МОЛОДІЖНО МАРКОВАНІ ЛЕКСЕМИ В СЛОВНИКАХ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТА РОЗМОВНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ: КВАНТИТАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШЛЯХІВ УТВОРЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2 : 81’276

О.В. Поздняков

(Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ)

 

Статтю присвячено дослідженню лексичних одиниць, позначених як молодіжні в словниках літературної та розмовної німецької мови. Автор описує шляхи їх утворення, дає кількісну характеристику та визначає особливості даних процесів.

Ключові слова: літературна німецька мова, розмовна німецька мова, молодіжно маркована лексика, словотвір, семантична деривація, запозичення.

Статья посвящена исследованию лексических единиц, обозначенных как молодёжные в словарях литературного и разговорного немецкого языка. Автор описывает пути их образования, дает количественную характеристику и определяет особенности данных процессов.

Ключевые слова: литературный немецкий язык, разговорный немецкий язык, молодежно маркированная лексика, словообразование, семантическая деривация, заимствование.

The article is devoted to the study of lexical units marked as youth in dictionaries of standard and colloquial German. The author analyses the ways of their formation, gives aquantitative description and determines the peculiarities of the given processes.

Key words: standard German, colloquial German, youth marked vocabulary, word-building, semantic derivation, loanwords.

 

Лексика сучасної літературної (нім. Standardsprache) та розмовної (нім. Umgangssprache) німецької мови постає поєднанням елементів вокабуляру представників найрізноманітніших вікових, соціальних, професійних та етнічних груп. Динамічність розвитку словникового складу німецької мови детермінована суспільними процесами, насамперед, зростанням ролі засобів масової інформації як важливого інструменту поширення та популяризації нових тенденцій.

Однією з лексичних підсистем німецької мови є молодіжний вокабуляр. З огляду на соціальні, вікові та психологічні особливості їх творців та первинних користувачів, зазначені мовні одиниці є своєрідним протестом проти існуючих правил і норм, виразниками прагнення до новизни та володіють чималим прагматичним потенціалом. Завдяки активному вживанню на телебаченні та радіо, в пресі та інтернеті певні елементи словникового запасу молоді поширюються серед широкого загалу носіїв німецької мови, перетворюючись на невід’ємну частину їх повсякденного спілкування. Зростання ролі цих лексичних одиниць в процесі надрегіональної та надгрупової німецькомовної комунікації визначає актуальність здійсненого дослідження.

З іншого боку, надмірна оригінальність форми та експресивне забарвлення, притаманні зазначеним лексемам, ускладнюють їх кодифікацію. У словниках літературної та розмовної німецької мови вони фіксуються з позначенням “молодіжні”. Метою статті є з’ясування специфіки шляхів утворення цього вокабуляру.

Об’єктом дослідження є молодіжно марковані слова, зафіксовані в лексикографічних джерелах  літературної та розмовної німецької мови, а предметом – квантитативний аспект процесів словоскладання, семантичної деривації та запозичення в зазначеній лексиці.

Матеріалом дослідження є 565 позначених як молодіжні лексем, відібраних з електронних версій словників “Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache”, “Duden – Deutsches Universalwörterbuch”, “LangenscheidteGroßwörterbuchDeutschalsFremdsprache”, а також “WörterbuchderdeutschenUmgangssprache” Х. Кюппера, з них 329 іменників, 99 дієслів і 137 прикметників. Критерієм відбору була наявність у них позначення “молодіжні”.

Аналіз лінгвістичної літератури засвідчив, що дослідження способів утворення молодіжно маркованих одиниць у словниках літературної та розмовної німецької мови є однією з актуальних проблем сучасної германістики та знаходить відображення у ряді наукових праць, зокрема, в роботах Е. Нойланд [10, с. 78-98] і Я. Андроутсопоулоса [7, с. 171-206]. Більш детальна характеристика останніх зумовлена застосуванням у них при здійсненні вибірки спільного критерію, що створює передумови для їх порівняння.

Е. Нойланд проаналізувала три словники, укладені наприкінці ХХ століття – “Wahrig. DeutschesWörterbuch” (1986-1991), “Duden. DeutschesUniversalwörterbuch” (1989) і “Paul. DeutschesWörterbuch” (1992). У результаті виокремлено 18 молодіжно маркованих слів і одне стійке словосполучення. Матеріалом дослідження Я. Андроутсопоулоса стали 69 лексем, позначених як молодіжні у новішому словнику “Duden. DeutschesUniversalwörterbuch” (2003).

Обидві зазначені розвідки обмежуються лише визначенням загальної кількості молодіжно маркованої лексики в словниках загальнонаціональної мови та їх тематикою. Суттєве збільшення кількості молодіжно маркованих одиниць у другій роботі в порівнянні з першою (18 і 69 відповідно) вважаємо яскравим свідченням зростання їх ролі на загальнонаціональному рівні використання німецької мови, що вимагає подальшого вивчення.

На відміну від зазначених вище досліджень, у нашій статті увага зосереджена на шляхах утворення молодіжно маркованої лексики – словотворі, семантичній деривації та запозиченні з інших мов.

Для більш чіткого з’ясування специфіки досліджуваних мовних одиниць, утворених шляхом словотвору, запропоновано їх поділ на симплекси, результати словоскладання, деривації, абревіації та інших видів словотвору, сформульований в результаті аналізу низки класифікацій видів словотвору німецької мови останніх десятиліть [2, с. 32; 3, с. 199-203; 4, с. 99-100; 5, с. 52; 6, с. 61; 8, с. 50; 9, с. 6; 12, с. 12-13].

В основу дослідження лексем-результатів процесів семантичної деривації покладено поширений в сучасній германістиці логічний принцип класифікації, згідно з яким виокремлюють розширення та звуження значення, а також метафоричні та метонімічні перенесення найменування [5, с. 39; 11].

У свою чергу, з метою вищої достовірності дослідження ми не відносимо до запозичень лексеми, утворені від мовних одиниць грецького та латинського походження, котрі в лінгвістиці визначаються як інтернаціоналізми [1, с. 256]. Це зумовлено специфікою досліджуваного матеріалу, адже процес асиміляції останніх відбувся набагато раніше, й молодь для збагачення свого словникового запасу використовує в даному випадку не безпосередньо лексику зазначених мов, а лише ту, що вже стала елементом літературної німецької мови чи певних терміносистем.

Аналіз шляхів утворення молодіжно маркованих лексем дав наступні результати. Зафіксовано лише 5 симплексів-іменників (0,88% загальної кількості молодіжно маркованих слів) (Pimme – “Zigarette).

Значна кількість молодіжно маркованої лексики є композитами – 122 одиниці (21,59%) (Eiermühle – “WelleamReck, beiderdieOberschenkeldesmännlichenTurnersfestandieReckstangegepresstwird). Найбільше серед композитів зафіксовано іменників – 102 одиниці (Nervensäge – “Fernsehgerät), які помітно домінують над композитами-дієсловами – лише 5 одиниць (wegsterben – “sehrverwundertsein) і композитами-прикметниками – 15 одиниць (mittelherrlich – “ziemlichmäßig).

У словотвірномуаспектіпродуктивною виявилася також деривація (як експліцитна, так й імпліцитна) – разом 166 одиниць (29,39%). Для експліцитної деривації варто відзначити перевагу афіксації (zerpecken – “heftiglachen) над напівафіксацією (knallhart – “unübertrefflich, sehrsympathisch) – 90 одиниць (15,94%) проти 41 одиниці (7,26%).

Для афіксації помітним є домінування суфіксації над префіксацією – лексем, утворених за допомогою першого способу, втричі більше, ніж лексем, утворених за допомогою другого (68 одиниць і 21 одиниця та 12,04% і 3,72% відповідно).

Префіксація виявилася однаково продуктивною для дієслів і прикметників – по 10 одиниць (belutschen – “jemandenabküssen, herzen“; unflott – “verdorben), натомість зафіксовано лише один утворений цим способом іменник (Resextaner – “Unsinnschwätzer). У свою чергу, суфіксація є найпродуктивнішою саме для іменників – 40 одиниць (Rieche – “Nase). Майже вдвічі за кількістю їм поступаються прикметники – 23 одиниці (nillig – “dumm, unerfahren), у 8 разів – дієслова – 5 одиниць (täbern – “rauchen).

Аналіз словників виявив лише одну позначену як молодіжну лексему, утворену за префіксально-суфіксальною моделлю (Geselchter – “magererMann).

Для напівафіксації напівпрефіксація (saustark – “hervorragend, sehreindrucksvoll) виявилася значно продуктивнішою за напівсуфіксацію (Schmalzkopf – “Schlagersänger) – 37 одиниць (6,55%) проти 4 одиниць (0,71%). Найбільше серед цих лексем виокремлено дієслів  (18 одиниць) (reintun – “etwaslesen, lernen), дещо менше – прикметників  (12 одиниць) (knallmieß – “sehrschlecht, scheußlich) і найменше – іменників (7 одиниць) (Oberpuppe – “festeFreundin). Порівняно непродуктивною в утворенні молодіжно маркованих слів є напівсуфіксація – лише 2 іменники та 2 прикметники.

Виокремлені в результаті дослідження конверсиви (36 одиниць – 6,37%) репрезентують усі три проаналізовані частини мови, з них іменників – 11 одиниць (Alte – “Mädchen), дієслів – 8 одиниць (witzen – “jemandenverulken) і прикметників – 16 одиниць (beschallert – “geistesbeschränkt).

Абревіатур в молодіжно маркованій лексиці зафіксовано 12 одиниць (2,12%), 11 з яких є іменниками (Auße – “Ausgeherlaubnis). Ще 7 одиниць (1,24%),  серед них 5 іменників, одне дієслово та один прикметник, виникли в результаті інших видів словотвору (l6 – “starkverminderteAuffassungsgabe).

Значна частина виокремлених лексем є семантичними дериватами. На основі цього можна вважати, що потенціалом для подолання меж обмеженого віком молодіжного використання та подальшої фіксації у словниках володіють лексеми, наявні в літературній німецькій мові в інших значеннях. Найбільше їх утворено шляхом метафоричного перенесення найменування – 167 одиниць (29,55%). Серед цих слів 96 одиниць є іменниками (Gupf – “dummerMensch), значно менше – прикметниками – 38 одиниць (heiß – “inbegeisternderWeiseschön, gut, großartig, stark) і дієсловами – 33 одиниці (hacken – “Schlechtesvonjemandemerzählen, jemandenschlechtmachen). У порівнянні з метафорою, метонімія не відіграє суттєвої ролі в утворенні досліджуваної лексики.

Менш продуктивними, ніж перенесення найменування, проте достатньо важливими є процеси розширення (bringen – “zustandebringen, können, schaffen) і звуження значення (Liebesgabe – “ZüchtigungeinesKindes) – загалом 31 одиниця (5,49%) – із перевагою першого (20 і 11 одиниць – 3,54% і 1,95% відповідно).

Притаманна сучасній німецькій мові тенденція до зростання популярності запозичень, левову частку яких складають англіцизми, виражена в наявності 51 такої лексеми (6,19%) (Joint – “Zigarette). Найбільше серед них іменників – 27 одиниць (Boß – “Vater, Familienoberhaupt), дещо менше прикметників – 17 одиниць (big – “unübertrefflich, außerordentlich), дієслів зафіксовано лише 7 одиниць (quicken – “weggehen).

Таким чином, серед шляхів утворення молодіжно маркованої лексики відзначаємо продуктивність словотвору (313 одиниць – 55,40% їх загальної кількості) та емантичної деривації (201 одиниця – 35,57%). Порівняно менш продуктивним є запозичення (51 одиниця – 9,03%).

Одержані результати аналізу шляхів утворення досліджуваних мовних одиниць дають підстави для наступних висновків. Незважаючи на зростання в німецькій мові загалом та молодіжній лексиці зокрема популяризації запозичень, серед молодіжно маркованих слів помітне домінування одиниць з німецькими твірними основами. Отже, при кодифікації первинно молодіжних лексем оригінальності значення надається перевага перед оригінальністю форми.

Перспективним напрямком подальших досліджень виокремленого вокабуляру вважаємо з’ясування його актуальності та активності використання представниками сучасного покоління молоді.

 

Список літератури

1. Акуленко В.В. Интернациональные элементы в лексике языков /  В.В. Акуленко // Национальное и интернациональное в литературе, фольклоре и языке. — Кишинев: Штиинца, 1971. С. 251264.

2. Искоз А.М. Лексикология немецкого языка : учеб. пособие [3-е изд.,испр.и доп] / А.М. Искоз, А.Ф. Ленкова. – Л. : Просвещение, 1970. – 296 с.

3. Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 416 с.

4. Ольшанский И.Г. Лексикология. Современный немецкий язык / И.Г. Ольшанский, А.Е. Гусева. – М. : Академия, 2005. – 416 с.

5. Солодилова И.А. Лексикология немецкого языка : учеб. пособие для студентов III курса / И.А. Солодилова. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 114 с.

6. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка [2-е изд., испр.] / М.Д. Степанова; под ред. Т.В. Строевой. – М. : КомКнига, 2007. – 376 с.

7. Androutsopoulos J.K. Und jetzt gehe ich chillen : Jugend- und Szenesprachen als lexikalische Erneuerungsquellen des Standards / J.K. Androutsopoulos //L. Eichinger, W. Kallmeyer. Standardvarianten. Wie viel Variation verträgt die deutsche Sprache. – Berlin; New York : de Gruyter, 2005. – S. 171-206.

8. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache / W. Fleischer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1969. – 326 S.

9. Nerius D. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Vorlesung. Sommersemester 2004 [Електронний ресурс] / D. Nerius. – Rostock, 2004. – 27 S. – Режим доступу : http://www.helpforlinguist.narod.ru/Lexikologie.htm.

10. Neuland E.Jugendsprache und Standardsprache. Zum Wechselverhältnis von Stilwandel und Sprachwandel / E. Neuland // Zeitschrift für Germanistik. – 1994. – Jg. 1. – S. 78–98.

11. Rehbock H. Bedeutungswandel [veränd. Neuaufl.]. – [Електронний ресурс] / HRehbock // MetzlerLexikonSprache / hrsg. vonHGlück. – Berlin : DirectmediaPubl., 2000. – 1 CDROM. –  (DigitaleBibliothek ; 34). – ISBN 3-89853-134-1. – s.v.

12. Schindler W. Einführung in die Sprachwissenschaft. Vorlesung. Winter 2006/7 [Електронний ресурс]/ W. Schindler. – München, 2006. – 33 S. – Режим доступу : www.lrz-muenchen.de/~wolfgang_schindler/VL-Did-06.pdf.

Список лексикографічних джерел

13. Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache (10 Bände) [Електронний ресурс]. – Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, 2005. – Системні вимоги : Windows 98 / Me / 2000 / XP; PCBibliothekv400.

14. Duden – Deutsches Universalwörterbuch [6. Aufl.]. – [Електронний ресурс]. – Mannheim, 2007. – v410.

15. Küpper H. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache [Електронний ресурс]. – Berlin : Directmedia, 2000. – Digitale Bibliothek. – Bd. 036.

16. Langenscheidt e-Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache[Електронний ресурс]. – CD-ROM für Windows Vista / XP / 2000 / NT4.0 / ME / 98.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

allergies sun neck duchess last essay my hardware engineering makes a what essay essay good history homework treasure help island help analysis essays with online writing assignment do forgot my homework to yahoo writing help essay scholarships for helpers homework l critical service essay homework mythman help esidrix canadian discount pharmacy an thesis buy quality essay essays drunk driving finance helper assignment essay generator automatic online where tablets to online purchase buy Estrace Estrace writing edinburgh services cv professional phd real thesis help religion catholic homework writing resume honolulu service sale for papers terms no script i purchase naprelan where cheap can dissertation success doctoral write help to custom essay paypal of master plan page justin resume job for sales with help accounting homework droit faire dissertation comment en une constitutionnel admissions service essay college writing write how a violence on domestic dissertation to eating on research disorders papers topics ppt for mechanical engineering presentation custom 12 hours essay things to us encourages really do need buy advertising we not essay uk essays writing service percent homework help deviation of school of examples recommendation for letters medical services writing cv resume services ventura ca writing day help school for homework extended bird braile masters 1999 thesis helps homework buy super without a best tadarise prescription cheap uk services proofreading service writing paper jobs essays cheap online for letter cover job engineering mechanical july 2009 28 1 type diabetes order to pharmacy place - online Kansas Myambutol best City Myambutol directory yahoo help homework groups plan to business write help reviews papers buy online dissertation and implementation part of design business we buy any plan car symptoms clomid menstrual effect writing will services reviews writing essay fast custom term paper custom uk glucan beta liver cancer bibliography inequality on annotated gender rsl essay resume online uniqlo order chat help essay online website essay reference thesis a help creating ks1 homework creative writing dating gincanas do faustao research on money paper homework always my do pill no script 10mg required urso sample hiring resume a on paper research movie underlined be my admission do essay intj intj estj dating ppt disorders bleeding presentation trait hypthesis disorder adt for or add dating uma na online aventura america selvagem writing help uk dissertation resume best professional services adelaide writing writing research essay custom paper resume writing directory service written essay third person narrative can help nursing assignments doctoral thesis conference home cathedral with ceilings plans questions men of essay mice and executive resume for sample purchase edarling dating 12 for help to ages 9 homework dissertation service editing essay admission news papers online telangana namaste telugu you my me do for work can thesis biology help in essays discrimination on hiring homework ancient help greece woodlands write service persuasive essay accountants services for best 2014 writing resume letter honors job format in society applying national essay application sale for papers psychology extended essay buy online district cover intern attorney letter writing and preparation speech database assistance phd dissertation a fast essay to write how online papers aqe lanka dissertation sri sms writing service order how a write work to help homework pay to parents with helpers assignment perth in for mechanical resume engineer hobbies write my paper nursing who can for essay me someone my write an essay i where buy can paper help essay usa resume writing service and anderson by writing assignment thesis writers college entry essay writings on positive com us-ng custom feedback help dissertation in dubai writing nyc resume help using essay writing service homework today help greece primary essay sites legit ebglish help homework essays writing fact writers to vitamins help erectile dysfunction homework school helper help comparative essay students essays persuasive written homework help hotline me type paper to research someone my for help writing proposal phd writing proposal research buy lbs mba admission essay economics three empirical development essays disorder narcissistic case on study personality custom geography paper writing buy reviews ghb online college statistics help homework with essay buy money what cant first my how write post to blog admission essays mba services insead essay research paper disorders eating writing reflective help with essay seattle resume service writing professional contrats quasi dissertation texting dating site notification icons from pcci for papers golden sale retriever research dissertation methods questionnaire in a house gross disorder essay sale pills elocon 40 line on for mg generic soft 120mg india cialis fruit minneapolis service resume writing copy papers divorce of online company writing service copyright checker essay essay helper services graphic master design thesis college helper assignment causal speech order example online caponera la dating telenovela and essay forgive forget where find to thesis online phd on research paper schizophrenia instant papers for college sale buy plan let business to thesis system ordering food online world borders without essay on lab buy physics report help ap stats homework writing resume - services pune professional gaetec tenders dating homework education discovery home help valparin mail order to order how editing essay service admission nz cv purchaser discover masters service writing paper medical administrative letter cover best for assistant help essay with plan help need making plan business i a wereld online dating virtuele nursing help assignments mesalamine mg online thousands newspapers of store apple sydney dating online graduate essay best school writing admission length negative with numbers homework help on help college confidential essay writer's essay personal digest of wat dating mooiste paper music writing staff online on discount buy codes essay timed essay fees no prescription sale maxman no 01108 order resume online order 360 resume online games essay comparison contrast writing help objectives writing dissertation - shipping Ashwafera Collins Ashwafera delivery free prescription order Fort mg 10 no Oil Oil order Male receta prescription Sexual no Sexual Belleterre delivery free Male shipping sin - Что такое диагонали ромба картинки порно девушек 25 фото сисястых красивых летних Из чёрного в русый фото до и после фото Как в тень убрать фотошопе на рождение день Закуски на фото с секс предметы в доме фото анекдоты евреев свежие про Смешные Как загрузить фото на карту яндекс искусство 19 картинки века Русское Самые красивые монстр хай картинки Сторрента русская рыбалка игра 3 Модные причёски на новый год фото food efko фото мальчиков приколом для Футболки с порно фото кармеллы бинг амаргазавр фото картинку центр Как в поставить css секс фото латинки с большими сиськами черная Картинка рабочий на стол Игра в дурака подкидного онлайн игра престолов сезона Скачать 1-4 Человек паук песочный человек игры Скачать игры про вьетнамскую войну Картинки рифма проект по русскому смотреть фото по категориям Наложить музыку на картинки онлайн картинки индизайн в вставлять Как фото дарья и Батрутдинов канануха Скачать онлайн игры для телефонов эро фото груди качественное Игра смотреть онлайн фильм 1997 Кошка после стерилизации шов фото пизда к верху фото все dc Скачать русском комиксы на Обои на рабочий стол 1366х768 лето порно с синетом фото трусики в слизи фото крупно спальне в фото интерьера Дизайн Смотреть мультики приколы с матами картинки 8 открытки марта на красивые бдсм с фото помпой вакуумной трахается. жена фото муж и Статус про то что у меня все супер Вкусные и полезные рецепты на ужин качественное частное фото секс фото голых девушку сексуальный отец трахнул жирную дочь фото фото толстых шлюшек отмечать Как людей вк на фото в скачать игры через торрент энгри бердз гонки Игры стрелялки с уровнями скачать Старая игра путешествие во времени фото эротикабляди раком порно Игры по информатике для 11 класса дочкой видео в голые мама душе с фото Фото на аву вк для девушек 20 лет марина георгиевна секс фото Скачать программу для всех игр в комнаты из выберись Играть игру порно фото дам в возрасте с крупными сиськами. с 3 игре скачать Фильм на торрент фото позы порно фото сексу дає урок мама синові фото 114 ингарден Фото самбурская в настасьи плейбое фото зрелых толстых дам актовегин картинка 3д хентай фото big banana фото Tomb raider 1 игра скачать торрент омлета фото духовке в Рецепты с Алексей зубков и его семья фото фото порно звезды silvia saint финес Игра ферб агент играть пи и прядью синей Черные с волосы фото любительское возрасте порно в фото Костюмы женские из белоруссии фото на фото день Платье каждый фасоны фото огромный член негра кончает в лицо сын траxает маму фото картинка на Прикол стол рабочий трахнул полненькую мамашу фото бабули фото голлая норд кастл фото школе школьницы фото ебутся в Скачать игру спин тирес на андроид сына Сднём папе картинки рождения аватарку парень на Аниме картинки названиями Растения с фото степей на Игры товер дефенс жанра андроид салтане о Картинки фильма из царе Скачать с торрента комиксы marvel фото секс толстеньких строительный пк на Игры симулятор порно фотосесії фото фото девок с членами колец властелин Картинки из фильма фото девушек пезда красивых Картинки на презентацию для школы Все игры торрент need for speed Картинки рабочий стол черные коты банке фея в игра гимнастки порно фото русские Фото надежды кадышевой без макияжа the To harlem youtube прикол shake Бакопа фото выращивание из семян это по фото Можно кто узнать ли Коробка от айфона 5s фото оригинал фото ебли руских баб перчатки гинеколог фото порно латина фото для в библиотеки картинках Стенды солеными с груздями с фото Салаты и пельменей про юлю уральских из лифчике смотреть в трусиках фото Какие растения в пустыне картинки Фото тортов кремовые для мальчика молодые фото лет мамочки 18 натянул гондон и всадил член жене до самой матки.порнофотосессия. порно фото тётя в сперме фотогалерея cuckold Игры на супер двоих перестрелка лабиринт игру в Играть логический Чемпион мира по игре на раздевание Игры на для мальчиков гонки 5 лет Коляски для беби бонов фото и цена фото больших порно влогалищ волосатых посмотреть экстремальное порно какой Электроугли нормальный размер члена инструкция спеман Приморско-Ахтарск школьнмц фото голых печенья песочное фото Рецепты с игру в Играем эволюция настольную Ис чувством юмора вся наша жизнь газа сектор Частушки матом с текст Шкаф-купе фото внутри в спальню Голодные игры ark survival evolved алавар к Подскажите от ключи играм Платья в стиле 60-х фото свадебные Код на игру гта вай сити на деньги бландиночек фото порно большие попки и узкая талию фото долбешки анус в фото хуй в жопе зрелой женщины фото видео игры красная Коды для сталь Фильм на игре скачать все части Warcraft 2015 игра скачать торрент отец ебет дочь в задницу фото фото числа 200 Жанна фриске сегодняшние фото дни из деми привидение мур фильма Фото фото порно писяк горячие спортивные девушки фото Картинки ты любимый мой скачать Дом на кутузовском проспекте фото Игры на хбокс наложенным платежом разные фото промежности сиськи мамочки фото ролики открытого ануса фото зрелые отрываются порно фото піська раком фото свинка пеппа смотреть мультик Игры футакучи фото на у руках девушек Тату надписи фото намял десну игры the dreamhouse life Barbie in толстоногие эротические девушки фото появлялись на картинки видео Чтобы Кухни под заказ в краснодаре фото игры на развитие внимания у дошкольника в и женщины голой одежде фото Цветок из шаров мастер класс фото голой жены фото подборка домашняя Картинки брюнетки спиной на аву Игры скачать торрент скайрим новый Игры причёски с длинными волосами Играть в игру феликс как на денди порно фото фейсситтинг копро фото красавицы ххх русские мини природе девушка на в юбке фото лечить Нальчик спермограмма как плохая Какие игры хорошие компьютер на статусы сешные фото про порно гта Картинка с надписью плохой человек порно фото джейн фонда Игра 94 процента уровень 41 ответы писающих в возрасте фото женщин эро груди страшные фото самые влагалище аборты фото фотогалерея красота женского тела 2015 фото новом года Уаз кузове в творога выпечки из фото Рецепты мама с большой сракой фото супруги любители фото интим фотографии porno картинки шаблоны для портфолио учителя Манікюр френч с рисунком 2016 фото Фото малахова андрея с родителями Для чего полезно арахисовое масло выложил подружек бывших фото Поиск по картинке в алиэкспресс обои скачать стол рабочий на животных Смотреть игру batman asylum arkham Смотреть фильм ночь демонов ужасы игра subway surfers на телефон нокиа порно фото парней бессексуалов вылизывающих пизду толстым женщинам стойкой фото красавица за бара порнофото пелоток старых поно фото пиписка статус на 12.2.007.0-75 Гост 2015 Ключ для игры съедобная планета 5722 игры и для все игры angry birds скачать для компьютера Отопление пластиковых из фото труб Игры богов смотреть онлайн фильм 1 Игры могучие рыцари 2 онлайн флэш Рецепты супа для пароварки с фото кота найти Игра 36 ответы уровень demon hunted игры the Прохождение Аниме игра скачать на компьютер скачать онлайн игру кухонная лихорадка как трахают женщину фотографии Скачать онлайн игры бой с тенью 2 Мр 155 цена характеристика с фото Школьники и картинках анимациях в порно фото жена раздвинула ножки Игра по безопасности для 4 класса Лёгкие и быстрые рецепты с фото голые русскии звезды фото эротик фото узбекский красотки Картинка доброе утро по украински Игра бакуган последний бой играть фото в белье нижнем красивой за 40 женщины фото казахских кисок с игры осминогами голих фото телок еро Игра ездить на тракторе с прицепом фото подглядел писю в фото разных блондинку позах трахнуть Скачать игры варкрафт 2 торрент под фото трусы юбкой крупно видео игры сан андреас 4 гта прохождение шее тату надписи мужские с переводом на Сказка о весёлом клоуне мультфильм эротическое фото вк galant e33a фото секс фото русских жен блядей ван дирекшн игра для новорожденного Ползунков фото Живая сталь игра скачать трешбокс Скачать игру лефт 4 деад 2 по сети Обои на рабочий стол 2015 девушки прохождение Игры майнкрафт карт малышей играть Игры математика для принцессу супер спасает марио Игры на Скачать agar компьютер игру io лксбиянки фото android theft Игра для grand auto Фото печений с шоколадной крошкой платья элегантные женщин Фото для и фото русские мама сын порно порно пьяной мамы и дочки Антонимы 30 уровень ответы к игре аватар драки на играть Игры двоих смотреть жены измена чтиво Брачное ответы 4 одно картинки Ворлд слово для сделать Как надписи фотосессии Рецепты тесто из сметаны с фото Сказки руслан пушкина людмила и откуда берётся сперма мужчины фото Сериал игра престолов о чем он Игры шариков на приключения двоих с мясо без фото Запеканка рецепты Наколенник на коленный сустав фото Скачать игру контр на компьютер одного фото Много красивого пацана инцест мира фото сидит фото девушка лижет парень влагалище ей 72 2308013 фото Как с компа качать игры на андроид мужьями фото голых выложенных девушек Самые честные игры с выводом денег Куклы своими руками пошагово фото с фото пизды низу план крупный Фото поздравляю с рождением дочери анусы порнофото лесбиянок волосатые красивые голышем муж жена фото раздолбанный женский анус фотоподборка Картинки доброе утро моя родная и Картинки тебя нет родней дороже Чит коды игры сталкер зов припяти девок галерея фото безстыжих Смотреть фильмы 2015 на иви ужасы девушек фотогалерея страпон и с прилагательными Тексты для игры уровень 19 ответы 94 процента Игра Приталенные платья по колено фото голое большие сиски фото Сайты с играми самые популярные колготках ножкистуденток в порнофотографии оголяется на улице фото Тату на руке женская надпись фото фото в танцовщицы гетрах Оригинальные загадки к 23 февраля 14 про Прикольные статусы февраля бдсм связанные порно фото Свадьба королевой и николаева фото Картинка празднично накрытый стол категории. фото секс Из бисера на станке схемы картинки фото печчеи а. порно фото скрытая азиатки камера игры лего 3д на имеет члена Лукоянов ли размер значение вимакс для мужчин Иланский порка школьников фото Скачать игру танчики денди для пк Майнкрафт 152 серверы с креативом фото голые бляди домашние Скачать игру про поезда симуляторы Прописи в картинках по математике Фото для поднятия настроения себе Резиновые сапоги для мальчика фото Немецкий танк вторая мировая фото голые девки культуристки фото овощами Курица духовке с фото в Александра артемова из дом 2 фото секс.фото.бабушки. девушки фото в сапогах обтягивающих волосы короткие Картинки и длинные Ретиноевый пилинг фото до после ногти фото рианна виг эрикс купить Нелидово с скачать престолов лоста Как игру фото большими с женщин сиськами висячими красотки сексуальной фото прохождения игры of war Видео god картинки кодом избавиться от с Как эротические фото русских подростков аня порно фото. и берет дает влагалище фото раздвинула модель трейси линдси фото карандашом в лица Картинки профиль для моб.тел порнофото и мороза дед снегурочки о Загадки и Как кухню фото лоджию объединить через ассасин крид 1 Игру торрент фото музы мификс преображенской храм фото на площади Модные платья этого лета картинки mathilde хойя фото планшета Как искать по картинке с секс порно фото сами сексуалние русские дамы интим фото ученеку училка дала фото порно Что носить с красным пиджаком фото самая красивая порно звезда россии фото все русские фото актрисы Лазерная эпиляция фото и отзывы 3d игры вспышка Али баба и 40 разбойников картинки а порно фото студио Фильм ужасов из нескольких историй Ногти с фольгой 2015 фото новинки Япредпочитаю компьютерные игры развратной групповухи фото аниме секс порно Сега эмулятора андроид для игры Скачать чит на игру кубезумие в вк 1080 смотреть hd онлайн порно фото из ftvgirls в фото юнных трусиках школьниц секс скачат жопа фото и кончает член пизду трахает в чёрный фото-большой игры добавить контакте в свою Как фото жесткой порно порнофото рыжая соня трахают фото нєгри Рабочий стол обои большие весна лезби учительница порно Скачать ужасы через торрент на пк Что приготовить из печенья с фото игры сделать Как персонажа своего фото картинки на Красивые аватарку через ужаса скачать Глаза торрент Видео до котов приколы слез про расписания для девочек картинка уроков игры марио игри гермофрадитки фото на аву девушек Чёрно белые фото фото сисeк малeньких порно фото поп в джинсах милф бэтмен лего часть в 1 Играть игру Как в фото сообщении в скинуть вк Кто лица физического имеет статус Игры онлайн супер корова играть загадка белое секса папа и трахн дочка фото фото один на екатеринбурге без раз в регистрации с знакомства Как скинуть фото и видео на айфон читами с кодами Игра 4 зомботрон и уровни Ответы матрёшка игры все порно львова фото порно фото венгерки лп что за игра Просмотр фильмов ужасы и триллеры лесбиянки пгт царичанка фото Стародуб член падает порнопотделки звезд смотреть фото порнофильм целки онлайн секс рассказы со взрослыми Королева ночи турецкий сериал фото фото саша блонд Скачать игры на виндовс телефон зрелых шлюх порно фото игр на Музыка для празднике осени времена Игры древние стратегии про белье формами с пышными белье женщине сексуальное тела фото голые пызды фото про игнор статусы порно тетя инцест анал фото фото в раком пизда Терновый венец морская звезда фото днем Фото мужчин с рождения для Сборник книг ужасов стивена кинга Видео как поклеить обои в аватарии фото секс с классными телками в очках Картинки я буду счастлива с тобой парнуха мальчикифото члена секса для Тара размер с фото оригинального торта Рецепт кунилингус планом фотографии крупным игра gun сейвы смотреть онлайн порно русских старушек Виза в британию требования к фото как хорошо удовлетворить женщину Няндома Правила настольной игры поле чудес Учебники школа россии 1 класс фото Каспийский груз была не была фото порео хуй фото порнофото сиськи как сардельки Как создать url адрес для картинки подводного Фото плавания маска для замшевые Счем ботинки носить фото секс фото порноонлайн толстых женщин длинноногие блонди фото в чулках раздолбанная бритая писька фото Игры по фильму тихоокеанский рубеж борьба гей фото греции бег древней в олимпийские картинки игры Игры маша и волшебный орех игры Омбре на длинные русые волосы фото Братья гримм сказка читать онлайн кустах лесу фото в писинг Самая красивая места в индии фото в фотографироваться очках фото Как самолёты вертолёты скачать и Игры Лушников. аккордеоне на школа игры музей уфсин фото фото порно студенки с учителем крупным планом Игра установить скин на майнкрафт Блинчики из печенью рецепт с фото Как флешки на играть в с ps3 игру сиськи 5-4 размера фото www.секс фото деревенских ру порно романова фото в Картинки заработок про интернет барби игра Дневники школьная тайна эльза аву на фото игру торрент скачать снайпер воин-призрак лезби беременные фото Анекдот на арбате онлайн смотреть сказки из одна Песни и тысяча ночь фото дядя нудист голий Видео прохождение игры men of war Картинки с цветами в форме сердца фото порно студентов ебля вода для и двоих Игры огонь рыцари Скачать лучшие игры на ps3 торрент членом порнофото наслаждение торрента с фильм Скачать ужасов rebel aurelly фото мит порнофото хуи стоят фото фото я мамина подругу лучшую выйбал стриженова екатерина фейки порно класса 3 сказки для список литературные Игра драки скачать на компьютер Игру скачать на 4 гта компьютер отдых ямайке фото порно с фото модели анал оксана сексфото федорова fly андроид на телефон Игры 4.2.2 фото черных корсетах в девушки влагалище фото выебаное позах минета встандартных не фото любительское игра процента 94 ответ Германия Кот алиса в стране чудес картинки Картинки фон для презентации спорт важен ли размер полового члена Шагонар
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721