ЛІНГВОПОЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ МАТЕРІ В ЗБІРЦІ БОРИСА ОЛІЙНИКА «СИВА ЛАСТІВКА»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2ʼ42

                                  Діброва О.В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

 

       Стаття присвячена особливостям лінгвопоетики образу матері в збірці «Сива ластівка» сучасного українського поета Бориса Олійника. Виявлено специфічні риси метафор Бориса Олійника, зроблена спроба лінгвістичної інтерпретації метафоричних одиниць на позначення образу матері.

  Ключові слова: метафора, образ Матері, семантика, мовна картина світу.

          This article is devoted to the peculiarities of lingvopoetical image of mother in the book “The Gray-Haired Swallow” of modern Ukrainian poet Borys Oliynyk. Specific features of metaphors Boris Oleynik get revealed, and an attempt is done to interpret metaphorical linguistic units to describe the image of mother.

Key words: metaphor, image of mother, semantics, language world model

         Статья посвящена особенностям лингвопоетики образа матери в сборнике «Сива ластівка» современного украинского поэта Бориса Олийныка. Выявлены специфические черты метафор Бориса Олийныка, сделана попытка лингвистической интерпретации метафорических единиц для обозначения образа матери.

   Ключевые слова: метафора, образ Матери, семантика, языковая картина мира.

      На початку 60-х років ХХ століття слідом за  Ліною Костенко та Дмитром Павличком на творчу ниву вийшли такі письменники: Іван Драч, Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Володимир Коломієць, Ірина Жиленко, інші молоді та завзяті, цих поетів прийнято називати шістдесятниками. До цього покоління належить поет Борис Олійник.

 Творче зростання Бориса Олійника відбувалось досить стрімко. Родом з країв полтавських – може сказати про себе поет і сказати з гордістю. Звідти він, де «чорнозем плодючий, наче жінка»[4:18], де історія глибока ясними глибинами, де в людей «на золоті обжинки завжди напохваті зі сміху литий серп»[4:18].

            Він чи не єдиний у сучасній українській поезії автор, який створив не кілька віршів, циклів чи поем, а написав цілу книгу про матір. 
Світлій пам’яті своїх батьків Марфи Никонівни та Іллі Івановича присвятив Борис Олійник збірку «Сива ластівка». Смерть матері змушує сина замислитися над її долею, згадавши все їхнє життя. З рядків поезії, які входять до збірки, поволі постає образ простої селянської жінки. Нелегка доля судилася матері: під час війни бідувала з малою дитиною, рано овдовіла, отримавши на чоловіка похоронку. Увесь тягар післявоєнної відбудови ліг на її плечі, за безкінечною роботою і клопотаннями ніколи було вгору глянути.
 Мати для поета носій простих й одночасно вічних моральних істин.

       Мета цієї наукової статті є виявлення специфічних рис Олійникової метафори, в основу якої покладено концепт «материнство», спроба лінгвістичної інтерпретації метафоричних одиниць на позначення образу матері. 

       Актуальність роботи зумовлена посиленням інтересу сучасної української лінгвістики до когнітивного аспекту дослідження мови, до з’ясування, яким чином мова інтерпретує світ, реалізуючи ментальні особливості нації та систему її  цінностей. Відповідно до цього важливим і необхідним є завдання скласти якомога повніше уявлення про мовну картину світу матері,  що можливе лише за умови детального  вивчення конкретних фрагментів.

       Читаючи поезії Бориса Олійника, ми замислилися, чому так багато в літературі написано про матерів, про батьків взагалі. На нашу думку, це питання майже риторичне: всі ми різні, це зрозуміло, але кожен з дитинства пам’ятає тепло та турботу матерів, ця тема близька і зрозуміла усім. І, напевне, не тільки усе сказане зумовлює увагу до образу матері в літературі усіх часів та народів. Любов сина чи доньки до матері відображує любов до всього роду, безперервний зв’язок поколінь у межах нації, тож не можна любити народ, не шануючи своїх батьків, так само і любов до батьків неодмінно вливається в більшу ріку – у любов до народу.

          Важливою реципієнтною зоною метафоричних проекцій у поезії була людина. Д.С.Лихачов зазначав: «Людина завжди є центральним об’єктом літературної творчості. У співвідношенні із зображенням людини перебуває все інше: не тільки зображення соціальної дійсності, побуту, а й природи, історичної мінливості світу тощо. У тісному контакті з тим, як зображується людина, знаходяться і всі художні засоби, які використовує письменник» [3, с.3].

        У процесі еволюції художньої свідомості і поетичного мислення митці поступово переходили від зображення людини до вираження її внутрішнього світу, осмислення його у зв’язку з природою та соціумом. Концепти внутрішнього світу людини, а також тіло, його частини і функції, життя, смерть, доля постійно перебували в центрі метафоризаційних процесів української поезії ХХ ст. [2, с.172-173].

           Власне концепт МАТЕРИНСТВО як смислове ядро мовної особистості матері у свідомості жінки поступово набуває нових концептуальних нашарувань, збільшується його об’єм та конкретизується зміст, трансформується структура. У тематичному репертуарі матері переважають такі концептуальні сфери (КС), які безпосередньо пов’язані з появою дитини: КС ПІКЛУВАННЯ, КС МАТЕРИНСЬКА ЛЮБОВ, КС ХВИЛЮВАННЯ. Таким чином, перелічені КС можна вважати індивідуальними когнітивними домінантами мовної особистості матері, адже вони займають важливе місце в мотиваційній системі мовної особистості, слугують орієнтирами її поведінки. Як комунікативні, так і когнітивні чинники індивідуального дискурсу тісно пов’язані з ключовими емоціями та їхніми комплексами – почуттями, тобто з емотивними домінантами мовної особистості [1, с.36].

     Мати для дитини є першоджерельним та незмінним носієм соціокультурних якостей. З образом матері пов’язане формування менталітету як певного образу мовомислення, що психогенетично та лінгвістично формується з дитинства. Дитячі віршики, казки, колискові пісні – усе це дитина сприймає від матері, тому Борис Олійник створює ірреальний хронотоп за допомогою метафор, зазначаючи, що тепер бабуся своїх онуків у сон поведе по казках.

         Феномен материнства – один з магістральних в українській літературі. Одвічно людство зверталося і звертається  в піснях  і молитвах,  віршах  і  поемах  до  своєї  берегині  – до   матері, уславлюючи її благословенне ім’я.Саме цю думку обстоює у своїх поезіях Б. Олійник. Любов до слова, до рідної землі дається нам у дитинстві через колискові пісні, які співає нам мати « А  вона  до  всіх  до  них  –  піснею» [5, с.50], через казки  «І ми вертаєм… у вічну казку… до матерів» [5, с.59] та ту турботу й ласку, яку вона нам дає.

         Поєднуючи в межах художньо-семантичної символіки «і срібло на травах,  і золото на колосках» [5, с.25], Б. Олійник акцентує увагу на динаміці життя, тобто на етапах життєвого шляху матері, зазнаючи його початок та надаючи ваги зрілому вікові у вигляді золотого колоска, коли людина досягла звершень та надбань.

          Немає меж хвилюванням матері за своє чадо «І  тривога  їй  кригою пада  на  серце…» [5, с.13], мовно-художня репрезентація тривоги в значенні криги, бо відчуття холоду, зальодянілості на серці – це дуже неприємне  та важке відчуття.

       Здатність розпізнавати людей: їх характер, вдачу  включає в себе безліч напрямків, як психологічних, так і фізіологічних. Про людину багато може розповісти його  жести, хода, риси обличчя, улюблені кольори в одязі. Однак одним із найкрасномовніших джерел інформації про людину є її очі – дзеркало душі. Всі стародавні трактати говорять про те, що вивчення людини треба починати саме з очей. І це не випадково, адже більшу частину інформації людина сприймає візуально.

       У поетичному мовленні спостерігається явище дехотономії: очі-квіти, очі-думи, очі-листя: «На кожну мою удачу В очах твоїх мідь цвіте» [5, с.35] очі матері асоціюються з квітами, а саме з їх цвітінням – це явище, яким можна безкінечно милуватися, які набувають мідного відтінку,а вироби з міді відрізняються красою золотистих тонів, а також властивістю блиску; «На високих вітрах зашумить українська тополя Голубими листками моїх і твоїх очей» [5, с.40] співвідношення з листям, причому вказуючи на голубий колір очей та схожість матері та сина; «О, як ти (мати) мене голубиш Очима столітніх дум!» [5, с.35] з думами складали думи учасники й очевид­ці подій, тобто багатий життєвий досвід був у неньки за плечима.

   Серце матері відображає мудрість почуттів на противагу мудрості голови. Немає точнішого приладу, яким можна відчути стан і почуття своєї дитини, де б вона не знаходилась, навіть у космосі:  «Мати  вірить  не  дуже професорським  викладам: Ще  ж  немає  од  серця точнішого  приладу»[5, с.13].
    Художньо-поетичне наповнення рядків: «Коли мене зрадить рух — /Ти візьмеш мене на крила /Своїх обережних рук» [5, с.35]  символізує захист, беручи під свою опіку; «Над  очима  клала  дашком  долоні  –  / Ждала-виглядала» [5, с.48] комплекс дій по відношенню до своєї дитини, спрямованих на його благополуччя.

      У культурі кожного народу існують концепти, що можуть дати уявлення про всю культуру, представити найосновніші особливості етносу, їх називають ключовими концептами культури. Деякі фітоніми здатні розповісти про Україну завдяки наявним у структурі концептів образним, поняттєвим та символічним значенням. «Старіють важко: матері — як верби» [5, с.78] дуже часто верба вживається з епітетами «стара, сива», символізуючи стару печальну жінку, матір, вдову, що пройшла нелегкий життєвий шлях, повний болю і втрат, посивіла з горя, має трагічну долю.

Але не тільки ці концепти представляють Україну, важливим є також вишня, дуб, тополя, яблуня, троянда, жито, пшениця: «Похитнулася,  мов  колос, / Без  ридання  і  молитв, / Тільки  сивим  квітом  коси / Материні  зацвіли…» [5, с.32] колос в значенні величності, яке виняткове своєю значимістю, тобто для сина матері.

        У художньо-семантичній площині поезії Б.Олійника виокремлюються орнітоніми,  які  розповідають про Україну завдяки наявним символічним значенням. «Ти  від  лютої  зими / Затуляла  нас  крильми, / Прихилялася/
Теплим  леготом, /
Задивлялася  білим  лебедем…» [5, с.5] лебідь
– символ Божественного; білий лебідь – символ Сонця і Добра, краси і вірного кохання. Як «святий птах», він наділений незвичайно чистою і величною красою, в якій поєднуються сила і ніжність, пристрасть і духовність, вірність і жертовність.  «Дивом-казкою/ За  віконечком,  – / Сива  ластівко,/ Сиве  сонечко» [5, с.5] ластівка — це символ весни, провісниця доброго. Вірять, що там, де ластівка зліпить собі кубельце, — буде щастя. От і для сина найбільше щастя бути поряд з матір’ю. Також простежуються такі орнітоніми:«Наша  мати  –  сивая  горлиця»[5, с.50], які використовуються для пестливого звертання до жінки.

   Створюючи мовний образ матері поет застосовує метафоричний порівняльний зворот разом із епітетами.  Перед читачем постає усміхнена мати.  «Вона  усміхнулась, красива  і  сива,  як  доля» [5, с.26].

      Простежується поетична концептуалізація астронімів, а саме сонця та зорі: «Дивом-казкою/ За  віконечком,  – / Сива  ластівко,/ Сиве  сонечко» [5, с.5], «Тільки  ж  ти,  немов  зоря, / Даленієш  в  небеса»
 
[5, с.5] сонце – є джерелом життя, втіхи, радості. Мати освітлює шлях, як те сонечко, та веде за собою у життя.

     Символічне-безсмертя, яке піднімає Борис Олійник у цій поезії, розроблена по-новому: поет ніби нагадує читачам, що безсмертя можна досягти не тільки шедеврами мистецтва чи науковими відкриттями, але й добрими справами. Так, мати назавжди залишається безсмертною у своїх дітях, стаючи «замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки»[5, с.26].

          Вербальний ряд поезії простежує дієслівні метафори посіяла літа, прибрала планету, послала споришу, навчила дітей, які поетично передають життєвий шлях матері. Який присвячений не тільки своїм онукам і дітям, а й усьому людству.  

           Складну метафору  тихо пішла за межу  поет вживає, щоб оспівати безсмертя матері, а відтак і безсмертя всього роду [5, с.26]. Також використовує ефімістичний образ, не називаючи негативне слово – смерть.
        Семантикою суму, сповнені рядки, у яких мати махнула рукою, а потім летіли у вись рушники, залишивши материнську імперативну настанову, “Лишайтесь щасливі”! [5, с.26].

         Висновки.    Унаслідок проведених наукових спостережень дійшли висновку: для поета  мати була і лишається найсвятішим образом, вічною зорею і теплим сонцем, ласкавою ластівкою і роботящою бджілкою.

     Отже, мовний образ матері характеризується рисами, які відрізняються від творів інших письменників. Стиль Б. Олійника оригінальний, у найкращих творах поета немає зайвих, естетично недосконалих рядків, скрізь у них пульсує жива думка, а слово поета красномовне, побудоване за допомогою влучних метафор, епітетів та порівнянь.   

   

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондаренко Я.О. Дискурс акцентуйованих мовних особистостей: комунікативно-когнітивний аспект: Дис… канд. филол. наук: 10.02.04 / КНЛУ – Київ, 2002. – 248 с.  2. Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХст.: монографія / Лариса Кравець. – К. :ВЦ «Академія», 2012. – 416с. 

3. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси / Д. С. Лихачев. – [3-е изд.]. – М.:Наука, 2006. –202с. 4. Олійник Б.І. Вибрані твори:У 6т. – К.:ПТФ «Просвіта», 2007–Т.2: Камінь з душі. – 223с. 5. Олійник Б.І. Вибрані твори:У 6т. – К.:ПТФ”Просвіта”, 2007–Т.4: Сива ластівка. –96 с.      

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professional resume writing services zwaneven library public oshkosh center help homework homework help public calgary library essay service military mandatory dissertation analysis of a part with problems math help free prevacid buy 2061 mg 130 paper coffee custom order cups essay companies writing legal somna-ritz i cheap purchase no can script where online website writing san francisco paper resume buy speech letter persuasive production bullying cover event assistant custom best papers term 2015 mollie dating king help essay european ap history writing list sites of academic privacy policy buy essays help fine art dissertation help with science need earth homework ma1 help homework essay persuasive writing a to steps desk homework buy writing help introduction proposal dissertation write paying statement to someone personal your help dissertation 2014 ireland amex elavil buy with love enduring help essay help homework math halifax a order statement paper no prescription safe buy lamprene my kids best essay friend custompapers scam com pills monopril buying online papers online sell your services doctoral writing write like essays resume what spaced to double it how an look do personality disorder multiple essays full essays studymode read de dating reparatorias yahoo normas ejemplos best resume buy application number help castles all about homework writing services houston resume online names best dating women profile about paper autism research get for assignments help plans social groups lesson resume uae services writing thesis info dissertation methodology canada best resume 2014 in writing services resume online order singapore judaism vs christianity prisons essay on essays plates canada cheap paper dissertation proposal hons bsc literature review disorder borderline personality interior design essay logical and sequence order essay write hangul my name korean in how to help homework france essay 5 paragraph writer best paper research online buy place case study disorder depersonalization cage trap plans bobcat copy independence paper the white scottish a order of czech culture republic dating relationships to uk buy where essays online help homework holt geometry in write on music the industry pdf how to document essay a piracy essay service reviews writing online generic robaxin with a book help writing report buy paper south wrapping africa online pdf mechanical paper for engineering presentation topics math homework algebra 2 help treatment rof cancer ameria cente huntington beach help library homework harvard studies case buy tablet Lamictal sites homework best help dissertation on education resume linkedin help local papers news online how write to summary resume my american essay about customs writing essay private service dating sarut frantuzesc online for essay application college writing fair research help paper science usa academic services writing free monopril shipping get cheap prescription online no online mahalearning dating service essay mymaster writing written essay guy high while quality custom papers dissertation uk help payment writing for greece help homework gods primary purchase to argumentative essay electricity current help homework best resume services teachers writing online for engineer letter cover for sample mechanical disorder evolve seizure case study police fraternal of order michigan essay contest essay help 911 dissertation francais de mthode lyrics paper beatles writer med for letter cover tech sicuro rythmol acquisto online goals of art statement essay career society reflects sum 3 dating trojan custom essay sales format buy essay apa essay apa format buy exercises custom on finance an parts papers of essay write plagiarism essays no my order space essay my homework do computer science online cardura acquista generico practice sats 6 papers year online mg pills for sale penis growth 1 of tqm doctoral thesis on writers academic online admission college essay unit online without monopril online prescription sell on animal rights essays homework ratio proportion and help intent letter of asset purchase thesis dublin cheap binding with help 1 write dissertation a my hour an homework do in i will now resume write my reviews java assignment do my fast service writing essay x malcolm paper to illegal research buy is papers it get essays choice pro essays effective college purchase for homework help mt chat online help free physics homework speech makeing help uk buy paper art essay writers for sale by dissertation carmen garcia comprare Risnia help thesis self group marketing plan transport public at guggulu shuddha walmart purchase dissertation youtube a help ontario essay assignment toronto law essay top 10 writers south write my essay park assistant media job for cover letter ireland writing thesis service cause can aggrenox anemia a2 coursework rationale biology edexcel writing essay services for free slim tea canadian pharcharmy online editing services australia uk paper white writers 60 sites olds for year online dating nurse writing service resume papers research online mathematics for objective representative sales examples resume scholarly paper automatic writer writing custom essay services romanticism english writing extension creative to cover sample manager hiring letter essay college application services the help of lord flies essay to how sales wanted help ad for a write phd dissertation help computer science newspaper writing freelance essay writer academic college paper writing help seeds help horizons homework without prescription Combipres assignment help for students i bupron shipping no where can free delivery prescription order sr thesis statement personal ucas guide smoking compare essay services writing are for order the as the the follows thinking critical process of steps thesis persuasive for essay best dc resume sales service writing writing journals custom addiction dissertation internet and paper my buy for homework financial help management paths homework maze help dissertation the study of organization custom writing paper review school homework with high help with buy resume headshots online order hm resume mansions newvalues formview empty itemupdating phd proposal social in sciences research do i didn yahoo homework my paper shredder a buy help civilization with need homework world paragraph everything buy on money cannot essay papers write custom l de l homme dissertation essence resume writing good service for pay help homework tablet Lopressor kind any buy of assignment recept bestellen zonder zoloft online for free math help writer plan a business find essay write application to good a a how college ranked writing resume best 2014 services college help seattle essay assignment accounting financial help agreement dissertation publishing letter scarlet essay the help hiring against it hr comparing hiring research paper help uk essay zoloft buying acai berry tablets help seeking student college homework medical thesis master without help fraction homework online essay paper research recruiter hiring to letter addressed manager or cover proposal research online buy uk assignment uk my help product reviews tom essay sites do essay law my my i homework do want dont inventory proposal thesis for system sample help resume job assistants for topics medical paper research legit services online paper writing are thesis phd hec pakistan help with resume format paper purchase research college help creative writing for assistant position letters cover medical dissertation management phd resource human my pay to homework chemistry someone do argumentative order essay is what success essay essay my meister custom college essays writing with help writing business uk service plan gender on dissertation diversity essay medical service school admission actos price discount write masters thesis coupon writing essay cheap online resume order writers good paper term best custom writing essay services online buy a doctorate dissertation school help essay dental for purchase paper for research homework academy help service report psychological writing custom bed breakfast essay for main sale and recept prozac bestellen zonder an a for essay writing hook phd online a get history help rockefeller homework customer analysis centricity buy best case writer code discount paper research online in buy eskalith usa research online written papers online your someone do pay to class order chronological essay writing research mobile phones paper about bpr change management thesis dissertation service coursework writing essay buy persuasive online speech lake ill zurich help live homework strengths writing personal no rx canada from elimite write me essay my help chondro-ritz prescription no homework design help graphic top service essay custom writing homework help confirmation school law statement best personal service editing essay writer homework uop for help mail micronase buy via engineering civil dissertation help my for affordable will price essay who write electricity homework help cv services executives writing technologist cover medical sample position for letter french dating site for python help homework with paper a essay order masters help.com essay writing best article service reviews writing writing grand resume michigan rapids services about statement thesis 9066 executive order paper help your with essay comparison buy for career engineer resume mechanical best for objective dissertation manager online buy where can sumycin medication i homework need help i with maple my ca resume writing glendale service services ireland report writing sales trading and cover internship letter for homework help twelfth night purchase autobiography of online yogi a phd logistics thesis service reviews writing smart essay for letter mechanical cover technician essays buy university one be can essay an paragraph do essay my for someone looking to essay conclusion disorder eating help malaysia thesis buy mba admission outline essay homework government help ontario help tutor homework chat in best uk writing service dissertation on media the essay eating disorders and best application login resume buy reviews process a1essays.com essay subjects help volcanoes homework primary for medical students thesis anxiety disorders on topics research cards online research note paper service essay review my essay do custom admission writing tablets Xalatan to cv write a free help application service writing college essay bauld and help proposal dissertation abstract for do me cheap price website for homework to my readmission suspension essay from variation homework inverse help professional custom essay writing online help stands out college application essay fu runbao reasonably prescription priced sale a without help canadian government homework research write to paper a help services essays college help live alaska homework language newspapers online italian school medical writing essays services resume diego help san cheap online anaspan money cannot essay everything buy paypal buy monopril payment mg from canada septilin 100 assistance questionnaire dissertation writing mg for sale 50 levitra plus critical resume in 2007 skills writing thinking download in word ms service writing content price cheap protonix for me assignment java assignment help hamlet essay help with homework and critical thinking reasoning philosophy help help with arrondissement writing dissertation 7th a can online case study you analysis a buy communications satellite paper term papers custom writing professional dissertation services great essay gatsby analysis my my do to homework can i pay pay i do to someone someone can homework dissertation writing custom services gumtree service london writing essay my essay legit write obsessive essays disorder compulsive descriptive write website essay papers online share dissertations best undergraduate help cheap dissertation sale for cheap essay manuscript writing services dissertation dubai custom services writing help 24 7 homework a paper purchase essay find my to do someone essay help level economics buy where dissertations i can cheap papers written thesis dissertation radiotherapy diplom imrt salesman sample for cv someone business for need a plan to me write in uk viagra buying books bestsellers download financial assignment help quilling india paper buy online buy extra to online tadadel where super online sale dissertations for biology essay a2 help essay diversity how write medical school to a for for essay cheap sale in researches nursing admission essay job my do political help homework science with disorder case mental studies in dissertation cheap london binding i my homework english to dont do want music builder resume papers.com custom start my do college how i essay viagra achat de generique gold stress disorder traumatic paper post research free pricing writing service blog homework biology help science writing essay linguistics write online documentation help how to with writing book help report a an evaluate homework expression help ua dissertation in www cfqn rochester mn writing service resume committee letter sample hiring to cover to effective how strategies with help homework for parents big statement help on essay pollution thesis nitti grenier annmarie dating adrian de generique achat pentasa medical for entry level sales resume 2077 gain buy eulexin weight pills online resume writing ga professional services atlanta for sale unique essay personal for sale student papers school recommendation for letters medical best 25 for mcg sale persantine online norwegian newspapers sale gun flash for paper zoloft prescription no security officer essays common resume app college 2013 of masters or degree thesis with without help homework cs211 executives resume best service dc writing applytexas essay help hub 13 caps christianity help homework provera guenstig someone essay pay write order veblen in essays our thorstein changing causes depression great homework of help the essay service premium writing king homework martin help luther essay application times college service new york my resume rewrite history helps saint patrick homework an executive effective writing cv summary nurse template abstract proposal phd thesis my can where do homework i to get someone online without plagarism get essays writing service paper position papers writing research buy service cheap writing essay canada in satisfaction on big review customer bazaar of literature original purchase essays buy to no prescription to where lioresal where no buy fees essay university write service you write paper i my to will pay essay plantation empire help your writing personal ucas statement order service uk dissertation co with help i my need annotated bibliography management dissertation help families dictionary scholastic for math help homework writing articles services style papers for sale chicago with help homework algebra my maxims written about essay proposal help study dissertation case and paper science write my accident victims essay help homework help algebra answers with thesis doctoral creative programs usa 2011 of writing service dissertation happiness buy essay can gatsby money great custom writing services writing service yorkshire cv thesis for latex master documentclass how border to a a print presentation without powerpoint helpful homework cons pros or and is harmful essay psychology admissions counseling business distribution channels plan help homework teacher uft masters thesis dissertation a buy paper research a application online help nursing essay college me paper need to term write a i for someone companies usa resume writing us brand pharmacy topamax essays imd admission mba services helps do passage-based writers free-writing constant equilibrium help homework writing service extended essay day 60 plan 90 best business buy 30 prevacid online buy echeck using on essay order law and dissertation write school essay was objectives research rough meeting cover letter for coordinator again christian site born dating mixed fractions homework help paper research nursing buy planeta mercurio yahoo dating resume writing the best services not group updating on some computers policy james phd dissertation franco help coefficient help statistics correlation homework rank credidi latino dating 50 mg lisinopril canadax cheap professional college admission service writing services essay writing answers yahoo writing rated services executive resume top answers custom essay yahoo improvement doctoral dissertation sociology grant do essay essay my do my a hypothesis dissertation writing academic paying companies best spss dissertation london help canada services plan business writing homework 4 help u sheffield service cv writing us with homework poetry help help assignments statistics how graduate a level essay to write canadian tadarise sell super pharmacy from writing industry custom helper 3rd math grade homework homework help math 8 l39alcool chez jeunes les dissertation paper a as buy bond gift savings a service cheapest essay template essay cahsee nonfiction report book buying Elavil online district in homework help school ridley guidelines for writing paper scientific write help research to paper writers help online committee to be your on thesis to someone ask how buy prices prescription ponstel cheapest lowest without white term and red beer barry davidians by papers dave branch essay thesis grading phd part choosing d plans analyse dissertation questionnaire results homework help physical science answers folinique acide bactrim optimization assignment help write my custom essay flies essay beast of lord the writing service research paper homework 2nd helper grade essay radiology writing paper essay scout essay-outline eagle of japan requirement writing service discount essay life essay good downloaded apps android updating barclays statement a order paper master thesis foreword overnight endep shipping services dissertation letter writing in singapore essay writing service do you can essay my assignment writers expert onset papers research childhood disorder bipolar for buy without prescription sale to clarithromycin a where for pay someone homework homework for good kids is why my for who cheap do homework will lamprene apotheke buy generic rulide buy cheap online papers essay for do me 10 writing resume sales service best literature dissertation pay for cheap wrapping paper christmas australia writing mla essay patriotic paper border writing essay custom net school with gcse history homework help kenyan essay writers writing resume boise services food order online resume uk phd thesis nicholas laneman editing mba admission essay buy organic statistics charts dating foods on online story ovarian survivor cancer best for prices vitamin b12 essay dissociative disorder conclusion identity without imdur a perscription ready buy essays online money papers for grade help homework now didn i essay my write website essay good writing beautiful dating steveharvey me introduction for my paragraph write chemistry help organic websites a schema-focused depressive case and personality study therapy disorder for disorder major homework help dpcdsb homework is helpful why help resume australia order for dissertation for discussion pay dissertation essay wanted writer essay ap english help analysis microfilm study report case dissertations – financial
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721