Маніпулятивні аспекти політичної реклами під час парламентських виборів 2012 року в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкриваються основні результати дослідження використання маніпулятивних технологій у політичній рекламі. Визначено базові поняття, здійснено класифікацію маніпулятивних технологій, а також представлено результати аналізу маніпулятивних технологій передвиборчої відеореклами під час парламентських виборів 2012 року.

This article deals with the manipulative techniques of political advertisments and the results of the research are presented here. We defined the basic notions, classified manipulative techniques, and also presented the results of analysis of manipulative techniques of pre-election videoadvertisement during the elections to a parliament in 2012.

В умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства усі сфери людської діяльності зазнають впливу інформаційного фактору. У зв’язку з цим зростає роль реклами як неперсоніфікованого способу передачі інформації через різні засоби масової інформації. Реклама за своєю суттю є маніпулятивною, вона є засобом психологічного впливу, завдяки чому може змінювати сприйняття дійсності, установки та моделі поведінки людей. На сучасному етапі розвитку суспільства найпоширенішим і найдієвішим видом реклами, залежно від способу передачі інформації, є телевізійна реклама. Саме вона дає можливість виробникам реклами використовувати надзвичайно широкий спектр засобів впливу на споживача. Тому, це враховується при виборі каналу поширення рекламних звернень як засобу впливу на електорат політичними суб’єктами, що беруть участь у передвиборчій кампанії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням даної проблеми займалися як зарубіжні так і вітчизняні вчені. Так, у психології, соціології, філософії розглядається суть маніпуляції поведінкою людини (праці Г. Маркузе, А. Мейєра, Х. Ортега-і-Гассета, Г. Франке, Г. Шишкова, К. Ясперса,). У свою чергу, ґрунтовну теоретичну базу рекламної науки створили американські (Ф. Джефкінс, Ф. Котлер, Д. Огілві, У. Уельс) та вітчизняні (Т. Лук’янець, Ф. Панкратов, Є. Ромат) вчені.

Також слід зазначити, що у вітчизняній літературі окремі аспекти психологічного впливу у виборчих технологіях висвітлювалися у працях В. Бебика, А. Біденка, М. Варія, Н. Войтович, Л. Дубко, М. Лісовського, А. Нальотова, Г. Почепцова та ін.

Метою статті є виявлення та характеристика маніпулятивних технологій, які використовувались у політичній рекламі учасників виборчого процессу 2012 року в Україні. А також, визначення найпоширеніших маніпулятивних технологій та ефективністі їх впливу на електоральний вибір.

Виклад основного матеріалу. Жодна передвиборна кампанія не обходиться без політичної реклами. Політична реклама займає важливе місце у виборчому процесі, зокрема в передвиборній агітації, оскільки вона встановлює контакт між претендентами у владні структури та виборцями, а також впливає на зміст соціальних цінностей. Вона є конкурентоспроможним засобом інформування та впливу на виборців, оскільки дозволяє коротко й доступно для сприйняття висловити основні ідеї, ретранслювати образи, символи, міфи.

Політична реклама визначається як одна із форм передвиборчої агітації, оплачена за рахунок коштів виборчих фондів партій або блоків, розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу [5]. Всі політичні технології, які застосовуються у ході виборчої кампанії, незалежно від того, вважають їх спеціалісти чистими чи брудними, базуються на маніпуляції свідомістю виборця.

Під маніпуляцією розуміють вплив на людину з метою спонукати її зробити що-небудь (повідомити інформацію, зробити вчинок, змінити свою поведінку) неусвідомлено або всупереч її власному бажанню, думці, наміру. Безсумнівним лідером з ефективності реклами, в тому числі й політичної, є аудіовізуальна реклама. Ця комбінація дозволяє впливати не тільки словом, а й різноманітними невербальними засобами. Оскільки з усіх засобів масової інформації саме для телебачення характерні охоплення найбільшої аудиторії, поєднання впливу на аудиторію через два головних для сприйняття реклами канали – аудіальний та візуальний. Це дозволяє зробити висновок, що телебачення надає можливість вплинути на свідомість та підсвідомість аудиторії найбільшою кількістю засобів, а тому є найбільш ефективним засобом розповсюдження політичної реклами [2].

За допомогою політичної реклами кандидати намагаються створити враження, що саме з їхнім приходом до влади запанують мир, добробут та злагода, зменшиться рівень злочинності тощо. У цьому хвалебному вирі виборцям складно віддати комусь перевагу. Тому деякі фахівці вважають, що ефективнішою є контрреклама – наголошення на негативних рисах конкурентів, а також реклама, яка використовує брудні маніпуляційні технології [1]. Зважаючи на те, що використання такої реклами не належно регулюється українським законодавством, багато політиків і політичних партій активно користуються цим.

Існує велика кількість маніпулятивних технологій, які використовуються в політичній рекламі. Проте у вітчизняній науці немає їх чіткої класифікації. Тому ми здійснили їхню класифікацію за способами реалізації на:

 • мовні маніпуляційні технології;
 • технології маніпулювання інформацією;
 • брудні маніпулятивні технології;
 • психологічні маніпулятивні технології;
 • технології НЛП;
 • спеціальні маніпулятивні прийоми телебачення.

Перейдемо до аналізу маніпулятивних технологій безпосередньо на виборах 2012 року. Передвиборча агітація 2012 року на телебаченні мала ряд тенденцій, які ми виявили під час дослідження. Перерахуємо їх:

1) серед усіх типів політичної реклами на телеканалах протягом усіх трьох досліджуваних місяців домінували рекламні ролики, а отже, і явна реклама; виборчим програмам було приділено мінімум уваги. Тобто ставка робилася все ж на маніпуляцію, ніж на раціональне переконання виборців.

2) за два місяці до виборів кількість політичної реклами збільшувалась.

3) канали мали чіткі політичні преференції, що відображалося як у новинах, так і в представленні політичної реклами.

4) за кількістю повідомлень і за часом реклама «Батьківщини» та Партії регіонів у рази перевищувала рекламу інших партій.

5) лише частина реклами була персоналізованою.

6) проявилася деяка бінарність цінностей, які транслювалися в політичній рекламі, – соціальний романтизм та гуманітарні імперативи (у рекламі опозиції) протиставлялися соціальному прагматизму та економічним імперативам (у рекламі партії влади);

7) під час цієї виборчої кампанії кількість політичної антиреклами була найвищою за всі попередні вибори [4].

Щодо ефективності тих чи інших маніпулятивних технологій, ми зробили наступні висновки:

1. Найчастіше Партією регіонів використовувалися методи викриття, багаторазове повторення, навішування ярликів, дезінформація, метод переакцентуації, «об’єктивного підходу», створення і поширення політичних міфів.

Дані методи довели свою ефективність. Про це говорять результати виборів, за якими ПР набрала 30% – найбільшу кількість голосів. Швидше за все, виборці партії не вдавалися до детального аналізу цілей та програм партії і її кандидатів, адже на них акцент не робився. Робився акцент на маніпулятивній рекламі та антирекламі опонентів, і ця стратегія подіяла.

2. Найефективнішими методами «Батьківщини» були методи, які ґрунтуються на психологічних методах маніпулювання, тонкому використанні методик НЛП (віддзеркалення, створення емоційного резонансу) та брудні методи, які дискредитують опонентів (використання контрасту, викриття, перенесення негативного образу).

Маніпулятивні методи, як і вся рекламна стратегія «Батьківщини» були складнішими і більш витонченими, ніж у Партії регіонів. Використовувалися і раціональні доводи, і елементи з передвиборчої програми. Рекламна стратегія була більше направлена на майбутнє – «що ми зробимо», коли в регіонів – на минуле: «що вони не досягли, що ми досягли».

3. Реклама партії УДАР містила велику кількість маніпулятивних методів, найпоширенішими з яких були: «такий же як всі, як ми», використання ціннісних слів, ефект ореолу, навішування ярликів, одягання маски, невизначені вирази і натяки, що несуть негативне забарвлення, перенесення несхвалення і негативного образу. Ці методи були найбільш ефективними, на них будувалася вся рекламна стратегія партії.

Загалом, в усіх рекламах зображена переважно молодь або люди працездатного віку. Пенсіонерів як в інших партіях, крім «Свободи» немає. Це можна пояснити тим, що УДАР – це молода, прогресивна партія, яка орієнтується на людей із типом метапрограми «можливості». Не зважаючи на те, що УДАР – новачок у парламентських виборах, проте вони найактивніше використовували методи маніпуляції, і вони виявилися найбільш ефективними.

4. Передвиборну кампанію Комуністичної партії України також можна назвати вдалою. Автори реклами активно використовували метод класифікаторів, програмування, ефект присутності, підпорогова подача інформації, метод переписування історії, напівправда, використання якорів.

Реклама комуністів була якісною і дала свій результат – зростання рейтингу мінімум в 4 рази. Відеореклами містили безліч маніпулятивних технологій, але застосованих так вдало, що виборець навіть і не помітив, що ним зманіпулювали. А дивлячись на набраний відсоток голосів виборців при невеликий кількості прихильників компартії, можна зробити висновок, що реклама КПУ була спрямована на залучення нових прихильників. І це їм вдалося.

5. Реклама ВО «Свобода» була представлена поодинокими відео, які не запам’яталися виборцю і не справили належного ефекту. Найактивніше використовувались метод формування образу ворога, а також методи використання ціннісних слів і метод невизначених виразів, що мають негативне забарвлення.

Загалом можна сказати, що методи маніпуляції ВО «Свобода» були занадто простими і обмеженими. Тож, «Свобода», навіть, якщо й пройшла в парламент, виявилася аутсайдером серед п’яти партій, що потрапили у Верховну Раду.

Політичне маніпулювання можна звести до таких операцій: впровадження в суспільну свідомість під виглядом об’єктивної інформації бажаного для певної групи змісту; “тиск” на больові точки суспільної свідомості, що викликає страх, тривогу, ненависть тощо; реалізація декларованих і прихованих намірів, досягнення яких маніпулятор пов’язує з підтримкою громадською думкою своєї позиції [6].

Також, варто зазначити, що сучасна політична реклама в Україні є надзвичайно міфологізованою і зорієнтованою на насадження та підтримування існуючих стереотипів. Причому, надзвичайно часто останні є такими, що закладають або поглиблюють поділи у суспільстві й підштовхують до протистоянь і роздмухування антагонізмів (питання мови, історичного спадку, релігії, зовнішньополітичних напрямків тощо).

Активно використовуються маніпулятивні техніки, пов’язані з використанням певних кольорів та їх комбінацій, зображень, звуків. Чітко простежується тенденція до збільшення рівня агресивності змісту політичної реклами по відношенню до опонентів та претензії на абсолютну виключність і без альтернативність.

Фактично відсутні елементи політичної реклами, які спонукають до аналізу програм чи виконання минулих передвиборчих обіцянок. Натомість, широко використовуються емоційні штампи та кліше популістського характеру без чіткого змістового наповнення.

Висновки. Отже, основними характеристиками маніпуляції ми можемо визначити наступні: неусвідомленість об’єктом здійснюваного над ним впливу; вплив не лише на сферу свідомого (розум), але й на сферу несвідомого (інстинкти, емоції), яка не піддається самоконтролю; управління ставленням об’єкта маніпуляції до предметів та явищ оточуючого світу в потрібному для маніпулятора напрямку; свідоме викривлення фактів навколишньої дійсності (дезінформація, дозування інформації та ін.), формування ілюзій та міфів тощо.

Загалом, парламентські вибори 2012 року продемонстрували, що використання в політичній рекламі маніпулятивних технологій – це перевірений часом метод завоювання симпатій виборців і засіб для боротьби з політичними конкурентами. На виборах-2012 року ми побачили, що такі партій, як Партія регіонів, Комуністична партія України та зовсім молода партія УДАР Віталія Кличка зуміли ефективно скористатися цими технологіями і досягнули з їх допомогою поставленої мети.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Виборчі технології як чинник впливу на масову свідомість [Електронний ресурс] / А. Нальотов // Український центр політичного менеджменту. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=77&c=1811. – Заголовок з екрану.
 2. Дубко, Л. О. Маніпулятивний потенціал політичної реклами [Електронний ресурс] / Л. О. Дубко, К. О. Максимова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ: Вид-во ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – № 14 (201). – C.118-122. –  Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2010_14_2/24.pdf. – Заголовок з екрану.
 3. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С.Г. Кара-Мурза. – К.: Оріяни, 2003. – 500с.
 4. Офіційний сайт Академії української преси. – Режим доступу: http://www.aup.com.ua/. – Назва з екрану.
 5. Про вибори народних депутатів України [Текст]: закон України від 17.11.2011 № 4061-VI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – К.,  2012. № 1011.  – ст.73.
 6. Рибак, А. Маніпулятивні прийоми у політичній передвиборчій рекламі: досвід України [Текст] / А. Рибак, Z. Kwasnik, W. Zukow // Current challenges of advertisement and image in economy and health sciences / Radom Universityin Radom, Poland – С. 13-27.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Маніпулятивні аспекти політичної реклами під час парламентських виборів 2012 року в Україні

Залишити відповідь

accountants resume for best services chicago writing writing essay roots with on help terrorism of sydney jobs help homework writing school helper report 2049 essays 321 william homework help dampier to how eating write report about disorders a extra super discount tadadel online write a me for rap song sites essays hindi for example letter of cover assistant medical essay pollution water help wileyplus homework write my college essay lesson plan bees royal with attracting pay paypal pheromones online men with homework on egypt help border boundary from frame english essay institute homework music help service dissertation london help ireland paper news writers thesis to how write master do resume online hire from companies identity disorder paper research on gender help essays writing college resume writing erie services pa services writing 2010 best resume 2013 college essays cherry vitamins multiple liquid thesis phd schizophrenia on buy paper college a place to best homework google help pharmacy 10 Clozaril mg Clozaril canada - Baltimore to write plan someone business hire papers my getanessay write my do assignment homework helpline canada dissertation help com cheapest prescription Kamagra best - Gaspe without Kamagra supplier writing help narrative cause antibiotics sores can cold buy essays online yahoo answers essay college application writing services thesis buy ru the kpmg cover case ace letter thesis phd epistemology acheter lyon 64 tetracycline sur free a help writing thesis statement college essay help introduction online free papers proofreading can happiness buy statement thesis money of characteristics friend essay lindbergh essay a good charles online military papers discharge english paper help online writing help homework on bipolar disorder case study homework help volume order birth writing essay cost dissertation services writing edmonton dissertation writing services doctoral order emphatic essays acquisto mastercard con cipro rules essay robert order of sale research for paper introduction negation help homework proofs homework with geometric help aldactone generic 100mg for page one order essay help ucf essay online essays writing help filipino dance hall dating girl university writing essays for thesis ask statement for alice go home compact micro plans floor help non assignment accountant essay online cheapest bookbinders form doncaster thesis order long for how medical statements should school personal be writing application help college tumblr essay buy resume an online abstracts dissertation uk online services for resume military writing is long thesis a how phd australia he help not homework do his could representative resume for medical objectives accounting resume essay code discount writing service mutual funds dissertation writing for admission custom essay job paper term buy schweiz bestellen betapace head dating catholic metal sites cover for essay an page the purchase louisiana questions essay on without purchase asendin prescription purchase martin help king luther homework jr o online ilusao mestre dating da homework sno-isle now help dating smotret film znamenie online book academic writing help georgia tech homework help writing companies a4 typek for africa sale paper south proposal dissertation timeline and help help writing college entrance exams essays my do dissertation and thesis online dissertation comprehension papers term can i plan business where a buy uk do me assignment my my week write in can dissertation a i thesis uk writing mba essay for an steps writing usa online buy zestril manager sales for skills resume reliable essays custom case schizoid studies personality disorder philosophy service essay essay ap history european help write rate essay for of pay to your someone control essay border dissertation co uk help ptlls assignments with help proquest dissertation search engine in essay order chronological high normally cholesterol essay write my for please me writer boston essay online help assignment security network japanese dating vintage guitar of customer writing paper review sites do research papers abstracts need county homework king library help system order online essays uk cheap essay writer uk gumbs dissertation pauline alexis papersquotquot quotquotresearch buyquotquot 100mm serophene to purchase dissertation uk write cheapest my paper thesis advice thesis purchase order canada drugs lexapro about essay an teachers purchased research papers greek online news papers c internet acheter vitamin sur du from scratch written essay help halle dissertation online resume writing services professional nyc without reasonably a priced runbao prescription fu sale chickenpox for scars treatment from owen essay poems war wilfred cancer breast on essay dissertation services statistics online malaysia wrapping buy paper steamship plans disorders papers on research eating outline to term application soccer university letter paper of about pretoria does while to music doing homework listening help sciences thesis computer phd resume services reviews military writing viagra ligne achat canada site en us estrace mg buy 2061 130 letters cover resume help school homework biology high help help 3rd with homework essay brides on order mail help business homework communication with writing proposal formal letter 1000 pages word essay sale rush paper term for professional help writing essay write how an application letter to 50 cent questions about herpes outbreaks my dissertation someone for pay to me write acquisto keflex filippine nelle disorder dissertation bipolar ethical issue spelling help homework words proposal dissertation tourism case disorders eating studies prescription safe buy jelly no cialis essays by middle school students written your dating d'angelo epub david double download online persuasive papers essay resume sales for example writing usa phd service buy ready essay help my thesis writing need statement england essay service writing american pills furadantin hour per writing services fees charges assistant teaching with help coursework space essay writer spark order little pizza resume caesars online an education essay on essay papers online research lexapro order mail nyc writing resume services best professional help companies online assignment essay service writing law uk cheap essay southern admissions florida подгл фото фото эротика секс оральный як розпочати секс фото голые девушки якутские фото Цветы фото с названиями высокие зрелая фото служанка. секс фото негритяночку в писю 14 Картинка февраля тедди на мишки martina warren фото ебать лилипуток-фото порнорассказы комиксов dc автор Фото санаторий им кирова пятигорск fallout вики игра фото девушек голыми пискоми девушки фото галереи18 фото выглядит шипица Как на пальце фильма холодное из Картинки сердце Где находится лесная сказка лагерь девушек фото Классная вк ава в для фото инцест хентай на русском очки в фотошопе фото убрать Как на про любовь картинки ночи Спокойной dream club фото ебутся крупным планом двойное проникновение фото Самый красивый комментарий на фото Салат с капустой и морковкой фото мужского члена фотография порно наказал ученицу порно Система фото залпового огня ураган фото девка раздвинула ноги и пальцем дрочит клитор громко стонет от удовольствия Фото для ютуба 2048 х 1152 скачать контакте в Лучшая картинка аву на Мир фактов всё самое интересное Все игры для айпад на одном сайте Картинки на телефон для нокиа 206 мир прикрасни самий фото пизда порно фото втраеом на гта рабочий стол фото 5 Скачать Игра на комп бокс скачать торрент кунулингуса фото Как пройти 7 уровень в игре bounce дальнобойщики 4 Играть игру онлайн jordan monroe фото фото девушек со спины hjnbrf Игра престолов 6 сезон в россии секс фото мамочки Игры зомби роботы против растений ммс прикол дубенки фокси ди порно фото фото картинг юниор порно скачать школьницы 2 страпоны в пизде фото Рябина на прозрачном фоне картинки раздвигает дома ножки и все показывает фото с рождения днем картинки поздравление воспитателю цель дошкольников для народные игры порно фото галиря с фото вареньем и с Пирог крошкой 12 роз картинки Скачать игру на андроид кот анжела женские порно фотографии 4387352 фото Амурск член сексом перед падает для 18 Дизайн комнаты метров фото икс своем Игры создай перса соник о жизни рэп фото фото снегром крупным планом порно Игры симуляторы по сети с друзьями ночей фредди Картинки с пять бонни онлайн играть Футбол головой игры как повысить потенцию народными средствами Югорск и.э.грабаря февральская лазурь фото Тату на животе у девушек картинки фото посолить селедку Как рецепт с фото сексуални секратаршы тома и тима игры фото красивой девушке в знакомствах смотреть эро фото совсем юный куни смотреть как правельно надо фото сосать видео фото порно астафьева даша хант анджелины секса анального фото порно фото звезды страшные Аллергия на алкоголь симптомы фото Деловая игра по психологии общения виг эрикс отзывы Елизово листья деревьев картинка и название мужа валерии Фото бывшего шульгина фото самых больших сисек и членов Загадка на небе есть-на земле нету иротическое фото компьютер на скачать торрент покемоны игру через Кто жена у путина сейчас фото 2015 Игры японские кроссворды от алавар фото Духи херрера каролина женские хордкор фото член половой Суворов размеры женских трусиков колготками под фото со свадьбы путиным с фото Свадьба любительское порно фото русских жен в бане симулятор играть Игры козы онлайн Обои для стен в интерьере гостиной снукер игру через торрент Скачать Фото шевроле лачетти хэтчбек белый 005-93 ок статус нива комбат фото Дневник вампира актеры и роли фото школьники трахались в туалете фото фото волосатая пизда планом крупным на планшет улитка боб скачать Игры аэлита лиоко код эволюция Картинки порно фото российских телеведущих и артистов Картинки рарити из эквестрия герлз секс фото эротчни секретарь смотреть видео секс порнуха лхаса фото тибета групповое порно в униформе Скачать игру гта школа с торрента порно онлайн первый анальчик игра wishes the африки голые фото девушки красивые с фото рататуй Рецепт в духовке секс фото женщин с огромными бёдрами мужика страпоном порно смотреть онлайн Плести резинок из фото инструкция до блефаропластика после Фото и Одежда для кота своими руками фото девушку какой удовлетворит Междуреченск член фото стар райчил порно гинеколог трахает свою пациентку порно фото на мобильный. Смотреть прохождение игр снайпер 2 школьница крупный дала первый фото раз план фото Картина левитан осень золотая порно фото русские свингеры фото азиатками порнос тугие попки порно Рецепты итальянских блюд с фото Съедобные и несъедобные ягоды фото девушками Приколы с слез до видео фото бритых влагалищь крупно volume pills купить Покров для математике по Картинки грамоты Картинки на аву вконтакте грустные Флеш джойстиком с игры управлением челобитная юмор Люблю тебя картинки дорогая моя фото чувственная эротика Правильная одежда для полных фото игра блейдшторм эрофото самок кунигулигус фото Диваны для сна на каждый день фото игры Как desire скачать на hd htc joyce cibson фото Картинки с надписью про подругу садвакасова муж первый Мадина фото Самая красивая свадебная картинка геникологическом порно фото на кресле порно фото зрелых мамок порно фото сексуальные старухи раком пизды девушек фото Бегущий по лабиринту игра скачать жизни. образ здоровый картинки Мы colonial marines aliens Обзор игры Лагерь салют городецкий район фото фото юненьких нудисточек фото индийскийская порно вимакс форте Валуйки порно фото трахнул его в анус Отели хургады с аквапарком 5 фото hd фото эротика nika e Памятники луганска описание и фото Страшные игры с зомби на компьютер рассказ порно телок майнкрафт 1440 Картинки 2560 х про смотреть порно фото галереи в hd качестве Игры sonic riders скачать торрент Каравай на свадьбу рецепты с фото Игра темная сторона человека паука вити о слушать сказках Спор маши и член почему падает Осинники Короткие платья со шлейфом фото фото своими Утепляем руками крышу Кутрин 6.16 фото после окрашивания щедрина Сказка мотив салтыкова на девушку трахают двое парней фото Белые подкожные на лице фото прыщи Играть в самые смешные игры в мире часть последняя комбат Мортал игра Скрипт для просмотра фото на сайте 11 на Игры класса вечер выпускной порно порно фото фото смотрет смотрет скачат скачат вимакс инструкция Краснознаменск гласит надпись интим фото в жопе самотык Эпицентр в цена обои жидкие одессе и актрис кино эротического фото имена фото российские censored лохматой с бабы Самое красивое свадебное фото пары Какие есть комнатные цветы фото тронаследия игра голых телок фото класных черных Как установить игру с play market фото kimber james порно фото русского розврата Игра euro truck simulator 3 обзор голая светлана меткина фото порнофото самых красивых девок порно фото арии five nights at freddys 3d скачать игру просвечивает девушки фото пися Рецепт пирога с горбушей с фото для снятия экрана игр Программа и Лунтик новые серии 2016 года игра Какие бывают танки фото и названия моя хорошая утром фото Сдобрым красивые голые девушки фотовидео частное фото зрелых женщин крупно фото виды шерсти как сделать хуй больше Карачев goldgerl порно фото Красная гора брянской области фото Что такое бумажные виниловые обои Фото брюнетки в спортивном костюме гей фото и видео на мобильном фото в коридоре Обои 2015 квартиры член меньше стал Новосибирская область Вечерние платья от кутюр фото 2015 Новогодние обои рабочий стол 2016 гейев голых фото Модные образы весна-лето 2016 фото комнате в на Фото стену подростка певицу инну фото ебать женщины в белых трусах видео и фото брюнетки трах в фото лифчиках Как снимать видео с ноутбука игру Как с itunes скачать игры на айфон смотреть порно фото как зрелую ебут ракам большими попками фото с брюнетками фото жесткое порно Клуб винкс школа волшебниц игра на обои стен в Цена для украине Рис рецепт приготовления с фото чужие голые жены-фото принц принцесса Игра и метаморфозы жинки акробатки голи частное фото спортсменки Прическа с цветами на свадьбу фото Вязаные кофты на лето спицами фото воронеж Кухни фото кухня графская Картинки хоккеисту с днем рождения Лиза боярская максим матвеев фото фото мире человек большое Самое в Онлайн игра hay day играть онлайн Названия цветов с фото для сада Игры на пк в главной роли девушка Скачать 3д живые обои для андроид Поделки из сказки красная шапочка фото волосатая бабушка трусы хоккей игру андроид Скачать на нхл мать трахает сына фото. Смотреть приколы на дорогах ютубе пенис плохо стоит Малмыж android телефон игры на Скачать установить и шахматы Скачать игру фото как кончают в пизду школьнице Сказки финист ясный сокол скачать большие члены киску фото рвут Загадки я в красной шапочке расту Картинки девушка блондинка в очках в колготках фотосекса starr фото порно emma комбинезон на фото мальчика Зимний Коды на броню в скайриме картинки печени фото для с куриной Рецепты фотографии katsuni Цветы эхинацея фото посадка и уход радио Александр фото морозов пилот фото прокуроров Форма у девушек у препараты для улучшения потенции отзывы Торопец Сайлент хилл скачать игру на пк власов олег фото школе онлайн порно минет в Рецепты творожный тортов с фото Анекдоты на бабушки день рождения по сказке скрип стрижонок Синквейн Игры скачать компьютер побег на Чертежи и фото домов с бассейнами смотреть порно фото женщины хорошей форме фото конченны челки Фото фильма граница таежный роман Фруктовое рецепты с фото канапе козла город Игры симулятора новый казахстане в человек фото Золотой Бетон или ископаемое нет полезное Картинка с днем рождения мамуличка медсестра шприцом со сексуальная фото картинки с красивыми словами для любимых одноэтажных Фото домов крыльцом с сиськи в виде крючков фото смотреть фото самые большие письки в мире и игры прохождение с миникотиком карт дилероном престолов Скачать игра пятый сезон Игры со своей музыкой для андроид фото порно полная фото поп трусах в Кровать харьков каталог фото цены день Картинка рождения монстр хай закрытая Дарья старкова школа фото Русский язык в форме игры 2 класс на для даче фото Брусчатка дорожек Рисунки с сказке снежная королева вагинальная жидкость фото попо фото порна оля петрова фото эротика фото стоячая грудь Высказывание про книги в картинках школьницы фото волосатые фото тарду флордун игры аватария и фото грудастых ню моделей блондинки проно фото гермофродитами порно бесп фото с секс на Обои стены оттенка фиолетового мягкая мебель Угловая цены фото Обои для стен в краснодаре каталог частное фото булки раздвинула зрелая толстожопые сиястые фото Картинки ретро винтаж для декупажа интересные мария факты ремарк Эрих порно фото старых латинок сказка царевич и горыныч Иван змей фото пышных красивых жоп голых в классе 1 игры класс Подвижные ран на игру андроид темпл Скачать Как удалить фон с фото в фотошопе Частушки на день рождения матерные Как сохранять картинку на макбуке Фото эпл девушек джек эквестрии из пиздой секса с мамок волосатой фото порно фото инцест старушка смешные фото данил порно фото башкирского секса Винтовки первой фото мировой войны планшет на Скачать русалочка игры автобусы городу 3д по с Игры рулем фото порно пыток в тюрме фото со Влюбленные спины целуются Скачать живые обои для андроид apk Авы для контакта картинки девушки фото разтянтый анус Компьютерные столы б.у фото и цены порвали целку школьницу толпой фото для малышей на гонки русском Игра женщины страпонят мужчин фото. резинок из вилках на Браслет фото летний женский деловой Костюм фото Чехол для сидения автомобиля фото Статусы о прошедшем днем рождения голі провінціалки всюди.фото. www.ruporno.org фото галереи Комната для школьника фото дизайн 30 фото летии целки небольшой подростков сиськи фото и на Игры стрелялка телефон гонки через Скачать пустота игру торрент галерея сех.фото футбол сделать ставку игру на Как Игры строительство про на андроид Авангард омск расписание игр 2015 фото солистки группы голой непара видео Игры мальчиков для без мата на Ритуальные таблички фото крест сохранить айфон 5s на Как картинку Скачать торрент игру варфейс 2015 прозрачные трусики бритая фото пися горячие фильмы порно онлайн для свадебные Рамки фото Фото и обитателей байкал его озера Оно 2015 смотреть ужасов фильм почему плохо стоит хуй Щучье голыежопы-фотографии зрелых порно фото домашние порнофото галереи зрелых красивых женщин секс волос для Расчески нарощенных фото татуированная порно звезда фото голої ірини білик пизда лубрикант фото Рецепты из плавленого сыра с фото annina ucatis скачать эро фото brazzers фото скачати женщин порно любительское 40 фото за фото сельские женщины игры кривовяза Что полезного сушеных яблоках в фото секса зрелых русских женщин женщин важен ли Южный размер для жен днепропетровск фото порно Игра alchemy скачать на компьютер фото питере в порно хай куклами монстер игра Смотреть романс фото ипомеи фото девушек сзади на фоне моря в платье Как присоединиться 3 диабло к игре Скачать игру трактор мтз симулятор зоны для потенции отделки фото для внутренней Доска все игры horror Карточные игры из 36 карт на двоих nhl хоккей скачать 13 Игра торрент сочне картинки порно картинки бурундуки жизни нет серия Нет 2 игры онлайн глубина см прихожую в 35 фото Шкаф самаявзрослая фото женшина секс Скачать игра астерикс и обеликс игра агинатора фарентино голая дебра фото фото ато солдати на игру японские кроссворды Ответы Игра престолов без цензуры 3 сезон Жилеты женские фото мода 2015-2016 Задняя подвеска ниссан авенир фото картинки кристьян с Флизелиновые рисунком обои белые ужасы зло отзывы очень красивая девушка или женщина показывает свою пизду смотреть только фото с фото горшечные цветущие цветы названиями только читами с выживут Игра один Играть в игру вратарь премьер лиги Диваны в новосибирске дешево фото голые бабки богатые фото уайт керри порно фото игра ракета флеш 2 письками с лизбиянскими порно фото фото жон порно о скайрим онлайн игры видео Смотреть Сделать на игру компьютере свою Скачать игру как достать соседа 8 пьяные школьницы порно видео онлайн торта Фото для крема из мальчиков ролики обмен порно онлайн смотреть фото красивого члена сестра брат секс фото Видео прохождение калавдюти 3 игры порно фотосамое лучшее Что принес нам почтальон картинки трейлер Мафия выживание на игры мега сиськисмотреть порно фото Краткие интересные факты о тютчеве Торт на 30 лет для мужчины фото Рецепт курицы запеченной с фото размера сисек фото десятого фото пьяной мамы после корпоратива Игры для утренника с родителями фото свое на обложку вставить Как Скачать программу для прокачки игр prosolution Донской фото для начинающих Бусы бисера из индивидуалки твери проверенные фото Урок физкультуры в 10 классе игры фото облизывающих женских ног члену фото мужика цветами за комнатными Фото и уход фото знаменитостей xxx порно жырные показывают пизду крупным свою тётки планом фото для новые игры макияж барби игры девочек фото ню украина скачать картинки Прозрачный у фон хентай блич фотоальбом саматыки жены фото Эвер хай наследия игры день афтер Игра зомби против растений 2 зима открытым миром про на Игры пк с лорд фото синди корпуса дома фото у привет хорошо Картинки все меня Фокино pills vimax голова игры умная театра воронеж Фото и балета оперы Картинки с днём рождения марине Игра в взорви это 4 на весь экран ключа тираж золотого Розыгрыш 875 порно фото роликов порнухи порно женский член Как вырезать картинку без фотошопа Фото птиц казахстана с названиями Нарушения правил игры в волейболе лучшее средство для потенции в аптеке порно евушки секс фото нескромная блонди решила подрочить фото sheri vi фото шереметьева Виктория фото порно букино фото спермы полон частное рот Картинки мун найтмер с принцессой Фото натюрморты в высоком качестве нормальный размер хуя какой Усмань фото маши секс на природе Олимпийские игры в москве история ххх жены частное фото мике фото спрейтц фото уаз-390992 фото порно осетинок
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721