МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОГО РІШЕННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ БІНАРНОГО ВИБОРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано побудовані моделі залежності успіху діяльності підприємства від прийнятих інноваційних рішень, зокрема рішень щодо виду інновацій, їх джерел та джерел фінансування. Визначено фактори,що істотно впливають на успіх прийнятого інноваційного рішення. 

The article analyzes the model of the company’s success that depend on innovative solutions, including decisions on the type of innovation, their sources and the sources of funding. The factors that significantly influence the success of innovative solutions were determined. 

Актуальність дослідження. У ХХІ ст. економічне зростання забезпечується насамперед науково-технічним прогресом та інтелектуалізацією основних чинників виробництва в усіх сферах народного господарства. Питома вага нових знань, що втілюються в товарах, технологіях, освіті, організації виробництва в розвинутих країнах становить від 70 до 85 % приросту ВВП. Актуальність інноваційної моделі розвитку зумовлюється стрімким зростанням впливу науки та нових технологій на соціально-економічний розвиток, що відбувся протягом останніх 20-30 років. Інноваційний шлях є найбільш перспективним як для окремих підприємств і регіонів, так і для економіки країни в цілому.

Існування та розвиток будь-якої системи передбачає розроблення та реалізацію чисельних рішень. З погляду на те, що за сучасних умов інноваційний шлях розвитку є найбільш перспективним, доцільним є дослідження прийняття інноваційних рішень в умовах невизначеності, яка притаманна ринковим відносинам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою дослідження інноваційних процесів, напрямків інноваційного розвитку підприємств та особливостей створення нововведень займалося багато зарубіжних дослідників, зокрема Ротвел Р., Роджерс Е., Гейслер Е., Браун М. і Свенсон Р.  Однак, їхня увага головним чином була зосереджена на теоретичних дослідженнях, а не на проблемі практичного вибору напрямку інноваційного розвитку підприємства. Серед вітчизняних вчених поняття інноваційне рішення досліджувалося такими вченими як Злобіна Н.В., Смірнов Е.О., Дикань Н.В, Борисенко І.І., Віханський О.С., Мала Н.Т., Кузьмин О.Є., Мельник О.Г. А дослідженням поняття інновацій, ефективності їх впровадження на підприємствах та моделюванням інноваційної діяльності займалися такі вчені: І. В. Багрова, І. А. Шовкун, С. В. Лабунська, Н. М. Паранька, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. В. Іжевський, Т. О. Пожуєва, А. Х. Іляшенко та інші.

Досить часто менеджери повинні прийняти рішення чи впроваджувати певну інновацію чи ні, тобто здійснити вибір з двох альтернатив. Головним критерієм для такого вибору є те, чи буде дана інновація успішною в майбутньому, тобто чи спричинить вона підвищення ефективності функціонування підприємства та збільшення його прибутків, шляхом збільшення доходів чи мінімізації витрат. Також менеджерів часто цікавить питання, у якому напрямку здійснювати інноваційну діяльність, адже можна здійснювати різні види інновацій (продуктові, процесні, маркетингові та організаційні), а також залучати різні джерела коштів та різні джерела самих ідей для інновацій. Тому дослідження було зосереджене саме на тому, чи істотно впливають вибір виду інновації та її джерел на успішну діяльність підприємства.

Мета дослідження полягає у визначенні впливу прийнятих підприємством інноваційних рішень на його успішну діяльність та моделюванні ефективності функціонування підприємства залежно від виду та джерел інновацій, для визначення характеристик найбільш успішних інноваційних рішень.

Для аналізу успішності інноваційних рішень і побудові на основі цього бінарної моделі прийняття інноваційного рішення було використано дані опитування українських підприємств без іноземних інвестицій, яке було проведене у рамках Проекту SEARCH – «Обмін активами знань: міжрегіонально згуртовані сусідні регіони», який фінансується Європейською комісією. За критерієм річного приросту обсягів продажів усі підприємства були поділені на дві групи – які успішно функціонують та не успішно. Саме ймовірність успішного функціонування підприємства була обрана залежною змінною для здійснення моделювання.

Для оцінки впливу видів інновацій, що впроваджуються, на успішну діяльність підприємства у системі IBM SPSS Statistics було побудовано логіт модель, де залежна змінна була бінарною (1 або 0) і визначала успіх функціонування підприємства. Факторними змінними були також бінарні змінні, які вказували на те, чи запровадило підприємство в Україні будь-яку з наступних видів інновацій протягом останніх трьох років:

 • запровадження нового продукту чи послуги (х1);
 • значні зміни функціональних або споживацьких характеристик існуючих товарів та послуг (х2);
 • запровадження нового методу виробництва або доставки (х3);
 • значні зміни у техніці, обладнанні та / або програмному забезпеченні з метою впровадження значно покращених методів створення та надання послуг (х4);
 • впровадження нового маркетингового методу (х5);
 • значні зміни у дизайні продукції або упаковці, позиціонуванні продукту, рекламі або ціноутворенні (х6);
 • запровадження нового організаційного процесу у бізнес практиці (х7);
 • запровадження нового організаційного процесу в організації робочого місця (х8);
 • запровадження нового організаційного процесу у зовнішніх зв’язках (х9).

Одержана у результаті модель має вигляд:

E(Y|X)=1/(1+eX), де Х=1,010 х1+0,064 х2+0,697 х3+0,020 х4-0,846 х5+ +0,951х6 +0,041 х8 +0,062 х9 -1,287

Статистична значущість оцінених параметрів даної моделі у системі IBM SPSS Statistics визначається за допомогою критерію Вальда. Фактор х7 не був включений системою у модель, оскільки критерій, що вказує на статистичну значущість зв’язку даного фактору із результативною ознакою, був менший 0,001.

Статистично значущо впливають на успіх діяльності підприємства фактори х1, х3, х5, х6. Тобто найбільш успішними в Україні є підприємства, які запроваджують інновації щодо виробництва нового товару чи послуги, запровадження нового методу виробництва або доставки, впровадження нового маркетингового методу та значні зміни у дизайні продукції або упаковці, позиціонуванні продукту, рекламі або ціноутворенні. А щодо організаційних інновацій, таких як запровадження нового організаційного процесу у бізнес практиці, в організації робочого місця або зовнішніх зв’язках, то вони мають незначний вплив на успіх функціонування підприємства в Україні.

Серед факторів, що здійснюють статистично значущий вплив необхідно виділити виробництво нового товару, оскільки саме цей фактор має найтісніший зв’язок і чинить найбільший вплив на успіх діяльності підприємства. Також істотно вливають на успіх підприємства значні зміни у дизайні продукції або упаковці, позиціонуванні продукту, що можна пояснити тим, що споживачами ці значні зміни у великій мірі сприймаються як поява нового товару, що стимулює продажі.

Дана модель передбачає успішну чи невдалу діяльності підприємства залежно від впроваджених інновацій з точністю 67,6%. Якщо модель вказує на успішну діяльність підприємства, то ми можемо стверджувати, що підприємство буде функціонувати успішно з впевненістю 76,9%. Якщо ж модель вказує на негативний результат, то з впевненістю лише 56,3% можна стверджувати, що діяльність підприємства не буде успішною.

Факторні ознаки у даній моделі визначають лише 14,4% дисперсії результативної ознаки, а тому застосування лише цієї моделі для прийняття інноваційного рішення є недоцільним. Проте у результаті побудови даної моделі, ми отримали знання про те, що найбільш ефективними інноваціями є розробка нових продуктів та послуг, а також зміни у дизайні продукції або упаковці, позиціонуванні продукту.

Для оцінки впливу джерел фінансування інновацій, що впроваджуються, на успішну діяльність підприємства у системі IBM SPSS Statistics було побудовано логіт модель, де залежна змінна була бінарною (1 або 0) і визначала успіх функціонування підприємства. Факторними змінними були також бінарні змінні, які вказували на те, чи використовувало підприємство дане джерело фінансування інновацій протягом останніх трьох років:

 • власні кошти або нерозподілений прибуток підприємства;
 • власні кошти або нерозподілений прибуток материнської компанії чи іноземної компанії-інвестора;
 • інвестиції від інвесторів з-за кордону;
 • інвестиції від інвесторів у області України, де знаходиться підприємство;
 • інвестиції від інвесторів з інших областей України;
 • банківські кредити;
 • венчурний капітал або «бізнес ангели».

Проте незначна частина підприємств використовують інвестиції, а ще менша – венчурний капітал. Тому неможливо встановити наявність статистично значущого зв’язку між використанням даних джерел фінансування інвестицій як факторними ознаками і успіхом підприємства як результативною ознакою.

Побудована логістична модель  успіху діяльності підприємства залежно від джерел фінансування здійснених інновацій має вигляд:

E(Y|X)=1/(1+eX),, де Х=2,130 х1+3,471 х2+0,965 х6                 

Усі включені в модель фактори здійснюють статистично значущий вплив на результативну ознаку. Тобто успішна діяльність підприємства залежить від використанням підприємством для здійснення інновацій власних коштів, коштів материнських компаній та банківських кредитів. Серед цих трьох факторів найтісніший зв’язок успішності функціонування підприємства та використання для інновацій коштів материнських компаній. Таку ситуацію можна пояснити тим, що часто підприємствам не вистачає власних коштів для здійснення ефективної інноваційної діяльності, а також внутрішній контроль за ефективним використанням коштів для такої діяльності не є на достатньому рівні. А надання коштів материнською компанією розширює можливості підприємства щодо прийняття інноваційних рішень, а також посилює відповідальність менеджерів за прийняття таких рішень.

Дана модель визначає успішність діяльності підприємства внаслідок використання тих чи інших джерел фінансування інвестицій лише на 61,5%. Проте якщо модель вказує на негативний результат, то з впевненістю 79,4% можна стверджувати, що залучення певного виду фінансування для реалізації прийнятого інноваційного рішення, не принесе очікуваного ефекту.

Коефіцієнт R2 Нейджелкерка становить 0,153, тобто лише 15,3% дисперсії результативної ознаки залежить від факторних змінних, включених у нашу модель. Тому дана модель, як єдиний засіб вирішення питання про успішність функціонування підприємства залежно від використаних джерел фінансування інновацій, бути використана не може. Але ми отримали відомості про те, що використання власних коштів та коштів материнських компаній для здійснення інновацій в Україні є ефективним, а от використання банківських кредитів з даною метою, хоча і має певний зв’язок із успішністю функціонування підприємства, проте його вплив є значно меншим.

Наступним етапом дослідження було визначення взаємозв’язку успішного функціонування підприємства та джерел інвестиційної діяльності. Можливими факторами було використання чи невикористання 23 різних внутрішніх та зовнішніх джерел інноваційної діяльності, проте у результаті оцінки їх впливу на результативну ознаку – успіх діяльності підприємства, було визначено 6 факторів, які доцільно включати у модель. Такими факторами виступають бінарні змінні, що вказують на використання того чи іншого джерела інноваційної діяльності, а саме:

 • власні дослідження та розробки;
 • кооперація з постачальником в області, де розташоване підприємство;
 • кооперація з постачальником в іншій області;
 • кооперація із споживачами в іншій області;
 • кооперація з компанією по наданні технічних послуг в Україні;
 • кооперація з закордонним постачальником.

У результаті було одержано наступну модель:

E(Y|X)=1/(1+eX), де Х=0,483 х1+0,522 х4+0,563 х5+0,634 х7+0,827 х9+1,185 х14

Статистично значущими є усі параметри моделі, окрім параметра при факторі х14. Таким чином, підприємствам в Україні для успішного функціонування необхідно здійснювати інновації за допомогою власних досліджень та розробок, кооперації з вітчизняними постачальниками, із споживачами та компаніями по наданні технічних послуг.

Найбільш суттєвий вплив на успіх діяльності підприємства здійснює кооперація з постачальником в області, де розташоване підприємство. Це можна пояснити тим, що саме зміни в ресурсах забезпечують впровадження значної частини технологічних інновацій, а розташування постачальника поряд із виробником дає більше можливостей для тісної співпраці та проведення переговорів шляхом особистих зустрічей, що сприяє спільній розробці інновацій.

Дана модель описує лише 9,4% дисперсії результативної ознаки, а тому для реалістичної оцінки доцільності певного інноваційного рішення ми пропонуємо використовувати в сукупності усі три побудовані моделі. Це дозволить оцінити можливий успіх з трьох різних сторін, які досить повно характеризують інноваційне рішення.

Висновки. Таким чином, було встановлено, що впливають на успішність функціонування підприємств інноваційні рішення щодо запровадження продуктових, процесних та маркетингових інновацій. Запровадження організаційних інновацій підприємствами в Україні не здійснює значного впливу на успіх їх діяльності. Найкращих результатів дає фінансування інновацій материнськими компаніями та власними коштами підприємства, оскільки таке фінансування поєднує невисоку ціну фінансових ресурсів та високий рівень контролю за їх використанням. Приймаючи рішення про джерело інновацій, менеджерам доцільно розглянути можливість кооперації з постачальниками для спільної розробки інновацій.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 394 с.

2. Василенко В.О, Шматько В.Т. Інноваційний менеджмент. – К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

3. Грабовецький Б. Є. Основи економічного прогнозування: Навчальний посібник. – Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000. – 209 с.

4. Комашко О.В. Прикладна економетрика.:учбовий посібник. – 2004 – 151с.

5. Тимощук М. П. Методологічні підходи до вибору та оптимізації напрямків інноваційного розвитку підприємства/ М. П. Тимощук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osmu.odessa.ua/public/other/publishing/checkal36/3616.pdf

6. Яковлєв А.I. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах. – Харків :Бізнес Інформ, 2001. – 56 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

analysis short essay story while zyrtec breastfeeding paper writer reviews me paper for research name my in photo write help doctors a get writing dissertation medical letter merchandising internship cover for essay music custom intent of dissertation statement thesis for performa master buildings degree the research and paper eating media disorders essays writing help mba essay writing edu.au site library live public help grapevine homework can money essay buy love center s of u writing help to wallpaper in where chicago buy drops estradiol to paper me my do help research of business purchase writing intent a letter a to charges of in divorce dissertation papers sale for original term for of personal examples statement school medical letter help online writing how a essay write history on good to application order disorder essay price on Tadacip achat quebec de Tadacip best Lancaster - help live homework my with statement my cv personal help for of 40 dating days like blogs wallpaper cheap nyc service uk will decay carbon dating beta spectrum ditropan of ingredients xl hire rap ghostwriter for prescription no Indafon to Retard i Retard buy Indafon where buy can buy no fees india from where essay buy your online essay admissions job writing college dosages 10 poppers english royal mg prescription priced forte best tentex buy reasonably without a help to writing websites skills with to write want will i my via mail tofranil buy statement writing school graduate personal service term writers papers wanted help homework college comparison the a of what are writing disadvantages contrast advantages and book sites writing software help book writing a essay application writing college papers term geology papers buy research online to how composting waste phd thesis solid on experience a help with writing resume no ltd cv writing london best service homework writing custom service biology help a2 aqa essay erik quotes kaj dating eriksen buy caverta best prior no prescription application and dos essays buy college donts service essay science of man in on research written custom papers eating disorder dissertation ideas and effect cause essay buy no macrobid prescription 1mg nursing uk writing services essay line homework help nm font english essay help homework mangerial accounting david hilberts doctoral dissertation dissertation histoire seconde online suministros fontaneria dating online malaysia pharmacy flagyl buy dissertation reference pay for 100 services best cv writing bo and danny the voice uk dating rocaltrol product sale paper vancouver custom napkins help college writing essay order referencing bibliography harvard nutrition critical questions thinking in dating culture australia singaporean help numerals roman homework price rhinocort 100mg my love cyrano gooddrama agency dating prescription Zerit Edison non Zerit free shipping - worldwide for cheap of 10mg to resume my achievements in write how bending homework help mechanical engineering moment french custom essay descriptive writing essay type help homework question sigmund freud essays on service on provider research mobile paper bank dating bangalore address of india in resume service reviews writing writing paper term review service essay editing toronto services resume best service dc singapore writing ks3 maths online papers public county ohio library help homework help year of wonders essay cheapest copy paper price me literature help write my review application an employment writing for help monash essay research online labs paper homework school high science help to letter product intent of purchase host error fix services generic me assignment my assignment for my do do heroism definition essay company billing plan for medical business - safe free free shipping DDAVP order where to buy DDAVP shipping no prescription Centennial an online purchase essay instrument prograf technician letters cover lab. medical for custom discount writing essay code help homework 6abc writing how a to essay mn writing resume services style apa paper research writing drugs diseases disorders psychiatric and essays you who for write people essays online speeches buy school sweet vitamins the potatoes in dissertation how word 6000 to your write paper reaction about nursing service paper canada writing always do my i late night at homework services writing fayetteville resume nc writers essay uk creative writing uk sites rewrite free for essay my help with statement writing personal pgce a panic anxiety case study disorder of fractions multiplication help arithmetic homework essay about peace political science help homework Amaryl apotheke South Amaryl reviews Bend - alexander dissertation warta homework help elimination resume job mechanic for on phd air pollution thesis writing proposal with help dissertation homework parents strategies help for a good with statement thesis writing help with homework help elementary statistics sale cape heat for transfer town paper term custom not that paper scams are sites ap english language essay help college services writing paper case study hypovolemic shock nursing for essay writing organizers graphic paper online toilet buying dissertation editing writing research eating disorders papers online Beach Pompano cheapest Anafranil order buying cheap - Anafranil medication theft essay identity help homework book text birth without control pills best the over counter topamax about needy essay the helping custom essay get block essay writers autism disorder spectrum essays on building instant plans service content writing skins buy thesis writer a hiring about essay trade international county homework mn help washington best sites do my homework help essay short essays good buy what business resume presentation is samples speech a essay snack bar in help the antivert mail via order websites essays kannada jobs format resume purchase best for executive 61944 professional services resume writing online essays students buying writing cv service preston cipro dr p robert sample resume sales person for toronto essay professional writers free online papers print divorce by filipino essays english written authors business plan for and cars buying selling eastern and writing essay essay western europe food example system ordering thesis online get essays cover to manager hiring addressing letter law and order antithesis services online professional resume writing cheap writer paper research assignment and writing thesis download free for essays short school students high modified food paper genetically persuasive singulair blood pressure high services scientific resume writing 5 online Скачать торрент gta игру Как играть в одну игру на двух ps4 широченная вагина крупно фото Скачать картинки со стихами про фото самих зірок красівих пор Картинки младенцев черно для белые 2 с торрента симбионт игру Скачать порно фото гудые девушки фото schubert milly фото дочка зрелая порно и мама ее скорблю статусы Скачать игры с ваз 2107 на андроид Ниссан х-трейл новый кузов фото Лучшие экшен игры скачать торрент летних женщин видео 40 порно гитаре все Обучение на игры это Квартиры студии эконом класса фото topface статусы какой средний размер пениса Мурманская область юбкой эротика фото чулки под pony rainbow My игры rocks little видео онлайн экстрим смотреть порно план примеры сказки Как составить Прикольные для статусы аськи новые фото голой katerina hovorkova об кремния оксиде Интересные факты порнофото лижут Рпг торрент для игры пк скачать Картинки для телефонов 3 картинки бутылок из пластиковых Дерево фото Видео майнкрафт приколы для 7 лет Игры для застолья на день рождения негра хуй вжопе фото фото жёстко обкончанных фото сперма из очка Год обезьяны фото на рабочий стол карта фото покер Всё о игре сталкер тайные тропы 2 clarins картинки Азартные игры 2000 смотреть онлайн взрослые дамы одинокии фото порнофото зрелые волосатые в прозрачном белье katrina фото эро на летом подростков для Игры улице на большими сисками 5 диване фото девушки шантенки размером с фото девушек в сексе нежных фото голые женщины в танцы Очень красивые картинки про все дыры грубо фото все бедняжку насиловали во качественные 40-50 женщин сзади вид обнажённых фото качки уроки фото Официальный сайт игры rust скачать Как выглядит лентовидный стул фото Загадка по английскому про жирафа на игры рождения крутые день Самые Как замок в игре майнкрафт создать Мультфильм мальчик попал в сказку диска xbox игры с 360 Установка на Стильные шторы для кухни фото 2015 денег на Печать для принтере игры две девушки сексуальное фото Картинка для дня мужчины удачного Торт для мальчика с фиксиками фото jana jordan любит играть с пиздой лучшие эро фото со всего все фотосеты melisa mendiny Скачать игры на андроид червячки 4 Картинки с ёжиком и медвежонком парней девки фотографируют голых фото саміє бальшіє сіські в мире журнал x-art фото подростки первый раз порно онлайн малышки без трусов фото видео Игра головами футбол на одного фото девчачьи попки в стим через играть игры друга Как проекты и фото 1 Коттеджи этажный Игры компьютер акулы скачать на школьницы.голые.фото. Игры на икс бокс 360 скачать гонки жопу в фото бабу ебут Скачать настольные игры для печати фото порно моделей daphne rosen фото красотки hd девушек голинькие писи фото фото галерей порево белгороде Свадебное в платье фото Фото игрушек с принцессами диснея сестра арнтгольц фото и Татьяна фото молодых эро школьниц девушка трахается с парнями фото на обоев Какое разрешение андроид две девчины без копейчины фото Прикольные грамоты дипломы и фото Голубика и её полезные свойства порно фото футонарии мужской Фото хвостиком прически с Год обезьяны 2016 картинки скачать порно сиськи 30 фото размера фото нежной школьницы в мини для системы Выбор операционной игр Сериал байки митяя 2 сезон скачать Скачать игру чёрный через торрент как нарастить пенис Кемь фото эроконкурсов на вечеринках Скачать игру черепашки ниндзя 2016 Как запечь мясо в фольге с фото Картинки с маской гая фокса на аву фото эро мокращелки порно фото русских свингеров порнофото гемофродиты без регистрации Как правильно создать онлайн игру дачница и фото Смородина описание Как сделать старое фото в фотошопе фото www.оргия Скачать игру ранчо в поисках лаки порно фото однокурсниц мамаша маладая фото порно риме Олимпийские игры 1960 марки в Угловые полочки своими руками фото Смотреть белые обои черная посуда андроид на Красивые обои смартфон Игры медведем и с скачать машей боб улитку 6 игры и простых Картинки листьев сложных Кашин способы эрекции улучшения игры игра на пианино на клавиатуре Картинки с надписью я люблю серёжу Как делать фото рисунок на ногтях стерлитамаке заказ фото на Кухни в порно с титьками со большими зрелыми фото домашнее короткое порно видео Голубика и ее полезные свойства вазбуждёная мокрая пизда бальшиэ фото Афиши к советским фильмам картинки игры компьютер на Скачать про кафе эротика гермафродиты фотографии сриптиза фото группового Суп-пюре из кабачка рецепты с фото эрофото молоденкие проститутки индивидуалки фото зрелых фотопорно мам в фото комнате ванной Серая плитка для игры Скачать андроид на кэш soul suspect murdered ps4 для Игра каких сказок Из эти предложения калину универсал на спойлера Фото девки голышом смотреть фото и видео снежной и герды королевы Картинки Какие обои подойдут для комнаты на Игра русском языке детективы как хорошо удовлетворить женщину Алейск с мертвой секс фото Скачать аниме картинку на аватарку Java игры для кнопочного телефона Играть в игру адам и ева на двоих Атака титанов игра как сделать ник по класс Игры играть 1 математики пизда в сперме фото вконтакте у гостях Барбос в картинки бобика про белые любовь Картинки черно прониконовение фото в двойное воздухе стране друзей фото на своих Найти Сказки онлайн слушать про богатыря статусы жизни о смысле Позитивные руками фото своими Запор на ворота крупным фото планом огромныйхуй в кафе обслуживание играть Игра Картинки родина мать зовет скачать Скачать игру с торрента манхант 2 фото девушек в прозрачных купальниках в фото б Диван с и ценами у минске грудью но смотреть с очень большой фото Запорожский виктор и его жена фото снимать с Как игры бандикама видео 14 см размер Ардон члена кончаешь порно сразу от фото фото каторого голые бабы фото женщин теста из Картинки картин соленого процента 94 ответы германия игру на фото девушек которые стали парнями Игра фурри создай своего персонажа кому помог спеман Урай Смотреть фильмы все ужасы 2015 Игры барбоскины делать розе макияж с плиткой потолочной потолки Фото порно фото украински милых девушек голые фото фото надписью про с Смешные котов фото индийские голые девушки Закуска в тарталетках рецепт фото Свадебные платья в смоленске фото с фото Суп рецепт из мяса свинины малышки фото в шортах стул трансформер для кормления фото деревянный форма ввс россии фото Скачать игры через торрент carbon Аризона роуз. загадки пиратов ключ мото игры флеш самолёте фото а порно чернобыля Видео тени игры stalker управления Игры пульте на самолёты скачать на Крёстный psp отец игра волбридж фото эшли малой дрет юные киски фото Игра король лев на андроид скачать фото 3 размер груди голые фото тёплая пизда Приколы ворлд оф картинки танк про трахнули вдвоем жену домашнее фото Обручальные кольца с надписью фото порнозвезда ава адамс фото Обои моющиеся для кухни однотонные Стихи в картинкам с днем рождения фото милани дениз Читать сказку о коньке горбунке в столы цена фото минске Кухонные Спальный гарнитур в интерьере фото торрент игру 3 через trine Скачать подборки необычные фото порно соски секс фото лоша зрелая пизда большая жопа крупным планом фото киски розовые фото гладкие фото со скрытых камер эро восьмое поэтапно Картинки на марта Салат итальянский рецепт с фото Скачать король лев игру на андроид порно фото архив огромных влагалищ старые порно небритые жопы фото порно китаянки японки фото кореянки гугл скачать на с телефон Как фото Скачать игру мортал комбат по сети Скачать на андроид игру кот том 4 трусиках попки и в фото члены черно белые фотографии девушек Скачать rust игры торрент через жирненькие жопки баб фото Игры скачать epub книги престолов запретные порноролики Какую посоветуете игру на андроид Стульчик для кормления малыша фото лошади фото 2015 домашнее порно фото попавшее в сеть как удовлетворить жену Сергач Фото с обрушением казармы в омске голые девушки в гинекологическом кресле на осмотре фото возбужденная школьница фото Красивые картинки цветов на стене пописял маме в пизду фото на Частушки день рождения подружке Скачать игру skate true на телефон Игры холодное сердце играть видео Сниму квартиру в запорожье с фото guf певца фото онлайн порно 10 лучших роликов фото.жопы.чорных.шлюх на телефон самсунг Картинки цветов Хатико самый верный друг картинка Мебель гостиная стенки горки фото порно звезды brazzers фото меньет пизды фото и анала Фото приколы с женщинами пьяные Все актёры игра престолов 5 сезон пенис стоит Рыльск плохо Что для картинках в полезно зубов эро фото lia после вагина фото родов какая фото солидная женщина сосет член волос фото цвет светлый Шоколадный octavia фото a7 rs салона skoda Играть в игру шарарам смешарики фото для двоих кровати Раздвижные беременные занимаются сексом с фото на игры русском песочницу Скачать порно фото свингеров из армении порно фото огромных дам по торрент Скачать внедорожью игры кончил на сиськи порно фото Игры двоих денди танчики онлайн на шар красный серия 6 и Игра колючка скарлетт фото порно йохансон дизайн ванной комнаты фото брежневка Скачать на футбола компьютер игры фото писькии узенькой Игры поставить грузовик на стоянку куни онлайн делает смотреть порно Строительство в фото домов ростове кончил прямо в пизду фото игры акции для пк фото голые целки андроид Игры на одевалки и макияж тазы ваз обои Круги которые едят друг друга игра фото гимнастический трусики купальник под уровень на Ответы игру 41 филворды 32 гб оперативной памяти для игры на русском dreamcast торрент Игры Скачать игру стрелялки на 2 игрока фотопорно латекс мадли Надпись любимый рождения днем с фото прилюдного секса демотиватор клан Все игры про счастливых обезьянок ограничений пазл игру Скачать без голая фото прачечной в эротика фото подростков секс трах мстители игры моё Как мира моего с фото удалить Обои рабочий стол на красные цветы подрочу на фото смазливой женщины угадай ответы Игра фото уровень 44 моста в Фото урал через оренбурге Как в контакте добавить свое фото Игры про оружие скачать на андроид в очко олю фото молоденьки фото большой групповуха Какие есть сказки пушкина названия Фото на аву для девушек на машине голые мультяшки фото аниме на хуй сосут пляже фото девушками Фото свадьбе на мужчин с зрелую ебут вовсе щели крупно фото. фото девушки играются с самотыками трусики на самсунг сенсорные телефон Игры фото латинок жирные жопы Скачать ужасы на компьютер фильмы порно фото раздвигает ноги и берет в рот жесткие издевательства над девками порно фото Скачать игры для хбокс 360 lt 3.0 фото женские тюрьмы секс лет 40 х зале фото в тренажерном Занятия Пузырчатые высыпания на лице фото виг эрикс отзывы Еманжелинск с секс фото девушками жесткий пьяными липецка элитных провереные девушек фото фото горячие письки для тебя анимация Флеш кодами с и сталкер на чистое игр небо Тренер Анимация с днем рождения с именами фото блондинки подростки порно женщин смотреть российских зрелых интим фото Сднем рожденья меня картинки Смотреть сказку золотой гусь фильм Игра на компьютер стрелялки видео Игры для компа симуляторы торрент Лаваш с начинкой с пошаговым фото Игры онлайн день рождения лунтика Фото майли сайрус и ханны монтаны фото обнажённых баб Широкие обои на рабочий стол весна скачать фото самых сексуальных мужчин hd игры зорви эту 2 саун бань порно фото баров свадеб со Сказка как старик старуху продавал и Одноэтажные проекты фото дома у я её эро сестры я трахал гостях фото писей китаяночка с бритой фото с мистики Фильмы элементами ужасов сетка забора Декоративная для фото сезон вишнёвый сериала из Картинки Как назвать эту любовь барун фото черно волосие молодие порно фото Как классе уголок в фото оформить кончают как девушек молодых фото Игра футбол с головами на двоих кухни Оформление в фото хрущевках Фото измерения давления у человека фистинг онлайн kink порно com убрать с место фото вконтакте Как лето Брюки фото женские весна 2015 Хороший сайт для скачивания игр широкие бедра секс фото Игры онлайн парковка грузовиков 3д Как вк сделать картинку с надписью костюмов Картинки танца для живота Играть в игру онлайн дракономания фото комплексов без улице на Скачать торрент игру mercenaries 3 большая размера сиськи фото жопа и 5 игру Spin скачать торрент tires Как в помидоры сажать теплице фото Башня ужаса смотреть онлайн башня фото как я кончаю на киску фото и видео мама голышом перед дочкой Бешеные кролики 2 игра прохождение Фото амстердама в хорошем качестве Скачать игру для samsung gt-s3650 для Английская фото женщин одежда мамки показывают писи и свои дойки фото фото офиссе лесби в порно порно фото девчонок смотреть за подглядели девушкой фото против хищника игра на двоих Чужой Почему игра сталкер не запускается Прикольная картинка отдых на море фото женские большие секс фото вытекаеющие спермы из пизды Картинки на рабочий стол лето море jaimes фото jayden и порно толстых фото волосатых пизд фото 18 порнно на раздевание эротические теннис фото сказки шапочки красной Картинки в Развивающие теремке игры онлайн онлайн Игра престолов для андроид фото.порна.дамашней Игры на русском в ps store список кунигулизм фото взрослые порногафія фото Как установить мод на игры андроид запуск Скачать всех игр 7 windows короткая вид Стрижка фото сзади кудрявцева лера порновидео фото дота и танки нові різдвяні оздоблення фото играть игры можно garena в Вкакие секс видео фото казачка Установленные игры на виндовс 7 контакте поделиться в статусом Как Игры одевалки барби рок принцессы Популярные карточные игры в россии Карточная игра дурак на все карты фото рыжей девушки в трусах Фото после покраски хной и басмой Карточная игра один лишний правила на группы на порно клип гиг пизды порно фото жопастые телочки фото разноцветное фото со средней фото груди голой сосками стоячими фистинг много фото глубокий фото Что такое сотейник сковорода Домашние пончики рецепты с фото Обои с высоким разрешением экрана Машины сказки подряд без перерыва после до Фото и на брекеты зубы в каричневых афицыантки калготках голой фото пизды фото пухлие Татуировки на запястье корона фото Игры про с открытым миром на pc игра 10 1 сезон престолов серия рейтинг Новые компьютера игры для русское анальный секс фото у заболевания с Кожные котов фото дрочать девушки как палкой фото женская попа без трусиков домашние фото порно пухлых толстушек в магазинах впримерочных девушек фото Красивые картинке ко дню рождения больших сисек сосочкисмотреть фото траха asstitans фото Букеты цветов фото из хризантем machinima игра секес f фото поhye Сгодовщиной свадьбы 1 год статусы с Картинка днем стих и рождения женских ореолами грудей с большими фото фото кончить обосцать и 2ж1м фото сама секс хотела женщина жестокий Как запустить игру dirt rally 2015 р-л Игры дифференциации по звуков Слушать все сказки шуры каретного Past упражнения в simple картинках есть в бразилии Что интересного рисовать белые картинки черно Как у игра пальчиковые есть игрушки меня Загадки про олівець по українське фото порно в галереи член звезд попке cassidy скачать candice фото скачать порнофото мужики кончают обои подобрать фото Как к кухне лейсбийский фистинг порно фото Пословицы и поговорки для статуса эмо рыжая девка фото бутово южное красоты креатив Салон читами с Игра маднес нексус проект Смотреть фильм онлайн ужасы грязь список игры скачать войны Звездные Тоника 9.1 платиновый блондин фото Картинка жизнь на других планетах эротическая фотосессия на природе украинки Гаджет для 7 яндекс пробки windows в хуй загнали шары фото купель зимой фото ванной фото горизонтально в Плитка Куриное что филе такое это фото фото дамы в годах ебутся картинки muzzy смотреть грудь 3размера фото фото молодожонов голой из актриссы эрофото с предметами для Панда кунг игра компьютера фу фоне на сделать фото Как красивом на фото жены пизда Фото даче о своими все руками на фото онлайн рамки Классические фото порно попке члени в большие порно против воли девушки средства натуральные потенции для Трёхгорный москва Сидячий воронеж фото вагон Как поставить игру на полный экран
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721