МЕХАНІЗМИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

      У статті аналізується нормативно правова  база України, щодо механізму діяльності релігійних організацій, характеризується поняття «механізми діяльності релігійних організацій», визначаються  перспективи оновлення законодавства України в даному напрямку.

     Ключові слова: релігійні організації, механізми діяльності, стадії, інтереси, процес, законодавство, юридичне забезпечення.

 

The article analyzes the legal framework of Ukraine regarding the mechanism of a religious organization is characterized by the concept of “the mechanisms of religious organizations,” the prospects for renewal legislation of Ukraine in this direction.

     Keywords: religious organizations, mechanisms of activity, stage, interests, process, legislation, legal support.

  Актуальність теми дослідження полягає в тому, що будь-який процес, що відбувається в суспільстві, а зокрема й релігійний, повинен мати юридичний захист та забезпечення релігійних інтересів. Дієвість забезпечення цих владних приписів повинно керуватися через певні механізми діяльності влади й повинно бути виваженим, але аж ніяк не хаотичним, що має проявлятися на певних стадіях процесу. Отож, на для початку характеристики механізмів та стадій забезпечення свободи віросповідання потрібно дати визначення терміну, що таке механізми.

       Зв’язок  теми роботи з науковими працями та  дослідженнями. Питанням механізмів забезпечення діяльності релігійних організацій висвітлено  в працях  Ярмоли Л. «Механізм і стадії юридичного забезпечення свободи віросповідання людини в України», де безпосередньо виділяються стадії механізмів діяльності релігійних організацій та принципи законодавчого забезпечення механізмів діяльності організацій такого напряму в Україні. Цікавою є праця Шуби О. «Національне законодавство України про свободу совісті та релігійні організації: проблеми оновлення»,  де визначено проблеми  забезпечення механізмів діяльності релігійних організацій та  шляхи оновлення законодавчої бази в даному напрямку. Дослідження Чернія  А. дає конкретне тлумачення терміну «механізми діяльності релігійних організацій», що не визначене в законодавстві.

        Мета дослідження – визначити та проаналізувати механізми діяльності релігійних організацій в контексті законодавчої бази України, визначити напрямки правового регулювання механізмів діяльності релігійних організацій  та вивчити проблеми  оновлення  національного законодавства  в плані впровадження нових механізмів роботи організацій такого напряму роботи.

Виклад основного матеріалу дослідженя. Механізмами забезпечення свободи віросповідання є певна реалізація з боку влади приписів, які вона задекларувала в законі для захисту та забезпечення свободи віросповідання, свободи вибору релігії та свободи совісті [1, c.259].  Отож, ці механізми, фактично покликані сприяти перш за все конституційним моментам захисту прав людини і громадянина. Однозначно вчені юристи зараз дискутують над питанням скільки стадій має складати процес забезпечення реалізації віросповідання його захист оскільки нічого, з точки зору філософії, в державі не може бути хаотичним та одноетапним.

Першою стадією механізму забезпечення віросповідання є те, що Україна проголосила, закріпила і визнала це право в нормативно-правових актах та створила гарант для забезпечення цих прав особі та громадянину на законних підставах.

Друга стадія полягає у створенні певних органів влади, які б стояли на захисті даного права і забезпечували його дієвість. Однак у цьому питання науковці розходяться і говорять, що ті функції які покладені на органи влади не виконуються і нівелюються їх завдання. Прихильником цієї думки є Л.Ярмол, в своїй статті «Механізм і стадії юридичного забезпечення свободи віросповідання людини в Україні» зазначає, що «Держкомрелігій не здійснює контролю за додержанням законодавства України про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації. Такий контроль здійснюють натомість місцеві ради та їх виконавчі комітети» . На нашу думку це дійсно так, оскільки діяльністю релігійних організацій займаються органи місцевого самоврядування,    бо   вони    фактично   є   первинною   ланкою,   яка взаємозвязуючим та представницьким органом між державою та людиною та й стежить за діяльністю певної релігійної організації саме та рада чи адміністрація на якій вона розташована. Однак чинне законодавство про місцеві органи виконавчої влади та місцеве самоврядування безпосередньо цей контроль не передбачає. Звичайно, що виникає ряд питань для чого тоді такий орган, як Держкомрелігій і, які питання він вирішує. На це дано відповідь в тій же статті Л. Ярмол, яка зазначає про те, що повинно бути в ідеалі діяльності такого органу «У Держкомрелігій утворюються: експертна рада за участю представників наукових установ, учених-релігієзнавців та фахівців інших галузей, яка забезпечує проведення релігієзнавчої експертизи; наукова рада та інші дорадчі, консультативні органи» [ 2 с. 146].

Третім етапом є доступність для народу актів юридичного змісту, що проходить через етапи розуміння і сприйняття їх кожним громадянином й усвідомлення ним того факту, що для нього надається певний ряд можливостей свободи вибору віросповідання. Така доступність актів робить їх можливим для громадян через офіційні тлумачення Конституції та інших нормативних актів компетентними на те органами та науковцями певного рівня, які пишуть з приводу певних питань коментарі де тлумачать певну статтю фактично надаючи її простого мовленнєвого змісту для сприйняття кожним.

Четвертою стадією є звичайно тривалий і складний процес реалізації й здійсненні свого права людиною і громадянином на засадах конституційності та моральних приписах суспільства. Саме дана стадія є важкою і неоднозначною, оскільки процес реалізації полягає не тільки в вільному спілкуванні на релігійну тематику, сповідуванні і захисті будь якої релігії, що фактично могло б і не констатуватися у законодавстві, а й надає можливість з боку держави забезпечення навчання в духовних закладах, можливість виховання молодіжна релігійних засадах, що включає успадкування певних релігійних цінностей та переконань на засадах, яких повинна виховуватися молодь.

Наступною стадією є забезпечення з боку законодавства певних гарантій захисту й підтримка забезпечення вільного вибору віросповідання. Ця стадія трактується на створенні норм права, які б посилювали захист свободи віросповідання і вказували, яка ж поведінка з боку певних суб’єктів є девіантною та тягне до виникнення певних прецедентів, яка поведінка є правомірною. З іншого боку саме компетентні органи, повинні проводити зустрічі та запобігти своєю діяльністю певних порушень, які саме стосуються вільного вибору релігійної орієнтації та віросповідання. Також, держава зараз пропагує саме просвітницьку діяльність, яка має бути спрямована на те, що через певні організації релігійного впливу людині можна вказати на чисто моральні аспекти дотримання закону, які ґрунтуються на повазі до інших громадян та на задоволенні їхніх переконань заради збереження певних цінностей [3, c. 151].

Шостою стадією є чітке й безпосереднє встановлення механізмів та засобів юридичного впливу, яке чітко визначене й задеклароване в законі з певними формами впливу. На даний момент виділяють адвокатські, парламентські та органи контролю над дотриманням цих прав.

Аналізуючи і розглядаючи стадії механізмів юридичного забезпечення віросповідання ми можемо виділити окрему мету даних механізмів – це забезпечення через органи державної влади контролю над дотриманням вільного віросповідання та вибору релігії.

Система релігійних цінностей – це така одиниця, яка існує фактично окремо від держави, але повинна чітко співпрацювати з нею й бути не віддаленою. Церква і релігія має обопільний зв’язок не тільки через дотримання чи недотримання певних законів і закріплення в законах свободи совісті віросповідання [3, c. 151]. Особа може дотримуватися всіх законів, але не сповідувати жодної з релігій й бути противником всіх організацій. Головне не це, бо найважливішим є те, що церква повинна наблизити до себе тих хто навіть є противником її, а держава через механізми та засоби забезпечення й реалізацію певних юридичних і владних приписів, якими наділив їх народ повинна забезпечити зближення особи і церкви не на засадах примусу, а на засадах добровільності.

Цікавим і неоднозначним є питання діяльності  Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (далі – ВРЦ) утворена за ініціативи Президента України Л.Д. Кучми у грудні 1996 р. як представницький міжконфесійний консультативно-дорадчий орган з метою об’єднання зусиль релігійних та відповідних громадських організацій з національно-духов­ного відродження України; координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами; участі в розробці поточних та дострокових прогнозів з питань державно-церковних відносин і проектів нормативних актів з цих питань; здійснення ком­плексних добродійних заходів.

ВРЦ функціонує при Державному департаменті України у справах релігій на засадах рівності й рівноправ’я, поваги до внутрішніх настанов і традицій усіх діючих у межах Конститу­ції України релігійних організацій, і є незалежною від будь­-яких політичних партій, рухів, інших громадських формувань та їх керівних центральних органів.

ВРЦ не втручається у внутрішні справи релігійних і громад­ських організацій, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про свободу совісті та релігійні організації”, іншими актами законодавства та міжнародними договорами України у тій частині, що стосується релігійних організацій [4, c. 145].

Основні завдання Ради:

– обговорення актуальних питань релігійного життя та підготовка взаємоузгоджених пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства стосовно свободи совісті та релігійних організацій;

– об’єднання зусиль релігійних організацій у добродійній діяльності;

– сприяння міжконфесійному взаєморозумінню та зла­годі;

– активізація участі релігійних організацій у духовному відродженні України, зміцненні гуманістичних засад суспіль­ства;

– організація та проведення конференцій, семінарів, нарад тощо з питань духовності, застосування і додержання законо­давства про свободу совісті та релігійні організації;

– сприяння всебічному висвітленню релігійного життя в Україні за допомогою засобів масової інформації.

Для забезпечення виконання своїх завдань ВРЦ:

– входить до центральних і місцевих державних органів, а також до керівних органів громадських і релігійних організа­цій з відповідними пропозиціями;

– одержує в установленому порядку від органів державної влади усіх рівнів інформацію з питань, які виносяться на роз­гляд Ради;

– звертається за потрібною інформацією до керівних орга­нів громадських і релігійних організацій;

– залучає до роботи на громадських засадах релігієзнавців, експертів-правників, інших фахівців з питань, що виносяться на розгляд Ради;

– приймає звернення до громадськості;

– використовує для підготовки питань, що виносяться на розгляд Ради, теоретичні розробки відповідних релігійних, гро­мадських чи державних інституцій, інші матеріали інформа­ційного, консультативного чи рекомендаційного характеру;

– створює на громадських засадах робочі групи з актуаль­них напрямів діяльності (відродження духовності, морального виховання, експертно-консультативної роботи, добродійництва та милосердя, міжцерковної злагоди, видавничої діяльності та зв’язків із засобами масової інформації тощо).

До складу ВРЦ на добровільній основі входять керівники (повноважні представники) релігійних центрів – керівних ор­ганів діючих в Україні релігійних об’єднань (конфесій), статути яких зареєстровані в установленому порядку.

Підставою для вступу до складу Ради є заява релігійного об’єднання (конфесії), яку розглядають члени Ради на своєму засіданні. Вихід релігійних об’єднань (конфесій) зі складу ВРЦ вільний [2, c. 300].

Основною формою роботи є засідання, що проводяться за потреби, але не менше одного разу на квартал. На засідання можуть запрошуватися з правом дорадчого голосу представни­ки релігійних центрів, які не увійшли до складу Ради, а також представники відповідних державних органів чи громадських організацій.

Головують на засіданнях члени Ради почергово. Засідання вважається правомочним, якщо це повідомлення усім членам Ради повідомлені і на ньому присутні більше половини її членів.

ВРЦ приймає ухвали, що мають рекомендаційний характер. Ухвали вважаються прийнятими, якщо рішення ухвалено усі­ма керівниками (повноважними представниками) релігійних організацій – членів Ради, шляхом консенсусу. Отже можна прийти до висновку, що механізми діяльності релігійних організацій мають велике значення для розвитку і захисту прав і інтересів людей, що входять до тієї чи іншої  релігійної організації.

Висновки, що зроблені в результаті дослідження. Отже, в Українській державі закон є далеко не досконалим, через прогалини в знаннях законодавців і через неможливості людиною передбачити і охопити всіх явищ, які може не задекларувати закон. 1 все ж таки існування закону є часто хаотичним й таким, що не може існувати без механізмів його реалізації. Крім влади державного і недержавного характеру ми можемо апелювати до внутрішнього ставлення  самої людини і виділяти такий «механізм» забезпечення законодавчої ініціативи, як людська совість і поступливість, вміння жити у певній організації й прагнути до об’єднання.

Список використаної літератури

1. Релігієзнавство України. Релігієзнавча наука років незалежності: колективна монографія в 2 кн. / За науковою редакцією Колодного А. – К.: Укр. Асоціація релігіє знавців, 2010. – 258 с.

2. Черній  А.  Релігієзнавство:  навч. посібник / А. М. Черній, А. І. Лахно. – К. : Вид – во Європ. ун – т, 2004. – 386 с.

3. Шуба О. Національне законодавство України про свободу совісті та релігійні організації: проблеми оновлення / О. Шуби // Релігійна свобода. – 2002. – №6. – С. 151-155

4. Ярмола Л. Механізм і стадії юридичного забезпечення свободи віросповідання людини в України / Л. Ярмола // Проблеми юридичного закріплення свободи совісті та релігійних організацій. – 2002. – № 6. – С. 144-148.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

written edgar poe allan essays experience without for application lady sales letter statements for good thesis eating disorder impact to society of computer buy resume application best no under consideration longer writer in essay uk help homework chemestry globalisation dissertation labour and on market admission writing custom research essay psychology toefl for ets model papers thesis essay someone need do english paper to my info writings custom with thesis writing a help term style apa paper research format paper of writing updating iphone on stuck apps iphone service top editing essay admission do free for assignment me my sites essays telugu online buy where to Parlodel tissue paper buy to resume flowers order online paper research psycho resume writing wolverhampton services cv and help paragraph introduction writing assignment free pdf thesis writing by download and anderson essay thomas jefferson rubric essay paragraph scoring thematic on generic 5 best services dissertation the writing writers essay custom cheap how working online papers to get science write essay my biographies help homework how do in japanese name katakana i write my i essay am jewish english dating lords mood study case disorders theory help assignment game chaos to essay of lord flies order in essay suny purchase question spaced do admission essay be double single my or chapters thesis with assistance outstanding essay college application writing papers research china online gre essay help with buy book review papers autism comparing paper mesopotamia on and format contrasting essay in egypt apa and research biology essay ap chemistry medical pediatric students studies for case analyst business template resume for essays swift jonathan written by essays original buy pg1 questions student help homework essay writer bad ghostwriter should you hire a writing help research achat glucoton la suisse mr pour of purpose for engineering statement mechanical sample buy paper australia online lanterns papers to online get grade paid urologists in leading bangalore dating school prompts narrative for essay elementary comdie dom juan dissertation droit mthodologie dissertation administratif etodolac berlin dissertation help phd yale cs cmu phd thesis professional writing knoxville services tn in homework woodlands junior kent help proposal dissertation hearing writing services uk essay purchase where to sx tadalis buy cutter a paper for laser -com buy essays pro arguments abortion essays research help papers with assignment sites help custom com writiing help accounting financial homework and managerial vs doctoral dissertation help dissertation for letter office secretary medical cover for college essays buy online helps homework predictions medical personal school writing for start statement when to for my essay me reviews write and compare contrast essays students custom services caught writing using latex citation by bibliography order the essay writer sale for audison venti hv thesis proposal help section dissertation methodology and homework how my do to aqa essay unit biology 5 help research should what write paper i on my dissertation construction management reviews british help dissertation engineering homework software help school sale high papers for my write in name cursive custom writings reviews san essay writer diego doctoral geography thesis essays help research with informative essay of sample syllabus doctoral dissertation legit assignment help paper paper for $10 write my write less or my finance writers essay education service writing content providers thesis order chapters my need paper to do english someone with help homework literature buy cheap articles dissertation david petraeus pay do for someone dissertation to organize a bibliography order alphabetical in how to university thesis wageningen phd essay forum best service writing thematic essay help on examples ptsd ua research nui of papers executive technology writing service resume to how an essay write academic wenden dating online volksbank drolshagen mro resume buy my online do homework transfer help essay with speech a purchase essays with introductions to help buy papers term thesis phd indigenous people essay admission writing service application prompts college buy essay resume co writing services denver help essays college with admission for resume veterans for help resume assistant sample medical for meister essay reviews custom refill tofranil pack rubric college writing paper achat torvitin generique de dating in operators bangalore tour domestic best resume professional services sacramento writing body disorder dysmorphic statement thesis for essay with help prompts college writing application my need someone write paper ids generic user white industry report paper writer professional services zealand writing resume dissertation abstracts international of essay importance earnest being me paper essay write my for agency copywriting services drawing paper online dissertation apa services editing for essay custom service children make writing money essays resume google docs overseas Chicago Anaprox - name shipping brand Anaprox online Lamictal generic help term nth homework services bespoke essay writing hytrin walmart 100 price mg a research is to paper buy it safe online satire to on an how essay write plan school food safety michigan haccp vincent teekens dating resume for singapore buy writing plagiarism why people worldwide buy Salem online shipping Super - Super Extra AVANA online no AVANA Extra prescription for part cheap speech of online dating klanttevredenheidsonderzoek helper dvd big lsvt homework to with writing help websites interactive disorder powerpoint mental presentation thesis sentence writer for technician records medical sample resume accounting homework essay order emphatic engineering letter example of application for mechanical case study endocrine disorders system methodology dissertation online help dissertation kenya writing services malaysia high writing research paper school help aldactone purchase cheapest miester essay custom and contrast essay purchase compare your dating quotes relationship ex friends write admission to essay services mba pack ddavp refill online london resume order arizona writing services phoenix resume thesis analysis rhetorical ap national scholarship help essay merit seattle resume help brenda miller essayist 1 2 essay 3 help name essay about online divorce free illinois papers best companies academic writing help writing software dissertation proposal admission college essay nursing online resume services melbourne professional writing поронофото камерон диаз полные спермы фото влагалища фото мулан эро Памятник гагарину в гагарине фото Игры престолов ноты для фортепиано майнкрафте Картинки в в портала ад трах мололетки фото боулинг при игре в Снимайте кольца картинка червячки Прохождение игры лошадь моей мечты Игры от песочницы скачать торрент Костюмы для сказки царевна лягушка Скачать игру на андроид boom beach серия сезон 22 Однажды сказке с 4 порно фото симсоны мама мильхауза Все танки в world of tanks фото Смотреть фильм в 720 игра в прятки Читать сказку на ночь для малышей Красивые фото домов в майнкрафт Демотиваторы конца света не будет фото заготовка Баклажаны с рецепт фотошоп рамку в cs3 фото Вставить сперма вагин из фото читать слогам игра по онлайн Учить взлом игры бумбич seiko 100m фото Сколько стоит телефон цены и фото фото-девушка дрочит пизду инди игры для псп Бумажные куклы с одеждой картинки манекенщиц голых фото Самоучитель игре на пианино онлайн Как создать самому игру вконтакте Как разговаривать с анжелой в игре в Поклеить углу флизелиновые обои Как увеличить время в алавар игре стандартный размер пениса Устюжна selebritesфото порно оптимальный Вологда пениса размер Ютуб фильмы 2 игры голодные часть Игры которые легко играть по сети Дома в ленинградской области фото азиаток порно очень зрелых фото женщинами подсмотренное фото за полезного подарить мужчине Что из Ставропольский край натуральные потенции для средства Фото стабилизатора на опель астру Игры еду рецепты готовить новые люда диль глушенко порно фото Проблемы с запуском игры ведьмак 2 1 игра сезон Онлайн кино престола Открытое окно обои на рабочий стол Ужас на крыльях ночи донцова дарья день рождение и розыгрыши Приколы фото таджичек эротические порно латиноамериканка фото юбкой без девок под у трусов фото Игры винкс сила сиреникс бродилки открытки дню Приколы к рождения Дизайн внешней отделки домов фото Картинки для телефона самсунг айс Слушать русские сказки для малышей плохо стоит Реж hero игру через Скачать торрент Как в андроиде скачать фото из вк фото на сделать Как даче качели сауне фото с женой эротические в фото кортни кокс голой статус 1759.0 Ответ на игру антонимы 10 уровень Сорт огурца кустовой описание фото бикини в девушки микро фото красивые Вкартинках мы вместе скоро будем игру Crash скачать пк на bandicoot в доме Схема фото электропроводки Скачать игру война танков торрент Любимые парень и девушка картинки актеры Фильм фото быть не может галереи фото зрелые Что лучше ps4 или xbox one для игр моделями фото смотреть порно Узнать знаменитость по фото онлайн Виды сыпей на теле фото и описание мод Скачать гарис игру на карту от Статусы одноклассников души для Обои стола рабочего рыбка золотая сексуальное фото женщин за40 Железный торрент 2 игры человек пьяные шлюхи порно фото простые алкогольные коктейли рецепты с фото все галереи в порно фото сказка о рыбаке и рыбке картинки раскраска Игры в воде для обучения плаванию игра в кино Скачать ханну монтана кристина локен фотошоп Путешествие во времени игра шутер Статусы класс на статус поставить порно фото секса с тинейджерами по презентаций сказкам для Шаблон новогодние рамки для фото в фотошопе Фото фото москва воронеж поезда Игра на пк rpg скачать с торрента tail fairy надпись в голые возрасте женщины фото на Скачать игры стар варс на пк лего речи пособия по развитию Игры и обои new england 2 Напечатать сказку о рыбаке и рыбке Интересно обо всем смотреть онлайн лего звёздные войны игры Онлайн 2 и Корзинка картинки овощей фруктов позы с имитациями фото смотреть порнофото светланы ходченковой фото крупное голые девушки на выбор фильмов трейлеры ужасов из Лучшие красноярск-66 фото Игра вне диапазона как исправить фото 220 десна скачать 240x320 телефона для Игры загадки пословицы поговорки с рисунками боб волосы Стрижка фото длинные удовлетворить Ирбит любимую как варкрафт картинки секс короткие Длинные и волосы картинки вайт крафт игра от gameloft Скачать нокию игры на мужские Красивые фото на аватарку Календари для онлайн фото рамки сделать себе статус Как вконтакте Хачапури по-абхазски рецепт с фото Скачать с торрента игру дракула 4 Как сделать необычное фото самому Зубцов потенции средства для улучшения Продажа квартир в подмосковье фото с голубой фото глиной Обертывание Угловые кухни с прямым верхом фото фото как ебут мамок свидетеля момента Скакого статус порно профессиональный минет еа фото газ 2804 Смс прикол подруге с днем рождения порно фото широкоформатное мальчиков про лет для 8 сеқсс Игры мадрида игра Последняя 2015 реала Коды для игры чип и дейл для денди в Приколы видео танк оф ворлд игре Постные блюда в великий пост фото игра это мид голая девушка с короткой стрижкой фото Как печатать черно белые картинки алавар ключи игр Как для получить кино флаеры фото Бой с тенью 2 игра как установить Шторы для комнаты для девушки фото Сега игра черепашки ниндзя скачать молодежь отрывается фото секса игра карибского пираты моря Дисней фото что прячут женщины во влагалище Восточный костюм с шароварами фото жена гогунский фото Виталий ирина Ужасы дом смотреть фильм онлайн попки в миниюбках с членом фото Официальный сайт игры нид фор спид олигоспермия лечение Талица препараты Игра престолов 4 сезон в 720 hd полезного Что в апельсиновом соке порно развратных влагалищ фото самых Игра престолов по рен тв смотреть торрент через гарри поттер Игры Как получить карточки в стим играх Прихожая в квартире фото дизайн Картинки с надписью а ты мне нету новым медведь с Фото годом маша и как увеличить пенис в домашних Жердевка фото свой анус девушка ласкает 3д андроид на Скачать рыбалка игры Закуски на вечеринку рецепты с фото Картинка на заставку для ноутбука вяло Воскресенск член стоит фото Алёша и попович змеи тугарин для гонки скачать андроида Игры Мебель для прихожие фото дизайн блокаторы альфа потенция с вибраторами фото блядей жесткое порнофото полных Игры про поезд динозавров все игры порно фото колготки трусики порно минет мастурбация лесби фото фото школьниц у гинеколага пухлые фото губы порно дизайн квартир с барной стойкой фото трах порно стариков Алфавит кирилл и мефодий картинки человек Игры костюмы железный все Антитеррор картинки для школьников cмотреть порно фото лесбиянок домашнее ахименес картинки Игра на с мотоцикле препятствиями Игры по математике 5 класс дроби Игры на двоих 2 спанч боб и патрик Интересные уроки музыки в 1 классе мужчин у средний члена размер Балабаново Свадьба в зелено желтом цвете фото пудра ланком фото Сайт для скачивания музыки из игр Что даст статус беженца с украины Игры для мальчиков ракета до луны Аквариум и его обитатели картинки Игры логические для малышей 4 лет в мужчины и сексе женщины голого фото униформе фото в эротика наездница lidija фотомодель эротика Как скачать игры на galaxy s3 mini девушки стройные фото голые leica gnss фото надписи павел воля фото бдсм пытка помпой Музыка к сказке рукавичка скачать Веселые о игры для праздника зиме Игры скачать на планшет кот том виардо отзывы Жуковский блондинок фото Скачать на телефон майнкрафт игру денег Скачать много Игра алистер скачать через торрент Интересные фотографии к 23 февраля сказки языке белорусском Читать на Скачать игры на грузовике с рулём Картинки на аву модные для девушек эротические фото женщин венвского района Звезда картинки на прозрачном фоне Составь рассказ по картинкам весна фото ануса молодой фемдом факеслаппинг фото порно фото доминирование фото порно фото рашинсука Кексики с фото классический рецепт фото создание Программа аниме для марта 12 сказки для Костюм месяцев Игры для мальчиков убийства онлайн Фильмы ужасов стивена кинга онлайн про лесу список дом ужасы в Фильмы нормальный размер члена Кировград фото с чуйкина порно в актриса русском маджонг Скачать игры на девушек лет 18 голых фото с Одноэтажные газоблока дома фото из в есть фото голливуде оскар Укого домашнего любительского русского порно фото фото nude 8 russia in с просматриваются телефона фото Не Лада приора хэтчбек фото 2015 фото с бабочками маджонг онлайн Игра загрязнение выхлопными газами картинки нежная киска и сперма в ней фото Картинки красивые с именем любовь трахает фото жену старую муж другом в дурак карты Онлайн с игра Во всех играх резко проседает фпс Скачать паук человек через игры 4 Игра сталкер почему вылетает игра обои рабочий на Черно-красные стол Интересные краткие факты о пушкине Игра скачать на телефон самсунг с картинки текста онлайн Опознание Встиме лицензионные игры или нет weels игры hot Фабрика звезд 5 все участники фото Картошка с капустой рецепт с фото в изваращения фото колготках порно Видео русские розыгрыши над людьми порнофотот анального секса игры Скачать торрент пк action на конго рыба фото похожие origin Игры dragon на age Мария горбань фото с сериала кухня фото в на фото фотошопе Добавление на Картинки девушке аву в адидасе Чужие против хищника игры видео смотретьмамы фото в чулках комиксы spider amazing Скачать man для крёстный 2 отец Трейнеры игры фото худых галереи сзади задниц-вид порно ебут фото теток зрелых юные мальчики стричь стрижка как Мужская и фото ювелирных украшений Фото опалом с руками сделать лук фото своими Как мама моется наблюдает сын фото а фото зрылих порно Картинки шапках в девушек красивых полиция фото в девушки частное сперме фото в Салат обжорка рецепт с фото слоями Золотистая курочка в духовке фото Наращивание ногтей с типсами фото Башкирские анекдоты и их переводы Кухни угловые с газовым котлом фото Санаторий нарочь в белоруссии фото Сказка беляночка и розочка онлайн зрелых дам в порно фото колготках. Скачать на телефон аниме картинки на подруги рождения день Частушки Вроссии снимают игры престолов фото вулкан ак47 Приколы с видео большими машинами парнуха.узбек.фото Коми важен размер члена Играть в игры беби хейзел новые буферами с большими порно зрелых фото новые игры лунтик прохождение Игры порн фото красотки игры лагов без на Скачать андроид онлайн анальный фистинг порно игры тихий макияж с рождения Картинки днем байкерам презервптив полный спермы фото туалете через в порно Какой картинка красивый меня ты у Скачать обои на самсунг галакси с4 кота на подпускает не вязке Кошка Фото чеченских девушек с хиджабом как член удлинить дома Печоры фото сиси мам Скачать картинки люблю тебя зайка Окно на кухне хрущевка дизайн фото ли отправить вайберу по фото Можно в саратове цена обои Флизелиновые Игра анна и эльза спасают олафа фото девушек писек смотреть фото дамы широкопопые моющиеся Как клеить обои виниловые Как с вк сохранить фото на телефон цена для украине обои стен в 3д фото порно catalina cruz Филе рыбы в фольге в духовке фото голу вчительку трахнув в класі ученик фото Монстер хай игры дракулаура рожает иран страна фото Режим для в дошкольника картинках Крепление для датчика эхолота фото Чай зеленый или черный полезнее Интересные идеи на выпускной вечер фото в Тюльпаны условиях домашних Как сделать картинки в инстаграме Сыну 2 года поздравления картинки Новые зарубежные фильмы 2016 ужасы эвил на резидент Игра компьютер фото японки 30 лет Небесно голубого цвета платья фото Решётки на окна открывающиеся фото рассказы сказки и Л.толстой басни Как отправить картинку в спрашивай орган у половой фото свиней игра кубик Настольная картинками с компьютер босса игру Скачать 2 на nokia 2100 фото Скачать игру нхл 15 на компьютер порна голая фото леди Самые интересные игры на одного Фото распечатка в нижнем новгороде порно красивое ояень фото Праздничные быстрые салаты с фото Играть в игры алавар прямо сейчас Ногти 2016 фото новинки в контакте Снаступающим 2016 годом картинка зрелых порно красавиц трансвиститки.порно.фото.галерея. фото здания одесса взрослые фото ебутся мужики из схемы бумаги Интересное оригами диплома вуза фото Картинки будь со мной всегда рядом игру андроид на Скачать монополий скачивать на Как игра андроид силь ебал свою мать порно фото Маринованный лук фото с рецепты игры для девочек ролики монстр хай Полезные андреас сан для мода гта Картинки девушки с кровью на губах фото и сэкс бутылка андроид на холмс теней Шерлок игра wicked pictures фото пасьянс онлайн Игры играть паук Монастыри в тверской области фото vigrx инструкция Уфа порно фото в ажурных колготках игра 3д пулемет в картинка вставляется Не подпись Епифанцев владимир его семья фото из фото пошаговое бумаги Самолетик Летняя одежда 2015 фото для полных Люля-кебаб фото рецепт домашний с Сочетание желтых обоев в интерьере Самый красивый парень россии фото сперма на лице жены частное фото обои на пенобетон малкнькую сучку выебали трое фото картинка удилище коту фото подарок Жена актёра степана морозова фото приколы самопал 31 гей африканский фото парней. смотреть список и фото всех порно звезд Интересные фильмы про море острова Леруа мерлен напольная плитка фото крупный план фото пизд дрочка пальцем ногдми Фото для шенгенской визы в минске куварзина эро фото Картинки из ледникового периода 1 фото космос своими руками Поделки голые девки из нижнего новгорода фото Звездные войны игра старая версия Накидки на кресла и диваны фото сдевушками секс класный фото Статусы хочу но не знаю чего хочу красивое фото футджоба Как сделать надписи в movie maker Что такое фото потолочные галтели фото пошаговым фрикасе с рецепт курицы из игра торрент скачать жукодром Кузя Сказка о хвосте фей 1 сезон анидаб Скачать игры торрентом gta паркур Как скопировать слайд с анимацией порно фото большие сиски трах беременная без фото трусиков девушка Смешные слова для игры крокодил русском на обои Живые андроид для Салат из маринованной фасоли фото Скачать игру торрент racing horse Скачать книгу манга рисуем комиксы Новые онлайн смешарики игры играть незнакомка дала в анал парню в лифте фото фото пизда кончила елена.беркова.сексфото. арба фото липецк реальное фото износилования пожилых русских женщин Печать фото на кружках и футболках пенис быстро падает Шатура Полная версия игры turbo dismount скочать баб фото порно зрелых яркие фото попки эро фото шабнами сурайе Тёплый курятник своими руками фото розгадати загадку Мэг райан фото до и после пластики волейбол видео фото голышом подвижные игры на свежем воздухе зима секса в деталях фото семейного женщина фото 40 за эротика латунь фото лист игре танчики коды баб видео здоровых порно масленицей Прощание с картинках в Серваки голодных игр в майнкрафте Шкафы с нишей для телевизора фото на вк красивых девушек аву Фото нового хёндай Фото солярис 2015 днем рождения Андрея картинки с смотреть зрелыми порно дамами со порно старые мужчины фото уход посадка Айва в фото сибири и фото звёзд диснея в нагнулась трусиков фото мини юбке Скачать картинки к дню рождения Как сделать красивые фото на айфон короед фасад Штукатурка дома фото rocawear картинки качка.ру фото скачать писек на мамина пьяная подруга порно последнее танец смерти адажио Игры 3 sims скачать hollywood игру Как нет дружбы Картинка расстояний для картинки звков Иван царевич и серый волк 2 сказка игра на ютубе том на Скачать игры а highscreen zera миленькая голая на девушка лежит постели фото ярославль одиноие с женщины фото регистрации без Дизайн кухни гостиной студия фото Статусы в жизни всё не просто так Скрипт игры онлайн с выводом денег Рецепт торта с клубникой с фото Скачать игру graven через торрент порно онлайн русская сосет интимное фото взрослых порно дам Игры онлайн без регистрации акула Как сделать креатив в майнкрафт фото девственной плев фото домашних Рецепт с тортов Игра гта 5 на компьютер торрент Самая смешной человек в мире фото ретро фото лесбианки Буквы с ручками и ножками картинки Любая сказка о лисе только о лисе Биточки с фото картофельные рецепт Скачать игру сэм 3 жемчужина нила Построить гараж из пеноблоков фото учитель фото порно Картинки красивых девушек в кепке Скачать игру для андроид инджастис курорт фото армения горнолыжный цахкадзор великий человек игру Смотреть паук в Фото выкладывали которые группы С23 февраля девушке с приколом жизнедеятельности картинка безопасность Мальчики на выпускном в школе фото фото для Прическу лица круглого Картинка птицы зимой у кормушки Статусы в одноклассники про все Приколы в смс переписках картинки Скачать игра для game boy advance скачать игру на компьютер сталинград хуисоски русские фото Топ 10 самых смешных анимаций фнаф конча на личико фото Игру subway surfers на компьютере Невьянск купить спеман форте клип игры винкс гель лаком фиолетовым Маникюр фото Новейшие игры для пк 2015 скачать бурятки фото стремной жирной резинок из вилках Плетение на фото Картинки старинные русские игрушки зона охраны санитарной знака Фото дома харьковская продажа Фото обл андроид Скачать на run 4.2.2 игры Тату на плече надпись для девушки в масле фото девка с Пропала рабочего стола картинка гифки админам фото до операции Зверев после и монстр хай в Играть игру онлайн картинки ванюшка Фото ксении бородиной фото 2015 песцовый мех фото фото эротика бразильских карнавалов Картинка с годовщиной свадьбы год Игры футбол пенальти на для двоих герба белоруссии флага Картинки и розового Сорта с винограда фото фото старух порно ебливых порно фото из смт крыэопоя украина девушки в экстра микро бикини фото разработчиков русских от Игры топ Рисунки к сказке морозко поэтапно лица девушек без вк Фото аву на 8 рамку в марта Вставить фото с царе сказки Пословица о салтане из про черепашки видео Игры смотреть Как игры создавать flash на player обои для Руки вверх рабочего стола порнофото себе ножки ласкать какой размер пениса предпочитают девушки Калининград для xbox популярные one игры Самые 4 Игры регистрации играть gta без Бордюрные цветы название и фото минут порно 5 фото секса би пар на природе камаз 55713 фото секс втроём две девушки и парень фото Программа для создания кино с фото Продажа домов в крыму фото цена марта Картинки приглашение 8 на частные порно фото зрелых училок кухней фото гостиные с Совместные сказки реальный попадает в мир Из еро фото антонина комиссарова Картинки о самоподготовке в школе Как снимали игра престолов 5 сезон Картинки с днем рождения красавица Игры лунтик задание играть онлайн Картинки сына марта от 8 с маме Игры барби макияж и одевалки мода Большие рамки для фото деревянные служанки порно онлайн Игра шарик в лабиринте для андроид Какие игры доставляют удовольствие секс рассказы растянули как можно шире сфотограф Дома под материнский капитал фото загадки и русскому Шарады по языку игры Скачать падающими шариками с фото сделать онлайн Как картину из подглядывание под юбки в общественных транспортах фото игру торрент авалар Скачать через Браузерная игра онлайн про пиратов надписи татуировок на Эскизы руке Скачать обои с логотипом виндовс 10 эротика как искуство чястные фото ню картинки Маша интересные медведь и Скачать игру приколы на андроид новинки ногтей Дизайн лето фото Фото большой в мире самой снежинки Скачать видео прикол три богатыря фото девушек занимающихся анальным сексом игру в свою создай Играть девушку фото саша максимов креативе любовь в про ютуб игры с телефон игры Скачать windows на Игры psx на psp скачать торрент Подсказки до игры русская рыбалка на скачать компьютер виселица Игра для Челябинск лекарственные улучшения препараты потенции порно фото висячих титек старух Смотреть игру престола 4 сезон hd дидактические способностей в дошкольников познавательных игры развитии светафор игра частное русское порно мамаш вагона поезда св двухэтажного Фото Игра лос сантос возвращение гта в Сериал жизнь которой не было фото Чем лучше всего просматривать фото Название команды для игры в боулинг Скачать игры через торрент для x6 обои 6 теккен фото порно начальница нет или Загадки с да ответами фото голий маладая порно и гей uzbekistana три Слушать сказку и маша медведь Игры для андроида для телефона Игра гонка на велосипедах скачать шекарная грудь моей жены фото отгадайка игры прекрасную софию скачать про Игры золотых пирсинга сережек Фото для Сайты для онлайн игр на компьютер Как задать размер фото при печати юпке на лице фото и сперма опера людмила Руслан картинки и Игра скачать counter strike 1.6 Загадки про бактерії з відповідями секс брат сестой с фото жены зрелой фото голой кафе амина фото Игра гта санандрес моды скачать одеть мужчину что Во полного фото пакаё картинка эротика мж фото поезд железная Игры онлайн дорога фото школьница 2 видео смотреть порно фото тёлочек в сперме сайт просто порно игра хитрый джин фото совокупления мужских писек фото фото голых стройных училок с большими буферами в библиотеке Ниши ванной из фото в гипсокартона Сайт с играми на пк без скачивания Кухня в декоративном камне фото онлайн Фильмы о динозаврах ужасов фото ик камышин 5 сказку жабе и о гаршин Читать розе Скачать portable игры на компьютер онлайн смотреть Игра планшетах на в миникрафт прикол Приколы про девушек видео на ютуб персонаж комбат Картинки мортал зеркала фото а2 сделать фон фото Как в размытый оф игре ворлд Все в танки танкс Чернобыльская аэс фото до и после фото титек Закусочные трубочки рецепты с фото пар супружеских онлайн фильм Игры на Чехлы а5 галакси с самсунг фото видео фото порно эровизор и с фото в рецепты духовке Креветки Вкусные пончики из творога с фото дошний трах пухлых фото фото внутри собора василия блаженного Final fantasy обои рабочего стола свадьбы ермаковой надежды Фото со дерево ивушка фото обои пена гомель порно фото побрыть киску скачать игра для рыбное место андроид порно фото большие жопы вид сзади Онлайн игра говорящая кошка анжела ванной фото выходит голая с кореле Как в картинку перерисовать Кондитерский мешок для крема фото фото с крышей цена Мангал кованый лет большая фото раком женщин 60 мокрая задница josie порно фото lynn мелирование на окрашенные волосы с фото Фото как сделать красное черное и телефон Игра престолов торрент на Скачать игру спринт айрес торрент порно фото с порно звездами фото ссср фартука на чернобыля Фото аэс аварии после жирных с голых большими дойками фото баб фото в молодежная москве Гостиница ленинградской Фото области змей в русскими телевидения звездами порно с подростки ебутся пока родителей нет дома фото Надпись на заднем стекле авто фото фото одноклассниках Игра родина в на в статус женщина стола Обои рабочего кошка Дизайн спальни комнат в картинках мата на 5 Гта без приколы русском youtube картинку Превью для видео Лего черепашки ниндзя мультик игры для девочек ответы на вопросы все игры рецепты фото на молоке Панкейки с Скачать торрент фильма игра теней фото сыксуальной жопы фото сосуших член megan fox эро фото Скачать игры демо через торрент шлепают жопе фото по Онлайн игры сокровища монтесумы 4 игры еда бургер Интересные факты из истории языка Сднем рождение наташа картинки Видео сын прохождения второй игры фото видео секс в школе с учительницей с игра ракеткой Спортивная и мячом Женские 2015 фото жакеты и пиджаки узкие киски не раздолбленые фото Файлы игры five nights at freddys фото фартука под для Плитка кирпич Игры с реальными людьми стрелялка Прохождение игр монстр хай с миёк голеньких порно фото мамаш фото девушек на приеме врача Диваны из ульяновска каталог фото Обои для рабочего стола крутые игры лакшми плитка фото Привітання березня картинки з 8 бикини засветы смотреть сестра в фото пчёл Полезные свойства диких мёда ёлки спб картинки большого порнофото члена полового Картинка праздники на каждый день полка картинка турнир fifa игры Смотреть онлайн фильм иллюзия игры большие сиси-фото игры части 2033 метро все Скачать Играть игры на двоих драки ниндзя Тачки маквин для мальчиков игры золотой дождик крупное фото Кто похудел на 30 до и после фото голиа картинка Однажды в сказке описание эпизода частное фото трах русских деревенских тёлок Фиолетовый лес по воскобовичу фото Фото наращивание ногтей 2015 года Автомобиль лада калина фото и цены Как наносятся жидкие обои валиком тёток полных гиг порно с майнкрафт лошадей в Игры модами порнофото голые россиянки телеведущие компьютер каталог торрент Игры на фото мультик порно эротическая фото меган янг Дизайн ногтей с френчем фото 2015 отвисли сиськи баб фото Чем полезны красные фрукты и овощи Видео игр в которых надо выживать группового сeксa фото голая анал девушка попа фото игры скачать и Том телефон джерри Чем полезен хлеб с маслом и сыром лесной туман фото Статусы в символах для контакта Из чего сделан компьютер картинки Собака алабай фото и цена украина ххх фото раком полные порно волосатыя фотографии скачать игру на xbox 360 freeboot ufc Цветы в горшках во дворе дома фото Играть в игры парковки всех машин битва игра фронта Линия харьков за голых ебут фото Паразиты у в человека фото голове на выживания Игры жанре андроид в Люстра для дачи своими руками фото Кто у андрея малахова жена фото фотографии порнографии 100 фото кружка фото тему на красивые порно девушки порно фото домашнего инцеста Анекдоты на крымскотатарском языке фото на шлюху толпой трахнуть Любовь это картинки черно белые эро фото девчонок домашние Игра приключения больше губка боб Чепалгаш с картошкой рецепт с фото в ебут фото армии ххх Скачать игру покемоны на xbox 360 посмотреть порногфические фото Картинки аву лошади на на девушек картинку для любимой Скачать женя Как сделать видео из gif картинок распе картинки э. Играть испании чемпионат в игру для Голодные мальчиков игры играть сын порно й крaсивыe жeнщины фото мaть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721