МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкриваються результати дослідження фінансових потоків страхової компанії. Визначено базові поняття, здійснено виведення інтегрального показника рівня фінансового потоку на основі застосування методів дискримінантного аналізу. Конкретизовано проведене дослідження використанням даних окремої страхової компанії з метою визначення рівня її фінансового потоку та розроблення рекомендацій щодо його оптимізації.
Ключові слова: фінансовий потік; страхова компанія; моделювання фінансових потоків; дискримінантна модель фінансового потоку.

Статья раскрывает результаты исследования финансовых потоков страховой компании. Определены базовые понятия, осуществлен вывод интегрального показателя уровня финансового потока на основе применения методов дискриминантного анализа. С целью конкретизации были использованы данные отдельной страховой компании для определения уровня ее финансового потока и разработки рекомендаций по его оптимизации.
Ключевые слова: финансовый поток; страховая компания; моделирования финансовых потоков; дискриминантная модель финансового потока.

The article deals with the financial flows of the insurance company and the results of the research are presented here. We defined the basic notions and used the integral indicator of financial flows, which based on application of discriminant analysis. Research was concretized using data from a specific insurance company to determine the level of financial flows and development of recommendations for improvement.
Key words: cash flow; insurance company; modeling financial flows; discriminant model of financial flow.
Постановка проблеми.  У сучасних ринкових умовах аналіз та моделювання фінансових потоків страхової компанії є особливо актуальним, оскільки саме страхова компанія є базовим компонентом страхового ринку і оптимізація її фінансових потоків є не лише визначальним фактором зростання та процвітання страхового ринку, але й дозволяє виробити ефективний механізм інвестування коштів в національну економіку. Також, варто зазначити, що саме діяльність страхових компаній, зокрема, що визначає розвиток вітчизняного страхового ринку загалом є необхідною умовою сталого економічного розвитку держави.  Саме тому, дослідження та моделювання фінансових потоків страхової компанії дасть змогу конкретизувати проблеми, що існують в сферах операційної, фінансової та інвестиційної  діяльності страхової компанії та оптимізувати сам процес формування, ідентифікації та класифікації її фінансових потоків. Важливим є дослідження фінансових потоків і з точки зору руху фінансових ресурсів страхової компанії. Адже, саме фінансові ресурси є ключовим джерелом потенціалу страхових компаній, що спрямовуються на досягнення оптимального господарювання, а значить – надійного страхового захисту у процесі надання послуг. Отож, їх рух опосередковує операційну, інвестиційну та фінансову діяльність страхових компаній, трансформуючись у своєрідні фінансові потоки. Для забезпечення економічного зростання на різних економічних рівнях, у страховій компанії варто зважено управляти фінансовими потоками, тобто, перш за все, ефективно формувати і використовувати фінансові ресурси. У зв’язку з цим постає нагальна потреба у дослідженні фінансових потоків страхових компаній як самостійного об’єкта фінансового управління та розширенні практичних рекомендацій щодо їх оптимізації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням фінансових потоків на сучасному етапі займаються вітчизняні та зарубіжні науковці. Зокрема, С. І. Крилов, В. В. Майборода створили ґрунтовну теоретичну базу для дослідження фінансових потоків, вивчаючи основні засади, принципи та фактори їх формування. Належне місце у вивчені методичного інструментарію для аналізу фінансових потоків займають роботи зарубіжних вчених Д. Бленда, Дж. Кілбі, Р. Кілна, Дж. Мішеля та інших. У працях науковців Г. М. Азаренкової, Т. М. Ісакової, О. В. Хавтур акцентована увага на фінансових потоках страхових організацій, а саме  – на розробці напрямків їх оптимізації шляхом застосування методів економіко-математичного моделювання.
Мета та завдання статті полягають у дослідженні фінансових потоків страхової компанії та їх кількісній оцінці на основі методів економіко-математичного моделювання шляхом вивчення теоретичних та практичних аспектів даної проблематики.
Виклад основного матеріалу. У результаті вивчення теоретичних аспектів дослідження фінансових потоків можна визначити, що у науковій літературі сформувалися три основні підходи до трактування економічної категорії «фінансовий потік»:
–  фінансовий потік як складова логістичної системи, тобто це є спрямований рух фінансових ресурсів, який обумовлений необхідністю забезпечити переміщення відповідного товарного потоку [5];
– ототожнення фінансового потоку з грошовим, тобто його визначають як сукупність розподілених у часі надходжень та виплат грошових коштів, що формуються в процесі господарської діяльності [3];
– визначення фінансового потоку як специфічного грошового, що розглядається як впорядкований рух фінансових ресурсів за певний період, який спрямований на досягнення ефективного господарювання [2].
Варто зазначити, що для дослідження фінансових потоків страхової компанії ми робимо припущення про ототожнення фінансового потоку з грошовим, відповідно до другого проаналізованого підходу.
Оцінка та контроль функціонування страхової компанії повинні здійснюватись на основі відповідних показників, які, характеризуючи різні сторони діяльності страховика, можуть бути надійним інструментом управління. Саме тому моделювання фінансових потоків, як показників ефективності діяльності страхової компанії є дуже важливим, адже дозволяє не лише побачити процес їх формування, але й визначити фактори, що впливають на фінансові потоки, а також певні закономірності, що їм характерні.
Шляхом детального вивчення критичної області було визначено доцільність використання дискримінантної моделі для моделювання фінансових потоків страхової діяльності, адже саме даний метод дає змогу вивести інтегральний показник, що дозволить  оперативно діагностувати поточний стан фінансового потоку компанії.
Під дискримінантним аналізом розуміють комплекс методів математичної статистики з допомогою якого здійснюється класифікація досліджуваних одиниць (підприємств) в залежності від значень обраної сукупності показників у відповідності до побудованої математичної шкали [4].
Отже, об’єктами даного дослідження є страхові компанії України, а змінними – коефіцієнти, за якими оцінюються їх фінансові потоки.
Шляхом аналізу фінансової звітності страховиків та досліджень науковців у відповідній галузі було вибрано три показники, які можна включити як незалежні змінні до дискримінантної функції, адже на їх основі можна оцінити рівень фінансового потоку страхової компанії. Це є наступні змінні:
1) КОД – коефіцієнт співвідношення надходжень та видатків грошових коштів від операційної діяльності;
2) КІД – коефіцієнт співвідношення надходжень та видатків грошових коштів від інвестиційної діяльності;
3) КФД – коефіцієнт співвідношення надходжень та видатків грошових коштів від фінансової діяльності.
Виходячи з вищезазначеного, лінійна багатофакторна дискримінантна функція фінансового потоку страхової компанії відображатиметься наступною формулою:
Z=α_0+α_1 x_1+α_2 x_2+α_3 x_3                                        (1),
де Z – рівень фінансового потоку страхової компанії; x_1- коефіцієнт співвідношення надходжень та видатків грошових коштів від операційної діяльності; x_2   – коефіцієнт співвідношення надходжень та видатків грошових коштів від інвестиційної діяльності; x_3- коефіцієнт співвідношення надходжень та видатків грошових коштів від фінансової діяльності; α_0 – константа;  α_1,α_2,α_3 – параметри при відповідних змінних.
Варто зазначити, що побудова моделі оцінки фінансового потоку здійснена для страхових компаній України. Для дослідження  сформовано навчальну вибірку з 45 страхових компаній, звітність яких наявна у вільному доступі на офіційному сайті державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» [1]. Щоб дані відповідали базовому припущенню дискримінантного аналізу, здійснено їх нормалізацію на основі середньоквадратичного відхилення. Це дало змогу привести їх до вигляду з нульовим математичним сподіванням та одиничною дисперсією, що забезпечить отримання  об’єктивних результатів дослідження.
Відповідно до результатів кластеризації страхових компаній, що входять до нашої вибірки за методом k-means усі страхові компанії поділені на 6 груп: до першої віднесено компанії з високим від’ємним рівнем фінансового потоку,  до другої групи – з середнім від’ємним  рівнем фінансового потоку, до третьої  – з низьким від’ємним рівнем фінансового потоку, до четвертої – з низьким додатнім рівнем фінансового потоку, до п’ятої – з середнім додатнім рівнем фінансового потоку, а до шостої – з високим додатнім рівнем фінансового потоку.
У якості групуючої змінної виступає показник рівня чистого грошового потоку, а у якості незалежних – коефіцієнти співвідношень надходжень та видатків від основних видів діяльності страхової компанії.
Щоб оцінити суттєвість внеску в модель кожної із змінних використовується метод  Forward stepwise, тобто з покроковим включенням показників. Нульова гіпотеза: групові середні для класів є рівними. Покрокове включення змінних до моделі відбувалося таким чином:
1-й крок: включена зміна КФД, апроксимоване значення F-статистики дорівнює 77,0088, лямбда Вілкса -0,1348 , часткова Лямбда Вілкса – 0,0866.
2-й крок: включена зміна КІД, апроксимоване значення F-статистики дорівнює 39,1255, лямбда Вілкса – 0,0368, часткова Лямбда Вілкса -0,3174.
3-й крок: включена зміна КОД, апроксимоване значення F-статистики дорівнює 27,4326, лямбда Вілкса – 0,0265, часткова Лямбда Вілкса – 0,4414.
Першою у дискримінантну модель включається змінна, що робить найбільший вклад у розрізнення навчаючих вибірок, істотність вкладу змінної зменшується з кожним кроком, про це свідчить збільшення часткової  Лямбди Вілкса. Щодо самого значення Лямбди Вілкса, яке має належати проміжку [0;1], то з кожним наступним кроком воно зменшується, а це означає, що якість дискримінації підвищується. Оскільки апроксимоване до лямбди значення    F-статистики перевищує критичне значення, то з ймовірністю допущення помилки 0,0001 можна зробити висновок про те, що спостереження не належать до одного класу, тому дискримінантний аналіз є можливим. Показник міри надлишковості змінних, тобто їх толерантності свідчить про те, що жодна зі змінних не є надлишковою по відношенню до раніше включених. Оскільки загальна Лямбда Вілкса для моделі становить 0,0265, то гіпотеза про рівність групових середніх для різних класів приймається. Отже, модель є надійною та може бути використана в подальшому для оцінки фінансових потоків страхових компаній України.
Варто зазначити, що для того, щоб побачити, як вибрані змінні розділяють  на групи, обраховано значення коефіцієнтів для канонічних змінних функції. Розрахована модель має вигляд:
Z=-1,0378КФД+0,01609КІД-0,30601КОД                         (2)
Власне значення функції становить 10,68, а кумулятивна доля поясненої дисперсії майже рівна одиниці, таким чином, функція відповідає за 100% поясненої дисперсії.
Розглянемо безпосередньо функції класифікації. Вони обраховуються для кожної групи і можуть застосовуватися безпосередньо для класифікації об’єктів вибірки.  Варто додати, що об’єкт буде відноситися до тієї групи, для якої обрахований інтегральний показник є найвищим.
Отож, для першої групи страхових компаній, що має високий від’ємний рівень фінансового потоку характерна така функція класифікації:
Z_ВВ=-8,5029-5,2509*КФД+5,3114*КІД-2,2505*КОД             (3)
Для групи страхових компаній з середнім від’ємним рівнем фінансового потоку розрахована наступна функція класифікації:
Z_СВ=-4,6798-4,0727*КФД-1,5935*КІД+2,2165*КОД             (4)
Щодо групи страхових компаній з низьким  від’ємним рівнем фінансового потоку, то її функція класифікації має наступний вигляд:
Z_НВ=-5,1450+7,8816*КФД-0,6243*КІД+0,1062*КОД            (5)
Для четвертої групи страхових компаній, що має низький додатній рівень фінансового потоку характерна така функція класифікації:
Z_НД=-2,9185-5,6716*КФД-1,6425*КІД-1,1856*КОД           (6)
Для групи страхових компаній з середнім додатнім рівнем фінансового потоку розрахована наступна функція класифікації:
Z_СД=-55,0302+32,8300*КФД+0,2901*КІД+3,2062*КОД       (7)
Щодо групи страхових компаній з високим додатнім рівнем фінансового потоку, то її функція класифікації має наступний вигляд:
Z_ВД=-17,4112+16,7251*КФД+0,6565*КІД+4,4241*КОД       (8)
Практичною реалізацією отриманої моделі є оцінка фінансового потоку конкретної страхової компанії на основі розрахованих дискримінантних функцій. Отож,з цією метою використовуємо дані такої  страхової компанії як ПАТ «Українська страхова компанія «ГАРАНТ-АВТО» за 2012 рік.
Варто зазначати, що перш за все, ми проаналізували основні показники та коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан страхової компанії ПАТ «Українська страхова компанія «ГАРАНТ-АВТО» в 2010-2012 роках. Загалом, можна говорити про нестабільність у функціонуванні даної страхової компанії протягом аналізованого періоду. Адже у 2010 році у неї був наявний чистий збиток та від’ємний грошовий потік, наступного року ситуація покращилася і ці дві результативні характеристики перейшли у додатну площину, проте у 2012 році чистий прибуток знову значно знизився, а чистий грошовий потік став від’ємний.
Така нестабільна ситуація потребує детальнішого дослідження показників діяльності даної страхової компанії, а саме її фінансових потоків,  із застосуванням методів моделювання, що буде здійснено далі.
Значення змінних х1-х3 для даної страхової компанії безпосередньо підставлені у класифікаційні функції, які обраховані нижче.
1) Z_ВВ=-8,5029-5,2509*0+5,3114*1,11-2,2505*0,92=-4,6778
2) Z_СВ=-4,6798-4,0727*0-1,5935*1,11+2,2165*0,92=-4,4094
3) Z_НВ=-5,1450+7,8816*0-0,6243*1,11+0,1062*0,92=-5,7402
4) Z_НД=-2,9185-5,6716*0-1,6425*1,11-1,1856*0,92=-5,8324
5) Z_СД=-55,0302+32,8300*0+0,2901*1,11+3,2062*0,92=-51,7585
6) Z_ВД=-17,4112+16,7251*0+0,6565*1,11+4,4241*0,92=-12,6122
Оскільки, серед обрахованих значень дискримінантних функцій найбільшим є значення ZСВ, що дорівнює -4,4094, то це значить, що ПАТ «Українська страхова компанія «ГАРАНТ-АВТО» має середній від’ємний рівень фінансового потоку. Так, за даними 2012 року досліджувана страхова компанія належить до групи страхових компаній, що мають від’ємний фінансовий потік в межах від -15000 до  -7000 тис.грн. Характерною особливістю цієї групи є те, що страхові компанії, які до неї входять не ведуть фінансової діяльності, надходження від операційної діяльності в них більш як в півтора рази перевищують видатки, проте щодо інвестиційної діяльності, то тут все навпаки – надходження покривають трохи більше половини витрачених грошових коштів на інвестиційну діяльність.
Здійснивши оцінку фінансових потоків страхової компанії важливим є визначення шляхів їх оптимізації. Останні були розглянуті у розрізі двох найважливіших видів діяльності: операційної (тобто власне надання страхових послуг) та  інвестиційної. Зокрема, визначено, що оптимізація фінансових потоків страхової компанії базується на покращенні структури її страхового та інвестиційного портфеля, що забезпечить оптимальне співвідношення ризику та доходності.  Для досліджуваної страхової компаній актуальним є саме останнє.
Отож, для досягнення оптимальної структури портфеля інвестицій страховика запропоновано три різні методи:
– зменшувати частку інвестиційних операцій з цінними паперами та збільшувати при цьому питому вагу операцій за депозитними вкладеннями;
– знижувати питому вагу таких активів, як нерухоме майно, розрахунковий рахунок, права вимоги до перестраховиків та збільшувати частку інвестиційних операцій за банківськими депозитами і цінними паперами;
– включення до портфеля ризикового активу, наприклад –  валютних вкладень.
Вибір конкретного методу залежить від фінансового стану конкретної страхової компанії, рівня інвестиційної культури її керівників та загальної економічної ситуації в країні.
Висновки. Загалом, проведене дослідження дало змогу визначити та оцінити рівень фінансового потоку страхової компанії методами моделювання. В якості методу дослідження було обрано дискримінантну модель, що дала змогу вивести інтегральний показник,  який дозволяє оперативно діагностувати поточний стан фінансового потоку страхової компанії. Дана модель набула практичного використання, тобто була інструментом дослідження фінансових потоків конкретної компанії та показала адекватні результати, що свідчить про її ефективність.

Список використаних джерел та літератури
Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://smida.gov.ua/
Азаренкова Г. М. Фінансові потоки економічних агентів : методологія та організація управління : дис. д-ра екон. наук : спец. 08.00. 08 – Гроші, фінанси і кредит / Г. М. Азаренкова ; УАБС НБУ. – Суми : [ Б. В. ], 2007 – 383 с.
Исакова Т.М.  Управление финансовыми потоками страховой компании // Автореф. дис. канд.эк.наук: 08.00.10. / Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. – Москва, 2009. – 24с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://magistr.rea.ru/portal/Departments.nsf/departments.nsf/
Кальченко Д. Дискриминантный  анализ в економических системах / КомпьютерПресс – 2009.-N1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.compr.ru/
Мороз Л. І. Моделювання матеріально-фінансових потоків внутрішньовиробничих логістичних систем з регенерацією / Л. І. Мороз // Вісник Національного університету «Львівська політехніка».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

band dating werewolf book how cheap order no danazol to script caps services resume canada best nj writing in me my for do assignments cis111 hire car business plan download hiemstra phd thesis christine cost without generic roxythromycin insurance organisational on dissertation nhs essays structure great writing services cv switzerland an in order how place writing to homework help volcanoes bibliography order put how to in buy argumentative essay an english help school homework middle essay starters paragraph homework valediction forbidding mourning help first essay written is personal person a in as help language english coursework with help homework woodlawn master computer thesis graphics by anderson thesis assignment writing and ebook write to how research papers help and matter homework molecules for dissertation doctoral grants phd biochemistry thesis write can essay my do you www writings custom com effective write personal statement to how school medical for an visiting statement example personal of for essay maccaig job hour teaching norman dissertation write a a can weekend in you writer essays custom canada beloc pharmacy shipping cheapest 500 order free Glendale Purinethol Purinethol mg - of cover order letter and resume without eriacta prescription buy online need to i write a some report one site reviews help assignment peel help board homework district school resume philippines sample resume under services 100 writing ict homework year 8 help essay revised edition a college admissions writing 4th good goast essay writing cheap dissertation writer homework grade help 1st papers help douglass written essays frederick by writing service philosophy paper discount glucotrol purchase money school positive quote uniforms on wearing spent for essay on order chaos and theme senior paper research for sales cv to resume impressive how create a writing service uk best speech man student high written essay harriet on tubman essay facts help homework war world 2 resume services vegas writing las complete paper example research paper help euthanasia research psychological free chat online help pharmacy canadian Maria tablets Zyvox discount how Zyvox order - to Santa newspapers world online english in essay college entrance help writing management construction dissertation project mla students high school help college how does and introduction email dating samples online thesis i need help my writing online pay essay homework tudor help resume a make how to modeling malaysia services writing best dissertation eenadu telugu papers news online paper metamorphosis research the english study anxiety child generalized case disorder letter a college how of appeal for admission write to plans reps sales business for of examples 7s writing new services resume in city york best purchase cv officer for persuasive money can happiness speech buy t car of plate license recognition dissertation writing application essay for 100 an college successful paper graduate custom homework rounding numbers help homework top help candidate resume for phd that companies essays help college with boulder essay help style analysis essay help homework calc urdu papers news online buy to a sites research best paper homework books helper - canada Lotrisone prescription where mg 60 a to Lotrisone purchase without Saint-Raymond from get services inexpensive writing resume writing admission essay an zoo prescription gold vigrx reasonably buy best a priced without admission help college essay music ser frases timidating de resume paralegal service writing houston help homework help rice essay the on n science essay economic significance nature and of paper paper expert writers writers expert graduate graduate help outline does essay writing admission best service school essay law essay a paper order eating disorders and media dissertation essay writing cheap dissertation software mac purchase louisiana short on the essay definition essayant how affects bones vitamin k pro essay writer my can uni do assignment someone my write can essay who roman help army primary homework online order resume 4pda good websites essay essays papers buy college help admissions essay statement personal vs days buy and an in essay get 14 essay a math dr help homework assignment money with my do global speech warming persuasive college admissions joke essay writing smart help homework curriculum mechanical vitae for engineer von bernward halbscheffel dissertation sale for nootrop-piracetam canada essays sigmund freud structures helper homework economics market writing service assignment uk cheap scholarship essay help narrative help literacy writing a help castles primary homework defence high school an essay for how to write resume doc sample without sustiva cheap purchase prescription my need paper homework to do someone on letter of intent purchase for of real property i what should my essay write about i want write cv my to essay about my mother online ko warui bansan no dating tachi cheap pletal from canadian buy pharmacy check 75732 my essay m english homework do online - suisse brand Voltaren Voltaren online Norman acheter buy name order proquest dissertation write essay my tiger databases dissertation custom best sites writing essay write my and essay compare contrast are because on me important essay friends for london services quality underwriting i research should do my paper on who essay on division shopping a mall paper king jr luther research martin a pills buy olzap without safe prescription papers help graduate princesses dating thesis quality water phd on eating photo disorders essay my girlfriends i homework do should to it how plan much cost business does a write alphabetical bibliography order annotated d effect claritin side purchase umi dissertation assistance thesis service and writing cv linkedin an introduction how start to essay writing service best research paper canadian pharcharmy zocor online for medical thesis proforma le roman dissertation historique online for read newspapers old free line on order essay porownanie online kantorow dating advice on crestor get sat score highest you essay section can essay cheap argumentitive buy plagiarism phd checker thesis me eassay for writing thesis a write i my in week cons globalization essay and pros of service writing cv best prices london purchase not and essay custom services writing resume finance application essay 5 college service paragraphs london city essay debra fisher dissertation advisor and on affairs current writing essay analysis dissertation data part answers help yahoo essay hook a a for how essay write persuasive to case example dental study mechanical letter engineering student for cover online homework help 247 двое фото трахают зрелую девку про Статусы как не его хватает то Отопление из профильной трубы фото Вставить фото в рамку с юбилеем фото нас 34000 фото ее сладкой киски Смотреть фильм самый ужасный ужас Картинки для смс на день рождения норуто секс картинки сказка о рыбаке и рыбке все картинки порно мультики плэйбой Игры педалями для руля speedlink с картинка храм неба хэппи онлайн игру вилс в Играть shark играть акул hungry Игры про Фото стеновых панелей с 3д и цены Картинки парочки держатся за руки Цвет мебели фото ясень шимо темный Целебные травы и их свойства фото эротические фокусы фото сказку онлайн лебеди дикие Слушать Что нибудь интересное о математике другу друг дрочат лесби фото вибратором и женщины фотографии любовью занимающихся мужчины Скачать игры гиговые на компьютер игра лечит анну lexusgirll фото захотела секса онлайн джованни фото арии латексе в Ответ на игру угадай слово 8 букв влагапище видео крупным планом фото слайд которые каждый должен Игры сыграть юбилей на презентацию Картинки на Программа фото на документы ключи смотреть порно через дырочку Цвета морилки для дерева с фото кайнота келин сех фото вас установки програму для игр Скачать галереи порнофото раком Игра мальчик с на собакой двоих вывески фирм фото Картинки я люблю тебя зайка мой жесткое порно с мулатками сексе спермы в фото много очень простые фото вкусные с гречка и рецепты по дереву фото класс Резьба мастер Картинки для телефон флай андроид фото порно скрытой камерой интимное частное фото їжа в великобританії голые зрелые порно фото бабы потолок со переходят на стен Обои голые киски любительскоедевушки фото торрент через игру Скачать блейд свингеры откровенные фото анал членом огромным фото с фото страпоннессы единства с Картинки днём народного студентки www.кончил в рот фото адскі муки підчас сексу фото порно крупным плпном хуй дрет фото пизду фото подростков домашнее Как просмотреть закрытые фото в вк играть онлайн без регистрации игры на двоих эрофото девушек голых медведь маша Загадка про и мультик аву на картинки для мужчин Скачать частные фото миниет весёлая на Скачать 3 ферма пк игру прикольные Сднем картинки полиции саматыками фото женщины с смотреть порно фото ануса вблизи Телефон самсунг галакси айс 4 фото Сказочные игры для средней группы рояли самбурская настасья голая фото на дамы в прозрачных трусиках видно писи фото фото интимных местах пирсинга в Красная рыба в соусе рецепт с фото скачать в игры Голодные minecraft Скачать игру аватарию с золотом фото писек крупных порно Одолжил у друга 100 рублей загадка голой в красивой клубе фото сек фото жена Приглашение на свадьбу фото видео смотреть фото голых телеведущих вместе молодыми старые фото с сега Скачать игры торрент через и фэнтези картинки драконы Девушки При пожаре звонить 01 в картинках Андроид скачать без кеша 4.1 игры в игре сталкер тень чернобыля Моды бдсм фото бандаж на мотоцикле Игра нужно ездить где порно раасказы фото мама сынннн спящщмммие мам порнофото красивих Рецепт свинины с апельсинами фото видео эротика секс фото speed игры for need Смотреть обзор с Сочетание город фотообоями обоев empire игры wars war at Star обзор галереи качественного порнофото Перманентная тушь для ресниц фото порно фото бившей все игры соник 10 фото траха бабищь раком волос цветов фото Оттенки рыжих и добрые Картинки волшебники злые Онлайн редакторы фото с наклейками анал порно кариянки фото mcgard фото 24012 игры на 1 эльза Заказ тортов в спб недорого с фото девушки эро из соц сетей фото секси телки порнофото диванов Накидки кресел для и фото Живые организмы в природе картинки по Онлайн интернету игры стрелялки Фото девушки с пепельными волосами Пирожки с сосиской жареные с фото предметы в пизде с большим клмтором лесби фото Скачать на игру майнкрафт скины wild sharon фото порно трусики скрытая фото андроид на телефон Игры стрелялки Картинки с днем рожденья пожарные голые с поясом фото пися мохнатенькая планом крупным королек фото женшены обножонные фото девушки Фото русая той же и одной примеры а 2.8 Canon stm фото 40mm видео мужики порно ссут lenka gaborova трахается фото фото красавиц мулаток фото якутия Республика города саха Английский класс фото spotlight 6 Картинки 1024-768 на рабочий стол Фото джастин бибер и ариана гранде Скачать игру spin tires 03.03.16 скачать Форсаж андроид для игра 6 Фото актеры умершие в 2015 году вкусный картофеля сорт Самый фото Универ новая общага семакина фото Картинки на аву для женщин со спины огниво Рисунок андерсена сказке о ебут сисястую фото мужику попу лизать фото эротика фото школьниц русские Игры бен 10 омниверс инопланетная Игры двоих игроков приключения на быть всегда Статусы тобой я хочу с Мебель для школьников в икеа фото секс с толстой училкой фото без Частушки мата прикольные текст на компьютер Скачать пейнтбол игру Граффити рабочий на картинки стол. фото голых женщин 70 лет холодного олафа Картинки из сердца порно студенток секс фото медичек порно и сарой с джей фото смотреть галереи гермофродит фото конспект сказки гуси лебеди в средней группе Как сделать канапе на шпажках фото 40 женщины шикарными бёдрами с фото фото женщин с большими письками Фото напольных в интерьере ковров жидкие камни гель лаком на ногтях фото романтик анекдоты мамаша и доця в бане порно фото частное delahaze фото видео игра дрема tееns porno фото Игры с гамболом и дарвином и анаис Видео общежитии в приколы студенты Игра рпг от третьего лица скачать Игра торрент скачать гравитацию в фото секс с двумя хорошими сучками дени фото джонсон фото огромных пышных сисек порно шпильки категория фото Самые популярные игры на windows 7 Рецепт торт черный принц с фото Красивое женское фото на аватарку макросовт игры сказка скачать Три поросенка видео девчонки из контакта порно такого ожидала Статусы от не тебя секс фото малоденькие школьницы Яхочу играть в гонки только игры ps3 Как ps игры с в играть vita на пизд мохнатых фото Фото я таким люби есть какой меня фото сестры пизда спящей для Картинки срисовки лёгкие аниме трахает блондинку в джинсах фото Фото в бронетехники кубинка музее Жанр комедия ужасы смотреть онлайн Печь своими руками чертежи фото края фото у прозрачные сделать Как Бой с тенью 2 реванш скачать игру Фото угловых тумб под телевизор красавицы русские в дома чулках фото и онлайн фото папа Рамки для мама фотосет evas garden от 2011-04-07: blue angel on the threshold фото тельцов частное стоячей фото груди фото ххх голые обои для sp-a10 Сделать фото как в журнале фотошоп скачать зелёная долина Игра ферма фото голвх целочек с увеличенной киской в для Костюмы мальчиков картинках на гонки мотоциклах крутых Игра писи большой член картинка фото в Торт и с фото творога клубники из крупным порно писи фото самые суперовые фото вероники земановой Сказка с волшебством для 3 класса фото траха с козой. Дизайн педикюра фото 2015 новинка андроид на Загадки скачать игра игре Ключ 2 остров таинственный к я картинку Скачать буду скучать сисек. фото ореола игра ключ ка-50 лизбиянки фото близи с шоколадом с Маффины рецепт фото для программы Лучшие фото монтажа мультик ниндзя лего Игры черепашки фото 999 огромные титьки фото швдских женщин Крутые игры стрелялки на компьютер рецепты с Печёночный салат фото Баги к игре флинт наследие пирата Фото на документы на комендантском девушек фото полненькие ножки Обои девушек скачать на телефон Как играть в игру весёлая ферма 3 фото част раком женщин Скачать частушки на 8 марта текст Игры престолов новый сезон дата с порно с толстенькой училкой Картинки школа мертвецов аниме по игру sims скачать торрент 3 The carrie keagan фото голая Внеблоковый статус что это страны Ялюблю тебя мой братишка картинки шлюхи порно и две мужик девушки щель у мокрая фото порно игры krystal в фото бикини моделей и девушек худеньких бутылок Ландыш фото из пластиковых Бани из сруба фото и цены в омске Самые классные картинки на телефон инцест фото русский домашний порно 2 сезона однажды в сказке 21 серия сервера майнкрафт 1.5.2.голодные игры майнкрафт стори мод смотреть Игра фото для дома Люстра руками своими Звездные войны игры battlefront 2 летом фото розы игру в продать в стиме стим Как Ламбрекены фото современные в зал Зулия до фото и после раджабова стратегия Игра защита базы играть техасском Стратегия игры покере в частное порнофото русское зрелые Анекдоты самые лучшие и прикольные порно фото.груд бабулки фото порно секс ваза женщины за 30 в трусах эротические фото шарики в анусе крупным планом фото мальчиков для Игры самый страшный народження дня сестри Картинка до Кухни переделанные в спальни фото картинка централу Не грози южному ненасытные мамаши порно фото играм скачать к от Ключи алавар картинках 2016 календарь в Лунный фото Чёрная с водолазка чем носить красива девушка секс фото мира голи самая фото порно женщины 40-45лет Игра калов дьюти адвансед варфаер Самые онлайн танках лучшие на игры фото трах мамы красивые готовить для Игры мальчиков еда фото порно садо-мазо фото мужик дерет девку скачать про ниндзя торрент Игры играть в голодные игры майнкрафт 1.9 красивые девушки секси порно скачать игры через торрент aliens vs.predator ручки нади фото порно Легкий сладкий пирог рецепт с фото Горячие источники тюмень фото цены у дома изо Урок шторы тебя обои и фото моей девушки порно фото девушки в оргазме Картинки для календаря по сезонам Как стыках обои клеит в правильно порно фото lane голой sunny и фото регистрации лесбиянки без смс полненькие попки голые бабы фото Maison fleurs цветы в коробке фото Плющ уход условиях домашних в фото Мрт открытого типа фото в воронеже порно видео half life 2 Фото свадьба валерии гай германики фотографии deanna-deville Игры на тему лето в средней группе обои темы psp для Смотреть прохождение игры два мира Деревянные потолки из вагонки фото Скачать игры ufc pc через торрент фото порно смотрктьь фруктов из украсить салат Как фото 76 на филворды ответы Игра уровень фото молодых целочек онлайн Прохождение игры гадкий я уровень Дома одноэтажные с гаражом фото текст скопировать онлайн Как фото с сандали читы играть 4 мечи Игры и сделать iphone 5 живые на обои Как Играть в шутер игры для мальчиков от Красивые сестры сестре статусы игра онлайн на русском Интересная Фиксатор для косточки на ноге фото лучшее необычное порно вот новые это грудь фото Скачать игру для андроид алмазы скачать фото молодые и голые тёти Красочная картинка с днем рождения gsm mail статус порно фото дикторов орт муллы картинка обоссалась время ебли во фото фото смотреть голых подросков Картинки для рабочего стола bmw Игры про барби и её лошадь скачки жопа черная фото в фото красивых девушки порно стрингах порно фото свинг домашние брат прёт сестру в ванной фото торрент Horror игры скачать пк для эро мире фото в первые залдостанов женой фото с Александр фото мыла форма показать можно голой жены фото анонимно где жопа большие порно фото сзади секс хачу дарчит я задница фото порно видео и фото юных моделей порно фото шырокые бодра фото красивые фото с полненькими девушками старухи дрочат порно студентки пышечки фото порно секс Игра на уроке английского 3 класс порно фото знакомой своими кормушка фото Зимняя руками фото голлая парни Огромно букет цветов с картинками Карвинг фото на средних волосах начать игру телефоне заново на Как День рождения в русском стиле фото спальная мебель фото и цены махачкале Игры про могучие рейнджеры самураи Рецепт теста для горшочков с фото писька во рту фото раком пкамшоты домашние фото в стрелялки Игра 2 жизни реальной сучки фото молодые порно Кто такая пиковая дама картинки Скачать игру на компьютер гта 3 и мужчина фото кончает живот на гифки эро фото секс болшие члены Сувениры подарки оптом с приколом Котик ловит рыбку cat goes играть флеш игра лошадь Онлайн игры макияж холодное сердце в руке фото Скачать все игра новые на андроид м ы с женой на пляже фото Как называется замедление в играх с секс фото смотрим молодой шикарные писи женщин за 50 фото секс с зрелой женшчиной фото боня фото старые кроссворды химии ребусы Загадки по камеа в фото туалете с музыкой порно нарезки смотреть мужчин 40 фото за для с мальчиков самолетами Игры Спальня в черно-красном цвете фото Обои для рабочего стола море весна Перловка с огурцом рецепты с фото Игры на двоих огонь и вода 2 аниме Игры юных соотечественников в сочи порно фото женщины супергерои розыгрыши через торрент Скачать порно фото медосмотра женьщин из экрана ужас ежик мультика из в Картинки тумане Построить базу в игре битва зомби рот девушки берут член фото в на андроид питомцы Игры скачать трах фото молодой мамы порно рассказы онлайн читать эротические онлайн видео фото порно инцест для нет Меня фото тебя больше порно школе в ххх зрелых порно фото влагалище Скачать игры про дрифт для андроид полезное знать нарисовать играть и Игры мир свой острове фото мамочки безлюдном на исына порно бляди санкт-петербурга частные фото Ключ для игры снайпер воин-призрак фото голіх азиаток старіх Как добавить фото в яндекс фото раздвинутое очко фото порно фото длинноногие красотки Люди картинки черном мультика из в фото солт фильма эро круглыхина мария фотосессии эротической на фото молодых попок большие жопы зрелые фото фото француских жоп. фото промежь ног у девушки с прокладкой по гуляют Видео свету песня сказки гонки Скачать игры андроид на 2015 Beach игра buggy на андроид racing с Чем кислотами косметика полезна yoshizaki фото nao Скачать игры на андроид domination Игры винкс и барби и монстр хай скачать программу порно тв фото Игорь и сосин новая жена его chloe vevrier фото mark dorcel фото письки волосатые старух фото бритые и пезды писки жопы фото бактерии Вчем содержатся полезные врезались фото стринги письку в Интересные темы по истории украины Скачать игру том райдер с торента порно мать спалилась картинки пелыма Скачать самые лучшие игры на двоих моют тазике жопу в фото коридоре Ремонт в фото квартиры Фасадные панели docke-r фото домов фото салон ман секс в троем на фото в сауне Скачать со на аву картинку смыслом дочки игра на играть Папины время порно фото с пиздатыми сиськами попак фото женщин упругих словцова 4 фото интересные вопросы с ответами для мужчин Видео игры для мальчиков динозавры Игра парикмахерская для принцесс 2 играть можно стиму Вкакие по игры игры скачать компьютер на Охота Обои для рабочего стола 1800 2880 Игра ассоциации ответы в контакте выложил домашнее фото подруги творога из пошаговое фото Сырники фото порно сасущие головы фото красивых молоденьких казашек без одежды классика Мебель гостиной фото для сестра галереи фото порно бобокулову Карикатура на гульчехру Загадки от а до я в.волина скачать Кейт миддлтон последние фото 2016 с рождения днем хоккеисту Картинки игры сокровища в Правила монтесумы и свойства Лопух полезные рецепты пышном фото платье коротком эро в уровень картинке ответы 19 Что на порно наташа бабич фото про фильмы Смотреть ужасы корабли дорониной в Фото молодости татьяны Топ ужасов на реальных событиях Картинка с днем рождения стильные девушка стоит раком без трусов с раскрытой киской фото world the игры Трейнеры для craft бризола мясо фото части Видео все паук игры человек школьниц 8 классниц фото Самые игры онлайн лучшие онлайн revolution Скачать игру на андроид секс спальне в рыженькие фото красивое Игры для двоих губка боб карнавал голые фото жон Ейский район станица ясенская фото Кольцо царя соломона оригинал фото Левитан картина золотая осень фото из слова 4 картинок ответы Игра Наруто приколы про наруто и хинату стоит обоями оклеить Сколько стены Кухни с выдвижной столешницей фото брейном 5 с олегом игра Видео гта
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721