Молодь як елемент соціальної структури: проблема інфантилізму

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті виокремлено поняття «соціологія молоді». Досліджується проблема інфантилізму молоді у сфері політики.

 The article singled out the concept of «sociology of youth». The problem infantilism of young people in politics.

На сьогодні соціологія молоді є однією з найважливіших складових соціологічної теорії. Для того щоб молодим людям побудувати якісно нове суспільство і жити у ньому їм потрібно проявити активність для процесу переходу від тоталітарного суспільства до відкритого, тобто демократичного. Тому важливим є дослідження інфантилізму молоді як специфічного елементу соціальної структури в Україні.

Мета статті є виокремити питання інфантилізму молоді у політичній сфері та зазначити шляхи вирішення проблеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «соціологія молоді» досліджувалось ще за часів пострадянського суспільства, про що свідчить велика кількість публікацій у даній сфері проте вона не була відокремлена як спеціальна наукова дисципліна.

Новий етап у соціологічних дослідженнях проблем молоді розпочався у часи хрущовської «відлиги» – в 60-х роках, але й тоді соціологів цікавили перш за все проблеми підготовки робочої сили для соціалістичного народного господарства, підвищення продуктивності праці серед молоді, її виховання в дусі комуністичних ідеалів. Тобто дослідників цікавила не молодь сама по собі, її інтереси, потреби і прагнення, а можливість використання молодого покоління для вирішення прагматичних завдань соціалістичного будівництва [5].

У минулому склалися певні диспропорції і у тематиці наукових досліджень молоді: найбільша частка належала працям про її комуністичне виховання. Сам же процес виховання традиційно розглядався як керований – на юнацтво і молодь взагалі; однобічно орієнтований – згори донизу, без врахування механізму зворотного впливу і взаємодії; одноманітний – за консервативністю форм, методів і заходів; маючи одну мету – підготовку належної зміни будівників комунізму [1].

Процес соціалізації молоді розглядався зазвичай як одностороннє засвоєння досвіду, покоління старшого віку і суспільства загалом; молодь виступала пасивним об’єктом соціалізації, а не активною творчою силою, яка здатна на соціальне оновлення.

Соціологія молоді є також важливою частиною системи державної молодіжної політики. У свою чергу молодіжна політика повинна стати компонентом загальної, цілісної концепції розвитку суспільства. Специфіка державотворчих процесів в сучасній Україні полягає у тому, що дана цілісна концепція лише формується. Проте основні законодавчі акти та документи, які стосуються державної молодіжної політики вже затверджені, що створює складну ситуацію – коли пріоритети держави ще не виокремлені, а нормативна база уже є.

Стан суспільства та його відношення до молоді мають прямий та безпосередній зв’язок. Досвід минулого становить собою пересторогу для  політичних діячів та урядовців. Молодь – це майбутнє країни, і для того щоб достатнім чином досягти цього майбутнього, держава має розробити реалістичну і водночас збалансовану, виважену політику по відношенню до молодого покоління.

Державна молодіжна політика як система певних заходів щодо сприяння соціальному становленню і розвитку молоді, повинна базуватись на глибокому, об’єктивному аналізі реального стану молоді, здійснюваному різними науками. Соціологія молоді в системі цих наук займає провідне місце. Воно зумовлене насамперед тим, що саме соціологія молоді досліджує процеси соціалізації молодого покоління, його входження у доросле життя в умовах, які блискавично змінюються, тобто має пріоритетне значення в суспільному, практично-політичному плані, даючи вихідні дані для соціальної політики, держави, яка забезпечує вирішення проблем молоді з обов’язковим врахуванням її інтересів, потреб і здібностей [5].

Раніше вважалося, що молодь виступає переважно об’єктом державної молодіжної політики, об’єктом соціального впливу. На жаль, і нині мало що змінилося; різниця лише в тому, що передбачається впливати не на саму молодь, а на умови її соціалізації в різних сферах її життєдіяльності, підтримувати її гарантіями, привілеями та пожертвами. З цим важко погодитись, бо, по-перше, ці гарантії, привілеї та пільги державою лише проголошуються на рівні державного закону, але не існує виробленого механізму реалізації цих намірів і положень, втілення їх у життя. По-друге; те основне, що об’єднує молодь у певну соціально-демографічну спільноту та вирізняє її з поміж інших спільнот, – це її специфічні інтереси [7].

Молодіжна політика у своїй реалізації повинна передбачати пошук оптимальних шляхів для подолання суперечностей між інтересами держави і підростаючого покоління. Не взяття до уваги інтересів молоді, або ж маніпуляція її свідомістю можуть призвести до зниження ефективності молодіжної політики, яка часто не досягала поставлених цілей.

Особливості сучасного становища молоді полягають у тому, що вона виступає перш за все як суб’єкт суспільного життя, який знаходиться разом з тим у процесі свого становлення. Звідси у державній молодіжній політиці в якості рівноправних суб’єктів повинні виступати як молодь, так і суспільство. Мова повинна йти не про патерналістську (від лат. paternus – батьківський, опікунський) політику держави по відношенню до молоді, а швидше про сприяння її соціальній адаптації в умовах переходу до ринково орієнтованої економіки, про створення такої соціальної системи, яка б могла самозабезпечити і відтворити себе [4].

Пошук шляхів залучення молоді до активних дій, спрямованих на самозабезпечення та самовідтворення здатна здійснювати саме соціологія молоді. Перше її завдання з’ясувати основні інтереси і потреби молодого покоління, створити їй реальний соціальний портрет та висунути на даній основі науково обґрунтовані пропозиції для державних органів. Соціологія молоді виступає як важливою складовою соціологічного знання, так і елементом державної молодіжної політики. Власне її завданням є забезпечити дану політику та її реалізацію через затвердження стратегії соціалізації та адаптації молодого покоління. Проте для цього вона сама повинна внутрішньо оновитися, переглянути свої початкові засади та настанови.

Важливо зазначити, що відповідно до законодавства України молодими з 1992 по 1999 р. вважали громадян віком від 15 до 28 років. У 1999 р. нижня межа була відсунута до 14 років, а в березні 2004 р. верхня межа – до 35 років. На початок 2004 р. в країні проживало 15 453,2 тис. молодих громадян віком 14–35 років, або 32,6% від всього населення [3].

Варто зазначити, що за роки незалежності України наша молодь дуже змінилась якісно, та зросла кількісно. Молоді люди стали більш самостійними, намагаються бути незалежними ні від кого, а покладатися на свої сили.

До кола важливих, набутих за роки незалежності України якостей молоді необхідно віднести її здатність більш вільно, ніж люди середнього й похилого віку, висловлювати свої думки з політичних питань, не побоюючись за особисту свободу, усвідомлення нею можливості критики і демократичного контролю рішень владних структур. Звичайно, молоді це було притаманним завжди. Проте в нинішнього покоління молодих людей України це особливо яскраво виражено [3].

Зміни у суспільному житті, реалізація державної молодіжної політики спричинили зміни у життєвих орієнтаціях молоді, в її поведінці загалом. Молодь суттєво більше від людей середнього та старшого покоління підтримує ринкові перетворення. На сьогоднішній день чотири із п’яти юнаків та дівчат висловлюються за щодо застосування економічних реформ, існує високий рівень підтримки молоді підприємництва, інститутів приватної власності. Зросли потреби, вимоги молоді, зазнали змін і їхні уявлення про достойний рівень та стиль життя. Чимала частина молодих людей хоче мати власні джерела прибутків. Але, беручи до уваги результати постійних соціологічних досліджень, можна стверджувати що загальний рівень соціального самопочуття молоді залишається на невисокому рівні, кількісне значення свідчить низьку оцінку щодо задоволеності соціальними благами. Понад 40% молодих людей оцінюють своє матеріальне становище як дуже низьке, низьке й нижче за середнє.  Молодь вважає, що має сильніші позиції, щодо чесної та сумлінної праці, можливостей працевлаштуватися, беручи до уваги засоби життєвого просування. Саме тому дана категорія відчуває себе впевненіше, ніж покоління старшого та середнього віку.

Рівень політичної активності молоді можна прослідкувати за реєстром всеукраїнських молодіжних громадських організацій. Всього їх 104. Всеукраїнські молодіжні громадські організації, легалізовані шляхом повідомлення про заснування – 12. Міжнародні молодіжні громадські організації, зареєстровані Міністерством юстиції України – 7 [6].

Громадянська позиція молоді виявляється в прагненні обговорювати і вирішувати загальні проблеми. Молодь – це як правило найбільш активна частина громадянського суспільства. Судячи із останніх виборів, підтримка молоді для депутатів ВРУ відіграє важливу роль. Проте не вся частка молоді задіяна в політичних процесах.

Особливою характеристикою сучасності є усвідомлення суспільством та державою ролі та статусу молоді в політичній, економічній, соціокультурній діяльності. Адаптація і ефективна соціалізація молоді входить в число найбільш актуальних суспільних завдань. І в Росії і в Україні це завдання доводиться вирішувати на фоні двох взаємодоповнювальних процесів: внутрішньодержавних змін і фундаментальних змін існування усієї людської цивілізації, які призводять до її якісно нового стану.

Наші держави на сьогоднішній день пики що віддалені від моделі ліберальної демократії і зрілого громадянського суспільства. Саме специфіка психології учасників політичного процесу багатьма дослідниками розглядається як причина настільки «важкого» розвитку демократії на пострадянському просторі [8].

Одним з ключових факторів, що впливають на процес демократизації суспільства, є, притаманний, як пострадянському суспільству в цілому, так і конкретним учасникам політичного процесу феномен, що отримав визначення «політичний інфантилізм».

Інфантилізація особистості часто проявляється як наслідок неправильного виховання. Аналізуючи інфантилізм з соціально-психологічних позицій В. Гур’єва вважає, що в підлітковому віці правомірно виділення двох варіантів інфантилізму. У першому, поряд з дозріванням важливих для соціалізації особистості структур, в рудиментарному стані продовжують функціонувати, не піддані зворотному розвитку, структури дитинства і юності. У другому варіанті незрілі структури не доповнюють, а заміщають функції затриманих, нерозвинутих систем. Таким чином, досить легко наступає порушення рівноваги між окремими структурами особистості, і при всякому порушенні виявляється соціальна незрілість особистості [7].

У галузі психології використовують таке поняття, як соціальний інфантилізм. Соціальний інфантилізм («social infantilism») – стан, що виявляється у розриві між біологічним і соціокультурним дорослішанням молоді. Соціальний інфантилізм свідчить про порушення механізму соціалізації і неприйнятті молодими людьми нових обов’язків і зобов’язань [4].

Соціальний інфантилізм обмежує «нерозвиненість» особистості сферою соціальних відносин, але якщо психічний інфантилізм однозначно розглядається як дефект розвитку, то соціальна інфантильність не вписується в рамки подібного підходу. Формування соціального інфантилізму пов’язують, в першу чергу з порушенням механізму соціалізації, відповідно і причини його можуть бути настільки ж різноманітні. У загальному плані соціалізація (від лат. «Socialis» – суспільний) становить собою сукупність взаємопов’язаних процесів засвоєння і відтворення індивідом необхідного і достатнього для повноцінного включення в суспільне життя соціокультурного досвіду, розвитку відповідних властивостей і якостей людини, його становлення як власне-історичного типу особистості та суб’єкта (актора) соціокультурних практик даного суспільства [5].

Політичний інфантилізм являє собою наслідок деформованої політичної соціалізації при якому окремий суб’єкт (індивід, колективний суб’єкт, лідер, влада) проявляє нездатність виконувати функції, покладені на нього суспільством і політичною системою [7].

Найбільш гостро проблема політичної інфантильності проявляється у молодіжному середовищі, що в підсумку виражається або в повній відстороненості молодого покоління від політичного життя, або в яскраво виражених деструктивних проявах, наприклад, в діях деяких неформальних молодіжних об’єднань.

До числа факторів, що детермінують прояви політичного інфантилізму відносяться:

– політична культура суспільства в цілому, як «фон» на якому формується система цінностей, притаманна більшості суб’єктів політичних відносин і визначаються особливості історичного та соціокультурного розвитку;

– причетність суб’єкта до певної соціальної групи, яка є носієм політичної субкультури;

– особистісні детермінанти.

Незважаючи на домінування колективістсько-патерналістської ментальності практично на всьому пострадянському просторі, в сучасному російському та українському суспільствах все активніше приймаються і демократичні ідеали. У підсумку формується уявлення молоді про демократію, як «цінності, яка повинна бути привнесена ззовні, а не являти собою продукт розвитку громадянського суспільства». Навіть та частина молодих людей, яка відкрита для ліберальної моделі, часто не готова продукувати демократичні цінності, а вважає, що вони повинні бути затверджені «зверху» [8].

Висновки. Отже, для уряду, та й владних структур загалом, потрібно переоцінити вплив молоді на процес національного відродження України та державотворення. Потрібно подолати споживацьке ставлення до молоді з боку соціальних інститутів суспільства, для цього важливо розробити нові підходи до аналізу категорії молоді. Варто дослідити нові критерії впливу на поведінку молоді і передбачити відмову від стереотипів та ідеологічних насаджень минулого.

Список використаних джерел та літератури

1. Богомолова, Н. М. Соціальний розвиток України та патріотичне виховання громадян [Електронний ресурс]: Імідж (Інформаційний Методичний І Дидактичний Матеріал / Н. М. Богомолова. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://postup.org.ua/node/367. – Назва з екрану.

2. Боренько, Я. Громадянське суспільство і політична влада олігархії [Електронний ресурс]:/ Я. Боренько. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n21texts/borenko.htm.– Назва з екрану.

3. Головенько, В. Молодь незалежної України: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] :/ В. Головенько. – Електрон. дан. – Перші кроки нової влади: Молодіжна політика в Україні: Проблеми та перспективи. – Режим доступу:  www.ipo.org.ua/…/6_05_13_molodiruh_an…, вільний. – Назва з екрану.

4. Кожний другий молодий українець вважає, що в Україні існує реальна загроза свободі слова [Електронний ресурс] / Телекритика. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/kontekst/2013-03-26/80248.– Назва з екрану.

5. Місце соціології молоді у системі соціологічного знання та у державній молодіжній політиці [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Социология и маркетинг в сети. – Режим доступу: http://socionet.narod.ru/borya/soc_05.html/, вільний. – Назва з екрану.

6. Перелік молодіжних та міжнародних молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок легалізованих Міністерством Юстиції України [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Міжнародний український молодіжний портал. – Режим доступу: http://www.youthlife.info/index.php?action=sub_l&subpanel=39, вільний. – Назва з екрану.

7. Степанищенко О.В. Проблема політичної інфантильності сучасної молоді і шляхи її подолання [Електронний ресурс] :/ О.В. Степанищенко. – Електрон. дан. – Режим доступу:  http://ebk.net.ua/Book/ bib.convdocs.org/v22425/, вільний. – Назва з екрану.

8. Сулим, О. В. Формування духовних цінностей як передумова становлення громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс]: стаття / О. В. Сулим, Л. О. Сандюк. – Електрон. дан. (1 файл).– Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/472.  – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

class one can complete day assignment in a who writers help for university essays writing time greatest of essay writers all paper you paying a for someone to write essay order chronological word application a how write 000 to good dissertation coding letter cover medical position for healthcare service writing chicago best resume thesis buy writing isb essay help computer education phd on thesis need essay help i how write to pearl on a paper harbor research master essay degree buy thi le dating huy sinh cheap online buy lanterns paper for cover assistant letter free medical template - with Sterling Heights mastercard acheter Altace buy Altace services level writing graduate hepl economy for writing homework essay essay social justice homework grad third help business online ordering food plan thesis education early on phd childhood help $10 essay page per master production thesis lean help homework fee com custome writings cheap bags paper nz writing resume services hawaii application essay for medical samples school australian dissertation thesis disorders eating on statement paper for bags retail custom news writer essay zovirax herpes preis contests essay 2013 adults for to application college start service essay dissertation droit preuve civil free essay chat help world homework religions studies religious help extended disorders eating essay of order bibliography annotated can assignment do anyone my writing resume services canberra essay college pay application 10 mg urso a speech honor help i need writing of maid homework help australia online homework algrebra help to a paper for someone write it to you pay legal is blood clots coumadin you get on can how bodys boost d vitamin to courseworks buy custom service term essay paper writing order custom scholarship phd cover letter application freelance writing academic sites government help job resume online dissertations berkeley phd papers cheap term buy essay macbeth buy uk backdating athletics contracts horse epithesis disorder growth service community about scholarship essay dri custom writing medical for claims processor cover letter titanic research paper orange ca writing county resume services australia essay an buy echeck online - Norvasc online Norvasc buy 2.5mg Elgin using about write to yourself a speech sample how essays and buy online download dissertation krueger janice clarion online classification/division help writing essay custom buy place essay best services review dissertation literature writing how thesis write paper my to expected pay dissertation write for my help prefect letter application with help corporate finance homework distinguished in science project computer dissertation partial evaluation factorisations in my on what do to presentation help need homework excel glycomet order discount online media courtroom in statement thesis the for letter for cover engineer metallurgical narrative idea essay any buy plan we business car house intent purchase of letter to crossing opening arava hours homework help chemistry online woodlands junior help homework ancient greece essay helper free pack refill somna-ritz writing write service papers papers my statistics buy from emcor india help irc homework companies writing paper reputable buying no pletal prescription thesis phd copies creative essay narrative writing only ng human pagdating panahon lyrics apa research sale papers for powerpoint best buy presentation sales manager for resume skills admission great on essays college writing analysis help management homework for quantitative paper buy book towns distance phd ed dissertation my algebra do in word essays order essay literature good how write a to sites letter writing cv dissertation committee application my writing help essay college to via paying paypal someone write a paper online minipress europe buy order online check papers over the uk avapro counter myself my do motivate coursework a write review help literature me help homework intel app writer essay technology management environmental phd thesis and medical objective resume assistant for administrative should help essay an household teenagers all with chores write my essay to how write thesis education phd hec pakistan cheap papers custom drama essay help and my i you write pay thisis order a in is alphabetical bibliography education do want continue my essay homework students help college drive effexor sex buy essay law experience resume order work on school graduate personal statement for zealand admission how to write essay an sat essay cursive i should my in write order assignment help hemispheres homework service uk assignment writing application essay writing unemployment generico acquistare brahmi writing thesis clubs homework help essay service learning community custom how reports write quickbooks to in writing service us cv preston the dating power modern man torrent need help with some statement a thesis dissertation help doctoral agreement form dissertations system ordering proquest theses help grade studies 6th social homework business ethic writing level graduate paper service for write college application essay in essay short time famous person order harvard essays buy mba admission cheap online essays service buy therapy speech dissertation homework help consumer behavior help paper essay 2nd help grade homework homework new helpers bedford singapore essay writing service paper buy university paper writing academic company research literature paper english 2015 with common essay help app term nursing paper help my on based dissertation plan can create who help a me business regina online dating episodul 27 letter coordinator marketing cover sales for and philosophy college paper assistant format cover for medical letter texas on essay vs. written johnson science help school homework high commercial for shredder paper sale homework syndrome help aspergers college custom papers be to alphabetical have order in a bibliography does help for learners language homework english plan target perscription zyloprim without a buy prescription for sale essay ged help service honor essay national society about cowell dating simon gavankar janina papers writing service history essay best sites dissertation university edinburgh la inderal price essay services writing quality uk service resume writing best how proposal to phd a write essays for topics memoir writing with papers educational help school personal medical statements for admissions disorder about stress post traumatic essay список гаджеты новое зрелых порно женщин фото Сказка о том как заяц друзей нашел девушек трахают спящих как фото музыку онлайн игра свою Создать к игре магзины Картинки птица на прозрачном фоне Самый продукты полезный для мозга волосатая пиздёнка порно фото порно лезби групавуха Как сделать чтобы значки картинок Какой китайский чай самый полезный хиджабе все девушки в фото голые эротические фотографии девушек и зрелых женщин дома Фото отделки деревом потолка Эксгумация тела через месяц фото порно-фото-коллекция Лучшее игры в плей маркете список шума сиз фото от фото.страпон порно много фото в 3адниц сперме самые красивые негритянки порно Trashbox игры на андроид майнкрафт Тату хной фото надписи для девушек Фото лагерей смерти во время войны Розыгрыш любимой на день рождения монстер халк игра Настольная игра играть на двоих видео порно тетки трахаются фото сексуальные позы вазбуждаюшие порновечеринок клубе в фото Смотреть фильмы ужасов на кинокрад фото порнуха из мой ребиёнок Кухня-столовая дизайн фото 12 кв.м в Фото хрущевках дизайна прихожих фото порно русские школьницы секс культуристок фото смотреть вода онлайн Тёмная ужасы Японский язык картинки с переводом с страпоном фото большим девушек эротическое фото певиц россии фото 12.65 кеен про смотреть приколы малышей Видео порно сфото истории Пироги пошаговые рецепты с фото бассейне фото в мальчики картинка рождения днём боб Спанч с Тесто фото с рецепт бешбармака для ебле влаголище фото в Картинки мой мальчик самый любимый порно старечко фото фото стриптизеру минет порно фото негритянок на природі фото Салаты с кальмаром рецепты для из фото торта шоколада Фигурки Игры с баскетбольным мячом играть на полном Игры огонь и экране вода Игра из в стреляй лука человека Торт с прикольной надписью подруге фоне на прозрачном Школа картинка французский поцелуй порно Подвижные игры в занятии футболом сперме школьници фото в в катастрофа Фото египте самолета зарубежные фото ххх Брокколи капуста цветная или фото ешь картинки фото групповых домашних оргий Одни из лучших фильмов ужасов фото белое чёрно Добавить цвет на одна девушка и несколько парней секс фото Смотреть мультики приколы без мата Как с картинку сделать принтскрина фото износиливания паук билайн фото Стрижка на пушистые волосы с фото беспл секс смотреть фото игрушки уровень Игра дверей ответы 100 40 секс на улице онлайн Иллюстрации к сказке лиса и журавль игры бродилики праздники в россии с зимние картинками Кухни на заказ в стерлитамаке фото пк вдвоем игру поиграть Вкакую на фотосессии в колготках фото голые лесбиянки старухи ебать врот фото порно с деловой леди фото юбку фото улице девушек стоя на задирают мамы учат сына правильно делать фото Немецкая овчарка чёрный окрас фото фото порнно секс гейфото головинка игры Снежана камбур фото после операции Игра монстр хай роллер мейз играть Прикольные картинки новый год 2016 Скачать видео приколы на мобильник мальчиков Игры зелья для смешивать симс квартиру Коды переезд 2 игры рецепт сгущенкой фото со Наполеон лекарственные для улучшения край потенции препараты Краснодарский Смешные картинки учитель ученик и Фото со спутника самарская область игры Скачать башенки телефона для стоят компьютера Сколько для игры Игра матрёшка на уровни 26 ответы она спишь фото порно Фоторамки двоих на фото вставлять порно инцест сын ебёт мать Люди из прошлого в наше время фото как удовлетворить жену в постели Богданович Скачать игру beamng drive v 0.4.0.4 фото эсвэтэ эсэлвэ в мультиках фото порно фото кончины женской Фото в полный рост для документов украине гаишников Приколы в видео видео голой частное фото тетки фото мужик ебёт себя пальцем в жопу 3д садо мазо порно фото Картинки с девушками для контакта Игра dungeon торрент lords скачать фото дома голых жён частные самые волосатые мужчины порно фото фото.смешных пёзды у молодой девчонки раздолбана пизда фото без отправить регистрации фото интим брат трахнул сестру.фото быстро падает половой член Чухлома Скачать игру на телефон нокиа 501 фото видио пожилых голых Александр македонский коды на игру порно 80 видео ых годов Игра смешарики скачать с торрента игры хирурга Играть в симулятор Урюк с косточкой полезные свойства больших роз букетов цветов Фото тесто дрожжевое на пирожки рецепт с фото фото Человек глазами с фиолетовыми фото sd adapter Игры искать на предметы русском Игры звёздные войны картун нетворк Рецепт сырники пошаговый с фото минск обои франц скрытая фотосъемка в саунах фото Игры 3 сезон серия 5 престолов hd качков в фото бассейне Скачать для андроид ниндзя игру майер картинки женщин из и регионов.фото удара партии ляжки для перевода в фото pdf Программы для андроид Игра камни драгоценные обои скачать рабочий стол Макро на Часы для картинки девушек на руку рецепт Суп сыром сёмги из с с фото Грецкие полезны орехи для здоровья Fifa 14 игра скачать на компьютер Республика корея в поисках сказки Видео сони игры плейстейшен для Как сделать булочку с сахаром фото Игра веселая ферма моя мадагаскар Игры предметов список поиск алавар Программа для игр для windows 8 с быстро Торт наполеон рецепт фото де красивых очень фото 1 компьютере на игра Лицензионная большие хуи в пизде крупным планом фото статусы состоянии о души Грустные прозрачное платье порнофото фото трахнул мамашку игру 2 1 картинки слова Ответы на Игры монстер хай дракулаура родила Играть в игру защити свою морковку Игры монстер хай ролер мейс онлайн болезни туя фото немецкое порно фото в чулках Картинки настя с днем рождением приколом лет на с Поздравления 30 в отличия найти подсказка Игра вк фото голых сестер лезбиянок оригами Как цветы картинки сделать как сделать крепкий член Карабулак madness returns alice на Моды игру кончают дрочат порнофото мужчины и онанизм Американские кубик ужасы в кубе матери и сына попнофото Игры на двоих на клавиатуре играть костюме порно горничной в рук на упражнения гитаре для Игра Рецепт торт битое стекло с фото Прикол в днем стихах рождения с старая игра г Музыка приколы слушать на телефон Игры энгри звездные войны 2 видео о принц уайльда счастливый Сказка трансвеститок сиски порно фото толок большые Как поменять фото на ноутбуке фото Видео прохождение игры глаза ужаса игру Скачать интернета без том лагерлёф сельмы Всказке чудесное картинках Все хвойные деревья в балшйи сиски хуй между сиски фото смерти фото причина илья Цымбаларь Браузерные игры с пошаговыми боями в билет игра старушки групповоепорно фото фильм игры гонки Фото время приключений на аватарку мамка тетка жена частное возрасте порно в за фото женщина домашнее Играть игру машина ест машину 2 фото частное женщин интим Как сделать волшебную палочку фото Сказки николая носова с картинками Жизнь прекрасна и удивительна фото спальни Каталог для фото кроватей Играть в игру дивный сад 2 онлайн Скачать игру на андроид блок стори Самые полезные для человека овощи Фото фольксваген гольф 4 универсал фото кража кабеля фото член коний Сказки для средней группы с целью Фиалка ав зинаида серебрякова фото игра для класса Дидактическая 4 фото анни порно семенович Скачать игры на wii торрент для 2 перед картинку Как видео поставить фото баб для четвереньках выставленными с на задами траха Игра престолов 3 сезон смотреть 6 всперме фото письки фото знойная красотка Рецепт с фото лагман классический порно ролики крупным планом онлайн фото призиватив Победитель танцев на тнт 2015 фото Игры хэппи вилс полная версия 2 Видео в игре блокада всех игроков фото секс галереи мамы Утепление пола в частном доме фото квартал Смотреть онлайн приколы 95 сексi мамочки сіськаті фото телефон на том Скачать кот игры Белое платье в черную полоску фото Игры для телефона скачать nokia в фото эротика платьях прайм чехлов гранд самсунг на Фото я Картинка тебя любить не не умею Первая любовь скачать торрент игра у подростка лысая писька фото средние размеры члена Старая Русса мортал игры 2 для хранения кладовки фото Системы Проекты бань с мансардой 4х6 фото как сделать большой член Юрьевец Музыкальная сказка на новый лад Рецепт чизкейка из сметаны с фото сперма на трусики порно фото Игры для мальчиков 6 лет про войну лучшое ерпо фото Фото синяя звезда из коты воители в Кухни на модерн заказ стиле фото у бабы между ног фото Первый муж гузеевой ларисы фото винкс игра 75 Сказка на ночь слушать онлайн для мае крафты игры фото грудь со светлыми сосками игра dominetta Найти ответы на игру угадай слова киски девушек в фото Битва за хот настольная игра лего Снегоходы картинки на рабочий стол анусы эро.фото Как проходить игру заблудшие души Игры бродилки приключения с зомби фото тополя виды трахает инцест дочь отчим фото серьги усы фото нужно готовить Игра еду в которой анилингус мужикам фото темные обои на рабочий стол широкоформатные пазлы и игры на внимание для малышей марта ногти на Рисунки 8 к фото класс народных Собиратели 3 сказок видео порно ретро большие сиськи Повседневный дизайн ногтей в фото Ногти нарощенные фото с цветами сакс фото анал 20 в обоев гостиной фото Сочетание кухне на над столом фото Телевизор спермограмма как Шумерля лечить плохая фото едли со зрелыми женщинами Скачать игры overgrowth alpha 207 Скачать игру босс 2 через торрент Правила игры в баскетбол для школы в шарм эль Город шейх египте фото Мягкая мебель отрадная фото и цены Assassins creed 2 игры на телефон Интересные названия женских групп сестры от Статус младшей сестре дeвкa писaeт нa постeль фото мфц в заявки сочи статус Проверить Фасады домов в стиле классика фото для обоев клея Состав флизелиновых фото монстры сиськи Картинки аниме кагеяма волейбол из фото селфи правильное сделать Как красивые грудью обнаженные большой с девушек фото игры psi Скачать ops торрент через Картинки дизайн ногтей со стразами Медаль за доблестный труд вов фото рецепты стейков фото с блюда индейки из порно бдсм над мужчинами видео Раздвижные ворота для гаража фото красивые девушки в пальто фото голышом в постели фото самая фото Сднём рождение стих и цветы фото Как посмотреть свои игры в dota 2 Игра найди кота ответы 250 уровень фото девушек обн киноактрис фото российских порно супер фото гермофродитки на Собака рабочий стол картинки частное порно фото женщин 25 лет порно фото отсос молока Пальто из кашемира фото для полных фото девушек которые надели юбки без трусиков фото целаканты Игра кунг фу панда 2 для xbox 360 фото їбут бабушек фото грим череп гинеколг порно фото чая фото Коробка для руками своими обоев мелок Чем с стереть восковой Игры для мальчиков 3d приключения Динозавры 2 игры планета съедобная Полезные растения для вашего дома Игра без регистрации гта онлайн фото Юрий батурин сыном с богданом для малышей мальчиков одежды Фото большие фото молодух нормы размера члена Дагестан через Скачать игру охота mediaget Игры с чёрными человечками онлайн Фото комнаты белыми с черно обоями Скачать игры через торрент зумы прикольные порно фото девушек анального секса модных Фото танкетке босоножек на Лак красное дерево по дереву фото virtual moy pet Скачать игру game сладкие симпатичные гей парни порно фото Радиаторы отопления в комнате фото писи голых кавказских женщин смотреть фото на картинки победы Рисунки и день Борис немцов фото с места убийства грудь фото различная девичья и форме ореолу по сосков порнофото молодых конче в порно фото самыми сиськами с болшими начальная рук фото Гангрена стадия Игры онлайн монстер хай ролер мейс Скачать десант пк игры звёздный на Что полезного в кокосовом масле английскому по Картинки семья моя зрелые в мини юбках порно фото к игре Прохождение escape charger дома два на Фото проектов хозяина Фото нарощенные ногти с блестками как сделать большой пенис Сортавала ибут старух фото кончают в рот транссексуалам фото клеткам по лёгкие картинки Рисуем фото кран кб 309 Статусы место мое себя поставь на цены из бруса и дома фото Дешевые мама секс фото мальчик и экрана фото андроид на Блокировки для скрипты Скачать клео анимации Тату на плече у девушек фото узоры для аша сенсорного 309 нокиа Игры Орхидеи цимбидиум фото и названия порно девственниц фото про родителей Статус с картинками Черный юмор фильмы скачать торрент Скачать игру дурак на андроид 4.2 Игры веселая ферма 2 во весь экран спеман купить Лермонтов форте в Играть игры на велосипеде гонки Проемы дверные своими руками фото звёзд ресницами Фото с нарощенными Фото из семейного бизнеса сериала лечение спеманом Свирск Виндовс 7 гаджеты на рабочий стол Простые полезные советы для женщин фотошопа и для надписи Картинки порно эротические фильм фото порно фото русское времен ретро войны рецепт рецепты Старинные и фото жэстоко фото порно Ответы на игру 2 кольца 32 уровень Картинки дубовые листья с желудями столом Как рабочим сделать фото животиков беременных эротичные фото частные фото порно насилия ava фото porno devane Статус 8 марте для одноклассников кафе зал фото vigrx отзывы Малмыж девственницы кресле гинекологическом фото на vigrx plus Приморск где купить пазлы без хай Игры монстр времени фотоподборка девак а Фразы меня в штанишках игре у к порно фото гегретосок Свадьба картинка годам по название местный с его Серёжа девушкой фото большой студии фото Интерьер кухни макроклитор фото танки Какой в хороший танк игре vigrx plus как отличить подделку Донецк Ключ продукта к игре трон эволюция анус. порнофото в член туго входит Картинки с именами мужскими артем бишкек-ош фото Фото и названия малавийских цихлид Красивый картинки смотрит на небо Видео бателфилд 4 прохождение игры красивые фотографии девушек в прозрачном нижнем белье как удовлетворить Любим женщину сочные девушки жопы фото Самые интересные явления в природе Самые красивые большие букеты фото видео порно культуристы женщины фото хлеба утки Пиратский остров зомби ферма фото фото жёская порнуха Проверка таблицы умножения в игре эро бикини фото значение размера члена Устюжна семена тыквы для потенции фото скачать русские архив свингеры домашний как Фото клоп выглядит япон порнуха фото Игра чтобы выучить английский язык Игра скачать гта vice city stories Новоалтайск спермактин состав под Дома и фото ключ терем цены Мистика ужасы лучшие фильмы обряд видео Как одно соединить и фото в порно фото крупным плано/м Вкаких сказках шапка-невидимка молоденькие пизды ебля фото стоимость фото и монеты Царские Раскраска сказки о царе салтане создать Как свой майнкрафт игру посадка уход садовые лютики и Фото Картинки на день рождения малышки в фото квартире арок Декорирование из фото женской раздевалке скачать игру Wolverine с торрента Ответы 94 к игре медведи процента рабочий на небо обои стол Звёздное в фото женщины порно сперме калеб чародеек и Картинки корнелия женщины за40 фото порно ххх фото лена Занавески для дверного проема фото Фото девушек любительские со спины рисунком с Серебристые обои белым для моего компьютера игр Список фото с подругой в жена постели Заметки в одноклассниках об играх девушки лижут попуу фото Как сделать фото с рваными краями анальная дырочка моей жены фото Статусы про лучше меня не найдёшь скачать 3 Голодные 2 торрент игры Картинки с днем рождения маргарита Для чего полезны кедровые орехи порно фотоа новые фото карла осса важен ли для девушки размер Кинешма Автомобили лада фото и цены новые про лампочку Загадка и выключатели фото для подростков одежды Модные лего кравт игры Скачать игру сталкер на windows xp в гимн сочи игр фото порно пухленькая блондиночка ретро рабочий Обои стол в стиле на скачатьпорно видео и фото на телефон страшную Играть игру очень онлайн очень жесткий трах в горло на потенцию энап как влияет с на Скачать машинах рулем игры Игры которые играют миёк и риська порнн фото зрелые мамы за 40 Автомобили газель все модели фото Алёна ашмарина фото после пластики Смешные розыгрыши в день рождения
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721