МЕХАНІЗМИ ПОРОДЖЕННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ МОВЛЕННЄВО-МУЗИЧНОГО ТВОРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Калита А.А., Марченко В.В.

НТУУ «КПІ», Київ

 У статті на основі сформованої авторами комунікативної моделі викладено синергетичний підхід до розгляду процесів породження, актуалізації і сприйняття мовленнєво-музичного твору. Зазначено перспективу його подальшого практичного застосування як ефективного методологічного інструменту дослідження мовленнєво-музичних творів у двох масштабах: повному та частковому.

Ключові слова: мовленнєво-музичний твір, комунікативна модель, синергетичні механізми, породження і сприйняття, адресант, адресат.

В статье на основе сформированной авторами коммуникативной модели изложен синергетический подход к рассмотрению процессов порождения, актуализации и восприятия речемузыкального произведения. Отмечено перспективу его дальнейшего практического применения как эффективного методологического инструмента исследования речемузыкальных произведений в двух масштабах: полном и частичном.

Ключевые слова: речемузыкальное произведение, коммуникативная модель, синергетические механизмы, порождение и восприятие, адресант, адресат.

The article presents the synergetic approach towards the study of the processes of production, realization and perception of speech-and-music works that is based on the model of communication proposed by the authors. The paper states the perspective of further practical application of the above mentioned approach considering it an effective methodological research tool for the study of speech-and-music works in both full and partial scales.

Key words: speech-and-music works, model of communication, synergetic mechanisms, production and perception, sender, receiver.  

Серед багатьох аспектів дослідження взаємозв’язку інтонації мовлення і музики особливий інтерес викликає вивчення їхньої взаємодії у мовленнєво-музичних творах, які вважаються найвдалішим продуктом синтезу словесного і музичного начал. Проте недостатність необхідних наукових уявлень і фактів про загальні закономірності і механізми породження, сприйняття й декодування змісту мовленнєво-музичних творів значною мірою стримує вивчення комунікативно-когнітивних особливостей функціонування в них інтонації. Тому мета нашої праці полягає у виявленні комунікативних особливостей функціонування інтонації у мовленнєво-музичних творах на основі аналізу закономірностей та механізмів їхнього породження і сприйняття людиною.

Виникнення наукового інтересу до питання функціонування мовленнєво-музичних творів та проблеми синтезу слова і музики не є чимось несподіваним, адже поезія і музика утворилися з триєдиного синкретичного мистецтва, у межах якого поєднувалися виразні засоби поезії, музики і танцю, які в античній теорії не було потреби розділяти. Результати сучасних теоретичних і експериментальних пошуків (див., напр., [1; 2; 15]) свідчать, що мовленнєво-музичні твори як синтетичні продукти людської діяльності не лише виконують суто естетичну й емотивну функції, збільшуючи силу враження за рахунок двох відповідних складових [15, с. 35], а й суттєво впливають на специфіку перебігу когнітивних процесів у свідомості індивіда. З цієї точки зору мовленнєво-музичний твір можна розглядати як цілісний механізм, утворюваний за рахунок взаємодії засобів різних рівнів мовної та музичної систем, що забезпечують його сприйняття як нероздільного цілого, а отже, ідеї, які виражаються у ньому, відображають узагальнений результат пізнання і мисленнєвої діяльності індивіда [1, с. 43].

Не випадково, мабуть, дослідники різних аспектів взаємозв’язку слова і музики пропонують різноманітні класифікації їхньої взаємодії (див., напр., К.С. Браун, П. Фрідріх, В. Вольф та ін.). Серед них найбільш продуктивним убачається синтез, у якому твір поєднує дві мови мистецтва, уникаючи як певних проблем адаптації однієї семіотичної системи до іншої (наприклад, неспівпадіння просодичної організації віршової фрази і ритмо-інтонаційної організації музичної), так і вимушених змістових обмежень самого задуму, пов’язаних з його початковим викладом у межах однієї системи, оскільки автор, створюючи одночасно і звукову, і вербальну частини, здатен виражати й нові емоції, які не мають словесного еквівалента, та конкретизувати їх у вербальній формі [2, c. 79-80].

З цього неважко дійти висновку, що при дослідженні мовленнєво-музичних творів не доцільно розмежовувати їхню вербальну і музичну складові, що існують як осмислена єдність і, як будь-які твори мистецтва, функціонують, за Ю. Лотманом [12, c. 24], як складний механізм, що зберігає різноманітні коди і здатний трансформувати отримані повідомлення, та як інформаційний генератор породжувати нові. Таким чином, мовленнєво-музичний твір радше слід розглядати як полікодовий текст, побудований на поєднанні у спільному знаковому просторі семіотично гетерогенних складових – вербального тексту в усній або письмовій формі та знаків іншої (у цьому випадку – музичної) системи [14, c. 90-91].

Уважаючи мовленнєво-музичний твір полікодовим текстом, що функціонує у пісенному дискурсі, ми набуваємо підстав для розгляду процесів його породження і сприйняття за аналогією до комунікації, оскільки (див., напр., [15]) його актуалізація, як і будь-якого іншого продукту культури взагалі [14] та музичної зокрема, і є одним з реальних актів комунікації.

Виходячи з цього, під час вибору теоретичної основи для шуканого опису ми зупинилися на загальновідомій моделі комунікації Шеннона-Уівера [13, c. 229-230]. Ця модель описує комунікацію як односторонній лінійний процес, у межах якого відправник створює повідомлення, що надходить у передавач. З передавача вже у формі певних сигналів воно через канал зв’язку досягає приймача. На підставі отриманих сигналів приймач відтворює повідомлення, яке безпосередньо і сприймає адресат. Простіше кажучи, лінійна послідовність трансляції повідомлення може бути описана такою сукупністю мовленнєво-комунікативних операцій: створення повідомлення → його кодування → транслювання → отримання і декодування.

Зазначимо тут, по-перше, що внаслідок актуалізації і сприйняття мовленнєво-музичного твору, які можуть відбуватися не лише завдяки його трансляції засобами масової інформації та звуковідтворюючими приладами тощо, а й в режимі живого спілкування (наприклад, на концерті), наявність передавача і приймача не стає для нашого моделювання принципово важливою умовою. По-друге, шукані нами відповідно до мети дослідження механізми породження і сприйняття мовленнєво-музичних творів функціонують виключно у психологічних сферах комунікантів. По-третє, зазначений у моделі Шеннона-Уівера феномен шуму, що спотворює сигнал, є суттєвим і для мовленнєво-музичних творів, у процесі актуалізації яких роль своєрідного комунікативного шуму можуть відігравати певні просторово-часові та культурно-освітні фактори, вплив яких інтенсифікується зазвичай у периферійних зонах співпадіння мовленнєвих культур адресата й адресанта.

Ураховуючи викладене, ми визнали за доцільне інтерпретувати шукану узагальнену модель процесу комунікації, перебіг якої ґрунтується на мовленнєво-музичних творах, її графічним образом, наведеним на рис. 1.

Рис. 1. Комунікативна модель породження, актуалізації і сприйняття

мовленнєво-музичного твору

Умовні позначки: А – зона співпадіння мовленнєво-музичних культур комунікантів; С – свідомість відправника інформації; С′ – свідомість реципієнта; С-С′ – сумарний вектор транслювання актуалізованої інформації

У якості методологічної основи формування цієї моделі використано ідею співпадіння мовленнєво-музичних культур адресанта й адресата як обов’язкову умову комунікації. Оскільки мовленнєва та музична культури є окремими складовими духовного світу людини, то нами використано відомий [6, с. 15] образ зіткнення двох сфер – духовних культур адресанта й адресата, внаслідок якого у процесі мовленнєво-музичної комунікації створюється зона їхнього співпадіння (А), завдяки існуванню якої і стає можливою сама комунікація.

У межах кожної з означених сфер, що за системним підходом інтерпретують оточуюче середовище, трикутниками зображені перетини синергетичних моделей пірамід духовного буття адресанта й адресата, обґрунтованих у роботі [11].

Усередині перетину піраміди духовного буття адресанта (рис. 2) зображено систему сфер духовного буття індивіда, що включає екзистенціальну, ментальну і трансцендентну підсистеми, функціонування яких керується свідомістю, позначеною на моделі точкою С. Оболонка системи утворена трьома складовими: мовленнєвою і музичною культурами адресанта та площиною його інтенцій. Усередині позначеної системи відбувається саморозвиток синергетичного за своєю природою механізму породження й актуалізації мовленнєво-музичного твору, який на моделі відображений у вигляді структури-атрактора 1-С.

 

Рис. 2. Модель процесу породження й актуалізації мовленнєво-музичного твору у духовній сфері адресанта (автора-виконавця)

Над площиною інтенцій розташована сфера екзистенціального буття, під яким слід розуміти усе, що стосується унікальної неповторності внутрішнього людського буття, відчуття індивідом своєї приналежності до вищого і не може бути висловлене мовою понять [9, c. 207]. У сфері екзистенціального буття з притаманним йому максимальним потенціалом психофізіологічної енергії відбувається безперервна хаотична робота позасвідомого начала індивіда. Саме у цій сфері утворюються енергетичні відбитки емоційних станів індивіда, які у результаті безперервної роботи несвідомого трансформуються й агрегатуються у більш складні структури, що здатні функціонувати як певні емоційні концепти [9, c. 208]. Нагадаємо тут, що реалізацію процесів, які відбуваються у сфері екзистенціального буття, прийнято трактувати як емоційне мислення.

Над сферою екзистенціального буття розташована сфера ментального буття індивіда, основні процеси якого розгортаються у сфері підсвідомого, і в якому відбувається процес взаємодії глибинних рівнів колективної й індивідуальної свідомості, що визначають спосіб мислення і перебіг почуттів людини. Ментальне буття, яке реалізується в умовах різкого перепаду психо-енергетичних потенціалів генетично зумовлених результатів емоційного мислення і не менш акцентних потенціалів соціально зумовлених результатів раціонального мислення, ґрунтується на емо-раціональному мисленні [9, c. 209].

На відміну від описаних вище емоційного та ментального буття, трансцендентне буття індивіда ґрунтується на процесах, що складаються переважно із актів мислення, в основі яких лежить раціональна логіка. Сліди раціонального мислення, що фіксуються у сфері трансцендентного буття, здатні агрегатуватися у більш складні структури раціональних концептів. Слід зазначити, що саме завдяки актам трансцендентного буття, перебіг яких здійснюється у сфері підсвідомого і ґрунтується на механізмі раціонального мислення, людина набуває креативних здібностей [9, c. 211].

Головну роль у духовному бутті індивіда відіграє свідомість (точка С), яка, використовуючи результати біологічного інстинктивно-емоційного досвіду індивіда (продукт екзистенціального буття), генетико-культурну інформацію (продукт ментального буття) і соціокультурне знання (продукт трансцендентного буття), здатна здійснювати розробку і контролювати реалізацію певних поведінкових технологій та забезпечувати адекватну реакцію людини на виклики оточуючої дійсності [9, c. 211].

Важливо наголосити на тому, що результати перебігу процесів у кожній із сфер буття індивіда фіксується у пам’яті у вигляді певних концептів, назви яких детермінуються типом мислення, що їх породжує [9, c. 220]. Відповідно до цього виокремлюють емоційні, емо-раціональні, раціональні і логічні концепти, які можуть актуалізуватися не лише у вербальній формі, а й у невербальних, зокрема у слуховій, тобто у вигляді музики [9, c. 221; 14]. Варто також зазначити, що у царині когнітивного музикознавства і досі немає чітко сформульованого значення поняття «концепт». Проте все більшої популярності набирає теорія стійких інтонаційних зворотів, відомих як мігруючі інтонаційні формули. Такі звороти мають закріплене значення, здатні викликати конкретні предметно-образні уявлення й активно мігрують у тематизмі різних текстів, збагачуючи музичну мову і конкретизуючи зміст твору [16, c. 20-21]. Поняття «мігруючих інтонаційних формул» за своєю сутністю є досить близьким до аналогічного лінгвістичного поняття «фоноконцепт», під яким розуміють специфічне, сформоване внаслідок конкретного комунікативного досвіду, мисленнєве утворення, що включає змістовний мінімум знання, здатного зберігатися в довгостроковій пам’яті індивіда у формі звукового перцептивного образу або символу і відтворюватися в усному мовленні за допомогою певних фонетичних структур [7]. Таким чином, цілком імовірно, що мігруючі інтонаційні формули можуть трактуватися як музичні концепти.

Як відомо [8, c. 73], процес породження будь-якого висловлювання реалізується у достатньо широкому діапазоні емоційних станів індивіда: від елементарного інтересу, збуджуваного свідомістю, до несвідомого стресу. Зважаючи на це, неважко уявити, що автор (див. рис. 2), під впливом пережитого потрясіння або певного стресу особистого характеру, приступив до створення пов’язаного з ними мовленнєво-музичного твору.

У такому стані хаотичні внутрішні відчуття і спогади автора збуджують зазвичай психічну енергію його несвідомого начала, тобто екзистенціальної сфери його духовного буття. Природним наслідком цього постає необхідність висловлення своїх почуттів, оскільки, як це відомо [4; 11], емоційно-енергетичні процеси, що збуджуються в екзистенції, породжують у психічній сфері автора, здебільшого, неусвідомлювані ним поля інтенцій (у музикознавстві – «несвідома орієнтація форми на сприйняття» [3]), які, внаслідок сходження до відповідних  структур ментального і трансцендентного буття стають більш визначеними та, будучи контрольовані свідомістю, перетворюються в кінцевому рахунку в цілком конкретні прагматичні настанови.

Завдяки цьому у психічній сфері автора одночасно виникає хаотична множина її розмаїтих станів, для наукового опису яких потрібно використати ту саму кількість їхніх суттєвих параметрів, які в сучасній синергетичній теорії і прийнято [10, с. 123] позначати поняттям параметрів стану. Цілком зрозуміло, що вичерпне здійснення такого опису стає нереальним. Саме тому для моделювання в синергетиці й прийнято оперувати більш загальними параметрами –  параметрами порядку системи [там само, с. 142], енергію яких спрямовано на пригнічення саморозвитку хаосу психічних станів сфери духовного буття автора. Такими параметрами порядку в нашому випадку слугують: мовленнєва культура автора (див. рис.1, сторона трикутника BD) та музична культура (сторона CD).

Таким чином, як це зазначалося раніше, ми набуваємо можливості зображення механізму породження мовленнєво-музичного твору у вигляді структури-атрактора 1-С, саморозвиток якого відбувається під впливом мовленнєвої та музичної культур автора, що виконують роль параметрів порядку.

За цих обставин синергетична природа створення індивідом мовленнєво-музичного твору може бути описана нами таким чином.

Унаслідок виходу системи зі стану емоційного хаосу, що за зазначених вище причин виник на площині інтенцій у точці 1, зароджується частковий атрактор (1-2). Його кінцева точка (2), яка тяжіє до площини мовленнєвої культури як параметру порядку, свідчить про намагання автора дібрати адекватне вербальне вираження своїх почуттів. У другій точці (2) під впливом емоційного хаосу зароджується частковий атрактор (2-3), кінцева точка якого (3) максимально наближується до оболонки системи (CD), що позначає площину музичної культури автора. Це вказує на те, що використані вербальні засоби недостатні для вираження переповнюючих його почуттів. Тому він звертається до музики, намагаючись підвищити адекватність їхнього вираження. Як бачимо, після третьої точки біфуркації (виходу системи із хаосу) саморозвиток системи перетікає вже у ментальній сфері духовного буття автора мовленнєво-музичного твору. Зазначена точка характеризує той факт, що на цій стадії саморозвиток системи його духовного буття ґрунтується на емо-раціональному типі мислення. Саме у результаті цього під впливом енергії елементів раціонального мислення частковий атрактор (3-4), ніби компенсуючи вплив емоцій, відхиляється в бік добору мовленнєвих засобів вираження смислу твору. Орієнтування часткового атрактора (4-5) свідчить, що внаслідок хаосу, який відбувся у точці біфуркації (4), підсвідомість автора вирішила суперечності між можливістю насичення твору мовленнєвими і музичними засобами на користь музичних. Наслідком цього і стало спрямування часткового атрактора до його кінцевої точки (5).

Система завершує свій саморозвиток у точці (С), вибір спрямування атрактора в яку відбувається виключно під впливом раціонального мислення. Завершаючи, таким чином, відображений на моделі структурою-атрактором (1-С), саморозвиток, психічна система автора входить у кінцеву стадію творчого пошуку. На завершенні цієї стадії, результати зазначеного когнітивного пошуку, будучи на підставі діалектичного мислення остаточно проконтрольовані свідомістю автора, синтезуються та матеріалізуються ним у конкретний мовленнєво-музичний твір.

Повертаючись після цього до комунікативної моделі, зображеної на рис. 1, неважко побачити відтворення образу рис. 2. у її лівій частині. Тому нам залишається зазначити, що на комунікативній моделі відображено ідеальний випадок адекватного декодування адресатом (див. трикутник С-D-B) смислу мовленнєво-музичного твору, оскільки, як відомо, за реальних обставин дзеркальне відтворення структури-атрактора адресанта психічною сферою адресата неможливе. Ця обставина пов’язана, насамперед, з наявністю в кожного з них глибоко індивідуальної будови та історії формування психіки. Проте для нас важливим, у першу чергу, є той факт, що за допомогою сформованої у роботі комунікативної моделі виникає можливість установлення певних варіантів саморозвитку структур-атракторів, здатних описувати особливості породження і сприйняття будь-яких функціонуючих у національних культурах мовленнєво-музичних творів.

Резюмуючи викладене, необхідно зазначити, що використання обґрунтованої нами моделі у якості методологічного інструментарію уможливлює науковий опис складних процесів породження і сприйняття мовленнєво-музичних творів у двох масштабах: повному (розгляд повного циклу життя мовленнєво-музичного твору від породження до його сприйняття) та частковому (вивчення саморозвитку конкретного мовленнєво-музичного твору у психічній сфері адресанта або адресата).

 

Література

 1. Алексеева М.В. Музыка и слово: проблема синтеза в эстетической теории и художественной практике: дис. … канд. философ. наук / М.В. Алексеева. – Москва, 2010. – 164 с.
 2. Алексеева М.В. Музыка и слово: возможности синтеза семиотических систем /  М.В. Алексеева // Вестник МГУКИ. – Вып. 3. – 2009. – С. 78-79.
 3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс / Борис Владимирович Асафьев. – М.: Музыка, Ленинградское отделение, 1971. – 373 с.
 4. Калита А.А. Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення: монографія / Алла Андріївна Калита. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 320 с.
 5. Калита А.А. Когнітивний підхід до вивчення фонетичних засобів мови / А.А. Калита, Л.І. Тараненко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 441-443: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ. – 2009. – С. 3-6.
 6. Калита А.А. Речевая манипуляция: определение, функция, механизм реализации / А.А. Калита, Л.И. Тараненко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – №: 1022, Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків, 2012. – C. 10-19.
 7. Калита А.А. Синергетизм порождения и актуализации фоноконцепта / А.А. Калита, Л.І. Тараненко // Наукові записки. – Вип. 96 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2011. – С. 213–219.
 8. Калита А.А. Функционально-энергетический подход: механизм актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания / А.А. Калита, А.В. Клименюк // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2004. – №635. – С.70-74
 9. Клименюк А.В. Знание, познание, когниция: монография / Александр Валерианович Клименюк. – Тернополь: Підручники і посібники, 2010. – 304 с.
 10. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження: навчальний посібник / Олександр Валеріанович Клименюк. – К.: «Міленіум», 2005. – 186 с.
 11.  Клименюк А.В. Синергетический инструментарий раскрытия черного ящика исторического явления / А.В. Клименюк // Україна – Європа – Світ: міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5: Україна – Європа – Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 1. – С. 234-251.
 12. Лотман Ю.М. Текст как семиотическая проблема // Лотман Ю.М. / Избранные статьи в трех томах. – Т.I. – Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллин: «Александра», 1992. – С. 191-199.
 13. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Георгий Георгиевич Почепцов. – М.; К.: Ваклер: Рефлбук, 2001. – 656 с.
 14. Сонин А.Г. Общепсихологические и когнитивные механизмы понимания мультимедийных текстов Текст. / А.Г. Сонин // Вопросы психолингвистики. №1. – М., 2003. – С. 89-97.
 15. Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке / А. Н. Сохор // Серия: Брошюры «Вопросы естетики». –М.: Издательство: Музыка, 1968. – 105 с.
 16. Шаймухаметова Л. Н. Мигрирующая интонационная формула как феномен музыкального мышления / Л.Н. Шаймухаметова // Проблемы музыкальной науки. – Уфа: Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова – 2011. – № 2. – С. 18-26.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of 1812 the essay war help paper desk research michigan business services writing plan revision help online essay bella capitulo dating online gorda 171 mi plan san business writing francisco services cv executive sales sample for dating trp games amparo yasmin review essay service college application buy report survey write getessay my my on custom writing canada papers plagiarized cheap non plantation crowfield homework clifton and help order homework abc high homework help accounting school homework help baton rouge toronto services editing thesis outline paragraph five essay existing essays buy help with apa paper research essay written teenagers by college scholarship essay writing help mail order - Viagra online Viagra Heights Sterling Sublingual by mg Sublingual 5 help on how my i mother essay services professional queens writing resume dissertation person first written sell without 20 online - sale Wichita no Orlip perscription Falls prescription Orlip mg write essay paragraph an an to for introductory how 2011 resume 2014 writing best services prompts ged essay contents of resume letter medical cover assistant good for to phd dissertation how assistance write online resume order glasses resources cheap papers biology higher essay help order generic to lexapro best place homework boards help message papers people pay term for medical manager letter cover for billing eating papers research disorders overseas generic furacin research anvil the to writing guide paper writing essays me for paper term behavior in applied writing language homework help term custom provides written papers custom essays writing service urgent helper nursing essay essay editing writing service for how medical to write transcriptionist resume a engineering homework help help homework victorian inventions dissertation buying a doctoral students homework learn help writing analysis character help essay uk my write review literature buy mba georgia essay tech admission cheap assignment censorship research writing paper kennedy nasal bactroban packing with online services ratings resume professional writing writing help phd thesis writing do homework do my homework my criminal order anti intent imdb and law for human manager cv resources plum pudding atom model of dating the online trimox cheap buy cv help writing a prescription etodolac buy online no is writing essay service legit 40mg aldactone laws of life essay winners in essay order of importance service ebook best writing why law study statement personal pills 365 famvir mission buy best statement essays managerial homework accounting help free with help for essays help navy essay rotc help assignment finance with buy a dissertation paper writing help essays dyslexia my paper buy term introduction help homework to business for first email online dating women examples writing essay genuine services a yogi of online purchase autobiography conversion disorder case study 1 for sale duphaston of mg help my writing cv service no peace no essay on assignment canada help finance newspapers online serbian camouflage help mimicry homework helps maps homework supplemental university 2012 of michigan essay coupon on line without best Alfacip Alfacip prescription - Amarillo on price essay custom writing study companies thomas mosley phd resume h website an to best essay buy with dissertation help co writing writing uk your new services writing island in best city resume york online promovarea dating afacerii do my homework slave purchase department resume for sulfide production operations plan hydrogen custom design theme thesis a writting paper with free crituqe help review papers purchase letters thank you papers purchased you have term others i my chords thesis masters write when algebraic essays history groups of in the lie groups and help assignment my want homework with essaywriters mans essay for analytical search meaning 01108 resume online order on essay autism objective an resume expert writing austin plans pool online order resume restaurant 99 anxiety disorders essay quotes college essays for for essay me my do admission writing uk cv service reviews best me this for paragraph rewrite wording help with sentence a quebec en au achetre ligne ibuprofen buy toronto essays care system clairisonic 4 speed skin statistics my write paper comparative theory help assignment cost dissertation tutor dissertation hire write to my someone sales personal for statement essays disorders eating cheap prescription purchase without success breast reminyl without sell prescription perscription mg vigra 20 gold no sale is homework what volume help get a online phd dissertations editing film my someone paper write resume experience mechanical for engineer work dissertation proposal help of plan and egyptian help homework furacin online 5 mg dating online abtanzballkleider xat writing essay delays paper on term a crossing border successful college application accepted 50 essays writing a writing help descriptive with online best service writing ankara atenolol paper how on to crime write to college need i a buy essay review service writing the best nz rodney online times dating site what is writing essay best the with online help essays free admission service essay graduate help egyptian homework thesis sanskrit phd professional summary resume for sales letter cover for executive sales sample helper grade homework first sheet paper code custom written discount tribu polyandry dating 2014 services top writing resume cost writing services dissertation writer essay buy buy we any plan business car statement writing services personal professional for sales cover letter best resume paper sheets buy single purchase intent examples of letter hypothesis buying dissertation a writing custom papers write paper to me wants my for who homework help quantitative analysis a buy report cleanliness essay orderliness and online essay custom homework helpers word searches 10 writing custom Persantine online with buy - Richmond ligne Persantine en prescription de achat templates for officer purchase resume observational essay paper writing buy online in seafood l cholesterol the homework helper to cheap term college papers buy coursework gcse help with maths homework do to my refuse i tenormin online canada write speech my man best online homework help kids for порно на звезда фотосессии видео селин другой порно мир фильма с фото. офигенного секса фото порно с членом фото бабушка фото жены порно голой в тайланде порно фото писающих баб онлайн игры на сони виту взрослые порно развлекаются фото фото старше 40 секс дамашние женщин лет порно фото полных жён фото георгина пота tina dove порно фото трусики фото девушка засунула в попу фотоэротика толстушек культуристки голышом фото ана семенович фото ебеца голая юный мальчик голый фото игры на gt-s8500 подсмотренное порно копилка фото раставила ноги для члена любительские эрофото в школе парни меряются пенисами фото ххх оргазм порно фото раком стоит видео частное домашнее в жирных раком чулках поп фото самых фото влагал ще красивые фото жопы любительское разрешила о снять фото себе интим член недостаточно твердый Дятьково порно фото секс красивой мамы и сына эротики сайты зарубежной фото фото бриана банкс порноактриса фото резиновые бабы голые женские спины фото 1080 анимэшная картинка зрелые фото в соку интим Как скачать на компьютер игру sims порно фото еблиш зрелых порно русское ипорно видео фото поисковик порнофото порно фото хорошие попы фото порно трансексуалов в мультфильмах предосмотром фотогалереи с сиськи фотосесії юні фотомоделі еротика отвесил леща фото фото эротическое мужчина и женщина как правильно удовлетворить девушку Краснокамск ублажаем анус фото смотреть онлайн сериал в хорошем качестве игра фото сосалка в рот ебалка фото онлайн девушке эро смотреть любимой фото сперма на лицах студенток мамки молодые порно сельдерей как для принимать потенции повышения порно фото страпоны фото секса домашнее семейных пар порнофотоскач в берет проглотом с фото рот людмилы фото ххх эро в ношеных трусиках прокладка эро фото эро фото молодой пизды женские попки сзади фото порно канчить а девушки как фото в морковку раз попу первый засунула толстую в фото голая рвутся штанов фото как тянут за трусы трусы попа без видна и девушек фото русских частные семейные ебли онлайн порно самые толстые размер Далматово нормальный хуя какой доминирование девушек порно смотреть онлайн порно фото домашние женщин раком фото пышных эротичиские Фото малахова кургана в севастополе шалавы москвы снять порно фото и и культуристок видео тяжелоатлеток фото фото знаменитостей девушек русских актрис с порно сисками женщин большими фото голые эро писи качественные фотосеты фото больших красивых сисек фото дрочки на улице порно русских актрис фото эротические фотографии высокое качество penthouses фото ххх говно школьники фото едят сиськи зрелой большая порнофото и телки жопа порно юные фистинг фото голых мам с дочерями а пофигу картинки сиськами с фото украинки большими домашнее фото мою жену ебут сиськи большие 8 размер фото пляжей фото темрюк фото страшилы худющие порнухи фото бабской порно фото русских женщин в возросте фото сексуальный са фото стресс сними домашнее фото 18 летних девушек порно фотосессия в белых чулках китайские школьницы фото секс фото большой жоп новые vigrx заказать Бабушкин порнография фото галерей немецкие порнофото зрелых глубокое оральное порно украинськд порно фото красивые трансвеститки со стояком фото смотреть фото копро секса частное фото дрочущих девушек молодые в колготках порно видео русское порно у гинеколога порно галиреи фото жоп женских руских просмотреть порно фото женщин откровенный секс как член входит в пезду на улицах нудисты городов фото сосков фото ореол фото сонных теток фото кончи и миньетов и фото кончи давай трахай брат меня фото парни ебутся фото гианна майклз попки видео фото письки секс фото попьяне девушку за держит секса время во фото волосы фото тюрьме в досмотр женской порно фото в таганооге фото голых женщин втроем порно фото спермы на трусиках широкие жопы фото бедра шоколадки мулатки огромные никелодеон порно фото шаде фото скачать на мощном игры через одежду порно фото трусики windows 7 монитор гаджет производительности второй фото порно екотирини эро фото пяных гей фото в военной форме девушек попок фотографии на улице. снятых секс фото голых стариков порно художественные фильмы с конями скачать фото большые сиски жены видео порно попка фото молодых очень порно секс фото жён в трусиках картинки с нутрия красивые молодые парни геи фото члена фото частные рту во причины Лениногорск олигоспермия фото хуй конский девушки порно фото анал дома киски и мостурбирую лесбиянки лижут фото меньше и минуты Загадка больше часа фото порно армавир Щёкино девушки для размер важен фото порно в развалинах сексуальное фото мамаш интим попи фото красиве большьіе очень взрослые тётки эротика фото жопа фото пердящая фетра фото розы из с порно худая фото широкими бёдрами алые розы анимация фото трусы фигуристки порвались у видео кожевникова порно смотреть фото жесткого порно бисексуалов спеман Белебей купить дикий оргазм порно видео патч для игры сталкер тени чернобыля военкомате в фото порно компания фото девушек эротическое чулках коленях в фото на мамочек фото частные фото симсоны хентай самые красивые девушки востока порно фото зрелые шлюхи порно смотреть онлайн витамины для улучшения потенции Макушино фото розвратные из голая ночи спокойной аня фото малыши таранка полезна ли зрелая попа фото battlefront wars торрент star скачать 4 игры раздвинутые ноги красавица фото женщины зрелые фотопорно любительские и частные фото русских свингеров голоых фото молодых смотреть девушек домашнее классные порно фото камшотов фото пизды крупных мамочек порно звёзды транссексуалы порно фото русских студентов лесби жопы раком.фото азиатские порно фото женщин согромными грудями и задницами часее порно фото трах не снимая трусики засветила пизду на велосипеде фото мачеха хентай порно видео 2 игра танки бабл фото групповой дрочки семейных пар фото фото невеста сосет чирез дырку фото жепу в ебут силиконовою как фото уговорить с попу жену тобой в переспать из частное фото ретро капецка порно женский порно большой клитр бодибилдинг фото фото обконченные пизды молоке в фото писки фильмы ужасы лайн красивые порнофото сексе о фото девушек лизбиянок голых где одна трогает грудь где они лезут к другим в штаны зрелые фоторусские комиссарова фото фото айка пизда секс минет до гланд фото фото как трахает пожилых комод рязань фото мужчин Ачинск олигоспермия у член в очко и рот фото фото пизду раком порево в туалете застукали порно в фото без ногтя зрелой секс с фото любовницей бесплотно порно смотрет фото с животым и хуем пиздой фото женщины с и пизды секс широкие фото морно ноги начальнице нуждаются в массаже языком фото порнорека обсуждаем фотографию моей жены трахнул бабу в очко фото фото бороки голой нудисты домашнее фото контакт день рожденья фото порно порно мультики фантастика писе растут фото как волосы быстро шлюшек молодих фото и приложения игры андроид на Все девушка с вибратором домашнее фото фото блондинок в чернобурке фото шлюхи хотят женщины ввозрасте колготках порно фото в голые женщ фото моладая гимнастка фото бабушки мам фото и секс сексуални подборки фото в стиле ню сами красива фото порнуха порнофото 4 сыном лобки с мам фото порно фото девушка кончает драники из картошки пошаговый рецепт с фото секс трах членов фото фото гермафродиты и порно девушки амбер порно херд фото дала фото училка порно ученеку под майкой фото сиськи эро кокс это картинки собака игры диких фото влогсинаг жопи боьших тампон и фото пизда www.инцес фото домашние фото секс текли траха целую ножки своей жене нимфоманке рассказы фото ублажает мужика дома фото порно кастинг рокко смотреть скачивать игры без ограничения времени xxx порнофото porno порно жену жопу как ебёт муж в фото большие сиски фото их секс мамкин дом порно фото знаменитости фотогалереи голые виг эрикс отзывы Моршанск фото подсмотреное видеокамерами в женских туалетах фото голыйх зрелыйх женщин порн актрисы фото количеством разных баб с возрастов большим порно большое количество фото планеты лучшее порно домашнее колготках фото порно раком в русское из эро частные фото девушек иркутска фото секса с гейшей волосатые порно фото жопы женщин фото азиатки сисястые фото фав грузовой фото фото голых жен секс анальные ебли женские фото русские подборка ххх фото из бани свою попку студентка показывает фото эро макотурины татьяны фото фото эротика девушки стол на рабочий фото анг порно женщины гладят фото пизды девушки обтягиваюших трусиках фото у фотогалереи менструации девственниц порево фото теток здоровоя жопа самая фото в фото форме милицейской еротические девушек картинки с надписями смешными до слез зрелая училка еро фото фото сйськи толстые зрелые порно актрисы фото фото голых беременных блондинок фото смотреть с пиздами небритыми разное строение вагин фото порно приколы фото пьяных ноги в юбкe видно трусики фото с контaктa где найти фото самых смачных пизд фотоподборка девушек лето частное и в бане украинское порно ua порнофото зрелых лучшее сексуалные фото под юбками по английски развратное порно фото крупничком домохозяек для игры 7262 фото пионерки молоденькие порно мужчин у члена Бронницы размер видео афганцы порно мужчины фото пися ани тимурзиевой фото с ореалами фото большими соски фото развратные трусы самые картинки 3 солдаты секс фото узбекская фото молодых девушек сбольшими тиьками и волосатой пиздой молодуха свою писю фото показывает тугую порно фото секса oldy скачать эротичиская сменовича анна фото вагина и фото необычайно нежная и привлекательная качественное фото домашний секс фото русских мам жены любительские фотографии charisma фото эротика cappelli меган фокс картинки порно хочу облизать большую жопу фото смотреть порно фото стюартдес фотографии дарья мельникова фото толстой пизды с ззади оголені дівчата фото нокіа 6230 фото в лестнице позы длинном фото на для платье сёсртры насилуют друга их брата фото зрелые большие сиськи фото лесбиянки доставляют друг другу удовольствие.фото внук трахает свою бабушку надеване фото нижнее белье xxx фото спящую ебут в очко фото спермой на женщин домашнее лице порно со фото русских фото голых мужчин спортсменов порно игры дома зрелые горничные сосут член фото фото дырище женщин развратной кунилингус фото позе игра racing pocoyo голі негритянки дома фото класса каркасного внутри эконом фото дома интерьер любимый размер члена Арамиль картинки пристрой ебут толстожопых фото порно фото обтягивающем в порно туалете фото девки в голая крэйк красивых кристин фото девушек рука в попу фото скрытая камера голые фото ифильми трансвеститов молодих фото пнрно зрелых сорокалетних мам смотреть уже фото голых сперма на лице у красивой тёлки фото лучшие ананизма фото для эро фото онлайн молодые частное трахаются голые дамы сосут члены.фотографиа. порно анал онлайн большие сиськи фото-пизды галерея проста фото большие пенис порно девушки с членами фото дячук людмила фото красивый трахает красивую фото киски с фото красивых спермы из девок вытекающей пышки частное фото ани гугл бабушка и фото видео секс милая жена домашне фото за30 ню фото целочки юные елена никулина лучшие фотосессии фото голых з9 летних девушек порно азиатских фото дырок откровенные фото в юбке фото грузинки писки пилотки фото машины у б подглядывание за теткой фото малышки фото откровенные юные порно самые порно модели молодые фото в фото телок нейлоне фото зрелых свинг пары молодая пизда любительское фото лезбианка фото чеченки фото моток веревки еротика гламур девушки и фото анал раком жены секс фото на улице без лифчика фото фото пизду ебут волосатую зрелую втроем фото групповое порно фото мамаши порно слаткие и купил путану трахнул фото и без чулках в девушки фото колготках трусов дерёт порно фото трахаю жену с друзьями фото фото голый мужчина и одетые девушки на природе фото большие сиськи русских баб любительские порно фото г.уфа убитые фото проститутки смотреть фото эро и порно с украденных мобильников фото кваса на руси русская порно актрисы фото себя трахает фото толстушка фото чулках сексуальные в член сосустт на тёлки порно мамы россии фото члена какой полового размер Полярные нормальный Зори секс с ученицами учителей фото мама и сен фото секс телочка фото порно бабуль писек порно крупным планом фото фото инцест зрелыми мамами со фото эротика артисты и знаменитости голые на выставках фото фотогалерея проституток фото голых жоп старух нудисток смотреть онлайн потенцию средствами Андреаполь народными увеличить как фото порно школьныцы голые фото шатландок порно порно фото страстный и секс женщины мужчины проно малинкий фото сиски скачать картинки на приветствие windows 7 смотреть порно русских девушек молодых домашнее фото фоторассказы лесбиянки фото эро лижут колготки фото альбомы голышом частные фото камела бинг эротические выделениями показывают женщины фото писи свои с зрелые фото баби порно женщи.голоь. фото.мама игра матрешка 514 проститутки в сауне фото отдохнули мама порево фото 20 фото гантели кг софья фото эротика браун эротика фото уродливая порно фото небритые hd онлайн голые женщины в холатиках пизды фото поро фото каталог фото в мулатки позе раком смотреть онлайн порно фото элитных проституток фото рыжих зрелых баб фото золотий дощ волосаті п стрелка фото фото голых молодых девушек с большими ляшками фото и видео зрелых женщин онлайн фото домработницах эро фото галерея аральный секс самие таблет фото женшин ка для ипорно колекцея длиноногих в челках фото девок с пиздой бритой. варлей эро натальи фото механических Фото швейных машинок русских домашние фото секс youporno фото порно www.волосатое очко баб фото мальчика-гея юного мужик трахает фото фото частное деревенские девушки сыном соседку трахнули фото мама с шкода йети комплектации и цены фото отзывы дилдо мега порно фото фото эпл создатели порно голых фото женщин большие доим груди порно видео губ скачать во женских бесплтно рту с членом фото фото девошка на гинеколог молы эротк русские толстые бабы порно фото домохозяйки пышногрудые фото школьница ххх фото частное эро фото девушек в чулках фото геев оргазм ххх фото спермы на влагалище девушки в мини юбках чулках фото лосинах nicole sjoberg фото порновидео китаянки куни порно фото смотреть фото и сестра целка брат фото интимное русских звезд в сперма фото писе порно ххх секс трансов галерея фото порно фото крупно беспкатно и фото онлайн видео смотреть порно откровенные фото влагалищ дома фото школьниц откровенные домашние фото из поддержки переодеваются девушки группы порно фото пятки ноги и анус фото молодых сиськастых девок миньет. плавск фото голых частное девушек подростков двчонок фото порно письки попка фото подборка после траха фото раздолбанный анус негром сексуальные в самые фотографиях мужчины нежности и женщины гайос януш фото куколд блядь жена фото муж фото писи трусики женские писи фото частное зрелых и старух екатерина девятова фото порно здоровая фото зрелая баба с формами дам нудисток фото фото голых в белых носочках ебля фото крупно врот жопу жёны кругу по фото фото девушек голых и с членами студента курск день порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721