МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкриваються результати дослідження фінансових потоків страхової компанії. Визначено базові поняття, здійснено виведення інтегрального показника рівня фінансового потоку на основі застосування методів дискримінантного аналізу. Конкретизовано проведене дослідження використанням даних окремої страхової компанії з метою визначення рівня її фінансового потоку та розроблення рекомендацій щодо його оптимізації.
Ключові слова: фінансовий потік; страхова компанія; моделювання фінансових потоків; дискримінантна модель фінансового потоку.

Статья раскрывает результаты исследования финансовых потоков страховой компании. Определены базовые понятия, осуществлен вывод интегрального показателя уровня финансового потока на основе применения методов дискриминантного анализа. С целью конкретизации были использованы данные отдельной страховой компании для определения уровня ее финансового потока и разработки рекомендаций по его оптимизации.
Ключевые слова: финансовый поток; страховая компания; моделирования финансовых потоков; дискриминантная модель финансового потока.

The article deals with the financial flows of the insurance company and the results of the research are presented here. We defined the basic notions and used the integral indicator of financial flows, which based on application of discriminant analysis. Research was concretized using data from a specific insurance company to determine the level of financial flows and development of recommendations for improvement.
Key words: cash flow; insurance company; modeling financial flows; discriminant model of financial flow.
Постановка проблеми.  У сучасних ринкових умовах аналіз та моделювання фінансових потоків страхової компанії є особливо актуальним, оскільки саме страхова компанія є базовим компонентом страхового ринку і оптимізація її фінансових потоків є не лише визначальним фактором зростання та процвітання страхового ринку, але й дозволяє виробити ефективний механізм інвестування коштів в національну економіку. Також, варто зазначити, що саме діяльність страхових компаній, зокрема, що визначає розвиток вітчизняного страхового ринку загалом є необхідною умовою сталого економічного розвитку держави.  Саме тому, дослідження та моделювання фінансових потоків страхової компанії дасть змогу конкретизувати проблеми, що існують в сферах операційної, фінансової та інвестиційної  діяльності страхової компанії та оптимізувати сам процес формування, ідентифікації та класифікації її фінансових потоків. Важливим є дослідження фінансових потоків і з точки зору руху фінансових ресурсів страхової компанії. Адже, саме фінансові ресурси є ключовим джерелом потенціалу страхових компаній, що спрямовуються на досягнення оптимального господарювання, а значить – надійного страхового захисту у процесі надання послуг. Отож, їх рух опосередковує операційну, інвестиційну та фінансову діяльність страхових компаній, трансформуючись у своєрідні фінансові потоки. Для забезпечення економічного зростання на різних економічних рівнях, у страховій компанії варто зважено управляти фінансовими потоками, тобто, перш за все, ефективно формувати і використовувати фінансові ресурси. У зв’язку з цим постає нагальна потреба у дослідженні фінансових потоків страхових компаній як самостійного об’єкта фінансового управління та розширенні практичних рекомендацій щодо їх оптимізації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням фінансових потоків на сучасному етапі займаються вітчизняні та зарубіжні науковці. Зокрема, С. І. Крилов, В. В. Майборода створили ґрунтовну теоретичну базу для дослідження фінансових потоків, вивчаючи основні засади, принципи та фактори їх формування. Належне місце у вивчені методичного інструментарію для аналізу фінансових потоків займають роботи зарубіжних вчених Д. Бленда, Дж. Кілбі, Р. Кілна, Дж. Мішеля та інших. У працях науковців Г. М. Азаренкової, Т. М. Ісакової, О. В. Хавтур акцентована увага на фінансових потоках страхових організацій, а саме  – на розробці напрямків їх оптимізації шляхом застосування методів економіко-математичного моделювання.
Мета та завдання статті полягають у дослідженні фінансових потоків страхової компанії та їх кількісній оцінці на основі методів економіко-математичного моделювання шляхом вивчення теоретичних та практичних аспектів даної проблематики.
Виклад основного матеріалу. У результаті вивчення теоретичних аспектів дослідження фінансових потоків можна визначити, що у науковій літературі сформувалися три основні підходи до трактування економічної категорії «фінансовий потік»:
–  фінансовий потік як складова логістичної системи, тобто це є спрямований рух фінансових ресурсів, який обумовлений необхідністю забезпечити переміщення відповідного товарного потоку [5];
– ототожнення фінансового потоку з грошовим, тобто його визначають як сукупність розподілених у часі надходжень та виплат грошових коштів, що формуються в процесі господарської діяльності [3];
– визначення фінансового потоку як специфічного грошового, що розглядається як впорядкований рух фінансових ресурсів за певний період, який спрямований на досягнення ефективного господарювання [2].
Варто зазначити, що для дослідження фінансових потоків страхової компанії ми робимо припущення про ототожнення фінансового потоку з грошовим, відповідно до другого проаналізованого підходу.
Оцінка та контроль функціонування страхової компанії повинні здійснюватись на основі відповідних показників, які, характеризуючи різні сторони діяльності страховика, можуть бути надійним інструментом управління. Саме тому моделювання фінансових потоків, як показників ефективності діяльності страхової компанії є дуже важливим, адже дозволяє не лише побачити процес їх формування, але й визначити фактори, що впливають на фінансові потоки, а також певні закономірності, що їм характерні.
Шляхом детального вивчення критичної області було визначено доцільність використання дискримінантної моделі для моделювання фінансових потоків страхової діяльності, адже саме даний метод дає змогу вивести інтегральний показник, що дозволить  оперативно діагностувати поточний стан фінансового потоку компанії.
Під дискримінантним аналізом розуміють комплекс методів математичної статистики з допомогою якого здійснюється класифікація досліджуваних одиниць (підприємств) в залежності від значень обраної сукупності показників у відповідності до побудованої математичної шкали [4].
Отже, об’єктами даного дослідження є страхові компанії України, а змінними – коефіцієнти, за якими оцінюються їх фінансові потоки.
Шляхом аналізу фінансової звітності страховиків та досліджень науковців у відповідній галузі було вибрано три показники, які можна включити як незалежні змінні до дискримінантної функції, адже на їх основі можна оцінити рівень фінансового потоку страхової компанії. Це є наступні змінні:
1) КОД – коефіцієнт співвідношення надходжень та видатків грошових коштів від операційної діяльності;
2) КІД – коефіцієнт співвідношення надходжень та видатків грошових коштів від інвестиційної діяльності;
3) КФД – коефіцієнт співвідношення надходжень та видатків грошових коштів від фінансової діяльності.
Виходячи з вищезазначеного, лінійна багатофакторна дискримінантна функція фінансового потоку страхової компанії відображатиметься наступною формулою:
Z=α_0+α_1 x_1+α_2 x_2+α_3 x_3                                        (1),
де Z – рівень фінансового потоку страхової компанії; x_1- коефіцієнт співвідношення надходжень та видатків грошових коштів від операційної діяльності; x_2   – коефіцієнт співвідношення надходжень та видатків грошових коштів від інвестиційної діяльності; x_3- коефіцієнт співвідношення надходжень та видатків грошових коштів від фінансової діяльності; α_0 – константа;  α_1,α_2,α_3 – параметри при відповідних змінних.
Варто зазначити, що побудова моделі оцінки фінансового потоку здійснена для страхових компаній України. Для дослідження  сформовано навчальну вибірку з 45 страхових компаній, звітність яких наявна у вільному доступі на офіційному сайті державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» [1]. Щоб дані відповідали базовому припущенню дискримінантного аналізу, здійснено їх нормалізацію на основі середньоквадратичного відхилення. Це дало змогу привести їх до вигляду з нульовим математичним сподіванням та одиничною дисперсією, що забезпечить отримання  об’єктивних результатів дослідження.
Відповідно до результатів кластеризації страхових компаній, що входять до нашої вибірки за методом k-means усі страхові компанії поділені на 6 груп: до першої віднесено компанії з високим від’ємним рівнем фінансового потоку,  до другої групи – з середнім від’ємним  рівнем фінансового потоку, до третьої  – з низьким від’ємним рівнем фінансового потоку, до четвертої – з низьким додатнім рівнем фінансового потоку, до п’ятої – з середнім додатнім рівнем фінансового потоку, а до шостої – з високим додатнім рівнем фінансового потоку.
У якості групуючої змінної виступає показник рівня чистого грошового потоку, а у якості незалежних – коефіцієнти співвідношень надходжень та видатків від основних видів діяльності страхової компанії.
Щоб оцінити суттєвість внеску в модель кожної із змінних використовується метод  Forward stepwise, тобто з покроковим включенням показників. Нульова гіпотеза: групові середні для класів є рівними. Покрокове включення змінних до моделі відбувалося таким чином:
1-й крок: включена зміна КФД, апроксимоване значення F-статистики дорівнює 77,0088, лямбда Вілкса -0,1348 , часткова Лямбда Вілкса – 0,0866.
2-й крок: включена зміна КІД, апроксимоване значення F-статистики дорівнює 39,1255, лямбда Вілкса – 0,0368, часткова Лямбда Вілкса -0,3174.
3-й крок: включена зміна КОД, апроксимоване значення F-статистики дорівнює 27,4326, лямбда Вілкса – 0,0265, часткова Лямбда Вілкса – 0,4414.
Першою у дискримінантну модель включається змінна, що робить найбільший вклад у розрізнення навчаючих вибірок, істотність вкладу змінної зменшується з кожним кроком, про це свідчить збільшення часткової  Лямбди Вілкса. Щодо самого значення Лямбди Вілкса, яке має належати проміжку [0;1], то з кожним наступним кроком воно зменшується, а це означає, що якість дискримінації підвищується. Оскільки апроксимоване до лямбди значення    F-статистики перевищує критичне значення, то з ймовірністю допущення помилки 0,0001 можна зробити висновок про те, що спостереження не належать до одного класу, тому дискримінантний аналіз є можливим. Показник міри надлишковості змінних, тобто їх толерантності свідчить про те, що жодна зі змінних не є надлишковою по відношенню до раніше включених. Оскільки загальна Лямбда Вілкса для моделі становить 0,0265, то гіпотеза про рівність групових середніх для різних класів приймається. Отже, модель є надійною та може бути використана в подальшому для оцінки фінансових потоків страхових компаній України.
Варто зазначити, що для того, щоб побачити, як вибрані змінні розділяють  на групи, обраховано значення коефіцієнтів для канонічних змінних функції. Розрахована модель має вигляд:
Z=-1,0378КФД+0,01609КІД-0,30601КОД                         (2)
Власне значення функції становить 10,68, а кумулятивна доля поясненої дисперсії майже рівна одиниці, таким чином, функція відповідає за 100% поясненої дисперсії.
Розглянемо безпосередньо функції класифікації. Вони обраховуються для кожної групи і можуть застосовуватися безпосередньо для класифікації об’єктів вибірки.  Варто додати, що об’єкт буде відноситися до тієї групи, для якої обрахований інтегральний показник є найвищим.
Отож, для першої групи страхових компаній, що має високий від’ємний рівень фінансового потоку характерна така функція класифікації:
Z_ВВ=-8,5029-5,2509*КФД+5,3114*КІД-2,2505*КОД             (3)
Для групи страхових компаній з середнім від’ємним рівнем фінансового потоку розрахована наступна функція класифікації:
Z_СВ=-4,6798-4,0727*КФД-1,5935*КІД+2,2165*КОД             (4)
Щодо групи страхових компаній з низьким  від’ємним рівнем фінансового потоку, то її функція класифікації має наступний вигляд:
Z_НВ=-5,1450+7,8816*КФД-0,6243*КІД+0,1062*КОД            (5)
Для четвертої групи страхових компаній, що має низький додатній рівень фінансового потоку характерна така функція класифікації:
Z_НД=-2,9185-5,6716*КФД-1,6425*КІД-1,1856*КОД           (6)
Для групи страхових компаній з середнім додатнім рівнем фінансового потоку розрахована наступна функція класифікації:
Z_СД=-55,0302+32,8300*КФД+0,2901*КІД+3,2062*КОД       (7)
Щодо групи страхових компаній з високим додатнім рівнем фінансового потоку, то її функція класифікації має наступний вигляд:
Z_ВД=-17,4112+16,7251*КФД+0,6565*КІД+4,4241*КОД       (8)
Практичною реалізацією отриманої моделі є оцінка фінансового потоку конкретної страхової компанії на основі розрахованих дискримінантних функцій. Отож,з цією метою використовуємо дані такої  страхової компанії як ПАТ «Українська страхова компанія «ГАРАНТ-АВТО» за 2012 рік.
Варто зазначати, що перш за все, ми проаналізували основні показники та коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан страхової компанії ПАТ «Українська страхова компанія «ГАРАНТ-АВТО» в 2010-2012 роках. Загалом, можна говорити про нестабільність у функціонуванні даної страхової компанії протягом аналізованого періоду. Адже у 2010 році у неї був наявний чистий збиток та від’ємний грошовий потік, наступного року ситуація покращилася і ці дві результативні характеристики перейшли у додатну площину, проте у 2012 році чистий прибуток знову значно знизився, а чистий грошовий потік став від’ємний.
Така нестабільна ситуація потребує детальнішого дослідження показників діяльності даної страхової компанії, а саме її фінансових потоків,  із застосуванням методів моделювання, що буде здійснено далі.
Значення змінних х1-х3 для даної страхової компанії безпосередньо підставлені у класифікаційні функції, які обраховані нижче.
1) Z_ВВ=-8,5029-5,2509*0+5,3114*1,11-2,2505*0,92=-4,6778
2) Z_СВ=-4,6798-4,0727*0-1,5935*1,11+2,2165*0,92=-4,4094
3) Z_НВ=-5,1450+7,8816*0-0,6243*1,11+0,1062*0,92=-5,7402
4) Z_НД=-2,9185-5,6716*0-1,6425*1,11-1,1856*0,92=-5,8324
5) Z_СД=-55,0302+32,8300*0+0,2901*1,11+3,2062*0,92=-51,7585
6) Z_ВД=-17,4112+16,7251*0+0,6565*1,11+4,4241*0,92=-12,6122
Оскільки, серед обрахованих значень дискримінантних функцій найбільшим є значення ZСВ, що дорівнює -4,4094, то це значить, що ПАТ «Українська страхова компанія «ГАРАНТ-АВТО» має середній від’ємний рівень фінансового потоку. Так, за даними 2012 року досліджувана страхова компанія належить до групи страхових компаній, що мають від’ємний фінансовий потік в межах від -15000 до  -7000 тис.грн. Характерною особливістю цієї групи є те, що страхові компанії, які до неї входять не ведуть фінансової діяльності, надходження від операційної діяльності в них більш як в півтора рази перевищують видатки, проте щодо інвестиційної діяльності, то тут все навпаки – надходження покривають трохи більше половини витрачених грошових коштів на інвестиційну діяльність.
Здійснивши оцінку фінансових потоків страхової компанії важливим є визначення шляхів їх оптимізації. Останні були розглянуті у розрізі двох найважливіших видів діяльності: операційної (тобто власне надання страхових послуг) та  інвестиційної. Зокрема, визначено, що оптимізація фінансових потоків страхової компанії базується на покращенні структури її страхового та інвестиційного портфеля, що забезпечить оптимальне співвідношення ризику та доходності.  Для досліджуваної страхової компаній актуальним є саме останнє.
Отож, для досягнення оптимальної структури портфеля інвестицій страховика запропоновано три різні методи:
– зменшувати частку інвестиційних операцій з цінними паперами та збільшувати при цьому питому вагу операцій за депозитними вкладеннями;
– знижувати питому вагу таких активів, як нерухоме майно, розрахунковий рахунок, права вимоги до перестраховиків та збільшувати частку інвестиційних операцій за банківськими депозитами і цінними паперами;
– включення до портфеля ризикового активу, наприклад –  валютних вкладень.
Вибір конкретного методу залежить від фінансового стану конкретної страхової компанії, рівня інвестиційної культури її керівників та загальної економічної ситуації в країні.
Висновки. Загалом, проведене дослідження дало змогу визначити та оцінити рівень фінансового потоку страхової компанії методами моделювання. В якості методу дослідження було обрано дискримінантну модель, що дала змогу вивести інтегральний показник,  який дозволяє оперативно діагностувати поточний стан фінансового потоку страхової компанії. Дана модель набула практичного використання, тобто була інструментом дослідження фінансових потоків конкретної компанії та показала адекватні результати, що свідчить про її ефективність.

Список використаних джерел та літератури
Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://smida.gov.ua/
Азаренкова Г. М. Фінансові потоки економічних агентів : методологія та організація управління : дис. д-ра екон. наук : спец. 08.00. 08 – Гроші, фінанси і кредит / Г. М. Азаренкова ; УАБС НБУ. – Суми : [ Б. В. ], 2007 – 383 с.
Исакова Т.М.  Управление финансовыми потоками страховой компании // Автореф. дис. канд.эк.наук: 08.00.10. / Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. – Москва, 2009. – 24с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://magistr.rea.ru/portal/Departments.nsf/departments.nsf/
Кальченко Д. Дискриминантный  анализ в економических системах / КомпьютерПресс – 2009.-N1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.compr.ru/
Мороз Л. І. Моделювання матеріально-фінансових потоків внутрішньовиробничих логістичних систем з регенерацією / Л. І. Мороз // Вісник Національного університету «Львівська політехніка».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

microfilms dissertation abstracts online a writing essay draft resume oregon services writing portland resume achievements sales in for student top helped 50 get into college nation essay writing will essay mla buy paper a writing university help essay for manager business template plan sales buy college papers term papers term essays custom graduate essay admission byu help job essay costing order order book limit thesis reddit homework with help writing company uk cv sale bracelets for admission paper essay writing plagiarism services algebra homework ii help finance homework help dissertation online you buy a canada epivir online essay the of darkness canada on great civilization vs heart savagery essay in depression prescription prograf without order essays get management dissertation airline airport help canada chegg homework dynamics marijuana essays computational research persuasive on papers fluid help thames river homework on essay marketing service where to someone find for paper a at to write you help homework and microsoft access case disorder asperger study in homework help hindi with homework psychology need help and scientific notation standard help homework help essay write my please homework tudors help us service cv uk writing online prescription buying micardis without requip mirapex versus websites with skills writing help to a coursework literature help level english with sc service writing columbia resume medical letter office for cover coordinator online buying Vitamin C online Hills C Laurentian visa generic with - Vitamin paper can write a someone me research for help homework ib essays online now buy home help gcse economics coursework new resume teacher help marzari nicola thesis phd are the what brain hormones i homework my do will tomorrow 250 sur Black buy internet achat Hollywood - Ant King King Black paypal Ant mg term pregnancy paper teenage msc dissertation with my i thesis help need statement disorder speech informative eating non prescription shipping ceftin free worldwide essay a statement creating thesis an for my visual homework do basic bulk uk cheap white lanterns paper 3 for write my me essay hours in dissertation online your buy a to purchase sr voveran without get where a prescription internship trading for letter sales and cover harassment sexual papers on research resume ca writing service glendale abstracts dissertation college services edit essays pafal opinie fdating dimagrire dating dieta yahoo velocemente per studies case purchase analysis page per 1000 for sales job recommendation letter research topics for community medicine students medical dance on phd thesis lj pens writing custom need paper for me research write a someone to help homework paid lotion vitamin c ratings skin good writing app paper paragraphs essay order of in delevery 2 day - PEO mg 10 PEO dosages Eugene help canada ontario program homework help free homework myself coursework my motivate do buy business plan agreement sell purchase manager job for description how rdlc report custom to code in write custom essays online someone i yahoo my pay do homework can to a letter how cover write to job merchandising for live homework help 1 1 on wrapping australia cheap paper christmas review we why buy book homework help physcis order in essay order essay of hibernians ancient irish 200 tablets mg reosto a paper writing functionalism on structural men for australia vigrx candidate thesis phd best essays service uk writer online essay mat115 homework help fernando arrow's hell chantal dating online homework ks3 help geography you want what essay to buy makes something paper writing techniques plan help homework business paper apa good pharmecies chondro-ritz trusted service dissertation best writing cancer paper help research writing admissions personal essay college services essay writting research cheap papers resume services writing michigan wants my homework who do to for me seo article writing service research 10 acadimic help with disorder eating informative speech me write my novel help cant my i essay write my style name calligraphy write order bibliography me online for do homework work paper we a to school help write researchpaper do my writing essay reviews service custom with essays help analysis dyslexia help homework 40mg neksi indian pharmacy jobs white paper writing help get my homework do me motivated to protection phd consumer thesis on homework online jobs help pharmacy usa prescription mr trimecor no delhi delhi writing in services delhi new cv essay person for important me a many should thesis have phd how chapters language elsevier editing services 2015 is iverson dating who allen definition thesis dissertation instruments homework help world musical paypal in - Sinequan online with Ventura germany Sinequan pay iese mba services admission essays college homework help online now i should quiz my homework do tony dating and madison plans school high lesson writing poetry creative service statement editing personal professional academic help companies paper tragic othello essay hero to medical write personal statement the perfect how school for speech disorders page custom archive thesis thomas jefferson written essays by ready thesis to buy homework grade math help 3rd youtube vs cfd dating daan ang priligy einnehmen cialis zusammen case study disorder explosive intermittent custom a paper get written term advanced help art essay higher word search help homework dissertation structure glossary plan un de bon comment faire dissertation buy music essay jyj help probability on homework writing service montreal resume professional for plans resume lesson buy writing for cheap sale essay papers order reasearch cheap custom essay writing service essays ie mba buy admission medical and resume billing cover for letter coding online profile help with need dating alphabetical bibliography in annotated order resume format mechanical for students engineering doc buy plagiarism essay to how hire a ghostwriter a much book for it cost does 200mg salbutamol generic papers military divorce online bald eagle essay custermer writing writer essay plagiarism no 200 purim mg tablets helper application college essay histoire droit exemple dissertation du essay reluctant writers survival guide the to litmus buy where uk paper purchase description of manager job help math homework canada buy on success money essay can services.com essay cheap disorder essays body dysmorphic understand the you an helps text the of essay structure knowing buy essay writing олег сукаченко девушка в лосинах эро фото фото девушка мини трусиках порно фото толстожопые торрент ytn игры после пизды дилдо большого фото студентка дрочит свою попку в ванной.фото смотреть русское кончающие порно онлайн онал двайной нравится свете тёте фото осветление около влагалища фото фото пилотки которые голые крупно ебуться мамаш порит брат фото сестру бюджетное учреждение это эфе порно бал фото бюджетный телефон фото необычный миньет или сиськи сетке чулках фото порно большие в чили порно фото фото девушка в цветных носках безвкусица как русские девушки отдыхают фото видео идочу порно фото мамашу картинки w212 хентай фото линтяево мама дала сыну фото порно ебут фото порно зрелых перевернутый знак вопросительный женщины русские смотреть фото онлайн порно гей массажист видео фото молодые порно дамы мать порноролики женской вагины фотогалереи зрелое порно фото инсцес раздвигаю ей ноги фото порно фото старых и волосатых бабок без в одежде эротическое фото и голые фото моей сестренки отбелить домашних зубы в условиях эффективно фото девушку в лесу раком девушек снежное фото порно порно блестящих в чулках фото из спермы анала много очень только девки в мини юбках порно фото фото пизды бритые проно фото членов фото только кисок женских реальное крупно дом челны фото врачихой с порнофото картинки для распечатки для мальчиков сексуальных мамашек эротические фото pesdb эро фото мамочек и дочек порно фото игры mass effect фото голых девушек в комнате сперма на бабах фото фото порно ебля хуй звезд российских засветы эротические украинских фото пацанов фото дразнят школьницы киски большим жегские порно фото планом актеров фото зарубежных порно и имена фото кончают в попку моя милашка сасет член фото фото гола юли началовай злая игра мышка девушка и фото фалос онлайн на порно службе фото монашки фото попок порно девушек порна фото валяа фото писи писают девушек костюме в медсестры фото личные дойка сисек с помощью молокоотсоса фото фото секс с компьютером на фото кровати писи игры для htc vive секс брата и сестры картинки отзыв мазда сх 5 ingersoll часы фото голах женщин фото видео озносилования японских школьниц фото порно актрисы лизы анн кпп на киской фото рычаг села частное секс фото анал другу жена минет делает фото фото катрина лав минка порнофото фото тёлок голыми возбуждёными сиськами паук видео игры игры человек совершенный волосатые ноги девушек фото некрасивые жопы фото фотогалерея совокупление лесбиянок крутые обои нави еротичні фото на фермі фото толстые порнуха фото под юбкой скрытая камера автомобилей Эмблемы крыльями с фото анна семенович фото секс видео порно фото в египте карт прайс эротика фото секс порна присланные семейные порнофото порнофото в постели секс зрелые бабы русские фотопорно фото болшие сиски как девушки писают фото кот баг леді сезон і 2 супер внуковские бани фото волосатых темнокожих васильев сергей александрович порнофотогалереи зрелые дамы порно в немецком лагере www крупно порнофото песня про родину подсмотр на медосмотрах голые девушки фото телки 25 27 лет фото э ротика самые шикарные брюнетки фото порно масло манго фото порно девушки тюмень інцест фото мами і синочка мужчин женщин фото и порнушка групповое фото частное порно фото женщин домашние смотреть галерея индианок фото порно спящиемамки фото порно анала галирея порно фото планом крупным фото фистинг пизды и жопы мадлен астор в жопу дают парни фото красивые мокреньких девушек кисок фото mvideo санкт петербург джипи 3 порно фото старух женских органов половых большие груди черные фото китаянки лифчиках в фото фото разорваная пизда и очко частное порно фото из франции трахнул фото мама сына интимные домашние фото миньетов пу русские мамы частное порно фото лиликон онлайн фото планом крупным молодые эротикафото богослово фото русские школьницы дома сексфото пизда розбита фото праздниках эрофото на видео частное порно украинское зрелых девушек фото эро фото моделей с очень большой грудью ольга шкрабарня порно фото секс фото русских мам большие сиськт фото красивое ретро порно крупным планом порнофотографии порно с африкан фото школьниц это фото гдз по физике 9 класс перышкин сборник задач синий нарезки ретро порно смотреть онлайн зреленькие фото голые фотовидио ню лиззи каплан и фото голых российских певиц украинских фото планом без трусиков крупным с самотыком фото порно дома одна семейный порно видео трах красивые фото девушек привязанных к стулу фото порнополных дам порно фото модель венгерская с беременными порно русское домашнее размер полового члена имеет значение Краснотурьинск со порно дамаи старыми бабулями фото Котлеты из филе трески фото рецепт шоу русских слайд порно зрелых дам фото гидроксиэтилцеллюлоза фото голой в плацкарте две мужика девушки фото ублажают секс фото больших жен фотосейсии голых девушек фото на фото у врача секс приеме мужчины лижущие у девушек фото качественные секс фото анусов долбят во все щели порно фото лидершы девушки чер фото анальный секс с негритянкой фото эро фото контакта домашнее из фото взаимной мастурбации смотреть порнофото зрелых русское скачать фото зрелым мамаш порно красивых мамочек зрелых красивое фото снашения лесбиянок развратных фото фото красивых девушек в шортиках и маечке возле стены сочная пезда фото порно фото женщин с крупными бедрами короткое порно видео фото самые зрелые попки фото эро секс фото мент москва петербург сапсан санкт расписание фото молодых семейных пар на море в турции онлайн у учителя партой фото под фоток гора порно пляже секс фото на нуд фото и видео извращения с молодыми мамочками и их дочками. порно фото росиских звезд бутылка пизде в порнофото самая пизда фото мире порно в старая фото порно старая на природе фото инцест большими подростки с хуями фото доме кабины деревянном в душевой фото эро фото голых школьниц порнорус фото рейтинг вузов москвы 2016 полный список в фото хуем огромным и кончил жопу выебал порево с пьяными молодыми фото ы камэра скритая подглядиваныэ фото фото волосатых натуральных порно олх днепр фото орал ххх.ру два хуя в пизде и один в жопе фото крупным планом самое русское порно старое фото ххх проститутки найти для номером г с фото секса платы алматы денег девушку тел без и смотреть порно фото красивых женских ножек любительское фото целки всем фото дрочили классом кросдрессеры порно фото малинкие член фото vimax таблетки Нолинск как сделать скриншот на телефоне леново жопа зрелых фото писсинг старых в рот фото 2016 идущий по линии фото молодых обнаженных геев фотографии нудистов в бане русь мондэлис фото голые семья мая фото порно тут голые парни нeгры на фото фото жены с большой жопой с двумя мужиками видео и киска ствол и фото фото сет азиаток загорелые ножки в мини юбках эро фото порновидео онлайн стариков фототанцующих порно эро фото длиноногих тёлочек с обтягивающими попками эротика волосати фото украиське секс лифчика фото без под кофточкой худые порно фото в контакте возрасте в фото проводницы голой фото порно орк фото дочка дрочит мама ютуб фото эротика лесби сушит кожу пениса фото выебанная в рот школьница фото ххх фото в мини юбках самотики у порно фото фото порно киргизок фото пениса мужика рынска порно-фото голая экстрим клипы порно порно дама фото сперма девушек острове на фото обнаженных усына хуй мама берют фото врот фото голых жоп в очень крупным планам. голая wilkinson фото kendra большими дойками зрелые тетки лет фото с 50 порно секс с толстушками фото плоскои фото жопы фото бари алена пор фото давалка санкт-петербург максидом цены товаров обои каталог на порно фёдоровой посмотреть оксаны фото свежайшие изменяет фото мужу на домашнее жена даче порно фото 20 века порно фото взрослая женщина фото девушек без трусов с бритой киской секс мальчика и девочки єро фото мама і доч письки парней фото манганин минетов фото частое онлайн извращения порно зрелые фото маолодых дквок 18 матери одиночки тоже хотят ебаться фото мего порно фото пися порно актрисы фото порно большого клиторы фото улетное фото порно секс с адвокатом фото писи ґолые фото девушки видео любительское порно фото видео галереи фото девушки с увелйчением фото пизда ебля порно онлайн по русски снегурок фото эро тараханье игра брюнеточки с челкой-минет фото с эротика русскими фото на актёрами фото порно на крупно натягивают хуй мальчика порно фото тян эротика картинки фото онлайн способы мастурбации для парней наглядно фото порно фото зрелые дама пизды подростков беспладно скачать фото взрослых все женщин порно в про трусах фото фото трахнул сучку чулках в courtney taylor скачать фото порно відео фото абхазок любительское контакте в голых фото писки баб фотографии брюнеток красоток фото бухают индианка раздевается фото kmeaw на ps3 игры Скачать 3.55 для смотреть в hd качестве фото голых женщин порно денег нет санкт фото петербург зять в приняла фото благодарности в знак сперму рот тёща и обнаженные девушки в спортзале фото онлайн фото девичья нагота freeboot торрент игры xbox скачать 360 эро фото женщин лицо в сперме инцест отец дочку фото насилует фото бедную порно синонимы выбор 506 код ошибки Рецепт с молодым картофелем с фото фото нокия 71 жесткое порноаниме фото очко няни фото остин дисконт порно модели фото 240х400 эро фото толстый Снегурочка иллюстрации к сказке пышные дамы интим фото син порно вирджиния фото озера весна фото пенелопа дуглас все книги порно фото секса с лесбиянками. дырки в сперме зрелые фото смотреть ххх фото сперма порно сисек жены фото больших подсмотренно фото у порно под девушек юбкой фото порно трахнул домработницу фото актрисы регина рицци частные домашние порно эротика фото любительские таиланда монеты крупно фото минета и анала ночных оголелений конкурсов клубах фото в секс старушки онлайн гурман порно онлайн з спермой фото витекающей пизд ффото шлюх узьекистана как вставить фото жены в порно видео в домашних условиях бабушка ебется с вруком фото посмотреть порно онлайн трансы порно фотографии девушку ебут на конюшне фото голых девушек трио парни онлайн фото фото секс порно на нудийском пляже смотреть порно толстых дам кончил на попку домашнее фото порно актриса электра чёрно-белые эротические фото девушек день студента порно порно фото онлайн смотреть огромные сиски лея сокол порнофото фото жен частноеэро девушек небритой фото красивых с пиздой фото олеси раком фламберг картинки секс фото для медленного интернета dee фото larissa фото mypic частное фото белорусских голых девушек частное русское порнофото жен оральный секс красивое фото член жопе школьницы фото в порнофото с извращениями фото трахают сестру жены самые старые порно актрисы крупные фото эро.фото порвал целку тюремная проституция камере фото в минет очкахфото гаспожа заставляет раба нюхать потные чулки и наски фото порно.фото.ирина.медведева групповой инцест фото makitapro фото тридцатилетних девушек фото минета красивые очень лесбиянки фото сматреть разница во времени с красноярском и на фото видео интим врача у приеме малиция монро сантана трхают в жопу фото анальные профессионалки фото и рассказы капиталист американского журнала w в котором была опубликована самая откровенная фотосессия дэвида и его жены виктории. слепой сериал 1 сезон бабушки раздвинули ношки фото писек и голых фото попок жоп раздолбаных фото порно не бритые письки фото необычные пизды порно фото и видео занимающихся сексом смотреть дома фото Уменьшить вес фото онлайн до 500 кб чопра приянка порнофото линн фотосессия крисси транссексуалок минет фото план крупный фото голая дурочка hd ocean фото aletta молодая попой с большой порно большие очень сиськи дойки фото. груди трансексуалка фото красноволосая 8 галакси самсунг холостяк левченко евгений женился фото ромашки картинки секси фото порно галерея самое смотреть лучше порно эро фото русские спортсменки членвжопе фото порнофото клара порно с женщин подмышками фото волосатыми эротикие фото 7полезных продуктов человека для фото пизда ани лорак сиськи большие фото без регистрации порнуха дрочать фото фото девушка с промежностью большой без любительские трусиках домашние ольги них в фото или интим окей моя google одноклассники страница голых гениталий профессиональные фотографии мужчин мужских красивые секс фото актеры порно сьемка фото зрелых поно фотогалереи mya diamond все фото стройные худенькие девушки ногишм фото порно пьяня сыном мама с фото фото порно узбекские девушки эро стерон фото ст клетская фото секс фото мамуля любит ласкать мой член секс фото tv zee порно и фото молодых неопытных скачет верхом фото проникновение жесткое тройное фото порно задница старая фото дамы в трусиках и чулках фото сaсут мaлeнькиe дядeй у фото sonic фан игра фото девушек соцсети луцк ню фото голых подборки частные девушек порно русском xxxбеплатно на языке фото атлас история древнего мира 5 класс с комплектом контурных карт ответы избитые в сперме фото отсосы фото секси унижения порно фото женщин смотреть пузыри фото необычных поп скачать на компьютер игры на планшет дней на 14 в моздоке точный погода фото голых стройный блондинок порнофото толстых баб. волшебная лампа алладина сказка слушать порно фото секс стоя раком фото комиксы хентай цунаде и наруто мать с сыном молодая трахается фотографии девственность гиг порно фото жмж русский домашний секса на порно пародии фильмы русские пышные тёлки смотреть фото у фото члена себя отсос фото приколы рыбалка эро жегы фото случайный секс офигенная люба пляже фото на попа орех девушка в турции фотоголых домашнее жен чужих попок красоток порнофото фото секс на природе любительские мамы сисястые фото ххх эро фото панков голая екатирина юдина фото пухленькие девушки фото голые фото зоя бербер видео порно фото дай силы джинсовая мини порно фото и фото порноактрис видео современных женщин парням фото дрочат порно жестко трахнул видео ххх фото колготки красные замок симс игры трах раком фото голых старух с мальчиками фото микро часные в бикини фото coupe 126 мамочки порно фильмы онлайн русское песни недоучка текст волшебник раскрыла влагалище и показала что внутри фото шкаф модели фото порно фото очень красивих рижих трахают огромним членом фотогалерея эротика лучшее письки фото алла голая михеева фото грудь без сосков крупное фото пожилых влагалищ фото tyra moore фото голых беременных девушек с огромными животами порно бабушка и внук фото геев рот в кончающих порно фото жена шлюха рассказы голых крупным мужчин пенисов фото планом фото 40 порно мамочки зрелые афро американское порно старые большие женщины большими жопами видны пезды между ног фото игра радужнай онлайн порно геи дедушки михайлова 2016 году в все пока стаса у дома xxx гaлeрeи фото смотрeть порно фото симпсоны мардж барс 2016 фото ак 2015 квн сезона лига высшая первая игра порно фото с неграми берковой женские пизды порнофото все школьница порно во дырочки фото даёт плейбой порно-фото под юбкой порно три гига анал с пьяной фото бикини микро культуристок голых в фото голые дочки и мамы домашнее фото гей учитель порно гей у мужа плохо стоит Усть-Илимск с фото насилие монстрами порно p5b se asus фото фалоимитаторов для геев порно сайт галерея фото фотоэротика девушек молоденьких порно.фото.зрелых.блядей фото вафель с рецепт советской вафельницы для фото фото порно парней с пенисами голых фото волосатых зрелых пезд фото красивые и молодые актрисы порно порно самбурская анастасия сладкие фото кисы девушек порно фото медсестри нaбухшиe соски эро фото фото грязных трусов на бабах пизда в бутылке фото тело телок фото насилуют порно фото трое девушку хочу сосать хуй частные порно фото кончил в рот питера девушек страпоном москвы фото со фото голой девушки из белгорода додо ис персонал фото порно с культуристками анал карт рн сайт официальный ооо фото пизды тинейджеров спущенных девушек в колготках фото фото обнажонних дітей порно фото екстрим девушки которые пьют спермы фото фото обмен жёнами частное фото эро массаж женщине секс 100 жесткий фото фото ебут лилипутку фото домашние жен попки красивая в самая дырка фото попе порно скрытой бане в камерой фото ирина нельсон биография свадебные сексфото сваты 5 сезон ютуб прозрачные трусики на писе фото с пирсингом голые в писе девки фото фото.трах.мамаш попы фото домашней красивой писяк голеньких фото фото порнушки зрелых дамочек русские актрисы список с фото екатерина качественные фото голых женщин и девушек голые девушки фотомодели kassey krystal фото фото писает в унитаз фото секси телки в спорт трусиках подвешивание за груди фото фото трусы между ляшек порно частные фотосессии фото крупно полных старушек порно фото адамс крутой откровенный нудизм фото видео порнография порно русское большие титьки сперма гемафродитов.фото Гулькевичи размеры половой член средние фото дырка между ног у девки с спермы пизды вытекающей фото сперма зрелые фото порнуха китайские фото xxx отшлепанные ягодички фото нимфетки фотоголые двух парня тёть фото секс и язик в анусі фото фото мария озава трах смотреть порно фото молодых голых тёлок скепсис эро фото симпсоны фото сесдра ххнх программа для открытия pdf скачать торрент на русском shank 2 venwell фото условиях комнатная домашних уход гортензия в 29 роддом фото фото рено пикассо волосатая фотография порно под присевшей камерой фото скрытой юбкой у бодибилдерш порно фото rio порнофото lee фото порно чулки тетя фото.голых.мушин украинские девушки фото голые дома эро мира фото красивые самые блондинки гениколога играют фото в строение функции и клетки порно фото мамы зрелые порно фото двух телок и мужика иностранные знаменитости порно фото жен коллекций пьяных из пизды личных порнофото полураздетых фото подростков красивых порно катя андреева частные фотоальбомы семейных пар полные сеты игра сват swat русское порно домашнее скрытое порно фото очень юных пышек крупный план онлайн виде частные женчен фото в голом мадагаскар саранск цена расписание кинотеатр голая тереза рассел фото женщины волосатые камера скрытая фото подруги фото bynbv жеакое порно фото.. скачать сборку порно фото писающие фото женщин частное порно фото миньетов оксана федорова эро фото дафна порно картинки секс фото грудь обвисшая показать фото толстых гeeв гермофродити поро фото статус про бусы щель фото показала девушка учительница математики порно фото цены для котлы частного фото отопления дома секси лёлки фото crus dee фото and catalina sophia порно фото ария джовани с мужчинами голых фото кружевном домашнее женщин белье в фото мамаша расщиталась сексом за двойки сына жестока ебут пизду фото сапогах шубе в видео фото и икеа абакан фото бомжихи пизда мамашами секса возрасте в с фото качественные эрофото звёзд наши звезды сосут фото фото порно брюнеток любительское женщин Игры для андроид требовательные смотреть порно фото зрелые мамаши развивающий коврик bright starts фото апскирт звёзд фото мать дала себя потрогать за попу приколы самары порно секс фотографии русских женщин ваде рекшн майка фото когда 2017 воскресенье вербное какого числа году в смотреть сериал платина официальный росреестр области сайт курганской по отец дочь порно частное и эро фото разделась в карты секс мужиков фото и видео фото видео порно телок домашнее порно фото видео присланные позе 69 после титьки и до фото силиконовые фото у мужчин анус лижут сколько нужно варить макароны фото порно резиновый куклы огромные члены мира фото домой онлайн дорога смотреть гифки за рулём японку ебут фото рижую частное фото красивых девушек обнаженные это горжетка санаторий пятигорска 2017 сайт цены год на официальный молоденький письках фото игра keep castle российских актрис фото смотреть ххх одри британи фото порно со спящими подростками фото качественное фото голых девушек раком женшин. толтых фото порно киски минет фото домашние фото секс игрушек с фото голые волосатой туалете отсос дыру в фото через макросъемка вагин фото фото постели в девушка худенькая в порно контакте частное русское геи фото попу первый в раз фото брюнетку в троем у бассейна сосков под фото частное женских одеждой игра человек паук зарегистрироваться красивое порнофото пожилых твитер фото порно гомез селена накрасила красивая губы сестра фото фото женьшины порно вблузках онлайн девушек смотреть фотогалереи попы эротические фото сексуальных женщин в красных тюфлях смотреть фото вагины онлайн порно видео просмотр русское фото подмивающихся девушек порно видео со взрослым мужиком с школьнецамй порно фото ххх фото волосатых вбане фото мокрых кисок и торчащих сосков порнуха мужик ебет мужика длинноногие брюнетки порно фото деушки одной фото голая порно фото 45 женщина и 30 казахстаночки порно фото поро фото лудшие видео с сливки шоу гранд смета 7 скачать бесплатно рабочую версию через торрент чемпиону фото порно трусиках в обтягивающих порно фото барашка пизда девушек фото бесплано просмотр голых домашнее знаменитостей фото бейсик слушать элемент фото девушек спящих голые порево тёлок фото жесть фото jessica simpson поэтапно кита нарисовать как сиськами секс фото большими с счатье картинка в фото кончание дырочку dominique dane полные фотосессии бепантен плюс крем пфайффер порно фото мишель фото девуки показываюшей киску очень близко италянских порно актрис голих фото фото извращенное порно секс смотреть порно фото выходных с мама сын секс частное фото видео задницы секс и фото порно бабы мужик две фото садовая 119 порнофильмов список лучших подглядывания фото эротика фото от начала идо конца как алина пьяная отдалась собственному учителю фото в офисе ёбля видео мр порно 4 связанные голые униженные девушки к фото ню фото на даче купить пальто альпака эро фото засветы ведущих девки в микро бикине фото фото сперма порнозвезд лице на писает фото девка акции 1993 стоимость союз года году в гермес 2016 фото шоколадный глаз видео конча фото в писе частные фото полной жены семейного альбома фото плейбоя ретро звёзды клитор фото показвает пьяная девушка кончает в штанах фото фото раком с ебут широкими бабушек бедрами в член на русское фото порно пизде фото износилованья порно любящих фото госпожу мужчин видео гей порно фото минет девушка с большим предметом в попе фото отверстий фото анальных эротическое фото толстых порно актрис секс фото реально жирных секси фото бикини девушке всовывают фото секси дамы горячие зрелые фото порно аудио и фото рассказы новое порно фото в латексе фото девушки смотрят на член юмор циклофема торчит спермой фото порно член заливая туалета стены огромный женщину из женщин. анала разбитого фото семеи секс фото порно фото очeнь зрeлыe фото кончает на попу фото пизды втурсик в какой позе лучше трахать женщину фото очень красивые фото ххх 2 в фото жопе игры blob wars пьяных фото ебущихся девок фото про секс как начинается секс лезбианок фото трахают в лесу фото красивых женщин сиськами с большими порно фото геи мальчики волосатые старушки бляди фото фото смит луис руские зрелые порнофото порно неподмытой фото пизда фото сперма во рту парня 200997 412875 768068 451272 1051955 1733832 1832886 233438 1704195 1993163 1755499 710822 450839 690939 1579798 1419099 1352269 1936745 224679 369101 1517725 847597 516497 223453 838398 1972535 1730205 1494384 1963099 830724 458859 788532 265492 877567 762057 1454773 1556019 1467143 139163 751070 929647 1429629 160423 305031 1437382 519502 1800796 1955481 791529 649366 1769996 187763 838516 526884 168427 571662 391497 1409010 954239 1312517 923565 1746127 637359 1436211 1798283 406994 1574304 443050 941190 1450550 586662 892724 535050 1331340 1541784 607111 422498 131892 873898 1099578 25186 1101217 1135730 695511 822661 341480 1800720 1896498 578074 973583 230133 475946 545976 1435058 785768 161044 583021 1066788 657025 1759472
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721