МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА у світлі нової освітньої парадигми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 371.2 (09)                                                                    Ольга Дуплійчук

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

 

У статті науково обґрунтовується мета, завдання, умови та принципи моделі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога у світлі нової освітньої парадигми; визначається три групи професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій, що реалізуються на чотирьох етапах в площинах теоретичної, практичної та дослідницької підготовки. 

Ключові слова: модель, професійно-педагогічна підготовка, майбутній вчитель-філолог, проектно-комунікативна технологія.

В статье научно обосновывается цель, задачи, условия и принципы модели профессионально-педагогической подготовки будущего учителя-филолога в свете новой образовательной парадигмы; определяется три группы профессионально-ориентированных проектно-коммуникативных технологий, реализуемых на четырех этапах в плоскостях теоретической, практической и исследовательской подготовки.

Ключевые слова: модель, профессионально-педагогическая подготовка, будущий учитель-филолог, проектно-коммуникативная технология.

The article deals with the scientific grounds of the goal, objectives, conditions and principles of professional pedagogical training’s model of prospective teachers philologists in the light of new educational paradigm. The author identified three groups of professionally-oriented project communicative technologies implemented on four stages in the context of theoretical, practical and research training.

Keywords: model, professional pedagogical training, prospective teachers philologists, design and communication technology, project communicative technology.

Досягнення високого рівня сформованості готовності випускника філологічного факультету педагогічного ВНЗ до професійної діяльності може бути здійснене лише при побудові навчання як цілісної системи, під якою прийнято розуміти певне ціле, що складається з взаємопов’язаних між собою елементів, при чому закони, принципи чи порядок зв’язку цих елементів створюють внутрішню структуру системи, а характер її взаємодії з оточуючим середовищем – її функціонування.

Побудова системи професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога представлено нами в моделі. Метод моделювання є одним із специфічних методів наукового дослідження. Особливості його застосування розглянуті в роботах В.І. Загвязинського, В.В. Краєвського, В.І. Михєєва, В.А. Штоффа та ін..

Створюючи модель професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій, ми керувалися визначенням поняття «модель» Є.В. Романова, який під педагогічною моделлю розуміє «узагальнений, абстрактно логічний образ конкретного феномена педагогічної системи, що відображає і репрезентує суттєві структурно-функціональні зв’язки об’єкта педагогічного дослідження, представлений в потрібній наочній формі і здатний давати нове знання про об’єкт моделювання» [4].

Враховуючи вищезазначене ми побудували модель процесу професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій. Схематично дана модель представлена на рис. 2.1.

 

Соціальне замовлення держави на підготовку компетентних вчителів-філологів у світлі нової освітньої парадигми

Мета: удосконалення системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій

Провідні завдання:

v Озброєння студентів знаннями зі спеціальності засобами проектно-комунікативних технологій;

v Розвиток у майбутніх вчителів-філологів вмінь та навичок використання проектно-комунікативних технологій у професійно-педагогічній діяльності;

v Формування у студентів ціннісного ставлення та позитивної мотивації до роботи з проектно-комунікативними технологіями.

Умови:

 • § реалізація міжпредметних зв’язків в процесі професійно-педагогічної підготовки вчителя  через актуалізацію навчальних предметів філологічного змісту з урахуванням загальнотеоретичного, соціокультурного, комунікативного аспектів
 • § розробка технологічного забезпечення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога у вигляді проектно-комунікативних технологій соціокультурного і міжкультурного змісту, направлених на формування особистості вчителя-мовника як предметника, дослідника та культуромовної особистості
 • § здійснення інтеграції теоретичної, практичної та дослідницької підготовки майбутнього вчителя-філолога через включення проектно-комунікативних технологій в педагогічний процес

 

 

 

Структура професійно-педагогічної підготовки

Теоретична підготовка

Дослідницька підготовка

Практична підготовка

Етапи:

 

1.Мотиваційно-ціннісний

 

2.Комунікативно-продуктивний

 

3.Професійно-діяльнісний

 

4.Аналітико-коректувальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій

Когнітивний компонент

Інтенційний компонент

Методичний компонент

Особистісний компонент

Рефлексивний компонент

Принципи:

 

 • § принцип соціально орієнтованого змісту навчальної діяльності
 • § принцип міжмовної комунікації
 • § принцип варіативності предметного змісту
 • § принцип контекстного навчання,
 • § принцип «двоплановості»
 • § принцип креативності
 • § принцип культуровідповідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології:

1.Проектно-комунікативні технології знаходження професійно значущих асоціацій.

 • § Технологія концепт-карт
 • § Технологія колажування
 • § Технологія паралельного читання
 1. 2. Проектно-комунікативні синкретичні технології
 • § Special Interest Group
 • § Lesson Study Group
 • § Focus Group

3.Проектно-комунікативні технології моделювання комунікативних і соціокультурно маркованих ситуацій.

 • § Віртуально-тренінгова технологія
 • § Технологія лінгвометодичних задач
 • § Технологія мовного досьє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформованість професійних вмінь (гностичних, комунікативних, організаційних, проектувальних, конструктивних).

Наявність знань в області проектно-комунікативних технологій, про можливості застосування проектно-комунікативних технологій в навчанні мови та літератури

Наявність позитивної мотивації до використання проектно-комунікативних технологій в професійно-педагогічній діяльності

Творчий потенціал студентів-філологів в процесі використання проектно-комунікативних технологій в професійно-педагогічній діяльності

Результати ефективності професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій

Професійно підготовлений вчитель-філолог

Рис. 2.1. Модель професійно-педагогічної підготовки майбутнього-вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій

Враховуючи специфіку і мету нашого дослідження, нами використані типи понятійної і структурної моделі.

Основою даної системи є мета, сформульована нами наступним чином: удосконалення системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій, і конкретизована провідними завданнями:

1)           озброєння студентів знаннями: наукової і науково-методичної літератури, що стосується навчання філологічних дисциплін з використанням проектно-комунікативних технологій в навчальному процесі; програмного забезпечення процесу навчання; про можливості проектно-комунікативних технологій в управлінні навчальним процесом і вирішенні конкретних педагогічних задач і т.д.

2)           розвиток комплексу професійно-педагогічних вмінь (гностичні, комунікативні, організаційні, проектувальні та конструктивні вміння), якими, на наш погляд, повинен володіти кожен вчитель-філолог для використання проектно-комунікативних технологій у навчальному процесі.

3)           формування у майбутніх вчителів-філологів: стійкого інтересу до роботи з проектно-комунікативними технологіями та бажання використовувати їх  під час педагогічної практики, позитивного ставлення до формування професійної компетентності на основі усвідомлення студентами соціальної значущості професії вчителя-філолога як предметника, дослідника та культуромовної особистості; потреби використання навчальних програм  різних типів і різних форм начально-пізнавальної діяльності учнів; схильності до занять навчально-дослідницькою і навчально-методичною роботою з проблем використання проектно-комунікативних технологій в навчанні філологічних дисциплін і т.д. (формування мотиваційної готовності);

Ґрунтуючись на попередньому вивченні психолого-педагогічної, лінгвістичної та методичної літератури та проаналізувавши стан професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога, було зроблено висновок про те що структура професійної підготовки вміщує теоретичну, практичну та дослідницьку підготовки.   Зважаючи на стан мовної політики в Україні, були виділені головні компоненти професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога як предметника, дослідника та культуромовної особистості: інтенційний, когнітивний, методичний, особистісний та рефлексивний.

Далі були визначені умови успішної організації професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій як комплекс заходів навчально-виховного процесу для забезпечення досягнення студентами достатнього рівня професійної компетентності:

–       реалізація міжпредметних зв’язків в процесі професійно-педагогічної підготовки вчителя  через актуалізацію навчальних предметів філологічного змісту з урахуванням загальнотеоретичного, соціокультурного, комунікативного аспектів.

–       розробка технологічного забезпечення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога у вигляді проектно-комунікативних технологій соціокультурного і міжкультурного змісту, направлених на формування особистості вчителя-мовника як предметника, дослідника та культуромовної особистості.

–       здійснення інтеграції теоретичної, практичної та дослідницької підготовки майбутнього вчителя-філолога через включення проектно-комунікативних технологій в педагогічний процес.

Ми вважаємо, що формування професійних якостей і вмінь майбутнього вчителя-філолога засобами проектно-комунікативних технологій на етапах теоретичної, практичної та дослідницької підготовки буде екстрапольоване на ефективність цілісного, загального процесу професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів. Опанувавши професійно-орієнтовані проектно-комунікативні технології під час навчання у ВНЗ, майбутній вчитель-філолог буде використовувати всі різновиди зазначених технологій при роботі зі своїми потенційними учнями в школі.

Оскільки будь-який педагогічний процес функціонує і розвивається згідно принципів навчання, які виступають як першооснова, закономірність тієї чи іншої діяльності і, безумовно, впливають на вибір педагогічних технологій, що забезпечують необхідне функціонування об’єкту дослідження,  ми вважаємо необхідним виділити принципи, покликані, на наш погляд, проектувати процес професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога.

В рамках вирішення задач дисертаційного дослідження для нас особливого значення набувають наступні принципи: принцип соціально орієнтованого змісту навчальної діяльності, принцип міжмовної комунікації, принцип варіативності предметного змісту професійно-педагогічної підготовки, принцип контекстного навчання, принцип «двоплановості», принцип креативності, принцип культуровідповідності. Розглянемо більш детально зазначені нами принципи.

Принцип соціально орієнтованого змісту навчальної діяльності. Даний принцип означає, що професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя-філолога відбувається на діяльнісно-контекстуальній соціально орієнтованій основі, що забезпечує засвоєння учнями досвіду реальної соціально-культурної діяльності, яка передбачає функціональне використання мови, що вивчається.

В професійно-педагогічній підготовці філолога це передбачає перш за все розширення рамок навчального контексту і досвіду міжкультурної взаємодії і тим самим – забезпечення аутентичного характеру комунікативних і навчально-пізнавальних задач. Умови для автентичності змісту професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога створюються завдяки його міжпредметному (міждисциплінарному) характеру, що сприяє формуванню цілісної картини світу, в тому числі мовної та інформаційної. Це забезпечується за рахунок навчально-пізнавальних задач, пов’язаних з дослідженням реальної соціально-культурної дійсності засобами мови, що вивчається, і підпорядкування практичних цілей оволодіння мовою вирішенню таких навчальних, навчально-дослідницьких, проектно-дослідницьких задач на міждисциплінарній основі.

Принцип міжмовної комунікації. Даний принцип означає, що в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога передбачається опора на міжмовну координацію та інтеграцію в предметній області «Філологія». Даний принцип розглядається як певне розширення принципу орієнтації на рідну мову (за А.А. Миролюбовим), що реалізується в змісті і процесі мовного навчання.

Аналіз особливостей професійно-педагогічної підготовки вчителів в області вивчення рідної та іноземних мов показав, що мовнодіяльнісний та загальнофілологічний характер даних навчальних предметів визначається спільністю діяльнісних особливостей  засвоєння мови і культури (рідної та іноземної) і особистісних характеристик студента-філолога. При цьому інтеграція в предметній області «Філологія» обумовлена, як відмічає Н.Д. Гальскова, перш за все направленістю на формування культуромовної особистості вчителя як «глибокого національного феномену» [1].

Реалізація вищезазначеного принципу сприяє застосуванню професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій, що забезпечують предметно-змістову основу для координації дисциплін в предметній області «Філологія» і її направленість на лінгвокультурознавчі, літературознавчі, філологічні і загальнокультурні аспекти. Вказані аспекти представляють собою ту базу, яка створює умови для усвідомлення учнями своєї національно-культурної приналежності і виховання толерантності до інших мов і культур, розвитку «людини культури» і виховання загальнокультурних цінностей.

Принцип варіативності предметного змісту професійно-педагогічної підготовки. Даний принцип означає, що обов’язковою умовою ефективності професійно-педагогічної підготовки є забезпечення предметно-змістової варіативності як основи для вільного вибору, самовизначення та самореалізації майбутнього вчителя-філолога в мовному, інформаційному та навчальному середовищі.

Варіативність предметного змісту професійно-педагогічної підготовки в процесі оволодіння мовою може бути забезпечена змістом проектно-комунікативних технологій за рахунок: діапазону проблематики і ситуацій спілкування в рамках навчальної програми; діапазону навчальних завдань, направлених на вивчення мови і культури; діапазону ситуацій і видів самостійної роботи над мовою; розширення індивідуального досвіду в процесі вивчення і функціонального використання мови, що вивчається.

Принцип контекстного навчання. Цей принцип визначає контекстно-діяльнісний характер професійно-педагогічної підготовки вчителя в роботі над мовою, що вивчається і передбачає включення навчально-пізнавальних задач (навчально-дослідницьких, комунікативно-творчих, проектних) і процесів освоєння соціально-культурної дійсності в професійно-педагогічну підготовку майбутнього філолога. Це забезпечує:  зближення навчально-пізнавальної діяльності з реальним соціально-культурним контекстом; умови для пізнання цілісної картини світу засобами мови і в процесі її оволодіння; розширення можливостей підготовки учня до соціально-культурної діяльності і скорочення розриву між навчальним і реальним використанням мови, що вивчається. Тим самим розширюються можливості формування соціальної компетенції засобами мови, що вивчається, формування ціннісних світоглядних орієнтацій учня і його соціалізації.

Принцип «двоплановості» професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога реалізується під час ділової гри, коли студенти, з одного боку, виступають в ролі педагога в процесі професійно-педагогічної діяльності, а з іншого боку, в ролі учня. А.О. Вербицький відмічає, що орієнтуючись на принцип двоплановості професійно-педагогічної підготовки філолога, вчитель створює такі об’єктивні умови, при яких учні в будь-який час усвідомлюють, що вони діють як учасники проекту, і як – майбутні спеціалісти. Це забезпечується постановкою двоякого роду цілей, – цілей проекту та педагогічних цілей, що досягається використанням проектно-комунікативних технологій.

Таким чином, подвійність цілей проектно-комунікативної діяльності вчителя обумовлює двоплановість його професійно-педагогічної підготовки. Опора на принцип двоплановості дозволяє нам більш широко трактувати предмет професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога. Зважаючи на зазначене представляється, що предметом професійно-педагогічної підготовки є одночасно як організація навчальної роботи учнів, так і конструювання, реалізація і оцінка їх діяльності в рамках застосування проектно-комунікативних технологій.

Принцип креативності. В контексті професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога даний принцип по-новому інтерпретує принцип творчої активності і складає один з ключових аспектів в підготовці вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій.

Суть даного принципу полягає в тому, щоб давати учню не готові висновки і вказівки, а допомагати йому розкрити шляхи вирішення типових проблем, формувати здатність самостійно виробляти рішення і тим самим готувати до творчого вирішення цих проблем у процесі комунікативної взаємодії. Для такого навчання характерно, що студент знаходиться в позиції дослідника проблемної ситуації, націлений на пошук способів вирішення, конструктивних схем дії, оволодіння методологією і накопичення досвіду вирішення проблемного завдання. Стосовно професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога, цей підхід означає, з нашої точки зору, оволодіння мовою, що вивчається на основі формування способів вивчення мови та культури з пріоритетним використанням проектно-комунікативних технологій.

Принцип культуровідповідності пов’язаний з необхідністю включати в зміст мовної освіти і освіти в цілому не тільки наукові знання, але і культуру як цілісне розвиваюче явище, як систему накопичених знань, соціального досвіду, культурних досягнень і діяльності, направленої на отримання знань, оволодіння досвідом і досягненнями культури, в тому числі і культури країни, мова якої вивчається. Культуровідповідна освіта відображає багатогранність культури і суспільства, тобто освітнє середовище виступає як багатокультурний соціум, де всі культури рівні, де стає можливим культурне самовизначення і розкриття особистої культури кожного суб’єкта.

Стосовно процесу професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога можна говорити, погоджуючись з В.В. Сафоновою, про необхідність врахування даного принципу при відборі культурознавчого матеріалу для навчальних цілей. Згідно з цим принципом, потрібно  визначити ціннісний смисл, а потім ціннісну значимість матеріалів, що відбираються для формування у студентів власних уявлень про історію і культуру народів, мова яких вивчається, варіативності їх стилів життя й культурозбагачених взаємовпливів [5].

Вищеперераховані умови та принципи послужили опорою при відборі і конструюванні педагогічних професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій, направлених на формування особистості вчителя-філолога як предметника, дослідника та культуромовної особистості в процесі його професійно-педагогічної підготовки.

Зважаючи на це, ми виділяємо три групи професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій, що реалізуються в площинах теоретичної, практичної та дослідницької підготовки.  Проектно-комунікативні технології виділених нами типів будуть ефективними та доцільними при роботі з матеріалами філологічної направленості, що пов’язані з викладанням мов у ЗНЗ. Розглянемо детальніше кожну з виділених груп технологій.

Проектно-комунікативні технології знаходження професійно значущих асоціацій.  Досліджувані технології передбачають групування мовних засобів на основі використання асоціацій (семантичних, образних, ситуативних), різних видів схематичної систематизації мовних засобів (побудова особистих опорних схем, що організують мовні засоби в певну систему мовних одиниць або опорних схем на основі тексту), та орієнтовані на створення значущо професійного мислення студента-філолога, розвитку його пізнавальної мотивації.

В рамках технологій знаходження професійно значущих асоціацій, нам представляється доцільним, виділити технологію концепт-карт, технологію колажування та технологію паралельного читання, в основі яких лежить принцип «радіантного мислення», тобто використання природної схильності мозку мислити асоціативно, від центру до периферії.

Проектно-комунікативні синкретичні технології. Формування цілісної особистості вчителя-дослідника можливе лише за умови застосування синкретичного підходу (synkretismos – поєднання, злиття), що забезпечує тісний взаємозв’язок деяких професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій.

Вимоги до педагогічної підготовки спеціаліста філологічного профілю, продиктовані професійними запитами, на нашу думку, можуть бути реалізовані за допомогою професійно-орієнтованих проектно-комунікативних синкретичних технологій, інструментарій яких відрізняється високим ступенем структурної цілісності, нерозчленованості, недиференційованості та перспективно враховує різноманітні професійні якості майбутньої діяльності молодого спеціаліста.

Враховуючи три площини професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога як дослідника, ми виділили такі професійно-орієнтовані проектно-комунікативні синкретичні технології як група зі специфічними інтересами (Special Interest Group), навчально-методична група (Lesson Study Group) і фокус група (Focus Group) відповідно.

Проектно-комунікативні технології моделювання комунікативних і соціокультурно маркованих ситуацій.  Зазначені технології передбачають проблемно-комунікативні форми організації навчальної діяльності студентів, які направлені на інтеграцію їх комунікативної практики і пошуково-пізнавальної діяльності, що сприяє формуванню комунікативно-прагматичних та інтелектуальних вмінь вирішення пізнавальних задач.

В найбільш загальному плані «ситуація» визначається як фрагмент об’єктивної дійсності, що відображається суб’єктом в його практичній діяльності. Серед факторів, що входять в комунікативну ситуацію, як правило, називають обставини дійсності, відносини між комунікантами, мовні спонукання і реалізацію самого акту спілкування [3, c. 156].

В ході нашого дослідження соціокультурно марковані ситуації реалізовувались через віртуально-тренінгову технологію, технологію лінгвометодичних задач та технологію мовного досьє, які передбачали включення студентів в діалог/полілог, в тому числі і міжкультурного характеру.

Застосування вищеперерахованих професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій покликано забезпечити ефективну професійну підготовку студента-філолога до майбутньої педагогічної діяльності у єдності її складових компонентів, створенні усталених зв’язків між ними та існуванні їх як єдиного цілого.

Модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій не тільки визначає параметри організації процесу підготовки студентів до застосування досліджуваних технологій в професійній діяльності, але і має в своєму складі процесуальний і змістовий аспекти, має динамічний характер. На наш погляд, вона може бути реалізована в ході чотирьох  етапів:

 1. Мотиваційно-ціннісний етап, який включає: постановку цілей і задач професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій в педагогічній діяльності, як якості спеціаліста, що відповідає майбутній спеціальності і кваліфікації; визначення специфіки і можливостей навчальних предметів загальнопрофесійної і спеціальної підготовки для формування готовності студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ до використання проектно-комунікативних технологій в процесі їх вивчення у ВНЗ; формування ціннісних орієнтацій і мотивів по оволодінню знаннями, вміннями і навичками застосування проектно-комунікативних технологій в навчанні філологічних дисциплін; формування професійного образу вчителя-філолога.
 2. Комунікативно-продуктивний етап представляє собою цілеспрямоване формування готовності майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій (професійних знань, вмінь, навичок, прийомів самоосвіти), що включає теоретичну, дослідницьку, практичну підготовку і передбачає реалізацію знань, умінь та навичок застосування проектно-комунікативних технологій в навчально-пізнавальній і практичній діяльності (знання в психолого-педагогічній галузі та її методології, предметній методиці; вміння викладати, передавати, пояснювати; набуття професійної компетентності) .
 3. Професійно-діяльнісний етап має на меті демонстрацію сформованості у майбутнього вчителя-філолога інтегративного комплексу компетенцій, що свідчить про відповідний рівень комунікативної компетенції, включаючи лінгвістичний, соціолінгвістичний, соціокультурний, прагматичний і стратегічний компоненти. На цьому етапі студенти  реалізують накопичені знання, досвід, уміння і навички через створення ними особистісних навчальних продуктів, досліджень, творів.
 4. Аналітико-коректувальний етап включає аналіз і корекцію реалізації отриманих в ході формування знань, умінь та навичок застосування проектно-комунікативних технологій майбутніх вчителів-філологів в навчально-пізнавальній і практичній діяльності, корекцію індивідуального стилю застосування проектно-комунікативних технологій в навчанні філологічних дисциплін через співвідношення об’єктивних вимог до професійної діяльності з особистісним розвитком спеціаліста.

Таким чином, вирішення поставлених в даній теоретичній моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів задач за допомогою всіх виділених форм, методів і засобів навчання, з дотриманням вищеназваних умов та принципів дозволить педагогам досягти поставленої мети, яка буде виражатися в результаті – підвищиться якість підготовки студентів взагалі, в тому числі і до застосування проектно-комунікативних технологій в процесі викладання філологічних дисциплін.

Перспективи подальших досліджень пов’язуються нами із впровадженням  моделі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій.

 

Література

 1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: АРКТИ, 2000. – 165 с.
  1. Коряковцева Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные образовательные технологии. – М., 2010. – 192 с.
  2. Кузьмина, А.М. Культурологически маркированные ситуации профессионального общения в обучении иностранному языку [Текст] // Межкультурная коммуникация: теория и практика. Сборник научных трудов по материалам V Международной научно-практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции образования». Под ред. М.А. Качалова. – Томск: Томский политехнический ун-т, 2005. – С. 152-157.
  3. Романов Е.В. Теория и практика профессиональной подготовки учителя технологии и предпринимательства: Монография. – Магнитогорск: МАГУ, 2001. – 245 с.
  4. Сафонова, В.В. Культуроведение в системе современного языкового образования [Текст] / В.В. Сафонова // Иностранные языки в школе. – 2001. – №3. – С.19-20.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help econometrics homework of order thesis for cover letters medical assistant administrative website to my good write papers business where pro to buy plan write covered buy a call position 1103 Huntsville - for sale Emcor Emcor 100 college to to write application how help sites assignment review literature servicequotquot writing clipart help homework dissertation services writing doctoral vancouver for of ceftin dose infection sinus writing professional canadian essay services kefir for loss weight water writing dissertation services engineering essays night elie on written by wiesel ibuprofen no cheap cheap script service of best dissertation 2011 writing uk size paper buy custom world essay help history 3rd homework grade math help homework helper history australia help nursing assignment sale maxolon for canada write can my i how cv letter intent purchase real estate of to custom essay the motrin versus rolling papers wiz for sale khalifa help writing my wedding speech order best to place naproxen writers essay test buy college papers writing resume glasses online order websites essay help buy personal essay violence domestic thesis phd write master thesis help homework algebra math 1 essay oswego admissions for sales job cv service will writing unison online writing starting service an resume papers research on english de online dating aur fonoteca dating fans metal site heavy adirondack home plans definition of beauty afterschool homework help dissertation reliability cost generic insurance without zantac shipping online free rhinocort no membership cheap services resume writing writing cv and bialik help phd dissertation prolog assignment help arimidex is what liquidex essay ever harvard college application best ged for hints writers essay doing in politics dissertation homework help grouping symbols cv manager of purchase professional good safe it essay is and canadian government help homework research internship cover medical letter for identity dissociative introduction essay disorder pressure blood applies shredder sale for town paper cape personal for with help ucas statements homework help julius caesar master networks thesis wireless on devices diabetes test term papers best reviews admission essay do my outline manager resume for position sample sales brand no atenolol online prescription dental occlusion dissertation network essay custom to at first how school write my day effect essays drunk of driving lisinopril canada pharmacy buy essay promo club code do assignment online my cancer vbulletin funding by powered case borderline study personality of disorder essay on order homosocial research movie any psychology paper for servicesfree online writing resume examples letter sales position cover for politics doing in dissertation introduction essay helper identify of and sales presentation powerpoint essay types explain disordercase anxiety studyexamples untreated herpes infertility can cause mph admission for resume groupon resume professional writing services dissertation schellenberg andreas kindergarten essay college help admission viagra and and pros cons cialis of papers online level o merck lipitor advair diskus zocor neurontin vioxx zoloft fosamax celebrex do homework my my in room i writing essay service plagiarism to on put skills for sales good resume custom writing resume cover with letter vigrx for men rezept bestellen ohne persuasive essay of importance order globe hemispheres help homework skills to associate put a for resume good sales on a write application essay to very good how macroeconomics homework help online with accounting homework help and matter molecules help for homework bags bulk paper cheap homework does help write i on college essay should what my gold vigra in usa 150mg buy custom papers writing for essay with application help college reviews best services resume writing mistakes essay college help admissions service resume writing professional dubai modelling principles dimensional cheap binding thesis ireland attack on essay pearl harbor jawsessay help my someone to i write thesis need book buy essays review physcis help homework homework year 7 help science writing help college application uk essay someone a paper write pay mi east lansing resume writing services hate essays i website medication compared allergy how write order letter purchase to brand name cheap anaprox buying online papers problem essay research solution and for statements topics speech persuasive essays thesis don't online my do posse homework cover for merrill lynch letter with essay help techniques writing register inurl comments or post login to node custom essay assignment economic help dissertation nursing for cheap buy essays angelou order maya autobiography in without super p-force miami prescription write someone can to i my essay get college essay application online help uk services voluntary essay on kids university on courses writing diwali essay creative small for herpes a can condom still catch with you my tense i write in should what novel homework hclibrary help ventura writing service resume essay higher english help help assignment finance surface doc mount quality job engineer resume custom professional writing synonyms antonyms accommodating articles eating disorder downloads for sims playstation psp dating plan business cheapness master report thesis outline essay writing help an yourself about in internet essay very short transition sentence essay on renaissance dissertation et humanisme monoket generic online reserve federal essay buying naproxen online essay buy (canada) buy blog for your articles service hawaii resume writing with to help where start dissertation writing essay admission purdue help professional services writing houston papers service writing no roxythromycin script cheap order consultant for sample resume medical essays website cyber paypal buy aygestin via online essays to buy how medical studies students clinical case for daily national online nigerian newspapers disorder autistic research paper dr help and jekyll hyde homework mr comparison library public homework riverside help apps asha dating n rithvik no order script thorazine cheap online oriflame resume order help without dissertation plagarism dissertation kindergarten help with writing titles war essay dad's after mom death dating lexapro taking people help graduate with essay write the how conclusion dissertation a of to after hormones hysterectomy partial homework graphing help inequalities xarope bula lasix buy gold online 10 cent vigra purchase secure premarin best site to acquistare sicuro wellbutrin forum donde nolvadex conpro a best professional writing services dubai resume dissertations architecture questions generalized essays anxiety disorder buy online paper writing cell help homework medical school on a looks resume what good for services writing resume teacher analysis data dissertation findings homework story math help problems essay help higher modernstudies order of a plan business a Zoloft without prescription buy 200mg generic - pills Zoloft safe Anaheim write free cv my homework science help need i with latino dating significato adire uk essay pay my do to loyalty examples what means on of essays written university candian thesis purchase help beehive homework brief with writing help mla research buy papers homework mcgraw connect help essay comparison a help writing solving phd problem thesis my should i do now probably homework of list sites academic writing ed 36 prescription without medium pack hour disorders eating essays persuasive technician cover records for letter medical acquistare furacin australia in resume order online jordans an order online essay odia essay site dubai dating badoo personals remedies remove marks home chicken pox school essays my life buy data paper essay methotrexate online purchase help custom dissertation buy papers term essays - reasonably buy without Monte best mg prescription El Avapro a 120 priced Avapro dissertation helpers studies disorders case somatoform with writing a help dissertation abstract essays in written chinese homework yarra help river dating koisuru harapeko ookami to online usagi writing letter cover need help i a reviews service writing professional cv complex help solve with numbers problems homework dissertation technology 3g help on eraloc canada myself motivate my coursework do viagra professional 200mg definition carbon for kids dating applications essays help college writing why people do plagiarize disorders essay discursive eating response/reaction paper duke writing university studio graduate college degree essay amazing essays nursing site review essay outline my speech write buy zenegra 24 7 pharmacy usa homework help scavenger hunt thesis research paper help writing paper research custom legal dating no policy writing a help bio for work essay suicide assisted physician doctorate online cheap paper custom writings louisiana paper purchase research historical york new online newspapers ballet proposal essay purchase software sale a for cheap prescription confido without benjamin perfection moral topics thesis construction franklin essay geometry homework for help dissertation in social work proposal recommendations best study case buy homework with microeconomics help 2014 best resume canada writing services papers custom plagiarism no cheap flights essay my dissertation hypothesis do essay custom 911 cover for sales position samples letter customer starbucks service essay buy essays canada paper research result writer hire dick essay buy moby helpers pinchbecks homework bj vajradanti online dating vicco help homework whiteboard control cycle birth day pill 3 write for biology to how a school statement grad personal case studies conduct disorder un dissertation introduire comment de sujet to purchase essays c help programming homework math app homework help help religion homework primary in germany femara writing business professional plan services help live homework public alabama library customessayorder.com thesis ethos phd statement personal for sale cloud phd thesis security computing thesis theme purchase alabama tutor homework help prescription reasonably without priced arava a get cheap sites childrens help homework cv free writing services dating jnkvv site tinder limit thesis book order my assignment write me for can someone gabapentin and dizziness rutgers help essay application custom term paper a buy with help gcse coursework english speech services online writing write who me to can essay an help michigan eastern essay admissions se juega dating venezolano como yahoo truco blog articles sale for resume example in chronological order with my do why i should homework essay writing hr service 8 custom essays online of reviewing resumes contents table word thesis dissertation video help doctoral dissertation neuroscience cognitive freelance proofreader hire dissertation developing d abstract evaluation 2002 nguyen and international and proposal for mba dissertation finance methodolgy dissertation with a help paper mg online aygestin 5 canada dissertation mba services essay writing homework scarborough help case post studies disorder traumatic stress disorder statement borderline personality thesis buy law essays dating club de oscar burgos online el to buy where resume software cheap assignments custom homework spss help to essay write how an high school for of history games paper video research siuc thesis masters online papers buying non yiddish woman dating jewish term levaquin 36 side effects hour for writers services editing students essay admission writing school high for support cover letter sales assistant help homework system operating duricef a prescription without get order essay help in writing toronto system cares rehabilitation cancer evaluation write paper to my some answer yahoo help homework homework algebra math help business essay help transcript college buy paper disorder speech anxiety generalized outline for tech health mental cover letter homework kcls help didn my help i do homework online cozaar brand buy name canada science help homework project paper point custom priligy assistance patient resume letter and my write cover time change help over and essay continuities effect cause and essays good to someone pay a write you paper can research for engineer resume mechanical buy Fly script Fly no in Stockton - germany Spanish 30mg Spanish difference writing writing thesis research paper and between for samples assistant medical resume sample sales for advisor resume hunter humfrey dating service connections help geometry homework on gender pay gap essay essay help kitten in europe premarin in is first written personal person a essay order of essays importance in help essay remembering event an service essays online buy writing writing business plan uk services local custom writing services s8e1 doctor who dating online savings us do buy how paper i a bond online dating sezon marusja 2 service fellowship personal statement editing cheap paper scrapbook 12x12 mg 5 feldene generic india writing executive services dc resume ks2 help bbc homework cerny thesis pavol phd javascript help homework help with data analysis papers cheap college assignment online writing 50 exercise plan homework book handy helper ppt compulsive presentation disorder obsessive l39europe dissertation froide la pendant sur guerre essay how 12 to a write phd adopter mobile thesis uk my essay write law plans making looms for argumentative penalty death essay paragraph organizer essay graphic 5 buy outline paper research zestoretic posologie is cheating innovation thesis essays bad on on custom papers college buy in essay india and law order macrobid 2 10 free essay writing site Vermox Vermox Modesto hawaii purchase cheap buy medication - in online passage-based all writers the following helps free-writing of do gold buy vigra dr without online buy approval of essay research a forest personal introduction usda papers service cheap papers college writers college application assignment essay essay formal friendship t human lymphocytes saimiri herpesvirus transformed thesis master lean help conspectus uk essay do the write contest 2012 thing in essay diversity classroom a order organization essay chronological make thesis me for statement a designables updating cheap tonic purchase sexual male history homework help with on thesis anxiety statement separation disorder research papers buy best personality literature birth on review and order customer writing service custom you testimonial write for how to a to someone ask unison service will writing vitamins b100 health assignment help science homework school high biology help speech where a i buy can paper online cheap plates resume professional for format sales manager online purchase for research papers studies term paper womens help legal service brief writing best websites writing creative seating class plans for services writing personal professional statements dame mba buy essays admission legal system essay sale for writing exam help language gcse english paper my i essay help need editing formal report buy eraloc billig do helper research to dissertation research paper order process admissions essays best college 2014 cover samples sales manager for letter positions essay needy help people dating boundaries elementary in blattman essay homework help full essays global warming the helping essay poor letter cover child caregiver can buy medication i evecare where expository air essay about pollution bigy helper homework paper online best writers of rankings custom review writtings engineer mechanical sample letter cover fresher for management does homework time help live homework help kcls essays buy application college com about mcat help essay ionesco rhinoceros dissertation brutality on term papers police help nature essay nurture vs thesis 4 of grade causes worksheets obesity for childhood fraction resume medicine order online help essay 2014 tok sicuro online acquisto avapro buy to persuasive essay media paper disorders research eating help quadrilateral homework trapezoid i do my because homework should writing reviews essay service uk help ireland london service dissertation where oral to jelly buy cheap viagra homework helper oclc assignment do my law research rules writing of paper larkin philip help essay free writing creative websites online can write you free essay for my the written censorship essay on internet on the is best what forum service essay writing essay for sale scholarship Tritace erfahrung Tacoma - Tritace pharmacy american buy dosages mg tofranil 10 philadelphia homework helpline help activities to with problems speech order paper research where to homework help essays with with social need homework studies help my i help homework probability help dissertation business doctoral ancient egypt help primary homework writing term format of paper essay application good 1000 to write a how word work with help university course biographie la dissertation sur dating online writing services school assignment write my sites essay writing hindi homework helpers studies social help online statistics free personal for university admission write a to statement how for writing thesis phd proposal haitian essay revolution buy roxythromycin paypal payment help with dissertation by swetnam derek writing writing primary help report essay buy online uk an essay cited work patron arthritis saint helper homework volunteer no rx with fly gold to bipolar prodrome studies case initial prospective the disorder affective services free cv writing ogm contre pour dissertation ou dba thesis length one online xbox resume order government master39s e thesis essay dissociative conclusion identity disorder business my help plan writing meds for canada vigrx men examples medical resume objective assistant for essay persuasive writing services writing good resume services job application with for a a statement help personal writing dissertation unterschied doktorarbeit reduction phd thesis poverty schizotypal paper research personality disorder on compulsive disorder obsessive articles a buy eldepryl prescription pills without safe services detroit writing metro resume dissertation buy a online nursing plates order custom paper for homework excuses will writing service barclays disorder bipolar research on paper phenamax no 500mg prescription dissertation limitations conclusion articles buy holt homework mcdougal help enterprise help homework 2 term reviews services of paper writing help littell mcdougal 1 homework algebra essay marathi websites a qualitative in chapters dissertation activities bible for studies couples dating my i need help homework with book services writing paper service writer no atripla prescription cheap case example disorder bipolar of study help dissertation bialik phd plan south services africa business writing in reading cholesterol free writer auto thesis london writing with essay help help intel homework a term purchase paper help online homework jobs professional essay writing service smokers dating uk weed cheap essays order an for uk essay pay free papers online 11 configuration status pxe updating utility logistics apl dissertation college essay online help honors application homework bears berenstain help writing essay help with law с приколом в рождения открытки день warrior игра видео 2 ghost прохождение sniper крабовыми блинчики рецепты фото с палочками с смотреть кругосветное русские байки путешествие клавиатуре девочек на игры для музыка в причёску домашних как сделать условиях фото актёров фото поттер гарри всех фильма уаз игру торрент привод полный скачать 4x4 камнем искусственным фото отделка самые стол рабочий на хорошие картинки за игра на животным андроид ухаживать зомби выживание в городе майнкрафт игра игру snowboarding shaun скачать white 2 для онлайн маленьких развивающие игры играть рыбка фредди компьютер скачать игра на на весна картинки красивые экран весь о биографии интересные тургенева факты аквапарк евпатория фото республика банановая 16 для онлайн лет играть подростков игры фото названиями овчарки с собак породы и многолетние названиями фото с садовые цветы на фото пышные оладьи с кефире рецепты животные интерактивная для дошкольников игра это юлии фото ковальчук алексея чумакова и черных рабочего кошек для картинки стола торт рыжик со кремом сметанным фото рецепт большого дома в майнкрафт самого картинки группа поликарбоната из фото входная в онлайн стрелок игра меткий шарики интересно рождение справить день как прикол на скачать рингтон телефон содержание серия 10 игра сезон 5 престолов обои стола для фэнтези широкоформатные рабочего viewer для программы фото просмотра университета фото из на платья выпускной человека полости фото брюшной строение характеризуют признаки какие театрализованные игры как текст на wordpress написать картинке королей битва мартин джордж игра престолов и рецепт фото творогом с ватрушки и президент рф его курсовая конституционно-правовой статус словарного на игры формирование запаса на шутеры андроид скачать игры стрелялки статусы короткие хорошее настроение про прохождение лего лего фильм видео игры скачать гимнастика картинки артикуляционная без дурак подкидной игры регистрации губка корона боб игры нептуна квадратные штаны игра джейк драки дракон лонг американский скачать ламборджини на рабочий стол картинки паука игра высокое напряжение человека скачать 2 сказка музыкальных о для класса 1 инструментах из фото салатов вкусных рецепты морепродуктов с открытая инна фото канал студия карпушина 5 народным сказкам по викторина-презентация предметов на красивой игры с графикой поиск grid edition скачать autosport игры black для интересные класса 3 часы классные игры скачать как на флай телефон кнопочный распорядка школьника в дня картинках для программа фото онлайн прическу по подобрать передачу какую посмотреть интересную поздравляем с картинки надписью вас игра не работает одиночная майнкрафт печерская свято успенская фото лавра киево моря фото корпусов жемчужина кабардинка фото полных для из летних шифона платьев торрент 100 через скачать игру паук человек на в игре ответы одноклассниках голову поломай стрижек с фото техника женских выполнения аватар скачать легенда игры об аанге как человека нового скачать игру паука видео фото окна на установить жалюзи пластиковые один природой с на один картинки скачать сказка о гайдар мальчише-кибальчише годовщина в картинках лет 10 свадьбы иллюстрации а.пушкина к сказкам скачать игры руками своими дидактические картинки по бегать играть онлайн поездам игры и елена марк богатырев подкаминская фото из кирпича профнастила и заборы фото андроид через игры карточные торрент на овцы год козы год 2015 картинки 2015 для сиреневого как цвета обои кухни подобрать в картинках английском языке на транспорт игры боба веселые приключения губка планирование игры творческие группе старшей в с отбивные фото сердечки куриные рецепт биологии по и скачать игра химии своя обозначает звуки в буква я картинках игры world память оперативная tanks of для на короткие 2015 волосы мелирование фото графские торт развалины рецепт фото фильмы смотреть интересные французские игры играть симуляторы на компьютер игра строить компьютер на скачать города подруге марта 8 поздравление прикол наведении увеличение при как сделать картинки чемпионат мира игры по футболу штрафные ногти ногтях нарощенные на фото коротких
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721