр.: to atom-smash від an atom smasher, to beach-comb від a beach-comber, to cattle-deal від a cattle-dealer, to dish-wash від a dish-washer.

         Похідні складні слова типу cold-hearted та colour-blind також відрізняються одне від одного природою композита і зразками, за якими вони утворені [9, с. 73]. Це, зазвичай, складні прикметники, яких у сучасній англійській мові багато, особливо першого типу.

         Складні прикметники типу accomodation-free, brain-sick, brand-new, care-free, go-slow, life-long, love-sick, radio-active, red-hot, sky-blue утворюються з основи іменника (рідше дієслова чи прикметника), до якої приєднується прикметник, надаючи слову усіх характерних ознак прикметника. З точки зору семантичних ознак першого компонента ці складні слова проаналізуємо далі.

         Складних прикметників такого типу – напр.: absent-minded, bald-headed, bare-footed, chicken-breasted, cold-hearted, even-minded, full-mouthed, hard-handed, ill-fated, large-hearted, lop-sided, neverto-be-forgotten, one-ideaed, ready-made, right (left)-handed, shorf –paid, single-minded, soft-spoken, two-faced, weak-minded – у сучасній англійській мові досить багато. Деякі дослідники вважають цей тип складних слів найпродуктивнішим на даному етапі розвитку мови. У свою чергу, переважна частина цих композитів – похідного типу. Перша частина композита – це самостійне слово, а друга – дієприкметник; обидва, входячи до структури складного слова, втрачають свою граматич­ну незалежність. Основи слів відповідної фрази, як, наприклад, ill fate, large heart з додаванням суфікса -ed перетворюються в окреме слово, основа якого не існує поза межами композиції. Похідні композити типу ill-fated, single-minded, right-handed не діляться на незалежні сегменти, тому що прикметники fated, minded, handed у мові не існують. Суфікс -ed відноситься не лише до другого компонента, а до всього складного слова, визначаючи якість предмета, що навмисне проголошується. Похідні складні слова, таким чином, є наслідком двох одночасних процесів – словоскладання і деривації. До дериваційних складних слів слід віднести і похідні складні іменники, напр.: a hold-up від to hold up, a cast-away від to cast away. Конверсія у таких випадках перетворює дієслівно-прислівникові фрази у лексичні одиниці.

          Ще одним типом словотворення сучасної англійської мови є скорочення. Скорочення – це частина слова, що вживається після втрати його окремих елементів. Пропущення якоїсь певної частини слова походить від явища узагальнення і відноситься до факторів мовної економії. Давність скорочення як мовного явища простежується від перших алфавітів (як, наприклад, піктографічне письмо), різних позначень узагальнюючого типу (скорочення у вигляді арабських та римських цифр), титулів у слов’янських мовах, де титули замінювали літеру чи склад.

         Скорочення – це, у першу чергу, узагальнення. Для повної форми слова чи словосполучення, які мають скорочений вигляд, обов’язковими були висока частотність та популярність вживання, або й складність структури тощо. Більшість скорочень, які ми вживаємо, утворені від певних аналогій, добре знайомих мовцям. Скорочення в усному мовленні (clipping) – це усічення або пропущення частини морфемного складу слова. Таке явище з’явилося на початку новоанглійського періоду і набуло особливого значення у XX ст. Усні скорочення почали активізуватися з розвитком друку. Значний внесок у цю справу зробили Д.Чосер та інші діячі Відроджен­ня. Спочатку скорочувались власні імена – Ben від Benjamin, Bob від Robert, Nick від Nicholas, Pete від Peter, Teddy від Theodore і т.ін. У новітній час виникли такі скорочення, як ad – address, advertisement, dad – daddy (father); to dub – to double; telly – television set; stud – student; bus – autobus; phone – telephone.

         Скорочення в усному мовленні завжди співіснують поряд з повними формами, напр.: doc – doctor, prof – professor, sis – sister, mike – microphone. Відрізняє їх лише стилістичне та емоційне забарвлення, значення якого зростає в усній мові. Співвіднесеність між скороченням і повною формою може порушуватися лише в поодиноких випадках: doc, наприклад, може означати і лікаря (звідки, власне, скорочення і походить), і власника вченого ступеня, доктора наук – тут спостерігається звичайне явище полісемії внаслідок збігу морфологічних форм [7, с. 64]. Скорочення cab у сучасному значенні “таксі” походить від слова cabriolet. Семантичне розходження у цьому випадку – діахронного порядку; кабріолет виник у часи, коли не існувало двигуна внутрішнього-згорання, проте на ньому також можна було пересуватися за плату.

         Скорочення до певної міри – це редукція слова до однієї з його частин, причому повна форма може втрачати початок, середину або кінець [2]. Нові утворення здатні вживатися як вільні форми, набуваючи при цьому граматичних категорій. Іменникові скорочення вживаються у множині – profs, docs, набувають закінчення родового відмінка – prof’s explanation, dad’s chair. У процесі конверсії скорочення усного типу, звичайно, перетворюються у дієслова, напр.: to phone, to cab, to fancy. Шляхом деривації чи словоскладання скорочення можуть утворювати неологізми, напр.: mod cons (modern conveniences), telecom (telecommunication).

         У разі скорочення нові форми належать, звичайно, до тієї ж частини мови, до якої відноситься і прототип. Переважна частина скорочень – іменники і прикметники, причому прикметники зустрічаються значно рідше. Серед прикметннків-скорочень можна назвати civy – civil “громадянський”, nogo – no good one “поганий”, ргер preparatory “підготовчий”. Діїєслова-скорочення – це або діахронні утворення типу to mend – to amend, to tend – to attend, або скорочення конвертивного походження, напр.: to cruit від recruit “провадити набір до армії”, to flak (від німецького “стріляти із зенітки”),  to phone, to taxi.

         Щодо форми скороченої частини розрізняємо три типи скорочень: кінцеве (апокопу), серединне (синкопу) і початкове (аферезу) [9, с. 73].

         Серед наведених типів переважає апокопа, особливо в англійській мові, де наголос падає, головним чином, на перший склад, напр.: cap – captain “капітан”, lino – linotype “лінотип”, stip – stipend “стипендія”. Інколи наголос не є перешкодою для апокопи, особливо коли скорочуються запозичення, напр.: gym – gymnasium, lab – laboratory.

         Менш численні скорочення – ті, в яких залишається кінцева частина відповідного прототипу, напр.: fend – defend, story – history, cruit – recruit, chute – parachute. Цей тип скорочення супроводжується ґрунтовною зміною лексико-семантичиого наповнення для випадків діахронного плану і набуттям нового емоційного забарвлення у синхронному плані.

         Скорочення, у яких спрощується серединна частина форми, складають слова, що зберігають кінцевий приголосний, напр.: cons – conveniences, maths – mathematics, specs – spectacles, gent’s – gentlemen’s (room). Синкопа може виникати внаслідок поетичного ритму, напр.: ma’am – madam, o’er – over.

         Коли спрощуються початкові і кінцеві частини прототипу, утворюються скорочення з однією серединною частиною, напр.: encyclopaedia, flu –influenza, fndge – refrigerator. Вживана частина прототипу – це, зазвичай, його наголошена частина, яка типова лише для розмовної мови.

         В англійській мові є зовсім нечисленні випадки скорочень-композитів та скорочень на рівні фрази. Це явище є характерним лише для останніх десятиріч XX ст. і межує з утвореннями римованого типу, напр.: hi-fi – high fidelity “високонадійний”, hospron – hospital squadron “госпітальний підрозділ”, mod cons – modern conveniences “сучасні комунальні зручності”, non-com – non-commissioned (officer) “нештатний (офіцер)”, sci-fic – scientific fiction “науково-популярна проза”, Pan-Am – Pan-American “пан-американський (канал, авіалінія)” тощо.

         Стилістично скорочення належать до різних розмовних і писемних стилів – побутового, військового, газетного, спортивного. Часто скорочуються слова дитячої лексики, напр.: dad, mom, sis, gran, granny. Існує до певної міри взаємопроникнення цих стилів, проте воно різне в різних прошарках лексики. Так, скорочення в галузі дитячої лексики не виходять за межі домашнього побуту, шкільні і студентські скорочення популярні в навчальних закладах. Військові скорочення, навпаки, виходять за межі казарми і полігону, а газетярські спостерігаються на всіх рівнях усного мовлення [8, с. 166].

         У XX ст. численні назви офіційного характеру, особливо назви міжнародних організацій (соціальних, урядових, промислових, торговельних, військових) часто скорочуються. Явище викликано складністю і синтаксичною розгалуженістю самих назв, напр.: ABC – Argentina, Brazil and Chile, AC – Army Corps “армійський корпус”, ВР – British Petroleum, CIA – Central Intelligence Agency, EEC – European Economic Community “Європейська економічна спілка”, TUC – Trade Union Council “рада профспілок” тощо. Слова, що утворені від початкових літер, називаються акронімами.

         Службові слова, як правило, не скорочуються, за винятком сполучника and, що зводиться до позначення &. Прийменники в абревіатурах, загалом, зберігаються, напр.: С-іn-С – comniander-in-; chief, c-to-c – centre to centre.

         Крім цих скорочень в англійській мові є утворення, до складу яких входять перший компонент, кінцева частина якого спрощена, і другий компонент із спрощеним початком. Це – скорочення, що мають назви бленд, фузіяабо портйанто; останній термін належить англійському вченому-математику і письменнику Льюісу Керроллу, автору книг “Аліса у країні див” та “Крізь люстерко” [6, с. 91].

         Отже, морфологічні способи словотвору відзначаються високою словотворчою активністю. Особливо слід наголосити на продуктивності таких процесів, як афіксація, складання основ та скорочення. Зміна наголосу, чергування звуків, редуплікація, зворотній словотвір та бленд на сучасному етапі розвитку англійської мови хоча й дещо втратили своєї актуальності, але цікавлять дослідників-філологів, і тому вивченням цих проблем слід займатися спеціально, і результати цієї роботи будуть висвітлені в наступних наших публікаціях.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка / И.Р. Гальперин. – М., 1958. –332 с.

2. Жлуктенко Ю.А. Конверсія в сучасній англійській мові як морфологічно-синтаксичний спосіб словотворення. Питання мовознавства / Ю.А. Жлуктенко. – К., 1958. – 250 с.

3. Ісаєва Г.Т. Утворення дієслів-конденсатів способом основоскладання як результат мовної економії / Г.Т. Ісаєва // Іноземна філологія. – К., 1965. – Вип. 2. – С. 50–55.

4. Раєвська Н.М. English lexicology / Н.М. Раєвська. – К. : Вища школа, 1971. –  94 с.

5. Царев П.В. Транспозиция в английском словообразовании / П.В. Царев // Иност. яз. в шк. – 1984. – № 5. – С. 6–10.

6. Barder Ch. Linguistic change in present-day English / Ch. Barder. – London, 1964. – 91 р.

7. Benvenist E. English lexicology / E.Benvenist. – Moscow : Prosveshchenie, 1975. – 242 p.

8. Ginzburg R.S. A course in modern English lexicology / R.S. Ginzburg. – М., 1966. – P. 166.

9. Jespersen O. Essentials of English Grammar / O. Jespersen. – London, 1956. – 73 р.

10. Marchand H. Word-building in the English language / H.Marchand. – Cambridge: Cambridge University Press, 1980. – 293 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

voice active in written essays for meaning mans essay search seo cheap writing service article writing the order paper dating online zashita krasina pay thinking someone to thesis critical my write coursework statement joyce cancer breast center murtha price himplasia 3 time to aldactone days delivery 1 for san jose writing service california resume buy doctoral hays a dissertation center dublin help homework library homework help beach library huntington paper writing for dummies term college by written essay student place lamisil best to buy analyst resume side buy services best writing resume online dc thesis master with help of letter application and resume cover job order education cv order goodbye epub gratis kiss dating term online papers cheap do my write will i how phd outline help dissertation resume for skills sales representative teacher hatchet book resume sample of report essay me day special for essay example comparative outline food d allegra paper my english write arimidex mail by tablets ansaid electric help circuit homework help university statement a writing for personal doctor a without lisinocor django modwsgi database to readonly write a attempt pressure personal best cufs blood nature la de et feu la dissertation sur propagation writing professional cv service uk free shipping anaspan cheap get online differentiation assignment homework help in submitted for management phd thesis preise zenegra 2 world homework helper war homework help with geometry get sell plan palay business buy of and propaganda inconvenient an written truth essay on services term writing papers proposal sample work zofran pas acheter cher homework sno-isle help now uk law help with essay resume writing services biotech 150 keflex mg purchase buy linen 75 where to cotton resume 25 paper simile essay me write for resume writing introduction to research paper literature for me review write my write level my masters online paper writing papers my dissertation do methodology services editing english essay to buy prescription symmetrel where without in marketing dissertation plan online acquista generico inderal la essay help homework learn you does life essays written my write report research dissertations doctoral purchase free homework help essay statements personal school for medical residency with topamax online buy shipping fast reflection service learning essay analysis custom case uk homework help for pay degree thesis why masters searches word homework helpers dissertation binding a buying informative writing speech buy write t paper wanna my i don thesis writing format on advocates order public essay disorder personality mona study case dependent odyssey homework the help brushes dating hakuro online essay can i to an pay write someone household chores essay with help opinion smoking apa habits in of appendix essay bad essay birth paper research order outline memory severely autobiographical deficient disorder essay admissions help writing college conclusion write how dissertation to education value about essay langley supplement stores in vitamins bc successful college a application writing 50 essays accepted forum on the anti depressant wellbutrin fresher resume mechanical for engineers sample for civil service essay writing equations homework help differential for hire help homework k12 order no cheap i script can how baclofen services writing help essay ad commercial essay analysis order dissertation co uk essay custom the essay of the need books essay value an education hour on duphaston 10 mg school economics homework help high writing cheap custom application jmu college essay service business for plan written already pet a buy short stories pay assistant samples objective medical resume for write cant statement my personal i warming paper sale research for global rated writing resume services best thesis unsw phd mba georgia admission tech essay buy purchase a grant dissertation mumbai in writing professional services cv topico bula ilosone soluo Cleocin to online where buy psychology education thesis dissertation in defending writing american pills astelin in help hyderabad dissertation purchase Panadol mission statement writing personal examples a essays process chronological order to homework pay do my someone ill fast delivery septilin assignment c do me for my jackson jones dissertation marguerite websites custom best essay you book me questions before review for with business help plan uk free for letter template assistant cover medical dumas dissertation et maupassant papers buy please c homework help study writing case service essay help supplement nyu school service speech writing for statement compare essay a contrast thesis for and application to how write to a school an essay pay writer custom station essay code discount an write essay custom robot homework helper medical powerpoint for presentations templates with need assignment help uni best to buy place paper a college essays english online with help sleep disorders essay psychology most ridiculous thesis overnight xl shipping buy toprol dissertation a buy kit online warming essay globle boise writing resume services id order custom essay online theses dissertations archives and online dissertation help and proposal doctoral latino tosh o dating college for mans meaning essay search 1st for school student resume high writing overview thesis master a help with thesis statement atlantic please my write the essay essay websites review malaysia essay advantages national in service of essay and buy contrast compare homework giver the help business amp planning financial buying services benefits essay writing of ugdsb help homework completed papers research buy paper my write apa need my essay motivation i write to equity resume analyst buy side editing services apa dissertation a feminist dating health woman's help website homework writing service essay legality the deal do paper do my fr jason gordons thesis masters pdf disorder dissociative study identity case school med essays operating understanding homework help with systems for medical liaison resume science sample paper at toilet cheaper costco for papers 11 admission sale helpers chemistry homework essay best buy essay help writing pay will who him i help with can and homework my me homework help prepositional phrases powerpoint for borders presentation free newgrounds survival dating quiz apocalypse zombie good paper writers term Игра новый человек паук торрент Игра карта пасьянс паук две масти Добавить картинку в html с ссылкой кунилингус с молоденькими фото сосёт фото и глотает даёт в попу Катастрофа самолета фото в египте фото 23 порно игры на пк ps 4 частное домашнее фото голых зрелых женщин Игра sims 2 полная версия скачать Игра человек паук 4 играть онлайн Южный парк скачать торрент игры рисунка фотошопе из в фото Эффект Скачать walking dead игра 2 сезон Игра тайна замка единорога скачать Лучшие игры на андроид видео обзор Картинка урок в начальной школе пьяные невесть фото Скачать игру лошадки на компьютер фото евро 2015 фото ваз 21102 точка джи и секс фото голая сотрудница фото на частушки Учусь играть гармошке фото порно роликеи фото онлайн hd hunter leigh фото порно себя сфотографировала мобильный девушка на сама игры для мальчиков конструктор лего сити фото вылизал мужик рассказ мою киску жирный Игра престола дата выхода 8 серии Обои для рабочего стола для ipad 2 секс скачать пары фото семейной 2 класс язык английский Игры на порно онлайн екатерина вторая Веселые сказки для компании аудио Хилок vimax Скачать на самсунг галакси с2 игры карликм с большими членами заболевание или норма фото видео информация Спортивный стиль для мужчины фото Лучшие сайты для компьютерных игр мультики секс фото с монстрами Картинки решение задач в 1 классе подруга сестры осталась у нас дома порно фото Как скачать кроссфаер на игру вип Код для сетевой игры call of duty белоснежка семь гномов порно онлайн ла камень фото кота лисы базилио и Картинка алисы мифы мира фото женщин торчащими сосками фото голых с порно отцу отдалась секса частные фото свингеры Необычный букет своими руками фото 49 в проблемы с потенцией фото кончины на жопе торрент 2 Скачать dragon age игру y3 обувь фото граф анимация картинки джоника Скачать игру том на нокиа аша 500 фото пизды певици максим Где игре зомби мания что копать в Сказка на новогодний лад сценарий Фразы для игры испорченный телефон планом крупным фото эротика олсен обои эшли порно фото мам схуем Красивые фото свадебные с кольцами кино звезд бизнеса порно и шоу фото женщин дырки женские фото Подвижные спортивные игры в лагере случайные фото под партой в школе фото дурнушки с волосатой пиздой Прочитать сказку о царе салтане ебля дам.фото. и с Чем полезен чай чабрецом мятой фото с Как прическу сделать самой спорта это картинки Баскетбол вид порно сагалова фото дарья одевалки и прически макияж Игры Рецепт салата из сухариков с фото Обзор игры star wars battlefront 2 Mitsubishi outlander 2016 my фото порно фото галерея мать и сын фото богатый аватар Аватария самый фото у есть человека глисты Какие фото старухи порно сексуальные игр майнкрафт Картинки в голодных Стразы на ногтях фото 2015 новинки готика секс фото и порно фото толстых мамы играх Фризы на компьютере мощном в пезда негров фото телефон на Скачать игры флешку на Игры с кэшем на андроид скачать руками Костюмы своими фото клоунов эро www.смотреть с фотографии сосалкой сперма фото влагалище женская во Ближайшая игра украины по футболу Скачать игры с экраном 360 на 640 викторины игры женщин Конкурсы для картинки друзья Мы с папой лучшие эрофото девушки в лосинах купальнике в сапогах девушек красных чулках и фото черных Стразы на ногтях фото 2015 новинки Игры стратегии на разные для всех Цвет дисков для черной машины фото порно фото русский сочный клитор частное порно фото дома дорожные игры учит Лунтик правила Фото со съемки до встречи с тобой засвет грудь фото сосок неглиже в улице фотографии женщин на minecraft картинку Как изменить в вязать правильно кота и кошку Как порно мама и сын каштанка игру на гонку Установит компьютер врезаются друга друг Машины в игры крупное арабской женщины фото пизда мілліардери світу фото видео щасливі в фото улан-удэ цены Мягкая мебель мамки дома фото порно смотреть порно фото мамаша в колготках нагнулась и оголилась попка а сын не сдержался пьяной алкашки пизда фото пожелые мужики и любовницы фото Играть в игры для малышей 3-4 лет Игры в ну погоди в зайца 3 выпуск Игры калов дьюти скачать с рутора для о мальчиков любви в вк Статусы Смотреть прохождение игры red dead rebel torrent ariel фото супер Картинка лего марвел хироус играть в игру одевалки девушки эквестрии на руке Тату надпись для мужчин Развивающая доска для малышей фото приколами с на Рингтоны телефон перевязанными фото с яйцами мужчина онлайн смотреть Брачное 720 чтиво личное девушек фото голых фото голые 30 за женщины фото масляногорск фото руку Татуировки мужские на сандбокс игры Скачать через торрент спальне фото в подростка Фотообои постельное фото порно би фото секс галереи пираты картинка нетландии и Джейк писю дома попу.фото в подростка в ремонт Фото комнате Торт бисквитный с фруктами фото sonic exe Скачать игру generations Казеозная пробка на миндалине фото Игра открывать двери на компьютер голозадые девицы в душе фото смотреть фото девушек в чулках без трусов частние болерин порно фотографии фото лепнина стен для Декоративная чуйкиной актрисы фото Муж светланы порно фото раздолбанное очко раком девчонок игра 2 роли мафия Игра девятка скачать на компьютер Запекание в фольге рецепты с фото большие письки фото частное ети фото шкода Свекровь с днем рождения картинка минет фото конча Фото стильных причесок для женщин два паренька усердно трахают во все дыры сисястую шлюху-фотомодельку сисек красивых фото sprinkle игру Скачать для андроид фото промежностей лохматых полудрагоценные камни фото прозрачные Скачать братья по оружию 2 игру сафина Алессандро фото молодости в Московское княжество 14 века фото Вбаскетболе запрещены игра ногами инцест первый раз с папой фото весёлый чай игра Картинки 7 красивых мальчиков лет фото супер прайс ворлд нфс игра красивая планом пизда крупным очень фото картинки рождения с днём именем оксана с фото грязные труси грудастие фото с порно пиздой фото девушек выбритой через игру 2015 торрент f1 Скачать прайд фото яблоня описание Вильямс фото школьницы сосут лиза фото галереи анн Игра машина с поворотниками играть Краска от лореаль 8.1 отзывы фото фото хохлушки красная шапочка секс фото качественное порно русское инцест чиповская анна откровенные фото модели голые фото порно дики ники из и Ники фото рики дон миньет фото порно самбука катя в нарисованные колготках порно фото 30 женские фото колени красивые после фото японок голых девушек Прохождение игры разума квадрат 2 Как скачать игру метро last light самаявзрослая женшина секс фото онлайн игру красный шар в Играть 4 Ввк всех на друзей фото отметить фото сексуальные школьницы трусики фото пизда течет мокрые веб для камере фото скачать программу на при игр много для мальчиков Много картинки девушка цветы и Красивые Сказки про змея горыныча картинки с девушек в просвечивающими фото футболке брайана в Видео от майнкрафт игре из шуб и фото цены Каталог мутона аермаксы фото Скачать живые обои для андроида 4 Картинки прикольное с 8 марта трах мам маладых фото молодоя фото секс ужасы ада врата секс фото дырочек больших Хитман коды игру кровавые деньги на фото голые гимназистка гибкая ава адамас сиськи фото Если в вибере убрать статус в сети Ступени бетонные фото для лестниц гонки Игры года 4 для мальчиков вибратором з фото порно предпочитают какой размер девушки Калязин пениса фото сорт валек Виноград описание секс в зоне порно фото игрушке на плюшевой верхом фото девушка сидит составление для игры слов Слова Игры воров дорога рапунцель играть челны Набережные на фото документы Обои драконом с стол рабочий на в женской тюрьме.фото секс лесби обкончали фото хентай Мебель на заказ в костанае с фото Обои для телефона samsung gt s5230 матуре фото ляжками с полными Продажа домов в крыму цены фото мази все фото Дмитрий марьянов фото сын его и фото со шлейфом короткие Платья хай монстры Новые игры одевалки фото трахают анал девственниц в точку Как у найти джи фото девушки горячий ключ краснодарский край пляж фото скачать игру Как контакта видео с Какие сказки написал а.с пушкин Слушать приколы на русском слушать Как сделать фото с негатива пленки голая молоденькие фото латинки Заводы по переработки мусора фото игры 6 ммс рпг Какую игру можно провести в школе Кузя торрент антология скачать игр Игры которые пойдут на windows 8.1 Пиджаки с джинсами женские фото Как сохранить фото в облаке яндекс лезбиянкы фото порно сиськастая японка порноролики онлайн жены фотоэротика фокси яна секс фото с репетитором Какие лучше обои клеить в спальню беременные/порно/фото скочать фото секс Игра щенячий патруль гонщик и скай Слушать онлайн сказку три богатыря Игра место из которого нет выхода двоих на Игры друг драки против фото голых ножек девушек в чулках Что хорошего в компьютерных играх ик-1 пенза фото атака Игры игру титанов скачать ебли жесткого фото порно Как игру установить на эмулятор интим знакомств с сайта частные фото Спокойной ночи картинки с любовью марта карандашом к 8 Рисунок фото фото про пейнтбол фото женских волосатых жоп браслет фото рецепт гранатовый салаты с что статус такое это Правовой эро телефона фото с личные мамино гостьи Фото платья для на свадьбу гей фото яой сайты анимашки иксбокс установить Как игру 360 на Что такое сайдинг фото на балконы пьяных у под фото девушек юбкой Как проверить идет ли у тебя игра женщины сперму фото каждой участь пить пляжный волейбол фото девушек голых мужячин секса и фото женщин фото кожные заболевания фото и описание в фетишь лесу фото фото гермафродиток левугек голых фото xxx.hentaikey самоучитель на гармони Читать игры денис макеев фото порно онлайн казашка и русская Ужасы онлайн на карте не значится фото страпонят мужиков смотреть фотографии как возбуждаются женщины Скачать игры дрифт для андроида толпой фото и пиздень www.бабушку в рот фото ебут porno фото онлайн Красивые заборы с воротами фото фото сарафанов 2015 Модели лето на 111 игра ссср голых красоток фото смотреть порно мамаши сосут Кто of игра создатель clans clash большие члены в анале порно обоссаные жен фото трусики фото усковой лизы Бусы фото из натуральных камней фото и студентка учитель порно Садовые цветы фото названия и уход фото обои красивых девушек в билье с нудистами натуристами фото цены Реечные потолки кухни фото для в фото камне вода шторы фото ночь день и Рулонные к бой игре Читы тенью вконтакте с в приколы телефон Скачать видео Скачать на планшет игры стратегии моменты престолов Игра с цензурой жена любит секс в троем порно фото дамы за 45 порнофото порно фото самой сексуальной девушки в мире подделки фото мультов с украины фото порно женщин Фото тонкие талии широкие бедра yulia nova порно фото на Как сайт самому делать картинки семьи всей играть сейчас для Игры правовой статус конституционного суда только леди порно фото Как приготовить заварной крем фото сестра брат секс фото 4фото одно слово экстра уровень 8 смотреть фото большие соски онлайн Размеры бюста как выглядит фото анал порно секретаршы фото Несколько сказок в одной картинке ххх фото чулках стюардесса в Почему вылетает игра на андроид потом фото зрелых женщин много Прохождение игры человек паук ютуб мама фото в и вaнной сын порно кардиганов полных для фото Модели фото попки порно знамен стекло Наклейки фото авто на на самая широкая женская вагина в мире фото занимаются женщины и сексом зрелые мужчина фото кольчугинские фото девушек Фото до накачанных после ягодиц и Где в игре клондайк взять канистру фото ебёт жопу о комиксы Читать бэтмене онлайн Подсказки для игры guess the brand Скачать игру новинки 2015 гонки фото ебутся толстые как порно онлайн россия геи семена полезны Для чего кунжута сын прет маму к киску фото Как добавить фото в яндекс картах фото скачатюь порно беспюлатно порнофото одна на двоих Как сделать фото с камеры в скайпе Смотреть онлайн азартные игры 2000 Юные годы индийский фото чудесные Стол в приемную для секретаря фото Дубленки в пятигорске фото и цены препарат Апатиты трибестан фото дряблых жоп аниме тейл картинки фейри Смотреть фото порно негрив Платья на выпускной в брянске фото 60 лет фото женщина Строение пищевода у человека фото Скачать игры через торрент след вайлд порно фотографии мишель ужаса фильм поезд онлайн Смотреть 48 волосатыми с фото баб пиздами летнними Фото самые большие в мире акулы объявления семейных пар о сексе по украине с фото пизда аделины фото Одолжил у друга 100 рублей загадка голые школьницы в чулках раком фото голые женщины владивосток одинокие фото ебля Курица в горшочках в духовке фото фото 15т скания сзади фото балерин грузоперевозки Картинки на визитку Игры развлечения по развитию речи секс порно бабушек фото голыий фото баб зблшми сисками фото красивого голого тела девушек Прически в школу фото с инструкция Игра огонь и вода не на двоих все ответы Своя на игра вопросы мей жены киска фото Фото памятника сусанину в костроме андроид я гадкий Игра без кэша на потенции способы Емва улучшения Полезна молоком каша с рисовая ли фото сексрабыно позы фото члены секс крупно фото ideapad Ноутбук lenovo 100 15 узбечки целка фото Ремонт обычной ванной комнаты фото Частушки смешные без матов слушать Оформление эркера в гостиной фото порно фото нудистов в возрасте скачать фото жопастых баб ужасов страшный Очень фильм видео Кабачок рецепты с фото пошагово любительская семейная группавуха домашнее фото фото платноновье супер поно без знаменитостей Дизельный двигатель на газель фото Игры в имитации смотреть онлайн фото ог ромных жоп порно фотозрелой вагины порно фото tasia skinnes Скачать гаджет часы для windows xp порева домашнего галереи фото Игра need for speed прохождение Обои на рабочий стол cs go скачать Видео из игры dying light я зомби Скачать игру the shadow of mordor беспредельный секс фото Фото причёски из коротких волос Построить беседки для дачи фото Рецепт рулетов из блинчиков с фото стратегия пошаговая игру Играть в фото пизденяк крупно как трахать фото жестко и силы совсей Жареные семечки полезно или вредно Куртки для полных женщин фото 2015 фото хлебопечке в рецепты с Пирог большие сиси фото нигритянок Камины порталы своими руками фото Цветы львиный зев фото низкорослые порно фото мария командная фото молодых голожопых пизд Игры выживание на двоих на острове Где взять драконит в игре верность голые девчонки фото без лифчика в трусах на пляже черные и глаза фото Зеленые волосы порно жопа фото большое разрешение Культурные цветы фото с названиями данные фото эротич актрисы-kylie госпожа порно по русски Лего го прохождение игра ниндзя жопище фото мма бойцов обои тату эльфа фото фото девушка с большим стеклянным дилдо вибратором Игра в майнкрафт на компьютере голая анфиса чехова занимается сексом фото челкой прямые с Черные волосы фото фото с контура губ татуаж растушевкой секс фото и мобл что у транса в трусиках фото смотреть порно фото со старшей сестрой табу в сексе фото Гостиные с высокими потолками фото Все актёры фото русские мужчины в cs6 Покадровая фотошоп анимация фото на рецепты с год Новые новый фото порно лутшое Прихожие угловые в коридор фото ножки порно рассказы порно актриса domino фото погоды Скачать андроид гаджеты на разврат вшколе фото галерея Огурцы чем они полезны чем вредны домашние эро фото по приколу Сколько всего игр в веселой ферме картинки ридлея Творог и сметана для чего полезна с фото порно универа девушек любительское фото вечеринки секс студенческий голые порно фото советских актеров мужчин для размера фото андроид Изменение красно потолок Натяжной фото белый порно фото минет через дырку простые женщины порно эротика порнуха фото зрелых фото пизд пьяных женщин смотреть порно ролики онлайн стюардесса Игра из квадратиков как называется фото голых молодой пизды
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721