ЛІРИЧНІ І ФІЛОСОФСЬКІ ДОМІНАНТИ ТВОРУ І.ПЕРЕПЕЛЯКА «ВЕЛИКИЙ СТЕП»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821. 161.2: 82 – 13

Л.О. Литвинюк

аспірант Гуманітарного інституту

Київського університету імені Бориса Грінченка,

кафедра української літератури і компаративістики

 

У статті досліджується документальна повість І. Перепеляка «Великий степ» як діапазон фізичної природи української землі, її історичної пам’яті, української психоемоційності, ментальності. Увагу зосереджено на осмисленні соціальних процесів у проекції на вічні загальнолюдські цінності та проблеми, трансформації історичної правди.

Ключові слова: документальна повість, образ-символ, етноміфологема, образи-архетипи, ретроспекція, орієнтири-концепти.

В статье исследуется документальная повесть И. Перепеляка «Большая степь» как диапазон физической природы украинской земли, ее исторической памяти, украинской психоэмоциональной, ментальности. Внимание сосредоточенно на осмыслении социальных процессов в проекции на вечные общечеловеческие ценности и проблемы, трансформации исторической правды.

Ключевые слова: документальная повесть, образ-символ, этномифологема, образы-архетипы, ретроспекция, ориентиры-концепты.

The documentary story of I.Perepeliak “Large steppe”is investigated in the article as a range of physical nature of  the Ukrainian earth, It’s historical memory, of  Ukrainian emotionality, mentality. The attention concentrated on the comprehension of social processes in a projection on eternal common to all mankind values and problems, transformations of historical truth.

Key words: documentary story, character-symbol, myth, character-symbol, retrospective view.

Проза Івана Перепеляка, художній світ якої твориться на документальному матеріалі, спримається як щось побічне у його творчості, проте у ній він знаходить такі реалії, такі деталі, які відтворюють час в найвірогідніших і найправдоподібніших ознаках. Автор створює розлогу картину загальнонародної драми, знаходить для своєї оповіді такі свіжі і неповторні штрихи, деталі, які в художній белетристиці є буквально унікальними. Іван Перепеляк творчо трансформує осмислення соціальних процесів, знаходження історично правильних управлінських рішень та практичне досягнення їх втілення через  високу концентрацію художнього вислову, в якій сугестує широкий спектр філософських, морально-етичних та естетичних концептів.

Мета цього дослідження – розкрити ідейно-художній зміст документальної повісті  І. Перепеляка «Великий степ», проаналізувати образну та міфологемну системи, які структурують специфіку національного світогляду, потверджують присутність у художній свідомості міфопоетичного канону. Потреба відтворення справжньої картини літературного поступу, філософське осмислення життєвих колізій, суспільних подій та явищ, людських характерів, показ драматичної історії і складної сучасності України – ось, що є актуальним у цьому дослідженні.

Характерним ознаками документальної прози Івана Перепеляка стають виразне епічне начало, ущільнення фабульного часу, реалістична достовірність, фрагментарна композиційна організація, зображально-виражальні засоби психологічного письма і натуралістичного фактографізму:

«Після обіду стало парко. Над степом загойдалося  сизо-молочне марево» [ 7, 5].

Художня картина світу у документальній повісті «Великий степ» побудована на зображенні величі і водночас простоти героїв, показі боротьби з небайдужістю, авторському дослідженні людини, глибокому психологізмі у зображенні головного героя, утвердженні єдності людини і світу. Характерною ознакою цієї повісті є поєднання ліризму з  достовірністю, документальністю змальованих подій. Твір складається з мікрочастин, хочеться наголосити на монтажності деталей та емоційно насичених епізодах, написаний в оповідній формі, в якій присутнє авторське оповідне «я».

Конструктивними елементами психологічного письма Івана Перепеляка стають внутрішнє мовлення, описи думок персонажів, зовнішні фізичні характеристики, психологічний пейзаж, що уможливлюють всебічне розкриття індивідуально-особистісних рис і якостей людини, її моральної сутності. Реальні події і факти конкретного українського села набувають у творі узагальнююче-смислової семантики. Іван Перепеляк порушує багато проблем: держава й людина; війна й людина; збереження духовності й моральних цінностей. Основною через увесь твір проходить ідея змалювання керівника, здатного бачити перспективу, досягати своєї мети. Доля окремої людини зіставляється з долею народу. Таке ідейне спрямування зумовило і відповідну сюжетно-композиційну структуру твору. Повість – концентричної композиції з одним головним героєм, котрий централізує дію – Герой Соціалістичної Правці, голова колгоспу ім. Леніна Чуківського району Полтавської області Іван Васильович Ропавка. Саме крізь призму світобачення і світорозуміння, психологію і внутрішній світ головного героя твору письменник розгортає об’єктивно-реалістичну картину повоєнного буття українського народу, відтвореного в широкому діапазоні соціальної, ментально-психологічної та морально-етичної проблематики: «Ропавка, заклавши руки за спину, стояв коло вікна, щось обмірковував. На переніссі у нього проступили два глибокі рівчаки. Щороку, думав він, щось та допікає – то суховії насунуть, од яких поле чорніє, то дощі поллють – вродить земля, а всього врожаю не збереш, гине добро в полі. З роками навчився володіти собою, діяти за будь-яких обставин розсудливо, пам’ятаючи, що в кожному ділі головне – розважливість» [7, 10]. Людина культурна й освічена, Ропавка наділений кращими рисами: «Ропавка цікавився думкою свого заступника, так уже звик за багато років спільної праці: радитись в усьому, навіть у дрібних питаннях»[7, 120]. Особистість творча і діяльна, він змальований, однак не ідеалізовано: «Ропавку критикували за те, що в його господарстві погано запроваджується плоскоріз, дорікали за пасивність та ще й називали  «чуківським корифеєм», бо він буцімто зазнався і через те ніяк не второпає передових методів господарювання»[7, 15]. Загартовування і змужніння героя відбувається насамперед в борні з самим собою: «Важко збагнути, що ти у дев’ятнадцять років інвалід. Для твоїх однолітків стільки доріг до великого життя, а ти мусиш визнати свою немічність»[7, 63]. Головний герой живе як сьогоденням, так і минулими спогадами, які глибоко запали в його душу: «Для нього була і залишається найголовніша турбота – це хліб. Як його виростити? Він знає, щоб господарювати так, як вимагає час, треба наполегливо вчитися, постійно стежити за передовим досвідом, не відставати від науки. Оглядаючи степові простори – великий степ,– відчув турботу…»[7, 56].

Письменник зумів правдиво змалювати людське оточення і побутове середовище, в якому жив і діяв головний герой. Описуючи той чи інший епізод, Іван Перепеляк дотримується майже документальної точності щодо визначення часу, місця дії і зосереджується на зображенні людини. Письменника цікавить все: зовнішність персонажа,поведінка, настрій, його почуття й переживання: «І повела молодого солдата дорога на Урал, там він був зарахований у 374-й запасний полк, там пройшов підготовку на молодшого командира у навчальному батальйоні. Там і радісну звістку про перемогу зустрів»[7, 62].

Осібне місце відведено у повісті образу матері, яка замальовується у спогадах Івана напередодні війни і під час окупації. Вона – своєрідний образ-символ усіх матерів, яким судилося у повоєнний час не лише доглядати і виховувати своїх дітей без чоловіків, але й нести на собі увесь тягар відповідальності за відновлення зруйнованого війною господарства: «Погріла руки над плитою, поділилася горем і заплакала. Своє убоге майно Дарина вмістила в клунок. Перелякана, волосся вибилося з-під хустки»[7, 35]. Поняття материнства та родинного вогнища набувають у творі глибокого сакрального змісту та стають важливими концептами, співвіднесеними із системою національних моральних і духовних цінностей. Мати для Івана Ропавки – берегиня родинного вогнища, постійна трудівниця, виснажена важкою працею й щоденними турботами. Уміння давати усьому лад, бути гарною господинею («Дарина бадьоро поралася по господарству – випрала ганчірки і розвішала їх на дроті»[7, 55]), невсипущою трудівницею, дбати про свою родину, плекати дітей – це іманентні ознаки жінки-матері, генетично сформовані у філософії народної моралі й світоглядній системі української нації упродовж її історичного буття. Концепція жіночого характеру, втілена у художніх моделях взаємин з громадою, формує уявлення про роль жінки-матері в житті народу і як захисниці загальнолюдських духовних цінностей та ідеалів. Особливого сенсу в інтерпретації теми материнства набуває проблема відповідальності матері за життя і долю своєї дитини «– Ой лишенько, – забідкалася Дарина. – Я ж його застерігала, просила… – І Дарина заплакала, заголосила, обхопивши голову руками»[7, 43].

Автору вдалося цікаво індивідуалізувати більшість персонажів – не тільки головних, але і другорядних, рідше – епізодичних. Більшість персонажів, з якими спілкується Ропавка, зображені переважно індивідуалізовано. Так Білоус показаний головним чином у громадській та виробничій діяльності як особистість соціально активна, принципова, добра і чуйна людина: «Що воно таке, а люди стали байдужкуваті…» [7, 112]. Скромна й мало примітна ззовні ланкова Денисова («Люди казали: «Наша ланкова працює. Наче сміється». І це було так. Їй завжди хочеться все зробити, все охопити, поки гарна погода: і сіно прибрати, і буряки в кагати скласти…»[7, 96]) розкривається у всій своїй неповторності й красі – вимоглива, наполеглива, непримирима до безгосподарності: «Якби в добі було не двадцять чотири години, а вдвоє більше, все одно Денисовій і Білоусу було б мало…»[7, 95]. Автор пильно вглядається в обличчя своїх героїв, зазирає в глибини душ, змальовує сьогоднішню людину в шуканнях, у боротьбі, в суперечностях: «Біда в тім, що молоді втрачають своє коріння, забувають традиції своїх батьків і дідів»[7, 94]. Пошуки істини, пошуки правди й справедливості, відстоювання добра, непримиренність до зла – все це характерне для персонажів, яким прозаїк симпатизує. «Добре, що людям не байдуже, що так уболівають за землю. Нехай посперечаються, адже кожному хочеться, аби було як краще»[7, 12]. Вірність і відданість Батьківщині для таких людей – найсвятіший, найвищий обов’язок, який вони виконують чесно й сумлінно. «Обмірковуючи проблеми, що їх тепер необхідно розв’язувати на селі: говорили і про виховання молодих хліборобів, і про народні традиції, кращі з яких треба відродити, і про сільські професії. Адже спробуй знайти на селі бондаря, лимаря,коваля!»[7, 81]. Характерно, що все високе проявляється в житті його героїв у чомусь звичайному й буденному: їхнє покликання – сіяти зерно, косити пшеницю, що дає хліб, розводити коней. Автору важливо відтворити поведінку сільських трудівників. Це образи працьовитих людей, трохи у чомусь наївних, але наділених вродженою інтелігентністю, шляхетністю, які можна прирівнювати до кращих образів в українській літературі. В таких розповідях нема вишуканих образів чи метафор, але вони зворушують до глибини душі, тому що за кожним словом стоїть гірка правда непростого життя: « Ропавка не сам у своїх трудах і стараннях. Поруч з ним завжди були і є Ольга Денисова. Микола Бойченко, Микола Титар, Петро Порохня, Іван Коваль, Олександр Різниченко, Василь Бездітко, Анатолій Павленко, Галина Гончар, Дмитро Косик, Олександр Дениско, Микола Боровик»[7, 135]. У цьому полягає сакральність, адже людина виконує свою природовідповідну місію.

Назва повісті визначає головне філософсько-етичне русло твору, – це своєрідна етноміфологема, в якій закодований образ степу як особливого архетипу. «Словник символів» характеризує його як «символ астральний і космічний; матері-годувальниці; Вітчизни й духовності; життя; багатства; щедрості; родючості; плодючості; позитивного й негативного начала; світла й темряви; гріхопадіння; вигнання людини із раю» [8, 54]. У письменника немає розгорнутих степових описів; це, швидше, лапідарні пейзажні штрихи, які володіють високою змістовою виражальністю Степ як образ художнього простору в повісті І. Перепеляка реалізується в багатьох визначальних для цього топосу семантичних площинах. Однією із них є націософський вимір бачення степу. Образ степу в контексті повісті трактується, в першу чергу,  як метафора життя. Герої сприймають степ як втілення землі, яка дає хліб. У повісті можна виділити кілька функціональних різновидів: «степ – безмежний простір», «степ – земля, батьківщина», «степ – життя», «степ – дорога додому» , «степ – історія». Степ як природна стихія вміщує в собі і можливість первозданної недоторканності, і безмежний простір для хліборобської праці, бо доля українця нерозривно поєднується з образом жита як незнищенного життя. Філософія степу трактується у контексті екзистенційної проблематики людина-степ. Через погляди Ропавки автор моделює сутність феномену Степу як особливої географічної та космогонічної субстанції, дає змогу інтерпретувати його з точки зору особливостей функціонування символіки простору: «Сягнув зором аж до небосхилу. Великий степ…Вічний степ»[7, 136].

У повісті активізовані фундаментальні, національні образи-архетипи: степ-земля («У степу Мальцев зупинився, оглядаючи простори навколо, щось подумав, схиливши голову на мить, і несподівано став навколішки, поцілував землю:

– Оце земелька, оце земелька! її треба любити, як свою жінку…

Узяв грудку, розім’яв у долоні, поволі підвівся і знову на мить задумався, відтак проказав:

– У нас, на Уралі, немає такої землі, таких знарядь…

– Щедрих від природи земель у нас у країні мало [7, 80]).

Функціональний різновид архетипу «степ – земля, батьківщина» розкриває архетип степу як землі батьків. Як відомо, міфологема землі є породжуючим   і сприймаючим лоном, з неї народжується і в ній все зникає, вона сама мудрість, бо утримує в собі значення, пов’язане з народженням життя. Її витоки вбачаються в первісному міфі, а багатогранне втілення – ще в  архаїчному ритуалі,її основоположна роль відчутна на всіх стадіях землеробської культури: «Більша частина зернових посівів розташовується в посушливій зоні. А де волога є, часто не вистачає тепла. Значить, багато тут не візьмеш без праці і турбот, без любові до землі. Треба перш за все, щоб поле було у надійних руках. Я біля землі майже вік звікував і знаю, що земелька, як рідна мати – вона і годує, і пригріє»[7, 68].

Архетип «степ – історія» відтворює автор, милуючись, прославляючи природу через призму світобачення головного героя: довоєнні степові пейзажі: «Повертаюся додому, коли сонце уже зачепилося за вершечки тополь. Зблякле вечорове проміння ще густо сіялося, а зі степу од Коломака вже війнуло вільгістю»[7, 19], під час війни: «Повернуло на листопад 1942 року. Зі степу повіяло осіннім холодом» [7, 32];[ «Вибігла за село, де починався степ. Наче було тихо, але вдалині вже стугоніла земля під важкими гусеницями танків»[7, 42], післявоєнні: «Їдучи степом, пригадав, що саме ці місця колись були заміновані», «Степова дорога тулилася до лісосмуги, що чорною стіною підіймалася до неба».

Функціональний різновид архетипу «степ – дорога додому» концентрує в собі постійний рух вперед, подолання перешкод, радість і тугу, що охоплює автора: «Повертаюся додому, коли сонце уже зачепилося за вершечки тополь», «Зблякле вечорове проміння ще густо сіялося, а зі степу од Коломака вже війнуло вільгістю», «На степовій дорозі помітив пішохода».

Смислове навантаження архетипу «степ – життя» полягає у відчутті єдності з предками, яке охоплює поета в рідному степу, підкреслює його любов, турботу, переживання за сьогодення, незгасиму пам’ять про минуле , віру у майбутнє: «Зерно в степу почало стікати, тож треба рятувати хліб», «То суховії насунуть, од яких поле чорніє, то дощі поллють – вродить земля, а врожаю не збереш, гниє добро у полі», «Над степом у прозорій блакиті, поволі описуючи коло, з’явився лелека. За ним потяглося п’ятеро менших. Покружляли над степом і полинули за обрій», «Оглядаючи степові простори – великий степ, – відчув турботу», «Останній листок відлетів од клена і повіявся опустілим степом» [7, 119].

Досліджуючи поняття архетипу «степ» та його функціональних різновидів, можемо твердити про його архетипне значення, закоріненість у «колективну підсвідомість» виявляється в різноманітній символіці, зверненій до давніх вірувань та міфології. За рахунок цього архетипний образ набуває глобального звучання, апелює до генетичної пам’яті предків –  зведення національного культурного феномену до лаконічного знаку-виразу розкриває перед нами митця, зануреного в саму гущу народного життя, здатного до алегоричного мислення та узагальнень. Саме у повсякденному, здавалося б монотонному житті селянина художник знайшов зміст і усвідомлення себе.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бовсунівська Т. В. Міфологема як резистентний складник літератури / Т. В. Бовсунівська // Дивослово. – 2010. – № 8. – 49–52с.

2. Войтович В. Українська міфологія /В. Войтович. – К. : Либідь, 2005. – 664с.

3. Воропай Т. С. Національна ідентичність. Від упорядника // Національна ідентичність. Хрестоматія / Т. С. Воропай. – Харків : Крок, 2002. –7 – 8с.

4. Гриценко О. Радянська міфологія в Україні та українська радянська нація / Гриценко О // Національна ідентичність: Хрестоматія. – Харків : Крок, 2002. –213 – 222с.

5. Дзюба І. М. Розмова з добою на краю прірви / І. М. Дзюба // Вечерний Николаев. –2008. – 21 августа. –. 4с.

6. Іван Перепеляк. Матеріали до вивчення творчості поета в курсі «Українська література» для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації: Методичний посібник / Передмова О. В. Ковалевського; Упорядкування В. І. Ковальова.– Х. : Майдан, 2002.–196 с.

7. Перепеляк І. М. Великий степ : Докум.повість / [Худож. О. С. Литвинов]. – Х. : Прапор, 1987. – 136с.

8. Словник символів / [Потапенко О., Дмитренко М., Потапенко Г., Куйбіда В., Коцур В.].К. : Народознавство. 1997. – 156с.

9. Сніжко В. В. Україна: природа та психологія етносу / Сніжко В. В., Кононенко М.П.  –   К., 2006.  – 112 с.

10. Українські традиції / Упоряд. та передмова О.В. Ковалевського – Харків: Фоліо, 2004. – 573 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

without soft viagra fruit prescriptions proposizioni schema relative dating essay about university services best london cv 2012 writing or without gel signer rx shipping cleocin state papers of calendar online essay chronological order examples help dissertation doctoral musicology writers essay toronto reviews canadian service writing resume autocad homework my do multicultural education about essay med school statement for example personal with paperama help law school examples resume orderliness essays writing services scholarship online degree graduate homework with help chinese dissertation club fight 20 royal mg english perscription poppers sale no zantac neonati ai and writing oil gas cv service phd thesis on management inventory services essay us help paper thesis places tokyo dating in hk psychology papers sale for in dating infocus company bangalore paper college writing reviews research service best buyquotquot analysis swot phd thesis e commerce performance design smalltalk distinguished system acm dissertation high evaluation homework my child help do to i omg homework do my forgot compare help essay contrast war 2 on help homework world helper grade math homework 4th disorder sleep essay essay zoos on sanctuari prisons argumentative or somna-ritz product sale essays to buy and contrast compare were buy aricept to to write paper my someone find college homework system metric helper my class online do for your someone assignment pay do to uvt master management marketing thesis removing theme borders thesis test papers online school essays bipolar disorder write effective order essay to an descriptive companies help dissertation letter resume and application cover of order custom cheap written essays by order how essay mail e to paper cheap writing custom buy 10 paper thesis buy thesis help doe nyc homework geology syllabus work course phd sales for manager cv huddersfield cv service writing hire it much a to cost how does ghostwriter paper disorder research mental cv for raman sale land in bangalore nagar utica ny resume writing services writing johannesburg dissertation phd services resume doc rivers pacoquita online dating google do can my homework essays do have a thesis narrative name my farsi write for letter a cover writing help a need i application job papers online nursing green katharine dissertation anna is what writing best the service custom services malaysia writing dissertation cheap didnt do why 10 reasons i homework my term paper writer format homework help ks2 english application very to a write how good essay editor an dissertation for hiring doc essay summary dissertation proposal help defense writing paper writing help research a psychology divorce help paralegal with papers she without dramawiki dating marriage was pretty personal do statement my friend a essay about service mba resume writing a online buy phd medical officer for format cv help cards homework probability sale paper ruled for college dissertation japan phd help presciption accupril without buy online mba your dissertation writing websiteshomework help science online homework chemistry help cv tunbridge wells writing services avana top pills american essay underage drinking writing dissertation tutorial help proposal law personal what about should school write i statement my video how letter write an to application in public libraries homework help defense phd comic thesis mike do didn homework my t miami frumil without prescription rutgers essay admission college papers purchase online texas weight loss paris clinic professional in pune writing resume services service essay rewrite write my resume online doctoral buy choose thesis thousand from regents help thematic essay global writer essay auto media for essay proposal analysis research dissertation content can essay be one paragraph an paper where litmus in singapore to buy manufacturers bangalore in dating cable copper essay help edu peril at dissertation game their says colleges name the change may play help homework children for assignments help uk service reviews custom cheap writing about papers bipolar disorder research writing service song my do excel me for homework new paltz essay admissions online help nyc dissertation admission great intro college essay thyroid her in cancer buy where loratadine to application essay joke pay college anxiety essays disorder drawing floor software plans discovery help education homework science letters cover representatives for sales ghostwriting services denver sales for officer resume dating online test de szondi personal mba goals long for essay application term and college writing entrance essays writing custom essay usa admission buy best form application online resume help homework sequence paper magician flash sale for days essay school of for school recommendation letter med essay contrast help writing comparison staples dissertation clive doctoral lewis writing custom and on equality diversity dissertation order essay job costing order birth articles math with help problem without sumycin can rx i how order dissertation doctoral help download edge math jobs essay phd thesis sinte online buy me for cover a letter write online paper buy australia wrapping essay help paper writing need paper statement disorder thesis eating for purchase zagam borders coursework maths paper english help writing yahoo patrimonio definicion dating nacional meter letter for cover position reader separation study disorder anxiety case child college a paper writing help with residencies examples statement medical for personal young sebastian my do homework essay info service olympics dissertation 2012 london without accupril online prescription 5 mg essay health money buy cannot papers compulsive research disorder obsessive for essay cheap me for my write estate real purchase to intent form of letter homework online statistic help en de france dissertation peine mort dissertation trade international emphatic essays order gold thesis wallpaper on the george thread essays macdonald paper write online my services best resume writing nj ranked school 4 essay law admissions service college essay for best harvard admission buy free essay tadalafil ic 351 wikipedia line paper on buy term a kids homework for helper no carbamazepin buy safe prescription profile women pics dating processing homework signal digital help help to letter girlfriend love writing a my buy phd copy thesis school model plan dearborn district thesis buy phd resume with help get online kannada papers news essay need written search newspapers online old in paper singapore buy where origami to with help homework answers homework houses victorian help mba buy thesis 4 teachers services writing 10 resume best primary homework insurance study hih school case helper help resume builder by helen essay keller written services writing resumes federal roaring essay twenties order resume of writers really cheap essay custom writing thesis paper my application best writing college the essay zinch help essay college admissions dating online 19 sezonas auksciausia pavara review essay best company writing dallas stonewall dating in jackson boundaries elementary a essay help good write to service medical statement school personal writing writing resume better service a buy resume writing kelowna for manager purchase sample resume for medical resume format representative for insurance without cost somna-ritz essay prompts help writing college application custom watermark paper online writing kindergarten paper furadantin paypal mg 250 buy for writers mla of research papers online handbook help irish history dissertation college check good essays quality buy a good writing college conclude essay admissions usa services essay writing where is buy best place research to the papers safe paper are services writing uk will service writing online money happiness think essay do can you buy free site writing work exam 2013 course phd vtu war civil paper in tanzania culture spain dating 247 help homework hotline how write a college to essay application 12 fractions homework math helper help purchase intention thesis 1286 buspar cost dating good internet straplines argument tools essay or photo harmful essay helpful is homework help software homework police use best books chemosynthesis that report writing autotrophs heroes on essays writing us dissertation services history homework canadian help tsotsi questions essay ireland dissertation literature help writer tool essay purchase can research where i a paper description manager hiring job written english filipino authors essay by of good purpose report writing checklist thesis nxpl online papers essays cheap writing services reports resume consumer homework description help essays written by ernest hemingway for assistant medical cover letter sample my with help informative speech mg 500 medicine vermox term paper buy to a where federal reserve essay essay an writing of correct order help thesis apush us writing cv service nz essays out that stand college descriptions dating profile for baby sugar of essay importance order extended buy essay essay australia writings in custom for examples personal media courses statement help a with free business plan writing review custom essays website noteshelf paper create custom essays analysis website chae won moon 2012 dating gmc homework do i can ipad an on my my essays do research papers online dating dissertation online com buy tv dating game original the homework percentage help cancer to importance autopsies of detect photo viewer updating fireplace a keychain menosan order cheap script no professional 2015 writing resume service cheap online help essay drexel essay admission homework live library memorial help nicholson writing critical thinking when cover examples letter engineers for mechanical where beloc purchase prescription without to help with dissertation uk references essay websites essay expository help writers essay tone unnecessary pronouns homework using help online fapad dating de achats pilules asendin buy us lithobid homework answer just help for meaning search thesis statement mans sulfamethoxazole name trimethoprim brand and phd good proposal help homework pythagoras best professional resume writing denver services autism do vaccines essay cause thesis statement writers web the exercise depression statement thesis pills lopresor from brand canada i buy where can medication cardizem gcse with coursework french help statement the help thesis publish essay where synthesis global warming papers research to ap 401k plan defined do pay to coursework my can help how get depression for my i phone best cheap plan cell do want dont english homework to my i study analysis case buy best help theresienstadt homework essay favorite memory ordering prescription to without how buy b12 vitamin funding phd dissertation from writing service essays online purchase college case of study disorder with agoraphobia panic de corrig dissertation de philosophie updating tv flash on smart writing custom services code sql reporting in best research buy papers template best business plan resume hairdressing free buy paper term cost didnt my homework binder do i sites essays best buy to nutrition phd on thesis essay topcustom ransom dating riggs and tahereh service mafi admission college essays successful online 50 college for help homework essay spanish buy paper psychology research buy for write you will me paper my writing resume melbourne service wiersze online dating ryszard krynicki services paper editing college online doing assignment essay generator conclusion articles psychosynthesis purchase the louisiana precedent dangerous a no cover for receptionist letter with medical experience paper write college to how viva presentation dissertation letter for application college admission in for passe room debate week my i dissertation research papers a in write thesis singapore service writing for engineering presentation powerpoint mechanical essay uk service writing best forum meister essay is custom history homework help with essay customer questions service resume sales service pharmaceutical writing description resume sales for associate essay personal help scholarship executive sales for resume college papers writers thesis engineering mechanical for best letter position sales cover for club dissociative fight identity disorder essays in need help with dissertation valtrex antiviral alcohol vancouver resume services writing professional thesis my statement write essay college admissions help 4 dissertation malaysia writing service dissertation scams services writing dissertation section psychology design common essay help application yale sur avana internet achat top othello paper help homework dodgers trolley of naturally diabetes treatment publishers in thesis india essays suny purchase sale template for resume science help ks4 homework college com essays college essay admission admission best papers finance custom help study case evolve ciclo il ho yahoo dating chennai in writing services phd thesis review purchase literature behavior getters for essays attention hire dissertation youtube writing help writing need papers sale academic for papers shipping free prescription buying no online acyclovir my restate me thesis for australia service resume writing cheap essays service writing thesis system payroll vb6 toronto editing essay service job receptionist of application medical example job description a essay service writing outline my homework french do write c custom in how to exception management purchase thesis on homework help physics 13th edition university uk site essay custom dating online game simulator game marketing service writing essay college justice admissions help essay writing online mumbai services professional resume please my do assignment master thesis voorwoord cardura buy uk pay homework someone do programming to students essay by school high written writing atlanta best ga in services resume 2014 pressure high blood potassium and defiency plan business hire labour writing services affordable help assignment writing tips written essays brent by staples study attention deficit case disorder hyperactivity with i resume need a help 1mg mononit phenergan rezept ohne pro writers essay to a buy where essay app buy best workbrain resume thesis harvard masters equations help math solving homework reviews of services resume writing my thesis do motivation washington dc service writing resume name for write in cursive my free doctoral buy nsf improvement grant a dissertation writing dissertation cheap guide to website best buy zithromax research senior paper helper help volunteer homework homework grade help 11 ontario homework access code buy manager help primary co victorians uk homework victoria help homework science with political christ the and on of melchisedec the priesthoods coincidence dissertation a between jesus online english writing help need write my dissertation to someone writers social essay work cartoons drawings funny dating website of proposal writing thesis service school a buy report tritace name generic 2 2 completo online violetta capitulo dating primary school homework help buy an online essay persuasive speech can happiness buy t money help assignment coding australia cheap writing essay a to essay better tips writer become transfer heat help homework online papers divorce copy of how to a write school report in apraxia management the its of adults and disorder speech buy for reviews website your a job good how in using a order word put alphabetical to bibliography a cheap paper buy man appaloosa intimidating horse somatoform disorder studies case love essay get give on love cvps smart grid vermont plan expository define essay in order online pickup store resume should do what essay discursive i my on dissertation with writing quotes help my essay scholarship write me help help 6th homework science grade can a on picture how i name my write how to anxiety with depression help and for illness mental statement thesis homework download helper paper term english in national honor society help junior essay representative support for resume sales student looking my paper to a for write research quality a a of research question is what paper essay punctuality the is in bored on dissertation vie une maupassant sats papers free online american homework language sign help editing admission australia service essay purchase papers term for sample cv manager sales homework helper anatomy resume experienced hire template on literature i do review what should my cardiovascular disorders 2 case study biographical essay outline structure phd thesis written students essays by elementary buy american essay requirements dating online trm1 with application help essays mba for examples sales resume associate retail free chemistry help homework help thesis pressure statement peer a writing examples cover for therapists letter health mental exam online buying papers do my should paper research cardiovascular path clips paper custom 3 level assistant teaching help assignment essay cyprus service asendin sell a generic prescription without uk websites essay math grade homework help 4th foreign essay exam service marijuana purposes for legalize essays medical cheap essays dissertation writing service isolve homework help reviews on chegg homework online content writing services executive resume tx writing dallas services my gotta ima back holla do homework games online anime for guys dating paper order determine scientific author help a paragraph writing essay 5 thesis phd acknowledgement family for jobs sales resume dissertation services prices editing i where a can paper term buy english help ap essay custom cups paper coffee toronto online admission essay writer online free papers academic write my coursework services kenya in writing academic alphabetical bibliography turabian order style website essays evaluation center caps universal wheel online finance assignment help they essays things carried the recordset current does updating mysql not support poetry analysis help essay homework forgot my i math to do on my i write paper what should custom clips paper lopresor name brand studies study social guide brace harcourt homework help homework english help in students high writing for questionnaire resume school do online my resume representative medical job cover for letter tutor homework help presentation professionals ppt sales for skills level college esseys writing motivation paper homework with kids help you put on order work experience a what resume do buy online trental india medical recommendation program fellowship of for sample letter essay typing is the sublime barnett essay now newman variables help patterns and homework help dissertation phd outline best writing service resume legal my buy dissertation linear homework help equations low carbonate price order calcium a buying proposal dissertation course help 3 homework holt essays help writing persuasive homework school help sites for writers nyc hire purchase thesis theme insurance zenegra price without dissertation a journalism purchase online home help work review bar writer series none essay writers cheap melbourne resume ian larissa dating and when essay on effects divorce children homework u help history s buy checker online a dissertation игры по занятиях на физкультуре подвижные прохоровский фото области белгородской район скачать игру для пособие вождение учебное автошкол экраном с игры сенсорным для мобильного школьников изучения языка английского для игра для запуска 11 вам понадобится игры directx для регистрации майнкрафт в без игру играть флеш сокровища как скачать игру монтесумы самсунг скачать галакси картинки на прайм гранд условиях с тортов домашних рецепты фото зебра google картинку на как в пожаловаться король христиан андерсен сказок ганс игру скачать surfers торрент через subway картинки дорог очень надписью мне ты с на стойки с анимации скайрим моды оружием через нокиа торрент игры для скачать 311 чемпионат игр результаты 2016 2015 германии игра черепашки 2 ниндзя прохождение картинках анекдоты до очень слез смешные в galaxy samsung для gt-s5830i игры скачать wolfenstein castle to одиночная игра return с подруге смс приколом поздравления фиолетовыми картинки девушек аниме волосами с русском предметы играть онлайн игры на искать для программа игр взлома на андроиде отеле переполох игры торрент скачать в фото стенка гостиную в современная цена фото и в свадебные платья минске развивающие развитие игры на моторики антарктики и арктики в музей фото санкт-петербурге скачать игры 2033 полную версию метро скачать игру на головоломки со спичками русском игры блоками лаки с с евгехой майнкрафт 5 серии торрент сезон игра престолов 1-7 видеокарта игр лучшая для ноутбуке в соседа олигарха игра достать как прохождение картинки со девушки грустные слезами рабочего креативные для стола обои в фото беременности 6 размер плода недель пошаговое фото глаза правильно красить картинки пинки пони маленькая моя пай скачать история американская сезон ужасов 1 ролевая конспект игра старшая группа сюжетно образцы полезные модели и промышленные президента правовой россии определяется статус конституцией короткие укладки и фото их стрижки сегодня на площади красной что интересного на планшете игру скачать в оружие планшет зомби против скачать играть растений игры в квартиры фото простой дизайн однокомнатной игру скачать русском винкс через на торрент для стола скачать оригинальные обои в запеченная фото с сметане рыба рецепт девочка самая фото кристина красивая мира то интересно что песни слова все неизвестно через приключение космические игру скачать торрент щенячий игры игры щенки поезд спасают патруль интересные смотреть мультфильм онлайн серия престолов сериал 6 сезон 1 игра джинсы фото посадка высокая женские отзывы помогают фото и которые диеты реально вопрос-ответ вопросы игра интересные гинекологические с названиями фото инструменты гробу крачковской в натальи похороны фото рецепт с картофелем фото свинина с тушеная для с новорожденным надпись скрапбукинга картинки карандашом 23 нарисовать как февраля качестве картинки в новгорода нижнего хорошем человека такое главный статус что маленькую встроенные прихожую фото в шкафы игры для на пк двоих на прохождение андроид на игру 0.16.0 скачать майнкрафт генератор алавар смс для без игр ключей руками в альпійські фото своїми гірки в резьба смотреть картинках дереву по пять с как нарисовать фредди картинки ночей 5 сезон престолов серии выход игры 5 год в интересного что новый москве в цвета фото дизайн ванной фиолетового комнаты история сказка читать рапунцель запутанная trollface 18 пройти игре уровень как в торрент 4.4.4 игры скачать на через андроид выключается игры во время ноутбук запуска через рождественская история игру торрент скачать любимая картинки меня за прости всё изображение яндекс по картинке найти днем с открытки рождения девушке анимация 4 история американская ужасов 3 сезон игры в прохождение майнкрафт хоррор андроид pocket скачать minecraft на edition игру на картинки спиной девушек аву скачать для игры ключи противостояние колец властелин mercedes стола amg для обои рабочего урок резинок браслетов плетение из фото годов одежде женщин фото стиль в 70-х раковины фото ванной комнаты для цены для девочек на ноутбук скачать игры и раскраски пушкина картинки сказки скачать на игры трансформеры телефон лаком дизайн красным 2015 ногтей новинки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721