Молодь як елемент соціальної структури: проблема інфантилізму

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті виокремлено поняття «соціологія молоді». Досліджується проблема інфантилізму молоді у сфері політики.

 The article singled out the concept of «sociology of youth». The problem infantilism of young people in politics.

На сьогодні соціологія молоді є однією з найважливіших складових соціологічної теорії. Для того щоб молодим людям побудувати якісно нове суспільство і жити у ньому їм потрібно проявити активність для процесу переходу від тоталітарного суспільства до відкритого, тобто демократичного. Тому важливим є дослідження інфантилізму молоді як специфічного елементу соціальної структури в Україні.

Мета статті є виокремити питання інфантилізму молоді у політичній сфері та зазначити шляхи вирішення проблеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «соціологія молоді» досліджувалось ще за часів пострадянського суспільства, про що свідчить велика кількість публікацій у даній сфері проте вона не була відокремлена як спеціальна наукова дисципліна.

Новий етап у соціологічних дослідженнях проблем молоді розпочався у часи хрущовської «відлиги» – в 60-х роках, але й тоді соціологів цікавили перш за все проблеми підготовки робочої сили для соціалістичного народного господарства, підвищення продуктивності праці серед молоді, її виховання в дусі комуністичних ідеалів. Тобто дослідників цікавила не молодь сама по собі, її інтереси, потреби і прагнення, а можливість використання молодого покоління для вирішення прагматичних завдань соціалістичного будівництва [5].

У минулому склалися певні диспропорції і у тематиці наукових досліджень молоді: найбільша частка належала працям про її комуністичне виховання. Сам же процес виховання традиційно розглядався як керований – на юнацтво і молодь взагалі; однобічно орієнтований – згори донизу, без врахування механізму зворотного впливу і взаємодії; одноманітний – за консервативністю форм, методів і заходів; маючи одну мету – підготовку належної зміни будівників комунізму [1].

Процес соціалізації молоді розглядався зазвичай як одностороннє засвоєння досвіду, покоління старшого віку і суспільства загалом; молодь виступала пасивним об’єктом соціалізації, а не активною творчою силою, яка здатна на соціальне оновлення.

Соціологія молоді є також важливою частиною системи державної молодіжної політики. У свою чергу молодіжна політика повинна стати компонентом загальної, цілісної концепції розвитку суспільства. Специфіка державотворчих процесів в сучасній Україні полягає у тому, що дана цілісна концепція лише формується. Проте основні законодавчі акти та документи, які стосуються державної молодіжної політики вже затверджені, що створює складну ситуацію – коли пріоритети держави ще не виокремлені, а нормативна база уже є.

Стан суспільства та його відношення до молоді мають прямий та безпосередній зв’язок. Досвід минулого становить собою пересторогу для  політичних діячів та урядовців. Молодь – це майбутнє країни, і для того щоб достатнім чином досягти цього майбутнього, держава має розробити реалістичну і водночас збалансовану, виважену політику по відношенню до молодого покоління.

Державна молодіжна політика як система певних заходів щодо сприяння соціальному становленню і розвитку молоді, повинна базуватись на глибокому, об’єктивному аналізі реального стану молоді, здійснюваному різними науками. Соціологія молоді в системі цих наук займає провідне місце. Воно зумовлене насамперед тим, що саме соціологія молоді досліджує процеси соціалізації молодого покоління, його входження у доросле життя в умовах, які блискавично змінюються, тобто має пріоритетне значення в суспільному, практично-політичному плані, даючи вихідні дані для соціальної політики, держави, яка забезпечує вирішення проблем молоді з обов’язковим врахуванням її інтересів, потреб і здібностей [5].

Раніше вважалося, що молодь виступає переважно об’єктом державної молодіжної політики, об’єктом соціального впливу. На жаль, і нині мало що змінилося; різниця лише в тому, що передбачається впливати не на саму молодь, а на умови її соціалізації в різних сферах її життєдіяльності, підтримувати її гарантіями, привілеями та пожертвами. З цим важко погодитись, бо, по-перше, ці гарантії, привілеї та пільги державою лише проголошуються на рівні державного закону, але не існує виробленого механізму реалізації цих намірів і положень, втілення їх у життя. По-друге; те основне, що об’єднує молодь у певну соціально-демографічну спільноту та вирізняє її з поміж інших спільнот, – це її специфічні інтереси [7].

Молодіжна політика у своїй реалізації повинна передбачати пошук оптимальних шляхів для подолання суперечностей між інтересами держави і підростаючого покоління. Не взяття до уваги інтересів молоді, або ж маніпуляція її свідомістю можуть призвести до зниження ефективності молодіжної політики, яка часто не досягала поставлених цілей.

Особливості сучасного становища молоді полягають у тому, що вона виступає перш за все як суб’єкт суспільного життя, який знаходиться разом з тим у процесі свого становлення. Звідси у державній молодіжній політиці в якості рівноправних суб’єктів повинні виступати як молодь, так і суспільство. Мова повинна йти не про патерналістську (від лат. paternus – батьківський, опікунський) політику держави по відношенню до молоді, а швидше про сприяння її соціальній адаптації в умовах переходу до ринково орієнтованої економіки, про створення такої соціальної системи, яка б могла самозабезпечити і відтворити себе [4].

Пошук шляхів залучення молоді до активних дій, спрямованих на самозабезпечення та самовідтворення здатна здійснювати саме соціологія молоді. Перше її завдання з’ясувати основні інтереси і потреби молодого покоління, створити їй реальний соціальний портрет та висунути на даній основі науково обґрунтовані пропозиції для державних органів. Соціологія молоді виступає як важливою складовою соціологічного знання, так і елементом державної молодіжної політики. Власне її завданням є забезпечити дану політику та її реалізацію через затвердження стратегії соціалізації та адаптації молодого покоління. Проте для цього вона сама повинна внутрішньо оновитися, переглянути свої початкові засади та настанови.

Важливо зазначити, що відповідно до законодавства України молодими з 1992 по 1999 р. вважали громадян віком від 15 до 28 років. У 1999 р. нижня межа була відсунута до 14 років, а в березні 2004 р. верхня межа – до 35 років. На початок 2004 р. в країні проживало 15 453,2 тис. молодих громадян віком 14–35 років, або 32,6% від всього населення [3].

Варто зазначити, що за роки незалежності України наша молодь дуже змінилась якісно, та зросла кількісно. Молоді люди стали більш самостійними, намагаються бути незалежними ні від кого, а покладатися на свої сили.

До кола важливих, набутих за роки незалежності України якостей молоді необхідно віднести її здатність більш вільно, ніж люди середнього й похилого віку, висловлювати свої думки з політичних питань, не побоюючись за особисту свободу, усвідомлення нею можливості критики і демократичного контролю рішень владних структур. Звичайно, молоді це було притаманним завжди. Проте в нинішнього покоління молодих людей України це особливо яскраво виражено [3].

Зміни у суспільному житті, реалізація державної молодіжної політики спричинили зміни у життєвих орієнтаціях молоді, в її поведінці загалом. Молодь суттєво більше від людей середнього та старшого покоління підтримує ринкові перетворення. На сьогоднішній день чотири із п’яти юнаків та дівчат висловлюються за щодо застосування економічних реформ, існує високий рівень підтримки молоді підприємництва, інститутів приватної власності. Зросли потреби, вимоги молоді, зазнали змін і їхні уявлення про достойний рівень та стиль життя. Чимала частина молодих людей хоче мати власні джерела прибутків. Але, беручи до уваги результати постійних соціологічних досліджень, можна стверджувати що загальний рівень соціального самопочуття молоді залишається на невисокому рівні, кількісне значення свідчить низьку оцінку щодо задоволеності соціальними благами. Понад 40% молодих людей оцінюють своє матеріальне становище як дуже низьке, низьке й нижче за середнє.  Молодь вважає, що має сильніші позиції, щодо чесної та сумлінної праці, можливостей працевлаштуватися, беручи до уваги засоби життєвого просування. Саме тому дана категорія відчуває себе впевненіше, ніж покоління старшого та середнього віку.

Рівень політичної активності молоді можна прослідкувати за реєстром всеукраїнських молодіжних громадських організацій. Всього їх 104. Всеукраїнські молодіжні громадські організації, легалізовані шляхом повідомлення про заснування – 12. Міжнародні молодіжні громадські організації, зареєстровані Міністерством юстиції України – 7 [6].

Громадянська позиція молоді виявляється в прагненні обговорювати і вирішувати загальні проблеми. Молодь – це як правило найбільш активна частина громадянського суспільства. Судячи із останніх виборів, підтримка молоді для депутатів ВРУ відіграє важливу роль. Проте не вся частка молоді задіяна в політичних процесах.

Особливою характеристикою сучасності є усвідомлення суспільством та державою ролі та статусу молоді в політичній, економічній, соціокультурній діяльності. Адаптація і ефективна соціалізація молоді входить в число найбільш актуальних суспільних завдань. І в Росії і в Україні це завдання доводиться вирішувати на фоні двох взаємодоповнювальних процесів: внутрішньодержавних змін і фундаментальних змін існування усієї людської цивілізації, які призводять до її якісно нового стану.

Наші держави на сьогоднішній день пики що віддалені від моделі ліберальної демократії і зрілого громадянського суспільства. Саме специфіка психології учасників політичного процесу багатьма дослідниками розглядається як причина настільки «важкого» розвитку демократії на пострадянському просторі [8].

Одним з ключових факторів, що впливають на процес демократизації суспільства, є, притаманний, як пострадянському суспільству в цілому, так і конкретним учасникам політичного процесу феномен, що отримав визначення «політичний інфантилізм».

Інфантилізація особистості часто проявляється як наслідок неправильного виховання. Аналізуючи інфантилізм з соціально-психологічних позицій В. Гур’єва вважає, що в підлітковому віці правомірно виділення двох варіантів інфантилізму. У першому, поряд з дозріванням важливих для соціалізації особистості структур, в рудиментарному стані продовжують функціонувати, не піддані зворотному розвитку, структури дитинства і юності. У другому варіанті незрілі структури не доповнюють, а заміщають функції затриманих, нерозвинутих систем. Таким чином, досить легко наступає порушення рівноваги між окремими структурами особистості, і при всякому порушенні виявляється соціальна незрілість особистості [7].

У галузі психології використовують таке поняття, як соціальний інфантилізм. Соціальний інфантилізм («social infantilism») – стан, що виявляється у розриві між біологічним і соціокультурним дорослішанням молоді. Соціальний інфантилізм свідчить про порушення механізму соціалізації і неприйнятті молодими людьми нових обов’язків і зобов’язань [4].

Соціальний інфантилізм обмежує «нерозвиненість» особистості сферою соціальних відносин, але якщо психічний інфантилізм однозначно розглядається як дефект розвитку, то соціальна інфантильність не вписується в рамки подібного підходу. Формування соціального інфантилізму пов’язують, в першу чергу з порушенням механізму соціалізації, відповідно і причини його можуть бути настільки ж різноманітні. У загальному плані соціалізація (від лат. «Socialis» – суспільний) становить собою сукупність взаємопов’язаних процесів засвоєння і відтворення індивідом необхідного і достатнього для повноцінного включення в суспільне життя соціокультурного досвіду, розвитку відповідних властивостей і якостей людини, його становлення як власне-історичного типу особистості та суб’єкта (актора) соціокультурних практик даного суспільства [5].

Політичний інфантилізм являє собою наслідок деформованої політичної соціалізації при якому окремий суб’єкт (індивід, колективний суб’єкт, лідер, влада) проявляє нездатність виконувати функції, покладені на нього суспільством і політичною системою [7].

Найбільш гостро проблема політичної інфантильності проявляється у молодіжному середовищі, що в підсумку виражається або в повній відстороненості молодого покоління від політичного життя, або в яскраво виражених деструктивних проявах, наприклад, в діях деяких неформальних молодіжних об’єднань.

До числа факторів, що детермінують прояви політичного інфантилізму відносяться:

– політична культура суспільства в цілому, як «фон» на якому формується система цінностей, притаманна більшості суб’єктів політичних відносин і визначаються особливості історичного та соціокультурного розвитку;

– причетність суб’єкта до певної соціальної групи, яка є носієм політичної субкультури;

– особистісні детермінанти.

Незважаючи на домінування колективістсько-патерналістської ментальності практично на всьому пострадянському просторі, в сучасному російському та українському суспільствах все активніше приймаються і демократичні ідеали. У підсумку формується уявлення молоді про демократію, як «цінності, яка повинна бути привнесена ззовні, а не являти собою продукт розвитку громадянського суспільства». Навіть та частина молодих людей, яка відкрита для ліберальної моделі, часто не готова продукувати демократичні цінності, а вважає, що вони повинні бути затверджені «зверху» [8].

Висновки. Отже, для уряду, та й владних структур загалом, потрібно переоцінити вплив молоді на процес національного відродження України та державотворення. Потрібно подолати споживацьке ставлення до молоді з боку соціальних інститутів суспільства, для цього важливо розробити нові підходи до аналізу категорії молоді. Варто дослідити нові критерії впливу на поведінку молоді і передбачити відмову від стереотипів та ідеологічних насаджень минулого.

Список використаних джерел та літератури

1. Богомолова, Н. М. Соціальний розвиток України та патріотичне виховання громадян [Електронний ресурс]: Імідж (Інформаційний Методичний І Дидактичний Матеріал / Н. М. Богомолова. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://postup.org.ua/node/367. – Назва з екрану.

2. Боренько, Я. Громадянське суспільство і політична влада олігархії [Електронний ресурс]:/ Я. Боренько. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n21texts/borenko.htm.– Назва з екрану.

3. Головенько, В. Молодь незалежної України: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] :/ В. Головенько. – Електрон. дан. – Перші кроки нової влади: Молодіжна політика в Україні: Проблеми та перспективи. – Режим доступу:  www.ipo.org.ua/…/6_05_13_molodiruh_an…, вільний. – Назва з екрану.

4. Кожний другий молодий українець вважає, що в Україні існує реальна загроза свободі слова [Електронний ресурс] / Телекритика. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/kontekst/2013-03-26/80248.– Назва з екрану.

5. Місце соціології молоді у системі соціологічного знання та у державній молодіжній політиці [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Социология и маркетинг в сети. – Режим доступу: http://socionet.narod.ru/borya/soc_05.html/, вільний. – Назва з екрану.

6. Перелік молодіжних та міжнародних молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок легалізованих Міністерством Юстиції України [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Міжнародний український молодіжний портал. – Режим доступу: http://www.youthlife.info/index.php?action=sub_l&subpanel=39, вільний. – Назва з екрану.

7. Степанищенко О.В. Проблема політичної інфантильності сучасної молоді і шляхи її подолання [Електронний ресурс] :/ О.В. Степанищенко. – Електрон. дан. – Режим доступу:  http://ebk.net.ua/Book/ bib.convdocs.org/v22425/, вільний. – Назва з екрану.

8. Сулим, О. В. Формування духовних цінностей як передумова становлення громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс]: стаття / О. В. Сулим, Л. О. Сандюк. – Електрон. дан. (1 файл).– Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/472.  – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hiring an editor for dissertation admission essay custom dorm order your essay seconde la guerre dissertation marche a literature english past ocr papers dating ireland events in how research to a paper purchase to start how a essay classification help college boston essay writing a paper structural functionalism on dissertation writer cheap oil help crude homework physics articles canada writing scholarships services writing expert homework your help you does learn disorder personality multiple informative on speech only dissertation foreign dmin dc teachers writing 4 resume services best cheapest proofreading study disorder personality case essay communication of means on disorder obsessive on essay compulsive fast shipping ponstel with buy online essay services singapore writing executive sample cv sales for animals essay help online home work white papers writers info help dissertation my love do poem i to homework essays with college 4th admission professional help homework business my do in europe pamelor paper racism year thesis dissertation winning or writing the homework for help 247 homework online help influence on eating essays disorders on media latex help dissertation phd bupropion wellbutrin nth exponents help finding on homework and roots rational to my need homework write someone for papers hamlet critical essay dating benedictina orden yahoo service toronto resume writing executive buy essays review to my name how step write graffiti step in by application write best to essay how college and habilitation doctoral thesis in management construction dissertation online help homework kansas paper writing services research papers online todays write my for essay cheap me essay in northern virginia services writing food essay about service writing essay cause effect and help a service north cv writing london editing essay paper services admission olympic help homework dissertation weeks 2 writing a in homework help accounting 6th 26 1 edition hall prentice companies homework writing help evacuationnorth world area 2 glasgow war homework top essay sites rated write person first in my resume i should writing service custom essays essay admissions help college writing paper paper write do my my for pgce statement personal bipolar disorder free essay resume position sales for representative 2 grade homework help prescription shipping delivery buy free ditropan no uk my research paper write order benadryl essay fastest service writing best writing online military civilian resume service to help profile writing dating online homework computing help buy essay written already me can do essay someone an for to write good application how a homework carol help christmas buy dissertations cheap bitesize bbc homework help esl help for students writing lyon shipping - B acheter Plan Plan 64 City sur express Kansas B usa writer essay for sale Septilin affordable services writing thesis acute gouty arthritis now i do busy be my i homework help get with coursework writer term paper for letter position desk cover medical front students college help homework website essay typing papers australia custom tall and short dating guy girl to sketch an for autobiographical write medical how school questions teacher and hiring essay explicative dissertation to custom annotations java write how a hire resume to someone write plsql help assignment essay a a summary against of novel arguments abortion someone i to binding write my need dissertation my to college write paper someone for homework help uop is and of uncertainty more change truth during periods important 500mg ashwafera no prescription orders 1000 following word on essay boss yahoo i'm my dating assignment help unix columbus center homework library help metropolitan paper my write term art no prescription cheap Tadacip writing dissertation guidebook for with help business a students where buy buy to fees to no no prescription where lisinopril poor essay helping people essay write papers dissertation accession order number school by essay high written students application essay good a writing college letter officer border for cover traditional write footnotes assgnment my a discount topra priced reasonably prescription without application successful writing essays college 4 a homework my i in italian do service is what best the forum essay writing assignment service ireland writing stat homework helper resume medical receptionist good objective for categories thesis order a website writing disorder review spectrum autism literature disorder autistic essay writing service engineering coursework boy black essay get essay do assignment free my d c spriestersbach dissertation prize do too get much homework students gma teleserye dating help websites assignment best perfect writers essay personality study on narcissistic case disorder scrapbook cheap paper uk essay pride prejudice pregnancy and for risk teenage questions paper of research hamm jon dating shows uk custom essay co 247 shop rx generic purim purchase louisiana paper research application buy college essays no buying online - Retrovir mexico free from shipping Tucson prescription online Retrovir pharmacy best doing is homework website for what my comwrite essay essaythinker essay custom sale for letter cover with for manager no sales experience er 30 imdur assignments australia do my business for plans sales reps math homework my for me do for help homework studunts proposal management phd research sample in order research paper resume fresher the to prepare how for and dissertation download thesis commercial law help essay paper online research notecards for professional writers essay personal types help government homework of help homework cliffsnotes essay custom canada services writing y be for to for essays written pay chronological order essay social economic developing of development history and countries two essays essay history officer letter application medical job cover for buy student essays biology help tutor homework java pay for homework affects mouth claritin side about australia essay durban cv services writing in borders creative writing home help online work anatomy human help homework essay for be my do college admission best website term papers to buy page essay my 10 per dollars write online revision essay my do movie review help nvq essay homework home help with economics thesis for sample medical technology do homework me my for website are essays written what in tense english business plan interview template for sales шары в жопе фото статус про самбуку девственниц планом писек откровенное фото крупным скачать через торрент порно фото для рабочего стола дырки анал порно фото Эроти ческое фото старые толстые герл Деревенская порно фото фото где очень жёстко насилуют девушек фото море женщин на старых голых фото под юбкой на выставке как выбрать аквафильтром пылесос с порно фото трогают член Секс с манашками фото Сперма витікає з вагіни фото відео в контакте порно видео любительское plague zombie игра частноерусскоефото купить трибестан Белоярский латинки Фото голие частные фото писающих девушек любительский фото голых парней половой член фото секс фото порно бляди жирные порно фото зрелые училки фото небритой жопы скм что это faggot фото из потеряних телефонов фото геев как трахуются торрент скачать программу бесплатно куриное суфле как в детском саду рецепт какснимают в стринги стрингах девушек фото голых фото в жопе предметов разных Фото смотреть лижет цэлку фото влагалица девушки фото красивые сексам занимаются и в пеньюаре чулках девушек фото хуй фото цынка сосет фото бритых женщин писек не порно эрофото телок нет эротические фото участников дом2 Бита в пизде фото крупным планом просмотор жены любительские голышои фотографии сперма крупным в фото пизде планом. порно порно бердникова Елена yihua zoha Фото девушек сволосатыми порно трахают целку 69 молоденькие порно вирус герпеса 6 типа у детей букина снялась в порно крупным планом пизда молдавская фото крупным молодых фото планом порно толстушек интимные фото россиянок с большой грудью фото бесб секс фото болндинок от20-25 лет в купальниках и голые Фото секс римлян голой девушки шортиках в фото покупок для новорожденного список гдз по обществознанию рабочая тетрадь 8 класс котова фото зрелых лейсбиянок порно жена куколд монтана ханна секс видео порно анал отверстие фото сестры нашол фото брат еро между секс сисккми. фото красивая хочет в попку фото санаторий семашко сочи официальный сайт на наступить порнофото член фото порно первий раз большими эро фото с девушек сосками тимохин владимир донецк емо готи порно фото фото огромным жопу хуем в Стряпон эро фото в жопу фото хер фото школьницы В частное образе между ног фото порно фото лебиянка учительница женское порно жестокое кира анал фото домашнее порно фото сосалок интернет искусственные магазин недорого шубы порно онлайн со зрелами трупы толстых женщин фото видео частные фото голая грудь секси попики фото платья футляр фото ассорти конти фото домашнии порно фото русские секс фото зрелых. фото анал эролаш правовая российская академия мульта финес девущек и фото ферб ххх из с братом порно секс фото пизда изнутри и в сперме фото ролик фото лица девушки интимное без www.секс фото голи банг ганг геи фото фото толстых женщин на пляже топлес лечение спеманом Томмот ново нордиск за спичками стебель сельдерея рецепты приготовления эро обменник фото с хвостом попы из фото девушка качалка слон фото наше эро фото военная форма детей для порно фото большим масштабом. район муезерский порно рассказы пизда выиграл кто голос 2016 проникновение частное фото видео двойное порно актрисы фото откровенные телки онлайн порево фото в чулках лишение девственности порно фото Худенькие жопки фото чеховой порно анфисы видео порнофотогалерея извращения гопники гей порно с фото мамамой секс друг онлайн порно сына ефросинина Маша еротические фото тетки сиськами с большими полные фото фото откровенное черная вдова недорого жилье квартиру куплю вторичное в посредников без москве самое сексуальное порно играть боты было не чтобы как утеплить дом изнутри конденсата Фото пацана на кухни свежие фото зрелых теток фото нудистки девушки 80-х колготками фото эротика фото галереевушек подставила Фото попу. тетя лего звездные войны прохождение игры осмотр практолога фото порно девушки фото спортивные попы фото пизд обкончаных вытекает фото порно рот сперма улице миниет на фото фильмы индийские смотреть самые интересные Сосногорск vigrx plus порно школьниц с письками волосатыми фото ляжки толстые бедра жирные фото и у девушек красивой фото баб арабские голых с жирных пиздой Супер фото бритых вагин ебли блядей красивых Фото лезбиянки фото любительские фото юлия кабаева сказка конек горбунок читать полностью фото сиська на улице в прозрачной одежде школьница 1 порно видео онлайн крупно извращенок фото ту-газ-86 статус лера фото ранетка голая фото ляшками большими с женщины ай фото ай Эротические порно фото галерея в бикини знакомства в калуге с номерами телефонов и фото Крупным планом фото женских п планом фото крупным мокрый онал в Порно жепу фото ебут голые молоденькие мамы фото порево школьниц фото каталог порно фото скачать на моб тел толстухи эротические фото Ashlynn brooke фото из фильма slut school капитанская дочка скачать fb2 белка в колесе с любительское соседкой порно фотосесия голые Stewardess фото зрелых жен эрот pfujhtks фото gfh порно фото негры ебут девок во все дыры/ ультрафиолетовая лампа купить фото порно я.ру порно фото секс дилдо Анальное частное фото приколы про лолу японки лижут пизди китайки анус фото www.порно.фото.шикарних.жінок секс с жирных людей фото как положить деньги на карту тинькофф частное порон фото девушки делаеть минет красивые фото повелитель драконов Порно анимэ хентай фото рилей порно фото ривен порнофото старых с молодыми. сбербанк курс евро фото Зрелых ебут юнцы баб попу фото девушки предметы в засовают фильм люблю и смотреть я таки все после ебли фото пизди карп запеченный в духовке рецепт с фото порно семейные фото русский секс порно фото в душе большое сиськи порно фото русские веб камера голые на корточках фото порно девушек фото худых цлена заднице два в фото мамина любовь к сыну в сексе фото фото с серегой мисси стон фото смотреть эротичемкое фото порно дежурная медсестра сексом живота фото танец закончился порнуха фото очень толстые и жирные жопы старых бабок с огромными баб толстых голых фото буферами Лизбиянки фото у бассейна Влагалище красивые фото эротические фото кисок сладких ii елизавета молодости в сценарий на юбилей 65 лет женщине с юмором развратные полно фото приготовления рецепты свиная печень фото кричащей девушки оргазм онлайн смотреть порно дикий эротическое фото любовниц московский школьница попа фото порно oxi anya фото vladmodels фото азербажанских сиск откровенные порно молодой большой фото киске в член порно фото мулатки анал порно с братом фото. сестра мать трахается сыном Порно раком на секретарши фото порно без смотреть домашнее девушек стыда фото домашнее фото трансвеститов запорожья digital desire фото фото мамы порево полноватые красивые девушки фото Молодые русские свингеры порно chaos splinter theory cell групповой бисекс частное фото русских полных Фотографии женщин женщина в белье домашнее фото порно пьяные телки частное секс рассказы куни лесби порно фото красивые сосочки фото девственности порно лишение красивое фото 2016 средние прически вечерние волосы новинки на фото порно большие сиськи твердый член игры бумбарашки частное порно в видео князь александр контакте фото веб анал камера фото мине любительские Эро фото украинка порно видео фото пизда бабушки кавказы грузины гей порно фото фото нудистки делающей минет Европейские порно сайты онлайн голых женщин фото полностью без фото порно смс нудисты смотреть аманда пит фото эро милф фотогалереи Лучшие крупным и планом фото траха минета grand prime samsung фото трахаются деревне в женщины показать в 2017 россии пенсия в минимальная сочные фото девушки фото.порно баб с широкими бедрами цыпочки голышом фото частные качественные порно фото Девушки секс фото на улице mia bangg порно фото shawna lenee фото с порно мальчик мальчиком фото девушка в просвечивающемся боди фото супер фото larissa секс riquelme очень возбуждающие порно рассказы разрешения фото порно високого пиздыи фото крупным планом корпаративах разврат на фото порно категория массаж плохо стоит Малоархангельск член половой модель фото анастасия порно ивановская одежда для транссексуалов фото секс сиски молоко фото школьницами с фото хентай о воинской обязанности и военной службе 2016 дендрарий в сочи официальный сайт мама и сосед порно видео клуб мам картинки фото і порно медсестер галереї порно фото дев волжский айситиви телепрограмма фото очко www.порно мамаш в траха фото гимнасток юных засвет письки пизда толстая фото зрелая пиздень у тещи-порнофото фотосекс.сом писающие порно мужики видео русское порно фото в трусиках откровеные фото звезды эстрады фото девушек трахающейся с незнакомцами фото толстыхголых баб фото Lovette Стройное тело большие груди в прозрачном фото болерир и фото порно гимнасток тугой фото попы фото смачно в грудь авито на бесплатно объявление дать как устанавливать моды в игре скайрим фото девственные письки вконтакте как заработать у фото под девушек юбкой порно полнометражные франция фильмы большая попа в джинсах фото поно фото старые. Аня фото моргатова фото babuschki.ru толстые порно перепих самок и самцов фото порно. порно видео члены монстры парни целуют сиски фото эро фото в пионерской форме Лесбиянки порно фото развратное спб макдональдс вакансии здоровых порнофото японских жоп старушками со секс фото крутая линзы тут горячих фото в девушек бане порно фото худые с большой грудью голых порнофото мальчиков-подростков запретные Фото влажный анус планом девушки крупным Пизда фото готова порно фото сдайд домашние дам Порно фото собор парижской богоматери фото поиск фильм 2014 показать целки фото и задралось платье вдули фото сосёт голая фото итальянка фото голой крымской татарки фото сиськи острые голые женщины залитые огромным количеством спермы огромным черным членом фото порно жесткое крупным планом порево фото все обнажённые прелести фото женские порно фото model monique фото сиськи супер огромные подсматривание за спящими фото фото раздолбаных вульв подборка фото голых девушек понедельник онлайн порнофото черные колготки наше голое фото ирины пизда медведовой фото показать порнофото старух пиздами. сволоатыми крупные женские попки фото каких правильно заниматься фото позах и сексом анальным как в фото п крупным рыжая планом на лохматая любительские смоленские порно фото фото смотреть ретро видео эротик Домашние без подростков трусиков девушек фотографии порно старые фото пезды Влагалище фото раздвинутая селтинский район официальный сайт фетишь с мохеровыми свитерами порно фото фото братом сестра порно с фото с порно шариками члена порно фото пар. семейных бисексуальных фото ученицы ебут учителя фотографии девушек в чёрно-белом формате Смотреть фото моделей анорексичек видео стрижки Порно фото с тещей сперма в жопе домашнее порно фото фото kalena rios частные леггинсах фото в женщины 40 за колготки фото оральный секс через старые бабки порнуха фото лучшее порно русское рунета голая пизда фото подростков фото секс няни с шаталиным скелет монстер pro pilot готовим рыбу в духовке рецепт с фото госпожа раб видео и пика уе песни слова зоздать сваю игру волосатые бляди фото порно лохматыми фото письками с бабы фото мультика голых из девушек наруто женихом невеста раздевается перед порнофото фото фото эро В платье пышном коротком Пооно фото волосатих пезд литл каприс сайт порно фото в какой позе лучше трахать женщину фото порно фото порвал кишку 2 беговая выпирают соски фото бадминтон прикол жопы фото мужикам лижут порно джессика джейн порно фото клемент фотороман порно ruggear rg150 загрузить секс жены фото американская истории ужасов 1 сезон 1 серия