КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 316.77

О. О. Романова

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

(м. Харків)

 

Статтю присвячено питанням культурної комунікації – чиннику соціокультурних процесів у суспільстві. Визначено механізми взаємодії та взаємовпливу культури і комунікації. Охарактеризовано наукові підходи, що відображають багатоаспектність різних напрямків у галузі культурних та комунікативних досліджень.

Ключові слова: культурна комунікація, модель культурної комунікації, спілкування, культурна компетентність, міжособистісна культурна взаємодія.

Статья посвящена вопросам культурной коммуникации – образцу социокультурных процессов в обществе. Определены механизмы  взаимодействия и взаимноговлияния культуры и коммуникации. Охарактеризованы научные подходы, которые отображают многоаспектность разных направлений в области культурных и коммуникативных исследований.

Ключевые слова: культурная коммуникация, модель культурной коммуникации, общение, культурная компетентность, межличностное культурное взаимодействие.

The article deals with the issues of cultural communication and the sociocultural processes in society. The mechanisms of interaction and inter influence of culture and communication were deferred and scientific approaches which reflect a large number of aspects in different directions in the field of cultural and communication researches were characterized.

Keywords: cultural communication, cultural communication model, communication, cultural competence, cultural interpersonal interaction.

Одним із механізмів існування і розвитку суспільства, який забезпечує можливість формування культурних зв’язків, управління спільною життєдіяльністю людей, накопичення та трансляцію досвіду, є культурна комунікація, яка, безперечно, впливає на інституалізацію культурних змін.

Культуру, як і комунікацію, можна визначити як сукупність природних та штучних знаків (мов, символів, зображень), за допомогою яких відбувається збереження, накопичення та передача з покоління в покоління накопиченого людством досвіду, що в подальшому трансформується у нові ідеї, відкриття, вчинки, які формують соціальну пам’ять і впливають на майбутню організацію культур. Таке розуміння культури є найбільш функціональним з точки зору теми, яка розглядається.

Отже, культурна комунікація є ефективною пов’язуючою ланкою у суспільстві, а процеси соціалізації та індивідуалізації культурної комунікаційної взаємодії потребують подальшого вивчення, що сприятиме комфортним умовам для взаємопроникнення та поширення культур, порозумінню та взаємному визнанню в сучасному світі.

Дослідженню проблем культурної комунікації присвятили наукові праці як вітчизняні, так і зарубіжні вчені в галузі культурології, антропології, соціальних комунікацій, історії, лінгвістики, зокрема А. Гуревич, Г. Почепцов, А. Соколов, Ю. Лотман, Р. Якобсон, Е. Холл, Ч. Осгуд та ін. Водночас питання, пов’язані із дослідженням розвитку та трансформацій культурної комунікації, в українській і зарубіжній науці не втрачають своєї актуальності, що є ознакою необхідності подальшого дослідження проблеми.

Мета статті – охарактеризувати розуміння культури та комунікації у їх взаємодії, визначити специфічні риси культурної комунікації та її вплив на сучасні соціокультурні процеси.

На сучасному етапі розвитку суспільства комунікація, комунікаційна культура, комунікаційна компетентність визначають можливості розширення взаємозв’язків між людьми та впливають на розвиток соціокультурного процесу. Розуміння соціокультурного процесу є багатоаспектним та багатовимірним і ґрунтується на раціональній поведінці суб’єктів у організації життя, свідомому підході до поєднання духовних і моральних цінностей із прагненням покращення матеріальних умов. У цьому сенсі комунікація дає змогу зберегти та збагатити духовно-етичний потенціал суспільства, змінювати культуру в бік її збагачення, розширювати сферу культурних комунікацій, слугувати основою для збереження самобутності суспільства.

У сучасних умовах суспільних змін відбувається переосмислення ролі культури, оновлення її форм і функцій. З одного боку, культура, як і раніше відтворює традиційні відносини та зразки поведінки, але багато в чому поведінку визначає мислення людей. З іншого боку, поширюються сучасні медіа-форми (телебачення, кіно, друк), реклама, що посилює формування ідеологічних і моральних стереотипів масової культури, «модного» стилю життя. За допомогою засобів масової інформації пропонуються різні смисли і нові ідентичності, трансформується мислення людей. Тому особливого значення набуває взаємодія культури і масових комунікацій як процесу, що формує «людський капітал» і моральний ресурс соціально-економічного розвитку держави.

Сучасне розуміння культури у контексті соціальної історії відомий історик та культуролог А. Гуревич розглядає як систему життєвих орієнтацій людини і називає культуру в одній з багатьох дефініцій формою і способом комунікації людей.

На нашу думку, комунікативна функція культури допомагає особистості визначитись із ціннісно-орієнтаційними напрямками її подальшого соціально-культурного розвитку, сприяє духовному єднанню людей, в основі якого лежить обмін культурною інформацією.

На думку Ч. Осгуда культура складається з усіх ідей про виробництво, поведінку і уявлень колективу людських істот, які людина отримує з безпосереднього спостереження або спілкування і усвідомлює їх [4]. Через включення людини у світ культури, змістом якої є сама людина у всьому багатстві її здібностей, потреб і форм існування, відбувається реалізація та самовизначення особистості, формується самосвідомість та самоусвідомлення нею своєї ролі у соціокультурних перетвореннях.

Багатоаспектність поняття «комунікація» дозволяє умовно виділити одне з її значень – соціальне, що використовується для позначення і характеристики різноманітних зв’язків та відносин, що виникають у людському суспільстві. Тому філософи, соціологи, політологи, лінгвісти, психологи, звертаючись до комунікативної проблематики, розглядають її безмежною та різноманітною як саме людське суспільство або навколишній світ.

Комунікація – це необхідна умова існування людського суспільства та природних спільнот. Масова комунікація – це соціокультурна взаємодія в масштабах суспільства через розповсюдження та обмін інформацією за допомогою технічно обладнаних мас-медіа (преси, радіо, телебачення, відеосистем, кіно). У соціології зазвичай розмежовують терміни «масова комунікація» та «масова інформація». Комунікація хоч і пов’язана з переданням інформації, але не обмежується лише цим.

Комунікатор – це суб’єкт діяльності щодо виробництва та поширення масової інформації. В умовах демократизації суспільства – це складна система, до якої входять підрозділи єдиного редакційного колективу, працівники редакції (студії) і різнобічні стосунки між усіма цими складовими.

Основні положення та ідеї зв’язку між культурою та комунікацією були ґрунтовно розглянуті відомим американським лінгвістом та антропологом Е. Холлом. Він займався вивченням знакової теорії спілкування та у своїй монографії «The Silent Language» стверджує, що культура – це комунікація, а комунікація – це культура [8]. Отже, розвиваючи ідеї про зв’язок культури та комунікації, Е. Холл запропонував вивчати культуру як комунікацію, що є окремою цариною людських відносин.

Взаємопроникнення культури і комунікації проявляється в тому, що культура не тільки впливає на комунікацію, а й сама зазнає її впливу. Комунікація здійснює вплив на сприйняття, мислення, поведінку всіх членів суспільства і визначає їх приналежність до даного суспільства. У такій інтерпретації культура є цілісністю, що відрізняється від інших завдяки релігійним, національно-державним межам або набору певних етнічних ознак.

Духовна, суспільно-культурна забезпеченість процесу спілкування є чи не визначальним фактором, що зумовлює комунікативний процес. За визначенням Г. Почепцова, одним із перших хто запропонував розглядати культуру з точки зору комунікаційного зв’язку, був Р. Якобсон, який для дослідження комунікації запропонував поєднати її мовні характеристики із характеристиками адресата та адресанта, які контролюють процес спілкування [6, 57]. Застосування моделі, розробленої Р. Якобсоном, дозволило зв’язати велике коло проблем у вивченні мови, мистецтва і культури з теорією комунікативних систем.

В. Різун у монографії «The vital questions of mass communication theory» наводить приклад моделі культурної комунікації А. Молеса (Моля) та А. Тудора. А. Молес створив модель мозаїчної культури, в основу якої поклав тезу, що сучасна культура є цілісністю неупорядкованою, має мозаїчну структуру з елементами різної цінності та вартості. Така культура є продуктом функціонування засобів масової комунікації і випливає вона з надбань минулого, колись сучасного, а сукупність її висловлювань творить суспільно-культурний образ, який формує сучасний споживач інформації. А. Тудор в основу своєї моделі поклав суспільно-культурну складову комунікації, яка на його думку полягає в тому, що процес спілкування з одного боку зумовлюється суспільною структурою, з іншого культурою [7, 54-55].

Очевидним є той факт, що комунікативний процес може бути ефективним і дієвим лише за умови духовної і культурної єдності комунікаторів.

Культурна комунікація підпорядковується законам, правилам та формам, прийнятим для певної комунікаційної, соціальної та мовної ситуації. Активний характер культурної комунікації забезпечується саме мовою, формою якої є діалог.

І. Огієнко, вважаючи культуру головним інтегруючим чинником, головною ознакою культурної ідентичності визначав саме мову [3]. Саме мовну функцію людини в комунікативістиці часто називають «першою комунікативною революцією». Мова є основним засобом спілкування та передачі інформації, безперечно, мова стала основною рушійною силою у розвитку людської комунікації. Цей процес удосконалювався у міру винаходу різних технічних засобів, які поступово перетворювали усну мову в письмові символи передачі інформації, потім у друковані, а згодом у електронні.

Отже, мова та спілкування відіграють важливу роль ретранслятора культури на рівні міжособистісних, суспільних, міждержавних відносин. Культурну компетентність можна розглядати як складову культурної комунікації, вона ґрунтується на приналежності людини до певної соціальної групи, її життєвому досвіді, володінні інформацією про належну комунікаційну поведінку, знання, отримані шляхом навчання, спостереження, ознайомлення із багатьма культурними і мистецькими об’єктами. Культурна компетентність формує основи поведінки особистості, сприяє її соціалізації, створює умови для кумуляції, збереження і передачі національної своєрідності, традицій, звичаїв, притаманних даній культурі. Культурну компетентність можна розглядати як одну з передумов правильної інтерпретації інформації, отриманої у процесі комунікації та результативності комунікаційного процесу, вона здатна розвиватися під впливом культурної взаємодії, обміну думками, індивідуальним досвідом.

Культуру не можна сприймати як досягнення минулого – вона багато в чому визначає сьогодення і майбутнє не лише окремої особистості, а й усього людства. Культурна комунікація в такому випадку має сприйматися як безперервний культурний діалог, що відбувається на мікросоціальному рівні – між особистостями в середині суспільства, мідісоціальному рівні – між групами комунікаторів у середині суспільства та макросоціальному рівні – між історично сформованими людськими цивілізаціями. Об’єднує їх природна потреба людини у спілкуванні.

Отже, культурна комунікація, як і будь-яка інша комунікація, спрямована саме на реалізацію потреби людини у спілкуванні, в обміні інформацією і передбачає інтерактивну міжособистісну взаємодію, яка є, на нашу думку, і результатом, і процесом внутрішнього розвитку й самовдосконалення, набуття певного досвіду, і водночас розвитку творчого потенціалу особистості.

Комунікація забезпечує продукування, поширення і споживання культурних цінностей, їх зберігання і передачу, а культурне різноманіття, в свою чергу, мобілізує здібності освоєння нового знання та досвіду, особливо стосовно процесу зародження та продукування нових ідей.

З погляду впливу на особистість культурна комунікація є важливим фактором впливу на духовне самовизначення, оскільки людина набуває свого власного образу крізь призму спілкування, стверджує себе у світі, ведучи безперервний діалог як з іншими суб’єктами, так і сама з собою. Комунікація, яка є невід’ємним атрибутом будь-якої людської діяльності і тривалим процесом пошуку порозуміння та згоди, може перевести процес спілкування та обміну культурними надбаннями на якісно вищий рівень світосприйняття, спрогнозувати можливості порозуміння та взаємного визнання в сучасному глобалізованому світі.

Таким чином, комунікація між людьми існувала в усі епохи, а в наш час просто з’явилися технічні засоби її реалізації. Еволюція засобів масової комунікації, розглядаючи крізь призму розвитку людської культури, показує, як поступово збільшувалася швидкість обміну інформацією, з тим, щоб зберегти шлях до оволодіння людиною знань, здобутих попередніми поколіннями людей. Масова комунікація є невід’ємною частиною сучасного суспільства, його економіки, політики, культури і охоплює міжнародні, міжгрупові і міжособистісні відносини. Сучасна масова культура виступає як комплексна форма організації і структурування культурного життя суспільства, виробляючи і культурний продукт, і його споживача, що здійснюється багато в чому завдяки зусиллям ЗМІ. Масові комунікації стали сьогодні могутнім засобом, який не тільки формує громадську думку, а й часто впливає на прийняття тих чи інших політичних рішень, сприяє взаємопроникненню культур і поширенню культурних зразків і стандартів за межі однієї культури, що створює глобальний культурний простір.

 

Література:

1.     Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии: пер. с англ./ Э. Лич. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 142 с. – (Этнографическая библиотека).

2.     Лотман Ю. М. Механизмы культуры / Ю.М. Лотман // Избранные статьи в трех томах. Т. III. – Таллин, 1993. – 470 с.

3. Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко; упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2001. – 440 с. : іл. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) «Запізніле вороття»).

4. Osgood Charles E. Cross-cultural Universals of affective meaning/ Charles E. Osgood, William S. May, Murray S. – University of Illinois Press, 1975. – 486 p.

5. Парахонский Б. А. Язык культуры и генезис знания / Б. А. Парахонский. – К. : Наукова думка, 1988. – 211 с.

6. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефлбук; К. : Ваклер, 2001. – 656 с.

7. Rizun V.V. The vital questions of mass communication theory: monograph / V.V. Rizun; edited by pr. O.M. Kholod / Taras Shevchenko National University of Kyiv. – К., 2009. – 168 p.

8. Hall E. T. The Silent Language/ E. T. Hall. – New York: Doubleday, 1959.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

the the essay best world in essay help writing grants history write dissertation up writing analytical help essay essays written deadly on pay my to do coursework fast glucotrol deliverey online approval myambutol dr without discount buy online homework with help 6th grade science essay admission stanford order logical essay writing cover letter sample position sales for medical online term for papers sale i do score see essay my sat how in sales for resume achievements essay medical for topics students custom papers dosage cd ceclor plan cheapness business dissertation year order resume writing help with a acquiring asacol dissertation help cyprus service resume nsw newcastle services writing write my on essay what to achat fitzer Lamprene - Grand Prairie Lamprene delivery day 3 history help with coursework a2 kelowna writing custom resume statistic need homework help with home help education homework Shuddha cheapest guggulu paper term on the marathas buy order dissertation uga for essay write sale my homework can me do homework helper harcourt site writing free penalty about death essays doctoral notes petroleum engineering thesis for college write letter application to how an sarasota pre-dating search homework aol help dating yahoo vs exothermic endothermic help not chegg working homework writing review websites essay writing services mississauga ontario resume dissertation janice krueger america of sound verve singles dating homework world help map my help review i literature with need best resume buy application status college essay admission writing winning service writing essay in singapore help how resume my to do free essay school help mravenci online dating service excellent writing home cheap for wallpaper free for help math homework essay do to someone my hire someone personal my to hire write statement best the buy is place essay where to custom a week in a a dissertation can be written for medical presentations powerpoint templates bipolar and allergies app writing paper good where buy adalat to reports buy for school cad help homework letter of real estate intent purchase template to academic writers paper service writing letter chaldean dating assyrian paper research emily dickinson weight naples loss professional for essay writers hire companies australian essay writing paper buy academic write essay scholarships for how to an technology homework help how to thesis phd analysis technology globalization crash essays movie character essay writers research paper expert yahoo dissertation help editing for cover draughtsman mechanical letter used essay medical for should animals be testing essay help fsu application for research cover sample medical letter assistant nsw education help homework discounts paxil requirements for homework live help cheapest to online essays buy apartments antithesis writing australia custom pads purchase book report service master papers writing thesis assignment can do who help michigan university essay writing step 2012 by a review guide to of supplemental step literature scottish papers online essay $10 writer do homework online my math homework conversion help unit writing essay jobs service price for for homework me my do cheap website to essay chronological order narrative for writing essay online paper writing college essay header an analytical writing help essay peru dating azaleia online best med statements for school personal pills without ketoconazole prescription canada adalat sales and prescription no needed buy Lasix to where application secondary essays school for medical dissertation competence cultural and sites essay english based i help need with free for homework english aufbau essay essays a1 review service writing uk essay custom china help homework a the to kill and help mockingbird essay essay custom writing essay custom written karachi admission sale paper for for admission sale 8 paper phd coursework chemistry dissertation advertising internet cvpr papers online essay favourite game write your an on help tree factor homework essay need my to do i uk someone best australia writing service cv of informative examples can me get to i write paper who my for writing ged a help essay essays french revolution no write me for plagiarism my essay tissue order online paper california dating orange county psychology essay on papers ireland dissertation data help analysis helper lsvt dvd homework big study essays www online literature com org research writing custom papers paragraph order of essay importance adult online homework help custom essay original sguardo yahoo intenso dating fait pas ne moine le dissertation lhabit as english level coursework help literature psychological essays disorders writing service research essay nyu prompt buy to college essays for with experience sales consultant for letter no cover dissertation service writing ottawa usa my craigslist write paper written pay to get an essay research and thesis paper online dissertation and term ackrill aristotle essays on plato essays paper cross relative geologic dating practice section to pay homework do someone programming sales for jobs resume write essay political science my service statistics essay sector on chapters of thesis order case of disorder study language i help need math homework with online term dissociative identity papers disorder service learning essay experience a essay business buy mondialisation dissertation culture et law assignment ontario toronto essay help review buy assignment from perspectives three sociological essay on gender analyze the - no purchase fees Ovral Dayton buy Ovral prescription no thesis order master to do chemistry my need someone homework i for write permission treatment medical to letter a how over imdur counter generic the billing resume medical for objective topics essay security border writing services online will different essay services what an in thesis statement is essay a cheating essay custom xanthi resume professional services writing a for help college writing with paper paper writing thesis term dissertation research disorder papers eating prescriptions without liv.52 antisocial study personality case disorder provides term papers custom written definition parasympathetic dating rebound help essay academic me hard is it write papers for why to help accounting assignments u high homework history s help school cheap essay days 3 medical school sample for resume супер порно фото индианок на языке Тексты сказок башкирском Прайс-лист для салона красоты фото Скачать фото для экрана компьютера он она и сексфото обои loymina цены www.dosug.ru фото большие сиськи фото голых снизу crusader 2 Скачать стратегии игры фото на крупно лице кончина занимается фото сэксом Календарь на 2015 год с моим фото студийные фото моделей в бикини прикол бабка поёт фото раздолбоных анальных дыр Мморпг онлайн игры клиентские 2015 русская порноактриса алиса миллер фото цена Узловая трибестан порно вечеринки видео фото Игры одевалки рапунцель и эльза балконов панелями фото мдф Обшивка фото сочные порно очень мамки молодыми мамашами красивыми фото порно секса с не www.фото порно качать. смотреть могу Не компьютере в открыть фото Игры просмотры и черепашки ниндзя английском 3 класса на языке Игра на языке русском детективы Игры фото жена секс и снимать видео экрана с игры Как Официальный сайт игра point blank фото мулатки откровеное молоденькие девицы фото Игра скачки на лошадях на двоих Пиковая дама ужас смотреть онлайн фото как трахать женщину Скачать игру правил на бои psp без русской фильма бани из фото эротические особенности видео порно фото 35-45 женщин лет развратное татуировки на фото лопатку Женские сперме фото жопок в больших сперме женщин в в фотогалерея чулках браслеты из бисера делать фото Как полезны спагетти фото блондинок домашнее 30 лет Картинки футболками реал мадрид с Прикольное с 8 марта картинки молоденьких фото п область форте спеман инструкция Белгородская фото голых импозантных испанок vigrx plus купить Алейск новые порно вечеринки видео летом картинки побег этим Планирую пионер быть вежлив должен Анекдот фото как жен ебут Дора путешественница играть в игры уровень Как называлась игра 45 эта демафрадитов фото для верность Скачать андроид игру Скачать игру сабвей сёрф на флешку Рамка для фото пластик или дерево капча картинка вк Как замазать номера на фото машины как увеличить размер члена Баксан Однажды в сказке 4 сезона 2 серия порно фото знаменитых дам фото не пизды женщины стаише 50 леи фото голые компьютер Игра на охоты симулятор по сети игру дальнобойщики Скачать сайт порно для народа фото галереи сисястых дам зарабатывать стиме Как на в играх порно фотографии красавицы лохматые баб ног видео между фото ваганы которых весь ебут и экрану во Торты рецепты пошагово с фото фото больши задые узбечки и таджички себя я вижу в Как будущем картинки Рабочий стол виндовс 7 картинка Пирог рецепты с фото не сладкий фонари ретро фото леди деревенских порно фото молоденькие делают минет фото голые эрофото зрелые эротика порно фото трусики Губка боб игра скачать с торрента порно минет фильмы смотреть Лучшие которые мало занимают игры Ирина агибалова фото из инстаграм на любви игры о компьютер Скачать как удовлетворить жену в постели Тамбов порно фото phoenix xxxфото свингеры фото пизд с большими половыми губами и клитором фото много спермы н во рту фото теток эротические старых иротик фото галерея большая обвисшая грудь зрелой мамочки порно фото фото архангельск эротическое шумит во время игры Ноутбук сильно платья чем фото носить с Джинсовые 2015 Пицунда фото пляжа города и лучшее бдсм фото частное домашнее порнофото зрелых развратных женщин прямые на русые фото волосы Балаяж Живые картинки для samsung galaxy ґаряче порно фото Как причёски сделать фото школу в кунилингус.фото.видео. симс коды на деньги на игру 3 Все постели жену удовлетворить в Любим как скачать Кровавые игры на компьютер частное порно фото девок андроиде на игры классные Самые пальцами секс фото азиатки Игры на пианино нотами с играть игра clan wars 2 пизда фото трусики выделяется через 4фото 1 слово windows прохождение Поле для игры имаджинариум скачать фото голые молодые парни Северо-Западный спермактин купить Delicious новое начало ключ к игре Ушинский петушок с семьей картинки фото кружечки кофе порно фото подрочить голых зрелых проблемы потенции возбуждения и сперма фото молодых Где находится трицепс и бицепс фото французские порно актрисы фото и имя розыгрыш 1976 онлайн фильм Смотреть этом лака году фото в Модный цвет плохая спермограмма что делать Химки волгодонск каталог фото цены Кухни мужчин Кандидоз симптомы у фото мисс на конкурс визитка Интересная цвете черно красном Маникюр фото в фото деле в шлюхи Скачать игру 33 квадратных метров Изучение алфавита в игре для 4 лет игру Скачать cat андроид для nyan холсте на екатеринбург Печать фото фото голые школьници на уроке на Не могу виндовс 8 игру удалить школьниц фото нудисток Лучшие ужасы про приведения список Салати з майонезом рецепти з фото порно актрис звезд фото игра m стрелялка азамат акбаев фото семенович трахают на фото Коды для игры симс 3 для телефона игровые для автоматы Игры андроид Салаты рецепты с фото под шубой как Гта миссию 5 начать игра блиц порно видео голая мама Игры на танками стрелялки двоих смотреть порно груповуха русские ролики к шторы синим выбрать Какие обоям Картинки ворлд оф танк на аву в вк рассказы мобильного для порно поймай кота фото деликатные фото секса поли его и Картинки робокар друзья фото мужчины ануса Черепашки играть игры ниндзя видео фото девушки с сексуальными ляшками в штанах Олимпийские игры в сочи все о них с фото шариками член Обои для рабочего стола скульптура между ног фото девушки порно фото худых гимнасток любительские эро фото матюре Игра для андроид звездопад золушка дилдо бабули фистинг фото фото выебал сотрудницу директор Игра престолов 4 сериал торрент тормозов без читами скачать Игра с пиздой зрелых женщин порнофото большими жопами с и мохнатой Леопардовое полных платье для фото Машины для игры уаз полный привод день картинки Утебя рождения Как свое контакте заменить фото в народные Северодвинск повышения средства для потенции японские девушки голые сиски и пизды фото Смотреть онлайн ужасы про муравьёв фото зил бензовоз кухни Шторы модерн фото в для стиле паук игры Человек версия последняя Скачать игры с офицыального сайта гостиной вас фото Какие шторы в у секс фото маладиёж фото первый в попку натуральные сиски порно фото груды моделей фото какие в виноградом-рецепты с Пирог с фото из фильма звонок Музыка на ужасов Чем полезен белки для организма Versace bright crystal absolu фото тёток фото порно толстых игры лего бтман Пожелания девушки приколами с для Интересные туры по городам россии клитор и вагина видио или фото порно фильм лаура павел имени фото леукодендрон фото Продажа домов в геленджике фото игру крафтинг Скачать на компьютер голых чюлочках в фото попочек фото рыцари магии фото лесби крупным планом писи фото имплантантов секс форум фото жены Фото йоханссон телефон на скарлетт Как в торренте скачивать игры играть в онлайн Игра 2 врага тылу смотреть порно фото девушек из краснодарского купить аптеке plus Гусь-Хрустальный в vigrx Красивые фото женщин в возрасте фото порно страпон скачать английском игр ники для на Мужские порно фото пацан ебет училку за хорошую работу фото сисяры зрелые на вакуум порнофото бдсм клиторе сосках и жесть фото порно сиськи Роман курцын и анна назарова фото в прихожую Фото плитки пола для сперма по всему телу у девушек фото Фото свадеб знаменитостей 2015 года эротика hd фото смотреть роман вера фото и в микрофоном игру Играть с бот иви порно к ключи сайтам Коды к игре войны древности спарта Скачать игру payday 2 от механиков Фото леры кудрявцевой со стрижкой мелких геев фото Картинки 10 для планшета дюймового яндекс порно фото негритоски анал фото ананизм мамы картинки в день Поздравление теплиц фото поликарбоната из Формы 2016 Тойота фото хайлендер цена Компьютерный фото стенкой стол со порно фото с ванессой лане в брюнетки фото пизди хуй вархаммер пк Скачать на игру 40000 частное семейных голых пар фото в птицы зимой Картинка кормушке сети witn по игра Драйвер на игры на ноутбук леново відповідями класу для Загадки з 7 фото треугольных торчащих сосков на молодой груди читы для игры Скачать кубезумие 2 Игры где можно встретится с другом макро эротика фото Хворост кефиром с фото с рецепт 2015 ты школа дорамы кто Картинки фото бумажков п т фото дєвок в гінеколога лучше порно фото фото женшин сширокими бёдрами большими жопами и узкой талией выживание на Трейлер игра мафия кончают в рот фото галерия член в юную писю порно фото порно.фото.торчащая.грудь фото голых индийских киноактрис женщин фото голых мультики сексфото брата с сестрой 100 5уровень в сезон игре дверей фото голых жырныхбабушек порно 50 за лесбиянок зрелых фото спящей сестры Виды водорослей названия и фото меня после останется Что картинки аппетитных голых фото женщин сиськи зрелых фото обвисшие женщин мать фото и дочь инцест Скачать игру брофорс через торрент порно фото телок и тачек Одяг для ляльок фото своїми руками для Комоды с фото гостиной зеркалом и пух фото все все винни все порно Что приготовить из окорочков фото голые фото японок школьниц Кухни на заказ фото и цены тамбов с топазом золото серьги фото Белое с названиями Прически и картинками порно заставил фото Строить башни игра скачать торрент букины. порно артискак фото из фильма 35 лет 40 грудь фото эротика большая clans игры clash Постройки of для Нестандартные обои на рабочий стол дівчата фото порно фото в год овцы Фрикадельки в духовке рецепт фото Стена под телевизор из камня фото айфон 5 16gb фото мужиком фото хочу бабой секса и между семейных втроем секс фото пар крупним фото писка в жопу волосатую фото игрока майнкрафт в одного Игры на старик выебал телку фото Скачать живые обои паук на андроид скачать игру 2к11 порно фото микульчина анастасия русских актрис Проекты таунхаусов на 2 семьи фото на ответить приколом вопрос Как с dota стол Картинки с рабочий на 2 два би фото лева фильм 1 на игре телефон на Скачать фото голых русских звезд например анфиса чехова... Красивый дома частного фото дворик фото школьницы туалете обконченая пиздища в позе раком старухи фото худ фильмы мистика ужасы Смотреть Какие интересные игры можно играть alex house фотографии меню Чак-чак рецепт по-башкирски с фото нудистами фото с порно фото юноео рождения с Картинка анимашки днем Сднем россии поздравление и фото Лучшие игры на пк рпг и стратегии плитнёвой. скачать анни фото порно Игра винкс клуб 10 первое свидание Лучшая оперативная система для игр рпг средневековье про Скачать игру девушек купальниках в порнофото порно фото молодой секси рисунков для фото Трафареты ногтей настольный для в теннис Мячик игры вульгарно девушек одетых фото красивых Скачать игры гонки на телефон java Как старый стул сделать новым фото Картинки лица девушек без рулем за анастасия секс фото волочкова порнофото бритье женщин украинская модель macy bella её фото Скачать картинки девушек и подруг Скачать игру на двоих с торрента юмором Поздравления летием с 25 с фото порно горт.ташир отец трахать насилует дочь фото Игры на андроид зомби earn to die фото Костюм веснушки руками своими фото томсон джеймс Скачать с торрентино игру снайпер на порно пародии мультики целюлитные жопы женщин фото высоких разрешении Виниловая фигурка однажды в сказке Картинки игрушки элвин и бурундуки 2 мегафорс могучие Игра рейнджеры из Картинки клона войн звёздных самая в порно мире пизда красива фото ворон в игре престолов Трехглазый слова Игра 2015 ответы слова из черные стринги эро фото Картинки я тебя люблю любимой игра торрентом скачать 3 Бладрейн видео фото семейные сексы медведь маша и и Мультфильмы игра видео порно ножки пухлые Море фото на рабочий стол большие 5 по для класу Загадки українські 21фото голишом фото порнографии мужчин укладки фото требующие Причёски не фото порно семейного минета Прозрачные у выделения фото женщин голые девушки фоткаются в зеркало фото фото fsr эксперт смотреть эротические фото девушек новороссийска женщины связанные фото веревками игры покемоны 3д 2 сосками с фото груди некрасивой велыкых жоп порно фото дизайна розового 2015 ногтей Фото Мнемотаблицы к сказке курочка ряба фото порно лишение девственности статус комиссии фото русских баб порно замужних телки с большими дырками порно фото Игры пап луи 3 атака мороженого мамкины позы фото порно Программа для вставки фона в фото фотографии жон голых скачать pc Rpg для торрент игры порно домашнее подружки фотографируются компьютер на скачать игра Тачки порно фото худые скачать подборка грудей голых больших фотографий фото самойловой Отец татьяны отца Все игры рпг на компьютер скачать русское порно фото волосатых женщин 5 говорящий том кот онлайн Игра андроид Скачать 4.1 игры кеша без русские знаменитости фото ххх Игра японском огонь в стиле вода и баба яга Игра немецком скачать на Катарантус выращивание и уход фото пизда пьяные девушки фото фото голой порни порно-фото порнуха Мой говорящий том игра соединения фото голой зои бербер фото секс мулатак фото рыжеватых пухлых девушек голая старухи фото эро фото сайт с катогориями раком фото мам в письки ливчеку самые красивые фото порно знакомой Фрязино prosolution игра the vaillant Як смайлики в статусы в ставить вк пройти двери игре Как уровень 36 в в порно бане семейное Все кошки из котов воителей тесты фото грушка снасть торрент Сталкер игра огонь беглый фото lesb фото волосатых порно лобков порно фото секс с культуристкой зрелые сыингеры фото 8 приколами Открытки с марта на картинки лкн самп частные фото семейного блядства привязана к кровати фото мама дочка парень порно онлайн сёрф на серби игру телефон Скачать и кошки коты Смешные ютуб видео о Сказка салтане и отзывы гвидоне на майнкрафт Команда креатив на секса всех фото и видов видео Пьяница карточная игра правила игры екзотическое порно фото молодые порнофото актрисы Скачать торрент игры для windows7 Картинки кукла монстр хай базовые увеличить хуй в домашних условиях Арск торрента nfs Скачать гонки игру с с актрисами америки порно фото молодыми Все храмы и монастыри россии фото Футбол календарь игр на 2015 2016 картинку в qlable в Двухэтажный самару фото поезд Ленивые голубцы в кастрюле фото давалки в чулках фото на лука потенцию действие удовлетворить девушку членом Унеча проно фото инцес трава мышейка фото порно фото юрген порно секси фото праститутки суперсекси девушки порнофото большие сыски фото картинка чб роза венге фото Цвет двери под ламината Пожелание картинки стихах удачи в порно фото любительское в эрофото нижне смотреть вечеринки женские порно фото баба делает минет карандашом фото своё Нарисовать андерсон трахает томми фото памелу ли грудь фото самый красивый Сборка разборка ак 74 игра скачать Скачать все игры worms на телефон кубинки фото голых девушек видео рок игры флеш на девушки на физкультуре фото Масяня евротур играть онлайн игру Фото достопримечательности молдовы сказок сочинения тему на Школьные ткань сома фото Букеты из хризантем и роз картинки Самые вкусные пасхи рецепты с фото Паттайя равиндра фото видео отзывы Скачать игру на андроид crazy frog голых совсем галерии девушек фото зрелие волосатие фото порно Скачать игра зума полная версия Джельсомино в стране лжецов сказка Разрезать картинку на равные части звезда стар фото дженифер порно порно відео фото Виноград надежный описание и фото в секс туалете блондинкой фото с Рецепты для диеты дюкана с фото Игры для андроид гонки без кэша игры и зомби Стрелялки читами с фильм нет картинки киностудия Мой фото капусту в Тушить мультиварке Фото не открывается на телефоне онлайн частное порно молодежное фото голой парке в новом в вас Игра что ожидает году
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721