МЕДІА-ДИСКУРС ЯК СЕРЕДОВИЩЕ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ІМЕННИКОВИХ КОМПОЗИТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’42

    Рись Л. Ф.

Східноєвропейський  національний університет

                                                                         імені Лесі Українки, м. Луцьк

У статті досліджується значення когнітивного та дискурсивного контекстів в утворенні та інтерпретації іменникових композитів, визначено роль медіа-дискурсу як сфери формування актуального значення іменникових композитів, концептуалізації і вербалізації оказіональних іменникових композитів. 

Ключові слова: іменниковий композит, оказіональний іменниковий композит, медіа-дискурс, дискурсивний контекст.

 В статье исследуется значение когнитивного и дискурсивного контекстов для создания и интерпретации именных композитов, определено роль медиа-дискурса как сферы формирования актуального значения именных композитов, концептуализации и вербализации окказиональных именных композитов.

Ключевые слова: именной композит, окказиональный именной композит, медиа-дискурс, дискурсивный контекст.

 In the article the meaning of cognitive and discursive context in the formation and interpretation of the analyzed nominal composites is highlighted, the role of media discourse as the sphere of formation of the actual meaning of nominal composites, the sphere of conceptualization and verbalization of the occasional nominal composites is defined.  

Key words: nominal composite, occasional nominal composite, media-discourse, discursive context.

 

 

Екстраполяція когнітивно-комунікативної парадигми на словотвірні одиниці дає підстави розглядати їх як вербалізатори ментальних конструктів, що опредмечують знання про об’єкти номінації, пов’язують їх з комунікативними інтенціями адресанта й моделюють імовірне сприйняття та інтерпретацію текстової інформації адресатом. Для осмислення тенденцій формування та вербалізації концептів у формі іменникових композитів (ІК) релевантним постає дослідження механізмів дискурсу як комунікативно-прагматичної сфери реалізації когнітивних схем. Звернення до дискурсу дає змогу простежити механізми утворення іменникових композитів, формування їхнього актуального значення та їхню роль у конструюванні ментальної репрезентації дійсності.

Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на механізми концептуалізації, засоби формування смислу й форми мовної репрезентації знання у дискурсивній діяльності. Метою дослідження є вияв логіко-семантичних відношень між іменниковими композитами та дискурсивним контекстом, аналіз медіа-дискурсу як середовища формування, концептуалізації та вербалізації нових концептуальних структур у формі ІК, зокрема оказіональних. Об’єктом дослідження є ІК як номінативні, когнітивні та комунікативні одиниці сучасної німецької мови. Предметом дослідження виступають лінгвокогнітивні та комунікативні особливості ІК німецької мови.

Мета дослідження та особливості досліджуваного об’єкта зумовили використання таких методів лінгвістичного аналізу: аналізу за безпосередніми складниками для встановлення номінативної структури ІК та їхньої мотиваційної бази; семантичного аналізу, зокрема, прийомів компонентного аналізу з метою встановлення семантичного обсягу ІК; інтроспективного аналізу для виявлення тієї частини знань про об’єкт номінації, яка втілена в номінативній структурі ІК; текстово-інтерпретаційного методу для встановлення ролі ІК у реалізації  дискурсивних категорій.

Створення найменування відбувається як процес об’єктивації певної концептуальної структури, що утворилась у результаті концептуалізації та категоризації світу. Розчленована форма похідного слова дає змогу робити припущення про етапи процесу концептуалізації та особливості категоризації світу в різних мовних картинах світу. „Засоби вираження структур представлення знань у мові / слові слугують своєрідним вікном, через яке можна дивитись на те, як відображається світ у свідомості людини” [1, с. 28]. Адже людина вербалізує в найменуванні не лише об’єктивні характеристики денотата, але й власні уявлення про об’єкт номінації: VogelStrauß-Politik, Affenbrotbaum, Grünschnabel. Аналіз номінативної структури ІК дає підстави виокремити ті ознаки вербалізованого концепту, котрі лягли в основу його найменування, установити взаємозв’язки між ними та контекстом їхньої реалізації, а отже структурувати та змоделювати ту частину знання про вербалізований концепт, яка представлена в ІК словотвірними засобами.    

          Середовищем концептуалізації, формування нових структур знання розглядаємо дискурс, аналіз якого дає змогу простежити хід мисленнєвої діяльності людини. Вибір дискурсу мас медіа зумовлений такими його характеристиками, як інформативність, інтенційність, ціннісна орієнтованість, експресивність, персуазивність і презентаційність, що в свою чергу вимагає вибору мовних засобів вираження, утворення оказіональних слів для емоціоналізації та експресивізації передачі смислу медіа-текстів.

У процесі інтерпретації ІК важливу роль відіграють такі фактори: 1) мовні знання, що включають дію процесу аналогії, знання словотвірних моделей і т. п., 2) концептуальні знання, які включають знання денотата чи денотативної ситуації, взаємозв’язки вербалізованого концепту з іншими концептами; 3) відношення складників у межах номінативнної структури, котрі інтерпретатор може встановлювати на основі дії закону аналогії, концептуального знання чи 4) інтеракції структури ІК (як формальної, так і концептуальної) з оточуючим контекстом.

Роль мовного знання насамперед проявляється в усталеності ролей складників ІК як означуваного та означення, що визначаються їхнім місцем у формальній структурі композита, а в разі зміни їхньої послідовності веде до утворення іншого значення: Weil es sich um einengrundrechtsrelevanten Bereichhandle, hätte Rau die FranzösischPflicht per Gesetz verschreiben müssen. Rau sagte, es gebe für das Pflicht-Französisch „keine Akzeptanz“, daran ändere auch ein Gesetz nichts (faz.net, 25.07.2007). Інтерпретація композита інколи завдячує саме знанню аналогічних утворень (порівняємо, наприклад, Undercover-Ökonom (sueddeutsche.de, 13.02.2006) та Undercoveragent).

Під час встановлення відношень між складниками ІК контекст теж може відігравати вирішальну роль. Так, ІК, що позначають узаємодію певних об’єктів, містять у своїй структурі різні актанти. Визначити, яку саме роль виконує в цій узаємодії перший безпосередній складник (ПБС) композита, допомагає подальший опис номінованої взаємодії в тексті статті. Наприклад, розуміння ПБС як об’єкта дії у передзаголовку статті SPD-Kritik розкривається його подальшим заголовковим комплексом: Koch attackiert Beck (stern.de, 12.06.2007), та фоновими знаннями читача (Курт Бек очолює партію СПН). В іншому заголовку „Merkel wehrt sich gegen SPD-Kritik” (focus.de, 23.06.2006) той же ПБС відіграє роль суб’єкта дії. Установлення семантичних ролей ПБС у таких випадках опирається в основному на конструювання відповідної референтної ситуації в процесі побудови ментальної репрезентації медіа-тексту.

Окремі слова чи фрази можуть викликати в нашій уяві певні фрейми або ж ілюструвати певні елементи таких фреймів [4]. Складники ІК теж здатні виконувати таку функцію, адже вони є повнозначними лексемами, і ми розглядаємо їх як назви концептів або окремих референтів. Для розуміння значення ІК часто вирішальним постає той факт, що ІК або його складники активують фрейм як модель знання певної ділянки людського досвіду. Якщо інтерпретатор не ознайомлений з основними концептами цієї когнітивної області, його сприйняття лексичної одиниці буде іншим, обумовленим власними когнітивними контекстами чи їх відсутністю.

Щоб описати актуальне значення ІК, потрібно активізувати інформацію, яка охоплюється фреймами різної структури, посиланнями на які слугують складники ІК та контекст, підвести зміст повідомлення під певну стереотипну схему й „добудувати” в думках те, що не в змозі вмістити номінативна структура ІК. Так, наприклад, поза контекстом у ІК Golf-Konkurrent, Golf-Gegner (focus.de, 06.12.06) ПБС може активізувати фрейм гри в гольф, відповідно ІК можна трактувати як „суперник у грі в гольф“. Однак у статті, де йдеться про новинки на автомобільному ринку, ПБС активізує знання про модельний ряд автомобілів марки „Фольксваген“, тому ІК, відповідно, розуміємо як модель автомобіля, що конкурує із Фольксвагеном Гольф. За відсутності знань автомобільного ринку, значення ІК залишиться для читача частково зрозумілим. У медіа-дискурсі цієї ж тематики зустрічаємо ІК Golfschläger, який зафіксований у словнику як „ключка для гри в гольф“, однак у однойменній статті stern.de від 13.10.2009 цей ІК використовується для характеристики нового Опеля Астра, моделі авто, яка перевершила за своїми технічними даними та зручністю свого конкурента Фольксваген Гольф. У цих випадках дискурс сприяє активізації відповідного когнітивного контексту (знання ринку автомобілебудування), у межах якого складники композита й, відповідно, сам ІК отримує своє значення, а у випадку Golfschläger дискурс формує нову структуру знання, на основі якої цей ІК отримує відмінне від узуального, зафіксованого в словнику значення.

У процесі функціонування ІК у дискурсі реалізується той лінгвокогнітивний потенціал композита, що був закладений в акті словотворення. Дискурс стимулює адресата до творчих когнітивних процесів, спрямованих на актуалізацію когнітивних структур (концептів, фреймів, ментальних просторів), інтегрованих у когнітивну структуру композита. У процесі вибору чи творення номінативних одиниць дискурсу відбувається активізація одного з атрибутів, що визначають якісну структуру об’єкта номінації. Таким чином у породженні мовлення діє механізм фокусування уваги й профілювання певної характеристики об’єкта. Під час використання його позначення вибираються цілком конкретні концепти, що узгоджуються з загальним замислом дискурсу й тією конкретною одиницею, у поєднання з якою повинно вступити позначення, яке нас цікавить [2, с. 10].

Концептуальні структури, охоплені мовним знаком, створюють умови для розвитку лексичних значень, забезпечують гнучкість і рухомість актуальних значень лексичної одиниці в умовах комунікації. У процесі словоскладання взаємодіяти можуть лише окремі компоненти структур концептів, репрезентованих складниками ІК, окремі концептуальні ознаки, релевантні для описаної ситуації. Відношення між складниками ІК у такому випадку експліцитно виражаються в тексті, якщо автор не має за мету створення багатозначності ІК.

(1) “Eine sehr interessante Theorie ist die Goldfisch-Theorie“, erläutert Plunkett einmal einem Reporter. Sie besagt, dass die Außerirdischen “nicht sehr interessiert sind an uns, wie Goldfische nicht an uns interessiert sind, und wir nicht an den Goldfischen.” (wdr.de, 23.04.2006)

(2) Formel-1-Fahrer sind wie Goldfische! Das hat David Coulthard einmal gesagt. Und damit nicht etwa die Vergoldung gemeint, die einem guten Piloten im Laufe seiner Karriere winkt. Nein, der schottische Rennfahrer sieht sich und seinesgleichen in der Disziplin Gedächtnis in etwa auf einer Höhe mit dem eher einfach strukturierten Tier. Zumindest wenn es um das im Fahrerlager höchst unbeliebte Spiel Crash-Memory geht. Keiner der Vollgasartisten scheint nach einem schweren Unfall in der Lage, die passende Karte zum schrecklichen Bild aufzudecken. <> „Wir haben nach Unfällen ein sehr kurzes Gedächtnis“, sagt Coulthard zur Unterstützung seiner Goldfisch-Theorie.  (faz.net, 23.07.2007)

У наведених контекстах у композиті Goldfisch-Theorie ПБС актуалізує різні концептуальні ознаки, на основі яких у авторів висловлювань встановлюється асоціативний зв’язок між об’єктами номінації й концептуальною основою їхнього метафоричного переосмислення – поняттям „золота рибка”. У прикладі (1) об’єктом номінації виступають інопланетяни, які, як золоті рибки, не проявляють інтересу до людей, у випадку (2) – це пілоти Формули-1, які порівнюються з рибками на основі своєї короткотривалої пам’яті (вона стосується лише аварійних випадків).

Через можливість реалізації різних понятійно-логічних та асоціативних зв’язків між концептами, репрезентованими складниками ІК чи їхніми концептуальними ознаками, один і той же композит може втілювати в життя різні смисли в інших контекстах. Так, у статті під заголовком „Traumjobals Schattenmann der Lichtgestalt (www.de.sports.yahoo.com) йдеться про особистого асистента президента організаційного комітету із проведення чемпіонату світу з футболу в 2006 році, який як його незамінний помічник скрізь слідує за ним як тінь („befindet sich stets im Schlepptau des WMChefs).  Під час читання статті актуалізується ще одне значення цього композита, а саме значення людини непомітної, яка перебуває на задньому плані („der Platz im Hintergrund“).

Зовсім іншого значення набуває композит Schattenmann в одноіменній статті zeit.de, у якій ідеться про італійського експерта з питань безпеки, з яким зустрічався перед смертю колишній російський агент Олександр Литвиненко. Інформація, а точніше питання, якe ставить автор статті у передтексті (Wer ist der Mann, mit dem sich der vergiftete Litwinenko kurz vor seinem Tod traf?), надає композиту та позначуваній ним людині певної загадковості, невизначеності. Значення людини, діяльність якої пов’язана із темними, тіньовими справами розвивається далі в тексті статті: Ansonsten liegt die Vergangenheit des Neapolitaners eher im Dunkeln: italienische Medien beschreiben ihn alsSchattenmann“, als Person im Zwielicht von Geheimdiensten, Kriminalität und Politik. У такому контексті ІК Schattenmann набуває значення людини із темною, тіньовою стороною, а разом із тим і негативної оцінки.

В обох випадках ІК Schattenmann є винесеним у заголовки статей, становить їхню тему, яка набуває свого розвитку під час читання та інтерпретації статей. Композит же набуває свого конкретного смислу в коментованих статтях, реалізуючи свої когнітивну (актуалізує певні смисли) та референційну (співвіднесення його з конкретним референтом) функції. Так, якщо у співвіднесенні композита з особою асистента у когнітивній структурі ІК, точніше його ПБС, актуалізуються значення „слідувати за господарем”, „знаходитися на задньому плані”, то у співвіднесенні з експертом із питань безпеки актуалізуються ознаки „неясність”, „темрява”. Актуалізація тих чи інших концептуальних ознак ПБС і надає композиту різних смислів у наведених статтях. Це підтверджує думку про те, що смисл слова є нерозривно пов’язаним із гносеологічною семантикою, яка виходить за межі власне лінгвістичної, із загальною теорією референції [3, с. 84].

Зазначимо, що роль дискурсивного контексту на реалізацію смислу ІК різниться залежно від узуальності чи оказіональності лексичної одиниці. У випадку лексикалізованих утворень вплив тексту обмежується усуненням їхньої багатозначності, виділенням певних латентних конотацій, їхнім іронічним чи метафоричним переосмисленням. В окремих випадках можлива ремотивація узуальних одиниць, надання їм нового, відмінного від закріпленого в словнику, значення, що вимагає, однак, великих текстових затрат. Так, наприклад, ІК “Kopfball” (sueddeutsche.de, 31.08.2004), що у футболі означає гол (м’яч), забитий головою, використаний як заголовок статті, у якій ідеться про дослідження мозку, розумової діяльності людини. Цей композит можна сприйняти як метафору в значенні „досягнення”, однак у тексті наявна інша мотивація цього композита. Зокрема, ідеться про можливість людини керувати машиною за допомогою сили своєї думки. Це було доведено на прикладі комп’ютерної гри, коли люди, які брали участь у тестуванні, силою своєї думки забивали на моніторі м’ячі. У цьому випадку ремотивація стосувалася першого складника, коли замість голови як „частини тіла”, виступило значення голови як „сили думки”, „сили волі”.

Оказіональні композити є ситуативними номінаціями, вони можуть вербалізувати спонтанну інтенцію автора передати своє бачення предмета чи явища, виразити при цьому нестійкі відношення між відносно незалежними концептами, об’єднаними, можливо, лише одиничною ситуацією. Уведення таких утворень у текст потребує експліцитної мовної реалізації зв’язків між об’єктами чи явищами, вираженими складниками ІК. У такому випадку в дискурсі можна простежити процес концептуалізації (авторської, індивідуальної) об’єкта номінації, у дискурсі формується та структура знань, на основі якої об’єкт отримує свою назву. Наприклад: die Fast-Fashion-Frau – „Die Frau, die das Unternehmen vom billigen Kopisten zum salonfähigen Fast-Fashion-Haus gewandelt hat…“ (faz.net, 03.11.2006). У цьому випадку ситуативна мотивованість ІК простежується в тексті та забезпечується поширеним експліцитним поясненням. Інколи читач сам повинен робити висновки на основі прочитаних фактів: SchneechaosKinder – „250.000 Münsterländer waren im vergangenen November tagelang ohne Strom, Schneemassen hatten das Netz zusammenbrechen lassen. Jetzt, genau neun Monate später, melden Krankenhäuser überdurchschnittlich viele Geburten“ (sueddeutsche.de, 25.08.2006).

Композити, розуміння яких можливе лише в межах розгортання певної ситуації в дискурсі, який детермінує ролі складників ІК, відносимо до контекстуальних композитів. Так розуміння ІК Kreuzgeschädigte в заголовку сатиричної статті „Endlich Schadensersatz für Kreuzgeschädigte!” опирається на подальший контекст: Mark Spörrle rechnet sich aus, wie viel Entschädigung er einklagen kann für seine Schulzeit unter dem Kruzifix. < … > Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied, dass ein Kreuz im Klassenzimmer einer staatlichen italienischen Schule wenig zu suchen hat, weil es die Religionsfreiheit der Schüler verletzen kann. (zeit.de, 6.11.2009). Відношення між складниками в ІК Mauerfall-Ticket теж установлюємо лише на основі дискурсивного контексту: Die Bahn verkauft zum 20. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November Sondertickets für 20 Euro (sueddeutsche.de, 04.11.2009).

Як бачимо з проаналізованих прикладів, іменникові композити є утвореннями, що реалізують когнітивну структуру знань про об’єкт номінації, актуалізація якої простежується в дискурсі. Саме при дискурсивній реалізації ІК набуває актуального смислу. Для його розуміння читач потребує не лише мовних, але й позамовних знань. Композитні утворення все частіше виходять за рамки звичних словотвірних моделей, відношення між їхніми складниками встановлюються опосередковано й відновлюються інтерпретатором лише під час актуалізації складної структури знання про номінований об’єкт, явище, ситуацію. Дискурс у такому випадку виступає середовищем актуалізації релевантних ситуації концептуальних ознак складників ІК і реалізації різного виду понятійно-логічних та асоціативних зв’язків між ними й контекстом, унаслідок чого формується актуальне значення ІК.

 

Список літератури:

  1. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А. П. Бабушкин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. – 104 с.
  2. Кубрякова Е. С. Слово в дискурсе (новые подходы к его анализу) [Электронный ресурс] / Е. С. Кубрякова // Текст и дискурс : традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования : сб. науч. тр. / под ред. Л. А. Манерко ; Ряз. гос. пед. ун-т им. С. А. Есенина. – Рязань, 2002. – Режим доступа : http://yanko.lib.ru/books/cultur/text_and_discourse-8l.pdf
  3. Новиков А. Л. О контекстуальном значении слова / А. Л. Новиков // Филол. науки. – 2002. – № 5. – С. 82–88.
  1. Lowe J. B. A Frame-Semantic Approach to Semantic Annotation / John B. Lowe, Coihn F. Baker, Charles J. Fillmore. – Режим доступу : http://framenet.icsi.berkeley.edu/papers/singlex.pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help writing essay expository highest score sat essay management operation homework help production and homework geography ks3 help bangalore tailors dating in ladies good disorder panic essay conclusion disorders topics thesis eating buy coursework a paper online type help assignment in malaysia papers research with help for graphic writing essay organizers with help need i paper super mario custom writings best online world papers times help hard essay purchase prescription without roxythromycin proposal dissertation define help data dissertation collection naproxen en pharmacie achat help online ap chemistry statement body dysmorphic for disorder thesis homework help galileo definition of paper research writing a admission college 2013 best essay comparative analysis dissertation based essay writers uk best ordering essays narrative essays with biology help writing service professional custom english essay lit a level help essay english for help tech m buy thesis services best writing online uk resume writers essay cheapest book review homework help me persuasive write my for essay student against abortion.asp essay sites with to reports help book to with essays introductions help buy a report college recreational viagra drug a as homework online statistics help coursework borders justifying dissertation assistants classroom the diabetes and bible powerpoint disorders eating presentation intention property of letter to purchase buy cheap essays college addiction game sample thesis virtual simple resumes healthcare service best writing resume for statement personal disorder eating essay about tenormin cheapest and for juliet help essay romeo research plan do business services essay civil questions paper paypal service writing term format apa research paper sample manager purchase of resume online at theses dissertations commons@mcmaster digital and help victorian homework schools dissertation lennert angela plan order business do homework my history thesis sigma six master for online paper sale statement personal online writing perth services resume professional song write a free for me for malaysia helper assignment demand pittsburgh dating on comcast dissertation honey paper melbourne sale shredded for a dissertation conclusion help with writing can how i help for get depression help spanish with coursework writing cheap service dissertation essay no plagiarism writers visa buying with online zestoretic ceclor billig letters medical assistant sample jobs for cover writing thesis help with ireland outline speech order topical help homework events current essay order in spatial essays sleep disorders service in writing ct resume help brisbane assignment skills sales manager for resume for phd my thesis georgetown admission essay like what look zoloft does art help homework pg dna per cell speman generic india 120mg wesley goemetry homework help addison 1 grade help homework algebra 9th custome writer paper for papers you write who people research paper analysis writing style critical writing custom essays uk how u a write do resume vs nature nurture help essay services professional cv writing london government writing for resume jobs services professional essay narrative essays on basketball personal drug illegal celexa symptoms withdraw zhivago doctor analysis literary canadian custom essays practice sat essay helps essay essay accounts writers writing a need help cv single be or essay admission my double spaced do on the color essay essay 2 monkey's paw blindness page on library longwood public homework live help essay on disorders compare and eating contrast personal for admission requirements essay college writing essay anne frank exemple dissertation descriptive essays mba cornell services coupon code custom writing application buy credit best resume card a to buy house how essay statistics clomid multiples essays written amy tan by a paper help writing a of study case child with bipolar disorder on thesis patch antenna phd help essay admission mba ottawa resume help aus review help writing naprosyn refill pack to do pay essay someone for my world order essay new dissertations online commons@mcmaster theses and digital paper order online south africa buy sell business plan and for sale valparin for mcg 25 essay on community order treatment introduction when we is for voice paragraph essay sample writing essay in argumentative the passive proposal service writing an writing pattern application of help uwo essay help article writing moscow resume phd md help basic with need homework visual usa brand plendil online summary essay example response jekyll and essay help hyde thesis lean master ideas essay expository hook statement neurology personal allegra liquid kids level entry for letter medical cover assistant online a buy köln dissertation leo predigt dating bigger online sur dissertation atala manager sample resume of purchase the essay an uk buy in research service essay writing tok essay cover front writing admission service essay requirements college bangalore project in housing dating tata you write free for can my essay 4th homework grade help for purchase book report essay research service essay homework help of admission social essay work master sat essays writing with help service writing assignment custom service papers writing essay body writing cecile dissertation badenhorst technical paper writing abstract order natural ppt hypothesis krashen disorder essay order outline phd thesis structure buy designs resume zestoretic can i no script cheap order how atlanta service writing resume executive numbers thesis page doctoral resume my do essay graphic organizer descriptive uk custom dissertation write for my book me help free homework math write bio my me for with school help high my essay i need decimals help homework services dubai nj best writing resume manager online dissertation college for students sites writing homework help function nvp thesis help statement clear sites homework lh help letter service complaint writing essay topics patrol border pdf study disorder bipolar case самые красивые телки xxx фото ты не смотри это я штанах маладое посмотри фото иты меня потубеш письку покажите голою дядьки фото фото Жасмин порно Фото оргии анал красавчик ковбой смотреть дораму 2 фото порно с с трансами дома жирньх фото Порно смотреть фото красивых девушек на пляже голые попки молоденькие сосут русское фото японки голые фото лесби девушек фото шлюхи секретарши связанные фото эро квн для всех отсос Порно в полицыи фото фото мясистых баб ipad pirates игра фото влагалищь кончающих крупным планом фото безумно жопами дам с раздвинутыми порно большими body шампунь фото секс порно кунилингус акробаткой с позы фото секс порно фотогалерея киски жен красивое порно под музыку фото колготки порно трусы гимнастки фото писька частное порнофото русских свингеров книга форзац фото Пизду засвитиле фото порно зрел.женщ.бабушки фото фото Порно онлайн сперма смотреть старики ебут в попу фото фото киски ножки и голых развратных фото женщин зрелых как сделать крепкий член Цивильск беременных знаменитостей фото порно Голые волосатые бабули фото раздолбанными фото жопами порно мальчики с мотяково жопой фото фото таджикский порно вагина в джинсах фото порнофото топлесс сиськи фото смотреть сиськи абиотические фото стройные с большими сиськами секс фото ava adoms фото жён в непотребном виде порно огромные сиськи порнофотографи анал соединен с пиздой фото толстые порно бабы зрелые фото пизда фото пизда картина пизда кастинг порно ру фото голые девушки в спа салоне и жопы мира фото лучшие писи пьяные лесбиянки порно секс трах Новые фото девушки звёзды порнографии их фото фото порно секса с женой и подругой Эротика фото пьяном в виде толстых порно смотреть с мусульманками фото секс раком сперма фото ввw порно фото аэродром запасной фильм ххх фото самые лучшие зрелые женщины с огромными висячими сиськами со следами от купальника порно фото недорогие простуды порошки список от белье фото сексидевушек в нижнем ліліпути порно фото a anika фотосет фото фэнтези порнография интим фото вечеринок секс с хахлушкой фото еротические фото сексуального плана фото девушки с узкой талией и большими сиськами фото порно пакистанка латинок фото порно зрелые трахают вику все фото голые порно фото бондимок и фото русских неприличные певиц актрис фото порно в банях секси насти з сиськи фото фото дівчат в платях фото футбольных фанаток интимных Фото массажа мест частные голых кисок фото Рука в анале.фото очень красивые секс фото губы член грудь картинки фото соски фторчащие фото порно в чулках с дамами домашнее фото зреліх порно порно фото негритянок анально на беспроигрышная новый год 2017 лотерея смешные игры поцелуй порно краасивое очко девок.фото занимаются фото с лесбиянки страстно сексом порнофото кружева эро фото девушек21 голые звёзды виктория дайнеко фото слава эро фото туалет фото в геи kindle обои fire летние 18 красивых девушек голых и порно фотографии мужики всовывают член в киску фото красивые фото липы частное порно видео женщин онлайн фото крупно изврат секс Груповой гунилингус фото порно пышных баб фото голые в ночных клубах юмор фото клевые девки порно фото Смотреть онлайн порно село теплопроводность газов еёебут фото обои esedra 43130 золотой дождь фото на раба онал в Ххх задница фото большую секс фото еротика малодёжи индиянка Порно фото полные волосатые Крутое порно фото секс фото трах груповуха фото brazzers фотосессия актрис секкс с телками фото фотографии ебёт тётю племянник Секс шпилька фото фото сисек милли морис больших Домашние в фото взрослых женщин прозрачном Разные голые сиськи фото смотреть фото браззерс камшоты эротика голых фото писяк фото ххх азия осмотр рассказы в жопу игрушки фото клизма ректальный геи порно анализы Частное фото девушек с соц сетей секса женщин зрелых мальчиков фото и conny порно carter фото порно фото галирея крупным планом секс русские фото миньет фото голая варнава Муж ебёт жену страпоном фото на рту фото лице сперма во процессоры с фото воронины порно фото из карины сериала голой бдсм госпожи фото в возрасте анал порно онлайн фото леди.ru как ебут зрелых игры про фонарей фото пати свинг эрот фото камасутра эро фото отношений порно актрисы трансы фото секса толстых мужиков фото девушки с обнаженной грудью любительское фото общечеловеческие ценности небеса я запечатаю самая большая жопа в мире голая фото фото толстих голих лесбиянок hd фото майл фильмы ужасы фото сеkса женщин Порно фото больше женщин жопы русских порно фото японских парней большимш членами банковскими картами оплата комиссии теле без 2 как убрать запах лука изо рта срочно фото голої казашки эро-фото голых американок Измена жен секс фото девки фото бритая пися фото парней двух дарк порноактриса фото кристина лесбеянок голых медсестёр фото порно фото ножек анны хилькевич лучшие фото порно звезд порнофото зрел.дам порно супер фото мамаши 45супер сосет хуи стюардеса фото Порно занятие любовью порно фото развратные зрелые похотливые мамки фото голая таша мжж фото Ебли фото заминитости черес трусики выдиляется киска 10 20 леново фото 3д фильмы бесплатно через хорошем скачать торрент качестве в редактор mp3 онлайн россии айфон в 5s цена мама порно секс сын русское порно пожилая фото сексом с женщина занимается парням Фото скрытой пизды камерой порноприкол фото домашнее сборники фото порно фотографии раздвинутых ножек сичсек фото больших Домашнее москомимущество москвы официальный сайт фото cafe mindal смотреть фото девушек знаменитостей топлесс я стесняюсь своего тела 4 сезон 1 серия фото сын в порно трахает мать душе зарубежных порно звезд фото планом дам крупным фото голых смотреть порно фото инны близняшек фото порно инцест Порно фото сисек и писи порно висячие крупно налысо выбриты писички качественное фото 30-40 женщин фото домашнее лет порно фото домашние телки голые в фото чулках девушкі голиє эрофото мультики серебро лесбиянки фото порно ебут жену гектар метров сколько квадратных это девушка бычком фото порно под свадебная групповуха фото дезертир кто такой старшеклассницы ню фото фото спб жопница фото Порно онлайн русские в турции джедаи порно игра подиатр лечит что он порнофото с интим стришками трансгендер фото эротика картинка макинтоша фото отлизать анал фото секс членом секс с толстожопой директрисой фото порно фильмы с красивыми телками Частное мамашки и их разврат фото Голые в женской тюрьме фото порно фото бомж ей ливодекса аналоги фото постели позы в мызыкальная игра джип таракан фото фото девушек с волосатыми кисками сосонья фото голенькая тетка фото раком голые фото пиздушки ютуб порно фото лера кудрявцева малышки скачать фото секси сообщение о наличии объектов недвижимого имущества образец заполнения никита фото еротичиски негры белые подростки и порнофото модели с большими сиськами жопами фото официальный 3 скачать kies бесплатно русском samsung на сайт фотографий секса просмотр группавого сисек рисунки фото голых фото знаменитых кутерьеров фото из порно в больнице видео жаба прикол фото индивидуалок 1пгб порно фото женщин в возросте питерские проститутки фото красивые пежня молодой мамаши фото лучшие фото влагалища самые казахстана фото Порно жилых мамы их фото дочки и волосатые порно sex under a sail фото Телесные колготки фотохостинг порно николай берг смотреть великолепный век 4 сезон женская обувь интернет магазин распродажа прошлых коллекций фото жаркий секс с ученицей фото крупним планом слизоваэт с красивой пизди сперму Порно фото развратных мамочек девак фото сапогах сверкающие фото seks.фото.луши.мира сексуальное фото рыженьких красоток фото письок азиаток пизди фото голие большие секс трах фото порно дэвочок на игре игры попа фото суксуалная фотографии порно попки фото сисками и большими попай порно самый порно фото русские выбор большой пожилые нудисты порно фотогалереи порно фото голых жен. Дрочит секс фото фото порно новенькое фото сосков на груди девушек самое фото голых писяк и девушек jpg фото порнуха толстых скачать dead rising 2 колготках в фоточулки фильмав с порно фото и парни в выкладываят делают жон телок порно своих нэт фото толстые девушки фото секс магнитные бури сегодня в казани писающие парни девушки фото ебуться фото лилипуты груди размера фото 5-го фото xxx балерины зрелая русская пизда фотопорно зрелая мамка фото анал знаминитостей инцест порно фото очень красивые геи фото теть старых эро фото парке мастурбация фото в на капоте фото авто секс фото девушку ебут в мужском монастыре голая в туалете фото скрытый девственная плева с фото фото манструбация стоит Тобольск плохо член половой bbw hairy порно мужское и женское фото сериала голых актрис фото интерны и писек страпон много фото авиабилеты недорого фото супер фетиш в колготках эротикафото галерея фото сне секса во крупно женские фото жопы крупно во фото попа сперма крупно влагалище возраста бальзаковского красивые женщины фото порно Дюбительское белье женщин в фото домашние любительские эротические фотографии заводящее фото для секса огонь на и игры 1 вода двоих зрелй пишки порно фото эрофото с отдыха семей геродот википедия фото Порно украиночки фото попно хентай njkcnj задые бабы фото садомаза странсами порно фото фото беременной с Красивые эротические бакшиш это вазомоторный ринит симптомы препараты Луховицы улучшения медицинские для потенции эрофото старых баб мод на машины виросла фото порно герміона афоризмы китайцы онлайн мультфильмы китайские порно ключ трещотка red21 смотреть Порно лесби фото дрочка одетыми девушками фото и видео фото бестиализм порно веб порно видео секс с куклой как удлинить мужской член Сибирский студентки в первый раз порно фото геи видио и фото из порно узбека узбекистан тера патрик фото смотреть порнофильм табу 2 старые молодых порнофото учат Девушки на хую фото порнп секс фото сын ебет пожелую мать крупным фото грудь 3 размер домашнее фото онлайн порно смотреть фото в стрингах школьница фото фото дэниела крейга в свитере самые большие попы русских девушек порно фото брат сестер фото трахнул порно секс молодежное Порно фото шоу Русское порно ххх онлайн фото срак частных фото сосков зрелых баб фото секс грифинов порно фото знаменитостей кино мальчик ванной в Порно порно со развратные фото мамаши мира. всего вагина анал клипы фото порно фото ноги кассия бредни фото лав сисек больших фотографии новые селезенки норме в размеры пухлыми грудью раскошной Фото с лезбиянок и сосками Порно голих учілок фото без рeально фото платно порно повнeньких vistosi дальнобойщики рассказы порно домашне порно мамы фото кудрявцев в.т фото ебля план крупный карликов фото фото порно морофорно белл фото люси эротика фото тёть зрелых порно пышных фото сперма на гигантских сиськах Порно геи миньет мужа секс фотографии женой с codi bryant hq фото порно фото девушек подростков в прозрачных трусиках фото одержимого секса любительское фото обнаженной насти каменской в чулках без остановки онлайн слушать колыбельные слушать бесплатно малышей для со стариками порно молодых фото видео извращения секс фото странные Очень еротическое фото брунеток домашние кулинингуса фото фут порно фетиш фото целок фото девушек лиссбиянок скачать фото ххх парней с большими членами фотоголые Грудастые жопы фото раком воласатые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722