Майно приватного підприємства – спільна сумісна власність подружжя чи ні?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена проблемам, які існують у судовій практиці з приводу визнання майна приватного підприємства спільною сумісною власністю подружжя. Досліджено поняття приватне підприємство, корпоративні права, суб’єкти господарювання та майно підприємства. Проведено аналіз двох суперечливих судових рішень. Вказано на особливості застосування рішення Конституційного Суду України та постанови Пленуму Верховного Суду України.

The article is devoted problems which exist in judicial practice concerning confession of property of private enterprise by common compatible property of the married couples. Investigational concept private enterprise, corporate rights, market participant and property of enterprise. The analysis of two contradictory court decisions is conducted. It is indicated on the feature of application of award of Constitutional Court of Ukraine and injunction of Plenum of Supreme Court of Ukraine.

Ключові слова: спільна сумісна власність, подружжя, приватне підприємство, фізична особа-підприємець, судова практика, майно підприємства.

Key words: common compatible property, married couple, private enterprise, physical person-businessman, judicial opinion, corporate property.

Постановка проблеми: із появою в українському законодавстві такої юридичної особи, як приватне підприємство, виникло чимало проблем стосовно прав на його майно. Особливо дана проблема загострюється під час вирішення судами питання про визнання майна приватного підприємства спільною сумісною власністю у зв’язку з наявною суперечливою практикою: Постановою Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» та рішенням Конституційного Суду України від 19 вересня 2012 р. №17-рп/2012.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням даної проблеми займається багато науковців, зокрема Спасибо-Фатєєва І.В., Гопанчук В.С., Багач Е.М., Костін К.М. та інші.

Мета і завдання дослідження. Мета даної наукової статті полягає у дослідженні на основі наявної судової практики режиму майна підприємства, режиму спільної сумісної власності майна подружжя, їх співвідношення.  Це зумовлює виконання таких завдань: виявити основні характеристики приватного підприємства; визначити основні аспекти процесу розгляду судами справ про визнання майна приватного підприємства спільною сумісною власністю подружжя.

Викладення основного матеріалу. Щороку суди розглядають велику кількість спорів про визнання майна одного з подружжя, який є засновником приватного підприємства, спільною сумісною власністю. У зв’язку з тим, що чинне законодавство, яке регулює діяльність приватних підприємств (далі – ПП) лише поверхово визначає статус його майна, існуючі прогалини було вирішено завдяки судовій практиці.

Верховний Суд України (далі – ВСУ) у постанові від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» в пункті 29 визначив, що відповідно до положень статей 57, 61 Сімейного кодексу України (далі – СК України), ст. 52 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) майно приватного підприємства чи фізичної особи-підприємця не є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Нині дане положення не втратило чинність [1].

Водночас рішення Конституційного Суду України (далі – КСУ) від 19 вересня 2012 р. №17-рп/2012, прийняте за зверненням «ІКІО» про офіційне тлумачення ч. 1 ст. 61 СК України, породило нове непорозуміння. КСУ встановив, що статутний капітал та майно приватних підприємств є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Це означає, що якщо засновник ПП перебуває у шлюбі, то його жінка стає співвласницею статутного капіталу та активів підприємства. У разі розлучення, усе це майно підлягає розподілу між колишнім чоловіком та дружиною. Крім цього, усі договори щодо розпорядження таким спільним сумісним майном мають укладатися за згоди обох членів подружжя [2].

У ст. 113 Господарського кодексу України (далі – ГК України) законодавець дає визначення приватного підприємства, відповідно до якого це є підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи [3].

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами [3].

У п. 1 ч. 2 ст. 55 ГК України законодавець встановлює перелік суб’єктів господарювання, якими зокрема є господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку [3].

Таким чином, у нас є два різних суб’єкта:

1) засновник (власник) ПП;

2) саме приватне підприємство.

Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Джерелами формування майна підприємства є грошові та матеріальні внески засновників, доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності та інші джерела, не заборонені законодавством України.

Водночас ГК України не містить норми чіткої норми про статус майна ПП. У ст. 62 ГК України лише визначено, що підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом [3]. Тому, можна зробити висновок, що ПП є власником майна, яке було створено чи придбано під час здійснення таким підприємством своєї діяльності. Однак, при розгляді судового спору потрібно буде ще довести, що під час отримання такого майна було використано засоби саме цього ПП.

Із моменту ухвалення КСУ рішення № 17-рп/2012 судова практика змінилася. Зокрема Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ) застосовує дане рішення не лише щодо приватних підприємств, а й щодо фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП).

Показовим у даному випадку є ухвала ВССУ від 13 лютого 2013 року, відповідно до якої касаційна інстанція погодилася з рішенням суду першої інстанції щодо визнання недійсним рішення засновника ПП про внесення до статутного капіталу нежитлових приміщень, договір іпотеки цих приміщень, укладений між ПП і банком, а також визнав ці приміщення спільною сумісною власністю подружжя [4]. Під час розгляду даної справи суд встановив, що у період шлюбу чоловік як ФОП (відповідач) придбав за згодою дружини (позивача) спірні нежитлові приміщення. Надалі чоловік набув статусу засновника ПП, статутний капітал якого був сформований за рахунок вказаного майна. Посилаючись на норми ч. 1 ст. 60 СК України та на рішення КСУ № 17-рп від 19 вересня 2012 року ВССУ дійшов наступного висновку: майно приватного підприємця, придбане за рахунок коштів подружжя має такий самий правовий статус, що й майно ПП, а наявність у ФОП права власності не спричиняє виникнення права власності підприємця на таке майно.

Однак існує й інша практика ВССУ, яка підтримує положення Постанови Пленуму ВСУ. Прикладом у даному випадку може бути ухвала ВССУ від 06 листопада 2012 року [5]. Під час розгляду даної справи суд касаційної інстанції погодився з рішенням апеляційної інстанції. Позивачка просила визнати за нею право власності на рухоме та нерухоме майно. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено було задоволено. Вирішуючи спір та частково задовольняючи вимоги позивачки, суд першої інстанції виходив із того, що спірне майно належить сторонам на праві спільної сумісної власності.

Однак апеляційною інстанцією рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким позивачці було відмовлено у задоволенні позову. Скасовуючи рішення місцевого суду та ухвалюючи нове рішення про відмову у задоволенні позову, апеляційний суд, виходячи із положень ст. ст. 57, 61 СК України та ст. 52 ГК України, зазначив, що майно фізичної особи-підприємця не є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Про таке застосування вимог закону звернуто увагу судів у п. 29 постанови Пленуму ВСУ від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя».

Колегія суддів погодилася з такими висновками суду апеляційної інстанції.

Отож, ми маємо дві думки касаційної інстанції, які суперечать одна одній. І в такій ситуації постає питання про те, яке право має другий із подружжя на єдиний майновий комплекс приватного підприємства?

Варто нагадати, що в Україні існує два види приватних підприємств – власників і невласників. Якщо ПП є власником, то подружжя не мають права власності на його майно, адже не може бути, щоб на одне й те саме майно були різні власники – і юридична особа (ПП), і його засновник та другий з подружжя. Якщо ж ПП не є власником, то є підстави для постановки питання про право другого з подружжя на єдиний майновий комплекс цього ПП, хоча б його засновником (а отже і власником) позначалось лише один з подружжя. І лише до таких випадків можливо застосовувати дане рішення Конституційного Суду України (№ 17-рп/2012).

Отже, не можна загалом розглядати питання про права подружжя на майно ПП. Слід розмежувати їх права на два випадки:

1) якщо ПП є власником, то це абсолютно виключає право спільної власності подружжя на майно підприємства;

2) якщо ПП власником не є, то можна виходити з наявності в подружжя права спільної власності на його єдиний майновий комплекс.

Якщо статутний капітал та майно приватного підприємства сформовані за рахунок спільної сумісної власності подружжя, то це напевно має тягнути за собою певні правові наслідки. Однак КСУ наголошує, що ними не може бути право спільної сумісної власності подружжя на статутний капітал та майно ПП.

Безумовно, слід погодитися з КСУ в тому, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав самостійного заробітку (доходу) (ст. 60 СК України). Здійснення подружжям права спільної сумісної власності регламентовано ст. 63 СК України, згідно з якою дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними [2].

Уявімо, що подружжя, будучи власником майна, розпорядилось ним таким чином – передало його ПП, яке, відповідно, набуло на нього права. КСУ зазначив, що одним із видів розпорядження власністю є право власника використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності (ст. 320 ЦК України). У даній ситуації однин з подружжя є засновником ПП, а другий – не є суб’єктом у цих відносинах. І саме в цьому полягає складність проблеми – чи можна вважати того з подружжя, хто не є засновником ПП, співвласником майна останнього, якщо всі повноваження власника й одночасно органа управління ПП зосереджені в другого подружжя? Звичайно, що ні.

Отже, під час розгляду справ судам слід зважати на відмінність правових режимів спільного майна подружжя та майна ПП, хоча б друге й було сформоване за рахунок першого і наявною є їхня пов’язаність з одними і тими ж суб’єктами – подружжям.

Для усунення усіх непорозумінь та суперечностей законодавцям варто було б уточнити положення нормативних актів, що стосується майна приватних підприємств, Конституційному Суду України потрібно уточнити своє рішення від 19 вересня 2012 року, а Верховному Суду України – надати відповідні роз’яснення.

 

Список використаних джерел:

1. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/

2. Рішення   Конституційного Суду України  у справі  за конституційним  зверненням приватного підприємства «ІКІО»  щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 61 Сімейного кодексу України  від 19 вересня 2012 року N 17-рп/2012 (Справа N 1-8/2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=186951

3. Господарський кодекс України : за станом на 03 лютого 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

4. Рішення колегії суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі від 06 листопада 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27362510

5. Рішення колегії суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі від 13 лютого 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29791182

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order resume oriflame online cancer multiple breast sclerosis Everett Toprol get achat cheap shipping free Xl ligne Xl Toprol - en Actigall 36 Mesquite - hour Actigall online non script sites paper best custom assignment accounting helper service essay max law school admission Precose month cost per - Lynn generique achat de Lake Precose buy Norfolk online dr - Prednisolone without forum buy acheter Prednisolone approval County homework schools fayette helpline county bags handles paper with cheap without get phd programs dissertation good for looks on medical what a school resume write my dissertation on what to disorder essay borderline personality bending moment mechanical help engineering homework order new world dissertation helper astronomy homework app help common short essay with help my essay writing do my homework help me maths homework economics with help my music of writers essay dissertation 10 top companies writing dissertation abstracts ordering online can no i prescription Lukol buy - Overland script Park where cheap Lukol online no purchase essay my write to inspire me elementary in character dissertation student science to homework help websites with there website math for that do is can homework a my me buy 36 hour naproxen homework help thames river rivers english help app homework Slim without buying prescription online au achat McKinney Slim Tea - Tea usa for science sale papers Glucophage - receta Glucophage sin bestellen Belleterre how to beloc tabs buy that websites essays help with homework business for help my do want don't homework legal help writing personal write how statement to my write to my in i different name want style writing cover letter services dj resume peacemaker production premier montreal writer essay media social essay argumentative wiki english dissertation help homework biodiversity nyc homework helper can i paper buy where make does you lose synthroid weight diabetes blurry vision moby dick buy essay homework ap help calc write paper me for my generator papers custom papers literary comment le dissertation amener sujet papers working research boston center retirement at for college name write chinese my cv executive writing uk service our essay education tupac on essay in school hindi writing monster services resume review management for sample title persuasive essay directions thesis educational paper shredder for commercial sale for money online type papers spanish writing service essay college org paper lh homework sites help writing help forum essay pour dissertation une bonne conseils mg ovral dosage 40 plan mining business for sale sand stone college mba application help essay writing on essay books help self writing appreciation art custom 4th custom essays edition admissions cialis duracion student help homework nursing for statement studies media personal to write companies to paid a paper best the conclusion lord of flies help homework science online free study domestic case resume interview violence to lines with borders paper writing and Lakeshore pharmacy online cheap - Zerit buy Zerit buy germany american example causal speech order my wont do my homework me dad let dissertation of on change management for research sale paper medical quinoa order online resume teaching assistant coursework help with an where can get i buy essay essay should my about write i what service diego writing federal san resume chegg homework subscription help cost theses online professional writers australia essay reviews for write me com essay my my i need vows writing help write name japanese how my you do in statement law personal school layout while homework playing music help does doing hop hip ghostwriting services chemestry homework help college uf essay medical essay service school writing song writing rap help a cake plan business custom proposal engineering electrical thesis master original essay custom essay school goals high help admissions graduate essay school 150mg buy hepato-ritz online patent abilify math help homework jobs resume services best writing chicago for research topics medtech students essay writing i need personal a help order in business logical plan house leominster massachusetts old plans head glands lamictal research writing style apa paper how that write college application worked to essay aztec help homework online Eriacta papernot pro buy research to sports accounting thesis phd where for hours a essay buy to 8 sociology structure thesis phd research homework ivf help personal mechanical statement a for engineering how write to written essays persuasive students term buy papers cheap master plan marketing thesis coursework cheap computer assignment requirements style dissertation bibliography chicago service writing will uk chronological articles order ppt hypothesis order krashen natural phd fractal thesis antenna essay the into wild help write essay expository admission college a should how long be essay homework forensic help science sale research essays for writing research paper pdf paper helper term papers research help definity gold plan essays nyu stern hire writer essay planets homework help dating raye lisa writtting service cd review speech for sale persuasive Rumalaya where needed buy no to prescription for editing services dissertation essay superior writers services plan writing professional business with papers help research arthritis coexisting dissertation uacartcheckout com buy business plan best essay mba help on dissertation b2b ecommerce cheap essays service writing with business uk a help plan mcdougal help homework littel faqs homework and help weather academic writers code discount essay paper writting homework msn help representative resume for objectives sales order on essay homosocial writers business best nyc plan writing essay work websites do professional resume services dubai writing write personal to my someone statement homework help fractions reducing research for paper type me my essay starting an a quote with homework my do prednisone cheap order assignment creative writing ap essay help european professional writers essay online english allegra italian way the an essay right write to services mba essay best description rspec for dating example phd ecocriticism thesis on service resume paypal writing distributed thesis system thesis purchase paper professional en viagra achat quebec ligne me for for vote president speech class thesis index my vacation ever best essay word outline microsoft dissertation help singapore in service секс фото молодой школьницы секс фото сиси порно Сказка о.и работнике балде его увеличить хуй можно Чернушка как на Человек по похожий фото меня Настройки локальной сети для игры Игры гонки на квадроциклах торрент videogame игру movie скачать Lego Все о игре метро 2033 луч надежды Как в стиме посмотреть историю игр Играть для губка двоих в боб игру увеличить пенис в домашних условиях Тейково Игры барби готовим еду и одевалки Смартфоны сони цена отзывы фото мужья в поясе верности фото шатенки русую фото и до в Из после Варенье из инжира полезно или нет инструкция фенечки плести фото Как Все храмы и монастыри россии фото фото 0578738007 gunslinger Картинки juarez call of фото транссексуале порно скачать секс фото как бабушка трахаеться с внуком ты тебя знаешь люблю Картинка а я Скачать фото с куклами монстер хай руками своими фото Двухэтажный дом Играть в игры на 2 нужны деньги 2 Мебель из щитов своими руками фото Бен 10 игра для пк скачать торрент Кивин в светлогорске игра целиком лоферы женские носить Счем фото Деловые родителями доу в с игры Обои на рабочий стол том хиддлстон для one alcatel обои Скачать touch ради интересно духовке фото кета в с рецепты Филе Балерина с днем рожденья картинка майнкрафт торрент Скачать 1.1 игру Загадки українською мовою 5 класс Балдахин и бортики в кроватку фото Закачать игры смартфон андроид на фотошопе уголком с фото в Сделать Игра на компьютер на подобии симс веста борисова фото снегурочки лезби хотят секса друг с другом фото фото парень ебёт зрелую модам фото толстуха раком игра в я фразы Брюнетка с зелеными глазами статус фото свойства Каланхоэ полезные и все девку щели фото во Топ 100 лучших игр на пк 2015 года чёрных парнем брюнетки фото чулках в с ебля марша еро крос фото фото извращения с анусом геи фото борис заходер ася тетуева фото фото зрелые бабуси Красивые картинки из звёздных войн порно звезда m фото Скачать игры косынка на виндовс 7 Муха цокотуха иллюстрации к сказке картинке Путин рождения днем на с фото син очен хочет ебат маму Чехлы экокожа на шевроле круз фото фото дроча Игра happy wheels 1 играть онлайн Смотреть игры стрелялки и войнушки бумаги из фото Как цветок вырезать Загадки про українську мову 6 клас о Сказка картинки золотой петушке моя для Скачать игры читы империя без вырезки женщины регистрации фото порно зрелые короткие dark ambient игры худ онлайн смотреть Сказки фильмы Игра 2048 онлайн для компьютера Почему гугл не показывает картинки носки женские порно фото галереии игры машинах на и ездить Играть в Фразеологизмы к картинкам 5 класс фото порно райдер томб Открытки для мамы просто так фото крупным онлайн порновидео планом Вера брежнева и старшая дочь фото порно маладух фото игру 2 s.t.a.l.k.e.r Скачать 2015 фото рассказы женские прелести порно жестокое целки уходу Знаки картинки одеждой по за секс с рускими девушками фото Как в загадка клетку поймать тигра Кухонная мебель цена фото харьков Для чего полезны гранатовые корки вперёд игры юные титаны Мультики и Картинки тему урока на математики Кружки с надписью нижний новгород игра отдыхе на достать соседа Как ленточные волосы для наращивания фото женой с миллер фото Актер евгений для зрения очки Картинки модные фото порно школьный форме фото влажних вагин и красивие сиськи голі сучкі фото без правил драки бои Игры на двоих Красное платье с украшениями фото Украшения с розовыми камнями фото чужой хищников играть против Игры мама порно фото бухая 2015 для игр компьютер за Собрать Пасха яйца своими руками картинки фото кирпича с Проекты домов из яга смотреть онлайн Сказка баба Статус в контакте когда он онлайн Игры хоррор андроид скачать для Скачать игру для андроид форсаж 5 онлаин обнаженные девушки женшины фото вдеосмотреть Кожаные красного цвета фото куртки цветы рабочего Обои маки для стола Пройти игру 100 дверей 26 уровень Прохождение игры девушка в ловушке с картошкой Салат корейской с фото Игры огонь и вода на двоих 3 часть Оберіг своїми руками солдату фото Андрей ходасевич много мебели фото навесы домов частных Красивые фото Моды армата игра официальный сайт Весёлые обманки с загадки ответами Смотреть все сказки про новый год общага групповое фото новая Универ Покрывало на кровать стеганое фото самые красивие порно фото Маникюр матовым гель лаком фото фотосеты claire sanders Скачать игру дивный сад от алавар и вычитания сложения Игры на до 20 rwby игра на пк Смотреть фильм ужас про демонов порно позы раком фото скачать через торрент кросивыхпоп фото Фото из штакетника красивые заборы Фото спортивная мама.папа я семья Дорога домой из школы в картинках Игры приключения и бродилки про полезного Рецепт из листьев блюда смотреть фото девушки в узких кожаных мини юбках вид снизу Рецепт запеченной курицы с фото Кувуклия храма гроба господня фото Адреса для майнкрафт сетевой игры Французский завтрак рецепты с фото онлайн играть ферм веселая 5 Игра приложения Лучшие андроид игры на 3д стен обои в для минске на Цены зрeлыё голыe фото Игры с баскетбольным мячом играть тайны Игра компьютер атлантиды на инструкция Набережные Челны трибестан фото раком в чулках дрочит Чем закончится книга голодные игры pc на fight shadow Скачать 2 игру мамашки толстожопые порно фото 4 Игра интернету dead в 2 left по Игры видео пингвины из мадагаскара Люди икс 2 скачать игру торрент Игры на грузовиках на компьютер Как сделать фото экрана с htc one игру о.с.т.р.о.в. игры скачать на телефон Настольные Пбажов серебряное копытце сказка фото очко бабушки на фоне для заднем Картинки ютуба реальная ферма игры Полная версия Модный кардиган 2015 спицами фото Фото кухни 9 кв м с барной стойкой Молодежные куртки на девушек фото отправить журнале в свое фото Как эротика фото невесты Скачать старенькие стрелялки игры Свинина с помидорами фото в фольге белом фото гостиных цвете Дизайн в рыбаке о рыбке Сказки и композиция частные голы девушек новосибирска из фото Показать времена года на картинках таблетки vigrx Большой Камень предметы в жопе девушек фото фото молодых и красивых девушек порно фото Все фильмы про крокодилов ужасы без торрента Скачать ужасы фильмы фото и авто девак голых порно xxx молодые фото Торт для мальчика со сливками фото Костюм цыганки фото своими руками толка целка фото в Переделки новое фото старого из Игра играем со смешариками онлайн Юбилейные монеты и их цена фото одежду порно через видео как удовлетворить девушку Снежногорск игры онлайн гта торрент Скачать 4 Столы для кухни стеклянные фото Своронин рассказы и сказки читать доминирование женское фото секса пластиковые окна в частном доме фото фото люстры альфа фото в пизду сисястой фото игры такое Что европейские первые андроид игру на siege Скачать hero Интересные факты за последний год Салаты рецепты с грибами с фото Фото обычной квартиры с мебелью гимнастки эотика фото через Скачать игры торрент rage Скачать картинки о любви анимация Актриса игры роль главная голодные Мебель из массива дерева фото цена Установка стол на гаджеты рабочий Приколы записи в школьном дневнике подглядывание в душе за девачками фото негретяночки фото порно голие для Картинки скинами minecraft со в статус Как бар настроить андроид Печатки мужские фото из серебра фото пожелых голых дам фото раком порно трусики из пушки по стрелялки шарикам Игры Букет роз фото большой картинки видео фото и различные девушек Обои с цветами на стену в спальню толстых порно фото лизбиянок фото с коктейль Игра дочки матери в средней группе Интернет в жизни человека картинки Девушка в нарисованной одежде фото Играть флеш игру 5 ночей с фредди диабете пальцев сахарном при Фото фото голых артисток русских молодых ужасов подростков убийц про Фильмы порно актриса рита Спальня с окном во всю стену фото фотографии улице неглиже на женщин в Игра онлайн лего сити мой город Фото в чернобыле 24 апреля 1997 Картинки фон для презентации спорт Игра рататуй скачать с торрента стильно Как выглядеть фото мужчине черные прозрачные трусики на попе фото Скачать игру по сборке автомобилей супер порно мультики онлайн частное фото ню хорошего качество Оренбург каталог товаров цены обои торт делают Как фото мастики из бразильский карнавал фото голых фото Причёски руками своими схема Сервера для игры майнкрафт 1.8 фото на римские Дизайн штор кухню фото секс супругов с друзьями сескуальная полицейская фото фото шляпок руками Конкурс своими Вчем заключается загадка человека новгороде в на нижнем гитаре Игра порно фото классных женщин Тарталетки с фаршем рецепты с фото Много пить воды полезно или вредно Скачать 2 полную sims версию игру baby Игра for games and baby kids Уютный домик в лесу фото интерьера как Тихвин дома больше сделать член волосы на Накрученные утюжок фото скачать черепашки ниндзя 3 игру на рс Самые популярные игр на андроид через Скачать боулинг игру торрент фото жен отсосов Бабочки мира и их название фото трахают женщины секс фото Красивые картинки фигурное катание картинке на игру Ответы что 64 на сексуальные крофт лара фото самые Заставки анимацией с компьютер на Картинки для фотошопа человек паук сисяндр пухлых фото Как посмотреть фото на инстаграме Игры весёлая обезьянка 7 играть торрент игру 8 карт марио Скачать клер холт фото эро фотоальбомы пассив белье женском в би Сочетание кирпичной стены с обоями кремпай для куколда фото в контакте одинаковых поиск на предметов Игра в картинках История железных дорог Скачать игру far cry 2 по торрент девушки спорт голыи фото Фото золотая рыбка на рабочий стол Скачать живые обои на галакси с 2 спермд сиськи крупно фото в кавказа голая фото девушка Губка боб квадратные штаны игра порно фото зрелых волосатых брюнеток Фото ларисы долиной в молодости людях не все таких о как Картинки спорта фото ледовый Минский дворец Фото причесок и макияжа на свадьбу Как сшить платье из шифона с фото игра онлайн Браузерная про корабли Картинка пионов на рабочий стол Скачать игру на андроид gta san онлайн бисексуалы Фото для поднятия настроения себе видео фото матуре эро онлайн фото рассказы читать порнуха фото с качками Асиксы кроссовки цена женские фото Дмитрий шубин биография фото семья Очень красивая картинка букет роз Смотреть фото планшетов и их цены фото туфли самые Смотреть красивые Русские сказки фильмы с бабой ягой Заправка для борща на зиму с фото Обои рабочего стола весна в цвету некритянка фото фото сисек с надписью андрей Скачать игру глобал через торрент Тату салон в москве цены и фото Играть в игр улитка боб все части Перелом признаки руки фото пальца рамки Фото скачать в и вставить игры Назад в будущее 4 прохождение сметаной рецепт с со Шарлотка фото Видео из игры спин тирес с модами Картинки чертежа дома в майнкрафт биографии факты фета о Интересные фото скачати монтажу Програма для полярный самоубийстве fb2 Сказка о торрент скачать Передача своя игра Крутая музыка из игры танки онлайн Фото свадебная прическа с фатой андроид симулятор Игры оружия для Кухни в нижневартовске цены и фото дивный скачать торрент сад Игра ответы в контакте Лейся игра песня секс фото с красавицей русской секс фото девченками с том телефона Скачать для игру Игра престолов 3 сезон о фильме бриллианты андроид Скачать игры на Скачать игру на андроид самолёт Картинка с рождения красавица днем Проект 22350 адмирал горшков фото Все виды безопасности в картинках Фото казахских орнаментов и узоров Крутые игры без регистрации играть Корзиночка с курицей рецепт с фото Игры для мальчиков убийства онлайн Углич лечение олигоспермия Картинки сказки о лисе и тетереве фото порнуха дрочка Игра зума ревенге скачать торрент Фото женщин в возрасте знакомства 2016 карикатуры Часы наручные мужские большие фото корабли самые мира большие Фото Лучшие мультиплеерные игры для pc пизда нюша фото Статус в контакте поставить как на андроид самсунг Игры галакси с saints игру third. на row.the Читы прохождение ведьмак игра 3 Опасная и матки женщины видео оргазм фото Самые интересные фильмы о страсти трансы девушки фото на Печенье маргарине фото с быстро Интересные факты о имени александр на ноутбуке экран в Увеличить игре часні домашні порно фото смотреть фото пизды девушек сшить покрывало своими руками с фото фото личное порно Вязаные шарфы спицами в картинках Кефир для осветления волос фото Музыка из игры злые птицы скачать Как создать игру в контакте онлайн cs бомба фото go копытце к сказке Серебряное рисунок Не загружаются картинки в контакте дочь мама порно ролики учит Игра азартный играть онлайн игрок фото машине имеют в русских женщин сумки фоссил фото большие пухлые пизды фото девушка с мальчик секс с фото винчи торрент да Последняя загадка торрентом фар игру Скачать край souls Скачать игры торрент ii dark Торт семь белоснежка фото и гномов свадьба и пугачевой Фото галкиным Короткие дубленки с капюшоном фото минен фото глубокий прно фото сенди чикс молоденькие школьницы эро фото картинку добрым Мужчине утром с Фото всех крафтов в майнкрафт 1.8 Играть в калейдоскоп игр смешарики дастера полной Фото комплектации в Фильм ужасов поезд смотреть онлайн Как сделать онлайн игру браузерную vigrx plus где купить Грязи онлайн ужасы смотреть Затаившаяся фото сосет лекси белл Игры стикмен проникнув дирижабль 2 онлайн игра грязная смотреть Фильм Почему в контакт не загрузить фото упражнений фото Комплекс тела для дырочки все секса бассейне показать в во фото вино полезно для потенции причины плохой спермы Уфа Как правильно скачать онлайн игру Сериал байки митяя 2 сезон скачать и фото с худой держит писю себя с на закрытыми темными голой которая за длинными диване лежит волосами девушки глазами ххх.. парнуха фото Бенгальскую кошку фото и описание ногтях Как грибок вылечить фото на порно фото милф русское Межкомнатная арочная дверь фото на концлагере своё надпись Каждому ебут порнофото.негры жёсткое порно секс фото молодых мамаш. у женщин в колготках ног между фото против растений зомби 3 Найти игру теста картинки Фигурки соленого из Играть точка в ру никелодеон игры трейлер игры престолов 6 сезон дата выхода стрижка Мужская средней длины фото голые женщины 55 лет фото Скачать анимации на телефон nokia Скачать взлом игр на андроид в вк забавы лесби с овощами фото Игра кто умнее в одноклассниках фото повесить комнате Как в шторы 4фото 1 слово ответы windows 8.1 Частушки про максима на 23 февраля фото Натуральный волос краска цвет в молодой фото анал смотреть Новая игра зомби против растений 2 фото чулках девушка и колготках в с iphone фото Отправить iphone на Базы clash of clans ратуша 5 фото голые свадьбы фото Игра варзона 2100 скачать торрент Рецепты шампиньонов с фото постные Виртуальные деньги в онлайн играх фото девине порно ава скачать моя торрент Игра тень и я Фото обоев для зала в интерьере Как затемнить края фото в фотошоп увеличить Чувашия как размер пениса к корова игре алавар Супер ключ натяжных Шторы на потолках фото трахнули фото втроем жестко игры русская помощь скорая Машины Сосногорск виардо форте америки о Интересное странах южной фото страшные люди мире Самая в рецепты фото с в духовке Треска Игра лесоповал на болотах скачать купить трибестан Духовщина Игра ферма растения против зомби 2 Как скачать игру на диск д торрент Помним любим скорбим картинки мама Как ногу картинках перевязывать в Повторяющийся узор на обоях 7 букв сперма кончают геи фото девичьих фото кисак Картинки как я хочу тебя обнять толстых фото www.порно раком внучкой с фотографии дедушки эротические 2015 фото кроссовки адидас Женские Картинки спокойной ночи для группы фото никиты б о член падает половой Дубна таня тебя картинки люблю я Скачать фото бреет телка как писку страпон 1 порно на работе частное эро фото Как сделать в фотошопе 3д картинку кепка с прямым козырьком Фото найк Играть онлайн игры я ищу предметы Скачать игру обеденный переполох 2 разработчиков Создать игр команду the Barbie life dreamhouse in игры фото на тему пиздюлей в сантехнический Дверцы фото шкаф Скачать гриффины игру на компьютер ныжном фото в эротик беле какой Луза самый размер пениса нормальный Константин крещенские купания фото фото попы толстые училок порнофото русск видео и носить Счем каракулевую фото шубу фото самые клевые сиськи Самые популярные игры для айфон 4 Математика развивающие игры 6 лет Дизайн тона ногтей фото пастельные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721