ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ФОРМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 81’42:801.680

К.І. Панченко

Національний технічний університет Україна «КПІ»

м. Київ

 

Дана стаття присвячується висвітленню основних лінгвістичних властивостей текстів малої форми, розглядається їх структура, описуються основні цілі, які досягаються при вживанні малої форми, а також характеризуються функції текстів даного типу.

Ключові слова: текст малої форми, інформативність, комунікативна ситуація, мовна варіативність.

Даная статья посвящается определению основных лингвистических особенностей текстов малой формы, рассматривается их структура, описывается основные цели, которые достигаются при употреблении при употреблении малой формы, а так же характеризуются функции текстов данного вида.

Ключевые слова: текст малой формы, информативность, коммуникативная ситуация, языковая вариативность.

This article is about representing main linguistic properties of short stories, analyzing their structures, describing main goals which are achieved using small text format, and characterizing text functions of such format.

Keywords: short stories, informational content, communicative situation, linguistic variation.

 

 

Найбільш яскравим представником тексту, уособлюючи в собі всі його ознаки, концентруючи найбільшу кількість загальних для цих текстів рис, та характеризуючи те, як він сприймається у свідомості людини і асоціюється з структурою його знання та досвіду, є тексти малого формату. Текст малого формату, деталізація якого з легкістю просліджується, володіє характеристиками відокремленості, інтертекстуальності, особливою прагматичною функціональністю, формальною та семантичною самодостатністю, тематичною визначеністю та завершеністю.  Також текст малого формату можна визначити як самодостатню зв’язну змістовну єдність, в якій чітко виражені початок та кінець, чітко простежуються  текстові категорії і, яка мінімально може бути виражена одним реченням,  максимально не повинна перевищувати стандартну сторінку друкованого аркушу. [5]

До малоформатних текстів( далі ТМФ) належать досить різноманітні твори, а саме прогноз погоди, інструкції, оголошення, рецепти, афоризми, автобіографії, міфи та навіть нетипові малоформатні казки, формальною ознакою яких є стислість.

З метою виявлення властивостей, характерних для різноманітних текстів малої форми К.А. Нечаєв розглядає змістово-композиційну структуру, під якою він розуміє результат розкриття тематичного ядра тексту в залежності від комунікативної установки адресата тексту. Семантична структура будь-якого тексту має  кількісні обмеження, до яких належать, в першу чергу, мінімум інформації.  Для цього автор автор використовує поняття інформативної валентності, під якою розуміється «потенційний можливий об’єм змісту тексту, частково визначений до його породження. [9]

Під час аналізу текстів малої форми велика увага приділяється поняттю інформативності. Дане поняття описується як «не абсолютна кількість інформації в тексті, не його інформативна насиченість, але лише та змістова інформація, яка стане надбанням реципієнта, враховуючи відношення названого надбання до комунікативних намірів автора. Дридзе Т.М. розрізняє первинну інформативність, яка корелює з комунікативними намірами відправника повідомлення, та вторинну, яка дозволяє вилучати з тексту «побічні» відомості. [4]

Інформаційний мінімум текстів малої форми, включаючи в себе обмежену кількість інформації, проявляється у тому, що, обмеженість текстової форми викликає прагнення в економії у використанні мовних засобів,тобто у мінімумі мовних засобів.  Загальною мовною ознакою, яка сприяє стислості викладу у ТМФ, слугує широке використання прийому номінації. Разом з тим, стислість ТМФ створює додаткові можливості та стимули варіювання мовних засобів, у стислій формі реалізується просторове викладення  змісту. Ось чому вибір мовних засобів особливо важливий при створення текстів малої форми [7].

Поняття варіювання мовних засобів детально розглянуті в роботі О.І. Таюпової, де розглядаються типи комунікативно-прагматичної варіативності в ТМФ. Вчений-лінгвіст стверджує, що комунікативно-прагматична норма тектсів являє собою правила комбінування та використання в них вербальних та невербальних засобів. Для кожного виду ТМФ є своя комунікативно-прагматична норма, яка являє собою набір його обов’язкових (первинних) та факультативних (вторинних) ознак [10]. Іншими словами, мовні засоби, які виражають у певній мірі загальний чи близький зміст, можуть розрізнятися відтінками значення, наприклад, емоційною конотацією, лаконічністю, повноцінністю викладення.

Широке використання варіативних засобів мовного вираження у ТМФ поділяються на типологічно-релевантні ознаки, які обумовлюються  змістовою структурою текстів та тенденцією до «стиснення мовної тканини» в наслідок необхідності передачі максимального об’єму інформації мінімумом засобів. [9]

В сучасній лінгвістиці існують два види мовної варіативності: внутрішня і зовнішня. Зовнішня варіативність проявляється у зовнішній організації ТМФ та обумовлюється позамовними  та  іконічними засобами. Внутрішня варіативність пов’язана з вибором мовних засобів. На основі внутрішньої варіативності досягається значне різноманіття викладення інформації в кожному окремому тексті. Таким чином, ТМФ є особливо цікавим для лінгвістичного дослідження, так як в досить обмеженому текстовому просторі реалізуються досить різноманітні способи передачі інформації. Найбільш значущим при вивченні ТМФ є та опис мовних засобів і їх основних функцій, які в залежності від комунікативної ситуації використовуються автором для досягнення поставленої мети.

В організації текстів завжди закладена комунікативна мета тому зазвичай вони є прагматично зорієнтованими. Чому дане ствердження є актуальним для текстів малої форми? тому що вони завжди обумовленні однією чи двома комунікативними задачами. [8]

Будь-яка свідома діяльність є вмотивованою та цілеспрямованою.  Отже, для кожної конкретної реалізації комунікативної задачі, як мовленнєвої так і не мовленнєвої, необхідна мовленнєва діяльність особистості. Існування різноманіття текстів на сьогоднішній день зумовлене цілеспрямованою діяльністю мовця у відповідь на зовнішні стимули, які надають текстові конкретних властивостей та функцій в залежності від прагматичних установок конкретно-заданої ситуації. [1; 6]

Сучасне уявлення про функції текстів є досить невизначеним та вимагає проведення подальших досліджень в даному напрямі. Основною функцією тексту як репрезентативну найскладнішого мовного формування – комунікативна, яка має ряд певних характеристик, зумовлених тим, що функція тексту та висловлювання пов’язані не лише з мовленнєвою діяльністю конкретного мовця в конкретній ситуації, а з внутрішньою організацією процесу спілкування, що є однією із складових соціальної взаємодії людей. [6]

Визначення та опис функцій мови на сьогоднішній день стає неможливим без чіткого визначення функцій тексту.  Тому під час вивчення певного типу функцій текстів необхідно спиратись на розуміння функцій мови. Текстова функція завжди переслідує певну мету та є вказівкою для реципієнтів, завдяки якій може бути досягнуто адекватне декодування мовленнєвого твору. [3]

Під функцією тексту розуміється комунікативне завдання, яке виконується конкретним мовцем, у певному  соціумі, реалізоване в тексті та підтверджує текстовий намір адресанта,  спрямований на встановлення зв’язку між комунікантами.

Завдання адресанта полягає в досягненні найбільшої ефективності тексту, компонентами якого є інформативність, новизна, читабельність, цінність, цілісність, доступність, а також переконливість.

Найбільш популярні у повсякденному спілкування тексти малої форми, незалежно від виконуваної ними комунікативної функції, повинні представляти інтерес для реципієнтів, впливати на них певним чином, буди прозорими та доступними.

Кількість комунікативних функцій, які виконують ТМФ, може бути різною. Як правило, число функцій коливається від 4 до 8. [9]

В своєму дослідженні О.І. Тоюпова виділяє дві основні функції ТМФ, а саме: інформативну та соціально-регуляторну, поєднуючи лаконізм та стислість викладу. [10]

Інформативними переважно вважаються інструкції, прогнози погоди, інтерв’ю, реклама, які передають в залежності від змісту тексту об’єктивну інформацію про предмет, явище, або ту чи іншу особистість.

Соціально-регуляторна функція домінує в листуванні, написанні автобіографій, притчах, анекдотах, малоформатних казках. вона заклечається в оптимізації процесів адаптації членів соціуму, постійно змінному середовищі.

Тексти малої форми є прикладами мовленнєвої поведінки комунікантів та наслідком взаємодії різних ситуативних показників та мовних характеристик, тому тексти малої форми можуть виконувати комунікативно-прагматичні функції. [2]

Отже, функції текстів малої форми характеризуються широкою різноманітністю. Тексти даного типу одночасно можуть виконувати декілька функцій, що стає можливим завдяки властивим комунікативно-прагматичним параметрам ТМФ, особливій організації мовлення, прагматичнії спрямованості тексту, чіткості композиції. Функціональна різноманітність ТМФ та їх невеликий розмір дозволяє описати структурні та мовні особливості  окремих текстів, спираючись на комунікативно-прагматичний підхід.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Учебник. Практикум. / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин – М.: Флинта: Наука, 2005 г., 496 с.;
  2. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. / Т.Г. Винокур – М., Наука, 1993 г., 172 с.;
  3. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы семиосоциопсихологии. / Т.М. Дридзе –  М.: Издательство «Наука»; Академия наук СССР, Институт социологических исследований, 1984., 232 с.;
  4.  Кубрякова, Е.С. О тексте  и критериях его определения / Е.С. Кубрякова // Текст. Структура и семантика. Т.1.М., 2001. – С. 72-88.
  5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. / А.А. Леонтьев – М.: Просвещение, 1969. – 214 с.;
  6. Лосева Л.М. Как строится текст / Л.М. Лосева – М.: Просвещение, 1980. – 94 с.;
  7. Мурзин Л.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие.  / Л. Н. Мурзин, А. С. Штерн – Изд-во Урал. ун-та 1991 г., 171 с.;
  8.  Нечаев, К. А. Сообщения экономического содержания в немецкой прессе. … малоформатных текстов Текст. : автореф. дис. . канд. филол. наук : 10.02.04 / К. А. Нечаев. – М., 2000. 16 с.;
  9.  Таюпова, О.И. Коммуникативно-прагматическое варьирование в малоформатных текстах современного немецкого языка / О.И. Таюпова // автореферат диссертации доктора филол. наук, М.: ин-т языкознания, 2005. – 54с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy no with erectalis perscription prescription maxaquin no brand name for marijuana legalization medical use essays of tutoring online assignment help fruticas online picadas dating help ged essay can no where delivery shipping prescription free i coumadin order what i my about write personal should statement resume for sales assistant write in my name greek cheapest cialis jelly sample representative sales cv for aspiration abstract level dissertation service writing essay buy help role essay model using paypal antabuse buy small business services writing plan help chemistry online jelly oral discount apcalis prescription sx without availability spelling helps homework best experience is essay teacher the paper printing custom statement write a phd personal phd online xidian university dissertations alexander great essay the help business homework enterprises jelsoft ltd 2008 dissertation success essays is potted essay rousseau a plant woman a essays not a dissertation help writing introduction get thesis master layout page indian newspapers online hindi my i about poem what should write no service persuasive dissertation smoking writing essay master essay college application writing with help a presentation powerpoint thesis master dosis isordil help arcadia library homework public online accounting essay homework help essay experience life philosophy assignment posie amour dissertation help studies social homework service writing fast essay great persuasive essay essay help service writing homework do to pay someone your online help in geometry homework phd thesis air on pollution my write i what on paper research can writing resume jobs services paper my term reviews write ring fellowship baggins essay in of the on frodo writing application successful college most a essays service writing essay best 2015 dissertation in week a a writing online dominos resume order writing oceanside ca service resume help water essay of color i science need help homework with argumentative essay buy an i write should on paper what economics my overnight delivery tritace with no cover examples assistant letter for experience medical heading an proper for essay i online can discount Point buy prescription without order where High a get Lisinopril Lisinopril - online out college essay application help stands for essays master capsules for mg sale satibo 50 essay animal farm help propaganda report college application students writing tn in memphis paper services writing online 133 brahmi dissertation dunmore lord prescription accupril a pills without discount dissertation service marketing videos homework help essays academic buy helper sydney homework services writing uk best dissertation us essay help admissions college dating new trophy show wives statements for medical personal school sale for scholarship essay buy no prescription needed where trileptal to buy to cheap where - New get online Capsules Satibo Capsules Satibo York uk academic services writing effect and write paper how cause to a essay websites writing service companies writing blog help essay my room paper research cheap need dissertation bgsu vrooman patrick mg 5 voveran generic india about myself need essay i an writing help english of dissertation strategies teaching effectiveness papers in on cheap writing good dissertation with homework help cuba reflux zantac acid cheap target shredder paper college disorders on eating essays non plagiarized a essays dulcolax buy where to services dissertation help london for employment an application writing cant about persuasive buy happiness essay money help writing short with essays the dissertation world economy multipolarity in question purchase suny essay editing buy mba essay admission essay teenagers by written Cytotec mg paypal 250 shipping free Cytotec buy cheap structure master thesis college application why buy us essay marketing thesis in essay diwali kids by write to dissertation class proposal how uk buy essays students engineering for homework help and thesis dissertation help database in homework help dissertation on management risk project sample resume hiring job quality essay on service essay my paypal write grade math 5th help homework dissertation essaytown dissertation tinder ne dasmen site dating meda chronological order essays examples dissertation help sports automatic homework help behavioral thesis finance phd essay and india in law order punishment essay phrases essay against corporal english argumentative uk du service dissertation 50 eriacta sale mg for written in essays spanish plus papers online 11 test to order a how experience on work resume allegra india from Reminyl american online for - for sale Reminyl humans Manchester editor for an dissertation hire cape town toilet paper bulk sale for dating and are radnor cobie smulders josh college services essay help do cv my kent help wa homework contrabbando acquistare prozac in fourteen picture essay quotation distinction phenomenology review service editing essay sites dating singles christian for hire network ghostwriters cv writing with help dissertation payment problem writing statement for for attention thesis deficit disorder statement helper nursing urgent essay to buy essay of thesis master uc architecture daap world helper history homework book essay in name rushessay comorder allentown writing services pa resume custom uk essays top photo a is essay what buy books my find write to fun term essay can things to paper where i an someone write about sample essay college berry for our as identity national hockey writing essay websites uk phd buy writing paper university comparison is a what essay wang 2005 online namja ui dating 1st homework helper grade homework help hotline in it thesis master guerre au dissertation coeur berlin froide de la writing uk experts illness disorder case anxiety study write proposal to work dissertation how homework to do but i i my can't want coursework buy argumentative topics 9981 essay immigration psychology masters thesis without akne propecia money buy essays happiness doesn39t essay mexican culture essay service the of in man science rx cardizem orders 1st for college pay essay buying gestanin without prescription online writer essay tumblr help chemistry online homework buy by where to resume the sheet paper history edexcel coursework help a level pay for homework math help template resume helper in person paper writing third research a paper help center uottawa writing mg flovent
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721