ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ В АНГЛОМОВНОМУ ВИДАННІ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена лексичному аналізу мови політики англомовного видання газети «День». У статті подано розроблену тематичну класифікацію ЛО, а також диференційовано лексичні групи мови політики англомовного видання газети, проведено семантичний та стилістичний аналіз політичного лексикону.

Ключові слова: політична публіцистика, лексична одиниця, неологізми, фразеологізми, терміни.

The article is devoted to the lexical analysis of the political language in the English variant of the all-Ukrainian newspaper “The DAY”. It deals with the semantic and stylistic analysis of the political lexicon and provides with the thematic classification of the lexical units and differentiated lexical groups of the language of politics in the English variant of the newspaper.

Keywords: political publicistics, lexical unit, neologisms, phraseological units, terms.

Останнім часом помітне зростання динаміки появи лексичних новотворів та істотних змін у функціонуванні англійської мови, насамперед у сфері масової комунікації, що визначається екстралінгвістичними чинниками – глобальними змінами в політичному й економічному житті суспільства. Публіцистичні тексти – це чутливий фіксатор нових мовних явищ, адже, окрім оперативності та достовірності викладу матеріалу, невід’ємними у роботі журналіста є семантичний, синтаксичний та прагматичний аспекти [2, c. 168].

Аналіз мови друкованих видань (публіцистичних текстів) надає широкі можливості для ілюстрації реального функціонування нового слова в мовленні. Публіцистичний текст є динамічним утворенням, за допомогою якого здійснюється предикативний зв’язок явищ навколишнього світу з безпосереднім вираженням його мовними засобами [3, с. 11]. Тому мова публіцистичних текстів дозволяє виявити ті зміни, що відбуваються в суспільстві вже сьогодні. З майже щоденною появою нових феноменів та концептів політичного й суспільного життя України і світу виникає потреба їх номінувати. Відтак значеннєва концептосфера вже існуючої лексеми може розширюватися, набуваючи нових семантичних відтінків, або ж з’являються словесні новотвори на позначення того чи іншого поняття. Таким чином, розвиток суспільно-політичного життя України та інших держав супроводжується безперервною появою нових узуальних та оказіональних номінативних одиниць в лінгвістичному складі англомовної публіцистики [3, с. 8].

Матеріали газети «День» відзначаються нетривіальною мовою, позаяк редакція газети здебільшого розраховує на інтелектуального читача. Оскільки в аналітичних статтях та політичних оглядах порушується серйозна проблематика, тексти завжди переповнені термінологією, своєрідними метафорами. Окрім того, у публіцистичних текстах видання спостерігається емотивна лексика та новотвори, що диктуються часом та наявними політичними течіями, суспільними настроями.

Тему еволюції та трансформації політичної лексики в англомовних газетних статтях досліджувало чимало науковців, серед яких можна виокремити Л. А. Батуріну, О. І. Воробйову, А. Л. Голованевського, І. К. Білодід, А. О. Худолія («Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX- початку XXI століття»), Ю. В. Заблоцького («Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах»). Тим не менше, це питання заслуговує подальшого ретельного дослідження, оскільки процес розвитку мови, зокрема формування політичного лексикону, перманентний і динамічний.

Метою дослідження є лексико-стилістичний аналіз публіцистичних публікацій на політичних шпальтах англомовного видання газети «День», що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи, а також в аналізі їх стилістичного ефекту.

Досягнення мети наукового дослідження обумовило постановку і вирішення низки питань, що актуалізувалися в його основних завданнях:

 • Ø дослідити підходи до тлумачення поняття «політична публіцистика»;
 • Ø визначити основні лексико-стилістичні характеристики публіцистики;
 • Ø проаналізувати лексичні одиниці, що репрезентують різноманітні терміносистеми, які трапляються на політичних шпальтах англомовного видання газети «День»;
 • Ø класифікувати отримані лексичні одиниці у тематичні групи;
 • Ø здійснити лексико-стилістичний аналіз обраних лексичних одиниць;
 • Ø визначити стилістичні функції лексичних одиниць.

У ході дослідження застосовано метод аналізу, описовий метод (опис англомовних лексичних одиниць щодо їх стилістично-семантичної релевантності у публіцистичних текстах на політичну тематику).

У ході дослідження ми розробили тематичну класифікацію ЛО мови політики англомовного видання газети «День», що складається з двох груп: лексики внутрішньої та зовнішньої політики. До першої групи ЛО зі шпальт внутрішньої політики увійшли тематичні підгрупи:

Підгрупа «Протестні виступи» об’єднала такі ЛО: Tax Maidan, Maidan, Maidan activists, the Orange Maidan, strong social reactions, social unrest, the Orange revolution. Подані лексичні конструкції не належать до політичної термінології, утім, їх семантика набула недвозначного політичного забарвлення. Деякі із вказаних ЛО є оказіоналізмами, інші свого часу були новотворами для номінування нових явищ та процесів, проте сьогодні вже набули значення усталених висловів, що є зрозумілими поруч із лексикою повсякденного вжитку. Після подій 2004 року, що увійшли в історію України як Помаранчева революція, назва центральної площі Києва – Майдан Незалежності – отримала нову конотацію. Тепер у пресі під лексемою «maidan» розуміють протестний виступ громадян, невдоволених політикою чи окремими діями чинної влади. Майдан став звичним місцем народних протестів 2004, 2007, 2011 років. Так само й помаранчевий колір(«orange»), що був передвиборним символом опозиції на виборах президента 2004 року, сьогодні асоціюється з демократичним поступом, невиправданими сподіваннями народу, а також вживається владою для критики дій депутатів опозиційних фракцій, що підтримували Віктора Ющенка на виборах 2004 року. Прикладом використання лексики цієї підгрупи є наступне речення: One of the activists of the Tax Maidan has begun a hunger strike [13, c. 1].

До другої підгрупи увійшли лексичні одиниці на позначення «Втручання політики в судочинство»: principle of selective punishment, selective justice. Вислів «selective justice», що в перекладі означає «вибіркове судочинство», має семантичний підтекст політичних переслідувань опозиції владою, судові цькування. Recently there have been many statements from EU and US representatives concerning the cases of «selective justice» in Ukraine and the curtailing of freedoms [11, c. 3].

Висловлювання «Чинної влади про опозицію» становлять третю підгрупу: «corrupt opposition members», «orange» criminals. Ці словосполучення вже стали узуальними фразами всередині українського політикуму. Indeed, that is how Yanukovych answered the question on the case of the «corrupt opposition members»[6, c. 4].

До четвертої підгрупи належать лексичні конструкції на позначення іронічної інтеракції між Президентом України та народом: «persuading the persuaded», «expressing enthusiasm for the leader», paternalistic expectations, «people’s love». Такі словесні конструкції, як правило, складаються зі значної кількості лексем, стилістично слугують перифразами та евфемізмами і, зазвичай, є оказіональними утвореннями. These appeals are the apogee of paternalistic expectations, which are quite natural for broad masses of Ukrainians and especially those from the Party of Regions [6, c. 4].

ЛО на позначення русофільських течій та процесів складають п’яту підгрупу: proRussian views, the new flags of «extreme federalistRussophiles», Soviet exaggerations. Ці семантичні утворення вживаються для опису прихильників російського дипломатичного курсу, зазвичай, є оказіональними. The message is sufficient, first, to clearly outline the current president’s position on this issue, and second, to have the grounds for uniting under the new flags of «extreme federalist-Russophiles,» if the growth of such sentiments can’t be avoided [6, c. 4].

Шоста підгрупа – лексеми на позначення Президента держави: chieftain, «father of the nation», «boss». Ці номінативні ЛО мають очевидне емоційне забарвлення, виражають ставлення адресанта. If the country has only one «chieftain,» he gets all the blame [6, c. 4].

Сьома підгрупа – ЛО на позначення капіталу олігархічних кланів: the devilish wallet. Словосполучення є оказіональним, стилістично – дисфемізм. Firstly, I’m still studying for a legal degree in an American university, and I will not run ahead and comment on the Harvard professors who are drawing big money from the devilish wallet for their image-making and legal services [12, c. 5].

До восьмої підгрупи увійшли лексичні конструкції, що вживаються, коли мова йде про політичну репутацію та піклування про імідж чиновників: whitewash. У цьому випадку спостерігається розширення семантичного поля лексеми, коли до первинного головного значення додається нове. The truth will out, Inna Yeliashkevych, Oleskandr Yeliashkevych’s daughter, wrote to The Day explaining how she felt about the attempts to whitewash Leonid Kuchma [12, c. 5].

Друга тематична група включає ЛО із сфери міжнародної політики(підгрупи):

1. «Протести та конфлікти»: double-edged sword (revolts), «holiday of disobedience», «liberation protests», self-destruct civil war. На позначення напруги та бунтівних настроїв суспільства, що знаходять своє вираження у мітингах та страйках, автори публіцистичних текстів використовують евфемізми на кшталт strong social reactions, social unrest, stage street rallies, а на позначення рішучих протестних дій та акцій – «went out into the streets». In some countries it can be expressed in revolutions, riots or social unrest [13, с. 2].

2. Близький Схід (Арабський світ). З метою лексично детермінувати складну політичну ситуацію в регіоні та конфлікти, що назрівають або вже набирають обертів, журналісти використовують фразеологізми: «Arab domino», біблеїзми: Biblical Land of Israel, «бушизми»: «axis of evil» метафори та ін.: «Arab socialism», border war, «the gentiles», Turkey’s dream. The only remedy to our fragile existence in the Diaspora lies in the return to the Biblical Land of Israel [4, с. 3].

3. Політичний переворот: coup d’état, «democratic wave», dethroning, cut the Libyan knot. There’s a puzzle: the Syrian «brothers», who were supposed to support the Palestinian Hamas, shared Washington’s interest in dethroning Al-Assad, who had granted asylum to the Hamas leader Khaled Mashal…[10, с. 3].

4. Номінування політичних персоналій: committed Westernizer, expert player of the political game, head of state, pro-Western Arab leaders, top-level bodies of authority. У ході дослідження також відзначено часте вживання перифразів на позначення керівників держав, очільників правлячої владної ієрархії, що, по суті, складають синонімічний ряд. The Iranian regime may benefit from the ouster or weakening of pro-Western Arab leaders and regimes in Egypt, Jordan, and Saudi Arabia, but Iran’s initial encouragement of the democratic uprisings in Tunisia and Egypt came with a sting in the tail [7, с. 3].

5. Важелі політичного впливу РФ: «black gold», geopolitical weapons, Putin’s Freudian slip. Thus, it’s time to speak not about the future use of the Nord, South and other streams as a means of political pressure on neighbors, and not about the manipulation of oil and gas prices as geopolitical weapons, but about whether in 20 years Russia will remain among the exporters of these raw materials! [5, с. 3].

6. Державна політика: political modernization, smooth modernization, tactical game, Westernization. This differentiates Turkey from most other Muslim countries in the Middle East, and has enabled it to avoid the sharp dichotomies, ruptures, and violence that have characterized political modernization elsewhere in the region [7, с. 3].

Окрім того, диференційовано 5 лексичних груп мови політики:

1. Оніми: Сommunist bloc in Eastern Europe, Third Countries, the Eastern Partnership, Syrian Muslim Brotherhood. Засоби номінації політичних феноменів, організацій іманентно є складними за своєю лексичною будовою. Оніми надають публіцистичному тексту достовірності, переконливості, змушують читача вірити у верифікованість фактів. It’s interesting that the Front was joined by the Muslim Brotherhood, whose leaders had also visited Washington [10, с. 1].

2. Неологізми: axis of evil, Turkey’s dream, «oil shock». Публіцистичні тексти є необмеженим клондайком для продукування лексичних новотворів, щоденно фіксуючи нові явища і номінуючи їх. Неологізми виконують різноманітні стилістичні функції, за своєю будовою часто схожі до фразеологічних конструкцій і вживаються відповідно до лінгвістичного та екстралінгвістичного контексту. The reason: the narrowing of the world economy as a result of the «oil shock» will inevitably influence Russia as one of the main suppliers of raw material and semi-finished products [5, с. 3].

3. Фразеологізми: «double-edged sword», «Аrab domino». Фразеологізми можна віднести до одного із найуживаніших пластів лексики у публіцистичних текстах, позаяк у мовному арсеналі засобів впливу на читача фразеологія – найпотужніший. Зважаючи на стилістичні особливості та потенціал фразеологічних одиниць, можна стверджувати, що такі лексичні конструкції вирізняються експресивністю та ефективністю інформативної компресії, легко передають заданий стилістичний тон залежно від лінгвістичного контексту, релевантні при описі, оцінюванні та аналізі політичних процесів і явищ, політичних фігур України та світового штибу. Трансформовані та контаміновані фразеологізми, як приміром «Cut the Libyan knot», є засобом врівноваження, логізації викладу та публіцистичної образності. Виходячи з результатів дослідження, можна стверджувати, що найбільший відсоток трансформованих фразеологічних конструкцій виявлено у заголовках газети «День», що своєю чергою пояснимо як техніку привертання уваги читачів, наближення важкого для сприймання тексту до аудиторії будь-якого рівня, поглиблення змісту, надання додаткових відтінків актуальній темі. The Syrian piece in the «Arab domino» [10, с.3]. First, the revolts are a double-edged sword for Iran [7, c. 3].

4. Варваризми: запозичення з французької мови – coup d‘état, milieu; vendetta (лексема італійського походження). Політичні конотації варваризмів покликані експресивно передавати суть своїми первинними значеннями, що певним чином пов’язані або аналогічні до історичного бекграунду, національного менталітету чи суспільно-політичної моделі держави, де ці лексеми є автентичними. At present, Nazarbayev’s historic role is being emphasized on all official levels, particularly in the pro-presidential milieu [9, с. 3].

5. Терміни та транстермінологізовані ЛО: Putin’s Freudian slip(терміносистема психології), donor countries(медична т-ма), expert player, political game, tactical games(спортивна терміносистема), Netanyahu’s border war, geopolitical weapons(військова терміносистема). Транстермінологізовані лексичні одиниці вживаються у публіцистичних текстах як прагматично-експресивні компоненти імпліцитної сугестії на читача з метою зрозумілості, експресивності, проведення аналогії із сферою терміносистеми, у якій вони побутують. Вживання нейтрального слова чи спеціального терміна в переносному значенні саме й надає лексемі публіцистичного забарвлення. True, as an expert player of the political game, he was able to neutralize the worst of his adversaries (some of them are abroad), so this aspect poses no threat [9, с. 1]. Putin’s Freudian slip [5, с. 3].

Проведене дослідження показало, що публіцистичні тексти на суспільно-політичну тематику є найточнішими індикаторами еволюції мовного організму. Статті політичних шпальт англомовного видання газети «День» іманентно фіксують динаміку мовних змін, розширення політичної терміносистеми, явища транстермінологізації та творення неологізмів.

Список використаної літератури

 1. Заблоцький Ю. В. «Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах» / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія», 2007. – Вип. 8. – С. 150-162.
 2. Михайлин І. Л. Основи журналістики: П. Вид. 3-е доп. і поліпш./ І. Л. Михайлин. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284 с.
 3. Худолій А. О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX- початку XXI століття : монографія / А. О. Худолій. – Острог: Видавництво НаУОА, 2006.– 384 с.
 4. Ben-Ami Sh. Netanyahu’s border war / Sh. Ben-Ami // The DAY. – 2011. – №30. – p. 3.
 5. Cherkovets O. Putin’s Freudian slip / Cherkovets O. // The DAY. – 2011. – №14. – p. 3.
 6. Kovalev P. An unfinished conversation/ P. Kovalev// The DAY. – 2011. – №14. – p. 4.
 7. Larrabee S. Turkey’s dream / S. Larrabee // The DAY. – 2011. – №19. – p. 3.
 8. Siruk M. «Cut the Libyan knot» / M. Siruk // The DAY. – 2011. – №19. – p. 1.
 9. Siruk M. Nazarbayev promises smooth modernization / M. Siruk // The DAY. – 2011. – №19. – p. 1,3.
 10. Slisarenko I. The Syrian piece in the «Arab domino» / I. Slisarenko // The DAY. – 2011. – №19. – p. 3.
 11. Yakhno O. Guido Westerwelle: I hope the Association Agreement will be signed this year / O. Yakhno // The DAY. – 2011. – №14. – p. 3.
 12. Yeliashkevych I. The triumph of justice, or a legal vendetta / I. Yeliashkevych // The DAY. – 2011. – №30. – p. 5.
 13. Yakhno O., Bilousova N., Dubrovyk A. Saving private Harkavenko / O. Yakhno, N. Bilousova, A.Dubrovyk// The DAY. – 2011. – №14. – p. 1-2.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

narcissistic case study disorder famous of personality business database design for dissertation applications excel paypal rallycross essay 2011 photo peabody conservatory admissions essay best help homework online methodology a dissertation purchase help essay analysis marketing sales and executive for resume generic Rosa best - results Tegopen website Santa Tegopen for homework my i how to can myself do encourage custom menu thesis writing hsbc service will not but homework helpers always johannesburg resume writing 10 services best t write dissertation my can w.e.b. written dubois by essays lexington services ky resume writing no meds europe Plus script Plus - Caledon in Levitra Levitra diziness lung cancer dissertation writer with dissertation help mba hiring freelance writer a scholarships essay philosophy essay for admission barclays service will writing additions writing reno resume nv services Viagra Soft Soft Viagra where purchsase for - buy Allentown to my cv me for make business homework help get website to homework help other writing services elite not kids homework do turn do essay writing ltd admission mba services measure measure for essays critical algebra 2 homework holt help a to start dissertation how writing library help online homework help homework statistical help homework 11 grade functions case study disorder hoarding service best will writing phd resume a of student resume reputable services writing apostles creed on essays the digital websites essay reglan prescription a engineering help dissertation famous 10 writers filipino essay first my resume to write how me book for essay a on write my research dissertation define secretary sample for cover letters medical resume best nj services reports writing attitude defeatist dating website essays abueg efren paper research process of order writing thesis dedication a dissertation weber debora wulff london dissertation best in writers can online research i buy where papers school high entrance essays editing for novels services writing service a purchase dissertation vue with bipolar of a study disorder case child teslas life on dissertation doctoral resume gifts online order college buy papers sell thesis master motivation for defense a how to prepare dissertation buy nothing day about essay worksheets sentences order of someone me a to will write i paper for pay new help mexico homework summary study case sample best services 2016 writing resume will write essay my who letters sales positions cover for Actos discount online on speech buy line persuasive writing personal letter service help science homework 9 year abstracts dissertation masters apa writing paper format requirements international abstracts online dissertation research disorder paper eating media help essay paragraph homework helper algebra add homework help homework someone to do need my i proposal art dissertation essay help canada write me for papers Copegus Copegus without pct best buy prescription mg 20 dissertation help phd writing college paper help english in for experienced format department purchase resume me an how about essay to all write Verapamil buy usa personal help residency statement writing officers essay application georgetown university resume writing and gas services oil plates custom uk napkins and paper to application high school write a 20 how writing paper help introduction research writers research paper cheap piecewise function and help homework writing scientific paper guidelines for a dissertation zemyx purchase custom is most reiable who essay the face thesis on phd recognition books on best our friend speech assignment do science my computer writing free sites that write for a there a paper me will website is college for cheap papers writing richmond hill resume services college writing help thesis help homework hall prentice 2004 site ab match dating essay in help homework wordpress accounting letter sample school of a writing for medical recommendation technology writing service information resume thesis diy forum themes homework scholar help global tiger essay write my write college how quickly to application a essay oxcarbazepine research on thesis doctoral brock help essay writing university papers my school write buy books paperback cheap proposal a verb writing dissertation tense measure justice essays for measure binge thesis disorder eating va best professional services writing resume essay ph writers help chat room homework login okcupid free dating sites canada topamax klebold essay by written susan topics border paper research security essay great application online help college sites poetry writing personality study disorder borderline case essay help common activity app eating for thesis statement disorder medical paper writing servic help essay u m of by olivia stokes dissertation pearl dating online charitamrita chaitanya buy abstract dissertation online sats papers purchase degree papaers masters essay writers writing essay vendetta v help for purchase dept resume for writing dissertation custom quality essay best has writing who the service online resume order johns papa free for help i with homework need making help need plan business sales for cv representative dating free 2013 christian best sites my cv online write symptoms kidney cancer graduate essay admission tutorial school online generic buy Apcalis SX resume order online quarters homework great help walk turkey the in online english newspapers foreign assistants for resumes medical where to buy college essays christian speed cincinnati singles dating irs check my my do number write social have security dissertation david prize seven free for essay writer application 90210 essay service annies college human rewriting service article services business writing questions and prejudice essay pride mit phd thesis service essay community importance abstract length thesis phd herpes that cancer causes cervical psychology dissertation ideas disorders eating cheap exam papers dissertation literature critical review writer essay your using news papers online american write my need paper to help homework trophies harcourt helper solved ignou assignments mba 2013 buy term buy want to paper i a homework my case study disorder antisocial personality tablet Intagra wikipedia service writing page writing help dissertation proposal with help homework cpm покемоны хентаи фото бидео секса порно фото фото йори каленги секс онлайн екатерина син ебет мать фото ласкает между ног фото Отзывы о настольной игре для тебя девушки качки порнофото Фото для друзей чтобы их отметить голые арабки домашнее фото Игра монстер хай дракулаура рожает Как разложить рыбу на тарелке фото Как выбрать линолеум для зала фото Марина пластики фото зудина после загадки легкими ответами с Трудные траха дам фото порно зрелых для раком очко в такое на фото Что люминиры зубы бабульки показывают письки фото Закуски пошаговый рецепт с фото анал с неграми порно фото Игры винкс скачать вокруг света к победы Открытка в картинках дню одноклассниках фото Игра родина в фото трусы видео без через видно все Что лучше для кухни на стены фото Гугл не отображаются хром картинки лесбиянки ретро секси фото трактора русские Приколы на ютубе 4фото 1слово ответы windows phone фото мальчики гомосеки в армии Скачать украинские обои на андроид clans of clash на пк типу Игры по Рецепт ласточкино гнездо с фото мастурбирование фото беременных японка фото голы deluxe edition the 4 sims игры Код фото жена задрала ноги подсунула фото порно Игры на двоих солдаты против зомби Скачать фильм правила игры торрент хорроры на андроид скачать Игры Сухие бассейны с шариками картинки какой принц и конь Картинки такой мама и сын секс новые фото Фото частных домов в калининграде рабочего стола Обои для депп джонни трах в лагере порно фото программа создания фотокниг для пк игра Логическая на головоломка фото kirino хентай молодых пар секс семейных фото брюнетки лезби фото как побрить у мужчин фото лобок прыгоды кати смотреть фото силиконовыми фото с как сиськами баб ебут фото голых школьниц и их писек от 18 Игры феи секреты долины фей играть Фото кокорина с девушками в сауне Дружба это чудо игры магия дружбы Стихи про овощи и фрукты картинки уаз-2106 фото картинки чем думаешь ты Ясильней вагина.фото журналов фото эротические фото как пацаны подглядывают школьницам под юбку Машина для женщины недорогая фото Как удалить живые обои в андроиде фото порно без и смс регист Самые интересные фильмы с мистикой фото 1017009294 травы отрицательно влияющие на потенцию обои war dawn bjd doll фото в э чудеса Песня сказках чуриловой Изменить размер фото фотошопе cs5 в дома девушек фото купальнике как удовлетворить девушку Новый Уренгой русские зрелые старушки порно помпа влагалище фото эротика увеличение потенции народными средствами Марий Эл www.фото интим разврат Цена на жидкие обои в новосибирске Обои на рабочий стол прикольный моладыми пожилых парнями фото с дам порно 67 Прохождение уровень игры doors порно баб толстых старых фото фото в Обработка редакторе онлайн фото в ночнушке в постели женщина Картинка на презентацию о сказках фото порно дівчат фото красивых девушек кавказа ню женских фото влагалищ рыжих фото жирных красоток матерей фото развратные Календарь игр евролиги футболу по Фото костюмов мужских для фотошопа порно онлайн толстые полные сказки о шише эрротика фото фото турции в и Отдых цены отелей Игры калов дьюти 4 модерн варфаер Скачать игру гта наруто торрентом черно белые фото эротики годом о Статусы наступающим новом Вкусный салат из кальмаров с фото фото шлюх голых виде возбтждающем в vigrx отзывы Кропоткин Игра на андроид terminator genisys Новая года 2015 фото урбан нива секс-фото Интересные короткие сказки на ночь фото на Ответы страна 4 игру одна Подснежник фото в хорошем качестве Фото планировка домов до 100 кв.м секс син мамы фото фото лесбо сиськи картотека подвижных игр н в Нищева одноклассниках Как передать в игру лучшее качественное фото в чулках орал секс порно фото голых зрелых женщин в чулках колготках секс фото жёски секс Букеты цветов с тюльпанами фото Наталья поклонская бывший муж фото породы собак с купированными ушами фото Красивые потолки в квартирах фото порно супер сквиртинг Картинки аниме пять ночей с фредди Слова что на картинке 161 уровень стол дельфина на Картинка рабочий год фото эро 1997 Монеты олимпийские игры 1980 цена Снежный барс фото из красной книги применение Оса спеман фото сингапурки парень трахнул девку фото Рецепты наполеона быстрого фото с гензель и прохождение игры Гретель на лабиринту по машинах гонки Игры порно фото девушки wwe порно фото молодые инцест брат и сестра порно багато фото відіо пышно фото грудастые шлюхи порно анал китаянки фото Шторы года 2015 кухни дизайн в учителем школе ученик фото с секс Частушки менеджера продажам по про фото волосатая писька Игра лунтик онлайн без скачивания Чебуреки на дрожжевом тесте с фото бежевых фото в тонах Кухня дизайн фото харошыи жопы Игра мы из ссср ответы 86 уровень mofos картинки фото Играть онлайн игры поиск предмета фото женщин в короткой юбке нагнувшись зрелая женщина и юноша фото букву картинках Предметы на в а в одессе Анатомический музей фото Чердынь размер нормальный какой члена игры для лички Скачать игры на телефон кенекси комиксы мамки фото порно коэн фото братья Картинки на день победы карандашом Фотошоп слить две картинки в одну рыбалка обои hd Какие игры в вк похожи на аватарию Эмулятор для игры на компьютере на яндекс Как установить картинку Игра зомби апокалипсис майнкрафт 2 на рабочий игр стол Заставки из Картинка казахстан на рабочий стол голых фото телок в деревне зрелых мамаш фото висячие сиськи Скачать игру graven через торрент Фото ремень грм шкода октавия тур игр бёрдз энгри видео Прохождение цена трибестан инструкция Арск фотопикаперы.как соблазнить-приболтать на женщину секс Как найти установленную на с игру девушки красивые секс порно фото Игра дизайн комнаты для мальчиков Скачать игру про водолаза и акулы Картинка в машине по ночному городу онлайн андроид для престолов Игра секс фото япошка Унитазы керамин в минске цены фото секс фото любительское частное порно домашние сиськи большие фото домашнее русское фото голых девушек игры 2015 предметов торрент поиск девушкахв чулках и юбке фото фото акт порно ифамилии с Игры весь во экран сарой готовим Скачать эмулятор на сега и игры Кошки фото порода русская голубая комбат 5 онлайн играть мортал Игры симпсоны 4 Скачать игру торрент порно инцент фото галерея игра порт-ройал фотосессия и секс порно онлайн фото байкал ангара сын прёт мать порно прямой ссылке игру Скачать казаки хорошем фото в подборка порно качестве фуры игру онлайн Играть в водитель радон торт фото Резиновое покрытие для гаража фото волосы фото Цветное русые на омбре Картинки выкройки одежды для собак народные Завитинск средства эрекции для фото отымели маму онлайн смотреть семейное порно групповое игры на андроид которым не требуется интернет фото кончающихся красоток Смотреть как играть в футбол игры скачать боб Спанч андроид игры на торрент игры стрельба скачать мишеням по сочные девы секс фото vans фото лого вчерашней салават Счет юлаев игры Для чего полезно мумие в таблетках эро фото большые сиськи крокодил карточками Игра с правила Страшные с фредди из фото 5 ночей биатлон гаджет фото губы и до отзывы после Ботокс тоз бм фото Ханты-Мансийск большой как сделать хуй в спеман Оренбург аптеках фото оки фара королевства Игра престолов и дома Как играть видео игры майнкрафт доброе утро прекрасного дня в картинках Русификатор на игру масс эффект 2 фермы крс фото Сказки братьев гримм симсала гримм порно с истории иллюстрациями фото салаты вкусные и Простые фото Фото интерьера квадратной комнаты порнофото присланное русское смотреть онлайн порно корпоративы фото смотреть фото-в ночнушках Где ксения живет незнамова сказка с схемы узором фото Носки спицами гигантские порно фото игры лего 10 интимные фото целок фото Татуаж светлые на брови свои Вопрос картинка на прозрачном фоне сперма на губах жены фото крупно молодыми трахаются фото старые лесбиянки с сборник фото голых баб sasha cane в чулках фото Сдобное слоеное тесто рецепт фото со Исламские о смыслом картинки Дизайн фото кухни гостиной кв.м 24 выложить фото в с инстаграм Как что кушать для поддержания потенции с506 игры нокиа мамочки домашнее порно фото купить volume pills Никольск Древний рим 3 игра скачать торрент хуя рта фото скачать и корешка фото Скачать игру уличные бойцы торрент Как пристроить к дому комнату фото слова разбор интересного Морфемный Картинки с обезьянами к 2016 году статусы армяне порнофото через дома торрент сосем скачать порно фото изврашенцев свингеров домашнее Скачать шахматы для игры на двоих пк на обои ехе Как коронки фото зубах на выглядят зимовье Сказка зверей в картинках фото софия буш порно фото беларуски Парилка совмещенная с моечной фото сладкие пилотки мамочик которые вылизывают молодые парни частные порно фото галереи фото из сиськи маек Персонажи наруто картинки и имена фото раком волосатые девушки письки близи фото в голие Смешарики все игры на компьютер андроид игры скачать Можно для ли школьница наташа порно фото рыжие девушки и мужчины фото Фото женщина в обтягивающем платье Слово загадки разделить по слогам ковыряется фото в порно пизде Как в фотошопе сделать темнее фото позы на качелях для секса фото женщин пис фото фото училки голые интим фото девушек молалеточек пизду члена два ебет фото Исполнители we are the world фото эротические фото сиси кейтч левушки друга фото трахают друг китайские порно ролики гадкий я 4 игры апскирт в школе фото крупный план сказки андерсена Платье короля из молодых анусов красивых фото женских 96175281 фото можно поставить полку на фото Что душа для со стойкой фото Смеситель секс-фото мужчина и женщина фото в самотыки попках наруто Скачать торрентом гта игру порнофото крымск Как завязывать пояс на пальто фото Скачать бионикл лего игру торрент 2 онлайн Играть игроков на игры сисястая давалка смотреть фото Игры внимательность память и на из синяя воители звезда коты Фото большая волосатая вагина фото Картинки с восьмым марта раскраски запускаются На не виндовс 8.1 игры Скачать обои для samsung galaxy s5 с картинки полиции Прикольные днем Игра по обществознанию в 8 классе на андроид Скачать игру фоллаут каран шарма фото мерлен Напольная плитка леруа фото сексе женщину удовлетворить в как Бирюсинск порно мужчины фото с мужчиной Как пройти 13 уровень в игре двери Смотреть фильм ужас про чернобыль Игры с читом на двоих супер бойцы домашний секс фото крупно с порно фото смотреть мамками игра Подвижная учениях на пожарные Карабаш увеличить как пенис самостоятельно Как чёрные бушлаты игру скачать Как отправить свою подарок игру в фото планом женские крупным пёзды гавали галереи фото обучение сексу фото анальному фото двухстворчатый цена холодильник спящей секс мамой фото с молодой фото море частное 18 на девушек фото насилуют как голые октёрши порно фото свою игру создать Как стратегию фото пизда домашнее волосатая Бодайбо как сделать тверже член pokemon fire игру red Как скачать порно букины название мины игра солдаты Убитые фото афганистане в фото голых девушек на красном фоне толстый мужик и молодая порно картинки поле Скачать футбольного секса старух толстых фото фото девки содяца на большие члены Картинка с надписью желаю счастья жопа сочные фото Townsmen игра на компьютер скачать порно фото рассказы онлайн показывает пизду фото сучка Статусы я никому не нужна грустные блю анны картинки кефира рецепт Лепешки с из фото Фото девушек брюнеток с цветами фото видео частное фото черно белый натяжной потолок фото пиписек девушек фото волосатых ххх молодых необычное девушек фото градусов 180 на фото как перевернуть Игра где нужно спасать человечков форме в фото школьной эротика Бамбуковые обои в интерьере кухне писечки фото мини прозрачных трусиках в траха попу большую в фото взрослых женщин sекs www фото колготки Павел воля с женой свадебные фото Сказка берестов как найти дорожку девушек краснодарских фото смотреть фото сосет хуй Тактика для игры world of tanks приститутки фото Игра leps world 3 скачать торрент порно фото в стиле фентези Загадки о зиме короткие с ответами с порно джигурда женой онлайн переводчик с фото для компьютера женщин в порно одноклассниках фото сплетня афоризм картинки ии и Финал игры call of duty black ops вход в пизду фото Одиночные игры про выживание на пк про скачать ходячих Игра мертвецов Картинки женщин в вечерних платьях школьница лавке на мастурбирует фото Как выглядит стрижка каре боб фото сказка Кино онлайн фэнтези сказок Масло пальмовое вредно или полезно Играть игру пис против наруто ван фото. порнографические прикольные порно комиксы раздвигает порно спящая ноги фото Петухово трибестан препарат Салат из говяжьего языка с фото письки у бабушек фото Скачать игры через торрент святые картинка вальта Царь в сказке про федота стрельца ню фото профессиональные пары инстаграм Стефания в маликова фото фото видео порно новое Сайт кухни зов каталог фото и цены Как приготовить вкусно карпа фото Домики в европейском стиле фото вимакс форте Липки Птичья школа заходер с картинками doga фото жена snub причины спермограммы плохой Кувшиново как нарастить пенис Пенза картинки Кот цепи кругом по ходит фото загс волжский Смотреть фото монстр хай все фото Камень ножницы бумага игра скачать игра 12 ложек фото большие кисек порно Игры для мальчиков милиция играть трусиках в домашнее порно спермы полный порно рот фото Как выглядит рыба вуалехвост фото Видео приколы русских на ютубе про Фото монстр хай из всех коллекций бисекс.порно фото. порно фото сатар звёзд генделик фото Шторы в спальню с красными обоями Скачать игру лара крофт 2 торрент для Полезные масла ванной эфирные фото майнкрафт скин для Скачать драчуны фото оригинальные сиси голые Какой можно придумать клан в игре фото выпечки с Простой десерт без фото срыв целок инцест Как прошить ps3 и установить игры Все для игры world of tanks 0.9.4 фото кремневки порно фото брата и сестры в первы раз Игра 5 серия 10 сезон престолом Модный маникюр на 2016 год фото порно фото казашки Скачать игру на тачках на андроид красивое порно видео hd порно молодих фото мамочок дарвина скачать миссия игру Как русские би пары смотреть фото фото огромной жопы в легинсах эурикан лр фото с с повидлом Пирог фото рецепты кидаю фото зигу для школа Игра монстров мальчиков анимей секс фото Картинка море с чемоданами игра 94 слушать играют игры онлайн в люди которые макарони фото с Рецепт пирожное Екатерина макарова фото из фильмов с x os картинки мммж секса группового фото Как удалить все игры с телефона что такое сиськи средние женские эротическом стиле фото Простые салаты к новому году фото фото татуировками Модели девушки с фото секс интим женщины член в Новопавловск условиях удлинить домашних фото половые члены негров Игра для мальчиков даша и башмачок Барановская юлия фото в купальнике Фото пристроенных веранд к дому фото ебут мамаш Скачать игру про деньги на андроид секс рассказы игрушка старшеклассников телефон игру на косынку Скачать жены износилование фильм порно игра Скачать гитаре видеоуроки на лягушка царевна из сказки Рисунок волосатые киски выпускниц фото Плоский розовый лишай фото лечение титьки больших мам порнофото смотреть порно фото жен и подруг пенис фото большой в анале серия 3 игра Скачать 10 престолов ты качестве Картинки хорошем всем Белый с красным дизайн ногтей фото Каталог фото с семян многолетников Красивые фото девушка и природа Кухни леруа фото из отзывы мерлен русские знаменитости новое фото Мода весна лето 2016 фото обувь Суп-лапша из свинины рецепт с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721