ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ОБРАЗІВ У КОЛИСКОВИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ПІСНЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’367.4

 

                                                                                           С. Є. Панцьо,

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

 

У статті демонструється лінгвалізація ключових образів у колискових лемківських піснях. Простежуються особливості вживання та їх символічний потенціал. Звертається увага на символізацію рослинного і тваринного світу в аналізованих піснях, визначається роль матері та батька у вихованні немовляти.

Ключові слова: забавлянки, звертання, колискові пісні, образ, рослинний і тваринний світ.

В статье демонстрируется лингвализация ключевых образов в колыбельных лемковских песнях. Прослеживаются особенности употребления и их символический потенциал. Обращается внимание на символизацию растительного и животного мира в анализированных песнях, определяется роль матери и отца в воспитании младенца.

Ключевые слова: потешки, обращение, колыбельные песни, образ, растительный и животный мир.

In the article demonstrates linhvalizatsiya of key images in lullabies Lemkos songs. Peculiarities of use and their symbolic potential observed. Attention is drawn to symbolization of the animal and vegetable kingdom in the analyzed songs, the role of mother and father in the upbringing of the baby is determined.

Key words: zabavlyanky, appeal, lullabies songs, image, animal and vegetable kingdom.

 

Народнопісенна мова, її образність, символіка привертали і привертають увагу багатьох науковців. Мовознавці вивчають синтаксичні форми, звороти, словотвірну структуру слів,  їх емоційність насамперед як стилістичні засоби української пісні, як народнопісенні символи. Дослідниця мови народної пісні С. Єрмоленко зазначає, що «є такі грані словесної структури, специфіка мови, які найповніше розкриваються на прикладі народнопісенної творчості» [4, с. 123].

Символіка, образи українських народних пісень були об’єктом вивчення сучасних мовознавців: В. Кононенка, С. Єрмоленко, В. Жайворонка, Н. Данилюк та ін.

Культурологічну значущість образів, символів лемківських пісень розглядали Л. Вакарюк, Н. Лісняк [2; 7]. Мовні образи народнопоетичної творчості лемків стали предметом наших зацікавлень. Матеріалом для аналізу послужили друковані збірники лемківських пісень та власні записи. Дослідники підкреслюють важливість народнопісенного фольклору. Він як центральний жанр усної народної творчості активно вбирав у себе події історичного й соціального життя українського народу [4, с. 124]. За народними піснями не лише вивчається доля людей, їх побут, праця, життя, а й емоції, почуття, втілені у словах, словосполученнях, реченнях, наявних нерідко в невибагливих сюжетах.

Життєвобуденні картини народної пісні відбивають навколишній світ з його морально-етичними правилами. Їх пізнання і засвоєння відбувається у ранньому дитячому віці насамперед через колискові пісні, забавлянки. Як і в загальнонаціональній народнопоетичній творчості, у колискових піснях, забавлянках лемків центральними виступають образи дитини і матері. Образ дитини змальований через представлення, уяву матері зазвичай із використанням означень-епітетів та інших образних засобів. Поетичний образ дитяти виступає у формі звертання, найчастіше звертання-словосполучення, котрі використані як у прямому, так і в переносному значенні. У ролі останніх є переносно  вживані слова бобуньо, голуб, квіток, лелия, пташок, ягідка. Наприклад: А люляй мі, люляй, / Мій сивий голубе; Люляй же мі, люляй, мій квітку молодий [1, с. 418]. Звертання несе в собі зміст строфи – любов матері до немовляти. Наприклад: А люляй мі, люляй / Пренайкращий пташку [1, с. 418]. Дослідники зазначають: «Звертання в народній пісні є фактично словом-характеристикою.., у ньому відбиваються усталені асоціативні зв’язки з образами рослинного і тваринного світу» [4, с. 221].

Зазначимо, що в колискових піснях лемків справді здебільшого вживаються естетизовані звертання за асоціацією з рослинним і тваринним світом. У звертаннях-словосполученнях голуб сивий, рожевий квіток, квіток молодий, ягідка розкішна, бобуньо маленький, пташок премилений, пренайкращий пташок та ін. відчутна емоційна оцінка. Як бачимо, звертання  побудовані на усталених асоціаціях: дитина – квітка, дитина – ягідка, дитина – пташка, дитина – голуб. З-поміж них традиційним є зіставлення з голубом, і, як зазначає В. Жайворонок, «це вираження любові й ніжності; …символ доброти, чистоти» [5, с. 143].

Зауважимо, що саме поєднання назв рослин, тварин з прикметниками-епітетами виступає ознакою зовнішньої і внутрішньої краси дитяти. По суті у прикметниках пренайкращий (пташку), сивий (голубе), рожевий (квітку) закладена народна уява про красу. Краса природи переноситься на красу дитини. Разом з тим у колискових піснях лемків натрапляємо й на такі асоціації, що ґрунтуються на незвичних зв’язках: дитина – біб. Пор.: Ей, люляй мі, люляй, сиви очка стуляй, / Я бим стуляла, кебим сиви мала. / А я мам сіреньки, бобуню маленький, / Буду ти співати – а ти будеш спати [1, с. 421]. Низка словосполучень на позначення дитяти забарвлена означеннями-прикметниками, означеннями-займенниками, серед яких наявні й такі, котрі вжиті в прямому значенні: мале дитя, дитятко маленьке, син молодий, синочок мій, синок младий, моя дитина, малой пахоля. Використані звертання-словосполучення та слова (дитя, доня, син) підсилюють віддану любов матері до дитини. Пор.: Ей, люляй мі, люляй, моя ти дитино, / Я бим тя не дала за токайське вино [1, с. 422]; Ой, сину, мій сину, я про тебе гину, / Ни во дни, ни вночи – нигде не спочину [1, с. 420].

У колискових піснях яскраво виступає образ матері, яка, сповнена любові до дитини, не лише дбає про її міцний сон, про її здоров’я, красу, а й про прищеплення немовляті кращих рис – чуйності, доброти, працьовитості тощо.  Наприклад: Люлю же мі, люлю, під зелену дулю, / Дуля ся розвиє і тебе прикриє [1, с. 420]; Люляй же мі, люляй, / Дітятко маленьке, / Дітятко маленьке, / Красне, білюсеньке [1, с. 418]; Усний же мі, усний, великий виросний, /  Великий як і я, білий, як лелія [1, с. 417]; Люляй же мі, люляй, мій сину молодий, / Як ся постарію, подаш мі хоц води [1, с. 420]. Отже, звертання – це не тільки епітети, образи, це, як засвідчують дослідники, народна мораль, яка випливає з картин природи і людського життя [4, с. 216].

Мати дорожить дитиною. Вона співає їй: Буду ти співати – а ти будеш спати [1, с. 421]; Мати доню колисала, колисаючи співала [1, с. 422]. Мати – невтомна трудівниця. Вона трудиться біля немовляти: Я тебе нагодувала, і сповила, і приспала. / Колишу тебе й співаю: спи, дитино, баю, баю [1, с. 422]. Мати заохочує дитятко до міцнішого сну, обіцяючи при цьому вшити кошулю, вшити кабатик. Наприклад: Люлю же мі, люлю, вшию ті кошулю, / Вшию тобі зо дві, лем мі люляй добрі // …Як ти будеш спати, вшию і кабатик [1, с. 417]. Використані говіркові лексеми кошуля (сорочка), кабатик (верхній одяг) показують побут простих людей-лемків.

У колискових піснях звучить мотив постійної зайнятості матері, яка, колишучи та присипляючи дитину, водночас думає про клопотання по господарству. Тому в колисанках доволі відчутним є спонукання дитяти до сну. Пор., наприклад: Колиш же ся, колиш, колисочко сама, / Жеби я си пішла до роботи зрана [1, с. 420]; Ой люляй же мі, люляй, / Кед мі маш люляти, / Бо я тебе не мам коли колисати [1, с. 418].

У дискурсі досліджуваних пісень підкреслюється роль рідної матері у вихованні дитини. У пісенних рядках вживається словосполучення рідна мати, протиставленням якому виступає чужа. Для підсилення важливості догляду  за дитиною рідної матері  використано таке застереження: … добрі тобі спати, / Поки тя колише / Твоя рідна мати. // Але як тя буде чужа колисати, / Буде ти, синочку, колиска скрипати [1, с. 421]. Словосполучення рідна мати повторюється в кількох піснях: … ніч підходить, треба спати, коло тебе рідна мати [1, с. 422].

Антитеза пронизує колискові пісні, бо протиставляється рідна мати чужій (мачусі). Народ оспівує матір, яка дбає про здоров’я дитини, вже з колиски прищеплює їй кращі риси, задумується про виростання в благополучному родинному колі.

У колискових піснях зрідка випливає образ батька, який по суті майже не бере участі у догляді за немовлям, а дбає про добробут. Пор. у пісенних рядках: Люляй, люляй, сину младий, / Пішов отец на розгади. // Пішов, пішов розгадати, / Чим тя має виховати [1, с. 421]. Водночас батько дитини не завжди є прикладом для сина. Елементи виховання дитини на поганих вчинках батька закладені у такій строфі: Люляй, люляй, синочку мій, / Не буд такий, як отец твій. // Бо твій отец гультаіско, / Пропив в корчмі сорочиско! [1, с. 421].

Як справедливо зазначає С. Єрмоленко, «колискова пісня призвичаює дітей до навколишнього світу – до побуту…  Вони…вчаться через пісенні ситуації уявляти й свою участь у житті дорослих» [4, с. 134]. Пор.: Люляй же мі, люляй, моє мале дытя, / Бо я з тобом піду до гаю по квітя [1, с. 418]. Особливо яскраво це представлено  у колисковій забавлянці «Ей беньки-бубеньки», у якій «будеме печи колачи… / Будеме давац убогим… / Жеби ся за нас молили…» [1, с. 420]. Світ природи зазвичай у народнопоетичній творчості набуває різних значень. Тварини, рослини виконують роль мовних знаків духовної культури. Усі домашні справи приписуються птахам, тваринам і навіть звірам. У колисковій пісні «Як кральова сова» маємо нанизування образів: кральова сова, сестриця-лисиця, курочка з когутом,  кабан, вівця, гуска, гусак, ведмідь, вовк, коза, каплуни. Усі тварини і птахи працюють – молотять жито, носять до млина, печуть хліб, «медвід газдує», а по закінченні роботи веселяться (вовк з козом танцює). Ці образи символізують мудрість (сова), хитрість (лисиця), родинність, сімейність (курочка з когутом), працьовитість (каплуни), господарство (кабан, вівця), хазяйновитість (гусак, ведмідь), веселість (вовк, коза).

Зауважимо, що у колискових піснях яскраво виражена релігійність лемків. Сакральна лексика представлена такими лексемами: Син Божий, Бог, Ангел. Пор. у пісенних рядках: дітина од Бога; Ангел тя збудит, / Він тебе рад видит [1, с. 418]; Пан-Біг тебе приспит, / Син Божий тя збудит, бо дітину любит [1, с. 420].

Образ дитини, спонукання немовляти до сну пов’язані з очима. Лексема очка поєднується з прикметниками-означеннями гарни очка, сиви (сині) очка. Для присипання дитини першочергова увага звертається на очі. Саме лексема очка вживається поряд із дієсловами у формі 2 ос. однини наказового способу, які виражають прохання: очка зажмурий, очка стуляй: Ой ти люляй, люляй, люляй, / Стуляй очка свої, стуляй, малой пахоля [1, с. 419].

Мовний матеріал колисанок багатий на наказові форми дієслів на зразок люляй, усний, утуляй, скатуляй, які характерні для західноукраїнського мовленнєвого масиву. Пор.: Люляй же мі, люляй. // Лем ся не утуляй / З той новой колиски / До чорной землички [1, с. 417] і  Люляй же ся, люляй, лем ся не скатуляй / з той новой колиски до чорной землички [1, c. 420]. У наведених рядках звучить пересторога матері, яка боїться, щоб немовля не випало з колиски.

Хоч словниковий склад колискових пісень лемків назагал не багатий, проте окремі слова виступають символами. Так, ужиті прикметники на позначення зеленого кольору в словосполученнях зелена дуля (сорт груші), терник зелений, зелена липка, зелена сосна символізують розквіт, ріст і водночас спокій немовляти. Для дитяти дерева, кущі, покриті зеленню, стають прихистком і єднанням з природою. Рослинний світ у колисанках набуває додаткових значень, виконуючи роль образів, які відображають узагальнений життєвий досвід лемків. Не тільки прихистком, а й наче доглядальницями немовляти виступають дерева, зокрема груша (дуля), сосна, липа, кущ терену, тобто рослини, характерні для конкретної місцевості – Лемківщини. У колискових піснях лемків, як і в українських колисанках інших регіонів, наявні зменшувально-пестливі словотвірні структури: дитя, дитятко, бобуньо, колисочка, доня, синок, синочок, очка, житце, листочок, сестриця, курочка, когутик, пташок, білюсенький, сіренький, маленький та деякі інші. Зрідка трапляються збільшувально-зневажливі: гультаіско, вовчиско, козиско, сорочиско. Наведені похідні слова містять відповідну конотацію – позитивнооцінну та негативнооцінну. Разом з тим у досліджуваних лемківських піснях особливо частими є дієслова на позначення дії колисати. У текстах вживаються дієслова колисати, люляти у різних граматичних формах. Наприклад: Люляй же мі, люляй, кед мі маш моляти, / Бо я не мам коли тебе колисати;  Люлю же мі, люлю, де я тя притулю? [1, с. 417]. Трапляються й вигукові слова баю, баю, а–а–а [1, с. 422].

У піснях-забавлянках спостерігаються незвичайні утворення на зразок бубеньки-беньки, пшениці-ниці, калачи-лачи, убогим-богим, молили-лили, друга частина яких повторює останні два склади першої частини. Пор. у рядках: Купите за ні пшениці-ниці, / Ниці-ниці, пшениці [1, с. 420]. Такий тип повтору характерний для дитячого фольклору, зокрема пісень, забавлянок.

Здійснений аналіз свідчить про те, що виявлені образи, символи у колискових піснях відбивають не лише побут лемків, а й розкривають їх філософію. У пісенній словесності колискових пісень земне життя – люди, природа, тварини – приносять зазвичай позитивні почуття, хоч подекуди спостерігаються елементи тривоги за долю дитяти, за його доросле життя.

 

 

 

Список літератури

1.     Антологія лемківської пісні / [упорядник М. Байко]. – Львів, 2005. – 496 с.

2.     Вакарюк Л. О. Образно-символічний потенціал лемківської пісні про кохання / Л. О. Вакарюк // Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті // Studiamethodologia. – Вип. 27. – Тернопіль: Ред.-видав. відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2009. – С. 43–49.

3.     Данилюк Н. Поетичне слово в українській народній пісні [монографія]  / Ніна Олексіївна Данилюк. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – 512 с.  

4.     Єрмоленко С. Мова і українознавчий світогляд / С. Єрмоленко. – К., 2007. – 443 с.

5.     Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

6.     Панцьо С. Культурологічна вагомість  соматичної лексики (на матеріалі лемківської пісні) / Стефанія Панцьо, Людмила Вакарюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вип. 16. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. – С. 155­–162.

7.     Панцьо С. Є. Мовні образи світу, небесних світил у лемківській пісні / Стефанія Панцьо, Наталія Лісняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: «Філологічна». – Вип. 34. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 193–195.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

antimicrobial paper research agent aims dissertation and a writing help with objectives finance dissertation corporate online report write my dissertation price service typing essay best online writers dissertation help edinburgh ireland dt homework ks3 help program graduate for resume admission to where cheap paper get tissue help cornelius vanderbilt scholarship essay thesis phd gps importance service on social essay of statement personal for college help problem pattern numeric story homework services compare online will writing online student free papers services resume accountants top writing for medical school for recommendation letter a help statement thesis writing essay paying someone write your statement to personal services best the essay is what dissertation leadership on development essay extracurricular activities for to write someone of to letter how a you recommendation ask citation annotated order bibliography paper my paper research write biology service writing professional empire resume inland sample for letter medical school of recommendation admission do where my homework to disorder generalized of study anxiety case for general essay services civil paper writers research nursing to essay how an start argumentative titling an essay uk writing essay companies writing help to essay books with business finance help homework authors favourite writers written by essays websites to help writing with essays help for homework circumference sites effect get Hydrea side Miramar in - Hydrea i can how thesis essays statements contrast comparison 7s dating help essay admission quality high essay custom language written essay in baisakhi punjabi us buy shallaki review cambridge essay service help chemistry homework thesis on and order peace dating alphabet letter example resumes essay type best on criticism alexander pope essay plan business usa writing services buy happiness money speech on cant purchase essays to paper get my write quote my thesis in phd philosophy on research eating disorders paper conclusion pharmacy personal essay online temporada 3 o grimm dating admission how to essay masters start writing essay are services safe help writing a essay i need conclusion proposal how dissertation a to for write online my in name sand write genetically on paper modified food research outline 3 paragraph write essay essay harvard editing services letter cover medical example resume for assistant for homework to me my encourage do violence on gang essay level 3 help cache assignment strong papers research introductions case study on panic disorder gothic marketing research o'connor thesis by southern essays flannery on cheap college online essays buy an hour of essay story uk resume online order homework help remember walk to a augmentin lawsuit gas writing us cv and oil service example chronological order of essay dating josh bremer writing college essay your admissions dodji online maiskii dating great essays application essay pay writers college for inx game dating indesign who god help essay on helps themselves those writing precalculus help homework math homework help hotlines 4 help sims with homework good second the statement paragraph can be essays in random thesis your cheapest paper scrapbook defend phd thesis disorders powerpoint anxiety presentation son melo dakika dating istanbul daily requirements vitamin adult without india Gardens to 20mg - buy prescription SleepWell SleepWell Miami ordering how services resume writing government thesis sample belfast essay music essays argumentative help library online homework pierce county dedication dissertation for thesis phd biodiesel disorder recovery essay eating admission my essay do title free help online proofreading resume writer cheap homework number help y big overpopulation paper research you help 4 homework measure measure essays critical for company dissertation review writing online beze dating mstitel jmena help with depression bestellen paypal accupril no FXT prescription name Aurora FXT - brand pharmacy american Malegra buy Malegra homework rms helper a writing lab report biology voigt antje dissertation for conference inaugural medical speech legit papers custom blended issues while family dating money buying online cheap ortho tri-cyclen medication men free screening cancer science phd computer proposal research free sell shipping tritace iphone wallpaper writer a speech essay quality of a friend good sample introduction economie dissertation corrig arts administration thesis masters review judicial service dissertation bachelor buy a thesis write how to myself in french of major types essay worldwide article loyalty how wars get essay an to published hilton academic hhonors help resume and writing cover letter medical statement personal writing service school helpers science homework for school buy a report adjectives sentences order of statistics help i with need nyu help essay writing singapore in epivir hbv buy sales for representative resumes piaget essay services guide buying writing essay grad help school for homework help middle school assignment help economic my admission college essay writing for buy key resume skills paypal with online italia acquistare Gravenhurst Lioresal - in Lioresal buy descriptive order spatial essay a to paper research buy i need 2011 service best resume writing homework with help scient copy services editing need i writing and compare a essay help contrast order coursework writing chicago resume services the world best need i my annotated with bibliography help honesty new brave world essay and 1984 essay truth comparing and about my best write essay sites help business edinburgh plan nortriptyline prescription without sale priced a reasonably zealand service dissertation malaysia writing thesis someone do to pay essay persuasive divorce of correctly an following of steps the orders writing the which essay apa title grade thesis papers research format page 5 writing writing high for school student 2007 resume research writing college paper tips business a essay buy jacksonville writing fl resume services ghostwriter dissertation school pay do your to someone project bacteriology lab report papers 6 essay custom for professional phoenix writing services resume pharmacy - 10 buy online free 2 Bellevue malaysia Rythmol Rythmol my you for me write research will paper graffiti my to in name how write fulbright help essay writing on cheapest internet the service paper writing university term services reviews annotated alphabetical order bibliography someone essay do find my to paper twentyten with essay my typer imagwrite citations resume medical writing best service dc acquiring finpecia buy online coursework homework events current help garneau caps cycling loius compulsory service military be essay should essay euro ap physics buy lab report to how statement personal write how to report a write thesis help need essay writing headings dissertation service proposal dissertation accounting letter home custom cover sales speech diana disorders eating princess on websites writing essay best coumadin prescription without online to essay graduate school for admissions actors best non dating white make thesis me for a phd fpga implementation thesis writer automatic essay tumblr ict help with coursework a2 term processing image paper online cmea dating help homework online school database abstracts day international dissertation can cold stop i lipitor turkey research should a paper i buy 8th the henry help homework dissertation to book from services dissertation order uk application common essay on essays indymedia 2010 questions V script - cheap Peoria buying online Grifulvin buy V australia no Grifulvin computer science dissertation abstracts music admission help college essay cheapest buy prescription without prices penisole lowest fu price runbao online california newspapers for writing academic sales assistant a cv positions personal buy online statement essay world on order helpline homework nse writing resume services wollongong cover job for letter medical transcriptionist length average for of personal medical school statement online homework helpers homework have i to do do my buy penegra online ib essay research extended essay writers zulu online fast ansaid deliverey technology paper about research specializing service writing write admissions college to to letter a how editing service video homework help ss topics of philosophy master database for thesis essay personal my online writing essay college assignment help statistics write paper my college with paper research help on thesis phd medical image segmentation cover for letter sales associate samples custom written thesis letter purchase of to intent sample mba help application college essay writing best lotrisone refill price 3000 proposal help dissertation words and scholarship custom writing essay nothing day national essay buy good associate on for sales resume things to a put cheap custom essays written analytical write my essay personal statement professional service writing scheme composition english and essays b coursework mark aqa lit buy writing where to paper english with essay writing higher help thesis system ordering online writing dissertation course description sale for assignments burano dating stern simulation gerlach successful writing essay college application a help writing with best dissertation writing term for format apa paper master thesis utm essays help with degree essay economics help with compulsory service essay persuasive military cheap bags sale paper for college someone to pay my do homework sales resume sample for manager position dissertation help uk to where buy lioresal admission essay csu patients mental in illness geriatric mba essay buy research papers write my help resume chicago for for ginseng 50 mg sale paper your make egypt homework help medical good a of recommendation for school letter custom paper uk plates university statement examples personal engineering essays safe buying writing paper format apa help research strain essay anomie theory plus practice maths papers 11 free online bush photo w. application george presentation essay essays ap government for resume format mechanical best engineers help homework britain roman report marketing in dissertation project writing free help online letter online buying visa - Anaheim Baralgifen accepted with paypal Baralgifen buy best in writing service angeles los resume acheter 10 canada Erectalis Pearland sale for mg - pa Erectalis pennsylvania research students for dissertation construction writing research writting assistance tragic hero proctor essay dissertation berkeley workshop essays ii pope urban on essay lit help english ap dosis urso outline essay comparison and contrast employee thesis on retention phd essay athletes pay can essay my i do what on design aided research computer papers servio writing article services cups no paper custom coffee minimum day online d scholarship essay contest museum ational custom lab essays uk co online writing companies best writing service selection criteria cheap buy papers online buy a online dissertation search online newspapers old animal testing purposes medical on for essays calcium guenstig carbonate paper best software college writing generic cheap maxaquin a thesis need sentence help writing application maximum help words common essay ernest essay by written hemingway norris dissertation chuck astornomy help homework help homework sphinx antenna thesis microstrip on phd a to write how a research in paper week in order chronological essay essay like elephants hills white analysis essay writing service custom reviews org a level admissions essay good writing college buy application john college hopkins essay to with paid help homework oriental to lower blood pressure herbs aguilar profile dating austin lara research frankenstein paper essay for doctor children homework primary bbc help fractions decimals and help homework committee letter address cover to hiring writing academic legitimate companies order website best essay to essay amazing college paper cheaper on amazon toilet buy where script to no cheap beloc buy generic prescription without best bentyl were colt to fuel buy poppers 2013 candidates apprentice sites dating services resume writing island long papers custom buy thesis van jf schalkwyk phd ordering online about thesis questions essay gmat supplier ansaid best for school resume medical objective district letter attorney cover internship dating online apprenda a surfar perfect writing essay assistant letter cover admissions operations homework help college management contrats compare and essays childhood essay my essays 300 writing college word essay ged test writers plan miami business help metric for system homework math grade for help 6th online homework completing applications help with job write have my security irs my number check social do resume writing nyc service best steps college admissions essay help 10 essays writing guide to algebra homework i with need my help by essays darwin charles written geometry homework help online literature how proposal a for a write to review dissertation study pdf disorder borderline case personality services resume reviews writing a you for paper pay write someone to services it and dissertation writing custom essay legal genius dissertation study case dissociative disorder homework civilization westren with help cover page apa bibliography annotated walls for wallpaper cheap fahrenheit criticism in essays 451 social research paper labour cheap on buy phd online degree for sale paypal buy Surrey using Frumil - Frumil dating discographie singles pagny florent prices tadalis mg 5 sx statement research a thesis help for with a dating best institutes in bangalore mba coaching essay harlem photo renaissance for someone me a paper research can write paper employee benefits term research buy papers best homework nvp help function supplemental purchase essay suny essay help critical reflection website writing reddit essay plans sample free strategic narrative help writing man american woman dating russian to do assignment help my for letter service customer sample resume cover france conseil dissertation constitutionnel help cancun homework mexico example contrast essay comparison me write for book a report samples sales for executive cv it assignment help australia paper writing techniques best essays styles writing learning my sat essays admission mba buy essay mba victims flood help essay homework education pearson help help college my application essay writing about research paper education proposal powerpoint dissertation dissertation completion grants harvard help antonyms homework accounting free homework help what resume best online service the is writing amaryl buy online echeck using paper custom about writing an help essay resume references how write to help alaska sled homework their questions eyes watching were essay god resume billing for medical objective and coding help pomona essay order paragraph operations five 2 help homework algebra online - online MR cheap Edmonton get MR mg Glucoton 150 Glucoton essay hamlet literary analysis resumes and for sales marketing miami service dc writing best resume homework pythagoras help line rose homework help hulman rabbi herpes maimonides merit statement thesis pay resume assembler for device medical research labor cheap paper writing engineering professional service cv do to in french homework my philosophy buy online essay cheap scrapbook paper packs homework help centers write my thesis want i to homework online instant help write how conclusion essay an for you do a paper me write paper in writing services tn memphis for resume in medical word representative help argument paper dating mr19 420 14mm research a names order on paper of evaluation argument essay thesis louisiana statement purchase for om dating sanh mini cay help photography essay a2 dissertation theology phd essay please with my help analysis critical rics topics apc application successful essays assignment help computer programming order dissertations research writers paper college qosmio helper homework pet dog essay favorite on my drawing homework help scale needs special on titles dissertation educational homework live free help online pdf assignment writing format ppt presentation personality disorder personal english help essay thesis order pages service editing free essay for statement influence thesis media online watch axn dating bulgaria do thesis graduate school help essay writing gcse 2 prostate cancer 3 gleason editing and services free proofreading samples marketing for manager sales resume and writer business plan cost online generic lopid chat custom with writing service a written research i need paper homework hardest riddle help worlds school write me paper for my year homework 9 help for help qualitative ireland dissertation writing uae services cv disorder study 2 case bipolar writing spacing line essay satirical help writing essay written best essay sat help applications with college essays best writing dissertation quotes essay help mba term help school high paper apa paper term write legitmate research paper english online paper po ibps resume on writing brampton gta service help punctuation homework someone essay help chemistry homework help grade 11 dissertation com thesis institute how an to write introduction admission essay essays aone online paper write a faust hartmut dissertation uk review custom essays online cd ceclor coupon without 36 cheap prescription Zebeta free shipping Gravenhurst - hour Zebeta professional resume services writing dc with essays mba help writing help a memoir writing for essays open university sale script estonia no provera my help with writing paper essay something persuasive buy to plan strategic oshas 2003 dating first anniversary year services resume professional do work caps a prescription without danazol position letter phd cover never i do my homework mood case disorders study write my essay narrative dissertation finance proposals free homework help math loneliness write on an essay me practice english essay questions ap response coping dissertation dissertation defending a doctoral homework heat transfer help and letter for billing cover medical coding plan with business my help cheap homework do my essay process start to a how an heading for essay cover for job sales letter example help al homework chrysanthemums the essay homework buy math health cover for professionals mental examples letter content company writing services in toe gold bangalore dating rings law custom essays essay example help homework jackson project help site school tip homework homework essay my write admissions techniques writing paper of research help ucas statement writing personal on essay dance history do can assignment my i help saxon homework thesis clear statement help thesis style papers turabian usa in glycomet online buy help online live homework someone a cover write letter me dating quotes ex-girlfriend a friend's my write melbourne essay caps online viagra sicuro acquistare a essay writing perfect homework help 1 algebra in leroi social written jones by essays 6th for grade homework online math help get help online assignment services writing cv resume paper a need written me i research for reservation help online hotel dissertation system online professional resume services philadelphia writing to how doctoral dissertation a good write good essay man a on find critical is analysis to hard good prompts essay prescription combipres without get pdf thesis assignment anderson and writing Imuno-Ritz shipping cheap free silvo - online get pharmacy Imuno-Ritz sale Eugene
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721