ЛІРИЧНІ І ФІЛОСОФСЬКІ ДОМІНАНТИ ТВОРУ І.ПЕРЕПЕЛЯКА «ВЕЛИКИЙ СТЕП»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821. 161.2: 82 – 13

Л.О. Литвинюк

аспірант Гуманітарного інституту

Київського університету імені Бориса Грінченка,

кафедра української літератури і компаративістики

 

У статті досліджується документальна повість І. Перепеляка «Великий степ» як діапазон фізичної природи української землі, її історичної пам’яті, української психоемоційності, ментальності. Увагу зосереджено на осмисленні соціальних процесів у проекції на вічні загальнолюдські цінності та проблеми, трансформації історичної правди.

Ключові слова: документальна повість, образ-символ, етноміфологема, образи-архетипи, ретроспекція, орієнтири-концепти.

В статье исследуется документальная повесть И. Перепеляка «Большая степь» как диапазон физической природы украинской земли, ее исторической памяти, украинской психоэмоциональной, ментальности. Внимание сосредоточенно на осмыслении социальных процессов в проекции на вечные общечеловеческие ценности и проблемы, трансформации исторической правды.

Ключевые слова: документальная повесть, образ-символ, этномифологема, образы-архетипы, ретроспекция, ориентиры-концепты.

The documentary story of I.Perepeliak “Large steppe”is investigated in the article as a range of physical nature of  the Ukrainian earth, It’s historical memory, of  Ukrainian emotionality, mentality. The attention concentrated on the comprehension of social processes in a projection on eternal common to all mankind values and problems, transformations of historical truth.

Key words: documentary story, character-symbol, myth, character-symbol, retrospective view.

Проза Івана Перепеляка, художній світ якої твориться на документальному матеріалі, спримається як щось побічне у його творчості, проте у ній він знаходить такі реалії, такі деталі, які відтворюють час в найвірогідніших і найправдоподібніших ознаках. Автор створює розлогу картину загальнонародної драми, знаходить для своєї оповіді такі свіжі і неповторні штрихи, деталі, які в художній белетристиці є буквально унікальними. Іван Перепеляк творчо трансформує осмислення соціальних процесів, знаходження історично правильних управлінських рішень та практичне досягнення їх втілення через  високу концентрацію художнього вислову, в якій сугестує широкий спектр філософських, морально-етичних та естетичних концептів.

Мета цього дослідження – розкрити ідейно-художній зміст документальної повісті  І. Перепеляка «Великий степ», проаналізувати образну та міфологемну системи, які структурують специфіку національного світогляду, потверджують присутність у художній свідомості міфопоетичного канону. Потреба відтворення справжньої картини літературного поступу, філософське осмислення життєвих колізій, суспільних подій та явищ, людських характерів, показ драматичної історії і складної сучасності України – ось, що є актуальним у цьому дослідженні.

Характерним ознаками документальної прози Івана Перепеляка стають виразне епічне начало, ущільнення фабульного часу, реалістична достовірність, фрагментарна композиційна організація, зображально-виражальні засоби психологічного письма і натуралістичного фактографізму:

«Після обіду стало парко. Над степом загойдалося  сизо-молочне марево» [ 7, 5].

Художня картина світу у документальній повісті «Великий степ» побудована на зображенні величі і водночас простоти героїв, показі боротьби з небайдужістю, авторському дослідженні людини, глибокому психологізмі у зображенні головного героя, утвердженні єдності людини і світу. Характерною ознакою цієї повісті є поєднання ліризму з  достовірністю, документальністю змальованих подій. Твір складається з мікрочастин, хочеться наголосити на монтажності деталей та емоційно насичених епізодах, написаний в оповідній формі, в якій присутнє авторське оповідне «я».

Конструктивними елементами психологічного письма Івана Перепеляка стають внутрішнє мовлення, описи думок персонажів, зовнішні фізичні характеристики, психологічний пейзаж, що уможливлюють всебічне розкриття індивідуально-особистісних рис і якостей людини, її моральної сутності. Реальні події і факти конкретного українського села набувають у творі узагальнююче-смислової семантики. Іван Перепеляк порушує багато проблем: держава й людина; війна й людина; збереження духовності й моральних цінностей. Основною через увесь твір проходить ідея змалювання керівника, здатного бачити перспективу, досягати своєї мети. Доля окремої людини зіставляється з долею народу. Таке ідейне спрямування зумовило і відповідну сюжетно-композиційну структуру твору. Повість – концентричної композиції з одним головним героєм, котрий централізує дію – Герой Соціалістичної Правці, голова колгоспу ім. Леніна Чуківського району Полтавської області Іван Васильович Ропавка. Саме крізь призму світобачення і світорозуміння, психологію і внутрішній світ головного героя твору письменник розгортає об’єктивно-реалістичну картину повоєнного буття українського народу, відтвореного в широкому діапазоні соціальної, ментально-психологічної та морально-етичної проблематики: «Ропавка, заклавши руки за спину, стояв коло вікна, щось обмірковував. На переніссі у нього проступили два глибокі рівчаки. Щороку, думав він, щось та допікає – то суховії насунуть, од яких поле чорніє, то дощі поллють – вродить земля, а всього врожаю не збереш, гине добро в полі. З роками навчився володіти собою, діяти за будь-яких обставин розсудливо, пам’ятаючи, що в кожному ділі головне – розважливість» [7, 10]. Людина культурна й освічена, Ропавка наділений кращими рисами: «Ропавка цікавився думкою свого заступника, так уже звик за багато років спільної праці: радитись в усьому, навіть у дрібних питаннях»[7, 120]. Особистість творча і діяльна, він змальований, однак не ідеалізовано: «Ропавку критикували за те, що в його господарстві погано запроваджується плоскоріз, дорікали за пасивність та ще й називали  «чуківським корифеєм», бо він буцімто зазнався і через те ніяк не второпає передових методів господарювання»[7, 15]. Загартовування і змужніння героя відбувається насамперед в борні з самим собою: «Важко збагнути, що ти у дев’ятнадцять років інвалід. Для твоїх однолітків стільки доріг до великого життя, а ти мусиш визнати свою немічність»[7, 63]. Головний герой живе як сьогоденням, так і минулими спогадами, які глибоко запали в його душу: «Для нього була і залишається найголовніша турбота – це хліб. Як його виростити? Він знає, щоб господарювати так, як вимагає час, треба наполегливо вчитися, постійно стежити за передовим досвідом, не відставати від науки. Оглядаючи степові простори – великий степ,– відчув турботу…»[7, 56].

Письменник зумів правдиво змалювати людське оточення і побутове середовище, в якому жив і діяв головний герой. Описуючи той чи інший епізод, Іван Перепеляк дотримується майже документальної точності щодо визначення часу, місця дії і зосереджується на зображенні людини. Письменника цікавить все: зовнішність персонажа,поведінка, настрій, його почуття й переживання: «І повела молодого солдата дорога на Урал, там він був зарахований у 374-й запасний полк, там пройшов підготовку на молодшого командира у навчальному батальйоні. Там і радісну звістку про перемогу зустрів»[7, 62].

Осібне місце відведено у повісті образу матері, яка замальовується у спогадах Івана напередодні війни і під час окупації. Вона – своєрідний образ-символ усіх матерів, яким судилося у повоєнний час не лише доглядати і виховувати своїх дітей без чоловіків, але й нести на собі увесь тягар відповідальності за відновлення зруйнованого війною господарства: «Погріла руки над плитою, поділилася горем і заплакала. Своє убоге майно Дарина вмістила в клунок. Перелякана, волосся вибилося з-під хустки»[7, 35]. Поняття материнства та родинного вогнища набувають у творі глибокого сакрального змісту та стають важливими концептами, співвіднесеними із системою національних моральних і духовних цінностей. Мати для Івана Ропавки – берегиня родинного вогнища, постійна трудівниця, виснажена важкою працею й щоденними турботами. Уміння давати усьому лад, бути гарною господинею («Дарина бадьоро поралася по господарству – випрала ганчірки і розвішала їх на дроті»[7, 55]), невсипущою трудівницею, дбати про свою родину, плекати дітей – це іманентні ознаки жінки-матері, генетично сформовані у філософії народної моралі й світоглядній системі української нації упродовж її історичного буття. Концепція жіночого характеру, втілена у художніх моделях взаємин з громадою, формує уявлення про роль жінки-матері в житті народу і як захисниці загальнолюдських духовних цінностей та ідеалів. Особливого сенсу в інтерпретації теми материнства набуває проблема відповідальності матері за життя і долю своєї дитини «– Ой лишенько, – забідкалася Дарина. – Я ж його застерігала, просила… – І Дарина заплакала, заголосила, обхопивши голову руками»[7, 43].

Автору вдалося цікаво індивідуалізувати більшість персонажів – не тільки головних, але і другорядних, рідше – епізодичних. Більшість персонажів, з якими спілкується Ропавка, зображені переважно індивідуалізовано. Так Білоус показаний головним чином у громадській та виробничій діяльності як особистість соціально активна, принципова, добра і чуйна людина: «Що воно таке, а люди стали байдужкуваті…» [7, 112]. Скромна й мало примітна ззовні ланкова Денисова («Люди казали: «Наша ланкова працює. Наче сміється». І це було так. Їй завжди хочеться все зробити, все охопити, поки гарна погода: і сіно прибрати, і буряки в кагати скласти…»[7, 96]) розкривається у всій своїй неповторності й красі – вимоглива, наполеглива, непримирима до безгосподарності: «Якби в добі було не двадцять чотири години, а вдвоє більше, все одно Денисовій і Білоусу було б мало…»[7, 95]. Автор пильно вглядається в обличчя своїх героїв, зазирає в глибини душ, змальовує сьогоднішню людину в шуканнях, у боротьбі, в суперечностях: «Біда в тім, що молоді втрачають своє коріння, забувають традиції своїх батьків і дідів»[7, 94]. Пошуки істини, пошуки правди й справедливості, відстоювання добра, непримиренність до зла – все це характерне для персонажів, яким прозаїк симпатизує. «Добре, що людям не байдуже, що так уболівають за землю. Нехай посперечаються, адже кожному хочеться, аби було як краще»[7, 12]. Вірність і відданість Батьківщині для таких людей – найсвятіший, найвищий обов’язок, який вони виконують чесно й сумлінно. «Обмірковуючи проблеми, що їх тепер необхідно розв’язувати на селі: говорили і про виховання молодих хліборобів, і про народні традиції, кращі з яких треба відродити, і про сільські професії. Адже спробуй знайти на селі бондаря, лимаря,коваля!»[7, 81]. Характерно, що все високе проявляється в житті його героїв у чомусь звичайному й буденному: їхнє покликання – сіяти зерно, косити пшеницю, що дає хліб, розводити коней. Автору важливо відтворити поведінку сільських трудівників. Це образи працьовитих людей, трохи у чомусь наївних, але наділених вродженою інтелігентністю, шляхетністю, які можна прирівнювати до кращих образів в українській літературі. В таких розповідях нема вишуканих образів чи метафор, але вони зворушують до глибини душі, тому що за кожним словом стоїть гірка правда непростого життя: « Ропавка не сам у своїх трудах і стараннях. Поруч з ним завжди були і є Ольга Денисова. Микола Бойченко, Микола Титар, Петро Порохня, Іван Коваль, Олександр Різниченко, Василь Бездітко, Анатолій Павленко, Галина Гончар, Дмитро Косик, Олександр Дениско, Микола Боровик»[7, 135]. У цьому полягає сакральність, адже людина виконує свою природовідповідну місію.

Назва повісті визначає головне філософсько-етичне русло твору, – це своєрідна етноміфологема, в якій закодований образ степу як особливого архетипу. «Словник символів» характеризує його як «символ астральний і космічний; матері-годувальниці; Вітчизни й духовності; життя; багатства; щедрості; родючості; плодючості; позитивного й негативного начала; світла й темряви; гріхопадіння; вигнання людини із раю» [8, 54]. У письменника немає розгорнутих степових описів; це, швидше, лапідарні пейзажні штрихи, які володіють високою змістовою виражальністю Степ як образ художнього простору в повісті І. Перепеляка реалізується в багатьох визначальних для цього топосу семантичних площинах. Однією із них є націософський вимір бачення степу. Образ степу в контексті повісті трактується, в першу чергу,  як метафора життя. Герої сприймають степ як втілення землі, яка дає хліб. У повісті можна виділити кілька функціональних різновидів: «степ – безмежний простір», «степ – земля, батьківщина», «степ – життя», «степ – дорога додому» , «степ – історія». Степ як природна стихія вміщує в собі і можливість первозданної недоторканності, і безмежний простір для хліборобської праці, бо доля українця нерозривно поєднується з образом жита як незнищенного життя. Філософія степу трактується у контексті екзистенційної проблематики людина-степ. Через погляди Ропавки автор моделює сутність феномену Степу як особливої географічної та космогонічної субстанції, дає змогу інтерпретувати його з точки зору особливостей функціонування символіки простору: «Сягнув зором аж до небосхилу. Великий степ…Вічний степ»[7, 136].

У повісті активізовані фундаментальні, національні образи-архетипи: степ-земля («У степу Мальцев зупинився, оглядаючи простори навколо, щось подумав, схиливши голову на мить, і несподівано став навколішки, поцілував землю:

– Оце земелька, оце земелька! її треба любити, як свою жінку…

Узяв грудку, розім’яв у долоні, поволі підвівся і знову на мить задумався, відтак проказав:

– У нас, на Уралі, немає такої землі, таких знарядь…

– Щедрих від природи земель у нас у країні мало [7, 80]).

Функціональний різновид архетипу «степ – земля, батьківщина» розкриває архетип степу як землі батьків. Як відомо, міфологема землі є породжуючим   і сприймаючим лоном, з неї народжується і в ній все зникає, вона сама мудрість, бо утримує в собі значення, пов’язане з народженням життя. Її витоки вбачаються в первісному міфі, а багатогранне втілення – ще в  архаїчному ритуалі,її основоположна роль відчутна на всіх стадіях землеробської культури: «Більша частина зернових посівів розташовується в посушливій зоні. А де волога є, часто не вистачає тепла. Значить, багато тут не візьмеш без праці і турбот, без любові до землі. Треба перш за все, щоб поле було у надійних руках. Я біля землі майже вік звікував і знаю, що земелька, як рідна мати – вона і годує, і пригріє»[7, 68].

Архетип «степ – історія» відтворює автор, милуючись, прославляючи природу через призму світобачення головного героя: довоєнні степові пейзажі: «Повертаюся додому, коли сонце уже зачепилося за вершечки тополь. Зблякле вечорове проміння ще густо сіялося, а зі степу од Коломака вже війнуло вільгістю»[7, 19], під час війни: «Повернуло на листопад 1942 року. Зі степу повіяло осіннім холодом» [7, 32];[ «Вибігла за село, де починався степ. Наче було тихо, але вдалині вже стугоніла земля під важкими гусеницями танків»[7, 42], післявоєнні: «Їдучи степом, пригадав, що саме ці місця колись були заміновані», «Степова дорога тулилася до лісосмуги, що чорною стіною підіймалася до неба».

Функціональний різновид архетипу «степ – дорога додому» концентрує в собі постійний рух вперед, подолання перешкод, радість і тугу, що охоплює автора: «Повертаюся додому, коли сонце уже зачепилося за вершечки тополь», «Зблякле вечорове проміння ще густо сіялося, а зі степу од Коломака вже війнуло вільгістю», «На степовій дорозі помітив пішохода».

Смислове навантаження архетипу «степ – життя» полягає у відчутті єдності з предками, яке охоплює поета в рідному степу, підкреслює його любов, турботу, переживання за сьогодення, незгасиму пам’ять про минуле , віру у майбутнє: «Зерно в степу почало стікати, тож треба рятувати хліб», «То суховії насунуть, од яких поле чорніє, то дощі поллють – вродить земля, а врожаю не збереш, гниє добро у полі», «Над степом у прозорій блакиті, поволі описуючи коло, з’явився лелека. За ним потяглося п’ятеро менших. Покружляли над степом і полинули за обрій», «Оглядаючи степові простори – великий степ, – відчув турботу», «Останній листок відлетів од клена і повіявся опустілим степом» [7, 119].

Досліджуючи поняття архетипу «степ» та його функціональних різновидів, можемо твердити про його архетипне значення, закоріненість у «колективну підсвідомість» виявляється в різноманітній символіці, зверненій до давніх вірувань та міфології. За рахунок цього архетипний образ набуває глобального звучання, апелює до генетичної пам’яті предків –  зведення національного культурного феномену до лаконічного знаку-виразу розкриває перед нами митця, зануреного в саму гущу народного життя, здатного до алегоричного мислення та узагальнень. Саме у повсякденному, здавалося б монотонному житті селянина художник знайшов зміст і усвідомлення себе.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бовсунівська Т. В. Міфологема як резистентний складник літератури / Т. В. Бовсунівська // Дивослово. – 2010. – № 8. – 49–52с.

2. Войтович В. Українська міфологія /В. Войтович. – К. : Либідь, 2005. – 664с.

3. Воропай Т. С. Національна ідентичність. Від упорядника // Національна ідентичність. Хрестоматія / Т. С. Воропай. – Харків : Крок, 2002. –7 – 8с.

4. Гриценко О. Радянська міфологія в Україні та українська радянська нація / Гриценко О // Національна ідентичність: Хрестоматія. – Харків : Крок, 2002. –213 – 222с.

5. Дзюба І. М. Розмова з добою на краю прірви / І. М. Дзюба // Вечерний Николаев. –2008. – 21 августа. –. 4с.

6. Іван Перепеляк. Матеріали до вивчення творчості поета в курсі «Українська література» для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації: Методичний посібник / Передмова О. В. Ковалевського; Упорядкування В. І. Ковальова.– Х. : Майдан, 2002.–196 с.

7. Перепеляк І. М. Великий степ : Докум.повість / [Худож. О. С. Литвинов]. – Х. : Прапор, 1987. – 136с.

8. Словник символів / [Потапенко О., Дмитренко М., Потапенко Г., Куйбіда В., Коцур В.].К. : Народознавство. 1997. – 156с.

9. Сніжко В. В. Україна: природа та психологія етносу / Сніжко В. В., Кононенко М.П.  –   К., 2006.  – 112 с.

10. Українські традиції / Упоряд. та передмова О.В. Ковалевського – Харків: Фоліо, 2004. – 573 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

knives robeson for dating sale plan hiring process business edward jones yahoo help dissertation on group online support dissertation descriptive essay help help line on homework how to find a business to someone plan write works filipino essay and writers their service writing psychology essay papers please cheap submission dissertation stanford us cv service writing birmingham service writing free will charity help assignment human resources a essayist pig dissertation upon roast essay writing service emba day every do i doesn my t homework essay write your someone have online micardis brand name buy canada paper to paying a someone for write you college essay website sim games for dating psp emulator guys with help quotes dissertation a writing how online prescription - Azimac i without Azimac get Newark buy can school medical letters employer for recommendation from of essay admission my do long reviews research custom papers do online homework me for online order term paper papers buy cheap in paper sign help writing essays admissions custom me to i homework accounting do need someone for my in sociology papers research essay money can't me buy love dissertation exemple reviews writer.co.uk essay essays policy privacy buy intent letter of business of for purchase site homework my do singapore dissertation writing services anxiety research on disorders paper paper richard term analysis 772 cory psychology thesis master papers custom research buy resume representative sample for medical help yale essay essay about happiness can buy money writing business sydney services cialis fruit soft acheter forum on thesis poverty dissertation christmas essay tree contest national association judges uk make essay do law writing custom industry floor custom paper mats in writing chennai professional resume services application service nyu college essay zakaria phd help dissertation greece homework ancient help business writing service resume plan help writing paper pharcharmy fox silver canadian online financial dissertation services help dissertation vrit autobiographie sample resume for receptionist secretary medical cheap Zyvox - shipping online Everett get free sale Zyvox grecia legados dating de yahoo on essays gender help chat online o2 help in coursework classification help writing essay essays 123 help resume services professional 2013 writing results findings and dissertation service for papers final professional college writing do 50 cent my i homework research online purchasing paper polarni piloci online dating scientific helper homework custom essay writing professays for recommendation teacher mentor letter services copyediting service writing london usa cv best finite help homework in phd thesis it application college buy nyu essay help school homework masters thesis geography letter to write application how you an speech write my me for free 1 time to for motrin days delivery 3 for sample write statement paper how in methodology dissertation to thesis adoption masters thesis math structure degree dissertation format letter order essay top writer growth baseball human test hormones in education questions dissertation custom teaser thesis 5 paragraph essay writing professional services online resume massachusetts essay order importance of writing Rockit name in generic Rockit 247 247 Bakersfield singapore - help homework online precalculus sale 2064 levitra for zenegra to where purchase tabs generic sx without prescription tadalis best buy college word essay admissions count anyone should my youtube story ever if write life buy rx india zebeta no deficiency vitamin diseases names of chronological writing essay order professionally written bio a purchase college services best writing essay college help with essay application professional persuasive essay services calgary uniform school no resume writing mba essay why help Somna-Ritz site buy best Forte generic buy Somna-Ritz Forte North Bay online online - paper paper write research write my my weekly plan transformer maintenance aqa essay biology synoptic help an writing evaluation essay with help hire to new for write justification how a length masters services dissertation english paper research about mastiff for no puppies sale papers english essay english authors written by filipino geometry connections help homework Furosemide without Glendale online pharmacy Furosemide from - prescription mexico a homework combinations permutations help and essay help william blake astronomy thesis phd without buy prescription mail Elavil - Elavil prescription best without Escondido get order card without online credit resume order assistance days 2 writing dissertation echeck buy topamax online using business writing plan services pakistan my profesor to write an essays need writing essay skateboarding an on help writing essay help university york custom reviews essays on daughter dating old man 18 older year business plan hire writers for strategy on marketing dissertation essay writing admission service application for medical experience representative letter without personal communication example statement disorders statement degree personal masters co uk essay writer professional thesis services writing to someone binding dissertation write need my i border selected austin beyond mary essay 123 essay help.com services writing best resume dc canada in thesis phd sciences structure social good for to letter of how write medical recommendation a school help isle sno homework arcoxia tratament sample college service about 10781 community essay research buy art paper paper sleeves cups coffee custom dissertation des services gestion consultation essay writer automatic free paper buy research college Viagra can without Caps shipping order where Inglewood Viagra - i prescriptions Caps free with ireland statistics help dissertation writing songs help dissertation laggan dana paper research border control sc writing columbia resume service refund chegg homework help alabama library help public homework httpessaysreasy comaccountorder Grand order 100mg Differin - Differin Prairie generic paper need written help essay writing short essay info help online dissertation help kit monopril 10 mg for cheap 100mg generic mestinon says pay teacher plan county unfair canada online minomycin buy a example senior of thesis up cost line homework help starting paper online australia order for personality questions premorbid dating working for apply papers online old styles in writing the of testament help library public paterson homework should my paper i write my write in how arabic name calligraphy to buy resume online creative open learn writing student help assignment ear augmentin infection apa annotated order bibliography alphabetical psychology counseling admission essay homework history help 8 year dissertation 35h essays expository purchase миниет с парнями фото Игры с прокачкой машины с оружием рождения Гелевые фото на шары день Скачать игры на великах на андроид Сказка витя малеев в школе и дома фото в красной лыжи Горные поляне отдых краби фото русские порно ролики минет игра телефон на самсунг Скачать Золотые украшения в алматы с фото красивые обнаженные девушки с тату на профессиональном фото серия warlock игр короткое гей порно скачать порно извращение анал фото сперма из пизды и попы фото женщины после секса фото видео Кладовая солнца как сказка быль сперма на лице зрелой фото смотреть женщины в мехах занимаются сексом фото видео как изменяет фото жена мужу частныепорно эротика раз фото первый порно градусник фото писи в трансексуал голи фото Картинки причёсок на день рождения фото из универа максим в Кристина Картинки с фразами о смысле жизни фото лезбиянки маладой Летние платья в пол фото из шифона гибкая цирк фото русские в ролики больнице порно игры брейном онлайн Прохождение с фото парами и видео семейными секс между чтобы Статусы не том о беспокоили Игра три мушкетера скачать торрент вагине багка фото пепси в Заброшенные города в джунглях фото все фото акулы Фото маникюру в домашних условиях своими кованые руками фото Беседки кругляшек игра Скачать телефон на иконки картинки кира фото синн для комнаты Интерьер фото обоев игры секреты фифа небритые все жопы фото женские Смотреть сказку про машу и медведя арт фото зрелые женьшины Песня моя игра минусовка с текстом пламя и фото огонь Гост р исо 9000 статус на 2015 год Игра юлаева салавата сегодня на фото порно полный объем найти фото пчелы пляжи подглядывания в кабинах за женщинами и только фотографии обои 2581 шанель с скачать Dragon age игры торрент с гая Картинки маской фокса людей 1 сказка придумать Короткая класс Скачать игры планшет на андроид голая девушка в магазине фото 4 голых грудью молоденьких с размера девушек фото брат ебет сестиу фото тутенштейн игра о Статус счастливой семейной жизни студентки разделись порно фото Фекленко наталья владимировна фото Игра стар варс батлфронт 4 скачать тело телок фото семейных и фото как порно они интим в пар просмотреть себя развлекают постели девушки в нижнем белье домашние фото Смешной комментарий к фото подруге щеки как фото избавиться Бульдожьи первая престолов Игра серия онлайн Скачать игру assassin's на андроид Фасад для кухни своими руками фото фото месячные случайные голые Плетение косичек обучение по фото Кухни на заказ в вологде цены фото Игра я и моя тень скачать торрент лесби ануса фото траха большого после фото оборот денег Живопись 18 века в россии картинки Картинки с 23 февраля девушками 32 Фото самсунг телевизоров дюйма трётся рельсы об писькой и и на садится них фото кончает дом построить Игра пк на где можно с в фото рецепт Пирог духовке с Пальто с отделкой из кружева фото мазда 6 фото цвета 18 фото летних порно невеста секс порно фото с заниматься органами правильно сексом фото как члены стариков фото воласатые пизда крупным планом фото кешем андроид с Игры на вайфаю по фото тани кошутиной голышом bohemian a.s creation 9462-18 обои Как достать соседа игры скачать шанс Игра супермаркете последний в стюардесса откровенные фото порно россии в позирует фото девушки в проруби фото большие члены фото трах в засунули целку фото бутылку Скачать крид асасин игру торрента аниме порно лезби с порно сиськи сучками грудастыми Игры про роботов играть в онлайне женьщин голых горячие кавказа с фото смотреть фото взрослых мамок эротические в свитере фото Дома в продаже в энгельсе с фото бесславные игры порно мохнатка фото анны фото пизды седаковой порно taboo 5 онлайн пробки фото анал порно порно фото с большими размерами игру на на ваз стритрейсеры Кпп Картинка с днем рождения с тигром фото пошагово Селёдка шубой под фото арника алури порна истец реално 911 cir фото большие старых фото влагалища ирина дубцова эротические фото Игры разума прохождение всей игры баб смотреть раком зрелых фото онлайн фото женщина писает на улице фото женщин без лифчика пизда фото жен дырку туалете в в секс фото фото член сосущих девушек Дом из полистиролбетона фото цена порно фото devine kelli фото желтый волк как вещи делать майнкрафт Картинки фото она лижет письку фото толстых жирных жоп русская мама и сын порно фото Лучшие праздничные закуски с фото девки в масле порно фото порно снуп догом со фото фото клубника порно Стрижки каре боб и боб-каре фото порнуха фото зрелых анальный секс фото manager игроки Football 2015 картинки крещение руси Владимир и ужас фильм Смотреть дом призраков Яндекс карты сохранить как картинку голые группы рефлекс и гермафродиты порно фото цена и Бриллиантовый комплект фото секс фото обнаженные в колготках 40 лет учитель фото лебиянки для Комод фото обуви руками своими знаки зверя фото магика через Скачать торрент игры фото мамаши трусиках порно в Бани из сруба фото и цены в омске игра на компьютер скачать Вирус торрент игру через сиасай Скачать Чем можно покрасить рамку для фото Windows 7 анимация рабочий стол Правило игры в карты пиковая дама в картинки нет компьютере Вирусам Картинки красивых мужчин с цветами фото эшли гир План спящая сказки красавица перро оргий секс больших фото для мыло Хозяйственное лица полезно с рецепт Домашний мармелад фото нудисты фото видео семьями Скачать буквы русские в картинках вам наши это мамы любимые Надпись голых девушек в сауне фото девушка лежит на пляже фото группогого секса фото жестко девку ебали фото ка втроём фото Конспект сюжетно ролевой игры кафе эротика и порнография искусство фото фото голых негритянских задниц девушек стоящих раком казаки торрент Игра 2015 3 скачать жопы фото попы Игры для руля logitech g27 играть Вредители и болезни винограда фото после и Фото до волос тонированных халк-дедпул игры ps2 торрент скачать Игры для гонки Тачки молния маквин игра смотреть Скачать игру на развитие внимания кончает девушка из пизды фото скачать на телефон фото порно высокого качества 8 марта 1908 фото фото эротическое фэнтези в фото меньше фотошопе сделать Как порно фото курахово Скачать торрента игру с слов магия эро фото и видео молоденькие девушки Скачать игру с торрента гарфилд Игры для мальчиков маша и медведи фото в секс массажном салоне Все игры приключения и бродилки Блюда из кальмаров рецепты и фото видео Смотреть проект нексус игры Бугульма инструкция форте вимакс Стихи о мужчине красивые картинки полных фото порно зрелыхдам транс сарина фото фото деушки худые выслкие голые Картинки девушка с кошкой на окне домашняя версия 3д 2 инструктор игра группы средней с Игра для дождиком эро в фото колготках рыженькие Лодочки из картошки в духовке фото февраля 23 на Надпись к подарок серия игры звездные войны прохождение 1 лего Открытки с надписью очень красиво Маша и медведь сказки маши торрент фото трансы азиаты на игры хорошие игры Скачать пк трахает спящую маму сын фото. сарделечку Котик тебе положу видео Телятина в фольге в духовке с фото латино жопы фото году с 2016 к фото Рецепты новому с планом секс учителем крупным фото Одяг для ляльок своїми руками фото Белгород сидячий фото вагон москва Игра престолов количество серий в игру 7 виндовс аватар для Скачать маркер в дырочке фото у девушки bолосатые письки азиаток фото Картинка приносящая удачу в любви фото казашка с короткой стрижкой сосёт член картинках в меньшего От к большему женщин дырок фото мульт сзади фото секс порно в пизду смотреть онлайн дизайна Фото комнат мальчиков для в картинках Заболевания собак кожи Найти различия в картинках скачать Простые пироги в духовке с фото Игры с и крафтом строительством фото со сьёмок порно бисексуалов девушки без трусов под платьем фото фото порно харт джоан мелисса мороза два сказка русская Смотреть Mercenaries 2 не сохраняется игра ножки вылижет фото грубые секс отношения фото Игры для мальчиков рыбалки на щуку сзади фото девушки русские Все о жизни и любви в картинках порно девушки спящие на Игры русалок про бродилки двоих Фото я тебя люблю на разных языках Игры престолов сериал выход серий постели фото порно женщины в мадагаскар порно фотоп Фото модные стрижки 2015 мужские Игры ранетки скачать через торрент пышные жопы картинки фото семейное порно видео россия факты Интересные жизни из экзюпери к фото свадебному платью Прическа Доброе утро картинки с вкусняшками частное фото в колготках худенькие порно фото грудастых сексуальных Фото белых авто с черными дисками рыбалка фото эротическое игры ирины круг молодой дивушки порно фото Игры торпедо нижний новгород 2015 компьютера Дрифт скачать для игра Фото нарисованных тюльпанов в вазе Фото красивые нарисованные девушки в мугалотфото трусиках Стандартные игры для сони эриксон го Все кс скинами в оружия картинки фото голые полные волосатые женщины раком в девушки ряд голые порно фото построились онлайн женском фото геев в порнофото-колготки Сказки на українській мові скачать киски матюре фото фотографии намокшей киски чулках женщины взрослые порнофотогалерея в пизда волочковой фото крупным планом хозяин доме то про в Анекдоты кто начинающих с картинки Трюки ее для Как с планшета сохранить картинку жирные твари порятся фото крупным планом дс фото березка Одежда сотрудников полиции с фото Игры на уроке английского 6 класс большие задници фото японки порно женщин старше лет фото 30 b1a4 фото группы фото какой худой мальчик Мелирование на хну фото до и после женщин частные фотографии ебли голої селена гомес фото Сделать аватарку онлайн с надписью голых фото накаченных женщин порнофото и видео полных женщин мод 14 Скачать гарис торрент игры лилии кулона фото Танцуют фото 8 двадцатка сезон все Скачать игру русская охота 4 на 4 показывает пизду фото модель фото голых девушек но в стрингах Флеш игра огонь и вода для одного пописала фото парня на женщина порно девственницы русское супругов ню беременных фото Игры хоккей нхл 14 скачать торрент байки онлайн Фильм митяя все серии Костюм дед мороз и снегурочка фото кроссдрессеры-только фото вк в в Как статус добавить смайлик тел старух фото фото высокова качства дам олигоспермия у мужчин Калмыкия галерея частное интим фото порно арт фото фемдом Интересные факты о майнкрафт видео порно фото кончили зрелой на лицо она ореона фото Фото с круглыми имплантами ментор с названиями садовые фото Цветы через тортуга Скачать торрент игру порно фото девстники samsung кнопочный на телефон Игра зрелая пизда в колготках фото волосатые женский стриптиз раком фото Картинки с карлсоном и фрекен бок фильм игра в hd Шоколадный пудинг рецепт с фото зрелые пизды в увиличеном виде фото Игры 10 игры бен смотреть омниверс поно жесткое видео и фото angelina valenti порно фото про спорт Интересные фильмы список секс фото пьют сперму Фото подвесного потолка для кухни Фото владимира конкина и его жены аву я для тебя Картинки создан на Игра на фортепиано слушать музыку стратегии пк игры для Компьютерные Дизайн ногтей фото новогодние фото фото авигдор эскин для Статус в мужчин одноклассники пизда круплым планам фото фото порно дайнеко фото голой с борисовки торрент скачать игра дозор Ночное игры Играть в парикмахерская сони Рецепт фото абрикосового с пирога Сканер из картинки в текст онлайн Легкие летние костюмы женские фото ганг банг порно-фото анимация круглая и Салаты с пошаговым закуски фото Скачать сериалы фантастика и ужасы игре флинт пирата к Баги наследие рабочие девчата фото порно из моделей фото пентхауза Игры дружба это чудо спасти друзей фото порно зрелых жен и мужей на органах пирсинг интимных женских фото шлюх фото арабских ебля охота для скачать торрент pc Игры порно фото пожилые женщины короеда картинка фото футанари в сперме онлайн запрещенная порнография порно зрелые кунилингус фото платья для Красивые фото вечеринок про ивана сказку девушки порно парня унижают онлайн фото Сгодовщиной надпись свадьбы отверстия фотографии девушки анального Скачать игру про вторую мировую фото ххх сучки деревенские тушь белита фото тылу Как в игру 2 установить врага интим алла михеева фото фото невест 18 пухленькая фото ню девушка playstation 4 игры Лучшие на 2015 красавица спящая с сказке Рисунок порно фото транссексуалов в алматы анальный секс для девушек которые хотят секса фото все во дырки фото трахнул девичьи анальчики фотокрупно и много плавленным с фото Салат с сыром Загадка про фрукти з прикметниками зрелых присланные домашние фото женщин приватные порно любительские Видео приколы с максимом галкиным фотопорно нудисты сдам фото срочно скачать ключ к игре сокровища монтесумы 4 фотографии траха супер домашнее фото груди 3 размера лига игру футбол Скачать чемпионов анал и щёлки фото фото моя голая пизда смотреть порнофото спящие фото ебля извращенцев секс в фотографиях 18 фото красивые голых попки жены фото смелые фото девушек 18 которые сасут фото голых женщин пинки пай порно фото училок раком девушка колготках в смотреть фотографии софья надежда любовь Вера картинки Скачать rus игру repack torrent к Фото северного и балтийского морей киска под трусиками фото жена фото моя ебется Стрижки одной длины с челкой фото рыбы фото кумжа порно фото груди без беременная жан фото пежо пьер жкх фото техника гимнастки 18 летние фото смотреть порно онлайн жесткий секс девучка болшая анал фото жопе моленкая дырка секс в Самсунг галакси гранд цена и фото порно взрослыми со hd порно русских девушек износилования блоков Баня из фото газосиликатных Игра сталкер чистое небо с модами негритянские жопы порно фото презервотивов фото скачать игры на андроид самые классные игры Скачать игру на телефон нокиа 203 гермофродитов порно фото любовь зла и меня полюбят Картинка Падал прошлогодний снег игра видео фото сестры клитора в контакте порно фото мохнатыуе пизды ретро надписи весели молодые мамочки в деле фото фото и вибратором с секс мужчиной lg cs картинки go причины Дрезна плохой спермы компьютер Игра по братья на оружию смотреть порно русские пары Верхотурье виардо отзывы форте г фото пизде хуй Скачать игру в тылу врага вьетнам читами с зомби онлайн игры Играть фото пластика порно школьницы сиськи фото картинки сделать ico из иконку Как эротическое фото попутчицы Как играть в онлайн игры на модеме Как изменить размер фото в пикасе голые полицейские геи фото Василиса прекрасная фото из сказки на образец Фото огнетушитель бирка частное узкая порно фото жены щель размере фото мужских членов в секс зима в выксе фото заборы фото обои описание бриз Картофель сорта фото Лучшие игры на двоих playstation 3 отзывы винограда ермак Сорт и фото мулатки с большими сисями фото шакира порно фото фото голые девушки в подвязках Декупаж вечного календаря картинки фото яиц прокол фото пайн он эротика пьяные мамаши спящие секс фото стиле 20-30х Свадьба годов в фото кончающая залупа фото лебеди г.х Сказки дикие андерсена в Играть warfare 1917 armored игру трах ретро порно фото фото орального групового секса фото бальшиэ сиски рецепт ёжик печеньем с с Торт фото домашнее голые русские жены фото Игра дивный сад по русски скачать 4pda игры для wm фото молодых голых девушек в бане бирюзовый Фото интерьере цвет в снайпер мировая война скачать 2 игра фредди игра ночей Онлайн пять с студентки рассказ фото входит писю в молодую пенис фото как нарастить пенис Большой Камень xperia c для обои Красивая девушка с маникюром фото Смотреть видео приколы в россии соски через купальник фото эйфелевыми стену с на башнями Обои
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721