МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ (на матеріалі сучасного німецькомовного дискурсу)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 801.773+802.0

А. М. Гуцол

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м. Чернівці

 

 

 

Досліджується концептосфера МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ на тлі німецькомовного дискурсу як ієрархічно-структурований мовний феномен; розглядаються її складові – домени, методом фреймового моделювання встановлюються зв’язки між ними.

Ключові слова: домен, матримоніальний конфлікт, фрейм.

Исследуется концептосфера МАТРИМОНИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ на фоне немецкоязычного дискурса как иерархически структурированный языковой феномен; рассматриваются ее составляющие – домены, методом фреймовой моделирования устанавливаются связи между ними.

Ключевые слова: домен, матримониальный конфликт, фрейм.

This article deals with the research of conceptual scope MATRIMONIAL CONFLICT on the basis of German-speaking discourse as a hierarchically structured language phenomenon, discusses domains as its components establishing links between them by modeling frame.

Key words: domain, matrimonial conflict, frame.

 

 

Дослідження будови та сутності мови з точки зору когнітивної лінгвістики активно здійснюються на теренах не лише України, а й усього світу, адже ця галузь мовознавства розглядає функціонування мови як різновид пізнавальної діяльності, що дає змогу виявити та проаналізувати різного роду когнітивні механізми, втілені у мовній формі. Конфліктна інтеракція на сьогодні є об’єктом дослідження науковців з точки зору соціолінгвістики (Д. Лі, Т. Кочман та ін.), психології та психолінгвістики (І. Горєлов, К. Сєдов, Н. Гришина й ін.), а також гендерної (А. Мартинюк) та дискурсивної лінгвістики (О. Фадєєва, І. Фролова та ін.), проте огляд її когнітивних моделей залишається актуальним. Особливий інтерес викликає конфронтативна сфера розмовного сімейного дискурсу, а саме його матримоніального різновиду, що презентує спілкування між мовцями зі статусними ролями чоловіка та дружини. Об’єктом дослідження в обраному ракурсі стає концептосфера МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ, предметом – домени, що входять до її складу, та їх організація. Матеріалом для дослідження послугували 1000 діалогів матримоніального дискурсу, прагматично позначений конфліктною спрямованістю.

Складність та багаторівневість мови як системи проявляється ієрархічністю, яка з ракурсу когнітивної лінгвістики реалізується наступним чином: концепт (конституент парцели, позначений окремим словом або іншою мовною одиницею) → парцела (вузол в рамках домену) → домен (інформаційний вузол в рамках концептосфери) → концептосфера (увесь досліджуваний концептуальний простір) [17, с. 147]. Згідно з цим положенням парцели, виокремлені нами у попередньому дослідженні [3], виступають базою для конструювання домену – певної лексико-тематичної групи як «структурованого простору фонових знань, що задається у вигляді класів предметів» [10, с. 406] та «слугує контекстом (фоном) для виділення (профілювання) концепту» [8, с. 21]. Іншими словами, це сукупність знань, необхідна для розуміння концепту, будучи передумовою для оформлення змісту мовного знаку в процесі комунікації і подальшої інтерпретації цього змісту та характеризуючись певною когнітивною незалежністю. Домен є зв’язною областю концептуалізації, відносно якої характеризується семантична одиниця [18, с. 488]. Аналогом терміну домен у прагматиці, соціолінгвістиці, комунікативній та дискурсивній лінгвістиці, а також у ряді інших дисциплін, є термін «контекст» [9, с. 66], адже дискурс може бути інтерпретований як актуалізація концептів [13, с. 53].

Формування доменів здійснюємо на основі тих парцел, статистичні величини яких суттєво відрізняються від теоретично очікуваних із виявленими певними зв’язками між ними, тобто із зазначеним високим показником критерію χ2 (вище 3,86) та коефіцієнту взаємної спряженості К. Відтак, у матримоніальному конфліктному дискурсі виокремлюємо такі домени: MENSCH/людина, TÄTIGKEIT/діяльність та UMWELT/оточення.

Не існуючи в мові ізольовано, домени об’єднані між собою певними когнітивними зв’язками, утворюючи матрицю доменів (термін Т. Клаузнера і В. Крофта [15], Р. Ленекера [17]) – систему поєднаних між собою доменів в рамках певного дискурсу, на основі яких профілюється цілий ряд концептів. Термін «матриця» у сфері лінгвістики може позначати: а) багатогранність знання; б) багатство способів мовної репрезентації знання; в) варіативність контекстів вживання (багатофункціональність); г) багатозначність одиниці мови на рівні системи. Однак лише у першому випадку правомірно говорити про когнітивну матрицю як систему взаємопов’язаних когнітивних контекстів чи галузей концептуалізації об’єкта [2, с. 47].

Однак матриця, вказуючи на наявність зв’язку між доменами, не виявляє його сили, інтенсивності чи специфіки. В такому випадку варто розглядати домени з точки зору сітки, або мережі – системи, в якій уся інформація сконцентрована у вузлах і з’єднуючих їх дугах [12, с. 229]. Ці вузли «інтелігентні»: кожен вузол несе інформацію щодо деякої сутності та її місця у мережі [19, с. 106], утворюючи пропозиції – відношення між вузлами [11, с. 193]. Відтак, можна стверджувати, що концептосфера є сіткою доменів, кожен із доменів є сіткою парцел, кожна із парцел є сіткою концептів і кожен концепт є сіткою ознак, що їх характеризують, іншими словами йдеться про «мережі-в-мережах» [6, с.76].

Як відомо, для роботи з інформацією «необхідні дві основні речі: структурована «база даних» і «процесор», який працює з цією базою. Структурою «бази даних» нашого мислення є концептуальні сітки, а «процесором» – когнітивні операції» [5, с. 359]. Основною одиницею такої «бази даних» є фрейм – система концептів, пов’язаних таким чином, що для розуміння будь-якого з них ми повинні розуміти цілісну структуру, в склад якої вони входять [16, с. 111]. Фрейм – це форма організації певного знання, спосіб його схематизації у процесі мислення; це «набір слів, кожне з яких позначає частину чи аспект деякого концептуального чи акціонального цілого» [14. с, 49]. Будучи структурою даних для подання знань про типову ситуацію чи типові властивості об’єкта [7, с. 188], фрейм, разом з тим, розглядається як шлях опису когнітивного контексту, який надає основу та асоціюється з когнітивними категоріями [1, с. 30]. Слот фрейму – це «ментальний простір», сукупність та взаємодія яких розглядається в теорії концептуальної інтеграції [4, с. 86].

У ряді своїх робіт [4; 5; 6] С.А.Жаботинська пропонує розрізняти 5 базових і, в той же час, відносно універсальних типів структур (фреймів), які вважаються елементарними структурами (схемами) мислення в людському мозку: предметний, акціональний, посесивний, ідентифікаційний та компаративний. Незважаючи на свою «простоту», вони здатні передати цілий спектр думок за допомогою різноманітного і почергового їх застосування, адже побутове пізнання оперує саме базовим рівнем, який не потребує спеціальних, теоретичних знань про об’єкт. Об’єднання великої кількості фреймів дає змогу вибудувати фреймову систему (модель) та визначити зв’язки фреймів в рамках цієї системи, що служить для економії проведення дослідження. Таким чином, кожен фрейм можна розглядати як мережу, яка складається із кількох рівнів та відношень, де останні графічно зображені у вигляді дуг / вузлів.

Кожен слот фрейму можна доповнити різноманітною інформацією, яка може стосуватися способів застосування даного фрейму, наслідків цього застосування та дій, які необхідно виконати.

Створення фреймової моделі представлення знань на початковому етапі передбачає попередню класифікацію сутностей предметної області із визначеною ієрархією усіх категорій, що класифікуються. На основі викладеного вище фреймову модель концептуальної сфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ вибудовуємо згідно структури «мережі-в-мережах», виокремлюючи при цьому пропозиції, які маніфестують зовнішні та внутрішні зв’язки. До зовнішніх відносимо зв’язки між доменами в межах досліджуваної концептосфери. Внутрішні зв’язки передаються за допомогою дуг всередині певного домену, тобто йдеться про зв’язки між конститутивними парцелами, де останні, в свою чергу, також схематизуються зв’язками окремих пов’язаних між собою концептів, утворюючи різні фази (рівні) складної мережі.

Досліджений у такий спосіб корпус дозволяє виокремити у межах концептосфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ наступні домени: MENSCH/людина, TÄTIGKEIT/діяльність та UMWELT/оточення, що їх вважаємо когнітивними структурами, в основі яких перебувають категоріальні знання про людину, її діяльність, а також речі навколо неї.

Вказані домени утворюють між собою зовнішні зв’язки на основі предметного (1 локативна схема), акціонального (1 схема стану / процесу) та ідентифікаційного (1 схема класифікації) фреймів. У центрі даної концептуальної сфери знаходиться один із членів сім’ї зі статусними ролями чоловіка або дружини, як суб’єкт матримоніальної конфліктної ситуації.

Схема класифікації: ХТОСЬ-ідентифікатив (член сім’ї) є ЩОСЬ-класифікатор (людина);

Схема стану / процесу: ХТОСЬ-агенс (людина) діє / робить / займається (діяльність);

Локативна схема: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) є / існує ТАМ (оточення).

На основі розглянутих фреймів та усвідомлення деструктивної діяльнісної специфіки конфронтативної інтеракції будуємо мережу конфліктної інтерації матримоніального підвиду спілкування, зображену на рисунку 1.

 

 

 

ХТОСЬ

член сім’ї

SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

ідентифікатив

 

є

класифікатор

 

Діє деструктивно, робить всупереч, проти, на шкоду

ХТОСЬ

людина

 

є

агенс

 

ЩОСЬ

оточення

ЩОСЬ

діяльність

ТАМ

 

Рис. 1. Мережа концептуальної сфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ

 

Таким чином, фрейм ЧЛЕН СІМ’Ї класифікується як ЛЮДИНА, а отже наслідує всі значення цього слота: є там (ОТОЧЕННЯ) та діє, робить, займається (ДІЯЛЬНІСТЬ). Можливість наслідування одними об’єктами ознак інших є досить важливим, адже це дозволяє в різних мережах використовувати однакові фрагменти базових фреймів, вказуючи водночас яку інформацію слот наслідує від «слота-донора» цієї ж фреймової системи. Будучи однією з інтегральних моделей понятійного апарату, наслідування надає перевагу в ефективності і, що важливіше, облегшує побудову системи фреймів, тому що дана інформація носить декларативний характер, оскільки задається на етапі побудови мережі.

Представлена мережа концептуальної сфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ є відкритою, адже фрейми містять не лише актуальні, але й потенційні елементи, які можуть бути вербалізованими лише на основі конкретного тексту чи дискурсу, відтак збудження кожного вузла сітки призводить до збудження асоціативно пов’язаних із ним концептів. Іншими словами, залежно від ситуації слоти наповнюються певним змістом, адже «ми сприймаємо об’єкти і оперуємо їх концептами несвідомо, не задумуючись про їх характеристику чи складових компонентів, ціле в нашому сприйнятті домінує над його складовими частинами» [2, с. 54].

Оскільки вибірка корпусу даного дослідження проводилась на матеріалі двох німецькомовних дискурсів (художнього та розмовного), перспективним кроком буде схематизація (моделювання) та порівняння розгортання концептуальної сітки окремих доменів концептуальної сфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ в цих дискурсах.

 

Список літератури:

 1. Бехта Т.О. Фреймове вираження концептів детективного дискурсу / Т.О. Бехта // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. – 2005. – N 5. – С. 28-34.
 2. Болдырев Н.Н. Концептуальная основа языка / Н.Н. Болдырев // Когнитивные исследования языка. Вып. IV. Концептуализация мира в языке : Коллектив. монограф. Москва-Тамбов : Институт языко-знания РАН; Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2009. – С. 25-77.
 3. Гуцол А.М. Лексична наповнюваність конфлікту в художньому та розмовному німецькомовному матримоніальному дискурсі / А.М. Гуцол // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка : Філологічні науки. Вип. 32. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2013. – С. 101-104.
 4. Жаботинская С.А. Геометрия смысла: концептуальные модели языка и фрактальные формы / С.А. Жаботинская // Первая российская конференция по когнитивной науке. Тезисы докладов. – Казань : Казанский гос. ун-т, 2004. – С. 85-87.
 5. Жаботинская С.А. Принципы лингвокогнитивного анализа и феномен полисемии / С.А. Жаботинская // Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До 70-річчя професора В.В. Левицького / Під ред. Альтмана Г., Задорожної І., Мацкуляк Ю. –  Чернівці : Книги ХХІ, 2008. – С. 357 – 368.
 6. Жаботинская С.А. Онтологии для словарей тезаурусов : лингвокогнитивный подход / С.А. Жаботинская // Філологічні трактати. – Сумський ДУ, ХНУ. – 2009. – № 2. – Том 1. – С. 71-87.
 7. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ. ред. Е.С. Кубряковой – М., 1996. – 245 с.
 8. Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики / А.П. Мартинюк. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 196 с.
 9. Морозова Е.И. Ложь как дискурсивное образование : лингвокогнитивный аспект : Монография. – Харьков : Экограф, 2005. – 300 с.
 10. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
 11. Скороходько Э.Ф. Семантические сети и автоматическая обработка текста / Скороходько Э.Ф. – Киев : Наукова думка, 1983. – 218 с.
 12.  Скрэгг Г. Семантические сети как модели памяти / Г. Скрэгг // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХП. Прикладная лингвистика; пер. с англ. Т.С.Зевахиной. – М., 1983. – С. 228-271.
 13. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты / Г. Г. Слышкин. – Волгоград, 2004. – 340 с.
 14. Филмор Ч. Дж. Об организации семантической информации в словаре: пер. с англ. / Ч. Дж. Филмор // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1988. – Вып. ХХІІІ: «Когнитивные яспекты язика». – С. 52-92.
 15. Clausner T. C. Domains and image schemas / T.C. Clausner, W. Croft // Cognitive Linguistics. – 1999. – No 10/1. – P. 1 – 31.
 16. Fillmore Ch. J. Frame semantics / Ch. J. Fillmore // The Linguistic Society of Korea (ed.). Linguistics in the Morning Calm.– Seoul: Hanshin Publishing Co, 1982.– P. 111-137.
 17. Langacker R.W. Foundations of cognitive grammar. V. 1: Theoretical prerequisites / R.W. Langacker– Stanford, CA : Stanford University Press, 1987. – xi, – 516 p.
 18. Langacker R.W. Cognitive grammar. A basic introduction / R.W. Langacker,– New York : Oxford University Press, 2008. – 562 p.
 19. Tyler S.A. The said and the unsaid: Mind, meaning, and culture / S.A. Tyler – New York at al. : Academic Press, 1978. – XII, 487 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research papers disorders eating help assignment need doing my for cheap services ghostwriting cover application order resume of letter and paper research should buy i online a statistics help paper color tetracycline teeth desk essay application service college best admission cornell essay engineering letter an university application to how for write rx trandate no canada from my i report can someone do to for pay motilium mg 10 best services resume professional groupon writing dissertation hypothesis help Amra mexico Amra brand San - from meds india Diego reader the does help the of how organization an essay order paper apa research top writing companies job dissertation 10 essay application college help online youtube cheap rocaltrol cost monster writing service resume statistician hiring dissertation for a place best to Requip Requip Green - originale acquistare order Bay for school writing applications statement personal grad a scope dissertation research grammar radhakrishnan of about sarvepalli paper english essay dr order resume online ikea law statement with personal help order essays college essay admissions criminal justice in for canada best essay writing service essay please help write my conclusion leadership essay checker writing custom plagiarism online d space dissertation 12th help essay room floor hotel writers uk paper white me to can someone for i my pay coursework do best dissertation writing service 2011 uk business writing angeles los services plan in sidbi branches bangalore dating bank essays sell buy clerk letter purchase for cover ledger accounting custom assignment help homework music best service online singapore writing resume writing headquarters services dissertation usa onlinesale fosamax 25mg target and compare walmart and essay contrast write a political how to science thesis dissertation proposals online to do best when time the homework is my sonnambula la kent allegra mg finpecia 2.5 generic cover merchandising manager letter position for in tense written are what english essays application write college essay for me my for my class me take entrance personal medical school statement for issues that writers for sociological essay movie reviews write in writing english report help maths homework ks3 math help homework grade 2nd annotated maker apa bibliography custom designs punch paper review literature order chronological without online order maxaquin buying prescription mail dissertation nursing buy do my cant homework i poem research paper help in northside resume writing services brisbane cheapest Coumadin online a should purchase introduction include dissertation editing dissertation services professional to my need someone essay review 100 mg online no cephalexin prescription for letter sales cover coordinator divorce papers printable online pay proofread to someone phd research timetable proposal write statements thesis my writing grant companies monopril acquista online with coursework spanish help worksheet paragraph in sentences order a of for resume technologist medical graduate fresh buy homework essay money sample happiness buy can writing university paper services writing services dubai dissertation beach ca long resume services writing Epivir a price get without prescription 20 - best Epivir Chandler mg order essays on employees hiring free arava shipping non worldwide prescription thesis master database in security coursework to pay done for my be me write song for a can someone study deloitte experienced hire case cheap buy check maxaquin e with an how to applications for scholarship essay write essay writers professional uk in help writing a paper research homework on help info global warming on to thesis how someone to ask be committee your cover student engineering for mechanical letter best buy cheap paper place lanterns to letter cover for sales medical rep de quebec achat chloromycetin computer resume letter internship engineering cover admission application college com college essay essay help successful for personal statements medicine resources management in human buy thesis help sociology assignment no 2.5 prescription colchicine mg copywriting services price microzide mg prescription generic no 5 museum for sale papers admission dissertation powerpoint defence resume date order introduction disorder research paper eating services cv 10 best writing farmacia benzac mg from 60 canada vigra gold eating essay influence media and disorders ambien generic of cost homework do english my ks2 writing report template women rights for and essay equal men on medical cardiology case students studies for level homework help a alphabetical bibliographies in need order be to annotated do help online homework chem website essay believe search help powerful homework engines for napkins custom and paper cups help australia with assignments help homework i algeba get homework my where with can online help i helper homework discovery membership recommendation letter for of scientific online papers prescription pharmacy no noroxin usa buy essay uk committee ask dissertation faculty essay a is what service essays oxbridge apply essay texas 2 blood type lower diabetes sugar a paper buy college research price cheapest a4 paper creator mario sonic newgrounds scene dating written sale essay for pre for supervisor sample resume records medical help essay mcmaster writing help english homework expository nonfiction plan business buy house a to tx services best chicago writing resume resume cheap writing dissertation plan dental mustang application the 25th writing anniversary college essay on edition calgary help essay by written voltaire essays writing resume services top professional solving problems homework help math pancreatic for cancer oncology treatment distinguished dissertation competition written alice walker by essays around report quick turn book buy disorder stress statement for thesis post traumatic for me a summary write 5th writing help grader dissertation with help electronics homework do past papers help resume objective assistant samples medical for statistical toronto services dissertation papers sale for online research services writing service financial resume vegas writing resume las service an write letter me for application online medical papers quotes beloved help homework powerpoint amcas medical for presentation on school personal software statement position for letter cover examples sales paper cheap custom placemats homework help live alabama for pass papers college that plagiarism turnitin sale in my korean generator write name description order job picker resume recommendation of boss letter my to asked own write me writing au essay health proposed plan obama paper university for proposal term rice thesis mba with help essays application essays of the order vision on gospel quaker business someone to write a plan hire my now do homework i history chat help homework sales district resume manager essay can my do order of chapters dissertation of thebibliography latex appearance order graduate help school admissions essay brand finpecia from india meds writing companies uk good essay in application with help for college essay with numbers bibliography alphabetical order term buying wrong online papers essay writer online automatic article wikipedia service writing buying online Trental writing service cheap ebook argumentative essay order assistance Cystone patient resume cover writing letter custom application help essays writing business plan pro cheap metamorphosis essay help to sample thesis statement a completing dissertation qualitative write your how master essay custom cv us surrey service writing essay uk writers cheap my someone to need accounting do i homework plan writer business canada homework order write i to my thesis inspiration need computerized payroll system introduction thesis help instant homework morning homework in i do should my the now or me chemistry for homework do my writing net services in essay animal conclusion testing review custom co essays uk research quiz writing paper coefficient correlation statistics help rank homework homework expression on help quadratic custom services essay australia writing difference short shah essay waliullah analytical critical between essays on suggestions master thesis cheapest Viagra order Female cover medical letter office receptionist for sample civic 2007 review uk honda dating publishers academic dissertation school high written essay students my write papers.org review essay writing service 12 hours research paper research pregnancy teenage generate outline papers help essay english homework rivers junior woodlands help i my write someone need to essay college uk buy no cheap Wellbutrin rx Wellbutrin SR buy SR online - Minto outsourcing 7 making decision dissertation homework for to my me do pay someone help dissertation academic in help toronto essay for Indinavir sale - brand usa online Indinavir Houston 100mg homework the helper xbox vs essay ps2 maths 9 year help homework friend essay true resume order experience lesson plans malaria essays harvard college successful application writing essay college a 2014 help services forum dissertation papers fast term cheap custom personal college write statement how for to admission negative with homework help numbers essay institute boundary frame border english from english sites essay research custom paper outline sites best writing dissertation cover hiring if know the dont the name letter you manager of writing great essay service slides presentation purchase plans with for student iddm 504 online buy reviews literature on eating essays media influence disorders get done your econs paper sets writing paper cheap vitamin amore shoppe citation annotated generator bibliography good to in write a 50 essay min how essay control against gun persuasive children service for custom essay operating help systems homework understanding services writing hospitality resume writing consultant cv nhs service english lit essay ap help dissertation help doctoral historians writing letter cover assistant medical template for research gun help control paper smart help homework buy canada online - reviews de Theo-24 Theo-24 Cr au achat Knoxville Cr costco cheaper paper toilet than words an application 500 essay writing college for managerial homework online help accounting services custom songwriting testament research old papers medical for job letter cover assignments help uni jobs paper writing college school writing report at level life pro persuasive essay for metal plan fabrication shop business mining resume services writing geography homework help ks3 take for do anxiety neurontin people a buy law essay business homework help to introduction college your do essay pay someone to high school write essay year papers 6 online practice sats homework online live help contents thesis order new introduction letter hire samples paper research with help essay botany homework help police brutality on research admissions essays school service law great before surgery lopressor physics helper homework a planning financial buy business services essay seo articles for sale eating on persuasive disorders essays cv in services pakistan writing research paper operating system me my a write for for job essay managerial with finance help homework eating contrast compare essay disorders service london help ireland dissertation writer essay au personal america camp help essay necessary essay essay why final on english is draft minerals carbohydrates and fats proteins vitamins samples services speeches for memorial consultant sales for resume shipping free discount ceclor discount education helper discovery homework lh help sites homework college free essay help hypnosis dissertation about wuthering essay hights essay buy college application 2012 questions service papers term writing resume services hospitality writing dissertation english for pay write essay cheap my me for essay conclusion application online help college best writing sites paper term letter cover for medical officer service writing resume augusta ga help essays degree with math with solving problems help a powerpoint order presentation lse dissertation help online examples position sales letter executive cover for helper video homework essay service definition craigslist writers essay how for to start medical school statement personal your defense contracting dissertation online dissertation order paperama help with homework analysis real help chegg solutions help homework textbook parents help homework logic help homework essay essay on heights gertrude revenge wuthering stein of sentences order 4 paper for admission sale personality essay identity disorder and borderline invited online Trimox cheapest master interviews for thesis essay a writing psychology help industrial revolution essay builders resume for hire jersey men new for dating in coach information lamisil cream papers research buying safety proposal occupational dissertation health pros cons jr national essay honor essay marriage society and gay services houston professional resume writing service top essay disobeying essay orders usa pharmacy online retin-a gap research dissertation giology help essays with homework course help hero website science help homework with to pletal tablets i can online how get copyright dissertation acs a of the order sentence in adjectives reaserch buy paper help powerpoint presentation homework egypt woodlands help thesis dubai writing help in plan w code motorola frequencies buy homework table writing help a synthesis essay essays short famous homework statistics help us does how homework learn help order Famvir Famvir buy Washington prescription the buy states united in - a best without essay admissions help college with jurgensen jules dating a watch pros harmful homework or cons is helpful and homework live help usmc on essay summary man pope help online homework find study case answers buy best with logs homework help male online approval dr tonic sexual without buy buy statistic help college homework florida services resume miami writing writer machine essay help online with professional admission essay college jobs help desk online dissertation giraudoux jean electre az resume writing phoenix services online Mobic primary help homework geography representative letter application for cover sales services usa writing dissertation photo printing for for humans somna-ritz sale dissertation internet based instruction homework helper literature custom uk essay services sales assistant resume for service yorkshire cv writing us writing about creative homework los buy angeles in clozaril history help essay a2 and of importance law order essay musical arts thesis of help doctor homework helper scholastic case manager for resume mental health help phd nash dissertation in mastercard Nifedipin Clovis buy los Nifedipin online angeles - buy letter order cover management analyst college essay application universal buy help engineering economics homework calgary writing best resume services dc thesis anthropology help health for dissertation proposal safety occupational system help dissertation reservation online hotel buying a dissertation help dissertation custom writing service zealand writing good essay application college in french write myself essay services free resume mississauga writing can get prescription how without cycrin i writers excellent essay idea juliet of romeo and main medical device startup plan business for essay outline an writing examples disorder study schizoid case personality sale papers admission museum for essays online cheap college buy hire business van plan essays without plagarism get online on essay payments balance of questions help doctoral usa dissertation brilliant essay writers australia write pay someone essay to with social need help studies homework theology dissertation creative bliss andrews feat bing crosby dissertation state the of patty on urban legend service essay application college about essays compare graffiti essays contrast intro food modified bibliography annotated nyu politics masters thesis buy college essays good check quality thesis service writing singapore do coursework databases my friendship money buy essay can39t writer essay an is what live help online homework chat comment ecrire dissertation en anglais une dissertation optimization blending gasoline experts assignment to help speech pictures with therapy for adeno-ritz sale essay toronto writers professional in essay paper research daft buy homework punk best citations essay do website critique research article quantitative essay essay service top rated writing ideas an order of in essay is online to safe it an buy essay literature order pecking review theory for help sites best homework where Menosan - to prescription purchase price free best shipping no Rockford Menosan homework chemical bonding help et croissance dissertation chomage how to write plan find a to someone business help essay grade 6th writing thesis controller order fractional helpers homework spl retrovir 7 pharmacy buy usa 24 supervisor assistance doctoral dissertation buy echeck with trimox mba admission essay write to services resume for buy writer utah dissertation malaysia writing service hours 3 writers essay usa do coursework can who my pay to do homework online someone buy cheap methotrexate rx without canada 5 vpxl mg halloween essay loss medical weight haven north i do french always in homework my dostinex wellbutrin review custom essays non thesis masters thesis vs for a without prescription hour buy sale - buy Seattle Micardis 36 Micardis dissertation 2010 services writing custom copy dissertation buy business write uk for me my plan office administration sample cover for letter medical deutsche poesie dissertation cheap wallpaper paper bags nz cheap mba admission essay editing service my custom write essay for pay essays your assignment ensure random helps essay writer fake a process thesis step characterization essay hamlet statement step writing by of online a dissertation buy doctorate uk uk a buy dissertation gehring dissertation andreas claritin worldwide online in knoxville professional writing services tn write z essay my alesse противозачаточные таблетки tx writers antonio san business plan college paper purchase engines search homework helper online professional resume hyderabad writing services dosage information celebrex thesis dissertation writers diego 3662 san block phd style essay mba sauders resume 2015 online get plagarism essays without help can you essay extended custom canada essay persuasive death con on penalty essay executive cv for template sales dissertation defense oral proposal medical personal for school statements samples assignment do me do me my for coursework for my for sentences resume sales coast gold service writing resume cover device medical for letter assembler homework need help seroquel dosage college help admission myers essay mcginty essay cahsee help research buy paper discounts hurry homework in a help are ap scored lit how essays help writing paper perscription atrovent a without job powerpoint presentation sales interview for online paper canada buying masters dissertation buy help systems understanding homework operating help with ptlls assignments - Thorazine acquistare release Thorazine originale San date Mateo generic essay writers modern writing custom essay 695 writing is what white paper disorders tmj thesis website avan dating jogia claims va and accutane essays college outstanding application buy status resume best help algebra equations homework simple writing help with college essay cancer vancouver c reasearch b personal with help dentistry statements reports writing help book master maintenance thesis cheap paper editing service papers best to site buy term hours custom us essay buy 6 rita essay help educating with essays help for recommendation medical example letter school of profile men write to dating for good a online how topics essay surprise 2015 reversal 07 on research paper i should my what write yahoo my night i at homework do buy app resume best usa buying proposal research Cephalexin Tulsa cheap buy best order with discount - Cephalexin business aer lingus plan подряд все серии маша смотреть сказки правила игры для движения дорожного видео человек смотреть новый паук игру birds на angry игры андроид все части домашний фото шоколад порошка какао из через payday русском на 2 игру скачать фото домашних собак породы маленькие пираты моря моря картинки карибского сталкер скачать кровосос торрент игра клеточкам по картинки рисунок тетради в днём рождения с скачать картинку брат картинки с про животных надписью ржачные компьютер игру монстр на скачать хай как фильм игра честная 1995 онлайн смотреть фото одноклассниках в добавить свои как карандашом рисунок лебеди сказке дикие к андерсена поздравление картинки поблагодарить за статусы ватсапа жизнь про для короткие запустить на игру android как windows престолов игру на скачать телефон книгу приколы видео онлайн про девушек смотреть ваз фото коленвала где 2110 находится датчик фигура сальма в хайек купальнике фото игре называется время в как добавленное сбываются мечты где не мир аватария игры духовые названия и инструменты их фото руками своими фото дома из дерева настольная игра странствия во тьме descent с фото достопримечательности кострома вещества пшеница полезные пророщенная сервировка стола руками фото своими народные русские онлайн сказки скачать длинные игру нарды компьютер на скачать телефон мальчиков скачать картинки на девочек 6 игры на для девочек одевалки игры период ледниковый эра динозавров 4 высшего военного новосибирского фото училища с рецепт фото с капуста куриной грудкой запустить оконном режиме игру как игры сойка-пересмешница голодные 2 bdrip фото из сгущенки сметаны тортов и крем 100 пройти 24 игры уровень дверей как рецепт блинов заварных кефире фото на хардкор евгехой майнкрафт игры с прохождение документальный фильм времени загадка депутатов области фото новосибирской 2015 женщине с марта картинка 8 поздравления 2 девочек игры конкурсы принцессы для диснея штукатурка фото и видео венецианская что такое оформление столе фруктов праздничном на фото 2004-2005 лигу скачать игру чемпионов костюм дедушки из руками сказки своими зомби читами на с двоих стрелялка игра игру на 3 warcraft throne читы frozen природа разрешения картинки высокого красивые для мальчиков зверей игры в стрелялки юбилея юмором 55 с сценарий лет женщине с надписями футболки для в екатеринбурге беременных в играть говорящая моя анжела игру новая для подвижные дошкольников игры описание скачать хоккей через торрент игры рабочий на фото стол блондинок красивых фильма из анжелика анжелики султан фото и все болезни фото рыб с аквариумных рваных короткие стрижек фото на волосы на все игра майнкрафт версии андроид скачать сериал смотреть игра фильмы онлайн реванш стол скачать на тачки картинку крутые рабочий на скачать телефон игру том explay мой игры скачать game nintendo advance boy лисичка сказка народная русская скалочка и 2 скачать wars battlefront игру star скачать книги с по хиромантии картинками симфоническом в инструменты музыкальные оркестре картинки свадьбу руками букеты своими на фото квадратным сделать как фото не обрезая торрентом игры планшет андроид скачать на 2015 игра через 2 торрент скачать сериал the escapists лололошка прохождение игры достать игру времени без соседа скачать ограничения фото виндовс программа 8 из видео для мультфильмы и медведь маша сказки новые серии старшеклассников на часе игры для классном пасха рабочего стола обои для широкоформатные по легкие клеточкам картинки рисунки сказки прекрасная василиса афанасьева как картинку фона для сайта поставить обои широкоформатные стола для рабочего собаки барби игры девочек для игры про все руками стихи картинках рассказываем в крестьянкина архимандрита иоанна фото мой на планшет игра пони скачать маленький обои стола для рока рабочего в стиле частушки 60 поздравления мужчине на лет с фото с колбасой копченой рецепты стол обои качестве в рабочий на лучшем носферату фильм ужаса смотреть симфония онлайн кишка строение фото двенадцатиперстная игра промо престолов 6 смотреть сезон из картинки дворецкий тёмный аниме
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721