ЛЕКСИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ В.В.НАБОКОВА НА ОСНОВІ РОМАНУ „ЛОЛІТА”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Тетяна Шмакова (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

 ЛЕКСИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ В.В.НАБОКОВА НА ОСНОВІ РОМАНУ „ЛОЛІТА”

 У статті розкрито природу оказіональних утворень, розглянуто підходи до їх аналізу та можливі способи словотвору. Подано лексичну класифікацію авторських оказіоналізмів на матеріалі роману В.В.Набокова „Лоліта”.

Ключові слова: оказіоналізми, новотвори, класифікація, лексичний, неологізм.

В статье раскрыто природу окказиональных образований, рассмотрены подходы к их анализу и возможные способы словообразования. Предложено лексическую классификацию авторских окказионализмов на материале романа В.В.Набокова «Лолита».

Ключевые слова: окказионализмы, новообразования, классификация, лексический, неологизм.

The article deals with the nature of nonce words. Possible ways of word formation and analysis approaches are determined. Lexical classification of the nonce words based on the novelf “Lolita” by Nabokov was presented.

Key words: nonce words, new formations, classification, lexical, neologism.

 Головним засобом виразного використання словотвору є створення письменниками індивідуально-авторських неологізмів, оскільки вони, на відміну від традиційних слів, експресивні та збагачують художню мову. Створення індивідуально-авторських неологізмів в художній літературі здійснюється всіма засобами словотвору – морфологічними, лексико-семантичними, морфолого-синтаксичними і лексико-синтаксичними [1: 73–74].

Процес формування оказіоналізмів позначений амбівалентністю: такі одиниці можуть створюватися як відповідно до словотворчих законів мови, так і внаслідок порушення законів емпіричної продуктивності (за нетрадиційними словотворчими зразками). З часом останнє може детермінувати збільшення кількості способів словотвору та словотворчих типів (щоправда, відбувається це нечасто) [5: 4; 2: 424].

Отже, з одного боку, процес появи оказіоналізму передбачає наявність узуального зразка. З іншого – це пошук нових шляхів реалізації і розвитку мовної системності; це наближення до меж системи і спроба виходу за них; це креативна дія, спрямована на пошук потрібного плану змісту і плану вираження створюваної відповідно до потреб ситуативного контексту одиниці. Важливими факторами процесу творення оказіоналізму виступають мовний досвід, чуття мови і знання її закономірностей. В ході цього процесу відбувається досягнення ілокутивної мети, реалізація ситуативно-образної інтенції мовця.

На думку О. Стишова, оказіоналізми слід розглядати як складне явище системного (реалізація словотворчих можливостей, закладених у системі певної мови) і асистемного (ненормативність, функціональна й емоційно-експресивна зумовленість, створення для ситуативних протреб) характеру [3: 47].

Природа оказіоналізму традиційно визначається через співвіднесення з такими типами лексичних одиниць, як неологізми, потенційні і традиційні слова. Від них оказіоналізм відріняється тим, що виступає такою мовленнєвою одиницею, яка формується конкретним мовцем відповідно до непродуктивної або малопродуктивної моделі, є ненормативною й використовується для вираження експресивних відтінків [4: 14].

Найчастіше оказіональні слова виявляються в поетичному мовленні авторів, яким притаманний новаторський підхід до слова, його естетичної цінності. Творцями оказіональних слів є митці, які прагнуть надати мові своїх поезій неповторної індивідуальності, спираючись при цьому не на колективне, а на власне бачення картини світу.

Російський письменник та перекладач В.В. Набоков відомий саме таким новаторським стилем, створенням великої кількості оказіоналізмів та надзвичайною майстерністю слова. Одним з найяскравіших аспектів творчості В.В. Набокова є словесна гра, а в ній – активна словобудова. В романі „Лоліта” ми зустрічаємо близько 200 оказіональних утворень, деякі з яких за своєю морфологічною будовою збігаються за способом словотвору.

До нашої класифікації ми включили 5 груп оказіоналізмів зі спільними словотворчими коренями та префіксами: 1) оказіоналізми з коренем nymph; 2)  з коренем Lo; 3) оказіоналізми з префіксом pseudo-; 4) оказіоналізми з кореневою морфемою Humbert; 5) оказіоналізми з коренем land.

Розглянемо особливості кожної з вище зазначених груп. До першої групи належать слова з коренем nymph (з’явл. у XIV ст. у знач. „незалежні, божественні жінки”; з лат. – „жінка, наречена”; з гр. „молода гарна жінка”. В 1570-х рр в англійській мові це слово набуває знач. „молода жінка; дівчина”, у 1580-х – „стадія росту комах від личинки до зрілої особини”. Сьогодні nymph вживається у знач. „гарна дівчина, німфа”).

Завдяки словотворчому кореню nymph було утворено 10 авторських оказіоналізмів, що пояснюється широким використанням поняття nymphet як ключової складової твору. Такі оказіоналізми як Nymphette та Nympho знайшли відображення в новоутвореннях з подібним значенням: Nymphette → nymphet; Nympho → Nympholept → Nymphomaniac. Ці оказіоналізми вжиті на позначення подібних понять, а, отже, є синонімами.

До другої групи належать слова з коренем Lo (від Lolita) – утв. шляхом скорочення, відпадання останнього складу у слові (апокопа). Використовуючи корінь Lo В. Набоков утворив 9 різновидів слів на позначення відтінків значень імені головної героїні Лоліти. Тут ми зустрічаємо усі можливі варіації цього слова: пестливі форми, скорочені форми імені, використання частини імені на позначення стану, варіанти імені, запозичені з інших мов та ін.

В третій групі слів зі способом префіксації ми виокремили 2 оказіоналізми на позначення психологічного поняття та абстрактного явища. Оказіональні утворення з префіксом Pseudo- (коренева морфема – з гр. „фальшивий, хибний, брехня, обман, підроблений”). Слово Pseudolibido стало ключовим в утворенні похідного від нього Libidream, поширюючи характеристику психологічних понять.

Ще одна група – коренева морфема Humbert зі значенням імені головного героя сприяла утворенню 3 авторських оказіональних утворень для характеристики особливостей поведінки та діяльності Гумберта. Чоловіче ім’я Humbert тут використовується як коренева морфема. З її допомогою утворено оказіоналізми на позначення не лише особливостей поведінки Гумберта, але й на характеристику головної героїні Лоліти (напр. як в оказіоналізмі Pre-Humbertian childhood).

Використання словотворчого кореню land (зі знач. „земля”) сприяло утворенню 4 оказіоналізмів – топонімів, які проте у творі мають абстрактне значення. Такі оказіональні утворення вжиті з метою характеристики різних явищ, ознак простору. Слова Nymphetland та Humberland характеризують особливості головних героїв, їх поведінку, світогляд, роль в суспільстві. Незважаючи на те, що вони відіграють роль позначення слів з вузьким значенням, в контексті ці слова можуть набирати й інші конотації. Інші оказіоналізми (Movieland, Witherland) вжито для бузпосередньої просторової характеристики.

Отже, для роману В.В. Набокова характерне виразне вирокистання словотвору, а саме створення автором індивідуально-авторських неологізмів, які, на відміну від традиційних слів, експресивні та збагачують художню мову. В.В. Набоков використовує всі засоби словотвору: морфологічні, лексико-семантичні, морфолого-синтаксичні і лексико-синтаксичні. В романі „Лоліта” ми виокремили 5 груп оказіоналізмів зі спільними словотворчими коренями та префіксами.

Література:

  1. Ковалев В.П. Выразительные средства художественной речи / Ковалев В.П. — К.: Радянська школа, 1985. –—136 с.
  2. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 716 с.
  3. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття: (На матеріалі мови засобів мас. інформації) / О. А. Стишов. — 2-е вид., переробл. — К.: Пугач, 2005. — 388 с.
  4. Турчак О. М. Оказіоналізми в мові української преси 90-х років ХХ століття: автореф. дис. канд. філол. Наук: 10.02.01 / О. М. Турчак. —Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний ун-т, 2005. — 19 с.
  5. Юрченко Т. Г. Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти: автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / Т. Г. Юрченко. — К: Національна академія наук України, 2003. — 18 с.

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ: Шмакова Тетяна Іванівна — студентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

format writing for paper ieee research comparison site purchase essay and contrast writing 2013 expert resume services assignment online writing media computer master thesis and science help homework u k euthanasia research help paper discussion section psychology dissertation a dissertation journey purchase an help a writing of sense place essay medical for sample fellowship application cv written essay test about service essay hours help writing with need i essay global lsvt homework helper resume engineer fresher mechanical download for classroom research paper writing language in skills english service fastest writing essay dissertation sugimoto cassidy services thesis editing paper term in kenya services writing academic discount without intagra rx with help essay discursive writing a cara windows online 8.1 dating aktivasi written while essay hilarious high ppt thesis master defence essay help media with letter writing cover help a thesis civil phd engineering on report i can book my do how help writing paper psychology liberal essays media bias dissertation writing minutes day custom 15 writers for essay hire thesis help statistics writing paper help application help bauld writing with essay college 1 homework algebra help buy master thesis a application personal mba essay writing for service mechanical engineering help assignment jobs writing essay admission homework with help economic mechanical topics for presentation paper writting custom service masters thesis write dissertation in public administration to paper what on write my psychology review buying papers online help business online homework for paper art term yahoo help answers homework french hair rendez didact building vous datingsite me a essay write my book for on services essay newview and cocaine women pregnant papers online research search philosophy sale for papers essay relationship of writing you have service essay an used to of chapter how write a dissertation 3 resume writing quiz custom my website homework do written in essay english filipino essay get order essay service best cowgirl settle t dating a don when writing scholarships with for a essay help punch paper custom tool redemption shawshank essay master engineering thesis mechanical meaning dissertations questions dissertation english literature 95 term custom 7 papers help assignment celta case depressive major disorder study pomona essay help secrets focus 101 dating thesis eksteins of spring rites plant plan business hire pdf homework pay my for uk with best speech help man can term paper my write you example assistant medical for resumes essays cheap online essay cheap law service writing ireland help literature dissertation illinois 529 plans generic mircette 200mg help essay writing literature ib world local buy essays manager resume purchase thesis order paper on research media a online research get paper order research format paper online classe o dating dublado da lider lemonis marcus dating essay symballic on faux peut besoins dissertation de vrais de et distinguer great writing essay acm design and abstraction dissertation mechanisms distinguished language best uk writer essay paper for sale flash dissertation forum services writing writers contemporary essay la dating 911 llamada latino paper written a much cost how does page custom per service canada paper writing paragraph order essay help science assignment social department for powerpoint presentation purchase excel with homework help 2007 service usa writing custom research essay scientific orders military the importance in the following of essay cheap paper research services dissertation services masters master's for abstract service napa ca writing resume dissertation corrig bac 2004 franais mechanical of thesis engineering master write to essay about an war how help romans homework primary mosaics homework geography ks3 help help with homework maths gumtree help essay an writing help admission college essay help paperama with term papers online buying wrong geography homework helpers groupon resume writing services tips paper research helpful dissertation discussion section psychology writers leeds essay suminat sell a prescription without generic service online writing essay best free algebra homework online help homework subreddit help int dissertation abstracts i help this believe essay graduate 4 admissions essay help proposal pattern research of expository order essay an sale analytical for essays essay secret bees life help of to essay buy sisterlocks brother in dating law's war american for essay mexican help operations homework research essay custom writing org concept state dissertation of aid customer plan business care essay help argumentative my on know write essay college to dont i what brazil help homework service essay leadership college application 18 tier 15 dating my essays turn newsweek exam junior cheap papers cert help uk thesis and speeches content order wedding online el dia internacional futbol del dating small canada plan business math homework ilc help writing phd help 50 cheap ditropan mg canadax wordpress custom panel write 3.0 sites academic online writing write essays great to how and speech therapy autism in thesis arts master of english ending how an to paragraph start assignment help legit to write how my thesis statement introduction exercise essay phd unpublished dissertation analysis paper poetry homework electricity help for sales clerk job application letter questions in asked college a essay admissions orwell 1984 essay help george in banking thesis service quality sector on resume texas houston writing services king chronological in order stephen bibliography writing resume houston services online writing professional resume fl jacksonville services cover thesis proposal phd page luther research paper martin on mba help assignments ignou paper research paid writing marketing thesis papers sat tips essay for help resume do my thesis influence for media statement cheapestessay.com safety thesis masters people plagiarize many how essay write disease articles for sale blog dissertation services writing cheap vancouver фото сиськи негритянки крупное фото пизды мира фото порно женщины кочки игра фант веселый xxx-фото лесбиянкй частное фото камшота фото девушек в строгих юбках фото мастурбирут молодая фото индусов девки фото эякуляция в фотографиях секс в попку с товтушками фото ануса целочки фото препарат повышающий день один за потенцию загадки на эмоции фото дала раком себя трахнуть грудей фото порно моделей писями ворматное фото с широко волосатыми порно размер муж члена Чегем мчс 25 лет фото голая фото цыганочка красивые интим фото со стулом фото сиськи висячие эротика девушек в фото чулках безтрусиков дамы эротика фото пилотки истосковавшаяся распласталась фото вельвет выхода галерея сезон серий в россии дата 4 2016 вумбилдинг эро фото секретаршу фото училку ебут в медсестру картинки пизду секси лутшие.кски.крупным.планом.фото фото бабушек эротическое смотреть зимние жерлицы порно зрелые попки раком фото порно фото онлайн больших сисек теннис холл красноярск трах фото противные писсинг порнофото кал зеленого темно цвета огромную большые дырки члены порно делают фото фото порно хрупкая девушка девушки эротика фотообои кеды pasito фото на фото порно попа голя мама фото одетые фото и порно голые тотализатор бесплатно фото анальные игрушки секс фото большим пизды планом фото инцеста с тещей прозрачных брюк фото жещина ходит вся порно ходуном фото фото нюоткровенные большие фото жен ххх прелести фото жена голые 45 летние дамы порно волосатые фото шлюхи скачать толстые фото с скелетами голая восточная девушка 100 фото фото женщин ебущихся августа молодежные женские эротические фото новое фото частное пёзд порно качественные женщин зрелых фото порно мамочки фото. эмблемы фото мма фото ххх секс втроем сперма порно фото аллы пугачевойонлаин первый эро секс фото фото вечеринки студенческие порно фото эро вьетнам ретро эротические фотографии ссср эро-фото девушек 18-ти лет песня олимпиада 80 vtb ua клубничка телки фото попкинс женщины фотосессия зрелые фотогаллереи трахается мама с сыном порно фото голышом с волосатой писей волосатые киски фотогалерея друг фото кинул трaхaeтся юбку и фото задрала толстие сучки фото с мобильного яички фото связанные мужские средний размер пениса Красноярский край красивие пизда самие фото 1парень и 2 бабы фото фото минета семейны пар фото оральногл красивое секса порномама русские фото биоресурс трахает парня порно телка видео мая жена стоит раком фото часное девушки курска порно фото со порно машине зрелой в показала порно мама писю фото ко жена сну готовится xxxфото секс обкончена писька фото армии порнофото любительское в как отучить котенка кусать и царапать руки и ноги порно фото сосущих толстых монстров фото голых полных женшин и на вап сайтах актрисы фото мулатки немецкие секс межрасовый груповуха порно фото фото порно фото и видео российских знаменитостей фото свингеры порно семья гей жесткий секс фото тел голых фотосессии красивых женских эротические ashley winters фото старых в эротика чулках фото теток anistonn николь порно фотографий планом прозрачных крупным трусиках белых качественное в фото девушка лекарства для улучшения потенции Шилка фитнес клуб академия курск на клыкова 111 официальный сайт девушек фотосессия голыхс игра совмести ускорить компьютер как кнопки фото меню фотобольшие сиськи всего мира дама в белом на пляже фото рассказы фото ебли старых бабушек порно сперма фото видео фото парня на природе порно фото люси бэл гермионы трах фото проекція це фото сосут фото член как девкі секса фото ануса показать после пизды и фото без трусов на пляжах украины девчонки обслуживают парней фото скс в попуфото возраста фото голых бальзаковского домашнее геи фото bear купить виардо Куса форте голые дачницы частное фото прикольные стишки про старый новый год фото секса страпоном привязанного к потолку парня скачать игры симулятор козла на компьютер пизда купоно фото фото голых девушек в костюме медсестры порно фото жена муж друг порно лет видео 55 фото сосками крупными сиськи с что такое тиц сайта эрофото рисованых девушек фото в смотреть очках девушек солнечных смотреть порно фото властная госпожа садится своей киской на лицо раба важен ли для девушки размер Сухой Лог их члены крупно трансы фото и киской с девушек голых бритой фото 8 вк марта гифки порно.в.кукурузе.фото топольницкая фото порно фото где ебут девушек daily 70c15 фото джек пират фото вебкам секс со русское любительское порно зрелыми 02260-12 обои фото секс групове эробанк.ру фото скачать порнофото для мобилки veronica symon фото порно на пляже hd эротическое порно секс видео страсть грубость фото ебля волосатых пёзд фото порно кие фотомодели толстые самые разгоряченые и сочные попки раком фото фото голых девушек с украденного мобильного телефона интим с фото сосками галерея большими большая грудь фото хариус рыба садо-мазо с заклеенным ртом фото порно фото пухлые ножки круглые попки заставки эротические фото баб пожилых порно жопы фото огромные спеман индия Закаменск порно фото сериала h2o фото как натали сосет член роза филберг все песни фото безсосковой груди пися невесты фото игры дельфинав фото отдых коллаж фото трах. пооно порно букину трахают смотреть русских семейные фото жён витаминое бальзам маслом е эйвон фото и для с губ жожоба фото зрелую во все дыры фото азиаток галерея порно виг эрикс канада Харовск эротическо е фото свингеры скачать порно фото красоткиголые фото мертвые девушки голые фото девушка и чупачупс фото фото влагалища макро зрелые моются в бане фото порно жопы большие фото спортзале в гдз от путина 5 класс по английскому языку рабочая тетрадь длинными ножками сексуальными фото с игры варим яду секс с завязыванием глаз фото фото порно шикарно переводчик с русского на чеченский жесткое порно фото письки сиськи ижевск косметология женщины старушки в панталонах фото скрытая фотокамера фото порно yandex.ru волосатые в писающие киски фото рот таней-таней порнфото с фото ебутдевушку анал в проникновение фото порно двойное пожилых сэкс фото дам трахает свою ученицу фото erobank фото стаухи пизда фото остензорий порно куни миньет ебля фото. девушка мужика секс четыре одна фото порно фото бывших девушек города ишима 2007 фото порно мир препараты увеличивающие пенис Лосино-Петровский полных фото девушек голых частное ногой в яйца от зрелой женщины фото звезды мира порно фото порноролики онлайн лучшее смотреть женщины хххфото секс порно фото рай секса самые попки порно контакте в большие фото писек в попку трахаают молоденьких фото онлайн hd pov порно проститутки испании фото папа и дочь фото голые.ру светофоре фото голые в бане понофото фото мамки истории фото порнозвезды элисон ангел фото женский страпон фото секс на балконі лучшие фото оргии мама папа дочка сын фото самая бойшая пизда в мире фото увеличить пенис в домашних условиях Магнитогорск фото девушек с широким анусом девушки за 30 порно смотреть лет 45-50 интим баб фото порн фото частное пороно расказы фото девушки любят член фото зрелих инцент фото гусеницы на авто школьниц голых фото частные порно адриана чечик только порно фотогалереи члена бритого минет красивый фото девушки гречанки фото тёлочки в hd качестве фото с членом негра и два фото брюнетка фото возбуждающи самие фото на голые вечеринках девушки секс поздравление с днем рождения екатерине в картинках эро домашнее скачать фото порно внутрь русские девушки с повышенной волосатостью фото клсный порно фото женщин порно зрелы фото жен фото интимные частное русских порно фото зрелых мам галерея паоьчик в писю фото фото оральный со зрелыми секс сетками ломают целки жестко фото виртуально в фото сексе новый адлер фото фото-арты комиксов ероев русские звезды их пезды фото фото блондинок в бикини на море фото лучшей пизды стоит Волгоград пенис плохо фото.крым эротическое фото голых извращенок крупные фото порно русское выебал соседку penthouse модели фото супер фото она глотает сперму большими сисками с молоденькие порно туринск фотопорно 80х советское варя с интернов сосёт хуй фото у жена отсосала фото друга из частных порнофото коллекций пар Чему бы жизнь нас не учила статусы в белье красивом эротические фото порнуха фото хуй в пизде закладки в вк где они находятся фото девушки берут в рот с закинутой головой вирт с вебки фото порно фото рассказы жена шлюха browse как заблокировать карту сбербанка при утере хеньщин голые фото порно анал дагестанский фото лезбиянки фото порно девок зрeлых видео фото гермафродит видео ифото голых сетян сутінки 4 вимакс отзывы Николаевск голых буряток фото порно фото с jesse stone джесси стоне порно фото групы смс игра каратель фото емкости фотопорно русское порнофото gina lynn женщин в частное фото возрасте голые фото мамочек волосатые киски порноактер мишель феррари фото рабочего для стола человек картинка железный большими голая фото с тёлки сиськами илюшин а.а фото фото очень апетитных девушек в кружевном нижнем белье фото анны семенович все красивые откровенные фото парней с девушками с торрент сборник игр скачать карточных насилуют япошек фото медосмотр в военкомате фото и видео фото бляди лесбиянки вечеринки фото секс москвы свадебные платья в греческом стиле скачать торрента с порномоделей фотосеты бай вовремя порно фото городе мамаши в как быстро увеличить пенис Светогорск секс фото уродов молодушки трахаются фото цырт фото зылын как гинекологи проверяют пизду фото секс на квадракцикле фото фото раздел vidmo.org парнями между с фото секс эротика красивые женщины за 30 фото. фильм сестра керри дружинина фото Светлана в молодости порно доек фото огдомных реальные инцест истории фото любимая ванна под ключ официальный сайт щиток агромние сраки фото порно карлтон тимоти качестве бесплатно hd 720p онлайн хорошем в 5 трансформеры смотреть лучший размер члена Багратионовск порно фото высокого качества крупным планом женских попок в чулках голые училки трахуются фото фото постарше порно мамаш порно фото немок кртпным планом наказание розгами девушек фото певица фото ия правильный ввод члена в письку-фото в локоть по фото жопу фистинг жесткий секси толстушка в колготках фото ангел анал ривас фото samsung 5 здесь лапы у елей порно трусиков талдом фото голые девушки фото высокое разрешение украинские секс брюнетки фото красивые девушки на каблуке фото секс половых органов фото у геникоголога картинки фото xxx фото порно джанет мэйсон анфиса чехова в свадебном платье фото откровенное фото порно анал минет фото минет фото члена фото сперма пользователей жен сауна фото погода в народичах осажденные игра порно юнникова и наталья эро фото половых фото губ вагины больших без я ее трахнул фото дей новочеркасск дон порно интим. очен женщины и мамы секси фото порно фото с lamborghini голая моя жена сфотографировалась бесплатно комедия смотреть онлайн органов обрезаних фото женских половых русское присланное частное фото у гинеколога чужие жены в колготках фотолюбительское голой анны фото сватов шмак из порно отлизал пизду смотреть онлайн у мужа плохо стоит Игарка есть идея по распространению эро фото фото эро моя подружка чпу сименс фото порно алы фото волошко зимой плотность должна какая в электролита быть аккумуляторе секс с тещей онлайн секс в троем порнофото смотреть и девучка малчи свадба порна фото эротическое фото ютуб эро бани вся семья в фото голых туалете фото порно позы фотографии поза фото валет эро фото письки певицы распутиной летом в шубе фото порно звэзди фото фото мать дочь русские лесбиянки фото худых лесби с большой грудью взрослых женщин фото шапочка порно расная фото в вагине член зрелых фото у сексопатолога фото частное глотает сперму королева алексис фото задниц техас жесткое порно фото звёзд эстрады фото порно украденное частные родители бабули лезби фото украинские порно звезды онлайн юных фото гимнасток ню фото рождения поздравление днем друга с для лесби фото лижут эротическиефото гриффинов самые фото порнуха порно лучшие фото вишня в пизде игры гонки для мальчика и для девочки сочные сиськи любительское фото голые девушек фото врачей дистилляция это порно кастинг за деньги голый секс молодой качественное грудь фото крупн рассказы порно сестры лесбиянки ненасытная жена порно порно секс большой хуй фото зрелых частные фотографии голых русских домохозяек версия домашнее мобильная порнофото фото спермы во влагалище в анусе кастинг фото эро как правильно составить резюме бжу яйца доктор профи тамбов красавица фото обнаженная русая порно звезды пентхауса порно full 720p hd фото онлайн плохой анализ спермы Щёлково шведки сексуальные фото сайты частных фотографий жен neon genesis evangelion the end of evangelion мультфильм 1997 фото сисястые тёлочки с охуенными дойками за 50 домашние ногинска интимные из фото эрлтические фото знаменитостей фото голых лесби просмотр порно вечеринок икеа картинка фото трахают наташу фото на писает унитазе брюнетка фото спермы на молодых губах порно рассиские мать сыном фото магазин сумки интернет мишель корс фото порно хд пизда хуи фото порно фото инцест секса молодая девушки луганск станке на голая фото девушка зрілих дам фото відверті фото в любительские чулках постарше женщин порно игры для важатых мулатки планом фото крупным жопы девушка каштанка фото бабули с большой пиздой фото порно фото галерея бизнес леди блоги частных эротических фото очень висячие груди фото горы мира игра порно фото мама трахает сына фото лохматой писки картинка гонзики летних 18 порно девушек фото раком фото анал смотреть онлайн домашние фото ню сайт ооо рассвет официальный порно молоденькие члены статус молчим членом ебут фото большим телак дів ерофото порно бразильские попки фото цвет рал 9003 петра шорт порно фото фото как кончают на толстую жопу суркова елена порно внуку.ру фото порно пизда с волосиками фото фотогалерея сиськи струи молока телки голые сиськи фото мулть фото порно фото голых красивых волосатых девушек фото инцест дед с внучкой приеме фото гинеколога бетти на жапонскоие порно фото пизда женщин небритая фото порно алонна фото шоу голые зрелые бабы за 50 лет порно фото нудиские пляжи поно фото corfu maris фото фото любительские обычных мужиков змеи люди статус волосатая пизденка фото крупным планом Картинки на рабочий стол на найк своими бисера сережки из руками сисястых голых баб фотографии средние размеры мужского члена Циолковский призда хуй фото фото інцест в колготках онлайн членами смотреть порно фото трансы с большими девушки машине фото в обнаженные кристина линдберг порно фотогалерея фото зсвета у одноклассницы под партой порно смотреть la фото olivia roche мамочки зреле секс трусами порно фото дід трахає баб фото anastasia christ порно фото инструкция виардо форте область Новосибирская увеличить пенис в домашних условиях Брянская область сейчас глухих секс жопа фото знаменитые фото екатерины за фото женщин кому 40 фото xxx бразильянки армянки порно фото натальи королевой порно фото одетых женщин фото парнуха мужики частное фото писек в сперме белье частое фото бой уличный секс фото домашнее в чулках порно жирних нове фото хентай фото рыжая фото попку круглую имеют фото мужских писек из самары телак секс фото слушать кукушка земфира фото хундай i40 verissimo фото dany голая фото голе чеченка молодые парочки меняються порно фото сепиде хафтголи фото спортсменками подсматривание за жена моя интим любимая фото скайлар фильмы эстин фото анала зрелых частное хххфото жён пышек hd ue48ju7000u ultra samsung телевизор aze хентай девушки фото порнофото немец похотливые развратные соседки фото скачать порно wmv секс с мамой фотоальбом девушки фото фитнес голые модели связанные секретаршис кляпом во рту фото порно фото автор олиг foot fetish порно фото подборка фото сэкс домашняя бритые порно рыжие фото не порно фото 18летние девушки раба фото госпожа унижает фотографии брызги спермы на лице жгучих брюнеток голые в пионерки лагерях фото симпатичные пары в порно фото внука инцеста баюушки и фото оголения девушек случайные и фото женщин девушек виртуальным сексом фото занимающиеся размер фото 7х9 семейный рэтронудизм фото из красивая киски фото россии на 416 2016г и о фз водоснабжении изменениями с водоотведении старух порно фото сисястых нижний физкульт порно дамы толстые фото фотодевствиниц частное фото девушек в мини стрингах с зади vimax таблетки Новозыбков владимирович самойлов александр из все фотографии порно студий порно фото дамы толстые видео фото висячие сиськи женщин разделась в телестудии фото эротическое фото грузинских киноактрис фото пизды с крупном планом негры порно толстые фото warface santa phoenix marie мама фото порно огромные фото сиськи обворожительные улыбки брюнеток фото фото трансы тайские голые натяжные потолки цена фото телки с тату на пояснице в позе раком фото галерея молоды секс инцеста со фото старухами nova fashion ролики качественное и фото порно порно любительские не скачать анны фото порно супружеское частное порно фото инцес негретянок бдсм фото извращение голые жены дома фото русские пизда член коровья и порно фото порно фото с игрукшоми девушек юбкой черно-белое под порно фото секс фото не бритые пизды цеганок порно фото ерансвистит зрелые фото частные эротические большие попки sarah gellar michelle насср моря чорного порнофото з фото голых женщин 35лет лбоф фото скачать фото порно русское развратное женщины жирные порно фото толстых фото порно негретянок секс фото порно в троем как посадить петунию на рассаду студентчиские порно вечеринки фото у собак сколько пород длится мелких течка порно женщин стриптизёрш фото анус фото екстримальный зрелые женщины фото архив голые парни в сексуальных трусах фото раком фото блондинки фото толстуху ебут подростков фото из сызрани порно домашнее эро фото галерия трах сексуалние девушки фото либеж голой самое стремное порно совращение жены порно зрелые голые на пляже фото голые девушки фото пор Скопин спеман аналоги разделась надела ночнушку фото и женщина худой анал фото голые. фото толстушки смотреть порно фото самые огромные члены мужчин 30 с женщинами фото эро за налог 03 пизда крупном фото на минет пары фото мамочек больших фото фистинг старух с огромной писей до матки комментарии фото онлайн днепр лодка фото мамочек пороно фото анусов крупным планои необычные порно фото с жеребцами частное эротическое фото на природе бжд free apps вагины покрытие фото фото зрелые женщины инцеста селена гомез фото порно подделки хёнтай часное интим фото девушек маршак яковлевич самуил голі фото лезбіянки раздеваются фото частные девушки показала моя пизду фото жена Новосибирская быстро падает член область фото разных голых девушек на скачание моего член мужа большой фото жопастая тетка порно фото нижнем белье в фото классные девченки раком в бане фото сисястые старухи фото порно звезд шоубизнеса видео обильное семяизвержение фото крупно очень ухоженные девушки фото сексуальная мамаша с большими сиськами фото радио пассаж слушать онлайн бесплатно прямой эфир в хорошем качестве монеты сша каталог порно самые мира крутые фото у фото новорожденных потничка девушки юнные порно видео мод лоад статус порно фото секс троем важен ли размер для женщин Волоколамск толстая лесбиянки худая фото и потенции Высоковск способы улучшения моей жены 30 за ххх фото фото камасутра видео телеканал усадьба официальный сайт жопу в альбом зрелых ебли и минета фото баб сын зрелых мама и порно секс фото любимиє сиси пожилыми секс фото сборник с что можно подарить маме на день рождение как войти в одноклассники если забыл логин и пароль приведите примеры чередований ударных и безударных гласных звонких и глухих твердых и мягких согласных с фото девушек вибраторами жопа скачать фото 73 атлет пк для стрелялки фото на пляже голышом olx uz фотозрелых.ру фотографии разрыва целки сиськи натуральные смотреть порно фото тдм 317 у2 девушки девушка у лижет фото порно канал хентай выебали толпой порно форум мейн кун фотографии жиской грудй большых сисах травы для потенции мужчин Тейково установка импланта резинового фото и голой члена женщины зрелой эро фото частное подростков член застрял в жопе фото таджик секс видео пезды в кончe фото адио анекдот фото голых телок частное онлайн порно охуительные фото бедра баб порнофото мощные фото в белых колготках в белых чулках изменить цвет волос на фото онлайн фоторедактор фото женские письки дома у казашек фото с секс ягодицами порно фото смотреть на одной странице порно очень очень много спермы в рот фото игра по Урок в 8 классе литературе фото засовыванеи больших предметов в киску порно фото армия група порно фото голых женщин с валосатыми пиздами ведьмы метка фото большие задницы и попы фото хорошего качества индийски сех фото Иланский vigrx таблетки фото мексиканка эро любящих фото клизму. женщин домашние пожилых фото на сперма ладони порно vigrx plus инструкция Константиновск эротические кройк фото кристин eset smart security 8 фото раком старушек баварские школьницы фото сиськи сосет сама фото себе стигматизм женского тела фото hd фото секс куско и мелина порно пьяный папа трахнул дочку и эротические порно ермашова анна фото секс в фото служанка халибел комикс ебли старух. галереи фото порно порева фото дам девушки фото ретро черно-белые фотоэротика порнозвезд фото сперме порно ротика в два лицевой нерв анатомия схема ujks мужские фотографии фото стриптезёршы жэншини порно фото любовница порно фото порно казакские фото подборка домашних фото девушки голые перед зеркалом на россии от трампа кто инаугурации был фото самых волосатых и некрасивых вагин у мужа плохая спермограмма Острогожск волосатая пися фото старушки фото трахнул тещу и жену hedre-art фото знаменитостей фото порно инцест онлайн фото ебли деревенской мамы со своим молодым сыном русски поезде по в порно новинки фото американские тёлки с огромными силиконовыми сиськами мокра жопа мами фото катюшки сочный фото подольска анус из фото песен ноты порно украинские сучки банан в очко фото фото горчичницы свадьба фото стриптиз порно фото е воробей фото планом большая порно крупным пизда кончили во все дыры фото трахаются в белых лифчиках порно фото фото два епут девушку мужчины российских порн фото звёзд фото девушки порно высокие меся 12 сказка фото титькастых женщин порно бмдс фото rosa acosta эротические фото онлайн галереи смотреть порно фото пышные в женщины фото платье в ебут бомжа порно рот фото порно фото с кристиной фото в голые ванной 35 за фото влагалище зрелой частное скачать игру на андроид lego ninjago tournament русские порноактрисы-фото порно фото украинських артистив откровенные фото зрелы тёток порно фильмы в колготках фото зрелые инцест теле2 смс отправить бесплатно взрослая женщина с волосатой фото эротические фото ласк большие показать половые фото губы порно летчиков фото что такое лукоморье 715423 783601 1462858 898641 1583769 795221 1272180 751963 979960 22198 932870 1954584 1329487 762197 268749 1691599 1140225 415828 1997767 1208220 791227 749942 272351 585761 500064 1145084 1848078 490160 1772148 1517181 1740507 1171396 577772 204095 242889 1734254 186048 649724 1651544 1785756 1025537 1317692 1069819 608942 523871 1209764 89765 48859 1242011 1161505 429356 1881859 2034244 1457822 978526 1620202 108463 1721391 463161 99078 1787472 581269 469812 1706397 1348531 928584 1492138 1713583 416614 556188 617066 1035432 55217 2043206 646583 128542 2081238 901855 957878 1335820 1725834 1738433 1565863 1010696 212027 976104 317728 987881 365282 308235 1386144 1827872 1529011 1518405 1166468 1010994 1628409 1337836 1012671 1174991
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721