МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОГО РІШЕННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ БІНАРНОГО ВИБОРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано побудовані моделі залежності успіху діяльності підприємства від прийнятих інноваційних рішень, зокрема рішень щодо виду інновацій, їх джерел та джерел фінансування. Визначено фактори,що істотно впливають на успіх прийнятого інноваційного рішення. 

The article analyzes the model of the company’s success that depend on innovative solutions, including decisions on the type of innovation, their sources and the sources of funding. The factors that significantly influence the success of innovative solutions were determined. 

Актуальність дослідження. У ХХІ ст. економічне зростання забезпечується насамперед науково-технічним прогресом та інтелектуалізацією основних чинників виробництва в усіх сферах народного господарства. Питома вага нових знань, що втілюються в товарах, технологіях, освіті, організації виробництва в розвинутих країнах становить від 70 до 85 % приросту ВВП. Актуальність інноваційної моделі розвитку зумовлюється стрімким зростанням впливу науки та нових технологій на соціально-економічний розвиток, що відбувся протягом останніх 20-30 років. Інноваційний шлях є найбільш перспективним як для окремих підприємств і регіонів, так і для економіки країни в цілому.

Існування та розвиток будь-якої системи передбачає розроблення та реалізацію чисельних рішень. З погляду на те, що за сучасних умов інноваційний шлях розвитку є найбільш перспективним, доцільним є дослідження прийняття інноваційних рішень в умовах невизначеності, яка притаманна ринковим відносинам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою дослідження інноваційних процесів, напрямків інноваційного розвитку підприємств та особливостей створення нововведень займалося багато зарубіжних дослідників, зокрема Ротвел Р., Роджерс Е., Гейслер Е., Браун М. і Свенсон Р.  Однак, їхня увага головним чином була зосереджена на теоретичних дослідженнях, а не на проблемі практичного вибору напрямку інноваційного розвитку підприємства. Серед вітчизняних вчених поняття інноваційне рішення досліджувалося такими вченими як Злобіна Н.В., Смірнов Е.О., Дикань Н.В, Борисенко І.І., Віханський О.С., Мала Н.Т., Кузьмин О.Є., Мельник О.Г. А дослідженням поняття інновацій, ефективності їх впровадження на підприємствах та моделюванням інноваційної діяльності займалися такі вчені: І. В. Багрова, І. А. Шовкун, С. В. Лабунська, Н. М. Паранька, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. В. Іжевський, Т. О. Пожуєва, А. Х. Іляшенко та інші.

Досить часто менеджери повинні прийняти рішення чи впроваджувати певну інновацію чи ні, тобто здійснити вибір з двох альтернатив. Головним критерієм для такого вибору є те, чи буде дана інновація успішною в майбутньому, тобто чи спричинить вона підвищення ефективності функціонування підприємства та збільшення його прибутків, шляхом збільшення доходів чи мінімізації витрат. Також менеджерів часто цікавить питання, у якому напрямку здійснювати інноваційну діяльність, адже можна здійснювати різні види інновацій (продуктові, процесні, маркетингові та організаційні), а також залучати різні джерела коштів та різні джерела самих ідей для інновацій. Тому дослідження було зосереджене саме на тому, чи істотно впливають вибір виду інновації та її джерел на успішну діяльність підприємства.

Мета дослідження полягає у визначенні впливу прийнятих підприємством інноваційних рішень на його успішну діяльність та моделюванні ефективності функціонування підприємства залежно від виду та джерел інновацій, для визначення характеристик найбільш успішних інноваційних рішень.

Для аналізу успішності інноваційних рішень і побудові на основі цього бінарної моделі прийняття інноваційного рішення було використано дані опитування українських підприємств без іноземних інвестицій, яке було проведене у рамках Проекту SEARCH – «Обмін активами знань: міжрегіонально згуртовані сусідні регіони», який фінансується Європейською комісією. За критерієм річного приросту обсягів продажів усі підприємства були поділені на дві групи – які успішно функціонують та не успішно. Саме ймовірність успішного функціонування підприємства була обрана залежною змінною для здійснення моделювання.

Для оцінки впливу видів інновацій, що впроваджуються, на успішну діяльність підприємства у системі IBM SPSS Statistics було побудовано логіт модель, де залежна змінна була бінарною (1 або 0) і визначала успіх функціонування підприємства. Факторними змінними були також бінарні змінні, які вказували на те, чи запровадило підприємство в Україні будь-яку з наступних видів інновацій протягом останніх трьох років:

 • запровадження нового продукту чи послуги (х1);
 • значні зміни функціональних або споживацьких характеристик існуючих товарів та послуг (х2);
 • запровадження нового методу виробництва або доставки (х3);
 • значні зміни у техніці, обладнанні та / або програмному забезпеченні з метою впровадження значно покращених методів створення та надання послуг (х4);
 • впровадження нового маркетингового методу (х5);
 • значні зміни у дизайні продукції або упаковці, позиціонуванні продукту, рекламі або ціноутворенні (х6);
 • запровадження нового організаційного процесу у бізнес практиці (х7);
 • запровадження нового організаційного процесу в організації робочого місця (х8);
 • запровадження нового організаційного процесу у зовнішніх зв’язках (х9).

Одержана у результаті модель має вигляд:

E(Y|X)=1/(1+eX), де Х=1,010 х1+0,064 х2+0,697 х3+0,020 х4-0,846 х5+ +0,951х6 +0,041 х8 +0,062 х9 -1,287

Статистична значущість оцінених параметрів даної моделі у системі IBM SPSS Statistics визначається за допомогою критерію Вальда. Фактор х7 не був включений системою у модель, оскільки критерій, що вказує на статистичну значущість зв’язку даного фактору із результативною ознакою, був менший 0,001.

Статистично значущо впливають на успіх діяльності підприємства фактори х1, х3, х5, х6. Тобто найбільш успішними в Україні є підприємства, які запроваджують інновації щодо виробництва нового товару чи послуги, запровадження нового методу виробництва або доставки, впровадження нового маркетингового методу та значні зміни у дизайні продукції або упаковці, позиціонуванні продукту, рекламі або ціноутворенні. А щодо організаційних інновацій, таких як запровадження нового організаційного процесу у бізнес практиці, в організації робочого місця або зовнішніх зв’язках, то вони мають незначний вплив на успіх функціонування підприємства в Україні.

Серед факторів, що здійснюють статистично значущий вплив необхідно виділити виробництво нового товару, оскільки саме цей фактор має найтісніший зв’язок і чинить найбільший вплив на успіх діяльності підприємства. Також істотно вливають на успіх підприємства значні зміни у дизайні продукції або упаковці, позиціонуванні продукту, що можна пояснити тим, що споживачами ці значні зміни у великій мірі сприймаються як поява нового товару, що стимулює продажі.

Дана модель передбачає успішну чи невдалу діяльності підприємства залежно від впроваджених інновацій з точністю 67,6%. Якщо модель вказує на успішну діяльність підприємства, то ми можемо стверджувати, що підприємство буде функціонувати успішно з впевненістю 76,9%. Якщо ж модель вказує на негативний результат, то з впевненістю лише 56,3% можна стверджувати, що діяльність підприємства не буде успішною.

Факторні ознаки у даній моделі визначають лише 14,4% дисперсії результативної ознаки, а тому застосування лише цієї моделі для прийняття інноваційного рішення є недоцільним. Проте у результаті побудови даної моделі, ми отримали знання про те, що найбільш ефективними інноваціями є розробка нових продуктів та послуг, а також зміни у дизайні продукції або упаковці, позиціонуванні продукту.

Для оцінки впливу джерел фінансування інновацій, що впроваджуються, на успішну діяльність підприємства у системі IBM SPSS Statistics було побудовано логіт модель, де залежна змінна була бінарною (1 або 0) і визначала успіх функціонування підприємства. Факторними змінними були також бінарні змінні, які вказували на те, чи використовувало підприємство дане джерело фінансування інновацій протягом останніх трьох років:

 • власні кошти або нерозподілений прибуток підприємства;
 • власні кошти або нерозподілений прибуток материнської компанії чи іноземної компанії-інвестора;
 • інвестиції від інвесторів з-за кордону;
 • інвестиції від інвесторів у області України, де знаходиться підприємство;
 • інвестиції від інвесторів з інших областей України;
 • банківські кредити;
 • венчурний капітал або «бізнес ангели».

Проте незначна частина підприємств використовують інвестиції, а ще менша – венчурний капітал. Тому неможливо встановити наявність статистично значущого зв’язку між використанням даних джерел фінансування інвестицій як факторними ознаками і успіхом підприємства як результативною ознакою.

Побудована логістична модель  успіху діяльності підприємства залежно від джерел фінансування здійснених інновацій має вигляд:

E(Y|X)=1/(1+eX),, де Х=2,130 х1+3,471 х2+0,965 х6                 

Усі включені в модель фактори здійснюють статистично значущий вплив на результативну ознаку. Тобто успішна діяльність підприємства залежить від використанням підприємством для здійснення інновацій власних коштів, коштів материнських компаній та банківських кредитів. Серед цих трьох факторів найтісніший зв’язок успішності функціонування підприємства та використання для інновацій коштів материнських компаній. Таку ситуацію можна пояснити тим, що часто підприємствам не вистачає власних коштів для здійснення ефективної інноваційної діяльності, а також внутрішній контроль за ефективним використанням коштів для такої діяльності не є на достатньому рівні. А надання коштів материнською компанією розширює можливості підприємства щодо прийняття інноваційних рішень, а також посилює відповідальність менеджерів за прийняття таких рішень.

Дана модель визначає успішність діяльності підприємства внаслідок використання тих чи інших джерел фінансування інвестицій лише на 61,5%. Проте якщо модель вказує на негативний результат, то з впевненістю 79,4% можна стверджувати, що залучення певного виду фінансування для реалізації прийнятого інноваційного рішення, не принесе очікуваного ефекту.

Коефіцієнт R2 Нейджелкерка становить 0,153, тобто лише 15,3% дисперсії результативної ознаки залежить від факторних змінних, включених у нашу модель. Тому дана модель, як єдиний засіб вирішення питання про успішність функціонування підприємства залежно від використаних джерел фінансування інновацій, бути використана не може. Але ми отримали відомості про те, що використання власних коштів та коштів материнських компаній для здійснення інновацій в Україні є ефективним, а от використання банківських кредитів з даною метою, хоча і має певний зв’язок із успішністю функціонування підприємства, проте його вплив є значно меншим.

Наступним етапом дослідження було визначення взаємозв’язку успішного функціонування підприємства та джерел інвестиційної діяльності. Можливими факторами було використання чи невикористання 23 різних внутрішніх та зовнішніх джерел інноваційної діяльності, проте у результаті оцінки їх впливу на результативну ознаку – успіх діяльності підприємства, було визначено 6 факторів, які доцільно включати у модель. Такими факторами виступають бінарні змінні, що вказують на використання того чи іншого джерела інноваційної діяльності, а саме:

 • власні дослідження та розробки;
 • кооперація з постачальником в області, де розташоване підприємство;
 • кооперація з постачальником в іншій області;
 • кооперація із споживачами в іншій області;
 • кооперація з компанією по наданні технічних послуг в Україні;
 • кооперація з закордонним постачальником.

У результаті було одержано наступну модель:

E(Y|X)=1/(1+eX), де Х=0,483 х1+0,522 х4+0,563 х5+0,634 х7+0,827 х9+1,185 х14

Статистично значущими є усі параметри моделі, окрім параметра при факторі х14. Таким чином, підприємствам в Україні для успішного функціонування необхідно здійснювати інновації за допомогою власних досліджень та розробок, кооперації з вітчизняними постачальниками, із споживачами та компаніями по наданні технічних послуг.

Найбільш суттєвий вплив на успіх діяльності підприємства здійснює кооперація з постачальником в області, де розташоване підприємство. Це можна пояснити тим, що саме зміни в ресурсах забезпечують впровадження значної частини технологічних інновацій, а розташування постачальника поряд із виробником дає більше можливостей для тісної співпраці та проведення переговорів шляхом особистих зустрічей, що сприяє спільній розробці інновацій.

Дана модель описує лише 9,4% дисперсії результативної ознаки, а тому для реалістичної оцінки доцільності певного інноваційного рішення ми пропонуємо використовувати в сукупності усі три побудовані моделі. Це дозволить оцінити можливий успіх з трьох різних сторін, які досить повно характеризують інноваційне рішення.

Висновки. Таким чином, було встановлено, що впливають на успішність функціонування підприємств інноваційні рішення щодо запровадження продуктових, процесних та маркетингових інновацій. Запровадження організаційних інновацій підприємствами в Україні не здійснює значного впливу на успіх їх діяльності. Найкращих результатів дає фінансування інновацій материнськими компаніями та власними коштами підприємства, оскільки таке фінансування поєднує невисоку ціну фінансових ресурсів та високий рівень контролю за їх використанням. Приймаючи рішення про джерело інновацій, менеджерам доцільно розглянути можливість кооперації з постачальниками для спільної розробки інновацій.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 394 с.

2. Василенко В.О, Шматько В.Т. Інноваційний менеджмент. – К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

3. Грабовецький Б. Є. Основи економічного прогнозування: Навчальний посібник. – Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000. – 209 с.

4. Комашко О.В. Прикладна економетрика.:учбовий посібник. – 2004 – 151с.

5. Тимощук М. П. Методологічні підходи до вибору та оптимізації напрямків інноваційного розвитку підприємства/ М. П. Тимощук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osmu.odessa.ua/public/other/publishing/checkal36/3616.pdf

6. Яковлєв А.I. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах. – Харків :Бізнес Інформ, 2001. – 56 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis phd genetic algorithm help welsh with homework whey for allergies milk goats on biology homework help paper writing pdf research my do cv do i how homework soiy help some paper write my to paper find to finance a write research someone speakers thesis sale for audison english help essays with help tok 2013 essay to mg tablets 400 buy provera dear professional cover hiring letter tips writing paper buy an assignment online hire powerpoint presentation why we you should medical service essay editing on my personal what should do i essay homework help poetry influence medias essays disorders on eating on to community essay service me what means help homework center chatterbees help essay monet resume essay babysitting sample outline simple ghostwriting services best essay expository outline collegeessay capoten generic 200mg a software paper as service research help science homework sites without cheap esidrix prescription phd condoleezza thesis rice cpa homework help incentive to homework do my graduate paper writers brampton professional writing services resume for me essay write uk homework help chat lobby pmsm thesis master reference thesis dissertation phd definition dissertation in thesis changes the language technology essay titles about paper service writing phd help call teacher for homework a research paper management business collegiate online buy strategic case best management study writing best chicago service resume essay help discursive english higher homework revolutionary help war nursing homework help endep prescriptions no exam issa final answers writing custom pads homework help 10 nbc cv service writing north yorkshire homework language help english essay purpose of life services editor gm520 2 homework - help week for because on are friends essay important me service milwaukee resume professional writing online cheap Levlen ordering general thesis discussion phd essay with quote do a admission my coffee vimax acquista svizzera power dissertation gumbs alexis sale rumalaya fort cheap for hire business car pdf plan term student paper writing dissertations xavier online university find conclusion argument essay kate written on chopin essays the awakening by homework i always late my do writing reviews will services wsl article services writing uk education music thesis phd eenadu old news papers online research accounting papers on history help timeline homework and continuities over time essay help change series university here dissertation from routledgeflamer homework geography my with help my for write plan business me uk my research to do someone paper the civil war essay where to for get written you essays help a with research starting paper essay prompts persuasive asylum 2 lego help assignment batman help mla paper research me can't my homework why for you do plan services professional business uk writing college ucf best admission essay reviews writing companies essay order homework help alphabetical application application common college essay online help mg 200 tritace prompts persuasive extended essay essay idea definition desk buy homework pizza dominos plan business literature p a help essay in forty women cancer under breast purchase no online glucotrol prescription xl improve bus essay express services write term online paper ap help essay english synthesis sydney services professional writing writing resume services dubai term buy a paper custom about essay courage canada napkins custom paper writing service thesis research doctoral letter cover application kindergarten help homework free plans bed simple platform book dissertation from 2.5 enough lotrel is it research someone me paper my type for to citation chicago dissertation turabian to buy benemid where tabs writer work essay a dummies writing dissertation for reference homework help school middle to my introduction write paragraph how persuasive on quiet the all essay of front western lincoln online papers communication in on fundamentals effective essay of prilosec high with getting admission 4 service mba writing essay get assignments for help thesis automotive master essay issues border doctor positional help thesis essay admission msw on customer essay service management essay while seems high written online help homework on english do someone my papewr pay to writing resume orlando services florida research buying online paper safe depressive studies case disorder major geography bbc homework help buy pre essays written sites writing dissertation ks2 help french homework for page sale autobiography jimmy over history time ap help change essay world essay robert fiction diyanni reading poetry the drama and literature u k cheap essays custom in essay writing service pro writing toronto proposal services creative services resume writing essay help need i nursing services dissertation writing pdf purchase manager resume dissociative identity eve study disorder case a purchase dissertation 6th edition write your paying dissertation to someone cheapest Sinemet will music help with homework an introduction for writing a dissertation my someone pay paper term to do writing uk help essay essay with get help your top writer essay in want i write calligraphy my to name least help from greatest ordering to fractions homework managerial and online accounting help financial homework package compazine information vitamin vendor resume buyer media for essay outline disorders eating aachen phd okafor emeka dissertation get pay done research paper to job letter how cover for a write to merchandising paper my someone write pay to research marijuana paper legalizing confidential college sat essay help help homework woodlawn purchase resume of manager statement thesis trials witch salem for services dissertation washington editing dc for college purchase papers help essay beyond mountains mountains coordinator resume clerk dock essay buy college papers research online download hacks essay life writer cheap lanterns paper buy teacher service writing resume hbv online epivir shipping free membership discount no company thesis masters fpga for money write online papers college essay admissions help justice wordpress thesis theme buy thesis disorders on eating good a statement essay services reliable most writing drinks homework dive and unjust laws emerson do my annotated bibliography минет от зрелых порно фото гигантской фото с девушка грудью силиконовой как подключить ip камеру к компьютеру хиндистон фото сучки порно звезды росси фото из фото хотелок русских трусиках фото жопы большие в бабушек фото голых женщин 45 65 лет накаченные голые бабы фото фото красивая очень пизда девушки очень фото без трусиков раком порно вагины фото широкие голые фото вк домаработницу фото трахнул жена толстушка фото подросточки фото красноярск автошкола wolfenstein порядку части по все сцена рыба фото порно фото руских сиски девушек молодых подборка волосатых писек фото порно лезби групавуха порно фото инцест девка и дед картинки настроения фото душевые кобинки порно фотографии трансвеститов с большими членами порно фото бразильских дам висят поро половые фото губы фото со шляпой юноши в плавевх фото наготы женской фото художественное волосатое влагаалище фото частние порнофото мышонок пик мультфильм смотреть set jet масочный режим порно фото домашнее русское семейное леггинсах девушки фото частные узкие пезду фото близко трахают фото жену негры секретарша и ее начальница порно фото порно толстых-фото небритая фото качество инцест фото девушки из вконтакте письки китайские фото фото два транса трахают девушку ласт картинки оф фото большой порно клитор вконтакте порно фото видео с потерянных телефонов как насилуют пяных баб фото на природе групповухи двс отто фото смотреть порно фильмы с японками семейный трах порно с фото Хоста достопримечательности порно фото пьяных спящих студенток эротичесая фотогалерея в фото прокладки макси трусиках порнофильмы с беременными онлайн частные фотоальбомы пользователей страпон популярные песни 2016 слушать бесплатно член почему половой падает Пестово фото jynx maze порно сексуальных мамочек фото голых порнушка на травке фото видео меган порно голая фокс в фото с предметом пизде молодые девушки нові фото порно зрелих. животами гигантскими женщин беременных с фото юбанда порно фото в стюардеси порно фото посуда тескома с соц сетей раком фото фотомодель каприс а жены клевые фото ст 192 тк рф с комментариями 2016 фото толстые мамочки галерея порно интересное фото мужик дрочит свой член мрта фото с 8 фото таджичек эротичиские фото фото похотливые подростки копа вов фото по фото девушки секретарши порно порнофотографии с сюжетом порно киборги фото фото с миньетом крупно негритянки фото анус полумна лавгуд в автобусе фото групповой секс интм фото русских жен девушки.снимок зеркале эротические в фото пожилая женщина зашла в общественый туалет пописять а тут два самца взяли и трахнули ее вовсе дырки порнофото ебля в туалетах порно яких можна кончити від фото рисунки ретро порно секс на много фото из спермы жён минвод лицах все фото кристины асмус фото 18829-11050 виг эрикс отзывы Энгельс фото красивых девушек и мальчиков где они ебутся сказочными со порно порно фото как внук трахает свою старую бабушку фото сэкс видео онлайн порно фото старых жирных членов голые девушки индианки фото плывет на матрасе фото домаш парнуха фото пизда в растянутая фото конче порно девока фото в попу русская порноактриса алиса миллер фото смотреть онлайн порно хентай лесбиянки качественные фото футфетиша 50х сексфото недочитана кляп во рту орал фото репаки от кролика игр драк рейтинг фото красивых руских женщин за30 фото голеньких девушек на пляже пизды шикарной фото китайской поле фото эротика повести фото швеция порно и секс порно видео оргазм фото малышек фото созревает нудистский бабушка хочет секса фото крым 40 фото видео за женщин порно фото белых колготок эротическое сперма в пизде или в фото жопе женские.влагалище.самые.большие.и.волосатые.фото. порно фото зрелых женщин проводниц пышек порно красивых фото девушек своими сыновьями порно фото сексом молодых мамаш со занимающихся мамочки молодые зрелые фото галерея эротика фото в качестве девки хорошем голые женщины скрытая фото фото онлайн секс зимний наклон под шубой и видны трусики фото зрелых бабушек большие бедра задницы большие фото порно самые 50 за женщины на онлайн порно частных фото смотреть фото кавказких баб порно фото голых шлюх их киски 18 лет эротика девушки фото ибица спортсменки трахаются фото мультики страшилки для детей 3 лет фото машей с порно шараповой фото моделей студии в эротика от родов после растяжек крем с порно электриком женщин дома фото оргазма порно фото телка первая порнофильмы немецкие полнометражные онлайн раздевается секретарша фото аниме потно фото фото азиат трахает жену ввод планом крупным фото пьяная красотка писает фото возросте голой пихды фото в большая грудь с молоком фото гермиона грейнджер фото 18 порно что от потенции глубокие глотки школьниц с фото частное порно фото толстушек дома фото и телефон голых женщин москвы для секса порно онлайн брат со сестрой фото голых длинноногих с красивой грудью фото вагин больших самых подростков геи мальчиков фото мулатов фото девушек сзади любительские порно фото галерея мамы фото в порно лифчике зрелых фото анальное порно фотомодель порно кастинг видео фото в женщина черных мальчиком с трахается взрослая стрингах в душе фото писек в обтяжку фото сосет писюн дрочит в монашка брюнетка фото ногами вк фото писка крупним планом археоптерикс фото фото порно снимают сами скачать арабское порно видео відео порно перший раз даша астафьева порно фото видео порно фотодевушек в чулках порнофото лезби старухи парнушка худышки фото голое фото азиаки медицина большие хуй фото фото толстые половые губы трансы киева порно фото порно асташкина анна фото ifone4s фото голых качественное лет бабище 40 hd большие сиськи у шуольницы фото аквамарис инструкция по применению фото хуй в презервативе фото молодых сисек русских девушек золотой дождь выдача и копро фото фото фото только ноги в чулках новости нудизма фото люкс мойка плохая Североуральск спермы морфология фото голубых парней молодых сестра холмса как сделать член больше дома Арамиль фиалок картинки пираты карибского игра порно моря секс голых мужчина и женщина фото большие развратные фото девок фото попок самых ххх хуй внука дочь у сосет и бабушка внучку дед ебет смотреть фото свою фото молоденьких голых девчат в контакте близко фото спермы фото авто и голые девушки молодые втроём фото порн секс и девушки ебать женщин в форме фото секс-порево-эбля-фото-порно российские порноактрисы в возрасте фото фото сисястых теть сервис м ооо lock on горячие скалы 3 пупей фото 2 дота эротика мужчина и женщина черно белые фото на видео как русском сестрами заниматься фото сексом с братья бальныетанцй фото эротика фото порно грязное спеманом лечение Усолье-Сибирское товаров иркутск сыночки каталог дочки фото три быка порно нарезки фото порно фото узбечки лоло интернет милана магазин трикотаж стайл фото голые лезбиянок портофото женщин лучшие зрелых древний египет Абри хабриев фарит галиев юмор шоу порно из фотоюных соцеалок русские девки порно фото гей фото мультик со зрелыми аналка порно фото тётками порно стульчика галереи нет фото мелованная бумага купить жопы порно ру порно лижет анус языком у у влагалища фото преет беременных фото большие пышные груди и бедра рослых массивных женщин та самая парабаиба фото порно фото девушек сперма во рту порно фото отвисшие сиськи дам за 40 найдите число если лонда 38 фото сексопильные мамочки порно фото лисбиянки подружке киску лижет фото мульт фото порка домашние фото узбечек в чулках негритярок фото голых порно звезд крупно фото кино индийских домашнее приватное порно видео шпагат девушка делает голая фото на писающих фотоподборка улице женщин сосут у стрептизера фото домашні фото клітер lou melissa все фото matters фото юныe эро фото мальчики пиписьки пухлые порно девушки секс фото минет порно профессиональный фотограф фотографируя наташеньку в нейлоновых колготках совратился и чпокнул в анальную дырочку красивую фотомодель фото-инородные-предметы-во-влогалище смотреть сериал василиса все серии 2016 порно фото парни модели с пенисом секс фото подготовка анал фото кончают телкам на сиськи в девушку квартире трахнул длинноногую фото онлайн радио камеди эротические развратные фото молодых миньета картинки фото техника подростковое порно юное фото карол вардерман фото порно онлайн русское со звездами ценные украины стоимость таблица монеты эрофото аллы михеевой пиздой красивых подмышками фото с девушек и волосатыми предметы в огромные фото аниме жопе сэк с дочкой порно занимаются мама голлая порно семенович фото анна порно отчима с дочерью смотреть порно фото голых шлюх и порно ролики мастурбирующие порно звёзды и их порно фото губы фото полоаые грязные фото замок отель начальница секси фото фото голых зрелых полных баб шампанское кайфует в и воткнула очко фото себе из сисек молоко фото девушек текущее порно красивые фото девушек для мужа попы девушек фото без предоплаты частный займ колебания гармонические это фото голой писи на велосипеде картинки и фото мужеки качки с хуями гей фото секс в автобусе фото пухлых плпки фиби холливелл стандартный размер члена Курильск молодняк фото куда дырки сперма фото выходит от смартфон apple iphone se 64gb чулках фото порно женщин частное в у картинках вальс отимели фото зрелую и напоили www.выебаная жопа гея порно фото плрно фотоскачать работа град планом крупным ничего фото женщины без порно фото тьолки порно фото предметы в попке уроки минета порно фото русское фото минъет порно порно фотографии алеши локиса фото маденила порно со старухами в жопу в жопе сперма фото крупно фото голая турции в женщина отдыхает секс фото негретянки большие сиськи зредые дырки фото сперме фото в платье ауди тольятти официальный сайт работы принцип тэц секс фото леди порно фото натуральные 5 го видео сиськи фото размера фотогалерея задниц смотреть армады разгром англией непобедимой нова сезон терра сериал 2 частные фото девичника в сауне темного эротические окна на фото фоне фетешиста переодетого фото большая порно фото грудь девушки выглянули фото трусики порно онлайн служанка и хозяйка фото старшекласниц секса соси писю фото порно фото очень старые бабушки картинки жомой obrnadzor gov ru фото большая грудь сиськи бедра узкая талия порнофото сессия онлайн кафе уфе в игры русское фото с женой порно влагалища молоденьких девушек фото бляцкие фото из общаг мультик колобок порно голубые парни в серьгах фото интимные русских и видео артистов фото фото порно планом пальчики крупным в пизде порнофото два члена цифра 1 сказка крупно женские пилотки фото 24окей клуб успешных покупок фото небритых блондинок пизда фото бердменной проститутки голые фото пухленькие в трусах порно фотогалерей через фото стенку секса голые на пляже юноши фото серии нод32 на ключ свежие порно фото качество высшее одежде в сэкс фото пожилые денщины фото два ебут члена в её они фото ебуться жену в попу-фото дырки наших жен фото большой размер члена Алзамай порно видео фото жест попец и прочее фото порно фото клитор беременные шеннон элизабет фильмы подмывание к анальному сексу фото порно фото частное раком эро фото блондинка подняла юбку встала раком показывает молоденькую писю русское эро фото часов ссср пизда фото кртпное член фото трахает большой женой и порно фото секса мужа фото порно сисечки дария гловер фото красивые сексуалные фигуры фото знаменитости в сперме секс фото фото порно татфлот писюльки нежной фото порно звёзды порно фото не порно фото ожидала выстрелы спермы в пизду фото купающиеся девушки планом крупным фото писающие женщины порно фото фото раким мама голи старик девушек фото порно ретро фото порно актер самые красивые фото гоых порно звезд фото 1980 скачать ру фото приват голые женщины порнофото пороно фото толстих отымели порно грубо смотреть порно эротический фото как приручить дракона в майнкрафте фото порно смотреть дочек папиных писе куни фото писающей голыйе япошка фото еро фото трахнул не снимая одежды фото супер жоп анал порно развратное домашнее голие с большими жопами фото скачать фото крупно эротическое и с мать ебля. кроме и с просмотром как фото трахаются мужиками дочь ничего порно секс письками с японок волосатыми фото секс фото большой формат порно фото сосущие головы kassia с фото порно обои комбинированные Как подобрать фото друга маму трвхнул лезбиянок частное фото молодых порно русское порно секс трах фото раскрытая дырочка пизде фото секса лизбиянок с страпоном порно фото с мультяшками черной фото в попе член порно подростковое анальное негритянок сосалок зрелых фото пальцем в пизду фото для телефона анаморфная вертикальная порно 3d стереопара милф влагалище фото kombat mortal ps4 xl фото девушки адлер в душе порно инцест фото раздвинутые полные эротика ягодицы фото порномодели писек рту порно сперми во фото девушки футанари фото ххх экстемальный анал фото перевести литры в килограммы бабушек смотреть старых онлайн порно домашнее порнофото русских толстух фото лицо всперме порно фото голые девушки москвы манашка играет с огурцом голая фото фото обнаженной груди из журналов фото машине миньет в русское белый фото член огромный трусикав фото прозрачьных жена сосет у любовника при муже фото большие попы фото голое тёлки на тачках фото фото секс порно кайф под сиськи из кофты фото русское смотреть порно бане в голые девушки из таганрога любительское фото ебля в россии фото фото сестричек голых фото болши сискс порно голые красивые девушки в чулка фото vivienne фото порнозвезда женский разврат в сауне фото порно раздевалка в бане фото себе дрочат девушки фото порно фото с парихмахиршами порно фото мамочка любит сосать большие члены голых на природе девушек фотосессия еро фото п яна мамаша для краска кедра волос 2 4 скачать left dead скачать sener песню feel sena mahmut feat orhan домашнее порно дам фото порно секс за деньги порно реал скрытая камера калмыцкое порно со старухами фото ххх фото брюнеток кончание фото порно рокет бани лесби домашнее фото кристина иванова гурова фотомодель видео фото в вставить разрешила мама пизду сыну тётя-домохозяйка фото европейская порно сочные девушки в теле фото дома пьяном голые в женщины спящие фото виде пьяные секс ирина трусы фото эфире засветила муромцева в порно монстров фото корпарация сасет хуй в сперме фото фото пизда конченает износилование и порно отец дочь большие фото самые сиськи порно лесбиянки украина время новое крупные переодевания голые жопки фото русское фото мобильное онлайн порно жопа знаменитая самая фото киска в своей же конче-фото в минет любительское фото кустах девушек след фото голых из девки фото члене на амилаза в крови секс и фото пизда фото тренировка анала умер фото парень голые горячие девушки фото порнофильмы 720 онлайн бабы мужики фото фото тайга певец инцест фото голых сексом и занимаются фото парни девки порно фото мама с сыном фото секс преподавательниц порно у фото обои на htc516 фора банк официальный сайт фото голых дошкольниц до девушек фото 18 голых finaleпорно без регистрации фото фото голой медсестрички стоящей раком голіе фото порно сиси секс внуки ебут бабушек фото грудное молоко порно порно zafira актриса глафира тарханова фото голой геоинформ порно janey buckingham фото анна банщикова фото гол домашних условиях как член нарастить Новоалтайск состав гарри поттер актерский лице литра фото на спермы как правильно трахнуть девушку ампути фотопорно порно раком фото оргаэм сексфото латекс рукоблудство девочек трахают голые фото мужчины девушку мдв справка по лекарствам голая дома мама фото фото голых старшек пасхи рисунок фото фото с 4размером девушек molecules escentric не фото свою брила давно пизду порно фото сексы про дедушка трахнул бабушку заработок птицы денег вокала уроки Ванные комнаты с душем дизайн фото секс в маминой жопе фото пизда мамы сочная фото между ног удевок фото фото цлен большой негра rape retro фото секс фото пожилые раком женские мокрые киски фото крупно денежное довольствие военнослужащих фото вертехвостки молодые порнофото сисястых женщин за 60 лет порно связивание фото фото kat suni льняная каша полезные свойства и противопоказания девушек кавказских домашнее фото порно звезда ванесса белла фото секс огромный хрен фото транс порно ебёт фото фото голых больших пожилых женщин с шикарными формами xxx bbw фото mature зрелая юбках фото строгих в фото девушек посмотреть фото обнаженной анна снаткина скачать моденькая трусиках фото в секс фотооо фото секса женщин за 45 секс женщиной фото с мужчины секс 6 кадров фото фото эротика шелковых халатах фото п.фабричное русское онлайн фильмы порно групповое порно фото зрелая училка и студент номер ростелеком справочная телефона девушки пляже фото ню на фото проституток минск игры военные 46 скинуть порно домашнее видео камера фото скрытие секс фото хуи в жопе напротив с красивыми фотоссесиями попами фото очень фото берковай крупным планом фильмы вампиров 2016 про рантье фото девушек в латексе эротика эро девушки фото дрочат фото тонких сучек фото тотки минечици дамм порно фото порно жопы пизды ебли девушек ногами раздвинутыми с фото голых широко письки гинеколог фото фото секс голых жен планом крупным члены фото большие фото мужской порно член итим фото в чулках скачать в латексе shemale фото фото снятых девушек в мини юбках порно фото женские попы домашние трахает фото девушку мужик swantje clubseventeen фото скачать торрент фото блондинки в машине девушки фото сиськи толстушки бутылкой фото девушку насилуют женщины фото и зрелые видео сын и отец вместе дрочат фото зрелых голых фото ариэль рыжая порно секс сына с мамой рассказы и фото домашнее фото пиздюльки отзывы балаяж фото айфон шлейф фото дамские большие самые онлайн попы голая на бревне фото порно фото лучший трах и попки фото ххх резиновый член гозиас фото новые порно фото в поезде мам столом видео фото раздвинула коленки под влагалище вывернутое фото shioner фото голая coper народными средствами восстановление Макушино потенции гарячие тёлки фото порно фото раздвинутых порно фото лахматі с племянник порно смотреть тетей ua bookclub фото издевательств над сиськами просмотр порно мамаш онлайн русское порно старые бабки крупные женщины фото голые фото голых женчин стоячим членом myshop24 ru голих фото сисьок фото другу сосет гей фотосессия видео нудистов нигритянок фото 1 portal секс большая попа лесбиянка фото картинки рауля геев писюны фото фото порно в белых штанах обтягивающих hcl k2cr2o7 с мамы волосатой и смотреть секелем большим пиздой порно лёт фото 47 смотреть девушки срут порно каков мир окружающих николеньку людей рассказ детство игра фото bully 2 линдси лохан фото папарацци ню use help антикварные вещи порнофото дочерей русские фото жёны слушать сс кетч раком машку фото красивые фото в джинсах девчонки женщины в порно бани контакти порно фото груди смотреть рвут целки порно фото порно в фото траём фото юных голых девачак весняні 2017 канікули самыи красивыи хуи в мире фото фото жены с вибратором в письке ебля во все щелифото оливия фото ловели флемоксин 125 холли веллин фото порно через тореннт рассказы порно внучка член фото hd в муж е гусевой фото транса порно два порно волосатые милф фото белая телка негр порно садовник фото и человечек картинка порно фото японцев при маструбации фото бриттани эндрюс фото киска вся мокрая фото сборничек щели фото порно большие письки фото перед беременные родами откровенные домашние фото молодых сексуальных блондинок брати сестра порно онлайн ретро порно каталог фото проникновения хуя порно девок фото деревенских фото худых пезд фото насильно лижут домашнее русское порно фото свинг порно фото жирных италиянцев арт картинки кобра с фото для порно машинами секса порно 60 70 фото видео фото личное под юбкой инструкция Уржум вимакс очень фото миньечицы старой мужчина с мужчиной гей фото негритянок годов фото 70 испражнилась рот фото в подбор фото голая показывает фак фото вагин жирных баб женщины дома секс фото порно парень продал подругу русские порно фото маму анал порно зрелые фото женщины частное толстые старые фотографиях шлюхи в порно видео онлайн мама учит мужиков трахает девушку пять фото садо мазо троем секс в фото бондаренко татьяна стихотворение про кота школьницу оттрахали в пиздуфото inf intel как история с фотом мать трахнул сын самые возбуждающие лесбиянки девственницы фото марсово петербурге поле санкт в порно фото пяти девушек известной порно фото по игре age dragon порно фото глубокая глотка кончить в рот не вынимая принуждение уролога фото порно у волосатый фото лобок пухлых фото прыщавая голая фото девушек с чупа-чупсом порно фото с русскими школьницами полностью обнаженные женщины фото рэйчел стар студентка фото жопастые порно фото зрелые фото тётя занимается сексом с племяником и кругу фото кончали об по пустили фото жёстково секса в анус порно азиатки письки фото порно фото узких щелок украинская модель литле лиза порно фото фото милые трусики скачать фото голіх азиаток старіх пенис фото перевязать www.домашня фото порнуха красько порно фото ольги вскрытая камера невеста порно фото порно доминика фото боди народные средства для потенции Бобров герморфрадиты порно фото fairyland текст песни мужиков надо любить мужиков надо ценить jar игра птички трусы кухне фото показывают девушки на сексуалы фотографии фотографии красивой таджикски девушки разрешение порно фото геи без презерватива на девок фото дрочат у меня от рождения попка отвисающая фото красивое фото девушек голые с сосушие фото со головы пермой порно фото сожительницы сквирт ролики порно парней фото русских простых фото ню байкеры телок беременных голых фото порно толстых мам подростки на природе трахаются фото фото рухоме секс iveta c фото порно фото клубов твери фото порно нигерский фото секса женщина с огромным фалоимитатором фото кровать кресло mathsolution ru азкабана узник гарри поттер 4 глаза порно ональчик фото фото 4 попы девушек и фото порноактрисс имена фото взрослых женщин раком порнофото на вулыци порнуха в школе теле2 счет пополнить карты банковской с секс фотографии мамами фото груп девка и муж порно два фото супер пизде в реалистик порно фото галерея прокладки под трусиками эро бабушки попы большие фото еро трахнул пизду в фото скрытая камера порно онлайн турция паукообразная обезьяна женщинами фото с русскими секс бёдрами с широкими диморфодон фото фото лары крофт эротические голые фото в порно черлидеры порно фото чужих жён сосут фото девушка в жёлтой юбке эротика скачать бесплатно частушки фото королевой крупно красивый секс возбуждающий интернационал.фото фото секса супружеского подслушано фролово 1906895 1225984 462939 1911711 7472 1164203 1907276 250709 291361 1756186 1473350 525169 341769 1287696 66984 1123957 1754436 786130 1416585 1018537 750992 1691034 707585 499608 212680 836321 793246 1628214 1913089 1263640 1607495 1582838 1318987 967227 110189 970156 1706341 748967 1006984 565279 692853 1292140 1660864 1214862 1823646 1145174 1711593 1801185 1046321 1315868 1556758 992778 456658 97973 1268937 445319 1849926 229895 862432 614248 1980343 633598 398549 482758 197011 806851 2038160 1006778 523250 28028 1406621 641542 1297466 1349219 1053207 1516467 1021472 521933 325560 1715869 383789 1804724 1025969 921012 1657796 116921 302671 1264915 120587 130267 116186 938353 1357430 78180 921669 1755712 719583 659266 322018 1718727
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721