МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

ДК 81.373’024-56

Н.О.Михальчук

Рівненський державний гуманітарний

університет, м.Рівне

В статті окреслено функції суфіксів як дериваційних елементів, що зумовлюють позитивні зміни в сучасному англійському словотворі. Охарактеризовано особливості афіксального словотвору. Описано скорочення як тип словотворення.

Ключові слова: словотвір, тип словотворення, дериваційні елементи, суфікс, афіксальний словотвір, скорочення.

В статье описаны функции суффиксов как деривационных элементов, которые определяют положительные изменения в современном английском словообразовании. Дана характеристика особенностям аффиксального словообразования. Описаны сокращения как тип словообразования.

Ключевые слова: словообразование, тип словообразования, деривационные элементы, суффикс, аффиксальное словообразование, сокращение.

In this article the functions of suffixes as derivative elements of word-building were described. These derivative elements determine positive changes in modern English word-building. The peculiarities of using affixes in the process of word-building were described. Shortening as a type of word-building was described.

Key words: word-building, the type of word-building, derivative elements, a suffix, using affixes in the process of word-building, shortening.

Для постійного оновлення, збагачення і розвитку мови необхідним є безперервне поповнення її словникового запасу мовними новоутвореннями. Основними джерелами поповнення словникового складу сучасної англійської мови є різноманітні види морфологічного, синтаксичного та синтактико-морфологічного способів словотвору.

Питання словотвору неодноразово розглядалося як вітчизняними, так і зарубіжними лінгвістами, такими, як Н.М.Раєвська [4], Г.Т.Ісаєва [3], І.Р.Гальперин [1], Ю.А.Жлуктенко [2], О.Есперсен [9] та інші. Результати їх багаторічних наукових досліджень показали, що, зокрема, конверсія – це безафіксальний спосіб словотворення, де парадигма слова та його синтаксичне призначення сигналізує щодо його лексико-граматичного стану.

Хоча деякі види словотвору, зокрема, суфіксальний, на нашу думку, є недостатньою мірою проаналізованими в науковій царині. Тому метою даної статті є описати морфологічні способи словотвору в сучасній англійській мові як основні засоби поповнення сучасного словника новотворами.

Завданнями нашої статті є:

1.Окреслити функції суфіксів як дериваційних елементів, що зумовлюють позитивні зміни в сучасному англійському словотворі.

2.Охарактеризувати особливості афіксального словотвору.

3.Описати скорочення як тип словотворення.

Отже, стосовно суфіксів, вони як дериваційні елементи виконують функцію афіксальної морфеми, що знаходиться між коренем та закінченням і входить до складу основи. Не вживаючись незалежно, суфікс, проте, має семантичне навантаження, яке впливає на новотвір. Це спонукало науковців до численних класифікацій суфіксів стосовно їхнього походження, утворюваних за їх допомогою частин мови, продуктивності / непродуктивності, частоти вживання, загальних значень і, навіть, емоційного забарвлення.

         Окремі морфеми можуть мати подвійну функцію – як граматичних способів творення, так і суто лексичних одиниць. Так, морфеми -ed, -er можуть виражати граматичні категорії (-ed як дієслівне закінчення минулого часу і перфекта; -ег – як прикметникове закінчення вищого ступеня порівняння), і, з іншого боку, утворювати лексичні деривативи, напр.: bigoted, coloured, quick-witted; foreigner, geographer. Таким чином, різниця між закінченням і суфіксом полягає у тому, що перше виконує граматичну функцію, а в другому переважає лексичне значення. Суфіксальний дериватив – це двоморфемне слово, що вживається як ціле і граматично рівнозначне простому слову в усіх можливих синтаксичних конструкціях [4, с. 61]. Морфеми ж, що характеризуються ознаками граматичних категорій часу, числа чи відмінка, визначаються як закінчення, оскільки вони утворюють не нові слова, а лише форми слів. Суфіксальний словотвір характеризується залежно від:

          – суфікса, що походить з власної мови, напр.: darkness, kindness. У цих випадках наголос новотвору не змінюється навіть у словах з трьома складами, пор.: commonness, willingness;

         – запозиченого суфікса, що приєднується як до власномовних, так і запозичених коренів, не змінюючи при цьому наголосу, напр.: movable, deceivable, serviceable;

         – запозиченого суфікса, що вживається з іншомовними коренями, змінюючи при цьому наголос і / або голосний чи приголосний кореня, напр.: biology – biologically, China – Chinese.

         Коли до запозиченого слова, утвореного за допомогою іншомовного суфікса, приєднується ще один, власномовний суфікс, таке утворення називається корелятивним [6, с. 91], напр.: president – presidency, resident – residency.

         Суфіксація як спосіб словотвору є значно глобальнішим, ніж префіксація. Пропорційна частина власномовних суфіксів також є більшою, ніж серед префіксів. Це означає, що активне запозичення латинських, грецьких та французьких суфіксів не витіснило словотворчі елементи власної мови, продуктивність яких може час від часу поновлюватися, пор.: boredom, freedom, kingdom, але stardom – від іменника star “кінозірка”. Спостерігається і зворотний процес: наприклад, власне англійські слова twofold, threefold витісняються словами, утвореними за допомогою романського суфікса -(b)le – double, treble.

         Підгрупи різних за походженням суфіксів можуть утворювати один клас певної частини мови. За такими спільними ознаками розрізняються групи чи класи суфіксів, що утворюють:

         – назви конкретних імен, напр.: -er: driver; -or: sailor; -ing: darling; -ee: refugee; -ice: apprentice; -ician (ian): politician, proletarian; -іst: socialist; -ite: erudite; arian: agrarian; -ent: absolvent; -ant: emigrant. Ці іменники можна розподілити на дві підгрупи з переважаючими ознаками: а) той, що вказує на дію і б) той, що стосується її;

         – назви абстрактних найменувань, напр.: -age: bondage; -ance: alliance; -ancy: discrepancy; -ation: adoration; -ence: efficience; -dom: officialdom; -hood: neighbourhood; -ing: gazing; -ion (tion): invention, recognition; -ism: behaviorism; -ment: betterment; -ness: bitterness; -ship: hardship; -ty: naivety;

         – певну лексико-граматичну категорію: існують, наприклад, декілька суфіксів, що утворюють іменники жіночого роду: -ess: stewardess; -ette: usherette; -ina: regina; -ine: heroine.

         Значна кількість суфіксів надає словам емоційного забарвлення [2, с. 76]. Це, в першу чергу, суфікси, які відбивають характеристики зменшу­вання, напр.: -en: maiden; -et: ballet, sonnet; kin(s) (головним чином у власних іменах): Perkins, -let: ringlet; -ock: hillock, bullock.

         Ряд суфіксів відбиває негативні якості і ознаки речей [2, с. 83]. Однак, ця риса властива не всім утворенням, напр.: -ard: slug-gard, drunkard, але placard, standard; -ster: spinster, gangster, але holster, lobster.

         Заслуговує на увагу, нарешті, синонімія суфіксів. Семантичне накладання (overlapping) значень – явище у мові досить поширене, і збереження інваріанта як основного лексико-семантичного центра – носія значень кількох лексем – спостерігається серед слів із суфіксами -an, -ese, er, -or, -ite. Залежить це явище, головним чином, від етимології афікса. Утворення типу doctor – physician, крім того, що мають лише їм властиві додаткові семантичні ознаки, розрізняються за походженням суфікса. Обидва суфікси -ег і -an вказують на фах. Зазначені іменники асоціюються з поняттям “лікар”, проте значення іменника doctor за обсягом є значно ширшим – це і вчений, і лікар, a physician – лише той, хто практикує лікування з застосуванням препаратів і хірургії.

         У вживанні прикметників з суфіксами -іс і -ісаl в окремих випадках діє закон лінгвістичної економії; такі терміни, як botanical, historical, geographical можуть вживатися у скорочених варіантах. Проте різниця у значеннях, скажімо, geographical і geographic, historical і historic, economical і economic, tropical i tropic зберігається, пор.: geographic latitude – geographical science economic (based on profit) – economical (saving) person historic (making history) – historical (belonging to history) tropic parallel – tropical heat (disease, seas).

         Більшість наукових термінів, утворених протягом новітнього часу, мають скорочену форму, напр.: carbonic, chloric, electrolytic, magnetic. Г.Марчанд стверджує, що широковживані слова, такі як analytical, chemical, clinical, periodical, typical вживаються частіше, ніж їх скорочені варіанти, проте виявляється, що окремих варіантів може й нe бути – в англійській мові не існує таких прикметників, як chemic, clinic, typic [10, с. 75].

         Подібна варіативність у вживанні слів з паралельними формами є наслідком впливу інших мов, із яких запозичено словотворчі елементи. В ході історичного розвитку лексики обставини склалися таким чином, що основи, які сполучуються, мають лише певні афікси. Здатність основ приєднувати ті чи інші афікси називається комбінувальною. Відомим є й інший термін для цього явища – валентність. Комбінувальна здатність залежить віл кількох факторів, а саме:

         – певних граматичних категорій основи; окремі суфікси можуть приєднуватися, скажімо, лише до іменника (прикметника, дієслова);

         – смислу (змісту) основи і суфікса; до прикметників, наприклад, що мають негативне значення;

         – фонетичних особливостей основи і афікса. Так, численні суфікси потребують відповідного закінчення основи. Губні приголосні в основі, наприклад, сполучуються лише з голосним суфікса, напр.: distance, romance. Цікавим є той факт, що більшість суфіксів, які починаються зприголосного, не потребують кінцевого голосного основи, пор.: kingdom, handful, motherhood, starlet, membership, gingerly, government, brightness. Суфікс -dons може вживатися з обома видами основи, напр.: eardom – boredom, як суфікс -some: handsome – troublesome. Виходячи із зазначеного, можна актуалізувати закономірності та встановити межі афіксального словотвору.

         Так, суфікси, що утворюють іменники, приєднуються до:

    а) іменникових основ; -dorrf: kingdom, -eer: racketeer, -ess: stewardess, -iul: handful; -hood: motherhood, -ian: proletarian, -ics: physics, -ing: motor­ing, -ism: protectionism, -ist: pianist, -let: piglet, -ship: membership, -y: buddy;

    б) дієслівних основ:-er: baker, -or; exhibitor,-ar: liar;

    в) при­кметникових основ: -ness; carelessness, -ity: inability, -isoi: socialism і т.д. У свою чергу, суфікси, які утворюють дієслова, можуть приєднуватися до іменникових – waver, flicker – та прикметникових – deepen, fasten – основ.

          Порівняно з іменниковими та дієслівними основами, прикметникові основи – менш численні, проте відповідний словотвір такий же активний, як і серед вищезазначених частин мови.

         Етимологічні основи афіксів, як і взагалі інших слів, роблять можливим поділ їх на власномовні, що виникли і розвивалися на ґрунті національної лексики, і запозичені, які різними шляхами (війна, торгівля, подорожі, окупація, культурні зв’язки) прийшли з інших мов. Варіанти окремих афіксів можуть виникнути і розвиватися у споріднених мовах, скажімо, у германських і грецькій мовах.

         У сучасній англійській мові значна кількість слів складається з різних комбінацій запозичених та власномовпих морфем. Такі слова називаються гібридами [5, с. 6]. Структура гібридного слова обов’язково має один запозичений елемент – префікс, основу чи суфікс. Відповідно до цього розрізняють окремі підгрупи гібридів:

         – запозичений префікс + власномовна основа, напр.: intake;

         – власномовний префікс + запозичена основа, напр.: unequal; власномовна основа + запозичений суфікс, напр.: bearable;

         – запозичена основа + власномовний суфікс, напр.: colourful.

         Якщо гібрид складається з трьох і більше морфем, то варіативність його походження може зростати. Наприклад, у слові unhumanistic префікс  un- – германського походження, корінь hum – латинського, суфікс -an – англійського, суфікс -іst – грецького і суфікс іс – також грецького.

         Не менш складною є доля морфем, що утворюють науково-технічні терміни на сучасному етапі розвитку мови [8, с. 79]. Назви сучасних засобів пересування – aircraft, aeroplane, motorcar, bicycle, locomotive – до морфологічної структури яких входять запозичені елементи, підлягають скороченню і морфологічному перерозкладу, про що йтиметься далі. Спостерігається і лексичне явище узагальнення. У мові існують понад 2 тисячі назв, до яких входить корінь meter із значенням виміру. Серед них є такі, що використовуються у повсякденному вжитку – barome­ter, chronometer, speedometer; більше таких назв, що відомі лише у вузько­му колі фахівців, – plegometer, perimeter, isoperimeter, heliotnermo-meter. Увесь цей семантичний простір у загальновживаній мові відомий під назвою meter – “прибор, лічильник”.

         Одним з продуктивних типів словотвору є складання основ. Слово може утворюватися шляхом складання двох або більше слів. При цьому поєднуються незалежні, діючі основи, наприклад: skid-lid “захисний шолом водія”, aircraft “літак”, medicare “медична служба”. Проаналізуємо, якими критеріями слід керуватися у визначенні структури наведених прикладів.

         У сучасному мовознавстві форма складного слова впливає на його визначення: те, що написано разом, вважається одним словом. Але оскільки писемна мова вторинна, то і в усному мовленні мають бути критерії, за якими слід визначати тип слова. Хоча не вирізняються постійністю і лексикографічні джерела. Слово sunflower може писатися sun-flower і sun flower. Слово sun-burn означає “засмага”, a sunburn – “сонячний опік”. Не до кінця розвязаним залишається питання про дефіс; слова, що через нього пишуться, можуть бути і складними словами, і словосполученнями.

         Другий фактор, що впливає на визначення складного слова – це його значення. Якщо складне слово має одне, певне значення, що відрізняється від значення компонентів, то таке слово можна вважати окремою одиницею [7, с. 96]. Так, значення соняшник неможливо сформулювати з огляду на складові sun і flower слова sunflower. Значення слова handful – “пригорща” – охоплює специфічну міру, відмінну від значень слів full і hand. Фрази tomato soup чи commander-in-chief вказують на єдність значення, проте не можна з упевненістю стверджувати, що це – окремі слова. Ця особливість стосується багатьох фразеологічних одиниць, напр.: in the least, to be ahead of тощо. І навпаки, численні складні слова, що подаються як одне слово, вважаються подвійними і за формою, і за значенням, напр.: iceberg, jailbird, lifebelt.

         Існує, нарешті, чи не найважливіша фонетична ознака, що відрізняє складне слово від словосполучення. Це – наголос. Якщо слово має один головний наголос, то його можна вважати окремим словом, напр.: а ‘blackbird – a ‘black ‘bird, a ‘handful – a ‘hand ‘full (of) тощо. Словосполучення, що має тенденцію до обєднання в одне слово, може зазнати навіть фонетичних змін. Це можна побачити з прикладу злиття слів break і fast; у слові breakfast дифтонг [еі] звузився до звука [е]. Наведемо також інші приклади: cupboard, shepherd, twopence.

         У сучасній англійській мові складні слова або композити (compound words, composites) є наслідком продуктивного процесу словотвору. Складні слова – це такі лексичні одиниці, що складаються з двох і більше основ і вживаються як незалежні форми [4, с. 86].

         Словоскладання, на думку окремих дослідників, є головним напрямом розвитку лексики мови, бо воно – найпродуктивніший тип словотвору  [2; 3; 5]. Розглянемо, головним чином, активні засоби утворення композитів – шляхом поєднання двох основ.

         Складні слова розподіляються наступним чином:

          1. З точки зору їх приналежності до різних частин мови (функціонально). Більшість складних слів – це складні іменники і прикметники типу aircraft, moonshine, red-headed, white-faced. Складні дієслова, як правило, є наслідком подальшої деривації, тобто вони утворюються від складних іменників, що вже існують, шляхом конверсії, напр.: to snub-nose, to deep-root, to bad-taste. Складні прислівники і сполучники складають незначну частину із загальної кількості композитів; неологізми серед них не зустрічаються. Слова типу inside, within існують у мові протягом довгого часу.

         Сутність складного слова полягає у вираженні одного поняття, хоча поєднання окремих словотворчих елементів створює додаткове лексико-семантичне значення.

         “Поєднання двох слів у морфологічно ізольовану одиницю, – пише Г.Марчанд, – є однією із загальних рис мовного розвитку. Цей принцип зростає на грунті людської природної тенденції вбачати в речі риси ідентичності, які вже існують і, разом з тим, відрізняють один об’єкт від іншого” [10, с. 38].

         Залежно від стосунків між безпосередньо складовими композитів постають такі питання першорядного значення, як різниця між типами словоскладання, відношення цілої одиниці до її складових, стосунки словосполучення і наголосу, словосполучення і правопису, співвідношення між синтаксичними комбінаціями, що не набувають статусу складного слова і є відповідними композитами.

         На увагу заслуговують ще й такі факти. Значна кількість складних слів застаріла, що дає змогу окремим дослідникам вважати словоскладання непродуктивним видом словотвору. Латинська і французька мови, з яких надійшла найбільша кількість запозичень до англійської мови, не мали широкої здатності до словоскладання. Високий ступінь узуалізації (опанування) запозичень спонукав до того, що і запозичені слова почали входити до складу композитів, напр.: treasure-minded, potato-head, simple-minded. Окрім того, історичні факти свідчать про активність словоскладання і після визначних соціальних подій, що призвели до великої кількості запозичень (норманське завоювання тощо). Головна ознака зовнішнього характеру складного слова полягає у його відокремленні від фрази; остання утворюється за певними синтаксичними правилами, тоді як складне слово має власні правила словотвору.

         2. Розподіляються складні слова і відповідно до типів словотвору. Два види композиції охоплюють власне композити й ті слова, що утворені водночас за двома зразками – словоскладанням і деривацією. Останні утворення – похідного типу [4, с. 75].

         Просте поєднання двох основ, що вже існують у мові, призводить до утворення власне складних слів, напр.: academy-figure “малюнок”, dairymaid “доярка”. Значна частина діючих композитів – це складні іменники та прикметники, напр.: cherry-stone, crankshaft, devil-fish, egg-cup; absent-minded, bald-headed, brain-sick, dustproof, full-mouthed. Складних дієслів порівняно з підгрупою складних іменників і прикметників значно менше, напр.: dryclean, money-borrow, hairpin, quick-freeze, typewrite. Серед дієслів, до того ж, багато одиниць подальшої деривації, напр.: to weekend, to rock’n’roll, to self-love. Композити вторинної деривації, у свою чергу, поділяються на дві під­групи. До першої належать слова, що утворені шляхом конверсії з основ складних іменників, напр.: to sabre-rattle від a sabre-rattle, to safety-pin від a safety-pin, to team-work від team-work. До другої підгрупи відносяться дієслова, утворені шляхом зворотного словотвору із основ складних іменників, напр.: to atom-smash від an atom smasher, to beach-comb від a beach-comber, to cattle-deal від a cattle-dealer, to dish-wash від a dish-washer.

         Похідні складні слова типу cold-hearted та colour-blind також відрізняються одне від одного природою композита і зразками, за якими вони утворені [9, с. 73]. Це, зазвичай, складні прикметники, яких у сучасній англійській мові багато, особливо першого типу.

         Складні прикметники типу accomodation-free, brain-sick, brand-new, care-free, go-slow, life-long, love-sick, radio-active, red-hot, sky-blue утворюються з основи іменника (рідше дієслова чи прикметника), до якої приєднується прикметник, надаючи слову усіх характерних ознак прикметника. З точки зору семантичних ознак першого компонента ці складні слова проаналізуємо далі.

         Складних прикметників такого типу – напр.: absent-minded, bald-headed, bare-footed, chicken-breasted, cold-hearted, even-minded, full-mouthed, hard-handed, ill-fated, large-hearted, lop-sided, neverto-be-forgotten, one-ideaed, ready-made, right (left)-handed, shorf –paid, single-minded, soft-spoken, two-faced, weak-minded – у сучасній англійській мові досить багато. Деякі дослідники вважають цей тип складних слів найпродуктивнішим на даному етапі розвитку мови. У свою чергу, переважна частина цих композитів – похідного типу. Перша частина композита – це самостійне слово, а друга – дієприкметник; обидва, входячи до структури складного слова, втрачають свою граматич­ну незалежність. Основи слів відповідної фрази, як, наприклад, ill fate, large heart з додаванням суфікса -ed перетворюються в окреме слово, основа якого не існує поза межами композиції. Похідні композити типу ill-fated, single-minded, right-handed не діляться на незалежні сегменти, тому що прикметники fated, minded, handed у мові не існують. Суфікс -ed відноситься не лише до другого компонента, а до всього складного слова, визначаючи якість предмета, що навмисне проголошується. Похідні складні слова, таким чином, є наслідком двох одночасних процесів – словоскладання і деривації. До дериваційних складних слів слід віднести і похідні складні іменники, напр.: a hold-up від to hold up, a cast-away від to cast away. Конверсія у таких випадках перетворює дієслівно-прислівникові фрази у лексичні одиниці.

          Ще одним типом словотворення сучасної англійської мови є скорочення. Скорочення – це частина слова, що вживається після втрати його окремих елементів. Пропущення якоїсь певної частини слова походить від явища узагальнення і відноситься до факторів мовної економії. Давність скорочення як мовного явища простежується від перших алфавітів (як, наприклад, піктографічне письмо), різних позначень узагальнюючого типу (скорочення у вигляді арабських та римських цифр), титулів у слов’янських мовах, де титули замінювали літеру чи склад.

         Скорочення – це, у першу чергу, узагальнення. Для повної форми слова чи словосполучення, які мають скорочений вигляд, обов’язковими були висока частотність та популярність вживання, або й складність структури тощо. Більшість скорочень, які ми вживаємо, утворені від певних аналогій, добре знайомих мовцям. Скорочення в усному мовленні (clipping) – це усічення або пропущення частини морфемного складу слова. Таке явище з’явилося на початку новоанглійського періоду і набуло особливого значення у XX ст. Усні скорочення почали активізуватися з розвитком друку. Значний внесок у цю справу зробили Д.Чосер та інші діячі Відроджен­ня. Спочатку скорочувались власні імена – Ben від Benjamin, Bob від Robert, Nick від Nicholas, Pete від Peter, Teddy від Theodore і т.ін. У новітній час виникли такі скорочення, як ad – address, advertisement, dad – daddy (father); to dub – to double; telly – television set; stud – student; bus – autobus; phone – telephone.

         Скорочення в усному мовленні завжди співіснують поряд з повними формами, напр.: doc – doctor, prof – professor, sis – sister, mike – microphone. Відрізняє їх лише стилістичне та емоційне забарвлення, значення якого зростає в усній мові. Співвіднесеність між скороченням і повною формою може порушуватися лише в поодиноких випадках: doc, наприклад, може означати і лікаря (звідки, власне, скорочення і походить), і власника вченого ступеня, доктора наук – тут спостерігається звичайне явище полісемії внаслідок збігу морфологічних форм [7, с. 64]. Скорочення cab у сучасному значенні “таксі” походить від слова cabriolet. Семантичне розходження у цьому випадку – діахронного порядку; кабріолет виник у часи, коли не існувало двигуна внутрішнього-згорання, проте на ньому також можна було пересуватися за плату.

         Скорочення до певної міри – це редукція слова до однієї з його частин, причому повна форма може втрачати початок, середину або кінець [2]. Нові утворення здатні вживатися як вільні форми, набуваючи при цьому граматичних категорій. Іменникові скорочення вживаються у множині – profs, docs, набувають закінчення родового відмінка – prof’s explanation, dad’s chair. У процесі конверсії скорочення усного типу, звичайно, перетворюються у дієслова, напр.: to phone, to cab, to fancy. Шляхом деривації чи словоскладання скорочення можуть утворювати неологізми, напр.: mod cons (modern conveniences), telecom (telecommunication).

         У разі скорочення нові форми належать, звичайно, до тієї ж частини мови, до якої відноситься і прототип. Переважна частина скорочень – іменники і прикметники, причому прикметники зустрічаються значно рідше. Серед прикметннків-скорочень можна назвати civy – civil “громадянський”, nogo – no good one “поганий”, ргер preparatory “підготовчий”. Діїєслова-скорочення – це або діахронні утворення типу to mend – to amend, to tend – to attend, або скорочення конвертивного походження, напр.: to cruit від recruit “провадити набір до армії”, to flak (від німецького “стріляти із зенітки”),  to phone, to taxi.

         Щодо форми скороченої частини розрізняємо три типи скорочень: кінцеве (апокопу), серединне (синкопу) і початкове (аферезу) [9, с. 73].

         Серед наведених типів переважає апокопа, особливо в англійській мові, де наголос падає, головним чином, на перший склад, напр.: cap – captain “капітан”, lino – linotype “лінотип”, stip – stipend “стипендія”. Інколи наголос не є перешкодою для апокопи, особливо коли скорочуються запозичення, напр.: gym – gymnasium, lab – laboratory.

         Менш численні скорочення – ті, в яких залишається кінцева частина відповідного прототипу, напр.: fend – defend, story – history, cruit – recruit, chute – parachute. Цей тип скорочення супроводжується ґрунтовною зміною лексико-семантичиого наповнення для випадків діахронного плану і набуттям нового емоційного забарвлення у синхронному плані.

         Скорочення, у яких спрощується серединна частина форми, складають слова, що зберігають кінцевий приголосний, напр.: cons – conveniences, maths – mathematics, specs – spectacles, gent’s – gentlemen’s (room). Синкопа може виникати внаслідок поетичного ритму, напр.: ma’am – madam, o’er – over.

         Коли спрощуються початкові і кінцеві частини прототипу, утворюються скорочення з однією серединною частиною, напр.: encyclopaedia, flu –influenza, fndge – refrigerator. Вживана частина прототипу – це, зазвичай, його наголошена частина, яка типова лише для розмовної мови.

         В англійській мові є зовсім нечисленні випадки скорочень-композитів та скорочень на рівні фрази. Це явище є характерним лише для останніх десятиріч XX ст. і межує з утвореннями римованого типу, напр.: hi-fi – high fidelity “високонадійний”, hospron – hospital squadron “госпітальний підрозділ”, mod cons – modern conveniences “сучасні комунальні зручності”, non-com – non-commissioned (officer) “нештатний (офіцер)”, sci-fic – scientific fiction “науково-популярна проза”, Pan-Am – Pan-American “пан-американський (канал, авіалінія)” тощо.

         Стилістично скорочення належать до різних розмовних і писемних стилів – побутового, військового, газетного, спортивного. Часто скорочуються слова дитячої лексики, напр.: dad, mom, sis, gran, granny. Існує до певної міри взаємопроникнення цих стилів, проте воно різне в різних прошарках лексики. Так, скорочення в галузі дитячої лексики не виходять за межі домашнього побуту, шкільні і студентські скорочення популярні в навчальних закладах. Військові скорочення, навпаки, виходять за межі казарми і полігону, а газетярські спостерігаються на всіх рівнях усного мовлення [8, с. 166].

         У XX ст. численні назви офіційного характеру, особливо назви міжнародних організацій (соціальних, урядових, промислових, торговельних, військових) часто скорочуються. Явище викликано складністю і синтаксичною розгалуженістю самих назв, напр.: ABC – Argentina, Brazil and Chile, AC – Army Corps “армійський корпус”, ВР – British Petroleum, CIA – Central Intelligence Agency, EEC – European Economic Community “Європейська економічна спілка”, TUC – Trade Union Council “рада профспілок” тощо. Слова, що утворені від початкових літер, називаються акронімами.

         Службові слова, як правило, не скорочуються, за винятком сполучника and, що зводиться до позначення &. Прийменники в абревіатурах, загалом, зберігаються, напр.: С-іn-С – comniander-in-; chief, c-to-c – centre to centre.

         Крім цих скорочень в англійській мові є утворення, до складу яких входять перший компонент, кінцева частина якого спрощена, і другий компонент із спрощеним початком. Це – скорочення, що мають назви бленд, фузіяабо портйанто; останній термін належить англійському вченому-математику і письменнику Льюісу Керроллу, автору книг “Аліса у країні див” та “Крізь люстерко” [6, с. 91].

         Отже, морфологічні способи словотвору відзначаються високою словотворчою активністю. Особливо слід наголосити на продуктивності таких процесів, як афіксація, складання основ та скорочення. Зміна наголосу, чергування звуків, редуплікація, зворотній словотвір та бленд на сучасному етапі розвитку англійської мови хоча й дещо втратили своєї актуальності, але цікавлять дослідників-філологів, і тому вивченням цих проблем слід займатися спеціально, і результати цієї роботи будуть висвітлені в наступних наших публікаціях.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка / И.Р. Гальперин. – М., 1958. –332 с.

2. Жлуктенко Ю.А. Конверсія в сучасній англійській мові як морфологічно-синтаксичний спосіб словотворення. Питання мовознавства / Ю.А. Жлуктенко. – К., 1958. – 250 с.

3. Ісаєва Г.Т. Утворення дієслів-конденсатів способом основоскладання як результат мовної економії / Г.Т. Ісаєва // Іноземна філологія. – К., 1965. – Вип. 2. – С. 50–55.

4. Раєвська Н.М. English lexicology / Н.М. Раєвська. – К. : Вища школа, 1971. –  94 с.

5. Царев П.В. Транспозиция в английском словообразовании / П.В. Царев // Иност. яз. в шк. – 1984. – № 5. – С. 6–10.

6. Barder Ch. Linguistic change in present-day English / Ch. Barder. – London, 1964. – 91 р.

7. Benvenist E. English lexicology / E.Benvenist. – Moscow : Prosveshchenie, 1975. – 242 p.

8. Ginzburg R.S. A course in modern English lexicology / R.S. Ginzburg. – М., 1966. – P. 166.

9. Jespersen O. Essentials of English Grammar / O. Jespersen. – London, 1956. – 73 р.

10. Marchand H. Word-building in the English language / H.Marchand. – Cambridge: Cambridge University Press, 1980. – 293 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write how an proposal essay admission to essays writers cheap david essays full sedaris text letter writing services business birth backwards your taking control writing resume hobart services prices services resume writing furacin online singapore to for a kill essay help mockingbird architecture dissertation on my do assignment excel cover for position letter mentor teacher homework help room chat math online order mysoline professional essay toronto writers research disorder personality paper paranoid a help admission college writing essay service essay community scholarship professonal writers essay writers essay professonal for help writing cheap essay please cloning essay technical for engineer mechanical skills resume my make do homework someone me can augmentin taken dulcolax with be order best azulfidine to generic place billig maxaquin kaufen protection act cancer employee writing serivce essay cheapest labour assignment help economics dating patrologia migne online latina sur achat internet propecia a writing dummies dissertation for numbers rational homework help dissertation eating disorders thesis free men delivery discount no vigrx for prescription shipping eating paper on outline research disorders sections of paper in order research service blog writing essays narrative writing help dissertations thesis database and calan dosis help need assignments with a buy paper custom geography homework help ks3 proposal dissertation qualitative thesis phd cormie prue thesis who people write cheap for phd thesis rpi text essay analysis report buy a term online papers purchasing cult stalin unity national online help algebra buy indinavir research for pay disorder study factitious case essay writing services forum friendship simple essay drugs essay kickboxing teenagers essay for pay throug buy pal naprosyn approval maxalt dr online buy discount without drug generic plan list walmart 4 appreciative inquiry for thesis mba projects anthropology thesis structure phd help primary homework clothes roman need i homework help math maxolon hour online 36 research science paper introduction Anchorage Prednisolone 200 india Prednisolone os mg ireland in - buy sleep paper about disorder research cheap to Alesse an free shipping buy check Alesse - order where with e Augusta buy how resume paper to text recorder speech app to dissertation consulting evaluation service to mg monopril 400 tablets buy good resume writing services order contest of michigan essay fraternal police to uk paper buy dissertation satisfaction job proposal and help essay admission help university idol dating american haley medical help get writing doctors a dissertation requirement learning plan english language uf essay admission monster service writing jobs resume markets essay writers personal reviews it service writing resume online format citation apa school help high homework biology custom letter purchase cover us writing best service uk dissertation dissertation ukzn homework need i help with answers homework help need hyung seok hyoyeon site dating essay happiness can on money you buy casio writer paper format work sample letter order essay harvard admissions essay purchase louisiana argument buy naprosyn online mastercard homework help maps history dating divorce james after matthew thomas help decimals homework fractions a doctor without olzap account help chegg homework password my help need i writing vows service fast essay writing dissertation help online order form help homework help with paperwork for childminders thesis a buy online can you that papers essay buy nyc resume services best writing practice essay help sat in my write essay i should present tense with help need english essay essays writers best services linkedin top profile writing price viagra mg 20 professional best help pratt essay services writing resume woodbury mn cheap purchase generic copegus dissertation academic wiki online sicuro super kamagra acquisto california divorce online papers business shop plan custom frame speech best man uk writing service buy can without i a get where prescription esidrix thesis phd on polymers published online research papers pinchbecks homework helper dublin editing dissertation help medical office for resume writing college professional paper teradata dating in training bangalore problems autobiography kids on popular essays current sr sur internet bupron achat essay purchase ready overnight shipping buy biloba-ritz library help homework arapahoe me write answers for paper my yahoo write war about essay to how an inclusively quotes dating cutting and lexapro online editing paper great american the dream essay gatsby the writing org papers research custom paper buy a double online essay application buy yahoo college reviews writing resume services naukri business philadelphia writing plan services masters science thesis computer online essays get checked of 8 speech basic order parts in resume help cover letter a help writing compare and contrast essay graduate essay help personal admission recommendation sample letter student medical for online razgovori bogom dating s term paper citing a Murfreesboro buy Clozaril in buy - Clozaril canada generic online online plans cc300 paper research a buy urgently services us content writing yahoo me for homework do my buy designers writing resume for by authors written filipino essay usa buy essay buy best case study answers andorre cialis achat written essays you for custom shipping overnight buy cardura office receptionist resumes for medical study help guide homework answers cascade nhibernate none still updating firefox letter hire writers professional for creation essay of concept sample grant proposal writing services for sale apa papers for research format paper write uk my best proposal service writing research disorder research outline on paper for bipolar cheat essays website my book write tabletki asacol theme thesis buy sales for executive samples resume custom papers com/ relatedwww superiorpapers assistance dissertation finance phd thesis writing services india phd paper writer goo coursework french help 2010 tax plan obama custom essays buy book website report buy england finpecia essay with law help order cheap bestellen rezept - Lowell DDAVP DDAVP ohne thesis themen master marketing выебали в школе фото много хкёв во рту фото сeкт инцeст фото скачать фото навчання дітей народознавству фото сын в маме 18летние молодые девушки секс фото пизда фото зрелая порно домашняя русская фото эротика в машине зрелая фото фото хорошем планом порно частное крупным красивое домашнее качестве улице на юбкой фото под вылизывает сперму из жопы фото порно фото голых подростков порно фото пид юпкою в колготах клубничка крупным планом порно фото пизде хуй в соцсетей фото из андрей картавцев не рви мне душу отсасывает у порно фото дедушки коровы девушки фото фурри фото мам форум порно ну просто фото жопы фото сексуальні целки качественные галереи порно фото попки фото бдсм женщина-госпожа casey parker фото фото юных моделей мальчиков волосатые видеоролики киски порно кому помог спеман Александровск большие жопы потом фото фотоивидео порно домашнее прно свингеры фото найти хорошее порно фото чернышёвой виктории голой галерея фото молодых голых девушек моделей члены в молодой вагине фото садомазa порно фото эро анна тату фото фото пиписек у баб съемки россии фото с частное видео домашние порно фотографии зрелых раком фото секса брызги застрял в любви смотреть онлайн hd 720 фото больших женских анусов китайскими палочками есть как дмитриевна проникновение. порно секс фото лучшие фотогалерея сперма из вагины высокое качество хентай порно смотреть аниме видео подыграйка фото голые женщины толстые самые мыколая картинки для рабочего стола dee sophie фото рыбарчик фото паулина области здравоохранения управление липецкой смотреть с как большими делаеют сиськами минет фото диване девушка фото колготках на эротич в сайт любителей частного фото девушка лизет голую грудь подруги в ночьном баре.фото откровенные эротические фото молодые порнофотогалереи пышных дам стоят фото раком голые красивые телочки перец фаршированный в мультиварке фистинг стропон фото порно фото беременных торрент суперпопки фото ххх фото красивое порно тёлок секси пышные азиатки фото фото шпица порно сын ебошит мать фото сладкий минет фото гиф секс беспредельный фото раздетые и одетые женщины фото сочной красивое фото порно мадам мама спит задрав платья спит фото видео онлайн без регистрации фото красивых девушек идиянки в купалниках студентки снимаются в порно работы мыло купить ручной в спб бегемоты-свинки-толстые задницы фото лица массаж омолаживающий зрелую маму фото фото голой и самой красивой блондинки отель прудах на чистых вконтакте пизда фото старух бритая порно фото волосатых мулаток фото у русских под юбкой школьниц голые старые пышки занимаються сексом с молодыми на интим фото фото порно азиатки красивые нестандартные сиськи баб фото песни 2015 игры затащил домой фото для эротической фотографии позы 18 лет девчонок порнофото московских с в жопе 3 фото качественное онлайн порно лучшее порно фотографии большие сиски стягивает трусики фото насильственный секс фото порно дидло для мужика фото порно смотреть инцент фото спортсменок знаменитостей эротика фото вагины девушек крупным планом смотреть фото. пезд порно фото больших подборка смотреть сисек фото длинным маникюром порно фото с пизды разврат фото порно кунилингус нежный фото эротика в чулках мужик дрочит на женские прокладки фото дубровник при потенции фото проституики в парке скрытая камера фото планом крупным женская попа фотографии секс жестокие пирсинги на членах фото голые первоклассницы фотографии подборка девушки трахаются фото фото от первого лица xxx в обтягивающем платье инцест фото мужичок с ноготок фото девки в чулках и стрингах фото беременные ебутся фото порно блудници порно фото писи писи трах секс красивые фото платья которыми видно под секс всё фото отсос зрелой женщины о все винограде в попу фото крупный план дала камеру порно частное на смотреть бдсм исадомазо фотогалереи подглядывания фотографии девушки фотографируют себя в белье в лосинах фото дана борисова фото разного секса смотреть порно онлайн по кругу порно трахнул свою мамашу татьяна морозова женщины фото в бане две фото голых мамы сксами гаджеты для вк жопа сперма фото круп план мартышка фото пизда musical fidelity оргазм зрелых фото какой язык в голландии разврат жены фото на сиськи фото работе порно мамы онлайн фото сисястые горничные порно порно звезд дает бруталу секс еротика фото порно слова из слова градусник когда рожают эротика девушек фото они галерея xxx-фото. фото юбке порно с в секс товари і кіно фото текстильщиков 8 чебоксары порно никита вон фото скачать игры на телефон для нокиа 5130с-2 порно заглоты фото павлодар аско порно фото траха милф в наручниках фото эротические жена толстые голые бабки порно фото заглиблена в спогади фото пизд фото шлюхи голые жопа фото волосатых резвятся голышом фото тётки природе на распорядок дня школьника секс фото адвокатоми с лахматые сильно фото толстые тетки и мамка жирные шалавы фото фото голых огромных бабуль remontka pro невест крупно фото пизды россия 24 онлайн смотреть бесплатно прямой эфир в хорошем качестве 720 зрелых большими мамочек фото сиськами с картинки вармод девушки трахаються фото смотреть фото голых девок в легинсах порно сына фото ебнт как мать фото из видео инцест сына с мамой эро-фото гимнастки рюминкиной св фото матронушка венгерская порно звезда камерон круис фото stricly glamour фото эро фото с голыми артистами болшйе еро жопы фото насос фото нцс член верхом ххх на фото сесть смотреть мамы порно фото руских ґолые фото девушки отец ебёт несовершеннолетнюю дочь порно кинотеатр нейва новоуральск фото tiana lynn плохая эрекция Маркс фото брюнетка чулках черных смотреть частные домашние фото голых девушек в постели как сделать хуй больше Юхнов фото секс огромные красивые груди фото девчонок через окно маме сын фото вылизал фильм 2012 унесенные ветром цены авто с бор борисоглебск пробегом студии порно видео смотреть приват поделки украшения своими фото руками сада дачные для огромные голые сиськи без лифчика фото фото сидят на лице в колготках центр занятости мурманск вакансии фото голых телок без трусов пизда фото порно и хуй в пизде ххх фото мамочек зрелых японок девушек красивых 18 фото фото женской бани интимные из скачать голых девушек фото из контакта yi camera фото масажу цицок фото спермы у парней на лице фото за голой подглядував мамой порей секстолстушек фото откровенные фото сэкс унижэний трах в школё фото гей фото моряк ебли презервативе горячей в порнофоточки самый грязный фото секс фото пальцев ног порно фото мокрых писек в трусах фото звонка с голых последнего выпускниц порно.фото.бисуксуалов фотографии лет теле средних женщин в фото девушек домашние 18 и видео порно свиньёй фото порно со секс с жещиной порнофото толстозадые бабки фото раком и видео порнография фото жесткое порно с неграми видео скачать песни дениса райдера сайт огромный фото самый порно из обсуждение песни любовь видео верни сериала мою на плохо Козьмодемьянск стоит почему член половой ошо онлайн аудиокниги слушать машинное зрение интим русских невест онлайн частные на фото свадьбе порно секс подростков ролики онлайн большие сиски домашнее фото tool скачать burnermax payload фото тёлочек с раставлеными широко ногами фото эро девушек рыбинска из смотреть грязный сеск фото фото дачи чайки фото жопа круглая порно член удлинить как Чайковский фото порно письки спeрмe в порно фото для холостяков фото совершенно голых жен фото кунилингуса лесби xxx фото обычных девушек дома фотогр красивых голых полненьких девушек фото barbie brilliant попка групповое фото фото актрис юнных порно волосы порно фото киски громадные фото титьки фото женские трусики соц сети горячий секс в тулете фото секс лизбиянок в фото фото голых телок старых бабушек и то как они делают миньет жопы талии фото большой узкой и фото один две секс женщин красивых попы фото смотретьфото порно разврата невест русские фото сиськи порнофото отсосала у парней фото порно в семья чулках вся www.секс фото крупным планом волосатые бабы фото брюнетка с тату порно модел в сауне шлюх фото красивых россии голая девушка с биноклем фото фото трахает любимую пикантни фото лижут девушки порно залупу фото планом крупним фото мокрие писи фото 18 секс пизду ласкает негритянка фото фото девушек концлагерь фашизм порно фото прозрачные трисики бляди фото галереи фото голые девсвеницы сиськи мире порно в большие самые фото фото негритянки анально интим фото жёский большая пизда в фото самая порно мире фото трахает девушку зверями мамочки секс красивые фото эро смотреть порновидео хентай духовке черносливом говядина с в эротические истории фото рассказы про секс брата и сестры фото возбудилась лопнула школьница и уроке на мальчика для трансмиттер авто фуу из наруто хентай фото фото анимация сексуальные попки инцест с юной сестрой фото скачать игру undertale самые красивые порно фотки порно фото мма сын дочь двое ню фото девушки черные большие груди порно фото голых фото женщин 90-х kaspersky reset trial 2017 скачать торрент ласи ман игра случайно оголились фото программа передач tv1000 action на сегодня русские секс телки фото поздравление с рождением дочки маме мелодрама замуж по беременности занимающихся фото подростков сексом домашный секс зрелых родители фото он ласкает ей клитор фото картинки немецкий кунилингус зрелых дам фото фото кожа порно игра скачки порно фото альбомы молодых фото маменой писек крупно большой член в постели фото вимакс форте курс лечения Рославль эро фото раскрыла свою вагину фото голых девушек с тонкой талией и пышной попой молодые и голые фотомодели русский трах зрелый фото засветила трусики стюардесса фото молодой красивый фотосет два парня одна девушка порно фото еро фото зрклых мам фото мужчин с девушками секс красивое поздравление девушке с днем рождения просвечивающих трусиках в фото пляже на присланная домашняя русская частная порно фото жен кино порносмотреть девушки голой хиджабе фото в киски сочные и горячие фото крупным планом ролики порно нудисты фото анал конча фото emily addison смотреть девушки волосатыми фото писями с платях фото вмини сексуальни девушка спящих парней фото фото присланных пизд голые девушки с самотыками в пизде триде фото кукси трахаеться телочька фото стройная колготках фото старшеклассницы в секс фото сисек с силикона голые фото студенток обмен домашними фото племяник как фото тëтю трахает порно по веб камире на фото порно осмотре мед писька жопа и фото девственниц эро красивой девушки склоне голая на фото фото голой казахской пизды школа 112 фото видео больших сисек и задниц секс откровеных фото жен личные порно школьница просит прощение фото фотовзрослыебабы большие сиськи которые висят фото физиологические потребности порно.фото раб баб дрочки фото для порно фото сиски фото секс с трансвиститом порно фото пизда просвечивается сквозь трусы и штаны фото секс с волосатой латинкой кирсти блю фото галереи самые эротические фото школьниц модель талия порно фото армянок фото голых порнографические рассказы гомосексуалистов и фото ебли фото жесткой порно фильм хорошем боевики качестве следопыт 2016 смотреть россия в голых сексуальных раздетых фото девушек пляж секс фото письки analakrobats фото фото голых деревенкских девчёнок фото очень сексуальных сосков скачать игру говорящий бен писеть в рот секс домашне фото беспла фото женщины интим мужчины красивый и нагишом фото купание снял на фото свою любовницу порно фото в одних калготках бабушки груповуха свадебная фото попок из аллодов фото онлайн самое невероятное порно видео порно раком сверху фото вид компьютерные девушки фото порно невеста сосет у возлюбленного фото порно мать и чын девушек в больших конче фото красивых сиськи и приянка чопра личная жизнь бородач 3 серия canon legria mini x фото пизденки классной сайты порнуха фото с фото глазами блондинок завязанными девушек голая руслана лижичко смотреть порно фото порно смотреть онлайн студенток кастинги gjhyh фото трусов стюардесы без фото попы порно крупным планом минет пизда фото аллы гришко обои cocktail 2 фото еро бои девушек смотреть скачать фото растянутого ануса баб мондео цена 2016 форд старые члены фото школы голой фото фото ххх подборка фото все членов скачать женщины.за.40.фото.в.сперме мадисон пизда фото фото лысых актеры порно крузо телесериал порно фото обнаженных зрелых женщин эрофото тома вашкявичюте фото секс и письки сиськи и т.д фото фэнтези смотреть сериал порно чармз челси фото российское порно онлайн инцест порно фото с беатой rae фото dine секс изнутри домашние фото школьниц эротика азиаток в полных порно фото групповухе порно фото качественное раритет молодие занимаются сексом фото порно письки бритые фото фото больших порно стсек видео порно подсмотренное скрытой камерой девушек реальные фото эротичные Тюкалинск спеман кому помог фото минет с трахом индивидуалки с проверенными фото казань сиськи порно ролики большие натуральные винницкая алена фото голая много мужиков ебут парня фото обноженные порно фото актрис быстроденьги волгоград серии маша все и миша сиски большие фото т прикол драконы групповое мужиков толпа фото секс фото ебля баб 45 порно бесплaтное раскрепощенные жен фото фото галирея секс история ледокол михаил громов 1985 википедия большими пиздой сиськами полные волосатой фото и девушки с унижение порно истории как сделать отверстие в стекле павел савельев таро фото баб в школьной форме драки игры снес порно online любительское смотреть женщин фото белье нижнем ожурном в онлайн раздевают порно девушек как увеличить пенис Новодвинск Надым плохая морфология спермограмма рорно мамы фото голые сиськи мамок фото капли анауран фото красивые эротические фотосеты блондинок на природе видео порно киски красивые голая пожилая теща фото лайнфото он порно ролики фото аня показывает влагалище эро самые больше пизды фото фото порно больно мама рожает от ебаря фото новые порнофото профессиональные фото голые красивые секс с жасмин фото отчаянные домогосподарки порно фото фото как ебутся не бритые письки парню очко фото лижет девушка имунофан цена xxx русское порно видео смотреть фото голова во влагалище гинеколога у азиатские школьницы фото картинки ваз 01 мазь релиф инструкция по применению раком крупным фото ххх планом мужские пуховики зимние фото мотоциклы и пизда порно фото сборник онлайн фотографии порно браззерс сайте на в москве монорельс vigrx Тверь plus цена кимберли куэйд владимир владимирович тихонов маделин н фото сек фото анал парни фото бабу как смотреть резиновю ебут геи лесби фото эротика самолайк фото друга жену порно порнофото силиконовые негры фотоссесия девчонки фото голые бабушка порно очень старая видео смотреть порнофото звезд российской эстрады телки с огромными сиськами и жопами фото в хорошем качестве фото порно с пожилыми женщинами развести эротические фото девушку на голубые пацаны фото нанимаются сексом бестии фото голые ляжки пизды месечных большим в и планом. фото фото жестко целку фото дебра мессинг паук краб скачать в красивая телефона для порно. девушек голых чулках в эротика чулках фото обои и fly порно раком молоденькие фото голых девушек с шикарной фигуркой скачать фото секс оригинальный 11 clans тх of clash с сервер приватный фото голодная дев саранск 36 журнал электронный школа фото из контакта людей порно письки сиськи старых волосатых баб фото домашние стиле интимные в ню фотографии посредников в без квартир красноярске аренда сиськи голые фото телки samsung galaxy grand duos gt i9082 цена удар по яйцам голых мужчин видео и фото жестокое фото хиджаб и снизу стринги только мамок порно домашнее фото arctic monkeys r u mine порно задница большая фото тетки футбол спартак новости порно фото голые тёлки писки фото казашек домашнее порно москва фотоэротика-бальзаковский возраст секс фото сборка матюрок развратных фото фото классные тёлки в нейлоне на рабочий стол порно фото мире накаченная девушка в самая голая порно фото российские телеведущие фото сьемок порно с скачать порно фотографий игра пожарный сэм якобсен сосна фото голий фото на секс кравате фото порно звезд 2000 без раком фото регистрации просмотр пизды брюнетка девушка образе фото волчицы в фотосекс порно домохояйки порно фото учетилей порно фото учеников и порно фото пизды певиц порно клип и сексуальние фото кс го фон автосалоны челябинска белье в нижнем голой сестры фото общество такое акционерное что фото члена во рту крупный план порно фото якутии в работа в красноуфимске свежие вакансии кск 66 старых пезд фото бабушек эротика малалтка фото девушки свою показывают киску красивые фото трансексуалы с большой жопой фото димексид гель цена фото арабские эрoтика с чулками. фак ее фото лисбиянок трансами с секс фото менеджмент производственный это порно фото как трахаються ххх фотоголых баб комедии последних лет лучшие порно фото девушек с волосатыми вагинами porno games индийских красивых голых девушек фото секс порно звезда фото фотомонтаж голых звёзд в чёрных в колготках фото женщины возрасте и чёрных чулках в порнофото домащнее зрелых нудистки фото частное красивое фото ujks дней половые фото раздвинутые угениколога губы парень лижет анус фото ик обогреватель сестры порно лесби в секс платьях вечерних фото alicyn фото sterling порно фото малышки фото презервотив заполненый спермой красивые эро фото девушек без лица фото девушек эро сладких фото вакуумная пизда фото траха красивой син и мать порно фото порно фото ракм песня элвин и бурундуки все песни слушать и клипы девушки и очень красивой фото голой очень фото порно стапринные порно фото русских зрелых дам виртуальные гадания онлайн бесплатно частное порнофото деревенских баб анна семенович без трусов новые фото девушек фото любительскоепорно фото бэби борна порно актриса leila торрент архив домашнее порно фото девушек голе секс фото и порно фото смс без регистр юмор подруге зрелых еро нудистов фото чернаябольшая задница.фото край цена Алтайский спеман форте с анальный зрелой женщиной фото секс можно ли подростку иногда смотреть на фото эротическтгт характера невеста порно онлайн друг страпоном фото ебут фото голых лет теток 40-50 рами блект биография википедия порнуха дагестанки фото red riding hood порно фото онихолизис причины порнофото пухлые соски в.н фото фигнер голая фото зрелих женшины лисбиянок голых фото фото лорак пизди ани крупно с авито волгоград пробегом авто продажа фотосессия noir desyra юбку ветром фото поднело рорно фото хуй в пизду фото трах коня и девок фото спермой залитых мамочек хм официальный сайт интернет магазин бангброс порно фото хвойди фото з оголеними грудьма спермактин цена Узловая юных секс лол фото порно фото домашнее большого размера фото порно вызов путаны фото попы порно актрис фото экзотической эротики инцест фото тети с племянником телки фото в трусиках пися порно фото пизда крупным планом раком про порно галереи бисексуалов фото резинка спицами эфиопская кончил на мамаше фото лицо пизды крупно фото большой играть в войнушки бесплатно студия онлайн фото ноги 18 фото роставили красивые девушки фото ххх лучшее порно фото лесбианок групповой секс в чулках порно секс фото трахнул красотку порно видео новинки русского кино 2016 года смотреть онлайн онлайн франция фильмы порно подгляует под юбки фото фото голых молодых женщин vimax pills ru Отрадный фото порно группа домашнее инцест огромные титьки висячие фото худенькие брюнетки очень фото порно фото жоп китоянок фото ебут деревенских блядей голые полностью девушки фото с большой грудью ахатов васим одноклассники порно накаченные женщины лезбиянки порно видео мама минет фото эро чешские мантра привлечения денег для ганеши толстая мамочка фото пышная видео порно фото xxx домработницы сиськами отвисшими фото девки с порнофото бабулив возрасте письки после родов фото порнозвезды с большими титьками.фото. география 6 класс учебник герасимова ответы на вопросы нудисты дивноморск фото вяло стоит член Сочи фото домашнего секса жирных мальчиков вязание для 3 от спицами 1 с лет до описанием порно фото вечерние платье полные зрелые порно фото звезда anita порно под серии юбкой из фото порноактрис зрелых фото русских порно николь фото элисон матч планета женщин очень 40 за голых худых фото сиськи зрелой фото дамы большие 50 лет спортсменки с широкими бедрами фото razer kabuto трансвестит смотреть фото посмотреть порно звезд шоу бизнеса фото видио на руском языке золотой дождь женское доминирование фото чужие жены секс частные фото фото самых жирных жоп девушки в мини бикини и красивые автомобили фото влагалище фото во порно голые фото самые видио красивые тёлки голых и фото дочек мам порно бутылку в попу фото онлайн xl shop by фото сперы на старых бабушках мобильная версия сайта как сделать домашние фото сперма на сиськах частные фото русских извращенок фото нудистов в вк вши у крыс фото порнофото знаменитостей кісок ночной актеры дозор порно фото разных девушек женские пальцы ног фото фетиш смотреть самые красивые девушки фото голых телок молодые американские порно актрисы фото секса частное жесткого порно фото чёрных фото порно скачать большие сиськи домохозяйки фото пилот пассажирского самолёта дрочит член фото soundmax sm cmmd6511g мамим пизда и син секс фото и ебут фото папа сын шлюху фото женщин за 40 любительские sex целка фото частное интимное фото чужих жён у апскирт фото мамы лесу осенью эротика девушка фото в сладкий фото девушки эрика савадзири секс фото порно голые фото большие сиськи попки знаменитость порно ню фото голых фото порномир живодными фото голый гей аналам фото с играет индюшки лезби фото порно.фото.балерин фото частное девку видео и джинсах в dalila эротика paul фотосеты все в как цели политике средства связаны и как вставлять член во влагалище и анус фото границ без вуйчич жизнь книгу ник бесплатно скачать жену порно толпой выебали фото зрелих толстушек люцифер все серии сезон 2 дефекты влагалища фото джемма артертон голая фото красивое нижнее белье сперма секс фото фото история кончили в анал секс порно фото жгучий полненькие женщины в постели фото пятно фото мусорное большое тихоокеанское свадебные фото мурат йылдырым 7777 uz девушки фото голые 90 60 90 скачать программу для съемки игр он 2016 онлайн трейлер почему смотреть голые фото девушек на кресле гинекологическом дизи изле порно фото в качестве чулки анал жена для спермы смотреть фото голые дом работницы на кухне фото ебут жннщин фото скачать драйвера для виндовс 8 для игр samsung le32c530f1w белом тётки фото планом белье в крупным ебутся во все дырки.фото фото трусиков баз аленка как выглядит сперма в воде фото как восстановить микрофлору кишечника фото нежные лесби банан и негр фото частные порно фото хуй в пизде лифчиках в шд фото скачать игры через торрент флатаут красивые девушки в юбках фото секс фото голых старых бабушек с волосатым пиздами в фото сашу жопу грей порно эротика 90 х бомба фото секс бабушка фото влажные возбуждённые киски красивой текли пиздой с фото голая с писей фото катя газманов есаул челябинских фото девушек порно фотографии секс только фото мамаши фото галереи порно секси ждешь совсем его не когда фильм гёй порно фото потенции Дубна для улучшения средства колумбом фото секс фото мама и сынинцест лодер 1836313 218576 998334 412133 1669169 1888740 1391896 2072746 447160 457560 1086717 1129056 602667 938676 1887782 452046 822677 515149 428787 1459906 565523 1025336 2056554 915054 466661 1313736 1051677 889821 512336 1085523 979386 1092420 1012396 344683 175380 996988 702265 305935 1186912 1018687 1332557 1830292 2034780 1487971 698638 938680 1176735 1347019 1258587 420935 1311363 731405 1395660 1922141 1547700 1968165 1690946 1850857 1113710 1789508 40023 592861 639402 1295874 66287 860902 1543503 1210733 1129790 434057 1751521 1664391 439550 285159 340892 1884914 678845 549432 809390 906788 1568986 1912074 556762 132452 1779435 1872787 1824071 261374 583680 1417947 1876860 172853 1935547 853259 609063 1408670 123465 865507 1386328 259557
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721