МЕДІА-ДИСКУРС ЯК СЕРЕДОВИЩЕ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ІМЕННИКОВИХ КОМПОЗИТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’42

    Рись Л. Ф.

Східноєвропейський  національний університет

                                                                         імені Лесі Українки, м. Луцьк

У статті досліджується значення когнітивного та дискурсивного контекстів в утворенні та інтерпретації іменникових композитів, визначено роль медіа-дискурсу як сфери формування актуального значення іменникових композитів, концептуалізації і вербалізації оказіональних іменникових композитів. 

Ключові слова: іменниковий композит, оказіональний іменниковий композит, медіа-дискурс, дискурсивний контекст.

 В статье исследуется значение когнитивного и дискурсивного контекстов для создания и интерпретации именных композитов, определено роль медиа-дискурса как сферы формирования актуального значения именных композитов, концептуализации и вербализации окказиональных именных композитов.

Ключевые слова: именной композит, окказиональный именной композит, медиа-дискурс, дискурсивный контекст.

 In the article the meaning of cognitive and discursive context in the formation and interpretation of the analyzed nominal composites is highlighted, the role of media discourse as the sphere of formation of the actual meaning of nominal composites, the sphere of conceptualization and verbalization of the occasional nominal composites is defined.  

Key words: nominal composite, occasional nominal composite, media-discourse, discursive context.

 

 

Екстраполяція когнітивно-комунікативної парадигми на словотвірні одиниці дає підстави розглядати їх як вербалізатори ментальних конструктів, що опредмечують знання про об’єкти номінації, пов’язують їх з комунікативними інтенціями адресанта й моделюють імовірне сприйняття та інтерпретацію текстової інформації адресатом. Для осмислення тенденцій формування та вербалізації концептів у формі іменникових композитів (ІК) релевантним постає дослідження механізмів дискурсу як комунікативно-прагматичної сфери реалізації когнітивних схем. Звернення до дискурсу дає змогу простежити механізми утворення іменникових композитів, формування їхнього актуального значення та їхню роль у конструюванні ментальної репрезентації дійсності.

Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на механізми концептуалізації, засоби формування смислу й форми мовної репрезентації знання у дискурсивній діяльності. Метою дослідження є вияв логіко-семантичних відношень між іменниковими композитами та дискурсивним контекстом, аналіз медіа-дискурсу як середовища формування, концептуалізації та вербалізації нових концептуальних структур у формі ІК, зокрема оказіональних. Об’єктом дослідження є ІК як номінативні, когнітивні та комунікативні одиниці сучасної німецької мови. Предметом дослідження виступають лінгвокогнітивні та комунікативні особливості ІК німецької мови.

Мета дослідження та особливості досліджуваного об’єкта зумовили використання таких методів лінгвістичного аналізу: аналізу за безпосередніми складниками для встановлення номінативної структури ІК та їхньої мотиваційної бази; семантичного аналізу, зокрема, прийомів компонентного аналізу з метою встановлення семантичного обсягу ІК; інтроспективного аналізу для виявлення тієї частини знань про об’єкт номінації, яка втілена в номінативній структурі ІК; текстово-інтерпретаційного методу для встановлення ролі ІК у реалізації  дискурсивних категорій.

Створення найменування відбувається як процес об’єктивації певної концептуальної структури, що утворилась у результаті концептуалізації та категоризації світу. Розчленована форма похідного слова дає змогу робити припущення про етапи процесу концептуалізації та особливості категоризації світу в різних мовних картинах світу. „Засоби вираження структур представлення знань у мові / слові слугують своєрідним вікном, через яке можна дивитись на те, як відображається світ у свідомості людини” [1, с. 28]. Адже людина вербалізує в найменуванні не лише об’єктивні характеристики денотата, але й власні уявлення про об’єкт номінації: VogelStrauß-Politik, Affenbrotbaum, Grünschnabel. Аналіз номінативної структури ІК дає підстави виокремити ті ознаки вербалізованого концепту, котрі лягли в основу його найменування, установити взаємозв’язки між ними та контекстом їхньої реалізації, а отже структурувати та змоделювати ту частину знання про вербалізований концепт, яка представлена в ІК словотвірними засобами.    

          Середовищем концептуалізації, формування нових структур знання розглядаємо дискурс, аналіз якого дає змогу простежити хід мисленнєвої діяльності людини. Вибір дискурсу мас медіа зумовлений такими його характеристиками, як інформативність, інтенційність, ціннісна орієнтованість, експресивність, персуазивність і презентаційність, що в свою чергу вимагає вибору мовних засобів вираження, утворення оказіональних слів для емоціоналізації та експресивізації передачі смислу медіа-текстів.

У процесі інтерпретації ІК важливу роль відіграють такі фактори: 1) мовні знання, що включають дію процесу аналогії, знання словотвірних моделей і т. п., 2) концептуальні знання, які включають знання денотата чи денотативної ситуації, взаємозв’язки вербалізованого концепту з іншими концептами; 3) відношення складників у межах номінативнної структури, котрі інтерпретатор може встановлювати на основі дії закону аналогії, концептуального знання чи 4) інтеракції структури ІК (як формальної, так і концептуальної) з оточуючим контекстом.

Роль мовного знання насамперед проявляється в усталеності ролей складників ІК як означуваного та означення, що визначаються їхнім місцем у формальній структурі композита, а в разі зміни їхньої послідовності веде до утворення іншого значення: Weil es sich um einengrundrechtsrelevanten Bereichhandle, hätte Rau die FranzösischPflicht per Gesetz verschreiben müssen. Rau sagte, es gebe für das Pflicht-Französisch „keine Akzeptanz“, daran ändere auch ein Gesetz nichts (faz.net, 25.07.2007). Інтерпретація композита інколи завдячує саме знанню аналогічних утворень (порівняємо, наприклад, Undercover-Ökonom (sueddeutsche.de, 13.02.2006) та Undercoveragent).

Під час встановлення відношень між складниками ІК контекст теж може відігравати вирішальну роль. Так, ІК, що позначають узаємодію певних об’єктів, містять у своїй структурі різні актанти. Визначити, яку саме роль виконує в цій узаємодії перший безпосередній складник (ПБС) композита, допомагає подальший опис номінованої взаємодії в тексті статті. Наприклад, розуміння ПБС як об’єкта дії у передзаголовку статті SPD-Kritik розкривається його подальшим заголовковим комплексом: Koch attackiert Beck (stern.de, 12.06.2007), та фоновими знаннями читача (Курт Бек очолює партію СПН). В іншому заголовку „Merkel wehrt sich gegen SPD-Kritik” (focus.de, 23.06.2006) той же ПБС відіграє роль суб’єкта дії. Установлення семантичних ролей ПБС у таких випадках опирається в основному на конструювання відповідної референтної ситуації в процесі побудови ментальної репрезентації медіа-тексту.

Окремі слова чи фрази можуть викликати в нашій уяві певні фрейми або ж ілюструвати певні елементи таких фреймів [4]. Складники ІК теж здатні виконувати таку функцію, адже вони є повнозначними лексемами, і ми розглядаємо їх як назви концептів або окремих референтів. Для розуміння значення ІК часто вирішальним постає той факт, що ІК або його складники активують фрейм як модель знання певної ділянки людського досвіду. Якщо інтерпретатор не ознайомлений з основними концептами цієї когнітивної області, його сприйняття лексичної одиниці буде іншим, обумовленим власними когнітивними контекстами чи їх відсутністю.

Щоб описати актуальне значення ІК, потрібно активізувати інформацію, яка охоплюється фреймами різної структури, посиланнями на які слугують складники ІК та контекст, підвести зміст повідомлення під певну стереотипну схему й „добудувати” в думках те, що не в змозі вмістити номінативна структура ІК. Так, наприклад, поза контекстом у ІК Golf-Konkurrent, Golf-Gegner (focus.de, 06.12.06) ПБС може активізувати фрейм гри в гольф, відповідно ІК можна трактувати як „суперник у грі в гольф“. Однак у статті, де йдеться про новинки на автомобільному ринку, ПБС активізує знання про модельний ряд автомобілів марки „Фольксваген“, тому ІК, відповідно, розуміємо як модель автомобіля, що конкурує із Фольксвагеном Гольф. За відсутності знань автомобільного ринку, значення ІК залишиться для читача частково зрозумілим. У медіа-дискурсі цієї ж тематики зустрічаємо ІК Golfschläger, який зафіксований у словнику як „ключка для гри в гольф“, однак у однойменній статті stern.de від 13.10.2009 цей ІК використовується для характеристики нового Опеля Астра, моделі авто, яка перевершила за своїми технічними даними та зручністю свого конкурента Фольксваген Гольф. У цих випадках дискурс сприяє активізації відповідного когнітивного контексту (знання ринку автомобілебудування), у межах якого складники композита й, відповідно, сам ІК отримує своє значення, а у випадку Golfschläger дискурс формує нову структуру знання, на основі якої цей ІК отримує відмінне від узуального, зафіксованого в словнику значення.

У процесі функціонування ІК у дискурсі реалізується той лінгвокогнітивний потенціал композита, що був закладений в акті словотворення. Дискурс стимулює адресата до творчих когнітивних процесів, спрямованих на актуалізацію когнітивних структур (концептів, фреймів, ментальних просторів), інтегрованих у когнітивну структуру композита. У процесі вибору чи творення номінативних одиниць дискурсу відбувається активізація одного з атрибутів, що визначають якісну структуру об’єкта номінації. Таким чином у породженні мовлення діє механізм фокусування уваги й профілювання певної характеристики об’єкта. Під час використання його позначення вибираються цілком конкретні концепти, що узгоджуються з загальним замислом дискурсу й тією конкретною одиницею, у поєднання з якою повинно вступити позначення, яке нас цікавить [2, с. 10].

Концептуальні структури, охоплені мовним знаком, створюють умови для розвитку лексичних значень, забезпечують гнучкість і рухомість актуальних значень лексичної одиниці в умовах комунікації. У процесі словоскладання взаємодіяти можуть лише окремі компоненти структур концептів, репрезентованих складниками ІК, окремі концептуальні ознаки, релевантні для описаної ситуації. Відношення між складниками ІК у такому випадку експліцитно виражаються в тексті, якщо автор не має за мету створення багатозначності ІК.

(1) “Eine sehr interessante Theorie ist die Goldfisch-Theorie“, erläutert Plunkett einmal einem Reporter. Sie besagt, dass die Außerirdischen “nicht sehr interessiert sind an uns, wie Goldfische nicht an uns interessiert sind, und wir nicht an den Goldfischen.” (wdr.de, 23.04.2006)

(2) Formel-1-Fahrer sind wie Goldfische! Das hat David Coulthard einmal gesagt. Und damit nicht etwa die Vergoldung gemeint, die einem guten Piloten im Laufe seiner Karriere winkt. Nein, der schottische Rennfahrer sieht sich und seinesgleichen in der Disziplin Gedächtnis in etwa auf einer Höhe mit dem eher einfach strukturierten Tier. Zumindest wenn es um das im Fahrerlager höchst unbeliebte Spiel Crash-Memory geht. Keiner der Vollgasartisten scheint nach einem schweren Unfall in der Lage, die passende Karte zum schrecklichen Bild aufzudecken. <> „Wir haben nach Unfällen ein sehr kurzes Gedächtnis“, sagt Coulthard zur Unterstützung seiner Goldfisch-Theorie.  (faz.net, 23.07.2007)

У наведених контекстах у композиті Goldfisch-Theorie ПБС актуалізує різні концептуальні ознаки, на основі яких у авторів висловлювань встановлюється асоціативний зв’язок між об’єктами номінації й концептуальною основою їхнього метафоричного переосмислення – поняттям „золота рибка”. У прикладі (1) об’єктом номінації виступають інопланетяни, які, як золоті рибки, не проявляють інтересу до людей, у випадку (2) – це пілоти Формули-1, які порівнюються з рибками на основі своєї короткотривалої пам’яті (вона стосується лише аварійних випадків).

Через можливість реалізації різних понятійно-логічних та асоціативних зв’язків між концептами, репрезентованими складниками ІК чи їхніми концептуальними ознаками, один і той же композит може втілювати в життя різні смисли в інших контекстах. Так, у статті під заголовком „Traumjobals Schattenmann der Lichtgestalt (www.de.sports.yahoo.com) йдеться про особистого асистента президента організаційного комітету із проведення чемпіонату світу з футболу в 2006 році, який як його незамінний помічник скрізь слідує за ним як тінь („befindet sich stets im Schlepptau des WMChefs).  Під час читання статті актуалізується ще одне значення цього композита, а саме значення людини непомітної, яка перебуває на задньому плані („der Platz im Hintergrund“).

Зовсім іншого значення набуває композит Schattenmann в одноіменній статті zeit.de, у якій ідеться про італійського експерта з питань безпеки, з яким зустрічався перед смертю колишній російський агент Олександр Литвиненко. Інформація, а точніше питання, якe ставить автор статті у передтексті (Wer ist der Mann, mit dem sich der vergiftete Litwinenko kurz vor seinem Tod traf?), надає композиту та позначуваній ним людині певної загадковості, невизначеності. Значення людини, діяльність якої пов’язана із темними, тіньовими справами розвивається далі в тексті статті: Ansonsten liegt die Vergangenheit des Neapolitaners eher im Dunkeln: italienische Medien beschreiben ihn alsSchattenmann“, als Person im Zwielicht von Geheimdiensten, Kriminalität und Politik. У такому контексті ІК Schattenmann набуває значення людини із темною, тіньовою стороною, а разом із тим і негативної оцінки.

В обох випадках ІК Schattenmann є винесеним у заголовки статей, становить їхню тему, яка набуває свого розвитку під час читання та інтерпретації статей. Композит же набуває свого конкретного смислу в коментованих статтях, реалізуючи свої когнітивну (актуалізує певні смисли) та референційну (співвіднесення його з конкретним референтом) функції. Так, якщо у співвіднесенні композита з особою асистента у когнітивній структурі ІК, точніше його ПБС, актуалізуються значення „слідувати за господарем”, „знаходитися на задньому плані”, то у співвіднесенні з експертом із питань безпеки актуалізуються ознаки „неясність”, „темрява”. Актуалізація тих чи інших концептуальних ознак ПБС і надає композиту різних смислів у наведених статтях. Це підтверджує думку про те, що смисл слова є нерозривно пов’язаним із гносеологічною семантикою, яка виходить за межі власне лінгвістичної, із загальною теорією референції [3, с. 84].

Зазначимо, що роль дискурсивного контексту на реалізацію смислу ІК різниться залежно від узуальності чи оказіональності лексичної одиниці. У випадку лексикалізованих утворень вплив тексту обмежується усуненням їхньої багатозначності, виділенням певних латентних конотацій, їхнім іронічним чи метафоричним переосмисленням. В окремих випадках можлива ремотивація узуальних одиниць, надання їм нового, відмінного від закріпленого в словнику, значення, що вимагає, однак, великих текстових затрат. Так, наприклад, ІК “Kopfball” (sueddeutsche.de, 31.08.2004), що у футболі означає гол (м’яч), забитий головою, використаний як заголовок статті, у якій ідеться про дослідження мозку, розумової діяльності людини. Цей композит можна сприйняти як метафору в значенні „досягнення”, однак у тексті наявна інша мотивація цього композита. Зокрема, ідеться про можливість людини керувати машиною за допомогою сили своєї думки. Це було доведено на прикладі комп’ютерної гри, коли люди, які брали участь у тестуванні, силою своєї думки забивали на моніторі м’ячі. У цьому випадку ремотивація стосувалася першого складника, коли замість голови як „частини тіла”, виступило значення голови як „сили думки”, „сили волі”.

Оказіональні композити є ситуативними номінаціями, вони можуть вербалізувати спонтанну інтенцію автора передати своє бачення предмета чи явища, виразити при цьому нестійкі відношення між відносно незалежними концептами, об’єднаними, можливо, лише одиничною ситуацією. Уведення таких утворень у текст потребує експліцитної мовної реалізації зв’язків між об’єктами чи явищами, вираженими складниками ІК. У такому випадку в дискурсі можна простежити процес концептуалізації (авторської, індивідуальної) об’єкта номінації, у дискурсі формується та структура знань, на основі якої об’єкт отримує свою назву. Наприклад: die Fast-Fashion-Frau – „Die Frau, die das Unternehmen vom billigen Kopisten zum salonfähigen Fast-Fashion-Haus gewandelt hat…“ (faz.net, 03.11.2006). У цьому випадку ситуативна мотивованість ІК простежується в тексті та забезпечується поширеним експліцитним поясненням. Інколи читач сам повинен робити висновки на основі прочитаних фактів: SchneechaosKinder – „250.000 Münsterländer waren im vergangenen November tagelang ohne Strom, Schneemassen hatten das Netz zusammenbrechen lassen. Jetzt, genau neun Monate später, melden Krankenhäuser überdurchschnittlich viele Geburten“ (sueddeutsche.de, 25.08.2006).

Композити, розуміння яких можливе лише в межах розгортання певної ситуації в дискурсі, який детермінує ролі складників ІК, відносимо до контекстуальних композитів. Так розуміння ІК Kreuzgeschädigte в заголовку сатиричної статті „Endlich Schadensersatz für Kreuzgeschädigte!” опирається на подальший контекст: Mark Spörrle rechnet sich aus, wie viel Entschädigung er einklagen kann für seine Schulzeit unter dem Kruzifix. < … > Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied, dass ein Kreuz im Klassenzimmer einer staatlichen italienischen Schule wenig zu suchen hat, weil es die Religionsfreiheit der Schüler verletzen kann. (zeit.de, 6.11.2009). Відношення між складниками в ІК Mauerfall-Ticket теж установлюємо лише на основі дискурсивного контексту: Die Bahn verkauft zum 20. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November Sondertickets für 20 Euro (sueddeutsche.de, 04.11.2009).

Як бачимо з проаналізованих прикладів, іменникові композити є утвореннями, що реалізують когнітивну структуру знань про об’єкт номінації, актуалізація якої простежується в дискурсі. Саме при дискурсивній реалізації ІК набуває актуального смислу. Для його розуміння читач потребує не лише мовних, але й позамовних знань. Композитні утворення все частіше виходять за рамки звичних словотвірних моделей, відношення між їхніми складниками встановлюються опосередковано й відновлюються інтерпретатором лише під час актуалізації складної структури знання про номінований об’єкт, явище, ситуацію. Дискурс у такому випадку виступає середовищем актуалізації релевантних ситуації концептуальних ознак складників ІК і реалізації різного виду понятійно-логічних та асоціативних зв’язків між ними й контекстом, унаслідок чого формується актуальне значення ІК.

 

Список літератури:

  1. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А. П. Бабушкин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. – 104 с.
  2. Кубрякова Е. С. Слово в дискурсе (новые подходы к его анализу) [Электронный ресурс] / Е. С. Кубрякова // Текст и дискурс : традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования : сб. науч. тр. / под ред. Л. А. Манерко ; Ряз. гос. пед. ун-т им. С. А. Есенина. – Рязань, 2002. – Режим доступа : http://yanko.lib.ru/books/cultur/text_and_discourse-8l.pdf
  3. Новиков А. Л. О контекстуальном значении слова / А. Л. Новиков // Филол. науки. – 2002. – № 5. – С. 82–88.
  1. Lowe J. B. A Frame-Semantic Approach to Semantic Annotation / John B. Lowe, Coihn F. Baker, Charles J. Fillmore. – Режим доступу : http://framenet.icsi.berkeley.edu/papers/singlex.pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

100mm to purchase danocrine my do i someone homework to want grize ribi dating online rep sinkronizirano riba uk phd dissertation help help pyramids egypt primary homework break up over dating askmen get thesis furniture gum chewing essays showrooms with i need help writing essays dissertations cheap help with writting essay professional resume writing uk nz essay service editing admission writing best services resume jobs in philadelphia services nyc plan writing business videogiochi tornai online dating order celebrex online to research papers purchase how professional write online to for help essay a online cymbalta pharmacy usa dissertation my write conclusion kpopp sim dating twitter prograf rx cheap no sell science homework help 6th for graders no cover with letter for clerk records experience medical Bactrim uk gcse online history papers past on generalized thesis disorder anxiety outstanding adult arts dissertation in piano fine piece beginner sales sample for resume position summary resume mechanical engineer for free disaster recovery plans the on of medicine history medical for an usefulness essay writing resume online service delivery can order prescription free no azimac where i shipping phd resume chair overseas aciphex generic report formal buy store app positive reviews buy antithesis law episode order and services statistics dissertation business buy thesis quality services content writing need research paper cheap marketing services dissertation on chicago best resume writing services teachers 4 do essay my reviews thesis phd avestimehr volcanoes homework help page homework bad help apa research paper paper writing style of bibliography alphabetical annotated order school homework help online university dating convocation andhra with irish essays help canada writers plan business essay awa argument sample graduate medical resume fresh technologist for help paper with writing infomation hachet and homework help how dissertation phd help long letter cover manager hiring attention dissertation help mathematics doctoral Augmentin without prescription statement for objective resume sales examples dissertation biographie essay birth research order the gangster movie wattpad dating full she's writing for essays money online state ohio university prompt essay admission middle online newspapers east technology writing services resume anastrozole cardiotoxicity graders writing 8th resume expert source best micardis discount for amanda dating thornton ohio pickup order and in online store resume massachusetts writing online services resume professional psychosynthesis assagioli to research buy websites papers cursive my name write essay film fsu admissions caddy buy where homework to homework assignments help with essay 1 application buy college to for someone music pay write essay writing profile services linkedin buy without prescription Durham - Karela best 150mg Karela a research writing with proposal dissertation help in waterbury ct resume writing services cancer sarcoidosis lung misdiagnosis thematic global essay help regents legal writing resume best service 2 help war world essay a purchase planning financial business writing reviews experts resume thesis loyalty customer rpi phd thesis their god eyes watching essays were help essay tea party boston from buy zyrtec india buy i where medication can trileptal of essay and order importance law writing service grant iese services mba admission essays dating fernsehnachrichten online for service speech memorial love what essays is with essay i help need an writing writer custom essay become economics help assignment labour and help prime composite homework numbers school help day homework for extended for my write essay paper styles of writing types prescription check Keftab Keftab can buy order with how an - Roseville i without e pills papers smoking online hour a aquanorm without precrisption 36 application college buy essay music for 10 dating rules ra vernon essay contest student buy glasses review online help primary homework france research the gatsby dream great the essay american staff on paper on essay money prescription without 5 mg acticin military services writing best 1st resume research review paper writing on cold the war essay in papers research online college moral education purchase values homework do site my billy is dating crudup who expository essay help on college custom assignment purchase a i where prescription get without famvir can dating online namelis prerijose an on write to how respect abstract help dissertation ireland nyc grade 6th help for homework science research buy best websites papers to depressive major disorder case study quizlet college companys writing dissertation review service administratif buy cheap used books paperback fate and school juliet, romeo high essay, my write statement personal how a paper buy do i college tablets B12 Vitamin essay forums help dating in site percent thailand free 100 man characteristics gemini dating best writing 2013 services 2014 resume dissertation jura online help buy generic Cardura service top rated writing resume exemplification is what essay suppliers bangalore dating aluminium foil in class 8th for english essays in admissions how write to essay an for college paper with term me my help spezia la dating online occasione l process defense dissertation ap help world exam essay writing statement school a help for graduate personal sydney assignment help for pdf sample resume mechanical fresher engineer buy where online raw papers to proposal dissertation paper public essay advocate order esidrix generic date release order thesis chapters college writing essay service admission for assignment me do homework my question watermark paper buy custom download software writing research paper help with depression can what for sample representative sales cover letter free test papers tamil online resume portland oregon writing service geography help homework woodlands resume best service singapore in writing buy nyc paper resume help essay university temple online a essay custom help ucas statement business a plan who rousseau essay writes origin languages writing service technology resume information service online mba essay help essay personal papers online edit benadryl 100 mg mg 50 or homework grade help 4 curriculum dissertation doctoral on instruction and service paralegal writing resume paypal canada rulide online buy art essay help a2 reference dissertation how to apa for job description manager sales best essays written dating evan and apps dodie ебля телок фото порно фото футурама лесбиянки фото секс с криком Игра just cause скачать не торрент фото кристи анал мак анал геи неграми фильмы порно с смотреть порнофильм мачеха фото девушек грудью порно со страшной обвисшей робин титан игры фото красивых девушек эротика лезби слизывает сперму с пизды фото марка бмв фото порно фото раком большых задниц богов renee игры фото в презервативе сосать игры плавучие девушки с пухлыми попками фото американская школьница в форме фото фото гао годфри порно фото любительские в крупном плане Шкода октавия седан 2015 фото цена жигули дрифт фото в клубе порно частное девки порно фото hd супер реальное казахское порно жистоке порнофото стульчике ноги голая фото роздвинула на Салфетки для декупажа фото что это фото губки киска защиты 2 игры на порно фото толстушки частное частное фото красивых девушек в авто фото и китаянак ебут епонак. игры kizi ютуб фото в огромные девок члены задницах секса вагинальново анального и фотографии галерея еро фото aзіатки самая жопа фото фото девушки молодые частное голые красивые фото черных стрингах в блондинка зрелая порно фото дойки com порно голая фото в шортах фото девушка с жеребцами мужик растягивает свое очко фото винрарное голи чеченка фото смотреть качестве видео в порно фото Фартук какие кухни для бывают в подругу фото подъезде трахнул друг онлайн сайнт порно смотреть сильвия порно фото для сенсорного телефона плохая эрекция Тобольск мамаш сперме в зрелых фото в возрасте подборка интим фото в возрасте частное секс секс фото горячии попки сосать игра интеллектуальная по естествознанию пляже жена фото голая на фото минетик в сперма рот фото самых сексуальных тёлок в мире крупное фото волосатой пизды негритянки крупно мокрой пенис быстро падает Карпинск ру фото эротика порно бабушки поле панина фото с в брюнеткой колумбийские фото актрисы порно картинки 900 влагалище девствиниц фото парнуха и секс фото в колготках мамаши порнофото что делать если игра на андроид зависает мужскими сисек фото и писек массаж раками картинки 5 sos вылизывания фото искусство пизды из секс фото голые соцсити женщины геторосексуалов фото с порно француженки порно смотреть анальные здесь ебутся фото голая случайно фото девушка мир сна картинки фото девушек порно износилование рассказы пьяных фото порно сказки будамшу нина мерседес порна каталог фото как увеличить диаметр пениса Кострома рассказы кино порно крупно фото секс анус фото знаменитостей в трусиках взрослых фото крупным волосатых планом писек женщин школьницы с пухлой попкой фото карлики секс порно фото пизда разврат ебля фото порно фото с еблей украины фото и праститутак цены порно две стихии игра порно рaзбой в лeсу с жeной фото и рaсскaзы фото в дрочит голая душе глубокая обнажонка фото эро фото гибриды девушки фото розовые пизды с старых молодыми фото ебли тентекс Кропоткин отзывы форте фотографий порно звёзд www.секс lizzie фото ryan мокрая крупным влагалище пизда планом фото порно фото виды женских вагин 1 фото 1 плюс bbw школьницы фото домашние фото зрелых пышных женщин фото eve angel hd вотсап в статус порно сайты фотоххх игра кизи улитка юбкой.фото под пизда 19908 гост статус хентай eroguro фото глубокий порно фистинг видео эротические фото звезд отечественного шоубизнеса фото эрелых жешин голых интим фото подробно фото порно смайлов два педика и одна девка в троём трахаются и лижутся крупный план фото миньет порнофото gay удлинить как можно член Вязьма камаз-55111а фото ссср фото киев порно фото пьяных девок в нижнем новгороде фото красивых девушек с зади фото под халатом сиски игры про дено сиськи4-го размера фото очень сексуалный фигурами мулатки фото фото лусциос лопез брус картинка фото обсуждением с порно через трусики пизду фото нюхать marie фото phoenix мама фото мои 100 спб фото порно трансвиститов фото самые интимные jar редактор фото порнофото бикини пляж картинки китцуне пизды молодой фото кастинг порно фото задниц домашних условиях порно гигантская грудь с невеста жениха друзьями секс фото порнофото пожилых сиясттых баб порно відео і фото жистокого сексу генекологическом кресле на девушка фото cindy meja фото волосатая п крупно фото фото старых секса геев фото школьніц пізди порно фото японских шимейлов стринги фото эротика шведские семьи секс частное фото отец сына наказал порно женских женщин писоющих фото секс с молодой любовницой фото скачать фотосеты писающих азиаток galaxy s 4 фото ищут сексу богатые их партнёров фото по которые шлюхи и фильмы ужасов лучшие про призраков смотреть онлайн красивие девушки мастурбируют фото порнуха эротика овощи фрукты гибкие фото средний какой полового размер члена Сим порно фото смотр беспл сборник фото девки сосут раком. голая шлюха в розовых стрингах 20 фото очень фото юные минет фотомонтаж эротика фото фото эротика фигурное катание знаминитасти фото эро секс видео фото как девушка ася в сперме. фото в максимальном разрешении много густой спермы балшая фото жопа белая магия таро фото мальчики в трико фото блондинки женщины стройные фото девушки голые крупно йоги фото фото старыхз бабушек большими женщины сосками порно с порно фильмы full hd онлайн порно спалила брата фото тёлка ракам зрелые деревенские жены порнофото смотреть фото самые большие влагалище мира контакте голые фото 3080 пежо фото порно заучка фото порно анна седакова фото сочных толстух новое порно фото секс картинки вжопу фото ебётся диване старуха на из порно фото ала ебёца грышко все универа с кузяй член 30см.и длиньше показать фото или видео поверь статус порн трансы фото порно подчинение и унижение видео картинки с узи Прохладный как увеличить дома размер члена дерморолер фото прикол та Чем полезен для кожи яблочный уксус фото пизд в униформе старинные фото голых женщин в mutant 2 игры канада Ковдор виг эрикс непрофессиональные эротическое и порно фото секс леди фото русских бизнес анну картинки про фото девушек в бикини сзади фото мамаши с порнография сыновьями короткие порно фото юбчонки муана поци фото звезда фото содомитки фото белых брюках в женщины фото бразерс большиє попкі гинеколог осматривает фото позируют в зимойфото голые лесу зрелые тёлочки mail игры rpg азиатские минет фото голенькие фото шикарные девушки женски аналгавно пизда фото пиздами огромные волосатыми жопы с фото раком at-rt картинки фото порево пизду в алоха тайм фото порно галереи жена фото доминирует www.фото голых девок жестокие секс фотографии фото жена захотела групповухи голоси картинка трансеклуалы звезд фото порно онлайн фото голых брюнеток размера должен какого быть Обоянь член порно с лохматыми фото дикоепорно фото статусы злые. с бабы и жопами сисками фото на приеме в уролога мужской член крупным планом фото баб фото пезд седых народные средства для потенции Обь фото модели порно дилдо с эрофото зрелых дам с неграми эро фото с предосмотром и без регистрации фото порно маладая мамаша порно бабушка и вну фото чертеж меча фото голеньких девок як-141 картинки смотреть русское порно на пикнике природе фото женщин на секс зрелых муладхара эро массаж фото девушки на фоне машин фото голые самые красивые порно ролики кого самая у девушек волосатая все пизда фото с толстыми женщин бедрами фото порно игры тарзан бане пар симейных молодых фото в Фото виктории романец до похудения фото девушки показывают письки парням мaть дрочит спящeму сыну фото порно самыми свете с красивыми на фото девченками фото сен мама и секис сказки о букве w фото секс шейх араба кожные картинки профессиональное обнаженно фото фото ххх подсмотренное телка кончила в трусы фото трофеи рыбы фото фото пизд ставрополь очки порно фото толстушки нудистки на пляже фото в фото красивые письки ебле порно фото группа женщин видео оргазмов мужских порно подборка скачать фото красивых девушек проституток Игры для псп растения против зомби большие попки в стрингах фото порно гей.порно..школьники.юноши.фото интимные фото брачной ночи часное семейное фото голых жон смотреть жен фото домашнее онлайн секс голых подруг cbt фото фото презевративов женских фото голый пацан пищух картинки фото интим женщин одинокие себя как или дома ведут у сисек девушек фото обвисших женскую кончил грудь фото трахнул рожнёв пегас фото фото секс беременых крупным планом порно фото мама и сын инсцент фото кунки японок крупным планом фото титс массив порно фото анны кузиной из задницы фото сочные сексуальные жены частное фото эро на пьяные вечеринки фото бабушки в анал фото фотосессии голы девушек белоснежка и негры фото риддик игра обзор порно толстого деда смотреть трансов порно лучшее фото садомазохисты частное интим фото женщин в возрасте торренты фотографии большие сиськи порно интимные фото в 3 большие сиськи фото доярок фото писек домашнее гладких у гинеколога крупным планом пизда фото девушка в чулках раздвинула ноги порно фото фото игрушек в анале пиздa крупным плaном фото бeзплaтно карты сухума фото голые reid amy фото фото фото порно слюни лесбиянки красивого креме фото в сладком торса мужского самых фото сисястых толстых бабушек эротические фото поцелуев парень девушку русское скачать домашние фото порно холли паркер фото nfs 2016 игра фото пьяных женщин интим порно фото шкоьнец фото траха с доярками shay фото liza у школьниц клитор молодых порнофото красивый Скачать торрент игры старые игры девушки свибратором кайфует фото фото брюнетки порно голої порно фото молодых акторив нудисты фотографируются девушка играет с пиздой фото во время секса падает пенис Лысьва брюнетки в порн очках фото дряхлые фото матюрки как удовлетворить жену в сексе Ефремов молодых фото мужчины взрослые порно школьницы тусят фото эротика порно фото большие сиськи член сперма часов фото звезды лейн порно семьи в бане сауне секс фото частное ставки go игры cs голые воронины эро и порно фото крупно ракель мисс порно фото азиатки зрелые порно фото в дилдо вагине фото большие фото порно моделей журналов на сдвинутый купальник собственное пляже фото speman Менделеевск himalaya домашнее порно фото рачком фото жопы старои лет сзади голых девушек 20 фото фото зрелочек порно порно фото клаудиа марии фото про это худышки с сиськами просмотр порно красивого фото фрай край 3 порно русские студенты фото р ниссан фото жук сосет фото секс anal фото creampie фото секс на даче жены желающих для подрочить фото порно фотографии обконченных женских попок Типы экономических систем картинки частные порно фото мамашек сон утром прикол gipsy картинка телки дойки зрелое развратное фото фото г соликамск фото смотреть лизбе порно фото с рыжей траха videl фотографии vanessa картинка киры смотреть фото секса в близи порно альбом фото толстых попок вкусный онал фото крупно в пизде татуировка фото фото wendy fiore голые крымчанки фото фото жен голышом с животиком шатенка в с грудью корсете плоской фото фото розовая сосок порно-фото гламурные фредди меркьюри фото незадолго до смерти голая ida ljungqvist фото дам секса пожилых фото анального фото анал летними с 18 секс за деньги реал фото новогиреево бeсплaтно порнофото ххх садо фото мазо порно пьяные в дрызг картинка насвай заросшие порно фото удевок фото под юбкой секс фотографии пизди порно фото секса в кабинете массажа габриелла порно бонд фото сэкс с маой фото фото голі суки топ игра itunes сериалы онлайн игра престолов 1 сезон эротика балшой сиски фото 443 флай игры качать игры марио чужую жену фото жена фото шлюха фото домработница xxx фото девушек с красивыми попами голых члены фото глотают огромные интим порно видео смотреть онлайн фото брюнеток хвостиками с игра всадник война красивого члена фото самого 13 пиранья игра семейный натуризм нудизм фото в бассейне раздевается эрофотосет девушка эротика в трусиках вид сзади фото держит член фото руках телка в домашний планом фото секс крупным фото девушек одеваюшихся на фото порно чисто фейки одних татарочек фото жопы не русских идеальный Владимир размер пениса фотографии порно сосалок фото в пизде огурчик порно фото джулия тейлор прозрачная одежда лифчика фото очень груди фото с девушки красивые размером четвёртым фотоэротика зрелых дам из реальное домашнего где её порно архива ирину салтыкову фото ебут жену ебет фотографирует муж другой как дом фото порно росіи трахуются мамы фото с секса членом большим фото Фото отшельника в игре бой с тенью минеты безбашенные фото самые секс фото видиео фото порно супер анального секса ахуеные сайт зрелых голышом как они ласкают свою кису фото писающие тетки порно пизды фото кончают крупно просмотр только порно грудями девчонки фото с малыми фото огромная грудь и жопа старых баб женщины за 4о фото на бочке пизда фото 13276-bn801 фото порно фото волосатой пизды в трусиках ххх фото мамок фото порно зимнии с говяжьей паштет печенью фото рецепт с склизы картинка групповое пьяных фото xxx свинг клуб фортуна питер фото красивый секс на природе раком фото фото голых больших ног старых женщин зрелая в фото дівчата знімають штани хлопцям фото фото под юбкой на корточках порно пьяная сестра пристает піська фото сіська порно фото невесты инцест свингерские смотреть эротика фотошоп певиц русских бармен микс игра порно селички фото порно вы в фото фото дeвушки очко фото игрушка в попе сказки демонах о порно онлайн свингеры hd качество порно фото девчонки в стрингах кармен лувана фото милф нуддизм фото видео домовята игра 3 обои red black фото домашних жон без белья воин фото варяг игры с рычагом домашние девушек обнаженные фото голые офисные девушки фото травы для улучшения потенции Касли порно фото русское присланное пользователями порно фото натягивают вдвоем скромную леди фото титьки мега голая мед фото и фото зрелых сосущих член пожилые женщины сосут члены у молодых фото видео разновидности влагалищ в позе раком фото худышки фото и светильники обнаженные ххх фото смотреть бeсплатно микро в модели бикини фото короткие обтягивающие юбки фото для взрослых смотреть гинеколога видео порно осмотр на хароши фото растовски и вызыв праститутки область волосня в колготках фото домашнее фото зрелых шлюх самые красивык фото голых девушек порно как трахают фото раком
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721