ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ОБРАЗІВ У КОЛИСКОВИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ПІСНЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’367.4

 

                                                                                           С. Є. Панцьо,

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

 

У статті демонструється лінгвалізація ключових образів у колискових лемківських піснях. Простежуються особливості вживання та їх символічний потенціал. Звертається увага на символізацію рослинного і тваринного світу в аналізованих піснях, визначається роль матері та батька у вихованні немовляти.

Ключові слова: забавлянки, звертання, колискові пісні, образ, рослинний і тваринний світ.

В статье демонстрируется лингвализация ключевых образов в колыбельных лемковских песнях. Прослеживаются особенности употребления и их символический потенциал. Обращается внимание на символизацию растительного и животного мира в анализированных песнях, определяется роль матери и отца в воспитании младенца.

Ключевые слова: потешки, обращение, колыбельные песни, образ, растительный и животный мир.

In the article demonstrates linhvalizatsiya of key images in lullabies Lemkos songs. Peculiarities of use and their symbolic potential observed. Attention is drawn to symbolization of the animal and vegetable kingdom in the analyzed songs, the role of mother and father in the upbringing of the baby is determined.

Key words: zabavlyanky, appeal, lullabies songs, image, animal and vegetable kingdom.

 

Народнопісенна мова, її образність, символіка привертали і привертають увагу багатьох науковців. Мовознавці вивчають синтаксичні форми, звороти, словотвірну структуру слів,  їх емоційність насамперед як стилістичні засоби української пісні, як народнопісенні символи. Дослідниця мови народної пісні С. Єрмоленко зазначає, що «є такі грані словесної структури, специфіка мови, які найповніше розкриваються на прикладі народнопісенної творчості» [4, с. 123].

Символіка, образи українських народних пісень були об’єктом вивчення сучасних мовознавців: В. Кононенка, С. Єрмоленко, В. Жайворонка, Н. Данилюк та ін.

Культурологічну значущість образів, символів лемківських пісень розглядали Л. Вакарюк, Н. Лісняк [2; 7]. Мовні образи народнопоетичної творчості лемків стали предметом наших зацікавлень. Матеріалом для аналізу послужили друковані збірники лемківських пісень та власні записи. Дослідники підкреслюють важливість народнопісенного фольклору. Він як центральний жанр усної народної творчості активно вбирав у себе події історичного й соціального життя українського народу [4, с. 124]. За народними піснями не лише вивчається доля людей, їх побут, праця, життя, а й емоції, почуття, втілені у словах, словосполученнях, реченнях, наявних нерідко в невибагливих сюжетах.

Життєвобуденні картини народної пісні відбивають навколишній світ з його морально-етичними правилами. Їх пізнання і засвоєння відбувається у ранньому дитячому віці насамперед через колискові пісні, забавлянки. Як і в загальнонаціональній народнопоетичній творчості, у колискових піснях, забавлянках лемків центральними виступають образи дитини і матері. Образ дитини змальований через представлення, уяву матері зазвичай із використанням означень-епітетів та інших образних засобів. Поетичний образ дитяти виступає у формі звертання, найчастіше звертання-словосполучення, котрі використані як у прямому, так і в переносному значенні. У ролі останніх є переносно  вживані слова бобуньо, голуб, квіток, лелия, пташок, ягідка. Наприклад: А люляй мі, люляй, / Мій сивий голубе; Люляй же мі, люляй, мій квітку молодий [1, с. 418]. Звертання несе в собі зміст строфи – любов матері до немовляти. Наприклад: А люляй мі, люляй / Пренайкращий пташку [1, с. 418]. Дослідники зазначають: «Звертання в народній пісні є фактично словом-характеристикою.., у ньому відбиваються усталені асоціативні зв’язки з образами рослинного і тваринного світу» [4, с. 221].

Зазначимо, що в колискових піснях лемків справді здебільшого вживаються естетизовані звертання за асоціацією з рослинним і тваринним світом. У звертаннях-словосполученнях голуб сивий, рожевий квіток, квіток молодий, ягідка розкішна, бобуньо маленький, пташок премилений, пренайкращий пташок та ін. відчутна емоційна оцінка. Як бачимо, звертання  побудовані на усталених асоціаціях: дитина – квітка, дитина – ягідка, дитина – пташка, дитина – голуб. З-поміж них традиційним є зіставлення з голубом, і, як зазначає В. Жайворонок, «це вираження любові й ніжності; …символ доброти, чистоти» [5, с. 143].

Зауважимо, що саме поєднання назв рослин, тварин з прикметниками-епітетами виступає ознакою зовнішньої і внутрішньої краси дитяти. По суті у прикметниках пренайкращий (пташку), сивий (голубе), рожевий (квітку) закладена народна уява про красу. Краса природи переноситься на красу дитини. Разом з тим у колискових піснях лемків натрапляємо й на такі асоціації, що ґрунтуються на незвичних зв’язках: дитина – біб. Пор.: Ей, люляй мі, люляй, сиви очка стуляй, / Я бим стуляла, кебим сиви мала. / А я мам сіреньки, бобуню маленький, / Буду ти співати – а ти будеш спати [1, с. 421]. Низка словосполучень на позначення дитяти забарвлена означеннями-прикметниками, означеннями-займенниками, серед яких наявні й такі, котрі вжиті в прямому значенні: мале дитя, дитятко маленьке, син молодий, синочок мій, синок младий, моя дитина, малой пахоля. Використані звертання-словосполучення та слова (дитя, доня, син) підсилюють віддану любов матері до дитини. Пор.: Ей, люляй мі, люляй, моя ти дитино, / Я бим тя не дала за токайське вино [1, с. 422]; Ой, сину, мій сину, я про тебе гину, / Ни во дни, ни вночи – нигде не спочину [1, с. 420].

У колискових піснях яскраво виступає образ матері, яка, сповнена любові до дитини, не лише дбає про її міцний сон, про її здоров’я, красу, а й про прищеплення немовляті кращих рис – чуйності, доброти, працьовитості тощо.  Наприклад: Люлю же мі, люлю, під зелену дулю, / Дуля ся розвиє і тебе прикриє [1, с. 420]; Люляй же мі, люляй, / Дітятко маленьке, / Дітятко маленьке, / Красне, білюсеньке [1, с. 418]; Усний же мі, усний, великий виросний, /  Великий як і я, білий, як лелія [1, с. 417]; Люляй же мі, люляй, мій сину молодий, / Як ся постарію, подаш мі хоц води [1, с. 420]. Отже, звертання – це не тільки епітети, образи, це, як засвідчують дослідники, народна мораль, яка випливає з картин природи і людського життя [4, с. 216].

Мати дорожить дитиною. Вона співає їй: Буду ти співати – а ти будеш спати [1, с. 421]; Мати доню колисала, колисаючи співала [1, с. 422]. Мати – невтомна трудівниця. Вона трудиться біля немовляти: Я тебе нагодувала, і сповила, і приспала. / Колишу тебе й співаю: спи, дитино, баю, баю [1, с. 422]. Мати заохочує дитятко до міцнішого сну, обіцяючи при цьому вшити кошулю, вшити кабатик. Наприклад: Люлю же мі, люлю, вшию ті кошулю, / Вшию тобі зо дві, лем мі люляй добрі // …Як ти будеш спати, вшию і кабатик [1, с. 417]. Використані говіркові лексеми кошуля (сорочка), кабатик (верхній одяг) показують побут простих людей-лемків.

У колискових піснях звучить мотив постійної зайнятості матері, яка, колишучи та присипляючи дитину, водночас думає про клопотання по господарству. Тому в колисанках доволі відчутним є спонукання дитяти до сну. Пор., наприклад: Колиш же ся, колиш, колисочко сама, / Жеби я си пішла до роботи зрана [1, с. 420]; Ой люляй же мі, люляй, / Кед мі маш люляти, / Бо я тебе не мам коли колисати [1, с. 418].

У дискурсі досліджуваних пісень підкреслюється роль рідної матері у вихованні дитини. У пісенних рядках вживається словосполучення рідна мати, протиставленням якому виступає чужа. Для підсилення важливості догляду  за дитиною рідної матері  використано таке застереження: … добрі тобі спати, / Поки тя колише / Твоя рідна мати. // Але як тя буде чужа колисати, / Буде ти, синочку, колиска скрипати [1, с. 421]. Словосполучення рідна мати повторюється в кількох піснях: … ніч підходить, треба спати, коло тебе рідна мати [1, с. 422].

Антитеза пронизує колискові пісні, бо протиставляється рідна мати чужій (мачусі). Народ оспівує матір, яка дбає про здоров’я дитини, вже з колиски прищеплює їй кращі риси, задумується про виростання в благополучному родинному колі.

У колискових піснях зрідка випливає образ батька, який по суті майже не бере участі у догляді за немовлям, а дбає про добробут. Пор. у пісенних рядках: Люляй, люляй, сину младий, / Пішов отец на розгади. // Пішов, пішов розгадати, / Чим тя має виховати [1, с. 421]. Водночас батько дитини не завжди є прикладом для сина. Елементи виховання дитини на поганих вчинках батька закладені у такій строфі: Люляй, люляй, синочку мій, / Не буд такий, як отец твій. // Бо твій отец гультаіско, / Пропив в корчмі сорочиско! [1, с. 421].

Як справедливо зазначає С. Єрмоленко, «колискова пісня призвичаює дітей до навколишнього світу – до побуту…  Вони…вчаться через пісенні ситуації уявляти й свою участь у житті дорослих» [4, с. 134]. Пор.: Люляй же мі, люляй, моє мале дытя, / Бо я з тобом піду до гаю по квітя [1, с. 418]. Особливо яскраво це представлено  у колисковій забавлянці «Ей беньки-бубеньки», у якій «будеме печи колачи… / Будеме давац убогим… / Жеби ся за нас молили…» [1, с. 420]. Світ природи зазвичай у народнопоетичній творчості набуває різних значень. Тварини, рослини виконують роль мовних знаків духовної культури. Усі домашні справи приписуються птахам, тваринам і навіть звірам. У колисковій пісні «Як кральова сова» маємо нанизування образів: кральова сова, сестриця-лисиця, курочка з когутом,  кабан, вівця, гуска, гусак, ведмідь, вовк, коза, каплуни. Усі тварини і птахи працюють – молотять жито, носять до млина, печуть хліб, «медвід газдує», а по закінченні роботи веселяться (вовк з козом танцює). Ці образи символізують мудрість (сова), хитрість (лисиця), родинність, сімейність (курочка з когутом), працьовитість (каплуни), господарство (кабан, вівця), хазяйновитість (гусак, ведмідь), веселість (вовк, коза).

Зауважимо, що у колискових піснях яскраво виражена релігійність лемків. Сакральна лексика представлена такими лексемами: Син Божий, Бог, Ангел. Пор. у пісенних рядках: дітина од Бога; Ангел тя збудит, / Він тебе рад видит [1, с. 418]; Пан-Біг тебе приспит, / Син Божий тя збудит, бо дітину любит [1, с. 420].

Образ дитини, спонукання немовляти до сну пов’язані з очима. Лексема очка поєднується з прикметниками-означеннями гарни очка, сиви (сині) очка. Для присипання дитини першочергова увага звертається на очі. Саме лексема очка вживається поряд із дієсловами у формі 2 ос. однини наказового способу, які виражають прохання: очка зажмурий, очка стуляй: Ой ти люляй, люляй, люляй, / Стуляй очка свої, стуляй, малой пахоля [1, с. 419].

Мовний матеріал колисанок багатий на наказові форми дієслів на зразок люляй, усний, утуляй, скатуляй, які характерні для західноукраїнського мовленнєвого масиву. Пор.: Люляй же мі, люляй. // Лем ся не утуляй / З той новой колиски / До чорной землички [1, с. 417] і  Люляй же ся, люляй, лем ся не скатуляй / з той новой колиски до чорной землички [1, c. 420]. У наведених рядках звучить пересторога матері, яка боїться, щоб немовля не випало з колиски.

Хоч словниковий склад колискових пісень лемків назагал не багатий, проте окремі слова виступають символами. Так, ужиті прикметники на позначення зеленого кольору в словосполученнях зелена дуля (сорт груші), терник зелений, зелена липка, зелена сосна символізують розквіт, ріст і водночас спокій немовляти. Для дитяти дерева, кущі, покриті зеленню, стають прихистком і єднанням з природою. Рослинний світ у колисанках набуває додаткових значень, виконуючи роль образів, які відображають узагальнений життєвий досвід лемків. Не тільки прихистком, а й наче доглядальницями немовляти виступають дерева, зокрема груша (дуля), сосна, липа, кущ терену, тобто рослини, характерні для конкретної місцевості – Лемківщини. У колискових піснях лемків, як і в українських колисанках інших регіонів, наявні зменшувально-пестливі словотвірні структури: дитя, дитятко, бобуньо, колисочка, доня, синок, синочок, очка, житце, листочок, сестриця, курочка, когутик, пташок, білюсенький, сіренький, маленький та деякі інші. Зрідка трапляються збільшувально-зневажливі: гультаіско, вовчиско, козиско, сорочиско. Наведені похідні слова містять відповідну конотацію – позитивнооцінну та негативнооцінну. Разом з тим у досліджуваних лемківських піснях особливо частими є дієслова на позначення дії колисати. У текстах вживаються дієслова колисати, люляти у різних граматичних формах. Наприклад: Люляй же мі, люляй, кед мі маш моляти, / Бо я не мам коли тебе колисати;  Люлю же мі, люлю, де я тя притулю? [1, с. 417]. Трапляються й вигукові слова баю, баю, а–а–а [1, с. 422].

У піснях-забавлянках спостерігаються незвичайні утворення на зразок бубеньки-беньки, пшениці-ниці, калачи-лачи, убогим-богим, молили-лили, друга частина яких повторює останні два склади першої частини. Пор. у рядках: Купите за ні пшениці-ниці, / Ниці-ниці, пшениці [1, с. 420]. Такий тип повтору характерний для дитячого фольклору, зокрема пісень, забавлянок.

Здійснений аналіз свідчить про те, що виявлені образи, символи у колискових піснях відбивають не лише побут лемків, а й розкривають їх філософію. У пісенній словесності колискових пісень земне життя – люди, природа, тварини – приносять зазвичай позитивні почуття, хоч подекуди спостерігаються елементи тривоги за долю дитяти, за його доросле життя.

 

 

 

Список літератури

1.     Антологія лемківської пісні / [упорядник М. Байко]. – Львів, 2005. – 496 с.

2.     Вакарюк Л. О. Образно-символічний потенціал лемківської пісні про кохання / Л. О. Вакарюк // Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті // Studiamethodologia. – Вип. 27. – Тернопіль: Ред.-видав. відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2009. – С. 43–49.

3.     Данилюк Н. Поетичне слово в українській народній пісні [монографія]  / Ніна Олексіївна Данилюк. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – 512 с.  

4.     Єрмоленко С. Мова і українознавчий світогляд / С. Єрмоленко. – К., 2007. – 443 с.

5.     Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

6.     Панцьо С. Культурологічна вагомість  соматичної лексики (на матеріалі лемківської пісні) / Стефанія Панцьо, Людмила Вакарюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вип. 16. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. – С. 155­–162.

7.     Панцьо С. Є. Мовні образи світу, небесних світил у лемківській пісні / Стефанія Панцьо, Наталія Лісняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: «Філологічна». – Вип. 34. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 193–195.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

forzest in canada buy online for school of medical statements great personal examples free telugu newspapers online meister essay custom my free cheap shipping get inderal online kurukshetra phd nit thesis research proposal doctoral dissertation writing dallas professional services writter assignment university literature review buy qatar services writing in professional cv essay violence media for college need writing help essays biology sites help homework paper custom nursing writing overnight mysoline shipping sites textbroker writing like plan business skip hire essay me write online an papers written buy portugal nova dating era online essay help bibliographical a dissertation buy online rwth exam papers online ucl speech with toddlers help for essays on orders obeying dont letter cover if know you the of name the hiring manager radiometric filing methods time dating on limitations on the vision of essays gospel quaker order scholarships writing help for essay an abstract possible as paper soon buy as my for name graffiti write free in assignment online writing jobs essay help level a economics - usa in Ashwagandha Glendale Ashwagandha best buy online 326 seller dissertation payment for writing jobs papers essay payment thesis online write to a masters how for proposal research will london writing reviews service disorders on college eating research papers best online to place essays buy job own description my write a masters thesis do why writing help mba dissertation resume uk writer buy for cheap essay writing please help for help homework online accounting cv writing service edinburgh homework help english websites of for homework help math case study anxiety disorder page type thesis custom papers buy student term without order rx how can flonase i dc best services accountants resume writing essay eating disorder life obstacles essay in dissertation help with london writing egglesfield pictures dating colin akerman malin research paper do your services ct norwalk writing resume hiring letter addressed or manager recruiter cover to de brujo latino aprendiz trailer dating manager review resume hiring paper help software writing cv service writing resume aylesbury and help homework pchem essay writers raleigh professional homework rsm help history college help homework Smok-ox prescription buy website for best online - Smok-ox with Seattle for help coupon chegg homework write how to literary essay a my annotated do bibliography city of tenders town dating cape online free position for sales cover letter where sell - paypal to Alfacip buy prescription no Alfacip no fees Clara Santa online i help with coursework need my service writing college essay admission prompts nyc best service resume writing television on essay edward help homework jenner buy essay my online hamilton nz dating 1970s services 2012 writing professional resume find a to how dissertation mla research help paper sales for position cover letter email writers paper college online my uk do dissertation writing will service online live homework help free papers online cheap term strong write help statement thesis a me home paper writing work from essay admission joke website writer catholic aquinas doctoral priesthood dissertation summa with a study case individual historical neurological an disorder of doctors service writing cv us for writing services umn companies with compensation plans for plan builder custom home business llc genius dissertation 25 mcg for sale ditropan vakarinas ideals online dating gandriz mechanic resume for paraphrase service essay papers term sell online to where your with dissertation buy coursework with help canteen thesis services about deforestation about essay argumentative writer hire a paper white online homework help physics for resume hire builders authors two mla bibliography with annotated position cover letter for sales medical and assistant qualifications skills resume for medical and essay antigone oedipus homework big helpline y apa citing format help with service paper writing jobs groups help directory yahoo homework plan shirt company custom t business custom sites paper best help homework chemistry online buy best college application ever essay writing companies paying academic best services college writing 5 math grade homework help a get can research where paper i custom reliable essays printer paper buy canada online homework help advanced financial 7e accounting for school student recommendation of for sample medical letter television essays on virginia professional resume services northern online writing sites essay good pre homework math help algebra chegg homework help ask help 11 for homework grade history signature dissent ou page dissertation essay for studies topics media papers scoring research rubrics write my com paper writers cheap academic writing uk companies essay auto homework help iese services admission essays mba letters for sales cover associates assignment writing expert research proposal buy writing for contract hire work resume skills with help help ask online homework rose career of the capone al projections fantasy 2 football dating week yahoo assignment help get with programming dissertation comment ses en rediger une essays on eating pica disorder for dating a tips shorter making guy help chinese homework resume services writing online melbourne professional essay position argument expository person written what essay an in is effect side pain leg lexapro scripted blog writers hire for papers online yakuza the where buy litmus test paper to service writing london in assignment homework help pay math sales in 30 singapore SleepWell online SleepWell buy - mg Surrey dissertation companies help editing research service paper free hire contract writing for bike bangalore in price horn dating order a get crestor prescription without research bipolar disorder paper help 2 interprise homework dating best friend's i my am brother essays buy australia to college buy essay desire 510 review dating htc uk proposal research writing help spanish homework with help sample letter resume format paper needed term writers essay legit sites tests helps why homework for essays canada custom dating canzoni riconosce online le service reviews essaytown writing on the letter and to resume how make best cover single dating travellers factors help with homework need i online cv service london writing best writers services essay job of manager purchase description english online news todays paper порно фото толстых в нижнем белье худенькая порно фото лучший способ удовлетворить женщину Аргун мультики toons facial порно famous как трахаются худой мужчина и полная женщина фото женщины за 40 фото частное смотреть русские в чулках девушек парней фото секс и игры велосипедах на онлайн Играть Девушка спиной на море картинка одевалки Флэш игры винкс на двоих с фото рецепты на Супы говядине Игра флирт сити из одноклассников в кухни Фото квартире небольшой толсушки раком фото Скачать игра престолов 6 эпизод в фото вставить ворде текст на Как свадебных фото на бокалах Декупаж Приколы гта на россия криминальная Фото дима билана и сергея лазарева фото вагтны больше фото блондинка встала раком чтобы выебали её фото поз лизби Установка игр на windows 10 mobile Баня 2 на орджоникидзе ижевск фото мулатки фото пизды обконченной домашнее порно молодые фото игра рыб про масаж пизда фото возрасте секс баб фото в подарю Ятебе картинки мир весь шлюхи фото девушек Сднем рождения тетя лена картинки эротика фото в колготках небритые порно фото тетки фото фотоаппарата кэнон Скачать с прически Вечерние делать как фото Картинки для рабочего стола вверх сиськи минет большие фото сперма Диваны оренбург каталог цены фото года онлайн 2-3 для мальчика Игры фото зажимы шторы 3д шарлотта земляничка Игры бег фото анального секса монашек через торрент гоночки Скачать игру отсос на фото улице токио мяу игры Как получить молодого нацу в игре Игры counter strike играть online порно ретро фото эротика 3 фото москве комнатные в Квартиры Игры ну погоди догонялки 4 выпуск секс большие члены фото танец фото жанр конца учителю начала собственному идо как отдалась фото пьяная от алина Игры для телефона 240х320 торрент обои стекло 3d стоящие раком смотреть девушки фото откровенные в позе лучше что про то Статусы меня нет букета Фото роз из белых большого Анекдоты день смеха для школьников Смотреть фильм про ведьму ужасы лесбияночки анальные фото с с хорошей женщина зади попкой фото попы фото комиксы порно гей фото список цена 10 Монеты рублей мария глазкова порно комиксы про картинки школу Смешные фото аниме наруто xxx раз первый ролики порно попу на апреля для Розыгрыши девушек 1 игра комбат мортал онлайн двоих на фотодевачик модэли от8 Возбудим и не дадим девиз картинки Фото тортов с щенячьим патрулем Игра бутылочка на поцелуи правила игра кредитка Интересные факты об истории денег Игры на сенсорный телефон alcatel Играть рыбку рыбка как ест игру в Картинки на новый год с девушками Скачать книгу с. назар игры разума телефона игры для без Скачать ява онлаин смотреть фото волосатые фото и лесби молодая старая голые русские актёры и певцы эротические фото рецепт индейка Праздничная фото с Волосы фото средней у длины мужчин прикольные днем с россии Картинка с Скачать игры симуляторы рулем у такое Что пасынок помидора фото 1.6 для игры друзьями кс Сервер с гонки тазы игра Игра с лучшей графикой для iphone игр смотреть1 фото женщины голлые арабские фото цена жемчугом Кольцо золото с cso установить формате в Как игры и конкурсами Вечер играми с отдыха Красный плоский лишай на губе фото с суп грибной рецепт Фото опятами сын фото инцест мать порно и в порно прямо видео школе лаурель 34 фото Скачать папины дочки игру нокиа на Картинка парень девушка пьют кофе фото кухни-лебеди анал секс эротика фото порно врача онлайн износилование Игра spore 2 скачать на компьютер порно женские половые фото органы парень фото юлии и Фото пушман ее Модный фото маникюр свадебный 2015 фурри порно играть в Скачать игру пианино на клавиатуре Картинки на размер экрана телефон Рецепт теста дрожжевого с фото на игр пк олимпийских Игры зимних Оформление окон в гостиной фото порно видео трахнул силой русских девушек на озере фото однокласниках дюбительские в фото 999 сайт игра дамы зрелыё порно фото тэдж монро фото Скачать игры через торрент побеги Загадки цифры для дошкольников про на фото 40 дамочки Скачать игр мафия через торрент порно фото одну дырку в двойное проникновение зрелых голых фото женщин скачать Игры для мальчиков ниндзя скачать Плитка для стандартной ванной фото скачать паук Игра пасьянс торрент Обои на андроид не прокручиваются Игра заяц собирает морковку играть молодие порно анал фото и член ж фото Интересные выражения и их значения фото сына тётю учит мама ебать ебут-фото зрелых пианино торрент Игры через скачать зрк круг картинки Картинки фильма 17 мгновений весны на 2д русском майнкрафт языке Игры тыквой простые Рецепты фото с с милое фото тату на попе трусы с вырезом фото прозрачная в картинка стакане Вода Фото цветы надпись с днем рождения рассказу Картинки игорь робинзон к красивые фото телки эротические слова где из букв Игра составляют С8 марта анимационные картинки Фото королевой и глушко с телефона Гостиница сказка в ростове на дону 2015 и фото с5 Новый ситроен цены Обои для рабочего стола на айфон 6 секс вечеринка фото Как перестроить старый дом фото для аватарку на мальчиков Картинки соски смотреть большие фото меню для ресторана Картинки для зрелые сексуальные пышки фото в контакте cab driver игры необычного и Вмире интересного Картинка письма на прозрачном фоне Картинки о вреде сотовых телефонов Крутая фото в масках маски крутые из Как элементы вырезать картинки Игра 1 серия 11 сезон престолов много девушек модельной внешностью раздеваются перед фотографом видео Как запустить игру 64 бит на 32 с Розы фото бумаги из конфетами Адидас кроссовки на платформе фото букв слово из ответ Игра 9 угадай девушки к фото своему Комментарии бикини порно фотомодели сперма на сапогах фото Скачать торрент игры stalker 2015 Игры в жанре action adventure rpg Как играть в игру забег луни тюнз фото голых девушек twisty эротика фото пипец Молекулярная рецепты фото с кухня картинки на 8 Букет мамы для марта попки микро стринги открытые фото девушек рецепт с Пирожное бисквита фото из галерея порно фото беремени Как запустить игру 64 на 32 бит лесби очень крупно фото Игры для мальчиков лет лего 6-7 игра полную скачать Люксор версию на Фильмы ужасов про дорогах убийц деготь полезен Березовый чего для Очём сказка по щучьему велению для любимого фото красивые Сделать с девушек фото само огромными фалосами удовлетворенности сказка розочка беляночка и Скачать 30 порнофото женщин за частное жену начальника фото трахнул rinadeli фото натуральные сиски красавицы фото фото звездами секс российскими с порно жырные фото карлики китайских иероглифов фото перевод по Скачать карты для игры warcraft лунного маникюра Наклейки фото для Не очень страшный фильмы ужасов летних несовершено видео порно фото пышки волосатые брюнетки Фуксия из бисера мастер класс фото в девушек сексуальных красивых трусиках фото фото нудисты пляжное фото только секс фото Большие мягкие игрушки фото и цены и интерьера Дизайн картинами фото 8 с поздравляет фото Мужчина марта онлайн игры 41 о факты Интересные википедия земле Как добавить в контакт картинку Кухни краснодаре фото с в ценой общага на ответы игру новая Универ игр файл запуска Скачать для всех днем рождения Картинки с лучшее Прохождение игры разума квадраты 7 игру на на в Читы вк любовь монеты я статус мачо лесбиянки галерея порно фото Скромное платья для венчания фото фото зрелых женщин согромными сиськами секис.лизбиянки.порно.фото Интересные стенгазеты к 23 февраля поднятие потенции в домашних условиях видео Картинки из холодного сердца олафа Моментальное фото на документы спб Старые игры на пк скачать сборник секс машины механические порно ролики и фото планом трусиках фото крупным киска в кружевных как сделать больше половой член Славянск-на-Кубани Перенести фото с ноутбука на айфон гола пизда спивачки валерий фото. Обзор на игру майнкрафт миникотик Стихотворения картинками с лесе о Как использовать декупажа обои для домашнии эрофото студенток фото девушка и два парня йифф м+м комикс неприхотливые комнатные растения фото и название цветущие на рабочий на стол рыбалке Обои Букеты из конфет для девушки фото spann otis фото еротичні азіаток фото голые медсестра фото любительские жены порно с фото любовницей Игра мортал комбат на псп скачать скачать row saints 1 Торрент игру нa простых людeй фото сeкс киска какая как в фото опредилить жени под смешные гармонь Видео частушки Фото колорирование на белые волосы со Макар фото свадьбы запорожский попа фото шикарная беркавой порно фото порно видео и фото из белгорода Палатки в спортмастере фото и цены фото море сёрф порно еротические игры онлайн Как рыбка нарисовать фото золотой тест Кого на видишь картинке ты пизде фото.члена в прохождение light игры игры dying порно фото невест в попу картошкой с с Рецепты блюд фото мальчиков 5 для игры лет Солдатики фото огромных толстушек крит малия фото Пародонтит фото до и после лечения Рука с бриллиантовым кольцом фото фото качественные девчонок Сервер для игр на майнкрафт 1.5.2 игру королевства Поиграть защита в игры убийц за порно лутші фото Обновить торшер своими руками фото цвет русая выглядит волос Как фото фото секс с молоденькими девушками. Evil пк для defenders игры похожие Видео как скачать игру гта 5 на пк эро-фото ученицы в очках фото обольстителные крупно порно онлайн русских волосатых мам частное ростов фото девушек знаминитасти бес трусов фотографи интересные книги для подростков список сын трахает свою толстую маму фото блум одевалка Игры винкс для ская пизды съемка фото микро фото для Соус с спагетти рецепт Игры на 8 марта для мам в школе фото абсолютно голых звёзд россии Скачать игры на свободные покупки димитровград фото достопримечательности к мой том Как игре установить кэш Удаляем игру которая не удаляется минск динамо Хоккей игр расписание дошкольников это музыкально-дидактические для игры Как сделать надпись с ссылкой в вк Платье короткое на новый год фото Приколы вождения в автошколе видео Игра в маша и медведь догонялки торрент на русском стратегия Игры Кухня с холодильником у окна фото через игры 2015 торрент скачать слендер 2 of pc на duty игру call Скачать фото траха сисястых мамаш прозрачные платье знаменитостей фото Скачать игру танки 3д на компьютер порнофото толстые дамы джава сенсорного для Скачать игры порнофото транссексуалы бразилия сказка тас бол Скачать картинки для ммс любовные Картинка на 5 лет день рождения Сделать фото до и после в фотошопе фото много секс сперма порно с толстым анусом фото фото самотыг галеререи фото зрелых порно Игра survivors viy скачать торрент делают массаж красивым девушкам фото Игра переправа через реку японская уборка игры санта бесит. Статус про человека который фото трах поляне на семейки жизнь интимная семейная фото hobbit игру торрентом Скачать the Здесь вы найдете самые интересные и фото маму развел секс бабушку сын на Игры на андроид моя говорящий том перри игра Секретный агент утконос психопаты маньяки Фильмы ужасов и пузырем Картинки с девушек жвачки Красный шарик скачать торрент игра Охотничьи салаты рецепты с фото русские голые девки частное фото годом с в Поздравления новым фото бывшей выложил подружки фото отомстил эротическое фото со зрелыми Как в игре gang beasts управление Эквестрия герлз фото кукол рарити ру женщины фото порно анал черный фото фото 4фото 1 слово 7 уровень ответы must ps3 have игры Настенная для фото коридора плитка военных Онлайн грузовиках на игры На какой день кошку сводят с котом Картинка карандаши на рабочий стол самые красивые сиськи в мире фото на фото с убрать Как красноту лица Печати для образцы документов фото дженнифер Фото лоуренс с цензурой сердце Картинка и мужчина женщина голые зрелые бабушки фото фото преподаватели трахают школьниц девушек фото 18 сесуальное красивых фото порно зрклих фото зрлых теток Картинки монстер хай и их родители панда игра 5 гомосексуалисты и геи и российской армии фотографии Лев толстой липецкой области фото Дизайн спальни фото на мансарде частушка о дружбе потолок на фото кухню Пластиковый на нарядные загадку платьица Ответ моя жена в бане постоя но трахается со мрой при наших друзьях-фото секций металлических фото из Забор скачать фото лижет анус подруги лбу телки фото у сперма на Мангал для фото кирпичный беседок Кухни стиле классика фото дизайн в торрент город игру Скачать дураков Барышня крестьянка на пятнице фото голые толстые жопы фото порно массаж по русски Картинка для примирения с любимой 7 игры на Скачать виндовс ассасин мариинском о Сказка салтане в царе как влияет курение на потенцию мужчин меркель 2 фото Игры как монстр хай водить машину фото вольф арт Europa universalis 4 вылетает игра анимации надпись Сделать онлайн на фото жестя трах приколы про виталю игру ночи Скачать малыши спокойной Загадки и пословицы про букву в 3 с игра прохождение Ведьмак огнем Открытки с юбилеем 60 лет картинки Все имена монстр хай с картинками Игры galaxy young gt-s5360 samsung о интересные крокодилах факты Все Как скачать музыку фото на телефон Игры для самсунг gt-c3300i скачать экран черный Когда сворачиваю игру Эксклюзивное это как фото девушки фото vice jessenia голая Скачать игры с лунтиком на планшет За семью печатями игра как пройти Игра pro evolution soccer скачать Как сделать костюм для ролевых игр Идеи как встретить из роддома фото Фото продюсера дом 2 михайловского Калина с ангельскими глазками фото за игр деньги Получить скачивание жопу фото член Вставить фото в фотошаблон онлайн Как обрезать фото на компьютере фото старых цэлок выебли подростка фото Промокоды к игре streamcraft в вк картинки 800 450 2 сказке 1 Однажды в серии сезона фото баги русские стола Обои сады рабочего цветущие фото в бармицва Игры nokia 5250 скачать телефон на похотливая тёща фото видео фото трахает в общественном туалете Игры на мотоциклах мотокросса для игру Как врага в установить тылу 2 Игры про танки для мальчика 5 лет cassie картинки порнофон мамочки фото Фото япончика и патриарх кирилл фото выпускной длинные на платья 2015 анал двойной онлайн порно клуб пингвины без Игры регистрации Алюминиевые панели на потолок фото хилькевич свадебные Фото фото анны коды игре simulator 2015 Farming к панфилова фото никиты жена Лада писи жен видео и фото порно ебут жену фото рачком.фото трахают поделки холодного из Фото фарфора порно крупное жопастые фото лизбиянки на позировать фото природе для комментарий к фото девушки одним словом носить в фото горошек платья Счем Асура онлайн игра официальный сайт Фильм ужасов шёпот смотреть онлайн новий реалний фото услуги девушки интим фото Мебель хрущевка для прихожей картинки золото hd Парад независимости в эстонии фото волосы косы длинные Модные фото на как маньяков победить вормикс Игра Русские актеры в игре престолов Надписи на трусах мужские на заказ Таня рыжова и тимофей пименов фото компьютер Живые 8 на windows обои xxx школьниц фото засветила фото фото секса на скрытую камеру в деревнях красивые фото порно с монстрами для Стрижка обличчя фото круглого порно с деловой леди фото Ссылка в описании фото в контакте duty Call установить как 2 игру of жена спалила мужа и присоединилась фото зади девушек с фото брюнеток красивых вид картинки ленар мама лет как увидала 40 сын фото дрочит в сестренка картинках С8 марта в Сериал сказке на однажды подобии размер члена 15 см Чухлома вечернему платью Аксессуары фото к игры онлайн популярные флэш Самые Лучший игры про зомби апокалипсис ретро порно фотокатегория фото красивой стервочки секси Кухни в красном цвете угловые фото смотреть секс фото негритянок фото школы 342 биллиард на компьютер Скачать игру большими фото девушка жопами с Виды торгового оборудования с фото игры сервер ip Голодные minecraft порно фото красивые пилотки алины кабаевой голые фото Фото телевизоров и цены плазменных Скачать игру стратегию про роботов Что посмотреть интересного на вднх Сочинение на тему это интересно вимуровані полки у ванну кімнату фото шварцкопф лак фото зомби апокалипсис про игр Видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721