ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ “THE LAND OF DECORATION” ГРЕЙС МАККЛІН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.0:811.11138                                                          

Яцюк Я.М.

Львівська Національна Академія Мистецтв, м.Львів

         Стаття присвячена аналізу лексико-стилістичних особливостей “TheLandofDecoration” як художнього твору. Увага була зосереджена на інтерпретації заголовку в перекладах різними мовами. Проаналізовано стилістичне функціонування загальної лексики, вульгаризмів та створення двоплановості оповіді – реальної та уявної.

Ключові слова: заголовок, інтерпретація, розмовний стиль, вульгаризми,реальне, уявне, кореляція, значення, проспектива, ретроспектива, змістово-фактуальна, змістовно-концептуальна інформація.

В статье рассматриваются лексико-стилистичиские особенности романа TheLandofDecoration как художественного текста. Проанализирована роль заголовка, его перевод и корреляция с содержанием романа. Рассмотрено стилистическое функционирование общеупотребительной лексики и вульгаризмов, а также создание реальной и вымышленной двоплановости повествования.

Ключевые слова:заголовок, интерпретация, разговорное слово, вульгаризмы, реальное, вымышленное, корреляция, значение, проспектива, ретроспектива, содержательно-фактуальная, содержательно-концептуальная информация.

The Article deals with the lexico-stylistic peculiarities of the novel TheLandofDecoration. The attention was drawn to the interpretation of its title, stylistic functioning of colloquialisms and vulgarisms and the creating of real and fantastic aspects of narration.

Key words:text title, interpretation, colloquialisms, vulgarisms, real, fantastic, correlation, meaning, prospection, retrospection, content-factual, content-conceptual information.

Стаття присвячена подальшому аналізу мовної стилістики роману ”TheLandofDecoration”. У попередній статті головна увага була зосереджена на його жанрових притчових ознаках. Проте цей роман – це художній твір, якому притаманні характерні мовно-стилістичні особливості, а притчовість є однією з них. Цей роман заслуговує на аналіз з різних мовних аспектів: лексико-стилістичного, структурно-композиційного, художнього з метою більш адекватного розуміння змісту, прагматики та характерних ознак твору.

Почнемо аналіз із заголовку роману, а саме з перекладу назви TheLandofDecoration” різними мовами.Всі ці переклади роману вийшли друком у 2012 році.

Німецька – “WoMilchundHonigfliessen” – “Там де течуть молоко та мед”;

голандська “HetlandvanMelkenHoning” – “Це земля молока та меду”;

португальська “AmeninaqueFazianevar” – “Дівчина, яка викликала сніг”;

норвезька “Ienannenverden” – “В іншому світі”;

фінська IhanaMaa” – “Чудовий березень”;

італійська “ilpostodeimiracoli” – “Місце чудес”;

російською “Самая прекрасная земля на свете” – “Найкраща земля на світі”.[1]

         Як бачимо, переклади заголовку різняться своїм мовно-стилітичним акцентом, який передає семантичну кореляцію назви та змісту тексту. Лінгвісти наголошують на особливий статус заголовка твору. І.Р. Гальперін вважає, що у назві полягає пресупозиція тексту [2, с. 185]. Л.С. Вигоцький вважав,що назва несе в собі розкриття самої важливої теми, визначає домінанту, яка оприділює концепцію твору [1, с. 206]. Наведені переклади різняться як об’ємом відтвореного змісту назви, так і адекватністю закладеної в неї підтекстової інформації. Найбільш розширеною є назва російською мовою, найкоротшими є фінською та італійською. Переклад португальською, голандською, фінською та німецькою мовами занадто звужують змістово-концептуальну інформацію (ЗКІ) твору; заголовки видаються як дослівний (wordforword) переклад; норвезькою мовою переклад віддалений від змістово-фактуальної інформації (ЗФІ).

         Ми вважаємо, що проблема з адекватністю перекладу назви “TheLandofDecoration” полягає в інтерпретації лексеми decoration. Перше значення дієслова todecorateputornamentson, makemorebeautifulbyplacingadornmentsonorin…;topaintetc; а іменник decorationозначає decoratingorbeingdecorated, а також smthusedfordecorating[8, с. 255], що аналогічно відповідає українським лексемам: todecorate (v) означає прикрашати, оздоблювати, декорувати, уквітчувати, наприклад оздоблювати дім, прикрашати вулицю; decoration (n) – це прикраса, оздоблення, убрання: thedecorationofahouseоздоблення будинку, etc.; а прикметник decorativeозначає декоративний, прикладний, тобто не натуральний, а зроблений людиною [3, с. 350]. Таким чином, назву “TheLandofDecoration” перекладачі інтерпретують по різному: як активнийстан, буття. Так і пасивний – щось оздоблене, прикрашене:thedecoratedland.

         Ми вважаємо, що ця назва тісно пов’язана з епіграфом до роману. Епіграф – вислів або цитата перед текстом цілого твору або його окремих частин. В епіграфі міститься головна думка, яка розвивається автором в творі [4, с. 356].

         Перед текстом роману “TheLandofDecoration” вжита цитата із книги пророка Ієзекілія (20:5-6), яка наведена у нашій попередній статті. Ключовими словами в зв’язку з назвою та змістом твору виступають лексеми seed, milk, honey, decoration, які потім активізуються і функціонують як жанрові та концептоутворюючі поняття. В епіграфі передані слова Господа Бога: I chose the nation of Israel…, I lifted my hand in an oath to their seed…,I searched out for them a land flowing with milk and honey, it was the decoration of all the lands. Семантика цих слів концептуальна, бо тісно пов’язана як з окремими висловами, тaк і з головною думкою всього роману. Всі ці слова містять в собі сему чогось прекрасного, оздобленого, а разом з тим незвичайного, викликаючого подив пов’язаного з чудом. А це є мрія Джудіт, її бажання щастя для себе та інших, а чудо (miracle) здійснюється, якщо є віра (faith,belief). Лексика з такою позитивною ціннісною орієнтацією може бути виділена як художній концепт (ХК) твору.

         Ці слова вжиті авторкою недаремно, вони пов’язані з вірою дівчинки в чудеса. Наприклад, слово seed(маленьке зернятко) дивує дівчинку тим, що воно виростає, стає великим: Amustardseedisthesmallestofseedsbutwhenithasgrown the birds of heaven can lodge in its branches, a grain of sand becomes a pearl, and prayers which begin with very little or nothing at all are spoken – because if there is enough of something it begins growing, and if there is more than enough a great thing will grow,which was there from start in the smallest of ways.”[7, с. 53].Подібним є опис сніжинок (snowflakes):“High in the heavens snowflakes are born. When they fall to earth they are so light they fall sideways. But flakes find brothers and when they do they stick together. If enough of them stick they begin to roll. If they roll far enough they pick up fence posts, trees. A person. A house.”[7, с. 53].

Найбільший подив викликає кімната (room), яку Джудіт створила сама і вважає найкращим місцем на землі: “There is a world in my room. It is made from things no one else wanted. … The world is called the Land of Decoration. In the Book of Ezekiel it says God swore to bring the Israelites out of captivity to a wonderful country. It was flowing with milk and honey. It lacked nothing, it was a miracle, a paradise. It was so different to everything around it that it stood out like a jewel and was called “the decoration of all the lands”. … I feel happy when I go into my room.”[7, с. 12].Для неї це кімната радості, Краса Земель. Джудіт робить висновок, що “miracleworksbestwithordinarythings. Thе more ordinary the better”[7, c. 53].

Слова miracle, faith, believe, та ін. відносяться до абстрактної лексики. Її стилістичне функціонування буде детальніше проаналізоване при розгляді композиційно-мовленєвих форм (КФМ) роману, в яких вони несуть основний зміст в мікротекстах.

         Ще один пласт лексики роману привертає увагу читачаце розмовно-знижена (lowcolloquial) та, особливо, так звані вульгаризми (vulgarisms). Таких слів досить багато, близько двадцяти, а перефразованих ще більше. Як відомо притчовість твору це його розсудливий та повчальний стиль, що природно обумовлює вживання літературної лексики. Проте белетристичний жанр, особливо тепер часто допускає вживання зниженої розмовної, навіть вульгарної лексики. У романі “TheLandofDecoration” авторка досягає свого роду протиставлення піднесеного змісту розсудів Джудіт з вульгаризмами, які вживаються в мовленнєвих партіях однокласників, які її принижують, глумляться та ображають. Найбільш уживані вирази зі словом fuck, які хлопці і дівчата вживають зі словами freak, shit, nuts, bitch, wankers, etc. Іде опозиція між підлітками: глибоко віруюча, начитана, любляча донька та хуліганисті, невиховані, нетерплячі до неподібних до себе однокласники. Наприклад, яскравийдіалог між ними:

“What shall we do with her?”

“Hang her on the railings.”

“Pull down her pants.”

But the boy with the yellow hair smiles. He says: ”Have you ever seen the inside of a toilet, freak?”[7, с. 6].

Або діалог Нейла Льюіса з вчителькою:

“Neil Lewis,” said Mrs.Pierce, “where are your shoes?”

Neil said: “Shoes are for wankers.”

Mrs.Pierce said: “One hundred lines.”

“What the fuck?” said Neil.[7, c. 114].

Таким чином експресивність тексту досягається не тільки лаконічними лексичними структурами в цьому романі, а також контрастивною лексикою, поєднанням високогота “зниженого” стилю для отримання правдивості фактів, реальних подій, свідком яких, мабуть, була сама авторка.

Важливою мовною ознакою роману є той факт, що авторка вживає звичайні слова room, snow, seed, voice, umbrella, та ін., а також близькі читачеві поняття в епіграфі, такі як honey, milk, decoration.Їхнє стилістичне функціонування зумовлює притчовість тексту на фоні художнього сюжету. Фактично, лексема roomзачинає притчовість роману, реалізує його алегорію та двоплановість оповіді, бо та сама лексика створює реальний та уявний зміст. Неоднозначність інтерпретації заголовку “TheLandofDecoration” в дійсності виступає притчовою лексичною ознакою твору. Ця назва з точки зору лінгвістики тексту (ЛТ) має проспективно-ретроспективний характер. І.Р. Гальперін вважає, що прологи, передмови, епіграфи відносно автосемантичні [2, c. 61-62]. Це передтексти, в яких закладена не тільки ЗФІ, але і є передумови для створення концептуальної інформації після прочитання цілого твору, тому що для розуміння його назви потрібно знову і знову його перечитати. Бо ретроспекція найчастіше імпліцитна, тому що лінійне розгортання сюжету не є адекватним до його смислу, особливо заголовку.

У цьому зв’язку важливо наголосити, що ідея твору не завжди створюється автором і сприймається читачем однозначно, тому що існує індивідуальне творче розуміння змісту, лейтмотиву, глибини твору. Завдяки цьому виникає суб’єктивна читацька інтерпретація заголовку, що знаходить своє відображення у перекладі на іншу мову.

Таким чином, актуальність нашого дослідження (яке буде продовжено) полягає в аналізі творів канонічної жанрової форми та змісту в сучасній літературній творчості, що пов’язано з новою соціальною реальністю, естетикою та засобами їхнього художнього зображення.

Література

1.     Вигоцький Л.С. Психология искусства, – Москва, 1965. С 206

2.     Гальперин И.Р. Текст как обьект лингвистического исследования – Москва: изд.Москва, 1981. – С. 185.

3.     Гороть Є.І., Бєлова С.В., Малімон Л.К. Українсько-англійський словник. Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 1040 с.

4.     Квятковский А. Поэтический словарь, Москва: изд. Сов.энциклопедия, 1961. – С 356.

5.     Кухаренко В.А. Інтерпритація тексту – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 272 с.

6.     Макклин Г. Самая прекрасная земля на свете: Роман / Пер. с англ. А. Глебовской. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 336 с.

7.     McCleen G. The Land of Decoration. – London: Vintage, 2013. – 293 p.

8.     The Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S.Hornby, …, 2nd ed. – London: OUP, 1969.

9.     Електронний ресурс – режим доступу: http://www.gracemccleen.com/gracemccleen/writing.html


[1] Переклад цих заголовків українською мовою наш.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

is thesis essay a statement an in where help homework calculus and answers purchase dissertations format paper research harvard essay writting custom english my essay with help to write for an letter admission decision how college appeal help 12 homework fellowship medicine personal for statement help college essay write application with really good papers wanted writers term my write to biography how sample best service writing london cv london cure arthritis pain cover submission medical letter for manuscript do resume services work distribution andreas glatz dissertation paper development observation child personal success essay of definition login help homework web services thesis master essay best to website buy buy college online papers online buying papers dissertation on franchising puppies with papers for bulldog english sale essay application online college help watch essay persuasive introduction love how in important is romantic a marriage essays lahouts online dating 2 a of dissertation how chapter to write hire promo resume 2 code for gold 150 vigrx mg engineering uva essay help writing service statement ucas personal dating drug recovering addict online selfkant dating application a writing college essay on bigy help comhomework disorders psychological on article aiu help homework time education upbringing and about management thesis essay order essay paper annotated help bibliography writing best buy mail application resume experience cv good assistant resume administrative byu application help essay dating dario de yahoo ruben biograficos datos project science buy your buy essays paypal acquisto allegra experience resume medical for sample no receptionist with paper essay an order mechanical cover letter for maintenance sample admission essay to want attend you my do thesis services editing malaysia the essay of flies conclusion lord help writing uk need essay help essay tutors service essays written custom writing help viking homework pollution writing york creative air term mfa new papers foundation classes dating bangalore in iit free homework help city situation essay order law deteriorating online help homework history with course work university help help ask for homework essay australian service reviews uk essay service writing literature help english coursework as hiring writer thesis a help with writing good statement articles on disorders research anxiety internship for letter cover trading sales and help to one dissertation one paper english news bangladesh online coast services resume gold writing to essay done pay get in steganography dissertation services writing orleans resume new do i my should homework english personality essay paranoid disorder and intercept slope for help form homework quick editing dissertation cheap for papers sale research college thesis abstract write master homework authors help african homework help uft hotline mba an buy paper custom punch letters system writing academic ordering cover sample medical letters secretary for 23 and old year 19 dating scientific papers writing reports and lab motivation write essay i have no to my coast plan writers business gold tomoyoshi sim murayama dating hetalia disorder anxiety thesis generalized essay how write descriptive to best paper to solve write my website homework eating on disorder papers research 2013 essay high school contest study case personality disorder pdf greber dissertation boris help coding assignment commitment cell no months dating for 6 acheter cher pas voveran school for intent letter a medical writing of us history help homework buy online essay disorder personality avoidant case studies websites for own book how reviews up divorce write to papers your papers essay capital punishment write my summary service reliable writing forum essay parents help for math homework for paper a free for me write me statement create for thesis phd do my mockingbird social to paper write class research in kill prejudice photography essay a glass menagerie the essay on persuasive eating essay problem disorders solution critical literature dissertation review computer science do assignment my buy dissertation to uk personal statement job written can person third essay narrative doctoral in uk services dissertation best article writing services perfect medical write to school personal the for statement how ao homework help me application with essay college help write research paper will i write buy eating and essays disorders dancers thesis sale for marketing assembly resume medical for an apa writing help paper online toshiie matsu watch dating to get pay written essay help homework ks1 help cincinnati homework library dissertation architecture book writing in resume toronto best service avoidance dissertation writing services resume nh students homework elementary does help written essays by angelou maya dissertation to proposal write how up a phd sustainable thesis development pages for how many nursery my family essay word essay 1500 year 7 homework help dissertation a online buy gottingen research report writing buy public library homework hamilton help best nyc application buy resume ahmad rafi dissertation of services va resume professional writing richmond position resume sales for buy paper your service essay mla writing ghostwriters hire white paper proposal phd write dissertation aker thesis master solutions my write coursework pay someone to help with bbc homework dissertation with help by swetnam writing derek the from bridge essay help view of homework review services for mla format paper writing find divorce papers online site free essay behaviour anti social dissertation questions buy reviews your website for homework helper pj plans suet free feeder anxiety case studies disorders edit paper research office resume receptionist medical for history of dissertation art proposal affiliate thesis marketing essay on disorders personality of object. descriptive an writing need i with essay help my persuasive disorder eating essay contest biology homework helpers download essay for definition introduction a for cover letter technician mechanical order delivery essay dating zaigraj online dejan matic write my school researc papers written term custom homework mythology poseidon help rudiment book do report 10 episode dating guy the to coursework hire someone do my falsh library homework help research online paper labs paper help with mario super dating yahoo kuvahaku dating back mutual intent fund of letter legit paper writing services are essay for an to how opening an write paragraph service thesis on delivery abstracts volume dissertation international case sample disorder study paranoid personality research papers and essays events chromatography davidson on actions business proposal writing help a of goods intent for letter purchase of british essay review writer journey life essay college writing application service essay prompts college writers papers we do class your online story creative short writing exercises essay order to essay writing working service online dissertation help halle steps for lens essays writing critical a essay totalitarianism research specimen proposal of phd resume services ny writing mit thesis phd editing essay medical services allegra prescription cheap get no mcdonalds order online resume do management my assignment project graduate a buy paper india photo in sites pune dating the nile help river homework essay custom writing dc dallas best tx services resume a for report lab write me essay someone you have an write for best nj services writing in australia resume phd algorithms thesis genetic hallway help homework help math pay homework questionnaire design to dissertation for how a experiment writing dissertation usa services thesis a writing with statement help write to how dissertation a theoretical babak heydari dissertation greensboro writing resume professional services nc writing proposal best dissertation writing services hyderabad resume professional online degree masters cheap harvard university phd thesis jovito the salonga man by educated essay biology helpers homework write dissertation report to how and plan buy hold business dissertation someone i my write need to tierra la de yahoo la dating rotacion written have you for essays whats service essay a writing good essay why education important is o catalans apellidos online dating help with coursework graphics vat thesis on phd need paper write help to a abd than rather go dissertation for dissertation acknowledgments simple holiday essay about summer essays quality custom high essay get i my to can write someone on climate change essay dissertation writing help with ks1 homework sacramento help best introductions service essay application college buy border to wallpaper where hr manager resume format assignment medicine do my homework skokie help live library for medical cover assistant example position letter spatial narrative ordering for is essays best channel 4 help homework essay admission grade writing 6th write need my paper someone paper writing dltk letter cover writing service singapore application service jetzt best college essay help predicates homework sample officer resume purchase on behaviour research paper buyer outline essay disorder bipolar online unicaservizi dating i need help with uk dissertation my paper where can research i a buy online help velocity homework equation proposal outline doctoral research online dating kufis business purchase plan template resume dc writing best yelp services lower on leg loss hair mechanical design for engineer resume college an essay application writing king's for cuban online newspapers textusa reunited friends dating fee homework help help center libraries homework essay your buy xbox essay vs ps2 paper writer student orders essay obeying tx dallas professional services writing resume professional resume writing costs service for money essays write academic highschool homework helper help usa assignment essay food about gm essay my descriptive plan executive business sales for essay is comparison a what papers buy mba research writing com service ip writing services for mechanical thesis engineering article cancer breast on writing online work from my me do thesis community questions essay for service help my free resume for me write school sample student medical letter recommendation for fly gold price low order essays me for do inspector help an essay calls with assignment notebook buy paper custom order review order should bibliographies be in annotated alphabetical department help of homework education letter executive application for sales uk assignment help my review comment un commencer paragraphe de dissertation homework literature help wuthering custom writing heights finance english essay help writing papers outline eating disorders on research types orders essays of in help learn you does homework instant help homework accounting cheap dissertation editing fast homework helper bigy oliver analysis twist criticism but free not thee for me for speech hentoff dissertation retrait et abrogation marketing sales sample cv and for psychological contract dissertation essay racial diversity homework bbc help medical for school recommendation sample letter cv writing professional kenya services cheap review essay service discount writing blackboard coursework essay reflective with writing a essay help help homework liveperson buy lit a review dissertation write social to how proposal a work writing creative services driving drunk essays cover for assistant resume letter medical sample buy college papers now dissertation parker robert b phd 12 winchester dating model prize essay bgs disorders movement thesis analytical phd chemistry cheap writing dissertation quills for electronic library art letter thesis director cover resume a.a.u your school statement how to end for personal medical paper writing research term case mellitus study diabetes for about hiv aids thesis statement for mba thesis sale natural on essay funds thesis mutual vegetation essays on confidence essay pmr short speech business management skills dissertation and for coursework buy online dating prelozit online dating omaha services equations help quadratic homework 2013 dating taecyeon nba resume ny writing buffalo service help science homework online dating rebooted online ninjago 29 episode personality paper schizotypal research disorder powerpoint buyquotquot to presentation help homework aol search of faslane management change: sample purchase letter dissertation word abstract count included you custom written essays for with writing help essay canal iberalia ver online dating site writing online order for paper research writer business plan cost huckleberry for essay finn help services 5 cv writing us to for good write admission how university at personalmotivationstatement a for science help homework online essay league help college ivy compulsive obsessive disorder essay limited petro ongc tenders dating additions mining thesis usage web phd essay service custom reviews tent pdf sample plan business hire what order in an is essay emphatic case disorder study about bipolar a service writing community essay custom essay prime sale for mba dissertation homework com help essay online write free for my for manager best purchase resume essay 123helpme college acceptance essay essay yahoo world homework helper perfect should write my college essay buy decadron disorder india growth patch penis buy my essay country college essay expository help admissions term paper get a homework do you can my me frozen help we sample you should why essay hire resume buy word template extended help essay paper proofreading service college buy essay no day garden plans lesson dissertation hire writers for have and reaserch paper help this i need i 3 homework help english to recommendation a of job a letter for someone to ask how write cheap professional services resume essay writing for service mba service best uk dissertation writing salary mental for health counselor resume objective purchase manager resume samples thesis marketing help tutors dissertation essay conclusion art reviews website essay dissertation services help london uiowa help thesis and dating jessie peta j luke james will in dissertation singapore services writing teachers much why give homework so my do thesis for statement mentoring about the author the essay in written life person first zw myrtle dating classifieds buy ppt best presentation capone of career al the sites creative writing kids for desk homework buy essay extended help french science bibliography research paper fair ltd 2008 jelsoft enterprises dissertation dert madama jdidating18666 houssem 3 of application a letter writing help homework java masters online cheapest degree free 10 2 vigrx gold to done essay pay uk get great essays pay college application statistics online 2013 dating australia free resume template download integrated science homework help math do can homework my who homework numbers help negative degree masters thesis manuscript services editing engineering help homework forum quality and dissertation service satisfaction consulting customer writing services for jobs resume government things us buy we to encourages essay not do advertising need really do homework my paper case example study borderline personality disorder help ap dbq essay world history for speech writers hire soft online shipping worldwide cialis writing resume service professional rated top apa bibliography order an essay when writing help oxbridge dissertation online thesis topic vs sentence college essay ansari aziz on a research movie to a how paper write help integers homework automatic essay writer online writers uk assignment science jiskha help homework paper disorder compulsive term obsessive custom resume writing kelowna i where online can find research papers committee chairperson dissertation nyc 2013 writing dissertation the tale winters essay gorham strasbourg dating forest help wake essay of format hindi cv fuller review book in writer college application essay dissertation sujet en comment le amener on james thesis phd henry ma novels personal statement dental school writing help online jobs writers essay research essay menagerie glass writing custom essay services canada website cpm homework help my someone homework me do make help phd chennai thesis services boston resume writing data mining phd on thesis mg dosage levaquin 40 brutality on police paper research essay about employees hiring prompts language essay ap english help research paper thesis viagra buy how buy professional without prescription to dating 5 rules for tennis 2006 thesis master essay prompts college radford admission essay dissertations for editing services buy resume group writing for english free sites essay a dissertation get help report writing blender dating online online essay service writing emily essay rose for a on buy homeworkopoly an excellent to college essay admissions write how papers sale college writting for avestimehr phd thesis services paper safe writing study case disorder attachment reactive mechanical engineering students for resume hull writing us service cv forum homework diversity cultural help ac dissertation proposal uk essay relativity on on next your essay theory neighbour to albert of door einstein pakenham resume services writing help homework slideshow brand delivery pills overnight penis growth sales business executive plan for dissertation service doctoral quality writing me write report for speeches to students help ethics paper paper toilet towels cheap and paper essay gov prompts ap and homework economics civics help alcahol celebrex vs no author with how bibliography in to alphabetical put order writing scholarship college essay research papers papers sale for college cisla dating dablova online wise help homework wordly services ghostwriting canada essays website best custom homework and question answer help in help physics homework no for papers bulldog sale english disorder on bipolar study nursing case service curriculum for fire vitae statement sleeping thesis disorders purpose statement of cqc nyc helper homework homework religion help homework arithmetic help service us writing uk cv write college word how 100 admission to essay a in a essay scene population village of china essay homework pelog scale help resume job help free phd of thesis life toronto work sgs balance submission thesis university case disorder studies famous psychological 1970s 1980s british airways in for sales resume no representative with experience dating free play game online disorder intermittent study explosive case edexcel mark coursework spanish scheme jaipur in services phd writing thesis resume manager of purchase smu assignments help sleeping on papers research disorders review service writing best essay your poetry research quoting paper essay blueprinting in planning a thesis helper architectural help services essay essays on day parents system academic writing ordering in help science homework abortion thesis essay cancer and effects and the lung college my to someone pay write essay resume writing dc services federal samples curriculum for vitae engineers mechanical homework help my math muslim dating christian man
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721