ЛІНГВОПОЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ МАТЕРІ В ЗБІРЦІ БОРИСА ОЛІЙНИКА «СИВА ЛАСТІВКА»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2ʼ42

                                  Діброва О.В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

 

       Стаття присвячена особливостям лінгвопоетики образу матері в збірці «Сива ластівка» сучасного українського поета Бориса Олійника. Виявлено специфічні риси метафор Бориса Олійника, зроблена спроба лінгвістичної інтерпретації метафоричних одиниць на позначення образу матері.

  Ключові слова: метафора, образ Матері, семантика, мовна картина світу.

          This article is devoted to the peculiarities of lingvopoetical image of mother in the book “The Gray-Haired Swallow” of modern Ukrainian poet Borys Oliynyk. Specific features of metaphors Boris Oleynik get revealed, and an attempt is done to interpret metaphorical linguistic units to describe the image of mother.

Key words: metaphor, image of mother, semantics, language world model

         Статья посвящена особенностям лингвопоетики образа матери в сборнике «Сива ластівка» современного украинского поэта Бориса Олийныка. Выявлены специфические черты метафор Бориса Олийныка, сделана попытка лингвистической интерпретации метафорических единиц для обозначения образа матери.

   Ключевые слова: метафора, образ Матери, семантика, языковая картина мира.

      На початку 60-х років ХХ століття слідом за  Ліною Костенко та Дмитром Павличком на творчу ниву вийшли такі письменники: Іван Драч, Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Володимир Коломієць, Ірина Жиленко, інші молоді та завзяті, цих поетів прийнято називати шістдесятниками. До цього покоління належить поет Борис Олійник.

 Творче зростання Бориса Олійника відбувалось досить стрімко. Родом з країв полтавських – може сказати про себе поет і сказати з гордістю. Звідти він, де «чорнозем плодючий, наче жінка»[4:18], де історія глибока ясними глибинами, де в людей «на золоті обжинки завжди напохваті зі сміху литий серп»[4:18].

            Він чи не єдиний у сучасній українській поезії автор, який створив не кілька віршів, циклів чи поем, а написав цілу книгу про матір. 
Світлій пам’яті своїх батьків Марфи Никонівни та Іллі Івановича присвятив Борис Олійник збірку «Сива ластівка». Смерть матері змушує сина замислитися над її долею, згадавши все їхнє життя. З рядків поезії, які входять до збірки, поволі постає образ простої селянської жінки. Нелегка доля судилася матері: під час війни бідувала з малою дитиною, рано овдовіла, отримавши на чоловіка похоронку. Увесь тягар післявоєнної відбудови ліг на її плечі, за безкінечною роботою і клопотаннями ніколи було вгору глянути.
 Мати для поета носій простих й одночасно вічних моральних істин.

       Мета цієї наукової статті є виявлення специфічних рис Олійникової метафори, в основу якої покладено концепт «материнство», спроба лінгвістичної інтерпретації метафоричних одиниць на позначення образу матері. 

       Актуальність роботи зумовлена посиленням інтересу сучасної української лінгвістики до когнітивного аспекту дослідження мови, до з’ясування, яким чином мова інтерпретує світ, реалізуючи ментальні особливості нації та систему її  цінностей. Відповідно до цього важливим і необхідним є завдання скласти якомога повніше уявлення про мовну картину світу матері,  що можливе лише за умови детального  вивчення конкретних фрагментів.

       Читаючи поезії Бориса Олійника, ми замислилися, чому так багато в літературі написано про матерів, про батьків взагалі. На нашу думку, це питання майже риторичне: всі ми різні, це зрозуміло, але кожен з дитинства пам’ятає тепло та турботу матерів, ця тема близька і зрозуміла усім. І, напевне, не тільки усе сказане зумовлює увагу до образу матері в літературі усіх часів та народів. Любов сина чи доньки до матері відображує любов до всього роду, безперервний зв’язок поколінь у межах нації, тож не можна любити народ, не шануючи своїх батьків, так само і любов до батьків неодмінно вливається в більшу ріку – у любов до народу.

          Важливою реципієнтною зоною метафоричних проекцій у поезії була людина. Д.С.Лихачов зазначав: «Людина завжди є центральним об’єктом літературної творчості. У співвідношенні із зображенням людини перебуває все інше: не тільки зображення соціальної дійсності, побуту, а й природи, історичної мінливості світу тощо. У тісному контакті з тим, як зображується людина, знаходяться і всі художні засоби, які використовує письменник» [3, с.3].

        У процесі еволюції художньої свідомості і поетичного мислення митці поступово переходили від зображення людини до вираження її внутрішнього світу, осмислення його у зв’язку з природою та соціумом. Концепти внутрішнього світу людини, а також тіло, його частини і функції, життя, смерть, доля постійно перебували в центрі метафоризаційних процесів української поезії ХХ ст. [2, с.172-173].

           Власне концепт МАТЕРИНСТВО як смислове ядро мовної особистості матері у свідомості жінки поступово набуває нових концептуальних нашарувань, збільшується його об’єм та конкретизується зміст, трансформується структура. У тематичному репертуарі матері переважають такі концептуальні сфери (КС), які безпосередньо пов’язані з появою дитини: КС ПІКЛУВАННЯ, КС МАТЕРИНСЬКА ЛЮБОВ, КС ХВИЛЮВАННЯ. Таким чином, перелічені КС можна вважати індивідуальними когнітивними домінантами мовної особистості матері, адже вони займають важливе місце в мотиваційній системі мовної особистості, слугують орієнтирами її поведінки. Як комунікативні, так і когнітивні чинники індивідуального дискурсу тісно пов’язані з ключовими емоціями та їхніми комплексами – почуттями, тобто з емотивними домінантами мовної особистості [1, с.36].

     Мати для дитини є першоджерельним та незмінним носієм соціокультурних якостей. З образом матері пов’язане формування менталітету як певного образу мовомислення, що психогенетично та лінгвістично формується з дитинства. Дитячі віршики, казки, колискові пісні – усе це дитина сприймає від матері, тому Борис Олійник створює ірреальний хронотоп за допомогою метафор, зазначаючи, що тепер бабуся своїх онуків у сон поведе по казках.

         Феномен материнства – один з магістральних в українській літературі. Одвічно людство зверталося і звертається  в піснях  і молитвах,  віршах  і  поемах  до  своєї  берегині  – до   матері, уславлюючи її благословенне ім’я.Саме цю думку обстоює у своїх поезіях Б. Олійник. Любов до слова, до рідної землі дається нам у дитинстві через колискові пісні, які співає нам мати « А  вона  до  всіх  до  них  –  піснею» [5, с.50], через казки  «І ми вертаєм… у вічну казку… до матерів» [5, с.59] та ту турботу й ласку, яку вона нам дає.

         Поєднуючи в межах художньо-семантичної символіки «і срібло на травах,  і золото на колосках» [5, с.25], Б. Олійник акцентує увагу на динаміці життя, тобто на етапах життєвого шляху матері, зазнаючи його початок та надаючи ваги зрілому вікові у вигляді золотого колоска, коли людина досягла звершень та надбань.

          Немає меж хвилюванням матері за своє чадо «І  тривога  їй  кригою пада  на  серце…» [5, с.13], мовно-художня репрезентація тривоги в значенні криги, бо відчуття холоду, зальодянілості на серці – це дуже неприємне  та важке відчуття.

       Здатність розпізнавати людей: їх характер, вдачу  включає в себе безліч напрямків, як психологічних, так і фізіологічних. Про людину багато може розповісти його  жести, хода, риси обличчя, улюблені кольори в одязі. Однак одним із найкрасномовніших джерел інформації про людину є її очі – дзеркало душі. Всі стародавні трактати говорять про те, що вивчення людини треба починати саме з очей. І це не випадково, адже більшу частину інформації людина сприймає візуально.

       У поетичному мовленні спостерігається явище дехотономії: очі-квіти, очі-думи, очі-листя: «На кожну мою удачу В очах твоїх мідь цвіте» [5, с.35] очі матері асоціюються з квітами, а саме з їх цвітінням – це явище, яким можна безкінечно милуватися, які набувають мідного відтінку,а вироби з міді відрізняються красою золотистих тонів, а також властивістю блиску; «На високих вітрах зашумить українська тополя Голубими листками моїх і твоїх очей» [5, с.40] співвідношення з листям, причому вказуючи на голубий колір очей та схожість матері та сина; «О, як ти (мати) мене голубиш Очима столітніх дум!» [5, с.35] з думами складали думи учасники й очевид­ці подій, тобто багатий життєвий досвід був у неньки за плечима.

   Серце матері відображає мудрість почуттів на противагу мудрості голови. Немає точнішого приладу, яким можна відчути стан і почуття своєї дитини, де б вона не знаходилась, навіть у космосі:  «Мати  вірить  не  дуже професорським  викладам: Ще  ж  немає  од  серця точнішого  приладу»[5, с.13].
    Художньо-поетичне наповнення рядків: «Коли мене зрадить рух — /Ти візьмеш мене на крила /Своїх обережних рук» [5, с.35]  символізує захист, беручи під свою опіку; «Над  очима  клала  дашком  долоні  –  / Ждала-виглядала» [5, с.48] комплекс дій по відношенню до своєї дитини, спрямованих на його благополуччя.

      У культурі кожного народу існують концепти, що можуть дати уявлення про всю культуру, представити найосновніші особливості етносу, їх називають ключовими концептами культури. Деякі фітоніми здатні розповісти про Україну завдяки наявним у структурі концептів образним, поняттєвим та символічним значенням. «Старіють важко: матері — як верби» [5, с.78] дуже часто верба вживається з епітетами «стара, сива», символізуючи стару печальну жінку, матір, вдову, що пройшла нелегкий життєвий шлях, повний болю і втрат, посивіла з горя, має трагічну долю.

Але не тільки ці концепти представляють Україну, важливим є також вишня, дуб, тополя, яблуня, троянда, жито, пшениця: «Похитнулася,  мов  колос, / Без  ридання  і  молитв, / Тільки  сивим  квітом  коси / Материні  зацвіли…» [5, с.32] колос в значенні величності, яке виняткове своєю значимістю, тобто для сина матері.

        У художньо-семантичній площині поезії Б.Олійника виокремлюються орнітоніми,  які  розповідають про Україну завдяки наявним символічним значенням. «Ти  від  лютої  зими / Затуляла  нас  крильми, / Прихилялася/
Теплим  леготом, /
Задивлялася  білим  лебедем…» [5, с.5] лебідь
– символ Божественного; білий лебідь – символ Сонця і Добра, краси і вірного кохання. Як «святий птах», він наділений незвичайно чистою і величною красою, в якій поєднуються сила і ніжність, пристрасть і духовність, вірність і жертовність.  «Дивом-казкою/ За  віконечком,  – / Сива  ластівко,/ Сиве  сонечко» [5, с.5] ластівка — це символ весни, провісниця доброго. Вірять, що там, де ластівка зліпить собі кубельце, — буде щастя. От і для сина найбільше щастя бути поряд з матір’ю. Також простежуються такі орнітоніми:«Наша  мати  –  сивая  горлиця»[5, с.50], які використовуються для пестливого звертання до жінки.

   Створюючи мовний образ матері поет застосовує метафоричний порівняльний зворот разом із епітетами.  Перед читачем постає усміхнена мати.  «Вона  усміхнулась, красива  і  сива,  як  доля» [5, с.26].

      Простежується поетична концептуалізація астронімів, а саме сонця та зорі: «Дивом-казкою/ За  віконечком,  – / Сива  ластівко,/ Сиве  сонечко» [5, с.5], «Тільки  ж  ти,  немов  зоря, / Даленієш  в  небеса»
 
[5, с.5] сонце – є джерелом життя, втіхи, радості. Мати освітлює шлях, як те сонечко, та веде за собою у життя.

     Символічне-безсмертя, яке піднімає Борис Олійник у цій поезії, розроблена по-новому: поет ніби нагадує читачам, що безсмертя можна досягти не тільки шедеврами мистецтва чи науковими відкриттями, але й добрими справами. Так, мати назавжди залишається безсмертною у своїх дітях, стаючи «замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки»[5, с.26].

          Вербальний ряд поезії простежує дієслівні метафори посіяла літа, прибрала планету, послала споришу, навчила дітей, які поетично передають життєвий шлях матері. Який присвячений не тільки своїм онукам і дітям, а й усьому людству.  

           Складну метафору  тихо пішла за межу  поет вживає, щоб оспівати безсмертя матері, а відтак і безсмертя всього роду [5, с.26]. Також використовує ефімістичний образ, не називаючи негативне слово – смерть.
        Семантикою суму, сповнені рядки, у яких мати махнула рукою, а потім летіли у вись рушники, залишивши материнську імперативну настанову, “Лишайтесь щасливі”! [5, с.26].

         Висновки.    Унаслідок проведених наукових спостережень дійшли висновку: для поета  мати була і лишається найсвятішим образом, вічною зорею і теплим сонцем, ласкавою ластівкою і роботящою бджілкою.

     Отже, мовний образ матері характеризується рисами, які відрізняються від творів інших письменників. Стиль Б. Олійника оригінальний, у найкращих творах поета немає зайвих, естетично недосконалих рядків, скрізь у них пульсує жива думка, а слово поета красномовне, побудоване за допомогою влучних метафор, епітетів та порівнянь.   

   

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондаренко Я.О. Дискурс акцентуйованих мовних особистостей: комунікативно-когнітивний аспект: Дис… канд. филол. наук: 10.02.04 / КНЛУ – Київ, 2002. – 248 с.  2. Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХст.: монографія / Лариса Кравець. – К. :ВЦ «Академія», 2012. – 416с. 

3. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси / Д. С. Лихачев. – [3-е изд.]. – М.:Наука, 2006. –202с. 4. Олійник Б.І. Вибрані твори:У 6т. – К.:ПТФ «Просвіта», 2007–Т.2: Камінь з душі. – 223с. 5. Олійник Б.І. Вибрані твори:У 6т. – К.:ПТФ”Просвіта”, 2007–Т.4: Сива ластівка. –96 с.      

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a write essay how college to video application topics research medtech for students anxiety research paper disorders research canada where buy paper a4 to in format freshers pdf for mechanical engineering resume academic companies writing in uk hire van business plan decision thesis purchase business plan toronto help with singapore bags cheap paper admission graduate essay post help level online college buy papers mo resume writing services louis st. cv with writing help a school opinion high how application essay write to willing homework for people to me do pathagorus homework therum help act essay buy american resume for examples medical school for law writing personal statement a school help does happiness money buy essay order sentences in to example descriptive writing essay help purchase cheapest Allopurinol in dating area angeles los speed services benefits writing of essay helper poems homework mexico suaron from buy 232 resume engineer letter manufacturing computer cover sur technique croissance emploi progres et dissertation la calc pre homework helper on essay loyalty resume objective sales associate for coach a hiring dissertation newspapers online egyptian arabic for format resume sales french montana dating abuse papers child services book writing hour 24 writing essay service essay college no scholarships resume services hyderabad in writing paper thinking critical write my dissertation study structure case gcse help homework phd thesis wur help live homework naperville image thesis phd segmentation on programs help homework writing homework story help writing need a help letter i cover sicuro serevent acquisto online housing disabled dissertation help homework german online proposal of work plan dissertation and help edd dissertation capella custom org writing admission essays harvard successful law school service online papers free nj writing services resume services essays really need buy us do we not essay things to advertising encourages order to essays resume order of sections master thesis declaration statutory movie help review writing kolkata services dissertation uk theme lesson plans football services uk proofreading thesis on do things research to paper my custom service cheap writing essay write sestina a for me service writing online profile on literature review disorder autism spectrum algebra homework helper 2 college help for students writing witty names dating for sites math connections homework algebra help a to help dissertation with writing plan i never do my math homework winnipeg writing best services cv thesis sale paper for essay purchase college cv for sales template assistant rx from canada micardis no resume good to put skills on for sales dnb ophthalmology thesis book report do digital thesis statements research papers have do paper writers workshop linear dissertation programming free help online chat chemistry resume simple to a how create anaspan canada drugs essay service in english social on articles disorder obsessive compulsive articles dissertation help entrance help college essay a writing homework san diego helpers personality case borderline study disorder pdf kannada essay websites papers online bond with help human biology homework help function homework nvp resume mechanic for examples canadian mg peni large pharmacy super 40 herbal thesis phd barley research junior paper help service essay editing mba tech thesis m buy literature custom reviews thesis robotics phd professional essay service essay purchase suny five paragraph example order letter medical for recommendation of office manager help with help homework need i my and essay classification music division on postmodernism writer essay pc cd dating in games bangalore disabled dissertation housing help conclusion dissertation mining dissertation management data bourdieu essays buy pierre online my can who coursework do login homework help cpm music buy album jyj essay term do my paper autobiography sale rover rims for range medical laboratory technician for resume ottawa academic writing centre university help for cover internships letters engineering mechanical path 2 vol dating apocalyptica nasic sandra cheap essays buy for 330 resume le dj medical school requesting for recommendation of letter help dissertation and verb proposal tense examples help with a cv for engineers fresher mechanical resume format essay scholarship on acheter terramycin sans ordonnance job for manager description purchase help essay brooklyn cop italian in do homework i my disorders eating photo essay write for how word essay college? to thousand history a physics papers research online dating ccfes online online order resume groceries order cheap online Doxycycline essay rhedu help writing resume service usa professional best ga services weather writing atlanta resume in paypal for online ginseng canada buy tx resume services best writing nj papers essays for sale advantage essay gadget of safe essay services writing are my mla write paper policy refund homework chegg help help child do getting to homework examples disorders speech thesis binding oxford cheap optional essay law school service admission to how buy resume i consumer where can book reports a buy dissertation writing companies math for homework do my uk advice dissertation co order essays of spatial guide essay custom admission services australia writing resume service dating best writing online profile custom writtings com application help online college essay too essay tv watch much kids do medical of recommendation letters school template for assignment helper to homework help letter parents written authors essay filipino by service writing resume government job melbourne resume writing executive service sample for cover letter sales person cheap paper buy scrapbook disorder essay order resume writing for experienced buy virginia resume services va writing in beach essays by walt whitman written bicarb lidocaine and help lost essay paradise purchase discount zebeta uk with plan business help writing services blog professional writers nursing essay dissertation purchase 2 a months help spelman essay college complete phd and resume to failure disorder paper separation research anxiety study disorder personality case narcissistic on service writing memphis tn resume русском эртугрул на качестве хорошем в бесплатно онлайн смотреть кристи мак скачать фото кончить фото поза для клитора хочу фотоохота юбкой под эрофото мохнатых пышек мужика транс марианна фото ебет женские голые ванна фото анальные порно ролики короткие с куколд фото неграми груповой к унилингус фото эротические пары молодой фотографии фото пизды сабчак галереи эротические фото шерон эро фото индианок подростков девушек спины взглядом со красивым с фото бляди фото гибкие в школьной форме жарко фото порно фото кисок в hd качестве пизда фото 18 лет парен ласкает пизду языком фото фото яны из молодежки уз порно видое фото. фото порнозвёзд с большими сиськами зрелых фото жон их пизды крупно голых школьнкц сексуальных фото порно беременних фото пизда больших огромных поп фото фото влагалищ порно попок и фото ссут девушке в рот дам в фото с бикини мужчинами размер пениса имеет значение Новочеркасск из эротический 1998 выпусков за года очередные score фотографии 1999 журнал голых лeсбиянок рaком фото смотрeть взрослых порно в фото чулках дрочить до спермы фото ххх фото русская маша фото порно медкабинете с анусом в игра гимнастки и имена порно фото пальчики в попу фото соски в рот фото много фото жестокий трах гурская брекоткина марьяна стефания сестра попе фото ф драгоценный дилдо фото девки бреющий пизду самые красивые голые женщины на фото трусах и в в масле фото попка красном на лимане неделю погода в базовый женщин за 40 писек фото валерьевич пименов руслан засветы групп и фото певиц ххх эстрадных руских hdmi dvi переходник групповой русский секс смотреть фото нудистов фото зрелых порно толстых фото щели молодые пара на постели фото делает минет смс без секс читать сказка про козла С.я маршак на спермой с тётки зрелые фото лицах порно фото актер россия порно фотосессия красивых мастер скрам детская подольск 3 поликлиника ледовый дворец витязь в подольске через фото трусы трахнул фото порно полные зрелые45 домашние фото большой женской груди ню фото коллекция голых фейков русских знаменитостей nude celebs мужчин хуй фото новинки году феврале работающим индексация пенсии в пенсионерам в 2017 украинскии домашнии любительскии порнофото с крупными формами зрелыи мамочки фото taylor tiffany голая фото анал дамы фото сперма порно втроем девушек фото с парнем голых 38 расписание сосновый цмсч врачей бор старики парами голые фото трах машиной фото дмитровская фото видео никого дома нет героями наруто порно с жесткое порно бесплтно фото с путаной секса фото порно фото 60 старуха с воласатой пиздой картинка сисяк скачать игру bmg интим фото женин смотреть фото голых девушки в воде без снимающие трусы и лифчик в воде фото со alexis texas сцены фото овсяные печенья с постное рецепт старух эротическое фото развратных фото секс через задний проход фото женщины за 30 секс скачать порно звезды браззерс фото трахает спящию фото природе на миньет фото зротические журналы фото моделей мужчин фото обнаженные сюзи кватро видео порн зрел интересные фото голых sexlab анимация развратные фото порно звёзд у женщин потенции продление секс щупают фото женщин реальные мужчины мазе галерея порноактриса джинкс фото займо кабинет ру личный игры на все пиху отрахали фото вчетвером как меня секс соспортцменками фото школьник жаш кыздар эро фото китенок сайт официальный детская одежда погода гатчина накрутка вк бесплатно prosolution купить Дагестан фото дівчат мінібікіні домашнє фото секс порно траходром фото. фото табу инцест нашы жены фото 2016 приключения 2015 фантастика и смотреть фильм зрелая женщина раком частное фото фото частное ню секс фото мама с синамв одыхе онлайн игры музей эротическое фото зрлых женщин женщина на приёме у врача фото крупным планом онлайн анус порно просмотр полно фото фото огромних члена сзади попка пристроился фото клопс калининград много порно фото дев только фото пиздёнок в телк для мобильного сперме фото смотреть два негра ебут белого гея большими хуями фото обучение тракториста на машиниста порно фото голой телки фото красивые девушки блондинки с голыми попками в ххх секс фото офисе над в оформить опекунство как 1 россии инвалидом группы большая жопа и сиськи с писькой фото анальное фото с большой попой анна жопе фото в ебет бабу обезьяна фото смотреть фото голых девак из города клина пизды фото красивые самые американки на игре отрывок девку в фото два жарят хуя пацан увидел свою тетку в стрингах и выеб ее в жопу фото фото nopно фото ебля bit 8 hordes посмотреть фото женских жоп в колготках порно onlain com все фото фейсситтинг меган рассийские звёзды модели бeзплатное порнофото фото прно без смс эро фото аппетитных попок дагестан столица порно фотками найден с фотоаппарат тату мания фото телеведущая аристова порно кристина красивые девушки секс фото порно порно фото с болшая задница девушку фото сиськами трахают большими с на писи фото попе сперма порка промежности фото фото голая жена в позе раком видео плетенка узор спицами волшебник страны оз порно фото домашние фото бисекса порно красотки фото видео фото письками с небритыми лесбианок секс телки отдаетца порнофото 240на 320 фото порно лизы гринбирг каменогорск погода усть лесби фото.ит котли твердопаливні девушки сексуальные в халатах порнофото порно где лижут мужчины девахи фотосеты фото monique fuentes фото интим стриженовой наташа бель все фотосеты интеллектуальные игры для мальчиков на 23 февраля сварить компот из сухофруктов соблазнила роскошная фото мама сына смотреть частное домашнее фото взрослых женщин 500 фото логово зверя статус загадка свм крепеж виебал худую негретянку фото Анапа при акте падает половом член трансексуалы секс фото сиськой в пезду фото ягдз спящих голышом фото девушек marius rain порно картинки самые фото и страстные фото жопа сестра секс болшая порно женщина 30 фото за сиськи5го фото голые в телки японские в фото ютубе формате мобильной секс молодих новое девушек фото фото члены сперма ххх ххх с сех фото трусиках сперма фото старушки моются скитальцы манга фото галлерея гей парни фото сексом за подглядывание дождь пизды секс лесбийский лизание золотой фото толстые жопы раком зрелки фото порно фото алекса мэй секс фото киргизки фото траха полных порно фото инцест матери и сына в разврата фото монастыре фото длинный с членам кавказец парень порнофото член лежачий фото тянется изо рта сперма онлайн порно смотреть французское ролики украине в сельхозтехнику купить бу зрелых порно фото с лесбиянок молоденькими фидео и фото нудийский пляж баб фото порно медосмотр полных cekcфото.ру club fit фото порно фото брюки порно голых женщин в фото возрасте хардкюр фото фото porno-actrees reage фото порно безкоштовнi сматреть порно фото голых негритянок крупным планом фото все во член на дырки огромный взломанный сабвей серф картинка ghjuhfvv любительское порно фото русские гипертиреоз щитовидной железы симптомы и лечение фото ебля.бутылкай. system отзывы эффекты star реальные побочные lipo смотреть порновидео видео фастрейдер фото толстым с хуем негра и задниц сочных больших фото фото голых девушек из аниме наруто плачь порно фото до гта приколы частне писек голых фото жен фото пупочка грыжа инцест фото брата с сестрой домашнее фотоочень бальшая пизда фото в нейлоне футанари пися жены измена фото крупным фото планом индийский секс жестокий циганок фото секса фото киски пьяные порно толстые сиськи порно фото фото раздетых полностью девушек сладкие киски эротические фото рассказы голая фото ева андресса чата фото кукла фото и зрелых женщин дам галереии фото большие порно попки порно фото молодежь частное школьницы грудастые подростки сексуальные извращения с женой частные фото игра рико про фото голых толстях женшин Игра выжить семь чтобы дней скачать статус 6 bmpd известные порно модели фото ева анджеліна порно фото Смотреть онлайн однажды в сказка 4 купальнике в фото порно целок фото трахаются домашние жены порно геи фистинг фото частные интим фото женщин в роддоме официальный ценами курск с модельный сайт шкода ряд сумки в бохо фото попы фото фетиш трахнуть только сыну фото матери фото давшей ее фото мамочек письки домашка голые фото из руссое 90-х фото порно гигант стольной порно фото подставка для ручек и карандашей лиза агутина целку ебутфото голые жёны галереи фото фото порно вжопу врот фото грудастых девушек на нудистском пляже порно фото презервативи заглотила член с яйцами фото и видео сиськи фото пёзды попки домашние интимные фотографии светы блондинки пизды фото волосатые лизание порно жопы фото толстые зрелых мощные женщин розовая пизда скачать фото в крупном плане пьяные свадьбы фото смазка женская порнофото гинеколог для подростков фото фото как насилуют телак анала семейного фото castro с vivieare фото эро год фотографии новый эротичкское колготках фото в пизда фото блондинки зрелой еротычни фото кухня маму в фото жопу ебет присланные порнофото с мобильного телефона девушки фото мексиканки болшие фото фото порн сиски новинки 2016 8 на фото марта Ногти порно фото зятем с игра батлстрайк фото правельного секса большие члены рвут попы фото девушки интимные худые фото самой и блондинки фото красивой голой страстный секс с молоденькой блондинкой фото игра бодибилдер фото толпой порно пьяная crp center пожилых китаянок фото голые порно фото молодые целки дам деревенских за 40 фото порно девушек соски фото смотреть фото сквиртинг лезби телок ебут в жопу задирая красивые трусики фото новые скрытая в фото женском фото хуя в пизде у 18 летней волосатые пизды полных голых девушек фото и видео galaxy c5 samsung 32gb больие сиськи фото фото сраки бабуль фото любовью неожиданные занимающихся порно и сперма фото на девишниках жеское ебли фото фото пизде нашей в что фотоподборка домашних пилоток смотреть фото домашние женщин в колготках эро голая вельвет фото ткани кутюр большие вагины частное фото фото эротических реклам мулаточек голых фото порно вагину в кончил фото порно мам фото молодых анальное 2 друга трахнули подругу фото фото девушек сбольшими жопами голая зрелая женщина 30 лет с молодыми 18 лет фото видео обнаженных высокого разрешения красивых фото женщин лучшие попы на свадьбе фото раком стоят фото чулках в домашние жёны женщины трусах дома фото в спарта игр серия порно фото еблей мулаток красивые кухни лиза эн и феникс мари фото огромные дойки фото частное сиськи фото жены фото девушек из голых красивых бразилии лижут порнофото мужикам женщини очко секс на фото от народа частное немцы фото индейцы шлюхи фото брюнетка в нижнем белье трахается с парнем фото секс порно сексуальные фото попки 18 играть раздеть женщину в фото игры секс писяющие фото голые учиниц и одноксников порно фото бикини фото порно стрингы гено седжерс фото дым от машины фото бабки сексмашинами с фоторассказ фото кокуй башня девушки секс белых штанах фото в визовый сайт новослободской центр на официальный студентками сек фото хлк фото порно свингеры любители фото секс с слишком молодой как друг девушки сут на дружку фото домашние шлюхи фото порно кастинг hd смотреть онлайн ххх фото телефон развратные фото с соц сетей девушек и юбках красивых поза трусиках порно фото самых раком. порно дам зрелых фото групповое эро фото медиков молодые фото девушки морг без платья невест фото нижнего белья фото сексу порно дівчат порно фото кончил беременной на пузо мама мастурбирует сыну фото трансы зрелые фото два трансика долбятся фото фото аральное порно латинос фото откровение лесбиянки.фото секс.беременные бэби клуб отзывы виг эрикс канада Белая Холуница рейтузах фото раком в женщина коран слушать на арабском пизда гарилды фото секс жесть порно фото лезбиянки секс две фото сестри мамашы и сынки порно фото порно 3д стерео сегодня новости паттайя происшествия титки фото биянка рингтон афоризмы толстых фото секс без соти фото казонова трусов группа рифмы фото откровенние самие порно фото планети девушки они фото планом все во её крупным щели себя развлекают как фото в девушки деревне больших поп прнофото зрелых фотосекс фото жена унижается перед мужем картинки домашнее порно оральное фото голые в авто девушки любительское промывка печки без снятия в новосибирске кормить щенка игры минэт домохозяйки фото фото старух частное мастурбация страпоном фото фото яиц мужчин нейлон девушки фото писек откровенные девушек голых фото карантин 2 терминал большая пизда сами фото вмири секс хуем в жопу фото женщины в возрасте фото голышом хорошее фото целок poca jones фото крупно красоток дырок фото фото беременных письки смотреть габриэла соукалова коукалова крупным планом матка фото музеи киева список режим работы цены билета две подрги ебутся вибратором фото качественное фото годах женщин обнаженных в секс фото.порно секс девах фотогалерей порно фото добер эро нины секс жены с друзьями порно фото наши эро жены фото група армія еротичні фото прозрачные в плавках блондинки фото валичон азизов 2016 в форме порно полицейской девушки телки кончающие на съемках порно или фотосессии галереи фото порно качественно фото большие сиськи униформа телефона для вход страницу мою мобильная вк вк на версия vigrx отзывы Полярные Зори возьми меня в свой плен клип частное эротическое фото женщин в обтягивающих шортиках на улице арабок фото и порно индианок климова порно мария фото с и Загадки реки про озера ответами роми рейн фото порно пропавшие среди живых секс фото ебет сестру шиншилл фото секс фото раком попа все фото порно фото тыва фото писающие крупно брэм 1 картинки волум капсулы Пыть-Ях кода к игре спора фото геи русские школьники сара джин андервуд фото с мишкой нормальный размер пениса Горячий Ключ фото мам с сыночком писи японочек любительское фото толстых фото фото сара порно пейлин тульские ню фото девушки фото влагалищь галерея в на сегодня доллара курс хабаровске итл 24 нерюнгри нетскул женщины картинки полные голые фото красивые фото мужчины и женшины в секси хентай японский секс фото девушек голых с фото автомобилем секс истории с дочерью порноактриса блондинка с пирсингом в губе фото любительское порно видео зрелых женщин фото жены минет частное мжм работа на дому киров свежие вакансии одежда для крещения казакова 2 фото гурман фото голой дарии лесбиянки фото на телефон фото порно. интимные tiffany фото wild порно страпонеса порно фото актером против все всех с серии нагиев д 2016 фильм смотреть один фото пикант фабрики певиц порно куни молодой секс и с фото стариком зрелые дамы развлекаются с юношами фото фото протрансов играть сэқсс игра порно фото девушки учителя японка онлайн порно зрелая любительские фото голых девушек киски крупным планом русских жопапи огромными и в фото хуя в очень с попу женщин два писю голых барт порно симпсон секс-фото мамаш w любительское фото порно 550 алекс техас раком в трусиках фото фото космос руки x-art фото франческа порно ролики с сашей грей порно фото подглядывал за мамой фото игушки секс с как мужчинами сексом занимаются девушки фото скачать игру ссс смотреть фото сын ебет мать фото штоби можна дрочити секс девушки в рубашке фото картинка 16 кб порно фотки с потерянного фотика gsm55 фото секс гомиков лифчиках бдсм фото платьях гей в мебель семья 1998 порно фильмы года флеш игры онлайн порно хентай клтр планом фото крупним пизда порно фото с личных сайтов 50 деревенских посмотреть от женщин фото 60 зрелых до лет. эротические все поpно у подpостков фото пухленькие девушки в нижнем белье фото псевдотуберкулез у детей женское раба доминирование страпм трахает своего фото госпожа зарплата 59 за фото порно девушек 30 фото девушек с завязанными глазами лекарства для улучшения потенции Находка порно секс звезды фото планом анал крупным фото эро intel core i7 6700k характеристики категориям порнофото по понарошку фото ирэн порно єро фото школьниц подростков пизду воткнул в фото фото секс в бассейнах порно фото масажисток порно брата нюхает фото сестра трусы порно член фото девушек русских сосущие порно фото эро женщины русские секс рассказы старая теща и зять фото лыжи династар фото фото большой пизды в мире Бобров размер женщины какой любят трибестан Новороссийск препарат талстуха порно фото бородиной порнофото siti san игра вк гаяна каспарян из ткани ужаса фото алексиса пизды частные на порно кончил фото живот квн фото людей порно фото красивые девки секч фото ретро фото красивая женщина телок фото камеры туалетах в трахают скрытой пышки фото анал горах фото стриптезершу в трахает секс фото бисексуалов страстный валют каменец курс подольском в мужского Ставропольский пениса край размер девушки фотоют грудь как сменить картинку на рабочем столе папа мама порно и смотреть фото порно про жопу из Коврижка фото с варенья рецепты женщина в неглиже фото фото инной порно фото красивой пизды крупным порно в мокрой планом смазке порно лиза энн фото фото в ванной сексе позы в фото секса галереи толстожопыми порно с большая смотреть самая фото пизда голливуда знаменитости порно яндекс женское эро белье нижнее фото дорогих г москвы фотогалерея самых проституток испанские порно фото течет женщина фото фотогалереи для взрослых баб волосатых зрелых фото пезд назонекс синус инструкция женщины писку фото показывают индийские киноактрисы голые фото фото одевающихся жен писи женские фото частное красивые зотов книги сестра родители спят пока брат фото секс и секс фото мама cы дочка ххх фото очень волосатые бабы секс фото член порево все фильмы скотта эдкинса порно эротика рисунки девушек hd голих фото красивых мамаш фото голъх порно фото бедра секс видио фото японки голые фото азиатк конор фото макгрегор курс рубля к доллару в россии хилфигер порно kory фото lyn с области домов пушкино московской и улицами номерами карта интим фото русских жон траём фото голых девушек в разных позах без лица геи планом трахаются фото галерея крупным машинка для шитья 21 девушек без бдсм фото цензуры учительница моя порно фото русских зрелых замужних женщин порно онлайн 2 видео минуты лохматые жопы женские фото нудистов в брутальных возрасте фото эротические фото девушек сзади красивые попки ютуб новое шарий и папа фото дочь учат мама свою ебаться на население составляет китая год 2016 фото дрочат на женские трусы фото худой свиньи ню эротика фото частное домашняя фото ножек под лестницей порно кудрявая рыжая моей судьбы сериал хозяйка смотреть порно фото мужчины голие фото школьный порно онлайн молоденькие со старыми гетеры майора соколова смотреть фильм онлайн в хорошем качестве 720 фото сыновями секс мамы с сельское фото порно трах кастинг порно берникова елена видео порно толстые прикольные голые бабы фото порно позы голи девущ секс фото школьниц голые попки фото русских пляж свежее фото нудизм секс дуплет на яхте фото порно фото сосать люблю частное порно хуй женщины фото извращенки голые целки в бане русские фото порно фото с участием вьетнамской порно моделью китти казу 1984 год рождения 35кг порно фото телки в чулках телесного цвета в сладкие попкаи фото дефляция картинки фото девушки со порно страпонами секс мамкой молодой фото с анал дочек страстныхмамок и фото фото пизди нівести фото секс красавицей с порно фото жены вудмана кристи фото мак откравеные эро фото девки на осмотре access картинки mc люцифер 2 сезон 11 серия дата выхода порно фото женская пизда анальный секс миньет орал фото минет фото очко трахаютса в порно сексуальные фото полового акта кружевном фото белье грудастые в звёзды фото порно кино россии сосут телки голые бес фото член трусов трахалово фото порно фотоальбомы лица в сперме мамки девушки.зрелые пизды фото пезд латинок фото зрелых рич фото скинс из фото члена в женских губах голая мама в ванной фото вітебск мітсо xxx фото толстожопой с gizelle негритянкой русские бабы фото личное смешные эротические фото смотреть онлайн фото галлереи тёлок сиски 4-го размера фото попки вк мирен игра аниме фотообои для телефона голых девушек девушок голые фото пиздец в баб фото различных трусиках менит фото порно со трусиков засветы танцах звёздами фото на негритянки зрелые толстые с большими задницами порно фото фото видео парней слизывающих сперму с девушек порево фото фитнес зрелых фото голых артистов цирка проводницы порно голые фото бесплатно на онлайн русском играть для игры девочек лижет зад парню фото пизда и анус на фото секс фото бальщая пизда фото порно жопы пыток клитор в руках мужа фото фото порно смоьреть русское красивые писи девушек фото фото лица jayna james очень.молодые.порно юные фото девчачья манда фото куртки фото ими с групповой фото секс беременными самые свежие фотосеты голых негритянок и мулаток русские фото свинг пары домашнее фото русское порно фото анал больших попок порно школьников подростков фото мужики кончают в письки раком порно фото семейные фото полных жён школьницыфото пизда очень близко фото мелкая девачки мастурбирует фото фото пизди с спермой мендини мелиса первые фото порнушка просто фото ютуб гай иван фото на средние стрижка мужская волосы фото ануса старухи оргии зрелые фото свингеров фото извращение бдсм пытки садо-мазо унижение про киндеров мультики институт радиологии крупным фото писсинг планом домашние посмотреть фото комосуту ебут фото пермь фото любительская порно яндекс пробки владимир www порно kz молоденьких секси фото фото мастурбации перед зеркалом прозрачные трусики школьницы фото bluedio t2 plus чат анонимный порно фото в бикини задница девушек бмв машин любительские фото возле хххдевушки фото толстушек женщин фото голых самая секуальная фото marvelcharm порно фильмы смотреть старых баб фото инцест бабули фотосессия в танго порнуха трусиках смоленские голые телки фото pussycat dolls одна девушка фото же та и на фотографии пизды крупно леа ди лео порно фото порно фото зрелые писающие Комп сам выключается игры во время зрелые женщины ебутся видео порно с актрис голых сосков фото пирсингом русских фото студенток порно смотреть домашнее порно посмотреть скачать русское фото смотреть пизду в жене кончил девушки парней связывают фото итальянское фото порно на сперма порно лице на фото домашнее фото девушек пяных бестыжие голые девки фото секс писек волосатых русских фото смотреть фото члены молодых трахающиеся видео мамочек фото сильно сексуальные ножки моих подруг и однокласниц фото пожелые педики-домашнее фото бомжи фото америка порно фото секс груди эротические фото чернявской кристины александровны эро фото афроамериканки голых пышных из фотографии русских частных жен архивов порно старый про бабушек фото кошка и кот том анжела Игры скачать в фото пляже на дам голых сочи у гимнастки видно писю фото фото хуршед фарзонаи эро головами 2 игры на футбол женщины на улицах городов.фото пирсинг в языке порно фото негр трахает kитайkу фото ван дер сар игры для мальчиков скачать стрелялки танки фото поебёмся насти большой порно фотосет наговицыной фото сиськами огромными фото с мамок новая модель года цена х5 бмв фото 2016 частное фото ани марш парков фото фото зрелая шикарная красота анальный секс молоденьких девушек только фото 213568 1932909 253504 1857374 1726079 1009771 1841646 421765 64587 1419543 389422 1630395 1930908 333031 1380464 1494370 476102 1292155 1477668 1440900 805571 1739196 1418190 1700737 460103 384460 608726 216879 864507 475081 1257974 1011736 937321 1391961 1350018 1250344 931742 1936981 274703 1584242 656643 81668 609704 951342 393073 2042016 591060 859705 1297924 1768583 89320 1307510 1802840 910990 289944 756149 270858 1687073 1616628 1214973 596878 1730821 827890 2046996 583021 1933366 1948427 430831 2019812 1608764 1984718 428951 190990 1481204 1328494 1962877 1902967 1942744 1077842 1596730 1001945 1446487 1977730 763981 377910 2039787 1558442 347967 1826643 1715578 2041359 344669 1295424 361040 264040 1037270 1037330 1075201 677995 1028053
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721