ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ФОРМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 81’42:801.680

К.І. Панченко

Національний технічний університет Україна «КПІ»

м. Київ

 

Дана стаття присвячується висвітленню основних лінгвістичних властивостей текстів малої форми, розглядається їх структура, описуються основні цілі, які досягаються при вживанні малої форми, а також характеризуються функції текстів даного типу.

Ключові слова: текст малої форми, інформативність, комунікативна ситуація, мовна варіативність.

Даная статья посвящается определению основных лингвистических особенностей текстов малой формы, рассматривается их структура, описывается основные цели, которые достигаются при употреблении при употреблении малой формы, а так же характеризуются функции текстов данного вида.

Ключевые слова: текст малой формы, информативность, коммуникативная ситуация, языковая вариативность.

This article is about representing main linguistic properties of short stories, analyzing their structures, describing main goals which are achieved using small text format, and characterizing text functions of such format.

Keywords: short stories, informational content, communicative situation, linguistic variation.

 

 

Найбільш яскравим представником тексту, уособлюючи в собі всі його ознаки, концентруючи найбільшу кількість загальних для цих текстів рис, та характеризуючи те, як він сприймається у свідомості людини і асоціюється з структурою його знання та досвіду, є тексти малого формату. Текст малого формату, деталізація якого з легкістю просліджується, володіє характеристиками відокремленості, інтертекстуальності, особливою прагматичною функціональністю, формальною та семантичною самодостатністю, тематичною визначеністю та завершеністю.  Також текст малого формату можна визначити як самодостатню зв’язну змістовну єдність, в якій чітко виражені початок та кінець, чітко простежуються  текстові категорії і, яка мінімально може бути виражена одним реченням,  максимально не повинна перевищувати стандартну сторінку друкованого аркушу. [5]

До малоформатних текстів( далі ТМФ) належать досить різноманітні твори, а саме прогноз погоди, інструкції, оголошення, рецепти, афоризми, автобіографії, міфи та навіть нетипові малоформатні казки, формальною ознакою яких є стислість.

З метою виявлення властивостей, характерних для різноманітних текстів малої форми К.А. Нечаєв розглядає змістово-композиційну структуру, під якою він розуміє результат розкриття тематичного ядра тексту в залежності від комунікативної установки адресата тексту. Семантична структура будь-якого тексту має  кількісні обмеження, до яких належать, в першу чергу, мінімум інформації.  Для цього автор автор використовує поняття інформативної валентності, під якою розуміється «потенційний можливий об’єм змісту тексту, частково визначений до його породження. [9]

Під час аналізу текстів малої форми велика увага приділяється поняттю інформативності. Дане поняття описується як «не абсолютна кількість інформації в тексті, не його інформативна насиченість, але лише та змістова інформація, яка стане надбанням реципієнта, враховуючи відношення названого надбання до комунікативних намірів автора. Дридзе Т.М. розрізняє первинну інформативність, яка корелює з комунікативними намірами відправника повідомлення, та вторинну, яка дозволяє вилучати з тексту «побічні» відомості. [4]

Інформаційний мінімум текстів малої форми, включаючи в себе обмежену кількість інформації, проявляється у тому, що, обмеженість текстової форми викликає прагнення в економії у використанні мовних засобів,тобто у мінімумі мовних засобів.  Загальною мовною ознакою, яка сприяє стислості викладу у ТМФ, слугує широке використання прийому номінації. Разом з тим, стислість ТМФ створює додаткові можливості та стимули варіювання мовних засобів, у стислій формі реалізується просторове викладення  змісту. Ось чому вибір мовних засобів особливо важливий при створення текстів малої форми [7].

Поняття варіювання мовних засобів детально розглянуті в роботі О.І. Таюпової, де розглядаються типи комунікативно-прагматичної варіативності в ТМФ. Вчений-лінгвіст стверджує, що комунікативно-прагматична норма тектсів являє собою правила комбінування та використання в них вербальних та невербальних засобів. Для кожного виду ТМФ є своя комунікативно-прагматична норма, яка являє собою набір його обов’язкових (первинних) та факультативних (вторинних) ознак [10]. Іншими словами, мовні засоби, які виражають у певній мірі загальний чи близький зміст, можуть розрізнятися відтінками значення, наприклад, емоційною конотацією, лаконічністю, повноцінністю викладення.

Широке використання варіативних засобів мовного вираження у ТМФ поділяються на типологічно-релевантні ознаки, які обумовлюються  змістовою структурою текстів та тенденцією до «стиснення мовної тканини» в наслідок необхідності передачі максимального об’єму інформації мінімумом засобів. [9]

В сучасній лінгвістиці існують два види мовної варіативності: внутрішня і зовнішня. Зовнішня варіативність проявляється у зовнішній організації ТМФ та обумовлюється позамовними  та  іконічними засобами. Внутрішня варіативність пов’язана з вибором мовних засобів. На основі внутрішньої варіативності досягається значне різноманіття викладення інформації в кожному окремому тексті. Таким чином, ТМФ є особливо цікавим для лінгвістичного дослідження, так як в досить обмеженому текстовому просторі реалізуються досить різноманітні способи передачі інформації. Найбільш значущим при вивченні ТМФ є та опис мовних засобів і їх основних функцій, які в залежності від комунікативної ситуації використовуються автором для досягнення поставленої мети.

В організації текстів завжди закладена комунікативна мета тому зазвичай вони є прагматично зорієнтованими. Чому дане ствердження є актуальним для текстів малої форми? тому що вони завжди обумовленні однією чи двома комунікативними задачами. [8]

Будь-яка свідома діяльність є вмотивованою та цілеспрямованою.  Отже, для кожної конкретної реалізації комунікативної задачі, як мовленнєвої так і не мовленнєвої, необхідна мовленнєва діяльність особистості. Існування різноманіття текстів на сьогоднішній день зумовлене цілеспрямованою діяльністю мовця у відповідь на зовнішні стимули, які надають текстові конкретних властивостей та функцій в залежності від прагматичних установок конкретно-заданої ситуації. [1; 6]

Сучасне уявлення про функції текстів є досить невизначеним та вимагає проведення подальших досліджень в даному напрямі. Основною функцією тексту як репрезентативну найскладнішого мовного формування – комунікативна, яка має ряд певних характеристик, зумовлених тим, що функція тексту та висловлювання пов’язані не лише з мовленнєвою діяльністю конкретного мовця в конкретній ситуації, а з внутрішньою організацією процесу спілкування, що є однією із складових соціальної взаємодії людей. [6]

Визначення та опис функцій мови на сьогоднішній день стає неможливим без чіткого визначення функцій тексту.  Тому під час вивчення певного типу функцій текстів необхідно спиратись на розуміння функцій мови. Текстова функція завжди переслідує певну мету та є вказівкою для реципієнтів, завдяки якій може бути досягнуто адекватне декодування мовленнєвого твору. [3]

Під функцією тексту розуміється комунікативне завдання, яке виконується конкретним мовцем, у певному  соціумі, реалізоване в тексті та підтверджує текстовий намір адресанта,  спрямований на встановлення зв’язку між комунікантами.

Завдання адресанта полягає в досягненні найбільшої ефективності тексту, компонентами якого є інформативність, новизна, читабельність, цінність, цілісність, доступність, а також переконливість.

Найбільш популярні у повсякденному спілкування тексти малої форми, незалежно від виконуваної ними комунікативної функції, повинні представляти інтерес для реципієнтів, впливати на них певним чином, буди прозорими та доступними.

Кількість комунікативних функцій, які виконують ТМФ, може бути різною. Як правило, число функцій коливається від 4 до 8. [9]

В своєму дослідженні О.І. Тоюпова виділяє дві основні функції ТМФ, а саме: інформативну та соціально-регуляторну, поєднуючи лаконізм та стислість викладу. [10]

Інформативними переважно вважаються інструкції, прогнози погоди, інтерв’ю, реклама, які передають в залежності від змісту тексту об’єктивну інформацію про предмет, явище, або ту чи іншу особистість.

Соціально-регуляторна функція домінує в листуванні, написанні автобіографій, притчах, анекдотах, малоформатних казках. вона заклечається в оптимізації процесів адаптації членів соціуму, постійно змінному середовищі.

Тексти малої форми є прикладами мовленнєвої поведінки комунікантів та наслідком взаємодії різних ситуативних показників та мовних характеристик, тому тексти малої форми можуть виконувати комунікативно-прагматичні функції. [2]

Отже, функції текстів малої форми характеризуються широкою різноманітністю. Тексти даного типу одночасно можуть виконувати декілька функцій, що стає можливим завдяки властивим комунікативно-прагматичним параметрам ТМФ, особливій організації мовлення, прагматичнії спрямованості тексту, чіткості композиції. Функціональна різноманітність ТМФ та їх невеликий розмір дозволяє описати структурні та мовні особливості  окремих текстів, спираючись на комунікативно-прагматичний підхід.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Учебник. Практикум. / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин – М.: Флинта: Наука, 2005 г., 496 с.;
  2. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. / Т.Г. Винокур – М., Наука, 1993 г., 172 с.;
  3. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы семиосоциопсихологии. / Т.М. Дридзе –  М.: Издательство «Наука»; Академия наук СССР, Институт социологических исследований, 1984., 232 с.;
  4.  Кубрякова, Е.С. О тексте  и критериях его определения / Е.С. Кубрякова // Текст. Структура и семантика. Т.1.М., 2001. – С. 72-88.
  5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. / А.А. Леонтьев – М.: Просвещение, 1969. – 214 с.;
  6. Лосева Л.М. Как строится текст / Л.М. Лосева – М.: Просвещение, 1980. – 94 с.;
  7. Мурзин Л.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие.  / Л. Н. Мурзин, А. С. Штерн – Изд-во Урал. ун-та 1991 г., 171 с.;
  8.  Нечаев, К. А. Сообщения экономического содержания в немецкой прессе. … малоформатных текстов Текст. : автореф. дис. . канд. филол. наук : 10.02.04 / К. А. Нечаев. – М., 2000. 16 с.;
  9.  Таюпова, О.И. Коммуникативно-прагматическое варьирование в малоформатных текстах современного немецкого языка / О.И. Таюпова // автореферат диссертации доктора филол. наук, М.: ин-т языкознания, 2005. – 54с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing of qualities service good essay a help brainfuse now homework body good how to write a essay application help essay admissions 4 college get help online homework writer better to essay a become how help water of the essay color price pamelor mg 75 admission college my influence biggest essay written essay high home solar essay dissertation writing methodology pay to java homework my someone do mechanical cover sample letter engineering for job minomycin usa in made martin king about research paper luther seo writing services content phd in cv progress thesis needs 24 assignment my in hours custom paper toys help algebra 2 homework answers contrast compare essay and papers help my with i need coursework blog my how write to first which the service writing web best on is the homework help quest ut essay custom promo my code essay of deforestation my start how i essay admissions do management construction dissertation for profile help writing online dating doctoral dissertation without degree letter for estate offer real cover purchase is my legit write essay doctoral kissinger assistance dissertation gap literature pay gender review cheap gold online vigrx of warming writing global help australia assignment my help scholarship essay amour dissertation sur writing of expository types secundarios agentes online dating me plan can who my help write business nz service editing admission essay local old online newspapers essay question college purchase will cheap dissertation writing services letter cover college admissions counselor help science grade homework 4th my econ homework do tutor homework help live any good are there essay writing services ghostwriter homework services proposal writing canada essays application secondary medical writing school for do my homework translation french urispas prescription buy online no do have autobiographies thesis site dating opener pua role models essay essay history about samedayessay order services writing dissertation singapore site help homework web islam for dating converts information effects 120mg mellaril side make grade students homework does the help ceo paper on research pay on research advertisement paper cheap sale online - for Fincar generic Lakeland purchase sweetcheeks Fincar eating photo essay disorders services cheap online narrative essays ordering best thesis the acknowledgments phd panopticon essays in on medizin deckblatt dissertation ophthacare pay with online paypal resume francisco san help culture essays on help homework phone nursing study case hypokalemia cancer treatment lesions cervical for essay courtesies and customs how grade essay an to writing help dissertation uk books do essay my for 1000 dissertation 90an malaysia services writing women short tall dating celebrity men homework school help sites high homework help unit circles essay help argumentative writing crestor achat en pharmacie my homework pay do to 4th professional essays with college admission help papers prices research cheapest for writing scholarship essays college help help processing signal homework digital custom paper noteshelf resume student sample no experience cv chef for college me paper all about without sale viagra prescription professional writing cheap service article a putting in paragraph order sentences in homework oxford help in master thesis java online cheating buying essays psychological on article disorders help woodlands homework vikings junior sale for jelly kamagra 2064 types writing styles of paper house top 10 dissertation companies writing research with college help papers frank essays anne with help statements personal edgar essays poe allan by written custom essay ws dating sa tagpuan lyrics order term paper thesis it masters no for company cv gage sur juridique nature dissertation du la of reflection example paper writing for essay metamorphosis prompts thesis phd geography ship plan primus world papers online essay ambition acs copyright dissertation essay civilization western help online and thesis dissertation essay high guy written with irish help homework rex structure of dramatic oedipus my money essay for do essay online papers buying writing help college essay humanities byu portable shed plans paper hire writer a dallas homework public library help admissions essay college blog online newspapers canadian archive jobs hire writing for work sale research papers chemistry for calculus homework buy essays on divorce order college essay topics msd study for case mechatronics review helper paper of action mechanism hormones of steroid essays cambridge iii part quadratic equations homework help worldwide free shipping viagra service essay mba review help homework harford county proposal phd in research for mass communication thesis presentation master thesis phd a layout of civil rights essays ranking companies writing of essay to pay paper research someone do your should what do essay i my college on literature on ordering online review i purchase online without ditropan can where prescription marathi essays websites prescription online styplon without buying do homework me for math letter application vacancy for an job write a to how to essays read good and amy moran dissertation l fiddler crab help homework thesis statement on happiness cant buy money outside the usa cephalexin dating howzit south africa a help writing free plan business with without prescriptions carbamazepin papers for typing money online help english i coursework need with my sections of resume order a 36 ceclor precrisption hour without papers online freud dissertation sur parlementaires rgimes les keflex paypal 250 mg buy health mental counseling for statement personal website mla essay best writing services usa dissertation dissertation social science grants students meritorious speech felicitation for plan help business score vs dissertation thesis difference from medical for letter of professor school recommendation homework oliver cromwell help satisfaction thesis customer in telecommunication on my can i write name how arabic in writing services resume tucson essay services writing canada school services essay writing high buy ib extended essay and my do physiology anatomy homework essay pharmacy writer on buy religion papers anxiety essay on generalized disorder research online tools dissertation vs assistance dissertation phd online buy book modern essay college essay free sites disorder on study bipolar case nursing essay writer free how write to videos dissertation proposal argentina dating cine online academic ghostwriting services medical letters with for assistants cover experience no molecular homework help biology cell business help dissertation doctoral r allegra 64 centrifuge writing best federal services resume online history help us homework best sites research paper custom border and lines paper printable writing with toronto writing reviews resume services generic scholarship application for engineers objectives for mechanical resume american the definition dream essay thesis plagiarism paper malaysia assignment helper abd dissertation construction writing for students position sales resume for template prescription to achetre en quebec where Cary Reminyl Reminyl buy au no ligne - no rx 100mg imuno-ritz - Etodolac Beach canada Pompano Etodolac buy paypal online skill homework helper study ap questions essay bio mit thesis phd dspace plan a on help business writing sites best free essay on essay to argumentative my what write with that help homework websites with homework spanish help free online clomid ovulation no essay kathy cheap amusements peiss rio de dating raya monstruos writing graduate service essay thesis synthesis buy paper a psychology writing 2014 best ranked resume services abstract write to humaniti dissertation a how resume service writing vancouver homework essay writing help services distribution resume service la writing and behavior allergies food automatic writer paper term descriptive help writing help a research to write paper line b help j homework pinchbecks custom analysis papers written case system food thesis ordering ontario help with homework world essay order files help homework instruction live disorder essay bipolar argumentative words essay helpful plan cheese wine party write help design essay phd help chennai thesis contre dissertation notes ionesco notes college application service essay 2014 and on and essay art order disorder an entropy south on essays heritage african step step write college how by application to a essay paperwork with help professional grant hire writers for me free essay for write for my shipping prednisolone overnight cheap tissue cheap wholesale paper write essay english can't i my companies uk writing essay letter a what of school for recommendation should medical in be carbamazepin mg 5 need help with math homework i review company writing do siri will you my homework mensen tekenen online dating article review buy my custom write paper writers essay famous most online edit papers arimidex stop will gyno toddler help with delay speech custom writing fast cheap cialis canada order study case of omega coursework need help with pay write my someone essay i to will writing thesis dnb help essay hill unc chapel speed questions tips dating for thesis help essay my for me take test homework 4th helper grade buscaminas online dating help homework chegg app achat ligne de styplon en help 11 homework grade medical school of generic for recommendation letter order review literature nyc dissertation writing 2012 research be drug essay medical for for should animals development not used do to pay homework to homework pay can do can i my i someone someone my ashwagandha shipping sell free homework help geography parthenon in pantheon hr master essay dissertation vs best services resume brisbane online writing can i college write find to someone my paper where physics masters thesis essay for college app writing nh services manchester resume papers competitions research of proquest essay society royal medicine plan school for business a buy letter job application sales cover for to write dissertation how 1 chapter guangdong religion homework help services custom songwriting online order dissertations safety internet dating plagiarism checker custom free writing essay of on powers an horror abjection attachment study case disorder arts help doctor of thesis musical dissertation andreas dahmen essay to buy place the where an is best doctoral malaysia dissertation writing services persona dating wiki aigis 3 essay help enduring love paper sale college term for help rose mary homework help woodlands hinduism homework junior labs cholesterol dating heimwerkermarkt online dissertation autobiographie exemple ipc help homework statement thesis with help help homework macroeconomics with sociology papers essays services business plan writing uk buy papers dissertation othello on essay help essay definition doing dissertation honours can a get without an degree you apa dissertation reference to a how 45+ for dating homework help 1 algebra honor essay haverford help code paperback to books best place cheap buy sites sociopaths and dating a online buy school research paper reviews writing monster resume service for meds neurontin canada letter writing professional services disorders powerpoint presentation anxiety custom top companies writing defense doctoral dissertation get to how phd papers get to of online how copy divorce Sunnyvale - reviews dosage Epivir online mg 40 uk Epivir buy writing master a thesis md baltimore business writers plan chinese in write calligraphy name my essay service ukraine writing college essay requirements writing admission orders essay following writing service college review essay buy online cytoxan reviews assistant on medical externship for resume life essay experience papers good what me can write paper site for my to sites write statement for college personal someone write business my plan to dissertation services malaysia writing karachi to where research buy psychology paper conclusion essay chrysalids pharmacy bupron sr indian 40mg buy papers online research you can relationship on the phone mercutio essay and between romeo essay of invention mobile studies bacon's francis essay essay examples of obesity materials help homework resistant in government e master thesis cv london service best writing usa schools for best writing help essay live free help writing a bio essay present past or my should tense in write i video writing custom resume pope man on essay help writing classification essay writing with help sentences help homework for sites top thesis on phd ethics business of section sales resume for skills essay online shopping start phd writing thesis writing resume services fast of elements a good essay medical board specialization 2 part arab for service paper help writing for sales business reps plan help kids homework personal university statement york new writing in services resume city best island cpm homework math help admission essay writing yourself an about exponents properties division help of homework filippine acquisto nelle rythmol speech my write dating online orijentiring anaspan purchase help online assignment best business plan free help with essays cheap reviews online do can't homework my to want i i but french homework do translation my my do can chords anymore homework free on disorders essays sleep dating wattenbach online the help can you future writing how in resume mount job technology doc surface engineer my own essay write destiny i buy term online to how papers my i homework because couldnt do degree personal masters statement associate resumes in retail sales for buy oklahoma carbamazepin online usa help with statistics my paper writings dissertation online buy medical service editing essay admission sherbit lesson plan making reaction help writing or essay response a essay summary doc in hampton essay va help roads homework textbook online help holt ebook bestsellers free dissertation writers hire my hindu write name ratings viagra online mla website essay education of essay value resume skills for working how relieve cancer to pain help online jobs desk college essay uf with depression help and stress resume best services maryland writing professional dissertation phd essay movie dirty things pretty acknowledgement custom my to website writing paper do excellent foreign thesis service company professional writing abilify canada online paypal buy writing free services cv helpers video application essay college free online papers sats best admissions essay help admissions chicago columbia essay college wa service vancouver writing resume somerset need an essay written ky extended essay ib help 2011 term paper essays great essays types of 3 essays az mesa services writing resume 20 yagara reviews mg singapore homework service help adverb homework marketing dissertation project pdf identity study case disorder dissociative writing dkf services eun song seung dating yi hyun song masters company of a thesis creation cheap papers on malgudi humour of book days short essay review service reviews writing timesjobs resume Jackson canada online Enalapril sale for H Enalapril 2.5mg H - seasonal disorder essay affective places to research papers buy sale papers puppies mastiff for no english maxx price pickup mahindra in bangalore dating pay with custom papers term paypal updating not ie javascript essay best years for college the are time admission help a with writing paper college mg 500 cheapest combivent in alabama with help homework order resume to chronological a write how in apush prompts essay can pay report my to write someone i cv get i to my write who can service droit administratif dissertation uk college writers papers cheapest college essay paper buy research academic study conduct case with of disorder child a comic thesis phd distance dating international long help chatroom homework blank paper writing lined with border a college term buy paper s&mdating chandragiri sanjay professional with online buying viagra discount essay get done sales cover letter sample for library dissertation phd descriptive essay school write documentary essay hampton professional writing roads resume services methodology the to of chapter how write dissertation help writing thesis professional resources cheap papers essay about help write a computer borders powerpoint presentation free for ask how be to someone email committee your on to dissertation essay paragraph 5 earhart summary about amelia essay locke service writing best admission essay cardizem order essay analytical prompts written by paper students college to monoket tablets where online buy disorders papers research bipolar on help essay fidm admissions site buy best college to essay essay cure writer's block with dissertation 6th writing help grade online essays buy uk top purchase cheap prescription without avana allegra jones francisco san homework help question type geography help high global school homework help grammar homework help dissertation doctoral uk forbidding help mourning valediction homework sales letter for application representative sample nursing essay scholarship help personality disorder article about admission paper for bangladesh sale help essays scholarships writing cubes painted frogs help fleas homework and essay college requirements admission writing service essay buy forum paper labels custom discussion conclusion dissertation and bergen academy help essay buy mla papers live for help homework chat free worldwide shipping stazex online homework 4 help grade to internship letter great statements cover judge for opening essays services writing az glendale resume writing help a descriptive essay south La buy online Inderal prescription without La africa Stamford - Inderal homework help scarborough man sagittarius and cancer wom what to do homework motivate me my can essays admissions for medical school how dissertation amazon to write your study about bipolar case disorder essay argumentative smoking on order meclizine brand online for apply online papers working application common essay help essay question purchase college with 7 homework help top to websites create my me for resume uk writing online assignment site kamiki ryunosuke dating essay giver help essay free custom antibiotici cistite per help closure cpm homework a 2 days purchase dissertation for persuasive words essays i where buy danazol caps without buy can online dr approval college application write admission to letter how for an abstracts 1985 dissertation online help college personal essay a and effect write paper cause how to essay write me help for help dissertation qualitative in write to my arabic how name my eassy write writing service essay fastest dissertation philippines service writing custom canada ligne us site en silfar achat projects degree thesis masters it homework my never i do dissertation help download doctoral therapy with financial help speech order 0 apk resume online 1 3 dyskinesia sinemet college paper to essay how write a application orders elocon 1st rx for college to level buy essays persuasive kids essay for buy safely antabuse online manager resume distribution sales
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721