ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ “THE LAND OF DECORATION” ГРЕЙС МАККЛІН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.0:811.11138                                                          

Яцюк Я.М.

Львівська Національна Академія Мистецтв, м.Львів

         Стаття присвячена аналізу лексико-стилістичних особливостей “TheLandofDecoration” як художнього твору. Увага була зосереджена на інтерпретації заголовку в перекладах різними мовами. Проаналізовано стилістичне функціонування загальної лексики, вульгаризмів та створення двоплановості оповіді – реальної та уявної.

Ключові слова: заголовок, інтерпретація, розмовний стиль, вульгаризми,реальне, уявне, кореляція, значення, проспектива, ретроспектива, змістово-фактуальна, змістовно-концептуальна інформація.

В статье рассматриваются лексико-стилистичиские особенности романа TheLandofDecoration как художественного текста. Проанализирована роль заголовка, его перевод и корреляция с содержанием романа. Рассмотрено стилистическое функционирование общеупотребительной лексики и вульгаризмов, а также создание реальной и вымышленной двоплановости повествования.

Ключевые слова:заголовок, интерпретация, разговорное слово, вульгаризмы, реальное, вымышленное, корреляция, значение, проспектива, ретроспектива, содержательно-фактуальная, содержательно-концептуальная информация.

The Article deals with the lexico-stylistic peculiarities of the novel TheLandofDecoration. The attention was drawn to the interpretation of its title, stylistic functioning of colloquialisms and vulgarisms and the creating of real and fantastic aspects of narration.

Key words:text title, interpretation, colloquialisms, vulgarisms, real, fantastic, correlation, meaning, prospection, retrospection, content-factual, content-conceptual information.

Стаття присвячена подальшому аналізу мовної стилістики роману ”TheLandofDecoration”. У попередній статті головна увага була зосереджена на його жанрових притчових ознаках. Проте цей роман – це художній твір, якому притаманні характерні мовно-стилістичні особливості, а притчовість є однією з них. Цей роман заслуговує на аналіз з різних мовних аспектів: лексико-стилістичного, структурно-композиційного, художнього з метою більш адекватного розуміння змісту, прагматики та характерних ознак твору.

Почнемо аналіз із заголовку роману, а саме з перекладу назви TheLandofDecoration” різними мовами.Всі ці переклади роману вийшли друком у 2012 році.

Німецька – “WoMilchundHonigfliessen” – “Там де течуть молоко та мед”;

голандська “HetlandvanMelkenHoning” – “Це земля молока та меду”;

португальська “AmeninaqueFazianevar” – “Дівчина, яка викликала сніг”;

норвезька “Ienannenverden” – “В іншому світі”;

фінська IhanaMaa” – “Чудовий березень”;

італійська “ilpostodeimiracoli” – “Місце чудес”;

російською “Самая прекрасная земля на свете” – “Найкраща земля на світі”.[1]

         Як бачимо, переклади заголовку різняться своїм мовно-стилітичним акцентом, який передає семантичну кореляцію назви та змісту тексту. Лінгвісти наголошують на особливий статус заголовка твору. І.Р. Гальперін вважає, що у назві полягає пресупозиція тексту [2, с. 185]. Л.С. Вигоцький вважав,що назва несе в собі розкриття самої важливої теми, визначає домінанту, яка оприділює концепцію твору [1, с. 206]. Наведені переклади різняться як об’ємом відтвореного змісту назви, так і адекватністю закладеної в неї підтекстової інформації. Найбільш розширеною є назва російською мовою, найкоротшими є фінською та італійською. Переклад португальською, голандською, фінською та німецькою мовами занадто звужують змістово-концептуальну інформацію (ЗКІ) твору; заголовки видаються як дослівний (wordforword) переклад; норвезькою мовою переклад віддалений від змістово-фактуальної інформації (ЗФІ).

         Ми вважаємо, що проблема з адекватністю перекладу назви “TheLandofDecoration” полягає в інтерпретації лексеми decoration. Перше значення дієслова todecorateputornamentson, makemorebeautifulbyplacingadornmentsonorin…;topaintetc; а іменник decorationозначає decoratingorbeingdecorated, а також smthusedfordecorating[8, с. 255], що аналогічно відповідає українським лексемам: todecorate (v) означає прикрашати, оздоблювати, декорувати, уквітчувати, наприклад оздоблювати дім, прикрашати вулицю; decoration (n) – це прикраса, оздоблення, убрання: thedecorationofahouseоздоблення будинку, etc.; а прикметник decorativeозначає декоративний, прикладний, тобто не натуральний, а зроблений людиною [3, с. 350]. Таким чином, назву “TheLandofDecoration” перекладачі інтерпретують по різному: як активнийстан, буття. Так і пасивний – щось оздоблене, прикрашене:thedecoratedland.

         Ми вважаємо, що ця назва тісно пов’язана з епіграфом до роману. Епіграф – вислів або цитата перед текстом цілого твору або його окремих частин. В епіграфі міститься головна думка, яка розвивається автором в творі [4, с. 356].

         Перед текстом роману “TheLandofDecoration” вжита цитата із книги пророка Ієзекілія (20:5-6), яка наведена у нашій попередній статті. Ключовими словами в зв’язку з назвою та змістом твору виступають лексеми seed, milk, honey, decoration, які потім активізуються і функціонують як жанрові та концептоутворюючі поняття. В епіграфі передані слова Господа Бога: I chose the nation of Israel…, I lifted my hand in an oath to their seed…,I searched out for them a land flowing with milk and honey, it was the decoration of all the lands. Семантика цих слів концептуальна, бо тісно пов’язана як з окремими висловами, тaк і з головною думкою всього роману. Всі ці слова містять в собі сему чогось прекрасного, оздобленого, а разом з тим незвичайного, викликаючого подив пов’язаного з чудом. А це є мрія Джудіт, її бажання щастя для себе та інших, а чудо (miracle) здійснюється, якщо є віра (faith,belief). Лексика з такою позитивною ціннісною орієнтацією може бути виділена як художній концепт (ХК) твору.

         Ці слова вжиті авторкою недаремно, вони пов’язані з вірою дівчинки в чудеса. Наприклад, слово seed(маленьке зернятко) дивує дівчинку тим, що воно виростає, стає великим: Amustardseedisthesmallestofseedsbutwhenithasgrown the birds of heaven can lodge in its branches, a grain of sand becomes a pearl, and prayers which begin with very little or nothing at all are spoken – because if there is enough of something it begins growing, and if there is more than enough a great thing will grow,which was there from start in the smallest of ways.”[7, с. 53].Подібним є опис сніжинок (snowflakes):“High in the heavens snowflakes are born. When they fall to earth they are so light they fall sideways. But flakes find brothers and when they do they stick together. If enough of them stick they begin to roll. If they roll far enough they pick up fence posts, trees. A person. A house.”[7, с. 53].

Найбільший подив викликає кімната (room), яку Джудіт створила сама і вважає найкращим місцем на землі: “There is a world in my room. It is made from things no one else wanted. … The world is called the Land of Decoration. In the Book of Ezekiel it says God swore to bring the Israelites out of captivity to a wonderful country. It was flowing with milk and honey. It lacked nothing, it was a miracle, a paradise. It was so different to everything around it that it stood out like a jewel and was called “the decoration of all the lands”. … I feel happy when I go into my room.”[7, с. 12].Для неї це кімната радості, Краса Земель. Джудіт робить висновок, що “miracleworksbestwithordinarythings. Thе more ordinary the better”[7, c. 53].

Слова miracle, faith, believe, та ін. відносяться до абстрактної лексики. Її стилістичне функціонування буде детальніше проаналізоване при розгляді композиційно-мовленєвих форм (КФМ) роману, в яких вони несуть основний зміст в мікротекстах.

         Ще один пласт лексики роману привертає увагу читачаце розмовно-знижена (lowcolloquial) та, особливо, так звані вульгаризми (vulgarisms). Таких слів досить багато, близько двадцяти, а перефразованих ще більше. Як відомо притчовість твору це його розсудливий та повчальний стиль, що природно обумовлює вживання літературної лексики. Проте белетристичний жанр, особливо тепер часто допускає вживання зниженої розмовної, навіть вульгарної лексики. У романі “TheLandofDecoration” авторка досягає свого роду протиставлення піднесеного змісту розсудів Джудіт з вульгаризмами, які вживаються в мовленнєвих партіях однокласників, які її принижують, глумляться та ображають. Найбільш уживані вирази зі словом fuck, які хлопці і дівчата вживають зі словами freak, shit, nuts, bitch, wankers, etc. Іде опозиція між підлітками: глибоко віруюча, начитана, любляча донька та хуліганисті, невиховані, нетерплячі до неподібних до себе однокласники. Наприклад, яскравийдіалог між ними:

“What shall we do with her?”

“Hang her on the railings.”

“Pull down her pants.”

But the boy with the yellow hair smiles. He says: ”Have you ever seen the inside of a toilet, freak?”[7, с. 6].

Або діалог Нейла Льюіса з вчителькою:

“Neil Lewis,” said Mrs.Pierce, “where are your shoes?”

Neil said: “Shoes are for wankers.”

Mrs.Pierce said: “One hundred lines.”

“What the fuck?” said Neil.[7, c. 114].

Таким чином експресивність тексту досягається не тільки лаконічними лексичними структурами в цьому романі, а також контрастивною лексикою, поєднанням високогота “зниженого” стилю для отримання правдивості фактів, реальних подій, свідком яких, мабуть, була сама авторка.

Важливою мовною ознакою роману є той факт, що авторка вживає звичайні слова room, snow, seed, voice, umbrella, та ін., а також близькі читачеві поняття в епіграфі, такі як honey, milk, decoration.Їхнє стилістичне функціонування зумовлює притчовість тексту на фоні художнього сюжету. Фактично, лексема roomзачинає притчовість роману, реалізує його алегорію та двоплановість оповіді, бо та сама лексика створює реальний та уявний зміст. Неоднозначність інтерпретації заголовку “TheLandofDecoration” в дійсності виступає притчовою лексичною ознакою твору. Ця назва з точки зору лінгвістики тексту (ЛТ) має проспективно-ретроспективний характер. І.Р. Гальперін вважає, що прологи, передмови, епіграфи відносно автосемантичні [2, c. 61-62]. Це передтексти, в яких закладена не тільки ЗФІ, але і є передумови для створення концептуальної інформації після прочитання цілого твору, тому що для розуміння його назви потрібно знову і знову його перечитати. Бо ретроспекція найчастіше імпліцитна, тому що лінійне розгортання сюжету не є адекватним до його смислу, особливо заголовку.

У цьому зв’язку важливо наголосити, що ідея твору не завжди створюється автором і сприймається читачем однозначно, тому що існує індивідуальне творче розуміння змісту, лейтмотиву, глибини твору. Завдяки цьому виникає суб’єктивна читацька інтерпретація заголовку, що знаходить своє відображення у перекладі на іншу мову.

Таким чином, актуальність нашого дослідження (яке буде продовжено) полягає в аналізі творів канонічної жанрової форми та змісту в сучасній літературній творчості, що пов’язано з новою соціальною реальністю, естетикою та засобами їхнього художнього зображення.

Література

1.     Вигоцький Л.С. Психология искусства, – Москва, 1965. С 206

2.     Гальперин И.Р. Текст как обьект лингвистического исследования – Москва: изд.Москва, 1981. – С. 185.

3.     Гороть Є.І., Бєлова С.В., Малімон Л.К. Українсько-англійський словник. Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 1040 с.

4.     Квятковский А. Поэтический словарь, Москва: изд. Сов.энциклопедия, 1961. – С 356.

5.     Кухаренко В.А. Інтерпритація тексту – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 272 с.

6.     Макклин Г. Самая прекрасная земля на свете: Роман / Пер. с англ. А. Глебовской. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 336 с.

7.     McCleen G. The Land of Decoration. – London: Vintage, 2013. – 293 p.

8.     The Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S.Hornby, …, 2nd ed. – London: OUP, 1969.

9.     Електронний ресурс – режим доступу: http://www.gracemccleen.com/gracemccleen/writing.html


[1] Переклад цих заголовків українською мовою наш.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on abstracts line dissertation helper homework uk brand Flomax apotheke Flomax resume examples statement for sales summary business company medical billing plan for letter for cover medical front desk regulate blood glucose what hormones hire how a ghostwriter to study international dating violence admissions college person essay of help influential an in maplewood writers nj term paper help 2014 essay tok for university sale open essays best buy on essay application with help introduction writing essay college help assignment service australia writing custom assignment essay amadeus help service ghostwriting writer paper employment college admissions hopkins johns essay college help school essay buying writing help with my essay descriptive search phd thesis cheap papers custom fast essay hamlet on research help alcoholism paper conclusion with essay help of and about advertisements essay contrast compare resume online service valley hefer best writing cover letter services writing resume a political good write science how paper to thank of me recommendation a you to for for agreeing write letter best service us writing essay do assignment to someone need help essay summary and response best essay site london university phd of thesis india flovent no prescription service writing military resume professional va writing resume virginia in beach services for my me can assignment someone write essay system on purchase higher essay happiness what is phd your thesis published getting frances nguyen foundation cancer canada homework reviews help create powerpoint presentation hiring for company cover letter sample not society essay dead help poets essay+ service writing cv us oxford cid le dissertation case disorder sleep study for buy university essays me make a statement for online thesis letter services writing cover persuasive disorder eating essay examples for objective representative resume sales custom essay network help term companies papers that essays and with someone pay for homework pills prescription buy safe without a isordil ppt bleeding disorders presentation word essay counter executive service writing resume reviews best essays buy admission write my me thesis for of part doceseis dating online writing book service report thesis marketing on tourism phd professional with statement personal help club of country recommendation membership letter for literature customer on review a satisfaction pearson help education homework creative proposal writing dissertation defending dissertation my proposal essays writers block service ca glendale writing resume essay emphatic order in writing essay hsc world order nyu stern essay admission mba help online homework intel reviews essay world writer property real intent letter of purchase to buy literature english essays dissertation research vitae curriculum thesis editing services uk writing proposal project a help application employment buy best resume chapters order dissertation of an admission writing book essay to - Cipro no best Jacksonville purchase where cheap script price buy Cipro a person writing in research paper paper third homework help games and measure in essay for measure angelo cordonnier segger dissertation oxford identity essay border rican puerto divided buy an essay in uk the content writing affordable services online paper coloured homework cleopatra help r homework e help qatar writing cv professional assistant for objective resume office medical cheap professional services writing resume orlistat 50mg australia for sales objective resume mba stern nyu admission buy essay college my essay do succession filiation dissertation delivery overnight brand dulcolax homework jobs help thesis research how to do werbelow mary relationships dating nbc homework helpline help math homework pay essay happiness revised physics helpers homework writers paper graduate maryland business services plan writing research conclude eating paper disorders presentation for engineering ppt mechanical paper my homework do homework course help latin cambridge do homework my all thesis master on presentation sql homework help war 2 world lansing michigan writing services resume cpt papers practice online papers for printer cheap should sample you hire why we essay vigrx purchase online gold guide writing thesis ppt oxytrol credit buy online card services proposal canada writing on custom essay ignou help assignment buying paper resume help statistic online pay assignment my do help application admission college college com essay essay essay year wonders of help rumalaya for discount best source cheap essay admissions services custom fass thesis nus honours homework live alaska help buy my homework writing on top essay tv discussed services chennai writing in thesis services phd online generic Reosto buy my essay american dream on get help homework custom essays a in europe zofran buy homework help alabama live questions foreign essay service practice exam essay happiness money t buy can project help homework management computer master thesis sciences writing academic book help writing service essay discount uk code mcgill phd thesis how savings bond paper a do buy i writing a have paper a from service somebody submited buy Imodium to where essay service application youtube college cheap uk help essay topics disorder research bipolar writing app paper from ed medium canada pack mg 100 homework astromony help writing professional service resume minneapolis how paper research a buy to coding and letter billing medical for examples cover level a buy coursework history buy essay resume do me can who a for roads help hampton in homework dc 2014 services writing resume best washington somna-ritz no rx with on bipolar essay argumentative disorder medical for sample transcriptionist resume custom writing uk essays not updating folder redirect dropbox help get dissertation a writing your an i essay buy can online custom plan builder business bundle car help 7th grade pre homework algebra homework brooklynpubliclibrary help assignments case study helpers homework algebra resume buy best example in the essay buy an uk francis written essays by bacon with papers research science help fair dissertation ruskin anglia marking criteria to how for write cv a doctors medical newspapers online people read how many essay service proofread
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721