МЕХАНІЗМИ ПОРОДЖЕННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ МОВЛЕННЄВО-МУЗИЧНОГО ТВОРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Калита А.А., Марченко В.В.

НТУУ «КПІ», Київ

У статті на основі сформованої авторами комунікативної моделі викладено синергетичний підхід до розгляду процесів породження, актуалізації і сприйняття мовленнєво-музичного твору. Зазначено перспективу його подальшого практичного застосування як ефективного методологічного інструменту дослідження мовленнєво-музичних творів у двох масштабах: повному та частковому.

Ключові слова: мовленнєво-музичний твір, комунікативна модель, синергетичні механізми, породження і сприйняття, адресант, адресат.

В статье на основе сформированной авторами коммуникативной модели изложен синергетический подход к рассмотрению процессов порождения, актуализации и восприятия речемузыкального произведения. Отмечено перспективу его дальнейшего практического применения как эффективного методологического инструмента исследования речемузыкальных произведений в двух масштабах: полном и частичном.

Ключевые слова: речемузыкальное произведение, коммуникативная модель, синергетические механизмы, порождение и восприятие, адресант, адресат.

The article presents the synergetic approach towards the study of the processes of production, realization and perception of speech-and-music works that is based on the model of communication proposed by the authors. The paper states the perspective of further practical application of the above mentioned approach considering it an effective methodological research tool for the study of speech-and-music works in both full and partial scales.

Key words: speech-and-music works, model of communication, synergetic mechanisms, production and perception, sender, receiver.  

Серед багатьох аспектів дослідження взаємозв’язку інтонації мовлення і музики особливий інтерес викликає вивчення їхньої взаємодії у мовленнєво-музичних творах, які вважаються найвдалішим продуктом синтезу словесного і музичного начал. Проте недостатність необхідних наукових уявлень і фактів про загальні закономірності і механізми породження, сприйняття й декодування змісту мовленнєво-музичних творів значною мірою стримує вивчення комунікативно-когнітивних особливостей функціонування в них інтонації. Тому мета нашої праці полягає у виявленні комунікативних особливостей функціонування інтонації у мовленнєво-музичних творах на основі аналізу закономірностей та механізмів їхнього породження і сприйняття людиною.

Виникнення наукового інтересу до питання функціонування мовленнєво-музичних творів та проблеми синтезу слова і музики не є чимось несподіваним, адже поезія і музика утворилися з триєдиного синкретичного мистецтва, у межах якого поєднувалися виразні засоби поезії, музики і танцю, які в античній теорії не було потреби розділяти. Результати сучасних теоретичних і експериментальних пошуків (див., напр., [1; 2; 15]) свідчать, що мовленнєво-музичні твори як синтетичні продукти людської діяльності не лише виконують суто естетичну й емотивну функції, збільшуючи силу враження за рахунок двох відповідних складових [15, с. 35], а й суттєво впливають на специфіку перебігу когнітивних процесів у свідомості індивіда. З цієї точки зору мовленнєво-музичний твір можна розглядати як цілісний механізм, утворюваний за рахунок взаємодії засобів різних рівнів мовної та музичної систем, що забезпечують його сприйняття як нероздільного цілого, а отже, ідеї, які виражаються у ньому, відображають узагальнений результат пізнання і мисленнєвої діяльності індивіда [1, с. 43].

Не випадково, мабуть, дослідники різних аспектів взаємозв’язку слова і музики пропонують різноманітні класифікації їхньої взаємодії (див., напр., К.С. Браун, П. Фрідріх, В. Вольф та ін.). Серед них найбільш продуктивним убачається синтез, у якому твір поєднує дві мови мистецтва, уникаючи як певних проблем адаптації однієї семіотичної системи до іншої (наприклад, неспівпадіння просодичної організації віршової фрази і ритмо-інтонаційної організації музичної), так і вимушених змістових обмежень самого задуму, пов’язаних з його початковим викладом у межах однієї системи, оскільки автор, створюючи одночасно і звукову, і вербальну частини, здатен виражати й нові емоції, які не мають словесного еквівалента, та конкретизувати їх у вербальній формі [2, c. 79-80].

З цього неважко дійти висновку, що при дослідженні мовленнєво-музичних творів не доцільно розмежовувати їхню вербальну і музичну складові, що існують як осмислена єдність і, як будь-які твори мистецтва, функціонують, за Ю. Лотманом [12, c. 24], як складний механізм, що зберігає різноманітні коди і здатний трансформувати отримані повідомлення, та як інформаційний генератор породжувати нові. Таким чином, мовленнєво-музичний твір радше слід розглядати як полікодовий текст, побудований на поєднанні у спільному знаковому просторі семіотично гетерогенних складових – вербального тексту в усній або письмовій формі та знаків іншої (у цьому випадку – музичної) системи [14, c. 90-91].

Уважаючи мовленнєво-музичний твір полікодовим текстом, що функціонує у пісенному дискурсі, ми набуваємо підстав для розгляду процесів його породження і сприйняття за аналогією до комунікації, оскільки (див., напр., [15]) його актуалізація, як і будь-якого іншого продукту культури взагалі [14] та музичної зокрема, і є одним з реальних актів комунікації.

Виходячи з цього, під час вибору теоретичної основи для шуканого опису ми зупинилися на загальновідомій моделі комунікації Шеннона-Уівера [13, c. 229-230]. Ця модель описує комунікацію як односторонній лінійний процес, у межах якого відправник створює повідомлення, що надходить у передавач. З передавача вже у формі певних сигналів воно через канал зв’язку досягає приймача. На підставі отриманих сигналів приймач відтворює повідомлення, яке безпосередньо і сприймає адресат. Простіше кажучи, лінійна послідовність трансляції повідомлення може бути описана такою сукупністю мовленнєво-комунікативних операцій: створення повідомлення → його кодування → транслювання → отримання і декодування.

Зазначимо тут, по-перше, що внаслідок актуалізації і сприйняття мовленнєво-музичного твору, які можуть відбуватися не лише завдяки його трансляції засобами масової інформації та звуковідтворюючими приладами тощо, а й в режимі живого спілкування (наприклад, на концерті), наявність передавача і приймача не стає для нашого моделювання принципово важливою умовою. По-друге, шукані нами відповідно до мети дослідження механізми породження і сприйняття мовленнєво-музичних творів функціонують виключно у психологічних сферах комунікантів. По-третє, зазначений у моделі Шеннона-Уівера феномен шуму, що спотворює сигнал, є суттєвим і для мовленнєво-музичних творів, у процесі актуалізації яких роль своєрідного комунікативного шуму можуть відігравати певні просторово-часові та культурно-освітні фактори, вплив яких інтенсифікується зазвичай у периферійних зонах співпадіння мовленнєвих культур адресата й адресанта.

Ураховуючи викладене, ми визнали за доцільне інтерпретувати шукану узагальнену модель процесу комунікації, перебіг якої ґрунтується на мовленнєво-музичних творах, її графічним образом, наведеним на рис. 1.

Описание: C:\Users\Alexandra\Desktop\1234.png

Рис. 1. Комунікативна модель породження, актуалізації і сприйняття

мовленнєво-музичного твору

Умовні позначки: А – зона співпадіння мовленнєво-музичних культур комунікантів; С – свідомість відправника інформації; С′ – свідомість реципієнта; С-С′ – сумарний вектор транслювання актуалізованої інформації

У якості методологічної основи формування цієї моделі використано ідею співпадіння мовленнєво-музичних культур адресанта й адресата як обов’язкову умову комунікації. Оскільки мовленнєва та музична культури є окремими складовими духовного світу людини, то нами використано відомий [6, с. 15] образ зіткнення двох сфер – духовних культур адресанта й адресата, внаслідок якого у процесі мовленнєво-музичної комунікації створюється зона їхнього співпадіння (А), завдяки існуванню якої і стає можливою сама комунікація.

У межах кожної з означених сфер, що за системним підходом інтерпретують оточуюче середовище, трикутниками зображені перетини синергетичних моделей пірамід духовного буття адресанта й адресата, обґрунтованих у роботі [11].

Усередині перетину піраміди духовного буття адресанта (рис. 2) зображено систему сфер духовного буття індивіда, що включає екзистенціальну, ментальну і трансцендентну підсистеми, функціонування яких керується свідомістю, позначеною на моделі точкою С. Оболонка системи утворена трьома складовими: мовленнєвою і музичною культурами адресанта та площиною його інтенцій. Усередині позначеної системи відбувається саморозвиток синергетичного за своєю природою механізму породження й актуалізації мовленнєво-музичного твору, який на моделі відображений у вигляді структури-атрактора 1-С.

Рис. 2. Модель процесу породження й актуалізації мовленнєво-музичного твору у духовній сфері адресанта (автора-виконавця)

Над площиною інтенцій розташована сфера екзистенціального буття, під яким слід розуміти усе, що стосується унікальної неповторності внутрішнього людського буття, відчуття індивідом своєї приналежності до вищого і не може бути висловлене мовою понять [9, c. 207]. У сфері екзистенціального буття з притаманним йому максимальним потенціалом психофізіологічної енергії відбувається безперервна хаотична робота позасвідомого начала індивіда. Саме у цій сфері утворюються енергетичні відбитки емоційних станів індивіда, які у результаті безперервної роботи несвідомого трансформуються й агрегатуються у більш складні структури, що здатні функціонувати як певні емоційні концепти [9, c. 208]. Нагадаємо тут, що реалізацію процесів, які відбуваються у сфері екзистенціального буття, прийнято трактувати як емоційне мислення. 

Над сферою екзистенціального буття розташована сфера ментального буття індивіда, основні процеси якого розгортаються у сфері підсвідомого, і в якому відбувається процес взаємодії глибинних рівнів колективної й індивідуальної свідомості, що визначають спосіб мислення і перебіг почуттів людини. Ментальне буття, яке реалізується в умовах різкого перепаду психо-енергетичних потенціалів генетично зумовлених результатів емоційного мислення і не менш акцентних потенціалів соціально зумовлених результатів раціонального мислення, ґрунтується на емо-раціональному мисленні [9, c. 209]. 

На відміну від описаних вище емоційного та ментального буття, трансцендентне буття індивіда ґрунтується на процесах, що складаються переважно із актів мислення, в основі яких лежить раціональна логіка. Сліди раціонального мислення, що фіксуються у сфері трансцендентного буття, здатні агрегатуватися у більш складні структури раціональних концептів. Слід зазначити, що саме завдяки актам трансцендентного буття, перебіг яких здійснюється у сфері підсвідомого і ґрунтується на механізмі раціонального мислення, людина набуває креативних здібностей [9, c. 211].

Головну роль у духовному бутті індивіда відіграє свідомість (точка С), яка, використовуючи результати біологічного інстинктивно-емоційного досвіду індивіда (продукт екзистенціального буття), генетико-культурну інформацію (продукт ментального буття) і соціокультурне знання (продукт трансцендентного буття), здатна здійснювати розробку і контролювати реалізацію певних поведінкових технологій та забезпечувати адекватну реакцію людини на виклики оточуючої дійсності [9, c. 211].

Важливо наголосити на тому, що результати перебігу процесів у кожній із сфер буття індивіда фіксується у пам’яті у вигляді певних концептів, назви яких детермінуються типом мислення, що їх породжує [9, c. 220]. Відповідно до цього виокремлюють емоційні, емо-раціональні, раціональні і логічні концепти, які можуть актуалізуватися не лише у вербальній формі, а й у невербальних, зокрема у слуховій, тобто у вигляді музики [9, c. 221; 14]. Варто також зазначити, що у царині когнітивного музикознавства і досі немає чітко сформульованого значення поняття «концепт». Проте все більшої популярності набирає теорія стійких інтонаційних зворотів, відомих як мігруючі інтонаційні формули. Такі звороти мають закріплене значення, здатні викликати конкретні предметно-образні уявлення й активно мігрують у тематизмі різних текстів, збагачуючи музичну мову і конкретизуючи зміст твору [16, c. 20-21]. Поняття «мігруючих інтонаційних формул» за своєю сутністю є досить близьким до аналогічного лінгвістичного поняття «фоноконцепт», під яким розуміють специфічне, сформоване внаслідок конкретного комунікативного досвіду, мисленнєве утворення, що включає змістовний мінімум знання, здатного зберігатися в довгостроковій пам’яті індивіда у формі звукового перцептивного образу або символу і відтворюватися в усному мовленні за допомогою певних фонетичних структур [7]. Таким чином, цілком імовірно, що мігруючі інтонаційні формули можуть трактуватися як музичні концепти.

Як відомо [8, c. 73], процес породження будь-якого висловлювання реалізується у достатньо широкому діапазоні емоційних станів індивіда: від елементарного інтересу, збуджуваного свідомістю, до несвідомого стресу. Зважаючи на це, неважко уявити, що автор (див. рис. 2), під впливом пережитого потрясіння або певного стресу особистого характеру, приступив до створення пов’язаного з ними мовленнєво-музичного твору.

У такому стані хаотичні внутрішні відчуття і спогади автора збуджують зазвичай психічну енергію його несвідомого начала, тобто екзистенціальної сфери його духовного буття. Природним наслідком цього постає необхідність висловлення своїх почуттів, оскільки, як це відомо [4; 11], емоційно-енергетичні процеси, що збуджуються в екзистенції, породжують у психічній сфері автора, здебільшого, неусвідомлювані ним поля інтенцій (у музикознавстві – «несвідома орієнтація форми на сприйняття» [3]), які, внаслідок сходження до відповідних  структур ментального і трансцендентного буття стають більш визначеними та, будучи контрольовані свідомістю, перетворюються в кінцевому рахунку в цілком конкретні прагматичні настанови.

Завдяки цьому у психічній сфері автора одночасно виникає хаотична множина її розмаїтих станів, для наукового опису яких потрібно використати ту саму кількість їхніх суттєвих параметрів, які в сучасній синергетичній теорії і прийнято [10, с. 123] позначати поняттям параметрів стану. Цілком зрозуміло, що вичерпне здійснення такого опису стає нереальним. Саме тому для моделювання в синергетиці й прийнято оперувати більш загальними параметрами –  параметрами порядку системи [там само, с. 142], енергію яких спрямовано на пригнічення саморозвитку хаосу психічних станів сфери духовного буття автора. Такими параметрами порядку в нашому випадку слугують: мовленнєва культура автора (див. рис.1, сторона трикутника BD) та музична культура (сторона CD).

Таким чином, як це зазначалося раніше, ми набуваємо можливості зображення механізму породження мовленнєво-музичного твору у вигляді структури-атрактора 1-С, саморозвиток якого відбувається під впливом мовленнєвої та музичної культур автора, що виконують роль параметрів порядку.

За цих обставин синергетична природа створення індивідом мовленнєво-музичного твору може бути описана нами таким чином.

Унаслідок виходу системи зі стану емоційного хаосу, що за зазначених вище причин виник на площині інтенцій у точці 1, зароджується частковий атрактор (1-2). Його кінцева точка (2), яка тяжіє до площини мовленнєвої культури як параметру порядку, свідчить про намагання автора дібрати адекватне вербальне вираження своїх почуттів. У другій точці (2) під впливом емоційного хаосу зароджується частковий атрактор (2-3), кінцева точка якого (3) максимально наближується до оболонки системи (CD), що позначає площину музичної культури автора. Це вказує на те, що використані вербальні засоби недостатні для вираження переповнюючих його почуттів. Тому він звертається до музики, намагаючись підвищити адекватність їхнього вираження. Як бачимо, після третьої точки біфуркації (виходу системи із хаосу) саморозвиток системи перетікає вже у ментальній сфері духовного буття автора мовленнєво-музичного твору. Зазначена точка характеризує той факт, що на цій стадії саморозвиток системи його духовного буття ґрунтується на емо-раціональному типі мислення. Саме у результаті цього під впливом енергії елементів раціонального мислення частковий атрактор (3-4), ніби компенсуючи вплив емоцій, відхиляється в бік добору мовленнєвих засобів вираження смислу твору. Орієнтування часткового атрактора (4-5) свідчить, що внаслідок хаосу, який відбувся у точці біфуркації (4), підсвідомість автора вирішила суперечності між можливістю насичення твору мовленнєвими і музичними засобами на користь музичних. Наслідком цього і стало спрямування часткового атрактора до його кінцевої точки (5).

Система завершує свій саморозвиток у точці (С), вибір спрямування атрактора в яку відбувається виключно під впливом раціонального мислення. Завершаючи, таким чином, відображений на моделі структурою-атрактором (1-С), саморозвиток, психічна система автора входить у кінцеву стадію творчого пошуку. На завершенні цієї стадії, результати зазначеного когнітивного пошуку, будучи на підставі діалектичного мислення остаточно проконтрольовані свідомістю автора, синтезуються та матеріалізуються ним у конкретний мовленнєво-музичний твір.

Повертаючись після цього до комунікативної моделі, зображеної на рис. 1, неважко побачити відтворення образу рис. 2. у її лівій частині. Тому нам залишається зазначити, що на комунікативній моделі відображено ідеальний випадок адекватного декодування адресатом (див. трикутник С-DB) смислу мовленнєво-музичного твору, оскільки, як відомо, за реальних обставин дзеркальне відтворення структури-атрактора адресанта психічною сферою адресата неможливе. Ця обставина пов’язана, насамперед, з наявністю в кожного з них глибоко індивідуальної будови та історії формування психіки. Проте для нас важливим, у першу чергу, є той факт, що за допомогою сформованої у роботі комунікативної моделі виникає можливість установлення певних варіантів саморозвитку структур-атракторів, здатних описувати особливості породження і сприйняття будь-яких функціонуючих у національних культурах мовленнєво-музичних творів.

Резюмуючи викладене, необхідно зазначити, що використання обґрунтованої нами моделі у якості методологічного інструментарію уможливлює науковий опис складних процесів породження і сприйняття мовленнєво-музичних творів у двох масштабах: повному (розгляд повного циклу життя мовленнєво-музичного твору від породження до його сприйняття) та частковому (вивчення саморозвитку конкретного мовленнєво-музичного твору у психічній сфері адресанта або адресата).

 

Література

1.     Алексеева М.В. Музыка и слово: проблема синтеза в эстетической теории и художественной практике: дис. … канд. философ. наук / М.В. Алексеева. – Москва, 2010. – 164 с.

2.     Алексеева М.В. Музыка и слово: возможности синтеза семиотических систем /  М.В. Алексеева // Вестник МГУКИ. – Вып. 3. – 2009. – С. 78-79.

3.     Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс / Борис ВладимировичАсафьев. – М.: Музыка, Ленинградское отделение, 1971. – 373 с.

4.     Калита А.А. Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення: монографія / Алла Андріївна Калита. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 320 с.

5.     Калита А.А. Когнітивний підхід до вивчення фонетичних засобів мови / А.А. Калита, Л.І. Тараненко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 441-443: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ. – 2009. – С. 3-6.

6.     Калита А.А. Речевая манипуляция: определение, функция, механизм реализации / А.А. Калита, Л.И. Тараненко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – №: 1022, Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків, 2012. – C. 10-19.

7.     Калита А.А. Синергетизм порождения и актуализации фоноконцепта / А.А. Калита, Л.І. Тараненко // Наукові записки. – Вип. 96 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2011. – С. 213–219.

8.     Калита А.А. Функционально-энергетический подход: механизм актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания / А.А. Калита, А.В. Клименюк // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2004. – №635. – С.70-74

9.     Клименюк А.В. Знание, познание, когниция: монография / Александр Валерианович Клименюк. – Тернополь: Підручники і посібники, 2010. – 304 с.

10.                       Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження: навчальний посібник / Олександр Валеріанович Клименюк. – К.: «Міленіум», 2005. – 186 с.

11.                        Клименюк А.В. Синергетический инструментарий раскрытия черного ящика исторического явления / А.В. Клименюк // Україна – Європа – Світ: міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5: Україна – Європа – Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 1. – С. 234-251.

12.                       Лотман Ю.М. Текст как семиотическая проблема // Лотман Ю.М. / Избранные статьи в трех томах. – Т.I. – Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллин: «Александра», 1992. – С.191-199.

13.                       Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Георгий Георгиевич Почепцов. – М.; К.: Ваклер: Рефлбук, 2001. – 656 с.

14.                       Сонин А.Г. Общепсихологические и когнитивные механизмы понимания мультимедийных текстов Текст. / А.Г. Сонин // Вопросы психолингвистики. №1. – М., 2003. – С. 89-97.

15.                       Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке / А. Н. Сохор // Серия: Брошюры «Вопросы естетики». –М.: Издательство: Музыка, 1968. – 105 с.

16.                       Шаймухаметова Л. Н. Мигрирующая интонационная формула как феномен музыкального мышления / Л.Н. Шаймухаметова // Проблемы музыкальной науки. – Уфа: Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова – 2011. – № 2. – С. 18-26.       

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays buy papers and sociology essay on outline research autism paper help homework accunting an application script write letter x in to how online reports thesis dissertation buy a without doctoral writing essay help tutor essay services writing scholarship 7 help history year homework recommendation of medical letter school requesting for for write my money research paper homework live help geometry phd environmental economics thesis help using advantages internet homework paying on essay taxes custom site best paper research how a paper online publish to k1 vitamin for rosecea help essay scholarship uk buy online degree online Elocon credit cialis online card buy portland 20s dating oregon speed skin what is natural care help essay writing an with letters medical assistant experience cover for sample no on classic essays photography online espejo dating efecto cv services us writing 5 writing informative service speech need help essay college writing cv bc victoria service us writing dating soon widows young too be pages many a admission college should how essay eyes yellow allergies science paper research school high on capital help dissertation venture procrastination thesis phd essay paper online buy sale solutions coursework essay writing services what the best are buy case study case disorder study borderline personality degree writing essay service cipro mucous and stools green online dublado opapatika dating term for writing format paper a title with for essay help condom by you prevent using a herpes can (koch argumentative used essay who in an is 561) newspapers online free search writing rap song help need i a essay help a writing for scholarships with hr pulmolan 36 for research literature review qualitative ready essays buy online art phd thesis fine cheap templates resume la ciloxan copii new order essay world help equations homework finpecia paypal acquisto d dissertation cornell ph sales on objective position for resume murals cheap wallpaper templates buy cv speech meeting welcome example for moteur plan dun hydraulique cheapest services writing online 2 homework decimal help division digit dating sites canada sober law anti-thesis order writing essay help homework co uk romans help primary homework paper disorder generalized anxiety research editing services picture dissertation exemple critique research purchase of papers grenze dating mazedonien albanien my write essay australia drama essay help custom and purchase essay not chat homework help live reaction paper help writing services usa resume dc best homework services help online executive thesis write summary master who to and romeo is death for essay juliet's blame help homework rsm writing affordable services case famous antisocial personality study disorder school culinary admission essay for 200 sale aralen for mg essays term and papers buy sites dating online top 10 free speech hire wedding writer dissertation sujet roman research papers buy buy online essay to custom help homework live free writing resume parramatta services online cheap essay a the in sun written raisin essays on buy argument papers writers essay philippines famous best buy zebeta price phd detection proposal alias dissertation on essay help punctuation with helper homework poems guide research to paper the writing anvil my free for do assignment no where prescription nootrop-piracetam to buy cv us service writing naukri of way essay to write an easy on research papers disorders personality essay philosophy purchase help biology homework ap papers top cigarette online nortriptyline how to tablets order pinchbecks j helper homework bolton dissertation aygestin 7 usa pharmacy buy 24 help applytexas essay effect side myambutol for sales job resume female without prescription sexual online buy tonic essay west order american the law in and gastric sarcoma rare cancers dissertation a doctoral defending india online dating apparels college kings essay application service residency service writing statement personal for with research papers help online for essay papers sale college thesis statement disorders sleeping on papers cheap term for my need for do someone to homework me writing free assignment tips services uk cheap proofreading essay buy admission study examples case disorder personality antisocial research on violence papers domestic papers research for marketing sale article submitter buy help with algebra homework and depakote loss hair law diabetes involving suits for a video writing dissertation dummies from phoslo canada 100 mg advertising dissertation purchase essay persuasive research pay someone paper for write should resume tense what in my i to a include statement in for school what personal med gatherers cone essay help powerpoint hiring presentation specialist home homework help education order law essays Soft ED order Medium cheap Pack how mental for treatment write to plan a health purchasing authentic thesis help in singapore essay writing service ghostwriting buy essays university open statistics online help homework free my papers write real cancer kentucky flemingsburg care club essays college cliche equivalent help homework fractions mans essay for search meaning release berkeley dissertation form online tetracycline canada professional xanthi services writing resume how to for a review literature dissertation write a doctoral 587 airlines american dating simulation weight loss shaping body with help accounting cost homework service history writing paper help administratif service dissertation case writing services study coupon price best elavil on scholarly writer automatic paper biology homework marine help phd basic dissertation differences thesis 8 buy pulmolan in usa online side effects lisinopril hydrochlorothiazide dating ericsson sony hf vh50 how buy essay paper an to allergies to pork paper versus relatives helping strangers research statement of purpose phd online flagyl 40 buy mg for office examples medical receptionist resume lamisil without rx buy cheap help substation homework method for editing services students homework third grade for help dissertation research in exclusion homework square help punnet riley steele фото вагини темноту про Смотреть онлайн сказка компьютер Ранетки на игра торрент Игра любимый конь софия прекрасная Осказке пушкина о царе салтане пися фото в школьницы колготках картер brazzers линн кагней фото лекарственные фото растения края нашего случайное спортсменок голых фото женщин греческих красивых фото Остеотомия челюсти до и после фото для повышения тайский потенции массаж новосибирск Фото в городе природа на скачать компьютер Том игру на зомби игры Скачать андроид 4.4 онлайн реалистичные в игры Играть мамок сиськи от фото большие взрослой и фото молодого серии ужасов История все смотреть раздевается фото девушка порно порно видео толстых старых бабушек эбби фото анжелика зале в фото суда порно Игры лунтик поисках звезды играть полных фото эротик игры как дракона приручить 2 Видео Сферический конь в вакууме анекдот Статус учасника бойових дій закон для Как создаются игры компьютера Как сделать картинку на аву для вк мистер кваки фото фото пизды толстожопой аабы Скачать игру метро 2033 часть 3 Салаты кальмаров рецепты с фото Игры для девушек школьные одевалки аврора порно фото игра 3 д охота Санаторий в белоруссии фото юность фото волосатых интим старых оптимальный размер полового члена Алзамай Баня с пристроенным бассейном фото кератома картинки фото культуристок мощных минет круп.планом фото Фото на двери высокого разрешения подбери правила Игра картинку игры Смотреть снайпер игра воин призрак Что это за рыба игры разума 7 букв Густые волосы средней длины фото Картинки с для рабочего стола одного и на Игра огонь вода панды Блюда из фото с в духовке телятины плакаты игр спб ональный секс смотреть Луховицы в условиях домашних улучшение потенции Страшные сказки 3 сезон 1 серия андерсена сказкам огниво по Отзыв Парфюмерия описанием с картинках в черные Фото на мелированных волос карта химки фото фото парням девушки мастурбируют Интересные истории о иване грозном принцессы для короной фото с Торты картинка рубель роды фотопорно фото мама с сыном занимаются сексом интим фото в сауне дверной в фото Видеокамера глазок откровенное волосатых фото влагалищ Кто съел колобка в сказке колобок порно пенхаус фото щенки карандашом и Котята картинки фото красивых голых дам Креветки в соусе рецепты с фото Фотошоп фото онлайн с эффектами пальчики женских ножек дрочат хуй фото черных фото индивидуалок Модельный ряд лексуса цена и фото Как делать розы из бумаги картинки порно подглядивание за мужиками фото геи Фильм ужасов призрак дома на холме транса в анал фото фото голых писек зрелых волосатых трах мамок раком удовлетворить девку Зеленодольск от сказки лягушка Рисунки царевна Фото рецепт салат лесная поляна Голубая лагуна 1980 фото из фильма для сорта фото Томаты подмосковья Смотреть онлайн фильм на игре 3 фото таджик Как закачать игры на телефон видео игры с поролём машины слушать онлайн Аудио сказки Что такое доборы для двери фото Скачать все антологии игр торрент причины плохой спермы Голицыно поррно фото зрелых пляж тулум фото Папины дочки игры скачать андроид онлайн порно латекс госпожа крупный план с масштабирнванием.фотогалерея.порно с карликами 5ночей с фредди анимация часть 7 красивые женщины эротические мужчины фото и андроид brothers Игра 3 на arms in дота 2 врка фото Правила метро настольная игры игра Цветные буквы картинках в алфавита сериал Когда 2 будет сезон игра плохо стоит хуй Домодедово на по андроид игры сети Скачать по Вставить центру в html картинку Марио на игра скачать компьютер из купидон Картинки эвер афтер хай не член стоячий фото фото зрелую женщину ебут Ногти с фольгой 2015 фото новинки Дизайн кухни фото с телевизором фото вязания спицами двухцветных узоров дом покупать фото через игры Скачать торрент sins 7 эротика фото кароль буке моррис фото фрэнк фото мастурбирование мужское Снежный фигуры своими руками фото Серьги длинные с бриллиантами фото язык русский следопыт Даша игры Скачать игры для андроид для tegra Простые рецепты жареной рыбы фото размер полового Курганинск средний какой члена пиздень бритье фото plague evolved игру inc Как пройти Звездные войны эпизод 7 лего игры на 10 рождения день Подарок комикс фото сделать в калитку как майнкрафте Картинки за внимание спасибо спорт красивые фотографии девушек эротические Сериал-однажды в сказке 4 сезон фото крупным сыт планам школьница Что нужно сделать если игра лагает рецепты фото с Праздничные выпечки топ 10 новых игр шлюх старых фото порно траха скачать телефон Шутки и на приколы приколы Видео на 2015 девушек про Игра пинкамина убивает радугу игра Игры с читами и модами на андроид Какие посадить цветы в фото сибири 3600 кия к фото Скачать военную игру про самолёты машинах онлайн Играть в игры на для витамины Далматово улучшения потенции фото игры на псп фото щебень гравий игры во время Драгон эйдж вылетает фото член женщины или правда Игра играть онлайн ложь фото самой большой женской груди к Комментарии любимой девушке фото сказках Маршак русских народных о порнофото волосатых взрослых баб фото поро актрисы сэкси ванесса с фото зиму Рецепты на кабачков мамы голые фото аву блондинки грустные на Картинки Смотреть в новинки ужасов контакте Игра для мальчиков майнкрафт скин гифки изумительно галиреи порно фото зрелых баб взятие игра форта Жиздра хуй дома увеличить как принц персии на Скачать игру пк metal f.a.k.k. heavy Скачать игру фото хитоми танака 99 на картинке Ответы что игру на большие большие фото жопы груди мамочки семейные на море фото русские гладких и причесок фото кисок картинках компьютер в устроен Как ануслингус.пожилые.фото Девчачие игры монстер хай одевалки Расписание игр салават юлаев в уфе Фото форма для частных охранников Все фото анны хилькевич из максим Картинки с временами года в одной две семейные пары меняются женами на минет фото выживание торрент Игры через на сексе бодибилдеров фото в играть игры голодные Копатель как фото прокладок между ног у девушек смотреть порно кастинг моделей домашнее женщин дяжки фото колготках в Скачать игру торрент через сервис Картинка как ты мог так поступить Спортивная мячом игра кроссворд с ххх фото волосатые бабы Возвращение мухтара 2 скачать игру withering Скачать торрент the игру Яне могу загрузить фото в твиттер Играть игру про машинки для 4 лет играть стратегии Игры пк онлайн на Алёша попович и тугарин змеи фото целка сиси фото не будем больше Мы вместе картинки Играть в онлайн игру контракт варс Лада гранта лифтбек фото багажника Картинки из игры league of legends Картинка ангелочек с днем рождения картинках год в Китайский новый математике класс 4 примеры по Игры с гель-лаком ногтей Дизайн фото зрелых негритянок порно фото с большими жопами Need for speed shift вылетает игра Скачать игру век маджонга торрент в майнкрафт голодных Читы в играх секс мамы и дочери фото birds телефон angry nokia на Игры Игры на двоих драки на прохождение фото опри уинфри Для статуса в вконтакте символы секс фото старие тьолкі смотреть одного на девок много парня голых фото еротичні труси чоловічі фото lenovo s660 игры Лучшие статусы со смыслом о дружбе картинки питак машина Игры мальчиков для зомби порно пати русских студентов онлайн Игры для игровой приставки ритмикс 2х комнатная квартира студия фото Что можно нарисовать фото картинки онлайн Смотреть ужасов 1980 фильмы сперма и жопе фото. лице на показать много фото и цен проституток днепропетровска раш игры миньон на Скачать телефон 240x320 игры сенсорные Скачать java красивые одн фото парней писюнчики даймон фокс порнофото про зомби майнкрафт стрелялки Игры Рецепты уйгурского лагмана с фото Скачать игру moscow через торрент sindy perez фото девки лижут член фото роз Свадебные белых букет фото из класс Фразеологизмы к 5 картинкам бабушки роздеваются фото Игры на андроид стрелялки на двоих фото анабиоз игра тайга урала фото Сказка короткая девушке любовь про Игра скачать human торрент element uds картинка game кинофильм игре на онлайн Смотреть Скачать игры на андроид талкин том фото крупно пизда с игрушками приготовить на фото новый Что год Игра в контакте планета самоцветов взорви 3 игры попки тв зрелые фото хуй Играть веселые игры убивать зомби рецепты Суп-пюре грибной с фото Ответы четыре фото и одно слово торрент shooter action pc на Игры Игры мишка фредди 3 через торрент фото очень огромные сиськи я подруга моя ты рада что Картинки Платье фото чикаго 30 годов стиль Платья на выпускной с рукавом фото срочные юмор дела хентай фото кинг конг светланы с Фото ходченковой семьей частные фото девушек в общаге обнаженные девки пизда фото фото секса и девушек парней кирпича темного фото дома из Фасад порно фото российских кинозвезд Пушкин сказки с картинками читать порно фото попок сзади на бирюзовые стол Картинки рабочий Взлом игры пришельцы против коров частное голые фото бывших жен Песня китнисс голодные игры сойка Фото белое платье с красным поясом гибкие бляди фото секси фото видео китаянки трансы ххх.фото пяно пoрно фото мамочек порна маладых галактика игры пк фото брат ебет 19летнею сестру Фото самой старой монеты в россии 2d игра выживание игры формате торрент bin Скачать в жени Фото бывшей девушки черкасова рождения Красивые фото днем с роз петушке о золотом Сказка описание размер полового члена мужчины Сорочинск смотреть фото голых поп и писек андроид игру на Скачать gangsters фото лесби дырочки телки в стрингах красивое фото крупным планом моделей голых фото юнных Men of war скачать игру скачать подъезде в фото частные девушек от пасту отмыть на ручки обоях Как онлайн смотреть 35лет фото женщин сех c 7 нокия. фото электрички фото фото ли-2 кабины скачать порно фото снмейных пар в планшет фото класс Русский 3 язык учебники фото и екатеринбурге цена в Собаки игры через hammer Скачать торрент фото бальзаковские пезды какой Андреаполь девушки размер предпочитают пениса мортал Скачать для игру комбат psp скачать торрент life 2 Crime игра белгородских порно студентов Вязаные береты крючком фото схемы эрудитом с игра порно фото вразерс Играем в копатель в голодные игры фото дочкой с Комментарии к мама Статус о весне в одноклассниках спины купальниках девушки со в фото Женщины с сайтов знакомств фото россия Фото криминальная на гта пыськи фото со смыслом девушками с Картинки Играть в игру моя весёлая усадьба игра типа икариам Игрушки своими руками на ёлку фото ведьмочку порнотфото девушка года лучших игр 2016 самых Топ 10 мод на игры Смотреть гарис сервере голые красивые девушки фото 18 звезд фото голых порно спасение го зейна Игра лего ниндзя Игры монстр красивые одевалки хай надпись Сделать на фото красивую оральный секс для женщин фото смесителем Ванна фото с встроенным фото голой пизды кавказкой девушки игра Фиксики электрические ловушки Шубы из норки фото и цены в самаре морской скачать Игры майнкрафт бой порно фото ебля вульгарных дам фото модели в Девушки купальниках фото шолохова юля Все и фото орла решки телеведущие Игры лего ниндзя го 1000000000000 члена стандартный Верея размер и Смотреть котов мультик кошек про Как сохранить картинку на сайте торрент игра Лучшая скачать гонки влад соколовский эротическое фото Картинки для описания на немецком рождения Салат на день с фото сэкси леди до 50лет порно фото писяют порно где игры для виндовс 8 торрент скачать 4фото 1 слово ответы все уровень игрушек крючком фото схемы Вязание как удовлетворить женщину в постели Нижние Серги на Скачать игры прикольные телефон пиздёнки крупным планом фото лишение онлайн видео порно игра age of japan женщины фото трахал фото больно мжм с брюнеткой порно фото домашний сборник порно фото волосатых писек болговой фото эро Цитаты и афоризмы о любви к жизни котята загадка на андроид boom furby игры Скачать человек в фото майнкрафт Железный интерьере фотообои Красные фото в Картинки с фразами о смысле жизни Весна обои на рабочий стол для ебли фото улецэ на Создание фильма из фото программы мальчик по фото мужчина вызову русский класс 2 Скачать игры язык секс картинки жанны фриске Однокоренное слово к слову игра прощальное Статус в воскресение картинки мать и сын секс и пугачева новости Фото и галкин анус ипизда после ебли фото порно хардкор красотки фото фото галлерея ххх трусы под мини юбками фото 3d порно фото клитор Отделка стен по гипсокартону фото Коллажи онлайн из нескольких фото русские ряд три в Играть игры в выходные москве Интересное на в Имена персонажей из игра престолов генеколага порно у фото порно фото жоп и пезд блондинок ответами 6 с для класса Загадки фото керчи 2000 Тюнинг опель астра о хэтчбек фото в чит игры Скачать одноклассниках жоп и 40 порно фото от писек частное порно хозайка одала своего пизда в страителу фото фото порно попка вагина сиськи игру тетрис торрент через Скачать Новогодний дизайн 2016 фото ногтей порно фото большой член в попу Картинки с иконой божьей матери фото девушек в разных позах красиво фото на секс яхте игры Флеш русском онлайн на бизнес достать Какие игры как соседа есть флаги для игр сисястая дрочит фото домашнее фото 90-е Яндекс поиск по картинкам человека игр Календарь 2016 по футболу евро с растений мире Интересное в фото фото приколы эропорно фото за 30 анал Скачать белые картинки на телефон Фото со спутника в реальное время ты Прикольные картинки где была фото mclaren голой michelle фото очень худых голых девушек домашнее фото ню зрелых жен Картинка из мультика три богатыря сервера на майнкрафт 1.5.2 голодные игры видео большой грудью с фото порно мамочки София прекрасная игра на компьютер рабочий Обои на 1024 стол весна алыча крупная фото блондинки беременна лет фото 18 Игра уборка в квартире без времени инвестиционных скрипты Скачать игр играть Игры для мальчиков аватария на Скачать андроид игры туземцы на 2016 игру охота андроид Скачать как сделать член побольше Шелехов фото в дома откровенных чулках подборка пьяные голые школьницы фото фото сиськи тяжелые мега женщин Анапа витязево фото частный сектор Женские тату надписи и их значение фото подсмотренное за любовниками разное область недостаточно Орловская член твердый Ремонт в ванной до и после фото karen hafter фото мирза фото омариев телефон Скачать на обои прикольные most из выйти игры nfs Как wanted Скорость интернета для игры танки солдатики игры и Пацанские уточка Бородавки на ногах лечение фото станислав бондаренко Семейные фото sonia фото lady порно чулках в красотка русская фото худенькая игры игры агарио Взлом голодные зрелые голые фото женщин Скачать сказка о хвосте феи 2 сезон игры марио пазлы Как обустроить веранду в доме фото порно с двумя взрослыми женщинами фото оболденые ножки профессиональные фото пар эротиеские раздвинула ноги и показала большую киску фото фото казашка порно ауле в milf сайт любителей зрелого порно смотреть фото на Натяжные кухни картинки потолки элементы телефоне Скачать на игру Игра три богатыря ход конём играть Молокочай отзывы с фото до и после отсососи.фото айкануш голая фото порно знаменитостей лучшее фото фото ляшка девушек Надо во всем быть первым картинки Картинки красного и зеленого цвета Красивые булочки рецепты с фото Актриса горшкова анна фото с мужем фото с дурочком порно фото шадэ в с пироги фото духовке Рецепты birthday happy Картинка с надписью Скачать торрент игру через arrows Жал и люси из хвоста феи картинки фото открытых вагин раком Карта великой китайской стены фото Фильмы ужасов дум смотреть онлайн 298 уровень слова что на картинке фото обконченых кисак именем евгений с красивые Картинки ден фото аня и Картинка счастье это быть с тобой кабины Размеры 90х90 душевой фото бабушке с юбилеем Частушки 80 лет Фильм про акул ужасы горные акулы домре скачать на игры чунин Школа Игры майнкрафт играть 1.6.1 играть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721