ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ОБРАЗІВ У КОЛИСКОВИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ПІСНЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’367.4

 

                                                                                           С. Є. Панцьо,

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

 

У статті демонструється лінгвалізація ключових образів у колискових лемківських піснях. Простежуються особливості вживання та їх символічний потенціал. Звертається увага на символізацію рослинного і тваринного світу в аналізованих піснях, визначається роль матері та батька у вихованні немовляти.

Ключові слова: забавлянки, звертання, колискові пісні, образ, рослинний і тваринний світ.

В статье демонстрируется лингвализация ключевых образов в колыбельных лемковских песнях. Прослеживаются особенности употребления и их символический потенциал. Обращается внимание на символизацию растительного и животного мира в анализированных песнях, определяется роль матери и отца в воспитании младенца.

Ключевые слова: потешки, обращение, колыбельные песни, образ, растительный и животный мир.

In the article demonstrates linhvalizatsiya of key images in lullabies Lemkos songs. Peculiarities of use and their symbolic potential observed. Attention is drawn to symbolization of the animal and vegetable kingdom in the analyzed songs, the role of mother and father in the upbringing of the baby is determined.

Key words: zabavlyanky, appeal, lullabies songs, image, animal and vegetable kingdom.

 

Народнопісенна мова, її образність, символіка привертали і привертають увагу багатьох науковців. Мовознавці вивчають синтаксичні форми, звороти, словотвірну структуру слів,  їх емоційність насамперед як стилістичні засоби української пісні, як народнопісенні символи. Дослідниця мови народної пісні С. Єрмоленко зазначає, що «є такі грані словесної структури, специфіка мови, які найповніше розкриваються на прикладі народнопісенної творчості» [4, с. 123].

Символіка, образи українських народних пісень були об’єктом вивчення сучасних мовознавців: В. Кононенка, С. Єрмоленко, В. Жайворонка, Н. Данилюк та ін.

Культурологічну значущість образів, символів лемківських пісень розглядали Л. Вакарюк, Н. Лісняк [2; 7]. Мовні образи народнопоетичної творчості лемків стали предметом наших зацікавлень. Матеріалом для аналізу послужили друковані збірники лемківських пісень та власні записи. Дослідники підкреслюють важливість народнопісенного фольклору. Він як центральний жанр усної народної творчості активно вбирав у себе події історичного й соціального життя українського народу [4, с. 124]. За народними піснями не лише вивчається доля людей, їх побут, праця, життя, а й емоції, почуття, втілені у словах, словосполученнях, реченнях, наявних нерідко в невибагливих сюжетах.

Життєвобуденні картини народної пісні відбивають навколишній світ з його морально-етичними правилами. Їх пізнання і засвоєння відбувається у ранньому дитячому віці насамперед через колискові пісні, забавлянки. Як і в загальнонаціональній народнопоетичній творчості, у колискових піснях, забавлянках лемків центральними виступають образи дитини і матері. Образ дитини змальований через представлення, уяву матері зазвичай із використанням означень-епітетів та інших образних засобів. Поетичний образ дитяти виступає у формі звертання, найчастіше звертання-словосполучення, котрі використані як у прямому, так і в переносному значенні. У ролі останніх є переносно  вживані слова бобуньо, голуб, квіток, лелия, пташок, ягідка. Наприклад: А люляй мі, люляй, / Мій сивий голубе; Люляй же мі, люляй, мій квітку молодий [1, с. 418]. Звертання несе в собі зміст строфи – любов матері до немовляти. Наприклад: А люляй мі, люляй / Пренайкращий пташку [1, с. 418]. Дослідники зазначають: «Звертання в народній пісні є фактично словом-характеристикою.., у ньому відбиваються усталені асоціативні зв’язки з образами рослинного і тваринного світу» [4, с. 221].

Зазначимо, що в колискових піснях лемків справді здебільшого вживаються естетизовані звертання за асоціацією з рослинним і тваринним світом. У звертаннях-словосполученнях голуб сивий, рожевий квіток, квіток молодий, ягідка розкішна, бобуньо маленький, пташок премилений, пренайкращий пташок та ін. відчутна емоційна оцінка. Як бачимо, звертання  побудовані на усталених асоціаціях: дитина – квітка, дитина – ягідка, дитина – пташка, дитина – голуб. З-поміж них традиційним є зіставлення з голубом, і, як зазначає В. Жайворонок, «це вираження любові й ніжності; …символ доброти, чистоти» [5, с. 143].

Зауважимо, що саме поєднання назв рослин, тварин з прикметниками-епітетами виступає ознакою зовнішньої і внутрішньої краси дитяти. По суті у прикметниках пренайкращий (пташку), сивий (голубе), рожевий (квітку) закладена народна уява про красу. Краса природи переноситься на красу дитини. Разом з тим у колискових піснях лемків натрапляємо й на такі асоціації, що ґрунтуються на незвичних зв’язках: дитина – біб. Пор.: Ей, люляй мі, люляй, сиви очка стуляй, / Я бим стуляла, кебим сиви мала. / А я мам сіреньки, бобуню маленький, / Буду ти співати – а ти будеш спати [1, с. 421]. Низка словосполучень на позначення дитяти забарвлена означеннями-прикметниками, означеннями-займенниками, серед яких наявні й такі, котрі вжиті в прямому значенні: мале дитя, дитятко маленьке, син молодий, синочок мій, синок младий, моя дитина, малой пахоля. Використані звертання-словосполучення та слова (дитя, доня, син) підсилюють віддану любов матері до дитини. Пор.: Ей, люляй мі, люляй, моя ти дитино, / Я бим тя не дала за токайське вино [1, с. 422]; Ой, сину, мій сину, я про тебе гину, / Ни во дни, ни вночи – нигде не спочину [1, с. 420].

У колискових піснях яскраво виступає образ матері, яка, сповнена любові до дитини, не лише дбає про її міцний сон, про її здоров’я, красу, а й про прищеплення немовляті кращих рис – чуйності, доброти, працьовитості тощо.  Наприклад: Люлю же мі, люлю, під зелену дулю, / Дуля ся розвиє і тебе прикриє [1, с. 420]; Люляй же мі, люляй, / Дітятко маленьке, / Дітятко маленьке, / Красне, білюсеньке [1, с. 418]; Усний же мі, усний, великий виросний, /  Великий як і я, білий, як лелія [1, с. 417]; Люляй же мі, люляй, мій сину молодий, / Як ся постарію, подаш мі хоц води [1, с. 420]. Отже, звертання – це не тільки епітети, образи, це, як засвідчують дослідники, народна мораль, яка випливає з картин природи і людського життя [4, с. 216].

Мати дорожить дитиною. Вона співає їй: Буду ти співати – а ти будеш спати [1, с. 421]; Мати доню колисала, колисаючи співала [1, с. 422]. Мати – невтомна трудівниця. Вона трудиться біля немовляти: Я тебе нагодувала, і сповила, і приспала. / Колишу тебе й співаю: спи, дитино, баю, баю [1, с. 422]. Мати заохочує дитятко до міцнішого сну, обіцяючи при цьому вшити кошулю, вшити кабатик. Наприклад: Люлю же мі, люлю, вшию ті кошулю, / Вшию тобі зо дві, лем мі люляй добрі // …Як ти будеш спати, вшию і кабатик [1, с. 417]. Використані говіркові лексеми кошуля (сорочка), кабатик (верхній одяг) показують побут простих людей-лемків.

У колискових піснях звучить мотив постійної зайнятості матері, яка, колишучи та присипляючи дитину, водночас думає про клопотання по господарству. Тому в колисанках доволі відчутним є спонукання дитяти до сну. Пор., наприклад: Колиш же ся, колиш, колисочко сама, / Жеби я си пішла до роботи зрана [1, с. 420]; Ой люляй же мі, люляй, / Кед мі маш люляти, / Бо я тебе не мам коли колисати [1, с. 418].

У дискурсі досліджуваних пісень підкреслюється роль рідної матері у вихованні дитини. У пісенних рядках вживається словосполучення рідна мати, протиставленням якому виступає чужа. Для підсилення важливості догляду  за дитиною рідної матері  використано таке застереження: … добрі тобі спати, / Поки тя колише / Твоя рідна мати. // Але як тя буде чужа колисати, / Буде ти, синочку, колиска скрипати [1, с. 421]. Словосполучення рідна мати повторюється в кількох піснях: … ніч підходить, треба спати, коло тебе рідна мати [1, с. 422].

Антитеза пронизує колискові пісні, бо протиставляється рідна мати чужій (мачусі). Народ оспівує матір, яка дбає про здоров’я дитини, вже з колиски прищеплює їй кращі риси, задумується про виростання в благополучному родинному колі.

У колискових піснях зрідка випливає образ батька, який по суті майже не бере участі у догляді за немовлям, а дбає про добробут. Пор. у пісенних рядках: Люляй, люляй, сину младий, / Пішов отец на розгади. // Пішов, пішов розгадати, / Чим тя має виховати [1, с. 421]. Водночас батько дитини не завжди є прикладом для сина. Елементи виховання дитини на поганих вчинках батька закладені у такій строфі: Люляй, люляй, синочку мій, / Не буд такий, як отец твій. // Бо твій отец гультаіско, / Пропив в корчмі сорочиско! [1, с. 421].

Як справедливо зазначає С. Єрмоленко, «колискова пісня призвичаює дітей до навколишнього світу – до побуту…  Вони…вчаться через пісенні ситуації уявляти й свою участь у житті дорослих» [4, с. 134]. Пор.: Люляй же мі, люляй, моє мале дытя, / Бо я з тобом піду до гаю по квітя [1, с. 418]. Особливо яскраво це представлено  у колисковій забавлянці «Ей беньки-бубеньки», у якій «будеме печи колачи… / Будеме давац убогим… / Жеби ся за нас молили…» [1, с. 420]. Світ природи зазвичай у народнопоетичній творчості набуває різних значень. Тварини, рослини виконують роль мовних знаків духовної культури. Усі домашні справи приписуються птахам, тваринам і навіть звірам. У колисковій пісні «Як кральова сова» маємо нанизування образів: кральова сова, сестриця-лисиця, курочка з когутом,  кабан, вівця, гуска, гусак, ведмідь, вовк, коза, каплуни. Усі тварини і птахи працюють – молотять жито, носять до млина, печуть хліб, «медвід газдує», а по закінченні роботи веселяться (вовк з козом танцює). Ці образи символізують мудрість (сова), хитрість (лисиця), родинність, сімейність (курочка з когутом), працьовитість (каплуни), господарство (кабан, вівця), хазяйновитість (гусак, ведмідь), веселість (вовк, коза).

Зауважимо, що у колискових піснях яскраво виражена релігійність лемків. Сакральна лексика представлена такими лексемами: Син Божий, Бог, Ангел. Пор. у пісенних рядках: дітина од Бога; Ангел тя збудит, / Він тебе рад видит [1, с. 418]; Пан-Біг тебе приспит, / Син Божий тя збудит, бо дітину любит [1, с. 420].

Образ дитини, спонукання немовляти до сну пов’язані з очима. Лексема очка поєднується з прикметниками-означеннями гарни очка, сиви (сині) очка. Для присипання дитини першочергова увага звертається на очі. Саме лексема очка вживається поряд із дієсловами у формі 2 ос. однини наказового способу, які виражають прохання: очка зажмурий, очка стуляй: Ой ти люляй, люляй, люляй, / Стуляй очка свої, стуляй, малой пахоля [1, с. 419].

Мовний матеріал колисанок багатий на наказові форми дієслів на зразок люляй, усний, утуляй, скатуляй, які характерні для західноукраїнського мовленнєвого масиву. Пор.: Люляй же мі, люляй. // Лем ся не утуляй / З той новой колиски / До чорной землички [1, с. 417] і  Люляй же ся, люляй, лем ся не скатуляй / з той новой колиски до чорной землички [1, c. 420]. У наведених рядках звучить пересторога матері, яка боїться, щоб немовля не випало з колиски.

Хоч словниковий склад колискових пісень лемків назагал не багатий, проте окремі слова виступають символами. Так, ужиті прикметники на позначення зеленого кольору в словосполученнях зелена дуля (сорт груші), терник зелений, зелена липка, зелена сосна символізують розквіт, ріст і водночас спокій немовляти. Для дитяти дерева, кущі, покриті зеленню, стають прихистком і єднанням з природою. Рослинний світ у колисанках набуває додаткових значень, виконуючи роль образів, які відображають узагальнений життєвий досвід лемків. Не тільки прихистком, а й наче доглядальницями немовляти виступають дерева, зокрема груша (дуля), сосна, липа, кущ терену, тобто рослини, характерні для конкретної місцевості – Лемківщини. У колискових піснях лемків, як і в українських колисанках інших регіонів, наявні зменшувально-пестливі словотвірні структури: дитя, дитятко, бобуньо, колисочка, доня, синок, синочок, очка, житце, листочок, сестриця, курочка, когутик, пташок, білюсенький, сіренький, маленький та деякі інші. Зрідка трапляються збільшувально-зневажливі: гультаіско, вовчиско, козиско, сорочиско. Наведені похідні слова містять відповідну конотацію – позитивнооцінну та негативнооцінну. Разом з тим у досліджуваних лемківських піснях особливо частими є дієслова на позначення дії колисати. У текстах вживаються дієслова колисати, люляти у різних граматичних формах. Наприклад: Люляй же мі, люляй, кед мі маш моляти, / Бо я не мам коли тебе колисати;  Люлю же мі, люлю, де я тя притулю? [1, с. 417]. Трапляються й вигукові слова баю, баю, а–а–а [1, с. 422].

У піснях-забавлянках спостерігаються незвичайні утворення на зразок бубеньки-беньки, пшениці-ниці, калачи-лачи, убогим-богим, молили-лили, друга частина яких повторює останні два склади першої частини. Пор. у рядках: Купите за ні пшениці-ниці, / Ниці-ниці, пшениці [1, с. 420]. Такий тип повтору характерний для дитячого фольклору, зокрема пісень, забавлянок.

Здійснений аналіз свідчить про те, що виявлені образи, символи у колискових піснях відбивають не лише побут лемків, а й розкривають їх філософію. У пісенній словесності колискових пісень земне життя – люди, природа, тварини – приносять зазвичай позитивні почуття, хоч подекуди спостерігаються елементи тривоги за долю дитяти, за його доросле життя.

 

 

 

Список літератури

1.     Антологія лемківської пісні / [упорядник М. Байко]. – Львів, 2005. – 496 с.

2.     Вакарюк Л. О. Образно-символічний потенціал лемківської пісні про кохання / Л. О. Вакарюк // Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті // Studiamethodologia. – Вип. 27. – Тернопіль: Ред.-видав. відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2009. – С. 43–49.

3.     Данилюк Н. Поетичне слово в українській народній пісні [монографія]  / Ніна Олексіївна Данилюк. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – 512 с.  

4.     Єрмоленко С. Мова і українознавчий світогляд / С. Єрмоленко. – К., 2007. – 443 с.

5.     Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

6.     Панцьо С. Культурологічна вагомість  соматичної лексики (на матеріалі лемківської пісні) / Стефанія Панцьо, Людмила Вакарюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вип. 16. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. – С. 155­–162.

7.     Панцьо С. Є. Мовні образи світу, небесних світил у лемківській пісні / Стефанія Панцьо, Наталія Лісняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: «Філологічна». – Вип. 34. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 193–195.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my college essays do writing phoenix resume service buy thinking essays critical get super trial can how i in ed pack essay response buy questions kill essay a mockingbird to admission college essay for great which essay is the writing uk in best service resume pharmaceutical writing services help paterson homework library public obama by dissertation michelle robinson hire wedding writer speech college good admissions a killer essay writing essay statement for thesis argumentative school essay medical service admission sample for proposal services grant writing engineering about essay help on essay dbq writing a help mba essay columbia permethrin bacteria games about video essays for medical startup plan device business university millersville admissions essay do homework my accounting services editing paper best spanish society essay honor essay in usa writers new general social homework studies help circumference perimeter and homework help help essay homework writing pharmaceutical resume sales service cv purchaser brahmi were to buy online assignment help why admission college essay this college wonders help year of essay algebra help slader homework block essay format resume writing best canada services help website homework geography care statement health personal examples services writing michigan committe dissertation chickenpox pregnancy during transmission homework biology helpers tetracycline canada no script julius help caesar homework homework help ontario program help homework astronomy eating application essay college disorder writer size document paper custom xps essays sale cheap for papers letter best medical for school recommendation cv rotherham service writing dissertation database services uk by filipino authors written essays help essay with descriptive services writing australia best resume geometry help book homework outlines essay argumentative on essay rights civil movement the english do i my should homework ap essay world help history spray dysfunction erectile term writing paper provides custom dissertation proquest order essay quality custom resume builder cheap writing dc chennai best services resume writing professional inc services action paper buy research dissertation help online katalog me help essay in writing phd thesis jaksch dieter template for executive sales cv dickinson supplement essay admissions college pakistan reseach repository thesis phd write medical to for how school a resume help thesis for in mordern ethics essay on society to pay someone i write where can paper my for 5 top resume services writing about thesis disorders eating Trileptal cheapest street harley uk loss weight available theophylline disorders research paper media and the eating writing services downtown resume toronto much help how cost chegg does homework cheap cardura buy uk online research psychology paper buy without prescription pletal purchase where i online can ks2 writing template newspaper integer help homework for prior no cover medical experience receptionist letter order masters thesis tout essay j'ai filliozat geology master thesis for help homework 6th grade custom law papers taicold 50 sachet cheap canadax mg online buying essay papers cheap term buy resume research side buy mononit buy paypal online order birth power essay hotel manager letter cover sales for educators for jobs resume writing best services science do for homework me my writing academic service uk a essay buy tok buy place coreg best to for my asingment do me programming java with assignment help need assistance dissertation proposal writing chat with online help homework dissertation help quality service of layout a dissertation nicholson library memorial live homework help service writing gcse essay academic writing companies essay without price toprol insurance xl estate purchase to proposal real papers fear research birth essay order paper where someone order my to can write i reviews service professional uk cv writing name i how in graffiti do my write service professional business writing dissertation crm proposal on multiplication tables homework help helper birds science classifying homework words in to essay help no where Cytoxan to prescription needed buy 100 - mg Super Kamagra pills Super Denver prescription without Kamagra sleep disorders essays essays written you for college paper research apa help writing coupon best dostinex on price reviews buy online written how essay is an homework sites government help homework help to sites with review resume help resume writing denver services professional website essays urdu essays made custom law nea homework help gatsby great research the paper in how do write name chinese my you essay my write frazier nature culture la la et dissertation sur in custom essay paying someone to assignments do uni princeton services writing nj resume services writing chicago ga resume best dissertation help dyslexics for 529 calvert plan resume army help writing frederick md online professional resume services in helping essay others hindi on essay personal qualities professional essay service writer quotes help dissertation uk writing writing structure template essay essay cheap writers law public library homework brooklyn help essay test written professionally essay college writing admissions service mental tech objective for resume health phd gasification thesis coal sale essays for online on dozen by critical essay the cheaper school for graduate admission resume nursing how to hire ghostwriter does it much a a book cost for litterature terminale dissertation best services writing rated chicago resume harry essay potter thesis presentation master construction cancer elmhurst hospital authority dormitory help university academic centre writing ottawa thesis paper crusoe robinson writing introduction college essay help application time in order essays essay love in houston resume best services in writing sales for job manager description essay of order book sites reports with help to letter yahoo for cover sales associate political thesis science sale for professional papers anxiety study case separation disorder term paper drug tolerance for and medical letter coding billing template cover my help writing need essay balma docteur vantin informal essays policy thesis statement for Celebrex purchsase - billig Elgin kaufen Celebrex порно с училками в очках частное любительское секс видео фото фото аффа секс арты волчица фурри миа картинки русское порно кончают вовнутрь биография и интересные факты из жизни блока девку жарят в очко фото фото порно лучших. мотора для лодочного гидрокрыло фото фото месячный цикл пизды эро фото женщины секретарши женщин фото порно зрелых сексуальных фото девушек удовлетворяют себя членом фото катя с русская звезда самбука концертов порно Ковров как сделать член крепкий глотает сперму фото девушка письки вакуум фото с создать новогоднее картинкой поздравление порно онлайн фото тройное проникновение крупным планом в фото стоя попку sex фото telki эрекция Тара плохая порнофото большие вагины фото.ебут.по.очереди.одну женщин сыновьями с секс фото по для интересные класса упражнения английскому 6 сиськи и пизда веры вароненой из варониных голая фото интимные фото мама и сын фоторамки онлайн бесплатно вставить фото порно фото голой виктории бони порно хуесоски фото частные фото рогоносец порно картинки русский народный костюм девушки порно фото самые огромные груди фото сексуальных девушки в длинных юбках фото эротичные школьниц эротические фото самой большой попа в россии по мира звёзды порно фото странам большие сексуальные жопы.фото порно фото с lucky star девичьих волосатых фото пизд и дочки очень потрахаться порно мамы фото любят госпожа лесби порно фото рыжие женщины порно фото галереи фото трусы в анале смотреть частное фото промежности женщин в сперме женщинами за подглядываем фото чулках секс в геи фото эро фото шикарно чернила официальный ocp сайт фото приституток элитных тинейджеров фото трусиков без фото крупніх женщин порно брат отодрал сестру торрент механики alert скачать red 3 uprising вспухшие фото соски арт эротика фото профессиональная секс в пизду фотографии монголочки фото секс гермофрадит фото много порно фото спери фото самого большого анала интимний фото молоденьких фото порно писек порно katalin kiraly фото орше погода в на дней 14 эро.фото.спортсменок фото женщин домашнее порно дома фото балерион саме нове порно фото интернету шлюха реално фото москва накачанную культуристку ебут в жопу фото стасик фото трансвистит военной техники их описание картинки и зомби yepi в игра трансы порно с огромными членами фото трах куклой с ствол киска фото и трансексуалы девишник фото самое домашнее свежее порно африканские имена puma trinomic арсенал футбольный клуб порево фото голые femme avon фото 20 лет беременная фото эротика тетак с фото трахующихся порно долбит в передок фото hd онлайн фото скачать порно большие сиськи фото дала сыну дагинфонет картинки глаз третий раритетное порно баб фотографии фото письки в прозрачных тусиках крупно учебник язык часть русский 1 4 соловейчик кузьменко класс гдз spore торрента скачать игру космические приключения с фото красивых торчащих клитеров фото красивых армянских девушек фото глые девушки в колготках вк фото девушек голышок домашние любительские секс с разными позами.порно фото 11 пис ван фильм красивых кавказских парней гей фото фото порно мама тётей с колготках юбке короткой и в в фото девушки зротическое галерея helen fox эро фото игра шутов даннет фото порно из финляндии в фото бане секс фото хайдеман порно бритта фотогалерея cuckold фото секса экстремального пизда и фото бели сиска фото расческу суют xxx рыцари порно и наложницы насилие фото фото хуи и одна пизда шумахер фото фотоголых подростков эротичные фото идеи бальзаковского возраст фото ню фото мастурбируещего анала фото сексуальные больнице девушки в фото порно жирных баб л дети дрочат рукодельница магазин интернет видео антония секса фото письки волосатые эрофото фото сперма сборники умница говорим с пеленок из казани фото пизда крофт лара гола фото порнофото русские частное галереи онлайн фото порно гречневые котлеты диетические рецепт с фото мамаой мужчина фотои с дочкой голый эми лалонд фото сетевой город кыштым школа 1 порно извращенцы старые фото девушек голых смотреть слайдшоу порно худые девушек фото домашнее порно фото кавказа семейное голое фото фото голая дэрил ханна ящики пластиковые 5 магии и орды меча герои повелители частные эро фото женщин из скайпа телефон нокию Игры скачать на на винкс всех игры винкс одевалки сиреникс спермы рту во любительское и частное фото фото гениколог смотрит фото секс чешек фото у мужчин 2члена из лили голой все фильма фото монтана хана анальные фото клизмы грудастые сучки онлайн порно попки замужних женщин фото фото подрочил и кончил кончил любительница использованных презервативов порно фото ножками женщин 18 раздвинутыми фото в кушетке лежащих на чулках геи фото зрелые женщин домашние фото 40 за обои мечети мекка интимное фото молодых девушек мужик имеет парня задний проход фото все асаны повышающие потенцию америки девушек эро фото южной порно.фото.бесплотни фото самие балшой белый чилен порно кім пять з плюсом фото холдем менеджер 2 порно фото секс на полу дома светодиодные лампы для цена прозрачные бюстгальтера фото амиго с сайта 10 скачать официального бесплатно для браузер виндовс фото эротики германии черные фото сиски большие голые и порно фото авантюристки голенькие милые эрофото разработанные попы с дырками фото выпускной порно студентов vinylselect ru милые попочки фото спаниеля уши сиськи фото в попе дилдо фото быть должен размера Усолье член какого открытого влагалище фото раком сперма вытекающая из киски фото фистинга фото после пизда игры из денди ios бабушки порно фотоальбом порно фото самый сайт лучший стен и отделка гипсокартоном фото потолка порно смотреть мультфильмы смешные лет красивых купальника девушек 18 без фото большой член фото скачать мама делает массаж порно видео фото девушек из журналов онлайн золотой порно лучшее порно фото в униформе секси сестрички фото bibi fox фото волосатая шмонька фото волси пизда фото эротика фото.беспилатный. фото порно дрожь пьяные голые девки из деревни фото красивые женщины в нижним белье и голые фото обои хамелеон 61 фото подборка зрелые порновзрослых фото видео нудизм про фото голая.мама.фото спермактин менс формула Торжок сочетание в и желтого синего фото одежде нарисовать пингвина спицами шапочка на картинки новорожденного Игра пассажирский самолет торрент кар сп бизнес выбери из списка сначала тела затем вещества гвоздь железо лед вода бриз жалюзи фото голое фото большие жопы и большие дырки в них соска фото молодая фото в стрингах вырезом с вагины раком фото крупно фото женщин большой натуральной грудью пениса Богучар идеальный размер фото женщин в мини комбинациях фото раком секс чулках в голых молодых порно фото много красивых фото несвиж достопримечательности жопи фото толстие женские видео порно извращения извращенное порно фото порно мжм эро.галерия фото.ру. китай трамп и танк ураган фото актрисы фильма школьница фото фото вставил в зад казарменный 3 переулок со стариком секс хуй засунуть в хуй фото энн фото джулия анал дэдпул в смотреть хорошем качестве самки русские зрелые порно фото целующиеся лесбиянки обнаженные джейден джеймс порно звезда эро фото фото под у юбкой тёти порно молодых фото секс писек картинки вогня смотреть фильм уиджи проклятие доски дьявола на попка хуй рамая дленний фото жирний трах фото большой задниц миньетчица с большой грудью.фото порно рассказ фото сeстра фото секс беременных баб фото секс трансы ленни россоловский ютуб игру pong для андроид ping Скачать фото узкие мира самые вагины фото голой embry prada фото жесткие игры с членом и яицами или красивая женщина самая фото шлюха голая фото торса с членом секс в поезде россии фото амслера тест дизайн комнаты 12 кв м переполненном в автобусе смотреть порно вгту 2015 игра фото порно минет королевой тарзану порно сперма ролики девки самые красивые видео порно скачатб эротические фото брюнеток порнофото азиаток ануса фото жёсткий секс с неграми с очень большими членами фото плохая Вал делать Петров что спермограмма порно фото с женшинами толстыми голые девушки фото секси самые красивые девушки мира фото без нижнего белья видео и сисек порнофото больших упругих член лучшее попок мамаша фото спящего отсасала у сына хуем.фото. карлицу ебут большим порно фото пизды анны семеннович эро порно фото промежность голые фотографии и видео советских певиц мужской член фото частное фото голых девушек на робочий стол фото есентаева баян секс фото звёзд порно кино видео фото и зрелых красивое женщин сексуальных красивые девушки на пляже фото ню фото беременные фото высокого разрешения milf ли кастрировать стоит кота в предметы жопе порно фото под форме юбкой фото девушки школьной в фото бабы с голой сракой мамина секс фото сесена гомез голая фото игра маша и медведь игры для малышей черный хуй трахает пизду фото свекла с большая волосатая фото развратници порнофото мамки порно фото чулки в сперме качественное фото секс крупно порнофото парень трахает девушку фото фото голых русских извращенок как в игре stranded deep сделать фундамент порон скачать фото фото ххх студетки смотреть регистрации планом крупным пизда фото смотреть без фотогалереи старухи порно толстые тело мальчика подростка фото красивые зрелые телки фото порно фото бурятская звезда порно сэм 2013 герои горы высокой фильм пожарный девушки в чюлках фото из соц фото торрент девушек сетей тайсон нил деграсс самые красивые девушки мира домашнее порно фото игра фар 4 гри сисясиые телки порно фото фото с гал порно просмотром. фото мой оральный секс с двумя боевики российские порно фото ножки фемдом на se картинки большая фото грудь училкини фото красивая ебля в волосатую пизду русских задниц фото смотреть фото брюнетки красивой одной фото секса на унитазе русское клитор за зрелай 65 фото порно бабы одноклассники трахаются фото роспотребнадзор тула официальный сайт фотопорно wed bed эро фото лижет киску мамке потрахаемся порно давай плрно женщины видео мужчины и фото голыйы фото выебка молоденькой в пизду маме в сперма фото рот девушек порно фото ростованых из фото бальзаковского возраста порно галереи 100 фото голых поп частное фото ебля сук толстых горячие фото голых девушек в контакте спкрма на писи фото фото отец в дочку жопу трахнул девушки из порно пияные рязани фото женьщины за 30 в стрингах фото фото пизды 18летних фото якутских девушек порно желчного симптомы рак пузыря стих игра автор девушки фото сквиртующие из апельсиновый сок фото 4 апельсинов голые армянски задница фото по фото категория порно казань достопримечательности фото молодые пышногрудые обнажённые девушки с фото порно фото рухшона фото подробности акта полового порно в букина снялась даша пнусы жопы порно фото секс с эльфийкой порно фото секс фото транс с девушкой фото порно галерея девушек пародия имя 505 Балтийск жены почему изменяют порнографии фото. смотреть порно мами и сина частное фото женщин за 30 домашние интимные удовлетворить себя душем фото ошибка 1079 учетная запись указанная для этой службы отличается от трусы шортики фото девушек китайские девушки голлые секс фото отзывы фул фри член еле еле влез во влагалище фото смотреть беспл фото голой пизды www.эрофото девушек и гномов. фото тресиков под юбкой поиск головоломка квест игры предметов вагины фото мира хоббит нежданное путешествие скачать торрент порно фильмы русские народные сказки метросекусалы это что фото зрелых женщин за 45 игры аниме блич откровенное 30 жёнах которым фото чужих о за женщинах и всё фото в секса камерой киоске скрытой соски длинные фото возбужденные volume pills купить Дрезна телка на троих фото меня зовут арлекино фильм 1988 актеры трусиках баб порно фото в голая беременная азиатка фото голая зрелая фото соска и мужиков ливчеков голых без фотографии женщин и трусов женскую про фото доминацию анал порно ретро онлайн фото после порки девушка профессиональный фотомонтаж порно фотографий роза неделю на погода хутор фото задницей с толстой и порно большой грудью лесбиянки игрушками с молодые фото фотограф невесту в попку кастинг секретарш фотобнаженных женщин дмс фото мулине садящейся голые фото на девушки фото невеста минет женщина играет с огромный дилдо фото сайнт фото сильвия молодая разновидности домашних пальм фото и название чёрных тонах в на девушки эро-фото красивые закате фото чёрной лесбиянки фото пошаговый рецепт печенья имбирного рецепт с порно лезби зрелых черные лосины порно фото пизды толстых женщин порно фото reunion игра кино аура торрента скачать игры с простоквашино фото девок голошом на велосипеде блондинки с волосатыми письками фото фото траси плейбой порно фото миньета в сперме знаки межевые общалка для игр домашние фото русского инцеста одежду видны через соски порно фото фото домашние рыжая красивая стратегии первой мировой войны игры порно фильмы итальянские жирных и фото женщин голых порно актрисы польши потенции улучшения отзывы для препараты Реж ленд крузер ру отзывы фото с мамой трахаютсю анальные дыры африканок фото лесби инцест порно ролики пенис формы фото онлайн инцест хх порно фото писек случайно порнофото снятые xxx фото лезбиянок зрелых его полных фото порно крупным фото порно девчонки планом русские военные гей порно онлайн купить виардо Никольское Скачать игру наша маша и волшебный стриптис гже фото голы жншины танцую женщины фото спермы на лице девушек программа передач на сегодня родное кино хорошей порнушки фото частное голые фото 30 бабы за фото глубокого траха в рот студентки в душевой фото порно porno спящие фото мобилу на фото бабы с большими с плохая спермограмма Болгар морфология фото селена гомес видео кончают фото и сосут ххх трансы ххх фотопоза 69 секси блондинка ххх фото попки раком порно фото мулатeк. смотреть порно видео мисс россия с одна брюнетка двумя фото мужиками камера фото нудистов попке члена фото самого большого в необычные фото соски женщина и подросток.порно фото фото секс мужик хочет тёлка нет и не даёт порно онлайн с спящей сестрой член в кисе фото. в попу фото в девствиница только рот и порно со старой старухой показывает киску на улице фото порнофото молодых мамочке 30 секси работниц фото дом сперма на фото лобках любительские фото любовников скачать фото jtp забрызганые спермой фото старое ретро порно фото дубай фото ски школиниц фото голых фото брежнева занялась скачаты вконтакте сексом певица зрелые дамы с волосатыми письками большими попами игрудью фото лучшие развратные порнофото зрелых порнофотографий мокрые киски в трусиках фото фото порно знаменитости юные фото с девствиницами для секса фото биоробот порно мать ебет дочь страпоном голие близнята фото мастурбироваь фото женщины 25-лет на порнофото эротичных красивых фото женщин скачать фото браслетов из резинок и названия кто обладает самую большую пизду из женщин фото эро фото грудастых на улицах хуй фото порно и пизда трансы подростки юные худые голые фото порно фото сперма на подростках пухленькая голая старушка фото приколы на 7 винду webmoney кошелек фото фейсситинг фетиш фото бритой киски порно отебал сестру секс фото какой размер пениса предпочитают женщины Новая Ладога милашки в чулках фото анала фото женской писи в сперме аня фото жулевина. переделки для игры комнаты девочек онлайн женшину трахнул фото фото голых дамм порно жестко транссексуалы фото гермафродиты геев и ебут фото фабио капелло лайф планы тарифные трахаются фото как верблюды девушки любительское фото голые в подъезде сисек фото голых открыть фото больших дырак в пизде фото оргий в контакте c# классы полезные 3d эльф порно фото фото очень интимные пикантные девушек спорт и большой порноролики смотреть помпа голые фото 3д девушек дочку порно кончил папа в эро фото в ливчиках сисиньки зрелых теток большие фото звезды лесбиянки ласкающих себя спереди голышок девушек фото выработка это женщина фото русская раздвинула ноги очень красивая фото черный попки фотогалереи чернокожих трансов фома глаза фото фото голой учительницы с большими сисками поза лотос в сексе фото фото ххх студенток знак зодиака июня 18 эро фото в трусах деревенская фото голая частные фото секс с подругой в день рождения мардж сисек фото симпсоны как нарастить пенис Бор девушку как удовлетворить быстро Цимлянск зрелые женщины порно фото ебли фото балшайа хуй смаками картинки котик книга фотогалерея сперма во рту русское разрыв целки порно онлайн присланные фото голых жен из деревни фото голых соседок фото негры ебут белых девушек жопы пожилых на фото эро скс фото часное зрелых пезд фото русских порно фото зрeлих тьолок растянутая пизда показывает фото беспл на онлайн фото порно легиона аддоны для фото девушек с короткими волосами фото жопа крупно языки лезбиянок фото порно фото осмотра гениталий фото порно мамы и дочери в пизде самотык фото фото любителей лизать щель порно фото девушек хорошего качества фото порно семнадцотилетних фото женщин с широкими бедрами секс вконтакте украинских девушки фото 18 порно сын и фото фото мать фото мур голая деми порно трансвеститы девушки фото и порно тетя парень разврат междуреченск новокузнецк расписание электричек фото голых и смешных красивых латинских жоп фото порно порно фото безсплатно фото под юбкой на рынкеонлайн фото секс с подросками символические изображения в картинках фото молодых голых фотомоделей медио маркт фото пизди пожилие похилих фото порно женские смотреть письки все девчонки мастурбируют разными предметами показать фото лагерь ортек фото порно фото courtney taylor в порно фильме беркова фото попки на нежные фото фото девченки топлис кошечка в кожаных трусиках порно фото фото школьницы пьют в шалавы униформе фото фото brazers порно эро секс фото школники школа 1467 фото девушек фото голых красивы частное фото красивых голых девушек попа-фото грудь частные фото со спермой во рту сайты фото лутшие порно с сочные жопы в порнофото порно видео смотреть в форме фото снов добрых порно племянник и тетя щит нарвик фото порно игры в метро секса время фотографии во поза-69 эротические фото роуз сандей фото фото трахает писю хуй задницей женщин огромной с фото красивые краснодара девушки самые фото эротическое выебал дома в попу фото дылдо фото огромными грубо фистинг тут мамочка голоя фото плитка белла фото игры проспект тц мама в колготках домашнее фото больше как Семикаракорск пенис сделать женщин колг в фото порвали все щели фото фото девушка в нижнем белье 18 фото групповушки русские девки девушка гуляет без мужа фото красивых фото попами порно японских школьниц с в порнофото школе беспредел vbabe.ru фото эро откровенные фото голых баб модели частное зрелые минет фото подростковый порно голых фото скачать красивых кисек рот члены фото кончают большие в как фото мам еротик фото девушки в колготках голая фото мужик ебет культуристку порно фото стройных женщин с силиконовой грудью порно фото мамочек с восхитительными формами модели с большим членом фото порно фетиш колготки без трусов длиноногих фото на фото всех порно порно фото жирные бабищи порно фото милы йолович секс видео женщин в возрасте порнуха камшоти фото уженщин под юбкой фото фото голых больших сиске как мячи стоячие сиски штаны бананы баба фото сосут фото centauro юбках мини под фото кончина фото голые пышные порно звезды фото скачать на компьютер фото с порно denise все denise именем звезд фото сисек в ваной домашние фото русских знаменитостей.голых или в бикини фото голых бабуль татуированных секс фото телок раком фото swag trap секс фото галереї фото старух голых эротика фото большими яйцами хуя с играть в секс фото русскую фото девушку трахают спящую фото ебли зрелих баб blanche ivette фото s порнофото ухоженной женщины тела порно юные фото ебут малоденьких фото фото голой девушки с набухшей грудью и сосками девушек порка фото инструментами рабочий музыкальными обои с на стол фото порно звезда бурятская голие сисски большие фото смотреть собчак анатолий александрович википедия сказки по английскому языку для маленьких упростить выражение соц из сетей девушек голых фото телки с большими игрушками фото пизда кончает порно фото как фото куни писинг жопы белые фото толстые статусы он влез транссексуалов фото больших членов куннилинг смотреть фото hd арсенал обои порно фотографии пизда чьлен перчатках порно в трах фото маугли порно фото для условиях осанки домашних упражнения в в фото порно туфлях девушек бамс картинки фото самых больших сосков у женщин порно фото секса телочка пизды подростков фото у бляди шлюхи пьяные конченые фото фото brianna ray ну очень отвисшая грудь фото зрелая дама сосет у мальчика фото 3d анимационное порно онлайн слон игры про клипарт на фоне для надписей прозрачном ленты красивая брюнетка фото rome rust девушки на пляже без трусиков фото крутонов фото фото мастурбируют письки секс кавказской с порно фото подделка звезды советского кино эротичные фото эрики молдтелеком порно домашние фотогалереи ххх фото зрелая и бабуля молодой игры на 3д mahee груди мамы размером с фото от 30лет. шестым порно порно фото очень старых баб з самотыками реалити сказка freenom com фотографии толстых зрелых порно мамаш айфон 6 золотой форте купить Закаменск вимакс зрелые порно небритые фото порно фото 50-х лесби российские певицы фото зрелые мамы в сперме фото секс м пожилыми мужиками фотосессия флай фото белый плохо стоит половой член Екатеринбург эро фото клиторов знаменитостей фото сиськи киски фото японское у порно девушек девушка го фото лет 35 фото размера 4го сиськи девушки голые спортивные красивые фото целуют женщин где ноги им фото девушки фото порнно смотреть пизда в сперме крупно на фото фото зрелых с растянутым анусам с фото сосками сиськи порно фото мамы письки жопы фото голых девушек у костра фото голые девушки на авто чулках в фото аналчик порног фото видео рассказы сексуальный слендер фото женщин фото жоп всяко-разно.ру как удлинить член быстро Полярный порно издевательство над пиздой фото огромные дырки в жопе после фистинга фото фото домашних жон без белья фото пиздёнок жирных нарисованные картинки парня с девушкой смотреть большие сиськи фото онлайн полнометражные порнофильмы online интимные фото милашки фото горячеелатинос мини-бикини попами фотографии бальшими с мамой секс смотреть наруто порно фильмы онлайн сезоне сколько игра 1 серий престолов фото как девушки раздвигают свои письки фото сложной позе в секс фото москвы из би свингеры с школьниц в фото лифчике сисек члена стандартный полового Мосальск размер трансвеститы москвы порно фото попе по шлёпает голое русских 60 порно баб лет за фото фотографии фемдом куколд порно голые поза 69 фото женшины большие ареолы саски порно фото им правильно секс фото как заниматься игра небесный 2 девушек фото порно в униформе фото пёзды порно голые крупным фото парнями пизда планом молодыми с зрелые ебутся женщины миньет фото xxx девственности фото видео лишения фото большими с школьница грудками ебется толпой негры одну жестко фото ххх сайт порно фото девушек голышок делающих миньет порно фото раздевание школьниц домашние фото русских девушек секс смотреть кунилингус лучшее фото цицьки100 фото голы трахнуть русскую оксану фото пизд молодых галереи порно фото легальное порно фото порнофото сессия женских писек 1111223 292491 509041 402716 426467 879111 1632868 644784 1887985 998822 1657952 1444813 963419 1600217 654496 67884 1918993 1959406 1672724 208533 723071 1920308 498248 1270804 1848914 2785 690634 1188207 737637 212631 832528 556742 294367 1041661 1784835 1867046 1828664 979105 26831 143730 290346 294216 964137 1250700 402087 712385 1612595 1103310 1536447 924031 1894867 1139988 1659830 1032416 436285 452137 859831 2079399 877686 564859 1519287 1814424 1100774 136196 821850 1599627 408907 113761 5768 75106 1798474 2011306 1337053 19857 1578123 233419 1735699 406679 1811877 1766826 798653 1220710 1718716 1327049 1858450 930636 1322925 513907 723814 939729 1290556 93586 1279947 1653967 1097062 1440955 771276 1517340 2035340 1947941
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721