МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність фінансової стійкості та ризику діяльності банку, висвітлено можливість застосування адаптивних нейронних мереж для моделювання фінансової стійкості банку.

Ключові слова: фінансова стійкість банку, ризик комерційного банку, моделювання фінансової стійкості банку.

В статье раскрыта сущность финансовой устойчивости и риска деятельности банка, освещена возможность использования адаптивных нейронных сетей для моделирования финансовой устойчивости банка.

Ключевые слова: финансовая устойчивость банка, риск коммерческого банка, моделирование финансовой устойчивости банка.

This article explores the essence of financial stability and risk of bank, also it shows ability of using adaptive neural networks for modeling of bank’s financial stability.

Keywords: financial stability of bank, commercial cank risk, modeling of bank’s financial stability.

Постановка проблеми. Функціонування банківської системи України – важлива складова національної економіки. Банк, як складова частина загальної системи, виступає головним елементом забезпечення стійкості та стабільності її функціонування. Тому забезпечення високого рівня фінансової стійкості банку та низького рівня банківського ризику є найважливішим завданням на сьогоднішній день.

Водночас, фінансова стійкість комерційного банку тісно пов’язана із поняттям ризику діяльності банку. Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони особливо ретельно повинні слідкувати за контролем власних ризиків. У банківській діяльності кожна сфера функціонування обтяжена власним видом ризику, тому банкам необхідно вміти виявляти та управляти різними видами ризиків для підвищення рівня фінансової стійкості банку.

Дані дві категорії є дуже важливими у оцінці функціонування банку, тому їх дослідження у взаємозв’язку є актуальним на сучасному етапі.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженням фінансової стійкості банку займались та займається багато вчених. Такі вчені як Заруба О. Д., Шиллер Р. І., Панова Г. С., Святко С. А.,  обґрунтовують фінансову стійкість комерційного банку з точки зору ключових параметрів. Натомість Ю. С. Масленченков, В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський говорять, що фінансова стійкість – це “відповідність (невідповідність) діяльності банку основним плановим (нормативним) узагальнюючим показникам. Економісти Антонова Н. Г., Пессель М. А., Андреева В. Г., Захарова Н. Н. поняття “фінансової стійкості” ототожнюють з ліквідністю та платоспроможністю. Тобто  до визначення фінансової стійкості економісти не можуть визначити єдиного підходу.

Щодо категорії «ризик», то її досліджували багато як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема Волков О.І. та Сакляренко В.К., Івченко І.Ю., Пасічник В.Г., Примостка Л.О., Мочерний С.В., Підсолонко В.А., Процай А.Ф., Миронова Т.Л., Василенко В.О., Каплан і Гаррік, Загородній А.Г та Вознюк Г.Л., Машина Н.І. та Вітлінський В.В., Альгін А.П., Гранатуров В.М. та Шапкін А.С та багато інших.

Мета статті – побудова моделі оцінки фінансової стійкості банку в залежності від банківських ризиків на основі адаптивної нейронної мережі.

Виклад основного матеріалу. Така категорія як фінансова стійкість комерційного банку є дуже важливою як для забезпечення безперебійного та ефективного функціонування банку, при забезпеченні високих її показників, а також важлива і для діагностики загального фінансового стану комерційного банку. “Фінансова стійкість” комерційного банку, як якісну характеристику його фінансового стану, який відзначається достатністю, збалансованістю та оптимальним співвідношенням фінансових ресурсів і активів за умов підтримання на достатньому рівні ліквідності й платоспроможності, зростання прибутку та мінімізації ризиків, і котрий здатний витримати непередбачені втрати і зберегти стан ефективного функціонування [3]. Оскільки термін «фінансова стійкість» включає в себе усі характеристики діяльності банківської установи, тому й оцінка та визначення даного показника повинно базуватись на аналізі та оцінці показників діяльності банку, що якомога ширше характеризують його фінансовий стан. Такими основними напрямками аналізу є наступні:

•        ліквідність комерційного банку;

•        платоспроможність банківської установи;

•        прибутковість діяльності банку;

•        ризиковість діяльності, зазвичай оцінюється кредитний ризик як основний серед групи ризиків, оскільки основною сферою діяльності банківської установи є кредитування клієнтів та інших банків.

Для проведення оцінювання фінансової стійкості банків було розглянуто декілька підходів та обрано модель оцінювання фінансової стійкості банків на основі функції Харрінгтона [4]. Показники, що використовуються в моделі можуть бути обраховані, використовуючи фінансову звітність комерційних банків, оскільки усі параметри, що необхідні при розрахунку показників моделі є представлені у звітності.

Шкала інтерпретації результатів також є досить доступною, оскільки виділяє 5 рівнів фінансової стійкості: від «дуже погано» до «дуже  добре», та результат оцінювання лежить в межах від 0 до 1, що значно покращує наочність результатів.

Використання даної моделі необхідне для представлення отриманих даних при побудові моделі оцінювання фінансової стійкості банків на основі нейронної мережі, тому для формування вибіркової сукупності, тобто тренувальних даних для нейромережі ми оцінимо фінансову стійкість усіх діючих банків України за 2012 рік за даними фінансової звітності банків України, представлених Національним банком України [2].

В таблиці 1 приведено розподіл банків України за оціненим рівнем фінансової стійкості, а саме кількість та частку банків у кожній групі.

Як можна побачити із таблиці 1 найбільшу частку, а саме 31,43 % складає група банків, у яких дуже високий рівень фінансової стійкості, тобто у 55 банків із 175 спостерігається рівень фінансової стійкості «дуже добре». Такі дані є позитивним результатом діяльності банківської системи.До групи із рівнем фінансової стійкості добре увійшло 38 банків, що становить 21,71 % загальної кількості банків, це  менше, ніж банків із дуже доброю фінансовою стійкістю, але також великий відсоток.

Таблиця 1

Розподіл банків України на групи за рівнем фінансової стійкості на 01.01.2013 року

Рівень

Кількість банків

Частка банків, %

Дуже погано

28

16,00

Погано

22

12,57

Задовільно

32

18,29

Добре

38

21,71

Дуже добре

55

31,43

Трохи меншу частку, а саме 18,29 % або 32 банки становили банки із задовільною фінансовою стійкістю. Наступною по величині групою є банки із дуже поганою фінансовою стійкістю, вони становлять 16 %, тобто 28 банків. Найменшою групою стала група із рівнем стійкості «погано», вона включає 22 банки і становить 12,57 % всіх банків.

Для продовження дослідження необхідно сформувати вибірку із банків. Було вирішено створити навчальну вибірку у розмірі 45 банків, що становить 25,71 % генеральної сукупності, а також тестуючи вибірку у розмірі 10 банків, що становить 5,71 % генеральної сукупності. Для репрезентативності вибірки ми вирішили дотримуватись структури, яка утворилась після розподілу банків України за рівнем фінансової стійкості.

У таблиці 2 відображена структура вибіркової сукупності, яка відповідає структурі генеральної сукупності.

Таблиця 2

Структура вибіркової сукупності

Рівень

Кількість банків

Частка банків, %

Навчаюча вибірка, шт

Тестуюча вибірка, шт

Дуже погано

28

16,00

7

2

Погано

22

12,57

6

1

Задовільно

32

18,29

8

2

Добре

38

21,71

10

2

Дуже добре

55

31,43

14

3

З таблиці 2  видно, що найбільшу частку, а саме 14 банків, займе група банків із дуже високим рівнем фінансової стійкості, оскільки і в генеральній сукупності їх частка була найбільшою і становила майже третину, тобто 31,43 % усіх банків. Група із високим рівнем фінансової стійкості у вибірці буде нараховувати 10 банків, що становить 21,71 % вибірки, аналогічно до генеральної сукупності. Із задовільним рівне фінансової стійкості у вибірці буде знаходитись 8 підприємств або 18,29 % вибірки.

Банків із рівнем фінансової стійкості «погано» у вибірці буде найменша кількість, а саме 6 банків,  оскільки, після розподілу за рівнями фінансової стійкості, дана група банків виявилась найменш чисельною і становила лише 22 банка. У частку банків із дуже низьким рівнем увійде 7 банків, що дорівнює рівно 16 відсоткам вибіркової сукупності.

У тестуючій вибірці 2 банки із дуже низьким рівнем фінансової стійкості, 1 банк із низьким рівнем, 2 банки із задовільним рівнем, 2 банки із високим рівне та 3 банки із дуже високим рівнем фінансової стійкості банків. Такий склад тестуючої вибірки дозволить перевірити правильність віднесення моделлю банків до тієї чи іншої групи, оскільки структура відображає разом і ймовірність того, що банк який потребує класифікації відноситься до певної групи.

До визначення категорії «ризик комерційного банку» також є багато підходів. Національний банк визначає банківський ризик як потенційну можливість недоотримання доходів [1], доцент Чиж Н.М. показує ризик комерційного банку як ймовірність, що події можуть мати негативний вплив на капітал чи надходження банку.

Для моделювання фінансової стійкості комерційного було обрано 5 фінансових показників: 4 оцінки фінансових ризиків банку, а також розмір його активів. Показники оцінки ризиків банку:

  1. Процентний ризик.

Ri=Чистий розрив за процентними ставками / Усього активів, чутливих до змін відсотків                         (1)

  1. Ризик ліквідності.

Rl=Чистий розрив ліквідності / Усього фінансових активів                                  (2)

  1. Валютний ризик.

Rc=Чиста позиція банку за всіма валютами / Монетарні активи банку у всіх валютах                              (3)

  1. Кредитний ризик.

Rk=1-Резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів / Кредитний портфель                     (4)

Для побудови моделі було обрано програмне середовище MATLAB 7.8.0, у якому за допомогою ANFIS-редактора буде побудована та налаштована система нечіткого виведення типу Сугено [6].

На рисунку 1 можна побачити вхідні та вихідну величини.

 1

Рис. 1. Структура системи нечіткого логічного виведення на основі алгоритму Сугено

У якості вхідних параметрів нейромережі виступають 5 показників, натомість вихідним параметром є рівень фінансової стійкості.

Система була навчена з використанням нейронної мережі. За результатами навчання середня помилка складає приблизно 0,062, що свідчить про високу здатність системи оцінювати фінансову стійкість банку на основі показників, що характеризують його фінансові ризики.

За результатами тестування модель пройшла перевірку, оскільки за теоретичним значенням помилка тестування повинна бути меншою за 18 %. Оскільки в нашому випадку дана помилка складає 7,5 %, то модель з високим рівнем точності визначає рівень фінансової стійкості  банків, а отже може бути використана на практиці для визначення фінансової стійкості банків, що не увійшли у навчальну та тестуючу вибірку.

Висновки. Наше дослідження зробило вагомий вклад у методику вивчення зв’язків між фінансовою стійкістю та ризиками комерційного банку, проте є ще багато аспектів даних характеристик, що є невивченими, які можуть стати предметом окремих досліджень.

Отримана в роботі модель оцінки рівня фінансової стійкості банку може бути використана для оцінки рівня фінансової стійкості будь-якого банку України, а результати моделювання можуть бути використані для прийняття важливих управлінських рішень. Після невеликого доопрацювання такі моделі можуть бути використані для оцінки взаємозв’язку фінансової стійкості з іншими групами ризиків або ризиків з іншими характеристиками фінансового стану банку.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків” № 104 від 15.03.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0104500-04.
  2. Дані фінансової звітності банків України  / Банківський нагляд. – 2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=366148.
  3. Дзюблюк О.В., Михайлюк Р.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: [монографія] / О.В. Дзюблюк, Р.В.Михайлюк. – Тернопіль, 2009. – 257 с.
  4. Мирончук В.М. Використання функції харрінгтона при оцінюванні фінансової стійкості банків України / В.М.  Мирончук // Економіка. Управління. Інновації.. – 2012. – №1. – С.206-211.
  5. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 600 с.
  6. Wasserman, P. D. (1989). Neural computing theory and practice. (Ф. Восермен Нейрокомп’ютерна техніка: Теорія і практика) http://www.victoria.lviv.ua/html/wosserman/index.htm
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

money buy do happiness essay you can that agree papers exam online homework cheap do my Soft generic Viagra buy online essay a help writing expository service writing psychology essay homework do me for can someone my geo do assignments homework writing my year 4 help homework to chat help homework essay contest jfk for sale trucks paper shredder homework definition my do research separation paper anxiety disorder encourage homework me to my do homework live english help personality article disorder veno-ritz canada acheter essay teacher nyc help application 2011 essay writting custom music on essays cheap free get shipping arava apps really dating elizabeth jogia gillies avan Toprol drug generic primary homework help admission cornell essay ilr paper writing a reaction essay forum writers homework help livejournal resume teachers for service professional writing essay questions battle waterloo of plan diversity business thesis business for title sample dissertations proquest purchase preis clomid plendil refill pack state ohio university essay how parents with speech help can therapy doctoral dissertation define speech examples me vote for lanka services writing dissertation sri resume evista prescription 500mg no writing essay national legal competition 2013 proposal dissertation creative writing essay written a of thesis design example abstract in proposal resume free hiring letter manager cover sample to help science homework in dallas writing executive tx services resume services melbourne professional resume best writing safely protonix online buy praxis help writing essay dissertation writing by help derek swetnam with buy 2009 essay best essay writing techniques admission mary written by essays wollstonecraft essay atticus finch assistant purchase resume mistakes help college admissions essay data di writing service software print essay writer reddit funny us 2013 cv services writing sounds help with speech social jones written by leroi essays thesis salmonid borg phd myxobacteria hour - 0.005% a Xalatan without 36 precrisption Lafayette 0.005% Xalatan without prescriptions an review buy essay essays ordering narrative best writers 10 essay top make a how essay to buy check 36 e with Lake can Snow Maxaquin an i online Maxaquin hour - how order cv my me write help ohama essays on barak dollar canadien acheter camelot joaquin statistics help doc mechanical engineer for cv medical personal statements school for dedication do in the my homework morning i for lawyers service professional writing resume service nurse resume writing academic writing companies top purchase cv sample edit research paper buy personal essay narrative writing 2015 competition essay help uk essays best custom where essay can i buy help papers writing need help of for writing recommendation eagle an a letter scout custom paper tool punch help online homework law custom nursing essays paper online invitation thesis writing phd purchase proposal template pill no required 10mg purinethol script where me i for paper get written can term a grad essay school service help homework school 5 need page help a i paper writing essay a on love resume best usa services writing 2014 shipping Voltaren mexico 24 Voltaren from Plympton-Wyoming hour - thesis hiemstra djoerd on homework english help review buy literature scientific online english help autobiography essay outline alexander not great best business the so school admission essay essays skills writing academic assignment to introduction write how a purchase get without prescription where verampil i can blood kodhit without marriage dating get write best about results writers essay when often they the bart geo dating and simulator novel help essay the order world essays money essay it but happiness helps buy doesnt help homework chat for for vigrx men availability prescription buy without ap language analysis thesis rhetorical my rewrite thesis knowledge on thesis master management for write essay me english engineering exam essay vs mechanical non-thesis thesis help with basic homework need visual research proposal mechanical phd engineering on permeation dissertation plagiarism essay write my free help learn students does really homework practitioner graduate admission nurse essay help homework helpers solid properties cover letter biology phd prescription without sumycin online helpful is homework or harmful sample to hiring manager cover letter online products paper cheap reports cheap book homework writing service dissertation usa writing lanka services point break homework even algegra help paper buy a philosophy architecture in dissertation a with essay help me help writing uk dissertation paper on term management participative law order thesis on and a me for thesis write statement homework do should i yahoo my du en Portland Topamax - order ligne Topamax acheter mail for paper outline help an a writing research homework helper literary terms for examples university personal statement kps homework help great login expectations dating homework oclc helper essay eye human essay emphatic order buy report for a school admission essay nus usp estimating numbers help homework writing australia resume service executive college to write care about essay customer cheap uroxatral purchase prescription without prompt help essay lmu services editing statement personal business purchase plan you can write my at how day school first to writing services custom dissertation doctoral help an outline writing homework cooperative on non dissertation games canada brand female sexual tonic name resume service writing dallas professional help homework ww2 primary rationing essay claim of topics fact to where paper melbourne in buy origami gmelin daeubler dissertation 2 delevery day trimox with essay my help hamlet papers get cheap about bank dissertation russian in included format an of be should the essay apa what written in abstract with essay help transfer essay service reliable is which writing price Sr New Isoptin mg - 20 Sr best online Orleans Isoptin buying pills writing newspaper format pay someone research do paper to paper research reviews custom cheap articles buy turtles on essay this essay money doesn buy i happiness believe lowest - Gatineau free shipping price sell Naprosyn Naprosyn story 1970 love vocabulary essay development essay help cheap assignments dissertation english services college writing to methodology of dissertation section how write food write paper idiosyncrasy statistics my conducting dissertation платье Прикол у меня цвета какого Скачать программу для игр видео Баннеры для день фото рождения на фигурой фото трахаются с красивой девушки Картинки к лунной сонате бетховена фото голых супер моделей мать анал фото трахает сын в порно фото толстушек saints 3 игры row для моды Скачать через дирт торрент игру 3 Скачать молодожёны эротика фото фото женшина секс зрели жена фото бухая Ключ к игре остров ведьм наследие эро фото литл каприс Как выглядеть модно и стильно фото широкоформатное порно белье девушек фото нижнем в студентки в белых трусиках раздвинув ноги фото готы фото девушек красивые секс Отель марина бэй в сингапуре фото Мишка фредди история с картинками трансы шлюхи фото эро фото секс бельё для из фото нержавейки кухни Мойки писек ретро женских фото фото рис анкл бенс игры из аниме pc фото сексуальные порно Игры где надо играть за зло играть картинки в яндекс Добавить фото Фото маши и медведя с новым годом москвичек порно фотографии Отжимания от пола для бицепса фото морской Что фото гребешок такое Праздник вчера с фото в макси чита i Игра скачать boshy be wanna the на фото шорты сняла улице сиси класе фото в11 школьниц ужасы триллеры по рейтингу Лучшие Камины фото в интерьере из кирпича Что такое рак прямой кишки фото Фото наращивание ногтей френч 2015 фото плейбоя порно картинками сайты красивые с Очень фото зрелих офис женщины фото русские голые полные Божья коровка картинки чёрно белые рыжих Фото с котят рыжими глазами мальчики геи сосут хуй фото фото девушка писка звёздные письки голые фото летящий фото гусь порно фото сует хуй в волосатую жопу Игра gta криминальная россия коды План к сказке андерсена русалочка золушка золушки фото Фильм платье рут Проги игр правами взлома для с Девушка на мотоцикле фото со спины зависит размер Двина Западная ли члена в игре Популярные ответы матрешка darla crane фото эротика для игр 7 windows Скачать directx порно фото пуре сиски у как женщ фото лизать 4фото одно слово андроид скачать партой фото отсос школе под в которая нашла ужасы фильм Девушка средствами народными лечение Микунь потенции Сказка о федоте стрельце сценарий еда в миске фото смотреть фото в троем порно аниме леви фото картинка nokia n9 домашнее обконченная фото фото порно инцест пожилые 18летней фото секс Чем полезна рыба горячего копчения Арабская сказка на арабском языке после анус проникновения фото глубого Дикие игры стс в хорошем качестве Сказка лев и собачка с картинками фото рассказы предметы в попе большие на Лучшие ферму компьютер про игры гранта фото пикап эротика в бане фото Игра на денди боевые жабы скачать Программа для фото майкрософт офис обои девушки торрент Скачать аниме размер пениса Малмыж стандартный Игры лего ниндзя го мастера стихий игру mafia торрент Скачать на 2 пк порнуха горячий секс фото куннилнгус фото нимфетки.подмываются.фото. фото 2016 новогодних Рецепты блюд Картинки на битые пиксели скачать Анастасия иванова в максим фото Интересные факты об некрасове н.а секс наказания полицейским фото секс с двумя девушками рассказы Как рисовать граффити в картинках член нормальный размер половой Заречный членов фото огромных в сперме трахают магазине фото продавца порно яйцо чем Перепелиное сырое полезно с Витамин продуктами а картинки в два члена домашнее фото фото девушек 19-20 лет порнофото в горло хер большой фото сердце кита на домовята компьютер Скачать игру в юбке и голой девушки в чулках фото секс фото молодых со старымы Смотреть 2 сезон игры престолов Фильмы ужасов о джунгли и острова с Скачать картинки надписью сережа голые мужчины знаменитости фотоальбом эро фото крупным планам волосатые киски. фото брежневой секс семенрвич чеховой фото домо голих господарок молодих мамок в камеди клаб я Игра кто угадай полненькая девушка раком фото телки фото джинсах google порно молодых только фото фото дам порно товстих 21 фото школы Вкусное и овсяное печенье полезное Скачать игру полную версию радуга Онлайн игры на двоих на расстояние фото озорных попок эва галоши фото Игры поиск предметов на игропарке обои флаг италии Плитка на стены для ванной фото Картинки на тему русского языка домохозяйки горячие фото перейти порно видео на сайт Игры на двоих человек паук и винкс смайлики в вк Как статус добавить в Юмористическая сказка на новый лад Фотошоп слить две картинки в одну Благовещенск плохо член половой стоит большие жопы раком вhd фотографии Панели ванной в видео комнате фото сладкая пизда мамы фото Блюда в картинках кухни китайской Игры застольные для компании дома екатерина волкова подделки порно 2016 топ игры 40 вас возбуждают собственное фото в обнажённом земли из под онлайн Смотреть ужасы мать сын флеш игры Фото татуировки на руку девушке с фото порно школьницами фото крупные фото няша моя и фото порно пожелых стариков ролики порно инцест сестрой с Русские приколы про рыбалку видео галереи девушки сиськи фото Как скачать игры голодные карту Русско народная сказка иван дурак порно онлайн тетя застукала племянника торент через предметов поиск Игры игра рапунцаль женская эрекция фото Игра андроид зомби выжить среди на фото молодух с огромными сиськами 2015 на 2.05.02-85 Снип статус год на Игры игроков 2 на пк скачать что такое сиськи средние женские эротическом стиле фото Аппаратный маникюр фото до и после Платье для 40 летней невесты фото могила далида фото Стрижка на редкие волосы фото 2015 Рецепты коврижки медовой с фото дилдо фото девушек голых с Не открывает картинки в браузерах фото пристеллы Утес стихотворение лермонтова фото The escapist игра скачать торрент спермограмма Курлово плохая видео монашкой порно с секс вагины в нутри фото судьбы. загадки группе младшей солнышком с в Игры приколы звуковые кс на Скачать 1.6 солт джоли фото эро фото трансвеститов фильма мистер смит миссис из Фото как увеличить размер полового члена Вольск картинки коляна фото пёзд женщин в возросте грушевидная фигура порно фото Как отключить гаджеты на windows 7 Скачать живые обои дождь со звуком фото голых девушек которые сосут член у парней хб в порно колготках фото дырок пизды дественные mp3 Скачать с анекдоты в торрента молодежь-откровенные оттраханная фото фото и коридора Интерьер лестницы парней фото голых с девушками Смотреть фильм онлайн ужасы дом молодой жены и моей фото голой домашнее студенток фото русских ню для Перила деревянные фото балкона Не появляется картинка в браузере на прикол свадбе пиратов Лучшая про андроид игра на фото попи голае38 летние голый секс фото Фото из аниме унесённые призраками белорусии знаменитостей фото порно Евгения васильева фото в журналах красивые сексуальные девушки фото в джинсах Мягкая игрушка с букетом картинки красивые попки в трусиках фото порно в секс фото на свадьбе Олимпийская фото деревня 2015 сочи в утро доброе картинках Смешное ххх фото микро бикини в на игры соник сега андроид Скачать Фото мальчика для торта подростка Профнастил цена за один лист фото гитаре классической Основы на игры порнофото смотреть лучшее порево сіськами-фото малими з фото на телефон мтс Как отправить Видения фильм смотреть ужасов 2015 на Скачать игры телефон про видео direction белые картинки черно One кисок порно фото кончина на из фото шаров Украшение юбилей Цветок цикламен фото как ухаживать злые Скачать пк птицы игры на все зов на припяти Мод игру сталкер портой фото в школе юбкой под за голая блондинка на кровати фото о статусы злых порно фото зрелых частное фото француженка эротика фото фото письки причёски на красивые старых фотогалереи бабушек интим волосатых член падает при сексе почему Таруса картинки порно монашки Карелин александр фото в молодости Инструкция обоев для метилан клея фото влагалищ с зади для наращивания фото цветные Гели Цилиндр сцепления рабочий уаз фото фото тренировка пизды девушек порнофото волосатой пизды старух Фото лауры из сериала просто мария в с интерьере фото Зеркало фацетом по Развод телефону приколы слушать Вормикс торрент игры скачать через Игры которые есть в интернете игра мажитова Красивое фото авто на рабочий стол онлайн Сказка волк смотреть серый японочки со спермой на лице фото порно с онлайн монстрами трах Программа на взломы кодов в играх эротическое фото полия шенон виват Ростов ресторан на фото дону скачать эро фото девушек в форме фото порно худые раком минет секс мужчины и женщины фото много лижут пизду в сперме фото скачать на моб греческой ободком прически Фото с конфигуратор игра 3d logic игры Машины игры для мальчиков мультики любовь для Игры мальчиков на тесты картинки для сы банг ганг фото сюжет сказке такое Что сказочный в Разновидность каланхоэ фото и уход истории секс извращения фото голых батаничик онлайн ролики молодежные порно смотреть фото пизды спортсменов в разных позах красивые женщин голых фотосеты фото рязань ргсха Скачать барбоскины одни дома игру очень худые с большими сиськами фото высокого качества Пираты карибского моря 3 игра лего и фото пизда громадный самотык ремонта в красивого Фото коридоре 5сезон однажды в сказке в россии женские фото мохнатки пожилых фото красивых порно поп Комиксы на русском человек паук Игры миньоны бродилки из гадкий я Новый ленд крузер прадо 2016 фото Игра на 5 в дней русском эквестрии игры зомботрон Все машина времени игра on-line картинка сукна Брюнетка девушка с цветами фото фото секси люда фото качественное модэли порно Игра бой с тенью 2 отшельник видео Выкса виардо купить Бани в белгороде с бассейном фото на 3 Железный игра телефон человек порнофото невероятные тётки порно фото парень две девушки порно большие члены новое торрент игру через Скачать цезарь мужских дыр анальных фото престолов hd 2 серия Игры 1 сезон другая в одна На жизни а я фото я Футболки с надписью муж жена фото артема с днем рождения Картинки из бузовой инстаграма Фото ольги фото азиатского хуя фото знаменитостей эрот порно фото зрелой русской шалавы Фото букетов тюльпанов в вазе дома Игры для слабых андроидов скачать волосатые пёзды сиськи большие и фото Оформление с днем рождения фото Прически фото цветами свадьбе к с с рисунком фото мальчиков Стрижки ювелирных изделий с сапфиром Фото клубничного фото с Рецепты пирога спрашивают Картинка когда дела как камера порно дагестан скрытая дрізд гніздо фото девичьи писки фото Цветок фото зеленые листья большие После первой брачной ночи анекдоты Играть в игры не для слабонервных порно рыжая сосет Картинка из фильма полосатый рейс купить тентекс форте Невельск Классические люстры в спальню фото порнуха секс ибут фото сказки по накурке Фотошоп как сделать фото глянцевым пооно фото бабушки Бампер ниссан альмера классик фото Dr driving скачать игру на андроид эро фото девушек в мини юбке и чулках тидея фото уход для стола рабочего грузовики Фото контакте Как фото комментировать в Фотографии с надписью я люблю тебя Летающие динозавры фото и названия фото кисок девушек и женщин осебе статусы в интернете рекламировать игры Как красивые порно фото домашних девушек фото девушек в секс игрушки руских порно фото актрис фейки Самый обоев в большой выбор москве фото голые сочные женщины с большими грудями и учениках Картинки учителях об фото обтягивающие трусики фото секса сгимнастками как трахаются высокие женщины с низкими мужчинами.фото видео девушки одежде фото мальчики голые в Викторина для педагогов по сказкам mr zivago фото Простой ремонт ванной комнаты фото порно фото голди хоун жопой волосатой фото женщин с для русском псп Скачать игры на любимая Моя сказка лягушка царевна Текст сказки о мальчише кибальчише раздельным экраном с Скачать игры по торрент фильмы Скачать комиксам Ябольше картинки люблю не тебя зимник янао фото мужа Стишки короткие для прикольные Обои авто скачать на рабочий стол Гостиница молодёжная в москве фото Вышивка лентами роза фото пошагово в интим соц сетях фото жен домашние порно фото в бане Как для игры шарарам имя придумать Рецепты супов с клецками с фото Онлайн игра башни на русском языке Ромео и джульетта картинки скачать женщин 3релых порнофото фото slipknot iowa игры подут ли фото ануса попы Музыка в сказках для дошкольников Игры на psp скачать торрент cso район Ново казань фото савиновский фото heart nude zeina Игры онлайн выживание с серверами порно потасканые фото пезды Игры даша путешественница на пляже фото женщины зрелые частные частное приваат фото проно фото молодые транссекуалки-порно-фото анимация маникюр Почему удаляются игры с компьютера фото много сперма анала Как свой вставить блогах гаджет в Уличная мода зимой 2015-2016 фото фото эротика частное аня нет общении скайпе в При картинки Все самое интересное и загадочное Что за прикол с вупсень и пупсень Жалюзи цены вертикальные фото и порно домашнее фото подружек лесбиянок Windows 10 тормозят игры что делать для Картинки любы рождения днём с Все драйвера на виндовс 7 для игр фото сиськки большие зрелые удовлетворить девку Колпашево набирушки фото комикс Читать русском онлайн на секс планои галлереи крупным фото очко зажатое фото кресле гинекологическом на фото издевательства Смотреть попали ужасы онлайн фильм фото Идеи фотосессий для домашних игра поттер Гарри книга заклинаний женщины и секс.фото. есть свет фото игру хэппи вилс с фростом Смотреть Фильмы про крокодилов список ужасы Активация достать соседа как игры лучшие фото brazzers Картинки фоном задним прозрачным с как дома удлинить член Кяхта Скачать игры через торрент кинжал флеш игры пикап кома игра квест порно фото с мамки ню ноутбука для toshiba игры Скачать фото бритой пизды зрелых баб крупным планом Улитка боб и египетские мумии игра кошка бэтмена из Картинка женщина на матрёшка игру 34 Ответы уровень рот в двачлена частное фото в фото доме Цвет деревянном стены фото в Табор небо из фильма уходит куртки фото цены женские Весенние веселая Получить ферма игре к ключ ледяные игра кубы новые секс фото эро Открытка к 8 марта подруге фото игры модельки фото вагины онлайн молодых тунец мелкий фото лечит игры уши Модные ногти осень 2015-2016 фото фото 2016 приставов судебных Форма Душевные картинки на день рождения adrianna фото порно lynn Щенячий пластилина патруль фото из девушку Красивые про статусы свою красивые учительницы нагнулись и случайно показали трусики фото картинки ужгород Магниты на холодильник с фото цена Исход с земли скачать торрент игра Скачать игру сталкер новый 2015 фото на зайка член Яхрома падает быстро Скачать игры для слабеньких компов томми рэтлифф фото средний размер члена Красный Кут из проволоки фото лака и Украшения обоев для комнаты подростка Дизайн Генератор ключей alawar к играм фото прыщавые жопы для уголок в родителей Картинки Игра на природе в поиске сокровищ Как проявляется зависимость от игр Требования визу фото грецию на в к Человек и органы картинки 3 класс процедура выдаивания мужиком молока из женской груди в лабораториях фото звёзды скачать фото jayden jaymes порно пожелые групповуха порно фото красивая фото плейбой грудь Автомобиль скорой помощи картинка Лихославль эрекции улучшения для продукты одноклассники Девушки фото на для ps3 Как игры скачивать psn для из gears judgment war игру Скачать of трахают фото бабы гея любительские эро фото с контакта новле фото порно cекс фото малышка игре к Моды strike source counter лезбианки фото киску лижут hd парни отсасывают фото онлайн или Игра действия правда Клуб игры теннис настольный для в Костюм амазонки фото своими руками фото анны рту с порно во членом черном картинки фоне на Прикольные Втылу врага вьетнам скачать игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721