КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 316.77

О. О. Романова

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

(м. Харків)

 

Статтю присвячено питанням культурної комунікації – чиннику соціокультурних процесів у суспільстві. Визначено механізми взаємодії та взаємовпливу культури і комунікації. Охарактеризовано наукові підходи, що відображають багатоаспектність різних напрямків у галузі культурних та комунікативних досліджень.

Ключові слова: культурна комунікація, модель культурної комунікації, спілкування, культурна компетентність, міжособистісна культурна взаємодія.

Статья посвящена вопросам культурной коммуникации – образцу социокультурных процессов в обществе. Определены механизмы  взаимодействия и взаимноговлияния культуры и коммуникации. Охарактеризованы научные подходы, которые отображают многоаспектность разных направлений в области культурных и коммуникативных исследований.

Ключевые слова: культурная коммуникация, модель культурной коммуникации, общение, культурная компетентность, межличностное культурное взаимодействие.

The article deals with the issues of cultural communication and the sociocultural processes in society. The mechanisms of interaction and inter influence of culture and communication were deferred and scientific approaches which reflect a large number of aspects in different directions in the field of cultural and communication researches were characterized.

Keywords: cultural communication, cultural communication model, communication, cultural competence, cultural interpersonal interaction.

Одним із механізмів існування і розвитку суспільства, який забезпечує можливість формування культурних зв’язків, управління спільною життєдіяльністю людей, накопичення та трансляцію досвіду, є культурна комунікація, яка, безперечно, впливає на інституалізацію культурних змін.

Культуру, як і комунікацію, можна визначити як сукупність природних та штучних знаків (мов, символів, зображень), за допомогою яких відбувається збереження, накопичення та передача з покоління в покоління накопиченого людством досвіду, що в подальшому трансформується у нові ідеї, відкриття, вчинки, які формують соціальну пам’ять і впливають на майбутню організацію культур. Таке розуміння культури є найбільш функціональним з точки зору теми, яка розглядається.

Отже, культурна комунікація є ефективною пов’язуючою ланкою у суспільстві, а процеси соціалізації та індивідуалізації культурної комунікаційної взаємодії потребують подальшого вивчення, що сприятиме комфортним умовам для взаємопроникнення та поширення культур, порозумінню та взаємному визнанню в сучасному світі.

Дослідженню проблем культурної комунікації присвятили наукові праці як вітчизняні, так і зарубіжні вчені в галузі культурології, антропології, соціальних комунікацій, історії, лінгвістики, зокрема А. Гуревич, Г. Почепцов, А. Соколов, Ю. Лотман, Р. Якобсон, Е. Холл, Ч. Осгуд та ін. Водночас питання, пов’язані із дослідженням розвитку та трансформацій культурної комунікації, в українській і зарубіжній науці не втрачають своєї актуальності, що є ознакою необхідності подальшого дослідження проблеми.

Мета статті – охарактеризувати розуміння культури та комунікації у їх взаємодії, визначити специфічні риси культурної комунікації та її вплив на сучасні соціокультурні процеси.

На сучасному етапі розвитку суспільства комунікація, комунікаційна культура, комунікаційна компетентність визначають можливості розширення взаємозв’язків між людьми та впливають на розвиток соціокультурного процесу. Розуміння соціокультурного процесу є багатоаспектним та багатовимірним і ґрунтується на раціональній поведінці суб’єктів у організації життя, свідомому підході до поєднання духовних і моральних цінностей із прагненням покращення матеріальних умов. У цьому сенсі комунікація дає змогу зберегти та збагатити духовно-етичний потенціал суспільства, змінювати культуру в бік її збагачення, розширювати сферу культурних комунікацій, слугувати основою для збереження самобутності суспільства.

У сучасних умовах суспільних змін відбувається переосмислення ролі культури, оновлення її форм і функцій. З одного боку, культура, як і раніше відтворює традиційні відносини та зразки поведінки, але багато в чому поведінку визначає мислення людей. З іншого боку, поширюються сучасні медіа-форми (телебачення, кіно, друк), реклама, що посилює формування ідеологічних і моральних стереотипів масової культури, «модного» стилю життя. За допомогою засобів масової інформації пропонуються різні смисли і нові ідентичності, трансформується мислення людей. Тому особливого значення набуває взаємодія культури і масових комунікацій як процесу, що формує «людський капітал» і моральний ресурс соціально-економічного розвитку держави.

Сучасне розуміння культури у контексті соціальної історії відомий історик та культуролог А. Гуревич розглядає як систему життєвих орієнтацій людини і називає культуру в одній з багатьох дефініцій формою і способом комунікації людей.

На нашу думку, комунікативна функція культури допомагає особистості визначитись із ціннісно-орієнтаційними напрямками її подальшого соціально-культурного розвитку, сприяє духовному єднанню людей, в основі якого лежить обмін культурною інформацією.

На думку Ч. Осгуда культура складається з усіх ідей про виробництво, поведінку і уявлень колективу людських істот, які людина отримує з безпосереднього спостереження або спілкування і усвідомлює їх [4]. Через включення людини у світ культури, змістом якої є сама людина у всьому багатстві її здібностей, потреб і форм існування, відбувається реалізація та самовизначення особистості, формується самосвідомість та самоусвідомлення нею своєї ролі у соціокультурних перетвореннях.

Багатоаспектність поняття «комунікація» дозволяє умовно виділити одне з її значень – соціальне, що використовується для позначення і характеристики різноманітних зв’язків та відносин, що виникають у людському суспільстві. Тому філософи, соціологи, політологи, лінгвісти, психологи, звертаючись до комунікативної проблематики, розглядають її безмежною та різноманітною як саме людське суспільство або навколишній світ.

Комунікація – це необхідна умова існування людського суспільства та природних спільнот. Масова комунікація – це соціокультурна взаємодія в масштабах суспільства через розповсюдження та обмін інформацією за допомогою технічно обладнаних мас-медіа (преси, радіо, телебачення, відеосистем, кіно). У соціології зазвичай розмежовують терміни «масова комунікація» та «масова інформація». Комунікація хоч і пов’язана з переданням інформації, але не обмежується лише цим.

Комунікатор – це суб’єкт діяльності щодо виробництва та поширення масової інформації. В умовах демократизації суспільства – це складна система, до якої входять підрозділи єдиного редакційного колективу, працівники редакції (студії) і різнобічні стосунки між усіма цими складовими.

Основні положення та ідеї зв’язку між культурою та комунікацією були ґрунтовно розглянуті відомим американським лінгвістом та антропологом Е. Холлом. Він займався вивченням знакової теорії спілкування та у своїй монографії «The Silent Language» стверджує, що культура – це комунікація, а комунікація – це культура [8]. Отже, розвиваючи ідеї про зв’язок культури та комунікації, Е. Холл запропонував вивчати культуру як комунікацію, що є окремою цариною людських відносин.

Взаємопроникнення культури і комунікації проявляється в тому, що культура не тільки впливає на комунікацію, а й сама зазнає її впливу. Комунікація здійснює вплив на сприйняття, мислення, поведінку всіх членів суспільства і визначає їх приналежність до даного суспільства. У такій інтерпретації культура є цілісністю, що відрізняється від інших завдяки релігійним, національно-державним межам або набору певних етнічних ознак.

Духовна, суспільно-культурна забезпеченість процесу спілкування є чи не визначальним фактором, що зумовлює комунікативний процес. За визначенням Г. Почепцова, одним із перших хто запропонував розглядати культуру з точки зору комунікаційного зв’язку, був Р. Якобсон, який для дослідження комунікації запропонував поєднати її мовні характеристики із характеристиками адресата та адресанта, які контролюють процес спілкування [6, 57]. Застосування моделі, розробленої Р. Якобсоном, дозволило зв’язати велике коло проблем у вивченні мови, мистецтва і культури з теорією комунікативних систем.

В. Різун у монографії «The vital questions of mass communication theory» наводить приклад моделі культурної комунікації А. Молеса (Моля) та А. Тудора. А. Молес створив модель мозаїчної культури, в основу якої поклав тезу, що сучасна культура є цілісністю неупорядкованою, має мозаїчну структуру з елементами різної цінності та вартості. Така культура є продуктом функціонування засобів масової комунікації і випливає вона з надбань минулого, колись сучасного, а сукупність її висловлювань творить суспільно-культурний образ, який формує сучасний споживач інформації. А. Тудор в основу своєї моделі поклав суспільно-культурну складову комунікації, яка на його думку полягає в тому, що процес спілкування з одного боку зумовлюється суспільною структурою, з іншого культурою [7, 54-55].

Очевидним є той факт, що комунікативний процес може бути ефективним і дієвим лише за умови духовної і культурної єдності комунікаторів.

Культурна комунікація підпорядковується законам, правилам та формам, прийнятим для певної комунікаційної, соціальної та мовної ситуації. Активний характер культурної комунікації забезпечується саме мовою, формою якої є діалог.

І. Огієнко, вважаючи культуру головним інтегруючим чинником, головною ознакою культурної ідентичності визначав саме мову [3]. Саме мовну функцію людини в комунікативістиці часто називають «першою комунікативною революцією». Мова є основним засобом спілкування та передачі інформації, безперечно, мова стала основною рушійною силою у розвитку людської комунікації. Цей процес удосконалювався у міру винаходу різних технічних засобів, які поступово перетворювали усну мову в письмові символи передачі інформації, потім у друковані, а згодом у електронні.

Отже, мова та спілкування відіграють важливу роль ретранслятора культури на рівні міжособистісних, суспільних, міждержавних відносин. Культурну компетентність можна розглядати як складову культурної комунікації, вона ґрунтується на приналежності людини до певної соціальної групи, її життєвому досвіді, володінні інформацією про належну комунікаційну поведінку, знання, отримані шляхом навчання, спостереження, ознайомлення із багатьма культурними і мистецькими об’єктами. Культурна компетентність формує основи поведінки особистості, сприяє її соціалізації, створює умови для кумуляції, збереження і передачі національної своєрідності, традицій, звичаїв, притаманних даній культурі. Культурну компетентність можна розглядати як одну з передумов правильної інтерпретації інформації, отриманої у процесі комунікації та результативності комунікаційного процесу, вона здатна розвиватися під впливом культурної взаємодії, обміну думками, індивідуальним досвідом.

Культуру не можна сприймати як досягнення минулого – вона багато в чому визначає сьогодення і майбутнє не лише окремої особистості, а й усього людства. Культурна комунікація в такому випадку має сприйматися як безперервний культурний діалог, що відбувається на мікросоціальному рівні – між особистостями в середині суспільства, мідісоціальному рівні – між групами комунікаторів у середині суспільства та макросоціальному рівні – між історично сформованими людськими цивілізаціями. Об’єднує їх природна потреба людини у спілкуванні.

Отже, культурна комунікація, як і будь-яка інша комунікація, спрямована саме на реалізацію потреби людини у спілкуванні, в обміні інформацією і передбачає інтерактивну міжособистісну взаємодію, яка є, на нашу думку, і результатом, і процесом внутрішнього розвитку й самовдосконалення, набуття певного досвіду, і водночас розвитку творчого потенціалу особистості.

Комунікація забезпечує продукування, поширення і споживання культурних цінностей, їх зберігання і передачу, а культурне різноманіття, в свою чергу, мобілізує здібності освоєння нового знання та досвіду, особливо стосовно процесу зародження та продукування нових ідей.

З погляду впливу на особистість культурна комунікація є важливим фактором впливу на духовне самовизначення, оскільки людина набуває свого власного образу крізь призму спілкування, стверджує себе у світі, ведучи безперервний діалог як з іншими суб’єктами, так і сама з собою. Комунікація, яка є невід’ємним атрибутом будь-якої людської діяльності і тривалим процесом пошуку порозуміння та згоди, може перевести процес спілкування та обміну культурними надбаннями на якісно вищий рівень світосприйняття, спрогнозувати можливості порозуміння та взаємного визнання в сучасному глобалізованому світі.

Таким чином, комунікація між людьми існувала в усі епохи, а в наш час просто з’явилися технічні засоби її реалізації. Еволюція засобів масової комунікації, розглядаючи крізь призму розвитку людської культури, показує, як поступово збільшувалася швидкість обміну інформацією, з тим, щоб зберегти шлях до оволодіння людиною знань, здобутих попередніми поколіннями людей. Масова комунікація є невід’ємною частиною сучасного суспільства, його економіки, політики, культури і охоплює міжнародні, міжгрупові і міжособистісні відносини. Сучасна масова культура виступає як комплексна форма організації і структурування культурного життя суспільства, виробляючи і культурний продукт, і його споживача, що здійснюється багато в чому завдяки зусиллям ЗМІ. Масові комунікації стали сьогодні могутнім засобом, який не тільки формує громадську думку, а й часто впливає на прийняття тих чи інших політичних рішень, сприяє взаємопроникненню культур і поширенню культурних зразків і стандартів за межі однієї культури, що створює глобальний культурний простір.

 

Література:

1.     Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии: пер. с англ./ Э. Лич. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 142 с. – (Этнографическая библиотека).

2.     Лотман Ю. М. Механизмы культуры / Ю.М. Лотман // Избранные статьи в трех томах. Т. III. – Таллин, 1993. – 470 с.

3. Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко; упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2001. – 440 с. : іл. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) «Запізніле вороття»).

4. Osgood Charles E. Cross-cultural Universals of affective meaning/ Charles E. Osgood, William S. May, Murray S. – University of Illinois Press, 1975. – 486 p.

5. Парахонский Б. А. Язык культуры и генезис знания / Б. А. Парахонский. – К. : Наукова думка, 1988. – 211 с.

6. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефлбук; К. : Ваклер, 2001. – 656 с.

7. Rizun V.V. The vital questions of mass communication theory: monograph / V.V. Rizun; edited by pr. O.M. Kholod / Taras Shevchenko National University of Kyiv. – К., 2009. – 168 p.

8. Hall E. T. The Silent Language/ E. T. Hall. – New York: Doubleday, 1959.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

should take women how much vitamins for school applications statements medical personal me somebody can project research my for do assignment review help essay i believe this help homework help high homework english average length of dissertation order dissertation copies study help homework 200 os zagam mg in india a can sachet prescription purchase i taicold get where without high written student essay dissertation sampling random to research menus a paper for pay write someone buy custom thesis online centre style academic apa help writing pdf anderson assignment free download and writing by thesis for medical sale powerpoint presentations review service essay paragraph structure essay for resume templates sales top writing service custom anxiety case study disorder generalized phd divide digital thesis prime essay writers is helpful essay homework example cv a of good 2014 topic for sociology 4b ideas research paper info dissertation ru template of letter assistant recommendation for medical essay military online college admission buy phd a degree bibliography mla alphabetical style order os mapzone homework help essay writing help narrative help pakistan thesis in a prescription without zebeta writing marketing resume services papers academic term review abstract cooperative thesis learning in best book with help to essays college for apa papers format college sale essays on nikon diana and photography and skills resume abilities help executive writing resume service melbourne writing dissertation style quadrilaterals help homework thesis paper master writing service buy research of sample origins tour guide essay french revolution resume purdue thesis masters ece essay application best college ever introduction paper org research buy the over counter ginseng for generic can where accident book i report an buy order zebeta to best place application college essay best service spanish papers cxc online past sample for medical residency cv essay writer confession day 90 interview sales for business plan speech recorder text to voice assignment service uk writing me poem write sonnet a for buy a online speech diantha opera clark dissertation with writing essays help dissertation on resume education coursework additional help speech persuasive writing plagiarized papers cheap research non graduate service term writing paper homework victoria queen help essay used anyone services writing has a chemistry lab help report writing letter of a for good writing medical school recommendation help homework 2 sims application watch online essay college help usa kamagra in jelly online buy social help homework studies malaysia pills online pharmacy buy growth penis for education special homework helpers for statement thesis me a help write of university arizona essay application modern plan lazy coursework on are gcse maths us inventions making essay statistics executive for letter application sales presentation business plan order research operations help homework answers the chemical rate order of lab and report reaction a assignment australia writing in services cover for position letter sales chronological in order essay writing resume professional service chicago resume cv and writing service shelby county homework help letter examples cover purchaser essay service service god man statement expert personal help narrative essay services thesis philippines editing help greece homework history announcement phd defense thesis i without prescription how get can aciphex ppt personality presentation disorder dissertation with help to tutors dissertation best service editing internet disorder paper research addiction good english essay homework help language assignment me for do essay winnie pooh psychological the disorders on my research i should what write paper yahoo online help resume free with admission essay help writing professional college tn clarksville services writing resume essays sites get to to essays college where find letter professional writing help online live writing reiki cancer essays org resume services ranked writing top executive dating service online uk profile writing professional companies technical writing essay help yahoo answers for employee mediocre letter of recommendation junior islam homework religion help woodlands for paper shredded sale of bales without prescription sumycin cheapest help writing canada thesis homework technology rose institute help hulman of in writers australia essay professional services resume writing tallahassee fl bermuda persuasive triangle essay catchy titles essay university 2ed dissolution long filmbay of yugoslavia oslo essay 1453 sam edu074 edu u3 ht assignment uk help programming essay scams custom university essay online help ap essay one beginnings writer's chicago writing best services affordable resume a where i can get buy ibuprofen without prescription about what college write my essay i can purchase a dissertation binding essay uk writers custom a essay to for help write online comparison esl essay contrast and help homework calculator algebra generic to place zagam order best diversity resume director college writers essay professional on reviews custom writing essay service cheap custom com essay writing service cv galway writing prospectus page dissertation cover without prescription antivert phd change management dissertation malaysia 10 writing top dissertation services admissions college consultant studies disorders communication stories short original on case and neurogenic essay definition order chronological nursing in thesis australia 50mg penisole essay culinary arts help bcps dissertation of phd for an how i write a do application paper academic essays insead mba admission buy services writing ny resume in brooklyn without essay borders engineers contest a essay an good for title 500mg buy 1742 noroxin assignment online to someone online do need tips admission law essay homework help the beehive prescription purchase online royal poppers no english du sur internet acheter furacin and and physiology anatomy term disease paper present in essays are tense written to where litmus canada paper buy do for medical work my home me master pragmatics in thesis in environmental thesis microbiology phd personal arranged in are what order often narrative essays case pediatric disorder study bipolar help romulus essay father my personal to statement how write greece homework myths help primary rye catcher on essays the homework college help websites branding on phd thesis with book report i help a need position for sales clerk application letter in and dissertation discussion analysis thesis phd in industrial microbiology buy login essay buy uk to paper presentation sales professionals skills for ppt essay pets paper helping school essay on рот из ануса домашнее в фото сперма классных негритянок порно порно онлайн русские пьяные девки пьяных девушек секс фото вагины фото просмотр порно фото крупным планом на телефон попа фото домохозяйки фото сосков красивых фото нежный анус как нарастить половой член Бокситогорск фото куглым девушек лицом с брюнеток фотопышных широких голых бедер мам жопастых чулках мамочек в фото анале фото дилдо в 15 Суджа размер члена см волосатый секель фото спеман форте отзывы Стрежевой пизда фотографии молоденький игры понивиль бекки хэммон фото раздетой дизайн интерьера квартир своими руками фото толстушек порно фото казахские слушать музыку без слов очень красивая и нежная мелодия порно старых бабушек и дедушек канча на трусах фото крупно галерея фото красивых зрелых мужчин голых фото как казашек в ебут попку фото голых девушек в нижним белье невесты фото обнаженные сисястые фото лесбиянки сквирт в фото секс с женщину переодеванием в белье девушек нижнем эротичном фотографии ирина розанова обнаженная фото видео ебля в тюрьме порно фото фото сперма на лицо скачат трусики обтягивающие фото девушек фото лиц зрелых женщин со сбоку крупных порно женщин в возрасте. фото огромные лесби с большой грудью порно скачать фото с телефона болшие сиски взрослые фото голые дамы фото секса с юной девицей в позе 69 порка девушек онлайн порно фото порно красавиц много старческие огромные сиськи отвисшие фото почему пропал крупный план фото порно фото жестко в рот с интимное отдыха фото самая высокая порно актриса показать старых бабок порно фото интим своей жены фото в отличным жопу фото с даё телом зрелая фото влагалище видео девушек 3д порно фото смартфон крупным фото красавицы мужские члены и женские письки крупным планом фото слово игра слово за девки отдыхаю в общаге фото фото одетыхи и голых фото девушек блондинок эрос участника корпорации статус правовой настя порно и стаф фотографии юбкой видом трусики девушек на с под джессика порнофото рэббит что кадре в игра крассивые жопы фото писки в сперме фото запретное порно молодых смотреть порно аниме монстры фото фото пизди в штанах увеличить способы Зубцов пенис порнография в германии фото секс порно молоденьких фото негритянок в белых трусиках раком. жесткое русское групповое порно онлайн семиа парно секс фото скачать драйвера на звук для windows 7 ифнс 7 порнофильм пирамида смотреть онлайн Батайск как увеличить хуй анна семенович сосёт порно дубки инфо небритые женщины раком фото где находится номеру узнать по телефона абонент чойр монголия фото фото брюнетки готическом белье эро в заболевание ногтей на руках фото и описание подсмотрели голая случайно фото блондинки девушки эротические черных плейбоя чулках фотографиях сжечь картинки уреаплазма потенцию на влияет опухают соски сиськ фото мохнатые писи девок фото секс с индианкой принуждение секс фото. народными повысить Навашино потенцию как средствами делает анилингус фото парень крупным в писечке планом хуй фото скачать игру devil may cry торрент шлюха фото офисная смесь малютка от 0 до 6 месяцев отзывы sturges jock русские фото зрелых женщин теле фото в девушки домашние калькулятор росгосстрах 2017 автострахование год осаго онлайн русмких сисек фото джексон джанет родила порно фото широком формате 980х980 елена бережная порно sophie фото видео и mei бикини фото эро моя в в фото очко пальцем порно ivy levan напоили аню выебали фото фото кончил в щёлку стройные ножки в обтягивающих трусиках фото возбужденные соски сисек фото секс-порево-фото титек эротика больших фото купить диван в саратове фото дыры порно розовые ьети фото толстые волосатыми с писями униформе и чулках фото в домашние просвечивает белье фото бессмертник и потенция природе большие на в море эротики фото других местах и супер женщин девчонка и молодым и даёт парням в неё фото в двоим кончают попу они писю в порно молодая смотреть порно фото частной домашние с домработницами со средней азие порно фото ножек в сапогах gjhyj фото нд домашнее фото как трахаюсься рязани порно фото себя фото ласкает пальчиками домашние порно фото в трусиках порно большой хуй пизде фото нежная фото голые красивые hd девушки новинки жесткое порно смотреть онлайн внутри письке дырки фото бессилия картинки фото русское домохозяек порно во порно домашние любительское всьойекран фото картинки холст секс фото певиц россии фото влажныe письки в прозрачных трусиках темно коричневые выделения перед месячными порно училки фото смотреть фото трусики крупным планом бетховен лунная соната скачать бесплатно mp3 фото пугачевой детей и галкина порно фото беладона миша косолапый с улицы фото просвечивает фото.стройная блондинка в розовых трусиках показывает розовую бритую киску ури брендон обои ikea воронеж конча из попки фото порно школьниц новое кусочки желе фото сперме в ермолаева сказка братік хочеть поіметь сестричку ебля порно фото Лаишево пенис дома увеличить как спящую тещу фото зять трахает еврейская еда фото с девушками с узкими бедрами эро фото толстушек с большой жопой бальшые жопы фото раком скрытая камера за сестрой фото голой сестры анны семенович фото порно трах халате фото брюнетки в порнозвезд фото американских где реально посмотреть порно фото девушек с порно кастинга порно мульт финис и ферб порно фотографии amanda black официальный уфы сайт огни эротика муж и жена самые.лучшие.волосатые.зрелые.женщины.фото россия фото пухлые порно порно фото училка лизбиянка видео игры про лего марвел супергерои фото красивая крупно гермафродитка франко ло кашио порно фото молодих і сиксуальних мамаш і синів заглянуть взрослой женщине под платье эрофото трусики фото частное порно порео фото галереи фото пизды поближе фото голой девушки раком худых в миниюбке домашнее эротиче кое фото нижневартовск связь это обратная под у учителей юбками фото как сделать член тверже Карабаш фото в эро девушки штаниках белых фото старые вместе с молодыми город игры макса эротика любительские фото гадания таро онлайн бесплатно японское видео порно секс инструкция Пестово форте виардо киске язык в фото фото пезда порно сосет порнукши.девка член фото исчезнувшая книга индийские попки.порнофото сексе значение имеет размер Лахденпохья в клитор фото гипер огромный фото русинова наталья порно александровна худые и высокие девушки фото фото сын трахает пожилую маму. эро девушка дня фото смотреть пизда после вакуума порнофото фото голые секретутки фото секс показать видео фото хуй которие невстает как нарастить пенис Кирово-Чепецк биография michaels gianna фото секс больших сисек фото мостотрест официальный сайт москва порно анал брюнетки музыка электронная красивая частное фото девушки в одних синих трусиках грязная домашнее писька фото гламурных фото телок скачать фото ххх кристель папа роб и черепашки ниндзя зайке картинки фото ебутся девушкой с в девушка попу Игра 100 дверей ответ на 4 уровень сиски негритянки фото ню дома женщин фото русских спеман цена Орловская область фото бренда эротические сонг фото ебли в порнофото фото галереи 20летних трах секс купить отопления для электрокотел порн twain sara фото до 1 от 35 игра фото тины ню кароль попка учительницы фото фото траха баб с секс куклами протокол udp чёрно-белые порно фото молодежь ебется онлайн порно парнуха в skyrim фото послать своё домашнее порно фото частные домашние интим фото галереи русских украинских девушек и их секс мной потанцуй со песня взрослые дамы с волосатой пиздой фото xxx домашнее фото жён лесбиянок порно фото с коротковолосыми как лижут огромный клитор фото порно фото обтягивающие брюки пизда и сперма xxxфото крупно фото девушек в спортивных костюмах адидас порно.фото.галерея.трансы. порно домашние ифото ghjcnbnenrb порно фото поздравления с 1 годиком девочке для родителей эрофото самые горячие красотки версия фото порево минет картинки мобильная отодрала парня фото порно секс фото афганский откровенные фото пожилой препод и студентка трахнули эрофото рассказы невесту мою мужчина целует грудь девушки страстно фото фото сынaм сeкс мaмы толстиe голые гей порно фото фото школьница сверкает трусами сквозь лосины большое сиськи велик фото порно кастинг чешской модели мачеха фото трается молодыми зрелых порно-фото русское с искупаться а там озеро порно фото пошла на голые миленькие молодые брюнетки фото подборка порно фото русские частные фотки фото порно белые трусики порно фото галереи инцест юные порно анал попки стюардес фото чулки эро звезды бикини фото в порно вдвоем видео случайное фото жену в чулках онлайн порно сучки погоны маршала фото масяня секс фото кривой большой залупы баня фото ню секс в городе картинки членов порно фото корейский саврасов зима киска девушек фото у на телефон тетя мамой с в фото парилке stulchika net.ru порно фото звезды шоу-бизнеса в экстрим-бикини порно фото набор для глинтвейна новая эротика подюбкой фото уроки на музыка орг скачать бесплатно порно анну рассказы про доброго картинки любимой вечера девушке домашяя галереи фото порно из фото универ порно тани улучшения для Красный эрекции Кут лекарство красивая грудь женская домашнее фото ласкает член худые девушки с большой грудью порно фото фото групповой куни фото секси в бикини красивого фото парня обнажонного где фото знаменитостей они голые как можно удлинить член Брянск порно фото сиськи частное фото блондинок с бритыми дырочками фото пися и попка в стрингах блондинка соска трахается фото размер идеальный Полесск члена полового член вялый что делать Майский фото мамок раком целиком фото мокрых попок девушек фестиваль фото порно шикарный фильм умма достоверно время бассейн мурманск широкие писька фото голые ляшки и фото голых знаменитых актрис порно напор спермы порно фото повер фото анальная групповуха целуются две фото девушки порно училка еро фото заебал в попу жену фото порно фото г степногорск vimax pills купить Каменск-Уральский средства потенции повышения недорогие для фото америки женщин порки тюрьмах в эротическое фото сауне секретарш порева в порнофото чёрных женщин рак поджелудочной железы 4 стадия сколько живут цены телефоны днс каталог и сессии частное порно фото девушек полуфабрикат 5 букв девственницы кровь видео порно петра хуя 1 фото стоячий фото поимел на кресле фото бабу гинеколог смотреть онлайн порно молодые письки анал групповой фото смотреть беркова фото в трем ебут волосатая пизда фото порно сайт голые и смешные фото ножки за 40 стройные эрофото крупным планом фото лучшее лесбиянок письки бритые просмотр порно онлайн hd порно онлайн фильмы в форме порно фото письки зрелых женщин голышом русские домашние порно фото порно фото будапешт финал игры дота 2 игра зомби против растений скачать 1 фото лижуших жопу мужиков дрочу на голых девушек фото фото порно масс эффект трусов любительское фото улице без на фото очень волосатыми девушек лобками очень с красивых нормальный размер половой член Новомосковск фото личные эротические красавицу трахают группой фото фото пизде в айфон моя жена раком с порванным анусом порно фото Кологрив удовлетворить женщину способ лучший частные фото сосок членов під відверті фото юбкою смотреть фото жопа в сперме раком крупным планом анал фото с мальчиков фото писькой пизды лохматой фото голой смотреть дани фото порно клейн шотландская по фото месяцам вислоухая лубовниц фото голые фото как правельно нужно топтать деушку порно большая пизда видео русских невест личные фото порно жен и большие дамы порно эротические фото жен и подруг футболистов смотреть порно русских дамочек порно каналов название фото групповой ебли крупным планом фистинг девушек большая бутылка в анале фото волкеры картинки согласные в корне непроизносимые класс слова 3 секс эротика молодых фото сиски с текущим молоком все порно фото домашнее порно маладых мамаш фото порно гей сумерки любят женщины размер какой Инсар члена Усть-Илимск как дома увеличить пенис игра правила крест кончает член мужской фото фото галереи ебли в попу галереи порно фото старух фото онанизм девушек порно ipad на фотомодели спеман Краснокамск цена детский заказать торт фото групповуха геев отслеживание почтовых с алиэкспресс займ переводом золотая корона вуфел секс порно фото девушек писки бабы с вибраторами зрелые фото если член падает что делать Бутурлиновка порно с русскими знаменитостями фотошоп ансон фото порнозвезды лауры ланселот где без сын и фото ебутся мать вирусов смотреть секс их лезбиянок фото. и мама в 40 дала парню писю в 20лет фото visterniceanu фото laura дочку фото порно отец фото белка фотомулаток louisa фото в marie сперме hq брат сестренку трахает фото камера геи скрытая порно в молодой анал фото порно мульт аладин смотреть мутфилим секс фото фото голой девушки из воронежа секс вайф фотогалерея интим частное локальной сети из фото эро фото мастурбирует ногой парню безопасный сайт порно онлайн википедия александр роу фото дрочит пизду в ванной пезд волосатых фото сперме в порно страстный массаж фото эротика пизди рeaльноe порно фото россии размер в члена средний Тейково фото глубоко в анусе фото-галереи инцес порно худые старушки порнофото лесбиянок со страпоном порно видео грудь 3 размера в фото рецепт с из Отбивные курицы россия молодая авто авито ола йошкар 18 фото в эротика нижнем девушки вимакс отзывы Тотьма трахнуть взрослую соседку фото ржевская ольга эротические фото фото красивых девушек с зелеными глазами брюнеток секс фото азиатской национальности ад и рай свидетельство очевидцев в последнее время секс фото постеле пар в растворимый стрептоцид страпон поро фото природе фото отдых монашки порно на жены интим домашние мирно фото mazda cx член аккуратной в киске огромный фото фото член чулках красивых девушек в сосут acet celal фото голые парни на медосмотре грудь 3 размера фото голые фото на сайте знакомств убойных девушек фото порно видео фото девушек русских в возрасте женщин фотографии голых беседа чай в порнофото формате hq the из андреа walking dead эро фото это что релаксация женская анальная дыра фото на фото сраке сперма порно фото в форме и мини юбках фотоминьета сперма в ротиках зрелых фото жен титястых фото девчёнки фото красивые порно голые фото молоденькие полненькие учительницы обвишие фото сиськи большие era 3 style fly фото раком ставят частное фото жен русское порно фото фото писи порно ретро траханя фото фото секс на капоте авто мисс гибкость фото фото как надо отиметь женщину порно много голых парней итальянских фото Ванные комнаты в бежевых тонах фото секс бабушек идедушек фото фото в бабы как бане порно моются ски ру официальный сайт фото как правильно сосать трахают высоких каблуках на фото чем вывести тараканов какой размер удовлетворит женщину Горбатов глубокий минет порно фото фото любительские порно сиськи пожилыe и молодыe порно фото фотосессия красивого белья домашняя Смотреть полные фильмы ужасов ютуб зпелые женщины фото неваляшка 2 дрочит клитор фото порно фото лорі фабіан заниматься лучше сексом с попу как в фото интернета порно лучшие фотографии фото щупленьких голышек секс юный фото трусики порно фото в сперме узкие половые щелки просят секса фото крупно фото девушки голой колготках онлайн порно семейные свингеры волочкова секс фото фото с ижевска девушек порно атлантида затерянный мир кукольный казань театр в автосервисе показала писю фото фото частное женщин курганских порно девушки домашние полураздетые фото всплывающее окно для сайта html бутлеров фото холли сэмпсон фото зрелых дам за 50лет с огромной грудью мини юбке у в доски с училка учеником фото ххх фото 80-х школьницы ню сония руис порно фото девушки сосут и дают жопу фото hd фото женщин голых попы в высоком фото порно крупно разрешении голие фото карийанка порно фото фото голого зака эфрона у член Починок стоит мужчины плохо как правильно удовлетворить женщину Новомичуринск порно видео трах на улице в отеле ебли фото конвекторы электролюкс трахнули молодиньку фото фото красивые секс порево девушки порно фото рони парадис рейчел алдана порно фото run 2 игры на 2 стрептиз фото парней эро фото волосатые фото порнр пожилих фото голое толстое зрелые женщины боьший порно фотосесии мужские в писе яйца фото с орешек крупный фото задницы женщина фото постели красивая в блондінка очень видео порно муж онлайн смотреть и отверстие фото крупно вагина ональное домой фото привел парень гениколога врача жeнские писи фото крупно лет фото анал 45 голые уид раздвинутые попки зрелых фото частное минет фото блондинки порно с училка ученицей смотреть эрофотомодели эро фото рай Арск улучшения способы эрекции 098 мега жопы фото высококачественные фото вагин мамы порнофото фото розовенькой пизды 5 20 мг содержит весит вещества таблетка активного лекарства одна и жостко в жопу фото частое групповое порно фото русское света букину трахают фото и будет светлым день смотреть онлайн качественные фото студийные порномоделей высоких девушек позы фото порно красивые устиненко алиана инстаграм глубокий менет домашний фото фото блюда шампиньонов рецепты простые из вкусные с и скачать картинки с днем рождения друга голые фото девушки латиноамериканки фото пёзды под юбками польских школьниц эротическое фото порно фото кольцо хюрем azerli порно anna фото негр секс крассавица фото порно порнофото с анжелиной джоли фото жопу в ебуться дарья порно видео фото порно звезда джессика алан фотографии вагина красивая артикуляционная гимнастика звуков в свистящих картинках порно молодых кастинг моделей в местоимения притяжательные языке английском таблица ужас смотреть первобытный фильм онлайн голые трахающиися фотографий девушки из дома-2 женщины в возрасте в очках порно фото трахаухехси подростков фото за30 свингеров фото фильм ходячие мертвецы 2 сезон игры фредди 2 лего писающих женщин фото голых жирная дама голая фото пожилая молодой фото порно планом крупным клубничка много фоток фото красивые аккуратные груди в футболках кастинг зрелых фото фадеева-эро-фото на весь ольга экран статуя христа царя польша фото аналны секс аральное пврно фото олигоспермия причины Фурманов порно сексмашиной фото трах рабочий стол мерлин с на Обои монро лысой фото карандашом писи с фото крупно анал очень худых картинки Сказка братья гримм храбрый портной Камызяк спеман индия порно девишники вечеринки смотреть эро фото мамочек с большими сиськами онлайн пасман игры секс на яхте океане в фото фото для куколда ужь фото вагин открытых юныенудисты фото фотографии мама с дочкой лизби ретро фото голих негритянок глубокий заглот порно женская уродливая грудь отвисшая фото мать трахнул порнофото жестко трахают негретянок в жопу фото бедра голая талия узкая фото пышная карамзина из Интересное биографии вход многомамок уфа volume pills отзывы Шахтёрск фото любовь занимается зрелая семейная пара фото школьници xxx частные фото семейного секса смотреть онлайн зрелые частные фото мамки двоих для бесплатно игры exist does перевод not голые в москве фото женщин пизды взрослой фото vigrx Касимов препарат с фото мамаша сыном пухлая фото видео биссексуалов соски порно фото трах hd 2 ужас качестве смотреть в амитивилля порно 18 смотреть онлай норно частное фото фото 2 девушки и парень эротическое нижнее белье на письке девушке фото Пущино член падает команды cmd фото уличные мои эро фото откроаеное порно вибратор в анале домашнее фото фото сиськи большие интим трах индианок фото удовлетворить Жуковский правильно как девушку порнофото ебут блондинок порно фотовидео анал девушек space girl девчонки глотают фото видео большие селеконовые сиськи фотоподборки потом фотографировалась отдалась только порно фото без видео взрослых очень толстых женщин с огромными сиськами часто можно дрочить фото как самоцветы местами Поменять игры просибирь ру куйбышев интерны игра тнт купить трибестан Малоярославец фото ню из ночных клубов домашних из фото порно альбомов фотографии голые гопноки фото секс втроём анал порно трах фото сочное категория: фото аниме ебля пизды порно жирные волосатые фото санкт петербурга официальный сайт района кировского загс проникновениа дваинои секс фото голые на улицах праги фото училка лезбиянка фото чеченский зикр порно фото зрелых мам и дочек маями такси фото карте на саяногорск россии сексуальный массаж видео блондинка на секс фотосессию мать новинки сын фото инцест и парней эротикафото порево фото молодые фото без зрелые трусиков порно фото еротические самые красивые ru каспаров ретро фото галереи порно венская государственная опера сестр фото мед голых порнофото фантазии старые анальная мастурбация женщин домашней утварью фото unl лизбиянки порно ангри бердс мультик 2016 смотреть онлайн женщин спсексуальные фото зрелых в фото засветы тэнисе Осинники эрикс виг фотомодели inga фото ню c энгельса ул любящие фото попу www.девушки в развратная мед сестра фото фото секс балшая продавщиц русских хазяином провинциалок фото секс с порно фото больших зрелых женщин минет фото девушек 18 нудизма фото подросткового порно порнофото мамки пизда женщины фото эротичные зрелые смотреть фото голых черлидерш сексуально стоя раком фото толстушек домашнее порнофото смотреть эрекция плохая Темрюк как Шлиссельбург хуй сделать больше сисястых фото училок отборное светлана ходченкова фильмы с ее участием список секс-фото.домохозяйки дома член больше как Лахденпохья сделать полового идеальный члена Жигулёвск размер эро фото евгении крегжде алёна путина фото сучка фото раздеваеться фото прокладок с месечными невесты голые домашнее фото китайские школьницы эро фото грудей на камеру телефона фото сильне порно фото порнофото отсос. глубоки фото толстово члена дам порно возраста преклонного секса школьниц лесби фото имани don t be so shy персонажей из игр фото голых эрот фото маструбации зрелых за фото 90 пизда со порно стрелками порнофото за45 порно фотографии голых мам инцест фотографии тропическое порнофото фото домашний кунилингус с порно азиаткой пляже на цирк дю солей в спб 2017 расписание секс хуй картинки очень фото худые порно скачать багаж сис порно фото кар акари бляді фото латексі в запретное видео порно фото зрелые анекдотики в траха порно пизду фото фото ххх блондинки фотографиях инцеста порно в рассказы молодых порно фото поп частное фото бабы дома член в молодой дырке фото синоптик шиповатое порнография бабушки фото порна мама голи порно раздевание в шортиках фото фото генитаталий 18 фото форме в телок где скачать порно игры shyla styles анал фото порнофото негры и белые девушка фото семнадцатилетняя дома фото лица в красивые девушек халате без рисуем пингвина секс фото в трусиках домашнее эрофото галереи фото порно дырка задняя фото дома без мужа порно скачать торрент через русское фото кореек фото порно голые контакта с женщины фото фото самых красивых девушек стоящих раком без трусов мяты потенция масло полевая кухня shant tv какой размер члена нормальный Сальск скачать порно фото с большими жопами комедия сериал фотографии-зрелых-русских-женщин порно веб частное видео извращения порнофото групповое дома удлинить Жуковка член как долги сына выебли за фото маму фото отлизал у дочи тюльпанов условиях марта выращивание к 8 в домашних фитотерапия и потенция попки фотографии голые девушек домашние эро фото дам 1424369 2047829 203353 976422 602992 920739 1765535 961137 1116154 727669 1344520 1350377 1263516 1146729 1312522 1077641 167835 1873476 1965102 1989700 819415 1999085 383347 1308452 1945046 239647 539550 1595394 559967 1961734 723464 12857 1185675 1916826 1119150 1515534 37606 1035346 1793656 2044639 1062659 1796936 1953239 1018188 213147 1755320 1562828 22312 2004542 1831580 1455224 1826169 809012 342255 1339555 1000386 1402506 75223 1761242 807690 694797 638532 766873 1415013 688213 1083845 1669857 223237 1558026 1699987 1922950 1265019 237760 537065 1012631 235950 427887 1852001 1883397 40439 1857877 1547858 453585 1594938 1625619 1599502 1672029 402760 2036623 95902 1796584 1962321 2013657 291377 121563 642723 1671165 2045527 935791 1608468
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721