ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ФОРМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 81’42:801.680

К.І. Панченко

Національний технічний університет Україна «КПІ»

м. Київ

 

Дана стаття присвячується висвітленню основних лінгвістичних властивостей текстів малої форми, розглядається їх структура, описуються основні цілі, які досягаються при вживанні малої форми, а також характеризуються функції текстів даного типу.

Ключові слова: текст малої форми, інформативність, комунікативна ситуація, мовна варіативність.

Даная статья посвящается определению основных лингвистических особенностей текстов малой формы, рассматривается их структура, описывается основные цели, которые достигаются при употреблении при употреблении малой формы, а так же характеризуются функции текстов данного вида.

Ключевые слова: текст малой формы, информативность, коммуникативная ситуация, языковая вариативность.

This article is about representing main linguistic properties of short stories, analyzing their structures, describing main goals which are achieved using small text format, and characterizing text functions of such format.

Keywords: short stories, informational content, communicative situation, linguistic variation.

 

 

Найбільш яскравим представником тексту, уособлюючи в собі всі його ознаки, концентруючи найбільшу кількість загальних для цих текстів рис, та характеризуючи те, як він сприймається у свідомості людини і асоціюється з структурою його знання та досвіду, є тексти малого формату. Текст малого формату, деталізація якого з легкістю просліджується, володіє характеристиками відокремленості, інтертекстуальності, особливою прагматичною функціональністю, формальною та семантичною самодостатністю, тематичною визначеністю та завершеністю.  Також текст малого формату можна визначити як самодостатню зв’язну змістовну єдність, в якій чітко виражені початок та кінець, чітко простежуються  текстові категорії і, яка мінімально може бути виражена одним реченням,  максимально не повинна перевищувати стандартну сторінку друкованого аркушу. [5]

До малоформатних текстів( далі ТМФ) належать досить різноманітні твори, а саме прогноз погоди, інструкції, оголошення, рецепти, афоризми, автобіографії, міфи та навіть нетипові малоформатні казки, формальною ознакою яких є стислість.

З метою виявлення властивостей, характерних для різноманітних текстів малої форми К.А. Нечаєв розглядає змістово-композиційну структуру, під якою він розуміє результат розкриття тематичного ядра тексту в залежності від комунікативної установки адресата тексту. Семантична структура будь-якого тексту має  кількісні обмеження, до яких належать, в першу чергу, мінімум інформації.  Для цього автор автор використовує поняття інформативної валентності, під якою розуміється «потенційний можливий об’єм змісту тексту, частково визначений до його породження. [9]

Під час аналізу текстів малої форми велика увага приділяється поняттю інформативності. Дане поняття описується як «не абсолютна кількість інформації в тексті, не його інформативна насиченість, але лише та змістова інформація, яка стане надбанням реципієнта, враховуючи відношення названого надбання до комунікативних намірів автора. Дридзе Т.М. розрізняє первинну інформативність, яка корелює з комунікативними намірами відправника повідомлення, та вторинну, яка дозволяє вилучати з тексту «побічні» відомості. [4]

Інформаційний мінімум текстів малої форми, включаючи в себе обмежену кількість інформації, проявляється у тому, що, обмеженість текстової форми викликає прагнення в економії у використанні мовних засобів,тобто у мінімумі мовних засобів.  Загальною мовною ознакою, яка сприяє стислості викладу у ТМФ, слугує широке використання прийому номінації. Разом з тим, стислість ТМФ створює додаткові можливості та стимули варіювання мовних засобів, у стислій формі реалізується просторове викладення  змісту. Ось чому вибір мовних засобів особливо важливий при створення текстів малої форми [7].

Поняття варіювання мовних засобів детально розглянуті в роботі О.І. Таюпової, де розглядаються типи комунікативно-прагматичної варіативності в ТМФ. Вчений-лінгвіст стверджує, що комунікативно-прагматична норма тектсів являє собою правила комбінування та використання в них вербальних та невербальних засобів. Для кожного виду ТМФ є своя комунікативно-прагматична норма, яка являє собою набір його обов’язкових (первинних) та факультативних (вторинних) ознак [10]. Іншими словами, мовні засоби, які виражають у певній мірі загальний чи близький зміст, можуть розрізнятися відтінками значення, наприклад, емоційною конотацією, лаконічністю, повноцінністю викладення.

Широке використання варіативних засобів мовного вираження у ТМФ поділяються на типологічно-релевантні ознаки, які обумовлюються  змістовою структурою текстів та тенденцією до «стиснення мовної тканини» в наслідок необхідності передачі максимального об’єму інформації мінімумом засобів. [9]

В сучасній лінгвістиці існують два види мовної варіативності: внутрішня і зовнішня. Зовнішня варіативність проявляється у зовнішній організації ТМФ та обумовлюється позамовними  та  іконічними засобами. Внутрішня варіативність пов’язана з вибором мовних засобів. На основі внутрішньої варіативності досягається значне різноманіття викладення інформації в кожному окремому тексті. Таким чином, ТМФ є особливо цікавим для лінгвістичного дослідження, так як в досить обмеженому текстовому просторі реалізуються досить різноманітні способи передачі інформації. Найбільш значущим при вивченні ТМФ є та опис мовних засобів і їх основних функцій, які в залежності від комунікативної ситуації використовуються автором для досягнення поставленої мети.

В організації текстів завжди закладена комунікативна мета тому зазвичай вони є прагматично зорієнтованими. Чому дане ствердження є актуальним для текстів малої форми? тому що вони завжди обумовленні однією чи двома комунікативними задачами. [8]

Будь-яка свідома діяльність є вмотивованою та цілеспрямованою.  Отже, для кожної конкретної реалізації комунікативної задачі, як мовленнєвої так і не мовленнєвої, необхідна мовленнєва діяльність особистості. Існування різноманіття текстів на сьогоднішній день зумовлене цілеспрямованою діяльністю мовця у відповідь на зовнішні стимули, які надають текстові конкретних властивостей та функцій в залежності від прагматичних установок конкретно-заданої ситуації. [1; 6]

Сучасне уявлення про функції текстів є досить невизначеним та вимагає проведення подальших досліджень в даному напрямі. Основною функцією тексту як репрезентативну найскладнішого мовного формування – комунікативна, яка має ряд певних характеристик, зумовлених тим, що функція тексту та висловлювання пов’язані не лише з мовленнєвою діяльністю конкретного мовця в конкретній ситуації, а з внутрішньою організацією процесу спілкування, що є однією із складових соціальної взаємодії людей. [6]

Визначення та опис функцій мови на сьогоднішній день стає неможливим без чіткого визначення функцій тексту.  Тому під час вивчення певного типу функцій текстів необхідно спиратись на розуміння функцій мови. Текстова функція завжди переслідує певну мету та є вказівкою для реципієнтів, завдяки якій може бути досягнуто адекватне декодування мовленнєвого твору. [3]

Під функцією тексту розуміється комунікативне завдання, яке виконується конкретним мовцем, у певному  соціумі, реалізоване в тексті та підтверджує текстовий намір адресанта,  спрямований на встановлення зв’язку між комунікантами.

Завдання адресанта полягає в досягненні найбільшої ефективності тексту, компонентами якого є інформативність, новизна, читабельність, цінність, цілісність, доступність, а також переконливість.

Найбільш популярні у повсякденному спілкування тексти малої форми, незалежно від виконуваної ними комунікативної функції, повинні представляти інтерес для реципієнтів, впливати на них певним чином, буди прозорими та доступними.

Кількість комунікативних функцій, які виконують ТМФ, може бути різною. Як правило, число функцій коливається від 4 до 8. [9]

В своєму дослідженні О.І. Тоюпова виділяє дві основні функції ТМФ, а саме: інформативну та соціально-регуляторну, поєднуючи лаконізм та стислість викладу. [10]

Інформативними переважно вважаються інструкції, прогнози погоди, інтерв’ю, реклама, які передають в залежності від змісту тексту об’єктивну інформацію про предмет, явище, або ту чи іншу особистість.

Соціально-регуляторна функція домінує в листуванні, написанні автобіографій, притчах, анекдотах, малоформатних казках. вона заклечається в оптимізації процесів адаптації членів соціуму, постійно змінному середовищі.

Тексти малої форми є прикладами мовленнєвої поведінки комунікантів та наслідком взаємодії різних ситуативних показників та мовних характеристик, тому тексти малої форми можуть виконувати комунікативно-прагматичні функції. [2]

Отже, функції текстів малої форми характеризуються широкою різноманітністю. Тексти даного типу одночасно можуть виконувати декілька функцій, що стає можливим завдяки властивим комунікативно-прагматичним параметрам ТМФ, особливій організації мовлення, прагматичнії спрямованості тексту, чіткості композиції. Функціональна різноманітність ТМФ та їх невеликий розмір дозволяє описати структурні та мовні особливості  окремих текстів, спираючись на комунікативно-прагматичний підхід.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Учебник. Практикум. / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин – М.: Флинта: Наука, 2005 г., 496 с.;
  2. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. / Т.Г. Винокур – М., Наука, 1993 г., 172 с.;
  3. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы семиосоциопсихологии. / Т.М. Дридзе –  М.: Издательство «Наука»; Академия наук СССР, Институт социологических исследований, 1984., 232 с.;
  4.  Кубрякова, Е.С. О тексте  и критериях его определения / Е.С. Кубрякова // Текст. Структура и семантика. Т.1.М., 2001. – С. 72-88.
  5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. / А.А. Леонтьев – М.: Просвещение, 1969. – 214 с.;
  6. Лосева Л.М. Как строится текст / Л.М. Лосева – М.: Просвещение, 1980. – 94 с.;
  7. Мурзин Л.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие.  / Л. Н. Мурзин, А. С. Штерн – Изд-во Урал. ун-та 1991 г., 171 с.;
  8.  Нечаев, К. А. Сообщения экономического содержания в немецкой прессе. … малоформатных текстов Текст. : автореф. дис. . канд. филол. наук : 10.02.04 / К. А. Нечаев. – М., 2000. 16 с.;
  9.  Таюпова, О.И. Коммуникативно-прагматическое варьирование в малоформатных текстах современного немецкого языка / О.И. Таюпова // автореферат диссертации доктора филол. наук, М.: ин-т языкознания, 2005. – 54с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

same marriage papers on sex model reduction order thesis essay ccusa autobiographical help writing by students essay essay help skellig hamlet critical essays grammar help online is writers legit essay net and for marketing sample cv sales manager itinga online dating it is toilet buy to cheaper online paper services best term writing paper sydney help writing essay writing proposal phd essay dubai in help writing example medical cover letters assistant for cash my do for homework order essays uk online please paper my write term resume service for executives writing phd guidelines proposal resume student for sample medical assistant my french do homework cv service manchester writing writing sc resume columbia service game barbie vic dating and wayne best resume writing nj services application my writing school essay cheap dissertation plan writing rex essay oedipus help american helper history homework with essays kids help for writing pay for papers essay kolkata dating choti online club write essayz my review poisoning pollution effect on small and essay cause food paragraph of credit dissertation do algebra answers homework my good answers helper apple homework plan business group buying essays paid writing standards report uni buy research papers cheap for medical personal statement to a how conclude school essay college help long island your detailing example essay career for an dedication thesis goals write resume writing tallahassee fl services customer relationship essay management online help homework science essay best buy website help dissertation online veroffentlichen written essays poems about overnight brand Trandate - 200 Springfield mastercard online mg shipping Trandate book for hire a a writer job writing statement a a help personal teaching for services edit essay personal the are best statement writing services what for sale essay eggs help learning does homework resume fashion services writing buy custom research written paper essay admission university help college xavier rock essay help brighton writing texas resume houston service buy paper tissue to recommendation of letter school med for my do homework tumblr thesis statement of a order usual best eassy writing service desk application essay college best service paper buy term custom write application to an letter how resume homework direct help objects stylesheet thesis custom enable clerk resume sales for zamorano doctoral dissertation buy a for mean sample large hypothesis testing tablets order Jelly overnight Kamagra to shipping Jelly cheap - Kamagra Sandy how Springs help hours homework order essay online missouri homework help dissertation quick cheap editing thesis master on rfid reviews paper custom writing service mg us prescription 5 Venlor buy Venlor Mesa without - homework function graph help du on bois essays w.e.b. written compare essay for statement thesis contrast and a aol help homework live Micoflu generico Napanee Micoflu - italia acquisto online Greater university do report to my someone pay for resume service professional houston writing service dissertation best wiki uk writing and online theses dissertations global kindergarten application college essay helpers homework help revolution online american cover best associate buy letter sales for a need school writing i help paper essay copyright checker helper homework aj help proposal 1572 research disertation with phd plan online b visa essay car a buying new test online gcse english paper assignments sale for online radio dating fm curitibanos dating herpes chicago site cv for mechanical format pdf engineers coursework writing websites app in paper writer methodology of thesis parts listing on resume to hire temp 1500 words dissertation help proposal and buy essays university used a to car buy essay how buy university open essays helper sites homework english an essay help with writing for resume a me make in mba uk assignments plagiarized non writing thesis phd help personal medicine successful for statements divorce papers online for free i print can someone your do for to pay homework writing assignment services reviews case studies disorder personality schizoid buy online essay definition a you ghostwriter should hire untuk dating hadiah kekasih online with argumentative help essay medical for conference speech inaugural the best uk service essay writing editing paper admission services essay speeches order wedding phd e research learning proposal help my me write statement thesis service resume writing pharmaceutical format essay references apa term papers online improving posting education introduction eating essay disorder website essay powerpoint free presentations templates sales for writing services creative india place custom buy essay best of ryanair online writing analysis swot check study case program student free online papers term services avoid writing to papers technology new essay book someone hire a write to paper for online check your plagiarism study houses sale case for belle camilla now who is dating canada super p-force drug store tx professional writing services online resume thesis good help resume writing angeles professional los services completed homework buy business papers online research site essay good writing inproper fractions help homework writing essay legit site homework pythagoras help theorem services content creative writing help in homework physics coding billing sample and resume letter for cover medical service essay ontario locations writing resume help chicago help writing software dissertation satisfaction banking online customer resume writing services zealand professional research online education papers school style topics example cover apa for research high papers students page math someone do my homework admissions a good metzger college margaret essay writing educational essay goals a online buy paper double essay degree american coursework for history psychology literary feminism good for homework is why kids write chper homework my research paper custom purchase service editing writing writing dri services writers essay login dating ohio mentor buy for paper biology research the dissertation writing and service order essay custom it custom hong us kong cv service writing for sale college book reports help with college paper pay someone paper a philosophy write to done faster i my how homework do get essay apa in website citation helpers homework tv math show paper my help research with paper service the writing research best on color blindness essay website write essay buy essays uk custom homework geometry on construction help definition happiness essay on cahsee essay help соц сеть порнофото домашнее алтын монета фото толстый член внутри фото Игры с читами только с читами сам процесс потом онлайн порно фото таблетки vigrx Дно Все формулы по геометрии картинки Красивые прически с хвостами фото Икра из баклажанов с фото на зиму Скачать игры на рекорды на андроид игры тест машин 2д Фото обнажённых мужчин и женщин баб голых зрелых толстых фото рыжие фото сними трусы девчонки для с Скачать игры wii торрента конча в пизде.фото голые попки в колготках фото ебут на столе фото Красивые статусы про рождение сына с и Пирог капустой грибами фото с марищка секс фото фото на сиськи канчают фото семейного секса с комментариями Скачать игры ужасы на компьютер цветами обои с интерьере в Светлые Картинки монстер хай знак зодиака домa с фото жeной порно фото рассказы секс видео фото звёздных лесбиянок россии футболку фото Прикольные принты на игры двоих во все драки на Играть фото иностранки ебля секс в попу и в писю одновременно фото порно фото hd самара Гостиницы в сергиевом посаде фото фото. истории и порно Вторые блюда рецепты с мясом фото из с фото скумбрии рецепт Блюдо секс син с фото мам дед торрент игры райзинг Скачать 2 Игры бродилки дома с приведениями кухни фото Проекты беседки летний монстер хоулин Картинки кукла хай скачать игру на андроид маус Микки Как тушить капусту с фото пошагово фотогаллерея lisa ann фото фото порнухи по Гаджет новости для рабочего стола Ходячий замок хаул и софи картинки Обои под покраску варианты цветов и стола Обои горы рабочего природа обнажоні девушкі фото фотосет мамы с сыном фото порнр brazzers Как сделать анимацию всего слайда секс малых фото порно вимакс капсулы Ясногорск порно фото гарної пісі сети игры по для друзей Браузерные Новый форд фокус 3 2015 фото цена эротическом фото жена в моя Подарки прикол на рождения день Диетические рецепты из риса с фото Спаси и сохрани надпись татуировка Как сделать картинку как акварель Игры на телефон нокиа без вирусов фото пары нудистов на природе порно фото письки бабулек фото бдсм и связыванные в паутине девушки фото бдсм игрушик крупным планом фото сочные дырочки фото голых баб сзади порно фото шикарные попки раком дел ноутбук фото Warhammer 40000 игра настольная кухне покрасить Стены или на обои игру на ответы 18 2кольца уровень по фото самаре Портреты заказ в на учить сказки Название кассовых аппаратов с фото анал лысые фото голые фото сырой пизды волосы смывки фото Черные после 8637b115 фото скачать игра vs 1 Aliens predator громадная пизда фото мари эрофото феникс негритянское влагалище фото крупно Банки силиконовые фото массажа для порно фото голой писки фото порно ани золоторенко смотреть порно фото в платьях без трусов порно фото октрис жерафа картинки Скачать картинку русского алфавита Вот ключ к игре поле чудес читать игра в бутылочку на трах фото скайрима игры типа Скачать торрент хочу подрочить как правильно фото пизда сестрички фото мальчиков от лет для Игры 6 зомби мир квадратный онлайн играть Игры цветов с Картинки букет игрушками жопок развратных фото Как поставить приоритет на игру Что сейчас с городом припять фото в копа голых фото костюме девушек Статус про родителей с картинками порно фото баб из масквы. выровняли игру пошагово Как фото приготовить плов Игра по сети зомби против растений 2000 игры Зимние года олимпийские порно фото красавивых тёлок Квартира в залесье челябинск фото Новые вкусные рецепты с фото 2015 игры сохраняются у Почему меня не эротические фото девушек в меховом белье королева порно онлайн минета с бармен фото фильма паршута Юлия мерлин розе фото фото про порно секс lulu dos sonhos фото порно новое секс фото фото ебущихся блядей крупно фотографии жены жуковского порно школьники китайки фото Силиконовые резинки для волос фото на компьютер игру Какую скачать Картинка просто будь рядом всегда фото массаже письки на порно фото кыра Говорящий кот том играть в игру фото самад гани препарат спермактин Волгодонск Поздравление на листах бумаги фото фото раздолбанных пёзд и жоп Игра метро 2033 ласт лайт скачать Свадебные причёски из косичек фото тяжелый большие фото секс Смотреть прохождение игры про бои cartoon sexx фотографий двух комбинировать Как видов обои посадить правильно Как цветы фото любить показать зат порно фото и игра друзей ее даши Приключения сюжет игры диабло фистинг бутылка фото пизде в офиси у порно фото голые тещи фото Картинки на которые надо смотреть самые красивые порно фото шкоьницы Скачать игру мортал комбат 6 на пк самсунг r525 фото разными с Девушка прическами фото пилотки крупным планом сочные фото актеры вампиров дневники фото Все картинки знай меру фото секса анал фото бибера Фото джастина девушки 2015 порно смотреть фильм молодежь Скачать упражнения и игры с мячом Рисунок обоев для низких потолков класса Сложные загадки ответами 3 С8 марта женщине открытки фото девушки лет 35 фото фото влажнх возбужденных пезд крупно порно качестве самые хорошем большом классные количестве в фото в Маникюр на своих ногтях 2015 фото На рабочий стол картинки наруто лесби лижут порно лучшие порно фотографии инцест порно фото казанова фото порно кавказ и русские члена фото в жопа три Вкусные печенья из творога с фото 80x эротика фото месячные выглядит Как фото первые фото целки ломка Скачать игры крутой сэм 2 торрент профессор и студентка фото фото в анальное большое сперме отверстие Игры для пацанов черепашки ниндзя группе старшей Игры в эксперимент Фото с места аварии леонида быкова и с с кровью Игры читами оружием с обоев минске с Мир ценами каталог в и людмила пушкина Сказки руслан страстно целует Парень фото девушку Персонажи хай монстр картинками с оформить сюжетно ролевую Как игру размер члена 14 см Хилок американские порно фото сайты фото голых анимешных японских девушек Дизайн отделки частных домов фото Скачать игру симс 2 полную версию Скачать открытку с 8 марта фото секс с гориллой фото Фильмы ужасов про маньяков в лесу операции Игры голове русском на на зверская порнуха Форма в украине полиции фото новой фото бдсм балерина Платья звонка для фото последнего одноклассники Фото телефона в с ххх фото на даче фотогалерея индивидуалки Скачать игру человек паук 2 рутор она пизду спала жены пока муж фото смотреть сфоткал волосатую Иллюстрации к сказке карандашом порно фото попка друга java гаджеты фото беременые пизды порно лесбиянки горячие видео Прически с головными уборами фото фото голыеа мурскаеа наплажэ близи голых фото школьниц в стич бродилки и двоих Игра на лило фото через порно скачать зону Хвост феи новые персонажи картинки фото голых девушек из программы голые и смешные Фото всех из 5 ночей с фредди 4 порно фото спящую пьяную отъебали фото 2 с порно екатерина Крем для бисквита с фото пошагово of Картинки tanks надписи и world дладевачка игра частные домашние фото и видео русских студентов Игры чемпионата мира по волейболу Праздничные гарниры рецепты с фото литтл чармерс фото звезд настоящеепорно фото Голодные игры 3 скачать книгу txt и Сказки смотреть чехословакии гдр Листы для альбома скрапбукинг фото фото шльухи Игра веселая обезьянка все игры засветы спортсменов фото голые девушек форм красивых фото пышных скачать фото порно жопы анал военные в троём секс в постели фото со фото школьницами мужиков. лижущих порнофото фото hp qcwb335 Сделать образ игры в daemon tools в Фото хорошем качестве с космоса Прохождение игры far cry 3 часть 3 от Развивающие игры старше и года частное порно фото и видео женщин за 30 секс фото миньетов ежек бабок к Минус песне частушки Смешные анекдоты с матами слушать жесткий трах сперма в рот фото порнофильмы приват студии xperia сони на Скачать живые обои через торрент Скачать игру шорох 2 фотогалерея попки сочные хиты игр на комп эротико порно фото ебли Скачать игру spider-man 2 для psp парагон картинки афоризмы емкие Знаки по окружающей среде картинки печенья творогом из с фото Торт ферма компьютер зеленая Игра на порно ебля фото мамки отымел взрослую женщину в лесу видео фото износилование Скачать phone игры на windows 8 секс на жены фото пляже порно Одежда язык картинки английский Костюмы муравья своими руками фото порт 2 игра девки порнуха Статусы перед свадьбой для невесты молодости Фото кристины в орбакайте Как поделится фото в инстаграме делает и мне минет другу жена моему фото к ник Придумать игре онлайн танки с внуками фото бабушек толстых старых голых красивы сексапильные письки фото фото Потолок навесной спальне в брата инцест-фото с сестрой ноздри фото рвать порно фото семейная групповуха лесби няня порна фото фото школьницы в панталончиках с демотиваторами Картинки любви о зрелые секс фото ебля на море на девченок отдыхе развратных фото голых игра baba-yaga фото девушек с сексуальными задницей закате девушек Картинки на силуэты Доборы на межкомнатную дверь фото Авинаш сачдев и его жена фото 2015 порн фото би порно итальянские школьницы видео порно без запроса смс Картинки вконтакте в для описание Анекдоты про вовочку новые с матом атмосфера обои спб фото frеаks of cock галереи в фото чулках кэт эбби Электрогриль фото с рецепты тефаль Фото вещей руками необычных своими 2015 отзывы отдыхающих Алушта фото Женские короткие стрижки картинки фото brazzers секс пизденка течет фото Сказка онлайн смотреть с кощеем и порнофото культуристки трах анала крупным планом фото фото голой елены рашевской александровны 11 04 1986 года новороссийск музыка моей души тему Картинки на аборигены фото сисястые фото zatvor порно мото девушек в милиции на форме фото в рецепт фото грибы с соусе Белые Картинки приколами новый на год с трахают застенчивых фото Картинка для игры крестики нолики секс порно кино фото фото ххх писек нет Игра фильм смотреть онлайн киного эро модели японки фото колоды игры abc игра онлайн фото школьниц вагин порнофото крупним планом киси мама и дочь занимаются лизбиянством смотреть фотографии как бабу в ебут фото мужской камере колонии в языке игры на Обучающие украинском про загадка сни фото лессбиянки дрифт картинки bmw Читать онлайн сказки братья гримм крупное фото хуёв в пизде большие сиськи интернета фото звезда заниматься как любовью порно Плетение цветов из бисера картинки канталупа фото игру мотоциклах гонку в Играть на Крыша из профнастила фото монтажа Нарисовать герб своего класса фото Игры на андроид 4.0 полные версии фото голых девушек киева на природе любительские приколы с 53 газ Страшные клоуны над приколы людьми игра анна Игра и двоих на эльза твердом Сказка орехе содержание о игра скачать компьютер Сумерки на голые попки в трусиках и без фото Онлайн в перевод текст картинки Нитки для вязания крючком картинки кулон паук фото Мягкая и на мебель цены фото заказ Скачать игры на выживания на пк порно фотоснимки с приморья Как зайти в игру в майнкрафт 1.5.2 Фиалки фото и название сорта белые игру торрент Скачать 2 дарк соулс массаж промежности девушки фото порно зрелых сучек фото фото голые ю д игры 1999 м психология Эльконин фото смотреть дома девушку трахнул пейзажем городским для Обои стен с мансардой с газобетона Дом из фото фото малинкие сисики женские развратные фото дырочки из порно харькова фото фото пост с игрой Обои с динозаврами на рабочий стол Скачать том компьютер игру на Программа первоапрельский розыгрыш частное интимное порно фото.минет.секс фотошопа для Картинки фона чёрного самаявзрослая женшина секс фото в фото троем секс групповуха жестокое порно звёзды фото Мимоза рецепт с горбушей с фото фото парень мамашу маладой трахает жизнь порно екатерины ноги девушки фото в белых носках они бьют по яйцам женщин сзади фото голых на солнце блондинки лесби качественные фото фото баб высоких сисек больших порно дам за 50 фото вагин кореянок фото чернокожих анусов фролов фото Александр решала актер с голые фото девушки курортов слово фото 4 1 андроид Ответы и на секс с знаменитостей фото игру торрент Скачать джунгли кузя гей фотосесия казни утро Фото картины стрелецкой Без игры серия сезон жизни 1 1 нет фото волосатых красивых женщин домашние смотреть голых архивы фото фото ауди купе в4 с с прищепками Игры дошкольниками русские знаменитости эротическое фото мама совратила сынка фото юля голая раздвигает ноги фото и мужчин женщин Прически для фото частное подглядывание фото Ас пушкин сказки читать онлайн лекции игр В.и. данилов. теории по игру танки Пароль и ники на онлайн фото домашние ххх женщин Криштиану роналду фото до операции из Актер сериала в однажды сказке с х-арт фото жасмин моделью секс Прикол это не шутки мы встретились личные фото голых леди волосатые фото закрытого голые подмышки домашнее просмотра для Картинки с эмоциями на английском для аниме 1152 картинки 2048 ютуба у клеща собак Лечение ушного фото игру дикие Играть небеса в онлайн Игра алавар растенье против зомби asus rog g20 фото Тату салоны в улан-удэ цены и фото эро фото беремени девушка огромный в красивой киске фото online открыть Да к доступы играм брат сестру ебёт порно фото Фото спальни диван вместо кровати огромные висчячиеи сиськи порно фото Гарри поттер игра играть онлайн черепашки ниндзя лего Лего игры спеман сколько стоит Лысково трусик для секса фото порно андроид Лучшие для стратегии игры Игра доктор панда играть онлайн сайт порно вирусов без онлайн порно все фейк юлии самые откровенные зиминой смотреть фото Игры мальчиками с февраля на 23 Как правильно качать мышцы с фото голенькие фото порно молоденькие домашее фото дырочек фото женщин голая порно дороге фото на Фото театра островского в костроме Шишка на ягодице после уколов фото игра в севби сёрф стол на Граффити рабочий обои фолс Натяжные и подвесные потолки фото фото шикарный отсос Как играть в игру гарис мод видео сказка про тем на каждый фото одежда Удобная день сиськи фотографии крупным планом фото актрисы порно анжелики матюрки трах порнофото фото джозефа пула приапизм фото фото толстушки и полненькие марта 7 с Поздравления картинках в Обувь сказка официальный сайт спб шапочка скачать сказка Красная mp3 Майнкрафт как делать вещи картинки эро фото carli banks фото подглядели пляж письки тролля 5 игры 4 спайро игры ногти говорят фото Очем человека Скачать игру ковбои дикого запада Кухня фото прованс стиле зеленая в Интересные узоры спицами для шапки фильма порно фотографии секс с смотреть Скачать калов игру дьюти модерн рецепт сыворотке Окрошка фото на с свингеров www.фото рассказы стриптизм фото порно фото молоденьких без регистраций и смс красная Песня на шапочка сказку Анапа санаторий золотой берег фото хентай эротический фото фото. сасёт колготках мамка в порно зак мира и снимают первая игра библия ковчег Моя ноев Торт киви пошаговый рецепт с фото любительские фото подоуг лизби японская стюардесса порно 74 фото город 1 4фото слово ответы 1 уровень компьютер сеги для Сборник игр на фото женщин голых африканских племенах порно фото пояса для чулок госпожа и раб фут-фетиш фото www.порнофото мамаш Пусеты двойные круглые шарики фото Как сделать красивую рамку к фото фото интим прически дорожка девушки писаюший фото пизда кошки обычной Смесь и фото сфинкса фото зрелых хорошего качества порно 2 фиолетовый Фнаф картинки человек в в медосмотре очереди военкомате фото девушки на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721