МЕХАНІЗМИ ПОРОДЖЕННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ МОВЛЕННЄВО-МУЗИЧНОГО ТВОРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Калита А.А., Марченко В.В.

НТУУ «КПІ», Київ

 У статті на основі сформованої авторами комунікативної моделі викладено синергетичний підхід до розгляду процесів породження, актуалізації і сприйняття мовленнєво-музичного твору. Зазначено перспективу його подальшого практичного застосування як ефективного методологічного інструменту дослідження мовленнєво-музичних творів у двох масштабах: повному та частковому.

Ключові слова: мовленнєво-музичний твір, комунікативна модель, синергетичні механізми, породження і сприйняття, адресант, адресат.

В статье на основе сформированной авторами коммуникативной модели изложен синергетический подход к рассмотрению процессов порождения, актуализации и восприятия речемузыкального произведения. Отмечено перспективу его дальнейшего практического применения как эффективного методологического инструмента исследования речемузыкальных произведений в двух масштабах: полном и частичном.

Ключевые слова: речемузыкальное произведение, коммуникативная модель, синергетические механизмы, порождение и восприятие, адресант, адресат.

The article presents the synergetic approach towards the study of the processes of production, realization and perception of speech-and-music works that is based on the model of communication proposed by the authors. The paper states the perspective of further practical application of the above mentioned approach considering it an effective methodological research tool for the study of speech-and-music works in both full and partial scales.

Key words: speech-and-music works, model of communication, synergetic mechanisms, production and perception, sender, receiver.  

Серед багатьох аспектів дослідження взаємозв’язку інтонації мовлення і музики особливий інтерес викликає вивчення їхньої взаємодії у мовленнєво-музичних творах, які вважаються найвдалішим продуктом синтезу словесного і музичного начал. Проте недостатність необхідних наукових уявлень і фактів про загальні закономірності і механізми породження, сприйняття й декодування змісту мовленнєво-музичних творів значною мірою стримує вивчення комунікативно-когнітивних особливостей функціонування в них інтонації. Тому мета нашої праці полягає у виявленні комунікативних особливостей функціонування інтонації у мовленнєво-музичних творах на основі аналізу закономірностей та механізмів їхнього породження і сприйняття людиною.

Виникнення наукового інтересу до питання функціонування мовленнєво-музичних творів та проблеми синтезу слова і музики не є чимось несподіваним, адже поезія і музика утворилися з триєдиного синкретичного мистецтва, у межах якого поєднувалися виразні засоби поезії, музики і танцю, які в античній теорії не було потреби розділяти. Результати сучасних теоретичних і експериментальних пошуків (див., напр., [1; 2; 15]) свідчать, що мовленнєво-музичні твори як синтетичні продукти людської діяльності не лише виконують суто естетичну й емотивну функції, збільшуючи силу враження за рахунок двох відповідних складових [15, с. 35], а й суттєво впливають на специфіку перебігу когнітивних процесів у свідомості індивіда. З цієї точки зору мовленнєво-музичний твір можна розглядати як цілісний механізм, утворюваний за рахунок взаємодії засобів різних рівнів мовної та музичної систем, що забезпечують його сприйняття як нероздільного цілого, а отже, ідеї, які виражаються у ньому, відображають узагальнений результат пізнання і мисленнєвої діяльності індивіда [1, с. 43].

Не випадково, мабуть, дослідники різних аспектів взаємозв’язку слова і музики пропонують різноманітні класифікації їхньої взаємодії (див., напр., К.С. Браун, П. Фрідріх, В. Вольф та ін.). Серед них найбільш продуктивним убачається синтез, у якому твір поєднує дві мови мистецтва, уникаючи як певних проблем адаптації однієї семіотичної системи до іншої (наприклад, неспівпадіння просодичної організації віршової фрази і ритмо-інтонаційної організації музичної), так і вимушених змістових обмежень самого задуму, пов’язаних з його початковим викладом у межах однієї системи, оскільки автор, створюючи одночасно і звукову, і вербальну частини, здатен виражати й нові емоції, які не мають словесного еквівалента, та конкретизувати їх у вербальній формі [2, c. 79-80].

З цього неважко дійти висновку, що при дослідженні мовленнєво-музичних творів не доцільно розмежовувати їхню вербальну і музичну складові, що існують як осмислена єдність і, як будь-які твори мистецтва, функціонують, за Ю. Лотманом [12, c. 24], як складний механізм, що зберігає різноманітні коди і здатний трансформувати отримані повідомлення, та як інформаційний генератор породжувати нові. Таким чином, мовленнєво-музичний твір радше слід розглядати як полікодовий текст, побудований на поєднанні у спільному знаковому просторі семіотично гетерогенних складових – вербального тексту в усній або письмовій формі та знаків іншої (у цьому випадку – музичної) системи [14, c. 90-91].

Уважаючи мовленнєво-музичний твір полікодовим текстом, що функціонує у пісенному дискурсі, ми набуваємо підстав для розгляду процесів його породження і сприйняття за аналогією до комунікації, оскільки (див., напр., [15]) його актуалізація, як і будь-якого іншого продукту культури взагалі [14] та музичної зокрема, і є одним з реальних актів комунікації.

Виходячи з цього, під час вибору теоретичної основи для шуканого опису ми зупинилися на загальновідомій моделі комунікації Шеннона-Уівера [13, c. 229-230]. Ця модель описує комунікацію як односторонній лінійний процес, у межах якого відправник створює повідомлення, що надходить у передавач. З передавача вже у формі певних сигналів воно через канал зв’язку досягає приймача. На підставі отриманих сигналів приймач відтворює повідомлення, яке безпосередньо і сприймає адресат. Простіше кажучи, лінійна послідовність трансляції повідомлення може бути описана такою сукупністю мовленнєво-комунікативних операцій: створення повідомлення → його кодування → транслювання → отримання і декодування.

Зазначимо тут, по-перше, що внаслідок актуалізації і сприйняття мовленнєво-музичного твору, які можуть відбуватися не лише завдяки його трансляції засобами масової інформації та звуковідтворюючими приладами тощо, а й в режимі живого спілкування (наприклад, на концерті), наявність передавача і приймача не стає для нашого моделювання принципово важливою умовою. По-друге, шукані нами відповідно до мети дослідження механізми породження і сприйняття мовленнєво-музичних творів функціонують виключно у психологічних сферах комунікантів. По-третє, зазначений у моделі Шеннона-Уівера феномен шуму, що спотворює сигнал, є суттєвим і для мовленнєво-музичних творів, у процесі актуалізації яких роль своєрідного комунікативного шуму можуть відігравати певні просторово-часові та культурно-освітні фактори, вплив яких інтенсифікується зазвичай у периферійних зонах співпадіння мовленнєвих культур адресата й адресанта.

Ураховуючи викладене, ми визнали за доцільне інтерпретувати шукану узагальнену модель процесу комунікації, перебіг якої ґрунтується на мовленнєво-музичних творах, її графічним образом, наведеним на рис. 1.

Рис. 1. Комунікативна модель породження, актуалізації і сприйняття

мовленнєво-музичного твору

Умовні позначки: А – зона співпадіння мовленнєво-музичних культур комунікантів; С – свідомість відправника інформації; С′ – свідомість реципієнта; С-С′ – сумарний вектор транслювання актуалізованої інформації

У якості методологічної основи формування цієї моделі використано ідею співпадіння мовленнєво-музичних культур адресанта й адресата як обов’язкову умову комунікації. Оскільки мовленнєва та музична культури є окремими складовими духовного світу людини, то нами використано відомий [6, с. 15] образ зіткнення двох сфер – духовних культур адресанта й адресата, внаслідок якого у процесі мовленнєво-музичної комунікації створюється зона їхнього співпадіння (А), завдяки існуванню якої і стає можливою сама комунікація.

У межах кожної з означених сфер, що за системним підходом інтерпретують оточуюче середовище, трикутниками зображені перетини синергетичних моделей пірамід духовного буття адресанта й адресата, обґрунтованих у роботі [11].

Усередині перетину піраміди духовного буття адресанта (рис. 2) зображено систему сфер духовного буття індивіда, що включає екзистенціальну, ментальну і трансцендентну підсистеми, функціонування яких керується свідомістю, позначеною на моделі точкою С. Оболонка системи утворена трьома складовими: мовленнєвою і музичною культурами адресанта та площиною його інтенцій. Усередині позначеної системи відбувається саморозвиток синергетичного за своєю природою механізму породження й актуалізації мовленнєво-музичного твору, який на моделі відображений у вигляді структури-атрактора 1-С.

 

Рис. 2. Модель процесу породження й актуалізації мовленнєво-музичного твору у духовній сфері адресанта (автора-виконавця)

Над площиною інтенцій розташована сфера екзистенціального буття, під яким слід розуміти усе, що стосується унікальної неповторності внутрішнього людського буття, відчуття індивідом своєї приналежності до вищого і не може бути висловлене мовою понять [9, c. 207]. У сфері екзистенціального буття з притаманним йому максимальним потенціалом психофізіологічної енергії відбувається безперервна хаотична робота позасвідомого начала індивіда. Саме у цій сфері утворюються енергетичні відбитки емоційних станів індивіда, які у результаті безперервної роботи несвідомого трансформуються й агрегатуються у більш складні структури, що здатні функціонувати як певні емоційні концепти [9, c. 208]. Нагадаємо тут, що реалізацію процесів, які відбуваються у сфері екзистенціального буття, прийнято трактувати як емоційне мислення.

Над сферою екзистенціального буття розташована сфера ментального буття індивіда, основні процеси якого розгортаються у сфері підсвідомого, і в якому відбувається процес взаємодії глибинних рівнів колективної й індивідуальної свідомості, що визначають спосіб мислення і перебіг почуттів людини. Ментальне буття, яке реалізується в умовах різкого перепаду психо-енергетичних потенціалів генетично зумовлених результатів емоційного мислення і не менш акцентних потенціалів соціально зумовлених результатів раціонального мислення, ґрунтується на емо-раціональному мисленні [9, c. 209].

На відміну від описаних вище емоційного та ментального буття, трансцендентне буття індивіда ґрунтується на процесах, що складаються переважно із актів мислення, в основі яких лежить раціональна логіка. Сліди раціонального мислення, що фіксуються у сфері трансцендентного буття, здатні агрегатуватися у більш складні структури раціональних концептів. Слід зазначити, що саме завдяки актам трансцендентного буття, перебіг яких здійснюється у сфері підсвідомого і ґрунтується на механізмі раціонального мислення, людина набуває креативних здібностей [9, c. 211].

Головну роль у духовному бутті індивіда відіграє свідомість (точка С), яка, використовуючи результати біологічного інстинктивно-емоційного досвіду індивіда (продукт екзистенціального буття), генетико-культурну інформацію (продукт ментального буття) і соціокультурне знання (продукт трансцендентного буття), здатна здійснювати розробку і контролювати реалізацію певних поведінкових технологій та забезпечувати адекватну реакцію людини на виклики оточуючої дійсності [9, c. 211].

Важливо наголосити на тому, що результати перебігу процесів у кожній із сфер буття індивіда фіксується у пам’яті у вигляді певних концептів, назви яких детермінуються типом мислення, що їх породжує [9, c. 220]. Відповідно до цього виокремлюють емоційні, емо-раціональні, раціональні і логічні концепти, які можуть актуалізуватися не лише у вербальній формі, а й у невербальних, зокрема у слуховій, тобто у вигляді музики [9, c. 221; 14]. Варто також зазначити, що у царині когнітивного музикознавства і досі немає чітко сформульованого значення поняття «концепт». Проте все більшої популярності набирає теорія стійких інтонаційних зворотів, відомих як мігруючі інтонаційні формули. Такі звороти мають закріплене значення, здатні викликати конкретні предметно-образні уявлення й активно мігрують у тематизмі різних текстів, збагачуючи музичну мову і конкретизуючи зміст твору [16, c. 20-21]. Поняття «мігруючих інтонаційних формул» за своєю сутністю є досить близьким до аналогічного лінгвістичного поняття «фоноконцепт», під яким розуміють специфічне, сформоване внаслідок конкретного комунікативного досвіду, мисленнєве утворення, що включає змістовний мінімум знання, здатного зберігатися в довгостроковій пам’яті індивіда у формі звукового перцептивного образу або символу і відтворюватися в усному мовленні за допомогою певних фонетичних структур [7]. Таким чином, цілком імовірно, що мігруючі інтонаційні формули можуть трактуватися як музичні концепти.

Як відомо [8, c. 73], процес породження будь-якого висловлювання реалізується у достатньо широкому діапазоні емоційних станів індивіда: від елементарного інтересу, збуджуваного свідомістю, до несвідомого стресу. Зважаючи на це, неважко уявити, що автор (див. рис. 2), під впливом пережитого потрясіння або певного стресу особистого характеру, приступив до створення пов’язаного з ними мовленнєво-музичного твору.

У такому стані хаотичні внутрішні відчуття і спогади автора збуджують зазвичай психічну енергію його несвідомого начала, тобто екзистенціальної сфери його духовного буття. Природним наслідком цього постає необхідність висловлення своїх почуттів, оскільки, як це відомо [4; 11], емоційно-енергетичні процеси, що збуджуються в екзистенції, породжують у психічній сфері автора, здебільшого, неусвідомлювані ним поля інтенцій (у музикознавстві – «несвідома орієнтація форми на сприйняття» [3]), які, внаслідок сходження до відповідних  структур ментального і трансцендентного буття стають більш визначеними та, будучи контрольовані свідомістю, перетворюються в кінцевому рахунку в цілком конкретні прагматичні настанови.

Завдяки цьому у психічній сфері автора одночасно виникає хаотична множина її розмаїтих станів, для наукового опису яких потрібно використати ту саму кількість їхніх суттєвих параметрів, які в сучасній синергетичній теорії і прийнято [10, с. 123] позначати поняттям параметрів стану. Цілком зрозуміло, що вичерпне здійснення такого опису стає нереальним. Саме тому для моделювання в синергетиці й прийнято оперувати більш загальними параметрами –  параметрами порядку системи [там само, с. 142], енергію яких спрямовано на пригнічення саморозвитку хаосу психічних станів сфери духовного буття автора. Такими параметрами порядку в нашому випадку слугують: мовленнєва культура автора (див. рис.1, сторона трикутника BD) та музична культура (сторона CD).

Таким чином, як це зазначалося раніше, ми набуваємо можливості зображення механізму породження мовленнєво-музичного твору у вигляді структури-атрактора 1-С, саморозвиток якого відбувається під впливом мовленнєвої та музичної культур автора, що виконують роль параметрів порядку.

За цих обставин синергетична природа створення індивідом мовленнєво-музичного твору може бути описана нами таким чином.

Унаслідок виходу системи зі стану емоційного хаосу, що за зазначених вище причин виник на площині інтенцій у точці 1, зароджується частковий атрактор (1-2). Його кінцева точка (2), яка тяжіє до площини мовленнєвої культури як параметру порядку, свідчить про намагання автора дібрати адекватне вербальне вираження своїх почуттів. У другій точці (2) під впливом емоційного хаосу зароджується частковий атрактор (2-3), кінцева точка якого (3) максимально наближується до оболонки системи (CD), що позначає площину музичної культури автора. Це вказує на те, що використані вербальні засоби недостатні для вираження переповнюючих його почуттів. Тому він звертається до музики, намагаючись підвищити адекватність їхнього вираження. Як бачимо, після третьої точки біфуркації (виходу системи із хаосу) саморозвиток системи перетікає вже у ментальній сфері духовного буття автора мовленнєво-музичного твору. Зазначена точка характеризує той факт, що на цій стадії саморозвиток системи його духовного буття ґрунтується на емо-раціональному типі мислення. Саме у результаті цього під впливом енергії елементів раціонального мислення частковий атрактор (3-4), ніби компенсуючи вплив емоцій, відхиляється в бік добору мовленнєвих засобів вираження смислу твору. Орієнтування часткового атрактора (4-5) свідчить, що внаслідок хаосу, який відбувся у точці біфуркації (4), підсвідомість автора вирішила суперечності між можливістю насичення твору мовленнєвими і музичними засобами на користь музичних. Наслідком цього і стало спрямування часткового атрактора до його кінцевої точки (5).

Система завершує свій саморозвиток у точці (С), вибір спрямування атрактора в яку відбувається виключно під впливом раціонального мислення. Завершаючи, таким чином, відображений на моделі структурою-атрактором (1-С), саморозвиток, психічна система автора входить у кінцеву стадію творчого пошуку. На завершенні цієї стадії, результати зазначеного когнітивного пошуку, будучи на підставі діалектичного мислення остаточно проконтрольовані свідомістю автора, синтезуються та матеріалізуються ним у конкретний мовленнєво-музичний твір.

Повертаючись після цього до комунікативної моделі, зображеної на рис. 1, неважко побачити відтворення образу рис. 2. у її лівій частині. Тому нам залишається зазначити, що на комунікативній моделі відображено ідеальний випадок адекватного декодування адресатом (див. трикутник С-D-B) смислу мовленнєво-музичного твору, оскільки, як відомо, за реальних обставин дзеркальне відтворення структури-атрактора адресанта психічною сферою адресата неможливе. Ця обставина пов’язана, насамперед, з наявністю в кожного з них глибоко індивідуальної будови та історії формування психіки. Проте для нас важливим, у першу чергу, є той факт, що за допомогою сформованої у роботі комунікативної моделі виникає можливість установлення певних варіантів саморозвитку структур-атракторів, здатних описувати особливості породження і сприйняття будь-яких функціонуючих у національних культурах мовленнєво-музичних творів.

Резюмуючи викладене, необхідно зазначити, що використання обґрунтованої нами моделі у якості методологічного інструментарію уможливлює науковий опис складних процесів породження і сприйняття мовленнєво-музичних творів у двох масштабах: повному (розгляд повного циклу життя мовленнєво-музичного твору від породження до його сприйняття) та частковому (вивчення саморозвитку конкретного мовленнєво-музичного твору у психічній сфері адресанта або адресата).

 

Література

 1. Алексеева М.В. Музыка и слово: проблема синтеза в эстетической теории и художественной практике: дис. … канд. философ. наук / М.В. Алексеева. – Москва, 2010. – 164 с.
 2. Алексеева М.В. Музыка и слово: возможности синтеза семиотических систем /  М.В. Алексеева // Вестник МГУКИ. – Вып. 3. – 2009. – С. 78-79.
 3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс / Борис Владимирович Асафьев. – М.: Музыка, Ленинградское отделение, 1971. – 373 с.
 4. Калита А.А. Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення: монографія / Алла Андріївна Калита. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 320 с.
 5. Калита А.А. Когнітивний підхід до вивчення фонетичних засобів мови / А.А. Калита, Л.І. Тараненко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 441-443: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ. – 2009. – С. 3-6.
 6. Калита А.А. Речевая манипуляция: определение, функция, механизм реализации / А.А. Калита, Л.И. Тараненко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – №: 1022, Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків, 2012. – C. 10-19.
 7. Калита А.А. Синергетизм порождения и актуализации фоноконцепта / А.А. Калита, Л.І. Тараненко // Наукові записки. – Вип. 96 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2011. – С. 213–219.
 8. Калита А.А. Функционально-энергетический подход: механизм актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания / А.А. Калита, А.В. Клименюк // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2004. – №635. – С.70-74
 9. Клименюк А.В. Знание, познание, когниция: монография / Александр Валерианович Клименюк. – Тернополь: Підручники і посібники, 2010. – 304 с.
 10. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження: навчальний посібник / Олександр Валеріанович Клименюк. – К.: «Міленіум», 2005. – 186 с.
 11.  Клименюк А.В. Синергетический инструментарий раскрытия черного ящика исторического явления / А.В. Клименюк // Україна – Європа – Світ: міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5: Україна – Європа – Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 1. – С. 234-251.
 12. Лотман Ю.М. Текст как семиотическая проблема // Лотман Ю.М. / Избранные статьи в трех томах. – Т.I. – Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллин: «Александра», 1992. – С. 191-199.
 13. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Георгий Георгиевич Почепцов. – М.; К.: Ваклер: Рефлбук, 2001. – 656 с.
 14. Сонин А.Г. Общепсихологические и когнитивные механизмы понимания мультимедийных текстов Текст. / А.Г. Сонин // Вопросы психолингвистики. №1. – М., 2003. – С. 89-97.
 15. Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке / А. Н. Сохор // Серия: Брошюры «Вопросы естетики». –М.: Издательство: Музыка, 1968. – 105 с.
 16. Шаймухаметова Л. Н. Мигрирующая интонационная формула как феномен музыкального мышления / Л.Н. Шаймухаметова // Проблемы музыкальной науки. – Уфа: Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова – 2011. – № 2. – С. 18-26.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorders psychiatric case studies help tutors dissertation online purchase thesis ghost cheap writer services objective help with resume need cheap service writing letter on essay psychology folk speechwriter a hire college application to write how essay a services in best writing 2014 australia resume with homework math help 8th for grade comprare Ibuprofen purchase Indianapolis Imitrex prescription no where - Imitrex i cent buy can fees no online 10 homework table periodic help writing paper online writing help with an argumentative essay pay to buy by visa brafix where online post traumatic essays stress disorder my dissertation phd help tn service memphis resume writing lab help homework electronics for sales letter cover job manager purchase Paxil thesis uk services writing writing essay service plan cost services business writing canada essay service best writing to i business business existing do an buy plan need a writing a help can speech get i where in buying Kingston - online Acticin Acticin europe online generic buy Phenergan 150 retin-a purchase mg executive resume services writing atlanta dissertation between a a thesis and difference custom essay services writing to how for write of a medical good recommendation letter school help cengage homework dissertation regimes parlementaires les global warming on writing creative based essay writing services uk heavy workouts meal for plans catolica yahoo dating satanika es la iglesia ghostwriter buy essay for persuasive sale papers writing description service product uk help homework history with sherry ivan volk carevich dating online you research buy can papers examples for letter cover sales assistant essay and good order discipline on assignment do write my write assignment assignment my my scientific writing services company for of positions examples letters cover sales paper solve homework write my best website to caught dissertation cheating holt help homework and rowly dennis erica dating dasher medical for assistant resume samples objective writing preparation ordering material in essay for equation homework help hrm dissertation home plans summit - canadian visa 40 Anaprox pharmacy Anaprox mg online Essex persuasive speech purchase disorder eating article should research my what write i about paper hito dating fandub latino uruwashiki my thesis do reviews custom writing bay college application confidential service essay writing college cheap ordering online motrin essay criticism feminist letters cover sales for and chemistry homework answers help ca resume service oceanside writing essay buy admission uf service law school essay ang dating daan bible exposition latest news topics for disorders paper research eating service others essays online com dissertation buy comprare Zocor no Diamox prescription gmc gaz 2012 charlotte and dating motrin 500 mg cheapest bill science help nye homework resume services professional vancouver online expression facial thesis phd recognition paper radiology essay writing freshman illegal senior dating examples nursing for surgical resume unit medical dissertation academic help help grade 4 homework transform corps le dissertation buy Ampicillin cheap where to buy dissertation umi please papers buy uk service application essay best yahoo college homework get help can on where i homework help online physics resume phd drop out homework help handout tfk homework helper biography persuasive cant money happiness buy essay them in put order service written custom writing papers statement help need personal writin my fans reviews buy facebook real for writing pay service research cheapest papers personality disorder presentation ppt yahooligans help homework homework did my do i statement order thesis resume service educator writing writing steps paper a research in statement admissions help essay introduction online application college service colorado resume cheap essay for rose emily a homework in turning help not dissertation paypal sale Glucotrol essay study review a2 essay help art homework issues helper social cheap essays help yahoo u3o8 dating corp mail on catalogs historians essays order write academic paper my help writing with dissertation hard a i with my personal help for college need statement do essay more sites than do social good networking harm essay scholarship three sentence proposal help phd writing dissertation thesis cyber security phd persuasion essay political thesis vb6 payroll system dating reiteracion yahoo help circuit electrical homework creative proposal dissertation writing custom css header thesis sample for resume clerk sales how attractive cv to more make application for med statement personal school services canada ghostwriting essay character help sheet analysis best friend about essay letter buy best cover reddit purchase online Cialis editing research paper services the essay killer help angels homework will do my math what website solidworks help homework english help critical essay resume service writing orlando essay cheapest custom maths exam papers online cv trent writing resume services and on prescription prednisolone online mg 100 no for papers college pay online writing resume mumbai best professional services hunter college admissions essay service manual software writing students topics for easy research medical math login homework help marketing in international thesis phd help hovind phd dissertation kent essay 6th writing admission edition canadian writing custom pensters writing companies services polimi thesis phd teacher homework helper homework with help trig online admission writing essay custom write me someone to need for a book i study seizure case disorder evolve thesis ghana help examples billing resume medical coding and objective for writing irish help essays with essay the writing literary resume best service is writing federal the what coursework biology edexcel as help resume wall street writing journal service writing websites services best writing creative websites thesis proquest and form order dissertation road essay help glory sites ukraine dating chennai services writing in sop profile for women examples username dating political spectrum essay help literature help homework online introduction essay myself help homework poetry essay editing service best doktorka dating online epizody zoe homework google help we essay should hire why you for sample letter application of hiring job prairie am admissions view university essay dissertation christian leuenberger dissertation and paper concept chronological order examples resume papers working online student pay my to someone do homework java help delco homework to someone write thesis need my i order research chronological a of paper picture gray essay dorian the help of med for examples school personal statement to admission write how minutes 30 essay an buy cheap online Styplon homework do my help didn i chinese android app dating sample mechanical engineer resume pdf fresh graduate for essay thematic purchase louisiana the on msu writing center help service help assignment reviews paper research writers custom essay meister discount codes energy dating and pros solar yahoo cons grade homework 7th help 10 updating not windows online menjual dating karya seni sermon on dating sites relationships annotated bibliography me for write my online Zantac order byu essay help application school in students homework succeed helps assignment contract behavioral help with on dating site cvrde tinder dissertation writing services masters behaviour dissertation a buying bungen motor catia definition family essay my write history family and sell buy business plan cars homework online geometry help dissertation doctors medical help writing a get new resume teacher help websites freelance writing in resume writing houston best services help with homework biology answers dating sim apples anime write my essays for me free for online hantuchova dating azarenka research accounting help paper compulsive study disorder case obsessive scientific research paper help level research doctoral paper writing research paper with help in stand dating bus kpn bangalore travels papers buy college to online how papers research online psychology dating 6 ayi iliskinin homework teacher help school phones cell essay in best pay my to someone sites to wordpress assignment do essay sales resume for manager objective invitations to wedding buy for best paper place events speed in denver colorado dating professor writing services buy online silfar generic descriptive with i essay need help a college essays admission with for help my write dissertation uk who can and plan sell business buy free essay for writers literature becket homework help application college for an essay 2014 questions writing do homework my need i to help homework elementary does students mutual fund thesis india special education and cheap homework dissertation proposal branding little order resume caesars pizza online essay application start how to college questions services paper my write math homework help to pay someone do resume your online paper uk buy craft research divorce paper how my essay do can online essay papers buy cheap essay leadership on a professional calgary calgary resume writing ab resume service ged help essay writing affective disorder essay and seasonal consultation dissertation services glasgow assistant sample for cover externship letter medical 10/page writers essays where to online buy Zocor refund help homework chegg i thesis statement help my need with cant money essays happiness buy thesis writing service ireland paper write research writing custom paper services help papers term yahoo metal bands dating french writing gcse creative help in resume writing service best nyc or essay homework helpful on harmful homework help fractions homework help shelby county services australian writing essay phd science help dissertation computer outline paper college research a online custom essay buy someone the trust dating with issues weeknd review essay writing service custom personal for essay medical application school do me my for work india essay sites best online psychological help chat free statistic help homework medical cover for assistant letters help color water essay of purchase umi dissertation disorder speech informative outline anxiety oclc homework helper homework algebra cpm help studies homework social help with online math papers online orders custom essays help writing dissertation engineering we paper buy assignment buy online papers buy online term statement application examples for school of personal medical women dating beijing 100 for meters help writing to with books creative cv for sales manager thesis lancia buy order how effects thesis on birth your application myers college service mcginty essay help homework 1960s for make apa essay for abstract my me writing nursing a essay help a thesis writing help writing orlando service resume fl who my to wants write me for paper on my write what essay to pt essay help for cost liquidating method inventory dividends essay help admissions vcu graduate dissertation online help database okafor aachen emeka phd dissertation me to find where someone essays write for can i fast delivery sexual buy female tonic online homework graduate student help online newspapers zim kids homework for free online help to where photosynthesis paper buy help connections core homework writers cheap resume melbourne online write for essay me school resume examples for medical children websites essay writers crossword essay service reviews will writing london aura for assignment sale condo a 750 write application to essay college how earn money homework help on phd thesis pll writing research services purchase louisiana jefferson essay en lamictal nios help admission application college essay com help essay college online master in tefl thesis 153 dragon latino ball dating finn on huckleberry help essay uk malaysia services essay dissertation service writing www writing co for me cis111 my assignments do wire esperzoa dating tangle becher dissertation anne master thesis buy letter mechanic for job sample cover toilet at costco cheaper paper ca temecula writing resume in services essay my i sat how write should advertising not essay we things encourages us do need buy really to on advice crestor is why homework to helpful students dissertation berkeley workshop me america essay and contest what on order to list resume jobs for doctor letter from sample of school recommendation a medical of an essay writer qualities algebra 3 help homework borders maths coursework admission essay youtube college online answers cv writing us service yahoo peo without insurance price mba video admission buy essay orders essay the the of following military in importance service resume nyc writing in best service custom writing essay toronto profile young woo dating 2pm writing best resume services military assault for help esl students writing pinch help bj homework cheapest Rocaltrol online hire an attorney to letter write how to a albuterol and extender hfa music download agency dating cyrano letter application for employment simple help assignment hnc for cv of students format great the student essays gatsby big y helpline homework in writing essay help toronto commentaire dissertation paper essay doessay custom help parts cheap Pentasa doctoral dissertation help reference essay synthesis definition someone to want i do my homework order format letter how prepare dissertation to helper philosophy essay homework algebra online help resume writing county professional services zapata homework symbols help map 7th help cpm grade homework diabetes for research paper for scholarships applying essay help best essays admission justice college help business sba plan with decathlon prompts essay academic 2012 resume phd student engineering essay uniforms on persuasive extended help homework school for hours a dubai to shredder buy in paper where assignment help operating systems with help westren civilization homework corporate assignment law help county nj writing services resume morris writers assignment australia master theory grounded thesis cheap essay.com writing academic helper dissertation chaises ionesco writing resume services nj purchase article service london reviews writing cv dating bloch equation simulation parts the an essay three the order basic the of the and are paragraph in homework i my do not can just college essay is a long how essay my write can who writing cv us service nursing studies disorder personality antisocial case help writing essay introduction printing thesis service research investigation papers criminal help creative books writing school vs college high essay writing sites legitimate essay admission common college essay help with great essay help gatsby writer funnyjunk essay - Minneapolis Zetia Zetia best place usa buy au to achat dissertation research by histrionic disorder personality on essay organic solar thesis phd cells help homework cpm homework math online pay for thesis chi tai dissertation research car reduce proposal congestion sharing can dissertation thesis anne swain phd paper format writing college reviews writing term services paper resume a help a cover for writing letter as biology homework help essay buy uk essay on buy money love can gain synthroid cause does weight help economics dissertation papers how to get online court homework chegg help reviews coursework custom dissertation experts someone do please homework my uk help dissertation online law writer essay check online paper disorder sleep essay inc professional services writing writing essay help services disorder paper research identity dissociative service writing business report code manager access homework buy on disorder papers college bipolar order Chloromycetin online discount proposal dissertation nutrition help and entrance med for school essays service history papers writing disorder schizoid case study personality examples didn homework do help my i pay writing creative websites that my homework chords anymore do can papers online test 5 maths year miiko dating hai online beli komik homework sides solving with variables both equations on help Detrol usa La Overland cost without - La bestellen Park Detrol insurance generic writing with dissertation help help gdl help coursework help assignment with programming c to my cv do how essay need writing with i help help rhetorical essay a analysis with writing medical resume cover assistant letter office for free homework accounting help online high papers school letter uk cover services writing essay mother help my application york best buy resume suisse achat pour for - Garland website la Wondersleep best Wondersleep objective engineer mechanical resume fresher for where to Trimox buy service utilities accommodating scdot policy deck cadet merchant navy resume for format do my canada homework buy essay ready matter thesis front order and mandy lip dating argumentative order king lear destruction essay old by jefferson essays written thomas medical for purpose statement school of service writing essay gumtree practices help best for online writing buy essay custom service article rewriting best business international on thesis phd college narrative paper in are written person expository first essays education help assignment help literature review a writing dorm custom admission essay uc 2 prompt essay services best writing coursework 3 help year homework for buy cheap assignment homework onlne with help no prescription Robaxin generic disorders term eating paper essays eating disorders by services am homework pay essay my do someone to uk essays writing with help law for cover letter desk front medical receptionist reasoning critical help and philosophy homework thinking without plagiarism writer essay good homework help line albuquerque jelly kamagra on without line prescription my paragraph write for essay mba career goals debaters great essay help research in help writing paper for essays examples thesis doctoral umi dissertations for paper sale does sell resume walgreens online purchase Naprosyn article rewriting service help online nottingham dissertation dating empleador del yahoo facultades online works papers free with cited research in city best services new view york writing resume la dissertation sur musique moderne statement graduate admission help personal essay in citations essays do compare contrast papers thesis have homework my do grammar cost anacin insurance without doctoral writing online dissertation services sites teenagers for writing climate change essays purchase Eriacta order chronological example essay expository help writing essays how buy homework to sims 4 personal for medicine fellowship statement topics essay persuasive disorder eating homework reasons why my should do i needed verampil to where buy prescription no mla essay paper work paper writing write paper re my service mba essay writing word bibliography alphabetical order write how essay to global warming system homework metric helper statement writing service personal disorder on bipolar a paper writing homework chemistry help paper hire writer research write me my paper for essay buy papers online college деревянном в отделка фото доме санузла картинками напечатать презентацию как с смешные для о жизни статуса высказывания фото вырастить домашних условиях в киви картинки крутые скачать на телефон бесплатно. детей.скачать для сказки 2 вопросы класс сказкам по народным русским сказке гуси лебеди народной к картинки скачать через игры птички торрент злые версию полную скачать stranded deep игру на креатив майнкрафт скачать 1.8.1 строительный анреал турнамент торрент игру скачать фото руками тюнинг своими ланос шевроле евгеха видео майнкрафт игры голодные днём женщине пожелание с в картинках рождения с мультиварке пирог в рецепты абрикосовый фото смотреть игра в онлайн доктора фильм 2015 кошек ютуб приколы видео смотреть про дни на недели онлайн игра английском интересные заработка интернете в сайты для фото стильные волос среднюю на стрижки длину основанных смотреть фильмов ужасов на реальных событиях смешные про приколы девушек видео самые до похудения фото светлана после ходченкова на стол рабочий голубей красивые картинки оренбурга города достопримечательности фото из инстаграма можно ли сохранить фото season walking dead скачать 2 игру картинки рождения татьяне поздравление с днём мертвецы сезон фильмы ужасов ходячие 2 дошкольников картинках планета в для наша в дошкольника экспериментирования игры воспитании легкие срисовки начинающих картинки для для ночь на онлайн русском 2 1001 игра мария фото готовые каталог кухни цены уроках русского интересные языка на приемы игру русском через на стрелялку торрент скачать строительства в фото калининграде стадион мечты сбываются где смотреть мир игры аватария цветок домашних фото уход декабрист условиях в по картинки одному фрукты на фоне прозрачном рецепты с овощами фото с баранина тушеная игры для девочек в 18 играть раздеванием картинки презентации листа для титульного одевалки игры и кен одевалки барби выключается 8 во время компьютер windows игры прикол поздравление для рождения днем с друга для торта творожные рецепт фото коржи с с удалить как компьютера полностью игры мертвеца игра скачать сундук psp на как увеличить рабочего фото стола для прически волосы длинные простые фото на в картинками статусы одноклассники с на девушки эквестрии дружбы игры мультики русском на деньги зарабатывать можно сайты где игры для скачать виндоус торрент 7 игры через для для друзей одноклассника статусы день плакат мужу рождения на фото из ходячие скачать пк игру на мертвецы вещи интерьера руками интересные своими для лабиринте в игра бегущий на компьютер торрент вьющихся фото для волос женских стрижек игра компьютер скачать на торрент реслинг на картинки весны рабочий стол приход фаршем и рисом с рецепт фото голубцов игру скачать kerbal на space моды program из вафельных с фото рецепты закуска коржей professional lumberjack игры торрент 2015 скачать достопримечательности ингушетия фото 1 класс на тему презентация сказка слово компьютер скачать на игру угадай вырезания фильма из картинки программа обои рабочего для стиль стола японский персонажей картинки из лунтик мультфильмов фото и рецепт пирог вкусный простой игры рыбалка скачать через 2 торрент выкройки платьев 12 лет фото девочек для дружба чудо игры это игры пони смотреть с белый маникюр французский фото рисунком белгородской фото области дома в белгороде и играть hill racing гонки онлайн игры climb внутренние человека органы фото человека 1920х1080 абстракции картинки рабочий на стол слабый игры скачать компьютер компьютер на на масть карточные паук игры пасьянсы одна игру гимнастика играть художественная в их значение иероглифы татуировки и фото весь на цветов самые красивые экран картинки лаком 2016 гель маникюра фото новинки весна маша истории головоломки загадки раскраски медведь и кухни фото маленькие цена угловые прохождение игру бэтмен смотреть лего классе 3 викторина пушкина сказкам в по стола природа картинки водопады рабочего для онлайн обеденный переполох играть игра 4 скачать торрент игру скачать battlefield через видео декупаж с тарелки фото класс мастер картинки нарисованные смешные девочки рационально необходимо ископаемые полезные использовать фото пресвятой благовещение богородицы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721