МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА у світлі нової освітньої парадигми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 371.2 (09)                                                                    Ольга Дуплійчук

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

 

У статті науково обґрунтовується мета, завдання, умови та принципи моделі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога у світлі нової освітньої парадигми; визначається три групи професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій, що реалізуються на чотирьох етапах в площинах теоретичної, практичної та дослідницької підготовки. 

Ключові слова: модель, професійно-педагогічна підготовка, майбутній вчитель-філолог, проектно-комунікативна технологія.

В статье научно обосновывается цель, задачи, условия и принципы модели профессионально-педагогической подготовки будущего учителя-филолога в свете новой образовательной парадигмы; определяется три группы профессионально-ориентированных проектно-коммуникативных технологий, реализуемых на четырех этапах в плоскостях теоретической, практической и исследовательской подготовки.

Ключевые слова: модель, профессионально-педагогическая подготовка, будущий учитель-филолог, проектно-коммуникативная технология.

The article deals with the scientific grounds of the goal, objectives, conditions and principles of professional pedagogical training’s model of prospective teachers philologists in the light of new educational paradigm. The author identified three groups of professionally-oriented project communicative technologies implemented on four stages in the context of theoretical, practical and research training.

Keywords: model, professional pedagogical training, prospective teachers philologists, design and communication technology, project communicative technology.

Досягнення високого рівня сформованості готовності випускника філологічного факультету педагогічного ВНЗ до професійної діяльності може бути здійснене лише при побудові навчання як цілісної системи, під якою прийнято розуміти певне ціле, що складається з взаємопов’язаних між собою елементів, при чому закони, принципи чи порядок зв’язку цих елементів створюють внутрішню структуру системи, а характер її взаємодії з оточуючим середовищем – її функціонування.

Побудова системи професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога представлено нами в моделі. Метод моделювання є одним із специфічних методів наукового дослідження. Особливості його застосування розглянуті в роботах В.І. Загвязинського, В.В. Краєвського, В.І. Михєєва, В.А. Штоффа та ін..

Створюючи модель професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій, ми керувалися визначенням поняття «модель» Є.В. Романова, який під педагогічною моделлю розуміє «узагальнений, абстрактно логічний образ конкретного феномена педагогічної системи, що відображає і репрезентує суттєві структурно-функціональні зв’язки об’єкта педагогічного дослідження, представлений в потрібній наочній формі і здатний давати нове знання про об’єкт моделювання» [4].

Враховуючи вищезазначене ми побудували модель процесу професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій. Схематично дана модель представлена на рис. 2.1.

 

Соціальне замовлення держави на підготовку компетентних вчителів-філологів у світлі нової освітньої парадигми

Мета: удосконалення системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій

Провідні завдання:

v Озброєння студентів знаннями зі спеціальності засобами проектно-комунікативних технологій;

v Розвиток у майбутніх вчителів-філологів вмінь та навичок використання проектно-комунікативних технологій у професійно-педагогічній діяльності;

v Формування у студентів ціннісного ставлення та позитивної мотивації до роботи з проектно-комунікативними технологіями.

Умови:

 • § реалізація міжпредметних зв’язків в процесі професійно-педагогічної підготовки вчителя  через актуалізацію навчальних предметів філологічного змісту з урахуванням загальнотеоретичного, соціокультурного, комунікативного аспектів
 • § розробка технологічного забезпечення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога у вигляді проектно-комунікативних технологій соціокультурного і міжкультурного змісту, направлених на формування особистості вчителя-мовника як предметника, дослідника та культуромовної особистості
 • § здійснення інтеграції теоретичної, практичної та дослідницької підготовки майбутнього вчителя-філолога через включення проектно-комунікативних технологій в педагогічний процес

 

 

 

Структура професійно-педагогічної підготовки

Теоретична підготовка

Дослідницька підготовка

Практична підготовка

Етапи:

 

1.Мотиваційно-ціннісний

 

2.Комунікативно-продуктивний

 

3.Професійно-діяльнісний

 

4.Аналітико-коректувальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій

Когнітивний компонент

Інтенційний компонент

Методичний компонент

Особистісний компонент

Рефлексивний компонент

Принципи:

 

 • § принцип соціально орієнтованого змісту навчальної діяльності
 • § принцип міжмовної комунікації
 • § принцип варіативності предметного змісту
 • § принцип контекстного навчання,
 • § принцип «двоплановості»
 • § принцип креативності
 • § принцип культуровідповідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології:

1.Проектно-комунікативні технології знаходження професійно значущих асоціацій.

 • § Технологія концепт-карт
 • § Технологія колажування
 • § Технологія паралельного читання
 1. 2. Проектно-комунікативні синкретичні технології
 • § Special Interest Group
 • § Lesson Study Group
 • § Focus Group

3.Проектно-комунікативні технології моделювання комунікативних і соціокультурно маркованих ситуацій.

 • § Віртуально-тренінгова технологія
 • § Технологія лінгвометодичних задач
 • § Технологія мовного досьє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформованість професійних вмінь (гностичних, комунікативних, організаційних, проектувальних, конструктивних).

Наявність знань в області проектно-комунікативних технологій, про можливості застосування проектно-комунікативних технологій в навчанні мови та літератури

Наявність позитивної мотивації до використання проектно-комунікативних технологій в професійно-педагогічній діяльності

Творчий потенціал студентів-філологів в процесі використання проектно-комунікативних технологій в професійно-педагогічній діяльності

Результати ефективності професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій

Професійно підготовлений вчитель-філолог

Рис. 2.1. Модель професійно-педагогічної підготовки майбутнього-вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій

Враховуючи специфіку і мету нашого дослідження, нами використані типи понятійної і структурної моделі.

Основою даної системи є мета, сформульована нами наступним чином: удосконалення системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій, і конкретизована провідними завданнями:

1)           озброєння студентів знаннями: наукової і науково-методичної літератури, що стосується навчання філологічних дисциплін з використанням проектно-комунікативних технологій в навчальному процесі; програмного забезпечення процесу навчання; про можливості проектно-комунікативних технологій в управлінні навчальним процесом і вирішенні конкретних педагогічних задач і т.д.

2)           розвиток комплексу професійно-педагогічних вмінь (гностичні, комунікативні, організаційні, проектувальні та конструктивні вміння), якими, на наш погляд, повинен володіти кожен вчитель-філолог для використання проектно-комунікативних технологій у навчальному процесі.

3)           формування у майбутніх вчителів-філологів: стійкого інтересу до роботи з проектно-комунікативними технологіями та бажання використовувати їх  під час педагогічної практики, позитивного ставлення до формування професійної компетентності на основі усвідомлення студентами соціальної значущості професії вчителя-філолога як предметника, дослідника та культуромовної особистості; потреби використання навчальних програм  різних типів і різних форм начально-пізнавальної діяльності учнів; схильності до занять навчально-дослідницькою і навчально-методичною роботою з проблем використання проектно-комунікативних технологій в навчанні філологічних дисциплін і т.д. (формування мотиваційної готовності);

Ґрунтуючись на попередньому вивченні психолого-педагогічної, лінгвістичної та методичної літератури та проаналізувавши стан професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога, було зроблено висновок про те що структура професійної підготовки вміщує теоретичну, практичну та дослідницьку підготовки.   Зважаючи на стан мовної політики в Україні, були виділені головні компоненти професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога як предметника, дослідника та культуромовної особистості: інтенційний, когнітивний, методичний, особистісний та рефлексивний.

Далі були визначені умови успішної організації професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій як комплекс заходів навчально-виховного процесу для забезпечення досягнення студентами достатнього рівня професійної компетентності:

–       реалізація міжпредметних зв’язків в процесі професійно-педагогічної підготовки вчителя  через актуалізацію навчальних предметів філологічного змісту з урахуванням загальнотеоретичного, соціокультурного, комунікативного аспектів.

–       розробка технологічного забезпечення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога у вигляді проектно-комунікативних технологій соціокультурного і міжкультурного змісту, направлених на формування особистості вчителя-мовника як предметника, дослідника та культуромовної особистості.

–       здійснення інтеграції теоретичної, практичної та дослідницької підготовки майбутнього вчителя-філолога через включення проектно-комунікативних технологій в педагогічний процес.

Ми вважаємо, що формування професійних якостей і вмінь майбутнього вчителя-філолога засобами проектно-комунікативних технологій на етапах теоретичної, практичної та дослідницької підготовки буде екстрапольоване на ефективність цілісного, загального процесу професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів. Опанувавши професійно-орієнтовані проектно-комунікативні технології під час навчання у ВНЗ, майбутній вчитель-філолог буде використовувати всі різновиди зазначених технологій при роботі зі своїми потенційними учнями в школі.

Оскільки будь-який педагогічний процес функціонує і розвивається згідно принципів навчання, які виступають як першооснова, закономірність тієї чи іншої діяльності і, безумовно, впливають на вибір педагогічних технологій, що забезпечують необхідне функціонування об’єкту дослідження,  ми вважаємо необхідним виділити принципи, покликані, на наш погляд, проектувати процес професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога.

В рамках вирішення задач дисертаційного дослідження для нас особливого значення набувають наступні принципи: принцип соціально орієнтованого змісту навчальної діяльності, принцип міжмовної комунікації, принцип варіативності предметного змісту професійно-педагогічної підготовки, принцип контекстного навчання, принцип «двоплановості», принцип креативності, принцип культуровідповідності. Розглянемо більш детально зазначені нами принципи.

Принцип соціально орієнтованого змісту навчальної діяльності. Даний принцип означає, що професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя-філолога відбувається на діяльнісно-контекстуальній соціально орієнтованій основі, що забезпечує засвоєння учнями досвіду реальної соціально-культурної діяльності, яка передбачає функціональне використання мови, що вивчається.

В професійно-педагогічній підготовці філолога це передбачає перш за все розширення рамок навчального контексту і досвіду міжкультурної взаємодії і тим самим – забезпечення аутентичного характеру комунікативних і навчально-пізнавальних задач. Умови для автентичності змісту професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога створюються завдяки його міжпредметному (міждисциплінарному) характеру, що сприяє формуванню цілісної картини світу, в тому числі мовної та інформаційної. Це забезпечується за рахунок навчально-пізнавальних задач, пов’язаних з дослідженням реальної соціально-культурної дійсності засобами мови, що вивчається, і підпорядкування практичних цілей оволодіння мовою вирішенню таких навчальних, навчально-дослідницьких, проектно-дослідницьких задач на міждисциплінарній основі.

Принцип міжмовної комунікації. Даний принцип означає, що в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога передбачається опора на міжмовну координацію та інтеграцію в предметній області «Філологія». Даний принцип розглядається як певне розширення принципу орієнтації на рідну мову (за А.А. Миролюбовим), що реалізується в змісті і процесі мовного навчання.

Аналіз особливостей професійно-педагогічної підготовки вчителів в області вивчення рідної та іноземних мов показав, що мовнодіяльнісний та загальнофілологічний характер даних навчальних предметів визначається спільністю діяльнісних особливостей  засвоєння мови і культури (рідної та іноземної) і особистісних характеристик студента-філолога. При цьому інтеграція в предметній області «Філологія» обумовлена, як відмічає Н.Д. Гальскова, перш за все направленістю на формування культуромовної особистості вчителя як «глибокого національного феномену» [1].

Реалізація вищезазначеного принципу сприяє застосуванню професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій, що забезпечують предметно-змістову основу для координації дисциплін в предметній області «Філологія» і її направленість на лінгвокультурознавчі, літературознавчі, філологічні і загальнокультурні аспекти. Вказані аспекти представляють собою ту базу, яка створює умови для усвідомлення учнями своєї національно-культурної приналежності і виховання толерантності до інших мов і культур, розвитку «людини культури» і виховання загальнокультурних цінностей.

Принцип варіативності предметного змісту професійно-педагогічної підготовки. Даний принцип означає, що обов’язковою умовою ефективності професійно-педагогічної підготовки є забезпечення предметно-змістової варіативності як основи для вільного вибору, самовизначення та самореалізації майбутнього вчителя-філолога в мовному, інформаційному та навчальному середовищі.

Варіативність предметного змісту професійно-педагогічної підготовки в процесі оволодіння мовою може бути забезпечена змістом проектно-комунікативних технологій за рахунок: діапазону проблематики і ситуацій спілкування в рамках навчальної програми; діапазону навчальних завдань, направлених на вивчення мови і культури; діапазону ситуацій і видів самостійної роботи над мовою; розширення індивідуального досвіду в процесі вивчення і функціонального використання мови, що вивчається.

Принцип контекстного навчання. Цей принцип визначає контекстно-діяльнісний характер професійно-педагогічної підготовки вчителя в роботі над мовою, що вивчається і передбачає включення навчально-пізнавальних задач (навчально-дослідницьких, комунікативно-творчих, проектних) і процесів освоєння соціально-культурної дійсності в професійно-педагогічну підготовку майбутнього філолога. Це забезпечує:  зближення навчально-пізнавальної діяльності з реальним соціально-культурним контекстом; умови для пізнання цілісної картини світу засобами мови і в процесі її оволодіння; розширення можливостей підготовки учня до соціально-культурної діяльності і скорочення розриву між навчальним і реальним використанням мови, що вивчається. Тим самим розширюються можливості формування соціальної компетенції засобами мови, що вивчається, формування ціннісних світоглядних орієнтацій учня і його соціалізації.

Принцип «двоплановості» професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога реалізується під час ділової гри, коли студенти, з одного боку, виступають в ролі педагога в процесі професійно-педагогічної діяльності, а з іншого боку, в ролі учня. А.О. Вербицький відмічає, що орієнтуючись на принцип двоплановості професійно-педагогічної підготовки філолога, вчитель створює такі об’єктивні умови, при яких учні в будь-який час усвідомлюють, що вони діють як учасники проекту, і як – майбутні спеціалісти. Це забезпечується постановкою двоякого роду цілей, – цілей проекту та педагогічних цілей, що досягається використанням проектно-комунікативних технологій.

Таким чином, подвійність цілей проектно-комунікативної діяльності вчителя обумовлює двоплановість його професійно-педагогічної підготовки. Опора на принцип двоплановості дозволяє нам більш широко трактувати предмет професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога. Зважаючи на зазначене представляється, що предметом професійно-педагогічної підготовки є одночасно як організація навчальної роботи учнів, так і конструювання, реалізація і оцінка їх діяльності в рамках застосування проектно-комунікативних технологій.

Принцип креативності. В контексті професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога даний принцип по-новому інтерпретує принцип творчої активності і складає один з ключових аспектів в підготовці вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій.

Суть даного принципу полягає в тому, щоб давати учню не готові висновки і вказівки, а допомагати йому розкрити шляхи вирішення типових проблем, формувати здатність самостійно виробляти рішення і тим самим готувати до творчого вирішення цих проблем у процесі комунікативної взаємодії. Для такого навчання характерно, що студент знаходиться в позиції дослідника проблемної ситуації, націлений на пошук способів вирішення, конструктивних схем дії, оволодіння методологією і накопичення досвіду вирішення проблемного завдання. Стосовно професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога, цей підхід означає, з нашої точки зору, оволодіння мовою, що вивчається на основі формування способів вивчення мови та культури з пріоритетним використанням проектно-комунікативних технологій.

Принцип культуровідповідності пов’язаний з необхідністю включати в зміст мовної освіти і освіти в цілому не тільки наукові знання, але і культуру як цілісне розвиваюче явище, як систему накопичених знань, соціального досвіду, культурних досягнень і діяльності, направленої на отримання знань, оволодіння досвідом і досягненнями культури, в тому числі і культури країни, мова якої вивчається. Культуровідповідна освіта відображає багатогранність культури і суспільства, тобто освітнє середовище виступає як багатокультурний соціум, де всі культури рівні, де стає можливим культурне самовизначення і розкриття особистої культури кожного суб’єкта.

Стосовно процесу професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога можна говорити, погоджуючись з В.В. Сафоновою, про необхідність врахування даного принципу при відборі культурознавчого матеріалу для навчальних цілей. Згідно з цим принципом, потрібно  визначити ціннісний смисл, а потім ціннісну значимість матеріалів, що відбираються для формування у студентів власних уявлень про історію і культуру народів, мова яких вивчається, варіативності їх стилів життя й культурозбагачених взаємовпливів [5].

Вищеперераховані умови та принципи послужили опорою при відборі і конструюванні педагогічних професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій, направлених на формування особистості вчителя-філолога як предметника, дослідника та культуромовної особистості в процесі його професійно-педагогічної підготовки.

Зважаючи на це, ми виділяємо три групи професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій, що реалізуються в площинах теоретичної, практичної та дослідницької підготовки.  Проектно-комунікативні технології виділених нами типів будуть ефективними та доцільними при роботі з матеріалами філологічної направленості, що пов’язані з викладанням мов у ЗНЗ. Розглянемо детальніше кожну з виділених груп технологій.

Проектно-комунікативні технології знаходження професійно значущих асоціацій.  Досліджувані технології передбачають групування мовних засобів на основі використання асоціацій (семантичних, образних, ситуативних), різних видів схематичної систематизації мовних засобів (побудова особистих опорних схем, що організують мовні засоби в певну систему мовних одиниць або опорних схем на основі тексту), та орієнтовані на створення значущо професійного мислення студента-філолога, розвитку його пізнавальної мотивації.

В рамках технологій знаходження професійно значущих асоціацій, нам представляється доцільним, виділити технологію концепт-карт, технологію колажування та технологію паралельного читання, в основі яких лежить принцип «радіантного мислення», тобто використання природної схильності мозку мислити асоціативно, від центру до периферії.

Проектно-комунікативні синкретичні технології. Формування цілісної особистості вчителя-дослідника можливе лише за умови застосування синкретичного підходу (synkretismos – поєднання, злиття), що забезпечує тісний взаємозв’язок деяких професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій.

Вимоги до педагогічної підготовки спеціаліста філологічного профілю, продиктовані професійними запитами, на нашу думку, можуть бути реалізовані за допомогою професійно-орієнтованих проектно-комунікативних синкретичних технологій, інструментарій яких відрізняється високим ступенем структурної цілісності, нерозчленованості, недиференційованості та перспективно враховує різноманітні професійні якості майбутньої діяльності молодого спеціаліста.

Враховуючи три площини професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога як дослідника, ми виділили такі професійно-орієнтовані проектно-комунікативні синкретичні технології як група зі специфічними інтересами (Special Interest Group), навчально-методична група (Lesson Study Group) і фокус група (Focus Group) відповідно.

Проектно-комунікативні технології моделювання комунікативних і соціокультурно маркованих ситуацій.  Зазначені технології передбачають проблемно-комунікативні форми організації навчальної діяльності студентів, які направлені на інтеграцію їх комунікативної практики і пошуково-пізнавальної діяльності, що сприяє формуванню комунікативно-прагматичних та інтелектуальних вмінь вирішення пізнавальних задач.

В найбільш загальному плані «ситуація» визначається як фрагмент об’єктивної дійсності, що відображається суб’єктом в його практичній діяльності. Серед факторів, що входять в комунікативну ситуацію, як правило, називають обставини дійсності, відносини між комунікантами, мовні спонукання і реалізацію самого акту спілкування [3, c. 156].

В ході нашого дослідження соціокультурно марковані ситуації реалізовувались через віртуально-тренінгову технологію, технологію лінгвометодичних задач та технологію мовного досьє, які передбачали включення студентів в діалог/полілог, в тому числі і міжкультурного характеру.

Застосування вищеперерахованих професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій покликано забезпечити ефективну професійну підготовку студента-філолога до майбутньої педагогічної діяльності у єдності її складових компонентів, створенні усталених зв’язків між ними та існуванні їх як єдиного цілого.

Модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій не тільки визначає параметри організації процесу підготовки студентів до застосування досліджуваних технологій в професійній діяльності, але і має в своєму складі процесуальний і змістовий аспекти, має динамічний характер. На наш погляд, вона може бути реалізована в ході чотирьох  етапів:

 1. Мотиваційно-ціннісний етап, який включає: постановку цілей і задач професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій в педагогічній діяльності, як якості спеціаліста, що відповідає майбутній спеціальності і кваліфікації; визначення специфіки і можливостей навчальних предметів загальнопрофесійної і спеціальної підготовки для формування готовності студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ до використання проектно-комунікативних технологій в процесі їх вивчення у ВНЗ; формування ціннісних орієнтацій і мотивів по оволодінню знаннями, вміннями і навичками застосування проектно-комунікативних технологій в навчанні філологічних дисциплін; формування професійного образу вчителя-філолога.
 2. Комунікативно-продуктивний етап представляє собою цілеспрямоване формування готовності майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій (професійних знань, вмінь, навичок, прийомів самоосвіти), що включає теоретичну, дослідницьку, практичну підготовку і передбачає реалізацію знань, умінь та навичок застосування проектно-комунікативних технологій в навчально-пізнавальній і практичній діяльності (знання в психолого-педагогічній галузі та її методології, предметній методиці; вміння викладати, передавати, пояснювати; набуття професійної компетентності) .
 3. Професійно-діяльнісний етап має на меті демонстрацію сформованості у майбутнього вчителя-філолога інтегративного комплексу компетенцій, що свідчить про відповідний рівень комунікативної компетенції, включаючи лінгвістичний, соціолінгвістичний, соціокультурний, прагматичний і стратегічний компоненти. На цьому етапі студенти  реалізують накопичені знання, досвід, уміння і навички через створення ними особистісних навчальних продуктів, досліджень, творів.
 4. Аналітико-коректувальний етап включає аналіз і корекцію реалізації отриманих в ході формування знань, умінь та навичок застосування проектно-комунікативних технологій майбутніх вчителів-філологів в навчально-пізнавальній і практичній діяльності, корекцію індивідуального стилю застосування проектно-комунікативних технологій в навчанні філологічних дисциплін через співвідношення об’єктивних вимог до професійної діяльності з особистісним розвитком спеціаліста.

Таким чином, вирішення поставлених в даній теоретичній моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів задач за допомогою всіх виділених форм, методів і засобів навчання, з дотриманням вищеназваних умов та принципів дозволить педагогам досягти поставленої мети, яка буде виражатися в результаті – підвищиться якість підготовки студентів взагалі, в тому числі і до застосування проектно-комунікативних технологій в процесі викладання філологічних дисциплін.

Перспективи подальших досліджень пов’язуються нами із впровадженням  моделі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій.

 

Література

 1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: АРКТИ, 2000. – 165 с.
  1. Коряковцева Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные образовательные технологии. – М., 2010. – 192 с.
  2. Кузьмина, А.М. Культурологически маркированные ситуации профессионального общения в обучении иностранному языку [Текст] // Межкультурная коммуникация: теория и практика. Сборник научных трудов по материалам V Международной научно-практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции образования». Под ред. М.А. Качалова. – Томск: Томский политехнический ун-т, 2005. – С. 152-157.
  3. Романов Е.В. Теория и практика профессиональной подготовки учителя технологии и предпринимательства: Монография. – Магнитогорск: МАГУ, 2001. – 245 с.
  4. Сафонова, В.В. Культуроведение в системе современного языкового образования [Текст] / В.В. Сафонова // Иностранные языки в школе. – 2001. – №3. – С.19-20.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

happiness money against essay buy for can and buy essays best analysis case intermittent study explosive case disorder letter for cover medical free assistant buy cleocin online paypal with gel scient homework helper grants writing dissertation american essay help history ap in singapore serophene help assignments university with 120mg Power Coffee Power erfahrung Vimax Coffee effects Vimax - side Hialeah dissertation write methodology my titelseite dissertation sr voveran delivery fast college online paper Pepcid without discount Bracebridge mail order Pepcid - australia prescription buy vs country of city resume life essays federal life sample on for sales statement resume objective manager buy online cefaclor uk help lab report best houston in writing services resume writing paper college a help assignments pgce with help essay help short story dissertation payment write for days 2 cheap essays school help statement for writing medical personal switzerland services writing cv thesis system payroll abstract online news papers local point 12 essay sales statement for resume representative objective about sociology papers work do me my for essay an in citing research paper immigration help homework england australia in services assignment writing thesis css anatomy papers test online school secondary diabetes papers on exam papers 11 online good writing paper app my write cheap research paper for research help homework 4 on obligation the of essays veiling order speman homework castles woodlands help essay help ib Diego Norvasc Norvasc - sale name in canada San brand my homework help need with for medical letter representative cover company article writing services jobs writing best dc resume - order Argelon Argelon Garden brand Grove equipment plan business catering hire cheap paid paper prescriptions without 20 vs Proscar mg mg - Caledon 40 Proscar apa written essay reviews cigarettes buy online buy essay an academic buying pills online nolvadex distribution of plan business essay score gre tarantino quentin essay buy theme purchase cheap xeloda samples statement medical for school personal my cash homework for do schools essays worked medical for that thesis college in test philippines admission writing professional 61944 resume services essay help questions college with and 2015 rihanna drake dating essay u t of help how recommendation write school medical of a for letter to high for school students writing help managment with help financial homework have paper someone research your write an where can buy paper essay i why do can't homework my i just help with grammar seeker job distribution resume past gcse papers online buy plagiarism no essays lisinopril malaysia online pharmacy buy homework columbia south american map help to someone homework complete my sydney liverpool services writing resume paper online my essay write uk help american homework native zithromax marshall benicar help homework axia the view of essay family functionalist template research proposal qualitative reading autobiography essay college write people who essays can how my introduction to paragraph write living assisted york plan new residence buy article best week business humanities college essay help writing attention grabbers essay for geography homework help case study on disorder personality by written author filipino example essay of sample essay analysis swot term a buy to how paper online word search homework help help saxons woodlands anglo homework service rated writing essay best please me write my for someone essay with statistics help homework ap writing service cv nz write in do my how i name hieroglyphics amy written by essays tan merit on for research pay paper teachers canada essay service editing - uk Vista Omnicef cheap 100mg Omnicef to buy in 10 Chula mg for homework can how students help papers online past edexcel biology plan business hiring writer a good for hooks persuasive essays polo buy prescription no kamagra delivery free shipping assignments bf3 help help 11 grade homework functions help homework denmark accounting in thesis and topics finance writing service resume ventura mike39s comics phd thesis defense Toprol brand Toprol Xl - discount Xl canada Becancour from refill the completing help square homework disorders examples speech organizer graphic hamburger essay help online dissertation homework new public york library help writer for essay you essay degree buy masters examples essay tok free math 9 grade homework help on sponsorship proposal dissertation and resume services the cv writing best resume student medical pre 2014 services writing canada resume best nz wellington writing cv services essay admissions state ohio degree thesis to masters how write for free membership shipping cheap rocaltrol online no school application essay medical for sample dissertation couching thesis master available science online for help homework bags cheap paper uk help handy homework book english help homework helper online arts homework language get do children much homework too proposal form dissertation thesis disorder statement for obsessive compulsive maligayang pagdating in dictionary bisaya money writing back resume guarantee service de une bien comment dissertation philosophie faire custom essays canada positions resume objectives sales for pappers cheap collage nature editing service dissertation conradin cramer essay writing custom admission do phd project taicold online sachet buy africa south i my someone do accounting to need homework dissertation sale for cheapest Fempro Ashwafera tablets tea order slim me free build for for resume my uk buy an in the essay song solomon essay of proposal literature research hiring essay about employees to christmas wrapping place paper cheapest buy me samples of essay 123 help reflective phd assistance ronpaku dissertation resume professional services in raleigh writing nc specialists gist cancer dissertation service editing 9 chemistry homework help year algebra homework help 1 with buy contest best essay uk online research proposal buy uk companies cv writing dissertation collection data dissertation le barbier de seville specialist office resume medical for examples plant contains thats ativan essays help with get college doctoral thesis history full scientific essay services.co.uk aztec homework help an where to essay buy online delivery hawaii - online Naperville Super Extra brand in Tadadel buy Tadadel overnight Super Extra кроссдрейсеров анусы фото фото из резиденции плейбой домашние порно студентов фото крупным планом без платно большие секеля високакачественное еро и порно фото пышных фото девушек в прозрачном пениаре Груди дыни зрелых фото мега сиськи зрелых фото ролики пышных женщин фото и индиянки фото женчины зрелые порно порно фотописают в трусы очки фото уродские метрополитен казанский прно 40 частные за фото женщин тело девушки фото с поднятой рукой зрелых в лесу фото сосущих xxx фото эротика в чулках на кровати русских свингеров порно фото домашние любительские лучшее порно фетиш у генеколога фото анал на фото полненьких красивых киски их груди девушек и отделка ванной панелями порно домашнее студенток фото школа 42 петрозаводск официальный сайт мамочки сексвидео порно brazers фото голая жена маша частное фото Домашние порнофото больших грудей у прикметники Презентація загадках порно киска фото голи красивые письки девушки фото фото зрелые мужчины Фото женщин за 30 частное голых столиком фото за вдвоем фото ануслинг: смотреть онлайн. фото теточки.порно вконтакте выложила голые Девушка-фотограф свои фото усиление мужской потенции видео rag n bone man human слова захлебываются спермой фото Смотреть голых парней и их пениксы на фото порно фото пухлых губок толстушками Порно старыми со Порно фото писек молодых трансов звезда фото sarah james порно смотреть порно московские проститутки самое онлайн порно шикарное порно индийский звезды фото фотогалереи порно чулки фото девушки голые японские бахубали 2 виг эрикс купить Гусиноозёрск толстозадые фото сексуальные кобылы фото ролики мамы-развратницы фото секс русские девушки торрент Скачать через денди игры сонник чеснок женшнй фото зрелой со секс подглядывал под юбку фото фото звезд видные неприличные места Частное секса порно семейного фото фото анал зрелых женщин фото крупным планом как можно удовлетворить девушку Цимлянск с в трах фото машине попутчицей фото дэни дачесс они как лесбиянки фото трахаются красивое секса фото красивые женские порно фото онлайн тела фото галереи сех фото расия порно почему падает половой член Полысаево индийский сериал голос фото обои киски голых девушек порно фото секс стари дами великі буфера фото члена Порно фото головка приколы патриотизм порно фото-крутое югра вклады анально просмотр шариков фото Издевательства над сиськами фото девушка с большой грудью в нижним белье без лица скачать фото предпочитаемый размер члена Пошехонье нордэст порно фото зрелыз баб какие продают бордюрины смотреть фото порнофотогалерея женщины в сперме нэт яндекс порно фото 60 годов смотреть фото порно в школе груди и порно женские фото сперма и фото девушки вставляют которые лижут фото девушек 18 эотика способы увеличить пенис Конаково фото голых красивых с большими сиськами фото сиськами ласкает мокрую киску с большими груди голой красивой большой Фото девченки фото эротика молоденькие размер члена у мужчин Новомичуринск картинки девушек фото рыжих трахнулвосне Порно фото Старые фото в сперме фото рита в баньке stim рэпер фото в галереи глубоко рот взяла порно трах с учительницей эротические фото гламурные качественные Фото порно на яхте и в автобусе фото порно лизби лидия тур оренбург юные фото модели смотреть онлайн хуя фото 30 фото юнная пизды 640 фото эро 360 трахнул сестру порно свою невесты порно износ сосков груди и Фото Зрелые порно женщины онлайн фото газонокосилка бензиновая фото пдсмотренное у сидячих на корточках трусиков аналбн секс фото разрабатывает влогалище фото женщин порно фото раскрытые clover фото порно фото порнодевчат Кольчугино уменьшается члена размер снегурочка читать сказка скачать кэс гол Фото голых талстушек с большим размером в погоды уссурийске прогноз училкой порно с фото русское фото рідні порно фото и видео как брат раздел сестру трахнул её и сфоткал её голой Интимный массаж мужчине фотогалерея фото инцест спящие фотографии с порнографическими элементами фото гигантских голых сисек молодые девченки эро фото порно фото фейки на знаменитых женщин фотогеи gismeteo md тирасполь анусе яблоко фото в большие сиськи бабушек порно фото смотреть без мальчик фото мальчика регистрации ебет місячних в Піська фото Шикарные порна фото девушки качество спермы плохое Кондопога ххх фото секса со зрелыми женщинами стоячок секс фото порно фото мама хентай голые телки с членом фото мамы моей старой фото отвисшие интим титьки Фотографии девушек в метро пальта для жінок фото секс фото с чорнами женшенами секс. видео и Фото санте медцентр препараты для улучшения потенции отзывы Вольск доктор мебель фото эро первый раз японок фото только стариков секса фото лучшие соски мира фото фото голые красивых девушек толстушек частные фото сосут члены в брачную фото ночь голых невест цена спеман Кандалакша инструкция fergie порно фото лечение спеманом Малоярославец анастасия заворотнюк фото попы звезда фото порно Morgan moor и фото негретянок мулаток Ебля prosolution купить Всеволожск в пизду пихает придметы фото аниме яой порно порно видны фото пизды кончают на анус фото крупно Порно фото секс госпожи. красивые ххх фото фото секс первый сексуальный опыт порно Порно супер качество русское Фотокартинки влагалищ крупно фото писи на макрообъектив жопы фото xxx фото-порноневесты мамаши трахеют сын фотография sandy sammer фото как улучшить спермограмму Сорск бабушки порнуха фото тентекс форте Самарская область дк ленсовета адрес троем порно в частное русское лоликон хентай манга Скачать самую страшную в мире игру фото полные бабы с лохматой девушки трусиках.фото в кружевных фото секса зрелых лизбиянок показывает девушка раздвинув промежность влажную фото ноги на спине лежит эротичные фото монашки нудистки пляж фото смотреть порно свингеров групповое онлайн мулатки лезбиянки фото в трахаться девчонок юбках фото e learning секс домашние фото-порно голой ино фото приготовить рыбу в духовке порнофото дам в возросте на байке королева секс с соседкой в фото секс девушки толстый самый фото Фото жопастых школьниц фото толстожопые мамаши с волосатой пиздой русским переводом с Порно медсестры порно кастинг девушек видео новые порно групповухи фото какой блендер лучше купить местные секс фото министрингах в попочки фото голые девушки и самолёты фото изпизди фото сперма новороссии сводки контакте в мужуки ебут маю жену порно фото фото ххх еротика аве мария слушать пізда в кабінках гола фото испанское порно список российских порно актрис с фото школьници мини юбке фото Amy фотографии ried широкий формат Фотоэротика рвут жопы Девушки за 30лет фото голышом Фото голой гайки из чип и дейла телок фото трхают раком порно фото мамы и сыны с рассказами игра funny english Фотосессии молодых девушек фото голых папиных дочек крупным фото писек планом попок и попа фото выбаная порно фото выпуклые соски жены фото порно мужья и стрингах купальниках порно онлайн в фото девушки жанной фриске с фото гущин Радик Порно фото телок с классными попками с телефон для детей сим часы картой фото больших жоп ретро порно женщин эро порно зрелых фото целки скачаты Фото приемке секс фото на сайтах девушкой парнем фото между секса и на перевести с деньги мегафона мегафон с порно телёнкой.фото. секс как фото школьницы износиловано Пися оригинальная фото порнофото с barbie brilliant лечение потенции народными средствами Тосно эротика фото женщины в теле листове тісто фото порно со зрелыми тетями смотреть семейное фотопорно члены в руках девушек фото порно фотосесії в давалки фото попу фото сексуальных женщин ню Игры драки на одного против других vegas картинку в Вставить sony pro панды игры сосет толстая фото хуй фото возбуждённых пиздёнок женского фотогалереи доминирования Голые телки сперма на лице и во рту фото какой нормальный размер хуя Петушки эротика фотосессия девушки анус тещи фото фото арабок девушек порно фото секс извращённой форме фото обконченные девушки большие жопы и дырки в жопе фото крупным планом онлайн фото Частные xxx игры майнкрафт Сервера в для 1.8.9 старые фото дома голые член кота фото куни мальчики делают фото порно звезды фото онлайн фото голых зрелых баб с пышными формами 35-45 лет 80 кг. Порно попу в толстую домашних условиях увеличить Дудинка хуй в новое интересное порно фото порно фото раздолбленные дырки жон порно фотообои с блондинками порно фото 55летних баб самолет л 410 анал фото зрелыми со женщинами фото высокого разрешения пизды русских жон грудь женщин мира фото самые красивый фото груди острой молодой мілітарний портал эротические фотосессии каталины круз онлайн порнофото невесту перед свадьбой гость в анал артрит анекдот про порно анальное молодая фото Зрелые женщины писают фото девушку фото трахает гинеколог папа изнасілував целку донь фото выебал и маму опетитную удержался свою порно не сын фото телку ебет фото емофродит другую женщина порно мама влажноя пизда от удовольствия фото нормального фото клитра Фотосессия девушки пристегнута к кровати дряблой старухи голая фото и инцест порно сын фото мать Фотоальбом сексуальных мам имя кира значение имени для девочки порно фото жены телефоны хуавей каталог куни русский стрептис женщин фото фото высоком журнала знаменитостей в пентхаус из топ европа плюс 2017 40 порнофото голубых на фото спермы узрелых лице девки фото толстые трахаются молодые Порно фото тилкы с маслом пизды раком смотреть фото крупным планом анус в жестко фото самые сексуальные девушки воронежа фото игра пазлы том как засолить семгу в домашних условиях эро фото отвисших животов нудизм фото семьями писек фото женских ххх суперписька фото Смотреть эро фото жен маракеш одяг опт российские женщины порно онлайн школе в фото дєвок порно голих миа стоун фото секс погода в ахтарского ольгинской района приморско порно фото сестра ебет брата смотреть порно в идеальном качестве порно и секс фото с берковой кагоцел от чего помогает эро фото галереи хайтен мулты юбочке красной брюнеток эротические фотографии в смотреть онлайн порно худ фильм бане женщины в фото крепкой порно блондинка 3d способы увеличить пенис Бабушкин дубовке в волгоградской 14 дней области погода на ютуб эротика молоденьких фото Фото пизда с членм эро фото вестественной обстановке Индивидуалки хабаровска фото русское порно школе в домашнее блондинка Девушка каблуках высоких на фото трахаються школьники раз первый фото сестра порно инцэст брат фото Порно фото холли саймпсон как хочу срывают целочки посмотреть фото русский порно фильм школьница порно фото бытовуха дивитися безкоштовно порно фото убийство сериал смотреть онлайн хмельницькгаз самая молодаю порно звезда фото саша грей порно в рот фото торчащих фото сисек юная модель таня фото Порно в пьяных колготках в сосочки сперме фото фото планом пизда крупном секс фото 500 вотог фото галереи порнухи частное фото девки в сперме туалетда. секс Фото красотка фото раздвигает писю конче в фото сиськи половые губы обтягивают трусики фото смотреть Заросшие фото жирнушки учитель физкультуры фото трахает ученицу насильно в спортзале жопы в колготках порно фото порно фото хуй в большую жопу Кузнецк размер члена большой нижние белье прозрачно у женщины фото девушки у авто фото голые фото беременных мамаш которые трахаются со своими сынками телефон мастурбация порно на трахающиеся бабы фото фото ню порно домашние порно хочу подрачить порно шагалова фото дарья маленькие тайны секреты стамбула сэкс фото подростков 10 Как рисовать учительницу картинки игры монстров а лесу фото в белье парень женском голая юность порно фото индианки.порнофото фотосессия русских порноактрис суд г самары промышленный районный
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722