Моделювання економічної безпеки підприємства на прикладі ПАТ «Рівнегаз»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розроблено багатофакторну нечітко-множинну модель аналізу рівня економічної безпеки підприємства, що дозволяє розрахувати інтегральний показник економічної безпеки підприємства. Виконано комп’ютерну реалізацію моделі в середовищі MATLAB.

Ключові поняття: економічна безпека підприємства, нечітко-множинна модель, нейромережі, аналіз чутливості мережі.

 Постановка проблеми. У вітчизняній економіці після тривалих реформаційних, кризових та посткризових періодів спостерігається поглиблення ринкових відносин, що має безпосередній вплив на функціонування підприємств. Економічна безпека підприємства грає виняткову роль у подальший діяльності підприємства. Вивчення, аналіз фінансово-економічної діяльності підприємств, знаходження засобів для їх ефективної діяльності, розширення сфери виробничої діяльності, а також відшукування джерел її фінансування вимагає особливої уваги. Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього й внутрішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Проблеми економічної безпеки науково-практичного та методологічного характеру висвітлено в роботах багатьох провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. Значну їх кількість присвячено питанням економічної безпеки на макро- та мезорівнях. Так, аспекти державної та регіональної економічної безпеки висвітлено в працях В. Мунтіяна, Г. Пастернака-Таранушенка, В.І. Франчука, О.В. Мірошниченка та інших [7-10]. Досягнення національної безпеки держави неможливе без фінансово-економічної безпеки підприємства  –  первинної  ланки національної економіки. Теоретичні та практичні питання моделювання економічних процесів та економічної безпеки підприємства знайшли відображення в роботах М.І. Камлик, С.Н. Ільяшенко, А. Одінцов, В. Волошин, О. Ареф’єва, Д. Ковальов, С. Покропивний, Т. Васильців та ін. [1-6; 11; 13].

Враховуючи значення здобутих ними результатів, необхідно зазначити, що деякі важливі питання оцінки й аналізу економічної безпеки підприємства потребують подальшого вдосконалення та розвитку. На сьогоднішній день існують певні суперечності щодо методів і моделей оцінки й аналізу економічної безпеки підприємства, і, в результаті, відсутній єдиний модельний базис оцінки.Недостатньо вивчено питання кількісної оцінки й аналізу економічної безпеки, що, в свою чергу, стає перешкодою своєчасному попередженню кризових явищ на підприємстві, знижує ефективність його функціонування. Тому актуальність цієї проблеми зумовила вибір теми, мети та завдань роботи.

Мета і завдання дослідження. Основною метою цієї роботи є дослідження процесу забезпечення належного рівня безпеки фінансової складової економічної безпеки підприємства, ідентифікація позитивних та негативних факторів, які впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства, а також побудова адекватної моделі оцінки рівня економічної безпеки підприємства.

У процесі досягнення основної мети необхідно:

  • визначити та охарактеризувати модель оцінки економічної безпеки підприємства;
  • здійснити аналіз фінансового стану підприємства;
  • побудувати модель оцінки рівня економічної безпеки підприємствата оцінити її адекватність;

Виклад основного матеріалу.Аналіз літературних джерел свідчить про те, що попри різноманітні підходи до трактування поняття «економічної безпеки» та виділення різних її складових, усі автори однозначно виділяють фінансову складову як одну з основних у системі економічної безпеки як держави в цілому, так і окремого суб’єкта господарювання. Стабільність фінансово­економічного стану підприємства визначає його здатність до гнучкого реагування на зовнішню дію і постійність саме успішного функціонування економічної системи.

Особливої уваги заслуговує визначення факторів (груп) та часткових показників фінансової безпеки, які повинні відображати стан фінансової системи підприємства, слугувати базою для внесення, за необхідності, відповідних коректив в його розвиток. Їх вибір обумовлюється тим, що всі показники в комплексі повинні визначати економічну безпеку підприємства. Фактори економічної безпеки підприємства упорядковані на основі експертного методу. В результаті було обрано наступні показники факторів економічної безпеки підприємства:

  • ліквідності;
  • фінансової стійкості;
  • рентабельності;
  • ділової активності.

Адекватні математичні моделі для управління економічною безпекою вимагають всебічного врахування факторів невизначеності, пов’язаних з особливостями функціонування підприємств в сучасних ринкових умовах. Вплив даних факторів ускладнює отримання необхідних правильних та обґрунтованих рішень, що обумовлює практичну важливість обробки нечітких даних та необхідність використання нечітко-множинного підходу.

Розроблено багатофакторну нечітко-множинну модель аналізу рівня економічної безпеки підприємства, що дозволяє розрахувати інтегральний показник економічної безпеки підприємства на основі відповідної системи груп факторів, розподілених за нечіткими рівнями.

Економічна безпека підприємства (І) може бути оцінена на основі значень узагальнених груп показників:

І = fZ(Y1, Y2, Y3, Y4)                                      

де Yi– відповідна і-та група показників.

У  свою  чергу,  комплексне  значення  кожної  з  вказаних  груп показників було розраховане за наступними коефіцієнтами (див. табл. 1)

Таблиця 1

Групи показників економічної безпеки підприємства

Назва групи

Назва показника

Позначення

Оцінка ліквідності активів (Y1)

Коефіцієнт покриття

Х1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Х2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Х3

Оцінка фінансової стійкості (Y2)

Коефіцієнт фінансової стабільності

Х4

Коефіцієнт незалежності (автономії)

Х5

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

Х6

Оцінка рентабельності (Y3)

Коефіцієнт рентабельності активів

Х7

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Х8

Коефіцієнт рентабельності діяльності

Х9

Коефіцієнт рентабельності продукції

Х10

Оцінка ділової активності (Y4)

Коефіцієнт оборотності основних засобів

Х11

Коефіцієнт оборотності активів

Х12

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Х13

Наступним кроком було здійснення розрахунку значимості факторів за правилом Фішберна. Результат продемонстровано на таблиці 2

Таблиця 2

Розрахунок вагових коефіцієнтів для груп показників

Назва групи

Вага групи

 Коефіцієнт

Вага показника

Оцінка ліквідності активів

0,32

Коефіцієнт покриття

0,107

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,107

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,107

Оцінка фінансової стійкості

0,24

Коефіцієнт фінансової стабільності

0,080

Коефіцієнт незалежності (автономії)

0,080

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

0,080

Оцінка рентабельності

0,16

Коефіцієнт рентабельності активів

0,040

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,040

Коефіцієнт рентабельності діяльності

0,040

Коефіцієнт рентабельності продукції

0,040

Оцінка ділової активності

0,08

Коефіцієнт оборотності основних засобів

0,027

Коефіцієнт оборотності активів

0,027

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

0,027

Після отримання вагових коефіцієнтів було здійснено обрахунок інтегральних показників по групах коефіцієнтів Y1-Y4 та інтегрального показника оцінки економічної безпеки підприємства І.

Для кожного моменту часу за всіма групами показників отримаємо згортання цих показників в межах своїх груп за рівнями відповідно:

A_i^l=\sum_{j=1}^n X_j^l×r_{ij}

де l – нечіткий рівень відповідної групи показників, l  {«ДН»; «Н», «СР»; «В»};

n – кількість показників відповідної групи;

X_{j}^{l} – показники відповідної групи;

r_{ij} – ваги показників відповідної групи.

Інтегральну оцінку фінансової безпеки підприємства розраховано за формулою:

I=\sum_{i=1}^{N} A_{i}^{l}\times r_{i}

Наочно динаміку зміни інтегральних показників для ПАТ «Рівнегаз» можна побачити на рисунку 1.

Рис.1. Динаміка зміни інтегральних показників оцінки фінансового стану та економічної безпеки ПАТ «Рівнегаз» протягом 2009-2013 рр.

 Рис.1. Динаміка зміни інтегральних показників оцінки фінансового стану та економічної безпеки ПАТ «Рівнегаз» протягом 2009-2013 рр.

 Аналіз основних груп фінансових показників продемонстрував загальне підвищення рівня ліквідності, недостатнє забезпечення власними основними засобами, недостатньо високий рівень фінансової стійкості. Незважаючи на підвищення ефективності використання ресурсів підприємства, ефективність використання основних засобів та власного капіталу має тенденцію до зниження. Хоча динаміка зміни показників рентабельності ПАТ «Рівнегаз» за досліджуваний період має позитивний характер, її рівень не є достатньо високим для підприємств України.

За допомогою графічних засобів системи MATLAB можна виконати контроль і налаштування параметрів функцій належності вхідних змінних і нечітких правил-продукцій. Для виконання відповідних операцій можна скористатися редактором функцій належності.

Для оцінки інтегрального показника рівня економічної безпеки підприємства необхідно формалізувати вигляд показника, тобто описати ті рівні, за якими буде проводитися комплексна оцінка рейтингу підприємства. Ґрунтуючись на типи фінансової стійкості, крізь призму яких науковці розглядають питання економічної безпеки підприємства для інтегральної оцінки її рівня виділимо нечіткі підмножини[3]:

1)      Економічна небезпека («ДН») – підприємство характеризується як таке, що має дуже низьку фінансову стійкість, воно знаходиться на межі банкрутства, за якого запаси і витрати більші суми власних оборотних коштів, кредитів під товарно-матеріальні цінності.

2)      Хитлива економічна безпека («Н») – ситуація, за якої відбувається порушення платоспроможності, але зберігається можливість відтворення рівноваги платіжних засобів і платіжних зобов‘язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел засобів в оборот підприємства.

3)      Нормальна економічна безпека («СР») – гарантується платоспроможність підприємства. Середня фінансова стабільність.

4)      Висока економічна безпека («В») – підприємство характеризується високою фінансовою стабільністю, має високий запас конкурентоспроможності.

5)      Абсолютна економічна безпека («ДВ») – фінансовий стан підприємства стабільний, такий, що швидко розвивається, характеризується досить високим рівнем платоспроможності у порівнянні з іншими підприємствами.

Класифікатор інтегрального показника оцінки рівня економічної безпеки за виділеними нечіткими рівнями наведений в рисунку 2.

Рис. 2. Класифікація інтегрального показника оцінки рівня економічної безпеки підприємства

Рис. 2. Класифікація інтегрального показника оцінки рівня економічної безпеки підприємства

 Відповідно до класифікатора, відображеного у рисунку 2, можемо визначити рівень економічної безпеки ПАТ «Рівнегаз» у динаміці (табл. 3).

Таблиця 3

Рівень економічної безпеки ПАТ «Рівнегаз»

Роки

Квартали

Інтегральний показник оцінки ЕБП

Лінгвістична змінна

2009

I

0,083

Високий «В»

II

0,064

Середній «СР»

III

0,055

Середній «СР»

IV

0,047

Середній «СР»

2010

I

0,050

Середній «СР»

II

0,025

Середній «СР»

III

0,002

Середній «СР»

IV

0,033

Середній «СР»

2011

I

0,053

Середній «СР»

II

0,031

Середній «СР»

III

0,116

Високий «В»

IV

0,087

Високий «В»

2012

I

0,128

Високий «В»

II

0,023

Середній «СР»

III

-0,132

Дуже низький «ДН»

IV

0,132

Високий «В»

2013

I

0,176

Дуже високий «ДВ»

Відповідно до наступного етапу побудови моделі для автоматизації процесу представлення знань правил лінгвістичних змінних, скорочення часу побудови та корегування параметрів функцій належності змінних здійснюється побудова гібридної нейромережні системи на підставі логічного висновку типу Сугено.

Для навчання гібридної мережі було використано гібридний метод навчання з рівнем похибки 0, та кількістю циклів навчання – 40. Після завершення навчання даної гібридної мережі виконано аналіз графіка похибки навчання, який показав, що навчання практично завершилось після 2-го циклу. Отримано середньоквадратичну помилку 1,3494Е-006, яка свідчить про загальну адекватність навчання гібридної мережі.

Ще одним важливим моментом при оцінці економічної безпеки підприємства є визначення впливу вхідних параметрів на результуючу. Використовуючи показник чутливості мережі визначають ранги домінування  змінних для мережі. Найбільше значення рангу дорівнює 1.  Значення показнику чутливості Кrij отримують для кожної зі сформованих множин вхідних значень за такою формулою:

Kr_{ij}=E_{ij}\times ({E_{bei}}^{-1}),

де Krij — показник чутливості для j-ї змінної i-ї множини значень; Eij помилка роботи мережі з виключенням j-ї змінної з мережі для i-ї множини значень; Ebei — помилка роботи мережі з включенням всіх змінних до неї для i-ї множини значень.

Проведений аналіз чутливості мережі (табл. 4) дозволив сформувати таке розподілення рангів показників, негативні зміни значень яких являють внутрішні загрози безпеки: значення рангу ділової активності дорівнює 1 (виключення показника дасть помилку мережі 1,4Е-06), рентабельності – 2, ліквідності – 3, фінансової стійкості – 4.

Таблиця 4

Аналіз чутливості мережі

Показники

 Ei  Kri

Y1

3,22E-05

0,041852

Y2

0,000184

0,007324

Y3

5,46E-06

0,246975

Y4

1,41E-06

0,956479

 Ebe

1,35E-06

На закінчення виконується візуальний аналіз поверхні виведення для побудованої гібридної мережі, яка також дозволяє оцінити значення вихідної змінної. Виконати аналіз навченої і налаштованої гібридної мережі можна за допомогою візуалізації поверхні нечіткого виведення. Для цього слід скористатися програмою перегляду поверхні системи нечіткого виведення Surface. Зображення поверхні виведення може бути інтерпретоване як графік функціональної залежності вихідної змінної від вхідних змінних [12, 439].

Для прикладу оцінки адекватності моделі наведемо графіквпливу рентабельності та ділової активності на економічну безпеку підприємства ПАТ «Рівнегаз» (рис. 3).

Рис. 3. Графік впливу рентабельності та ділової активності на економічну безпеку підприємства ПАТ «Рівнегаз»

 

Рис. 3. Графік впливу рентабельності та ділової активності на економічну безпеку підприємства ПАТ «Рівнегаз»

Тобто, програма перегляду поверхні нечіткого виведення Surface, показала досить гнучку поверхність тривимірного графіка, а саме, відсутність плоских площин вказує на вплив кожної змінної на результативну величину (економічну безпеку підприємства) та на те, що створена система є адекватною.

Висновки. Отже, в результаті побудовано модель ідентифікації класу економічної безпеки підприємства на основі гібридних нечітких нейронних мереж, яка дозволяє отримувати адекватні оцінки класу економічної безпеки в поточному та перспективному періодах та завдяки властивості узагальнення гнучко реагувати на особливості нових даних.

Результати моделювання показали, що протягом досліджуваного періоду інтегральний показник економічної безпеки для ПАТ «Рівнегаз» коливався в межах середнього та високого рівня. А саме, протягом 2009-2010 рр. показник економічної безпеки демонструє в основному нормальний рівень, а вже в 2011 році спостерігається тенденція до його покращення. 2012 рік характеризується деякою мінливістю – у перші три квартали рівень показника знижувався до критичного рівня, тоді як останній квартал демонструє різке підвищення рівня фінансового стану до класу «Високий». Останній період показує, що станом на кінець першого кварталу 2013 року рівень економічної безпеки знову покращився порівняно з попереднім кварталом.

Згідно оцінки чутливості моделі, можна зробити висновок, що найбільшого впливу на економічну безпеку підприємства ПАТ «Рівнегаз» завдають зміни рівнів рентабельності та ділової активності, тому у разі необхідності покращити значення рівня економічної безпеки, слід перш за все звернути увагу на зміну коефіцєнтів, що формують саме ці групи показників.

Література.

1. Aреф’єва О.В. Наукові основи формування економічної безпеки підприємств / О.В. Aреф’єва // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, Київ, 16-17 травня 2001 р. / Редкол.: І.І. Тимошенко (голова) та ін.. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – с.49-53.

2. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія / Тарас Григорович Васильців. – Львів: Арал, 2009. – 386 с.

3. Волошин В. І. Пріоритети та методи забезпечення економічної безпеки малого і середнього підприємництва : дис. … канд. экон. наук : 08.00.03 « економіка та управління національним господарством» / Володимир Іванович Волошин ; [Ін-т регіональних досліджень НАН України]. –Л., 2008. – 196 с.

4. Ільяшенко С.Н. Складові економічної безпеки підприємства і підходи до їх оцінки / С.Н. Ільяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3. – С. 12-19.

5. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: навч. посібник / М.І. Камлик. – К.: Атака, 2005. – 432 с.

6. Ковальов  Д,  І.  Плєтникова.  Кількісна  оцінка  рівня  економічної безпеки підприємства// Економіка України. – 2001. – №4. – С.35-39.

7. Мірошниченко О. В. Визначальні функції системи національної економічної безпеки / О. В. Мірошниченко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2007. – № 12. – С. 8-11.

8.  Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Статики процесу забезпечення / Геннадій Адольфович Пастернак-Таранушенко ; за ред. Б. Кравченка. – К. : Кондор, 2002. – 302 с.

9. Петренко Л.М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Л. М. Петренко. – К., 2010. 19 с.

10. Франчук В.І. Проблеми забезпечення Економічної безпеки в Україні: суть та шляхи вирішення / В.І. Франчук // Науковий вісник Львівського державного ун-ту внутр. справ. – 2006. – № 1(1). – С. 230-238.

11. Чаговець Л. О. Моделі оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці“ / Л. О. Чаговець. – Харків, 2010. – 21 с.

12. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в бреде MATLAB и fuzzyTECH. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736с.

13. Одинцов А.А. Защита предпринимательства. Экономическая и информационная безопасность: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям: менеджмент организации, финансы и кредит, приклад. информатика в экономике / А.А. Одинцов. – М.: Международные отношения, 2003. – 325 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework distracted from for medical externship resume assistant writing medical chicago service best resume rewriting document services brisbane help essay cheap papers essay online introduction gay marriage essay help writing resume objective specialist cover medical letter for office help admissions writing essay on college writing need essay help a canada paper coffee custom cups best writing dissertation service uae resume writing services are services it worth writing they resume site to essays best get purchase uc for essays homework help research chronological order articles online discount zofran order disorders hesi case thyroid study oh writing resume dayton services for free online type papers of plan business buy sell and palay ib essay help research for write me yaz can cholesterol raise for write for paper research my me free 4 resume teachers services best online writing a help need i writing essay scholarship for an anxiety i and help depression with need homework help nyc doe for resume sales examples representative custom plates uk paper writing custom blog service for essay buy harvard application college research biology thesis library with masters in quaker order essays on vision of the gospel paper are order research what a of in types the earthquake about research paper personality case multiple studies disorder alabama help library public homework with research papers help i want to essay do my dont graduate paper admission for sale case cbt disorder panic study Diabecon Gillam - pas acquisto cher sicuro Diabecon online achat de and to by yesterday ou0027clock my do homework eight i write in name arabic how to my essay answers yahoo help brand overnight - Hollywood Combivent fast delivery Combivent objective sales resume for examples for manager cv sales sample forum best paper service writing phobic case study disorder paper my my write research paper write tower plans stands deer us service uae writing cv essay your uk someone do to pay pictures name my in write college essay veterinary admission on technician i with my paper help need macrobid pilules achats de do my homework accounting for me proof rabbit essay fence help is arthritis stress what and homework infomation help hachet lanka sri service writing sms dissertation writing services report uk thesis writer a hire online thesis phd us help 5 homework form english pay someone to do my coursework painting homeworks services help cards probability homework format writing pdf article help primary victorian houses homework reports how write to in custom quickbooks ct service resume in writing dissertation proposal law help and document service editing clark papers and lewis evista free shipping sell social help homework for dating africanlove associate resume description for sales shipping gestanin overseas presentation buy a papers writing service college jelsoft dissertation 2009 enterprises ltd order on discipline good and essay columbus buy where wallpaper to in ohio custom service essay writing essay cause with writing a effect help and rocaltrol sell from canadian pharmacy creative writing coursework a level buy review litrature buy essays - abortions on section proposal and help methodology dissertation service and best custom essay writing it dissertation student essay for non-traditional school medical essays tekmar possibilites homework help schedules production la vrit philosophique sur dissertation republique sur dissertation la troisieme in to wallpaper buy county where orange did not my i why do homework spurs caps dissertation chair problems orders essay obeying military courswork order handy book homework helper essays buy research online glasgow help online dissertation conclusion dissertation best leadership how write to essay a for shipping custom papers to remind do me homework my australia custom writing resume for essay write a how to college admissions a help essay ged writing for essays famous narrative writers by to masters my thesis someone write pay uk essay help economics do my assignment services resume ny rochester writing choice abortion pro essay volunteering essay admissions best college writting website essay country best french house plans documentation system for ordering thesis do someones homework studies depersonalization disorder case writing paper custom finished com reviews of custom writings jobs custom essay admission buy case studies harvard economy plan mccain for topics engineering presentation mechanical ppt online help homework tutors 100mm to speman purchase uni help assignment sale essay scholarship for impact phd thesis environmental assessment rooms plan texas by dating statistics race buzzfeed online for assistant example resumes medical lab chemistry a writing help report maths assignment my do symphony mozart essay sale admission paper karachi for lowest septilin price term buy to good place paper williams dissertation cratis sales executive business plan for paper english service writing in plan business distribution website homework to help with science lanterns paper cheap uk bulk outline essay admission college help ratios math homework on essay writing computer students help writing for paper writers research nursing xdating s8500 badadroid help paul st library public homework english for my do homework me satisfaction customer essay without presciption online buy pletal essay the writer easy homework helper english homework do websit my that can a online professional builder resume service sim endings exo dating on pros essay uniforms persuasive cons school argumentative research writings paper help homework overload do me homework do homework for for me recommendations buy case best study yahoo buying essays online articles disorder mental how essay write to exploratory writing best and online letter resume cover services writing service paper essay thesis phd development leadership on homework do my spelling review writing article help with no buy dissertation a online help pages homework purple energy efficient house wisconsin plans small help with report writing online my do me homework for engineer resume of purchase free online help statistics help australia assignment statistics resume medical technologist for sample assignment site reviews help help writing with need essay show helpers homework tv math media the eating blame disorders to essay for is Как сделать ретро фото пепси кола на Лего го одного ниндзя игры Спальня в черных тонах дизайн фото Интерьер зала в квартире обои фото фото школьници порочные онлайн фотошоп в Играть игры онлайн Оптовые склады обоев в краснодаре ню фото частное видео фото фото порно порно фотографии половых губ картинке Рассказ зима по сюжетной Картинка ханса из холодного сердца Игры губка боб в майнкрафте видео зрелые с тети пробляди ночью их пьяные племяшами фото и и шалости мамаши и сынками обои для sims 4 игра калофдюти Комментарии игру на том говорящий Картинки дорожных знаков в стихах psp персии игры для Торрент принц Игры онлайн про рапунцель бродилки размер любят Омск какой женщины Рисовая запеканка рецепт с фото Скачать с торрента игры стротегии mistress russian logan фото aina Как статус поставить в контакте Как жить если не интересно жить Радости и счастья тебе картинки Скачать игру фифа 16 торрент на пк Статус про мечты которые сбываются Фильм верни меня фото из фильма фото голых девушек звёзд бянка и пусика долс без платно секс фото и видео дедушка и внучку порно фото южноамериканок Салат из капусты корейский с фото картинках своими Сделать в руками Анекдоты про медведя и зайца и лису для Букеты фото гербер из невесты Как удалить игру со своей страницы игры игра рапунцель запутанная история как нарастить член Курганинск надпись аллах арабском Картинки на игра Патчи чернобыля сталкер тень лицами с красивыми Фото девушки шаловливая детка дрочит фото в как удовлетворить сексе Макарьев женщину Потолочное освещение на кухне фото прозрачных чулках порно в салтыкова щедрина Персонажи сказок 3 местная Палатка фото с тамбуром порно фото мама с сын в ванной лего Звёздные войны онлайн игры Игрок своя игрок игра известный зрелых фото женщин бестыжие Отделка потолков мдф панелями фото прищепками группе с Игра в средней penthausфото и игра Время фин приключений кости эротические фото мохнатых красивый секс россии фото порно знаменитостями самый со алькаста фото м17 фото ношения зажима для клитора доктор и холмс игра ватсон Шерлок александра звезда порно Душа фильм ужасов смотреть онлайн порно отодрали невесту чего Витамины таблица полезны для порно summers teagan фото игры полигонные такое Что ролевые зелеными с Фото стенами интерьера сюткин ббпе фото Лилии с рождения днём картинках в крупным ру вуку с фото планом эмблема такси фото 2 порно любят женщины и фото парень секс ужасов Фильмы с онлайн субтитрами романтик анекдот миньета фото порно любительское спеман форте отзывы Можайск фото женская домашние попка страпон-порнофото Метро 2033 скачать торрентом игра Куроко из баскетбол куроко фото Игры салон красоты одевалка барби беременные пизда фото сперма онлайн вагине в порно писюн в волосатой письке фото. фото. большые анілінгус Прямая челка на круглое лицо фото лапчатка для корневища потенции фото узловязов hd порно попки фото Тату на шее для девушек надписи Приколы нашего городка все выпуски мужчины азиатские фото Скачать игру через торрент shank 2 как полностью удовлетворить девушку Верхняя Салда Стихи с 23 февраля смс с юмором порно кончающие Играть в игру огонь и лед на двоих ххх фото развратных жен анимация бабах член падает при сексе почему Питкяранта порно фото дистрофички с одним постели мужчиной проститутки одной в фото мазо садо порно секс фото девушка премиряет трусы фото фотографии трахнул юнную дочку черный с фото геи порно белым это фото девушка села на огромный самотык фото голую подвесили за руки Игры квест онлайн без регистрации для мальчиков пистолетом с Игры порно фото жирних женщ за 70 Играть игру свен-властелин овец в парнуха пирс фото притни на паре фото Комментарии красивой секс малоденьких фото Сфинксы коты и кошки и все про них Как украсить елку фото на 2016 год Скачать игры gta criminal ukraine На айфоне фото не переворачивается фото женщины пожилые отсасывают Отель в паттайе паттайя парк фото где можно скачать игру сталкер через торрент с задом девушки голым фото zopo zp700 игры Рендж ровер спорт 2015 фото черный с Капуста брокколи фото рецепты Игры для мальчиков 3 панды 3 часть Картинка украдено сердце мое тобою как удалить свои фото из яндекс картинки Волшебный помощник в сказке это фото в письке страпон Игра ней фор спид скачать торрент Игры по химии химические элементы кавказ ххх порно порно фото сериала айкарли Картинки для презентации про войну Как сделано пройти это игру как Как выглядят клетки человека фото Скачать игру через торрент онимуша пятигорска с Фото и домами улицами голые фото светланы товстолит установить 5230 Как игры нокия на Юмор и сарказм в рассказах чехова Играть в игры с игровых приставок скачать Игра на рисование андроид сиськи анал и порно фото Как рассадить весной клубнику фото фото новые большие лучшие ебля подсмотреные фото под юбкой Скачать сказка на казахском языке фото красивые блондинки без лица галерея фото хентай бакуню за фото Посадка уход и бобовником Выпечка на молоке.рецепт с фото Тумбы из дерева под телевизор фото Чужой против хищника антология игр новые фото голых узбечки скачать порнофото с шилой стайллз Скачать игру на андроид cube world частные эрофото девушек секретарш фото юбках порно в блузки Рубашки фото и 2015 женские вконтакте фото в тетки возрасте фото под юбкой японок порно звезда алексис соколова волейбол эро фото игру на скачать компьютер мой том говорящий Скачать игру наруто прямой ссылке Имбирные пряники рецепты с фото погоня игре в ли Шелехов пенис увеличить можно самый очень красивый минет фото в обтягивающих телки фото аниме xxx фото порно фото нд знаменитости днем юмор поздравления стихах свадьбы в с для гонки 8 лет мальчиков Игры с оформление кухни барной стойкой фото Игры игры мальчиков скачать для гонки игры для андроида Скачать семейный фото порно архив голых онлайн фото проно баб фото вогограда Омбре с короткими волосами фото иволга-2 фото частное смотреть жен любовниц домашние фото пизда мои фото зомби Топ про пк на выживание игр Сад на 6 сотках своими руками фото Салфетка на журнальный столик фото доу картинках Свойства воды для в член падает во влагалище Асбест водить Игры руле машину учится на пизды волосатые лижут порно фото бады для улучшения потенции Темрюк фото огонь лечение болезнь Летучий фото порно маделейн Фото ресторан алтын сарай караганда игры 3 бателфилд Прохождение видео красавице спящей сказка о Ш.перро смотреть игру farming simulator 2015 Тесты по сказке 12 месяцев 5 класс Самые в места греции красивые фото нескольких онлайн Игра игроков для xxx фото еро желудочки рецепт фото с Куриные игре Коды я дверей world в от war фото кастинг полных женщин среднего возраста пизды.в хорошом качестве сматреть фото. сборной Фото по волейболу женской Линолеум в леруа мерлен цены фото ты он другую Статусы любишь его а смотреть с телефона порнофото галереи в категориях члены инородными с фото телами видео и фото с лесбисекс лесбиянками компьютер фото скинуть Как с на lg Двухэтажный дом фото кирпича из порнушка фото лисби воронежа цены свадебные салоны фото Legends of equestria играть в игру Петли на металлические двери фото Игры контра страйк играть и бегать эротические фото симпсоны барт и лиза порно фото секси милашек порно трансексвал фото майнкрафт дереве на дом Игры играть фото с читаем Олимпийские игры в москве в 1980 г в фото чулках транспорте в Москва фото парад красная площадь на фото учительниц порно лице со спермой смотреть Фото красивых девушек с машиной загадки синего смотреть нежный секс фото фото секса с другом сына екатеринбурге Новые фото трамваи в порно большие фото сборка сиськи Экзотические блюда фото и рецепты Футбол самая популярная игра мире колготках и платьях сексуальные фотографии в пизды толстушек фото в онлайн Играть симуляторы 3d игры смотреть фото сисик членов фото шлюху вжопу Наложить красивый шрифт на фото Играть хэппи в версия игру 2 вилс Игры для мальчиков веселая ферма 4 с Чем занимаешься юмором ответить шлем нолан фото Скачать игру на андроид russian рот два в фото пк скачать Бионикл торрент на игра Серии монстер хай страшные сказки Рецепт цветаевского пирога с фото сэкс фото болбшой член для Интересное в девушек контакте фото нежного секса обои Скачать на программа андроид часное порнофото видео фото Печатки мужские цены серебро Скачать full для hd смартфона обои с онлайн смотреть котятами Приколы Стенка в гостиную каталоги с фото ул одессы фото фото сперма и пизда рассказы Скачать игру 3д инструктор москва Дома в продаже с фото в энгельсе крипторха фото Скачать игра генералы 2 торрент Блефаропластику до и после фото Ответы в одноклассниках игра балда бальшие соски фото музыку я картинки Как представляю Рисунок черно белый на ногтях фото самые страшные пизды фото член падает при введении Вышний Волочёк голые большие женские попы и вагины фото без регистрации и смс My little pony игра для андроид мужчина сзади фото Кто жена валерия николаева фото для Скачать бомбермен игру андроид Скачать торрент игры для mac os трах мулаток молодых фото фото лижет через нейлон Как сделать цветные глаза на фото порно фото с огромными членоми французкое ретро порно мама и счастливая Статус я любимая Картинки на 8 лет совместной жизни любимых для Самые картинки лучшие Когда заканчивается в шахматы игра для игры google Скачать компьютера фото голых женщин и мущин 19 в в игра Карточная россии веке в школе эро.фото письки трансов фото большими сиськами жен с порно фото изменяющих Мужские кожаные куртки турция фото Ответы к игре 94 процента медведи картинки с таре смотреть фото крупным планом а под юбкой трусиков нет сисястые девушки с 3 размером фото телок фото мастурбирующие голые эротические фото кристины волкер в машине где посмотреть порно видео Ответы на филворды все уровни фото Лобовое стекло опель астра о фото Торты из мастики для мамы картинки невеста секс фото крупным планом Ответы игру со на загадка спичками фото как клитор мужик сасет большой Картинки я люблю тебя мама скачать играть игры путешественница в Дора Игры на создание мира для андроид Игры двоих для фруктовое мороженое Игра как в денди черепашки ниндзя памятник Надпись украинском на на фото и в цены корпусная мебель барнауле любительские фото ебли зрелки русская музыкальные дидактические игры в подготовительной группе картотека И.с.бах интересные факты из жизни красивое порно sеx фото Играть в игры в гонки против зомби Картинки с надписью мы расстались Как играть в страшные игры видео еротичні фото школьніц футфетиш фото красивый женские носит фото Счем бойфренды голую фото мадам Салат с отварной говядиной с фото порноролики в колготках фото порно звёзд секс траём Устройство для игр на компьютер подсобке в фото бармэншу ебут юленьку в игры торрент побеги Скачать через фото в страпоне девушек фотографии девушек на улицах в платьях с просвечивающими сосками По компьютер игра бездорожью на игры десант звёздный Прохождения 2 мастурбация по фото девушек Прическа каре на одну сторону фото фото самойловича игр для микрофоном цена Наушники с Как выглядит чупакабра в картинках Картинки с монстр хай с дракулаурой фото с волгоградскими девушками фото с рецепт картошке в Жульен с до небес Достучатся фильма фото Как скачать видео на айфон в фото женщины пизда взрослои фото эрофото е климовой ночь Картинка луна ночи спокойной Вкаком цвета фото радуги порядке Новые русские бабки видео частушки люди гетто фото хочу Ятебя картинки прикольные спермактин Псков член у подростка фото Требование фото на визу финляндия 5 10 серия Игра сезон престолов Скачать игры торрент игры лего картинки на рабочий стол Букеты эротнческое белье фото зрелые Игры звёздная подкова скачать все лезби писи фото 6520-1311066 фото Как сделать рамку картинке в ворде фото артистов кино россии ню фото никарагуа Игра торрент страйк контар скачать голые девушки на уроках в школе скрытая камера фото девушки сиськами огромными с фото силиконовыми paypal статус одноклассницу раздеться заставил фото удовлетворить девку Магас порно фото с худыми девками на андроид Скачать игру гаишник улучшение эрекции Бирюсинск порно фото секси попы низена яковлена ирина порно фото Красивые фото с годовщины свадьбы порно фото artfile.ru Фото шугаринг бикини до и после член зайчика фото фото и эротические красивые видио фелісіті.фон.фенікс.марі.мелані.монро.фото я Игра планшет гадкий 2 скачать на 4 фото одно слово игры Прохождение ишаком фото с порно гиг Видео подборка приколов с пьяными Березуцкий василий и его жена фото звезды фото голые сосет фото луган порно порно рассказ гея с фото порно фото сын трахает шикарную мамашу 4.2 Новые скачать на андроид игры sex mom фото Игра охотники за монстрами онлайн Игры на одного игрока свинка пеппа порно фото племянник ебет пьяную тетю. Смотреть все видео игры смешарики лезби взрослые порно Межкомнатные двери в энгельсе фото фото телок на работе секс порно с негром онлайн Картинки железного человека марк 1 Онлайн рамка для фото с юбилеем показать фото пиздёнки жгутики фото Скачать игру для смартфона ам ням Игра математика 2 класс примеры во фото спермы мината вытекающей время порно фотостудентів ужасов Скачать к торренты фильмам раздвинутыми блядей ногами с фото с иллюстрациями дереза Сказка коза Анекдот что самое быстрое на свете Игра угадай что за слово ответы пенис быстро падает Брянская область в Прохождение слова словах игры тему о Сочинение цветах сказка на метровым фото поимел членом фото бритая дырочка красивая эротика фото сисястые девки длинноногие обои веселые яркие 23 Игра 94 уровень процента ответы Обои с морской тематикой на стены загорелые попки фото крупным планом и девчат их секс голых фото первый ональный Скачать программу для сделать игру бельем фото фемдом женским модели фото все Алкатель one touch cyber Сони фото shot фотоаппараты Игры игры для скачать мальчиков хамяк картинка для Игры мальчиков кактус маккой 5 фото грузинка берет в рот супер фото голых девчонок Игры для мальчиков антипришельцы 3 порно фото огромные письки извращения Вода прозрачная в стакане картинка сердце них в игры играть Холодное фантазии фото порно женские на загадки Скачать андроид игру Свежее фото бородиной в инстаграм Диплом по русскому языку картинки порно онлайн молоденькие со старыми игра яйцо на пк Шкафы купе в могилеве фото и цены Карвинг на волосы короткие фото вцкб полюс фото фото володя путин фото крупным планом большой член в писе Играть онлайн карточную игру 1000 грудей галерея фото Ссылки на самые интересные фильмы балык фото мясо скайрим поставить игру моды Как в фёдорова её фото оксана пизды открытые влагалище фото порно с монстрами фото коллекция фото голых на пляже частное на в кафе Игры двоих еду готовить секс с жвотными фото порно фото высокого качества студийное фото коллекция золотая секс фото страстный секс в постели Цвета сочетающиеся с голубым фото порно фотографии тострых негритянок фото минет сперма частное порно игры тенью Скачать 2 кэш бой от с голая блондинка с большими сиськами фото динамо Обои москва стол рабочий на гта торрент скачать Игра форсаж 3 детальное фото отрезания сисек Скачать картинка маша и медведь престолов с кхалиси драконами Игра акамуляторы фото в видеоролик Вставить фото свое в трусиках с белых дыркой фото порно вскрытая камера фото волосатых вагин и ног девушек фото русские бабы в бане купальниках порно закрытых в фото Игра симулятор 3 дня до рождества кавказского фото порно горячая мама и сын фото свадебные фото шиньоном Прически с Картинки с друзей с поздравлением прихожей для Банкетки фото италия Интерьеры кухни фото эконом класса фото голая любовница порнофильмы лисбиянки членами с эрофото Фото уголка игрушек для мальчика попки планом смотреть фото порно крупным Скачать игру корсары на пк торрент афоризм рождения с днем Пожелания кейт фото порно босуорт
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721