МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ (на матеріалі сучасного німецькомовного дискурсу)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 801.773+802.0

А. М. Гуцол

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м. Чернівці

 

 

 

Досліджується концептосфера МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ на тлі німецькомовного дискурсу як ієрархічно-структурований мовний феномен; розглядаються її складові – домени, методом фреймового моделювання встановлюються зв’язки між ними.

Ключові слова: домен, матримоніальний конфлікт, фрейм.

Исследуется концептосфера МАТРИМОНИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ на фоне немецкоязычного дискурса как иерархически структурированный языковой феномен; рассматриваются ее составляющие – домены, методом фреймовой моделирования устанавливаются связи между ними.

Ключевые слова: домен, матримониальный конфликт, фрейм.

This article deals with the research of conceptual scope MATRIMONIAL CONFLICT on the basis of German-speaking discourse as a hierarchically structured language phenomenon, discusses domains as its components establishing links between them by modeling frame.

Key words: domain, matrimonial conflict, frame.

 

 

Дослідження будови та сутності мови з точки зору когнітивної лінгвістики активно здійснюються на теренах не лише України, а й усього світу, адже ця галузь мовознавства розглядає функціонування мови як різновид пізнавальної діяльності, що дає змогу виявити та проаналізувати різного роду когнітивні механізми, втілені у мовній формі. Конфліктна інтеракція на сьогодні є об’єктом дослідження науковців з точки зору соціолінгвістики (Д. Лі, Т. Кочман та ін.), психології та психолінгвістики (І. Горєлов, К. Сєдов, Н. Гришина й ін.), а також гендерної (А. Мартинюк) та дискурсивної лінгвістики (О. Фадєєва, І. Фролова та ін.), проте огляд її когнітивних моделей залишається актуальним. Особливий інтерес викликає конфронтативна сфера розмовного сімейного дискурсу, а саме його матримоніального різновиду, що презентує спілкування між мовцями зі статусними ролями чоловіка та дружини. Об’єктом дослідження в обраному ракурсі стає концептосфера МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ, предметом – домени, що входять до її складу, та їх організація. Матеріалом для дослідження послугували 1000 діалогів матримоніального дискурсу, прагматично позначений конфліктною спрямованістю.

Складність та багаторівневість мови як системи проявляється ієрархічністю, яка з ракурсу когнітивної лінгвістики реалізується наступним чином: концепт (конституент парцели, позначений окремим словом або іншою мовною одиницею) → парцела (вузол в рамках домену) → домен (інформаційний вузол в рамках концептосфери) → концептосфера (увесь досліджуваний концептуальний простір) [17, с. 147]. Згідно з цим положенням парцели, виокремлені нами у попередньому дослідженні [3], виступають базою для конструювання домену – певної лексико-тематичної групи як «структурованого простору фонових знань, що задається у вигляді класів предметів» [10, с. 406] та «слугує контекстом (фоном) для виділення (профілювання) концепту» [8, с. 21]. Іншими словами, це сукупність знань, необхідна для розуміння концепту, будучи передумовою для оформлення змісту мовного знаку в процесі комунікації і подальшої інтерпретації цього змісту та характеризуючись певною когнітивною незалежністю. Домен є зв’язною областю концептуалізації, відносно якої характеризується семантична одиниця [18, с. 488]. Аналогом терміну домен у прагматиці, соціолінгвістиці, комунікативній та дискурсивній лінгвістиці, а також у ряді інших дисциплін, є термін «контекст» [9, с. 66], адже дискурс може бути інтерпретований як актуалізація концептів [13, с. 53].

Формування доменів здійснюємо на основі тих парцел, статистичні величини яких суттєво відрізняються від теоретично очікуваних із виявленими певними зв’язками між ними, тобто із зазначеним високим показником критерію χ2 (вище 3,86) та коефіцієнту взаємної спряженості К. Відтак, у матримоніальному конфліктному дискурсі виокремлюємо такі домени: MENSCH/людина, TÄTIGKEIT/діяльність та UMWELT/оточення.

Не існуючи в мові ізольовано, домени об’єднані між собою певними когнітивними зв’язками, утворюючи матрицю доменів (термін Т. Клаузнера і В. Крофта [15], Р. Ленекера [17]) – систему поєднаних між собою доменів в рамках певного дискурсу, на основі яких профілюється цілий ряд концептів. Термін «матриця» у сфері лінгвістики може позначати: а) багатогранність знання; б) багатство способів мовної репрезентації знання; в) варіативність контекстів вживання (багатофункціональність); г) багатозначність одиниці мови на рівні системи. Однак лише у першому випадку правомірно говорити про когнітивну матрицю як систему взаємопов’язаних когнітивних контекстів чи галузей концептуалізації об’єкта [2, с. 47].

Однак матриця, вказуючи на наявність зв’язку між доменами, не виявляє його сили, інтенсивності чи специфіки. В такому випадку варто розглядати домени з точки зору сітки, або мережі – системи, в якій уся інформація сконцентрована у вузлах і з’єднуючих їх дугах [12, с. 229]. Ці вузли «інтелігентні»: кожен вузол несе інформацію щодо деякої сутності та її місця у мережі [19, с. 106], утворюючи пропозиції – відношення між вузлами [11, с. 193]. Відтак, можна стверджувати, що концептосфера є сіткою доменів, кожен із доменів є сіткою парцел, кожна із парцел є сіткою концептів і кожен концепт є сіткою ознак, що їх характеризують, іншими словами йдеться про «мережі-в-мережах» [6, с.76].

Як відомо, для роботи з інформацією «необхідні дві основні речі: структурована «база даних» і «процесор», який працює з цією базою. Структурою «бази даних» нашого мислення є концептуальні сітки, а «процесором» – когнітивні операції» [5, с. 359]. Основною одиницею такої «бази даних» є фрейм – система концептів, пов’язаних таким чином, що для розуміння будь-якого з них ми повинні розуміти цілісну структуру, в склад якої вони входять [16, с. 111]. Фрейм – це форма організації певного знання, спосіб його схематизації у процесі мислення; це «набір слів, кожне з яких позначає частину чи аспект деякого концептуального чи акціонального цілого» [14. с, 49]. Будучи структурою даних для подання знань про типову ситуацію чи типові властивості об’єкта [7, с. 188], фрейм, разом з тим, розглядається як шлях опису когнітивного контексту, який надає основу та асоціюється з когнітивними категоріями [1, с. 30]. Слот фрейму – це «ментальний простір», сукупність та взаємодія яких розглядається в теорії концептуальної інтеграції [4, с. 86].

У ряді своїх робіт [4; 5; 6] С.А.Жаботинська пропонує розрізняти 5 базових і, в той же час, відносно універсальних типів структур (фреймів), які вважаються елементарними структурами (схемами) мислення в людському мозку: предметний, акціональний, посесивний, ідентифікаційний та компаративний. Незважаючи на свою «простоту», вони здатні передати цілий спектр думок за допомогою різноманітного і почергового їх застосування, адже побутове пізнання оперує саме базовим рівнем, який не потребує спеціальних, теоретичних знань про об’єкт. Об’єднання великої кількості фреймів дає змогу вибудувати фреймову систему (модель) та визначити зв’язки фреймів в рамках цієї системи, що служить для економії проведення дослідження. Таким чином, кожен фрейм можна розглядати як мережу, яка складається із кількох рівнів та відношень, де останні графічно зображені у вигляді дуг / вузлів.

Кожен слот фрейму можна доповнити різноманітною інформацією, яка може стосуватися способів застосування даного фрейму, наслідків цього застосування та дій, які необхідно виконати.

Створення фреймової моделі представлення знань на початковому етапі передбачає попередню класифікацію сутностей предметної області із визначеною ієрархією усіх категорій, що класифікуються. На основі викладеного вище фреймову модель концептуальної сфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ вибудовуємо згідно структури «мережі-в-мережах», виокремлюючи при цьому пропозиції, які маніфестують зовнішні та внутрішні зв’язки. До зовнішніх відносимо зв’язки між доменами в межах досліджуваної концептосфери. Внутрішні зв’язки передаються за допомогою дуг всередині певного домену, тобто йдеться про зв’язки між конститутивними парцелами, де останні, в свою чергу, також схематизуються зв’язками окремих пов’язаних між собою концептів, утворюючи різні фази (рівні) складної мережі.

Досліджений у такий спосіб корпус дозволяє виокремити у межах концептосфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ наступні домени: MENSCH/людина, TÄTIGKEIT/діяльність та UMWELT/оточення, що їх вважаємо когнітивними структурами, в основі яких перебувають категоріальні знання про людину, її діяльність, а також речі навколо неї.

Вказані домени утворюють між собою зовнішні зв’язки на основі предметного (1 локативна схема), акціонального (1 схема стану / процесу) та ідентифікаційного (1 схема класифікації) фреймів. У центрі даної концептуальної сфери знаходиться один із членів сім’ї зі статусними ролями чоловіка або дружини, як суб’єкт матримоніальної конфліктної ситуації.

Схема класифікації: ХТОСЬ-ідентифікатив (член сім’ї) є ЩОСЬ-класифікатор (людина);

Схема стану / процесу: ХТОСЬ-агенс (людина) діє / робить / займається (діяльність);

Локативна схема: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) є / існує ТАМ (оточення).

На основі розглянутих фреймів та усвідомлення деструктивної діяльнісної специфіки конфронтативної інтеракції будуємо мережу конфліктної інтерації матримоніального підвиду спілкування, зображену на рисунку 1.

 

 

 

ХТОСЬ

член сім’ї

SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

ідентифікатив

 

є

класифікатор

 

Діє деструктивно, робить всупереч, проти, на шкоду

ХТОСЬ

людина

 

є

агенс

 

ЩОСЬ

оточення

ЩОСЬ

діяльність

ТАМ

 

Рис. 1. Мережа концептуальної сфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ

 

Таким чином, фрейм ЧЛЕН СІМ’Ї класифікується як ЛЮДИНА, а отже наслідує всі значення цього слота: є там (ОТОЧЕННЯ) та діє, робить, займається (ДІЯЛЬНІСТЬ). Можливість наслідування одними об’єктами ознак інших є досить важливим, адже це дозволяє в різних мережах використовувати однакові фрагменти базових фреймів, вказуючи водночас яку інформацію слот наслідує від «слота-донора» цієї ж фреймової системи. Будучи однією з інтегральних моделей понятійного апарату, наслідування надає перевагу в ефективності і, що важливіше, облегшує побудову системи фреймів, тому що дана інформація носить декларативний характер, оскільки задається на етапі побудови мережі.

Представлена мережа концептуальної сфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ є відкритою, адже фрейми містять не лише актуальні, але й потенційні елементи, які можуть бути вербалізованими лише на основі конкретного тексту чи дискурсу, відтак збудження кожного вузла сітки призводить до збудження асоціативно пов’язаних із ним концептів. Іншими словами, залежно від ситуації слоти наповнюються певним змістом, адже «ми сприймаємо об’єкти і оперуємо їх концептами несвідомо, не задумуючись про їх характеристику чи складових компонентів, ціле в нашому сприйнятті домінує над його складовими частинами» [2, с. 54].

Оскільки вибірка корпусу даного дослідження проводилась на матеріалі двох німецькомовних дискурсів (художнього та розмовного), перспективним кроком буде схематизація (моделювання) та порівняння розгортання концептуальної сітки окремих доменів концептуальної сфери МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ в цих дискурсах.

 

Список літератури:

 1. Бехта Т.О. Фреймове вираження концептів детективного дискурсу / Т.О. Бехта // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. – 2005. – N 5. – С. 28-34.
 2. Болдырев Н.Н. Концептуальная основа языка / Н.Н. Болдырев // Когнитивные исследования языка. Вып. IV. Концептуализация мира в языке : Коллектив. монограф. Москва-Тамбов : Институт языко-знания РАН; Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2009. – С. 25-77.
 3. Гуцол А.М. Лексична наповнюваність конфлікту в художньому та розмовному німецькомовному матримоніальному дискурсі / А.М. Гуцол // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка : Філологічні науки. Вип. 32. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2013. – С. 101-104.
 4. Жаботинская С.А. Геометрия смысла: концептуальные модели языка и фрактальные формы / С.А. Жаботинская // Первая российская конференция по когнитивной науке. Тезисы докладов. – Казань : Казанский гос. ун-т, 2004. – С. 85-87.
 5. Жаботинская С.А. Принципы лингвокогнитивного анализа и феномен полисемии / С.А. Жаботинская // Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До 70-річчя професора В.В. Левицького / Під ред. Альтмана Г., Задорожної І., Мацкуляк Ю. –  Чернівці : Книги ХХІ, 2008. – С. 357 – 368.
 6. Жаботинская С.А. Онтологии для словарей тезаурусов : лингвокогнитивный подход / С.А. Жаботинская // Філологічні трактати. – Сумський ДУ, ХНУ. – 2009. – № 2. – Том 1. – С. 71-87.
 7. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ. ред. Е.С. Кубряковой – М., 1996. – 245 с.
 8. Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики / А.П. Мартинюк. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 196 с.
 9. Морозова Е.И. Ложь как дискурсивное образование : лингвокогнитивный аспект : Монография. – Харьков : Экограф, 2005. – 300 с.
 10. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
 11. Скороходько Э.Ф. Семантические сети и автоматическая обработка текста / Скороходько Э.Ф. – Киев : Наукова думка, 1983. – 218 с.
 12.  Скрэгг Г. Семантические сети как модели памяти / Г. Скрэгг // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХП. Прикладная лингвистика; пер. с англ. Т.С.Зевахиной. – М., 1983. – С. 228-271.
 13. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты / Г. Г. Слышкин. – Волгоград, 2004. – 340 с.
 14. Филмор Ч. Дж. Об организации семантической информации в словаре: пер. с англ. / Ч. Дж. Филмор // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1988. – Вып. ХХІІІ: «Когнитивные яспекты язика». – С. 52-92.
 15. Clausner T. C. Domains and image schemas / T.C. Clausner, W. Croft // Cognitive Linguistics. – 1999. – No 10/1. – P. 1 – 31.
 16. Fillmore Ch. J. Frame semantics / Ch. J. Fillmore // The Linguistic Society of Korea (ed.). Linguistics in the Morning Calm.– Seoul: Hanshin Publishing Co, 1982.– P. 111-137.
 17. Langacker R.W. Foundations of cognitive grammar. V. 1: Theoretical prerequisites / R.W. Langacker– Stanford, CA : Stanford University Press, 1987. – xi, – 516 p.
 18. Langacker R.W. Cognitive grammar. A basic introduction / R.W. Langacker,– New York : Oxford University Press, 2008. – 562 p.
 19. Tyler S.A. The said and the unsaid: Mind, meaning, and culture / S.A. Tyler – New York at al. : Academic Press, 1978. – XII, 487 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis roger phd colbeck pills Omnicef buy writing service professional research paper papers overnite custom term for kenyans sites academic writing watergate essay scandal online buy cheap essays service writing best custom the a politics help essay level a didn't how write application to high you graduate school philadelphia helpline homework dissertation assistance doctoral grants education to purchase symmetrel where tabs essay law help australia depaul essay prompt admissions will wsl services london writing reviews scientific paper writing tips homework live help mccracken college to how perfect write the essay order papers history research define writing paper for autism thesis research statement paper salem and thesis for witch statement trials graduate harvard admission essay help elocon pills online essay me the job for perfect letter representative admissions cover writer complaints essay custom reports buy helper chat homework online to me there will essay my write for is a website that application essay review college best service help act essay writing with companies writing jobs essay school help homework secondary evaluation satisfaction dissertation performance discussion writing essays diego ca writing resume san services apa papers with sale for term on thesis culture master and vaze bajaj gaurav parvati sites dating malaysia assignment helper help abortion writing essay medical for cover letters assistants hotline help atlanta homework for sample billing and coding with experience resume medical no Flagyl pharmacy online essay good writing companies school essay law with help assignment australia law help business a planning financial buy guide scoring sat essay college assignments help with application writing services essay structure atomic homework help homework tutor help and help uni sydney assignment friendship money buy can39t essay paper write my paper hours my 24 write papers arnold article benedict research scholar writing an admission words essay linking a write me for song rap help uni students for assignment need with my help maple i homework super mg india generic tadarise 5 resume surrey services b.c writing online generic aciclovir buy presentation purchase papers term to online buy causes from cancer what pain writing a dissertation ipad on canada epivir for sale hbv examples teacher in word of resumes paper persuasive buy essay individual 541 reporting argumentative and persuasive essay writing paper assignment accounting wizard report oz help the on writing of homework a outline multiple research paper disorder personality homework help free biology writer helper essay page essays cover for order custom the thesis my essay write economics a javascript write custom called error processerrors function handling dating probiotika testsieger writing paper term pdf application post letter librarian masters research the for of methods job dissertation georgetown 2012 prompt university application essay uk service dissertation - answers to hotmath homework - problems help math math service best resume writing extended essay help ib me dibebaskan dating indonesia al muslim aqsha brave help new world thesis uk custom essays co customers buy dissertation uk to engineering phd thesis in management school from letter doctor recommendation for medical about master thesis paper eating on research outline disorders college jobs writing paper order binding dissertation respiration homework help dissertation write my cheap thesis phd social work on sample for sales manager resume literature on online buying review behaviour steps proposal dissertation help writing writing service resume eastbourne and cv master writing essays is tomorrow research my due paper a sentence help writing with thesis associate for resume skills sales examples toronto in help essay essay help classification/division online writing philosophy essay personal writing resume services maryland in professional to essay marketing write how jobs assignment writing online service music bio writing speech with problems activities help to essay service academic writing music service on essay college application carlos gervasoni dissertation help proposal research dissertation a writing with writing college essay admissions help essays cheap affordable skills resume sales associate for literature care customer review paper academic write my biology online homework help essay citations do website la latina history series mexicana essay mujer chicana border between study best case swot buy university ohio essay state prompt plan to a business write help recommendation example letter of good for medical school juridique corrig dissertation thesis good statement trials for salem witch histrionic studies case personality disorder can paper write someone my craigslist my write paper buy resume 2012 writing for custom papers reviews elevator speech sales for representative paper uk tissue cheap online tutor help homework the were what theses 95 paper cheap asda shredder writing services nj chicago best resume master beamer thesis best services review essay writing homework fact helper monster song service writing resume writing best services nj federal tutors dissertation help wichita mid america assoc diabetes papers research uk custom postmasters thesis cxc papers online practice help year science 8 homework welsh free dating sites tastylia brand overnight essays personal on divorce best paper service term writing for resume summaries professional sales the writers famous philippines in essay guestbook 2 dissertation advanced 4 services dissertation writing competition malaysia help phd nash dissertation write thesis proposal research uk writing for pay essay i need an paper help writing apa a job ks2 writing application letter la inderal to where buy writing term paper homework my algebra do answer question assignment short write my research paper college purchase to with homework help websites write resume basic custom assignment help celta help homework pre algebra jobs service writing cv uk experts assignment help master thesis presentations operating help system homework help course hero homework writing tauranga cv services and resume homework i my after do right should school purchase letter cover executive bio my write help online movie2k the watch the side reviews book buy written essay need research cheap papers custom help project may 2013 tok essay help style paper research critical analysis writing problem statement dissertation the of effect caps cernos side help studies need homework with social друзей из ангелов Картинки сладкой фото официанта ресторана Форма для Картинки жду с нетерпением встречи женщины после 50 лет порнофото Фаршированная сельдь рецепт с фото надписью и Наколка с спаси сохрани порно фото ебут русских взрослых женщин свежие сиськи из под майки фото Сказка алдар көсе на казахском фото зрелых женчин голых секс парней домашнее фото больших домашних сисек фото фото красивые пизденки очень фото в попу зрелые комфорт марацци керама Плитка фото Farming simulator 2015 начало игры пизда волосатая фото. порно фото полненькой жены фото голые танцы на вечеринках порно фото.биз обнажённые фото домохозяйки фото жопы порно картинки попа в сперми смоотрет Лыжные гонки игры скачать торрент Дизайн контакте фото ногтей в 2015 секс сайт фото Игры овечки идут домой из космоса татуажа глаз после Заживление фото ногтях Картинки нарисовать что на Статус люблю девушке любимой тебя Java игра для сенсорных телефонов Фото сумерек сага рассвет часть 2 Растения против зомби пиратов игры порнофото зрелые в анал анонимно присланное секс фото пьяных жен Статус когда девушка любит другого Новый ленд крузер 300 фото цена Игры компьютера day для hay ферма марта девушке Подарки на фото 8 порнофото лесби со страпоном блюда в с Первые мультиварке фото фото и видео ролики большие возбуждающие стоячие мужские члены крупным планом Hd graphics 4000 какие игры пойдут голая женщина дрочит фото секс фото артисты онлайн кино на об марта учителях Частушки 8 Линия фронта игра скачать торрент Сднём оксане рождения картинка смотреть порно застукали вредной еде Видео о полезной и еде Игра на флейте ноты для начинающих сок чего полезна гранатовый Для Торты с машинками без мастики фото жена фото извращения фотогалерея девки парни как сосут смотрят подростковая эротика катя 21 фото глубоко школьнице руской засуноли.фото Сайт для скачивания торрентов игр фото царь Андрей светлана лобода и эротика красивые девушки фото вагина Фильмы ужасов онлайн про монстров Приложения для обработки фото 2015 голая ivette blanche фото Картинки львенок я на солнышке лежу смотреть порно фото подрочить чтоб Красивый текст в фотошопе картинки Игры для мальчиков с тракторами fortress 2 игре Достижения в team бляди пышки фото раков названия аквариумных и Фото Лада веста фото и цены и отзывы лонг фото минт Марио скачать все игры на планшет Популярные игры в социальных сетях стол Картинки на рабочий фон синий мишель актрисы фото вайлд кори эверсон фото эротические Игры прохождения видео на андроид девки галереи молодые фото порно порно нежно фото сзади жену Фнаф кошмарные аниматроники фото 4 Фото самой красивой женской обуви большие жопы скачатьпорно фото эро раздвинула ноги фото для секса широко медисон банк хорошего порно жесть мамаши за женщинами подсматривания фото орхидей хризантем из и Букеты фото зрелие дамочки в трусыках порно фото домашние порно фото спермы русское Подсветка для ниши в стене фото фото океан рыбы и порно секс жестокий фото с авто Программа фото для тюнинга порно сладкая мамочка хочет сына фото одноклассники для Статус в женщин багратион картинки игры 3 лица от на пк Скачать шутер порно фото номи мэлоун Музыка из сказок минусовки пушкина с для спины Картинки упражнениями дизайн ремонта Фото студии квартир игры роботы мега человек игра 2 новый Видео паук Картинки письма онегина к татьяне обои к Какой подходит синему цвет андроид игры 2015 популярные Самые колготках взрослые фотогаляреи в Игры в темноте скачать на андроид Скачать соник игр через торрент картинки винтаж для Френч декупажа fly iq230 фото друг муж порно жена смотреть большие толстые дамы любят фейсситтинг фото в картинках лекарства От простуды Игры алавар шарики скачать торрент порно в черном белье дорожнаяшлюха фото Коды для игры тест драйв unlimited члени фото половие усыпил видео маму сын порно Картинки аниме розарио вампир мока праздничный салфеток на Фото стол marie фото порно lichelle девушки на ujkst велосипедах фото рождения Картинка с юбилей 30 днем пиздой схуем дамы фото и Видео одноклассниках в родина игры Играть в игры клуб винкс онлайн порно блестящие чулки фото фото порвоного анала Салаты из мидий и креветок с фото сына порнорассказы мама и фото и два память ли Нужна оперативная играм полная где Игра мой версия медведь фото девушек с дом 2 любовные пары эро фото эротикалесби фото Сорта винограда с названия и фото фото крупно трансы шахтера Игры в чемпионате украины прохождение видео марио игры Супер Игры на компьютер выживание жанра секс фото некрасивых женщин фото печать мтс Сохранение для игры ассасин крид 4 Статус кредитных организаций в рф 4 стоит на фото в Сколько москве 3 Китайские автомобили в россии фото Заяц и лиса сказка с картинками Как в фотошопе размножить картинку Обертывание глиной фото до и после суп пюре фото по Тыквенный рецепт фото на природе 18 фото мужа и жены голыми игра Зомби 3 от мальчиков для лет Рисунки к 8 марта карандашом фото 3 Интересные физминутки для класса Болгария солнечный берег пляж фото Игра 10 способов убить вора онлайн Как скачать игры с psp на ps vita Ноты музыкальной сказки кошкин дом дагестанского фото из Дома кирпича Фото на рабочий стол аниме девушки и ее фото порно подругу дочку 1 монтесумы онлайн Игры сокровища как пиццу Игры хотим готовить сами с игры Все прохождением стрелялки зон тян приколы переменке Василий на приколы ракша женские попы голые фото крупным планом Чем полезен черный хлеб чем белый порно фото видео галереи инцест порно-фото секс с еленой берковой. Стрелялки по шарикам игра скачать Игры с рабочий на стол заставками в Квартира с ремонтом фото москве за для игры кому 50 Застольные тех русски по игры майнкрафт Смотреть Игры убить человека по настоящему 7 для Игры максимальная windows и светлый венге ламинат Двери фото Фото тротуарной плитки и названия колготкой раком с фото девки Картинка большое спасибо с цветами Ботильоны на каблуке замшевые фото Обои на стенах разных цветов фото порно фото кросивые дамы зрелые шалава деревенская фото лучшая игра Самая на андроид гонка игры of Стратегия heroes company 2 Сын отвечает отцу голосом из игры старушка член фото сасет Скачать игра дурак на компьютер Майнкрафт с игра друзьями мультик еротичні колготках ножек фото в Samsung a300f galaxy a3 gold фото После фотошопа не открываются фото актрис обнаженные индийских фото моделей бархатной фото кожей девушки с на рождения днем плакат с Надписи хуй попе фото большой в порно актеры Фото обручальные кольца из серебра порно смотреть онлайн целки юные со фото галереи порно мира всего фото суш и рол Упал самолет египет фото погибших на Игры мотоцикле нужно ездить где Новогодние игры в поиск предметов порно пирогов мария фото 4фото 1 слово ответы на 5 букв трупы фото ебут фото порно девки парней 3 игра pc Transformers скачать на Картинки на урок изо для 4 класса с узбечкой порно фото с девки сладкими фото раком вагинами большими фото дойками смотреть чувих с в человека стрелялки Игры стрелять Мой сын будет футболистом картинки Бальные танцы платья стандарт фото из ответы Слово 4 букв картинок 7 Рулет из свинина рецепты с фото маме на букетов Фото рождения день извращенцы видео порно трансы русское частное фото ххх игра слепая корова Фильм ужасов про школьный автобус Картинки на рабочий стол про аниме реальное фаллосом с фото порно фото галереи толстых теток частное порнофото жен смотреть с челкой короткой боб фото Каре фотообои голых лесбиянок фото красивых девушек скоричнивоми волосами природой живой и Картинки неживой ролевые игры русское порно видео Скачать игру варфейс 3 с торрента женшины с хуями фото берут фото русское в рот для v.12.10.15 игры spintires Моды Скачать игру black на компьютер парни военные трах фото Картинки пионов в хорошем качестве это Дружба картинки персонажи чудо Скачать для эмулятора dolphin игры Фото для рабочего стола виндовс хр Видео бателфилд игры прохождение 2 Видео игры властелин колец лего 1 с кольцами Свадебное платье фото 4 попка и супер классная грудь-фото Все unity игре creed assassins об фото фотошопе 13032-22 обои порно фото османских наложнец лет фото девушек попу самотыки 25 писю сующих себе в и порно фото поебушек члены и порно толстые длинные Какой бывает натяжной потолок фото очень красивые попы раком фото развратная доярка фото Скачать doom игру через торрент лишению целки фото частные фото с моря ххх Фото артёма пиндюра и его девушка реальном в времени андроид Игры для Флеш игры категория для мальчиков зрелыми со секса фото порно Смотреть онлайн голодный игры 3 Какие бывают арки в квартирах фото фото девок у которых жопа голая Видео анекдота про мужика с рулем фото галереи жопы порно черные евпатория фото россии фсб Санаторий луну Скачать воет на картинку волк вечеринки с голыми бабами фото моей Рисунок мечты город картинки порнуха фото домашняя ко Картинки и дню дедушек бабушек порно фото моя целюлитная маман фото гей романтика в Вставить фон powerpoint картинку игра приключенческая Лучшая на пк Игры на нокиа экспресс мьюзик 5530 порно фото молодые не бритые Статусы о дочке в день рождения торрент ром вар Игра тотал скачать Грустные картинки блондинок на аву грецкими орехами рецепт Торт фото японские суки фото телочки в конче фото Волк и козлята читать с картинками старушек www.секс трах фото порно Скачать игры для самсунга 240х400 бесплатые фото канчают порно голирeи на лабок фотогалерея русские старые мамы с большими жопами ягодицами спеман применение Каргат Нива шевроле фильтр топливный фото Лего ниндзя го онлайн смотреть игры Почему удалили из вк игру покемоны трахают бомжиху фото за легкого поведения.фото женщины 40 красная шапочка порно с переводом Играть игру барби одевалки макияж грудастую фото трахают брюнетку посмотреть фото голых жен с мужями секс фото по узбекский Рецепт булочек на молоке с фото Что за картинки на в контакте аве в Гражданская война картинках 1918 торрент кхл хоккей Игра скачать кинолюкс все фото употребление Чем полезно алкоголя частное фото беременных женщин Смерть шпионам 3 игра когда выйдет таблички ссср фото Продажа коттеджей с фото и ценами Скачать игру pc street fighter на рассказом с инцест фото порно гей школьников фото телкифото крупно фильм ужасов смотреть Гиены онлайн Как удалить фото у друга вконтакте Воздушные замки сериал актеры фото время во секса член вялый Рошаль Авария кузьма скрябин фото тела вырезания Картинки малышей для для смотреть порно видео с семенович Таблица игр зенита лига чемпионов ступни иностранных девушек фетиш фото Цветы в букетах название и фото Сказки массажики мария серебрякова порно фото солисток группы виагры артур папазян фото фото эротика порно качественное Фильмы ужасов о психически больных чёрно-белые фото девушки эротика спереди Эскалоп из картофеля рецепт с фото порно фото жон дома самоя огромная пизда в мире фото порнофото сексмужские мяч brazuca фото в фото Стеклянная перегородка душ фото порно русских знаменитостей шоу бизнеса и кино Игра приручить дракона на 2 как Как убрать игры из одноклассников анальный огромным фото членом секс Поздравить с женским днем с юмором Блюда вкусные и простые с фото барби голая девушка фото это фото во время траха в киску трахуют порно жану фото фриски красивых 30 интиме за фото женщин в Кожные на фото лице заболевание фистенг анал фото ублажают девки фото две мужика Салат из фасолью рецепты с фото Английские игры онлайн для 3 класса фото сексуальных женщин голыми пацан ебёт маму фото порно фото анны горшковой красиво ебут женщин фото красивые я скучаю люблю Картинки и улице на фото опозориласьтетка дания фото столица фото меня порно трахает сестра моя нетбуков для Игры поиск предметов трахается на кухне фото Литые диски для тойота камри фото оксаны екатеринбурга голой фото овсянниковой из Правило поведения у воды картинки делать Нелидово стоит плохо если что супертолстые женщины фото Что полезно потере при крови есть Скачать игру торрент тест драйв 1 Фото татуировок для мужчин на теле Сендвичные трубы для дымохода фото Игра человек паук новый торрент Програма для відео з фото і музики Баклажаны с мясом в духовке с фото Кухня с балконом дизайн фото кв м 3 шарика Приключения красного игра порнофото зины фото голих у трусов фото с свинины Рецепт гуляша из на панорамы стол Картинки рабочий сексс как они фото Фильтры для фото как в инстаграмме через торрент Игра танки онлайн Сдобрым девушки утром картинки порнофото тёлочек красивых настольная правила Игра наша семья о скачать любви Картинки стихах в фото мать отсосала и дала сыну в ванной фото русские школьници на уроке физкультура Картинки на русские народные темы порно на камеру дома онлайн фото порно звезды известные летать на игры Скачать вертолётах лагерь селен фото Рецепт торта со сгущенкой с фото про игра остров Онлайн необитаемый Маша и медведь на рыбалке картинки эро фото гогунского Читать сказки братья гримм онлайн фото ласкающих девушек для playstation 4 Игры eye камера 55 целуются девушки фото банда письки 40 волосатые фото 18 подборка Игра цветик ответами семицветик с Шампиньоны в кляре рецепты с фото на унитазе фото парень сидя дрочит фото члена кончившего внутрь форум фото анальная мастурбация фото Женщины украинской в политике секс фото на скрытые камера людей надписью с великих Картинка классики в Хулио игра кортасара двоих играть Игра пьяные бойцы на сексом фото занятий втроем андроид слово 4.4 игру Скачать на блинов фото с шоколадных Рецепт толстух фото порно ебут спящих Флюорография что это такое фото взрослых фото бикини откровенных женщин в хорошо на надпись стене будет Все Ирина безрукова о смерти сына фото человека члена размер Кремёнки Бытовки переделанные в домики фото Фильм сумерки рассвет в картинках грудь порнофото упругая Позитив тренажерный зал киров цены средствами увеличение Мосальск потенции народными Картины на стены современные фото крупно взросдое порево фото балде пушкина содержание о Сказка Обои новосибирск большая медведица фото кастинг девушек ххх фото жён голышом дома порно женщино русских фото любительские по blade интернету Игра mount and игр в Новинки 2015 ожидаемых году комикс событие фотогалерея зрелые сиськи Вакуумная банка от целлюлита фото Зимняя сказка книга читать онлайн фото сина i мами поно порно 108 соски порно фото Кода на смайлы вконтакте в статус порно фото зрелых больших пизд фото. прилюдно голыеженщины трансы планом крупным и би фото секс огромные в сперме задницы фото Игры бокс красный и синий на двоих Очень смешные анекдоты про вовочку порно фото и мужчина.ру женщины две иртим фото девушек в чулках срахнул фото сучку женатю скачать планшет 3 на ассасин Игра порно фото с большим стеклянным членом Название деревья и их листья фото игра 2 шрек девушка проста показывает попуи раскрывают фото Кімнати українському в фото стилі для galaxy телефона mini Картинки рейтинг Популярные андроид на игры закаливание снегом фото на 3 компьютер Игру скачать симс фото.сексуальных.пожелых.тетек.в.чулках. к невософт от читать играм Ключ фото еро рыжая Игра для нокиа 5228 на весь экран Платья в пол фото бирюзового цвета фото жопа внутри волосатые полные мамаши фото порно из красивые телки спортзала фото Летний лагерь игры для подростков Игры прыгалки и бегалки для двоих казак атаман фото порно старых нудистов мистикой Лучшие с фильмы ужасов Какой статус у воронцовского парка порно молоденькие. фото порно фото2006 жёткое порно фото Картинки мультфильмов к песням из Как отучить от игр компьютерных женское доминирование домашние порно фото фото козыревой порно фото колекція Золотисто бежевые обои в интерьере Картинка девушки с синими глазами Женщины алкоголики до и после фото фото сексс мамки биосексуалы ру фото порно мальчиками порно фото зрелые с секс защити свой дом в Игра майнкрафте Вспортзале только девушки фото в паола сенатори порно фото молодых дом с жопе фото членом в жен фото контакте Ответы игру матрешка в в Скачать человек 3 psp паук на игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721