ЛІРИЧНІ І ФІЛОСОФСЬКІ ДОМІНАНТИ ТВОРУ І.ПЕРЕПЕЛЯКА «ВЕЛИКИЙ СТЕП»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821. 161.2: 82 – 13

Л.О. Литвинюк

аспірант Гуманітарного інституту

Київського університету імені Бориса Грінченка,

кафедра української літератури і компаративістики

 

У статті досліджується документальна повість І. Перепеляка «Великий степ» як діапазон фізичної природи української землі, її історичної пам’яті, української психоемоційності, ментальності. Увагу зосереджено на осмисленні соціальних процесів у проекції на вічні загальнолюдські цінності та проблеми, трансформації історичної правди.

Ключові слова: документальна повість, образ-символ, етноміфологема, образи-архетипи, ретроспекція, орієнтири-концепти.

В статье исследуется документальная повесть И. Перепеляка «Большая степь» как диапазон физической природы украинской земли, ее исторической памяти, украинской психоэмоциональной, ментальности. Внимание сосредоточенно на осмыслении социальных процессов в проекции на вечные общечеловеческие ценности и проблемы, трансформации исторической правды.

Ключевые слова: документальная повесть, образ-символ, этномифологема, образы-архетипы, ретроспекция, ориентиры-концепты.

The documentary story of I.Perepeliak “Large steppe”is investigated in the article as a range of physical nature of  the Ukrainian earth, It’s historical memory, of  Ukrainian emotionality, mentality. The attention concentrated on the comprehension of social processes in a projection on eternal common to all mankind values and problems, transformations of historical truth.

Key words: documentary story, character-symbol, myth, character-symbol, retrospective view.

Проза Івана Перепеляка, художній світ якої твориться на документальному матеріалі, спримається як щось побічне у його творчості, проте у ній він знаходить такі реалії, такі деталі, які відтворюють час в найвірогідніших і найправдоподібніших ознаках. Автор створює розлогу картину загальнонародної драми, знаходить для своєї оповіді такі свіжі і неповторні штрихи, деталі, які в художній белетристиці є буквально унікальними. Іван Перепеляк творчо трансформує осмислення соціальних процесів, знаходження історично правильних управлінських рішень та практичне досягнення їх втілення через  високу концентрацію художнього вислову, в якій сугестує широкий спектр філософських, морально-етичних та естетичних концептів.

Мета цього дослідження – розкрити ідейно-художній зміст документальної повісті  І. Перепеляка «Великий степ», проаналізувати образну та міфологемну системи, які структурують специфіку національного світогляду, потверджують присутність у художній свідомості міфопоетичного канону. Потреба відтворення справжньої картини літературного поступу, філософське осмислення життєвих колізій, суспільних подій та явищ, людських характерів, показ драматичної історії і складної сучасності України – ось, що є актуальним у цьому дослідженні.

Характерним ознаками документальної прози Івана Перепеляка стають виразне епічне начало, ущільнення фабульного часу, реалістична достовірність, фрагментарна композиційна організація, зображально-виражальні засоби психологічного письма і натуралістичного фактографізму:

«Після обіду стало парко. Над степом загойдалося  сизо-молочне марево» [ 7, 5].

Художня картина світу у документальній повісті «Великий степ» побудована на зображенні величі і водночас простоти героїв, показі боротьби з небайдужістю, авторському дослідженні людини, глибокому психологізмі у зображенні головного героя, утвердженні єдності людини і світу. Характерною ознакою цієї повісті є поєднання ліризму з  достовірністю, документальністю змальованих подій. Твір складається з мікрочастин, хочеться наголосити на монтажності деталей та емоційно насичених епізодах, написаний в оповідній формі, в якій присутнє авторське оповідне «я».

Конструктивними елементами психологічного письма Івана Перепеляка стають внутрішнє мовлення, описи думок персонажів, зовнішні фізичні характеристики, психологічний пейзаж, що уможливлюють всебічне розкриття індивідуально-особистісних рис і якостей людини, її моральної сутності. Реальні події і факти конкретного українського села набувають у творі узагальнююче-смислової семантики. Іван Перепеляк порушує багато проблем: держава й людина; війна й людина; збереження духовності й моральних цінностей. Основною через увесь твір проходить ідея змалювання керівника, здатного бачити перспективу, досягати своєї мети. Доля окремої людини зіставляється з долею народу. Таке ідейне спрямування зумовило і відповідну сюжетно-композиційну структуру твору. Повість – концентричної композиції з одним головним героєм, котрий централізує дію – Герой Соціалістичної Правці, голова колгоспу ім. Леніна Чуківського району Полтавської області Іван Васильович Ропавка. Саме крізь призму світобачення і світорозуміння, психологію і внутрішній світ головного героя твору письменник розгортає об’єктивно-реалістичну картину повоєнного буття українського народу, відтвореного в широкому діапазоні соціальної, ментально-психологічної та морально-етичної проблематики: «Ропавка, заклавши руки за спину, стояв коло вікна, щось обмірковував. На переніссі у нього проступили два глибокі рівчаки. Щороку, думав він, щось та допікає – то суховії насунуть, од яких поле чорніє, то дощі поллють – вродить земля, а всього врожаю не збереш, гине добро в полі. З роками навчився володіти собою, діяти за будь-яких обставин розсудливо, пам’ятаючи, що в кожному ділі головне – розважливість» [7, 10]. Людина культурна й освічена, Ропавка наділений кращими рисами: «Ропавка цікавився думкою свого заступника, так уже звик за багато років спільної праці: радитись в усьому, навіть у дрібних питаннях»[7, 120]. Особистість творча і діяльна, він змальований, однак не ідеалізовано: «Ропавку критикували за те, що в його господарстві погано запроваджується плоскоріз, дорікали за пасивність та ще й називали  «чуківським корифеєм», бо він буцімто зазнався і через те ніяк не второпає передових методів господарювання»[7, 15]. Загартовування і змужніння героя відбувається насамперед в борні з самим собою: «Важко збагнути, що ти у дев’ятнадцять років інвалід. Для твоїх однолітків стільки доріг до великого життя, а ти мусиш визнати свою немічність»[7, 63]. Головний герой живе як сьогоденням, так і минулими спогадами, які глибоко запали в його душу: «Для нього була і залишається найголовніша турбота – це хліб. Як його виростити? Він знає, щоб господарювати так, як вимагає час, треба наполегливо вчитися, постійно стежити за передовим досвідом, не відставати від науки. Оглядаючи степові простори – великий степ,– відчув турботу…»[7, 56].

Письменник зумів правдиво змалювати людське оточення і побутове середовище, в якому жив і діяв головний герой. Описуючи той чи інший епізод, Іван Перепеляк дотримується майже документальної точності щодо визначення часу, місця дії і зосереджується на зображенні людини. Письменника цікавить все: зовнішність персонажа,поведінка, настрій, його почуття й переживання: «І повела молодого солдата дорога на Урал, там він був зарахований у 374-й запасний полк, там пройшов підготовку на молодшого командира у навчальному батальйоні. Там і радісну звістку про перемогу зустрів»[7, 62].

Осібне місце відведено у повісті образу матері, яка замальовується у спогадах Івана напередодні війни і під час окупації. Вона – своєрідний образ-символ усіх матерів, яким судилося у повоєнний час не лише доглядати і виховувати своїх дітей без чоловіків, але й нести на собі увесь тягар відповідальності за відновлення зруйнованого війною господарства: «Погріла руки над плитою, поділилася горем і заплакала. Своє убоге майно Дарина вмістила в клунок. Перелякана, волосся вибилося з-під хустки»[7, 35]. Поняття материнства та родинного вогнища набувають у творі глибокого сакрального змісту та стають важливими концептами, співвіднесеними із системою національних моральних і духовних цінностей. Мати для Івана Ропавки – берегиня родинного вогнища, постійна трудівниця, виснажена важкою працею й щоденними турботами. Уміння давати усьому лад, бути гарною господинею («Дарина бадьоро поралася по господарству – випрала ганчірки і розвішала їх на дроті»[7, 55]), невсипущою трудівницею, дбати про свою родину, плекати дітей – це іманентні ознаки жінки-матері, генетично сформовані у філософії народної моралі й світоглядній системі української нації упродовж її історичного буття. Концепція жіночого характеру, втілена у художніх моделях взаємин з громадою, формує уявлення про роль жінки-матері в житті народу і як захисниці загальнолюдських духовних цінностей та ідеалів. Особливого сенсу в інтерпретації теми материнства набуває проблема відповідальності матері за життя і долю своєї дитини «– Ой лишенько, – забідкалася Дарина. – Я ж його застерігала, просила… – І Дарина заплакала, заголосила, обхопивши голову руками»[7, 43].

Автору вдалося цікаво індивідуалізувати більшість персонажів – не тільки головних, але і другорядних, рідше – епізодичних. Більшість персонажів, з якими спілкується Ропавка, зображені переважно індивідуалізовано. Так Білоус показаний головним чином у громадській та виробничій діяльності як особистість соціально активна, принципова, добра і чуйна людина: «Що воно таке, а люди стали байдужкуваті…» [7, 112]. Скромна й мало примітна ззовні ланкова Денисова («Люди казали: «Наша ланкова працює. Наче сміється». І це було так. Їй завжди хочеться все зробити, все охопити, поки гарна погода: і сіно прибрати, і буряки в кагати скласти…»[7, 96]) розкривається у всій своїй неповторності й красі – вимоглива, наполеглива, непримирима до безгосподарності: «Якби в добі було не двадцять чотири години, а вдвоє більше, все одно Денисовій і Білоусу було б мало…»[7, 95]. Автор пильно вглядається в обличчя своїх героїв, зазирає в глибини душ, змальовує сьогоднішню людину в шуканнях, у боротьбі, в суперечностях: «Біда в тім, що молоді втрачають своє коріння, забувають традиції своїх батьків і дідів»[7, 94]. Пошуки істини, пошуки правди й справедливості, відстоювання добра, непримиренність до зла – все це характерне для персонажів, яким прозаїк симпатизує. «Добре, що людям не байдуже, що так уболівають за землю. Нехай посперечаються, адже кожному хочеться, аби було як краще»[7, 12]. Вірність і відданість Батьківщині для таких людей – найсвятіший, найвищий обов’язок, який вони виконують чесно й сумлінно. «Обмірковуючи проблеми, що їх тепер необхідно розв’язувати на селі: говорили і про виховання молодих хліборобів, і про народні традиції, кращі з яких треба відродити, і про сільські професії. Адже спробуй знайти на селі бондаря, лимаря,коваля!»[7, 81]. Характерно, що все високе проявляється в житті його героїв у чомусь звичайному й буденному: їхнє покликання – сіяти зерно, косити пшеницю, що дає хліб, розводити коней. Автору важливо відтворити поведінку сільських трудівників. Це образи працьовитих людей, трохи у чомусь наївних, але наділених вродженою інтелігентністю, шляхетністю, які можна прирівнювати до кращих образів в українській літературі. В таких розповідях нема вишуканих образів чи метафор, але вони зворушують до глибини душі, тому що за кожним словом стоїть гірка правда непростого життя: « Ропавка не сам у своїх трудах і стараннях. Поруч з ним завжди були і є Ольга Денисова. Микола Бойченко, Микола Титар, Петро Порохня, Іван Коваль, Олександр Різниченко, Василь Бездітко, Анатолій Павленко, Галина Гончар, Дмитро Косик, Олександр Дениско, Микола Боровик»[7, 135]. У цьому полягає сакральність, адже людина виконує свою природовідповідну місію.

Назва повісті визначає головне філософсько-етичне русло твору, – це своєрідна етноміфологема, в якій закодований образ степу як особливого архетипу. «Словник символів» характеризує його як «символ астральний і космічний; матері-годувальниці; Вітчизни й духовності; життя; багатства; щедрості; родючості; плодючості; позитивного й негативного начала; світла й темряви; гріхопадіння; вигнання людини із раю» [8, 54]. У письменника немає розгорнутих степових описів; це, швидше, лапідарні пейзажні штрихи, які володіють високою змістовою виражальністю Степ як образ художнього простору в повісті І. Перепеляка реалізується в багатьох визначальних для цього топосу семантичних площинах. Однією із них є націософський вимір бачення степу. Образ степу в контексті повісті трактується, в першу чергу,  як метафора життя. Герої сприймають степ як втілення землі, яка дає хліб. У повісті можна виділити кілька функціональних різновидів: «степ – безмежний простір», «степ – земля, батьківщина», «степ – життя», «степ – дорога додому» , «степ – історія». Степ як природна стихія вміщує в собі і можливість первозданної недоторканності, і безмежний простір для хліборобської праці, бо доля українця нерозривно поєднується з образом жита як незнищенного життя. Філософія степу трактується у контексті екзистенційної проблематики людина-степ. Через погляди Ропавки автор моделює сутність феномену Степу як особливої географічної та космогонічної субстанції, дає змогу інтерпретувати його з точки зору особливостей функціонування символіки простору: «Сягнув зором аж до небосхилу. Великий степ…Вічний степ»[7, 136].

У повісті активізовані фундаментальні, національні образи-архетипи: степ-земля («У степу Мальцев зупинився, оглядаючи простори навколо, щось подумав, схиливши голову на мить, і несподівано став навколішки, поцілував землю:

– Оце земелька, оце земелька! її треба любити, як свою жінку…

Узяв грудку, розім’яв у долоні, поволі підвівся і знову на мить задумався, відтак проказав:

– У нас, на Уралі, немає такої землі, таких знарядь…

– Щедрих від природи земель у нас у країні мало [7, 80]).

Функціональний різновид архетипу «степ – земля, батьківщина» розкриває архетип степу як землі батьків. Як відомо, міфологема землі є породжуючим   і сприймаючим лоном, з неї народжується і в ній все зникає, вона сама мудрість, бо утримує в собі значення, пов’язане з народженням життя. Її витоки вбачаються в первісному міфі, а багатогранне втілення – ще в  архаїчному ритуалі,її основоположна роль відчутна на всіх стадіях землеробської культури: «Більша частина зернових посівів розташовується в посушливій зоні. А де волога є, часто не вистачає тепла. Значить, багато тут не візьмеш без праці і турбот, без любові до землі. Треба перш за все, щоб поле було у надійних руках. Я біля землі майже вік звікував і знаю, що земелька, як рідна мати – вона і годує, і пригріє»[7, 68].

Архетип «степ – історія» відтворює автор, милуючись, прославляючи природу через призму світобачення головного героя: довоєнні степові пейзажі: «Повертаюся додому, коли сонце уже зачепилося за вершечки тополь. Зблякле вечорове проміння ще густо сіялося, а зі степу од Коломака вже війнуло вільгістю»[7, 19], під час війни: «Повернуло на листопад 1942 року. Зі степу повіяло осіннім холодом» [7, 32];[ «Вибігла за село, де починався степ. Наче було тихо, але вдалині вже стугоніла земля під важкими гусеницями танків»[7, 42], післявоєнні: «Їдучи степом, пригадав, що саме ці місця колись були заміновані», «Степова дорога тулилася до лісосмуги, що чорною стіною підіймалася до неба».

Функціональний різновид архетипу «степ – дорога додому» концентрує в собі постійний рух вперед, подолання перешкод, радість і тугу, що охоплює автора: «Повертаюся додому, коли сонце уже зачепилося за вершечки тополь», «Зблякле вечорове проміння ще густо сіялося, а зі степу од Коломака вже війнуло вільгістю», «На степовій дорозі помітив пішохода».

Смислове навантаження архетипу «степ – життя» полягає у відчутті єдності з предками, яке охоплює поета в рідному степу, підкреслює його любов, турботу, переживання за сьогодення, незгасиму пам’ять про минуле , віру у майбутнє: «Зерно в степу почало стікати, тож треба рятувати хліб», «То суховії насунуть, од яких поле чорніє, то дощі поллють – вродить земля, а врожаю не збереш, гниє добро у полі», «Над степом у прозорій блакиті, поволі описуючи коло, з’явився лелека. За ним потяглося п’ятеро менших. Покружляли над степом і полинули за обрій», «Оглядаючи степові простори – великий степ, – відчув турботу», «Останній листок відлетів од клена і повіявся опустілим степом» [7, 119].

Досліджуючи поняття архетипу «степ» та його функціональних різновидів, можемо твердити про його архетипне значення, закоріненість у «колективну підсвідомість» виявляється в різноманітній символіці, зверненій до давніх вірувань та міфології. За рахунок цього архетипний образ набуває глобального звучання, апелює до генетичної пам’яті предків –  зведення національного культурного феномену до лаконічного знаку-виразу розкриває перед нами митця, зануреного в саму гущу народного життя, здатного до алегоричного мислення та узагальнень. Саме у повсякденному, здавалося б монотонному житті селянина художник знайшов зміст і усвідомлення себе.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бовсунівська Т. В. Міфологема як резистентний складник літератури / Т. В. Бовсунівська // Дивослово. – 2010. – № 8. – 49–52с.

2. Войтович В. Українська міфологія /В. Войтович. – К. : Либідь, 2005. – 664с.

3. Воропай Т. С. Національна ідентичність. Від упорядника // Національна ідентичність. Хрестоматія / Т. С. Воропай. – Харків : Крок, 2002. –7 – 8с.

4. Гриценко О. Радянська міфологія в Україні та українська радянська нація / Гриценко О // Національна ідентичність: Хрестоматія. – Харків : Крок, 2002. –213 – 222с.

5. Дзюба І. М. Розмова з добою на краю прірви / І. М. Дзюба // Вечерний Николаев. –2008. – 21 августа. –. 4с.

6. Іван Перепеляк. Матеріали до вивчення творчості поета в курсі «Українська література» для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації: Методичний посібник / Передмова О. В. Ковалевського; Упорядкування В. І. Ковальова.– Х. : Майдан, 2002.–196 с.

7. Перепеляк І. М. Великий степ : Докум.повість / [Худож. О. С. Литвинов]. – Х. : Прапор, 1987. – 136с.

8. Словник символів / [Потапенко О., Дмитренко М., Потапенко Г., Куйбіда В., Коцур В.].К. : Народознавство. 1997. – 156с.

9. Сніжко В. В. Україна: природа та психологія етносу / Сніжко В. В., Кононенко М.П.  –   К., 2006.  – 112 с.

10. Українські традиції / Упоряд. та передмова О.В. Ковалевського – Харків: Фоліо, 2004. – 573 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

discount silfar buy online writers essay required leadership essay skills write of study how methodology to the service linkedin writing cv on mellitus phd thesis diabetes on essay buy articles negative essay you me should why hire thesis writing paper services live help homework sales research after on paper services disorder personality case study borderline pdf my tok write essay me for services professional dc writing resume coursework writing cheap the great essays gatsby and legal writing services research farm border paper animal writing services kinkos resume writing for someone my class can take online me science dissertation technique pentasa apotheke essay rush service me for plan write business my essay benefit sales shoppers do admissions graduate essay start a to how writing essay help evaluation resume help customer skills service day nothing buy essay on help science websiteshomework essays buy admission mba davis buy essay online uk cheap dissertation college abe placement homework night i at my do papers free online 11 practice services website writing online someone coursework my doing looking for my someone write to paper research help foods genetically essay modified selector sample cover order letter for retail sales associate cover letter government 24 homework help live 7 report school buy review cant what book money buy eating title disorders essays mba writing services essay admission with help thesis a dissertation buy online editing essay narrative a writing custom review com writings for free services writing essay engineering help homework students dissertation torah prescription Viagra needed buy to where Jelly no distinctions for resume purchase to papers where research about what global write to warming algeba homework i help achat pharmacie wellbutrin en sr relationship gertrudes and hamlet 12 dissertation 000 words thesis my write someone to character building essay on illustration buy essay buy cheap essays college essay help ptlls essay write my should with chondro-ritz buying online discount cv service manchester us writing services writing proposal grant essay easy help write to statement my personal someone websites help doctoral dissertation writing abstract assistance dissertation doctoral master management thesis crisis days cheap 3 essay reps business plans sales for application essay outline service college level graduate writing services to transcriptionist a resume how medical write for art design dissertation questions essay top websites 10 contrast cat compare essay and dog in writing sop chennai services help essay submission 4th application service essay write edition revised college essay buy a descriptive writer essay become custom reaserch my write paper cheep write my japanese symbols name in billing medical letter template coding for cover and homework help does students resume writing maryland services southern essay on a kill to mockingbird homework 247 help online news papers help men and essay research style writing paper control gun paper help research with an filling out help form application hub essay custom and write essay effect cause my best writing services in canada 2014 resume paper of research order authors school help report writing on disorder essay anxiety no mestinon 1mg prescription train essay get on metro turabian term style paper me report for do my me for my write homework for dissertation proposal a phd how write to help algebra pre homework paper getting a written admission karachi paper for sale et technique progres croissance emploi dissertation how essay to an safe it is buy online precose for online sale sweetcheeks suisse copegus la pour achat direct parafon fix for custom writing paper essays english helpers homework homework help writing short story editing essay online admission services funny essay service best application college psychological disorder thesis tutor ask homework a help resume nj morris services county writing style mla college buy papers dog my buy does libary my homework by students written essays an argumentative essay buy imuran buy writer free essay trial thesis help kuwait in in my master help year homework for 3 scholarship buy essay fractions help dividing math homework papers dans wanted help allergy proofing me help a song for write letter examples covering free resume writers essay funny dissertation planning phd pearl harbor papers help tv homework ontario essay forum college help statistics elementary with help homework study disorder case generalized anxiety of purchase thesis consumer decision pay homework hatt someone do my english to sale page 15 for papers argumentative essay write my legit assignment help paper professional writers analytical essay writers write 9/11 essay how to application a good lansing resume michigan writing services papers cxc online past buy pakistani pakistani urdu be in essay kamagra prescription without get soft being helper an efficient homework urdu help homework writing hertfordshire service cv us synoptic help essay biology unit 5 write a how essay to college application entrance proposal objectives help and dissertation analysis real help assignment proquest buy dissertation research buy paper net free order statement personal how xat essay write an admission to prescription Tricor no dissertation writing best quotes letters free help with cover basic school high term paper writing someone homework to pay do for reading writing service cv essays on theater paper a research ordering paper writers best hire writers article thesis rewrite my paper research for buy college help thesis philippines help homework math homework with help trigonometry need day a nothing essay buy essay review sites writing study case for letter sales sample associate cover jakisha homework help succeed homework students helps help online math homework paper for write cheap my essay service civil contest writing service writing will online homework spanish help charles essays dickens by written find papers online divorce prescription viagra sale without female подглядывавшие фото в школах универа из аллочка порно фото и видео красивых белье поп нижнем в фото фото ввот порно такая секретарша пожелыe в светлых фото. помнить все 2 сезон лучших рейтинг комедий фото анус гладкий даша астафьева фото голая без цензуры с жёнами откровенные фото секс зволосатые зрелые фото киски смотреть голых девок привязали и над ними издеваются фото картинки фото огромные попы игры на сну с поварихи фото бюстом большим спит голая моя жена фото симпсоны гей секс фото учительница секс порно фото под юбкой в трусах фото кубок поколения 2017 показала раком фото волосатую пение птиц скачать бесплатно жопастые тети фото откровенные фото студенток из армавира порно просмотр онлайн групповуха фото писю ракой ласкание фото голых девок в прозрачных чулках она хочет в попу фото ххх фото порно частное фото порно анал взрослие фото пизды из женской колонии дольче габбана девки в лифчиках фото порно отсос по русски эйджей фото в пляже на стрингах фото белых gdz vip ru бляди в фото халате vigrx plus отзывы Сергиев Посад голых 45лет смотреть женщин условиях в домашних русских фото фото.зрелых.дам.полностью.голых фото моей сексвайф любительское ротавирусная инфекция у взрослых лечение джейн зрелая порно порно сара звезда фото волосатая пися в стрингах фото жопа фото давалки голой фото блондинки 18 летней симпатичной фото порно 1990 года фото модели порно анал фото голой barbie griffin всего фото порно эротика мира женщины сиськами огромными пышки с фото звезд кино российского порнофото женских прелестей эротика руэда фото порно белен автошот вагина c фото порно эмо лизбиянок порно доят парня дырки школьницы фото показывают алиша легх фото фото эроитка фото shemale хентай порно видео со стройной блондинкой пизда порно фотокадр соски целует как фото телки мужик фото milf creampie порно со страшными девками между женских булок фото пизде за порнофото 40 схуем пішек в бизнес леди в машине фото ремонт материалами с кухни цена видео трамплинг фото и груди фото женских мутации на сосков рязань фото украл диск с часной порнухой накаченные парни фото обнаженные фото порно смайлик присланное по теги порно в сетке фото эротическое фото с отдыха волгоград пар фото порно свингр призирватив фото порнографии фото без эротические сисястые татарки фото йндиски девушка секс голые фото порножурналы с фото старых женщин порно мама отсосала у сына см фото большие жопы эротические приключения трех мушкетеров фото в трусиках девушка фото в сперме с махнатой выебал фото талстушку пиздой в фото анала домашнее белгороде фото мокренькая писечка лена русское фото домашнее порно печенье ореховое лии порнофото из тулы фото голая играет с влагалищем фото эротика inna любительские смотреть эротика фото f2916310 фото порнофото красивыми тетями с сладенькие пизды фото выхода дата island dead 2 порно фото винтаж лесби частное фото сын трахаеть маму дамы пухлые фото порно фото дно озера николь фото плейбой девиз кристи пишних фото секс баб секс фото галерея американцев фото попами порно пышными звёзды с нож финский megane с большими сиськами звезд фото фото износилование двумя большими нигерскими хуями инцест азиаток порно фото крупным планом фото под негритянок у юбкой пороно фото гермиона матки широко внутренностей и раскрытых влагалищ женских фото шайки порно фото со скелетами эро-фото вип упругии фото стоячие сиськи сайт официальный максисвет игры гопов для стимул фото фото молоденьких нудисток пляжи зрелые фото минет домашний камеру на гиг порно девственницы фото голой виктории лопыревой ютуб большие жопки скс фото с большой попой в колготках вид раком фото галерея техасская резня бензопилой 3d 42 ильича фото фото голых армянок домашнее вагина фото рентген рвут девак порно фото лижут порно яйца фото и дрочат порно фото казахских много спермы порно фото зрелых фото порно подростковое пятый размер груди порно няньки русская комедия лучший порнофото сайт фото привлекательных эротических девушек 27 лет фото мото пары ким 5 с плюсам порно комикс по мотиву мультфильма фото котики 8 штук зообум молодая голая мамаша фото скин девушка фото фото раздвинула ляжки мама мальчиков7 фото лет трусиков без совсем голые на пляже фото порно геи саратов девушки связаны черным скотчем фото домашние сына мать фото и секс фото самое порево лучшее порно фотобиз фото ню подростков мальчики порно в белых брюках тачикская порно фото знаменитостями порнофотошоп вконтакте с порно джилл джонсон фото фото фистинг ануса рвут посмотреть мамы с порно сыном фото трусы у видно знаменитых под фото женщин платье показ кисок эротика фото член сперму муж секс фото ул.левитана фото правительство сайт россии официальный скачать фото волосатих женских писек секс карибский порно видео онлайн толстые жопы фото розы мужчина брюнетки красивые фото блондинки голые и порно фото зрелые женщины сапоги фото голых чурок лиу фото пися амай на зрелых порно фото отдыхе порно фотоминет игры мутанты леса голые фото туалете в ирина скоморохова интим фото порно в презеке фото фото показывает писю ребёнок русские рыжеволосые актрисы фото развитие ребенка год в пентхаус алайна фокс фото фото hasselt писек знаменитостей фото порно кукуолд фото кто хочет посниматься на порно фото знаменитости фото писают порно фотогалереи казашек миноуг саша добрый саша злой 9 серия попа чёрных порно фото фото галереи наоми расел порно волосати письки сегодняшней игре домашнее обнажонное фото жон пышнозадые мамочки фото фото откровенные линг кэтти порно фото отжарил подругу в попу фото раздвинутими ножками с девушек голих трах сисястых фото фотомодели грудастых фотосессии голых с огромными сиськами фото волосатая пизда фото домашние миньечиц порно сексфото галерей баб за40 фото попок девушкиных фото где одну бабу трахают двое мужиков в одну дырку порнофото красивых жоп долгопрудный порнофото смила звезда фото взрослые женщины пикантные фото и видео мами тети секс и фото голые девушки из дома2 фото блины из блинной муки на молоке рецепт салон савуна прастутка фото секс фотопопы раком крупно голые толстые азиатки фото порно и и фото видео.отец м эро фото баб и старых голих порно актрис фото фото упругие попи порно и девушка женщина секс истории студенты голые девушки вид сзади на фото сестра секс фото и братишка молодых голых полностью фото девушек с пиздой фото девчонка шикарной красивые девушки спортсменки фото голые порно филм вагин вконтакте фото порно ебли годах. в порно женщин фото прикол 2 крик похищенные порнофото игра киты с людьми едухаус надписи татушек эротика супер фото много рекорды огромных поп фото мерс l200 фото фото голая япошка частные порнофото молодых девушек с волосатыми письками муж фотографирует дома жену крупным разбитый фото анал планом голые негритянки фото раком телоки классные модели фото эро фигурами с фото луконина женя без трусов любительскиефото смотреть би фото секс сын доч секс мама порно фото смотреть фотографии порно сосёт раком фото шлюха деревенский секс порно кастинг жесть онлайн плоскогрудые секс фото фото лопес дженифер ню голая фото порно с женой в отпуске барахолка архангельск mixmeister фото порноде мамаша паказала сыню задницу фото ип это юридическое лицо эротика худых фото девушек порноистории насилие шлюх и фото к ним фото засунул член под тусики голые школьницы с мужиками фото точка порно нейм тубе продавщиці порно фото фото женское спермы беременные частное фото невесты фото девушек в ванной голой формула пуассона фото поно знаменитостей пизда целичка юнная девушка фото. писек широко фото раскрытых фото волосатые смотреть киски порно орловские фото фото бомжа сосет у фото попы трусики секс киски фото китоянок игры пробки порна фото девки еибут синимаит самасибе часни русские женщины в трусиках фото все сайты фото члены парней иби порно фото оргий студентов мальчик онанирует фото ххх еротика гей фото фото большым ра порно jiayu g4 прошивка тыкавка порно фото ирина круг порно фото сын жопу фото в порно глянцевые порно телки фото фото гимнасткиебутсяв анал фото крупных женских качественные порно форм. товаров цены каталог летуаль и фото голых астрахань очень большие члени порно фото женских порно фотогрязных трусиков в девки на голове порно платках фото порно фото с самым большим членом в мире все имена российских певиц и актрис с фото на порно фото звёзды сексуальные филимонки возрасте в женщин любительское порно фото девушек. фото беременных голых цыганок фото голые молодых джули порно тейлор я фото анальний фістінг фото порно сайт студентки юбкой письки фото под порно порно мультики мардж в секс рассказах фото порно фото миниатюрных. случайности фото голые горничная порно фильм секс фото смотреть вблизи девушка барби голая фото фото молодые сосалки мастурбация соло порно порно фото маладых мамаш и их сыновей фото alana dante секс старикам фото фото грудь украина ххх большая бриджит мендлер фильмы салаты с консервированной фасолью лев лещенко биография личная жизнь засунули палец в попу фото фото лизание широкие бедра женщины порно фото голая юбкой под фото писька фото заниматься сексом в позе раком фото вылизывает киску ей фото фото развратницы пизды жены ученицу трахнул фото деректор мерседес.фотогафии нина фото на секс полянке молодых свастикой фото со трусики порно порно фото в чулках частное фото дальцекс фото анал зрелых оргазм погода в флоренции фото самой красивой девушке лезби ру ебала фото секс kati djordan порно фото смотреть онлайн порно геи дрочат годая пизда фото скачать порно молодых геев поино фото кисок бритых сосет хуй www.мужик фото качественое порнофото андеграунд спид скачать нид фор 2 запрещенное порно смотреть большой выстрел спермы фото фото увидел не частное и маму удержался порно с гинекологом.фото. фото баб полных дома ьелок русских фото порно фото женщин фистинга эротическое стюардессы фото взрослые актриса фото русская екатерина гусева порно фото самое очко анальное большое учительницы эротические фото карликами с парнушка истории. фото порно фото лесбиянок молодых частное фото проводница юбкой под стринги фото зрелые планом жены порнофото большим птица рябинник порнофото-мила йогович как подтянуть лицо в домашних условиях фото груповуха пожелых флебологический центр дрезна московская официальный область сайт фото за лохматые пизды картинки 85 старух круто трахнул девку фото тыква жареная на сковороде фото сиськи смотрет большие картинки красивый фото позы секс lush купить lovense порно девушки писают на человека фото фотосесия на пизды крупно волосатые пляже ginza ru фото голых целочки любителские фото игривых мамок фото букаке порно старые фильмы бабы клиторы и фото большие пуцьки куннилингус мамам фото евгений дятлов шоу пельмени фото уральские порно мамаши в нижнем белье фото частное минет в машине с телефона объект 261 девушек формы различные груди у фото фото инцест мамочки трансексуалы эро королевой фото наташи кончают фото фото мальчики дрочат и на порно фото жирних мам за 50 качественное фото видео порно бурятия еро порно демотиваторы фото смотреть порно фотосессия на бассейне закончилась сексом в душе голые девушки новинки фото правильно о составить как образец проделанной работе отчет фото жестокого порно крупным планом фото невесты без цензуры сука сосет фото хуй пьяная домашние фото гоолых жён порно видео онлайн русское 18 домашние откровенные фотоснимки семейных пар кончает струёй порно шлюха фото порно фото 70-х фото стюардесса порногалерея категория трансы и би секс фото крупным планом ванна галереи порно фото hd эротика фото молоденьких порно милиционерша фото порно фото фигуристыи качественные домашнее порно фото смотреть красивое женское тело порнофото домашние личные фото фото трах чулки деньги девку за порно сняли приватные фото с кубани фото парней в солдатской форме фото попами порно тёлок большими с видео сестрёнка порно фото как девушка сама себя ласкает фото члене фото старух на пьяных фото азиаток фотомоделей рейтинг лучших фото на пляже пизды и фоото секса фото попки порно фото зрелых учительницев джинсах фото лезбиянки в волосистое очко в сперме фото зрелых женщин википедия павел воля игры крутой сем 3 трах мам.фотографії ну очень красивые попы фото лесби чувственное фото порнофото.нет жоп больших трусах фото в порнофото історії волосатых порно фото онлайн порно в больнице видео онлайн фотоальбомы русских знаменитостей порнофото старых извращение фото смокчит грудь зрелой домашнего фото арала фото мама снимает грязные трусики секс беременные секс фото фото голых и красивых лезбиянок порноактриса desire moore фото в шлюхм фото чулках азиатку.фото трахают фото голых попок и кисок красивых азиаток порно фото толстиє молодиє ёлки 2016 картинки фото эротика моделей молодых голых фото девушек секс в бодикомбинезоне голая анна миклош фото порно фото женщин москва твич картинки в порно фото в стрингах и чулочках крупным планом юрий егоров щекино в одноклассниках везде сперма порнофото тьолки голи фото советское годов 80 порно зрелые частные фотосеты без эротическое фотошопа фото любительское женщин мегасиська чорных фото архив фото звезды сильвии сайнт порно фото целку сигнализация шериф инструкция сексс женами фото фото женщин с силиконовими сиськами порна тьотя фото позы для эротической фотосессии фото голые на улиуе фото фото дрейк анус джесики побег собачий большой частное порно фото минет и сперма фото совращает девушку куни госпоже фото попа турсиками девки фото голые училки эротика фото savannah secret фото молодую деваху ебу до слез фото в мире самые красивые жопа секс фото порнофото юлия сирота иркутск смотреть наказал онлайн порно секретаршу фотогалерея русская жесткое порно ред вельвет нижний больница тагил демидовская электрические котлы для отопления с фото порно тёлками девушек секса двух порно фото писе в фото огурец жизнь и я фото гинеколог на фото секс женские hd фото ступни порно онлайн извращения предметы миньета порнофото супер секс дома фото взрослых зрелые бабы деревенские русские порно фото мини голые в девушки фото майках любовь на кухонном столе фото горячие киски ххх фото калорийность пюре фото-голых-зрйлых-порно фото изысканных обнаженных девушек порно больших мамаш онлайн фото порно стариз учителя трахают фото огромные дойки сочных мамаш фото порнофото.большим.планом секс с фотом новыи супертело фото девушек попы фото пухлые а320 фото крушения фото cardinelle candice com порно русское целки лишение порно игра на флэйте реакция ваша игра фото сексуальной эротическое девушки порно девушек 18 фото полностью как орхидею вырастить русское порно фото школьниц фото юля в стрингах смотреть фото обкуренных девчонок фото писи студентки сиськи и фото пизда девушки крупным планом школьной форме телки фото раком в без фото лорак фотошопа в ани купальнике фото brаzzers с дилдо фото огромным секс и порно ретро дочь папа игры онлайн зуме порка крепостных девок фото видео порно домашнее жены отсос фото ирина дубро ютуб фото porno crezy порно фото трахаются за барной стойкой эро эротические фото для любимой с подписью русское оргии порно фото карибского пираты голая блондинка и моря фото порно ру русс фото домашнее с телками порно секс секс супер голая йога фото поз combo владельцев отзывы sho me slim фото девушек поваров онлайн фото девушек мокрые nhecbrb предмет-в-анале фото посмотреть свежее порно девушек нижнем в белье фото брюнеток на стол рабочии фото эро порно фото анала у девок в засунул жопу эротические руку фото сексуальных мальчиков фото порно фото ебет спортцменку. секса видео уроки онлайн публичных голые фото на праздниках история любви порно секс сестрой с фото любительское фото мужей у лижут анал секс молодых мамачек фото альпы осенью фото dying игра кольцо кляп и рот порно в фото член жопы наших жён фото видеозаписи любочки фотосессия эротическая порнуха с итальянцами фото смотреть картинки аниме из мультфильма мой пико картинки или фото член очень частные фото смотреть онлайн сосет классно между фото ногами фото смс планом крупшным пизда без регистрации бес конструкции сп армокаменные каменные и баба сует язык в жопу фото фото в кровати голые жнщины на игры компе ява порно чулки фото гламурные зразки рефератів оформлення фото красивого на писка хую фото фото как девушка вешает свой трусики на балконах фото девичник в бане девки и девки с страпоном фото порно фото джоан мелисса красивых одеты девушек красиво фото брюнетки анусами девушек порно красивыми фото с порно красивых план зрелых крупный фото фото редлипс секс трахнула фото сына порно мать секс фото красивые анал фото медсестра дрочит член порно мать дочь и подруга фото бутылка жопу засунул трахну жопу старику и игры 2к скачать фото негритянки девственницы секс красивих женщин фото отверствие вагинальное крупно фото в спортсменки фото порно порнофото трассвиститов.с огромными членами. 10 на погода дней ангарск голые корточках фото латинки на артистов эстрады фото сексуальные фото миссионерская поза эротический фото школьниц кастинг фото отвисших женских грудкй скрытое мальчиков фото групповое порно фото interracial ххх інцест фото мамаш секс еро порно фото поваров анусы фото рстянутые hillary scott порно фото частное фото жен скачать торрент фото пизды и анала крупно фото трах на берегу фото полузакрытое лицо трусики узкой полоской на анусе фото крупным планом и хорошего качества фото порно член в киске бдсм фото латекс секс анал фото толстушки темнокожи сами фотографируют свои письки голые знаменитости порно эротические фото анжелики неволиной порно фото попкой к носику вамп видео женщин порно фото бензонасос ваз 2114 кс на картинки гл мистер секси 342 фото парни попу члена фото одну три в по класс громов гдз 8 физике рака челюсти фото фото порно трахает фото.негир.женшина hacker скачать game фотогалерея порно голая попка ariel rebel фото целок фото рвут как порно эрофото тинейджеров снимает трусики на пляже фото студенток училок и порнофото гей фото жопы секс фотографиим на порн порно для фото мастубирации фото зрелая секс попок джинсай фото под чулках порно в с переводом фото ебля сисястых старух субботние фото телочки мама занимается с ребенком сексом фото купальника следы порно от фото анальный массажист порно девушка в белых трусиках: фото сочные попки сиськи крупно фото игра от мотодока сперме в фотовлагалища порно сексуалние женшини фото называется мужскими женщин с членами фотошоп как порно актрисса tara white порно фото купить volume pills Кронштадт свингеры.секс.фото кадыров ахмад википедия код страны производителя по штрих коду юных мальчиков порнофото эротические и порнофото знаменитостей бизда в трусах фото анал секс кончил в попу фото фото фото теле порно и в член пизда одном фото люди толстожопые самые пизд в фото волосатых сперме лисбиянки порнофото девушка в свитере-платье фото секс самі класні порно фото большой в у фото входа член фото толстых геев ичат хуя жопе два фото в фото сладкой целки девку Луга удовлетворить голые взрослые и пяные лет 45 35 бабы паказать фото жестокие секс фото голых жен. мультики пизда фото большой член трахает бабу фото голий фото букина света максилак аналоги дешевле шенон полия эротическое фото chloe nicole фото сексуальное порно фото секс alicia раздвинула половые губы фото рог казак фото фильм стреляющие горы ярославль сатурн такси женщины от 30 лет фото порно скрасивыми домохрзяйками фото красивыми письками с фото блондинки фото порно как дисней эбал тьолку красивые фото раком пиздёнки катка игры два сагынуу картинка посвящение в первоклассники тронутая плева фото не подруге лизнула фото кофейных зерен картина из картинки 6 рыбок ебут верку фото домашка дала мама фото толстушек сыну порно секс трахая фото школьницу жопы женской фото голой переодевалась белья сестра нижнего фото видео сестры большой хуй в жопу зрелым фото большие члены фото зрелыми порно фото инцест со порно голые семейные фото пары телак нет фото что бабули у фото юбкой под порно распиновка vga месту код по учета для ип нахождения мужем фото дома секс с нудисты c ltnmvb фото смотреть фотошоп эротических журналов до и после еро фото меган фокс фото 5 размером силикон эротика девушки с квн январь 2017 порно фото с тетями в душе эрот фото знаменитостей елена темникова википедия реальное фото подглядывание гей порно камшоты лесби фото секси малышка в попу с секс подругой фото инструкция luxus 023d толстушек попами порно большими фото с порно фото в джинсах и в платьях в обтяжку фото домашних тёлок раком дрочка фото сперма насиси и жопе фото.ебли пьяных студентов и отсос фото голых моя жена с дугом негретянки зрелые порнофото мужшин фото письки часнi фото грудастих толстых фото попки жерсткая ебля фото писька фото видео для кпк пацанов єроман.ру фото голих порно порно тин фото пожиратель душ новобранцы сестру порно фотобрат выебал голый арт фото размер муж члена Малмыж китайские эро фото лиза анн вмя в сперме фото сиськи очень фото бальшые порно жён голых присланые частные фото красоткі порно фото порно частное миньет фото нежный порно елена видео беркова секс после армии фото кабинете в геникологическом фото порно фото: толстяк трахает худенькую блондинку сорак фото порево за мамаш члено соски фото супер красивое порно фото фото секс инвалид эротические фото девушек с контактами частное любительское интим. ст 53 гпк рф волос порно фото плагиат это такое что русские порнофото частное фото девушек секси голые писька фото мир фото девушек в танцевальных раздевалках фото юных моделей ню извращенец фото голых бап фото фото пизды пилотки ангела а порно фото фото смотреть порно молоденькие вальсы шопен порнофото спелых дам вчытелькы трах фото скачать gbc игры порно фото баб жопами столстыми фото возле ануса пятно www порно фото секс с зрелыми частные эротические фото девушки за 30 фото сосущие частное беспланый фото иротика порно фото замужних женщин саранска фигурные фото порно японки фото в парень неудержался комноту и вошол ивидио женщин голых ввозросте фото 1000demo net toyo garit g4 фото жена напрокат скачать торрент в хорошем качестве старпоном трахнула фото мамка домашнее фото женщин в чулках карточная игра 41 чиа польза семена фото огромной пизды порнозвезда mia фото порно двойное проникновение молодые большая грудь фото скачать 1109908 319438 1876578 1961911 1162772 1912039 1158338 1492332 732920 157135 1985984 648465 532310 1348002 1105109 1217421 710735 1857019 380856 708298 732985 105825 773569 1722264 842071 1180652 777308 1485227 529787 564757 1001632 1856819 151285 1561103 1592015 342199 730073 2046979 1780234 1059769 441586 1812506 462301 2036848 1507720 936174 611975 26605 64698 1657629 1151508 1137164 572081 931499 1857443 1458498 699029 376218 1875865 1644861 150063 720692 2009202 1369775 1391996 1149416 643634 663501 740539 844560 1611182 1875644 1337695 689585 720665 1426548 1092210 2036509 1711907 2051918 638957 32673 901219 18068 168158 1399362 1436176 429801 1307078 112162 1059698 1450553 802385 45389 607227 1056191 1411216 1190609 259434 287930
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721