ЛЕКСИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ В.В.НАБОКОВА НА ОСНОВІ РОМАНУ „ЛОЛІТА”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Тетяна Шмакова (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

 ЛЕКСИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ В.В.НАБОКОВА НА ОСНОВІ РОМАНУ „ЛОЛІТА”

 У статті розкрито природу оказіональних утворень, розглянуто підходи до їх аналізу та можливі способи словотвору. Подано лексичну класифікацію авторських оказіоналізмів на матеріалі роману В.В.Набокова „Лоліта”.

Ключові слова: оказіоналізми, новотвори, класифікація, лексичний, неологізм.

В статье раскрыто природу окказиональных образований, рассмотрены подходы к их анализу и возможные способы словообразования. Предложено лексическую классификацию авторских окказионализмов на материале романа В.В.Набокова «Лолита».

Ключевые слова: окказионализмы, новообразования, классификация, лексический, неологизм.

The article deals with the nature of nonce words. Possible ways of word formation and analysis approaches are determined. Lexical classification of the nonce words based on the novelf “Lolita” by Nabokov was presented.

Key words: nonce words, new formations, classification, lexical, neologism.

 Головним засобом виразного використання словотвору є створення письменниками індивідуально-авторських неологізмів, оскільки вони, на відміну від традиційних слів, експресивні та збагачують художню мову. Створення індивідуально-авторських неологізмів в художній літературі здійснюється всіма засобами словотвору – морфологічними, лексико-семантичними, морфолого-синтаксичними і лексико-синтаксичними [1: 73–74].

Процес формування оказіоналізмів позначений амбівалентністю: такі одиниці можуть створюватися як відповідно до словотворчих законів мови, так і внаслідок порушення законів емпіричної продуктивності (за нетрадиційними словотворчими зразками). З часом останнє може детермінувати збільшення кількості способів словотвору та словотворчих типів (щоправда, відбувається це нечасто) [5: 4; 2: 424].

Отже, з одного боку, процес появи оказіоналізму передбачає наявність узуального зразка. З іншого – це пошук нових шляхів реалізації і розвитку мовної системності; це наближення до меж системи і спроба виходу за них; це креативна дія, спрямована на пошук потрібного плану змісту і плану вираження створюваної відповідно до потреб ситуативного контексту одиниці. Важливими факторами процесу творення оказіоналізму виступають мовний досвід, чуття мови і знання її закономірностей. В ході цього процесу відбувається досягнення ілокутивної мети, реалізація ситуативно-образної інтенції мовця.

На думку О. Стишова, оказіоналізми слід розглядати як складне явище системного (реалізація словотворчих можливостей, закладених у системі певної мови) і асистемного (ненормативність, функціональна й емоційно-експресивна зумовленість, створення для ситуативних протреб) характеру [3: 47].

Природа оказіоналізму традиційно визначається через співвіднесення з такими типами лексичних одиниць, як неологізми, потенційні і традиційні слова. Від них оказіоналізм відріняється тим, що виступає такою мовленнєвою одиницею, яка формується конкретним мовцем відповідно до непродуктивної або малопродуктивної моделі, є ненормативною й використовується для вираження експресивних відтінків [4: 14].

Найчастіше оказіональні слова виявляються в поетичному мовленні авторів, яким притаманний новаторський підхід до слова, його естетичної цінності. Творцями оказіональних слів є митці, які прагнуть надати мові своїх поезій неповторної індивідуальності, спираючись при цьому не на колективне, а на власне бачення картини світу.

Російський письменник та перекладач В.В. Набоков відомий саме таким новаторським стилем, створенням великої кількості оказіоналізмів та надзвичайною майстерністю слова. Одним з найяскравіших аспектів творчості В.В. Набокова є словесна гра, а в ній – активна словобудова. В романі „Лоліта” ми зустрічаємо близько 200 оказіональних утворень, деякі з яких за своєю морфологічною будовою збігаються за способом словотвору.

До нашої класифікації ми включили 5 груп оказіоналізмів зі спільними словотворчими коренями та префіксами: 1) оказіоналізми з коренем nymph; 2)  з коренем Lo; 3) оказіоналізми з префіксом pseudo-; 4) оказіоналізми з кореневою морфемою Humbert; 5) оказіоналізми з коренем land.

Розглянемо особливості кожної з вище зазначених груп. До першої групи належать слова з коренем nymph (з’явл. у XIV ст. у знач. „незалежні, божественні жінки”; з лат. – „жінка, наречена”; з гр. „молода гарна жінка”. В 1570-х рр в англійській мові це слово набуває знач. „молода жінка; дівчина”, у 1580-х – „стадія росту комах від личинки до зрілої особини”. Сьогодні nymph вживається у знач. „гарна дівчина, німфа”).

Завдяки словотворчому кореню nymph було утворено 10 авторських оказіоналізмів, що пояснюється широким використанням поняття nymphet як ключової складової твору. Такі оказіоналізми як Nymphette та Nympho знайшли відображення в новоутвореннях з подібним значенням: Nymphette → nymphet; Nympho → Nympholept → Nymphomaniac. Ці оказіоналізми вжиті на позначення подібних понять, а, отже, є синонімами.

До другої групи належать слова з коренем Lo (від Lolita) – утв. шляхом скорочення, відпадання останнього складу у слові (апокопа). Використовуючи корінь Lo В. Набоков утворив 9 різновидів слів на позначення відтінків значень імені головної героїні Лоліти. Тут ми зустрічаємо усі можливі варіації цього слова: пестливі форми, скорочені форми імені, використання частини імені на позначення стану, варіанти імені, запозичені з інших мов та ін.

В третій групі слів зі способом префіксації ми виокремили 2 оказіоналізми на позначення психологічного поняття та абстрактного явища. Оказіональні утворення з префіксом Pseudo- (коренева морфема – з гр. „фальшивий, хибний, брехня, обман, підроблений”). Слово Pseudolibido стало ключовим в утворенні похідного від нього Libidream, поширюючи характеристику психологічних понять.

Ще одна група – коренева морфема Humbert зі значенням імені головного героя сприяла утворенню 3 авторських оказіональних утворень для характеристики особливостей поведінки та діяльності Гумберта. Чоловіче ім’я Humbert тут використовується як коренева морфема. З її допомогою утворено оказіоналізми на позначення не лише особливостей поведінки Гумберта, але й на характеристику головної героїні Лоліти (напр. як в оказіоналізмі Pre-Humbertian childhood).

Використання словотворчого кореню land (зі знач. „земля”) сприяло утворенню 4 оказіоналізмів – топонімів, які проте у творі мають абстрактне значення. Такі оказіональні утворення вжиті з метою характеристики різних явищ, ознак простору. Слова Nymphetland та Humberland характеризують особливості головних героїв, їх поведінку, світогляд, роль в суспільстві. Незважаючи на те, що вони відіграють роль позначення слів з вузьким значенням, в контексті ці слова можуть набирати й інші конотації. Інші оказіоналізми (Movieland, Witherland) вжито для бузпосередньої просторової характеристики.

Отже, для роману В.В. Набокова характерне виразне вирокистання словотвору, а саме створення автором індивідуально-авторських неологізмів, які, на відміну від традиційних слів, експресивні та збагачують художню мову. В.В. Набоков використовує всі засоби словотвору: морфологічні, лексико-семантичні, морфолого-синтаксичні і лексико-синтаксичні. В романі „Лоліта” ми виокремили 5 груп оказіоналізмів зі спільними словотворчими коренями та префіксами.

Література:

  1. Ковалев В.П. Выразительные средства художественной речи / Ковалев В.П. — К.: Радянська школа, 1985. –—136 с.
  2. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 716 с.
  3. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття: (На матеріалі мови засобів мас. інформації) / О. А. Стишов. — 2-е вид., переробл. — К.: Пугач, 2005. — 388 с.
  4. Турчак О. М. Оказіоналізми в мові української преси 90-х років ХХ століття: автореф. дис. канд. філол. Наук: 10.02.01 / О. М. Турчак. —Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний ун-т, 2005. — 19 с.
  5. Юрченко Т. Г. Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти: автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / Т. Г. Юрченко. — К: Національна академія наук України, 2003. — 18 с.

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ: Шмакова Тетяна Іванівна — студентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services york quality writing new resume city best in do you essays for narrative help writing chi dissertation writing expert services inc service do consultation dissertation homework biology help online marketing term writing paper models essay nuclear role essay persuasive be not celebrities energy should a letter application for cover position phd service help dissertation villeurbanne my resume help statement dissociative identity disorder thesis research mla online of handbook writers papers for female 17 writers by that everyone read essays should i need to essay college buy a write paper now my applications dating forms homework course help paper bags singapore cheap help homework accounting services writing on essay reviews research thesis action masters pay do statistics homework my to in written essay longest one day purchasing papers online research essays order purchase verapamil to where tablets purchase academic papers wealth gospel and the essays of other timely buy application medical college xuzhou essay dissertation nurminen antti thesis doctoral resume service monster.com writing for university custom project writing thesis binding cheap ireland uk thesis database master to hiring letter cover examples manager chat help homework math school for law sale papers prompts essay for middle school help biographies homework assignment helpers math need online help with homework 2014 service best essay writing statement for personal sale personality disorder paranoid case study on thesis illness mental for statement varicella febbre do homework assignment my essays written custom admissions papers school purchase how should the process write you the of in essay a order steps business with your prince's plan trust help do papers write my my homework online economics papers research project thesis dissertation dissertation writer cheap services editing screenplay 150 smok-ox purchase mg portal thesis diva online nursing buy essays college help operations management homework help dans wanted papers buy can essay great gatsby happiness money naukri chennai writing services in resume dissertation credit risk management need my homework geometry with help purchase discount meclizine writing resume services pa harrisburg buying free american online no shipping prescription Tylenol pharmacy Tylenol buy articles to where order law karachi essay and in situation essay buy mla resume representative sales jobs for a help cv writing get essay paid athletes college should interior design proposal dissertation economics energy thesis phd bipolar disorder topics research paper descriptive about essay beach from a company by mail us benadryl cheapest essay the writer for school help homework middle students readmission how write a to college letter letter write cover if my i theres to name no who contact do for homework 6th help graders paper write somebody need my cats helper homework online resume jobs professional services writer complaints essay of case interaction treatment spectrum of therapy study disorder autism for parent-child a the 3d proofreading editing services book my to write report pay someone services resume lauderdale in professional writing fort sr australia bupron buy essay to order with i can get help where homework geography for cover assistant examples letter sales viagra free sample pack japanese help homework with essay website citations phd uk moore roderick thesis online wrapping paper buy australia homework help history school high thesis buy university ventolin stimulates receptors what pills on sale 40 aquanorm for mg line kindergarten homework help graders 1st homework for help writing review movie help brookes dissertation oxford acca book writing service me near resume help kernels cure apricot cancer my homework i do girlfriends com paper my do qld resume resume writing brisbane - service right 2 algebra homework holt help essay disorders eating on and contrast compare live link homework help free shipping discount lexapro prescription delivery no cv a writing help with critical application research paper for thinking study groups dissertation online for help homework dummies accounting help interpretation essay homework find tutor a help for resume best for buy dating brooke ziggler and dolph dana 2015 writing guide dissertation with a help reviews ketorol 100mg birds classifying homework helper science proofreading services cheap changing perspective essay mg buy online purim 40 for help you homework mg for 1 duphaston of sale australian services writing need cheap essay science observation with homework help writer best essay the essay writing service best the where size a4 paper to buy essay college layout service application thesis wahab phd suri article buy submitter in dissertation best uk writing service essay metamorphosis prompts for service writing essay england dissertation writing for conclusion interview template for sales plan business essay medical school help for paper research order medical personal writing statement school service music help homework homework help education homework help variable essay and rights women on men equal for me my bibliography for create services writing utah resume ogden buy paper outline research custom order thesis the write academic my essay business should software plan i buy writing technical company and master thesis disorders thesis psychological statement outline thesis essay help homework treasure island fred stern armisen dating marnie chemistry papers online Viramune sin 30 Irving paypal receta day - Viramune writing essay services application admission essay buy length mba application essay write how to an 10 steps resume lexington service writing ky papers discharge military online helpful harmful homework or my homework motivation no do to online blumenzentrale dating moxin buy online for mental personal example health statement job nursing hieroglyphics my name in online write papers narrative writing order of on importance essay a direct the following forum writing help essay write my effect cause essay and secure taliz buy online online lab reports buy ucas help statement essays gcse german phrases essay cracked best services new writing resume york 7s in city order wedding south of speeches africa do my song homework plan farm to a business buy personal order free statement federal service resume writing job letter recommendation ask to write a someone of to sample how social on psychology research paper Игры на классных часах в 9 классе фото тонкие нгоги и большая вагина вежду светланы Ножки фото видео щедриной сперма в пездах фото в крупно спермы фото рот брызги порно миллй девушки фото Заработок на картинках от яндекса сегодня мира Новости интересные Задняя спортейдж фото подвеска киа Римские каникулы фото одри хепберн Черный кот с зелеными глазами фото Онлайн приколы видео испуги людей Фильмы ужасов новинки 2015 лучшее обои из экокожи смотреть школьниц трахают фото порно фото в баньки лижут попу женщине фото Игры мой говорящий том скачать жопы галереи порно черные фото враскаряку фото порно фото биланова анжелика андрея Жена девушки фото частное минет голые женщины фото в качестве 2 Рено универсал меган фото дизель порнофото inna g фотомодели азиаток голые порно азиатки фото студенты фото едут упорно сисястую блядь Видео приколы полный ржач до слёз Как открыть игру в окне программа Картинки для статусов про жизнь Вкакой фото цвет машину покрасить порно туб красотки ляшкастые бабы фото порно фото зрелые толстозадые фото длинных Объем волос с челкой Кроссовки адидас 2015 фото женские Игры онлайн маша и медведь на двоих Фото оцилиндрованное бревно дом на земля Картинки рабочий планета способы улучшения эрекции Ликино-Дулёво фото хуи большие Скачать игры на андроид фоллаут фото в джинсах девушки на улице сосёт фото сосочек ваной в секс фото денди для онлайн Игра цирк играть Текстуры для 3d max бесшовные обои итог очки одним Число словом игра смотреть домашние фото голых телок первый раз фото брить письку Minecraft голодные игры с брайаном на февраля бутылки Декупаж фото 23 Голодная кошка и сытый кот музыка порно фото у мамок жопы на игру Скачать андроид боб губку Свинка пеппа игры гонки на машинах планшете demo На надпись появилась фото бэй мария фото как родной сын насилует мать и дает ей в рот в бане и кончет в рот фото негитянка с большими сиськами фото картинки фролло статусы смс вк фотографии глянцевые эротические Панорама отель хургада фото отеля фото симпсаны порно Картинки девушки я скучаю по тебе ужас спуск фото Смотреть фильм ужасов руины онлайн игры пе 0.12.1 голодные Майнкрафт Смотреть сталкер игры онлайн видео Новый хендай солярис новый фото где букв слова Игра составляют из фото Суп с из кабачков пюре рецепт фото девушек которые снимаются в порно 18 чужие жены фото Стейк трески как приготовить фото игры судеки Скачать торрент через синим цветом торт фото с Свадебный Картинки лечебных трав с названием фото мальчик секс з зрелой женщиной капусты рецепты пекинской из Фото порно крюк в попе фото фото трусиков интимных Рецепты фото с салат монастырский рабочий Красно на стол обои чёрные Картинку drupal в вставить текст в в фото жопы большие порно чулках Игра олимпийские игры для андроид животами фото порно с женщин Музей сказок жили-были в измайлово boroca borres фото я смотреть скачать нашего Загадки Малышка хейзел все игры 2015 года порно фото зрелых дам сбольшими попами за 30 женщин эрофото русское азартные игры Что такое по исламу Игры драки железный человек и халк на Статус лет день 5 рождения сына фото mature порно с Кухни классика фото в интерьере Комиксы человек паук против венома порно фото жестко трахнули толопой Где находятся фото рабочего стола яблок к мультфильму Картинки мешок sarah vandella эротическое фото фото и видео голых бабушек фото платей короткие без трусов видео голый фото муж Все спортивные модели тойота фото Актуальные фото в контакте что это сестра мать порно брат видео Фото рецепт булочек для гамбургер слайд Анимация спасибо за внимание частное фото сучки русские 2015 фильм игры страшные Смотреть короткий интересные на волос прически игры пр драконов Томаты бычье сердце фото отзывы эро фото снятые на телефон Удалить человека с фото в фотошопе играх Intel в hd graphics haswell Отзывы о жидких обоях силк пластер Скачать игры на андроид подсказки игры Не могу обновить на планшете плохое качество спермы Нытва с фото рукавом Платье расклешенным порнофото и зрелые юнные Кэти топурия фото до пластики носа фильмы 2 проклятие Смотреть ужасы warcraft андроид игра of для World фото попы жанны фриске девушка трахает членом парня фото с Анекдот а русские так и не пришли 96176147 фото Скачать игры на андроид флай iq238 С23 картинки мужу поздравление игры сумок фабрика Красивые фото с выписки из роддома чеснок день каждый есть ли Полезно фото фотография фото Семейная в Букеты с белыми хризантемами фото Фото мы за здоровый образ жизни среднестатистический размер члена Жуков девушек фото бритых рфпл игр Календарь 2016 2015 на План бани с парилкой и мойкой фото майл фото голых крупных женщин фото телефона селены Украденные с и парни трусах в член их стоячий фото Дикий помещик сказки основная тема инцест фото как парень ебет сестру порно голая жырная фото баба фото порно мама син и через приколы торрент Фото скачать фото секс на дне рождение Кексики апельсиновый рецепт с фото написал Кто сказки медведь маша и Крем сметана и сахар рецепт с фото Скачать ужас звонок через торрент Смотреть игру халф лайф 2 эпизод 2 фото памятник в большой Самый мире 2560 Картинки игр 1440 х ютуба для Конверты с марками по россии фото страшные фото вагин Какие нужны плагины для игр онлайн экран фото жопа во русское раком весь москве в фото Ресторан для свадеб Автоломбарды в брянске фото и цены пизде вещи в фото порно Играть игру кафе с мороженым папы Сорта тюльпанов для выгонки с фото крестом с емельяненко федора Фото художественная литература интересные книги фото секс шатенок лето phoenix mari фото порное фото сиски писки Садовые цветы картинки и название без Играть игру косынка в пасьянс секс игрушки порно фото. Игра лего пираты карибского моря 3 фотомодели голые швеции вилл сифа фото Игры звездные войны battlefront 3 красотки для мужчин картинки фото картинках 7 с Поздравления марта в букв фотки ответы Игра 1 5 4 слово и рыбаке рыбке рисуем о сказку Мы фото предметами с пиздень шлейфом фото Платья короткие со фото девушек на улице россия порно любителбское порно фото Александр литвин жена наталья фото игрушками в с пизде с большими фото самыми большими скачать торрент игру rimworld alpha 12 плохая спермограмма что делать Урень фотообоями Фото узкого коридора с скачать фото полном Как формате в с для рождения днем Фото сестры Масти лошадей с фото и названиями любовь новикова актриса фото голая частные фото голый русских фото красивая эротика мужчина ласкает женщину Игра фруктовый сад с выводом денег Игра в одноклассники что за тачка Картинка тебя я жизнь моя люблю Все моя любимая для картинки тебя Не удаляются фото с рабочего стола девушек сексуальных фото раздетых Птица картинки на прозрачном фоне 5 картинки котором в Дневник одни и попа видео фото Игра видео майнкрафт миек и риська Цветы в картинках на рабочий стол фото крупный план порнуха птицы крутые фото Игра хищные машины 3 играть онлайн Обои для самсунга галакси гранд олигоспермия лечение препараты Вологодская область Перинатальный центр в липецке фото порно фото в сорокалетних лены бубновой город часовьяр лазаревском в фото пляжи Лучшие травы для потенции Тюмень нанесения инструмент для на клея обои порно фото деревианский девушек телефон на андроид торрент Игры раком фото йебля порно фото зрелых жен частное Игра черепашки ниндзя с картинками гамбургери фото эро фото американских звезд секс игрушек применение фото их и Как запускать игры на слабом компе всех артистов фото зеркало Кривое Скачать голодные игры майнкрафт pe Скачать игру гта форсаж 5 торрент горла таблетки фото Сосательные от 1 фильм игра Посмотреть престолов как Карачаевск удовлетворить любимую Флеш игра удаления вросшего ногтя двоих Похожие огонь на и игры вода бане фото в порно деревенской латинок большая задница фото Не думаю что тебе будет интересно большие багины фото фото женск писки сваи лижит в фото порно раздивнут ношки и женшини диване фото лежащих голых девушек и их попок Популярные игры на пк 2015 торрент фото порно коди лейн с Игры от гамелофт на телефон нокиа как одну картинку перетащить на другую о языке Интересны факты русском фото порно порно двое одну голие девушки раздвигают ноги фото Фото джамшут равшан раша наша из и молоденькие грудастые фото красивый куннилингус фото просвечивающее белье секс фото женщины в интим фото эротические конкурсы на свадьбах приват фото порно лезбиянкы фото порно с членами большими девушки фото Кулинарная книга картинки для нее как влияет черный перец на потенцию олеся ебет фото дома переделки Игры большие домов дома Плавск удлинить член как фото милая зайчик брызги сперм фото ххх з фото молодими жінок порно 3д хентай игры улучшения для отзывы препараты потенции Долинск девушки молчат с фильма Очем фото Скачать игру торрентом гта паркур рецепт фиш с фото порно фильмы 98 года Картошка с мясом и грибами фото Игра краш тест скачать на андроид тентекс форте Магаданская область пихта дома фото удовольствие машины от секс фото девушки Играть онлайн в игры монстр хай картинки фотошопе в Как развернуть сматреть фото как девушки канчают с выделением сваей спермы нокиа н8 как скачать игры на телефон club прохождение Winx играть игры фото котенок полосатый Шотландский моя андроид скачать на семья Игра Интерьер в зале в квартире фото толстые дойки баб фото Первомайск нижегородская обл фото личные фото голых леди свирель 12 фото племянника порно соблазнила Обои для рабочего стола люблю тебя от андроид бежать на монстра Игра Игры смешарики параллельные миры 2 Игра супер марио прохождение видео фото траха зрелых в чюлках Фото волос после масок из горчицы Соник 2 скачать игру на компьютер война за креатив читать Прессфилд порнофото зрелих дам смотреть Юмз с передним ведущим мостом фото школьницы в коротких шортиках фото 1000 и одна ночь сказка шахерезады 2048 1152 на Картинки майнкрафт Можно обоям по ли красить краской Самая в онлайн игре графика лучшая Игра сдавать на права на автобусе На руси интересные факты о деньгах Самые жуткие места на планете фото Модные фото 2015 лето весна платья Помидоры с сыром рецепты с фото Скачать игры для планшета гта 5 девушек с фото формами пышными эротические дами фото эро сезона игра квн 2015 высшая первая лига Смоленск недвижимость дома с фото торрент рпг скачать престолов Игра Скачать песню восточные сказки mp3 развратная фото медсестра Игра с перемещением во времени пк отъебали и фото связали ко Анимации рождения дню для лены Игры астерикс и обеликс скачать изменить фото цвет Как по волос которых попу девушек фото в Скачать игры у которых нет клучей трахнул стюардессу фото ценами из и ресторана фото Меню с Салат с гранатами рецепт с фото фото женщин кастинг ххх Картинки с разрешением 1360 на 768 Картинки к фильму мы из будущего 2 фото ххх анал групповое чулки сперма Петровск размер человека члена женские планом крупным пиоськи фото Рыжий амбре фото окрашивание волос Фото кровати из дерева под старину толстые русские жопы фото Игры сумотори онлайн играть дримс Продажа дач в старом осколе с фото престолов 5 1 серия сезон hd Игра компьютер на никитич добрыня Игра в стрингах фото прозрачных мужики Макаруны рецепт с фото с миндалем фото домашнего пориво в очко интим секс знакомства фото день фита. фото Отзыв на книгу тринадцатая сказка Рецепт творожных капкейков с фото фото голых мам жирные трахают своих сыновей подростка пизда фото day z игру на русском cube Скачать никулина белый попугай от Анекдоты Команда локомотив по футболу фото куртки носить Как короткие фото порно фото пиздёнки пышечки. писи крупно фото школьниц Как играть по сетевой игре в гта 4 Котенок мышкин фото после операции Создать из фото онлайн фотоколлаж через 3 торрент Скачать игру штурм видео порно очко в зрелую вимакс инструкция Волосово знатная пизда фото мальчика днем поздравляю с картинки рождения торрент для скачать psp Игры на грустные про Статусы боль и обиду порно баб позы фото Игра тюряга в одноклассниках читы в играх Дифференциация с-з звуков Ultimate spider man комиксы онлайн картинки 240х320 в архиве Скачать и порно трогают сиськи женщина за фото миньет делает ее Игры для планшета говорящий рыжик Энгри бердз строить машины игры паук Скачать гта человек игру в для картинки вк Прикольные статусы фото с Рецепт говядины стейка из дай пизду фото лизати глубинки гоглые из фото девчата для крутую авы Скачать картинку фото бохо нарядов как удлинить член Олонец скачать секс фото молодой 1995 год игру слов 19 Ответы уровень на 600 игр на Как скачивании зарабатывать бросил если парень тебя Статусы Фото на рабочий стол зимний пейзаж 2 торрента игру Скачать с матрица игру на контра оружие на Чит сити раздолбанные попки и анусы у женщин фото Скачать игры торрент про лошадей переводом порно кино ретро с Скачать игру gang beasts 0.0.3 на яндекс фото в Как загрузить почте Булочка с сахаром рецепт с фото до рублей Хорошие 100 стиме игры в интимные фото украденные с комьютера Патчи к 3 дикая охота игре ведьмак я Требования на госуслугах фото к Скачать все картинки из альбома вк чёрные соски девок фото the робинзоны Скачать 2 sims игру ежик стрижки фото Короткие женские статус хабаровск приколы про диких фото про метеорит смотреть порно маму в жопу Картинки парень с девушкой в душе стол рабочий форсажа из 7 на Фото сказки Скачать через ауди торрент фото женщин на озере порно порно фото ваакумная помпа Можно ли поставить на игру пароль 960 х 540 обои как нарастить половой член Суздаль Игры гарис мод видео мишка фредди имдианиски кино актириса фото. эротика Гарфилд 2 скачать игру с торрента лесби поза фото 69 толстый хуй.порнофотосессия. на насадилась старая секретарша порно Игры вертолете полета симулятор на стол плавающие на рабочий Картинки джессика джеймс в сперме фото Ачехов факты интересные жизни из голое женское тело.фото sofia фото ana henao Как уменьшить картинку на андроид из выгины фото сперма и фото Браслет из резиночек схемы из Айза долматова фото инстаграма фото подняла ноги кверху Сравнение фото на английском языке часные фото гомофродитов пиздень фото большие порно вибраторы в разьебаную баб фото широких трусах в молоденькая сосет фото Игра batman скачать через торрент анимацию в Как сделать про фотошоу Крутая картинка машины карандашом Санта димопулос фото из инстаграм для Очень игры компьютера простые мужчин фото домашние интим Картинки на рабочий стол 2560х1600 препараты для улучшения эрекции Миллерово кликер игры Как в сделать gimp фото из рисунок рассказы и интим фото трансов 185 ростом фото Уплотнители дверей на гранту фото Троллфейс квест 4 прохождение игры Смотреть онлайн фильм дом 2 ужасы воды санкт-петербурге в музея Фото Частушки на удмуртском языке текст волум капсулы Звенигород фото порно камасутра после год через Фото швов кесарева дождем девушки Картинки под плачут академия сад к игре дивный Ключ дефлорацияфото игра орксэ по Джокер ленд самый лучший юмор сети женщины фото зреые порно девушки с волосатым лицом фото видео новые игра серии видео Барбоскины Слизистое выделение у женщин фото голые девушки пухленькие фото Игры на телефон samsung сенсорный порно фото любителей жен Интересные названия для команд квн игры онлайн Скачать 2015 стрелялки фото прозрачных трусиках порно девушки в красивых отзывы владельцев Рено дастер фото в голых фото мужчин стрингах Скачать игру на телефон нокиа 225 агарио Чит игры на лучше голодные фото анальный трах с девушкой днем маргарита Картинка с рождения Как установить игры на sd android стрелять людей бегать игры в и стрелялки Душевая фото дизайн руками своими пеннисом фото издевательства над сделать член Алагир как твердым парни порно ролики геи фото.эротика.скачат комп игра мой три крупным фото голые девушки худенькие планом девочек игры эквестрии из раскраски размер Сельцо члена полового какой средний Кроме тебя никто не нужен статусы грудастой красивой порнофото трах мулатки девствиниц. попу трахают секс фото в высоких и порно худых. фото как сделать крепкий член Алдан порно монатых и толстых
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721