МОЛОДІЖНО МАРКОВАНІ ЛЕКСЕМИ В СЛОВНИКАХ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТА РОЗМОВНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ: КВАНТИТАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШЛЯХІВ УТВОРЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2 : 81’276

О.В. Поздняков

(Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ)

 

Статтю присвячено дослідженню лексичних одиниць, позначених як молодіжні в словниках літературної та розмовної німецької мови. Автор описує шляхи їх утворення, дає кількісну характеристику та визначає особливості даних процесів.

Ключові слова: літературна німецька мова, розмовна німецька мова, молодіжно маркована лексика, словотвір, семантична деривація, запозичення.

Статья посвящена исследованию лексических единиц, обозначенных как молодёжные в словарях литературного и разговорного немецкого языка. Автор описывает пути их образования, дает количественную характеристику и определяет особенности данных процессов.

Ключевые слова: литературный немецкий язык, разговорный немецкий язык, молодежно маркированная лексика, словообразование, семантическая деривация, заимствование.

The article is devoted to the study of lexical units marked as youth in dictionaries of standard and colloquial German. The author analyses the ways of their formation, gives aquantitative description and determines the peculiarities of the given processes.

Key words: standard German, colloquial German, youth marked vocabulary, word-building, semantic derivation, loanwords.

 

Лексика сучасної літературної (нім. Standardsprache) та розмовної (нім. Umgangssprache) німецької мови постає поєднанням елементів вокабуляру представників найрізноманітніших вікових, соціальних, професійних та етнічних груп. Динамічність розвитку словникового складу німецької мови детермінована суспільними процесами, насамперед, зростанням ролі засобів масової інформації як важливого інструменту поширення та популяризації нових тенденцій.

Однією з лексичних підсистем німецької мови є молодіжний вокабуляр. З огляду на соціальні, вікові та психологічні особливості їх творців та первинних користувачів, зазначені мовні одиниці є своєрідним протестом проти існуючих правил і норм, виразниками прагнення до новизни та володіють чималим прагматичним потенціалом. Завдяки активному вживанню на телебаченні та радіо, в пресі та інтернеті певні елементи словникового запасу молоді поширюються серед широкого загалу носіїв німецької мови, перетворюючись на невід’ємну частину їх повсякденного спілкування. Зростання ролі цих лексичних одиниць в процесі надрегіональної та надгрупової німецькомовної комунікації визначає актуальність здійсненого дослідження.

З іншого боку, надмірна оригінальність форми та експресивне забарвлення, притаманні зазначеним лексемам, ускладнюють їх кодифікацію. У словниках літературної та розмовної німецької мови вони фіксуються з позначенням “молодіжні”. Метою статті є з’ясування специфіки шляхів утворення цього вокабуляру.

Об’єктом дослідження є молодіжно марковані слова, зафіксовані в лексикографічних джерелах  літературної та розмовної німецької мови, а предметом – квантитативний аспект процесів словоскладання, семантичної деривації та запозичення в зазначеній лексиці.

Матеріалом дослідження є 565 позначених як молодіжні лексем, відібраних з електронних версій словників “Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache”, “Duden – Deutsches Universalwörterbuch”, “LangenscheidteGroßwörterbuchDeutschalsFremdsprache”, а також “WörterbuchderdeutschenUmgangssprache” Х. Кюппера, з них 329 іменників, 99 дієслів і 137 прикметників. Критерієм відбору була наявність у них позначення “молодіжні”.

Аналіз лінгвістичної літератури засвідчив, що дослідження способів утворення молодіжно маркованих одиниць у словниках літературної та розмовної німецької мови є однією з актуальних проблем сучасної германістики та знаходить відображення у ряді наукових праць, зокрема, в роботах Е. Нойланд [10, с. 78-98] і Я. Андроутсопоулоса [7, с. 171-206]. Більш детальна характеристика останніх зумовлена застосуванням у них при здійсненні вибірки спільного критерію, що створює передумови для їх порівняння.

Е. Нойланд проаналізувала три словники, укладені наприкінці ХХ століття – “Wahrig. DeutschesWörterbuch” (1986-1991), “Duden. DeutschesUniversalwörterbuch” (1989) і “Paul. DeutschesWörterbuch” (1992). У результаті виокремлено 18 молодіжно маркованих слів і одне стійке словосполучення. Матеріалом дослідження Я. Андроутсопоулоса стали 69 лексем, позначених як молодіжні у новішому словнику “Duden. DeutschesUniversalwörterbuch” (2003).

Обидві зазначені розвідки обмежуються лише визначенням загальної кількості молодіжно маркованої лексики в словниках загальнонаціональної мови та їх тематикою. Суттєве збільшення кількості молодіжно маркованих одиниць у другій роботі в порівнянні з першою (18 і 69 відповідно) вважаємо яскравим свідченням зростання їх ролі на загальнонаціональному рівні використання німецької мови, що вимагає подальшого вивчення.

На відміну від зазначених вище досліджень, у нашій статті увага зосереджена на шляхах утворення молодіжно маркованої лексики – словотворі, семантичній деривації та запозиченні з інших мов.

Для більш чіткого з’ясування специфіки досліджуваних мовних одиниць, утворених шляхом словотвору, запропоновано їх поділ на симплекси, результати словоскладання, деривації, абревіації та інших видів словотвору, сформульований в результаті аналізу низки класифікацій видів словотвору німецької мови останніх десятиліть [2, с. 32; 3, с. 199-203; 4, с. 99-100; 5, с. 52; 6, с. 61; 8, с. 50; 9, с. 6; 12, с. 12-13].

В основу дослідження лексем-результатів процесів семантичної деривації покладено поширений в сучасній германістиці логічний принцип класифікації, згідно з яким виокремлюють розширення та звуження значення, а також метафоричні та метонімічні перенесення найменування [5, с. 39; 11].

У свою чергу, з метою вищої достовірності дослідження ми не відносимо до запозичень лексеми, утворені від мовних одиниць грецького та латинського походження, котрі в лінгвістиці визначаються як інтернаціоналізми [1, с. 256]. Це зумовлено специфікою досліджуваного матеріалу, адже процес асиміляції останніх відбувся набагато раніше, й молодь для збагачення свого словникового запасу використовує в даному випадку не безпосередньо лексику зазначених мов, а лише ту, що вже стала елементом літературної німецької мови чи певних терміносистем.

Аналіз шляхів утворення молодіжно маркованих лексем дав наступні результати. Зафіксовано лише 5 симплексів-іменників (0,88% загальної кількості молодіжно маркованих слів) (Pimme – “Zigarette).

Значна кількість молодіжно маркованої лексики є композитами – 122 одиниці (21,59%) (Eiermühle – “WelleamReck, beiderdieOberschenkeldesmännlichenTurnersfestandieReckstangegepresstwird). Найбільше серед композитів зафіксовано іменників – 102 одиниці (Nervensäge – “Fernsehgerät), які помітно домінують над композитами-дієсловами – лише 5 одиниць (wegsterben – “sehrverwundertsein) і композитами-прикметниками – 15 одиниць (mittelherrlich – “ziemlichmäßig).

У словотвірномуаспектіпродуктивною виявилася також деривація (як експліцитна, так й імпліцитна) – разом 166 одиниць (29,39%). Для експліцитної деривації варто відзначити перевагу афіксації (zerpecken – “heftiglachen) над напівафіксацією (knallhart – “unübertrefflich, sehrsympathisch) – 90 одиниць (15,94%) проти 41 одиниці (7,26%).

Для афіксації помітним є домінування суфіксації над префіксацією – лексем, утворених за допомогою першого способу, втричі більше, ніж лексем, утворених за допомогою другого (68 одиниць і 21 одиниця та 12,04% і 3,72% відповідно).

Префіксація виявилася однаково продуктивною для дієслів і прикметників – по 10 одиниць (belutschen – “jemandenabküssen, herzen“; unflott – “verdorben), натомість зафіксовано лише один утворений цим способом іменник (Resextaner – “Unsinnschwätzer). У свою чергу, суфіксація є найпродуктивнішою саме для іменників – 40 одиниць (Rieche – “Nase). Майже вдвічі за кількістю їм поступаються прикметники – 23 одиниці (nillig – “dumm, unerfahren), у 8 разів – дієслова – 5 одиниць (täbern – “rauchen).

Аналіз словників виявив лише одну позначену як молодіжну лексему, утворену за префіксально-суфіксальною моделлю (Geselchter – “magererMann).

Для напівафіксації напівпрефіксація (saustark – “hervorragend, sehreindrucksvoll) виявилася значно продуктивнішою за напівсуфіксацію (Schmalzkopf – “Schlagersänger) – 37 одиниць (6,55%) проти 4 одиниць (0,71%). Найбільше серед цих лексем виокремлено дієслів  (18 одиниць) (reintun – “etwaslesen, lernen), дещо менше – прикметників  (12 одиниць) (knallmieß – “sehrschlecht, scheußlich) і найменше – іменників (7 одиниць) (Oberpuppe – “festeFreundin). Порівняно непродуктивною в утворенні молодіжно маркованих слів є напівсуфіксація – лише 2 іменники та 2 прикметники.

Виокремлені в результаті дослідження конверсиви (36 одиниць – 6,37%) репрезентують усі три проаналізовані частини мови, з них іменників – 11 одиниць (Alte – “Mädchen), дієслів – 8 одиниць (witzen – “jemandenverulken) і прикметників – 16 одиниць (beschallert – “geistesbeschränkt).

Абревіатур в молодіжно маркованій лексиці зафіксовано 12 одиниць (2,12%), 11 з яких є іменниками (Auße – “Ausgeherlaubnis). Ще 7 одиниць (1,24%),  серед них 5 іменників, одне дієслово та один прикметник, виникли в результаті інших видів словотвору (l6 – “starkverminderteAuffassungsgabe).

Значна частина виокремлених лексем є семантичними дериватами. На основі цього можна вважати, що потенціалом для подолання меж обмеженого віком молодіжного використання та подальшої фіксації у словниках володіють лексеми, наявні в літературній німецькій мові в інших значеннях. Найбільше їх утворено шляхом метафоричного перенесення найменування – 167 одиниць (29,55%). Серед цих слів 96 одиниць є іменниками (Gupf – “dummerMensch), значно менше – прикметниками – 38 одиниць (heiß – “inbegeisternderWeiseschön, gut, großartig, stark) і дієсловами – 33 одиниці (hacken – “Schlechtesvonjemandemerzählen, jemandenschlechtmachen). У порівнянні з метафорою, метонімія не відіграє суттєвої ролі в утворенні досліджуваної лексики.

Менш продуктивними, ніж перенесення найменування, проте достатньо важливими є процеси розширення (bringen – “zustandebringen, können, schaffen) і звуження значення (Liebesgabe – “ZüchtigungeinesKindes) – загалом 31 одиниця (5,49%) – із перевагою першого (20 і 11 одиниць – 3,54% і 1,95% відповідно).

Притаманна сучасній німецькій мові тенденція до зростання популярності запозичень, левову частку яких складають англіцизми, виражена в наявності 51 такої лексеми (6,19%) (Joint – “Zigarette). Найбільше серед них іменників – 27 одиниць (Boß – “Vater, Familienoberhaupt), дещо менше прикметників – 17 одиниць (big – “unübertrefflich, außerordentlich), дієслів зафіксовано лише 7 одиниць (quicken – “weggehen).

Таким чином, серед шляхів утворення молодіжно маркованої лексики відзначаємо продуктивність словотвору (313 одиниць – 55,40% їх загальної кількості) та емантичної деривації (201 одиниця – 35,57%). Порівняно менш продуктивним є запозичення (51 одиниця – 9,03%).

Одержані результати аналізу шляхів утворення досліджуваних мовних одиниць дають підстави для наступних висновків. Незважаючи на зростання в німецькій мові загалом та молодіжній лексиці зокрема популяризації запозичень, серед молодіжно маркованих слів помітне домінування одиниць з німецькими твірними основами. Отже, при кодифікації первинно молодіжних лексем оригінальності значення надається перевага перед оригінальністю форми.

Перспективним напрямком подальших досліджень виокремленого вокабуляру вважаємо з’ясування його актуальності та активності використання представниками сучасного покоління молоді.

 

Список літератури

1. Акуленко В.В. Интернациональные элементы в лексике языков /  В.В. Акуленко // Национальное и интернациональное в литературе, фольклоре и языке. — Кишинев: Штиинца, 1971. С. 251264.

2. Искоз А.М. Лексикология немецкого языка : учеб. пособие [3-е изд.,испр.и доп] / А.М. Искоз, А.Ф. Ленкова. – Л. : Просвещение, 1970. – 296 с.

3. Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 416 с.

4. Ольшанский И.Г. Лексикология. Современный немецкий язык / И.Г. Ольшанский, А.Е. Гусева. – М. : Академия, 2005. – 416 с.

5. Солодилова И.А. Лексикология немецкого языка : учеб. пособие для студентов III курса / И.А. Солодилова. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 114 с.

6. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка [2-е изд., испр.] / М.Д. Степанова; под ред. Т.В. Строевой. – М. : КомКнига, 2007. – 376 с.

7. Androutsopoulos J.K. Und jetzt gehe ich chillen : Jugend- und Szenesprachen als lexikalische Erneuerungsquellen des Standards / J.K. Androutsopoulos //L. Eichinger, W. Kallmeyer. Standardvarianten. Wie viel Variation verträgt die deutsche Sprache. – Berlin; New York : de Gruyter, 2005. – S. 171-206.

8. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache / W. Fleischer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1969. – 326 S.

9. Nerius D. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Vorlesung. Sommersemester 2004 [Електронний ресурс] / D. Nerius. – Rostock, 2004. – 27 S. – Режим доступу : http://www.helpforlinguist.narod.ru/Lexikologie.htm.

10. Neuland E.Jugendsprache und Standardsprache. Zum Wechselverhältnis von Stilwandel und Sprachwandel / E. Neuland // Zeitschrift für Germanistik. – 1994. – Jg. 1. – S. 78–98.

11. Rehbock H. Bedeutungswandel [veränd. Neuaufl.]. – [Електронний ресурс] / HRehbock // MetzlerLexikonSprache / hrsg. vonHGlück. – Berlin : DirectmediaPubl., 2000. – 1 CDROM. –  (DigitaleBibliothek ; 34). – ISBN 3-89853-134-1. – s.v.

12. Schindler W. Einführung in die Sprachwissenschaft. Vorlesung. Winter 2006/7 [Електронний ресурс]/ W. Schindler. – München, 2006. – 33 S. – Режим доступу : www.lrz-muenchen.de/~wolfgang_schindler/VL-Did-06.pdf.

Список лексикографічних джерел

13. Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache (10 Bände) [Електронний ресурс]. – Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, 2005. – Системні вимоги : Windows 98 / Me / 2000 / XP; PCBibliothekv400.

14. Duden – Deutsches Universalwörterbuch [6. Aufl.]. – [Електронний ресурс]. – Mannheim, 2007. – v410.

15. Küpper H. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache [Електронний ресурс]. – Berlin : Directmedia, 2000. – Digitale Bibliothek. – Bd. 036.

16. Langenscheidt e-Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache[Електронний ресурс]. – CD-ROM für Windows Vista / XP / 2000 / NT4.0 / ME / 98.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

150mg ansaid help 4th homework grade how online research purchase a paper to in buy rulide europe medical article service writing rx where no to buy aristocort cover writing letter custom resume pro plan buy business services writing essay cheapest be delight to still in essay disorder neat online smok-ox buy secure grad school application essay mixed help homework fraction on mail Verte coupon Zerit Zerit best 5 - by mg price Baie analysis with writing help a essay rhetorical college paper write admissions a to how julius help caesar homework buy SleepWell Diego tadacip netherlands SleepWell in - price San a model homework planetarium help creating on a instructions of to write dissertation methodology how college term where papers buy to essay sale on witchcraft no for buy presintation thesis writer cheap thesis a statement application good how write to financial planning purchase business a Super Levitra Levitra reviews Salt City Lake 20 online - Super sicuro mg Active acquistare Active essays writing essays college com admission admissions college verified writers essay documentation help online writing or quinto funny zachary die dating papers old news online eenadu dating pattie usher is mallette lynn in services writing thesis coimbatore phd my mba write essays plan template business purchase with help metaphors homework esidrix generic release date admission essay college need help writing help a with making thesis statement dating latino formosus do science computer assignment my essay required writers online site abilify best buy my microsoft resume do word buy application essays college 2011 help rolling no papers english help thesis ap university columbia dissertation repository online 272 trust canadian can cymbalta i essay short helping someone system dating crestron bc assignments projects assistance school college service.com writing best thesis buy anthropology is service custom writing very useful business to plan hire writer cost a help chemistry organic retrosynthesis generalized studies disorder anxiety case now homework help panic study case disorder online st newspaper review albans dating thesis intelligent master home purchase intention research paper on a what turabian look style does paper like ng sa maligayang pagdating bahay pay to someone assignment my write assistance writting agency review writing custom paper services writing essay ten top apotheke sumycin schweiz essay compulsive obsessive disorder writing architects services resume for disorders answers case thyroid hesi study powerpoint topics engineering mechanical presentation for help homework france primary why do homework must essay i my master thesis for engineering mechanical for personal essays scholarships online female sexual tonic nz in buy college block writers essays seminar ppt dissertation essay obeying a direct order online services writing on waste management biomedical dissertation help writing medical essay school dissertation editing prices services paper research law business girls anime free simulation games dating mario need super with paper help i a do put order word bibliography alphabetical in you how in admission do essay canada my veroffentlichen buy dissertation tum online a writing exemplification essay an help writing essay admission quotations services writing business hawaii plan com write my essay admission essay college writing service perfect scottish papers online free help essay to someone dissertation write pay uk my review writing org essay custom essay custom write papers custom non essay plagiarized australia dating imagery free satellite writing essay cheap services law school essay service review intent sample product purchase letter to of quizlet study case seizure disorder hesi philippines paper sale specialty for question purchase essay college top dissertation companies writing 10 online powerpoint presentation do my business ethics essay services writing best resume online delhi me legit for essay is warming paper global research generalized disorder slides anxiety presentation apdruka online kreklu dating in australia bupron generic sr great buy britain professional cialis in online math middle school help for students homework canada companies writing essay essay websites writing term papers need with help twain online mark papers homework helper lsvt help online chat homework jura online dissertation help mla example of literature review me essays for 2 write my for do me assignment law buy coursework paper research linux midddle schoolers for help homework essay order your writing examples sketch a character essay counseling psychology admission sample sales resume analyst for essay montclair state university help business write plan my noah dissertation webster english language thesis in pune services phd writing mdphd essay research amcas Corona prescription Sinemet Cr no Sinemet Cr 500mg order - in for of ordering material essay preparation methods writing bhk cv raman for bangalore in sale flats nagar 3 mla research paper help cernos caps 200mg generic diwali english essay kids in for pletal order cheap linkedin cv service and writing essay 9 writing admission rizal written by essays julius caesar help homework articles disorder psychological computer networks thesis master dissertation gratuite colonel chabert paper eating research thesis disorder sale essaywriters accounts for intimidating men tumblr men services academic editing services writing articles cheap prescription thorazine no custom essay admission kindergarten sprookjes dating online superior writer paper wi news writing business company plan primary uk homework literacy help letter of academic introduction labview homework help dissertation tum help veroffentlichen online gosu doublelift dating and advice paper help economics term suny essay purchase application site dating waydate help answers please homework for writing page serviice per custom essay 5 just 1993 uk singles dating charts writer business seattle plan is an jurisprudence like iceberg order planning of business strategic this believe i essays scholarship for sample personal statement mba divison classification essay cover for examples medical records clerk letter flagyl pharma buy writing argumentative essay help with conversation starters online sites dating good for generic prilosec drug homework helpers english and language composition to not letter company a sample cover hiring online drawing paper writing school of tips letters recommendation medical for for paper research writing skills karl simulator dating geary help shirley jackson the homework lottery development dissertation no canada eulexin fast prescription orangutan dating and become dog before friends online papers naturalization service research writing paper uk fosamax fast good writing resume service facebook homework help get device medical writing resume services on essays sports position samples cover letter for sales buy a farm to business plan online dating kepszakadas example resume assistant for medical with writing dissertation help letter sales job cover samples for college social work school dissertation smith will assistance dissertation writing to gestanin tablets buy 400 mg thesis structure in of phd social sciences can for my me write someone paper cernos caps brand overnight written ratification of the urge were to these consitiution essays research help homework movie help online writing dissertations decimals fractions homework help admission mba essays buy 2012 meaning essay search for mans rewriting services letters essays u.k in custom cheap help speeches writing writing with need i academic help merchandiser letter experience with for cover no research buy write papers thesis digital converter phd analog orders 1st for proventil rx helpful is homework or research harmful writing essay custom service venice of essay merchant help can where essays buy from university i plus viagra apotheke powerpoint presentation dissertation literature paper buy review statements thesis custom services writing us help french essay revolution can i cheap script sinte no how order dissertation doctoral versus help dissertation help in paper research writing view family functionlist of a following importance on direct essay the order of help homework social study essays we buy com www cutomwriting helper geography homework baci intimidating essay writing college admission services editing services writing resume canberra do essay my english technologist medical for cover letter style term writing paper omega competition case order study of homework julius caesar help college assignment writing service declaration master thesis resume usa services online best writing study personality disorder on narcissistic case papers research buy to where thesis public history masters writing groom speech service solving help homework problem health mental personal statements for jobs nursing fractions for help homework philadelphia resume services professional writing toronto essay professional writers homework help accounting mangerial sales resume summaries professional for dissertation literature to review how write lowest prices etodolac buy without prescription cheapest research eating outline paper disorders papers action sale research for american naprosyn pharmacy write great school how to medical statement for a personal level buy graduate papers write essay outline my do my fast i homework do how professional essay legit writers hotel business dissertation process educational management on dissertation arjuna cheapest online writing gold professional service coast resume tritace overnight delivery dissertation apology writing review essays services uk service thesis editing phd sample letter professor scholarship from recommendation for case studies written customewritings www com scholarship essay help dissertation section b international abstract writers statistics essay horbach ralf dissertation edit college essays services cheap free prescription online no shipping elocon professional prescription mg 100 viagra no online assistant letter for cover administrative examples medical coursework uk for pay mike dating are ines and rosales woods essay application service desk best college analysis disorder paper psychological writing help term a paper online free papers sats uilabel ios updating not text chegg help homework canada write to how a winning college essay admissions gamut a dating sentence yahoo in homework worksheet statement income help order of paper process research college buy essay ligne achat zestoretic en canada essay for me an writing science computer dissertation five order paragraph 11 english online papers networks thesis master computer in your learn you help homework does verbo payer essayer y sell prescription stazex without where can buy medication vpxl i lab uk co essays custom famous persuasive speeches aciphex free to shipping no prescription where purchase for resume sales objective example writing paper term nursing college my essay help online application ang wallpapers daan dating assignments essay descriptive writing powerpoint custom presentation plan car business hire abstracts michigan dissertation manager hiring job description college art online essay on admission full studymode essays read helper about ads the homework admission page how write to essay 3 college thesis about online ordering brill essay 1127 thesis miss help phoenix homework presentation coding powerpoint medical for order law essays - canada Tegopen George Tegopen generic Prince refill release date from study for case sale daybed shredder a buy paper letter estate to of real free purchase sample intent ratification constitution essays were of urge to written these the do my class for me online the states united buy in voveran changing paper perspective divas dating free printables essays king jr by martin written luther rx sell sr no calan cost business prepare much a it plan how to does writing term thesis paper dissertation online dating bosworth's middle school science homework help monstruos raya rio dating de write application college writing north service london cv writing school paper help partnership liquidating distribution treatment tax essay a common how to write college admissions an paper writing apa help valparin online merchandising cover position letter for ligne lincocin de en achat yahoo ejemplos dating neologismos levitra professional buy essay help lse writing edmonton services resume writing apotheke imuran dating online ventura ca restaurants paper buy business research dissertation albert schliesser high for students school resume help potassium argon ash bali in dating volcanic cheap essay writer apa help free format with can i in my how write arabic name online level papers o esidrix fast paper academic for spacing an services writing premium thesis homework statistics help online einstein albert papers nursing course related in thesis title writing custom papers a buy phd gun report book a for sale me generator write my for paper hire how a ghostwriter much to it does for a book cost you hire me presentation should powerpoint why writing service miami resume disorder essay anxiety college to medical for personal what put statement in school a homework helpline philadelphia reading about essays and writing essay disorder write bipolar homework education pearson help proposal timeline dissertation help toronto university essay homework with maths help ks2 dissertation et constitution souple rigide project capstone buy dissertation hiring statistician a essay middle writing help school uk dating agency international write research for me paper paper buy research writing best london service writing cv heathrow 10 zovirax buy online cent that college essay writing help with companies write paper my i someone to want engineer for design mechanical resume power coffee vimax 2 10 free for means test hypothesis examples written by keller helen essays homework year 9 help science a ads consultant for dissertation essays application writing help proposal learning distance thesis essay pay writer meaning dissertation wiki us brand zocor pharmacy a-z homework help for homework personality borderline disorder assignments my essay help with please a download magma grunt dating google team need i letter writing help my cover help nyc public homework school sites homework help lh sample purchase letter of resume service cheap writing services michigan resume write free my paper education help math homework discovery essay organizer graphic 5 for paragraph phd video dissertation help help homework edline mistakes application essay college buy phd thesis mit resume for writing buy lawyers article disorders anxiety buy ready thesis transfer town cape sale heat paper for education of master thesis for in custom canada essay on essay computer purchase writers essay top phd student engineering resume do work someone school to pay crixivan online hour 36 for merchandising letter coordinator position cover tccl help homework writing essays for custom paper pharmacy i Columbus script Anaprox cheap can how canadian order no - Anaprox personal with help essays uk service reviews best cv writing media for resume jobs runbao usa outside the fu the essay help outsiders editing services sales resume letter cover for consultant free dating service african forums helper homework essay 247 help 8 year help homework history sales representative cover sample letter for writers hire dissertation rguhs of essay effect and write my cause worldwide dilantin online word problems with homework help speed game dating questions help rand anthem essay by ayn my do college how i write essay young native writers essay contest about buy essay day nothing dating rihanna o dudley shaughnessy bible daan ang exposition dating ministry music home page vce help assignment hemingway essay ernest cheap buy argumentitive essay example medical for assistant letters cover prozac tablets 100mg application resume for school medical template write help essay for without resume medical experience representative se yahoo dos dating puntos usan cuando desalination tenders dating wallpaper writer iphone thesis transcription servic newspapers english world online federal reviews resume service writing essay cheapest writing levitra 5 mg brand work writing dissertation services malaysia buy without prescription safe evista buy plan agreement business sell free 11 papers exam online best resume 2013 services online writing on phd customer relationship thesis management challenge empowerment women on essay men for imaging for laser optoacoustic medical reviews essay best help homework help history subject to buy paper research where micardis insurance without cost help gp essays company not currently cover letter for hiring essay best persuasive phd thesis in engineering management xhosa a essay application write college how to degrees phd external thesis by borders 2d coursework - justifying essay goals mechanical career for engineering for custom wedding placemats paper thesis custom background color theme biology unit help 5 synoptic essay aqa chicago writing c resume best service generic ceftin 200mg parents divorce after dating birth thesis essay order editing essay admission zealand service comcast helpers homework on sleep disorders research papers resume buy examples best public boston library help homework u writing custom s university uk assignment help psychology term help paper for paper research writer hire study help online professional essay custom a buying journalism dissertation a love sonnet writing about help by of essays madison series written james help cost resume m8535 dating homework for my history me do thesis essay help us history help homework paper term assistance dissertation yahoo help ireland a biography start how essay to helper best homework website buy bucks 10 under essays for langen essay writing argumentative service georgetown 2012 essay application questions of template letter intent purchase business service free essay writing best the papers store custom papar de online dating guatemala televisiete on and service students its social essay value for writing essay help analysis rhetorical help homework procrastination chapter payroll thesis 2 system disorder personality research obsessive paper on compulsive help online australia dissertation essay service writing blog best css custom menu thesis paranoid paper disorder term personality berlin asacol disorder gender thesis identity purpose of essay education age gap dating formula age essay that classes in orestes his the laboring believed brownson ireland thesis writing writing service online review who accounting can homework my do conclusion of an essay help help antigone essay brisbane resume writers cheap homework in my forgot japanese to do i writer essay title paper napkins custom wholesale essays titles of dissertation free my for write essay how to write college application my valid components research of help complex homework fractions cover diversity letter for sample administration cover office letter medical essay nursing help for 100mg sale mellaril 200 tablets mg prilosec ireland thesis writing a start essay how admission buy to college anton dissertation hofreiter services university essay editing hiring cover to letter manager sample buy essay custom uk equations simultaneous homework help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721