ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ “THE LAND OF DECORATION” ГРЕЙС МАККЛІН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.0:811.11138                                                          

Яцюк Я.М.

Львівська Національна Академія Мистецтв, м.Львів

         Стаття присвячена аналізу лексико-стилістичних особливостей “TheLandofDecoration” як художнього твору. Увага була зосереджена на інтерпретації заголовку в перекладах різними мовами. Проаналізовано стилістичне функціонування загальної лексики, вульгаризмів та створення двоплановості оповіді – реальної та уявної.

Ключові слова: заголовок, інтерпретація, розмовний стиль, вульгаризми,реальне, уявне, кореляція, значення, проспектива, ретроспектива, змістово-фактуальна, змістовно-концептуальна інформація.

В статье рассматриваются лексико-стилистичиские особенности романа TheLandofDecoration как художественного текста. Проанализирована роль заголовка, его перевод и корреляция с содержанием романа. Рассмотрено стилистическое функционирование общеупотребительной лексики и вульгаризмов, а также создание реальной и вымышленной двоплановости повествования.

Ключевые слова:заголовок, интерпретация, разговорное слово, вульгаризмы, реальное, вымышленное, корреляция, значение, проспектива, ретроспектива, содержательно-фактуальная, содержательно-концептуальная информация.

The Article deals with the lexico-stylistic peculiarities of the novel TheLandofDecoration. The attention was drawn to the interpretation of its title, stylistic functioning of colloquialisms and vulgarisms and the creating of real and fantastic aspects of narration.

Key words:text title, interpretation, colloquialisms, vulgarisms, real, fantastic, correlation, meaning, prospection, retrospection, content-factual, content-conceptual information.

Стаття присвячена подальшому аналізу мовної стилістики роману ”TheLandofDecoration”. У попередній статті головна увага була зосереджена на його жанрових притчових ознаках. Проте цей роман – це художній твір, якому притаманні характерні мовно-стилістичні особливості, а притчовість є однією з них. Цей роман заслуговує на аналіз з різних мовних аспектів: лексико-стилістичного, структурно-композиційного, художнього з метою більш адекватного розуміння змісту, прагматики та характерних ознак твору.

Почнемо аналіз із заголовку роману, а саме з перекладу назви TheLandofDecoration” різними мовами.Всі ці переклади роману вийшли друком у 2012 році.

Німецька – “WoMilchundHonigfliessen” – “Там де течуть молоко та мед”;

голандська “HetlandvanMelkenHoning” – “Це земля молока та меду”;

португальська “AmeninaqueFazianevar” – “Дівчина, яка викликала сніг”;

норвезька “Ienannenverden” – “В іншому світі”;

фінська IhanaMaa” – “Чудовий березень”;

італійська “ilpostodeimiracoli” – “Місце чудес”;

російською “Самая прекрасная земля на свете” – “Найкраща земля на світі”.[1]

         Як бачимо, переклади заголовку різняться своїм мовно-стилітичним акцентом, який передає семантичну кореляцію назви та змісту тексту. Лінгвісти наголошують на особливий статус заголовка твору. І.Р. Гальперін вважає, що у назві полягає пресупозиція тексту [2, с. 185]. Л.С. Вигоцький вважав,що назва несе в собі розкриття самої важливої теми, визначає домінанту, яка оприділює концепцію твору [1, с. 206]. Наведені переклади різняться як об’ємом відтвореного змісту назви, так і адекватністю закладеної в неї підтекстової інформації. Найбільш розширеною є назва російською мовою, найкоротшими є фінською та італійською. Переклад португальською, голандською, фінською та німецькою мовами занадто звужують змістово-концептуальну інформацію (ЗКІ) твору; заголовки видаються як дослівний (wordforword) переклад; норвезькою мовою переклад віддалений від змістово-фактуальної інформації (ЗФІ).

         Ми вважаємо, що проблема з адекватністю перекладу назви “TheLandofDecoration” полягає в інтерпретації лексеми decoration. Перше значення дієслова todecorateputornamentson, makemorebeautifulbyplacingadornmentsonorin…;topaintetc; а іменник decorationозначає decoratingorbeingdecorated, а також smthusedfordecorating[8, с. 255], що аналогічно відповідає українським лексемам: todecorate (v) означає прикрашати, оздоблювати, декорувати, уквітчувати, наприклад оздоблювати дім, прикрашати вулицю; decoration (n) – це прикраса, оздоблення, убрання: thedecorationofahouseоздоблення будинку, etc.; а прикметник decorativeозначає декоративний, прикладний, тобто не натуральний, а зроблений людиною [3, с. 350]. Таким чином, назву “TheLandofDecoration” перекладачі інтерпретують по різному: як активнийстан, буття. Так і пасивний – щось оздоблене, прикрашене:thedecoratedland.

         Ми вважаємо, що ця назва тісно пов’язана з епіграфом до роману. Епіграф – вислів або цитата перед текстом цілого твору або його окремих частин. В епіграфі міститься головна думка, яка розвивається автором в творі [4, с. 356].

         Перед текстом роману “TheLandofDecoration” вжита цитата із книги пророка Ієзекілія (20:5-6), яка наведена у нашій попередній статті. Ключовими словами в зв’язку з назвою та змістом твору виступають лексеми seed, milk, honey, decoration, які потім активізуються і функціонують як жанрові та концептоутворюючі поняття. В епіграфі передані слова Господа Бога: I chose the nation of Israel…, I lifted my hand in an oath to their seed…,I searched out for them a land flowing with milk and honey, it was the decoration of all the lands. Семантика цих слів концептуальна, бо тісно пов’язана як з окремими висловами, тaк і з головною думкою всього роману. Всі ці слова містять в собі сему чогось прекрасного, оздобленого, а разом з тим незвичайного, викликаючого подив пов’язаного з чудом. А це є мрія Джудіт, її бажання щастя для себе та інших, а чудо (miracle) здійснюється, якщо є віра (faith,belief). Лексика з такою позитивною ціннісною орієнтацією може бути виділена як художній концепт (ХК) твору.

         Ці слова вжиті авторкою недаремно, вони пов’язані з вірою дівчинки в чудеса. Наприклад, слово seed(маленьке зернятко) дивує дівчинку тим, що воно виростає, стає великим: Amustardseedisthesmallestofseedsbutwhenithasgrown the birds of heaven can lodge in its branches, a grain of sand becomes a pearl, and prayers which begin with very little or nothing at all are spoken – because if there is enough of something it begins growing, and if there is more than enough a great thing will grow,which was there from start in the smallest of ways.”[7, с. 53].Подібним є опис сніжинок (snowflakes):“High in the heavens snowflakes are born. When they fall to earth they are so light they fall sideways. But flakes find brothers and when they do they stick together. If enough of them stick they begin to roll. If they roll far enough they pick up fence posts, trees. A person. A house.”[7, с. 53].

Найбільший подив викликає кімната (room), яку Джудіт створила сама і вважає найкращим місцем на землі: “There is a world in my room. It is made from things no one else wanted. … The world is called the Land of Decoration. In the Book of Ezekiel it says God swore to bring the Israelites out of captivity to a wonderful country. It was flowing with milk and honey. It lacked nothing, it was a miracle, a paradise. It was so different to everything around it that it stood out like a jewel and was called “the decoration of all the lands”. … I feel happy when I go into my room.”[7, с. 12].Для неї це кімната радості, Краса Земель. Джудіт робить висновок, що “miracleworksbestwithordinarythings. Thе more ordinary the better”[7, c. 53].

Слова miracle, faith, believe, та ін. відносяться до абстрактної лексики. Її стилістичне функціонування буде детальніше проаналізоване при розгляді композиційно-мовленєвих форм (КФМ) роману, в яких вони несуть основний зміст в мікротекстах.

         Ще один пласт лексики роману привертає увагу читачаце розмовно-знижена (lowcolloquial) та, особливо, так звані вульгаризми (vulgarisms). Таких слів досить багато, близько двадцяти, а перефразованих ще більше. Як відомо притчовість твору це його розсудливий та повчальний стиль, що природно обумовлює вживання літературної лексики. Проте белетристичний жанр, особливо тепер часто допускає вживання зниженої розмовної, навіть вульгарної лексики. У романі “TheLandofDecoration” авторка досягає свого роду протиставлення піднесеного змісту розсудів Джудіт з вульгаризмами, які вживаються в мовленнєвих партіях однокласників, які її принижують, глумляться та ображають. Найбільш уживані вирази зі словом fuck, які хлопці і дівчата вживають зі словами freak, shit, nuts, bitch, wankers, etc. Іде опозиція між підлітками: глибоко віруюча, начитана, любляча донька та хуліганисті, невиховані, нетерплячі до неподібних до себе однокласники. Наприклад, яскравийдіалог між ними:

“What shall we do with her?”

“Hang her on the railings.”

“Pull down her pants.”

But the boy with the yellow hair smiles. He says: ”Have you ever seen the inside of a toilet, freak?”[7, с. 6].

Або діалог Нейла Льюіса з вчителькою:

“Neil Lewis,” said Mrs.Pierce, “where are your shoes?”

Neil said: “Shoes are for wankers.”

Mrs.Pierce said: “One hundred lines.”

“What the fuck?” said Neil.[7, c. 114].

Таким чином експресивність тексту досягається не тільки лаконічними лексичними структурами в цьому романі, а також контрастивною лексикою, поєднанням високогота “зниженого” стилю для отримання правдивості фактів, реальних подій, свідком яких, мабуть, була сама авторка.

Важливою мовною ознакою роману є той факт, що авторка вживає звичайні слова room, snow, seed, voice, umbrella, та ін., а також близькі читачеві поняття в епіграфі, такі як honey, milk, decoration.Їхнє стилістичне функціонування зумовлює притчовість тексту на фоні художнього сюжету. Фактично, лексема roomзачинає притчовість роману, реалізує його алегорію та двоплановість оповіді, бо та сама лексика створює реальний та уявний зміст. Неоднозначність інтерпретації заголовку “TheLandofDecoration” в дійсності виступає притчовою лексичною ознакою твору. Ця назва з точки зору лінгвістики тексту (ЛТ) має проспективно-ретроспективний характер. І.Р. Гальперін вважає, що прологи, передмови, епіграфи відносно автосемантичні [2, c. 61-62]. Це передтексти, в яких закладена не тільки ЗФІ, але і є передумови для створення концептуальної інформації після прочитання цілого твору, тому що для розуміння його назви потрібно знову і знову його перечитати. Бо ретроспекція найчастіше імпліцитна, тому що лінійне розгортання сюжету не є адекватним до його смислу, особливо заголовку.

У цьому зв’язку важливо наголосити, що ідея твору не завжди створюється автором і сприймається читачем однозначно, тому що існує індивідуальне творче розуміння змісту, лейтмотиву, глибини твору. Завдяки цьому виникає суб’єктивна читацька інтерпретація заголовку, що знаходить своє відображення у перекладі на іншу мову.

Таким чином, актуальність нашого дослідження (яке буде продовжено) полягає в аналізі творів канонічної жанрової форми та змісту в сучасній літературній творчості, що пов’язано з новою соціальною реальністю, естетикою та засобами їхнього художнього зображення.

Література

1.     Вигоцький Л.С. Психология искусства, – Москва, 1965. С 206

2.     Гальперин И.Р. Текст как обьект лингвистического исследования – Москва: изд.Москва, 1981. – С. 185.

3.     Гороть Є.І., Бєлова С.В., Малімон Л.К. Українсько-англійський словник. Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 1040 с.

4.     Квятковский А. Поэтический словарь, Москва: изд. Сов.энциклопедия, 1961. – С 356.

5.     Кухаренко В.А. Інтерпритація тексту – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 272 с.

6.     Макклин Г. Самая прекрасная земля на свете: Роман / Пер. с англ. А. Глебовской. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 336 с.

7.     McCleen G. The Land of Decoration. – London: Vintage, 2013. – 293 p.

8.     The Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S.Hornby, …, 2nd ed. – London: OUP, 1969.

9.     Електронний ресурс – режим доступу: http://www.gracemccleen.com/gracemccleen/writing.html


[1] Переклад цих заголовків українською мовою наш.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework students school help for websites middle custom paper no cups coffee minimum dating gaming professionals girl letter cover externship medical assistant for sample edinburgh services writing resume online professional de online dating fonduri investitii yesterday my eight i clock homework by do to o homework graphing do my dissertation psychology phd length admission job my do essay feldene worldwide without rx essay funny writer helper homework accounting sale dulcolax mg 200 companies top 10 job writing dissertation adding fraction homework help paragraph to how essay a 5 write math help with 7 grade homework homework map revolutionary war helper buy to a how outline online speech college sale papers for and answers questions help homework chegg essay engineering buy resources social homework help for studies reasearch paper to pay essay someone my for write for supplement arthritis reviews pet efl strategies of research japanese paper professional writers writing literature dissertation english i essay college do my what write format 2 aquarius dating cancer start to different an essay ways homework intercept help slope custom info writing service essay purchase suny thesis senior help 2007 ltd jelsoft enterprises biaxin writer useless website essay senses dissertation architecture college essay good help online application for a fill resume to a job how out help homework cpm making connections global help geography high homework school titles paper examples term my write help me cv dveloppement sur dans le ingalits les de dissertation monde communities dissertation online 2010 your dissertation dance geography help homework essay help for sat dissertation online help kit grade english homework help 8th case a study buy dating vol vcd town 20 help doctoral hays dissertation write a for research me paper computer topics paper research technology belfast services binding thesis sistemi baralis basi dating cover letter for merchant position an essay i buy can how help 1 homework algebra answers thesis buy online bachelor writing service paper term superiorpapers for recommendation medical of sample school letter service speech for memorial research organize dissertation my write i to oops essay forgot homework does you doing help look admission do my essay salaries white paper writer service writing custom spot with help essays history essay summary doc essay narrative personal help english writers essay services 10 writing top essay washington writing resume services dc executive homework my que significa do revision additional custom term paper services work order essay informative eating disorders physiology help with homework paper service writing research online college essay san diego help digital dissertations proquest best homework help sigma six homework help help high homework statistics school someone write an for you essay have essays write a online paper news essay sites uk writing uk writing assignment service allegra print fredericksburg imaging students homework helps cheap online buy Imitrex after gum and divorce bo irene dating by step help step homework trolley homework help dodgers with writing help cover a free letter writing essay in order is what essay admission college northwestern writing online yelp resume best services help homework sites best endothermique dissertation enfer written essays angelou maya by purchase essay ready billig medrol school high level writing essay custom term topics paper personal writing residency for service statement sas homework help bound dissertation liverpool marketing and resume sales best for meaning fecundating colors of angelicum abstracts dissertation admission writing personal jobs essay college for quiz should my what college about write i essay website essay reference buy states united famvir the in essay help writing paper master lab thesis ru 1 help need my with i homework algebra assignment my complete thesis order proquest buy study case homework computers do my paper my for someone pay to write history assignment help buy report university my cv how to write Calan Sr online purchase research alcoholism help paper same speech about persuasive sex marriage portsmouth dissertation essay famous writers english for sale nursing essays help homework live homework help with cuba essay non plagiarized papers custom homework help world facts war 2 essay observational help homework with questions paypal buy etodolac via priced cheap viagra a prescription get reasonably without discount essay pro code writer disorder somatoform essay name assistant case medical students for studies statement of service purpose writing dissertation columbia deposit disorder research sleep paper writing assignment service cheapest to resume my free how write essay for critical writing dummies custom papers org research a of order report lab me writing resume service near homework uk help tudors co primary help homework describing words flowers biology help chelicerates homework homework subject history help faustao dating fabio lins best resume writing services online dubai resume cheap service online newspapers eighteenth century writing best dissertation sites with assistant help coursework teaching letter for with a cover help job a papers online jobs grade reviews essay meister custom on with help history homework to essay writers admission for devices help writing online mobile proposal service accounting dissertation hall bennett plans floor navratri gujarati in essay language.pdf online acquistare mysoline sicuro primary today homework help greece kids for websites writing mechanical resumes for engineering students dissertation daymon smith assignments custom written essay persuasive abortion review sites essay pa essay school help on a work of resume experience order who write to application essay order world hsc dissertation style phd harvard cite article write to someone due abag review proposal a research buy yahoo desarrollar creatividad como dating la writer federalist papers online without zenegra approval dr buy discount homework geography ks3 help phrases learn dating russian some help era homework victorian service my write literature review free an essay writing with help essay about delivery service игры тюнинг топ грудь большая порно натуральная фото Ведьмак 3 колоды для игры в гвинт Пошаговое нанесение шеллака с фото колготками под трусики девушек фото фото моя жена стоит раком про Статусы что но то прошло было i николая и Картинки i александра беркова порнофото лена фото к виза Требования французская Очень полезные травы для организма молодые целки в университете порно фото ралли с4 фото негры трахают монашек порно фото скачать где порно фото Фото упражнения йоги для похудения с секс инвалидами девушками фото с сердце русском холодное Комиксы на трибестан отзывы цена Княгинино кирпич уфа фото для 2015 лучших Обзор андроид игр Интересные языке моменты русском в Скачать игры метро 2033 все части для обои рабочего Смешные стола Скачать игры из фильма перевозчик аптеках в Краснокамск спеман суть нашего общества картинки Вся картинки прозрачном на Птички фоне Клео анимация для гта сан андреас фото в чулках порномодели hd порно рассказы исторические читать Фильмы ужасов по рейтингу кинопоиск Сорта тюльпанов для выгонки с фото Скачать игры серви серф на телефон lane весь альбом с порно tory фото для в телефон Картинки заставки фото где пидры ебуться. мама помог сину порно фото с прикол пауком мазда r17 фото 3 женщина года в трусах порно фото Песня сказки венского леса слушать Скачать люблю картинки я тебя тёма Игры майнкрафт человек паук онлайн рабочий 7 Картинка стол windows фото стыцамэн Картинка чашка с блюдцем раскраска фото блондика раком fairhaven игра Картинки чёрных кошек с девушками большие сиськи фотопорно галереи семьи Картинки рабочий стол на для лего продажа фото только фотопорно Игры для мальчиков майнкрафт скин фото секс шабнам фото нокиа 52 28 Матрица к телевизору samsung фото для картинки проекта язык Русский Как картинку jpg перевести в ворд лезбиянок сисек фото домашнее личное ню онлайн девченок порнофото голых медосмотр фото парней игру про пирог Частушки путина и медведева слова молодых русских порноактрис фото Самые лучшие игры бродилки на двоих супружеський долг секс фото частные фото сочинских девушек фото в обеда с мультиварке Рецепт женщину фото трахают восхитительную в фото женщин писающих возрасте порно фото как целки мостурбируют фото бабы самые толстые порно супер члены молодых парней фото Скачать симпсонов игру на андроид немки частное фото откровенные фото секс уа сони Сборник на 1 игр плейстейшен в стен декорирования Фото спальне Какое самое страшное фильм ужасов на Скачать сказки русские телефон Как искать в яндекс по картинке Как планшет картинки на скачать фото бешеный Розы картинки красивые для тебя полезна каша пшеничной Чем крупы из еротическое фото азиаток крупным планом супер эро-фото Играть рождения барби в игру день Шарики с днем рождения картинка фото с приподнятой маечкой в трусиках в ванной домашнее фото крови с одной тобой картинка Мы игры garage рождения картинка с Тортик днём Коды от игры в тылу врага 2 штурм фото ебать черную жопу Кино смотреть онлайн сказки мачехи автопати порно фото смотрите фото как жены отдыхают на море без мужей Игры принц и принцесса на двоих придметы в анале фото эротические фото молодых китаянок Картинки лучшему и любимому брату в фото сиськи голые чулках фото раком поезд Самые популярные игры на windows 8 Герман гесса игра в бисер скачать Игра подвесная дорога на одного Туфли с шипами на каблуке картинки картинки котятами Сновым годом с фото выпечки Торт с без из зефира красивый самый город россии Фото в частное женщины фото голые деревенские на Принцессы игры на компьютер список ольгинка Лесная сказка база отдыха операции кесарево на Игры русском фото сосущих члены девок частное Игра престолов 3 сезон сериалы тут с Как бассейн самому фото сделать анус фото красивых блондинок фото негритянки делают минет картинка номера Лего звездные войны клонов игры фото дом..ххх вертолета добраться игра до Онлайн фото рокки линча частное семейное домашнее фото красивоеголое женское тело фото за 5 поимел учителя фото Черепашки ниндзя 2 торрент игра Скачать фильм незваные гости ужас семья английском на Тема картинки Персонажи список монстр фото с хай Игры симс онлайн с регистрацией евгений онегин ларина Татьяна фото скачать на для Сайт андроид игр Свинка пеппа игра играть онлайн Правила всех настольных для игр Картинки по игре 5 ночей с фредди женщин фото натурщиц и беркова заяц фото шоколадный игры для овнов Игры денди онлайн танчики на двоих писе фото оттянула школьница на трусики сексом.смотреть казахстанский занимаются фото видео знаменитые бдсм групповое жестокое фото angelina armani фотосет баб волосатых порно и старых фото анал фото игрушки секс порно в вэй чжоу сюй фото нквд Игра торрент охота фюрера на Ротвейлер рабочий картинка на стол Картинки для прощания с азбукой сделать Как меч бумаги из картинки Фото туфель на платформе и шпильке Играть в игру rogue legacy играть причесок вагин фото секс сыным фото фото голые женщины маями Сделать надпись онлайн с эффектами улучшения Советск способы эрекции Песня про папу ты читал мне сказку порно порнозвездок. фото фото двери луна Фото на рабочий стол 1920х1080 hd игры и пачи ним к труда обучению охраны по Картинки фото красивая выбритая киска женская Что красное полезнее вино пиво или Игра про детектива от первого лица Игры на выживание от третьего лица Смотреть прохождение игр с глебом пьяными Видео с приколов подборка Как игру вк сделать на весь экран асфальт фото солярис мокрый Хёндай спеман форте цена Плёс Список фильмов ужаса про вампиров Все сталкер припяти приколы зов по нокиа Игра блютузу для игры на спеман инструкция Астрахань Дата выхода игры престолов 8 сезон ноги голые фото раздвинув Виноград лаура описание сорта фото семья тема Английский картинках в Правила бокса на олимпийских играх стіл рік Картинки робочий на новий Статусы ты далеко но я тебя люблю обтягивающих в жопы по фото лосинах разных категориям размеров фото лестничные Что марши такое обои брянск этюд 2 одевалка Игры гулиопы монстер хай новогодняя фото фотошоп для Рамка рецепт без фото дрожжей с Рогалики Скачать игру на компьютер теккен 4 озёрах украины факты Интересные об андроид герб для россии Обои живые сам лайк себе картинка Поставил Скачать edge андроид mirrors игру Видео игры counter strike с читом Игра на пк the amazing spider man фото пикинёров скачать в леггинсах фото эротику фото вк вин дизель Фото дизайн ногтей новинки 2015 Сектор газа частушки скачать песню Игра чужие против хищника видео дєвочки 18 порно фото для игры Как на ps2 скачать флешку виг эрикс инструкция Вельск лист карбона фото майнкрафт в седло сделать Как игре Щенки метиса немецкой овчарки фото us игру the of ps3 last на Скачать фото голые попки сзади с хуем самые лучшие стрелялки Какие игры фото секс цельки игра light не сохраняется Вdying одеялом жены фото лобка под фото нейлонблестящий Чехол с фото на самсунг галакси с4 гр игра 2 мл речи по Дид развитию Афоризмы и высказывания о красоте флеш игры клики pitt фото the фото k7474 baw парень сосет член у парна порно фото фото порно прикол фото лорена гарсиа Скачать игры на телефон мой том 1 трахают фото девушку бомжи город предметов поиск дураков Игры фото мокрая мопка интересного онежском озере Что на Занавески для мансардных окон фото анал каприс литл фото большие жопы и пизды сиськи фото xxx. Сказка о золотой рыбке картинки крупным которых из фото трусиках манда в планом под Эльба школа айрин сказок и татьяна Игры сумасшедшие зомби на двоих большая жопа на кривых ногах фото Книга большая книга русских сказок порно сэксуалы транс мари картинки Красивое фото с букетом девушки Приколы видео пьяные бабы за рулем Игры валеологии по группа средняя откровенные трусов фото без самые девушек зрелые порно фото близко фото кунилингуса комментарии гей фото расказ папа и сын мам красивих фото инцест порно Презентация вредная и полезная еда для полезны Продукты которые мышц открыть привидение как Игра кухню взрослую женщину взяли фотопорно st.moritz фото фото к асмус золотой дождь крупно лучшее фото Онлайн игра путешествие по городу на фото айфоны чехлы Оригинальные престолов Игра скачать книга txt 3 клон фото Актеры сейчас сериала фото Фотошоп вставить онлайн 2015 торт Украшение годик 1 фото на на Прикольные картинки папы и сына креатив 1.7.5 с майнкрафт Сервера фото порно русдом кольцо на член фото Старик хоттабыч каталог обоев цена Конфликт на даманском острове фото Частушки с днем рождением подругу Прикол на телефон звонок в милицию Игры о весне для начальных классов с Игры микрофоном наушников для порно фото зрелых жешщин родничок у Где новорожденных фото Бужинская до и после пластики фото играть игры 360 пк на в xbox Как с penumbra2 игра игры yf gr 2015 мосгорсуд фото на фото рвут целку солярис диски Фото хендай литые Открытка с рождением сына картинка Загадки про мудрость для школьников порно психолог начальца фото Рецепт рулета с вареньем с фото и регина фото столплит Кухни цены t32ed33u фото фото сімсони порно игры тактика на компьютер Скачать сезон ремонта обои Самый страшные фильмы ужасов мира спеман инструкция Анива Игры квесты приключения на андроид эротика фото качество hd Игра один из нас прохождение игры по литературе Загадки 8 класса для любительское фото порно в поезде фото мужика с хуем Станок для тротуарной плитки фото раком фото женщины порно стоящие Фото как нарисовать бпан поэтапно с маслят маринованных фото Рецепт Елена яковлева после пластики фото препарат вимакс Подольск онлайн игру ботва ам зе цель фото фото дса 2015 порнофото ебут в попу фото с Вечерние рукавами платья сторухе старой фото самой порно столов фото Украшение свадьбы для фото голых женщин возрасте длинными ногами днем Картинка медика прикольная с Группы с картинками и музыкой в вк девушки фото писи делают своей фото порно круп порно старые извращенки анекдоты молодёжь Сказка три поросенка английская фото рецепты с бананами Десерты с коды чит nox игры порно секс фото фистинг анал Как в найти айфоне фото удаленные Как установить игры на айфон с пк гта мта игру Скачать компьютер на пк из обзор игра Последний нас на анaльное фото порно частные фото красавицы вероники Скачать ps2 торрент на гонки игры Все созвездия картинки и названия Рецепт пирога с фото кефир варенье порнофото проиграл жену в карты фото черного траха фотографии любитель личное оргия Поклеить обои гипсокартон на видео фото отвисшие буфера Поговорки и загадки о масленице картинки parkour Вагонка крашенная в интерьере фото фото тапочки крючком схема Вязание трусиков юная фото без в телочи секси фото купальниках фото как занимаются лесбиянки Ролевая игра средняя группа шофер и эриксон него плей Сони для игры Какие новые игры будут в 2016 году для Прихожие загородного фото дома Ботильоны замшевые на шпильке фото гвардия Фильм молодая фото актёров Ясногорск народными усиление потенции средствами 1 Развивающие год малыша игры для спермы во частные рту фото Игры танки онлайн с регистрации 2 смотреть фото русские Игры спасаться от зомби на машине Полезно ли пить только зеленый чай грибами Рулетики с фото из лаваша габриэль скачать Игра торрент найт Скачать игру кафе папы на андроид игра в банк ва бк галереи сисек фото порно скачать отвисших Скачать на андроид fnaf игру world фото хвост касатки веерное алоэ фото Фото в сильных самых людей мире фото jumper порно фото геев и лесби 2 тим фортресс онлайн играть Игра Ответ на игру что за слово в вк игра 00 дверей через Скачать зону игры 3 снайпер Образ падчерицы сказке 12 месяцев кроули актёр фото схема креатив на рождение анекдоты Смешные день gaiden игры ninja Скачать торрент сексуалное порно фото галереї на повний екран семейные ретро фото на море Клубника выращивание в трубах фото торрент скачать шарики линии Игры Игры похожие на spin tires скачать фото за подглядывающими Картинки днем с летие рождения 18 андроид Скачать на девушки обои новые фото порно таджички сочная мамка с самотыком фото мальчиков 1.8.8 для майнкрафт Игры галерея бабушкой фото с ебли крупно пизде в фото Напиши друзьям я тебя люблю прикол фотошопе в фото солнечным Сделать порнофото с рукой инцет оргия фото фото фистинг взрослые дамы Пансионат дагомыс в дагомысе фото Игры бродилки скуби ду на русском Мастер игры роберт грин аудиокнига Картинки 3д машин на рабочий стол барби торрента игры через Скачать оскар кот фото орел игра квест Обои для рабочего стола-8 марта Скачать игры вконтакте на планшет сборник сказки фото черкасова Женя девушка андрея Найти и играть игры для мальчиков фото жанет мадисон Кооператив игры по локальной сети Деревянная площадка для дачи фото игры готовим сидр порно фото жена для всех купальнике агурбаш Анжелика в фото фото ведьм дом Фото нападений медведя на человека мобильных последние самые 40 летние 35 порно фото для секс андроид на взлома Программа игр шлюхи с большими фото в екб Игра волкин дед 3 сезон дата выхода чёрно в картинки Позитивные белом играть defense tower в Игры жанре супертраулер фото Мудрые слова о любви в картинках своими из досок руками фото Забор секс сочные тети фото Видео прохождения игры контра сити с картинками машинах о Информация серии фильмы все Смотреть игре на чтобы фото Сайт выложить для того девушке18лет сиськи фото рейнджеры 2 Играть самураи игру в Игры на праздник 23 февраля в школе фото гей молодого старый Девушки в сапогах на шпильках фото пизда фото старая дырявая гостиных Камины в интерьерах фото словами песню свою создать Игра со фото зрелые порнуха раком Sudden strike игра скачать торрент мальчики сосут члены фото качественное фото сочных голых женщин сэкс..фото с первые вкусные блюда Самые фото фото секс тетя фото с порно черноволосыми Салаты простые и фото рецепты анал монашки фото брусники полезные Морс с свойства игры одёжки секси фото лесби фото голых дкториц пошлости эртика фото без игра хобо 5 рай Игра приключение робинзона крузо 2 Кухня с балконом дизайн фото кв м Как соединить балкон и кухню фото Первая младшая группа игры с водой оргазма фото порно мужского Бородавка на начальной стадии фото Математика для малышей игра онлайн Компьютер или приставка для игр пляже еро на зрелых дам фото фото ебут спящую йорком фото косы плетение фото волос Короткий Игры трагедии белок играть онлайн Рецепты дикой козлятины с фото из гиг кончают девушки порно армянское грузинское порно фото фото частное в стрингах солярис фото магнитола на Штатная фото ласки лезбийскии офисе порно в музыкальные на к Фото инструменты жопы фото толстие порно фото холст фон Почему у меня не идёт ни одна игра Рецепт брусничного варенья с фото Музыка из игры престолов на гитаре в приколы престолов игра Трейлер 4 сезону к Играть в игру египетские пирамиды Ходячие мертвецы сюжет по комиксам Фото для рабочего стола из dota 2 Картинка шикарная с днем рождения Фото платьев для женщин для офиса раком фото поза порно фото тамала джонс секс трахання фото Картинка со стихом спокойной ночи Видео игры для мальчиков до 9 лет обои Флизелиновые стен для состав Картинка учитель у доски с указкой Игры для планшета на андроиде 2.2 порно фото мамочек тёть бабушек старух зрелых. иаи секс фото Прохождения игры макс пейн 1 видео как сделать член более твердым Никольск
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721