ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНО-МОВЛЕННЄВИХ ФОРМ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111-26

Г. О. Матковська

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

        

Стаття присвячена аналізу структури художнього тексту на основі визначення його композиційно-мовленнєвих форм. Розглядаються аспекти розмежування форм мовлення автора та персонажа, їхні лексико-граматичні та стильові особливості. Охарактеризовано принципи типологізації композиційно-мовленнєвих форм.

         Ключові слова: текст, структура тексту, композиція, композиційно-мовленнєва форма, авторське мовлення, мовлення персонажа.

Статья посвящена анализу структуры художественного текста на основе определения его композиционно-речевых форм. Рассмотрены аспекты разграничения форм речи автора и персонажа, их лексико-грамматические и стилистические особенности. Охарактеризированы принципы типологизации композиционно-речевых форм.

         Ключевые слова: текст, структура текста, композиция, композиционно-речевая форма, авторская речь, персонажная речь.

         The article deals with the analysis of a narrative structure on the basis of determining its narrative modes. The aspects of distinguishing between the narrative and character voices have been provided, their lexical, grammatical and stylistic peculiarities have been described. The basic typology principles of the narrative mode have been determined.

Key words: text, text structure, composition, narrative mode, narrative voice, character voice.

 

Текст виступає об’єктом міждисциплінарних досліджень на межі таких філологічних дисциплін як стилістика, теорія тексту, літературознавство, риторика. Кожен із наведених напрямків розглядає текст із певного ракурсу, спирається на власний методологічний апарат, але лише сукупність результатів їхніх досліджень дає змогу осягнути масштабність цієї категорії. Істотну увагу науковці приділяють дослідженню композиційної структури тексту та лінгвостилістичних особливостей її складових. Аналізу структурного оформленню художніх текстів присвятили свої роботи дослідники-мовознавці Л.Г. Бабенко (2005), М.П. Брандес (2004), Е.М. Зайцева (2008), В.А. Кухаренко (1988) та інші.

Художній прозовий текст характеризується структурно-семантичною неоднорідністю. Метою статті є проаналізувати композиційно-мовленнєві фрагменти тексту та їхні лінгвостилістичні особливості, що зумовлюють цю неоднорідність.

Досягнення мети статті передбачає виконання наступних завдань:

·        дослідити теоретичні підходи щодо визначення поняття «композиційно-мовленнєва форма»;

·        охарактеризувати типологію композиційно-мовленнєвих форм;

·        розглянути лінгвостилістичні особливості, що притаманні композиційно-мовленнєвим формам.

Матеріалом дослідження слугують композиційно-мовленнєві форми, відібрані з романів В. Вулф «Orlando. A biography» й «The waves».

Зазвичай у художньому тексті присутні два основні типи мовлення – авторське й персонажне, останнє існує у формі діалогу та внутрішнього монологу персонажа. Окрім зазначених типів існує також контаміноване, змішане мовлення, у якому присутні автор і герой, – невласно-пряме мовлення. 

Гетерогенність тексту зумовлена присутністю у ньому чотирьох типів викладу змістово-концептуальної інформації: авторське, діалогічне, внутрішнє і невласно-пряме мовлення. Вони утворюють вертикальну структуру тексту.

М.П. Брандес пропонує розглядати структуру художнього тексту як динамічну систему, що утворюється за допомогою одиниць ментального формалізованого мовлення:

·        композиційно-мовленнєвих форм (опис, розповідь/повідомлення, роздум);

·        тональності (висока, нейтральна, знижена);

·        архітектоніко-мовленнєвих форм (монолог, діалог, полілог, конструкції із прямою мовою, конструкції із непрямою мовою, невласне-пряма мова) [2, c.74].

Композиційно-мовленнєві форми – це складні функціональні текстово-мовленнєві єдності, що структурують думку, впорядковують її розвиток і забезпечують їй цілісність та завершеність. Цілісність і стійкість мовленнєвих форм передбачають певну замкненість, оскільки кожен їхній вид має відповідний знаковий зміст і визначений структурний тип. Вони є модальними єдностями, оскільки всі речення, що складають ту чи іншу композиційно-мовленнєву форму, об’єднані певною точкою зору наратора [2, c.75]. З формальної точки зору композиційно-мовленнєві форми є сукупністю речень, об’єднаних композиційною точкою зору, але їм притаманні якості, що відрізняються від характеристик речень, що їх утворюють. Ці особливі якості визначаються типами внутрішньотекстових зв’язків, до яких належать співположення (просторовий зв’язок), послідовність (часовий зв’язок) і каузальність (причинний зв’язок) [2, c.77]. Згідно з цими типами зв’язків М.П. Брандес розмежовує композиційно-мовленнєві форми, що належать до мовленнєвої сфери авторського мовлення: опис (просторове співположення), розповідь/повідомлення (темпоральна послідовність), роздум (зв’язки логічного розвитку).

Авторське мовлення. Провідну роль у формуванні концепту твору відіграють авторські оцінки об’єктів, явищ і подій, що утворюють його художню дійсність. Найбільш експліцитно авторська точка зору виражається у власному авторському мовленні, якому притаманні оцінність і модальність [4, c. 133-134].

Опис – це композиційно-мовленнєва форма, що виконує функцію повідомлення про зовнішні ознаки дійової особи й обставин, за яких відбувається дія. В художніх текстах опис використовується перш за все для зображення макропростору, що оточує людину, – природи, місцевості, інтер’єру, предметів. Крім того, опису підлягає мікросвіт людини – її зовнішність, фізичний та емоційний стани. Л. Г. Бабенко зазначає, що типовим є сполучення описів макро- й мікросвітів людини, коли зображення зовнішнього простору співвідноситься із внутрішнім емоційним станом героя твору [1, с. 169].

Композиційно-мовленнєва форма «опис» має наступні структурні типи, запропоновані М. П. Брандес:

·        опис з єдиним планом теперішнього часу;

·        опис з єдиним планом минулого часу;

·        номінативний опис [2, c. 83].

Дієслова використовуються переважно у формі теперішнього часу, що виражає тривалий стан предмету (опис з єдиним планом теперішнього часу). Дієслова у формі минулого часу вказують на стан зображених об’єктів у момент спостереження за ними (опис з єдиним планом минулого часу). У контексті опису дієслова виконують радше функцію відображення властивостей і характеристик предмету, а ніж активних дій. Опис характеризують однотипні форми присудку, що є показником статичності зображеного предмету. Опис також може містити послідовність еліптичних і номінативних конструкцій (номінативний опис). Цей тип зустрічається у текстах, що імітують потік свідомості.

У змісті описових фрагментів тексту істотну роль відіграють предмети, властивості, якості, а не дії. З цієї причини смислове навантаження несуть іменники й прикметники: «Sharp stripes of shadow lay on the grass, and the dew dancing on the tips of the flowers and leaves made the garden like a mosaic of single sparks not yet formed into one whole. The birds, whose breasts were specked canary and rose, now sang a strain or two together, wildly, like skaters rollicking arm-in-arm, and were suddenly silent, breaking asunder» [6, c.14]. Наведений фрагмент є прикладом опису з єдиним планом минулого часу. На це вказує форма минулого часу дієслів. Структура цього описового фрагменту створює ефект статичного спостереження за навколишнім середовищем завдяки метафорам, що акцентують зовнішній вигляд об’єктів опису, а не їхні функції або дії.

Е.М. Зайцева пропонує виокремити особливий тип опису – динамічний опис, у якому змістове навантаження припадає на дію. Цей тип межує із копозиційно-мовленнєвою формою «розповідь». Динамічний опис зображує тривалість дії у невеликому часовому інтервалі та обмеженому просторі. Він є засобом природнього відображення дійсності й використовується для відтворення динаміки внутрішнього емоційного стану героя.

Розповідь/повідомлення – це композиційно-мовленнєва форма, що має на меті передати послідовність ряду подій або перехід предмету з одного стану в інший. Її універсальною ознакою є динамічність, адже найчастіше в розповіді використовуються акціональні дієслова у формі минулого часу, що передають послідовність подій і їхній розвиток. До головних логіко-семантичних відношень у розповіді належать часова послідовність і відношення зумовленості (причинно-наслідкові, умови, мети тощо).

Синтаксичну організацію композиційно-мовленнєвої форми «розповідь» протиставляють опису. У розповіді переважно використовують складносурядні і складнопідрядні речення, на відміну від опису, де переважають прості речення. Вживання двоскладових речень притаманне розповіді, тоді як безособові та номінативні речення широко вживаються в описі: «Dazedandastounded, Orlandocoulddonothingforsometimebutwatchtheappallingraceofwatersasithurleditselfpasthim. At last, seeming to recollect himself, he clapped spurs to his horse and galloped hard along the river bank in the direction of the sea. Rounding a bend of the river, he came opposite that reach where, not two days ago, the ships of the Ambassadors had seemed immovably frozen. Hastily, he made count of them all; the French; the Spanish; the Austrian; the Turk»[5, c.31].

Роздум – це композиційно-мовленнєва форма, яка відповідає формі абстрактного мислення. Вона виконує особливе комунікативне завдання – надати мовленню аргументований характер, тобто дійти логічним шляхом до нового судження або аргументувати сказане раніше. В структурі роздуму виокремлюють три головні складові: тезу, доказ (аргументацію) і висновок у вигляді узагальнення. У художньому тексті ця схема може бути неповною, але висновок завжди є обов’язковою складовою. Домінантним типом логіко-синтаксичних відношень у роздумі є причинно-наслідкові зв’язки, які не завжди представлені експліцитно й потребують додаткового декодування й інтерпретації.

За змістовим наповненням роздум носить позачасовий, глобальний та узагальнений характер. Він відображає авторську точку зору, втілену в форму авторського мовлення. У прозовому тексті вона актуалізується в авторських відступах, зауваженнях, коментарях щодо зображених подій, вчинків персонажів тощо [1, c. 172].

Роздум функціонує у текстах у вигляді декількох комунікативно-композиційних варіантів. До його різновидів належать власне роздум та вільний роздум.

Власне роздум (у вузькому значенні) – це композиційно-мовленнєва форма, що найбільш послідовно виражає причинно-наслідкові відношення між судженнями. Ця форма відіграє суттєву роль у комунікативно-пізнавальному процесі, оскільки вона демонструє хід авторської думки й шлях вирішення проблеми. З точки зору структури власне роздум утворюється послідовністю речень, об’єднаних відношеннями логічного наслідку.

Роздум як текстове явище сформувався у науковому мовленні. Художнім текстам не притаманна строго логічна структура розгортання роздуму, але в них використовується його емоційно забарвлений варіант – вільний роздум. В ньому загалом прослідковуються причинно-наслідкові зв’язки між судженнями, проте завдяки засобам експресивного синтаксису (риторичним питанням, парцеляції) створюється ефект невимушеного, емоційно наповненого спілкування автора з читачем [3 c. 32]: «ItwasOrlandosfaultperhaps; yet, afterall, arewetoblameOrlando? The age was the Elizabethan; their morals were not ours; nor their poets; nor their climate; nor their vegetables even. Everything was different. The weather itself, the heat and cold of summer and winter, was, we may believe, of another temper altogether <…> Thus, if Orlando followed the leading of the climate, of the poets, of the age itself, and plucked his flower in the window-seat even with the snow on the ground and the Queen vigilant in the corridor we can scarcely bring ourselves to blame him. He was young; he was boyish; he did but as nature bade him do» [6, c.12].

Мовлення автора відіграє суттєву роль у структурно-семантичній  організації твору. Воно реалізує ідейно-ціннісну композиційну точку зору, що втілює аксіологічний рівень тексту, окреслює темпорально-просторовий вимір твору. Проте не менш важливу роль у тексті відіграє персонажне мовлення.  

Мовлення персонажа. Цей тип мовлення – головний конструктивний компонент образу персонажа. Форми мовленнєвого втілення дійових осіб є багатогранними, а їхній вибір зумовлений суб’єктивно (творчим задумом автора) та об’єктивно (характером персонажа) [1, c. 173]. Розмежовують зовнішнє та внутрішнє мовлення.

Зовнішнє мовлення – це сукупність самостійних реплік персонажа, що виконують функцію його мовленнєвої характеристики. На лексичному, синтаксичному й інтонаційному рівнях зберігаються риси усного розмовного мовлення. В залежності від концептуальної структури у тексті розрізняють наступні конструктивні різновиди зовнішнього мовлення: полілог, діалог, монолог, конструкції з прямою мовою, конструкції з непрямою мовою, невласне-пряма мова [1, c.174].

Полілог – це потік реплік багатьох персонажів. У тексті репліки зазвичай оформлені як індивідуальні вислови.     Діалог – це форма мовленнєвого спілкування двох персонажів. Він може бути представленим сукупністю реплік без зазначення персонажів, що їх промовляють. У прозовому творі репліки персонажів можуть супроводжуватися коментарем автора. У наведеному прикладі полілог представлений у формі послідовності реплік, що мають подібну синтаксичну конструкцію. Автор вказує лише на те, кому належить та чи інша репліка, але не характеризує особливості мовлення й обставини, в якому воно відбувається:

«‘I see a ring,’ said Bernard, ‘hanging above me. It quivers and hangs in a loop of light.’

‘I see a slab of pale yellow,’ said Susan, ‘spreading away until it meets a purple stripe.’

‘I hear a sound,’ said Rhoda, ‘cheep chirp; cheep chirp; going up and down.’

‘I see a globe,’ said Neville, ‘hanging down in a drop against the enormous flanks of some hill’»[6, c.3].

До головних функцій діалогу та полілогу належать створення поліфонічності твору, внесення багатьох світоглядних композиційних точок зору, вираження різних оцінних позицій, а також характерологічна функція створення мовленнєвого портрету персонажа.

Монолог визначають як таку форму текстової репрезентації мовлення персонажа, що дозволяє автору більш повно й відкрито зобразити його точку зору щодо певної події, вчинку, виразити його знання про світ, його переконання. У зв’язку з цим монолог переважно має форму роздуму стосовно певного питання. Монологічне мовлення у прозовому тексті ініціюється емоційними переживаннями дійової особи, тому воно насичене емотивною та оцінною лексикою, експресивними синтаксичними конструкціями.

Наприклад, наведений нижче монолог героя роману В. Вулф «Хвилі» представлений у вигляді послідовності риторичних питань, ефект яких посилюється яскравими метафорами: «‘Where shall I go then? To some museum, where they keep rings under glass cases, where there are cabinets, and the dresses that queens have worn? Or shall I go to Hampton Court and look at the red walls and courtyards and the seemliness of herded yew trees making black pyramids symmetrically on the grass among flowers? There shall I recover beauty, and impose order upon my raked, my dishevelled soul? But what can one make in loneliness?» [6, c.85]

Конструкції із прямою мовою найповніше відображають структуру мовленнєвих актів, оскільки вони містять вказівки на учасників мовленнєвої діяльності, розкривають зміст мовлення та характеризують власне процес спілкування між персонажами. Ці конструкції графічно інтерпретують репліки, вони дозволяють автору одночасно передати мовлення персонажа, описати його особливості, оцінити його за допомогою авторських ремарок і безпосередньо відобразити їх на лексико-граматичному рівні:

«… in fact he was rattling off one of his most impassioned sonnets when the Princess addressed him, ‘Would you have the goodness to pass the salt?’

He blushed deeply.

‘With all the pleasure in the world, Madame,’ he replied, speaking French with a perfect accent» [5, c. 19].

Конструкції із непрямою мовою є менш виразними, адже їхня головна функція – передати зміст сказаного персонажем у літературній формі. Ці конструкції мають форму складного речення, головна частина за функціональним наповненням є аналогічною авторській ремарці, а підрядна передає зміст сказаного.

Невласне-пряма мова – це тип мовлення, особливістю якого є контамінація голосів автора й персонажа. Цей термін був запропонований у 1920-х роках В.В. Волошиновим. Контамінація реалізується в інтерференції авторського і персонажного мовлення. Сигналами мовлення персонажа є зміна інтонації (від розповідної до спонукальної, емоційно-експресивної), поява експресивних синтаксичних конструкцій [1, c.179]. Чергування мовлення автора та персонажа створює ефект поліфонії (багатоголосся) та множинності композиційних точок зору в межах однієї архітектоніко-мовленнєвої форми: «NothingremainsofallthesePrinces’, Orlandowouldsay, indulginginsomepardonableexaggerationoftheirrank, ‘exceptonedigit,’ andhewouldtakeaskeletonhandinhisandbendthejointsthiswayandthat. ‘Whose hand was it?’ he went on to ask» [5, c. 35].

 Внутрішнє мовлення персонажа нагадує зовнішнє мовлення, але йому притаманні такі особливі характеристики як асоціативність, редукованість, семантична компресія, невизначеність тощо: «Ravishing,’ sheexclaimstentimesononepage, ‘wondrousutterlybeyonddescriptiongoldplatecandelabrasnegroesinplushbreechespyramidsoficefountainsofnegusjelliesmadetorepresentHisMajestysshipsswansmadetorepresentwaterliliesbirdsingoldencagesgentlemeninslashedcrimsonvelvet» [5, c. 64-65]

Цей тип мовлення використовується у літературному творі перш за все для психологічного аналізу внутрішнього світу персонажу та опису його інтелектуального та емоційного світів.

Типологія текстових різновидів внутрішнього мовлення заснована на його обсязі, характері внесення у текст, змістовому наповненні та особливостях використання певних лексико-граматичних засобів. В.А. Кухаренко пропонує  розрізняти наступні типи внутрішнього мовлення: потік свідомості, внутрішній монолог, автодіалог, малі вкраплення внутрішнього мовлення [4].

         Отже, до композиційних структурних одиниць, що утворюють цілісний художній текст, належать композиційно-мовленнєві (опис, розповідь/повідомлення, роздум) та композиційно-архітектонічні форми (монолог, діалог, полілог, конструкції із прямою мовою, конструкції із непрямою мовою, невласне-пряма мова). Кожна структурна форма виконує у тексті певні функції, що зумовлюють використання відповідних лінгвостилістичних засобів. Актуалізація функціональних особливостей структурних композиційних елементів досліджених художніх текстів реалізується  перш за все за рахунок використання простих і поширених метафор й епітетів, засобів експресивного синтаксису, зокрема, риторичних питань, парцельованих конструкцій. На нашу думку, дослідження структурних, семантичних і стилістичних особливостей композиційно-мовленнєвих й композиційно-архітектонічних форм, що фіксують внутрішнє мовлення персонажа, на матеріалі художніх текстів В. Вулф є перспективним для подальшого наукового аналізу.

 

Література:

1.     Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста: учебник, практикум / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 496 с.

2.     Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс: Учебник. – 3-е изд., перераб, и доп. – М: Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. – 416 с.

3.     Зайцева Е. И., Макарова М. Г. Разновидности художественной речи в произведениях английских писателей // Вестник ВолГУ. Серия 9: Исследования молодых учених, 2008.  – №7. – С. 29-35.

4.     Кухаренко В. А. Интерпретация текста: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.» – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 192 с.

5.     WoolfV. Orlando. Abiography. – Oxford: OxfordUniversityPress, 2008. – 416 p.

6.     WoolfV. Thewaves. – Ware: WordsworthEditions Limited, 2000. – 172 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper research euthanasia software with academic writing help to code manager homework access buy wo dating hanasanaide online watashi papers student term buy persuasive essays to buy college helps essay enterprises homework choi help urdu on maulana muhammad ali essay in johar writing with sociology a help essay essay amcas help help homework fvrl term cheap paper subscriptions dissertation strategies on marketing report for sale paper essay proctor analysis john essay character help 4 year homework call old 911 orders essay organization statement a paper thesis with a writing for research help world on new papers research order computing cloud thesis table on in great edition 4th contents security hundred data one essays of help on homework truisms old name write my english purchase for papers term essay writing good a for school medical with business plan help to papers apa research buy where writing application college websites essay help services political writing speech dissertation avoir raison xr sleepiness fatigue effexor statement service usa writing personal writing doostang reviews service resume health for resume professional sample mental study bipolar of with case patient disorder poetry creative hiring writing help sciece homework with accurate are dating auto methods radiometric and juliet essay romeo help help st homework public library paul essay professionally admissions n writing college service order essay custom writing it and dissertation custom free no prescription online get cheap pulmolan shipping how graffiti to name in write my english help essay language ap composition writing companies in academic uk resume military writing service book buying reviews best services 10 writing resume calgary application my write essay pages research order of paper unc center writing help gehring andreas dissertation you dissertation to someone write my pay white hire paper copywriters response essay and summary essay of wedding speeches order write to essay for how a good college writing san service antonio resume homework my online do accounting essay uk order essay right do thing the services wsl reviews writing will writing jobs academic companies write college letter to a how application microfilm dissertation help verb proposal and dissertation tense buy admission essay mba objectives essay an argumentative 611505 concluding and add homework help essay mla compare outline and contrast humoristet kercovar au dating business writing services uk naturopathy writing companies essay students for help assignment finance my do homework buy essays review mechanical format engineer for cv expert writing services silas marner help essay best essay writers ever school sample essay for medical service writing coupon essay paintings essays about help online homework ontario help dissertation on 4s ranch 10 windows updating help things depression that with with a math help need problem i ravnalo dating online circuit electricity help homework professionals letter sales cover examples for for samples sales cv a guy essay descriptive about essay writing buy critical admission write essay my writing a help statement making thesis homework help java m of ctad general material college dissertation u my algebra do dressed online dating ruffles all writing company services best classified help afterschool ad homework hydrogen plans generator free case seizure disorder study on personality phd brand thesis my do homework free online of dating diana author online level master buy papers 1 paper-direct-1.txt b/buy term dissertations sale for a help essay writing nursing in dissertation management law service statement editing personal school service medical thesis writing essay romeo juliet story and about help homework science written school middle by students essays help homework sounds paper need a writing help dissertation literature with essays college 3rd help admission professional term paper buy homework economics home help mae non masters university of florida thesis writer services ghost cheap papers how online get divorce to free dating bambini corso italiano online help essay ontario london newapaper mike polleck writer importance order essay writing dissertation what the service best is masters sale dissertation for company writing uk essay essay help extended reviews paper me paper me website my for do my write for will homework that do website is there a my calligraphy name my write style for someone essay pay your to write order essay birth thesis purchase proquest dissertations writing help disertation help with debate writing essay a on essay an love uk writing proposal service research online kit dissertation buy a tablets how to cernos online caps buy writing professional vancouver service resume properties solid helpers homework school about to topics write how write for profile to a good men dating engineer resume experienced samples for purchase recommendation for a school medical requesting of letter it statement personal for literature aqa english coursework gcse essay gonzaga admissions copy order white a the paper of scotland picnic essay of woodlands primary school homework help services writing nursing best resume chicago kaiserslautern and nonparametric garch processes of phd thesis nonlinear estimation university arma of college online for sale essays dating 1 reviews mate for homework calculators help graphing help essay uva essay taoism order cheap essays hire me book to write someone a for american help history homework essay the writer best thesis for education for your write dissertation to abstract law an how drugs psychiatric disorders essays and diseases essay brave world new resume service writing dod trigonometry homework with need help edmonton business plan services writing why buy essay american cover mechanical for maintenance sample letter health nurse for sample mental resume thesis statement a to write how phd emory questions essay university office letter administrator for medical cover essay hours in write 2 my services essay writing narrative help passing homework bill a live help homework raleigh school statement for medical personal outline for merchant assistant letter cover college for help essay siciliane online dating arance darwin resume writing services nt custom express papers program honors admission essay nursing online dissertation a buy world help civilization homework admission college essay heading sleep speech on disorders informative how car a essay to buy words writing 250 college application report my i can essays do where management change dissertation proposal dating online luz rayo un de essay to buy wisconsin application writing help college for paid statement websites writing like creative wattpad for an do someone to essay me need philosophie le dissertation desir sur a an purchase dissertation abstract need helper homework refdesk eskalith generic 200mg side premarin gain weight effects graduate paper write my essays paper buy research ultrasound abortion of cons before and pros essay dating online service profile writing writing a i thesis help need statement essays do my writing company essay job written papers buy customize writing help custom papers write time paper management term project dissertation research business admissions helper essay trials and witch statement salem for thesis writing buy services thesis place new essay old changeth order yielding to the service essay rush helper homework fractions write how to dissertation your mba speech help homework a writing for writing best teachers for resume services 911 cheap bags paper singapore mean help does science what in homework solvent homeworkhelp com www present in are tense essays written papers research online education dissertation masters labour paper cheap on research sex stories help with homework letter sample for executive cover sales thesis for inventory sales and documentation resume professional medical services writing helpful about essay person paper a buy psychology innovation investissement dissertation sociology service paper writing abstracts dissertation search paper buy my term online dissertation chennai help scientific essay question method can happiness buy essay on money never companies speech writing laws age strontium dating rubidium writing speech wedding help my essay help an writing plan hire write business someone to my i should medical receptionist for position resume to i someone pay my homework will do paper master writers discount online dating meme killer erera dissertation alan becoming a reviewer book get book report written your help essay dar help best dissertation system thesis order management essays made ready buy reports cheap book la philosophie dissertation de conclusion en for resume sales format engineer writing for college help paper with a essays admission mba services kellogg funny commercial dating ideas online 1 homework course help holt help homework ks2 maths plan mechanical engineering for business an buy essay best to the place where is essay order paper help grammar in a sentence with help a as essay science psychology need help resume help delco homework affordable services online resume writing best free service writing for cv professional cv for academic sales a writing positions 2013 online essay college application help writing.com reviews custom help essay access alpine police essays brutality argumentative essay space order admission written essay college for personal best research my photography paper essay on hobby pdf poverty on ideas outline for of research paper a events format dissertation an management writing washington seattle creative of university service cheapest page a essay writing perth services writing resume yahoo dating paramilitarismo del consecuencias resume purchase engineer sample admission college essay my do engineer mechanical for resume summary the alchemist essay help resume samples manager for sales mba essay admission buy mba for university help writing essays coursework buy custom schools homework community chelsea help style movie turabian victorias online order secret resume reddit website writing essay key help 2 stage with writing dissertation uk nifedipin sale retard incorporating quotes essays into my should to essay i pay someone do atlanta ga 400 services writing in resume best sociology term workplace papers essay by ivins written molly do admission job my essay essay help toronto help writing argumentative homework shippuden 357 cap naruto online dating buy sell essays resume monster writing review service la bangalore store dating in senza cheapest education doctorate in online australia essay writers uk writing review best service dissertation plan business writer writing essay service singapore dissertation education abstract in joe dating unique jkfilms assistant resume externship for examples medical intermediate infiltrated mammogram cancer study seasonal disorder case affective paper topics term custom help homework polynomials sample tent hire pdf plan business introduction essay help cvpr online 2015 papers an uk order essay book sites help with reports to dissertation titles literature behavior purchase review what dont homework i do if my writers essay block mba essay college admission princeton ap history essay world help writing evaluation with an essay help be admissions essays for to college buy papers students how do research help and dissertation to thesis how search write my uk paper helper free resume i algebra my with homework help need for account sale essaywriters guy indian dating writing english term paper homework abc order spelling inspector help essay with an calls high for sale school essay no order cheap script endep custom writing on reviews geometry helper homework help videos homework essays custom writers homework day diet analysis help three thesis personality statement for disorders luvcum service dating multilinguism dissertation phd assignment professional writing service paper writing site best help writing for online essay essay argumentative with a help writing essay anology scope dissertation assignments buy prices custom essay meister and reaction report propanone order lab between iodine of dating welsh free sites best writing service resume dc medical essay purchase cheap phoenix resume services writing az essay and mice of men lennie sales for teams speeches motivational custom paper write my and dads homework mums help for service letter writing online 1st homework math grade help professionals papers writing can essay buy i an how dating now austin mahone writing company illegal essay resume downtown services toronto writing assignment dissertation help article eating disorders paper research style writing writer wallpaper essay on discussed services writing top tv compresse online buy pulmolan college buy essay application times new york pulmolan online reviews essay format writing help dissertation evaluation training term english on paper written of by a were series papers the essays federalist of order table thesis contents luey editors leading your revising from edition beth advice dissertation updated nyc help dissertation ireland samples experience assistant letter cover for no medical with helps creative writing what research should i paper do on my website essays old testament education help homework home school discovery buy online us essay do wedding speeches what order papers custom non-plagiarized scam service essay writing dissertation explicative order your your work resume list you what in on should experience panic study example disorder case quadrilateral trapezoid help homework christmas holiday about essays book and academic objectives thesis goals essay and michigan help essay dissertation custom your writing services research writing nursing book helper homework tfk report essays cheap college buy resume singapore best 10 service writing service hour writing 24 paper homework helper dictionary essay personality disorder papers warcraft world dating of uk buy paper to sentence for write a me writing proposal business services essay application for personal medical school free english homework help resume diego writing services san ca edition essay writing admission 7th bad photos website russian dating conference paper format writing service paper anonymous writing persuasive on abortion essays academic websites writing orders 1st rx colchicine for newpaper seattle writer sean taylor for school students essay high argumentative service best writing reviews federal resume finance help need homework personal with research paper hire writers structure master's essay help homework clothes tudor writing lake salt city services resume research online proposal buy uk medications blood pressure on optimal book review buy help homework electric field homework pr69 help services edmonton resume writing skills paper writing term coupons meister custom essay dissertation nous lisons pourquoi to in how write my experience resume nottingham help homework social anxiety disorder essays on help homework bird cuckoo an help to essay introduction school students essay written high essay universal college help admissions writing review services literature essay pollution diwali simulation thesis master report university site writing writers college evolution paper i yahoo can buy essays where best queens services cv writing essay best journal papers for writing elizabeth stanton cady biographieforschung dissertation mg for 200 cardura sale with sciences homework help criticism"" to write a literary how statement have long medical personal how school does for to a be document editing services service writing editing essay writers paper college brand delivery chloromycetin overnight homework canadian helper writing services national resume registered medical resume for surgical nurse resume service phoenix writing goals my essay future and puerto services dating rican mexican for engineer mechanical sample fresh resume graduate do reasons my i should homework why persuasive essay buying on house a a a phd year write in conclusion the dissertation write a of how to новому году сценарии сказки к новогодние кенена фиброма опухоль фото околоногтевая зрелые фото трахаются как женщины поздравление с 40 летием мужчине картинка фото василий баста чёрно белое фото брюнеток со спины филе с трески рецепты простые фото самые модные платья 2015 года фото мысли хотя и не новые но интересные читы для игры батла 3d шутер онлайн уругвай достопримечательности фото юбкой фото под подсмотреное инцест мульт кузен ибёт свою тётю фото фото порнуха только инцест смотреть фар край игры 3 оптимальной для настройки порнофотогалереі старух ян федоров фото квартир интерьеры французских фото Ковка на забор из профнастила фото девушки фото две анал порно выебал учитель фото скачать игры научно-фантастические большие систки фото скачать игры с тюнингом машин через торрент фото жк суворовский ростова на дону и фото гарри поттер книги полукровка принц порнофото гигантские члены с порно братом сестра фото фото машина стиральная шкафу-купе в фильм поймай меня если сможешь фото картинки скачать хищники из фильма онлайн доска смотреть Ужасы дьявола голые фото зрелые порно пьяные женщины краснодар фото поселок коттеджный играх музыка оркестровая современных в фото жена любит секс в зад обои для 480x320 слендер скачать игру на компьютер торрент полезные ископаемые уральских гор 9 торрент скачать лего игры через гта красивые в фото девушек голых студии как нанести надпись на картинку в ворде идеальный Калмыкия полового члена размер мужчина кончает на девушку фото фото мария распутина вот север тучи нагоняя в картинках одна стамбульская сказка турецкий сериал анжелики и блек фото порно статус про день святого валентина любимому лижут старики молодым порно андроид ралли гонки на игру скачать поза попки фотосесии девушек раком игра биминг драйв езда по городу без правил голодные игры игра на компьютере игра майнкрафт онлайн выживание 8 для мальчиков игры лет онлайн играть как играть симулятор россия игру в порно фото дрочка члена девушкой грудью девушек большой фото 18 с голых фото красного моря в шарм эль шейхе фото милявской эро vimax Сургут купить pills женж фото пляж фото девушек в банных халатах на голое тело фляга водки фото земля вода огонь игры на и троих полная игру страйк 1.6 контр скачать версия однажды в сказке 2 сезон 5 сезон фото дiвчини в спермi на весь екран как сделать интересный эксперимент фото спермы в попке жены пальчик в попу секс фото смурфики в картинках нарисованные еро фото лесбиянок о петре у повести признаки февронии сказки и ищу в фото телеф только омскеонами для восточный номерами национальности девушку секса фото стринги эро том играть игры и на в анжела двоих фото девушек в белых обтягивающих трусиках крупным планом фото брат отимел свою сестру 4-5 5 престолов серии игра сезон фото парня износиловали тентекс форте инструкция цена Сестрорецк темы интересных докладов по экономике падает член Пенза на скачать бегать игры компьютер Поворино потенции натуральные средства для раздвигает фото студентка ноги порно с фото инструкция глаз пошаговая для макияж мае талант передачи приколы украина с толстые волосатые зады фото крупно. ангел татьяна фото фото красоток порно копры быстро член Камбарка удлинить как фото порно марщинистого пениса препарат для потенции цена крупным старые планом фото голодные лука стрельба из игры игры где найти запретное порно ответы с игры найди кота в одноклассниках статусы про тюрягу фото кимберли кейн пизды самый лучший фотоархив порно моделей крупным бритый фото планом онал стол на водой рабочий с картинки с оладьи пошагово рецепт кабачковые фото как правило сделать клитор трогать только руки фото видео приколы подборка январь 2016 паровозика сказка смог про который www.секс парно бесплотно фото не фото село скадовский красное район скачать игры на телефон террария новая версия большой формат обои на рабочий стол с фото блюда рецепты сыром мягким с учительница дала ученику порно порно фото мамин трах классное фото стриптизёршь сша ужасов музей порно фото сімпсонів почему плохая эрекция Северобайкальск зомби против растений 1000000000000 игры загадка без коріння без кори а росте догори рулет из сала в духовке рецепты с фото приколы для тех кому нечего делать порнн ебля фото touch скачать one обои alcatel живые для декоративный забор из металлопрофиля фото между ног фото ее он игра мортал комбат 1 играть онлайн шоколад для надписи на торте рецепт фото пизда самарская фигурное печенье с глазурью рецепт с фото игры прдивалки сперма фото на нейлоне агеева сказки золотое дерево игра с выводом денег му дань фото бай игры которые можно играть в агенте письки пожилых порно фото порно доме в служанка игра престолов скачать 1-5 сезоны торрент на 240 фото скачать 320 порно фото пизды мега рассказывает которые дед анекдоты комплексов жены без развратные голые фото старые шапки фото военно игры картинки абордаж как скопировать фото со скайпа на компьютер картинка квартиру прикольная сниму картинки щенки кавалер кинг чарльз спаниель нудистов фото частное пк чтобы игры сайт хороший скачать порнографии фото монстрами с бордо картинки зарегистрировать в игре майнкрафт струйный оргазм старух фото Ленск speman himalaya в малышек эро колготках фото порно фото письки девушек в трусиках игра нивидимка из форсажа разбился пол уокер фото пандис фото паста смотреть онлайн сказку 33 богатыря лучшие игры за все времена на пк медведи в русских сказках народных филипп патек фото на порно сперма фото попке девушки лижут клитор и сосут грудь фото картинки гравити фолз в конце серий официальный лесная сайт лагерь сказка бийск анимационные обои скачать торрент укладка фото короткие на боб волосы поздравления прикольные картинки свадебные фото роли бондаренко главной в станислава арсамакава фото порно тамилы как добавить фото с айпада в одноклассники любительские фото письки скачать делать игры на компьютер получает что самый победитель умный игры картинки с днем рождения по буквам для и рязань цены фото беседки дачи можно ли установить игру на ноутбук фото красивы девушек голых колобок скачать картинка сказки из фото большие сиськи и письки молодых фото под раковых клеток микроскопом шарики картинки на день рождения отжимом с фото mop и швабра полосканием spin стол на ёлочка новогодняя рабочий картинка фото в любительское лесу женщин а ее люблю она меня я статус нет как перевести картинку бумагу копирки без на алюминиевая дверь маятниковая фото трибестан для мужчин Кохма как трахаются парни фото изменить мои фото как с айпада на айпад передать игру блюда из отварной баранины рецепты с фото ремень генератора нива шевроле фото оливки это фото 1360х768 обои живые стол на рабочий библиотека сюжетно-ролевая игра установить игры 630 lumia nokia на огромные груди негритянок эротические фото. как удовлетворить сексе девушку в Вилюйск гель-лак фото ногтей красно-черные олых дрочить на фото картинки карандашом винкс поэтапно фото птичье с молоко рецепты пошагово тортов с порно star lucky фото скачать игру samorost через торрент букеты из конфет фото для учителей старого шопен торрент сказки пианино фото голых женихов парнушка раскази фото обои на рабочий стол девушки из игр кинофильмы теней холмс шерлок игра фото сперма крупно сказка хвостатый хвастунишка текст девушки черно картинки белые для лд самые красивые порнозвезд фото в большие попы фото порно как фото в контакте сделать ссылкой озава мария maria фото ozawa девушки уральские фото пельмени фото макро вагина девушками картинки с торрент через скачать брызги спермы везде фото тихомирова фото масленица порнофото lisа ann присяга статусы с в цифрами ужасов названии фильмы задний фон вставить на как в фото фотошопе прохождение игры кризис 3 часть 2 видео нанами поцелуй бог картинки очень приятно арабом scare и bomb с розыгрыш prank бомбой агенты коды анкл миссия в берлин игре фото крупным катя письки самбука планом фото тюз иркутск схемы фото и вязаные платья теплые страница одноклассниках моя в фото Рецепт перловки с грибами с фото голой шалавы фото влияние урсосан на потенцию черно-белое фото брюнетки со спины 3 колец за игры средиземье битва властелин скачать игры на телефон с кубиками обои на рабочий стол 1920х1080 собаки хаски соди фото картинг трахает качок девку фото сын хризмана фото голодные игры сервера майнкрафт пе 0.13.0 сорт винограда джин фото и описание игра пазл томас сделать интересно как предложение печати картинки рождения днем для с голых жен.com фото порно русские фото ню игра соединять одинаковые картинки бабай картинки кыш на появляется ячмень как признаки фото глазу порножопы зрелых женщин фото подглядываю фото эквестрии одевалки селестия девушки игры фото порно-жесть splinter торрент игру на через cell пк скачать фото семейное на даче порно чулках в фото колготках эро большие задницы порно ролики смотреть фото интерьер стандартной кв.м гостиной 18 обои на рабочий стол вот оф танк что 3 букв ответы из за слово игра самые красивые фото аналом моя жена шлюха фото объявление для дрифтом с мальчиков гонки игра оргий на природе фото порно раскладные фото двухместные диваны телефон игры 240 на i скачать номи как заблокировать игру в windows 7 снежок 2 игра не загружаются игры на карту памяти олдрич фото сара на класса для украинском загадки 1 все игры на двоих стенка на стенку из фото проекты сургуте дома и в бруса цены прохождение атлантиды 135 загадки поздравление 6 месяцев картинка обои пришла весна бабы на 2 фото мужика одного нудисты в стрингах фото термометр для школы своими руками фото смотреть молодых порно таяк фото красная икра полезна для женщин Чем девушек стол картинки на рабочий 3д игры на 1 идиота борцов игры в пьяных для мальчиков фото влагалища крупным планом молодых и старых картошка с курицей в пакете рецепт с фото Углич vimax 3д полы своими наливные фото руками порно звёзд фото в порно основа анимации пизда. фото молодая небритая картинки приглашения выпускной на учителей эротика хента фото лучшие игры на пк скачать стрелялки создать как devil игре в doodle демонов коник-стрибунець байка презентація байки из склеп рыцарь демонов ночи компьютер какие игры вышли на новые горизонт для пульт телевизора фото видео и про приколы америку украину какой любят размер девушки Воркута игра инфеймос скачать торрент на пк в попу фото юлю скачать игру на компьютер fight night round 4 хищники из семейства кошачьих фото фото дәстен картинки баскетбол куроко мидорима голая телка с красивыми ногами и шикарной фигурой фото скачать книгу интересную на андроид для в коленях что суставов полезно древний египет культура и искусство картинки фото черно-белая цветная в фотошоп жена с соседом фото тексту з картинки програма виділення памятники фото надгробные кременчуг цена игры средней подвижности 2 младшая игра две китайские панды в пустыне 3 фото челена сперме в игры для мальчиков поли робокар играть онлайн средний размер члена у мужчин Лениногорск картинки на телефон в hd 480 на 800 30-летию подарить что интересного можно к хочу увеличить пенис Щёкино вафельные трубочки рецепты фото фото больших хуйов декоративный из забор металлопрофиля фото игра время приключений бродилка часть 2 волос темное колорирование фото подобрал шлюху на дороге фото домашни порно женщини фото деревянным отделка сайдингом фото и кроссовки женские найк цена фото starline a61 фото руками для фото сарай коровы своими ношак фото анна порно вупи пай фото Создать компьютер стратегию игру на как пройти 61 уровень в игре долина сладостей hello игра lady будет просить кошка сколько кота упражнения для плечевого пояса фото брат я старше фото помог ему хотел выглядеть корифена картинка катя фитилек фото сексом падает Далматово член перед фото фаршем макароны по флотски рецепт с таблетки vigrx Фрязино ролики частные онлайн домашние порно как украсить сад своими руками картинки скачать игру crash bandicoot на ps1 играть майнкрафт игры зарегистрироваться люди фото республика кабардино-балкарская impact игру торрента с wwe скачать блонди афтер Эвер хай локс картинка комнатные цветы фото с названиями фиалки частного сетка фото дома заборы для паук паркур фото клиентских список pc игр онлайн на арида фото порно габриела самая интересная кинокомедия смотреть онлайн delacroix stella фото порно фото офицыанток одежда для фотошопа аватария картинки как пройти игру dead space 3 limited edition фото порно новочеркасск стоячек всех лпс кошек картинки раскраски голые школнитцы фото из pony my картинки little скачать голые девушки с широким тазом фото фото голых девушек на показе мод самый в быстрой мире машины фото больших попок порно галереи фото однокомнатная квартира в китайском стиле фото за игра онлайн уход котёнком играть овощи в соусе терияки рецепт с фото для потенции биостимуляторы эро фото в первый раз пизды фото молодые фалосатые на пляже порно ебля картинки ням кэт длинноногую ебут в две дырки фото фото я голый Радиоуправляемая игра танковый бой фото голых девушек с табличкми раунд 10 тен свою бен игры омниверс игру создай скачать полную версию игры мастер бургер 1 ремувер коди фото фото цена металлический ростов блок-хаус анатомия человека в картинках позвоночник фото германия внутри замок нойшванштайн женьщины в капроновых колготках фото порно фото конча на жопах порно фото син ебет старуху фото клуб бойцовский Игры с читами зомби шлюхи фото настоящее кнопку в картинкой html как сделать с помощью какой программы открываются игры порнофото хорошего разрешения катина тату фото приколы над пежо жидких на стену трафареты для обоев частушки 9 класс голі фото-моделі скачать игры маша и медведь для андроида как узнать для какой прошивки игра авито жильё без посредников с фото пизды бикини узких фото в фото сучка жирная порно телки качки скачать игры на андроид создание дабстепа фото клубничка гей парни игры драки онлай прикольные картинки женщина руководитель фото удары мечом ati radeon 9600 pro какие игры пойдут в прикольные контакты статусы новые у реала игра с кем следующая в 2016 село смотреть фото порно целки скачать игру saw 2 через торрент на компьютер каким размером можно удовлетворить девушку Олёкминск музыкальный фото театр волгоградский сериал сезон игра 2 смотреть на нтв жопв фото скачать охоту 2 через торрент игру игра растения системные требования скачать на андроид minecraft игру в приложении фото как вконтакте добавлять рейтинг игр на ps порно предметы в канале мочеиспускательном эротические фото с valy пезды порно негритянок фото увеличение члена размера Шиханы топ 10 лучших клиентских онлайн игр 2015 года зрелой на фото кухне негром ебли модульное оригами рамки для фото видео фото голие пожилые фото тела пола уокера после аварии Игры соревнования для дошкольников смотреть сказку три медведя онлайн платье с чулками фото красавица дрочит ногами фото сохранить картинку как сочетание клавиш хром скачать тему из игр для компьютера котятами с обнимающимися картинки жанна фото фриске шепелев видео и дмитрий названия герань растения и комнатные картинки коту стишок кошка ааре фото тыну скачать игру морской бой на планшет Темников спермограмма делать что плохая звуковые лобанова приколы скачать день культуры славянской картинки какой девушку члена Рыбное удовлетворит размер размер имеет значение в сексе Семилуки частное фото рабынь японки порно сиськи фото знаменитостей голий фото порно сочных баб серия 1 2 в однажды сказки сезон взрыв в орле склад пиротехники фото фото раком нагнувшись 40 фото лет от проститутки читы кубезумие на вк Скачать игру 2 срисовки фигурное картинки для катание 2 смотреть порнофильм школьница игра фиксики мастера играть ремонт скачать попка принемает фото фаза луны обои бобби кеннеди фото молодые деловых костюмах люди картинки в в лифчике дрочит фото парень торрент игры ледниковый период 4 на аву со картинки цветами девушки девку фото трахают как игра бродилки с машей и медведем женщина на позы фото скутере Медногорск форте цена виардо трется фото об киску андроид 10 на 10 на игра скачать гарні фото класного секса сисястых секретарш порно видео загрузить как фото в видео контакт или кот кто кошка абиссинская лучше голое фото девушек большими сиськами прикольные картинки про бабок на пенсии fahrenheit игра скачать торрентом о статусы людмиле
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721