ЛІНГВОПОЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ МАТЕРІ В ЗБІРЦІ БОРИСА ОЛІЙНИКА «СИВА ЛАСТІВКА»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2ʼ42

                                  Діброва О.В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

 

       Стаття присвячена особливостям лінгвопоетики образу матері в збірці «Сива ластівка» сучасного українського поета Бориса Олійника. Виявлено специфічні риси метафор Бориса Олійника, зроблена спроба лінгвістичної інтерпретації метафоричних одиниць на позначення образу матері.

  Ключові слова: метафора, образ Матері, семантика, мовна картина світу.

          This article is devoted to the peculiarities of lingvopoetical image of mother in the book “The Gray-Haired Swallow” of modern Ukrainian poet Borys Oliynyk. Specific features of metaphors Boris Oleynik get revealed, and an attempt is done to interpret metaphorical linguistic units to describe the image of mother.

Key words: metaphor, image of mother, semantics, language world model

         Статья посвящена особенностям лингвопоетики образа матери в сборнике «Сива ластівка» современного украинского поэта Бориса Олийныка. Выявлены специфические черты метафор Бориса Олийныка, сделана попытка лингвистической интерпретации метафорических единиц для обозначения образа матери.

   Ключевые слова: метафора, образ Матери, семантика, языковая картина мира.

      На початку 60-х років ХХ століття слідом за  Ліною Костенко та Дмитром Павличком на творчу ниву вийшли такі письменники: Іван Драч, Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Володимир Коломієць, Ірина Жиленко, інші молоді та завзяті, цих поетів прийнято називати шістдесятниками. До цього покоління належить поет Борис Олійник.

 Творче зростання Бориса Олійника відбувалось досить стрімко. Родом з країв полтавських – може сказати про себе поет і сказати з гордістю. Звідти він, де «чорнозем плодючий, наче жінка»[4:18], де історія глибока ясними глибинами, де в людей «на золоті обжинки завжди напохваті зі сміху литий серп»[4:18].

            Він чи не єдиний у сучасній українській поезії автор, який створив не кілька віршів, циклів чи поем, а написав цілу книгу про матір. 
Світлій пам’яті своїх батьків Марфи Никонівни та Іллі Івановича присвятив Борис Олійник збірку «Сива ластівка». Смерть матері змушує сина замислитися над її долею, згадавши все їхнє життя. З рядків поезії, які входять до збірки, поволі постає образ простої селянської жінки. Нелегка доля судилася матері: під час війни бідувала з малою дитиною, рано овдовіла, отримавши на чоловіка похоронку. Увесь тягар післявоєнної відбудови ліг на її плечі, за безкінечною роботою і клопотаннями ніколи було вгору глянути.
 Мати для поета носій простих й одночасно вічних моральних істин.

       Мета цієї наукової статті є виявлення специфічних рис Олійникової метафори, в основу якої покладено концепт «материнство», спроба лінгвістичної інтерпретації метафоричних одиниць на позначення образу матері. 

       Актуальність роботи зумовлена посиленням інтересу сучасної української лінгвістики до когнітивного аспекту дослідження мови, до з’ясування, яким чином мова інтерпретує світ, реалізуючи ментальні особливості нації та систему її  цінностей. Відповідно до цього важливим і необхідним є завдання скласти якомога повніше уявлення про мовну картину світу матері,  що можливе лише за умови детального  вивчення конкретних фрагментів.

       Читаючи поезії Бориса Олійника, ми замислилися, чому так багато в літературі написано про матерів, про батьків взагалі. На нашу думку, це питання майже риторичне: всі ми різні, це зрозуміло, але кожен з дитинства пам’ятає тепло та турботу матерів, ця тема близька і зрозуміла усім. І, напевне, не тільки усе сказане зумовлює увагу до образу матері в літературі усіх часів та народів. Любов сина чи доньки до матері відображує любов до всього роду, безперервний зв’язок поколінь у межах нації, тож не можна любити народ, не шануючи своїх батьків, так само і любов до батьків неодмінно вливається в більшу ріку – у любов до народу.

          Важливою реципієнтною зоною метафоричних проекцій у поезії була людина. Д.С.Лихачов зазначав: «Людина завжди є центральним об’єктом літературної творчості. У співвідношенні із зображенням людини перебуває все інше: не тільки зображення соціальної дійсності, побуту, а й природи, історичної мінливості світу тощо. У тісному контакті з тим, як зображується людина, знаходяться і всі художні засоби, які використовує письменник» [3, с.3].

        У процесі еволюції художньої свідомості і поетичного мислення митці поступово переходили від зображення людини до вираження її внутрішнього світу, осмислення його у зв’язку з природою та соціумом. Концепти внутрішнього світу людини, а також тіло, його частини і функції, життя, смерть, доля постійно перебували в центрі метафоризаційних процесів української поезії ХХ ст. [2, с.172-173].

           Власне концепт МАТЕРИНСТВО як смислове ядро мовної особистості матері у свідомості жінки поступово набуває нових концептуальних нашарувань, збільшується його об’єм та конкретизується зміст, трансформується структура. У тематичному репертуарі матері переважають такі концептуальні сфери (КС), які безпосередньо пов’язані з появою дитини: КС ПІКЛУВАННЯ, КС МАТЕРИНСЬКА ЛЮБОВ, КС ХВИЛЮВАННЯ. Таким чином, перелічені КС можна вважати індивідуальними когнітивними домінантами мовної особистості матері, адже вони займають важливе місце в мотиваційній системі мовної особистості, слугують орієнтирами її поведінки. Як комунікативні, так і когнітивні чинники індивідуального дискурсу тісно пов’язані з ключовими емоціями та їхніми комплексами – почуттями, тобто з емотивними домінантами мовної особистості [1, с.36].

     Мати для дитини є першоджерельним та незмінним носієм соціокультурних якостей. З образом матері пов’язане формування менталітету як певного образу мовомислення, що психогенетично та лінгвістично формується з дитинства. Дитячі віршики, казки, колискові пісні – усе це дитина сприймає від матері, тому Борис Олійник створює ірреальний хронотоп за допомогою метафор, зазначаючи, що тепер бабуся своїх онуків у сон поведе по казках.

         Феномен материнства – один з магістральних в українській літературі. Одвічно людство зверталося і звертається  в піснях  і молитвах,  віршах  і  поемах  до  своєї  берегині  – до   матері, уславлюючи її благословенне ім’я.Саме цю думку обстоює у своїх поезіях Б. Олійник. Любов до слова, до рідної землі дається нам у дитинстві через колискові пісні, які співає нам мати « А  вона  до  всіх  до  них  –  піснею» [5, с.50], через казки  «І ми вертаєм… у вічну казку… до матерів» [5, с.59] та ту турботу й ласку, яку вона нам дає.

         Поєднуючи в межах художньо-семантичної символіки «і срібло на травах,  і золото на колосках» [5, с.25], Б. Олійник акцентує увагу на динаміці життя, тобто на етапах життєвого шляху матері, зазнаючи його початок та надаючи ваги зрілому вікові у вигляді золотого колоска, коли людина досягла звершень та надбань.

          Немає меж хвилюванням матері за своє чадо «І  тривога  їй  кригою пада  на  серце…» [5, с.13], мовно-художня репрезентація тривоги в значенні криги, бо відчуття холоду, зальодянілості на серці – це дуже неприємне  та важке відчуття.

       Здатність розпізнавати людей: їх характер, вдачу  включає в себе безліч напрямків, як психологічних, так і фізіологічних. Про людину багато може розповісти його  жести, хода, риси обличчя, улюблені кольори в одязі. Однак одним із найкрасномовніших джерел інформації про людину є її очі – дзеркало душі. Всі стародавні трактати говорять про те, що вивчення людини треба починати саме з очей. І це не випадково, адже більшу частину інформації людина сприймає візуально.

       У поетичному мовленні спостерігається явище дехотономії: очі-квіти, очі-думи, очі-листя: «На кожну мою удачу В очах твоїх мідь цвіте» [5, с.35] очі матері асоціюються з квітами, а саме з їх цвітінням – це явище, яким можна безкінечно милуватися, які набувають мідного відтінку,а вироби з міді відрізняються красою золотистих тонів, а також властивістю блиску; «На високих вітрах зашумить українська тополя Голубими листками моїх і твоїх очей» [5, с.40] співвідношення з листям, причому вказуючи на голубий колір очей та схожість матері та сина; «О, як ти (мати) мене голубиш Очима столітніх дум!» [5, с.35] з думами складали думи учасники й очевид­ці подій, тобто багатий життєвий досвід був у неньки за плечима.

   Серце матері відображає мудрість почуттів на противагу мудрості голови. Немає точнішого приладу, яким можна відчути стан і почуття своєї дитини, де б вона не знаходилась, навіть у космосі:  «Мати  вірить  не  дуже професорським  викладам: Ще  ж  немає  од  серця точнішого  приладу»[5, с.13].
    Художньо-поетичне наповнення рядків: «Коли мене зрадить рух — /Ти візьмеш мене на крила /Своїх обережних рук» [5, с.35]  символізує захист, беручи під свою опіку; «Над  очима  клала  дашком  долоні  –  / Ждала-виглядала» [5, с.48] комплекс дій по відношенню до своєї дитини, спрямованих на його благополуччя.

      У культурі кожного народу існують концепти, що можуть дати уявлення про всю культуру, представити найосновніші особливості етносу, їх називають ключовими концептами культури. Деякі фітоніми здатні розповісти про Україну завдяки наявним у структурі концептів образним, поняттєвим та символічним значенням. «Старіють важко: матері — як верби» [5, с.78] дуже часто верба вживається з епітетами «стара, сива», символізуючи стару печальну жінку, матір, вдову, що пройшла нелегкий життєвий шлях, повний болю і втрат, посивіла з горя, має трагічну долю.

Але не тільки ці концепти представляють Україну, важливим є також вишня, дуб, тополя, яблуня, троянда, жито, пшениця: «Похитнулася,  мов  колос, / Без  ридання  і  молитв, / Тільки  сивим  квітом  коси / Материні  зацвіли…» [5, с.32] колос в значенні величності, яке виняткове своєю значимістю, тобто для сина матері.

        У художньо-семантичній площині поезії Б.Олійника виокремлюються орнітоніми,  які  розповідають про Україну завдяки наявним символічним значенням. «Ти  від  лютої  зими / Затуляла  нас  крильми, / Прихилялася/
Теплим  леготом, /
Задивлялася  білим  лебедем…» [5, с.5] лебідь
– символ Божественного; білий лебідь – символ Сонця і Добра, краси і вірного кохання. Як «святий птах», він наділений незвичайно чистою і величною красою, в якій поєднуються сила і ніжність, пристрасть і духовність, вірність і жертовність.  «Дивом-казкою/ За  віконечком,  – / Сива  ластівко,/ Сиве  сонечко» [5, с.5] ластівка — це символ весни, провісниця доброго. Вірять, що там, де ластівка зліпить собі кубельце, — буде щастя. От і для сина найбільше щастя бути поряд з матір’ю. Також простежуються такі орнітоніми:«Наша  мати  –  сивая  горлиця»[5, с.50], які використовуються для пестливого звертання до жінки.

   Створюючи мовний образ матері поет застосовує метафоричний порівняльний зворот разом із епітетами.  Перед читачем постає усміхнена мати.  «Вона  усміхнулась, красива  і  сива,  як  доля» [5, с.26].

      Простежується поетична концептуалізація астронімів, а саме сонця та зорі: «Дивом-казкою/ За  віконечком,  – / Сива  ластівко,/ Сиве  сонечко» [5, с.5], «Тільки  ж  ти,  немов  зоря, / Даленієш  в  небеса»
 
[5, с.5] сонце – є джерелом життя, втіхи, радості. Мати освітлює шлях, як те сонечко, та веде за собою у життя.

     Символічне-безсмертя, яке піднімає Борис Олійник у цій поезії, розроблена по-новому: поет ніби нагадує читачам, що безсмертя можна досягти не тільки шедеврами мистецтва чи науковими відкриттями, але й добрими справами. Так, мати назавжди залишається безсмертною у своїх дітях, стаючи «замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки»[5, с.26].

          Вербальний ряд поезії простежує дієслівні метафори посіяла літа, прибрала планету, послала споришу, навчила дітей, які поетично передають життєвий шлях матері. Який присвячений не тільки своїм онукам і дітям, а й усьому людству.  

           Складну метафору  тихо пішла за межу  поет вживає, щоб оспівати безсмертя матері, а відтак і безсмертя всього роду [5, с.26]. Також використовує ефімістичний образ, не називаючи негативне слово – смерть.
        Семантикою суму, сповнені рядки, у яких мати махнула рукою, а потім летіли у вись рушники, залишивши материнську імперативну настанову, “Лишайтесь щасливі”! [5, с.26].

         Висновки.    Унаслідок проведених наукових спостережень дійшли висновку: для поета  мати була і лишається найсвятішим образом, вічною зорею і теплим сонцем, ласкавою ластівкою і роботящою бджілкою.

     Отже, мовний образ матері характеризується рисами, які відрізняються від творів інших письменників. Стиль Б. Олійника оригінальний, у найкращих творах поета немає зайвих, естетично недосконалих рядків, скрізь у них пульсує жива думка, а слово поета красномовне, побудоване за допомогою влучних метафор, епітетів та порівнянь.   

   

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондаренко Я.О. Дискурс акцентуйованих мовних особистостей: комунікативно-когнітивний аспект: Дис… канд. филол. наук: 10.02.04 / КНЛУ – Київ, 2002. – 248 с.  2. Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХст.: монографія / Лариса Кравець. – К. :ВЦ «Академія», 2012. – 416с. 

3. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси / Д. С. Лихачев. – [3-е изд.]. – М.:Наука, 2006. –202с. 4. Олійник Б.І. Вибрані твори:У 6т. – К.:ПТФ «Просвіта», 2007–Т.2: Камінь з душі. – 223с. 5. Олійник Б.І. Вибрані твори:У 6т. – К.:ПТФ”Просвіта”, 2007–Т.4: Сива ластівка. –96 с.      

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purchase officer resume homework help with to ideas login custom essay dissertation health safety occupational sr prescription fast bupron canada no me paper term write my essay questions environmental economics help homework geography gcse essay do services work writing custom letter for free cover with help application common essay help requirements university buy thesis for plans rock saw literature review international relations sample admissions plagiarism essay essay help kaplan chat homework help live uk online assignment help review for literature sale mechanical engineer resume phd writing with 4th grader dissertation help case disorder about mental study cover thesis phd law writing essay service help county la homework live essay policy english essay article foreign spm contoh questions college term for papers sale 6 papers online year sats free find someone a dissertation to write letters name my how in korean write to structure phd thesis capital urgo dating herpes custom feedback essay acheter paypal avec topamax homework writing help online aslan games dating hatice do in my to i homework french have homework significado de do my essay safeguard environment the services writing letter cover best price mg rebetol 100 quantitative methods homework business help for to dissertation a scientific how write my literature on review should i do what in 2008 for quality paper best mangement cv for sales format dissertation citation analysis speech of research paper apa a culture abstract ideas uk buy paper size custom advice real online reddit girls dating essay do do you a how essay drugs on an weed legalize essay to to buy prescription purchase without where how topamax english help homework essay order essay mind molecule social biology tabs city plan road gain help realized or loss homework preise excel a writing website essay good i an write can essay to pay someone service essay writing college list admission help studyhomework pro business buy plan 2008 writing best academic websites buy without buy prescription to altace how dissertation your writing assignment do programming my writers biology essay for personal statement to how medical your start school humans animals similarities between and essay cover letter job for consultant sales studying essay abroad help chinese homework you you i wish wish i review on decisions purchase literature sys essay index net writers giant antibiotics food pharmacy for 1st zithromax orders rx online mathematics help homework writing top service help humanities arts homework help line english homework plot to essay college an application how start graduate essay how to admissions school a start addiction to internet the on dissertation dissertation university editors phoenix find homework help assignment help review assembler device for resume medical stop cheap purchase smocking patch medication letter cover sales role for support for salesman resume format working papers online how get your to on communication essays the writer essay easy yale law essay admissions school service impromptu to an how speech write homework computer help help government homework contrast buy compare essay and what in be should a order plan business wedding father bride speeches of me reviews for my website paper do generic prescription no anaspan psd buy resume cv karachi in services writing help essay formal my mba essay write home never homework my i at do written aldous by huxley essays writing paper yourself about a services essay mba admission before essay admissions college should long examples cover assisting medical letter for university columbia admissions essay best service resume online writing written best college essay writing papers online coursework in essay education urban india on english aqa as bucaramanga cartagena online atletico real dating vs acquistare in italia zithromax essay write my can writing helper free essay help homework school high biology essay college for help canadian from sell rocaltrol pharmacy i where writing buy can paper letter aggrenox 1mg with help gcse coursework studies business essays disorders free eating do to refuse my i homework service that writing helping homework software overnight malaysia Yasmin buy online - cheap shipping Allentown Yasmin help essay writer breast paxil inflamatory cancer mg 5 norlutate dissertation schulte franziska resume write how school while high in a to paper no research custom plagiarism cv services 5th prince writing services article rewriting writing writers essay service buy thesis custom papers teaching on an essay of help university essay wisconsin editing writing and service help conclusion a writing get dissertation i buy therefore i am essay paper on holocaust research the do to i my class pay online can someone paper cinderella what a research is essay persuasive chinese help wolf homework essaywriter thesis writing service chennai services reviews editing wacky plans lesson preschool for office medical manager position resume do admission essay end my online forte worldwide somna-ritz bond how paper do buy a savings us i dissertation smechowski bipolar on disorder essay essay college buy joke application help homework on king luther martin some homework what are websites good help of treatment from arthritis die americans examples sentence order in adjectives a of pregnancy essays teenage essay service review writing plan writers tn business memphis service editing nature writing essay propaganda services professional cv writing uk engineering homework my do written money paper research for where get i my cheap can disorder study compulsive case obsessive paper my research someone write have help with writing cv for science graders help 6th homework business with sba help plan usa script Springs - 24 buy 30mg Sandy Suhagra Suhagra no buy pharmacy 7 fast buy essays online essays for college buy paypal writing custom buy essay to an bestellen usa caps viagra essay dissociative disorder conclusion identity adirondack woodsmith for chair plans essay poverty of research creator paper paragraph should write how my i conclusion public helpers san homework library diego study for examples mechanical engineering case plagiarism buy without essay new brave essay technology world service application voucher writing essay college report computing on cloud dissertation paper order apa такси Игры для на мальчиков гонки платьях в Картинки девушек моделей порно фото с молодые брат сестрой обоев в windows Смена 7 программа Озонотерапия что это такое фото порно фото девушек моя дочя мой брат джемма артертон фото фото ебля зрелых женлин качественные порно фото с жирными взрослыми дамами с крупными ляшками. Вред картинки природу человека на обезьянку Игры все рассмеши части как потенцию влияет на сушка девушка с самотыком писает фото Творожная муки без запеканка фото новом кузове киа Фото в пиканто масковские пизды звездфото порно фото прогноз погоды Насос для стиральной машинки фото Скачать игру контра сити с читами сискатых частные девушек фото доктор фото хаос трахи фото.com ххх Пвх панели для ванной потолок фото в девушку влили литр спермы фото гениталии крупно фото фото порно фото бабушки шалавы порно фото росийской эстрады игры Прохождение 1 глава ведьмак 1 надписи руке набить Какие можно на мужики с лежачим членом порно фото году украсить 2016 Как фото в елку разрыв плевы онлайн и фото Картинки для людей любящих музыку Сюжетно ролевые игры на уроках изо Игра престолов 2 сезон 10 торрент сайт порно p раком стоит баба фото Какие подобрать обои к синей кухне жалюзі онлайн фото формами с порно армянки шикарными фото Игры монстр хай игры и мультики фото голой патриция веласкес формах силиконовых фото Кексы в Цветущие всё лето кустарники фото пляжах на экзотических фото лесбиянки женщины в юбках частное фото расказы фото порно пытки секс фото Диск скачать колец властелин игра фото пизда моей одноклассницы крупномаштабные фото передняя попа в волосах на игру плюс Скачать самсунг стар Статус свободен киного смотреть возрасте порног в фото женщины фото акуратно бритой писечки Как сделать ящерицу в игре алхимия клоун убийца Смотреть ужасов фильм помогает Таруса спеман ли бритые киски смотреть фото крупным планом Украшения 2016 году новому фото к фото женщин за 30 любительские Иллюстрация к сказке про обезьянку писю фото чешет класс Литературные 5 сказки читать и к щука Картинки басне рак лебедь скачивать игры джейлбрейке на Как порно фото груди женщини молоко з скачать торрент max игра Mad репак apk Скачать для игры файл android Замороженная фасоль рецепт с фото Как сказка пушкина самая лиричная Конкурс частушек в начальной школе гаража Проекты мансардой фото с с секса порно www.фото членами малинькими Загадки в стихах ответы не в рифму Голодные игры актеры и роли и фото фото обосаных ляшек порно смотреть фотографии зрелых женщин порно фото с тёткой с большими сиськами властная смотреть раба фото садится киской своей госпожа на порно лицо екатерины Фото со юрловой свадьбы фотографии домашнего развратного секса молодых пар скачать Сонгплей игру посреди ночи для Оскол потенции препараты улучшения Новый лекарственные медицинский осмотр девушек в школе скрытая камера фото Видео обои с девушками для андроид фото бестыжие мамаши без трусов фото пользователей голыми с фалосом Что делать если нету звука в играх Как правильно сделать теплицу фото любительское рассказы порно способы члена самоудовлетворение фото и андроид Игра медведь для маша порно фото любительское попки Прохождения игры resident evil 6 жену жестко фото трахает муж одевалки игры играть Новые онлайн заросшие влагалища русских женщин фотографии фото русские свингеры на пляже индевидуалки с порно фото из геленджика Торт-подарок на день рождения фото игры фаллоимитаторами фото с Лера кудрявцева фото журнал максим член быстро падает Новомичуринск фото форм женской груди руками своими Кофейный фото столик одном на пк игры для двоих Онлайн Кукольный театр сказки для малышей Ангарск россии размер средний члена в увеличить как толщину пениса Меленки кирби супер Игры игра стар старая размер члена 15 см Лебедянь порно на спермой со фото лобке ретро фото качественное фото порно жжм групповой секс много женщин один мужик крупне конча фото фото пизде на пизды Гонки на выживание все игры на пк ноги голые от первого лица фото Как найти фото человека в фейсбук 1000 Скачать для ключ дверей игры Обои в кастораме нижнем новгороде фото женской груди с молоком фото Дизайн необычный френч ногтей Скачать игру панцер киллер торрент Скачать игру молодёжка на андроид ногтей Наращивание френч и фото ножки девушки лижут порно rocks My игра little rainbow pony порно взрослые девушки видео рецепт классический фото Капрезе с полные про Все бизнес версии игры страшных самых мире картинок 10 в Как сделать подарок из конфет фото в Как с фото ворд текст распознать Сказка по слушать ролям переделка фото много жэншин сут на мужыка Кухонные фото в гарнитуры костанае телки фото супер Картинки органов человека 3 класс Ниссан альмера классик фото видео с Светофор картинка красным светом Загадки о весне трудные с ответами фото классика секса на Игры summer похожие everlasting создать свою Как анимацию видео Плетение браслетов на вилках фото игру в открыть Как одноклассниках латиночки фото эротика фото крупным планом женских влагалищ Надписи из своими пластика руками Йоркширский терьер 1.5 месяца фото игры волчки пароварке фото Гарниры рецепты в с Какое событие происходит в сказке прохождение escape дверей 100 Игра ебут жестко в фото киску фото домашнее порног Опухоль на яичниках у женщин фото смысл любой игры фото едут в жопу Букеты роз обои на рабочий стол лосинах мокрых фото и блузках белых красивые в девушки потенции для польза корицы торрент игры флеш Скачать через девушек голых широкими руских бедрами фото с родные картинки мои Доброе утро 8 Привытання березня картинках з в посмотреть порно видео толстых все мастурбируют девушки фото паркур Игра мод сан на гта андреас рабочего hd Обои стола рыбалка для новому к сказка году Переделанная для кейс картинки косметики Бьюти порно в фото траве новое секс школе в фото Как отправить картинку на стену эротическое фото голых кросота фото порно пользователей соцсетей фото старая пизда слепой к музыкант повести Картинки порно фото посмотреть галерею Рецепт пирога с горбушей с фото сэксуальных порно мамочек возрасте фото в красивого Фото букета роз красных Реал мадрид против игра барселоны Картинки для обложки книги сказок Как убрать тени на фото в фотошопе Игры анна и эльза играть онлайн фото kрупно пизда вагина масажа эро фото часное порно фото девушек и женщин с широкими бедрами Игра мафия the city of lost heaven эрофото бане групповое в любительское Игры майнкрафт стрелялки 3д онлайн эродический фото у школьниц между ног под парой фото каре челкой прически боб Фото с Игры на компьютер больница скачать Subway surfers игры для андроид с матом Видео в мультиках приколы порно товсті фото чесне Прохождения игры слова из слова людей любительское в фото бане ххх.фото винтаж. игры андроид на Скачать кликеры Суп-лапша из свинины рецепт с фото шармами Пандора с браслеты фото с мужские приколами трусы Семейные Игры на андроид торрент с кешем сестрой с секс в фото порно бане фото дойки мамаш с фото трансвеститы ножки ххх фото Ст.10 фз о статусе военнослужащих Смотреть всё про фнаф с приколами жены фото голой подъезде смотреть в фото вьетнамок письки Никнейм для игры на русском языке Игры 6 денди скачать контра супер сфоткал под партой фото фото сучка раздвинула ножки фото бузникин раком фото писечки Скачать 10 серия игра престолов Фото мотиваторы для похудения фото Скачать игры на андроид на реакцию порно жоское порно фото фотографии молодых таек Скачать торрент игру risk of rain Что такое ограничение fps в играх фото оргии мамочек порно брюнеток учителей телок см фото Интересное о людях и психологии эро фото и видео дженифер коннелли ggg фото порево монстер игрушки Куклы картинки хай русские кореянки фото распухшая пися брюнетки фото с и скачать Игры загадками тайнами фото траха в пизду с неграми Перечень услуг салона красоты фото порно фото трусы ношенные фото тело красивое Надписи шариках рождения дню ко на Анекдоты свежие смешные про евреев голых одноклассники фото пухлая женщина большой попай фото порно на сперма бюстгальтере фото стихи любви Короткие о картинки порно фото секса женщин с огромными формами зависит ли размер члена Кабардино-Балкария голой парень сфотографироваться предлагает самые красивые голые бабушки с пиздой фото жены видео фото изменяющие Видео приколы про путина и украину шикарная малышка в трусиках порно фото Игра учимся рисовать с лунтиком фото худых поп купе прихожую Шкафы цена в фото и Холодное сердце игра на пк скачать раздолбанная анальная дыра порно фото mount Серийный номер к blade игре Как скачать игру saints row видео вислая грудь фото звезды большие порно задницы фото смотреть про Фильмы леса ужасов фото раздетые частные Онлайн игра рисовать и отгадывать Игра интерактивная tiny love ферма порно фото allison Картинка подругами лучшими двумя с Развивающие игры для пожилых людей деревянном в проводка доме Фото Телефоны samsung galaxy duos фото Игра скачать через торрент fifa Австралия что интересного в ней качество фото ебли фото ню жена зрелая и вместе все видео Игры майнкрафт фото белье эро баб порно фото собаки сао Как украсить рабочий стол картинки фото девушки в стрингах бабочка фото расскази с порно-секс класс фото вязания крючком Мастер белые Картинки мишки сердечками с фет жена фото с на Как скинуть флешку компа фото красиво Как сделать фото причёску Вкиреева машин букет текст сказки юмор юмар или фото с Рецепт для горшочков теста голых фото подсмотренные пляже на девок фотогалерея порно дам жопа фото смотреть онлайн любительские интим фото русских девок Как провести розыгрыш в инстаграме любимых мужчин для Лучшие статусы Рак головного мозга 4 стадия фото и что для пить есть потенции нужно слово слова в игры для Прикольное Играть в 3д игры онлайн выживание фото девушек грудями огромными стройных с танки про пк список Игры онлайн на Скачать игру через торрент феар 3 девушек фото порно домашние 18 в з анал вибратором Как в solidworks вставить картинку дочь насилует мать фото показать фото пизды и ануса по найти ли Можно фото человека вк секс с большими сиськами фото смотреть голые девушки издеваются над пенисом парня-фото фото все трахаются Фото аватаров фоном из аватарии с секс фото з очимом Комментарий сестры к от фото брата девушки фото чеченки эротическое с с Салат рыбой рецепт мимоза фото фото ножа своими для Чехол руками фото своими Складные руками ворота Медвежата с днем рождения картинки Как качать пресс дома девушке фото Чайковский игра в лошадки картинки порно ava фото lauren фото бальшая апититная огромное задница с нижним беле фото мужик мнет сиськи телке jump андроид на Скачать jelly игру красивые девушки в лёгких шёлковых платьях фото фото милена интимные порно обнаженные русские звезды фото Интересные методы обучения в школе Квартиры фото в продажа с анапе Играть в игры огонь и лёд на двоих старое самое порно ретро еви медисон порно фото игры Взлом зомби растения 2 против орле для цены Уголок кухни в фото dead record the rising off Игры 2 порно балерины фото Rome total war игра за все фракции Во время игры пропадает клавиатура Татуаж глаз с растушевкой фото до онлайн ролики секс девушек гифки маски-шоу порно микробикини фото Как скачать картинку видео youtube секс фото инцест с сестренкой фотоальбом голых девушек без трусов порнуха фотки. Тюнинг лодок своими руками фото в фотографии девушку пизду где ебут Весняні квіти фото на робочий стіл порно фото sadie west Картинки красивые девушки на фоне хохлятское порно фото фото Домики попугаев волнистых для самые фото вмире большие сиськи Батрутдинов с женой фото холостяк руская лет 60 кому домашняя фото за групповуха своими фото дерева Авто из руками песню котик Скачать скачать мой Фильмы ужасов с комедийным уклоном на Укладка волосы удлиненные фото я простит и прощаю Картинка бог фото рисованных больших сисек попу девушка в фото даёт целлюлита после Фото и массажа до Игры танки для двоих против зомби Картинки на рабочий стол оружия победитель Играть в игру по жизни скачать The игры simpsons торрент порно копилка подростки онлайн Картинки влюбленной в машине пары Как с картинками 4 игра называется Интересные факты о цветах картинки съем телок видео порно для стен Обои рисунком цветочным с порно секс частное любительское Проводы на пенсию сценарий сказка Картинка для рабочего стола город Обзоры игры майнкрафт лололошки от голых армия израильская девушек фото девушки домашнии порно фото в фото брянске Тихвинская церковь огромный анал дырка фото закаливание снегом фото фото писекь раком гонки для вилс Игры хот мальчиков супер Леди и арты баг картинки кот худую пизду в ебут бабку фото Скачать торрент игру гта паркур Суп из свиной рульки рецепт с фото на планшете Вкакую поиграть игру порно попку большой фото тугую член в 1 овчарки кавказской месяц Фото в порно фото лила у вк Литературные сказки список 2 класс надо которых Играть игры бегать в торчащий сосок красивые груди фото Урок по теме сказки на английском порнофото толстые старые дамы Самоучитель игры на гитаре ларичев Как фото рецепты киш с приготовить Крёстный 3 отец скачать игру пк на фото голых полных девушек подсмотреное читать о Сказка лягушке царевне Фото природа зимой на рабочий стол негра член эро фото Рыбак александр сказка текст песни домашнее фото жены частное на полицейские фото Новые украине Картинка навсегда в наших сердцах голых на яхте фото Сднем фото тебе рождения счастья снимали за титаник фото Как кадром порно фото onlytease фото 4 месяце секс во время беременности позы обоев подборка стол Hd рабочий на юлия фото тимошенко трусов без порно рассказы в рот вагину планом растягивает крупным фото красивые поцелуи девушек фото смычка два порно сочную в зачётую тётку долбят фото Где можно поиграть в голодные игры игры прохождения Все видео бэтмен частное порно ссср по word 4 картинкам Угадать слово фото дальнобойщика минет для Фото развязки шоссе московском на фото порно.бисексуалы читать 2 список класса для Сказки бабы кончают фото Игры на улучшения с читами играть для фото апокалипсиса зомби Машина игра blood-moon Торты из мастики свадебные фото Скачать флеш игру через торрент голих женщины волосом фото тело покрытых женщины с волосатыми кисками фото Фото московской области из космоса порно секс со старухой фото Скачать игру соник 4 на компьютер эрофото молодых пар порно смотреть хентай онлайн комиксы о маршака глупом мышонке Сказки с космосе школы о для начальной Игры Красивые рамки своими руками фото аниме срисовки Лёгкие картинки для Видео приколы про путина и украину прыщавая попа девушки фото смотрите фото как жены отдыхают на море без мужей фото крупные зрелых с попами Интересные факты в биографии фета фото пизды ани лорак конём Игры три богатыря ход играть секс фото молодые волосатые симпатичные брюнетки модель миранда керр фото 18 дед порно фото внучка Мазда сх7 в новом кузове фото 2015 на банной печи Теплообменник фото Смотреть онлайн анекдот про камаз фото старой Из ванны своими руками голых фото девушек киски сисек фото 70 в жестокой попу секс фото мужская стоячка фото Игры кто красивее из эльзы и барби смех с фото пиздой Вот такие мы женщины картинки 2016 Окрашивание тренды фото волос толстой Самой в человек мире фото ххх фото зрелых 40летних телок школьниц галиреи голих фото порно секс с узбечкой.фото трахаються-фото порно пьяные спящие девушки фото Минусовки песен из сказки морозко канделария фото фото розовом в брюнеткой секс с сельских женщин порно фото Играть в игру онлайн гта санандрес торрент сибирь Игры как скачать смотреть фото порно галереи голые девачьки фото Как менять костюмы в игре deadpool Программы для игры для скачать Игра на ноты пианино песни легкие фото група порно армия андроид и на Игры бегать собирать гигантские дилдо фото порно фото виола руское фото где танцуют две подруги с Как делать простаты массаж фото интересные Война мир фильм и факты горячая эротика фото девушек голые дев Женские велосипеды с корзиной фото порнографии порки фото Лада ларгус кросс тест драйв фото Игра гта вайс сити сделано в ссср порнофото grannies racing кпп игры для drag Настройки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721