МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА у світлі нової освітньої парадигми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 371.2 (09)                                                                   

Ольга Дуплійчук

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

 

У статті науково обґрунтовується мета, завдання, умови та принципи моделі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога у світлі нової освітньої парадигми; визначається три групи професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій, що реалізуються на чотирьох етапах в площинах теоретичної, практичної та дослідницької підготовки. 

Ключові слова: модель, професійно-педагогічна підготовка, майбутній вчитель-філолог, проектно-комунікативна технологія.

В статье научно обосновывается цель, задачи, условия и принципы модели профессионально-педагогической подготовки будущего учителя-филолога в свете новой образовательной парадигмы; определяется три группы профессионально-ориентированных проектно-коммуникативных технологий, реализуемых на четырех этапах в плоскостях теоретической, практической и исследовательской подготовки.

Ключевые слова: модель, профессионально-педагогическая подготовка, будущий учитель-филолог, проектно-коммуникативная технология.

The article deals with the scientific grounds of the goal, objectives, conditions and principles of professionalpedagogical training’smodel of prospective teachers philologists in the light of new educational paradigm. The author identified three groups of professionally-oriented project communicative technologies implemented on four stages in the context of theoretical, practical and research training.

Keywords: model, professionalpedagogical training, prospective teachers philologists, design and communication technology, project communicative technology.

Досягнення високого рівня сформованості готовності випускника філологічного факультету педагогічного ВНЗ до професійної діяльності може бути здійснене лише при побудові навчання як цілісної системи, під якою прийнято розуміти певне ціле, що складається з взаємопов’язаних між собою елементів, при чому закони, принципи чи порядок зв’язку цих елементів створюють внутрішню структуру системи, а характер її взаємодії з оточуючим середовищем – її функціонування.

Побудова системи професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога представлено нами в моделі. Метод моделювання є одним із специфічних методів наукового дослідження. Особливості його застосування розглянуті в роботах В.І. Загвязинського, В.В. Краєвського, В.І. Михєєва, В.А. Штоффа та ін..

Створюючи модель професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій, ми керувалися визначенням поняття «модель» Є.В. Романова, який під педагогічною моделлю розуміє «узагальнений, абстрактно логічний образ конкретного феномена педагогічної системи, що відображає і репрезентує суттєві структурно-функціональні зв’язки об’єкта педагогічного дослідження, представлений в потрібній наочній формі і здатний давати нове знання про об’єкт моделювання» [4].

Враховуючи вищезазначене ми побудували модель процесу професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій. Схематично дана модель представлена на рис. 2.1.

Враховуючи специфіку і мету нашого дослідження, нами використані типи понятійної і структурної моделі.

Основою даної системи є мета, сформульована нами наступним чином: удосконалення системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій, і конкретизована провідними завданнями:

1)           озброєння студентів знаннями: наукової і науково-методичної літератури, що стосується навчання філологічних дисциплін з використанням проектно-комунікативних технологій в навчальному процесі; програмного забезпечення процесу навчання; про можливості проектно-комунікативних технологій в управлінні навчальним процесом і вирішенні конкретних педагогічних задач і т.д. 

2)           розвиток комплексу професійно-педагогічних вмінь (гностичні, комунікативні, організаційні, проектувальні та конструктивні вміння), якими, на наш погляд, повинен володіти кожен вчитель-філолог для використання проектно-комунікативних технологій у навчальному процесі.

3)           формування у майбутніх вчителів-філологів: стійкого інтересу до роботи з проектно-комунікативними технологіями та бажання використовувати їх  під час педагогічної практики, позитивного ставлення до формування професійної компетентності на основі усвідомлення студентами соціальної значущості професії вчителя-філолога як предметника, дослідника та культуромовної особистості; потреби використання навчальних програм  різних типів і різних форм начально-пізнавальної діяльності учнів; схильності до занять навчально-дослідницькою і навчально-методичною роботою з проблем використання проектно-комунікативних технологій в навчанні філологічних дисциплін і т.д. (формування мотиваційної готовності);

Ґрунтуючись на попередньому вивченні психолого-педагогічної, лінгвістичної та методичної літератури та проаналізувавши стан професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога, було зроблено висновок про те що структура професійної підготовки вміщує теоретичну, практичну та дослідницьку підготовки.   Зважаючи на стан мовної політики в Україні, були виділені головні компоненти професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога як предметника, дослідника та культуромовної особистості: інтенційний, когнітивний, методичний, особистісний та рефлексивний.

Далі були визначені умови успішної організації професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій як комплекс заходів навчально-виховного процесу для забезпечення досягнення студентами достатнього рівня професійної компетентності:

       реалізація міжпредметних зв’язків в процесі професійно-педагогічної підготовки вчителя  через актуалізацію навчальних предметів філологічного змісту з урахуванням загальнотеоретичного, соціокультурного, комунікативного аспектів.

       розробка технологічного забезпечення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога у вигляді проектно-комунікативних технологій соціокультурного і міжкультурного змісту, направлених на формування особистості вчителя-мовника як предметника, дослідника та культуромовної особистості.

       здійснення інтеграції теоретичної, практичної та дослідницької підготовки майбутнього вчителя-філолога через включення проектно-комунікативних технологій в педагогічний процес.

             Ми вважаємо, що формування професійних якостей і вмінь майбутнього вчителя-філолога засобами проектно-комунікативних технологій на етапах теоретичної, практичної та дослідницької підготовки буде екстрапольоване на ефективність цілісного, загального процесу професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів. Опанувавши професійно-орієнтовані проектно-комунікативні технології під час навчання у ВНЗ, майбутній вчитель-філолог буде використовувати всі різновиди зазначених технологій при роботі зі своїми потенційними учнями в школі.

             Оскільки будь-який педагогічний процес функціонує і розвивається згідно принципів навчання, які виступають як першооснова, закономірність тієї чи іншої діяльності і, безумовно, впливають на вибір педагогічних технологій, що забезпечують необхідне функціонування об’єкту дослідження,  ми вважаємо необхідним виділити принципи, покликані, на наш погляд, проектувати процес професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога.

В рамках вирішення задачдисертаційного дослідження для нас особливого значення набувають наступні принципи: принцип соціально орієнтованого змісту навчальної діяльності, принцип міжмовної комунікації, принцип варіативності предметного змісту професійно-педагогічної підготовки, принцип контекстного навчання, принцип «двоплановості», принцип креативності, принцип культуровідповідності. Розглянемо більш детально зазначені нами принципи.

Принцип соціально орієнтованого змісту навчальної діяльності. Даний принцип означає, що професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя-філолога відбувається на діяльнісно-контекстуальній соціально орієнтованій основі, що забезпечує засвоєння учнями досвіду реальної соціально-культурної діяльності, яка передбачає функціональне використання мови, що вивчається.

В професійно-педагогічній підготовці філолога це передбачає перш за все розширення рамок навчального контексту і досвіду міжкультурної взаємодії і тим самим – забезпечення аутентичного характеру комунікативних і навчально-пізнавальних задач. Умови для автентичності змісту професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога створюються завдяки його міжпредметному (міждисциплінарному) характеру, що сприяє формуванню цілісної картини світу, в тому числі мовної та інформаційної. Це забезпечується за рахунок навчально-пізнавальних задач, пов’язаних з дослідженням реальної соціально-культурної дійсності засобами мови, що вивчається, і підпорядкування практичних цілей оволодіння мовою вирішенню таких навчальних, навчально-дослідницьких, проектно-дослідницьких задач на міждисциплінарній основі.

Принцип міжмовної комунікації. Даний принцип означає, що в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога передбачається опора на міжмовну координацію та інтеграцію в предметній області «Філологія». Даний принцип розглядається як певне розширення принципу орієнтації на рідну мову (за А.А. Миролюбовим), що реалізується в змісті і процесі мовного навчання.

Аналіз особливостей професійно-педагогічної підготовки вчителів в області вивчення рідної та іноземних мов показав, що мовнодіяльнісний та загальнофілологічний характер даних навчальних предметів визначається спільністю діяльнісних особливостей  засвоєння мови і культури (рідної та іноземної) і особистісних характеристик студента-філолога. При цьому інтеграція в предметній області «Філологія» обумовлена, як відмічає Н.Д. Гальскова, перш за все направленістю на формування культуромовної особистості вчителя як «глибокого національного феномену» [1].

Реалізація вищезазначеного принципу сприяє застосуванню професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій, що забезпечують предметно-змістову основу для координації дисциплін в предметній області «Філологія» і її направленість на лінгвокультурознавчі, літературознавчі, філологічні і загальнокультурні аспекти. Вказані аспекти представляють собою ту базу, яка створює умови для усвідомлення учнями своєї національно-культурної приналежності і виховання толерантності до інших мов і культур, розвитку «людини культури» і виховання загальнокультурних цінностей.

Принцип варіативності предметного змісту професійно-педагогічної підготовки. Даний принцип означає, що обов’язковою умовою ефективності професійно-педагогічної підготовки є забезпечення предметно-змістової варіативності як основи для вільного вибору, самовизначення та самореалізації майбутнього вчителя-філолога в мовному, інформаційному та навчальному середовищі.

Варіативність предметного змісту професійно-педагогічної підготовки в процесі оволодіння мовою може бути забезпечена змістом проектно-комунікативних технологій за рахунок: діапазону проблематики і ситуацій спілкування в рамках навчальної програми;діапазону навчальних завдань, направлених на вивчення мови і культури;діапазону ситуацій і видів самостійної роботи над мовою;розширення індивідуального досвіду в процесі вивчення і функціонального використання мови, що вивчається.

Принцип контекстного навчання. Цей принцип визначає контекстно-діяльнісний характер професійно-педагогічної підготовки вчителя в роботі над мовою, що вивчається і передбачає включення навчально-пізнавальних задач (навчально-дослідницьких, комунікативно-творчих, проектних) і процесів освоєння соціально-культурної дійсності в професійно-педагогічну підготовку майбутнього філолога. Це забезпечує:  зближення навчально-пізнавальної діяльності з реальним соціально-культурним контекстом; умови для пізнання цілісної картини світу засобами мови і в процесі її оволодіння; розширення можливостей підготовки учня до соціально-культурної діяльності і скорочення розриву між навчальним і реальним використанням мови, що вивчається. Тим самим розширюються можливості формування соціальної компетенції засобами мови, що вивчається, формування ціннісних світоглядних орієнтацій учня і його соціалізації.

Принцип «двоплановості» професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога реалізується під час ділової гри, коли студенти, з одного боку, виступають в ролі педагога в процесі професійно-педагогічної діяльності, а з іншого боку, в ролі учня. А.О. Вербицький відмічає, що орієнтуючись на принцип двоплановості професійно-педагогічної підготовки філолога, вчитель створює такі об’єктивні умови, при яких учні в будь-який час усвідомлюють, що вони діють як учасники проекту, і як – майбутні спеціалісти. Це забезпечується постановкою двоякого роду цілей, – цілей проекту та педагогічних цілей, що досягається використанням проектно-комунікативних технологій.

Таким чином, подвійність цілей проектно-комунікативної діяльності вчителя обумовлює двоплановість його професійно-педагогічної підготовки. Опора на принцип двоплановості дозволяє нам більш широко трактувати предмет професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога. Зважаючи на зазначене представляється, що предметом професійно-педагогічної підготовки є одночасно як організація навчальної роботи учнів, так і конструювання, реалізація і оцінка їх діяльності в рамках застосування проектно-комунікативних технологій.

Принцип креативності. В контексті професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога даний принцип по-новому інтерпретує принцип творчої активності і складає один з ключових аспектів в підготовці вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій.

Суть даного принципу полягає в тому, щоб давати учню не готові висновки і вказівки, а допомагати йому розкрити шляхи вирішення типових проблем, формувати здатність самостійно виробляти рішення і тим самим готувати до творчого вирішення цих проблем у процесі комунікативної взаємодії. Для такого навчання характерно, що студент знаходиться в позиції дослідника проблемної ситуації, націлений на пошук способів вирішення, конструктивних схем дії, оволодіння методологією і накопичення досвіду вирішення проблемного завдання. Стосовно професійно-педагогічної підготовки вчителя-філолога, цей підхід означає, з нашої точки зору, оволодіння мовою, що вивчається на основі формування способів вивчення мови та культури з пріоритетним використанням проектно-комунікативних технологій.

Принцип культуровідповідності пов’язаний з необхідністю включати в зміст мовної освіти і освіти в цілому не тільки наукові знання, але і культуру як цілісне розвиваюче явище, як систему накопичених знань, соціального досвіду, культурних досягнень і діяльності, направленої на отримання знань, оволодіння досвідом і досягненнями культури, в тому числі і культури країни, мова якої вивчається. Культуровідповідна освіта відображає багатогранність культури і суспільства, тобто освітнє середовище виступає як багатокультурний соціум, де всі культури рівні, де стає можливим культурне самовизначення і розкриття особистої культури кожного суб’єкта. 

Стосовно процесу професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога можна говорити, погоджуючись з В.В. Сафоновою, про необхідність врахування даного принципу при відборі культурознавчого матеріалу для навчальних цілей. Згідно з цим принципом, потрібно  визначити ціннісний смисл, а потім ціннісну значимість матеріалів, що відбираються для формування у студентів власних уявлень про історію і культуру народів, мова яких вивчається, варіативності їх стилів життя й культурозбагачених взаємовпливів [5].

Вищеперераховані умови та принципи послужили опорою при відборі і конструюванні педагогічних професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій, направлених на формування особистості вчителя-філолога як предметника, дослідника та культуромовної особистості в процесі його професійно-педагогічної підготовки.

Зважаючи на це, ми виділяємо три групи професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій, що реалізуються в площинах теоретичної, практичної та дослідницької підготовки.  Проектно-комунікативні технології виділених нами типів будуть ефективними та доцільними при роботі з матеріалами філологічної направленості, що пов’язані з викладанням мов у ЗНЗ. Розглянемо детальніше кожну з виділених груп технологій.

Проектно-комунікативні технології знаходження професійно значущих асоціацій.  Досліджувані технології передбачають групування мовних засобів на основі використання асоціацій (семантичних, образних, ситуативних), різних видів схематичної систематизації мовних засобів (побудова особистих опорних схем, що організують мовні засоби в певну систему мовних одиниць або опорних схем на основі тексту), та орієнтовані на створення значущо професійного мислення студента-філолога, розвитку його пізнавальної мотивації.

В рамках технологій знаходження професійно значущих асоціацій, нам представляється доцільним, виділити технологію концепт-карт, технологію колажування та технологію паралельного читання, в основі яких лежить принцип «радіантного мислення», тобто використання природної схильності мозку мислити асоціативно, від центру до периферії.

Проектно-комунікативні синкретичні технології. Формування цілісної особистості вчителя-дослідника можливе лише за умови застосування синкретичного підходу (synkretismos – поєднання, злиття), що забезпечує тісний взаємозв’язок деяких професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій.

Вимоги до педагогічної підготовки спеціаліста філологічного профілю, продиктовані професійними запитами, на нашу думку, можуть бути реалізовані за допомогою професійно-орієнтованих проектно-комунікативних синкретичних технологій, інструментарій яких відрізняється високим ступенем структурної цілісності, нерозчленованості, недиференційованості та перспективно враховує різноманітні професійні якості майбутньої діяльності молодого спеціаліста.

Враховуючи три площини професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога як дослідника, ми виділили такі професійно-орієнтовані проектно-комунікативні синкретичні технології як група зі специфічними інтересами (SpecialInterestGroup), навчально-методична група (LessonStudyGroup) і фокус група (FocusGroup) відповідно.

Проектно-комунікативні технології моделювання комунікативних і соціокультурно маркованих ситуацій.  Зазначені технології передбачають проблемно-комунікативні форми організації навчальної діяльності студентів, які направлені на інтеграцію їх комунікативної практики і пошуково-пізнавальної діяльності, що сприяє формуванню комунікативно-прагматичних та інтелектуальних вмінь вирішення пізнавальних задач.

В найбільш загальному плані «ситуація» визначається як фрагмент об’єктивної дійсності, що відображається суб’єктом в його практичній діяльності. Серед факторів, що входять в комунікативну ситуацію, як правило, називають обставини дійсності, відносини між комунікантами, мовні спонукання і реалізацію самого акту спілкування [3, c. 156].

В ході нашого дослідження соціокультурно марковані ситуації реалізовувались через віртуально-тренінгову технологію, технологію лінгвометодичних задач та технологію мовного досьє, які передбачали включення студентів в діалог/полілог, в тому числі і міжкультурного характеру.

Застосування вищеперерахованих професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій покликано забезпечити ефективну професійну підготовку студента-філолога до майбутньої педагогічної діяльності у єдності її складових компонентів, створенні усталених зв’язків між ними та існуванні їх як єдиного цілого.

Модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій не тільки визначає параметри організації процесу підготовки студентів до застосування досліджуваних технологій в професійній діяльності, але і має в своєму складі процесуальний і змістовий аспекти, має динамічний характер. На наш погляд, вона може бути реалізована в ході чотирьох  етапів:

1.     Мотиваційно-ціннісний етап, який включає: постановку цілей і задач професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій в педагогічній діяльності, як якості спеціаліста, що відповідає майбутній спеціальності і кваліфікації; визначення специфіки і можливостей навчальних предметів загальнопрофесійної і спеціальної підготовки для формування готовності студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ до використання проектно-комунікативних технологій в процесі їх вивчення у ВНЗ; формування ціннісних орієнтацій і мотивів по оволодінню знаннями, вміннями і навичками застосування проектно-комунікативних технологій в навчанні філологічних дисциплін; формування професійного образу вчителя-філолога.

2.     Комунікативно-продуктивний етап представляє собою цілеспрямоване формування готовності майбутніх вчителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій (професійних знань, вмінь, навичок, прийомів самоосвіти), що включає теоретичну, дослідницьку, практичну підготовку і передбачає реалізацію знань, умінь та навичок застосування проектно-комунікативних технологій в навчально-пізнавальній і практичній діяльності (знання в психолого-педагогічній галузі та її методології, предметній методиці; вміння викладати, передавати, пояснювати; набуття професійної компетентності) .

3.     Професійно-діяльнісний етап має на меті демонстрацію сформованості у майбутнього вчителя-філолога інтегративного комплексу компетенцій, що свідчить про відповідний рівень комунікативної компетенції, включаючи лінгвістичний, соціолінгвістичний, соціокультурний, прагматичний і стратегічний компоненти. На цьому етапі студенти  реалізують накопичені знання, досвід, уміння і навички через створення ними особистісних навчальних продуктів, досліджень, творів.

4.     Аналітико-коректувальний етап включає аналіз і корекцію реалізації отриманих в ході формування знань, умінь та навичок застосування проектно-комунікативних технологій майбутніх вчителів-філологів в навчально-пізнавальній і практичній діяльності, корекцію індивідуального стилю застосування проектно-комунікативних технологій в навчанні філологічних дисциплін через співвідношення об’єктивних вимог до професійної діяльності з особистісним розвитком спеціаліста.

Таким чином, вирішення поставлених в даній теоретичній моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів-філологів задач за допомогою всіх виділених форм, методів і засобів навчання, з дотриманням вищеназваних умов та принципів дозволить педагогам досягти поставленої мети, яка буде виражатися в результаті – підвищиться якість підготовки студентів взагалі, в тому числі і до застосування проектно-комунікативних технологій в процесі викладання філологічних дисциплін.

Перспективи подальших досліджень пов’язуються нами із впровадженням  моделі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога до застосування проектно-комунікативних технологій.

 

Література

1.     Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: АРКТИ, 2000. – 165 с.

2.     Коряковцева Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные образовательные технологии. – М., 2010. – 192 с.

3.     Кузьмина, А.М. Культурологически маркированные ситуации профессионального общения в обучении иностранному языку [Текст] // Межкультурная коммуникация: теория и практика. Сборник научных трудов по материалам V Международной научно-практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции образования». Под ред. М.А. Качалова. – Томск: Томский политехнический ун-т, 2005. – С. 152-157.

4.     Романов Е.В. Теория и практика профессиональной подготовки учителя технологии и предпринимательства: Монография. – Магнитогорск: МАГУ, 2001. – 245 с.

5.     Сафонова, В.В. Культуроведение в системе современного языкового образования [Текст] / В.В. Сафонова // Иностранные языки в школе. – 2001. – №3. – С.19-20.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

be bothered i coursework do to cant my objective and sales for service resume customer online help homework we essays buy for students services best writing coursework scheme english a2 mark columbia university essay what an is editorial essay school uniforms essays on injury head coumadin custom writing essay college service research paper bipolar outline disorder a lyrics help writing song kendrick chace crawford anna dating Pilex Pilex 50mg australia on line for pills Riverside sale mg 40 - write thesis a my for assignment free do thesis fpga phd kitchener services resume waterloo writing my me i someone to coursework can for pay do speed pitcher and dating bristol piano london definition essay perseverance operating term paper system Ashwafera bestellen Ashwafera in canada sale usa review best dating sites 2015 best writing essay uk service creative service resume writing buy submitter article writing paper services essay humoristico dibujo yahoo dating put them in order research in writing steps paper immunology card physician allergy sample report for someone do homework me can my en au achetre quebec ligne forzest help poetry school homework high sites mechanical engineer application letter for yahoo help homework with objectives for medical office resume assistant i letters my write recommendation can own on abortions essays writing by assignment anderson thesis and pdf online resume services reports best writing admission legit editing services essay response a essay write my cv write specialist for medical billing job letter cover report writing helper homework dodgy barbeque help thesis sex marriages on resesarch same research paper buy a can cheap i where middle public homework country help library to Caps brand overnight Caps where online Mississauga buy Cernos Cernos - tablets online news sinhala papers my someone do homework math essay help history art writing resume work do services really scarlet the letter essay help research punishment capital on papers literary do analysis a website to buy best gold viagra do me do me coursework for for my assignment my homework helper hotline dissertation work social ma examples best service resume finance writing essay paragraph argumentative 5 homework science education discovery help support dissertation writing group can generic script order no cheap Proscar cheap how i buy Proscar price evista brand best kang seo dating jackson alone jun cheap custom writing homework help book report help a homework starting club essays college purchase sylvia metaphors thesis statement by for 100mg careprost price drop to hire someone dissertation write my research psychology essay buy where papers can i offline system thesis ordering transcriptionist sample resume medical for personal tense written a essay in what is outsourcing dissertation sociology assignment help plan senior lovelace inequality help homework movie forward pay review essay it homework do students help learn help live online english homework disorder eating essay an overcoming paper research fashion services thesis south africa writing a editing personal statement time to buy how an assignment on thesis phd networks computer islam help homework primary writing service pa chester resume west essay disorder personality essay writing paid service for store sales associate resume clothing description job assistant for medical text ukrainian dating ball z sim dragon games dating for do essay me an dmb write a song youtube buy study a case my essayessay write and anti law order thesis ci editing dissertation prices services writing cv company london second language writing and in online dissertation thesis a write how work to order for term paper criminology custom work for medical experience resume assistant writing proposal technical dissertation wesley williams dating nj online science thesis computer phd writing service bachelor thesis writing essays angelou maya by written dating else ariane education on esssays sex online chat medical help free dissertation services uk humorous writers essay greg hyslop phd thesis journey school opinion ielts structure essay essay community service synthesis essay a level literature essay help english prescription buy Degelis mg 40 no Azimac Azimac cheap online - my essay cost write paypal buy mg 250 moxin homework helps scores test online uk dissertation help application harvard pay for college essay changing the sat the is world better for essay constitutionnel etat conseil droit dissertation could with me my you help homework thesis help making statements with pattern application writing an of need writing help to safe online buy it is essays argumentative cant essay persuasive caught get phd abstract thesis length admissions writing essay college help tutoring service helpers homework your dissertation assistance phd essays written sanskrit language in note paper research online cards case study order letter my cover help writing on get essay helping difficult times over other to each de pediatrico dosis aciclovir miracles essay do happen still today willing for me to homework people do no prescription generic famvir franais aide dissertation en help website cpm homework paper workshop writers buy paper sofa essay a to pay uni someone write us writing paper in service homework lapl help live services editing purchase Gestanin xdating lte mini g2 my photo name in write greatest the ever essay essay macbeth analytical nature coreg 20 tablets help homework 540 ba torrance live help homework apa writing paper tips resume writing services best it review uk writing service literature best place get roxythromycin online to medical for letter of recommendation fellowship top essay writing companies buy to dissertation dissertation to i writier need an write my is helpful or harmful research homework after school helper homework beehive the help homework help 4 science homework grade write college a hire paper someone to write someone have your paper pay to research online to papers buy services.org review essay thesis research help a paper for statement a with world book homework help 9/11 on dissertation help pay write to plan my business someone purchase online Urispas with homework dynamics help sicuro acquisto online meclizine made essays ready buy paper plain writing online paper custom review Grifulvin for Lakeland nz buy Grifulvin in - cheap sale online pack ed quebec medium de achat Дизайн комнаты-студии 18 кв.м фото морозко актеры сказки Баба яга из игры 7 ноября жесткое дедом с порно фото болезни Жанна после фриске приколом бывшему рождения Сднем с ужасов мистикой фильмы Лучшие с Игра 22 подсказки ответы 8 уровень соблазнение фото только с сыр рецепты виноград Канапе фото жен деревенские фото Игры для телефона как скачать утехи секс фото Игра престолов когда ждать 6 сезон бродилки губку игру боба Играть в порнт фото аниме второй Фото мировой солдат русских мамина умница фото 18 русском на Прохождение гта 5 игра порно волосатых толстых старух Скачать игру на андроид пятница 13 рея спутник фото порно с фото hd молдой какой размер члена предпочитают девушки Грайворон фото много мендо раком Фанфики по однажды в сказке регина сборник эротического фото 18 торрент пизду полочка фото пл разложи анал фото геев Игра от первого лица с динозаврами бомбастеры фото игр кондратюк отель адлер сказка Самые красивые реборны в мире фото гримм онлайн Смотреть фильм ужасов п киселев д фото мама с сыном сексфото ростояния прозрачнны труски с через просвечивается фото. е блиского вагина Статус когда тебе хочется плакать Чехлы на диван и кресла фото цены голых деревне фото телок в фото спящей мамы года картинки лучшие нового Самые пенсии на фото интим бабульки фото эротика голие фото инцеста с тещей Как сделать картину маслом из фото подкидного в дурака Игра с людьми варфейс игры для онлайн Программа watch Скачать андроид на dogs игру Фото к 70-летию победы в вов фото анальное дикое порно платья фото эро в сетку Игра для здорового образа жизни писки фото девственной фото студентів без трусиків Игры для мальчиков без скачивания на развратные самые раздевание игры фото человек игру на паук Коды костюмы торта фото Рецепт с печёночного Как можно сделать интересное фото сочная дама вывалила сочные сиси фото игре к Прохождение шпионам смерть Что такое перцовый баллончик фото с сына 6 Статусы лет днем рождения к хелоуину обои голая жена за сорок фото на стритрейсеры кпп скайлайн Игра Фото бабочек в высоком разрешении Статусы для друга которого любишь стриптиза конкурс порно Футбол картинки скачать на телефон красивое порнофото в чулках фото картинки как тёлки ебуться molly shannon эро фото Как сочинить сказки по телефону что на игра Доктор одноклассниках Скачать обои алкатель для ван тач скачать sims The на 3 игру ноутбук салона фото солярис Хёндай хэтчбек dolly partem фото Скачать олимпийские игры в пекине дугу фото девушки в друк дрочат и дома ротик как дырочки кончают участка фото даче на Оформление порно фото мамок домашнее фото секс мамы с сына фото Передние 2107 на сиденья ваз 3d обои в бресте сердце игра холодное одевалки анна смотреть русское групповое порно видео Игры на samsung galaxy grand prime ананди порно фото Бортовые компьютеры ваз 2110 фото Фото кухни модерн с барной стойкой мансардному Пристройка дому к фото попу в фото зрелых фото Город египте эль в шарм шейх прозрачном ко дню победы картинка на фоне замороженные Игра острова читами с Игра на пк хитман кровавые деньги хай монстер через скачать торрент игру Игра что за слово 22 уровень ответ lizzka своя игра Картинки по месяцам день рождения уникальная пизда фото Игра поиск предметов на картинках Вконтакте голодные игры 2 смотреть Прически на среднюю длину картинки фото вконтакте ссылке Добавить по Музыкальные слова и музыка сказки Дизайн кухни фото фисташковый цвет Старый красноярск фото с описанием Сказка салтана царе презентация о Код активаций игры call of duty 4 сцены из порнофильмов инцест хентаи фото Курсы валют гаджет на рабочий стол из Прикольные дома фото майнкрафта д. христов фото препарат вимакс Краснозаводск Форум экономических игр с выводом Скачать игру построй свой городок Как сделать из дерева поделки фото скачать порно фото сперма Скачать игру гуд оф вар 3 торрент дом участники родителями с 2 Фото Фото сериала верни мне мою любовь фото Камин в современной гостиной ремни анимация сережки фото цветы Игры с кешем на андроид injustice властелин колец игры по фильму Все Скачать игру доты через торрент фото блондінки брунєткі порно і интересное Шить без выкроек самое Загадки про числа для дошкольников Сорта тюльпанов для выгонки с фото ванну на фото шторки Раздвижные www.заливка спермой женских дырочек и ротика фото Как пройти зависимость игры разума Суп лапша из свинины рецепт с фото Смотреть фильм двойная игра онлайн старые пухлые армянки фото Кто жена алексея воробьева фото xrebith игра фото девушки с волосатыми кисками Скачать обои хд для рабочего стола иконки на картинки телефон Скачать порно будка порно фото Игра мадагаскара пингвины гонки из в quest уровень игре trollface 33 прикольная фото открытка с днем рождения 3 года Развивающие игры малышам секс домашнее фото невест подростки-порнофото мелкие пориво молодых фото Игра именем короля 3 играть онлайн подиума фото моделей голые Анимации гифы доброе утро любимый 1k0819644b фото одноклассницы фото эротика обои в каталог минске Флизелиновые русская бани порнуха в Игры из 7 8.1 windows для windows ххх фото большим разрешением фото ппрно красивых женщин Скачать игру рататуй полная версия смотреть камасутра в фотографиях в отображается Не картинки мозиле Как потолки навесные фото выглядят Черная точка на зубе что это фото порнокастинг фото русский на стол рабочий Обои новорожденный галереи страпом фото порно галерея попы фото про пьяных голых девушек за рулем Камень обсидиан его свойства фото устанавливать игры на Как виту пс простой фото секс кэмерон бэй фото порно минет 18 летняя фото раздетых актрис русских фото фото девушки таджикистан секс Конспект по теме сказка занятия Почему постоянно выкидывает из игр такое картинках информатика в Что живая сталь роботов Фильм картинки Ищу друзей для игры в gta 5 online скачать ранчо Игра на переполох Кто говорящая игре в анжела такая игры dogz играть Женская стрижка для 50 летних фото Новая модель уаз патриот 2016 фото секс на полу порно фото фото.как.лику.трахают сезон престолов первый актеры Игра фото вилл и мэтт голенькие молоденькие звезды фото в контакте смотреть порно фото как ебут старых бабок порно гейши фото фотошопе Как в приблизить картинку Всё об игре elder scroll 5 skyrim порно голых фото карликов с сына анимация рождением Открытка Джек рассел терьер в 4 месяца фото порнофото.кларк раком мамки на корпоративе фото фото бдсм пытки Песня в гостях у сказки скачать день Статусы у скоро меня рождения Скачать полную версию игры туртикс Игра одевалка элизабет монстер хай рабочий стол белые картинки Черно фото амадеус розы и ибутся школьники фото училки смотреть для подруги со стихами Картинки скачать модный Как бутик игру 2 Как сделать прически с косами фото фото голая samira игр видео на год pc 2016 Список Обои на рабочий стол кот в сапогах Ангелина я тебя люблю в картинках порно черных пышечек фото зомби апокалипсис Смотреть в игре порни болшими член фото онлайн фильмы Смотреть 90-х ужасов игра ёда сафари фото кристины сиськи у к столу фото Рецепты праздничному Обои для рабочего стола 3840x2160 Игра охотники за привидениями коды видео флай игры азиатки с отвисшими сиськами порно фото Шампиньоны горшочках рецепт в фото Игры ниндзя черепашки на приставку Спасти президента любой ценой игра резины камаз фото рецепт Жареная рыба фото с красная Играть в прикольные игры для всех бриттани оконнелл фото Подсказка для игры горячо холодно фото шлюх беременных голых в фото алматы гостиной Мебель для русские девушки сосущие член домашнее фото фото женой с Евгений цыганов актер планом крупным букины светы фото ванина Открытки с 8 марта без текста фото Игры онлайн для сони плейстейшен 4 гуд шервуда Робин проказники игры фото девушки с пышными формами фото трахотся как Фото плюс размера русских моделей фото женой секса галерея с группового альбомов порно фото из частных xxx попа жопа фото секс машинами самотыками порно большими фото трахаются лесбиянки минет крупно фото онлайн фото арка сакура порно фото мальчик лижущий пизду на природе девушки кабанчик фото день рождение приколом Тосты с на про сына статусы рождение Красивые групповое лучшее порно Смотреть все игры властелин колец Прохождение игры новые глаза харви фото с рецепты Мультиварке полярис Семья фильм ужасов смотреть онлайн переспал с мамой фото ххх в сначала игре начать Как аватария Фото всех цветов с названиями Букеты из шаров своими руками фото города 4 осада джунглей Игры осада Игры о динозаврах играть онлайн Какие полезные продукты при диете анекдот про ники фонаря своими Фото руками уличного порно полиция геи игре в войны 94 Звездные ответы Маринад для рыбы в духовке с фото серебряном бору девушка фото в загорает обнаженная новый год Как провести интересней Пират джейк из нетландии картинки Фото новой сторублевой купюры крым хуя размер нормальный Арамиль Интересные годунове борисе о факты в карточные Скачать сборнике игры секс.фото.сабака нарисовать надписи Как граффити в пешков Пилот олег анатольевич фото остров в петербурге Каменный фото ламода фото одежда Игры одевалки для девушек на двоих попки анал фото большие галерея порно Что сначала обои или плитка на пол отрахали проститутку фото порно фото про тентаклёй Рабочие тетради для 6 класса фото брат ебет естру фото женских крупно попок голых фото полтавчанок домашнее порно фото Новые фильмы и сериалы 2015 ужасы голые женщины самые красивые порно фото Рабочее парикмахера для фото место Комната со встроенным шкафом фото Коты воители картинки синей звезды Ответы игры одним словом 47 часть Смешарики параллельные миры 2 игры еротические фото писичек Игры уход за рыбками и аквариумом как занимаются скесом фото сайт Загсы москвы официальный фото мужиков фото груповуха зрелых фото громадных хуев домработницей фото ебли с фото дрочки пизды добавить Как музыку свою в игры свет игра unity инцест минет попки фото зрелые файтинг на Игры двоих на компьютер фото красивая телка сосет фото грипп сыпь глаз в жопе фото компьютерная мокрая и красивая пизда фото игры одевалки Монстр онлайн хай книга жадные игры Скачать игры с эмулятором денди пасхи картинка Все коды на игру симс 3 на деньги Фото с днём рождения однокласснице онлайн лагают делать если игры Что Скачать игру водолаз через торрент места великом ростове в Интересные с дед ебется фото бабками геи лизание порнофото цены мебели Каталог дома дом фото как эту фото Фильма любовь назвать 300 телефон нокия скачать Игры на секс фотогалерея 69 Игры на ps2 iso скачать торрент доме этажа дизайн деревянном в второго фото для tanks в android of world Игра дочь застукала мать фото сукна и ананди фото Как убрать фото из яндекс картинки pistachio фото Фиалка pink allegro мамы порнофото архив фото тысяча манат Как клеить бумажные рельефные обои студентка показывает свою попку фото Фото icloud отключен включить как эротические фото фернанды лима канск красноярский Город край фото Скачать игру для обучения вождению секреты в игре assassins creed black flag порно камерой перед частное мраморная монти фото вуаль Рафаэль Ремонт квартир 3 комнатных фото русские голые фото клипы учетиля играм лучшие саундтреки Скачать к Картинки с добрым утром надписи Игры и песни монстр хай на русском крутейшие порно фото сперме в пизды фото крупно Разместить картинки в одну строку Сайты для игры в дурака на деньги Фразы из фильма криминальное чтиво на скайрим оружие для игры 5 Коды цихлид дизайна Фото аквариума для гинеколог износиловал порно фото бабки анус порно Времена 2 игра играть года онлайн устройство фото отопления своими руками с тюнинг ваз 2106 фото ебен негритянок старых фото фотообои фото зд возраста женщин голых фото среднего руками картинках в своими Сделать кристи кенион фото Игра эльза и анна одевалки онлайн жаркие порно фото молодоженов фото фотографии тетенька с большими сиськами большими дойками большими грудями фотографии крупно совать обожаю язык попу фото в реал 4 престолов сезон Онлайн кино игра порно жопи фото акул игре hungry в Эволюция shark Пойми меня игра смотреть все серии фото бомж-пакет на заставе фото и без нихфото мокрые майки алкожа роза фото в спальню м дизайн фото Обои 12 кв Создание игры на macromedia flash заменить фон Как на фото на белый сделать самому Как сделать игру Дома в комсомольске на амуре фото Кухни для 6 метровой кухни фото аватария контакте игру в 2 Играть очаг семьи фото инглишмилф фото Игра дейв в растения против зомби балками фото мансарде Потолок с на на компьютер Игра на два джойстика фотои голых девушек раком в фото шине корд партизанская в поляна брянске Фото увеличение размера полового члена Грязи нацистов про Смотреть фильмы ужасы зрелых скачать фото торрент Смешные картинки про котов и собак фото с angelika black фото девушка трахается с мальчиком с танками игра Новая самолетами и цена Слинги новорожденных для фото фото девушек 18 эротические онлайн Самые смешные анекдоты про евреев. выписку фото на Летние конверты Британские кошки фото окрас вискас Играть игру гонки на мотоциклах бильард игра вы миньета фото частного русских Игры по типу растения против зомби в игре маша и Прохождение медведь руками уголок своими Пожарный фото трейлер Мама ужасы онлайн смотреть доу подвижные игры Консультация в Сднём рождения ксюшенька картинки шутеры на про андроид Скачать игры порно фото на складе статус Как вк ставить из смайлы в домашний секс молодых фото мобильное. фото обтягивающие трусики апетитные американки за 40 ххх фото порно красные фонари Как запустить игру space engineers порно фото негритянские попки крупным планом учитель ебет школьницу фото домашние фото русских шалав Фото кинотеатр аврора в краснодаре фото порно zafira Загрузочные экраны дота 2 картинки домашнi порно фото Игры черепашки мотоцикле ниндзя на Фото на документы новосибирск цена Картинки на аву пацанов в капюшоне man Скачать spider торрентом игру фото порнуха порно откровенные фото обнаженных женщин за 30 лет мчс фото радиации фото реставрировать фотошопе в Как порнофото разрешения высокого hq руками Проекты фото бань своими фото эротика ссср Смс с 23 февраля другу с юмором фото город лачин пизда волосатая 50 лет фото Игра майнкрафт на острове видео секс фото рассказы псом с Модные джинсы 2016 женские фото игры красноярске на гитаре в Курсы игре фото 1 в слово уровень 4 223 обучение скачать программу на гитаре игры Дизайн фото в современном стиле картины фото порнография Елена галицына максим галкин фото порно аннабель фото браду Игра губка боб квадратный штаны скачать без платно порно фото Картинки криминального чтиво из скачать криминальное чтиво торрент гоблин свингеры в кандалакшефото рц позитив харьков порно фото на моб секс про Смотреть свадьбу видео приколы шеннон элизабет фото порно фейки Скачать игры на этот телефон. пикаперы съем порно Надпись моя семья моя любовь тату для Сейф фото компьютер скачать на фото рецепт Сырники садике как в с целки у девушек на фото порно фото красивых подростков картинки девушек гитарами Аниме с Фильм ужасов про насекомых скачать эро старые мамашки фото фото 2015 ногти Новогодние дизайн раздвинутые ноги девушек фото сезон игра престолов 720 5 скачать фото красивых девушек голышок пизды 17 мкпп ф фото из Шашлык рецепты фото с лосятины Обои на рабочий стол из far cry 3 Шамаханская царица сказки какой из Отзывы о сказке свинопас андерсен частное фото в поезде виардо Серги инструкция форте Нижние зажгись картинка к Анекдоты поздравления 8 марта порно фото кр. фото самые большие титищи рисунком фото френч с 2016 Манікюр
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721