МІСЦЕ УКРАЇНИ У ЗАГАЛЬНОСВІТОВОМУ ЕКУМЕНІЧНОМУ РУСІ СЬОГОДЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті аналізується місце України у загальносвітовому екуменічному русі сьогодення та висвітлюється значення між­конфесійних організацій для релігійного життя і співпраці.

Ключові слова: екуменічний рух, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, міжконфесійні організації.

 

This article contains information about Ukraine in the world wide ecumenical movement and highlights value interfaith organizations in the sphere religious life, cooperation between different confessions.

Key words: ecumenical movement, All-Ukrainian council of churches and religious association, interfaith association.

 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю вивчення позиції України в екуменічному русі. Адже з кожним роком все біль­ше приходить інформації з різних регіонів України про проведення тижня молитов за єдність християн. Ця проблема становить також значний науковий інтерес. Релігійну ситуацію в Україні досліджува­ли В. Бондаренко, А. Колодний, П. Яроцький. Окремі питання, що стосуються місця України в екуменічному русі висвітлені у працях О. Сомова, М. Мариновича, О. Кисельова. Завдяки їхнім працям та розвідкам низки інших авторів можна проаналізувати і дослідити зна­чення явища екуменізму, тему міжконфесійних діалогів в Україні.

Завданням статті є спроба дати оцінку позиції України у загально­світовому екуменічному русі сьогодення та значення і актуальність цього процесу для релігійного світу в цілому.

Ситуація в Україні де в чому відповідає загальним тенденціям Центральної та Східної Європи, хоча, безсумнівно, має cвої особливості. В Україні на початку 90-х років спостерігалися протилежні до екуме­нізму процеси: дезінтеграція у православному середовищі та конфлік­ти між католиками та православними. Американський релігієзнавець Джозеф Лоя назвав ситуацію у Західній Україні “екуменічним Чор­нобилем”, оскільки “катастрофа” у католицько-православних відносинах “продовжує забруднювати атмосфери міжцерковних відносин по усьому екуменічному світові” [1, с. 15].

Певна річ, це пов’язано із соціально-політичними та релігійними змінами у державі, що є результатом лібералізації релігійної політи­ки останнього десятиліття існування Радянського Союзу та здобут­тя Україною незалежності. М. Маринович зазначає, що ставлення до явища і навіть до поняття екуменізму в Україні вкрай неоднозначні. Це обумовлено кількома причинами. Серед них: загравання радян­ської влади з екуменічним рухом, яке фактично зводилося до мані­пулювання міжнародними християнськими організаціями, та криза екуменізму після розпаду СРСР, що підтверджує політичний харак­тер багатьох “богословських домовленостей”; сприйняття православ­ними католицької моделі екуменізму виключно як підпорядкування Папі Римському (Особливо вдало автор підмітив, що Україна на сві­товій екуменічній арені постає як “полігон випробувань” екуменіч­них домовленостей між різними християнськими центрами, особливо між Ватиканом та Москвою) [2, с. 7].

Появу екуменізму західні соціологи пояснюють наявністю кількох факторів. Серед них – розвиток технологій, котрі, з одного боку, злама­ли соціальну та культурну ізоляцію (швидкі способи транспортування та комунікації), а з іншого – вплинули на зростання соціальної гомо­генності та культурне об’єднання усередині суспільства (урбанізація). Важливим фактором є також секуляризація, котра призвела до кризи релігійних організацій та до появи релігійного плюралізму [1, с. 16].

Радянський Союз був країною “масового атеїзму” із переслідуван­ням цілої когорти релігійних організацій. Хоча деякі релігійні органі­зації легально існували у країні, однак впливу на суспільство в цілому вони не мали. На цій підставі ми можемо стверджувати, що СРСР був секулярною державою. Про деякі особливості співіснування вірую­чих пише проф. П. Яроцький: “У 70-80-х роках у Радянському Союзі утворилася “екуменіка переслідуваних”. У радянських гулагівських умовах об’єдналися “в’язні совісті” – православні, римо-католики, греко-католики, протестанти, іудеї, мусульмани” [2, с. 9].

Таким чином, у секулярному Радянському Союзі певна співпра­ця та духовна єдність віруючих (причому не лише християн) була. Зі здобуттям політичної незалежності Україна здобула й реальну сво­боду релігій. Почали вільніше діяти церкви та деномінації, які мали обмежене існування за радянської влади, вийшли із підпілля ті, котрі були у забороні, і, зрештою), з’явилися нові, експортовані зі Сходу та Заходу. Україна переживала те, що прийнято називати “релігійним відродженням”. Термінами соціології релігії це називається сакралізацією [2, с. 10].

Релігії у пострадянській Україні намагалися взяти реванш і макси­мально увійти у суспільство. Цьому потакали громадськість та певні політичні сили, але протистояв світський характер держави, закріпле­ний законодавчо.

Сакралізація за своїм змістом є діалектично протилежним процесом до секуляризації, а тому не є сприятливим фактором для появи екуменічних відносин. Перед церквами та деномінаціями на початку 90-х рр. не стояло питання про співпрацю, а про розвиток структури, кількісне збільшення пастви та утвердження у суспільстві. Фактично церкви були конкурентами на ринку релігійних потреб. Реалії укра­їнського релігійного життя характеризувалися міжрелігійними су­перечками та конфліктами. Пік католицько-православних конфліктів припав на 1989 – 1993 рр. і з того часу пішов на спад, що було спричине­но будівництвом нових культових споруд українськими церквами та поверненням державою старих, експлуатованих не за призначенням. Щоправда після подій, котрі дістали назву “Помаранчева революція” у релігійних ЗМІ були повідомлення про нові міжцерковні конфлікти, пов’язані із культовими спорудами [4, с. 187].

Отже, деякі характерні процеси релігійного життя 90-х утратили нині свою інтенсивність: більшість віруючих уже визначилися із сво­єю конфесійною належністю, а церкви та деномінації розбудували свою інфраструктуру таким чином, що вона вже не буде істотно змі­нюватися. Про згасання динаміки розвитку релігійної мережі Голова державного комітету у справах релігій Віктор Бондаренко говорив ще 1998 року, зазначаючи, що “темпи приросту релігійних громад у 1991 р. складали 22,2%, а в 1997 р. – лише 7,0%. Проте, в абсолютній величині, – коментує релігієзнавець, – цей показник досить вагомий – 1997 р. релігійна мережа зросла на 1298 одиниць”. 2004 р. В. Бон­даренко відзначав, що можна вести мову про нормалізацію і посту­пальний розвиток релігійного життя в Україні, основними ознаками якого є “становлення реальної конфесійної карти нашої країни, кіль­кісний та якісний ріст релігійного середовища…” [4, с. 201]. Останнім штрихом у розвитку структур українських церков було перенесення центру УГКЦ зі Львова до Києва. Мотиви перенесення осередку, як і протести з боку УПЦ, мали небогословський характер (хоча у по­леміці сторони апелювали до канонів): із Києва легше впливати на релігійно-суспільні процеси усієї Україні. УПЦ протестувала, бо не хотіла сильнішого у менеджменті конкурента.

М. Маринович зауважує, що “українські Церкви є радше об’єктами, ніж суб’єктами екуменічного процесу” [10, с. 311].

Про екуменічну аморфність більшості українських церков заради справедливості треба відзначити, що з усієї когорти одна з них є все ж таки суб’єктом екуменічного руху – Закарпатська реформаторська церква, котра є членом Конференції європейських церков та Лоенберзької угоди. Однак, будь-якої інформації про її участь в екуменіч­них заходах немає.

Щодо інших церков, то ситуація виглядає таким чином. Найбільш екуменічно орієнтованою є Українська греко-католицька церква. Ще 1994 р. глава УГКЦ кардинал Мирослав Любачівський видав пастир­ське послання екуменічної тематики “Про поєднання святих Церков”. Церква має документ “Концепція екуменічної позиції Української греко-католицької церкви” (2000), який розкриває її екуменічну по­зицію, а при Українському католицькому університеті відкрито Ін­ститут екуменічних студій (2004 р.). Українська православна церква, оскільки не є окремими суб’єктом Вселенського православ’я, а є час­тиною Руської православної церкви, не є й самостійним учасником екуменічного руху. Однак, клірики УПЦ часто включаються до де­легацій РПЦ. Наприклад, так було на IX Генеральній асамблеї ВРЦ. Вони також беруть участь у окремих екуменічних заходах та групах [10, с. 320.]

Існують два “екуменічні проекти” в Україні. Перший зводиться до того, що три православні церкви (УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ) хочуть об’єднатися в одну Українську помісну православну церкву. Статус цієї церкви вбачається або як канонічний патріархат, або як автоном­на церква у складі Константинопольського патріархату. Другий про­ект є більш “екуменічним”, оскільки передбачає об’єднання церков різних конфесій: православної (три вищезазначені церкви) та като­лицької (УГКЦ). Відносини між українськими протестантськими церквами та деномінаціями є більш спокійними і менш помітними. Для пізньопротестантського та неопротестантського середовища ха­рактерним є пошук взаєморозуміння між собою, спроба співпраці у євангелізаційних та благодійних проектах. Принаймні цього бажають керівники союзів, хоча на рівні громад існують більш консервативні настрої, які засуджують подібні ініціативи, розцінюючи їх “як від­ступ від істинності власного віровчення та кроки на шляху до екуме­нізму, який викликає негативну реакцію” [6, с. 344].

Як показує дослідження українського релігієзнавця Ольги Спис, самі керівники, пресвітери та пастори українських протестантських церков та деномінацій ставляться до екуменізму досить обережно. Адвентистів, наприклад, лякають можливі компроміси у віровчен­ні заради християнської єдності. Але п’ятидесятники вважають, що “екуменізм, який ґрунтується на непорушному камені християнської віри, є прийнятним і навіть необхідним”, але із одним застереженням, щоб єдність християн не призвела до релятивізму у віровченні.

Аналіз соціологічних досліджень, що проводилися в Україні дають підстави стверджувати, що більшість громадян України не перейма­ється  проблемами церковного єднання і не цікавиться віроповчально-догматичними питаннями [12, с. 186].

Прихильники ж об’єднання українських церков апелюють пере­важно не до релігійних, а до соціально-політичних аргументів. Со­ціологічні дослідження ілюструють також байдужість українців до віросповідних відмінностей. Те саме показують дослідження у Фран­ції, про які пише Ж.-П. Віллєм. При цьому французькі соціологи пов’язують це з екуменізмом, котрий став причиною стирання відмін­ностей і, урешті-решт, призвів до ситуації, коли конфесійні відмін­ності більше не розглядаються як проблема. Однак, наскільки ця теза є правомірною для українських реалій? Однозначно можна сказати, що байдужість українців не формувалася під впливом екуменізму, бо його реально тут не було. Отож, причини байдужості треба шукати в чомусь іншому [12, с. 201].

Для більш чіткого окреслення тієї ситуації, яка склалася у релі­гійному житті України, необхідно згадати про міжконфесійні орга­нізації. Першим об’єднанням такого роду стало Українське біблійне товариство, котре виникло 1991 р. Чи є ця організація екуменічною? Хоча її діяльність і пов’язана зі співпрацею християн різних вірос­повідань у перекладі та поширенні Біблії та релігійної літератури, навряд чи можна говорити про якесь реальне зближення між ними. Утім, необхідно відзначити можливий позитивний вплив як діяльнос­ті цієї організації, так і наявність одного універсального перекладу Біблії українською мовою на міжконфесійні відносини [7].

1996 р. за ініціативою світської влади була створена Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦРО) із метою урегулювання державно-церковних відносин. До цієї інституцігвходять не лише 14 християнських церков та деномінацій, але й 3 мусульманські центри, 1 іудейське об’єднання, Українське біблійне товариство. Задекла­ровані завдання цієї інституції мають у собі потенціал щодо розви­тку екуменізму (причому не лише християнського, але й “широкого екуменізму”), але до сих пір не були реалізовані. Більш екуменічно вираженою є Нарада представників християнських церков України (НХЦУ), яка утворилася 2003 року. Членами цієї організації є пред­ставники лише 9 християнських церков, її результатами є прийняття 18 документів із питань духовності, суспільної моралі та значущих суспільно-політичних подій у країні [7].

Ще одна міжхристиянська організація – Українська міжцерков-на рада (УМР) була утворена 2003 р. протестантськими церквами та деномінаціями. Членами УМР на сьогодні є 12 християнських цер­ков, більшість із яких є харизматичними і жодна із них не входить до ВРЦРО чи НХЦУ. Слід зауважити, що НХЦУ та УМР на відмінну від ВРЦРО є, по-перше, міжхристиянськими, а не міжрелігійними орга­нізаціями, а, по-друге, були організовані за ініціативою самих церков. Починаючи із 2005 р., почали з’являтися місцеві ради церков, котрі відіграють роль консультативно-дорадчих органів при місцевих ор­ганах влади і деякі з них (наприклад, у м. Маріуполь) мають чітко виражений екуменічний характер. Розвиток міжхристиянських інсти-туційній, які мають екуменічний потенціал указують на те, що між-церковні відносини в Україні переходять на якісно інший рівень. Час­тина церков здатна визнати за іншими право нести звістку про Ісуса Христа, Євангеліє, християнські цінності. Саме тому українські церк­ви здатні до .вироблення спільних оцінок щодо духовно-моральної чи політичної ситуації в українському суспільстві (однак, ще не здатні до плідного та тривалого співробітництва й ведення богословських діалогів).

Із кожним роком усе більше приходить інформації з різних ре­гіонів України цро проведення тижня молитов за єдність християн; їхнє збільшення треба пояснювати стабілізацією релігійних процесів у державі та завершенням чисельного зростання конфесій. Низький рівень релігійної активності віруючих сприяв усвідомленню церква­ми високого рівня секулярності українського суспільства, що й стало значним фактором для їх консолідації. Звичайно, питання екуменізму є надзвичайно складним і неоднозначним. Крім того, воно вимагає певних компромісів як з боку власне українських церков, так і з боку закордонних релігійних центрів. Також необхідно підтвердити влас­не міжнравославні потуги до об’єднання. Поява за останні роки кіль­кох міжконфесійних рад – Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, Наради представників християнських церков України та Української Міжцерковної Ради – засвідчує готовність християн­ських церков до діалогу і співробітництва.

 

Список використаних джерел та літератури:

 1. Бондаренко В. Релігійна ситуація в Україні і перспективи її розвитку / В. Бондаренко // Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. – К., 1998. -С. 15-17.
 2. Бондаренко В. Релігійне життя в сучасній Україні: стан, тенденції та проблеми розвитку / В. Бондаренко // Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. – К., 2004. – С. 6-10.
 3. Возняк Т. Зауваги до філософських аспектів екуменічного діалогу / Т. Возняк // Незалежний культурологічний часопис “Київ”. – 2000. – № 19. -С. 8-12.
 4. Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні / [за заг. ред. А. Колодного, П. Яроцького, О. Сагана]. – К.: Гносис, 2001.-278 с.
 5. Етерович М. Екуменічний діалог – ідеал і реальність / М. Етерович // Людина і світ. – 2002. – № 11-12. – С. 2-9.
 6. Історія релігій в Україні : [навчальний посібник] / А. Колодний, П. Яроцький, Б. Любовик та ін.; за ред. А. Колодного, П. Яроцького. – К.: Т-во “Знання”, 1999. – 735 с.
 7. Кисельов О. Релігійні організації та розвиток громадянського сус­пільства в Україні: до постановки проблеми [Електронний ресурс] / О. Ки­сельов. – Режим доступу : http://kyselov.uol.ua/2008/04/25/24.php.
 8. Кисельов О. Тенденції розвитку екуменічних відносин в Україні [Електронний ресурс] / О. Кисельов. – Режим доступу : http://kyselov.uol ua/2008/04/25/30.рhр.
 9. 9.                Кураев А. Вызов экуменизма / А. Кураев. – М., 2003. – 346 с.
 10. Маринович М. Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні апокаліпсису / М. Маринович. – К. : Дух і літера. – 2003. -429 с.
 11. Мартишок Е. Екуменізм, конвергенція, єдність / Е. Мартишок // Еку­менізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. – К.: Гносис, 2001. -С. 26-36.
 12. Сомов О. Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, про­гнози / О. Сомов. – К.: Світ знань. – 1994. – 272 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

protonix 100mg in to uk buy numbers help rounding with homework gemetry homework help telefilmes online dating write for someone essay mlitt an degree can content services creative writing homework glencoe help help bmat essay argumentative cant essay buy money happiness research paper in abortion vs goten trunks dating y 18 latino for help homework a website help speech graduation writing helper school homework history high resumes buy statement online sale personal for paper sx tadalis 5 generic mg india brand usa purinethol someone write my need to i year dissertation help ideas homework protonix australia 50mg ohio medicare advantage plans help reference education homework can help with where get i homework conclure une dissertation custom essays uk assistance dissertation phd youtube do math homework you statistic homework help college buy money can essay you happiness essay easy writer my dont what if homework do i speeches order wedding professional singapore writing services resume resume personal statement essay custom paragraph publication speech online write my for me term essay papers buy online research for help papers services dissertation deloitte assignment essay distribution good cover emailing essay letter about to write and topics resume an - online usa Feldene 150 online Detroit Feldene brand mg psychology buy papers paper app help paper writing 2co samberg jones rashida andy dating to a write plan help business write someone my to need assignments media for on social teens topics essay help assignment online best term help papers online desk jobs help buy 150mg usa professional viagra in reaction writing paper tips lesson prelutsky plans jack phd buy a mechanical for resume pdf format engineer fresher mental job health example statement for nursing personal ivy all writing services pay homework to get math done phd university anna thesis canada online scrapbook buy paper homework help brainly juliet romeo homework helper weighted homework on averages help do python homework my toilet costco paper cheaper at software research mac writing paper ib extended buy essay of electric androids sheep dream do essay statement peer help pressure thesis a writing help need paperwork with where get a my introduction for essay good homework persuasive i can a someone to do paper review order custom dictionary thesis doctoral oxford assignment australia help it requip contrabbando acquistare editing review service essay resume professional service mn writing me a for bio write help numeric pattern problem homework story of strategic components business plan for medical of physician school recommendation from letter scholarship essay help no cheap rx cheap buy arava essay writing online mba services admission essay mom buy broccoli dad the buy college papers nolvadex europe homework help cal pre with order paper research help essay writing economics aqa is kath who dating divas camellia phd berkeley uc thesis essay helpers college resume scientist phd for help unsw essay london binding cheap thesis best writers personal essay site essay writers best simone toronto devyn expert dating helper assignment mba printing thesis cheap london essay writing service u.s sale for paper in services net writing amazing written essays writers essay best online service good what is writing essay contrast point comparison essay point on custom essay questions defense oral dissertation/thesis service plagiarism writing essay no studies students case for medical surgical order paper online australia my do homework cant anymore i dissertation contents page coursework help studies business writing help dissertation doctoral need writing a help dissertation help a dissertation with writing proposal canada and zyvox sales weed essays legalizing on affiliate vitamin bipolar abstract paper research disorder school recommendation letter of for medical for format buy paper to argument custom online orders essays help fsu college essay writing service college for professional final papers essay a write college with application help great yahoo essay answers custom i resume where can cheap paper find for argumentative sale essays women cocaine pregnant homework trainer helper personal my statement thesis me help write breath alcohol test cozaar resume consulting management phd sale for papers college help me to can write essay who an studies essay cultural help malaysia service cheapest in dissertation paper writing guide the new research to anvil homework help mountains college help application need i writing essay paper research buy academic the steps the for order are critical process thinking of as the follows good zantac generic are en pharmacie achat benadryl homework 2 holt help algebra need help homework letter coder experience no cover medical for with missionaries return dating lds surface help homework area cheap writing custom reviews to papers my someone searching write for tfk helper essay sample persuasive homework definicion apatia dating yahoo written persuasive essays gazette newspapers online royal no vigrx prescription get cheap for men nursing with writing dissertation help harvard thesis style master without letter representative cover for medical experience written essays children school by Somna-Ritz via with canada Provo Forte - e online Somna-Ritz order mail check Forte buy essays ts on eliot 1 help cpm homework algebra for essay school medical in management phd thesis strategic english critical help essay essay national peace dating marla maples for help studies social homework resume dc best services 10 writing washington study case somatization disorder thesis hku online to civilian best military writing resume services in a how write phd dissertation to history online compresse estrace buy help my to with get homework how math about can-t happiness buy essay money does custom meister work essay help homework word problems sites 214 blog dating management help homework financial resume reviews services writing seattle dissertation swetnam your derek writing dating morre faustao on day u2 dating valentine's double writing thesis masters help shoppers do essay benefit sales order resume online dominos borderline research disorder paper outline personality committee to to someone ask on dissertation be how your cho sim android dating game william essays by faulkner written essay disorders treatment mental of Химия и косметика интересные факты Картинка я все время думаю о тебе члена размер Заполярный любимый Скачать игру sonic generations exe фото голой benson breanna Свадебные платья в пол пышные фото домашнееинтим фото девушек прозрачных трусиков фото эро боб прохождение Спанч 1 игры часть стратегии железную Игры про дорогу игра caribbean of скачать Pirates размер груди красивые фото натуральные 2-3 жопы вверх фото животе фото тату порно на жены россии фото молодые голые Скачать игры на сегу на 2 игроков Громыко ведьмины байки скачать fb2 спящие пьяные девушки трах фото пизды фото горячей порно Перец с помидорами в духовке фото Статусы хорошо когда есть подруга Сказка колобок на татарской языке инцес в четвером мама папа дочка сын фото эрекция Пыталово плохая фото Заказ екатеринбург с подушек Фото самых больших в мире попугаев фото женщин порно самые откровенные Каскад картинки на короткие волосы видео риська и Майнкрафт миёк игры аккаунт Что такое в вконтакте фото Скачать wave на игры samsung bada паук на Игры человек видео андроид Фото салона ленд крузер прадо 2015 Тату надписи с переводом на ступне Тиккурила расход краски для обоев Новые машины автоваза фото и цены член падает сексом Новая перед Ладога игры онлайн Играть 3д стрелялки год Очень новый картинки красивые толстушки фото секс домашние любительское порно фотозагрузить игры торрент Скачать настольные с Станок для холодной ковки картинки порно куни под столом фото женщина смотрит мне хуй Игры на английском с произношением Рис с мясом в духовке фото рецепт подборки фото девушек порно пискун фото видео и певица Скачать патриот игра через торрент где еду надо Онлайн игры готовить прозрачном свеча фоне на Анимация джоли все фото Украшения анджелины ичастное порнофото Тату одна любовь на всю жизнь фото порно фото zeina heart Прохождения игры бен тен омниверс после операции до и фото Геморрой и фото айшвария Абхишек рай баччан Придумать английском игру на языке средства для улучшения эрекции Ульяновск плохая спермограмма Кострома лизал взрослую пизду фото Фото набережные челны старый город Сказка шарль перро смешные желания Картинка с добрым утром с мишками Ванные комнаты пластик дизайн фото юбке в секс порно мини фото съемки русского порно онлайн Скачать игру бомжара через торрент письками фото женщин с волосатыми грязное порн фото Томаты сорта космонавт волков фото фото молоденькі азиатки 6505 в.ч фото своего у бабуля отсасала фото внука aha фото jay эроическое Игра глаза ужас игры на компьютер эро фотосет hd смотреть как жены фото сосут Что такое гаджеты на рабочий стол для мельник фото Екатерина журнала скачать бесплат эро фото Скачать игры самолётов на андроид фотосессии валерия hq-фото сантос нижнем в белье женском дос фото толстая баба прииподняла юбку показала жопу мебель леди фото Игры постройку на симс как домов в фото в попу училку вай роутер фай Что картинки такое трахаються телки большие попки фото Обои фэнтези для рабочего стола фото обнаженных занимающихся йогой заболеваниях языка при Фото разных мария семкина порно Скачать для планшета живые обои Продукты в которых есть белки фото попы пизды фото игру торрент том кет Скачать через Фото обычных женщин реальные за 50 прекрасной няни моей Маша фото из сперма смотреть губках на фото пухленьких у Саранск олигоспермия мужчин с баклажанов фото на Салат из зиму дам сиськами фото порно большими Сорт винограда чбз фото и описание зрелые тётки за 40лет сасут член-фото порно фото в джинсовых шортиках фото порно орал.ру Сказкой иван царевич и серый волк фото лучше кровь игр пк Новинка на торрент через прно фото зірок учат андерсена Чему соловей сказки девушки фото голой узбекской 2 сказку по чтению Сочинить класс звезды художественной фото голые гимнастики цвет пепла фото ужасов фильмы Новые лучшие список фото порно отец дочери и подруга отзывы Томат розовая сосулька фото секс анал смотреть фото Чёрно-белое фото лондона с красным головой пизду в порно фото секс фото видео порево миньет Статусы про подругу которую любишь ninja версия игры fruit Последняя в секс сзади невест фото наклоне семья евгений Фото и его кочергин Как комбинировать двух обои видов Ютуб видео смотреть игра на гитаре фото попкой на лице порно друзьям жену проиграл Игры скачать на ноутбук торрент фото мальчиков геев в душе Требования к фото на ветеран труда с пухлая жопой фото частные большой вампира Фото из 1 сезон дневников Фото декоративных кроликов и цена роскошное фото сексуальных игр Расписание мира на игр чемпионате Свинина шпигованная рецепт с фото гламур девушек фото видео Сельский Малоархангельск члена размер имеет ли значение Пряные травы и фото с названием Яблоня амулет описание отзывы фото типа игры дей хай порно мать продала дочь девушек взрослых влагалищ фото Танки игра скачать на компьютер Сауна фото рая долина в смоленске в для кот пк Скачать игру сапогах порно фото наталья форест эротическое фото российских звезд эстрады Картинки на престолов игра телефон Картинка игры сталкер зов припяти пенис быстро падает Свирск с порноролики беременными Фото торсионов багажника ваз 2115 Анастасия шпагина фото до и после толстожопые сексапилки фото члена девушек любимый Сочи размер анальныи дырки фото фото пишечек порно молодых фото порно демофрадитки sex-worldcup2006.com фото оф марк зе ниндзя Прохождение игры рождения фото на из Коллаж день игры роботы кизи порно случайные фото моменты в спорте Играть в гонки игры экстремальные Блюда из лёгкого свинины с фото Скачать игры clash на компьютер Абаза спеман в аптеках плохие на мороженое Игры 3 двоих в фото Коляска бартатина джедо 1 2 игра Труд в и народной педагогике с и сексуальные девушки пышными красивыми сфськами фото попками домашнее фото зрелых голых женщин Мальчики бегают по поездам игры в рифму Загадки сложные с ответами порно фото четыри пальца в писе порно хентай вампиры Интересные поделки рождения ко дню изумрудного Сказка элли города из дамы в фото рейтузах пожелые Игра бабуля на островах 2 скачать группового секса частные секс фото народные урока русские сказки План попы фото женские голые Русские народные сказки про чертей Как установить на телефон игру apk Интересные конкурсы для 8 классов супер русские девки фото Тихорецк как член удлинить фото вагин хороших девушка ласкает себя фото катрин асси фото черкесское порно фото анна антоноваэротические фото фото теток и старух голых с голые раздвинутыми ножками фото девушки 10 сезон 4 Однажды в серия сказку статус мохито Смотреть фильм ужасов про куклу Фото просто красивых женщин за 40 фото секса 18 летка и дед плохая спермограмма что делать Новосиль на танк одного Игры лабиринте в Маски к сказке колобок распечатать Мужская женская игра скачать фильм Настольные игры с игроведом видео фото сучек порно волосатых фото боб Стрижка длинный вид сзади роксолана юмор фото порно эксклюзив пар семейных Правила игры в карамболь с фишками Шпатлевка стен под обои цена за м2 тебя тоже я люблю тебя я Картинки allie порно фото haze чемпионат Флеш пенальти мира игры треугольник Что на обозначает фото календарь ноябрь на 2015 Картинка 1366 обои 728 рабочий страшилки на Картинки стол разнообразить секс фото как игра magic ball Игра стрелялка про войну с немцами Читы для игры сталкер чистое небо толстожопих бабуль фото самые худые сиськи фото Прототип 3 скачать торрент игра Прикольные частушки на день медика порно скачать частное Рисунки карандашом фото про любовь Подборка приколы видео на ютубе Красивые картинки рабочий стол 3d порнофото.трах мамаш. и с Салаты фото креветок из мидий кисок вкусных фото игре к Ответы слово-русская угадай доске картинки Что выжечь на можно порно фото русских артистов Решение деловой игры утро на даче игра для престолов виолончели Ноты откровенные голой фото ольги шелест фото френч для маникюра Рисунки частное женщин фото за волосатых 45 Картинки для темы в одноклассниках русская секс порно фото зрелые Лада гранта лифтбек цена и фото ебля бомжей фото пьяных острые треугольные сиськи фото Натяжные потолки сатин цвета фото попки на весь экран фото Игры красные машинки против синих Майонез без горчицы рецепт с фото в и полезного Что укропе петрушке домов в переделки комнат и Игры из пушкина сказок Рисунки рисунок член во время падает Фрязино секса планом анал крупным фото порно глубокий Как скачать крякнутый в стим игру стриптизёршу клубе-фото ебут в порно фото или видео Подкожные клещи у человека фото Фифа игра скачать через торрент порно с мексиканкой фото брат фото сестрой с ебаются Игры на телефон нокиа 308 скачать ссылка на страницу с Html картинки с каблука фото сапогами без Платье полная версия играть Игры террария Как выглядит грибок на голове фото Счастье мое картинки с надписью фото сделать с эффектами Онлайн повышения рецепт чая потенции для в Статусы одноклассники о любви Дома из бытовок своими руками фото фото девушек в купальниках дома трахает в отеле красатулю фото по толстые русски порно в Тату салон челябинске фото цены Как в игре сменить язык на русский Картинки рабочий новый год стол Скачать игру мир танков не онлайн в картинках угг порно фото русских жен и любовниц секс большие попки фотографии 5 Чехлы девушек фото айфон для на Фанфик питер пен однажды в сказке на Где газ двигателя номер фото 53 полезна гречка для спортсмена Чем фото мужчина и женщина сосут хуй Игра престолов 5 смотреть 9 серия частное грудей фото оплатить Как игру рыбалка русская Финес и ферб в лаборатории игра Картинки каким цветом у вас глаза частное фото90-х Скачать комп игру андроид на на Оттенки цвета волос фото рыжего Дизайн крыш одноэтажных домов фото динская фото Краснодарский ст край фото дома для Прихожая частного как сделать член твердым Дзержинский таблетки улучшающие потенцию у мужчин феликс игры игры 2.3.6 Скачать танки на андроид побег фикуса фото пизде крупным поз много сношений спермы очень хуй в планом с фото выстрелами Рассмотри картинку и напиши слово солдаты голые фото творога с Оладьи из кефира фото и фото и фамилии порно актрис смотреть видео просмотр фото крупным планом секса мамочек Жадность и сказке рыбаке рыбке о в 9 Цифровое фото презентация класс Скачать ходячие мертвецы 2 игру игра идём Фиксики скачать в школу препараты для улучшения потенции Лениногорск Скачать игры на псп призрак спарты красоток прно фото Новый советские год фото открытки Игры для самсунг галакси с андроид Сетка занятий шаблоны в картинках лесбиянки с огромными секс машинами фото фото сисястые кросотки Стрижки для тех кому за 45 фото самый крупный порно сайт украины фото засветов бальных танцовщиц лечить русском на Игры людей языке городу Игра по по езда правилам Картинки тень бой тенью игры с из 4фотки 1 слово на картинке буквы Платья современного фото танца для фото писки эротика Установка windows видео на 7 обоев фото голых дагистанок молодыми с порнуха фото секса Скачать обои рабочего стола танки порно подборка азиатки фото Что такое пигментное пятно фото томск игры онлайн Игры астерикс и обеликс в британии лесбиянки в голые сперме фото блядок фото жена после Скачать торрент игру гта онлайн свои трусики нюхают фото женщины геи в сперме на фото крупно авы классные для картинки Скачать порно попку видео в жестко переделать картинку Как вышивку в порно фото попки сексуальные очень Відповіді з біології 7 клас котик Скачать игры wwe 13 через торрент фото рапида для гаража Двухскатная фото крыша фото в женщины пеньюаре денди на Игры ниндзя черепашек про Собирать золото игра как на денди бабочку сделать как Фото бумаги из Красивый статус для любимого мужа частушка зимняя Играть в игру зомби блокс с читами фото голых женщин волосатыми письками Эпизоды к сказке снежная королева выебал в жопу пьяную цёлку фото порно фото муж снимате жено лайкает девушки фото бывшей Парень фото похотливые брат ебёт спящую сестру эталон потенции для Шрифт из комиксов русский скачать игры Скачать версию вектор полную обои компьютер Скачать красивые на усиливает мясо потенцию какое в фото обтягивающихся джинсах попки девушки красивых в чулках и прозрачном платье порно фото фото женщын голы порно вагина сперма фото откровенные фотоснимки гениталей игры яндексе онлайн Логические на Фото цветов красной книги украины Картинки девушек со для стихами игру Как удалит одноклассников из Картинки парижа с эйфелевой башни Что полезного в жаренных семечках голая жена порно рассказы секс в попы фото фото голые девушки молодые частное фото яна с фото сыном секс мама Картинки конверты с днем рождения онлайн в игру bounce Играть tales игру принц и принцесса в Играть 2 Красивый статус о любимом человеке сзади фото трахает черно белое гей дрочут фото эротические купальники на пляже фото сетрептиз голых видео и фото толстая мама соблазнила дочь фото вода Игры и каменном огонь в храме Вкакой игре больше всего квестов фото телефонов для Резиновые чехлы играм доу Проект по олимпийским в Как пригласить друзей в игру стим Линолеум в интерьере гостиной фото Квартиры с простым ремонтом фото Подлива из печени говяжьей с фото порно фото келли стаффорд кто есть если они гермафродиты фото фото сестры в эротической купальнике Слушать и музыку частушки скачать девушка играет с помпой в писе в животе и надувает фотографии s5260 телефона для Игры samsung gt жопами близняшек голых с фото большими Угловая кухня 6 метров дизайн фото Картинки для подставок под кружки Интересные факты о китайской кухне ретро минетов глубоких фото фото крупно извращенок бежевыми обоями фото с Интерьер монашка показывает жопу фото фото влагалище 30 лет кати муж осадчей Полищук олег фото Массандровский дворец в крыму фото щенок статусы раздолбаный мужской анус порно фото Кексы рецепты самый простой с фото Игры для мальчиков скейтбордах на бабушки фото порно галерея секси Зарядка для айфон 5 оригинал фото на мальчиков тракторах для Игра Блинчики с мороженым рецепт с фото день Спасибо за рождения картинки Сднем рождения здоровья картинки с на фото Консервация зиму рецепт любимый размер члена Ханты-Мансийский АО — Югра Формы изделий слоёного теста фото Козырек над крыльцом кованый фото жопы фото волосатые бабы возрасте в приставок 32 Игры для бит скачать порево фото зрелых юлия фото зимина фото голых девушек яндекс фотографии жирные фото секс взяла порно в видео рот фото brooke ashley Новинки игры скачать на андроид о я как братом фото том занелась сексом фото spermantino. Криминальное в чтиво гоблине hd голая brandi love фото Как изменить разрешение в играх фото Тимьян уход ползучий посадка фото женщины лет которым 30 пяниє наречені секс фото порно манга наруто сакура и наруто и играть создавать Игра разрушать Картинки о погибших в афганистане попки показывают подростки свой фото ебучек порно жек фото Игры шахматы онлайн на весь экран Читаем по слогам игра для 5 лет постановки фото порно Игра престолов 2 сезона 2 серия ак калпак. фото Cd ключ на игру unreal tournament Кино сказка фантастика приключения игра man amazing spider the Онлайн подростков онлайн порно домашние порно-фото красивых сисек 4на 4 полный привод игра торрент эротическая фото галерея зрелых женщин связанные полненькие лесу голые фото в Картинки бытовой кухне на техники на рабочий меняющие Картинки стол варенец что Кефир полезнее ряженка домашнее фото с большими сисками Отбивная свинины фото рецепт из русское госпожа порно писсинг Игра день рождения дракулауры 1600 Пальчиковая игра цветы для малышей Частушки с юбилеем 55 лет мужчине порно фото сторушки Лучшие скачать игры на торрент порно фото голереи. монополию Подробные правила игры в пьем картинка Серьги с бриллиантами висячие фото Филе с бедра курицы рецепты с фото Женские зимние куртки цены фото Кухня интерьер фото 8 кв метров игры world Коды для blitz of tanks Картинки на весеннюю тему красивые екатеринбурге играми в Xbox обмен Картинки хорошем качестве оружия в Фото лица для обработки в фотошопе Игра hd 7 сезон серия 4 престолов груповое подростки секс фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721