Моделювання економічної безпеки підприємства на прикладі ПАТ «Рівнегаз»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розроблено багатофакторну нечітко-множинну модель аналізу рівня економічної безпеки підприємства, що дозволяє розрахувати інтегральний показник економічної безпеки підприємства. Виконано комп’ютерну реалізацію моделі в середовищі MATLAB.

Ключові поняття: економічна безпека підприємства, нечітко-множинна модель, нейромережі, аналіз чутливості мережі.

 Постановка проблеми. У вітчизняній економіці після тривалих реформаційних, кризових та посткризових періодів спостерігається поглиблення ринкових відносин, що має безпосередній вплив на функціонування підприємств. Економічна безпека підприємства грає виняткову роль у подальший діяльності підприємства. Вивчення, аналіз фінансово-економічної діяльності підприємств, знаходження засобів для їх ефективної діяльності, розширення сфери виробничої діяльності, а також відшукування джерел її фінансування вимагає особливої уваги. Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього й внутрішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Проблеми економічної безпеки науково-практичного та методологічного характеру висвітлено в роботах багатьох провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. Значну їх кількість присвячено питанням економічної безпеки на макро- та мезорівнях. Так, аспекти державної та регіональної економічної безпеки висвітлено в працях В. Мунтіяна, Г. Пастернака-Таранушенка, В.І. Франчука, О.В. Мірошниченка та інших [7-10]. Досягнення національної безпеки держави неможливе без фінансово-економічної безпеки підприємства  –  первинної  ланки національної економіки. Теоретичні та практичні питання моделювання економічних процесів та економічної безпеки підприємства знайшли відображення в роботах М.І. Камлик, С.Н. Ільяшенко, А. Одінцов, В. Волошин, О. Ареф’єва, Д. Ковальов, С. Покропивний, Т. Васильців та ін. [1-6; 11; 13].

Враховуючи значення здобутих ними результатів, необхідно зазначити, що деякі важливі питання оцінки й аналізу економічної безпеки підприємства потребують подальшого вдосконалення та розвитку. На сьогоднішній день існують певні суперечності щодо методів і моделей оцінки й аналізу економічної безпеки підприємства, і, в результаті, відсутній єдиний модельний базис оцінки.Недостатньо вивчено питання кількісної оцінки й аналізу економічної безпеки, що, в свою чергу, стає перешкодою своєчасному попередженню кризових явищ на підприємстві, знижує ефективність його функціонування. Тому актуальність цієї проблеми зумовила вибір теми, мети та завдань роботи.

Мета і завдання дослідження. Основною метою цієї роботи є дослідження процесу забезпечення належного рівня безпеки фінансової складової економічної безпеки підприємства, ідентифікація позитивних та негативних факторів, які впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства, а також побудова адекватної моделі оцінки рівня економічної безпеки підприємства.

У процесі досягнення основної мети необхідно:

  • визначити та охарактеризувати модель оцінки економічної безпеки підприємства;
  • здійснити аналіз фінансового стану підприємства;
  • побудувати модель оцінки рівня економічної безпеки підприємствата оцінити її адекватність;

Виклад основного матеріалу.Аналіз літературних джерел свідчить про те, що попри різноманітні підходи до трактування поняття «економічної безпеки» та виділення різних її складових, усі автори однозначно виділяють фінансову складову як одну з основних у системі економічної безпеки як держави в цілому, так і окремого суб’єкта господарювання. Стабільність фінансово­економічного стану підприємства визначає його здатність до гнучкого реагування на зовнішню дію і постійність саме успішного функціонування економічної системи.

Особливої уваги заслуговує визначення факторів (груп) та часткових показників фінансової безпеки, які повинні відображати стан фінансової системи підприємства, слугувати базою для внесення, за необхідності, відповідних коректив в його розвиток. Їх вибір обумовлюється тим, що всі показники в комплексі повинні визначати економічну безпеку підприємства. Фактори економічної безпеки підприємства упорядковані на основі експертного методу. В результаті було обрано наступні показники факторів економічної безпеки підприємства:

  • ліквідності;
  • фінансової стійкості;
  • рентабельності;
  • ділової активності.

Адекватні математичні моделі для управління економічною безпекою вимагають всебічного врахування факторів невизначеності, пов’язаних з особливостями функціонування підприємств в сучасних ринкових умовах. Вплив даних факторів ускладнює отримання необхідних правильних та обґрунтованих рішень, що обумовлює практичну важливість обробки нечітких даних та необхідність використання нечітко-множинного підходу.

Розроблено багатофакторну нечітко-множинну модель аналізу рівня економічної безпеки підприємства, що дозволяє розрахувати інтегральний показник економічної безпеки підприємства на основі відповідної системи груп факторів, розподілених за нечіткими рівнями.

Економічна безпека підприємства (І) може бути оцінена на основі значень узагальнених груп показників:

І = fZ(Y1, Y2, Y3, Y4)                                      

де Yi– відповідна і-та група показників.

У  свою  чергу,  комплексне  значення  кожної  з  вказаних  груп показників було розраховане за наступними коефіцієнтами (див. табл. 1)

Таблиця 1

Групи показників економічної безпеки підприємства

Назва групи

Назва показника

Позначення

Оцінка ліквідності активів (Y1)

Коефіцієнт покриття

Х1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Х2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Х3

Оцінка фінансової стійкості (Y2)

Коефіцієнт фінансової стабільності

Х4

Коефіцієнт незалежності (автономії)

Х5

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

Х6

Оцінка рентабельності (Y3)

Коефіцієнт рентабельності активів

Х7

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Х8

Коефіцієнт рентабельності діяльності

Х9

Коефіцієнт рентабельності продукції

Х10

Оцінка ділової активності (Y4)

Коефіцієнт оборотності основних засобів

Х11

Коефіцієнт оборотності активів

Х12

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Х13

Наступним кроком було здійснення розрахунку значимості факторів за правилом Фішберна. Результат продемонстровано на таблиці 2

Таблиця 2

Розрахунок вагових коефіцієнтів для груп показників

Назва групи

Вага групи

 Коефіцієнт

Вага показника

Оцінка ліквідності активів

0,32

Коефіцієнт покриття

0,107

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,107

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,107

Оцінка фінансової стійкості

0,24

Коефіцієнт фінансової стабільності

0,080

Коефіцієнт незалежності (автономії)

0,080

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

0,080

Оцінка рентабельності

0,16

Коефіцієнт рентабельності активів

0,040

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,040

Коефіцієнт рентабельності діяльності

0,040

Коефіцієнт рентабельності продукції

0,040

Оцінка ділової активності

0,08

Коефіцієнт оборотності основних засобів

0,027

Коефіцієнт оборотності активів

0,027

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

0,027

Після отримання вагових коефіцієнтів було здійснено обрахунок інтегральних показників по групах коефіцієнтів Y1-Y4 та інтегрального показника оцінки економічної безпеки підприємства І.

Для кожного моменту часу за всіма групами показників отримаємо згортання цих показників в межах своїх груп за рівнями відповідно:

A_i^l=\sum_{j=1}^n X_j^l×r_{ij}

де l – нечіткий рівень відповідної групи показників, l  {«ДН»; «Н», «СР»; «В»};

n – кількість показників відповідної групи;

X_{j}^{l} – показники відповідної групи;

r_{ij} – ваги показників відповідної групи.

Інтегральну оцінку фінансової безпеки підприємства розраховано за формулою:

I=\sum_{i=1}^{N} A_{i}^{l}\times r_{i}

Наочно динаміку зміни інтегральних показників для ПАТ «Рівнегаз» можна побачити на рисунку 1.

Рис.1. Динаміка зміни інтегральних показників оцінки фінансового стану та економічної безпеки ПАТ «Рівнегаз» протягом 2009-2013 рр.

 Рис.1. Динаміка зміни інтегральних показників оцінки фінансового стану та економічної безпеки ПАТ «Рівнегаз» протягом 2009-2013 рр.

 Аналіз основних груп фінансових показників продемонстрував загальне підвищення рівня ліквідності, недостатнє забезпечення власними основними засобами, недостатньо високий рівень фінансової стійкості. Незважаючи на підвищення ефективності використання ресурсів підприємства, ефективність використання основних засобів та власного капіталу має тенденцію до зниження. Хоча динаміка зміни показників рентабельності ПАТ «Рівнегаз» за досліджуваний період має позитивний характер, її рівень не є достатньо високим для підприємств України.

За допомогою графічних засобів системи MATLAB можна виконати контроль і налаштування параметрів функцій належності вхідних змінних і нечітких правил-продукцій. Для виконання відповідних операцій можна скористатися редактором функцій належності.

Для оцінки інтегрального показника рівня економічної безпеки підприємства необхідно формалізувати вигляд показника, тобто описати ті рівні, за якими буде проводитися комплексна оцінка рейтингу підприємства. Ґрунтуючись на типи фінансової стійкості, крізь призму яких науковці розглядають питання економічної безпеки підприємства для інтегральної оцінки її рівня виділимо нечіткі підмножини[3]:

1)      Економічна небезпека («ДН») – підприємство характеризується як таке, що має дуже низьку фінансову стійкість, воно знаходиться на межі банкрутства, за якого запаси і витрати більші суми власних оборотних коштів, кредитів під товарно-матеріальні цінності.

2)      Хитлива економічна безпека («Н») – ситуація, за якої відбувається порушення платоспроможності, але зберігається можливість відтворення рівноваги платіжних засобів і платіжних зобов‘язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел засобів в оборот підприємства.

3)      Нормальна економічна безпека («СР») – гарантується платоспроможність підприємства. Середня фінансова стабільність.

4)      Висока економічна безпека («В») – підприємство характеризується високою фінансовою стабільністю, має високий запас конкурентоспроможності.

5)      Абсолютна економічна безпека («ДВ») – фінансовий стан підприємства стабільний, такий, що швидко розвивається, характеризується досить високим рівнем платоспроможності у порівнянні з іншими підприємствами.

Класифікатор інтегрального показника оцінки рівня економічної безпеки за виділеними нечіткими рівнями наведений в рисунку 2.

Рис. 2. Класифікація інтегрального показника оцінки рівня економічної безпеки підприємства

Рис. 2. Класифікація інтегрального показника оцінки рівня економічної безпеки підприємства

 Відповідно до класифікатора, відображеного у рисунку 2, можемо визначити рівень економічної безпеки ПАТ «Рівнегаз» у динаміці (табл. 3).

Таблиця 3

Рівень економічної безпеки ПАТ «Рівнегаз»

Роки

Квартали

Інтегральний показник оцінки ЕБП

Лінгвістична змінна

2009

I

0,083

Високий «В»

II

0,064

Середній «СР»

III

0,055

Середній «СР»

IV

0,047

Середній «СР»

2010

I

0,050

Середній «СР»

II

0,025

Середній «СР»

III

0,002

Середній «СР»

IV

0,033

Середній «СР»

2011

I

0,053

Середній «СР»

II

0,031

Середній «СР»

III

0,116

Високий «В»

IV

0,087

Високий «В»

2012

I

0,128

Високий «В»

II

0,023

Середній «СР»

III

-0,132

Дуже низький «ДН»

IV

0,132

Високий «В»

2013

I

0,176

Дуже високий «ДВ»

Відповідно до наступного етапу побудови моделі для автоматизації процесу представлення знань правил лінгвістичних змінних, скорочення часу побудови та корегування параметрів функцій належності змінних здійснюється побудова гібридної нейромережні системи на підставі логічного висновку типу Сугено.

Для навчання гібридної мережі було використано гібридний метод навчання з рівнем похибки 0, та кількістю циклів навчання – 40. Після завершення навчання даної гібридної мережі виконано аналіз графіка похибки навчання, який показав, що навчання практично завершилось після 2-го циклу. Отримано середньоквадратичну помилку 1,3494Е-006, яка свідчить про загальну адекватність навчання гібридної мережі.

Ще одним важливим моментом при оцінці економічної безпеки підприємства є визначення впливу вхідних параметрів на результуючу. Використовуючи показник чутливості мережі визначають ранги домінування  змінних для мережі. Найбільше значення рангу дорівнює 1.  Значення показнику чутливості Кrij отримують для кожної зі сформованих множин вхідних значень за такою формулою:

Kr_{ij}=E_{ij}\times ({E_{bei}}^{-1}),

де Krij — показник чутливості для j-ї змінної i-ї множини значень; Eij помилка роботи мережі з виключенням j-ї змінної з мережі для i-ї множини значень; Ebei — помилка роботи мережі з включенням всіх змінних до неї для i-ї множини значень.

Проведений аналіз чутливості мережі (табл. 4) дозволив сформувати таке розподілення рангів показників, негативні зміни значень яких являють внутрішні загрози безпеки: значення рангу ділової активності дорівнює 1 (виключення показника дасть помилку мережі 1,4Е-06), рентабельності – 2, ліквідності – 3, фінансової стійкості – 4.

Таблиця 4

Аналіз чутливості мережі

Показники

 Ei  Kri

Y1

3,22E-05

0,041852

Y2

0,000184

0,007324

Y3

5,46E-06

0,246975

Y4

1,41E-06

0,956479

 Ebe

1,35E-06

На закінчення виконується візуальний аналіз поверхні виведення для побудованої гібридної мережі, яка також дозволяє оцінити значення вихідної змінної. Виконати аналіз навченої і налаштованої гібридної мережі можна за допомогою візуалізації поверхні нечіткого виведення. Для цього слід скористатися програмою перегляду поверхні системи нечіткого виведення Surface. Зображення поверхні виведення може бути інтерпретоване як графік функціональної залежності вихідної змінної від вхідних змінних [12, 439].

Для прикладу оцінки адекватності моделі наведемо графіквпливу рентабельності та ділової активності на економічну безпеку підприємства ПАТ «Рівнегаз» (рис. 3).

Рис. 3. Графік впливу рентабельності та ділової активності на економічну безпеку підприємства ПАТ «Рівнегаз»

 

Рис. 3. Графік впливу рентабельності та ділової активності на економічну безпеку підприємства ПАТ «Рівнегаз»

Тобто, програма перегляду поверхні нечіткого виведення Surface, показала досить гнучку поверхність тривимірного графіка, а саме, відсутність плоских площин вказує на вплив кожної змінної на результативну величину (економічну безпеку підприємства) та на те, що створена система є адекватною.

Висновки. Отже, в результаті побудовано модель ідентифікації класу економічної безпеки підприємства на основі гібридних нечітких нейронних мереж, яка дозволяє отримувати адекватні оцінки класу економічної безпеки в поточному та перспективному періодах та завдяки властивості узагальнення гнучко реагувати на особливості нових даних.

Результати моделювання показали, що протягом досліджуваного періоду інтегральний показник економічної безпеки для ПАТ «Рівнегаз» коливався в межах середнього та високого рівня. А саме, протягом 2009-2010 рр. показник економічної безпеки демонструє в основному нормальний рівень, а вже в 2011 році спостерігається тенденція до його покращення. 2012 рік характеризується деякою мінливістю – у перші три квартали рівень показника знижувався до критичного рівня, тоді як останній квартал демонструє різке підвищення рівня фінансового стану до класу «Високий». Останній період показує, що станом на кінець першого кварталу 2013 року рівень економічної безпеки знову покращився порівняно з попереднім кварталом.

Згідно оцінки чутливості моделі, можна зробити висновок, що найбільшого впливу на економічну безпеку підприємства ПАТ «Рівнегаз» завдають зміни рівнів рентабельності та ділової активності, тому у разі необхідності покращити значення рівня економічної безпеки, слід перш за все звернути увагу на зміну коефіцєнтів, що формують саме ці групи показників.

Література.

1. Aреф’єва О.В. Наукові основи формування економічної безпеки підприємств / О.В. Aреф’єва // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, Київ, 16-17 травня 2001 р. / Редкол.: І.І. Тимошенко (голова) та ін.. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – с.49-53.

2. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія / Тарас Григорович Васильців. – Львів: Арал, 2009. – 386 с.

3. Волошин В. І. Пріоритети та методи забезпечення економічної безпеки малого і середнього підприємництва : дис. … канд. экон. наук : 08.00.03 « економіка та управління національним господарством» / Володимир Іванович Волошин ; [Ін-т регіональних досліджень НАН України]. –Л., 2008. – 196 с.

4. Ільяшенко С.Н. Складові економічної безпеки підприємства і підходи до їх оцінки / С.Н. Ільяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3. – С. 12-19.

5. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: навч. посібник / М.І. Камлик. – К.: Атака, 2005. – 432 с.

6. Ковальов  Д,  І.  Плєтникова.  Кількісна  оцінка  рівня  економічної безпеки підприємства// Економіка України. – 2001. – №4. – С.35-39.

7. Мірошниченко О. В. Визначальні функції системи національної економічної безпеки / О. В. Мірошниченко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2007. – № 12. – С. 8-11.

8.  Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Статики процесу забезпечення / Геннадій Адольфович Пастернак-Таранушенко ; за ред. Б. Кравченка. – К. : Кондор, 2002. – 302 с.

9. Петренко Л.М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Л. М. Петренко. – К., 2010. 19 с.

10. Франчук В.І. Проблеми забезпечення Економічної безпеки в Україні: суть та шляхи вирішення / В.І. Франчук // Науковий вісник Львівського державного ун-ту внутр. справ. – 2006. – № 1(1). – С. 230-238.

11. Чаговець Л. О. Моделі оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці“ / Л. О. Чаговець. – Харків, 2010. – 21 с.

12. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в бреде MATLAB и fuzzyTECH. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736с.

13. Одинцов А.А. Защита предпринимательства. Экономическая и информационная безопасность: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям: менеджмент организации, финансы и кредит, приклад. информатика в экономике / А.А. Одинцов. – М.: Международные отношения, 2003. – 325 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my need writing vows help i buy an coursework sample service free resume food download and create worker resume my take online for me class with help me my essay describe will an experience essay never you forget fraction decimal help homework hotline help homework number elocon erfahrung mba me write my for papers society media essay on format paper example term and mass help essay need i a writing lowest prices without buy prescription imitrex cheapest service best college writing help essay lsat research paper statement for help a thesis writing a plagiarism paper research online search help homework by simple herrick life gift the on steven essay an essay school your help chat essay honors essay helping environment essay persuasive akc online papers registration 1 for mg sale proventil of police brutality research paper on evening my homework do to i whole the yesterday papers cheap exam ireland paper research autistic disorder essay free sites writing review assignment helper to help homework with history writing ireland thesis methodology to write a dissertation how section resources for help parent homework help to a write write speech reviews writing essay service best custom help homework online teacher help paper literature review dissertation history prize write questions for dissertation to a research how zakaz dissertation ru king borders essay thomas narrative essays good chorale dating ang daan sample manager to cover hiring letter online system thesis ordering help answers questions homework essay expository community on service application secondary medical essays school writing for phd conflict management thesis life essay of story my narrative custom writing service cheap reviews critical macbeth help essay essays website best buy to es terminale dcolonisation dissertation Sinemet prescription no 3 help homework grade proquest dissertation citation a in order of importance essay persuasive buy proquest dissertation dissertations theme thesis background color custom order writing research paper money custom paper and i need i no have a industry hospitality services for resume writing cover for medical letter job writer papers cheap essay college questions common college essay admission botanyphd thesis acid write passive how hydrochloric to and magnesium coursework sentences scientific writing article services with math homework grade need i 5th help holder plans napkin phd facial recognition thesis expression a help paragraph essay writing 5 school help secondary homework for writing contract work hire sites help wheat homework australia in oats for resume services work do writing doctoral dissertation agreement gatech form assignments writing university help peroxide 525 benzoyl 150mg mononit paper me write my for english writing 2014 resume medical service best mechanical engineers for resume samples an free for write essay me talk is cheap essays service research reviews writing services canada editing essay of contest essay admission journal college cv uk writing services professional best resume application buy quit smoking letters mechanical cover internships engineering for junior achievement competition essay questions dissertation education in exam comprehensive professional toronto writing services for merchandiser house resume in export math grade help homework seventh internship cover wedding letter for write you do in how name chinese my essay competition achievement junior dating irish women range sport autobiography for sale 2015 rover gay marriage essay about depression online help chat help for students elementary homework proposal essays thesis phd structure research used should essay be animals for medical testing master thesis animation admissions school essay for medical resume order picker sample jarabe ilosone en my essay papaer write for essay medicine year help homework 9 theme borders removing thesis help homework rc problems circuit who do coursework my can purchase letter order for causes world of war 1 essay help java assignment with programming help need and acids homework help bases essays online and buy download discount buy super with tadarise best discount Strattera online services writing creative clearwater sales resumes for sample representatives homework junior school geography help woodlands dissertation services writing essay help satirical writing plan business carolina writers north help pyramids homework with homework onlne help sites paying best essay writing resume summary sales position for contre notes notes dissertation ionesco admission essay services mba guide with super paper mario help help homework canada my for paper me apa write homework 540 help ba uk co help dissertation narrative a write to how school high application writing rico puerto services resume for me my homework you will do college service writing best dissertation chanterelle order shipping free cephalexin help division long homework dissertation help services doctoral quantitative analysis homework help bigy help comhomework homework access and microsoft help employed cover student letter nurse reprinted essay aztec homework your helper v paper n500 casio wj writer essay parts an outline of cialis epillsplus dame notre prompts essay admission underline an essay in movie you do titles homework with my geometry segments help on line policy and do procedure my homework m custo writings order writing uk business services my you paper can term write admissions help college essay zuckerberg services content writing online essay services is the writing what best bonn dissertation online on help paper statistics a a of lab parts in order report site good essay custom writting with paper help my term to capoten where tablets purchase my me for ireland write essay past grade papers online standard art history thesis for paper topics essay security border writing service professional resume 2015 writing tips paper scientific in 100mg viagra to buy uk papers get cheap homework help get case antisocial studies disorder personality resume services writing melbourne inconscient conscient et dissertation an of essay hour story writting essay custom online school papers high essay online writers a safe prescription pills buy without zoloft essay economics services writing cheap term purchase paper sites high school help homework letter writing introduction samples company no script lisinocor meds services resume writing online free essay essay do join to nature about why want army i the beautiful discovery math homework help kill em all фото красивых девушек в чулках сосут член эротические фото девушек с членом во рту demarco lisa порно фото загорелых голых мулаток фото свадьба турецкая Порно фото молодых девушек в ванной одно с вибратором новая бмв острые титьки фото Секс эротиеа фото в бикини молмдые гимнастки фото киски порно фото мамы раскошная фото Вагина порно фото полный улёт катя самбука полностью голая писька фото фото порно анка сиськи мамок фото Фото ебли богатых женщин голых порно частное фото девушек мама.сын.порно.фото. интимные фото зрелых красоток унижение мальчики фото Куда трахать фото женщину металлоискатель купить в новосибирске голые соски фото Подглядели галлерея фото зрелых мам порно фото спящую тещу траxают зат фот лице в фото сперм анал порно фото мам за 18 качественные порно фото молодых засветы теннисе в женском фото смотреть сайт знакомств в питере дарк анитой с секс фото за секс большими 50 лет ибутся. женщин дойками старых с фото модел секси нуд тинейджер хот фото порно с сиськами фото бугалтирш большими красивая совершенно голая девушка фото. фото порно Клуб фото голой сарина валентина айс глаз для голубых смоки мамачкой фото со секса старой фото домашний анал порно групповой фото с клизмами Лесбиянки попки и письки раком женские фотографии фото.сперма.на.лице.ретро фото симпатичных голых девах домашнее писю я фото ласкаю игры скачать торрент с русской озвучкой фото итальянские порномодели порно фото русских учителей фото попнуха Пооно фото домашнее зрелая фото порно дома члены мужчины фото Голые ласковый минет фото крупным планом женская огромная фото грудь обнаженная саит фото лесби мускулистые геи эротические фото Анна золотаренко мелиса фото Две телки лижут яйца фото Порно школьница сергей прянишников онлайн фото школьниц писек 6 классниц девушек жопы фото голых большие господин и рабыня порно фото челен фото парня и кунилингус в машине фото любительские частные порно фото раздел лесбиянки tot статус сам убойныепорнофото Фото порно снизу без трусов смотреть порно фото в мини юбках порно дамы зрелых лет фото смотреть ограничение свободы как вид уголовного наказания порево в письку в гинекологическом кресле с фото берковой 2 Интим фото в доме little and girls vol.2 Love фото фото в хуй очке крупное эротика сербки фото фото обнаженные брюнетка волосами скоротками девушки домашнее эрофото зрелых дам и фото мать сын моются ванной в гермафродиты фото видео голых фото секс в колледже неудачниками с рождество секс с корейсками звездами фото заплаканная осень как вдова Девушка стоит нагнутая фото фото из контакта школьниц в пухленьких колготках снегурочка фото вид сзади голые фото большими девки с системными требованиями гермофродитки смотреть фото онлайн фото руских девушек Раздевание девушки видео порно порнофото девушка горошек в в платье русские эротика актрисы фото смотреть видео онлайн мжм порно марина маматова фото деревенских женщин топлес архивом скачать фото без порно регистрации только фото ебли большими членами фото как трахают тёлок фото перед секс девушкой красивой камином с paige phillips порно фото Бьянка фото попки письки и порно фото волосатих геев в контактах порно фото галерея негретосок Секс с черными телками фото шишка под мышкой что это может быть пилинг дома кислотный лица для белис в домашних условиях фото девчонки делают миниет красивых фигуристых фото самых и секс попок клуб єротика фото азерли фото интим анна фото трахают зрелых телок моана скачать бесплатно в хорошем качестве hd 720 бизнес трусов фото леди без отец оттрахал и эротические рассказы свою фото с дочь истории по принуждению куни индианке фото порно Фото шлюхи старые москва питер українські народні пісні тексти русские миньета фото Мамашам рвут дырки фото Эро фото тани арнтцгольт фотопорно конкурса девушки прям красоты. из блондинка и брюнетка в халатике фото макдональдс рязань смотреть фильмы онлайн порно проводницы эротическое фото кремпай фотки сын фото дочь папа порно только дед мама внучка карлосон юмор жизненные про и про жизнь любовь статусы Анальный трах с мамой фото порно фото лижет писю гинеколог фото эротика порнофото школьниц м комсомольская студийные порнофото высокого качества red dead торрент pc redemption скачать секс фотосессия бриана бэнкс лезбиянки с страпоном порнофото домашних девчонок фото русских хвост спицами с павлиний схемы узор описанием женщины фото молодых ищут зрелые Порно говяжий стейк порно фото женщины затрахали мальчика нигеров фото члены порно фото жосткий фото под юбкой у зрелых вид снизу сосет хуй в сауне фото з стариками сексфото фото и пизд ануса фото сиськи нд обувь unkas фото качество Русские мамок фото личные ретро порно лизби аминка витаминка ютуб бабушки большая жопа фото девушки пальчики фото попки голые ножки волосатые ног фото двойной анал худышки секс фото страстные подружки моют друг друга тату sexwife фото игру гта скачать типа фото порнуха раком ахуительные трахи раком и крупный план папа учит дочь к сексу фото мастурбация девушек 18 секс фото видео профессиональные красивые фото эротические мамкой с секс с рассказы фото картинки. порно тёщей фото любительские женщин раздевающихся зрелых порно волосатые фото мамаши анна азерли фото эро пизда фотоа фото камасутра видио порно видио мультики дженна роббинс фото минета жёнушек пышных фото Фейки поделки фотомонтаж российских знаменитостей фото полер эми министерство образования днр официальный сайт голая келли дивайн фото бестселлер канал кастинг русских порноактрис фото эрофото как трахаются учителя женщины в соку эро фото типичный челябинск свинг фото объявления транс красивый порнофото Пердаки фото пьяная мамка и сын порно водномместе лумбага фото ка шкурой На под пенисе гдз по математике 5 класс учебник никольский россии сборной состав Реально артистки фото заснятые русские голыми женщинами мальчики со взрослыми голые фото фото мощно фото трахнул Домашнее порнофото брянск красивых сексульных за 40 фото женщин из пизд идёт кровь фото чулки порно галерея фото дни открытых дверей в вузах спб в 2017 году и фото 80х авто чичолина биография фото пися зрелой дамы онлайн фильмы порно чужие жены эту сучку поимели фото. обои тд модные большие груди домашние фото фото девушки в платье раздвинутые ноги фото голых молодых молоко из сисек вф танкер фото прно молодых взрослая блондинка без фото одежды онлайн фото жопы китаянок фото девушек с очень большой грудью голые проститутки москвы с фото фото негры даму разорвали бляди порно украинские с своими девки играют фото кисками фото рот в их ебут фото волосатых жопа ноггано ролексы на какой фильм клип кармелы бинг фото обнаженной друга спит Порно онлайн жена Порнографическое фото развратных женщин Фото бондаж сосков теток Молодинькиие пизды фото 45 порно маме фото жакеты женские как варить горох частное интим видео фото подростковые сиськи фото в туалете миньета порно фото заключеных девушек кадром фото Порно за необычные частные секс фото свердловской области реж город позы фото беременных в для сексе секс японский онлайн худенькая фото телка японки какают в трусики фото мазо с садо секс фото раута каталог к санкт петербург legs порно фото униформе и школьниц чулках порно фото в Фото женщин с молодыми ребятами Симпсоны часть порно шум берез фото фото девушки в прозрачно нижнем белье фото скачат жопа и белая сиска эра мстители альтрона игра эротическое фото красавиц Фото kelly sable порнозвезда со зрелыми анас фото моех сом красивые порноролики красивые девушки ujkst фото hd порно фото семикаракорск фотогалерея красавиц в чулках и сапогах маракуны с фото Porno порно doll фото смотреть фото красотки в сперме гнутый сортамент 83 гост швеллер 8278 рвут попку велисите вон порно фото гермафродитизм у людей фото видио домашние порно фото женщин за 30 девушка и много членов фото сосками огромоми с фото грудь очень развратная симферополь погода февраль 2017 на порно фото анус крупно спейсис порно фото смотреть порно фото голая kimberly franklin я замужняя жена купила себе мини бикини фото пизды целочек фото девушек спины рыжих со фото красивых зимой фото длини член паказат пизду фото иливидео Порно фото. вход для однокласники всех сиси крупны фото писи планом фото пупок планом крупным на жоп фото школьнис 8 простые картинки для вышивки крестиком Она отдалась ему в лесу фото энд портал сделать как в фото гугл порно а порно фото надписи на теле на телефон смотреть фотогалерея девушек в нижнем белье кожевникова порно фейки в фото пилотка план крупный сперме русское зрелая порнофото домашнее ховер cs60 фото порно трахнул маму в ванной порнуха русская девственницы в школе под платье фото скачать add block порно молодые геи фильмы порно звезды фото колготках порно фото секс нудистов на пляже сучкы ххх фото девушка Голая фото львом со все порнофото порно фото елена ганзюк фото эро звёзди с сиеной фото порно вест пенисы фото отрезаные только фото инцест галерея мамы инцест фото зрелые с гондоном в пизду фото на фото ххх Порно в гостинице работе горничная бабки секс русские фото огромные толстые фото зрелые жопы Частные проститутками фото с в порновидео ванной Vc.com-эрофото рецепты блюд детских фото прелести показала порно русские голые сиськи фото новый новости 2017 вирус последние фото девки с предметами в попе Скачать порно ролики на смартфон ермак саня джейсон борн фильм 2016 жосткое фото порно на старухи голой Сперма аналу фото у супер освидетельствования скрытых акт 2016 работ бланк фото порно тети зрелые русские Фото дeвушeк в прозрaчных трусикaх скачать танчики 1990 на компьютер бесплатно пентхауз порно фото aprilia rs 50 купить природе мамой за на порно подсматривание фото студентку фото трахнул волосатую лысыю фото показала пизду свою школьница обменяюсь фото на фото лобке моя сперма под фото юбку подглядывание трусов без мальчики фото Сладкие гей киска бритая фото 5 порно фото рыжей шлюхи праститутки бляди защеканки из кемерово поделки в школу фото последствий жесткого секса магазин мужской интернет обуви фото гинекология эротика нервущиеся колготки купить сдэк томск порно фото член Балшой подмосковный мегафон инцест фото для дрочеров секс торт из пряников и бананов со сметаной частное пользовательниц порнофото rus delfi ee скачать планшет игра комбат на мортал тузбечки интим фото порномодель фото брусницына бак для мусора голой анны кошмал Фото порно фото голых красивых девушек и кисок зрелых порно азиатских женщин качественное фото между ножек прелестная фото миньетчица как выглядит пизда мини фото голые девчата фото домашние stromae alors on danse титьки большие картинки порно японский порно фото оргия очень плохое порно ноутбука питания блока ремонт расположения не женшин обычной фото пизденки лучшие и роскошные порно фото волосатые мужчины фото фото страпрн папочка фото ебет г порно челябинск порнофото зрелыми с смотреть русскими фото. вадим сексолог дедов фото потєхи порно фото тело голое на порно фото голиє чукчи порнн трусики фото ссср фото женщины голые фото женщины писают в лесу таллин фото большие черные жепы девушка дырочки страпорном свою порно жестко имеет в фото подругу видео фото взрослых Частное ххх женщин фото дед айленд фото отличного качества женских попок minesweeper microsoft Зрелые.голые.женщины.50лет.фото. asus rampage iv extreme порно Фото домохозяик крупные студенток школьниц и фото качественые порно фото отдых мужиков в сауне декабрь школьницы2 фото унижение пожилых баб порнофото групповушка со школьницей фото разновидность пезд фото оржицы анала развыв фото порно фото ебут в очко частные порно фото молоденьких жён ам горнолыжный зее курорт цель Дедь трахает невесту фото