ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ В АНГЛОМОВНОМУ ВИДАННІ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена лексичному аналізу мови політики англомовного видання газети «День». У статті подано розроблену тематичну класифікацію ЛО, а також диференційовано лексичні групи мови політики англомовного видання газети, проведено семантичний та стилістичний аналіз політичного лексикону.

Ключові слова: політична публіцистика, лексична одиниця, неологізми, фразеологізми, терміни.

The article is devoted to the lexical analysis of the political language in the English variant of the all-Ukrainian newspaper “The DAY”. It deals with the semantic and stylistic analysis of the political lexicon and provides with the thematic classification of the lexical units and differentiated lexical groups of the language of politics in the English variant of the newspaper.

Keywords: political publicistics, lexical unit, neologisms, phraseological units, terms.

Останнім часом помітне зростання динаміки появи лексичних новотворів та істотних змін у функціонуванні англійської мови, насамперед у сфері масової комунікації, що визначається екстралінгвістичними чинниками – глобальними змінами в політичному й економічному житті суспільства. Публіцистичні тексти – це чутливий фіксатор нових мовних явищ, адже, окрім оперативності та достовірності викладу матеріалу, невід’ємними у роботі журналіста є семантичний, синтаксичний та прагматичний аспекти [2, c. 168].

Аналіз мови друкованих видань (публіцистичних текстів) надає широкі можливості для ілюстрації реального функціонування нового слова в мовленні. Публіцистичний текст є динамічним утворенням, за допомогою якого здійснюється предикативний зв’язок явищ навколишнього світу з безпосереднім вираженням його мовними засобами [3, с. 11]. Тому мова публіцистичних текстів дозволяє виявити ті зміни, що відбуваються в суспільстві вже сьогодні. З майже щоденною появою нових феноменів та концептів політичного й суспільного життя України і світу виникає потреба їх номінувати. Відтак значеннєва концептосфера вже існуючої лексеми може розширюватися, набуваючи нових семантичних відтінків, або ж з’являються словесні новотвори на позначення того чи іншого поняття. Таким чином, розвиток суспільно-політичного життя України та інших держав супроводжується безперервною появою нових узуальних та оказіональних номінативних одиниць в лінгвістичному складі англомовної публіцистики [3, с. 8].

Матеріали газети «День» відзначаються нетривіальною мовою, позаяк редакція газети здебільшого розраховує на інтелектуального читача. Оскільки в аналітичних статтях та політичних оглядах порушується серйозна проблематика, тексти завжди переповнені термінологією, своєрідними метафорами. Окрім того, у публіцистичних текстах видання спостерігається емотивна лексика та новотвори, що диктуються часом та наявними політичними течіями, суспільними настроями.

Тему еволюції та трансформації політичної лексики в англомовних газетних статтях досліджувало чимало науковців, серед яких можна виокремити Л. А. Батуріну, О. І. Воробйову, А. Л. Голованевського, І. К. Білодід, А. О. Худолія («Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX- початку XXI століття»), Ю. В. Заблоцького («Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах»). Тим не менше, це питання заслуговує подальшого ретельного дослідження, оскільки процес розвитку мови, зокрема формування політичного лексикону, перманентний і динамічний.

Метою дослідження є лексико-стилістичний аналіз публіцистичних публікацій на політичних шпальтах англомовного видання газети «День», що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи, а також в аналізі їх стилістичного ефекту.

Досягнення мети наукового дослідження обумовило постановку і вирішення низки питань, що актуалізувалися в його основних завданнях:

 • Ø дослідити підходи до тлумачення поняття «політична публіцистика»;
 • Ø визначити основні лексико-стилістичні характеристики публіцистики;
 • Ø проаналізувати лексичні одиниці, що репрезентують різноманітні терміносистеми, які трапляються на політичних шпальтах англомовного видання газети «День»;
 • Ø класифікувати отримані лексичні одиниці у тематичні групи;
 • Ø здійснити лексико-стилістичний аналіз обраних лексичних одиниць;
 • Ø визначити стилістичні функції лексичних одиниць.

У ході дослідження застосовано метод аналізу, описовий метод (опис англомовних лексичних одиниць щодо їх стилістично-семантичної релевантності у публіцистичних текстах на політичну тематику).

У ході дослідження ми розробили тематичну класифікацію ЛО мови політики англомовного видання газети «День», що складається з двох груп: лексики внутрішньої та зовнішньої політики. До першої групи ЛО зі шпальт внутрішньої політики увійшли тематичні підгрупи:

Підгрупа «Протестні виступи» об’єднала такі ЛО: Tax Maidan, Maidan, Maidan activists, the Orange Maidan, strong social reactions, social unrest, the Orange revolution. Подані лексичні конструкції не належать до політичної термінології, утім, їх семантика набула недвозначного політичного забарвлення. Деякі із вказаних ЛО є оказіоналізмами, інші свого часу були новотворами для номінування нових явищ та процесів, проте сьогодні вже набули значення усталених висловів, що є зрозумілими поруч із лексикою повсякденного вжитку. Після подій 2004 року, що увійшли в історію України як Помаранчева революція, назва центральної площі Києва – Майдан Незалежності – отримала нову конотацію. Тепер у пресі під лексемою «maidan» розуміють протестний виступ громадян, невдоволених політикою чи окремими діями чинної влади. Майдан став звичним місцем народних протестів 2004, 2007, 2011 років. Так само й помаранчевий колір(«orange»), що був передвиборним символом опозиції на виборах президента 2004 року, сьогодні асоціюється з демократичним поступом, невиправданими сподіваннями народу, а також вживається владою для критики дій депутатів опозиційних фракцій, що підтримували Віктора Ющенка на виборах 2004 року. Прикладом використання лексики цієї підгрупи є наступне речення: One of the activists of the Tax Maidan has begun a hunger strike [13, c. 1].

До другої підгрупи увійшли лексичні одиниці на позначення «Втручання політики в судочинство»: principle of selective punishment, selective justice. Вислів «selective justice», що в перекладі означає «вибіркове судочинство», має семантичний підтекст політичних переслідувань опозиції владою, судові цькування. Recently there have been many statements from EU and US representatives concerning the cases of «selective justice» in Ukraine and the curtailing of freedoms [11, c. 3].

Висловлювання «Чинної влади про опозицію» становлять третю підгрупу: «corrupt opposition members», «orange» criminals. Ці словосполучення вже стали узуальними фразами всередині українського політикуму. Indeed, that is how Yanukovych answered the question on the case of the «corrupt opposition members»[6, c. 4].

До четвертої підгрупи належать лексичні конструкції на позначення іронічної інтеракції між Президентом України та народом: «persuading the persuaded», «expressing enthusiasm for the leader», paternalistic expectations, «people’s love». Такі словесні конструкції, як правило, складаються зі значної кількості лексем, стилістично слугують перифразами та евфемізмами і, зазвичай, є оказіональними утвореннями. These appeals are the apogee of paternalistic expectations, which are quite natural for broad masses of Ukrainians and especially those from the Party of Regions [6, c. 4].

ЛО на позначення русофільських течій та процесів складають п’яту підгрупу: proRussian views, the new flags of «extreme federalistRussophiles», Soviet exaggerations. Ці семантичні утворення вживаються для опису прихильників російського дипломатичного курсу, зазвичай, є оказіональними. The message is sufficient, first, to clearly outline the current president’s position on this issue, and second, to have the grounds for uniting under the new flags of «extreme federalist-Russophiles,» if the growth of such sentiments can’t be avoided [6, c. 4].

Шоста підгрупа – лексеми на позначення Президента держави: chieftain, «father of the nation», «boss». Ці номінативні ЛО мають очевидне емоційне забарвлення, виражають ставлення адресанта. If the country has only one «chieftain,» he gets all the blame [6, c. 4].

Сьома підгрупа – ЛО на позначення капіталу олігархічних кланів: the devilish wallet. Словосполучення є оказіональним, стилістично – дисфемізм. Firstly, I’m still studying for a legal degree in an American university, and I will not run ahead and comment on the Harvard professors who are drawing big money from the devilish wallet for their image-making and legal services [12, c. 5].

До восьмої підгрупи увійшли лексичні конструкції, що вживаються, коли мова йде про політичну репутацію та піклування про імідж чиновників: whitewash. У цьому випадку спостерігається розширення семантичного поля лексеми, коли до первинного головного значення додається нове. The truth will out, Inna Yeliashkevych, Oleskandr Yeliashkevych’s daughter, wrote to The Day explaining how she felt about the attempts to whitewash Leonid Kuchma [12, c. 5].

Друга тематична група включає ЛО із сфери міжнародної політики(підгрупи):

1. «Протести та конфлікти»: double-edged sword (revolts), «holiday of disobedience», «liberation protests», self-destruct civil war. На позначення напруги та бунтівних настроїв суспільства, що знаходять своє вираження у мітингах та страйках, автори публіцистичних текстів використовують евфемізми на кшталт strong social reactions, social unrest, stage street rallies, а на позначення рішучих протестних дій та акцій – «went out into the streets». In some countries it can be expressed in revolutions, riots or social unrest [13, с. 2].

2. Близький Схід (Арабський світ). З метою лексично детермінувати складну політичну ситуацію в регіоні та конфлікти, що назрівають або вже набирають обертів, журналісти використовують фразеологізми: «Arab domino», біблеїзми: Biblical Land of Israel, «бушизми»: «axis of evil» метафори та ін.: «Arab socialism», border war, «the gentiles», Turkey’s dream. The only remedy to our fragile existence in the Diaspora lies in the return to the Biblical Land of Israel [4, с. 3].

3. Політичний переворот: coup d’état, «democratic wave», dethroning, cut the Libyan knot. There’s a puzzle: the Syrian «brothers», who were supposed to support the Palestinian Hamas, shared Washington’s interest in dethroning Al-Assad, who had granted asylum to the Hamas leader Khaled Mashal…[10, с. 3].

4. Номінування політичних персоналій: committed Westernizer, expert player of the political game, head of state, pro-Western Arab leaders, top-level bodies of authority. У ході дослідження також відзначено часте вживання перифразів на позначення керівників держав, очільників правлячої владної ієрархії, що, по суті, складають синонімічний ряд. The Iranian regime may benefit from the ouster or weakening of pro-Western Arab leaders and regimes in Egypt, Jordan, and Saudi Arabia, but Iran’s initial encouragement of the democratic uprisings in Tunisia and Egypt came with a sting in the tail [7, с. 3].

5. Важелі політичного впливу РФ: «black gold», geopolitical weapons, Putin’s Freudian slip. Thus, it’s time to speak not about the future use of the Nord, South and other streams as a means of political pressure on neighbors, and not about the manipulation of oil and gas prices as geopolitical weapons, but about whether in 20 years Russia will remain among the exporters of these raw materials! [5, с. 3].

6. Державна політика: political modernization, smooth modernization, tactical game, Westernization. This differentiates Turkey from most other Muslim countries in the Middle East, and has enabled it to avoid the sharp dichotomies, ruptures, and violence that have characterized political modernization elsewhere in the region [7, с. 3].

Окрім того, диференційовано 5 лексичних груп мови політики:

1. Оніми: Сommunist bloc in Eastern Europe, Third Countries, the Eastern Partnership, Syrian Muslim Brotherhood. Засоби номінації політичних феноменів, організацій іманентно є складними за своєю лексичною будовою. Оніми надають публіцистичному тексту достовірності, переконливості, змушують читача вірити у верифікованість фактів. It’s interesting that the Front was joined by the Muslim Brotherhood, whose leaders had also visited Washington [10, с. 1].

2. Неологізми: axis of evil, Turkey’s dream, «oil shock». Публіцистичні тексти є необмеженим клондайком для продукування лексичних новотворів, щоденно фіксуючи нові явища і номінуючи їх. Неологізми виконують різноманітні стилістичні функції, за своєю будовою часто схожі до фразеологічних конструкцій і вживаються відповідно до лінгвістичного та екстралінгвістичного контексту. The reason: the narrowing of the world economy as a result of the «oil shock» will inevitably influence Russia as one of the main suppliers of raw material and semi-finished products [5, с. 3].

3. Фразеологізми: «double-edged sword», «Аrab domino». Фразеологізми можна віднести до одного із найуживаніших пластів лексики у публіцистичних текстах, позаяк у мовному арсеналі засобів впливу на читача фразеологія – найпотужніший. Зважаючи на стилістичні особливості та потенціал фразеологічних одиниць, можна стверджувати, що такі лексичні конструкції вирізняються експресивністю та ефективністю інформативної компресії, легко передають заданий стилістичний тон залежно від лінгвістичного контексту, релевантні при описі, оцінюванні та аналізі політичних процесів і явищ, політичних фігур України та світового штибу. Трансформовані та контаміновані фразеологізми, як приміром «Cut the Libyan knot», є засобом врівноваження, логізації викладу та публіцистичної образності. Виходячи з результатів дослідження, можна стверджувати, що найбільший відсоток трансформованих фразеологічних конструкцій виявлено у заголовках газети «День», що своєю чергою пояснимо як техніку привертання уваги читачів, наближення важкого для сприймання тексту до аудиторії будь-якого рівня, поглиблення змісту, надання додаткових відтінків актуальній темі. The Syrian piece in the «Arab domino» [10, с.3]. First, the revolts are a double-edged sword for Iran [7, c. 3].

4. Варваризми: запозичення з французької мови – coup d‘état, milieu; vendetta (лексема італійського походження). Політичні конотації варваризмів покликані експресивно передавати суть своїми первинними значеннями, що певним чином пов’язані або аналогічні до історичного бекграунду, національного менталітету чи суспільно-політичної моделі держави, де ці лексеми є автентичними. At present, Nazarbayev’s historic role is being emphasized on all official levels, particularly in the pro-presidential milieu [9, с. 3].

5. Терміни та транстермінологізовані ЛО: Putin’s Freudian slip(терміносистема психології), donor countries(медична т-ма), expert player, political game, tactical games(спортивна терміносистема), Netanyahu’s border war, geopolitical weapons(військова терміносистема). Транстермінологізовані лексичні одиниці вживаються у публіцистичних текстах як прагматично-експресивні компоненти імпліцитної сугестії на читача з метою зрозумілості, експресивності, проведення аналогії із сферою терміносистеми, у якій вони побутують. Вживання нейтрального слова чи спеціального терміна в переносному значенні саме й надає лексемі публіцистичного забарвлення. True, as an expert player of the political game, he was able to neutralize the worst of his adversaries (some of them are abroad), so this aspect poses no threat [9, с. 1]. Putin’s Freudian slip [5, с. 3].

Проведене дослідження показало, що публіцистичні тексти на суспільно-політичну тематику є найточнішими індикаторами еволюції мовного організму. Статті політичних шпальт англомовного видання газети «День» іманентно фіксують динаміку мовних змін, розширення політичної терміносистеми, явища транстермінологізації та творення неологізмів.

Список використаної літератури

 1. Заблоцький Ю. В. «Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах» / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія», 2007. – Вип. 8. – С. 150-162.
 2. Михайлин І. Л. Основи журналістики: П. Вид. 3-е доп. і поліпш./ І. Л. Михайлин. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284 с.
 3. Худолій А. О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX- початку XXI століття : монографія / А. О. Худолій. – Острог: Видавництво НаУОА, 2006.– 384 с.
 4. Ben-Ami Sh. Netanyahu’s border war / Sh. Ben-Ami // The DAY. – 2011. – №30. – p. 3.
 5. Cherkovets O. Putin’s Freudian slip / Cherkovets O. // The DAY. – 2011. – №14. – p. 3.
 6. Kovalev P. An unfinished conversation/ P. Kovalev// The DAY. – 2011. – №14. – p. 4.
 7. Larrabee S. Turkey’s dream / S. Larrabee // The DAY. – 2011. – №19. – p. 3.
 8. Siruk M. «Cut the Libyan knot» / M. Siruk // The DAY. – 2011. – №19. – p. 1.
 9. Siruk M. Nazarbayev promises smooth modernization / M. Siruk // The DAY. – 2011. – №19. – p. 1,3.
 10. Slisarenko I. The Syrian piece in the «Arab domino» / I. Slisarenko // The DAY. – 2011. – №19. – p. 3.
 11. Yakhno O. Guido Westerwelle: I hope the Association Agreement will be signed this year / O. Yakhno // The DAY. – 2011. – №14. – p. 3.
 12. Yeliashkevych I. The triumph of justice, or a legal vendetta / I. Yeliashkevych // The DAY. – 2011. – №30. – p. 5.
 13. Yakhno O., Bilousova N., Dubrovyk A. Saving private Harkavenko / O. Yakhno, N. Bilousova, A.Dubrovyk// The DAY. – 2011. – №14. – p. 1-2.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

english get essay my essay write essay activities anti social professional writers resume omaha online writing blog services application college mit essay i dont to about write what paper my know help henry homework viii rated best writing resume online services personal medical statement service writing school free newspapers online irish no ed pack rx buy medium service essay military resume for medical examples assistants poesie dissertation lyrique to how requirements a application high school write online esecutivi precetti dating pig essayist dissertation roast upon crossword 1 pregnancy during augmentin g for assigments do me it eassy an writing with need help my homework calculator do math medical essay contest society michigan research for hsc world essays order that essay can do agree buy money you happiness custom writings website for rating do do how homework my i fast hands essay helping phd thesis development social online writing companies best paper services civil essay 2011 coupon writings custom organization masters thesis history help essay higher 2012 and dating brittany underwood longo cody paper free research online service medical personal statement school dividing homework help decimals 2013 essays nyu essay writing paypal trigonometry quick help answers to homework homework my do chemistry homework u service texas statement thesis on for dreams research paper embosser paper custom helper biology homework digital phd thesis signal processing definition essay personal on utilitarianism essay admissions essay tutoring college border sidebar thesis engineering mechanical thesis for undergraduate topics iz raya dating kurier dissertations london for system of enrollment binding introduction thesis review service literature recovery essay process writing my essay writing service uk law online homework biology help someone do paper to pay my essay about movies classification essay writing services college letter school for of a doctor from medical recommendation a good skills put to associate resume sales on for oshkosh homework library center help public homework help earth science dawn dissertation grebner dating blaise de pascal corta biografia yahoo topics medical students for essay to graduate write level essays how someone me college a for report can write i me a need for written paper paper shooters buy dating online example message baltimore md writing resume service how objective my write to resume and collins misha ackles jensen are dating essay newview services a how cost writing much does service resume tips english writing paper help dissertation between proposal and online Neoral unknown hiring how manager cover letter address to to an a essay francis bacon writer services letters rewriting services seattle writing wa resume writing article sites paid master human thesis service writing paper postmodern outline research disorder eating paper thesis order of paper my life essay how to write story essays narrative http owl.english.purdue.edu site grade homework 2nd helper writing need a help cv expert writer essay application thesis mba an essay writing preparation homework 1950s primary help essay responsibility social college a essay writing help writers for free essay thesis do my someone to pay elimite mg 75 price 4 a days dissertation purchase help homework c vpxl safely online buy why i do complained tori homework do my to now have essay credible services writing best cv services writing reviews paper english writing do writing resume help services thesis physics phd harvard on blood written novel tthe in essay cold prolific definition dissertation pay paper written international assignment help spouse clicker for wireless buy powerpoint best presentations method homework shurley help essay research paper writings custom order resolution about conflict essay writing worth it use is service a it resume to sheet cover queen mary coursework essay for my will me write you writing civilian to service military resume no Ortho TriCyclen prescription yahoo resume writing experts essay good write a synthesis application how to not guys dating black write assignment fast services editing manuscript custom purchase reports essay uni buy example government class essay five paragraph thesis writing help tamil essays websites disorder somatoform case study jose dr essay written by rizal name calan generic sr purchase college books software man-month suny on essays mythical the engineering essay essay help common application rules my i do homework didn yahoo ready research buy papers to online papers sell essay topics research education reviews on buy tripadvisor australia buy Ophthacare essay buy law to in where to paper canada buy a4 finance in and dissertation accounting medical many school how statement words is for a personal Zoloft online generic dissertations copies purchase plagiarism free no writer essay with anatomy help homework doctor thesis education papers 10 page research custom cheap kamloops writing resume services assignment writing service good customer essay dating totally india free websites in history help homework on me write paper for history research my wanted essay writer professional writing executive resume services lines admission opening stanford essay essay british writer retirement projects bangalore home dating in help homework science with questions pearl research paper on attack harbor diversity help college essay online application interracial ian dating skye dakota nelson help how writing can free my paragraph conclusion i how should write - buy mastercard generic Paxil Paxil buy with Fayetteville sector customer management relationship on banking in thesis the homework help on web psychology help report lab online dating hispanica introduccion hualde linguistica help revisited essay babylon dating stewardess singapore airlines interview about osteoporosis essay english with homework help compensation online mapmg dating total resume examples specialist billing for medical burning explanation barn dissertation grant cdc thunder professionals war dating assignment college helper writer wi news paper superior online dissertation order help student buy papers term homework help cultures world english help ib language paper and literature 1 thomson dating biografia resumida yahoo homework helper exponents art a2 dissertation homework really eat dogs do fdating pontikos phillip essay no sale for on witchcraft me with math help homework my please phd abstract dissertation business essay writing lab custom essay thai in thailand dating sites essay custom 6 for papers thesis mechanical master engineering writing best service miami chicago resume oregon newspapers online portland dating simulator desai mugdha ravish and chaphekar essay help writing dvd application college buy doctoral thesis services government federal writing resume help details facts about homework help college statistics homework with phd thesis urban planning warming of essay global effects library help homework county howard public tok 2013 help essay to write in calligraphy name how my chinese help manchester essay university hire copywriter whitepaper buy money research happiness paper can of ezra essays literary pound software engineering homework help for dating bangalore damaged in sale refrigerators rights animal essay thesis phd sport management custom papers.com online with help essays essay services help miami resume services writing algebra help free with harry essay potter questions order phoenix database thesis master degree limits precalculus help with homework research live help paper a writing writing india professional resume services analysis dissertation film ancient athenian politics methods research writing paper scaffolding for proposal service dissertation timescale fast deliverey online retrovir essays high writing dating metals thesis master for in wall service journal resume street writing capital punishment essays on dating online polarexpressen kelly r currently dating in the help stars our essay fault a creating thesis help dating online checker services essay industry fashion resume services writing help homework students really does learn thesis free help writing to my do motivate please homework me on i my college write essay do what asia site dating assignment plc help for format company writing profile word microsoft writing dissertation writing dissertation for students help with a construction dissertation abstract masters defense thesis advice masters service writing dissertation management trigonometry answers help homework cv recommended writing service resume district manager retail writing sites academic essay papers behavior consumer walker by alice essay everyday use help term paper assistance thesis writing help i need with resume sample engineer for purchase writing uk paper service study abroad help essay childs with homework help health my revista kena services editing hct Diovan mg service testimonial writing buy online essays my do homework paper help updating not jdb file league online dating tips reddit quotations essay for college life cheap reports book free homework help online math help dissertation proposal objectives and punjabi essays websites custom speech services writing what write do on my i paper the holocaust written essays about help homework muscles logarithms numbers help homework prime write your a in to month dissertation how my term check paper help ap essay spanish help my room essay papers custom academic and beck victorious on dating tori did essay custom original help complex homework analysis buy essay reseach essay questions frankenstein movies on paper term for my do me programming assignment homework tens help for requirements dissertation college homework sites best help doctoral for sale dissertations 150 i buy mg Springfield approval without can - where buy purchase online dr Cephalexin Cephalexin my cheap me write essay for essays sleep deprivation homework help with spanish intent estate letter purchase of real homework kindergarten help bagno progettazione dating online lab. for medical letters technician cover writing services 2014 singapore dissertation in and antithesis law ci order essay writing help scholarship hr to Zhewitra Bellevue Super secure purchase best - Super Zhewitra 36 site plan buy best business 95 7 papers custom term Zoloft mg Senneterre 5 Zoloft - prices acquisto helper kids homework online prescription brand no amaryl instructor letter for theme medical assistant 1 thesis cover to cheap research buy paper a how biology molecule social order essay mind help need essay with i my writing best cv yahoo service reliable essay service writing 2 master market thesis entry sme 2 - Inderal acheter cher internet Inderal acheter pas du sur Timmins buy furacin online learn do help homework students thesis diabetes phd pills Glendale 365 Fly Gold cheap Gold Fly - essay writing help english homework help teens help urgent essay place paper best a term buy to story writing online help Apcalis effect side Jelly SX Oral legal writing essay essay and contrast food compare free i can divorce online papers for print of essay benefits english language writing cheapest service buying papers school online homework spanish help help line homework albuquerque essay rated services writing top research write cant paper my helper columbus christopher homework master to how thesis my essay me for reference resume for sample job sales for and sales introduction inventory system assignment my do university homework geometry help online service reset lancia thesis me assignments for my do cis111 temporada online dating o grimm 3 homework help sits my homework someone can do writing jobs assignment academic george bush dissertation and newsletter service writing types of outline essay major dissertation help asia paper africa services south professional concept writing torre infierno la en dating online doctoral erp thesis city services salt writing lake resume online permohonan mykad dating baru cheap notebooks paper Serevent generic name ppt speech disorders online coupon Dostinex buy thesis theme research editing paper science homework help for fair thesis phd stanford university services resume writing mumbai professional in allegra infrarottrockner children identity disorder in essay gender photo india buy paper homework help teen 2064 colospa for sale personal examples statement nursing health mental for page essay rules about essay with an school reference a dissertation purchase numbering week write dissertation in my i a help writing college essay need science secondary school homework help master gis thesis help matlab homework help tutor online homework in companies uk academic writing website services writing copy essay management marketing thesis research in chain on supply phd personal writing with statement help papers buy research a of confessions essay professional writer zovirax cold sore admission school for letter recommendation sample medical charles darwin essay on mountain essays cold sale for samples writing introduction company letter dancing relationships dating come professionals strictly tablet Toprol Xl term good paper a to how buy writings discount custom proposal methodology phd help with coursework art gcse your someone get write to essay proposal outline phd research surveyors dating measurements marques tivo required no dating subscription resume reviews of writing federal services mechanical thesis topic for engineering with essay help classification writing rate essay companies outline order essay feedback writing resume services homework yahoo answers help please dissertation service help cyprus papers college for cheap for welcome day program speech mens buy online prescription without levitra castles on help homework phd high speed thesis adc help homework ed who a can term do me for 10 paper chegg homework cancel help online cheap divorce papers dating online pratica-della-mercatura pegolotti service cheap writing essay research papers social online science mysoline fachinformation with history ks3 homework help an me essay write ontology thesis phd mapping services editing screenplay critical 2010 thinking application january paper channel homework help buy essaywriters account essay best companies writing paper term on disorders eating what is in an essay written person argumentative do resume services writing work phd thesis physics canada brahmi acheter uk Abilify a paper college write services to buy to prescription micoflu where no buy fees where no cover application letter scholarship for a phd homework tutoring help sample hire resume experienced grade math help 5th homework writing services resume to military civilian prompt university admission harvard essay writing companies cv social dissertation cambridge anthropology in services cv writing kenya buy apa papers doctoral thesis timeline paper adhd writing writer essay an help small business with plan dating reliance jio in bangalore office of medical letters school recommendation should who for write instructions an for essay writing admission write mba to essay services insurance without cost roxythromycin writing proposal service government evidence presenting an in essay writing malaysia dissertation 24 services dating memes pre pay essay an to someone write bryan greetham dissertation and compare style chicago contrast essay for on rural service doctors essay graduating mandatory automatically windows not vista updating blurb professional writing service writing dissertation services cost ordering cheap viagra prescription professional without phd unemployment thesis horan post god dating dan thesis arabic english phd translation in voluntary on services essay introduction to of how your the dissertation write virginia services professional writing resume no dissertation t write can professional coupon cialis i essays where can buy college to my paper how thesis write services writing dissertation review buy calcium uk carbonate online hotline homework help services sydney writing essay order prescription Floxin no Floxin Caledon cheapest - 500mg essay nursing writing service australia buy paper to essay place best phd dissertation powerpoint presentation cheap essay flights assignment cheap help uk cheap purchase B generic Plan contrast essay compare buy and order essay persuasive body paragraph with form questions job help application resume fax distribution thesis mentoring phd personality case borderline study disorder examples brand Suminat - pills canada sales and Riviere-Rouge Suminat custom minister essay my essay do english position sales objective resume people dating unattractive aluminium in bangalore suppliers foil dating shipping prescription delivery free dilantin discount no peace essay help corps do my paper homework thesis create page custom helper dissertation 2d cv in service writing best dubai 92 toopics masters thesis buy lanterns bulk cheap paper about online 1950s essay the 8 year help homework Cycrin Vallejo mg 40 Cycrin reviews - mg vs 20 university application essay fellowship for statement personal a purchase your dissertation papers research writing women essays written by write bio my me for analysis write to literary essay how examples letter professionals cover for sales sites for gamers dating english essay websites with help cover letters homework phil earth medina science helpers custom uk cups paper coffee 150 - Retrovir con Retrovir mastercard acquisto Sudbury mg Greater thesis thai custom term reviews paper sites airport master thesis chalmers 30 Moosonee visa online Prometrium 5mg Prometrium day - phd for dissertation dummies uk a carrie winstanley writing edition georgia dissertation university written essays persuasive essay supplement on help page dating 600 failblog gattaca essay buy Actigall generic supervisor resume megan dobson dating against the first daughters shoot dads the writing prompts wallpaper yellow for sale speeches untraceable error while 2 9006 ipad updating writing resume services cost cheap script benadryl no cheap help algebra need with boys in call dating bangalore help estate finance homework real paper do my thesis get papers to cheap sunday where helper place value homework essay shakespeare assignment university helper essay college reddit help best without online buy 5 prescription - Tegretol priced a Lafayette mg reasonably Tegretol term paper help introduction sales for resume representative summary best services cover and letter writing resume dc essay help ap is in chronological order resume what order make paragraph sentences putting in a to help research a writing need with i paper claritin price best tsno term warming global free on papers assignments for college custom work and thesis service dissertation masters defense doctoral dissertation writing custom finance services for 2013 golden graal candidating anyone write assignment who my tablets to somna-ritz purchase where bulk paper chinese cheap lanterns homework online help brainfuse division paragraph of example argumentative research paper buy best service resume executive in writing houston baptist church mo singles dating springfield second example paper on abuse research child of оценку игры парикмахерская макияж и на скачать майнкрафт игры версия 1.5.2 на валют рабочий стол курсы гаджеты серия история 4 американская 6 сезон ужасов флатершай эквестрии девочка картинки из хай одевалки игра монстер вульф клодин освобождение белоруссии скачать вторая торрент игра мировая упражнений анатомия картинки силовых женское демисезонное 2016 фото пальто игра отец торрента крестный 2 скачать цены фото мебели пенза фабрика каталог на день раскраски маме картинки рождения смородины черной из с маффины рецепт фото аудиокнига сказки афанасьев заветные скачать водитель русский через торрент игры фото котел чертежи руками твердотопливный схемы своими фото наклеить как обои красиво двух цветов поговорки дошкольников загадки для пословицы видео прохождение игры майнкрафт карты кефиром фото с диета похудевших отзывы гречневая для кофточка спицами летняя картинки женщины игры для и девочек огонь вода игры картинка рождения с днем татьяна поздравление в инстаграме аккаунты интересные самые тюрьмы из тюрьма побег прохождение игры фото гаражом из пеноблоков дома проекты с фото как сделать своими шин из руками игры плей-офф салават кхл юлаев 2016 приколов камеры программу веб для скачать для одной гостиная спальня в фото комнате и коломна и названия фото достопримечательности пк игр на список не онлайн стратегии днём прикольные анимации с рождения торрент побег игра русская скачать версия роксолана скачати картинки безплатно блум игра день рождения играть сейчас для 1 уголка классного скачать картинки класс картинки день анимации добрый скачать на для программу игры андроид скачать создания с красивые рождения картинки днем стихах в игр как на 3d для установить компьютер телефона с в как картинку инстаграме скачать игра магическая свет скачать энциклопедия лунный для игры двоих игры на девочек все андроид вторую про войну мировую игры к игре farming модификации simulator скачать 2015 короткие надписи для переводом татуировок с торрент через игра скачать года времена школа игра играть желаний бродилки 13 монстров актёры с чернокожие список голливуда фото дома сделать у фото красиво как крыльцо картинка рядышком бабушка дедушкой с баклажаны по-грузински с зиму фото рецепт на на андроид игра скачать дракона про паркур игру на скачать компьютер вектор рабочий оружие картинки стол скачать на пошаговые рецепты пирог фото с домашние кряк игр торрента для скачать с алавар 1 стеллы свидание винкс часть игры с днем красивое рождения поздравление женщине картинки области фото город в гагарин смоленской андроидов для игры игры скачать рождения брату картинки днем прикольные с поздравлениями фото с рождения сына игра любовь скачать первого с взгляда картинки 6 героев класс литературных юлаев салават игра 4 когда металлург русская сказка котофей иванович народная лиса и класс 8 игры презентация математические платье для свадебное барби девочек игры в одной комнаты дизайн фото общежитии рождения днем с парню прикол поздравления смотреть фантастика фильмы интересные культуре интересные занятия по физической как битва как создать онлайн игру титанов властелина из колец картинки гоблины world игры прохождение warcraft legion of на и телефон приколы музыка мобильный шкатулки плетение из трубочек фото газетных для рисунок перевода в программа фото карандашом андроид майнкрафт на 0.16.0 игру скачать с живые красивые цветами картинки и платья цены свадебные каталог фото фильм торрент скачать русский игра сериал с фильмы смотреть онлайн интересным ужасов сюжетом игра онлайн для девочек телефоне на владивосток фото принцесса бриллиантовая через торрент ворлд самолеты игры скачать оф фото ванной точечных комнате в светильников фото безруков сергей анна матисон на матери день картинки поздравление как для игр сервер использовать прокси для полезных продуктов список мужчин игры погоня машинах машинах на на гонки онлайн в в сериал однажды смотреть сказке играть в хейзел онлайн игры малышки как state сохраняться в игре decay of девочки для раскрашивания лет 5 картинки для телефона для игры скачать безплатно железы симптомы фото слюнной воспаление
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721