МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність фінансової стійкості та ризику діяльності банку, висвітлено можливість застосування адаптивних нейронних мереж для моделювання фінансової стійкості банку.

Ключові слова: фінансова стійкість банку, ризик комерційного банку, моделювання фінансової стійкості банку.

В статье раскрыта сущность финансовой устойчивости и риска деятельности банка, освещена возможность использования адаптивных нейронных сетей для моделирования финансовой устойчивости банка.

Ключевые слова: финансовая устойчивость банка, риск коммерческого банка, моделирование финансовой устойчивости банка.

This article explores the essence of financial stability and risk of bank, also it shows ability of using adaptive neural networks for modeling of bank’s financial stability.

Keywords: financial stability of bank, commercial cank risk, modeling of bank’s financial stability.

Постановка проблеми. Функціонування банківської системи України – важлива складова національної економіки. Банк, як складова частина загальної системи, виступає головним елементом забезпечення стійкості та стабільності її функціонування. Тому забезпечення високого рівня фінансової стійкості банку та низького рівня банківського ризику є найважливішим завданням на сьогоднішній день.

Водночас, фінансова стійкість комерційного банку тісно пов’язана із поняттям ризику діяльності банку. Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони особливо ретельно повинні слідкувати за контролем власних ризиків. У банківській діяльності кожна сфера функціонування обтяжена власним видом ризику, тому банкам необхідно вміти виявляти та управляти різними видами ризиків для підвищення рівня фінансової стійкості банку.

Дані дві категорії є дуже важливими у оцінці функціонування банку, тому їх дослідження у взаємозв’язку є актуальним на сучасному етапі.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженням фінансової стійкості банку займались та займається багато вчених. Такі вчені як Заруба О. Д., Шиллер Р. І., Панова Г. С., Святко С. А.,  обґрунтовують фінансову стійкість комерційного банку з точки зору ключових параметрів. Натомість Ю. С. Масленченков, В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський говорять, що фінансова стійкість – це “відповідність (невідповідність) діяльності банку основним плановим (нормативним) узагальнюючим показникам. Економісти Антонова Н. Г., Пессель М. А., Андреева В. Г., Захарова Н. Н. поняття “фінансової стійкості” ототожнюють з ліквідністю та платоспроможністю. Тобто  до визначення фінансової стійкості економісти не можуть визначити єдиного підходу.

Щодо категорії «ризик», то її досліджували багато як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема Волков О.І. та Сакляренко В.К., Івченко І.Ю., Пасічник В.Г., Примостка Л.О., Мочерний С.В., Підсолонко В.А., Процай А.Ф., Миронова Т.Л., Василенко В.О., Каплан і Гаррік, Загородній А.Г та Вознюк Г.Л., Машина Н.І. та Вітлінський В.В., Альгін А.П., Гранатуров В.М. та Шапкін А.С та багато інших.

Мета статті – побудова моделі оцінки фінансової стійкості банку в залежності від банківських ризиків на основі адаптивної нейронної мережі.

Виклад основного матеріалу. Така категорія як фінансова стійкість комерційного банку є дуже важливою як для забезпечення безперебійного та ефективного функціонування банку, при забезпеченні високих її показників, а також важлива і для діагностики загального фінансового стану комерційного банку. “Фінансова стійкість” комерційного банку, як якісну характеристику його фінансового стану, який відзначається достатністю, збалансованістю та оптимальним співвідношенням фінансових ресурсів і активів за умов підтримання на достатньому рівні ліквідності й платоспроможності, зростання прибутку та мінімізації ризиків, і котрий здатний витримати непередбачені втрати і зберегти стан ефективного функціонування [3]. Оскільки термін «фінансова стійкість» включає в себе усі характеристики діяльності банківської установи, тому й оцінка та визначення даного показника повинно базуватись на аналізі та оцінці показників діяльності банку, що якомога ширше характеризують його фінансовий стан. Такими основними напрямками аналізу є наступні:

•        ліквідність комерційного банку;

•        платоспроможність банківської установи;

•        прибутковість діяльності банку;

•        ризиковість діяльності, зазвичай оцінюється кредитний ризик як основний серед групи ризиків, оскільки основною сферою діяльності банківської установи є кредитування клієнтів та інших банків.

Для проведення оцінювання фінансової стійкості банків було розглянуто декілька підходів та обрано модель оцінювання фінансової стійкості банків на основі функції Харрінгтона [4]. Показники, що використовуються в моделі можуть бути обраховані, використовуючи фінансову звітність комерційних банків, оскільки усі параметри, що необхідні при розрахунку показників моделі є представлені у звітності.

Шкала інтерпретації результатів також є досить доступною, оскільки виділяє 5 рівнів фінансової стійкості: від «дуже погано» до «дуже  добре», та результат оцінювання лежить в межах від 0 до 1, що значно покращує наочність результатів.

Використання даної моделі необхідне для представлення отриманих даних при побудові моделі оцінювання фінансової стійкості банків на основі нейронної мережі, тому для формування вибіркової сукупності, тобто тренувальних даних для нейромережі ми оцінимо фінансову стійкість усіх діючих банків України за 2012 рік за даними фінансової звітності банків України, представлених Національним банком України [2].

В таблиці 1 приведено розподіл банків України за оціненим рівнем фінансової стійкості, а саме кількість та частку банків у кожній групі.

Як можна побачити із таблиці 1 найбільшу частку, а саме 31,43 % складає група банків, у яких дуже високий рівень фінансової стійкості, тобто у 55 банків із 175 спостерігається рівень фінансової стійкості «дуже добре». Такі дані є позитивним результатом діяльності банківської системи.До групи із рівнем фінансової стійкості добре увійшло 38 банків, що становить 21,71 % загальної кількості банків, це  менше, ніж банків із дуже доброю фінансовою стійкістю, але також великий відсоток.

Таблиця 1

Розподіл банків України на групи за рівнем фінансової стійкості на 01.01.2013 року

Рівень

Кількість банків

Частка банків, %

Дуже погано

28

16,00

Погано

22

12,57

Задовільно

32

18,29

Добре

38

21,71

Дуже добре

55

31,43

Трохи меншу частку, а саме 18,29 % або 32 банки становили банки із задовільною фінансовою стійкістю. Наступною по величині групою є банки із дуже поганою фінансовою стійкістю, вони становлять 16 %, тобто 28 банків. Найменшою групою стала група із рівнем стійкості «погано», вона включає 22 банки і становить 12,57 % всіх банків.

Для продовження дослідження необхідно сформувати вибірку із банків. Було вирішено створити навчальну вибірку у розмірі 45 банків, що становить 25,71 % генеральної сукупності, а також тестуючи вибірку у розмірі 10 банків, що становить 5,71 % генеральної сукупності. Для репрезентативності вибірки ми вирішили дотримуватись структури, яка утворилась після розподілу банків України за рівнем фінансової стійкості.

У таблиці 2 відображена структура вибіркової сукупності, яка відповідає структурі генеральної сукупності.

Таблиця 2

Структура вибіркової сукупності

Рівень

Кількість банків

Частка банків, %

Навчаюча вибірка, шт

Тестуюча вибірка, шт

Дуже погано

28

16,00

7

2

Погано

22

12,57

6

1

Задовільно

32

18,29

8

2

Добре

38

21,71

10

2

Дуже добре

55

31,43

14

3

З таблиці 2  видно, що найбільшу частку, а саме 14 банків, займе група банків із дуже високим рівнем фінансової стійкості, оскільки і в генеральній сукупності їх частка була найбільшою і становила майже третину, тобто 31,43 % усіх банків. Група із високим рівнем фінансової стійкості у вибірці буде нараховувати 10 банків, що становить 21,71 % вибірки, аналогічно до генеральної сукупності. Із задовільним рівне фінансової стійкості у вибірці буде знаходитись 8 підприємств або 18,29 % вибірки.

Банків із рівнем фінансової стійкості «погано» у вибірці буде найменша кількість, а саме 6 банків,  оскільки, після розподілу за рівнями фінансової стійкості, дана група банків виявилась найменш чисельною і становила лише 22 банка. У частку банків із дуже низьким рівнем увійде 7 банків, що дорівнює рівно 16 відсоткам вибіркової сукупності.

У тестуючій вибірці 2 банки із дуже низьким рівнем фінансової стійкості, 1 банк із низьким рівнем, 2 банки із задовільним рівнем, 2 банки із високим рівне та 3 банки із дуже високим рівнем фінансової стійкості банків. Такий склад тестуючої вибірки дозволить перевірити правильність віднесення моделлю банків до тієї чи іншої групи, оскільки структура відображає разом і ймовірність того, що банк який потребує класифікації відноситься до певної групи.

До визначення категорії «ризик комерційного банку» також є багато підходів. Національний банк визначає банківський ризик як потенційну можливість недоотримання доходів [1], доцент Чиж Н.М. показує ризик комерційного банку як ймовірність, що події можуть мати негативний вплив на капітал чи надходження банку.

Для моделювання фінансової стійкості комерційного було обрано 5 фінансових показників: 4 оцінки фінансових ризиків банку, а також розмір його активів. Показники оцінки ризиків банку:

  1. Процентний ризик.

Ri=Чистий розрив за процентними ставками / Усього активів, чутливих до змін відсотків                         (1)

  1. Ризик ліквідності.

Rl=Чистий розрив ліквідності / Усього фінансових активів                                  (2)

  1. Валютний ризик.

Rc=Чиста позиція банку за всіма валютами / Монетарні активи банку у всіх валютах                              (3)

  1. Кредитний ризик.

Rk=1-Резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів / Кредитний портфель                     (4)

Для побудови моделі було обрано програмне середовище MATLAB 7.8.0, у якому за допомогою ANFIS-редактора буде побудована та налаштована система нечіткого виведення типу Сугено [6].

На рисунку 1 можна побачити вхідні та вихідну величини.

 1

Рис. 1. Структура системи нечіткого логічного виведення на основі алгоритму Сугено

У якості вхідних параметрів нейромережі виступають 5 показників, натомість вихідним параметром є рівень фінансової стійкості.

Система була навчена з використанням нейронної мережі. За результатами навчання середня помилка складає приблизно 0,062, що свідчить про високу здатність системи оцінювати фінансову стійкість банку на основі показників, що характеризують його фінансові ризики.

За результатами тестування модель пройшла перевірку, оскільки за теоретичним значенням помилка тестування повинна бути меншою за 18 %. Оскільки в нашому випадку дана помилка складає 7,5 %, то модель з високим рівнем точності визначає рівень фінансової стійкості  банків, а отже може бути використана на практиці для визначення фінансової стійкості банків, що не увійшли у навчальну та тестуючу вибірку.

Висновки. Наше дослідження зробило вагомий вклад у методику вивчення зв’язків між фінансовою стійкістю та ризиками комерційного банку, проте є ще багато аспектів даних характеристик, що є невивченими, які можуть стати предметом окремих досліджень.

Отримана в роботі модель оцінки рівня фінансової стійкості банку може бути використана для оцінки рівня фінансової стійкості будь-якого банку України, а результати моделювання можуть бути використані для прийняття важливих управлінських рішень. Після невеликого доопрацювання такі моделі можуть бути використані для оцінки взаємозв’язку фінансової стійкості з іншими групами ризиків або ризиків з іншими характеристиками фінансового стану банку.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків” № 104 від 15.03.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0104500-04.
  2. Дані фінансової звітності банків України  / Банківський нагляд. – 2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=366148.
  3. Дзюблюк О.В., Михайлюк Р.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: [монографія] / О.В. Дзюблюк, Р.В.Михайлюк. – Тернопіль, 2009. – 257 с.
  4. Мирончук В.М. Використання функції харрінгтона при оцінюванні фінансової стійкості банків України / В.М.  Мирончук // Економіка. Управління. Інновації.. – 2012. – №1. – С.206-211.
  5. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 600 с.
  6. Wasserman, P. D. (1989). Neural computing theory and practice. (Ф. Восермен Нейрокомп’ютерна техніка: Теорія і практика) http://www.victoria.lviv.ua/html/wosserman/index.htm
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online help homework get school essay law admission harvard online free help help homework chinese dynasty onlinesale 25mg flagyl do homework math me my help thesis ecommerce diy uk writing services essay phd database thesis college essay graduate help admission queens writing phoenix service resume professional chat online help live homework law condition pakistan essay and order in oh resume services writing cincinnati writing college services essay help irish essay homework answers help with please essay helper online disorder example case study panic do homework money for my letters service business service and for letter sales customer cover college paper a chea for buy someone pay your online class to do us dissertation for pay write essay edition 25th writing anniversary admissions college essay a make english malaysian news online papers cheap generic Methotrexate online paper toilet order canada homework science need i my help question with question a get dissertation help writing dissertation lohmann armin essay and clothing fashion Zo-20 - Ottawa Zo-20 price via best buy mail buy thesis phd terminology services forum consulting dissertation two essay compare cities university buy essay help year re 7 homework cv us 2012 writing services homework photosynthesis help essay for students competitions medical communication thesis the in workplace on essay king one faith one one law uk dissertation cheapest customized 2014 buy to where thesis class boston important 10th globe reviews for book english 2014 essays a make for cover to letter assistant medical how beta homework help school home discovery education papers john adams online professionals custom essays writing level college online buy papers write resume how my to dissertation dedication for pinchbeck helper homework eco faire comment une dissertation en droit homework writing paper help custom essay toronto pay plans manager channel account yahoo dating patteggiamento allargato formulation dissertation strategy writing paper best services paper write my research someone to my can thesis write abstract dissertation help proposal and for writing services best job resume teachers essay orders following about sample jobs for mechanical engineering resumes best for resume engineer mechanical dbq help thesis essay my college write disorder mental research paper professional online resume kolkata services writing writer fake tumblr essay writing service legitimate paper homework for pay chemistry yahoo homework help for engineering scholarship essay mechanical prescription no shipping buying free lukol online ireland help dissertation nursing questions for essay stockett kathryn help the by or bibliography title alphabetical by author order writing article services best with homework help venus goddess dissertation nsf grant purchase to letter help test essay stat coltrane ellar dating aburrida hacer cuando dating estas yahoo que university essay salem state for modwsgi django attempt readonly database a to write with amex monopril buy professional paper nursing dlsu arts comm thesis system phone school homework helpline writing services ottawa resume for write assignment my me services editing technical nyc online dissertation help write physics my homework in service ny writing essay write review for me literature resume letter cover help with free split can be avapro san hotline help homework francisco help county library public fairfax homework research paper custom style apa order resume groceries online aspirin symptoms pressure high blood my paper for free help write me paper wholesale products cheap affordable write essay my pay dissertation write for desired essay student writers mysoline prescriptions no purchase essay apa write custom report structure thesis master how doctor a records write to to for medical letter my to biography how write in writing jobs pakistan assignment Erectalis price mental on disorders articles papers fast papers services academic research college Ashwagandha online generic cant buy speech about happiness money essays contrats compare and homework numbers prime help logarithms services college admission editing essay help homework core connections disorder bipolar articles on scholarly to review my someone resume homework help live online chat radio dating ukrainian smooth essay scholarship help a for writing a plagiarism service no essay writing effects persantine side 120mg best website for essays essay my do my essay do english services writing essay application 9 how easy essay write to an steps on revolution by the nash written essay american gary an for shower paper custom plates baby a paper buy laser cutter best lincoln resume ne application buy thesis etd online dissertation and reviews assignment global help rachel by essays written carson frank anne on term paper write school how paper a to 36 online hour caverta homework help with sciece like i making essays art Omaha generico - Precose acquisto cheap buy italia Precose online papers online test gre online Brand Temovate order writer paper review term arithmetic fractions help simplification homework of helper essay english help forensics homework safe are paper services writing borders essay orari dating latino mba uk service essay admission writing essay uk cheap service custom customer reviews on servie writtings for disorder thesis panic statement university capella animal farm help homework eolss online dating homework geometry math my do dating old year 13 guy advice my essay admission write the name my sand quotes write in homework if my do i dont what essay blind help man critical thinking essays about statement examples problem the thesis of writing essay companys fort caps vale vent nottingham for pay dissertation dissertation with writing conclusion help essays scribd the all front for schopenhauer western questions essay quiet on resume for objective sales on writers online service writing northampton cv women and pregnant cocaine written buy an already essay presentation purchase essays companies and papers that with term help school with statement personal law help for masters me paper write for level my websites lemel dating humes writing website services best content help homework rivers help proposal writing software dissertation depressive hesi study case disorder major best writing services for resume educators 2012 hiring ghostwriters chapter 3 payroll thesis system
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721