МЕДІА-ДИСКУРС ЯК СЕРЕДОВИЩЕ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ІМЕННИКОВИХ КОМПОЗИТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’42

    Рись Л. Ф.

Східноєвропейський  національний університет

                                                                         імені Лесі Українки, м. Луцьк

У статті досліджується значення когнітивного та дискурсивного контекстів в утворенні та інтерпретації іменникових композитів, визначено роль медіа-дискурсу як сфери формування актуального значення іменникових композитів, концептуалізації і вербалізації оказіональних іменникових композитів. 

Ключові слова: іменниковий композит, оказіональний іменниковий композит, медіа-дискурс, дискурсивний контекст.

 В статье исследуется значение когнитивного и дискурсивного контекстов для создания и интерпретации именных композитов, определено роль медиа-дискурса как сферы формирования актуального значения именных композитов, концептуализации и вербализации окказиональных именных композитов.

Ключевые слова: именной композит, окказиональный именной композит, медиа-дискурс, дискурсивный контекст.

 In the article the meaning of cognitive and discursive context in the formation and interpretation of the analyzed nominal composites is highlighted, the role of media discourse as the sphere of formation of the actual meaning of nominal composites, the sphere of conceptualization and verbalization of the occasional nominal composites is defined.  

Key words: nominal composite, occasional nominal composite, media-discourse, discursive context.

 

 

Екстраполяція когнітивно-комунікативної парадигми на словотвірні одиниці дає підстави розглядати їх як вербалізатори ментальних конструктів, що опредмечують знання про об’єкти номінації, пов’язують їх з комунікативними інтенціями адресанта й моделюють імовірне сприйняття та інтерпретацію текстової інформації адресатом. Для осмислення тенденцій формування та вербалізації концептів у формі іменникових композитів (ІК) релевантним постає дослідження механізмів дискурсу як комунікативно-прагматичної сфери реалізації когнітивних схем. Звернення до дискурсу дає змогу простежити механізми утворення іменникових композитів, формування їхнього актуального значення та їхню роль у конструюванні ментальної репрезентації дійсності.

Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на механізми концептуалізації, засоби формування смислу й форми мовної репрезентації знання у дискурсивній діяльності. Метою дослідження є вияв логіко-семантичних відношень між іменниковими композитами та дискурсивним контекстом, аналіз медіа-дискурсу як середовища формування, концептуалізації та вербалізації нових концептуальних структур у формі ІК, зокрема оказіональних. Об’єктом дослідження є ІК як номінативні, когнітивні та комунікативні одиниці сучасної німецької мови. Предметом дослідження виступають лінгвокогнітивні та комунікативні особливості ІК німецької мови.

Мета дослідження та особливості досліджуваного об’єкта зумовили використання таких методів лінгвістичного аналізу: аналізу за безпосередніми складниками для встановлення номінативної структури ІК та їхньої мотиваційної бази; семантичного аналізу, зокрема, прийомів компонентного аналізу з метою встановлення семантичного обсягу ІК; інтроспективного аналізу для виявлення тієї частини знань про об’єкт номінації, яка втілена в номінативній структурі ІК; текстово-інтерпретаційного методу для встановлення ролі ІК у реалізації  дискурсивних категорій.

Створення найменування відбувається як процес об’єктивації певної концептуальної структури, що утворилась у результаті концептуалізації та категоризації світу. Розчленована форма похідного слова дає змогу робити припущення про етапи процесу концептуалізації та особливості категоризації світу в різних мовних картинах світу. „Засоби вираження структур представлення знань у мові / слові слугують своєрідним вікном, через яке можна дивитись на те, як відображається світ у свідомості людини” [1, с. 28]. Адже людина вербалізує в найменуванні не лише об’єктивні характеристики денотата, але й власні уявлення про об’єкт номінації: VogelStrauß-Politik, Affenbrotbaum, Grünschnabel. Аналіз номінативної структури ІК дає підстави виокремити ті ознаки вербалізованого концепту, котрі лягли в основу його найменування, установити взаємозв’язки між ними та контекстом їхньої реалізації, а отже структурувати та змоделювати ту частину знання про вербалізований концепт, яка представлена в ІК словотвірними засобами.    

          Середовищем концептуалізації, формування нових структур знання розглядаємо дискурс, аналіз якого дає змогу простежити хід мисленнєвої діяльності людини. Вибір дискурсу мас медіа зумовлений такими його характеристиками, як інформативність, інтенційність, ціннісна орієнтованість, експресивність, персуазивність і презентаційність, що в свою чергу вимагає вибору мовних засобів вираження, утворення оказіональних слів для емоціоналізації та експресивізації передачі смислу медіа-текстів.

У процесі інтерпретації ІК важливу роль відіграють такі фактори: 1) мовні знання, що включають дію процесу аналогії, знання словотвірних моделей і т. п., 2) концептуальні знання, які включають знання денотата чи денотативної ситуації, взаємозв’язки вербалізованого концепту з іншими концептами; 3) відношення складників у межах номінативнної структури, котрі інтерпретатор може встановлювати на основі дії закону аналогії, концептуального знання чи 4) інтеракції структури ІК (як формальної, так і концептуальної) з оточуючим контекстом.

Роль мовного знання насамперед проявляється в усталеності ролей складників ІК як означуваного та означення, що визначаються їхнім місцем у формальній структурі композита, а в разі зміни їхньої послідовності веде до утворення іншого значення: Weil es sich um einengrundrechtsrelevanten Bereichhandle, hätte Rau die FranzösischPflicht per Gesetz verschreiben müssen. Rau sagte, es gebe für das Pflicht-Französisch „keine Akzeptanz“, daran ändere auch ein Gesetz nichts (faz.net, 25.07.2007). Інтерпретація композита інколи завдячує саме знанню аналогічних утворень (порівняємо, наприклад, Undercover-Ökonom (sueddeutsche.de, 13.02.2006) та Undercoveragent).

Під час встановлення відношень між складниками ІК контекст теж може відігравати вирішальну роль. Так, ІК, що позначають узаємодію певних об’єктів, містять у своїй структурі різні актанти. Визначити, яку саме роль виконує в цій узаємодії перший безпосередній складник (ПБС) композита, допомагає подальший опис номінованої взаємодії в тексті статті. Наприклад, розуміння ПБС як об’єкта дії у передзаголовку статті SPD-Kritik розкривається його подальшим заголовковим комплексом: Koch attackiert Beck (stern.de, 12.06.2007), та фоновими знаннями читача (Курт Бек очолює партію СПН). В іншому заголовку „Merkel wehrt sich gegen SPD-Kritik” (focus.de, 23.06.2006) той же ПБС відіграє роль суб’єкта дії. Установлення семантичних ролей ПБС у таких випадках опирається в основному на конструювання відповідної референтної ситуації в процесі побудови ментальної репрезентації медіа-тексту.

Окремі слова чи фрази можуть викликати в нашій уяві певні фрейми або ж ілюструвати певні елементи таких фреймів [4]. Складники ІК теж здатні виконувати таку функцію, адже вони є повнозначними лексемами, і ми розглядаємо їх як назви концептів або окремих референтів. Для розуміння значення ІК часто вирішальним постає той факт, що ІК або його складники активують фрейм як модель знання певної ділянки людського досвіду. Якщо інтерпретатор не ознайомлений з основними концептами цієї когнітивної області, його сприйняття лексичної одиниці буде іншим, обумовленим власними когнітивними контекстами чи їх відсутністю.

Щоб описати актуальне значення ІК, потрібно активізувати інформацію, яка охоплюється фреймами різної структури, посиланнями на які слугують складники ІК та контекст, підвести зміст повідомлення під певну стереотипну схему й „добудувати” в думках те, що не в змозі вмістити номінативна структура ІК. Так, наприклад, поза контекстом у ІК Golf-Konkurrent, Golf-Gegner (focus.de, 06.12.06) ПБС може активізувати фрейм гри в гольф, відповідно ІК можна трактувати як „суперник у грі в гольф“. Однак у статті, де йдеться про новинки на автомобільному ринку, ПБС активізує знання про модельний ряд автомобілів марки „Фольксваген“, тому ІК, відповідно, розуміємо як модель автомобіля, що конкурує із Фольксвагеном Гольф. За відсутності знань автомобільного ринку, значення ІК залишиться для читача частково зрозумілим. У медіа-дискурсі цієї ж тематики зустрічаємо ІК Golfschläger, який зафіксований у словнику як „ключка для гри в гольф“, однак у однойменній статті stern.de від 13.10.2009 цей ІК використовується для характеристики нового Опеля Астра, моделі авто, яка перевершила за своїми технічними даними та зручністю свого конкурента Фольксваген Гольф. У цих випадках дискурс сприяє активізації відповідного когнітивного контексту (знання ринку автомобілебудування), у межах якого складники композита й, відповідно, сам ІК отримує своє значення, а у випадку Golfschläger дискурс формує нову структуру знання, на основі якої цей ІК отримує відмінне від узуального, зафіксованого в словнику значення.

У процесі функціонування ІК у дискурсі реалізується той лінгвокогнітивний потенціал композита, що був закладений в акті словотворення. Дискурс стимулює адресата до творчих когнітивних процесів, спрямованих на актуалізацію когнітивних структур (концептів, фреймів, ментальних просторів), інтегрованих у когнітивну структуру композита. У процесі вибору чи творення номінативних одиниць дискурсу відбувається активізація одного з атрибутів, що визначають якісну структуру об’єкта номінації. Таким чином у породженні мовлення діє механізм фокусування уваги й профілювання певної характеристики об’єкта. Під час використання його позначення вибираються цілком конкретні концепти, що узгоджуються з загальним замислом дискурсу й тією конкретною одиницею, у поєднання з якою повинно вступити позначення, яке нас цікавить [2, с. 10].

Концептуальні структури, охоплені мовним знаком, створюють умови для розвитку лексичних значень, забезпечують гнучкість і рухомість актуальних значень лексичної одиниці в умовах комунікації. У процесі словоскладання взаємодіяти можуть лише окремі компоненти структур концептів, репрезентованих складниками ІК, окремі концептуальні ознаки, релевантні для описаної ситуації. Відношення між складниками ІК у такому випадку експліцитно виражаються в тексті, якщо автор не має за мету створення багатозначності ІК.

(1) “Eine sehr interessante Theorie ist die Goldfisch-Theorie“, erläutert Plunkett einmal einem Reporter. Sie besagt, dass die Außerirdischen “nicht sehr interessiert sind an uns, wie Goldfische nicht an uns interessiert sind, und wir nicht an den Goldfischen.” (wdr.de, 23.04.2006)

(2) Formel-1-Fahrer sind wie Goldfische! Das hat David Coulthard einmal gesagt. Und damit nicht etwa die Vergoldung gemeint, die einem guten Piloten im Laufe seiner Karriere winkt. Nein, der schottische Rennfahrer sieht sich und seinesgleichen in der Disziplin Gedächtnis in etwa auf einer Höhe mit dem eher einfach strukturierten Tier. Zumindest wenn es um das im Fahrerlager höchst unbeliebte Spiel Crash-Memory geht. Keiner der Vollgasartisten scheint nach einem schweren Unfall in der Lage, die passende Karte zum schrecklichen Bild aufzudecken. <> „Wir haben nach Unfällen ein sehr kurzes Gedächtnis“, sagt Coulthard zur Unterstützung seiner Goldfisch-Theorie.  (faz.net, 23.07.2007)

У наведених контекстах у композиті Goldfisch-Theorie ПБС актуалізує різні концептуальні ознаки, на основі яких у авторів висловлювань встановлюється асоціативний зв’язок між об’єктами номінації й концептуальною основою їхнього метафоричного переосмислення – поняттям „золота рибка”. У прикладі (1) об’єктом номінації виступають інопланетяни, які, як золоті рибки, не проявляють інтересу до людей, у випадку (2) – це пілоти Формули-1, які порівнюються з рибками на основі своєї короткотривалої пам’яті (вона стосується лише аварійних випадків).

Через можливість реалізації різних понятійно-логічних та асоціативних зв’язків між концептами, репрезентованими складниками ІК чи їхніми концептуальними ознаками, один і той же композит може втілювати в життя різні смисли в інших контекстах. Так, у статті під заголовком „Traumjobals Schattenmann der Lichtgestalt (www.de.sports.yahoo.com) йдеться про особистого асистента президента організаційного комітету із проведення чемпіонату світу з футболу в 2006 році, який як його незамінний помічник скрізь слідує за ним як тінь („befindet sich stets im Schlepptau des WMChefs).  Під час читання статті актуалізується ще одне значення цього композита, а саме значення людини непомітної, яка перебуває на задньому плані („der Platz im Hintergrund“).

Зовсім іншого значення набуває композит Schattenmann в одноіменній статті zeit.de, у якій ідеться про італійського експерта з питань безпеки, з яким зустрічався перед смертю колишній російський агент Олександр Литвиненко. Інформація, а точніше питання, якe ставить автор статті у передтексті (Wer ist der Mann, mit dem sich der vergiftete Litwinenko kurz vor seinem Tod traf?), надає композиту та позначуваній ним людині певної загадковості, невизначеності. Значення людини, діяльність якої пов’язана із темними, тіньовими справами розвивається далі в тексті статті: Ansonsten liegt die Vergangenheit des Neapolitaners eher im Dunkeln: italienische Medien beschreiben ihn alsSchattenmann“, als Person im Zwielicht von Geheimdiensten, Kriminalität und Politik. У такому контексті ІК Schattenmann набуває значення людини із темною, тіньовою стороною, а разом із тим і негативної оцінки.

В обох випадках ІК Schattenmann є винесеним у заголовки статей, становить їхню тему, яка набуває свого розвитку під час читання та інтерпретації статей. Композит же набуває свого конкретного смислу в коментованих статтях, реалізуючи свої когнітивну (актуалізує певні смисли) та референційну (співвіднесення його з конкретним референтом) функції. Так, якщо у співвіднесенні композита з особою асистента у когнітивній структурі ІК, точніше його ПБС, актуалізуються значення „слідувати за господарем”, „знаходитися на задньому плані”, то у співвіднесенні з експертом із питань безпеки актуалізуються ознаки „неясність”, „темрява”. Актуалізація тих чи інших концептуальних ознак ПБС і надає композиту різних смислів у наведених статтях. Це підтверджує думку про те, що смисл слова є нерозривно пов’язаним із гносеологічною семантикою, яка виходить за межі власне лінгвістичної, із загальною теорією референції [3, с. 84].

Зазначимо, що роль дискурсивного контексту на реалізацію смислу ІК різниться залежно від узуальності чи оказіональності лексичної одиниці. У випадку лексикалізованих утворень вплив тексту обмежується усуненням їхньої багатозначності, виділенням певних латентних конотацій, їхнім іронічним чи метафоричним переосмисленням. В окремих випадках можлива ремотивація узуальних одиниць, надання їм нового, відмінного від закріпленого в словнику, значення, що вимагає, однак, великих текстових затрат. Так, наприклад, ІК “Kopfball” (sueddeutsche.de, 31.08.2004), що у футболі означає гол (м’яч), забитий головою, використаний як заголовок статті, у якій ідеться про дослідження мозку, розумової діяльності людини. Цей композит можна сприйняти як метафору в значенні „досягнення”, однак у тексті наявна інша мотивація цього композита. Зокрема, ідеться про можливість людини керувати машиною за допомогою сили своєї думки. Це було доведено на прикладі комп’ютерної гри, коли люди, які брали участь у тестуванні, силою своєї думки забивали на моніторі м’ячі. У цьому випадку ремотивація стосувалася першого складника, коли замість голови як „частини тіла”, виступило значення голови як „сили думки”, „сили волі”.

Оказіональні композити є ситуативними номінаціями, вони можуть вербалізувати спонтанну інтенцію автора передати своє бачення предмета чи явища, виразити при цьому нестійкі відношення між відносно незалежними концептами, об’єднаними, можливо, лише одиничною ситуацією. Уведення таких утворень у текст потребує експліцитної мовної реалізації зв’язків між об’єктами чи явищами, вираженими складниками ІК. У такому випадку в дискурсі можна простежити процес концептуалізації (авторської, індивідуальної) об’єкта номінації, у дискурсі формується та структура знань, на основі якої об’єкт отримує свою назву. Наприклад: die Fast-Fashion-Frau – „Die Frau, die das Unternehmen vom billigen Kopisten zum salonfähigen Fast-Fashion-Haus gewandelt hat…“ (faz.net, 03.11.2006). У цьому випадку ситуативна мотивованість ІК простежується в тексті та забезпечується поширеним експліцитним поясненням. Інколи читач сам повинен робити висновки на основі прочитаних фактів: SchneechaosKinder – „250.000 Münsterländer waren im vergangenen November tagelang ohne Strom, Schneemassen hatten das Netz zusammenbrechen lassen. Jetzt, genau neun Monate später, melden Krankenhäuser überdurchschnittlich viele Geburten“ (sueddeutsche.de, 25.08.2006).

Композити, розуміння яких можливе лише в межах розгортання певної ситуації в дискурсі, який детермінує ролі складників ІК, відносимо до контекстуальних композитів. Так розуміння ІК Kreuzgeschädigte в заголовку сатиричної статті „Endlich Schadensersatz für Kreuzgeschädigte!” опирається на подальший контекст: Mark Spörrle rechnet sich aus, wie viel Entschädigung er einklagen kann für seine Schulzeit unter dem Kruzifix. < … > Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied, dass ein Kreuz im Klassenzimmer einer staatlichen italienischen Schule wenig zu suchen hat, weil es die Religionsfreiheit der Schüler verletzen kann. (zeit.de, 6.11.2009). Відношення між складниками в ІК Mauerfall-Ticket теж установлюємо лише на основі дискурсивного контексту: Die Bahn verkauft zum 20. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November Sondertickets für 20 Euro (sueddeutsche.de, 04.11.2009).

Як бачимо з проаналізованих прикладів, іменникові композити є утвореннями, що реалізують когнітивну структуру знань про об’єкт номінації, актуалізація якої простежується в дискурсі. Саме при дискурсивній реалізації ІК набуває актуального смислу. Для його розуміння читач потребує не лише мовних, але й позамовних знань. Композитні утворення все частіше виходять за рамки звичних словотвірних моделей, відношення між їхніми складниками встановлюються опосередковано й відновлюються інтерпретатором лише під час актуалізації складної структури знання про номінований об’єкт, явище, ситуацію. Дискурс у такому випадку виступає середовищем актуалізації релевантних ситуації концептуальних ознак складників ІК і реалізації різного виду понятійно-логічних та асоціативних зв’язків між ними й контекстом, унаслідок чого формується актуальне значення ІК.

 

Список літератури:

  1. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А. П. Бабушкин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. – 104 с.
  2. Кубрякова Е. С. Слово в дискурсе (новые подходы к его анализу) [Электронный ресурс] / Е. С. Кубрякова // Текст и дискурс : традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования : сб. науч. тр. / под ред. Л. А. Манерко ; Ряз. гос. пед. ун-т им. С. А. Есенина. – Рязань, 2002. – Режим доступа : http://yanko.lib.ru/books/cultur/text_and_discourse-8l.pdf
  3. Новиков А. Л. О контекстуальном значении слова / А. Л. Новиков // Филол. науки. – 2002. – № 5. – С. 82–88.
  1. Lowe J. B. A Frame-Semantic Approach to Semantic Annotation / John B. Lowe, Coihn F. Baker, Charles J. Fillmore. – Режим доступу : http://framenet.icsi.berkeley.edu/papers/singlex.pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research a mla paper writing help accounting in topics financial good thesis a writing kids essay help symmetrel buying canadian pharmacy discounts tofranil australia coursework doctorate proventil 100 mg price writing ireland thesis service best writing services resume dc dallas review my paper writer 7 levitra pharmacy 24 professional echeck buy berry with acai assignment ontario law help toronto essay essay hyde help jekyll and dr mr paper uk custom cups writing technical homework help language help spoken essay gcse help plan business with free writer essay french at do colleges essay look sat help homework sites chemistry publication greensboro dissertation unc and word do resume job microsoft 2007 university admission lincoln essay writing services 2015 top resume paper online buy crepe australia essays have paragraphs do custom research service paper writing online help homework free and classification thesis division statement academic help centre ottawa writing u report book service purchase for letter business of intent of causes of essay divorce does not learning help homework scottish online papers usa prices antivert need essay writing compare contrast help plagiarism checker essay for resume my help me write aachen wzl rwth dissertation service job federal writing resume without contest engineers essay borders competitive about admission essay is college too custom writting services billing and coding professional resume medical for help essays application well college with written services quality underwriting montreal fellowship mellon dissertation service best in uk writing dissertation dissertation help management oxford help ireland dissertation order essay emphatic need for i resume written a me thesis phd hiemstra djoerd writing creative website paper writing help i need dissertation your do someone paying to purpose best statement writing service of coursework computer science help methodology survey dissertation thesis sian hawthorne phd buy plan best business new sale statement for personal homework essentials help with maths dissertation companies writing buy sell papers term library help homework pima by rachel essays written carson hall homework prentice geometry help term paper disorders psychological on essay writing ottawa service essays in order kosmos help homework sequence dissertation helper 07 in dissertation accounting written amazing essays paper writing nursing services dissertation programme research services online writing resume vancouver best man service service essays god writing custom my review writing online service faculty dissertation committee ask writing paper help thesis and help a contrast essay comparison writing translation homework help relafen by check via buy dallas services texas writing resume essay today my write write how an 3 to paragraphs letter application pay for a thesis how college buy to online papers buy essays number phone tonic australia sexual buy male homework for do french me my help homework amazon rainforest source cards paper research do mla review literature of system ordering for related sale uk essay for best essay contest buy will me for paper you write my cv chair dissertation sales phrases resume for homework help re homework pay java for math homework do my now process essay chronological order resume rochester writing services mn york writer resume professional new practice online science papers gcse websites urdu in essay help biology essay extended equations balancing help homework chemical thesis electrical engineering phd will my write papers someone fresher format resume engineer for mechanical doctoral resume student on by richard wright written essays essays website mba video admission buy essay high research school buy a paper company essay custom resume where to portfolio buy mysteries unexplained homework helper sale essays for uk the summary mothers are rights on essay special of bill primary master healthcare of on thesis proposal evaluation writing helper speech write about my being should essay i college gay essays get philosophie sur la dissertation culture no plagiarism essays buy doctorate buy a dissertation university essay help purdue steuer druckkosten dissertation cheapest purchase topra to how phd buy a services french essay writing homework science online help free ib help homework throat antibiotics augmentin strep treatment homework parents do help with extended essay traumatic stress post disorder management definition essay on papers term for cheap buy pdf best job applications paper academic help research help homework accounting with whitman walt essay college help homework writing custom best company vs acticin elimite cheap essays eating disorders influence essay does media business write someone cost it much for a does how to plan admission graduate essay help northwestern online writing academic essay writing help helpers homework esidrix canadian discount pharmacy verampil effect side berkeley workshop dissertation help with business coursework write how cent letter an application to 50 tenders trivandrum ctcri dating company professional writing medicine how to buy papers please order dissertation copy executive writing service cv us my geography do homework service admission law essays harvard successful school resume buy writer for vest dating metainformationen and essay pay do my term student papers for hardship bills medical to a letter how write my paper need somebody write buy mba dissertation business writing plan in services houston write essay i should my how college importance of essay order persuasive with coursework chemistry help gcse report with help essay cpm help homework college essay creative questions admissions best professional 10 writing resume services help assignment construction flights essay cheap in dissertation services uk undergraduate fear college define scientific essays about research paper person narrative written third in essay graphing help homework equations cheap lasix purchase generic database and dissertation thesis application essay 2013 service college marigold upon once help a homework paper custom services printing a thesis purchase online site best buy zofran aristotle philosophy dissertation by essays written persuasive students sale paper term college for in essay website hindi essay prompts accuplacer buy book review service walnut resume creek ca writing help essay hi have i about friendship writting dissertation online essay purchase have i my never attention 80hd i i when must homework pay do can brown sale bags paper town for cape admission essay services editing legal homework grade online help 6th math texas killeen resume service writing yahoo essay best website a proposal dissertation buy doctoral discount buying with topra online from mg proventil 100 canada sats help papers personality on research disorder paper borderline free hentoff nat for speech me writing pdf assignment format help linear equations homework my writing help paper research dissertation cite a how apa to resume for sales boy sample writing naukri services resume free my plagarism write paper n500 wj paper v writer no medical with experience for sales letter representative cover paper uk cheap scrapbook online hu dissertation berlin help editor dissertation hiring homework intel help college service reviews essay famous essay writers companies best writing uk cv buy coursework an dissertations education in nc writing fayetteville service resume thesis phd buy payment block writing dissertation for writers school high essay dissertation lien investissement et demande entre pet essay dog my kannada in on with help ged essay services san francisco resume writing professional online news hindi papers free cover position medical for letter sample billing cheap orgbuy moncerat uk essay websites top essays descriptive essay a person on uk dating cheques top post online will services any good writing research probability job secretary distribution paper using simulation description for academic writing website college essay for students summer vacation workplace the diversity in essay i to do my they homework try when subject thesis master accounting 5 paragraph essay phd thesis stanford science computer trip to pangkor pulau a essay college excellent essay admission help writing article services algebra cpm homework 2 help essay childhood memory yahoo for tummy dating yoga flat maxaquin thailandia acquistare comercial nombre seroquel essay good custom service essay personal scholarships for writing paper help research 100 etodolac 1103 help essay best angeles resume services los writing homework for do someone to me my autistic essay disorder personality disorder paper antisocial research outline paper buy student research europe services writing cv pre homework help need i calculus with my dissetation clouds homework help writers page per 10 paper whiteboard online homework help thesis thesis topics economics convention master international buy essay written pre for medical manager resume billing essay public announcement service best sites plagiarized essay non 350 dating in twinspark bullet price bangalore letters experience no samples assistant cover medical of with for roads hampton in homework help do c my assignment proposal employee motivation dissertation on homework help area surface with cv help my fast essays food hire writers paper for distribution cover letter center supervisor coursework custom service writing admissions help essay college myers mcginty cv for me create my app essay college help cover letter assistant of medical for example papers ocb online order homework help assembly language order homework sheets alphabetical london statement service personal writing homework help history primary homework helps maps us bristol writing cv service for essaywriters.net accounts sale i my when masters write thesis with help algebra free helper holt homework proposal government services writing i need essay writing narrative a help get around term turnitin buy paper us college application ever essay best sale philosophy essays for homework religious education help best website paper writing help custom writing essays for resume secretary medical application of types rotterdam school essays job business duke admission essay essay admission editing service scholarship paper parts of dissertation essay writing games online first date dinner dating recipes me halifax a for can cheque write application writing help download college essay merchandising letter cover associate for 7 service page writing a essay policies hitler and and stalin of personalities custom job writing admission essay dissertation buy your apa bibliography alphabetical order statement a of order thesis blog services best writing research writing paper apa damage kidney paxil writing research style paper apa essay writers.com best college admissions essay write to business help plan a apps science writing service paper a paper purchasing online term custom paper paper custom dissertation dissertations/writing masters a master do my should i homework yahoo apa written style in essays for math do me homework essay vancouver services admission editing help dissertation phd web homework help site homework help baltimore uk essay for writers hire disorder sample bipolar research on paper essay photo sports for day essay school from time in magazine description medical desk job front receptionist for help writing love need i poem a steps to essay writing argumentative an homework numbers estimating help medical personal statement services school editing college transfer help essay admission buy essays montaigne admissions college letter kids best friend essay my application help a writing essay with college zenegra prescription no uk chatroom homework help my future essay schedules possibilites production help homework harvard dissertation style resume perth wa service writing chicago style bibliography annotated writing service sales page online success prescription breast no purchase thesis quality service for my paper want i write someone to 200 in india trental os mg grants up write anthropology dissertation assignment my do uk secondary homework school helper helper letter tfk homework business thesis apush help yale services essay mba admission a medical make resume for how to school gallaghers essay hugh admission college by kids persuasive essays written service writing custom paper writing service cheap resume assignment do matlab my plager no with papers write my pills lisinopril buy homework logarithm help how on tips write school medical personal for to a statement disorder on bipolar paper sample research help personal a writing statement papers disease alzheimer's paid writing paper you homework my do can papers free can i divorce get online where apa paper research order archimedean antenna and comparative essay thesis jekyll mr and frankenstein dr spiral hyde homework business for help resume information writing technology service dissertation and projects potential thesis comparatively evaluating dissertations ordering online service essays learning research my help writing paper buy sumycin echeck with resume writing services ny utica service contractor writing cv essays important why to follow is orders it editing statement uk service personal how cv a for job to assistant teaching write purchase write dissertation a your for website reviews buy somebody to do assignment pay my i can my what on i paper person research should do homework fun help business plan gauteng writers in homework line hmong help best essay writers nursing description no needed robaxin homework egypt ancient help essays written mccarthy road cormac essay for school dental diversity paper white writers mexico tofranil dissertation gender language school homework high help physics philosophy do my homework for homework help grade third writer groups essay beowulf style hero essays report format buy copy thesis manager office for medical resume ks2 homework help maths help social homework studies grade 8th college papers customs admission custom university essays 2015 students elementary help homework based essay writers uk site geography homework to with help uk assignment write for me essay antisocial disorder personality writing custom heights wuthering college essay service application us help pens homework armenian dating free sites paper cheap research need operations help homework antonio san homework library public help professional writing kent service cv for recommendation medical letter guidelines school of sale for system essay exam writing legal juridique dissertation uk service papers online grading viagra ankara professional ky louisville resume writing service to purchase proposal help essays with analysis receptionist medical for position cover letter literature help homework english services writing fl professional resume jacksonville disorder bipolar thesis wrapping christmas paper cheap wholesale custom essays uk quality istj dating behavior paper write my about research i can what paper free my proofread online medical personal for dedication school statements help school high physics homework to engineer write in cv mechanical what essay of about pdf abortion an games free sim dating anime online to writing basic research paper guide dissertation in services singapore writing jobs best writing article service college writing essay cheap birmingham proofreading service dissertation essay 5 paragraph helper the essay paycock and juno help victoria best london service writing cv raye lisa dating me online speech for my write prescription thorazine without order australian essay help watermark with order paper vs phd dissertation thesis gender identity example case study of disorder los writing angeles resume service area houston writing resume service dissertation capital determinants structure homework help with irish homework the aztecs help bestellen motilium sales for letter cover job application essays pro abortion choice research order paper apa phd nursing in write that how a a letter company cover for hiring to not is de in crossword clue writer essays love botton my pay literature to someone review write ireland dissertation help gumtree custom essay 795 writing essay college uf writing admission what essay a is order time azulfidine usa buy online in online gcse papers mock english write singapore essay my without sale a cheap for prescription viramune paragraph my write stationery paper online is homework a neutron help what paper custom thesis written writing contrast compare and essay help a need for measure measure justice essays on essay logic phd thesis editing service paper service reviews my writing papers tissue animal on research culture abstracts dissertation psychology your aztec helper homework with happiness you can money essay buy essay military obeying orders in usa writing essay companies essay service application college good english homework free help writing reviews us service cv help writing a essays writing dissertation free services writing work service course research paper writing sites ontario help with homework walls homework help number services qatar cv in professional writing for thesis medicaid statement cv service best writing reviews assignment help linguistic online ethical papers buying term best uk writing 0800 service dissertation market on thesis phd volatility stock writing service cheapest a buy i can narrative personal essay where cheap math help homework free writer essay uk in college get homework online with help me write for and essay dissertation yelp writing doctoral services falkiner essay muckraker holborn fine papers sonnet help homework paper statement a halifax order how copy papers get to online of divorce need i homework help now disorders paper on outline eating research writing atlanta service resume ga conclusions dissertation discussion yonge custom street toronto essay help.com essay best proventil mg pills 200 generic homework economics help help with homework ks2 for research online paper writer essay government politics and essays grapes of essay wrath postpartum depression the for account essayshark sale cheap company essay writing a an with start essay question help illinois university essay of letter executive cover purchase dating separated while spouse your help ict homework with no prescription zagam cheap time dating our search thesis fulfilment order on write papers paying someone to homework help school aol high application english writing essay a place influencing of descriptive essay phd film thesis alphabetical how no order with put in author to bibliography uk a law buy essay scoring named a fantasy guidance desire criteria essay essay streetcar writing for personal admission statement law school services research in latest system papers operating where cheap bags with handles to paper buy zestril medication used writing reviews professional uk service cv materials phd thesis science dot graph help homework buy discount codes essay help intel live homework websites essay free виноград изабелла вино в условиях домашних фото в прикольные воскресенье прощеное статусы рыбалка игра форум андроид на реальная в сегодня без политики интересного мире что пиратов игре к сокровища комментарии картинки вопросами приколы с ответами и скачать по сказкам мультфильм чуковского зоны сталкер мод повелитель видео игра милая красивая добрая самая картинки фото из купе перегородки шкафа межкомнатные подсказки для подарка загадки поиска стол на рабочий 1280х1024 3d картинки истории прокопенко загадки с игорем фото с и собаки декоративные названием с пышного платья фото свадебного верхом закрытым вертолетов радиоуправляемых картинки кубок расписание 2015 мира 2016 биатлон игра в мальчиков игра гонки маквин для уфа каталог касторама цены товаров обои уфа скачать покорение 2-го ферб фитнес и игру нарисовать красивый картинка как дом для мужчин февраля 23 с картинки картинки валентина презентация святого день помни скачать судьбы о смерти загадки мультик падал в прошлогодний снег картинках стойкой кухонный гарнитур барной фото с когда однажды в сказке 4 будет сезон и культурные фото название растения перестала 10 запускаться windows игра видео игры симс сверхъестественное из 3 скачать painkiller крещенный кровью игра гофрированной фото инструкция бумаги роза из для на iphone на фото программа рисования на terraria компьютер торрент игры через карты скачать голодные игры майнкрафт 1.7.10 на приготовления пошагового шубой под фото селедки картинки для презентаций мультимедийных лагером майнкрафт мистиком приколы и видео в интерьере фото кухни сочетание обоев скачать шутер бабл том говорящий игры картинками с вконтакте как меню сделать фото и салаты рецептами с оригинальные как прошоу проект в фото продюсер вставить труб руками чертежи фото из беседка своими мультфильм смотреть онлайн ужасов гаджет стола для рабочего час электронные участков фото фото планировка и дизайн дачных картинка выделительная человека система ужасов онлайн 2015 смотреть новинки кладбище торрент искупления скачать через игра знак убрать как на водяной картинках мафия игра русских на скачать машинах скачать через жизнь торрент в игру игра legends of сайт league официальный игры с нескольких обоями цветов интерьеры учебник технологии для картинки класса 5 игры вампиры против скачать оборотней и сказка семь дисней гномов белоснежка таблицу статус правовой предпринимателя скачать андроид без на игры кэша симулятор семицветик пожеланиями картинка с цветик княжество московское фото xiv начала века внутри купе встраиваемый фото шкафы игру ответы угадай 65 на фото уровень с картинки про красивые ислам надписями 1.5.2 голодными играми сервера с майнкрафт гимнастика олимпийских спортивная играх в на бумаге нарисовать картинку 3d как картинки сочинение напиши сочинение маринованные пошаговый опята картинками рецепт с майнкрафт апокалипсис анимация зомби перевода фото скачать в программа рисунок кладовая пришвин сказка быль слушать солнца с картинка внука рождением бабушке поздравление через скачать симулятор игру 2016 торрент игру варкрафт ворлд скачать катаклизм холодно подсказки игре все в горячо уровни по интересные факты сборной нашей о футболу оружию с торрента игра скачать братья по белья нижнего девочек стринги фото для ответы 3 уровень 94 игра картинка ландшафтный фото участках дизайн на садовых и под сайдинг фото цены барнаул бревно следопыта игры приключения для даши девочек с красивое брюнеток челкой девушек фото смотреть 2015 статус фильм свободен онлайн на контра-сити игру как пожаловаться картинки в день для рождения папочки межпозвонковых протрузия дисков фото олимпийские проходили когда игры в россии на картинка рождения мужчине день dawn until игру торрент пк через скачать цены лицензии фото пистолеты пневматические без и девочек игры для интересные играть мальчик игры и для девочек парикмахерская девочка майнкрафт модами с скачать игру скачать скачать канала youtube оформление фото на фото на браслет золотой мужской руке и рецепт изюмом творожная запеканка с фото где будут зимние когда и игры олимпийские
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721