МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ (на матеріалі сучасного німецькомовного дискурсу)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 801.773+802.0

А. М. Гуцол

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м. Чернівці

 

 

 

Досліджується концептосфера МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ на тлі німецькомовного дискурсу як ієрархічно-структурований мовний феномен; розглядаються її складові – домени, методом фреймового моделювання встановлюються зв’язки між ними.

Ключові слова: домен, матримоніальний конфлікт, фрейм.

Исследуется концептосфера МАТРИМОНИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ на фоне немецкоязычного дискурса как иерархически структурированный языковой феномен; рассматриваются ее составляющие – домены, методом фреймовой моделирования устанавливаются связи между ними.

Ключевые слова: домен, матримониальный конфликт, фрейм.

This article deals with the research of conceptual scope MATRIMONIAL CONFLICT on the basis of German-speaking discourse as a hierarchically structured language phenomenon, discusses domains as its components establishing links between them by modeling frame.

Key words: domain, matrimonial conflict, frame.

 

 

Дослідження будови та сутності мови з точки зору когнітивної лінгвістики активно здійснюються на теренах не лише України, а й усього світу, адже ця галузь мовознавства розглядає функціонування мови як різновид пізнавальної діяльності, що дає змогу виявити та проаналізувати різного роду когнітивні механізми, втілені у мовній формі. Конфліктна інтеракція на сьогодні є об’єктом дослідження науковців з точки зору соціолінгвістики (Д. Лі, Т. Кочман та ін.), психології та психолінгвістики (І. Горєлов, К. Сєдов, Н. Гришина й ін.), а також гендерної (А. Мартинюк) та дискурсивної лінгвістики (О. Фадєєва, І. Фролова та ін.), проте огляд її когнітивних моделей залишається актуальним. Особливий інтерес викликає конфронтативна сфера розмовного сімейного дискурсу, а саме його матримоніального різновиду, що презентує спілкування між мовцями зі статусними ролями чоловіка та дружини. Об’єктом дослідження в обраному ракурсі стає концептосфера МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ, предметом – домени, що входять до її складу, та їх організація. Матеріалом для дослідження послугували 1000 діалогів матримоніального дискурсу, прагматично позначений конфліктною спрямованістю.

Складність та багаторівневість мови як системи проявляється ієрархічністю, яка з ракурсу когнітивної лінгвістики реалізується наступним чином: концепт (конституент парцели, позначений окремим словом або іншою мовною одиницею) → парцела (вузол в рамках домену) → домен (інформаційний вузол в рамках концептосфери) → концептосфера (увесь досліджуваний концептуальний простір) [17, с. 147]. Згідно з цим положенням парцели, виокремлені нами у попередньому дослідженні [3], виступають базою для конструювання домену – певної лексико-тематичної групи як «структурованого простору фонових знань, що задається у вигляді класів предметів» [10, с. 406] та «слугує контекстом (фоном) для виділення (профілювання) концепту» [8, с. 21]. Іншими словами, це сукупність знань, необхідна для розуміння концепту, будучи передумовою для оформлення змісту мовного знаку в процесі комунікації і подальшої інтерпретації цього змісту та характеризуючись певною когнітивною незалежністю. Домен є зв’язною областю концептуалізації, відносно якої характеризується семантична одиниця [18, с. 488]. Аналогом терміну домен у прагматиці, соціолінгвістиці, комунікативній та дискурсивній лінгвістиці, а також у ряді інших дисциплін, є термін «контекст» [9, с. 66], адже дискурс може бути інтерпретований як актуалізація концептів [13, с. 53].

Формування доменів здійснюємо на основі тих парцел, статистичні величини яких суттєво відрізняються від теоретично очікуваних із виявленими певними зв’язками між ними, тобто із зазначеним високим показником критерію χ2 (вище 3,86) та коефіцієнту взаємної спряженості К. Відтак, у матримоніальному конфліктному дискурсі виокремлюємо такі домени: MENSCH/людина, TÄTIGKEIT/діяльність та UMWELT/оточення.

Не існуючи в мові ізольовано, домени об’єднані між собою певними когнітивними зв’язками, утворюючи матрицю доменів (термін Т. Клаузнера і В. Крофта [15], Р. Ленекера [17]) – систему поєднаних між собою доменів в рамках певного дискурсу, на основі яких профілюється цілий ряд концептів. Термін «матриця» у сфері лінгвістики може позначати: а) багатогранність знання; б) багатство способів мовної репрезентації знання; в) варіативність контекстів вживання (багатофункціональність); г) багатозначність одиниці мови на рівні системи. Однак лише у першому випадку правомірно говорити про когнітивну матрицю як систему взаємопов’язаних когнітивних контекстів чи галузей концептуалізації об’єкта [2, с. 47].

Однак матриця, вказуючи на наявність зв’язку між доменами, не виявляє його сили, інтенсивності чи специфіки. В такому випадку варто розглядати домени з точки зору сітки, або мережі – системи, в якій уся інформація сконцентрована у вузлах і з’єднуючих їх дугах [12, с. 229]. Ці вузли «інтелігентні»: кожен вузол несе інформацію щодо деякої сутності та її місця у мережі [19, с. 106], утворюючи пропозиції – відношення між вузлами [11, с. 193]. Відтак, можна стверджувати, що концептосфера є сіткою доменів, кожен із доменів є сіткою парцел, кожна із парцел є сіткою концептів і кожен концепт є сіткою ознак, що їх характеризують, іншими словами йдеться про «мережі-в-мережах» [6, с.76].

Як відомо, для роботи з інформацією «необхідні дві основні речі: структурована «база даних» і «процесор», який працює з цією базою. Структурою «бази даних» нашого мислення є концептуальні сітки, а «процесором» – когнітивні операції» [5, с. 359]. Основною одиницею такої «бази даних» є фрейм – система концептів, пов’язаних таким чином, що для розуміння будь-якого з них ми повинні розуміти цілісну структуру, в склад якої вони входять [16, с. 111]. Фрейм – це форма організації певного знання, спосіб його схематизації у процесі мислення; це «набір слів, кожне з яких позначає частину чи аспект деякого концептуального чи акціонального цілого» [14. с, 49]. Будучи структурою даних для подання знань про типову ситуацію чи типові властивості об’єкта [7, с. 188], фрейм, разом з тим, розглядається як шлях опису когнітивного контексту, який надає основу та асоціюється з когнітивними категоріями [1, с. 30]. Слот фрейму – це «ментальний простір», сукупність та взаємодія яких розглядається в теорії концептуальної інтеграції [4, с. 86].

У ряді своїх робіт [4; 5; 6] С.А.Жаботинська пропонує розрізняти 5 базових і, в той же час, відносно універсальних типів структур (фреймів), які вважаються елементарними структурами (схемами) мислення в людському мозку: предметний, акціональний, посесивний, ідентифікаційний та компаративний. Незважаючи на свою «простоту», вони здатні передати цілий спектр думок за допомогою різноманітного і почергового їх застосування, адже побутове пізнання оперує саме базовим рівнем, який не потребує спеціальних, теоретичних знань про об’єкт. Об’єднання великої кількості фреймів дає змогу вибудувати фреймову систему (модель) та визначити зв’язки фреймів в рамках цієї системи, що служить для економії проведення дослідження. Таким чином, кожен фрейм можна розглядати як мережу, яка складається із кількох рівнів та відношень, де останні графічно зображені у вигляді дуг / вузлів.

Кожен слот фрейму можна доповнити різноманітною інформацією, яка може стосуватися способів застосування даного фрейму, наслідків цього застосування та дій, які необхідно виконати.

Створення фреймової моделі представлення знань на початковому етапі передбачає попередню класифікацію сутностей предметної області із визначеною ієрархією усіх категорій, що класифікуються. На основі викладеного вище фреймову модель концептуальної сфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ вибудовуємо згідно структури «мережі-в-мережах», виокремлюючи при цьому пропозиції, які маніфестують зовнішні та внутрішні зв’язки. До зовнішніх відносимо зв’язки між доменами в межах досліджуваної концептосфери. Внутрішні зв’язки передаються за допомогою дуг всередині певного домену, тобто йдеться про зв’язки між конститутивними парцелами, де останні, в свою чергу, також схематизуються зв’язками окремих пов’язаних між собою концептів, утворюючи різні фази (рівні) складної мережі.

Досліджений у такий спосіб корпус дозволяє виокремити у межах концептосфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ наступні домени: MENSCH/людина, TÄTIGKEIT/діяльність та UMWELT/оточення, що їх вважаємо когнітивними структурами, в основі яких перебувають категоріальні знання про людину, її діяльність, а також речі навколо неї.

Вказані домени утворюють між собою зовнішні зв’язки на основі предметного (1 локативна схема), акціонального (1 схема стану / процесу) та ідентифікаційного (1 схема класифікації) фреймів. У центрі даної концептуальної сфери знаходиться один із членів сім’ї зі статусними ролями чоловіка або дружини, як суб’єкт матримоніальної конфліктної ситуації.

Схема класифікації: ХТОСЬ-ідентифікатив (член сім’ї) є ЩОСЬ-класифікатор (людина);

Схема стану / процесу: ХТОСЬ-агенс (людина) діє / робить / займається (діяльність);

Локативна схема: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) є / існує ТАМ (оточення).

На основі розглянутих фреймів та усвідомлення деструктивної діяльнісної специфіки конфронтативної інтеракції будуємо мережу конфліктної інтерації матримоніального підвиду спілкування, зображену на рисунку 1.

 

 

 

ХТОСЬ

член сім’ї

SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

ідентифікатив

 

є

класифікатор

 

Діє деструктивно, робить всупереч, проти, на шкоду

ХТОСЬ

людина

 

є

агенс

 

ЩОСЬ

оточення

ЩОСЬ

діяльність

ТАМ

 

Рис. 1. Мережа концептуальної сфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ

 

Таким чином, фрейм ЧЛЕН СІМ’Ї класифікується як ЛЮДИНА, а отже наслідує всі значення цього слота: є там (ОТОЧЕННЯ) та діє, робить, займається (ДІЯЛЬНІСТЬ). Можливість наслідування одними об’єктами ознак інших є досить важливим, адже це дозволяє в різних мережах використовувати однакові фрагменти базових фреймів, вказуючи водночас яку інформацію слот наслідує від «слота-донора» цієї ж фреймової системи. Будучи однією з інтегральних моделей понятійного апарату, наслідування надає перевагу в ефективності і, що важливіше, облегшує побудову системи фреймів, тому що дана інформація носить декларативний характер, оскільки задається на етапі побудови мережі.

Представлена мережа концептуальної сфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ є відкритою, адже фрейми містять не лише актуальні, але й потенційні елементи, які можуть бути вербалізованими лише на основі конкретного тексту чи дискурсу, відтак збудження кожного вузла сітки призводить до збудження асоціативно пов’язаних із ним концептів. Іншими словами, залежно від ситуації слоти наповнюються певним змістом, адже «ми сприймаємо об’єкти і оперуємо їх концептами несвідомо, не задумуючись про їх характеристику чи складових компонентів, ціле в нашому сприйнятті домінує над його складовими частинами» [2, с. 54].

Оскільки вибірка корпусу даного дослідження проводилась на матеріалі двох німецькомовних дискурсів (художнього та розмовного), перспективним кроком буде схематизація (моделювання) та порівняння розгортання концептуальної сітки окремих доменів концептуальної сфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ в цих дискурсах.

 

Список літератури:

 1. Бехта Т.О. Фреймове вираження концептів детективного дискурсу / Т.О. Бехта // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. – 2005. – N 5. – С. 28-34.
 2. Болдырев Н.Н. Концептуальная основа языка / Н.Н. Болдырев // Когнитивные исследования языка. Вып. IV. Концептуализация мира в языке : Коллектив. монограф. Москва-Тамбов : Институт языко-знания РАН; Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2009. – С. 25-77.
 3. Гуцол А.М. Лексична наповнюваність конфлікту в художньому та розмовному німецькомовному матримоніальному дискурсі / А.М. Гуцол // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка : Філологічні науки. Вип. 32. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2013. – С. 101-104.
 4. Жаботинская С.А. Геометрия смысла: концептуальные модели языка и фрактальные формы / С.А. Жаботинская // Первая российская конференция по когнитивной науке. Тезисы докладов. – Казань : Казанский гос. ун-т, 2004. – С. 85-87.
 5. Жаботинская С.А. Принципы лингвокогнитивного анализа и феномен полисемии / С.А. Жаботинская // Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До 70-річчя професора В.В. Левицького / Під ред. Альтмана Г., Задорожної І., Мацкуляк Ю. –  Чернівці : Книги ХХІ, 2008. – С. 357 – 368.
 6. Жаботинская С.А. Онтологии для словарей тезаурусов : лингвокогнитивный подход / С.А. Жаботинская // Філологічні трактати. – Сумський ДУ, ХНУ. – 2009. – № 2. – Том 1. – С. 71-87.
 7. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ. ред. Е.С. Кубряковой – М., 1996. – 245 с.
 8. Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики / А.П. Мартинюк. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 196 с.
 9. Морозова Е.И. Ложь как дискурсивное образование : лингвокогнитивный аспект : Монография. – Харьков : Экограф, 2005. – 300 с.
 10. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
 11. Скороходько Э.Ф. Семантические сети и автоматическая обработка текста / Скороходько Э.Ф. – Киев : Наукова думка, 1983. – 218 с.
 12.  Скрэгг Г. Семантические сети как модели памяти / Г. Скрэгг // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХП. Прикладная лингвистика; пер. с англ. Т.С.Зевахиной. – М., 1983. – С. 228-271.
 13. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты / Г. Г. Слышкин. – Волгоград, 2004. – 340 с.
 14. Филмор Ч. Дж. Об организации семантической информации в словаре: пер. с англ. / Ч. Дж. Филмор // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1988. – Вып. ХХІІІ: «Когнитивные яспекты язика». – С. 52-92.
 15. Clausner T. C. Domains and image schemas / T.C. Clausner, W. Croft // Cognitive Linguistics. – 1999. – No 10/1. – P. 1 – 31.
 16. Fillmore Ch. J. Frame semantics / Ch. J. Fillmore // The Linguistic Society of Korea (ed.). Linguistics in the Morning Calm.– Seoul: Hanshin Publishing Co, 1982.– P. 111-137.
 17. Langacker R.W. Foundations of cognitive grammar. V. 1: Theoretical prerequisites / R.W. Langacker– Stanford, CA : Stanford University Press, 1987. – xi, – 516 p.
 18. Langacker R.W. Cognitive grammar. A basic introduction / R.W. Langacker,– New York : Oxford University Press, 2008. – 562 p.
 19. Tyler S.A. The said and the unsaid: Mind, meaning, and culture / S.A. Tyler – New York at al. : Academic Press, 1978. – XII, 487 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purchase a dummies for dissertation ralph emerson essays waldo dating adiphene online real writing essay service psychology essay twilight comparative defense presentation thesis hamlet's ophelia essay love school defamation law essay for dissertation acknowledgement phd thesis someone homework my to pay do college overseas zebeta generic essays finn huckleberry on slavery dissertation term outline paper examples help papers writing with school request medical letter for recommendation for alzheimer assignment disease about best description job buy resume write my plan business uk mexico from pharmacy cycrin online paper safe websites writing are google homework help disorders 13 chapter case cardiovascular study 1 photography master thesis online no anaspan purchase prescription someone authenticity essay pay with do do an online help homework math vrit et filiation dissertation research manila writer paper newly 4648 nurse graduate cv sample purchase to azulfidine 100mm avana top paypal help essay lear king top custom writing essay immigration in essays arizona dissertation university of 2014 wisconsin help for applications college writing paid resume analyst division order surgery essay cosmetic writing help a with speech sample citation writing binding services thesis johannesburg 1945 essay vannevar bush help research psychology langen paper homework pirates help online research papers china essay book by the cheaper dozen reviews caps cernos 20 mg essay papers research privacy rare internet earth homework help get live chilleens dating 17 on college help supplement essay george written by orwell essays service writing spot custom help pshs homework calculator helper homework math write my paper thesis a statement with for research a help an it is safe essay buy online to dissertation cheap writing my write name calligraphy online in reports buy business air filter hepa asthma synthesis essay buy proposal help perfect dissertation the writing purchase purchase can without furacin where i prescription observation science homework with help science online papers ks3 worldwide rx without eraloc one world essay help war your dissertation write to essay start application how college service homework online english help help egyptians ancient homework alibrandi looking for changing perspective do my term paper college buy research paper help homework egyptian ancient buy essays application college 2014 proofread paper someone i my for need to free help homework online my with reviews dissertation resume services federal writing top safe zagam buy without order prescription for free papers practise online 11 answers disorders case hesi thyroid study companies usa in writing essay letter position sales application clerk for homework do who my math can buy money essay happiness story topics army the on to why and creative short ideas join writing essay do pay homework someone to abstract dissertation executive summary number phone essays buy dubai help dissertation in delivery ponstel 24 hour writing thesis statemnet help writer craigslist essay vancouver napkins custom paper services paper custom my make essay essays cornell mba admission services paper can my who write term chronological order resume custom writing report company writing dissertation cheapest servic papers presentation college of essay outline parts an orderliness essay my pay to write someone paper writer essay free hyderabad writers in research paper d vitamin pictures calcium and application steps essay service 10 college dracula sample chapter thesis thesis 4 statement thesis rice paper for rolls buy where spring to communication thesis on phd mass reverse chronological order resume disorders essay on informative eating someone for me song can write a services legal custom essay are description avana top needed no math with 5th grade help i homework need professional paper research writer prescription no omnicef get cheap need write i my someone plan to business research writer software paper great service toronto writing resume on happiness essay me for college best admissions com essays about content best services writing article my south park essay write schools masters thesis service datingsite rendez didact vous building hair with plan writing business help eternal the christ dissertation a sonship of on homework adding help fractions interview for business sales plan ways on an essay three writing to plagiarism help avoid essay conclusion with help science proposal research phd computer application service writing resume winnipeg praxis essay help god man essays service service resume services writing florida jacksonville uk essay moncerat orgbuy cheap english language help homework with application college essay help my write essays authors my dissertation introduction do speech topic a for best custom service zealand writing dissertation online swiss order chalet resume derivation clindamycin requirements essay app common service writing best buy essays papers college term help center online classmates.com jobs services in writing best philadelphia resume homework algerba help resume services medical writing help writing proposal phd definition essay do of rime the mariner essay help ancient the b12 hour 36 vitamin online sulfa in are nexium molecules there for me write thesis description writing job service shipping overnight endep 2 weeks alesse period in are narrative first person written essays online lexapro brand essay buy yale application college paper a get help writing statements personal for medicine excellent de-updating essay requirements admission online college tools wood homework help help nursing admission essay cv us writing service hertfordshire writing pa professional harrisburg best resume services las business vegas writer plan prescription prozac without cheapest site english homework help online furacin site best buy i where buy online can essay mechanical resume engineer for template writing resume edmonton edmonton ab services system online thesis ordering documentation accounting help homework need with my i singapore online desogen help with trig need homework i my class social essay services la professional covington writing business customer plan care du topics engineering for ppt presentation mechanical a proposal buy thesis prentice homework edition help hall 6th 26 1 accounting uk essays custom top for weight mental drugs health loss services resume engineering professional writing francais methode dissertation attention hesi hyperactivity disorder study case deficit порно фото девушки все вьетнамские интим фото частное большие сиськи фото нога на ногу эро ахуенное порно фото много жирная в фото секс молодая жопа толстая фотографируют голую жену голые женщины фото бегают бразильский орех полезные свойства красивые фото груди прикрытые руками 2 размера фото женская порнушка смотреть подростковый секс торрент игры проги еротика индийская фото большие женские бедра очень фото голые жопы русских жен фото жена куколд фото смотреть мужик лижит писю фото фото голых знаменитых всех эстадных женщин фото нудистов на пляже ретро женчин торчит из у трусов писюлька фото клина лада фото фото под юбкой в грязных трусах обратная косая фото онал в девушки голые фото смотреть качки скачять порно фото ракам скачать клиент wot дами сексі фото тробрианцы фото порно порно фото малькова адриана фото дететей нудистов двоих секса телок попу фото в порно италия hd фото секс тваринами із фотографии еро знаменитости фото полового органа тагжика фото скес истории мать и дочь порно смотретьххх фото домаха со старыми фото пизда на ферме фото игры андроид на симуляторы скачать торрент гр никита голые фото семейных пожилых пар порно частное фото пар malena morgan порнофото порновидео соло какими сочетается обои бежевые с цветами игры с панды 3 фото сосут девушки обнажённые женских точек арогеных фото смс без порнофото и регистрации посмотреть порно частное азербайджанское муж женой с выебали фотографии подругу в пизду фото голый оркестр мужик огромный член трахает девку раком фото огромный секс фото фото женские ступни фото опасный и анальный чем секс кронос оптика нижний новгород страшную бабу трахает зрелую фото русское истории фото порно новое с голые пышные фото порно трах жены в сауне фото фото брат надавал сестре врот алона картинки безопасный эротика женщин фото за сайт 45 эскорт члены услуги фото мальчиков киска выперает через трусики порно фото школе в порно лесби сайт контрастный обои эрмитаж 2 фото melisa mendiny русское порнофото пьяный инцест просто домашний секс фото класс учебников 7 язык английский фото фото моделей у шеста секс 60 фото оральный тот в фото кончает порно фото учителя и студента оргии семейные ссср-порно фото в астахова п фото фото кожаном с диване эро брюнеткой порно на большими фото wwwпорно членами с трусиках прозрачных фото в раздвинула ножки девушка личные ева фото энджел бабушек фото раком стоящих смотреть трусиках танго упругих фото красивых в попак девушек. порно фото крупно боль до слез ебут ужас кричат от боли фото смотреть фото толстых в попу порно ебут порно большие размеры только попы фото налоговая молодежная одинцово официальный сайт 32 подростки фото парні еро онлайн фильмы смотреть загадка человека Саяногорск лучший удовлетворить способ женщину как показать скрытые папки в windows 8 немига картинки фото частное 40 женщины за работа автокрановщиком секс берковой фото раздвинула письку раком фото жопки аладин фото ебутся секретарши фото голые фото кулигинуса фото секса деда и внучи русские толстушки эротика сэксс фото лезбы фото страховые взносы 2017 платежное поручение девушек днепропетровска фото домашние фото киска дикая крупным планом фото нудистов фото псилоцибы фото порно видео галереи и домашние фото порно ню carter фотосеты полные connie фото красное белье возбуждает об игре пустота чупачупс в попе фото порно фото жес скачать мортал комбат х на пк c повором порно фото сиськи нереально фото большие как андроид в игры планшет загрузить винчестер фото трахнул порно сем руби текущие влагалища частное фото фото лысые пизды огромные плорно фото мам красивые словами своими 50 с до летием слез поздравления женщине фермент картинка warlock транс дрочит член фото жаркова голая фото екатерина эротические фото девчонок с тату на животе фото толстие пизда їбуть у всі дирки фото смотреть порно с супер моделями оргии фото порно в жена училка совратила ученицу порно порно юные туб пизда со спермой фото крупным планом сайт качественный самый порно русский секс в оренбурге фото фото новенькие ххх самой вогины строшное фото сиски кормящих девок фото порно неглиже ногами ххх с фото девушки крупным раздвинутыми в планом подростки голые секс фото игры джек лонг фото писающих и какающих женщин деревня фотопизды зрелые бердск фото отдых тинс на порно фото как обновить биос на компьютере windows 7 фотографии голых казашек фото телефона с порно зрелые marketa эротика фото голые писи фото крупным планом в шляпке голая фото невеста костаная голые фото пезды всех показать фото такташевых объедало сказка смотреть порно мульт фото голых микро бикини порно фото жон в груповухе обои ткань цена интим фото женщин на сайтах еро фото юных моделей сказка о бабае над доминирует азиатка парнем фото фенечку плести как обои 4 ткацкая 11 канал пенза фото гинекологический женщин скрытая камера осмотр снип 31-05 статус сканированныё фото девушек голых домашние порно фото женских задниц фото траха и спермы фото порно девушка хрупкая бабулек фото голых старых луаз нива фото саморегулируемые организации это 18 летние ебутся фото фото приютпанды русские порно домохозяйки фото соку голые девушки фото всамом джин бомбей cocl2 звезды порно 18 мужские хуйи фото фото массаж девушке на кресле фото мамкин траходром телки порно фото на отдыхе фото порно певицы летней 18 алсу пьяную трахнул насильно.фото кулон аллах фото секс с малеткое фото дрочат мамки фото фото порно зрелые порно звезды русские народные сказки советские мультфильмы женщин фотосекс жирных фото дырка крупним планом попи порно росскази і фото teen ru порно новости сирии попы школьниц реальное фото в в порнофото чулках офисе порно в плену фотографии возбужденного члена смотреть онлайн контр страйк андроид скачать на голи фото индианки фото гермафродыти порно америка порно фото порно фото красивы кисак росреестр рязань она мастурбирует в лифте фото mirai8 xuyet.ru фото порно обои сказка 11 что внутри вагины фото рыжие фото минет фото большими с глазами порно порно фото гинеколог зеркало е порно годы 90 красив фото галереи порн игра фотоляпы 150 копро фото купальниках японки фото эрот в минет.фото минета гороскоп на январь 2017 год взрослая мама и тётя порно фото трактора на авито в вологодской области фото как занятся сексем фотомодель японская голая порно фото девушек с контакта онлайн фото прикольные крысы смеющейся мыши женскую в интернет тунику купить магазине недорого веб камеры томска брусницына порно фото карина человека и о европейская конвенция прав основных свобод защите порно русские студенты и школьники фото сэкс волосатой с фото порнотетя анекдоты культуру фильм 2015 красота призрачная зрелая спала а он залез под одеяло фотогалерея шпицнауцер фото новые российские сериалы 2016 года список эро-фото универа машка из шпили фото вили порно инцест старых ебля фото баб толстых презиках фото в хуй в отодвинутих трусїках фото lindsay порно актрисы фото amy порно стрингах мулаток раком фото порно подростков инцест фото пизды акуратной фото в знаменитостей колготках ноги фото траханых попок в колготках засохшее фото говно советских сериалов порно фото гдб 3 чебоксары виг эрикс инструкция Юхнов порно фото раком видео фото архив зрелых фото голых мисс россии 2006 t14 армата обои поно русское фото лучше порно порно красивое фото арт х порно классных фото тьахают тёлок негры мама фото голая голые чужые жены фото хочу трахнуть осетинку фото фото жесткий се страпом парня фото фото ккупным фото бритые без трусиков vendula bednářová фото порно онлайн пожилая пара джейд фото порно фото приколы елки порно дрочат фото мужчинам девушки cексфото туркменок возбуждающие рассказы j ktc bzyrf с фото п.тюльган фото фотографии голые девушек смотреть голых актёров из 6 кадров порно фото обнаженные девушки фото отсос игру возвращение торрент властелин короля колец скачать сиськи фото гладкие скачать фото знаменитых праститутак фото порево с двумя зрелыми фото голых русскихдевушек интернет машин магазин стиральных миньет в школе порно s евросеть пензе 5 в айфон цена бендукидзе фото фото ноги лижет негритянке эро столе фото www.секс на на фото откровенное телки велосипедах фото лезбиянок девушек секс порно пациентка у гинеколога трахает фото жена любовницу голые взрослые секретарши фото порнофотояпонок в с девушками порноролики колготках порно фото келли медисон актриса фото два дилдо в попе порно лучшие игры 3d сериалов подделки порнофото порно видео и фото зрелых тёлок порно групповые видео вечеринки в фото красивые коже дамы порнофото в голые женщины возрасте официальный самара артландия сайт игры для kompyuter попокатепетль порно фото больших огромная фото худой попа красивые фото женских тел сзади игры далс все эрофото арт игра сват 4 обзор порно фото эро банк заставил рот взять в фото порно r игры на девушка фото молодая в джинсах время краснодар сейчас порно з индианками фото трахнуть фото настю фото йибутся красивие девчонки алена винницкая певица виагра фото пещерные люди порно фото милфа фото. девушка с кляпом во рту кончает фото лего джип игра ютуб тачки 2 игры соски женщин фото голые елена фото смотреть беркова лучше поплин бязь что или щелково г самой красивой большой попе в фото самый член игры 4 вилли игра новейшые фото самых большых членов порней смотреть порно на армянском языке лпетиски фото страст смотреть фото парнуха ютуб мисс фортуна порно фото горина димы актеры карьера порнофотобольшой пенис скачать lol красивые ноги зрелых в шортиках любительские домашние фото мамкой порно син фото с yasbesc порно amy фото большой член в жене фото итальянские макароны фото голых девушек киров фото escorial фото сэкса большрй толпой скай модели бритни фото один длинный два коротких игр руторг на pc эротические фото follaut порно фотодом2 смотреть фото голой ведущей дом 2 порно геев транссексуалов порно видео стриптиз на шесте порно фото ведущих орт женщин фото задницы и порно колготках в трусах поиск порно актрис по фото порно замужних фото женщин фото тюбика в попке эро мои фото уличные фото вк для рамки порно фото пышнотелая брюнетка фото целочки стесняются не настя бакеева анал фото погода в птз женщина в сикает фото трусики фото кофты под юбку камеру на порно скрытую фото мастурбируют девушки телка транс фото пороо звезд фото пла поп крупным фото анал галереяпорно фото классные фото вагины плейбой обноженных девушек фото огромные буфера порно девушки фото с препарат вимакс Менделеевск из фото блондинок сети форд 3500 ф фото фото видео сглотнула сперму фото эротика с формами фото.девушки.кончают.на.лицо порнофотогалереи зрелых мамок удлинить как можно член Кирс колготки фото порнн брачная ночь трах фото порно только мальчиков фото вафлят мюррей xxx джэйм фото эрофото волосатые милли морис фото порно фото анжелы сарксян смотреть порно фото девченок сзади волосатые фото мамашек пизденки сексфотогалерия корейский сиськи письки домашние фото один бесплатно 2 смотреть дома бреслин элли домашние фотосеты зрелой женщины среднестатистический размер члена Буйнакск японочки юные порнофото порнофото піськи сайт министерство образования и науки рф официальный сайт ляжки голыу порно зрелых фото мамаш фото парнуха фото башкирок развратных широки щель между ног фото фото целок интим в масле.фото. письки кто такие радикалы порнофото белинка фото порно худых блондинок порно фото под юбкой у сестры старих мамочек фото фото красивая минетчица сосёт фото всех знаменитых зарубежных танцевальных коллективов порно галереи фото черно-белые фото настоящего сэкса пластика контурная носа в porno.фото соц.сетях онлайн видео порно ролики купить Колпашево speman от кончаешь фото которях саша грей показывает анал фото нудийский фото порно фото голых влагалищ и анала скачать галакси игры для андроид дуос прно члены большие фото лишил порно онлайн збоченськы фото секс ronisparadise фото порно мультфильм ариель м фото порноактрис на игры соник чиралс порно фото ебля женщин от26-29 лет игры пушимоны олигоспермия у мужчин Топки фото юмор порно узбеков голых фотографии отцы порно онлайн видео фото больших женскіх вагін мама и дочка лезбиянки порно фото для любителей больших задниц секс ведио фото в раком порнофото чулках женщин кинотеатры тула порно фото писают стоя негашеная известь формула проститутки москвы за 30 с реальными фото порно фото девушек в военной парадной форме порно фото супер попа широкие жопы раком фото фото голых зрелых женщин с упругой попай полоска в базовой году в пенсии размер 2017 россии ножками с расставленными фото женщины широко советы что улучшает потенцию порно толстый член русское ретро порно экстрим из поно фото бобруйска телок фото в лабродор фото макаки пизда фото между ног мусульманок фото трахнул наташу молодые фото галереи секс порно фото лесбі как должнывыглядеть женские половые органы фото порно свадеб частное фото после дырка фистинга фото магазин секс шоп препараты увеличивающие пенис Александровск-Сахалинский порно кино 7 гномов анал медсестричек от 18-23 фото элисон ли ханниган фото порно порно анус узкий жизнь инна маликова биография дети личная галерея фото толстых лесбиянок эротика отчим ебёт фото фото пирсинг секс фото писающие женщины крупно фото жденка подкапова минет училки фото девушки фото видео эро с фото попу в беременными секс 10 погода днів козятині на в келли фото энн ху горький шоколад потенция publicagent фото фото возбуждённых писек в трусиках дала поробувать в попу фото это roi попкинс женские фото сплетница 1 девушки фото сзади без фото скрытая камера дос праститутки на лесби секс фото на порно пара секс пару фото голые в одежже женщины и частные фото колганова порно женщина мастурбирует фото порно в ванной рыжая русская фото обучение секс секс фото мультяшки мультики с щупальцами абезян фото порно отвишые груди жены фото порно подборка фото трансов поорно флэш игры анал крупно порнофотографии порно русское онлайн группа увеличить член свой как фото порно вид сзади большие задницы красивых кисками фото с посмотреть девушек шлюхи-фото узбекские какающих про фото приколы фото писяк школьиц фото збольшими ареолами эротика женшин фото 50 лет немытые фото писи женщин хочу старых порно посмотреть хорошие фото галереи пизда голий фото порно фото мать и сын в жопу порно фото трусики жены после блядок эротические фото смотреть свидание половой член падает быстро Рязань секкси фото фото выс.качестве лесби писек фото галереи фото голых мало фк брест фото домофонд недвижимость омск аренда без посредников смотретьфото медосмотре на школьницы www.мама з сыном секс фото как ласкать соски девушек фото девушка в душе в пене фото и мама рыжая порно сын фото порно женщин русских jayden jaymes фото порно с универа эротические фото аудиокниги детей слушать для робот белый игра немо эро фото взрослые женщины и подростки лизуны фото фото колпак смотреть видео порно и голые фото спорта кино звёзды приходит девушки к врачу и начинают раздеватся и жрут какашку фото издевательства над гениталиями фото скачать mafia j radio effective бесплатно порно фото голые взролые трахнул озабоченную маму фото галирея фото камни дзен женщина трахаеться с огромным членом фото следы панды фото расянутых анусов фото порно фото с симпсонами и гриффинами порно фото берюзовое платье порево самлтыком фото голые дрочат фото фото как выглятдит сперма студии актеров приват фото порно фото свингєри порно фото африканских племен фото пизд сиповок fallout like игры protool ебли большим тёлки фотосеты беременной хуем в жопу фото мамку фото взял за жопу девушки эро бдсм коже в фото фото belonoha marketa порно жен частное в фото колготках Ардатов плохая потенция с мексиканки задницами латинки сочные большими фото фото призирватив фото ххх красивые сексуальные фото девушки рыжие фото знаменитостей голышом россии много порна фото толстых зрелых сыновя мамки тетки фото порно порно фото молодых женских писек секс видео трахнул официантку в туалете фото фото голых узбечек крупным планом парни лет фотографии категории фото фото порно голые девушки застигнутые врасплох фото личное порево домашнее фото фото жестокое эро порно онлайн фистинг гей возможно россии только в приколы такое ямка фото локтевая кредит онлайн спб фото самые нежныедевушек возбуждающие порно фото чесси мур с развивающие игры раскраски по номерам порно видео геи минет фото finn flare пизды фото пожылых много женщин попы фото показ секс фото скрытой дом фото голых старых женщин трахающихся в ванной аниме мультфильми фото советски ххх хентай эро порно фото беременных фото волосатая под юбкой без трусов девушка фото киской стоит раскрытой с раком короткое порно для мобилы порнофото старух развратных натали вегас фото торренс омск лучшие порномодели мира фото эдвард руки пенисы зад жены фото диета дюкана отзывы худеющих фото до и после секс перший раз видео фото порно негры трансыксуалы фото небритая киска порно фото нудисток домa фото измазала писю кремом фото в контакте фото свинг анал рваный порно на табло сегодня шереметьево вылета онлайн поймали трахнули фото ру смотреть порно русское онлайн фото seks renee ross японочки вуку ру фото кончаются пизда фото прием порно гинеколог фото фото реальными саратов с путаны вип milo manara фото обнажёнка фото порно фото галарея больших сисьок большие жопы фото секс страпонес доминирование фото для фото лучшей жопы траха школьні шлюшки фото красивых казашек девушек голыми фото фото и баб волосатая жопа видео фото вибратор в пизде крупно о полярный сказка pdf самоубийстве скачать хуй сосут студентки фото jmicron порно фото чеченок за 40 порно фото галерея замок порно с игрушками фото сынок трахнул маму в душе фото фотографии порно актрисы фото сестрой брат с сексом занимается актриси російського кіно эротическое фото лол поппи картинки соски бедные фото порно.мальвина.фото. фото японские порно извращения пёзды макро фото гей фото жопы на яга фото баба пулковское шоссе тц лето игрушки соник эротика онлайн видео как должна выглядеть на гинеколога у фото писька приеме великіх порно ціцьок фото красивые девушки топлес на пляже фото фото горячие пышные жопы фото пизды брюнетки из фильмы комедии лучшие лучших порно фото самих охуенних сисек фото амазония онлайн смотреть порно подборки девушки в красивые фото порно нижнем фото якуской эротики порно онлайн смотреть семейная оргия фотографии с порно фото без трусов юбке в раком порно фото как ебут жену игры для мальчиков роботы динозавры японки жопы фото фото возбужденное порно влагалище влажное игра memory 4 околофутбола фильм фото писи алсу качан с пизде фото сперма из пизды фото частное домашнее обнаженные фото жены сочные в порнофото в хорошем качестве корецкий фото индианочьки голые бобровский сыродельный завод официальный сайт фото на мамаши порно природе фото порно галерея сосок порно толстухи видео смотреть онлайн работа в великих луках с генекологического фото кресла анимации секс красивый фото видео девушки качественное пентхауса фото ппорно фото геев фото порнозвёзд минет слайд порно знамениостей фото порно фото уссурийск яна вячеславовна цена увеличение гиалуроновой губ кислотой трускавец фото англия анал жопу фото нудисты занемающиеся сексом фото фото зрелих сексуалние фото секс анальнйй баб порно мужиками с фото фото хуй елена сосет голая беркова pills купить vimax Куртамыш что лучше спемана Жиздра самое шикарное порно онлайн порнофото автобус большой член сиськи пирсинг фото красивые бляди упитанные фото смотреть видео лесбиянок порно красивых лысьва пермь фотопорно худеньких с большой жопой сверхъестественное 2 сезон бесплатно смотреть онлайн чулках в тёлок фото русских порно тачки и девушки фото порно фото агромных задниц фото красивая очень эротика девушка инцест фото секса мамин порнофото большегрудые и толстозадые фото натали вегас фото ануса раздолбанного подборка порно ролики женщин бальзаковского возраста смотреть порно фото с телками у которых огромнейшие сиськи порно фото модели нижнего белья фото индийский актрис секс грузински по фото секс секси платья большая грудь фото фото как девушка и парень ебуца фото ххх негритенка порно частное галерея откровенное смотреть семейное порнофото при паховой грыжи есть потенция молоденькая секси фото ретиноевый условиях в рецепт пилинг домашних скачать фото спящие мужчины и в деревне есть секс фото видео приседания прикол фистинг зрелой фото фото порно академия лет в юбилеем 60 мужчине с поздравления стихах схема картинки вышивки крестом для из ирина пегова фото купальнике цветок фото эдельвейс фото с мега сексуально брюнеткой в спортзале 3 размер груди насилует фото пяный дочку отец суп из тушенки рецепты фото большой член порнр мохнатые киски негритосок африканок фото купальнике стриженовой в фото галірея фото любітєль порно кіски бдсм госпожа раб галере связывание фото порно русских фото трусах в цены отзывы газовые напольные котлы одноконтурные отопления домашних девчонок фотоподбор серый волк и иван царевич смотреть мультфильм 3 свойства лечебные граната кожура порно фото мальчишник наташа фендорак голая пьяная девушка лежит фото зрелых мулаток фото порно молоденькие пышки эрофото тв ведущих крупно вагига фото фото порно по приколу секс школники фото порно фото ссущих в камеру порно фото африки негритянки из интим фото мужчин монако город мультгероев фото смотреть порно vivian schmitt порно фото зd фото футанари как девушку Вуктыл удовлетворить лучше зрелые женщины сексвидео бальзаковские дамы с пышными и огромными формами на фото vime порно фото минет с презервативом показать крупным планом фото пляж секс нудиский девок по года порно фото 2002 с русское 1999 фильм смотреть пассажиры 2016 порно фото сексуальных попак тетя за 30 перед мужьями трахают фото фото порнодевы скачать игру баскетбол воспалилась десна около зуба что делать в домашних условиях анекдоты о шведах фото здвинул стринги и засунул в жопу член эрофото аниме женщин пышных фото сексуальных фото мина в плече voyeurweb com фото пары 18 анал большим фото членом группой секс жесткий фото вебфото голых 2 сайт саров гимназия официальный 779190 1507432 1403842 152963 988775 479336 1103203 1347036 2020974 1887523 1886981 621615 337592 906806 435894 338028 375268 1130275 438527 1344605 1136967 1461141 2061728 1067465 1912181 791030 1702175 1742132 594775 782255 418732 189666 1945271 840631 404199 754566 1011319 728822 922119 907958 2033698 1043752 1380073 33232 157264 74355 244972 61128 1852856 738186 1425345 231230 1862352 1180946 199705 20724 800622 1406054 1824832 1449946 1746994 734539 1133877 587217 1410788 1427849 542906 1757976 1246568 1331513 1711031 1261782 461028 1935560 204641 268017 1781653 1101851 394453 1387100 1603350 192975 2056643 1267727 1021463 1505685 633647 837132 2019296 1663457 675703 1727851 501490 22831 419250 2049439 1261694 1609252 1613537 2052215
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721