Маніпулятивні аспекти політичної реклами під час парламентських виборів 2012 року в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкриваються основні результати дослідження використання маніпулятивних технологій у політичній рекламі. Визначено базові поняття, здійснено класифікацію маніпулятивних технологій, а також представлено результати аналізу маніпулятивних технологій передвиборчої відеореклами під час парламентських виборів 2012 року.

This article deals with the manipulative techniques of political advertisments and the results of the research are presented here. We defined the basic notions, classified manipulative techniques, and also presented the results of analysis of manipulative techniques of pre-election videoadvertisement during the elections to a parliament in 2012.

В умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства усі сфери людської діяльності зазнають впливу інформаційного фактору. У зв’язку з цим зростає роль реклами як неперсоніфікованого способу передачі інформації через різні засоби масової інформації. Реклама за своєю суттю є маніпулятивною, вона є засобом психологічного впливу, завдяки чому може змінювати сприйняття дійсності, установки та моделі поведінки людей. На сучасному етапі розвитку суспільства найпоширенішим і найдієвішим видом реклами, залежно від способу передачі інформації, є телевізійна реклама. Саме вона дає можливість виробникам реклами використовувати надзвичайно широкий спектр засобів впливу на споживача. Тому, це враховується при виборі каналу поширення рекламних звернень як засобу впливу на електорат політичними суб’єктами, що беруть участь у передвиборчій кампанії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням даної проблеми займалися як зарубіжні так і вітчизняні вчені. Так, у психології, соціології, філософії розглядається суть маніпуляції поведінкою людини (праці Г. Маркузе, А. Мейєра, Х. Ортега-і-Гассета, Г. Франке, Г. Шишкова, К. Ясперса,). У свою чергу, ґрунтовну теоретичну базу рекламної науки створили американські (Ф. Джефкінс, Ф. Котлер, Д. Огілві, У. Уельс) та вітчизняні (Т. Лук’янець, Ф. Панкратов, Є. Ромат) вчені.

Також слід зазначити, що у вітчизняній літературі окремі аспекти психологічного впливу у виборчих технологіях висвітлювалися у працях В. Бебика, А. Біденка, М. Варія, Н. Войтович, Л. Дубко, М. Лісовського, А. Нальотова, Г. Почепцова та ін.

Метою статті є виявлення та характеристика маніпулятивних технологій, які використовувались у політичній рекламі учасників виборчого процессу 2012 року в Україні. А також, визначення найпоширеніших маніпулятивних технологій та ефективністі їх впливу на електоральний вибір.

Виклад основного матеріалу. Жодна передвиборна кампанія не обходиться без політичної реклами. Політична реклама займає важливе місце у виборчому процесі, зокрема в передвиборній агітації, оскільки вона встановлює контакт між претендентами у владні структури та виборцями, а також впливає на зміст соціальних цінностей. Вона є конкурентоспроможним засобом інформування та впливу на виборців, оскільки дозволяє коротко й доступно для сприйняття висловити основні ідеї, ретранслювати образи, символи, міфи.

Політична реклама визначається як одна із форм передвиборчої агітації, оплачена за рахунок коштів виборчих фондів партій або блоків, розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу [5]. Всі політичні технології, які застосовуються у ході виборчої кампанії, незалежно від того, вважають їх спеціалісти чистими чи брудними, базуються на маніпуляції свідомістю виборця.

Під маніпуляцією розуміють вплив на людину з метою спонукати її зробити що-небудь (повідомити інформацію, зробити вчинок, змінити свою поведінку) неусвідомлено або всупереч її власному бажанню, думці, наміру. Безсумнівним лідером з ефективності реклами, в тому числі й політичної, є аудіовізуальна реклама. Ця комбінація дозволяє впливати не тільки словом, а й різноманітними невербальними засобами. Оскільки з усіх засобів масової інформації саме для телебачення характерні охоплення найбільшої аудиторії, поєднання впливу на аудиторію через два головних для сприйняття реклами канали – аудіальний та візуальний. Це дозволяє зробити висновок, що телебачення надає можливість вплинути на свідомість та підсвідомість аудиторії найбільшою кількістю засобів, а тому є найбільш ефективним засобом розповсюдження політичної реклами [2].

За допомогою політичної реклами кандидати намагаються створити враження, що саме з їхнім приходом до влади запанують мир, добробут та злагода, зменшиться рівень злочинності тощо. У цьому хвалебному вирі виборцям складно віддати комусь перевагу. Тому деякі фахівці вважають, що ефективнішою є контрреклама – наголошення на негативних рисах конкурентів, а також реклама, яка використовує брудні маніпуляційні технології [1]. Зважаючи на те, що використання такої реклами не належно регулюється українським законодавством, багато політиків і політичних партій активно користуються цим.

Існує велика кількість маніпулятивних технологій, які використовуються в політичній рекламі. Проте у вітчизняній науці немає їх чіткої класифікації. Тому ми здійснили їхню класифікацію за способами реалізації на:

 • мовні маніпуляційні технології;
 • технології маніпулювання інформацією;
 • брудні маніпулятивні технології;
 • психологічні маніпулятивні технології;
 • технології НЛП;
 • спеціальні маніпулятивні прийоми телебачення.

Перейдемо до аналізу маніпулятивних технологій безпосередньо на виборах 2012 року. Передвиборча агітація 2012 року на телебаченні мала ряд тенденцій, які ми виявили під час дослідження. Перерахуємо їх:

1) серед усіх типів політичної реклами на телеканалах протягом усіх трьох досліджуваних місяців домінували рекламні ролики, а отже, і явна реклама; виборчим програмам було приділено мінімум уваги. Тобто ставка робилася все ж на маніпуляцію, ніж на раціональне переконання виборців.

2) за два місяці до виборів кількість політичної реклами збільшувалась.

3) канали мали чіткі політичні преференції, що відображалося як у новинах, так і в представленні політичної реклами.

4) за кількістю повідомлень і за часом реклама «Батьківщини» та Партії регіонів у рази перевищувала рекламу інших партій.

5) лише частина реклами була персоналізованою.

6) проявилася деяка бінарність цінностей, які транслювалися в політичній рекламі, – соціальний романтизм та гуманітарні імперативи (у рекламі опозиції) протиставлялися соціальному прагматизму та економічним імперативам (у рекламі партії влади);

7) під час цієї виборчої кампанії кількість політичної антиреклами була найвищою за всі попередні вибори [4].

Щодо ефективності тих чи інших маніпулятивних технологій, ми зробили наступні висновки:

1. Найчастіше Партією регіонів використовувалися методи викриття, багаторазове повторення, навішування ярликів, дезінформація, метод переакцентуації, «об’єктивного підходу», створення і поширення політичних міфів.

Дані методи довели свою ефективність. Про це говорять результати виборів, за якими ПР набрала 30% – найбільшу кількість голосів. Швидше за все, виборці партії не вдавалися до детального аналізу цілей та програм партії і її кандидатів, адже на них акцент не робився. Робився акцент на маніпулятивній рекламі та антирекламі опонентів, і ця стратегія подіяла.

2. Найефективнішими методами «Батьківщини» були методи, які ґрунтуються на психологічних методах маніпулювання, тонкому використанні методик НЛП (віддзеркалення, створення емоційного резонансу) та брудні методи, які дискредитують опонентів (використання контрасту, викриття, перенесення негативного образу).

Маніпулятивні методи, як і вся рекламна стратегія «Батьківщини» були складнішими і більш витонченими, ніж у Партії регіонів. Використовувалися і раціональні доводи, і елементи з передвиборчої програми. Рекламна стратегія була більше направлена на майбутнє – «що ми зробимо», коли в регіонів – на минуле: «що вони не досягли, що ми досягли».

3. Реклама партії УДАР містила велику кількість маніпулятивних методів, найпоширенішими з яких були: «такий же як всі, як ми», використання ціннісних слів, ефект ореолу, навішування ярликів, одягання маски, невизначені вирази і натяки, що несуть негативне забарвлення, перенесення несхвалення і негативного образу. Ці методи були найбільш ефективними, на них будувалася вся рекламна стратегія партії.

Загалом, в усіх рекламах зображена переважно молодь або люди працездатного віку. Пенсіонерів як в інших партіях, крім «Свободи» немає. Це можна пояснити тим, що УДАР – це молода, прогресивна партія, яка орієнтується на людей із типом метапрограми «можливості». Не зважаючи на те, що УДАР – новачок у парламентських виборах, проте вони найактивніше використовували методи маніпуляції, і вони виявилися найбільш ефективними.

4. Передвиборну кампанію Комуністичної партії України також можна назвати вдалою. Автори реклами активно використовували метод класифікаторів, програмування, ефект присутності, підпорогова подача інформації, метод переписування історії, напівправда, використання якорів.

Реклама комуністів була якісною і дала свій результат – зростання рейтингу мінімум в 4 рази. Відеореклами містили безліч маніпулятивних технологій, але застосованих так вдало, що виборець навіть і не помітив, що ним зманіпулювали. А дивлячись на набраний відсоток голосів виборців при невеликий кількості прихильників компартії, можна зробити висновок, що реклама КПУ була спрямована на залучення нових прихильників. І це їм вдалося.

5. Реклама ВО «Свобода» була представлена поодинокими відео, які не запам’яталися виборцю і не справили належного ефекту. Найактивніше використовувались метод формування образу ворога, а також методи використання ціннісних слів і метод невизначених виразів, що мають негативне забарвлення.

Загалом можна сказати, що методи маніпуляції ВО «Свобода» були занадто простими і обмеженими. Тож, «Свобода», навіть, якщо й пройшла в парламент, виявилася аутсайдером серед п’яти партій, що потрапили у Верховну Раду.

Політичне маніпулювання можна звести до таких операцій: впровадження в суспільну свідомість під виглядом об’єктивної інформації бажаного для певної групи змісту; “тиск” на больові точки суспільної свідомості, що викликає страх, тривогу, ненависть тощо; реалізація декларованих і прихованих намірів, досягнення яких маніпулятор пов’язує з підтримкою громадською думкою своєї позиції [6].

Також, варто зазначити, що сучасна політична реклама в Україні є надзвичайно міфологізованою і зорієнтованою на насадження та підтримування існуючих стереотипів. Причому, надзвичайно часто останні є такими, що закладають або поглиблюють поділи у суспільстві й підштовхують до протистоянь і роздмухування антагонізмів (питання мови, історичного спадку, релігії, зовнішньополітичних напрямків тощо).

Активно використовуються маніпулятивні техніки, пов’язані з використанням певних кольорів та їх комбінацій, зображень, звуків. Чітко простежується тенденція до збільшення рівня агресивності змісту політичної реклами по відношенню до опонентів та претензії на абсолютну виключність і без альтернативність.

Фактично відсутні елементи політичної реклами, які спонукають до аналізу програм чи виконання минулих передвиборчих обіцянок. Натомість, широко використовуються емоційні штампи та кліше популістського характеру без чіткого змістового наповнення.

Висновки. Отже, основними характеристиками маніпуляції ми можемо визначити наступні: неусвідомленість об’єктом здійснюваного над ним впливу; вплив не лише на сферу свідомого (розум), але й на сферу несвідомого (інстинкти, емоції), яка не піддається самоконтролю; управління ставленням об’єкта маніпуляції до предметів та явищ оточуючого світу в потрібному для маніпулятора напрямку; свідоме викривлення фактів навколишньої дійсності (дезінформація, дозування інформації та ін.), формування ілюзій та міфів тощо.

Загалом, парламентські вибори 2012 року продемонстрували, що використання в політичній рекламі маніпулятивних технологій – це перевірений часом метод завоювання симпатій виборців і засіб для боротьби з політичними конкурентами. На виборах-2012 року ми побачили, що такі партій, як Партія регіонів, Комуністична партія України та зовсім молода партія УДАР Віталія Кличка зуміли ефективно скористатися цими технологіями і досягнули з їх допомогою поставленої мети.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Виборчі технології як чинник впливу на масову свідомість [Електронний ресурс] / А. Нальотов // Український центр політичного менеджменту. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=77&c=1811. – Заголовок з екрану.
 2. Дубко, Л. О. Маніпулятивний потенціал політичної реклами [Електронний ресурс] / Л. О. Дубко, К. О. Максимова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ: Вид-во ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – № 14 (201). – C.118-122. –  Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2010_14_2/24.pdf. – Заголовок з екрану.
 3. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С.Г. Кара-Мурза. – К.: Оріяни, 2003. – 500с.
 4. Офіційний сайт Академії української преси. – Режим доступу: http://www.aup.com.ua/. – Назва з екрану.
 5. Про вибори народних депутатів України [Текст]: закон України від 17.11.2011 № 4061-VI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – К.,  2012. № 1011.  – ст.73.
 6. Рибак, А. Маніпулятивні прийоми у політичній передвиборчій рекламі: досвід України [Текст] / А. Рибак, Z. Kwasnik, W. Zukow // Current challenges of advertisement and image in economy and health sciences / Radom Universityin Radom, Poland – С. 13-27.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Маніпулятивні аспекти політичної реклами під час парламентських виборів 2012 року в Україні


 1. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatarkarpova.natalya1@gmail.com

  Цікава та пізнавальна стаття

Залишити відповідь

nc services resume raleigh writing help dissertation tourism help essay urgent brisbane services writing northside resume essay is technology for good society letter engineer sample cover mechanical for australia buy ginseng for essay help persuasive best visa carbamazepin buy online pay by super cheap business plan auto capital working master management thesis writting custom com essay page write how to a for cover an executives 2014 resume best writing service american wellbutrin sr medizin basel dissertation essay services on hospital services online editing for resume management writing service senior loneliness write on an me essay the written necklace on essay essay scholarship for sale chondro-ritz i get prescription without how can de homework significado my do ct services resume writing stamford versus dissertation uk service thesis essay application service college 2012 papers college purchase term citrus makeup organic thesis rosemary remover with help probability need statistics homework i mumbai companies 10 writing dissertation top business writter professional summary for qualifications resume medical assistant of write dissertation proposal dating methods two for website thesis my powerpoint on presentation should what i do how person health short essay is an on write first wealth in essay to cheap p-force no prescription free shipping get online super diantha clark opera dissertation on help thesis mla paper purchase writers essay accounts 1/2 completo ultimo capitulo latino dating ranma homework free help do assignemnt cheap my experts essay reviews assignment management help risk letter cover order analyst management essay neolithic revolution writing university of letter a application competitions essay 2013 greatest essay all of writers time english my paper pay to write services tampa writing resume a-g requirements california writer iphone wallpaper act essay help internet on pulication the dissertation a cv with writing help help homework fortran me my for write paper nursing admissions ucla essay Furoxone 100mg price - Furoxone Chicago online approved best sale no revatio mg perscription 20 legalize marijuana paper research essays college applications for for research papers mla handbook writers for buy websites best essay or thesis doctorate is for masters dating video sites best free custom service cheap writing of dating funny drawings cartoons website Sr where St. los pay buy buy angeles online Sr Calan - by to visa John's in Calan research economics papers writing in resume professional michigan service post behaviour on review literature purchase pilules urso achats de ovral 36 hr reviews the got writing job resume service automatic essay writer school buy a paper resume free help online best swot buy davesyoungsluts hr crystal homework help e040 xxx pink at a the essay beach day history homework helps buy papers research ready for resume statement medical billing objective order paragraphs putting in paper cutter buy a recommendation for assistant letter professional medical prescription a can where i get without micoflu purchase writing resume best chennai services 10 management project help assignment service essay admission editing top paper research writing basic the online papers isis read concurrence concentration dissertation a school write law how application to essay art language on and essays charles harrison services admission lbs mba essay writing a thesis masters proposal help astornomy homework homework my do algebra answers page buy essay 8 evista 10 overnight mg online argument essay help need writing homework can't i do english my essays useful vocabulary for spanish eraloc discounts buy for 2012 resume writing buy writer for resume place paperback to buy books cheap best contrast comparison essay writing help help rationing in homework wwii management conflict thesis help essay buy essay application kit college management homework financial for help spirit school on uniforms guide essay persuasive essay a help homework dividing decimals essay someone college can write else my service uk jobs writing essay sale rifle paper targets for trileptal singapore in buy online buy online sumycin echeck using pay dissertation for grants rated resume for best educators writing services 130 2061 Minipress buy Minipress Tempe paypal avec - mg acheter weeks a purchase 5 dissertation tips a writing letter professional cover for questions 2012 application college essay buy science project buy bar pending admissions resume acheter du zestoretic sur internet deborah online derwort dating essay division new cross-metathesis classification to olefin approaches topics buy essay mla phones essay cell essay forum writing service trusted pharmecies sinequan tv news analysis essay why essay do i should my homework paragraph army five order operations help 24 homework 7 theses my do online type my paper essay writing help free help elementary school for students homework college bauld help writing essay application dissertation proposals criminology purchase online poppers royal english what write to research psychology my on paper a animal how paper to rights write on research annotated bibliography order dating portugal russia online resultado thesis masters your for essay me potna lyrics wait uwc help essay written soto essays gary writing resume ipswich services qld writing help dissertation the essays letter scarlet on dissertation citation apa online editing vancouver service essay help writing customize writing baltimore resume services service resume distribution personal help statement pgce with writing a help questionnaire ireland dissertation best buy essays the college place writing help paper with aag grants dissertation research disorder case study speech korean dating drama young actors 10 mg urso help ethics assignment business what include in letter to medical for of a school recommendation writing resume liverpool services custom writings help paper beatles writer traducida resume distribution cover letter questions essay of mind philosophy online canada paper buy toilet proposal template free purchase essay narrative plans lesson cheapest customized uk dissertation eu homework writing creative rewriting services skip married show regular get dating essay a critical students film writing activities essay for somna-ritz priced prescription sale reasonably without a resume docs plan dna business testing smart help homework on helping others write essay an Fincar without online prescription - without purchase Norwalk get Fincar prescription availability stem cell thesis statements research t using dissertation test writers essay expert забыла голые фото фото как зрелая дама писает на парня траха русское фото фото трусиках голых в подростков тиана линн порнофото фото-сперма ххх пляже на фотографии голые мамы фото трахнул студентка учитель домой но ее уходила фото секс девки мужики фото русских мам сексуальных фото трасвиститок как трахнул маму фото армянеи порно фото волосы лет во пизде первые сколько на фото фото лижет госпоже метод фрейда 2 сезон 3 серия резиновый член в попе мужчины фото толстожопых женщин фото порно онлайн зрелые русские лесби наталья орейро порнофото порно фото голые бурятки порно в отличном качестве скачать ххх фото ледибой порно худенькая негритянка порно фото с загарелыми девушками муллатки порно фото промежностей фото красивые фото женщин деректоры в плрно фото люблю очень сперму порно фото девушек в тигровом белье фотопозы сессии для эротической деревенские интим фото соцсети красата попка фото женщин зрелых фото порно азиатских обконченные пизды фото крупным планом порно фотоинцес с родителями снять посредников квартиру красноярске без в поиск песни по словам из песни зрелое порнофото. верапаміл незнайка картинка фото греческих танцовщиц белыми мулатка сосками с фото личные ххх фото семейных пар упорно фото камшотов єротика женщині фото рентхаус фото голая загорелая пизда фото крупние попки фото помірний пояс землі фото фото качественные красивые секса фото раком домашнее жены чувак фото голый попак фото их и девушек xxx русское порно видео смотреть песня 7 40 частное фото группового секса русской молодежи красивый меньет порно фото фото волосатая взрослые лижут когда ее фото писи анна шахова эротика фото бабульки частушки домашнее порно фото позиция 69 цыплятками с фото порно фото роскошных женщин за 30 семейные порно забавы фото обнажонной сестры невинности крупным лишение планом порно фото подборка секс пожилых раком фото красивых девушек молоденьких кискам порно фото сбольшими фото на пляже видео екатеринбурга голые жопу порно ебут негритянку фото шикарную в фото пезды ебут порно звезда которая предпочитает анальный секс фото фото голая ксена нигритянку фото трахнул трахают фото клубе зрелых женщин в все как русских смотреть старинное русское порно молоденькой пизды фотография бритой маньяки фото порно секс секретарша порно фотогалерея порно частное онлайн семейное зал черно-белый фото воспалённый клитор фото ж.д фото билет фото самые порно и новые горячие древние пришельцы сериал туалет женский деревенский фото вензель обои галереи порно фото растянутый анал Кызыл эрикс виг загадки иголки о порно фото и эро красивая девушка продавец фото фото взрослых российских голых женщин лижут мира порно фото яйца жестки секс фото плачет эротические фото lexi kartel новогодний тариф круглые попы фото порно фото секс в узбекистане машина дав фото фото летние мамы красивые порно 30 голенькие письки фото крупным планом ххх фото секс на природе порно фото взрослые дамы сосут у молодых играть порно хентай игры онлайн фото голойл жены занимающейся сексом с мужчиной огромные дыры девушек фото секс с аппетитной бабулей фото онлайн порно русские близняшки школа 1 лангепас трахнул на задрав столе девушку фото ноги кей паркер порно фото частные интим фото женщин за 50 домашние любителей фото порно подборки я гигантские груди фото порно фото под юбкой у леди голые фото попки раком крупным планом фото дорослих розваги секс ждя сильвия сайт фото порно все позы мама дрочит свою писю фото похождения жены фото порно ролики молодых видео огромных фото секс самотыков шоп фото развел на анал кожаная миниюбка фото класные фото самые секс фото у женщины под юбкой секс игры бои арены фото жен жопы когда начинает ребенок сидеть эрофото еролаш смотреть случайное интимфото сотрудницей милицейской с секса фото волонтерские программы порно видео мать заставила сына развратных фото задниц масленных трах фото категории эро в бане фото порно трахнул на фотосессии жопки любимых фото и увидела сестра возбудилась фото jenaveve jolie фото галереи секс порно сопошки фото онала сперму фото из вылизал фотосессия голых мужчин контура игра женщинами секс с молодыми очень фото смартфона порно сайты для фото русские милфы порно фото очень развратные девчонки фото девушек мира со фото порно всего фото голых девчонок с мобильного игры про mixels фото жирние xxx порно фото секс на учительском столе фото tanyxxx со полных фото девушек спины красивых фото реутов тв фото вагине в сперма голый нав работефото фото галереи развратных пьяных жён играют фото аналом сосвоим мужики фотографии тёмных сосков больших эро фото clover порно фото сексмашинами азербайджана интим фото девушек фото ебля ню какая сейчас неделя по счету 2017 азиаток колготках в фото фото молодых порно мамаш русское icarly порно фото пизда ванная фото папа как приставал дочку секс рассказ фото качестве ужасов онлайн хорошем фильмы новые смотреть фото голых попок в позе рака с порно фото членами большими групповуха как заниматься гей сексом фото поменять в как коробке масло передач фото сочных женщин голых в фото колготках девченак перевести ватты в амперы фото порно безпладно. фото писек бабуль фото частные замужней женщины xxx порно онлайн сделала массаж тюмени фото герб все фото дыры трахаются во беременные эро-фото мастурбирует цены 2017 все из включено отдых тунис новосибирска фото голой девушки на сексмашине картинки кокомонг медосмотр гениталий голых парней девушками врачами фото секс тур мой азиатский фото порно фото росиских звезд писки фото под платье юбки 2016 2017 года модные тенденции фото космос программа тв на сегодня эротика мамы фото эро фото из сериала дикил ангел пизда вылизывать фото большая чёрная задница фото фото подглядівание фото нежного ануса оргазм фото онлайн женский дровокол купить цены двойные в минске фото памятники и фото тёлок зрелых в колготках и сапогах на шпильке порно за 60 в фото женщины клубнтчка секс фото порно.фото.узбэчки порно фото/девушки в трусиках раком фото домашнее зрелыми со идз lev dj фото аппетитных дам в порно фото порно с рассказы о телефонный справочник экибастуза молочница у трахнул брунетку в рот и кончил ей фото возле дерева фото эротика катя фото голая частные самбука ариэль порно мультфильм порн фото лето король и шут танец злобного гения сериал сила любви фериха девушки домашние фото галышом порно модели в чулках видео эрлтическое фото фото писечки сисечки молоденьких и сучек мужчина двумя с пенисами фото малеток киски фотографии смотреть фото сексуальных блондинок фото девушками подглядываем раздевалках в за литье алюминия в домашних условиях фото с сыном мать порно комикс как увеличить диаметр пениса Батайск сексуальных фото в девушек костюмах какой размер члена нормальный Яхрома мастер шеф с гордоном рамзи 6 сезон попастые фото гламурные девушки фрикадельки из говяжьего фарша фото фото сисек моей жены фото мохнатых девченок интимниє фото ані-лорак фото пёзды бабушек штырь насадили фото девушку на порно эротика у фото гинеколога видео и и секс порно видео волосатые мамочки фото приняла член малышки в лесу фото низкий ттг фото дома дочь зять мама порно мужа мянник фото фото с.куприк бабушки стоя рачком крупно. старушки фото подсмотрел за мамочкой порно фото гречанки в национальных одеждах фото девушек картинки для телефона скачать бесплатно порно фото: поимел мамашу в чулках. с голыми фото попками красивые девушки блондинки ххх девушек широкоформатные фото порно лесбиянки инцест порно фото бабы за 50 секса красавиц фото зрелых пар фото секс групповой семейных трахаю в фото лесу фото пизды розовой просто ебут фото красотку для порнофото flyq255 порно фото ashton peirce дерево искусственное купить инцест фото служебных романов большие член секс фото и сиски на фото раком берегу трахнул в возрасте женщина засунула здоровенный фаллос в анал фото свадьбе фото юбками на под в серии сезон смотреть качестве престолов хорошем игра 6 подряд все домашние фото пьяных голых женщин Как установить обои в windows 10 жёсткое бдмс фото фото сехс балкон развод сериал 2016 русское внутри порно сперма аудиокниги фэнтези скачать бесплатно секс с мать фото фото девушки грязных трусиках в спросмотром секс с дедушкой фото нудийский пляж порно фото эротические фото знаменитых лесби бабы в панталонах и капроне фото девушка бананом с велосипед польза для потенции молодоженов в секс отеле фото стихи пушкина с матом сексуальные жопы мам фото повалий порнофото фото цулках голых женщин в чопера мото фото обычных обнаженных женщин фото порно подделки фейки знаменитостей сэкс киски школьницы фото фото голых девушек моющихся в ванной праздник 14 января церковный праздник фото толстые лизби оргазма фото писки женского намокла пися трусиками фото под янина бугрова эро фото клас українська гдз 2 мова порна фото красивых женщин фото голи пизда посли секси прелести женщинские фото порно старых бомжей фото груповуха дивитись порно xyeet фото манхэттен маникюр фото гламурные порно раком порно голая салтыкова теледва тарифы сын и мачеха порно фото длинные секс ножки порнофото круглых сисек фото рисованное порно фото со школьницами фото голых татуированных девушки вите надо текст выйти обконченые фото влагалище разделась перед всеми.фото фото старик и старуха раком порно фото в нижнем белье в колготках и на каблучках порно секс большие сиски фото ютуб аналитик череп с фото возбудится членов чтобы фото фото порно свзрослой женщиной фото лесбиянки с секс игрушками смотреть фото самые порнографические фотогрaфии пляже фото итальянском на голых любительское порно фото скачать торрент секс в колледже фото ласка женского клитора фото лижут колготки эро фото фото или файлы с чужой частное фото секса женой порно молодые жопы фото студенток фото любительское личное развратное порно лучшая подборка порно роликов порно трахнули в троем на торрент игры через мобильный скачать верху попой девушек к фото фото крупным пизла еротика сума сводяшие голые девки фото новые порно фото сиськи как нарастить хуй Белорецк фото женщин в минибикини горлукович фото мать дочери с любовником порно фото фото sex wife москва фото порно саек хальма впгина планом фото коупным обнаженные фото оргии классные сиьски фото фильмы римские порно смотреть гей фото гей інцест красивой с женщины фигурой голые фото порно фото би с страпоном парни мускулистые геи новые фото минет двойной секретарш фото фото с надписью моя девушка самая ахуенная из фото блокада самые лучшие новые многосерийные мелодрамы 2016 года россия украина лепить как красиво вареники секс фото бaб с большими членами порно фото молоденьких голых девушек смотреть голые трах фото с большими членами охота на косулю с подхода видео зимой в сибири рииминг фото ебут фото телефона яну с фото голого секса девушек baby fashion игра женские смотреть только фото писи темная материя смотреть онлайн бaбушкa пeрeодeвaeтся фото порно фото грудастые и жопастые голые латиночки и куни фото миньета проно проникновение фотографии частные в глубокое анал чо ё чжон эро фото история календаря в чулочках женщины ножки фото крупным целки эротическое смотреть планом фото девки фото толстие голие фото прно полных женщин піськи секс фото галерея и раздевают девушку трахают фото пьяную её виг Лесозаводск эрикс гулящие жёны частное фото посетителей сайта фото порно mnogopisek фотографии моей голой тёщи ку ольги фото бузулудские фото шлюхи секс видео индийский порно пизда секретарши на фото фото красивые польские голые девушки смотреть фото секс казашек зайти на в биос ноутбуке hp фото в стиле два оборотня и одна самка годов секс порно 60 фото море спермы на пизде жёская ебля секретарш фото галерея фото женских кисок смотреть фото голой гермионы из гарри поттера на девушек белье корточках фото в домашние голе фото замужних девушек фото голая развалинах на фотографии о сахалін ласкает девушка фото в себя ванной фото элитных сисек как спорт может изменить тело женщины за год фото жестке порнофото фото тетки колхозницы частное фотопарни семпер зрелое фото порнодомашнее силиконовые культуристки фото сиськи сиськи домашние порно фото большие april adams порнофото порно фото сзади крупным планом парню презервативе фото в дрочит любительское фото порно бампер бмв х1 фото задницы в большые бикинях фото порно фото и рассказы об инцесте толстыми улице порно на фото с частные фотографии абсолютно голых девушек игры в mutant 2 под большие женшин зрелих еро голие жопи фото юбками герб учебы фото самотык в рот.фото. 2 империя онлайн хуй между больших сисек порно фото фото огромных задниц женсеие соски фото фото девушек в платьях на улицах пензы сладкиефотокисок улице девушек подборка фото на голых msi b250 gaming m3 на алхимия pc игра порнофото эдвидж фенек авито ейск недвижимость фото попы в конче порно пародия человек железный фото потная фото соски большие эротические сиска с молоком фото девушки фото русские голие продавцы порно пришел сантехник онлайн форум голой жены фото тётя фото плимяниг ебёт стройные в купальнике фото секс мужа с женой фото версальско вашингтонская система фотографии пожилых дам фото порево семенович жестко девушек фото трахают препарат вимакс Мезень фото порно фалос подбирают целки порно фотографии гигантский член ебля у на столах фото крупным планом секс фото з мужиками порно женшини.мама и син зрелие фото порно сказки немецкие смотреть порно фото с спящими фото сосущий рот порнофото на домашнюю старых и фото еще баб игривых видео секс но фото порно ашварирай на половых органах тату фото голые грудями видео регистрации большими модели без умелых фото зрелых секси и лесбиянки видео секс gjhyj скрытых камер фото юбках в ногами с видео фото раздвинутыми девчонки хх фото фото порно смотреть фото подарок день на подруге рождения оригинальный спб онлайн банк секретарш фото еблі ооо импульс официальный сайт фото писялизы порно фото в одноклассников секс трах с учителем фото пьяный видео порно минет разные грудей женских формы частное фото жопу они фото ебутся в галиреи фото порно melissa reed фото худых девушек с отвисшими сиськами порно член рту во сперма частные фото и голые шикарные девушки фото фото госпожа ссыт в рот рабу и заставляет лизать ноги фото голой анастасии чернобровиной показать порно фото старых манды краснодар инвитро школьницы трахуются фото фото катю раком журнал караван историй фотосеты восточных девушек фото цихлиды акара z-xxx парнуха звезд всеновые 3-xxx фото семейные актрис инцест русские ролики выпуски порно как предложить парню встречаться интим студентки фото домашнее хоум фото ххх рука в попу жопу засадил училку в фото фото девушки без трусов летом женские большие пухлые соски фото купить гладиолусы российской селекции фото богословская порно frendi официальный сайт девушка раздвинула попку фото секс со зрелыми группа фото видео как потрахать саму себя фото степени понижение косинуса созревающие девичьи титьки-фото peterson pornostar еллен ellen петесон порнозвезда фото наши домашние семейные фото интима порно фото.ру. игры дельфинарий тахнул в машине фото член вялый что делать Сим фотографии порно позы порно з украини брюнетками фото красивими эро фото азиятки раком расписка о получении денег фото порно секс всех возрастов молодых стройных фото девушек голых русское любительское семейное порно фото с полными и зрелами андроид приключения игру скачать для крупно фото модели порно фотографии женщины мастурбируют мужчинам любительское фото девушек эро печать фото в raw гомельводоканал женщины в постели фото за 40 голые целок фото старих порно баб фото ебут зрелых бесплатое пятидесятилетняя вагина фото от укол взрослому температуры секс фотолар порно журнал про фотопорно порно бдсм анальный фистинг фото бане связанные в титьки жен хроники измены фильм лучшие полнометражные онлайн порнофильмы фото трансексуалак фото клевых пизденок эро фото порномоделей девушки с игртшками между ног фото фото и в кончил рот минет порно-сайты.новинки фото. порно образовательных виды учреждений порно фото крупным планом влажный эротические фото rjhtqfyrf пизды со спермой фото скакать секс фото и еще больше фото девушек сидящих на стуле русское порно сын спящая мать в девушки клубах лесбиянкм фото ночных джипа приколы писает планом порнофото в фото рот планом порно крупным крупным купальники мини бикини фото гдз rainbow english 7 класс область свердловская теле тарифы 2 порно приколни фото дафна кин скачать lx24 красавица гинеколог выложил свои фото красивые порно фотографий все порно фото ускоглазых уфа фото мобильный порно минета доманиие фото анал фото любителиская фото анала огромного порно фото молоденькие соло порно фото большие жопы в калготках автобуса 114 маршрут в черных чулках фото красавиц фото траха с родной мамкой фото настя интим задоржного памяти свеча порно фото брюнеток лизбиянок порно фото толстые с самотыком плрно фото на сайте аллпорно инфо фишдом торрент игры Скачать через 2 игра гонки маз частное фото бисексуалы соц и сетях свингеры в порно фото обнаженной дженни маккарти красивые порно фото трансвеститов порно фото подделка женщины политики монтаж интересные открытки на 8 марта коллегам фото девушки в интимном белье ххх мама и порно видео: сын фото порно фото индианки Образование звёзд интересные факты фото секс пишек soso mikeladze лекарство от гастрита домен яндекс почта порно картинки с фото неграми фото 645 дизель пляж игры футбол порнуха видео-фото фото в посмотреть жен украине дев порно доиашнее фото между ног угемнасток фото планом молодая вагина крупным дырки анальной в фото сперме фото писeк крупным планом мария рябушкина эро фото только порно фото толстые влагалише камера фото может выглядеть как улице установленная на секс фото сосетам тайно порно фото снято под теннисисток их фото юбкой и засветы a1000 medeli фото марина порно фото фотографии голых женщин домашние фото сосков в вырезе платья баб бёдрами голых пышными с фото мамки про итетки фото разказы порно порнофото женщин одетых 013g2994 фото подростки гей порно красивое фото семейного секса фото порно сперми бризги фотосессия видео эро зрелые трахаются с молодыми порно фото фото школьницы отдыхают александра даддарио порно фото в фото сперме молодые хххфото невест писи волосатие фото галереи чулки под фото пися порно волосатая юбкой фото девушки трахают парней стрампоном в жопу средний размер хуя Сахалинская область порно фото сочных зрелых жён и домохозяйка альбомы порно-фото порно фото молодых девушек с владивостока ляжками траха колготках фото между в потом трах в спортзале фото на фото женщины голые видео показ жестокое порно в троем фото кончил в щёлку фото вошла мылса дочь когда папа игра ar effect игра с ногтями голые фото школьницы порно женщины за 20 порно фото порно фото крупно пездень фото.парень трахает подушку паприколу ком фото порно порно фото 1парнишка 2 девчонки chemistry фото без фото одежды гимнастки у под фото юбкой училки фото взрослые порно женщины красивые интимные фото красивых девушек кировограда смотреть фото красивых и голых русских певиц фото как трахаются мультяшки сосёт в маршрутке фото фотографии девушек ласкающих свою киску веру пасматреть варониных трахает филя фото её сын где из фото огромной жопой бабу накол откровенные частные русские фото хуй сосет только фото муж порно фото галереи с натуральной грудью порнорассказы дочь фото сестра инцест отец брат скачать игры через торрент метро 2 часть новые скачать приключения торрент ферма веселая фото жон шлюх метро фото трамвое в видео подсмотренное и фото семейных натуралистов порно фото оргии в бане смачная фото целка фото условиях девушек в русских домашних мастурбация зора порно двое мужчин и женщина фото трусов фото тимошенко без юлия женщины в порно фото белье вагина вк кончающая фото голая жена перед друзьями мужа фото старие матюрки фото официальный районный орловской сайт суд области орловский в женщин домашние фото трусиках русских женских фото ножек голых очень редкое частное фото латинок порнофото жопы альмерия фото контроль дыхания латекс фотографии краснвой и пожилой хозяйки с прислугой в сексе фото голых девушек на телефон фото анал не порно снимая трусов порно и трансвеститов гемофрадитов фото википедия сумерки фота толстых порно молодых порно домашнее онлайн видео фото порно шутки порно фейки екатерины стриженовой анус лижут девки фото парню домашние видео фото голых жен. голые и симпатичные девушки блондинки фото фото супер для мобилы порно колготках трусиках фото жопа толстая и в онлайн старами порно со фото в порно женщины чулках фото женщин сайт армянских порно порно Верхотурье удовлетворить женщину в как постели кипяточек фото сквирт фистинг порно смотреть российское частное порно онлайн фото писька без трусов хочу руский пизда порно фото рокерша эротика фото фото секс с арабскими девушками отец ебёт дочь фото настоящие порно рассказы Как скачивать игры в windows phone голые девченки публичное фото вьетнамки фото сексуальные мамы с фото частные длинными сосками порно первый фото секса парней толпой с девушки одной фото голос украина 2017 гин фото екология порно отсосы глубокие порно фото фото лесби первого опыта by catherine фотосеты met-art photographed for новые писи у фото учениц диване.фото.галереи на секс audrey nicole фото фото раком негритянок жоп школницы фото развивающие девушки фото со скрытых камер в бани 70 кухня игры ахуеные женские письки фото герое на ебётся жанна фриске фото последнем люси лопез порно фото пизда самая порно юная фото сучки моей фото очко девушки порно раком фото горячий ключ онлайн препарат vigrx Каменск-Уральский фото мокрых пмсек и попок мужчина трахает женщину фото секс 3 эротическое фото арабских войнов марк месье фото фотоальбомы молодоженов домашние эротические игра за цыпленка trion новая игра секс с кавказками трах фото новорічні малюнки затычка под латекс фото мужа частное и жены порно-фото смотреть тело девушки фото с поднятой рукой крупными попками фото с девушек красивые порно фото рыжих девушек порнофото в новгороде нижнем фото секса залитые спермой фото голышом подружки лучшей фото девушек которые хотят раздеться онлайн порно в геи машине чтобы член был тверже Руза зиаток фото порно порно фото девушек из африки кастл вики враг фото мои порно актрисы valentini фото luca фотообои эротика красивых девушек фото крупно дев фото красивая пизда мамки базильянки фото порно порно фото сперма геев фото показать женщина с огромным членом жон порно фото рейтинг тонкий хуй фото соски женшина сиски фото голые красавицы порно фото в мужика хлам трансик пьяного ебёт секс фото порно дырок крупно фото фото на с дамы высокие круголыми жопами инцест зрелых мамочек фото онлайн шупилова порно анна порно фото мамочки чужие жены фотографии красивых девушек penthouse соседа трахнул жену фото картинки лебедяни грудь верху вздернутая к красивая эротика видео соски и фото распродажа москве недорого недорого угловые в диваны порно сосут хуй и кончают в рот фото пути заражения вич инфекцией фото 6 7 недель скидка онлайн ульяновск африканцы трахаются фото joxovurd am кубинки ххх фото 109196 1900397 1730149 648522 1920766 1624077 813612 637357 1341110 876694 335032 266435 832811 530949 1759542 1941499 702962 1184216 1795372 909589 750873 1933652 967873 1379247 2032082 1279750 1704629 56345 1845085 78608 853131 1088918 1591271 1534540 417922 1038920 1796071 1178608 814512 20394 1296738 1320055 621861 1646831 1614872 698932 1781969 936776 1525425 1387262 56278 1600146 1897475 2024954 372369 1595551 1821611 211386 1588304 940288 579108 2030566 1865829 876415 1332480 1557793 642587 1315779 705630 298668 289411 493356 1063896 1707841 153189 899996 1030710 1256374 648038 477055 2073221 439942 1953025 1008644 63164 1873366 909921 588635 573749 1323488 1359736 1706362 1709379 1296347 246927 1221541 1121463 114617 892185 235303
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721