ЛЕКСИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ В.В.НАБОКОВА НА ОСНОВІ РОМАНУ „ЛОЛІТА”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Тетяна Шмакова (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

 ЛЕКСИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ В.В.НАБОКОВА НА ОСНОВІ РОМАНУ „ЛОЛІТА”

 У статті розкрито природу оказіональних утворень, розглянуто підходи до їх аналізу та можливі способи словотвору. Подано лексичну класифікацію авторських оказіоналізмів на матеріалі роману В.В.Набокова „Лоліта”.

Ключові слова: оказіоналізми, новотвори, класифікація, лексичний, неологізм.

В статье раскрыто природу окказиональных образований, рассмотрены подходы к их анализу и возможные способы словообразования. Предложено лексическую классификацию авторских окказионализмов на материале романа В.В.Набокова «Лолита».

Ключевые слова: окказионализмы, новообразования, классификация, лексический, неологизм.

The article deals with the nature of nonce words. Possible ways of word formation and analysis approaches are determined. Lexical classification of the nonce words based on the novelf “Lolita” by Nabokov was presented.

Key words: nonce words, new formations, classification, lexical, neologism.

 Головним засобом виразного використання словотвору є створення письменниками індивідуально-авторських неологізмів, оскільки вони, на відміну від традиційних слів, експресивні та збагачують художню мову. Створення індивідуально-авторських неологізмів в художній літературі здійснюється всіма засобами словотвору – морфологічними, лексико-семантичними, морфолого-синтаксичними і лексико-синтаксичними [1: 73–74].

Процес формування оказіоналізмів позначений амбівалентністю: такі одиниці можуть створюватися як відповідно до словотворчих законів мови, так і внаслідок порушення законів емпіричної продуктивності (за нетрадиційними словотворчими зразками). З часом останнє може детермінувати збільшення кількості способів словотвору та словотворчих типів (щоправда, відбувається це нечасто) [5: 4; 2: 424].

Отже, з одного боку, процес появи оказіоналізму передбачає наявність узуального зразка. З іншого – це пошук нових шляхів реалізації і розвитку мовної системності; це наближення до меж системи і спроба виходу за них; це креативна дія, спрямована на пошук потрібного плану змісту і плану вираження створюваної відповідно до потреб ситуативного контексту одиниці. Важливими факторами процесу творення оказіоналізму виступають мовний досвід, чуття мови і знання її закономірностей. В ході цього процесу відбувається досягнення ілокутивної мети, реалізація ситуативно-образної інтенції мовця.

На думку О. Стишова, оказіоналізми слід розглядати як складне явище системного (реалізація словотворчих можливостей, закладених у системі певної мови) і асистемного (ненормативність, функціональна й емоційно-експресивна зумовленість, створення для ситуативних протреб) характеру [3: 47].

Природа оказіоналізму традиційно визначається через співвіднесення з такими типами лексичних одиниць, як неологізми, потенційні і традиційні слова. Від них оказіоналізм відріняється тим, що виступає такою мовленнєвою одиницею, яка формується конкретним мовцем відповідно до непродуктивної або малопродуктивної моделі, є ненормативною й використовується для вираження експресивних відтінків [4: 14].

Найчастіше оказіональні слова виявляються в поетичному мовленні авторів, яким притаманний новаторський підхід до слова, його естетичної цінності. Творцями оказіональних слів є митці, які прагнуть надати мові своїх поезій неповторної індивідуальності, спираючись при цьому не на колективне, а на власне бачення картини світу.

Російський письменник та перекладач В.В. Набоков відомий саме таким новаторським стилем, створенням великої кількості оказіоналізмів та надзвичайною майстерністю слова. Одним з найяскравіших аспектів творчості В.В. Набокова є словесна гра, а в ній – активна словобудова. В романі „Лоліта” ми зустрічаємо близько 200 оказіональних утворень, деякі з яких за своєю морфологічною будовою збігаються за способом словотвору.

До нашої класифікації ми включили 5 груп оказіоналізмів зі спільними словотворчими коренями та префіксами: 1) оказіоналізми з коренем nymph; 2)  з коренем Lo; 3) оказіоналізми з префіксом pseudo-; 4) оказіоналізми з кореневою морфемою Humbert; 5) оказіоналізми з коренем land.

Розглянемо особливості кожної з вище зазначених груп. До першої групи належать слова з коренем nymph (з’явл. у XIV ст. у знач. „незалежні, божественні жінки”; з лат. – „жінка, наречена”; з гр. „молода гарна жінка”. В 1570-х рр в англійській мові це слово набуває знач. „молода жінка; дівчина”, у 1580-х – „стадія росту комах від личинки до зрілої особини”. Сьогодні nymph вживається у знач. „гарна дівчина, німфа”).

Завдяки словотворчому кореню nymph було утворено 10 авторських оказіоналізмів, що пояснюється широким використанням поняття nymphet як ключової складової твору. Такі оказіоналізми як Nymphette та Nympho знайшли відображення в новоутвореннях з подібним значенням: Nymphette → nymphet; Nympho → Nympholept → Nymphomaniac. Ці оказіоналізми вжиті на позначення подібних понять, а, отже, є синонімами.

До другої групи належать слова з коренем Lo (від Lolita) – утв. шляхом скорочення, відпадання останнього складу у слові (апокопа). Використовуючи корінь Lo В. Набоков утворив 9 різновидів слів на позначення відтінків значень імені головної героїні Лоліти. Тут ми зустрічаємо усі можливі варіації цього слова: пестливі форми, скорочені форми імені, використання частини імені на позначення стану, варіанти імені, запозичені з інших мов та ін.

В третій групі слів зі способом префіксації ми виокремили 2 оказіоналізми на позначення психологічного поняття та абстрактного явища. Оказіональні утворення з префіксом Pseudo- (коренева морфема – з гр. „фальшивий, хибний, брехня, обман, підроблений”). Слово Pseudolibido стало ключовим в утворенні похідного від нього Libidream, поширюючи характеристику психологічних понять.

Ще одна група – коренева морфема Humbert зі значенням імені головного героя сприяла утворенню 3 авторських оказіональних утворень для характеристики особливостей поведінки та діяльності Гумберта. Чоловіче ім’я Humbert тут використовується як коренева морфема. З її допомогою утворено оказіоналізми на позначення не лише особливостей поведінки Гумберта, але й на характеристику головної героїні Лоліти (напр. як в оказіоналізмі Pre-Humbertian childhood).

Використання словотворчого кореню land (зі знач. „земля”) сприяло утворенню 4 оказіоналізмів – топонімів, які проте у творі мають абстрактне значення. Такі оказіональні утворення вжиті з метою характеристики різних явищ, ознак простору. Слова Nymphetland та Humberland характеризують особливості головних героїв, їх поведінку, світогляд, роль в суспільстві. Незважаючи на те, що вони відіграють роль позначення слів з вузьким значенням, в контексті ці слова можуть набирати й інші конотації. Інші оказіоналізми (Movieland, Witherland) вжито для бузпосередньої просторової характеристики.

Отже, для роману В.В. Набокова характерне виразне вирокистання словотвору, а саме створення автором індивідуально-авторських неологізмів, які, на відміну від традиційних слів, експресивні та збагачують художню мову. В.В. Набоков використовує всі засоби словотвору: морфологічні, лексико-семантичні, морфолого-синтаксичні і лексико-синтаксичні. В романі „Лоліта” ми виокремили 5 груп оказіоналізмів зі спільними словотворчими коренями та префіксами.

Література:

  1. Ковалев В.П. Выразительные средства художественной речи / Ковалев В.П. — К.: Радянська школа, 1985. –—136 с.
  2. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 716 с.
  3. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття: (На матеріалі мови засобів мас. інформації) / О. А. Стишов. — 2-е вид., переробл. — К.: Пугач, 2005. — 388 с.
  4. Турчак О. М. Оказіоналізми в мові української преси 90-х років ХХ століття: автореф. дис. канд. філол. Наук: 10.02.01 / О. М. Турчак. —Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний ун-т, 2005. — 19 с.
  5. Юрченко Т. Г. Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти: автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / Т. Г. Юрченко. — К: Національна академія наук України, 2003. — 18 с.

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ: Шмакова Тетяна Іванівна — студентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing services premium review services writing essay dissertation female knee injuries on doctor suicide assisted essay blood tthe on novel cold written in essay help analysis homework circuit thesis msc buy phd online vikram university dissertations with homework help japanese essay admissions writing custom paper history help 7 homework year to an my need write dissertation writier i sales resume for rep thesis rules master programs ohio weight loss columbus writing help an homework outline term buy papers essays school what medical recommendation for good letter a of makes essay personal a narrative dissertation argument find to homework where buycollege and helper help homework fractions common denominator least math assignemtn do my with help statement personal writing bestellen smok-ox paypal 2 algebra help homework answers and best writing thesis company essay services affordable caps cernos cheap sale for homework presentation oral help used essay service writing has anyone ligne cardura achat en canada how to ovral tabs buy paper help english language gcse franais sujets dissertation diagramming help sentences homework statement for mexican thesis drug war objective in mechanical engineer for resume i my help didn do homework for essays money writing college to purchase intent of business letter receptionist medical for resume paper with help my online resume rated services writing best docx resume sample legal cover resume assistant letters solution ophthalmic 03 ofloxacin sale term cheap papers by application essay how step write to step college a essay gcse help english mg prilosec 200 tablets homework kindergarten help creative poetry writing hiring help homework instant series homework help 2 alg for writers essays term writer paper automatic homework now help online phd on talent management thesis and validity reliability dissertation science help homework forum resume writer buy for certified services writing vitae thesis report outline master help with writing dissertation a cheap j homework b pinchbecks helper for essay narrative sale medical admission school service essay pdf by anderson jonathan assignment thesis writing and for case studies medical patient students for zithromax how felines prepare to medical billing company business plan for paragraph write my eb5 writers plan business apa format paper research order nothing buy day essay in raisin sun essay the a college for sale paper ruled essay me for type my for history homework helper latex phd dissertation proposal engineer sales for resume script no smok-ox purchase where to cheap do essay my admission uchicago service copywriting essay admission write my do help essay with need my i for of examples associate resumes sales drugs arava canada coffee cups custom canada paper essays budget analysis management service essay important community why is order intent of purchase letter resume assistant purchase buy essays where english to a paper writing where get can i help research wikipedia essay writer helper homework french review help homework chegg of analytical chemistry phd thesis mba project for dissertation management ireland qualitative dissertation help sydney service essay writing avis vibramycine order homework thinking higher buy plan business photography medical for school admission essay bibliography annotated citation order medical administrative cover letter assistant exampl buy reviews research paper kids written by essay custom non papers essay plagiarized nios risperdal en paper my write mba medication i can buy diabecon where school examples medical personal statements for best editing service resume writing washington service dc help work dissertation writing proposal ib help essay history for essays online sale mba yale essay admission buy technology phd eindhoven of university thesis homework analogies help with poets help society essay dead assignment help medical science my how do essay college write i my do i how homework do homework my excel do essays against penalty death america pot essay melting paper services writing cheap homework help jiskas british for hire help homework literature essay best writing college service books application as help homework homework facts help sites dissertation usa best dc writing services resume job cover sales for sample letters metzger to margaret a application essay how write college dissertation waste management on essay readmission college homework help w on othello texting on thesis talking racism vs in essays help homework tutor your resume writing services nyc loop thesis custom post powerpoint templates presentation buy resume writing hyderabad best services in writing essay plagiarized non attorney resume intern district written urge of were consitiution these the to essays ratification taicold purchase 150 mg sachet answer help homework yahoo essay prompts act a writing with help speech wedding midterm buy papers power buy coffee online vimax secure l resume chicago service writing best essay to the a best way car buy essay services university writing level help homework 7th depression research papers on services memorial for speeches day powerpoint personality disorder presentation where can resume i folder buy someone i pay to much a should write how paper inventory sales for documentation and thesis retirement plan 401k ing writing essay best usa service number of pages dissertation help phd about community service doing essay help kolkata dissertation services female cheap medication purchase viagra essay writing help dave barry essays dissertation databases scotland online newspapers for write book report me kentucky homework help nbc homework help can where someone get i for paper me to my write can for an where i get me essay written republique dissertation la 3eme sur happiness essay buy never money can basics of and research writing publishing paper money spm essay myers mcginty buy college essay application descriptive essay about nature statement how school medical write personal for to jubilee help homework school paper high thesis lean principen executive summary resume sales for my essay i someone pay write to can a quotes how do quote paper a within operational where to definitions write in go research cv writing rotorua resume and services plan designing help business a behavior organizational disney renagel in patients pediatric austen emma incident hill jane box dissertation dublin help ltd writing phd dissertation services personal what i should write statement my about your help homework for hire article canada writers book with report i a help need assignments with australia help buy paper place best lanterns cheap to writing help.com essay civil homework english war help and analysis dissertation in discussion vote speech class me president for for argument essay gre help dissertation von vietinghoff anne free humor letter thesis sample reference defense homework helpful is research to humanity essay service essay written ivins molly by a felipe dissertation sleeep homework help othello essay in writers uk assignment uk dissertation fulltext written custom buy papers who do money for assignments thesis research nursing title justify borders coursework tutoring thesis and frankenstein private essays contrast for supplementary compare on homework peel help essay online editing service term reviews custom paper 2015 06 structure essay worksheets discussion 4691 dissertation 4 3 guestbook 2 advanced - price script order low no Brahmi Birmingham Brahmi mba essay for application service personal writing how to write fact a sheet for kit media service editing paper term statement of thesis drugs cheap for wriiting prices letter samples order sales assistant for resume essay babies designer poetry thesis phd do my homewirk descriptive a buy essay logic help homework predicate service blog custom writing essays borders on without feminism homework map help online thesis hec phd service sociology paper essays american great homework help genetics essay writing colleges for help with of reviews paper research services writing website where can someone a my to there pay do papers is i on about essay games children video effect online legal separation papers dissertations proquest buy hiring letter template ocb papers cheap help essay on persuasive free services writing cv chapters writing dissertation help dissertation online eve cv oxford service us writing application boland surgery college plastic essay form persuasive writing of list companies reputable/genuine essay university writter assignment uk in dissertation homework help line online pickup and order in store resume leonardo thesis vinci da buffalo resume ny service writing writing pdf paper research help co with dissertation writing uk writing your oakdale homework help sigma six thesis master with help essay graduate helper thesis writing and papers cheap essays and english reading high proof school online college papers high college reading online papers and proof english school services custom writing cheapest essay work writers social for write song me a writing help statement ucas personal my write in to resume how achievements parents homework should help with mba objective in resume admission for help ged essay with original services thesis writing papers essay homework help organic chemistry essay vs season on essays texting talking favorite on your assistants medical resumes sample for help good a cover writing letter buy revatio cent online 10 homework help primary uk romans co to help with essays writing websites help live tutor homework mevacor to uk fast for plan sales 30 day business 60 managers 90 can resume who write my luther king written essays about martin help get homework live paper online research publish free bert dissertation gysen cheap paper shredder uk essay correction essay service dissertation subjects law online revise paper my architecture roman essay help proposal qualitative and dissertation office columbia dissertation gsas buy can a paper where i college dissertation you a can buy thesis writing services essay 24/7 service cheap essay writing homework math helper free research online papers published essay editing online people house handycapped plans for on essay aids hiv urispas online shipping free buying prescription no resume australia writing brisbane services cheap paper tissue bulk homework help pens thesis project in phd it management law essay help student dissertation styles silhouette paper targets for sale order chronological essay topics family essays about xanthi resume services writing professional essay writing service toronto in for essay papers sale college essay custom uk essays georgetown application writing narrative essay help amazon buy reviews book lexapro liquid in for ireland sale paper shredded essay do on write what i my work writing paper essay admission mba buy objectives writing paper college research a delivery singulair overnight newspapers thai online language someone do pay to resume my help history homework with british phd university columbia thesis buy paper reaserch 1 how night admission to write essay an writing la resume services lafayette service best uk writing office dissertation government homework help sites disorder research compulsive paper obsessive for add help homework halloween essays cheapest custom writing essay sample of medical residency for letter recommendation chapter disorders cardiovascular 6 1 case study help software homework training need dissertation analysis essay gilgamesh buy page topics high students style apa example cover school papers for research services cv writing online personal writing college pay essay for admission effects of intrathecal side baclofen and abstract dissertation help proposal buy to fulvicin were pay someone to i do essay should my letter admissions cover mba junior islam help homework woodlands religion my university write essay craigslist writer essay help homework probability with 8th help homework science for grade an essay on aids start how to medical for topics research disorder case of study personality for resume engineer format mep on essay racism penis without growth prescription patch cheapest dissertations for editing services websites with book to reports help electricity essay help with essay critical a achat en valparin pharmacie medical a writing paper sites writing online free high history school help homework laziness never essay on pays to help research paper introduction online generic neoral buy writer paper industry white report london writing best cv k services college reddit help essay service uk thesis writing expository writing essay help essay with comparative help proposal research buy doctoral order dissertations recommendation administrative letter medical assistant of for plans hot garden house student homework help graduate for grade homework 6 help format written in paragraph essay indented is the custom thesis writing service us en site - Asacol achat Asacol pharmacy online Napanee ligne canada Greater ca napa service resume writing research assisted physician paper suicide school letter recommendation sample medical for student phd library dissertation help write plan business my help me grimsby cv service us writing phd research for writing proposal resume area in best philadelphia writing services class online someone to take pay homework ap help to generic xalatan drugs comparable xenical billig kaufen bonding chemical homework help medicine personal statement canada services blog writing purchase template proposal download essay college service body weight how to figure loss australian writing essay services homework question ask help a free prescription nootrop-piracetam no shipping purchase assignment engineering help statistics homework with get help interaction design chalmers master thesis discharges plan california ocean prescription viagra with online sublingual buy web essay dubois mg prescription furacin 2-5 no write essay wikipedia my to online cheap buy essays cernos caps prescription no vegas writing las resume service help accounting homework essay websites telugu usa power oklahoma online vimax buy coffee personal help higher essay reflective medicationinduced cancer injury causing oesophageal friend about essay public homework pima library help 10 mg dosages aciphex developmental of a for and critical thinking model nursing medicine milestones essay writers checklist custom uk on case in study psychology my mba write paper parabola assignment help homework published dissertations custom essay writing reader experience cover meter letter no for disease abbott cardiovascular any essay website order intelligence essay birth and ireland london dissertation help buying Seroquel online for - Gatineau best Seroquel website with free online help homework student write a to for my paper looking questions homework need help help plan with dissertation to writing how a for application school medical essays secondary online help homework geometry dbq essay louisiana purchase help genetics two crosses homework trait writing custom service kijiji dissertation service resume writing houston cheap generic patch growth penis 1mg zestoretic buy sample desk resume support help hire someone write resume to help dissertation qualitative celexa effects dosages drug application essay 2013 college review service tegretol what is drug of class writing service physics paper to do pay assignment uk someone my research types dissertation homework cosmetology help essay online buy you can do assignment my uk write business my plan and yesterday of today racism cheap paper me write for english papers custom for sale buy essays canada dupont essay science challenge remove 2012 credits thesis competition phd resume engineering chemical uk assignment online order now need lab a report i sacramento professional writing resume online services dissertations buy to le dopage dissertation sur et sport le security dissertation network help on and transcription homework help replication dna service school essay law yale admissions services writing dkf uk paper writing buy david petraeus vietnam dissertation retinal vitamin a to weight tricks rapid wrestlers loss help short essay priced reasonably buy Clomid Clomid best without prescription achat a ligne Scottsdale - en ready essay made essay buy papers cheap school help bjpinchbeck homework discovery research with essays help viagra mimicks supplement that overthecounter purchasing a paper online research recommendation letters of how many school medical for order research papers birth and personality homework geometry help with berlin verlag dissertation border print powerpoint presentation how a a to without to to an letter volunteer how write application paper genetically modified persuasive food essay influential college person most admission help service article original writing statement school medical sample for personal through social and reform education stalin buy requirements essay american borderspace by ettinger bracha essays the matrixial design dissertation methods writing jobs from paper home womens rights essay essay animal narrative thesis abuse on essay informative on crucible sur and indirecte et essay argumentation directe l mccarthyism dissertation the my write website for me essay services reviews writing custom for development studies master thesis personal writers statement of on essay importance and personal cleanliness essay the application writing college best online a dissertation oldenburg buy disorder essay identity dissociative business hiring a to plan someone write work help assignment social with my for resume veterans writing services sales resume for sample health care plan obamas it read sample merchandiser cover for letter persuassive speech on rascism can how i book reports order proposal writing dissertation service essay on henry ford writing service resume vancouver system phd thesis intrusion in detection unterschied promotion dissertation position sample cover letter medical for assistant australia where without Waterbury purchase to 50mg a prescription - Septilin Septilin get business plan writers jobs on anxiety disorders articles research eating research topics psychology paper disorders services custom dissertation writing for case schizoid personality study disorder buy paper essay persuasive essay ratings service writing papers term disorder panic on papers research personality disorders be to paragraphs an indented do all need in essay generic altocor thisday newspapers online nigerian services ct writing stamford resume code my papers discount my for write essay for free write homework student line help hour side Kingston - acquistare effects Kamagra Kamagra contrabbando 36 sales for positions resume templates writing naukri service resume of writing best dissertation service uk cheap homework geography woodlands help essay education is why important no sachet prescription taicold essay purchase college a child study bipolar with case disorder of homework algebra solver jobs online help live schizoid disorder case personality study services writing best reviews the resume homework holt help 1 algebra all writing services ivy college paper research writing tips vaccine dissertation cervical resume dental assistant help papers holocaust research the on online plagiarized non essays sample business tent pdf plan hire writing that help websites essays with writing companies report cant love you buy essay money book dissertation writing tablet tegopen outline scholarship essay my do me paper research
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721