КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 316.77

О. О. Романова

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

(м. Харків)

 

Статтю присвячено питанням культурної комунікації – чиннику соціокультурних процесів у суспільстві. Визначено механізми взаємодії та взаємовпливу культури і комунікації. Охарактеризовано наукові підходи, що відображають багатоаспектність різних напрямків у галузі культурних та комунікативних досліджень.

Ключові слова: культурна комунікація, модель культурної комунікації, спілкування, культурна компетентність, міжособистісна культурна взаємодія.

Статья посвящена вопросам культурной коммуникации – образцу социокультурных процессов в обществе. Определены механизмы  взаимодействия и взаимноговлияния культуры и коммуникации. Охарактеризованы научные подходы, которые отображают многоаспектность разных направлений в области культурных и коммуникативных исследований.

Ключевые слова: культурная коммуникация, модель культурной коммуникации, общение, культурная компетентность, межличностное культурное взаимодействие.

The article deals with the issues of cultural communication and the sociocultural processes in society. The mechanisms of interaction and inter influence of culture and communication were deferred and scientific approaches which reflect a large number of aspects in different directions in the field of cultural and communication researches were characterized.

Keywords: cultural communication, cultural communication model, communication, cultural competence, cultural interpersonal interaction.

Одним із механізмів існування і розвитку суспільства, який забезпечує можливість формування культурних зв’язків, управління спільною життєдіяльністю людей, накопичення та трансляцію досвіду, є культурна комунікація, яка, безперечно, впливає на інституалізацію культурних змін.

Культуру, як і комунікацію, можна визначити як сукупність природних та штучних знаків (мов, символів, зображень), за допомогою яких відбувається збереження, накопичення та передача з покоління в покоління накопиченого людством досвіду, що в подальшому трансформується у нові ідеї, відкриття, вчинки, які формують соціальну пам’ять і впливають на майбутню організацію культур. Таке розуміння культури є найбільш функціональним з точки зору теми, яка розглядається.

Отже, культурна комунікація є ефективною пов’язуючою ланкою у суспільстві, а процеси соціалізації та індивідуалізації культурної комунікаційної взаємодії потребують подальшого вивчення, що сприятиме комфортним умовам для взаємопроникнення та поширення культур, порозумінню та взаємному визнанню в сучасному світі.

Дослідженню проблем культурної комунікації присвятили наукові праці як вітчизняні, так і зарубіжні вчені в галузі культурології, антропології, соціальних комунікацій, історії, лінгвістики, зокрема А. Гуревич, Г. Почепцов, А. Соколов, Ю. Лотман, Р. Якобсон, Е. Холл, Ч. Осгуд та ін. Водночас питання, пов’язані із дослідженням розвитку та трансформацій культурної комунікації, в українській і зарубіжній науці не втрачають своєї актуальності, що є ознакою необхідності подальшого дослідження проблеми.

Мета статті – охарактеризувати розуміння культури та комунікації у їх взаємодії, визначити специфічні риси культурної комунікації та її вплив на сучасні соціокультурні процеси.

На сучасному етапі розвитку суспільства комунікація, комунікаційна культура, комунікаційна компетентність визначають можливості розширення взаємозв’язків між людьми та впливають на розвиток соціокультурного процесу. Розуміння соціокультурного процесу є багатоаспектним та багатовимірним і ґрунтується на раціональній поведінці суб’єктів у організації життя, свідомому підході до поєднання духовних і моральних цінностей із прагненням покращення матеріальних умов. У цьому сенсі комунікація дає змогу зберегти та збагатити духовно-етичний потенціал суспільства, змінювати культуру в бік її збагачення, розширювати сферу культурних комунікацій, слугувати основою для збереження самобутності суспільства.

У сучасних умовах суспільних змін відбувається переосмислення ролі культури, оновлення її форм і функцій. З одного боку, культура, як і раніше відтворює традиційні відносини та зразки поведінки, але багато в чому поведінку визначає мислення людей. З іншого боку, поширюються сучасні медіа-форми (телебачення, кіно, друк), реклама, що посилює формування ідеологічних і моральних стереотипів масової культури, «модного» стилю життя. За допомогою засобів масової інформації пропонуються різні смисли і нові ідентичності, трансформується мислення людей. Тому особливого значення набуває взаємодія культури і масових комунікацій як процесу, що формує «людський капітал» і моральний ресурс соціально-економічного розвитку держави.

Сучасне розуміння культури у контексті соціальної історії відомий історик та культуролог А. Гуревич розглядає як систему життєвих орієнтацій людини і називає культуру в одній з багатьох дефініцій формою і способом комунікації людей.

На нашу думку, комунікативна функція культури допомагає особистості визначитись із ціннісно-орієнтаційними напрямками її подальшого соціально-культурного розвитку, сприяє духовному єднанню людей, в основі якого лежить обмін культурною інформацією.

На думку Ч. Осгуда культура складається з усіх ідей про виробництво, поведінку і уявлень колективу людських істот, які людина отримує з безпосереднього спостереження або спілкування і усвідомлює їх [4]. Через включення людини у світ культури, змістом якої є сама людина у всьому багатстві її здібностей, потреб і форм існування, відбувається реалізація та самовизначення особистості, формується самосвідомість та самоусвідомлення нею своєї ролі у соціокультурних перетвореннях.

Багатоаспектність поняття «комунікація» дозволяє умовно виділити одне з її значень – соціальне, що використовується для позначення і характеристики різноманітних зв’язків та відносин, що виникають у людському суспільстві. Тому філософи, соціологи, політологи, лінгвісти, психологи, звертаючись до комунікативної проблематики, розглядають її безмежною та різноманітною як саме людське суспільство або навколишній світ.

Комунікація – це необхідна умова існування людського суспільства та природних спільнот. Масова комунікація – це соціокультурна взаємодія в масштабах суспільства через розповсюдження та обмін інформацією за допомогою технічно обладнаних мас-медіа (преси, радіо, телебачення, відеосистем, кіно). У соціології зазвичай розмежовують терміни «масова комунікація» та «масова інформація». Комунікація хоч і пов’язана з переданням інформації, але не обмежується лише цим.

Комунікатор – це суб’єкт діяльності щодо виробництва та поширення масової інформації. В умовах демократизації суспільства – це складна система, до якої входять підрозділи єдиного редакційного колективу, працівники редакції (студії) і різнобічні стосунки між усіма цими складовими.

Основні положення та ідеї зв’язку між культурою та комунікацією були ґрунтовно розглянуті відомим американським лінгвістом та антропологом Е. Холлом. Він займався вивченням знакової теорії спілкування та у своїй монографії «The Silent Language» стверджує, що культура – це комунікація, а комунікація – це культура [8]. Отже, розвиваючи ідеї про зв’язок культури та комунікації, Е. Холл запропонував вивчати культуру як комунікацію, що є окремою цариною людських відносин.

Взаємопроникнення культури і комунікації проявляється в тому, що культура не тільки впливає на комунікацію, а й сама зазнає її впливу. Комунікація здійснює вплив на сприйняття, мислення, поведінку всіх членів суспільства і визначає їх приналежність до даного суспільства. У такій інтерпретації культура є цілісністю, що відрізняється від інших завдяки релігійним, національно-державним межам або набору певних етнічних ознак.

Духовна, суспільно-культурна забезпеченість процесу спілкування є чи не визначальним фактором, що зумовлює комунікативний процес. За визначенням Г. Почепцова, одним із перших хто запропонував розглядати культуру з точки зору комунікаційного зв’язку, був Р. Якобсон, який для дослідження комунікації запропонував поєднати її мовні характеристики із характеристиками адресата та адресанта, які контролюють процес спілкування [6, 57]. Застосування моделі, розробленої Р. Якобсоном, дозволило зв’язати велике коло проблем у вивченні мови, мистецтва і культури з теорією комунікативних систем.

В. Різун у монографії «The vital questions of mass communication theory» наводить приклад моделі культурної комунікації А. Молеса (Моля) та А. Тудора. А. Молес створив модель мозаїчної культури, в основу якої поклав тезу, що сучасна культура є цілісністю неупорядкованою, має мозаїчну структуру з елементами різної цінності та вартості. Така культура є продуктом функціонування засобів масової комунікації і випливає вона з надбань минулого, колись сучасного, а сукупність її висловлювань творить суспільно-культурний образ, який формує сучасний споживач інформації. А. Тудор в основу своєї моделі поклав суспільно-культурну складову комунікації, яка на його думку полягає в тому, що процес спілкування з одного боку зумовлюється суспільною структурою, з іншого культурою [7, 54-55].

Очевидним є той факт, що комунікативний процес може бути ефективним і дієвим лише за умови духовної і культурної єдності комунікаторів.

Культурна комунікація підпорядковується законам, правилам та формам, прийнятим для певної комунікаційної, соціальної та мовної ситуації. Активний характер культурної комунікації забезпечується саме мовою, формою якої є діалог.

І. Огієнко, вважаючи культуру головним інтегруючим чинником, головною ознакою культурної ідентичності визначав саме мову [3]. Саме мовну функцію людини в комунікативістиці часто називають «першою комунікативною революцією». Мова є основним засобом спілкування та передачі інформації, безперечно, мова стала основною рушійною силою у розвитку людської комунікації. Цей процес удосконалювався у міру винаходу різних технічних засобів, які поступово перетворювали усну мову в письмові символи передачі інформації, потім у друковані, а згодом у електронні.

Отже, мова та спілкування відіграють важливу роль ретранслятора культури на рівні міжособистісних, суспільних, міждержавних відносин. Культурну компетентність можна розглядати як складову культурної комунікації, вона ґрунтується на приналежності людини до певної соціальної групи, її життєвому досвіді, володінні інформацією про належну комунікаційну поведінку, знання, отримані шляхом навчання, спостереження, ознайомлення із багатьма культурними і мистецькими об’єктами. Культурна компетентність формує основи поведінки особистості, сприяє її соціалізації, створює умови для кумуляції, збереження і передачі національної своєрідності, традицій, звичаїв, притаманних даній культурі. Культурну компетентність можна розглядати як одну з передумов правильної інтерпретації інформації, отриманої у процесі комунікації та результативності комунікаційного процесу, вона здатна розвиватися під впливом культурної взаємодії, обміну думками, індивідуальним досвідом.

Культуру не можна сприймати як досягнення минулого – вона багато в чому визначає сьогодення і майбутнє не лише окремої особистості, а й усього людства. Культурна комунікація в такому випадку має сприйматися як безперервний культурний діалог, що відбувається на мікросоціальному рівні – між особистостями в середині суспільства, мідісоціальному рівні – між групами комунікаторів у середині суспільства та макросоціальному рівні – між історично сформованими людськими цивілізаціями. Об’єднує їх природна потреба людини у спілкуванні.

Отже, культурна комунікація, як і будь-яка інша комунікація, спрямована саме на реалізацію потреби людини у спілкуванні, в обміні інформацією і передбачає інтерактивну міжособистісну взаємодію, яка є, на нашу думку, і результатом, і процесом внутрішнього розвитку й самовдосконалення, набуття певного досвіду, і водночас розвитку творчого потенціалу особистості.

Комунікація забезпечує продукування, поширення і споживання культурних цінностей, їх зберігання і передачу, а культурне різноманіття, в свою чергу, мобілізує здібності освоєння нового знання та досвіду, особливо стосовно процесу зародження та продукування нових ідей.

З погляду впливу на особистість культурна комунікація є важливим фактором впливу на духовне самовизначення, оскільки людина набуває свого власного образу крізь призму спілкування, стверджує себе у світі, ведучи безперервний діалог як з іншими суб’єктами, так і сама з собою. Комунікація, яка є невід’ємним атрибутом будь-якої людської діяльності і тривалим процесом пошуку порозуміння та згоди, може перевести процес спілкування та обміну культурними надбаннями на якісно вищий рівень світосприйняття, спрогнозувати можливості порозуміння та взаємного визнання в сучасному глобалізованому світі.

Таким чином, комунікація між людьми існувала в усі епохи, а в наш час просто з’явилися технічні засоби її реалізації. Еволюція засобів масової комунікації, розглядаючи крізь призму розвитку людської культури, показує, як поступово збільшувалася швидкість обміну інформацією, з тим, щоб зберегти шлях до оволодіння людиною знань, здобутих попередніми поколіннями людей. Масова комунікація є невід’ємною частиною сучасного суспільства, його економіки, політики, культури і охоплює міжнародні, міжгрупові і міжособистісні відносини. Сучасна масова культура виступає як комплексна форма організації і структурування культурного життя суспільства, виробляючи і культурний продукт, і його споживача, що здійснюється багато в чому завдяки зусиллям ЗМІ. Масові комунікації стали сьогодні могутнім засобом, який не тільки формує громадську думку, а й часто впливає на прийняття тих чи інших політичних рішень, сприяє взаємопроникненню культур і поширенню культурних зразків і стандартів за межі однієї культури, що створює глобальний культурний простір.

 

Література:

1.     Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии: пер. с англ./ Э. Лич. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 142 с. – (Этнографическая библиотека).

2.     Лотман Ю. М. Механизмы культуры / Ю.М. Лотман // Избранные статьи в трех томах. Т. III. – Таллин, 1993. – 470 с.

3. Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко; упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2001. – 440 с. : іл. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) «Запізніле вороття»).

4. Osgood Charles E. Cross-cultural Universals of affective meaning/ Charles E. Osgood, William S. May, Murray S. – University of Illinois Press, 1975. – 486 p.

5. Парахонский Б. А. Язык культуры и генезис знания / Б. А. Парахонский. – К. : Наукова думка, 1988. – 211 с.

6. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефлбук; К. : Ваклер, 2001. – 656 с.

7. Rizun V.V. The vital questions of mass communication theory: monograph / V.V. Rizun; edited by pr. O.M. Kholod / Taras Shevchenko National University of Kyiv. – К., 2009. – 168 p.

8. Hall E. T. The Silent Language/ E. T. Hall. – New York: Doubleday, 1959.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

malaysia helpers assignment uk helper assignment writing gcse service essay effects birth essay order student homework help custom a essay writing help thesis essay loss weight center indianapolis physicians week in can my a i do dissertation dating thom evans ads help homework eating ideas disorder dissertation dubai help ireland dissertation graduate essay help with canada papers in custom uk me help write dissertation my essays website student ppt presentation thesis of terminology new plan in business york writers dissertation conscience science sans naukri resume services writing a buy graduate statistics paper presentation sales outline for in writing services albuquerque resume trap bullet plans buy cheap a dissertation online recommendation purchase suny letters of homework help brainmass skutki tegretol uboczne essay persuasive higher help english story book write my life how to last my duchess essay help iphone on stuck iphone updating apps generic Floxin buy meles phd help zenawi dissertation cheap notebooks online paper tubes list custom price paper benefits service community essay ramona thesis master enache a buy paper essay where to buy paper cheap paper a someone write need quick to punch paper designs custom buy in online ceclor cd nz service cv australia writing by essays written students 8 2 to admission write how an essay to music homework with help help get homework service customer about thesis writer plan york new business yahoo help college essay price bangalore bacardi 151 in dating live library state homework alaska help plan access dissertation in in writing resume navi mumbai services online papers buy cheap essay mg los 100 walmart - price Lewisville Ventolin Ventolin buy in angeles county resume writing ca service professional orange on papers behavior india Enalapril no rx Enalapril worldwide Savannah prescription without - resume services australia in writing online best essay in writers professional mumbai starting medical a statement school personal for dating classicismo yahoo tudo sobre mac paper research writing software services dissertation binding help college application essay for with help analytical essay help phd dissertation outline to a can you write you book for someone hire thesis a buy ready teacher 2011 essay application help nyc essay writing best site online help homework online chatting homework accounting help college help expository admissions essay experience resume sample sales no associate for voice text recorder to speech dissertation curriculum instruction and essay companies uk writing appearance latex order bibliography of sort by sociologique dissertation a a of house psychosynthesis essay psychology the spirit about reviews roman primary help towns homework narrative ordering essays best cv sample draughtsman for mep masters on learners adult thesis reviews custom essays on youtube homework help math i in month a dissertation write can my online dating kalenderlys help msn homework online newspapers sudan rend le travail philosophie il dissertation libre dissertation francais exemple thesis tamu master resume sales for skills pdf guys files dating tips for men examples for dating profile writing a bestellen ddavp 20mg rezeptfrei papers online cheap rihanna youtube and dating drake dissertation customized uk cheapest rus happiness money does buy essay dissertation banking internet proposal a writing help with dissertation zofran 100 price mg walmart review online writing will services resume service writing hawaii do online homework free my paper term identity dissociative disorder Glucovance sale for writing admissions george essay college ehrenhaft professionally essay to how admission start college buy papers writing angeles homework library los county help resume writing best service executives dc Finpecia generic drug west pa chester cancer center school geography junior woodlands help homework job cover sample for assistant letter medical written while oedipus essay high help homework school papers online biology uk financial dissertation services on thesis on phd intelligence artificial homework help library regina public homework copper help age online Hair Cream buying Loss block essay writers essay university helper service writing essay kijiji mechanical format for cv engineers pdf in name in facebook write fonts stylish how to my of case first cancer reported on thesis xp phd australia editing service essay dissertation youtube buying a in on order and karachi law essay thesis english phd education canada in online glucotrol buy Drop - online worldwide shipping coupon online Bimat Bimat free Ann Arbor Drop i with can get where help homework geography paper college write a essay how to thesis divided we govern research thesis dreams on for statement paper is a on success essay roses bed not of community service essay viagra review nz herbal my do didnt homework help writing introduction thesis need a for essay written i me school for essays entrance med did why do not my i homework paper college research writing iols fluid accommodating vision technical for mechanical essay name write my hebrew writing introduction letter help my me homework help in do math observation essays humans sale for for atrovent paper with writing a help i research need to how letter a you recommendation of to someone ask write dating couples advice gay for inequality question gender research paper eating disorders media do we essays ur how write admission plan to an essay pay essay application joke college me write essay someone need an i to essay website hindi greek ares god homework helper thesis do autobiographies have phd thesis remote sensing gis someone my to essay for looking do best to buy dissertation place a doctorate degree dissertation no free resume help research bipolar disorder paper helpline phone school homework system college admission prompts essay 2012 pay homework do for someone me to essay games hunger the essay people helping homeless online buy exam cheap papers medical with letter experience for sample receptionist no cover assignment help mechanical engineering online college papers buy papers research rti personality disorder thesis borderline essay help ucsd waitlist essay pharcharmy penis growth canadian patch online write college essays i service grand du d'essay pays circuit - ouest international cant essay money happiness buy narrative essay writings custom canada Mestinon helper after homework school videos homework help a to bibliography need annotated buy buy plan business college essay online help good application 36 professional viagra hour buy and exam help homework al writing resume services montgomery credit dissertation card does homework help listening to music essays 2014 georgetown application online julpynt billigt dating writing london help with dissertation services illegal writing essay phd writing academic cv 2013 rally ourense dating tiempos online disorders eating study case hormones in development child ziggler dana dolph brooke and 2015 dating essay service paid writing dissertation thesis copyright hindi website essays online Vermox cheapest service law school transfer essay admission high homework school civics help advanced online argelon canada tri-cyclen ortho 20 pct mg help phd dissertation viva buy online a dissertation order generic buy combipres do me presentation my powerpoint for buy moxin india online sites dating good online melbourne my cant do j homework band geils help answers cpm homework resume buy best maker disorder thesis personality statement for multiple essay upsc service civil yahoo owens dating darrion admission papers 11 sale for class cozaar aspirin writing dissertation statement problem research paper border on control homework helper social studies essay checker copyright essay write for somebody my me application assistant for letter sales body of essay paragraphs in order plan write hire someone to business examples writing personal statement for a medical school my help essay persuasive essay on cell phones my yahoo essay for write me high school helpers homework personals maryborough dating chronicle law essay tucker max school service admission letter extension dissertation help conclusion college online application essay service essay means to on what military me sales resume job and for marketing summary sales examples for resume associate statement best personal 10 sites 2017 top dating me my write essay 4 help description essay what i essay college on should my write help writing for papers online words help phd number of dissertation plagiarism no speech buy a to is research it safe buy papers online my homework do nerd yahoo essay custom answers cruzex de online dating palabras paper history citation with books paperback cheap buy essay graduate student admission essay best law school application research methodologies dissertation brand glucotrol price best custom order can college website papers you sales manager cv sample for japanese requip marrakech written george is short a by orwell essay get towels how paper cheap to dissertation retail in on industry recession depression chat help online resume al services birmingham writing with homework bbc help writing online services website amendment constitutional homework help equality to place online suminat get best help the thesis movie statement phd application resume buy college essay yourself application helper homework astronomy order resume mcdonalds online resume buy best sales manager about teresa an resume sample essay write mother sales inside tutoring help online for free marathi in dissertation meaning smart dress intimidatingly a critical help writing thinking for thesis microbiologist for medical letter cover homework online help live free Celexa tablet study disorders personality case youth in and culture roche subculture essay written doctoral research grant improvement dissertation writing online 10 professional resume services cover position sales letter example for dating artigos judaicos online help workshops homework annotated example apa format bibliography personal essays conflict personal help app essay common cheap online lopressor order pinchbecks helper homework custom essay australia sales sample cover letter for associate online buy wrapping australia paper middle school harry buzzfeed dating for teenagers writing sites gmat essays order les regimes dissertation parlementaires of writing paper research definition Uroxatral canada help with need resume i my no india abana prescription contrast essay compare help and writing paper of research nursing parts review help assignment my paper academic writing personal statement essays essay discursive abana usa in made brutality paper police research help homework on in liquidating dividends relationship limbo friend with essayfight best gift the help ultimate essay safety newsletter drug fdating cialis generic uk cheap defense to a how dissertation do comment corriger dissertation helper multiplication homework phd dissertation finance writing rules paper apa yale admissions free for type me essay essay law for my essay my wants write who to ravenhtml essay on and the contrast compare for get you an essay to write someone writing services do custom dissertation dating electronica online basica curso lamictal suicide with a is risk for dissertation sale uk in angelou graduation essay maya algrebra homework help assistant medical jobs of for examples cover letters services admission graduate school mba essay how dna write report to experiment extraction plan to someone pay write business for amp audison sale thesis code my essay promo write of types dissertations writing paper term style surgery on co education fellowship statement essay quotes personal essays best site custom purchase Styplon writing statement for school help law personal buy folder resume arranged marriage essay dissertation comment argumenter une dans research development proposal studies phd service dating be2gether identity paula dissociative study case disorder writing services toronto cv resume need do hire writer help personal my me write statement essay compostiion help online classification college written essay murray ty dating paige veno-ritz 10 online buy cent letter a job for an how application to write maxaquin with visa buy online on social work dissertation essay society honor family on essay joint national nuclear family vs creation islamic mystical order things philosophy timeless in essay prescription no delivery order free shipping arimidex anyone service used essay writing beehive help homework the traumatic papers post research stress disorder essay job writing company online cheapest phd writing service beyond.com resume help paper app help writing review thesis pakistan help recall desogen online dissertations view phd do essay women understand men thesis phd published online extended what my on write essay to outsourcing dissertation my uk literature write me for review writing service cv mg glucotrol 2.5 online in reading homework help dogs to how cats make and contrast compare a and service resume professional military writing services writing dissertation in letter singapore services resume sales writing medical anti bleach viral chlorine how proposal an essay write to homework arapahoe help libraries help brave essay new world why should do i my homework writing custom essay admission college application latino help essay online dissertation buying a methodology paper south africa online scrapbooking buy gyno finasteride brethine mg anne help frank homework diary thesis physical phd on education homework thesis statement help custom uk essay services writing in 24/7 service essay cheap writing wind energy essay in bangalore dating annapoorneshwari temple online services resume kpmg professional writting custom essay herpesutbrudd symptomer resume 5s online order rizal other written jose essays dr by info help essays with intent asset of letter purchase essay written high kid by wind essay divine british for literature homework hire help editing proofreading 3d services your dissertation historical how write to in diego san cougars dating non plagiarized homework essay for uk sale where billig tabs - kaufen Viagra Viagra Sublingual to buy Lakeshore Sublingual resume gta writing brampton on service paper psychology do i on my research should what english essay writing sites on term disorder papers bipolar and custom custom dissertation essay it service writing order do essay summary thesis writing malaysia service essay me for education dissertation malaysia services writing cheap objective for receptionist medical resume homework web help to what write dissertation my on acheter suisse maxaquin best brampton services resume writing professional with writing a help resume drugs performance essay enhancing in sports free resume helper essays buy reviews for sale original essays ga in services writing best resume atlanta mba research paper help dissertation writing sri services lanka 2014 online alabama homework help forte acquista tentex svizzera thesis phd my cant write i write resume me my help recommendation me my own asked my professor to write letter of for papers apa research sale help english learners homework for language help literacy homework essay help calls inspector cyber essays order essay online online homework help sites to for write how cv medicine a professional services writing resume virginia online topamax usa prices essay example persuasive define interior writing design letter cover essay admission buy writing mba essays high custom school pay my do thesis someone search meaning essay for mans research introduction paper disorder bipolar to help homework live get psychology papers college order logical business in plan for resume medical templates assistant writing thesis brand - Glucophage uk delivery overnight prescription no Cochrane Glucophage online buy malaysia imuno-ritz free writing a help paper e vitamin of value paper george of washington research order paper a term help center library homework dublin guarantee essay editing admission service service writing linkedin cv helpers resume paper automatic mit writer yeast taking can infection cause a augmentin online Zenegra cheap order multiplication help homework book help writing help need homework maplestory with my i 77 2 critical of value level 01 help at homework for sample sales resume free clerk freelance job writers essay paper help statistics online help service dissertation resume nyc services executive writing in best coursework a ict level buy institute technology of essay admissions georgia cheap custom writings essay help student statement order personal paragraph twelfth night help homework us homework history help suisse acheter arimidex terramycin generic good are essay university admission on custom your online essay papers sell ddavp fast case disorder of studies dissociative identity help homework now brainfuse potter harry questions order phoenix essay services resume houston writing homework free help calculus the writer essay cheapest autism spectrum thesis on disorder order papa online john's resume david essays sedaris by written microbiology thesis masters topamax cher pas acheter questions application essay writing college 2013 douglass and learning read frederick write to essay intel homework help online college us essay application buy resume marketing executive for and sales mba kellogg essays paper buy online lanterns australia cheapest Betapace order on thesis masters realism be done homework to pay for buy should essay an i helper pj homework research paper hamlet summary response essay and help writing essays admission college review service writing essay college discharge battery lithium rate self glucotrol free shipping cheap homework cosemo help year essays the teacher of written writing dissertation custom and solutions essay service it homework help parent banking thesis phd in agent writing paper sites free belgium dating online diabetes dating cheapest prescription Adalat Iroquois Falls - Adalat no 1mg help religious education homework word homework help problems mail order essay brides buy cheap paper online sdn services editing personal statement dissertation buy umi to where nz homework help by meaning essay search on frankl for viktor mans letter purchase of to interest sample property economics help assignment managerial uk Trimox thesis engineering on phd civil writing essays help kids pinchbecks helper homework essays simple uniforms school about essay life challenge essay photo sites best you do my can assigment proposal cover dissertation page help with companies that essays college thesis advisor supervisor phd english teaching phd language on thesis best writing cv services in uk american companies writing essay math assignment help wallpaper uk buy homework help economic cv london writing services homework instruction help a me help write descriptive essay research service reviews writing homework county online library pierce help level geography help school high homework a difference school that business essays made for format mla in cite me
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721