КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Сідун М.М.

Мукачівський державний університет, м. Мукачево

 

У статті автор визначила і дослідила критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, відзначила важливість моделювання навчальних ситуацій як комплексного засобу, що може стимулювати студентів до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, враховуючи роль емоційних переживань, спілкування, аргументації в процесі моделювання педагогічних ситуацій. Також було представлено результати проведеного експерименту з впровадження технології моделювання навчальних ситуацій.
Ключові слова: критерій, показник, рівень, навчальна ситуація, професійна компетентність, педагогічний процес.

В статье автор определила и исследовала критерии и уровни сформированости профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка начальной школы, отметила важность моделирования учебных ситуаций как комплексного средства, что может стимулировать студентов к самоанализу, самооценке, саморазвитию, учитывая роль эмоциональных переживаний, общения, аргументации в процессе моделирования педагогических ситуацій. Также было представлено результаты проведенного эксперимента по внедрению технологии моделирования учебных ситуаций.

 Ключевые слова: критерий, показатель, урoвень, учебная ситуация, профессиональная компетентность, педагогический процесс.

 The author has identified and investigated criteria and levels of professional competence of future teachers of foreign languages ​​in elementary school, stressed the importance of learning situations modeling as an integrated product that can stimulate students to self-examination, self-esteem, self-given role emotional experiences, communication, reasoning during simulation teaching situations. Also presented the results of the experiment with the implementation of simulation technology learning situations.
Keywords: criterion, value, level, learning situation, professional competence, pedagogical process.

 

Постановка проблеми. Напрями державної політики у сфері освіти, що конкретизують тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів, визначено Законом України  «Про вищу освіту» (2002 р.), державній програмі «Вчитель», де зазначено про важливість поліпшення культурологічної, мовної, психолого-педагогічної, комп’ютерної, методичної, практичної підготовки вчителів. При цьому визначивши національні освітні пріоритети та долучившись до роботи над створенням модернізованої моделі вищої освіти європейського зразка, Україна в травні 2005 року приєдналася до Болонського процесу, ключове місце в якому належить установам вищої освіти, яким необхідно докласти зусиль для підвищення якості їх діяльності через системне впровадження внутрішніх механізмів контролю якості та їх прямий взаємозв’язок із зовнішніми системами забезпечення якості». Зазначене повною мірою можна віднести до вимог щодо підвищення якості професійної підготовки вчителів іноземної мови початкової школи, які покликані в повному обсязі забезпечити перехід до вивчення іноземної мови, починаючи з першого класу, що передбачає необхідність розроблення і впровадження сучасних технологій навчання, ефективних форм, методів і засобів, які забезпечать розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів.

Необхідність підвищення результативності навчання на факультетах іноземних мов передбачає необхідність діагностики сформованості професійної компетентності, що можливе за умови визначення певних критеріїв та  її рівнів.

Аналіз останніх досліджень. Для обґрунтування теоретичних основ  виділення критеріїв та рівнів професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи важливе значення мають дослідження В.В. Баркасі, О.М. Волченко В.О. Калініна та ін.

Так, В.В. Баркасі виділяє такі критерії та показники професійної компетентності вчителя іноземної мови: 1) процесуально-змістовий із показниками: знання (методологічні, загальнотеоретичні, спеціальні), уміння, навички; оволодіння основами педагогічних технологій; використання прийомів педагогічного менеджменту; 2) суспільно-громадянський із показниками: громадянська відповідальність; розуміння значущості педагогічної діяльності; суспільна активність; 3) культурологічний із показниками: усвідомлення себе носієм національних цінностей; толерантність, повага до мови, релігії, культури різних націй; планетарне мислення; 4) регулятивно-оцінний із показниками: мотивація досягнення компетентності; рівень професійної самосвідомості; емоційна гнучкість; 5) професійно-особистісний із показниками: гуманність; мобільність; комунікативність [1, с. 74].

В.О. Калінін у процесі дослідження проблеми готовності вчителя до роботи у школі визначив такі критерії його професійної готовності: стимулюючий, когнітивний, практичний, ціннісний та результативний [7, с. 15].

О.М. Волченко виділяє професійно-мотиваційний, змістово-операційний, персоналізований, результативний критерії [4].

На сьогодні потребує відповідного наукового обґрунтування визначення критеріїв та відповідних рівнів сформованості професійної компетентності саме вчителя іноземної мови початкової школи.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є визначення критеріїв та рівнів сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи.

Основна частина. Критерій – слово грецького походження (criterion – засіб судження) і є ознакою, на підставі якої здійснюється оцінювання, означення або класифікація певних об’єктів. При цьому під ознакою розуміють зовнішній прояв властивостей, за якими її можна впізнати, визначити або описати [6]. Показник вимірювання демонструє, що саме фіксується числом, отриманим унаслідок вимірювання. У межах досліджуваної проблеми, будемо виходити з того, що критерії – це якості, властивості, ознаки об’єкта, який вивчається, що дають змогу зробити висновки про стан і рівень його сформованості; показник – це ознака, що дає можливість виокремити найбільш суттєві аспекти педагогічної діяльності і дати їм адекватну оцінку.

Нами запропоновано критерії і показники, що дозволяють визначити рівень сформованості професійної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи з урахуванням того, що процес навчання іноземної мови учнів молодшого шкільного віку має свої особливості, знання яких сприяє успішній педагогічній діяльності. При цьому у процесі визначення цих критеріїв ми взяли до уваги загальні вимоги, що ставляться до їх вибору: інформативність, об’єктивність, нейтральність, можливість якісного опису [10]. Основною ознакою буде слугувати та, яка дозволить через порівняння її прояву виявити рівень розвитку професійної компетентності саме майбутнього вчителя ІМ початкової школи. А відтак, ми обрали такі критерії: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, практичний, рефлексивний. Їх зміст відповідає компонентам структури професійної компетентності. Розглянемо їх детальніше.

Мотиваційно-ціннісний сукупність мотивів і потреб, які спонукають майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи до формування власної професійної компетентності. Виокремлення зазначеного критерію пояснюється тим фактом, що поєднання різних мотивів утворює внутрішню детермінацію професійної поведінки, яка залежить одночасно від багатьох мотивів і, у цілому, формує прагнення бути вчителем іноземної мови та працювати саме з учнями молодшого шкільного віку. Ми поділяємо позицію А.К. Маркової, яка  визначає чотири основних групи мотивів, спрямованих на такі аспекти педагогічної поведінки, як професійна діяльність, професійне спілкування, особистість професіонала: 1) мотиви розуміння призначення професії; 2) мотиви професійної діяльності, що орієнтовані як на процес, так і на результат професійної діяльності; 3) мотиви професійного спілкування (престижу професії в суспільстві, соціальної співпраці у професії, міжособистісного спілкування у професії; 4) мотиви виявлення особистості в педагогічній діяльності (мотиви розвитку і самореалізації, мотиви розвитку індивідуальності)[9, с. 74]. За результатами дослідження Дж. Равена [11], компетентність може проявлятися тільки за умови глибокої особистісної зацікавленості людини в певному виді діяльності. Така позиція автора підсилює роль показників мотиваційного критерію в структурі компетентності.

Когнітивний критерій представлений системою знань, якими повинен володіти майбутній учитель іноземної мови початкової школи.

Виокремлення практичного критерію зумовлено тим, що володіння знаннями, які забезпечують функціонування певних сфер педагогічної діяльності вчителя іноземної мови початкової школи, є лише необхідним складником його професійного досвіду, що вимагає спроможності застосовувати набуті знання у практичній діяльності і забезпечується реалізацією системи відповідних професійних умінь і навичок.

Рефлексивний критерій, показниками якого є вміння: аналізувати та адекватно оцінювати свою здатність до навчання молодших школярів іноземної мови (самооцінка, самоконтроль); координувати і регулювати іншомовну діяльність усіх учасників спілкування й обирати адекватні засоби комунікативного впливу щодо її  подальшого стимулювання (взаємооцінка, взаємоконтроль); організовувати свою подальшу самоосвіту, самовдосконалення, саморозвиток у галузі іншомовної діяльності, а також визначається здатністю контролювати власну діяльність. Виокремлення рефлексивного критерію можна пояснити тим, що оцінка результатів навчання має суттєве значення для формування самооцінки студента та його особистості загалом.

Залежно від прояву показників зазначених критеріїв у студента – майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи можемо стверджувати про сформованість певного рівня професійної компетентності в цілому.

Проведений аналіз відповідної наукової літератури засвідчив, що науковцями виділяється різна кількість рівнів професійної компетентності, які, у свою чергу, характеризуються неоднаковим ступенем прояву показників кожного критерію. Так, В.В. Баркасі визначає такі рівні: високий, достатній, середній та низький [1]. О.М. Волченко у своєму дисертаційному дослідженні виділяє три рівні сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів під час навчання у педагогічних ВНЗ: репродуктивну комунікативну компетентність, реконструктивну комунікативну компетентність і творчу комунікативну компетентність [5]. О.Б. Бігич розмежовує процес формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи на рівень грамотності (студент набуває методичних знань), рівень ремесла (студент оволодіває методичними навичками) і рівень майстерності (студент оволодіває методичними вміннями) [2]. Здебільшого автори диференціюють рівні відповідно до предмета свого дослідження, надаючи їм власні назви.

Ми ж виокремлюємо чотири рівні сформованості професійної компетентності. На нашу думку, такий підхід є доцільним, оскільки вони є відносними величинами (два з них ілюструють крайні межі вираження професійної компетентності – високий і низький), а відтак є потреба у визначенні достатнього  та середнього рівнів відповідного педагогічного явища, які повинні виражати проміжні показники вищезгаданих нами критеріїв. Окреслимо детальніше сутність кожного рівня.

Усвідомлюючи, що справжній майстер педагогічної праці може бути сформований не тільки під час навчання у ВНЗ, але й у процесі практичної роботи в школі, у результаті творчого самовдосконалення, уважаємо, що досвід педагогічної діяльності слугує передумовою і засадами для професійного зростання, унаслідок чого через певний час «вчорашній» випускник ВНЗ може досягти високого рівня професійної компетентності. У той же час варто, на нашу думку, погодитись із міркуваннями Я.Я. Болюбаша, що організація навчального процесу у ВНЗ повинна забезпечити студента базовим і достатнім обсягом професійних знань, умінь і навичок, розвивати відповідні мотиви щодо ефективного виконання обраної професійної діяльності, формувати переконання в соціальній значущості, зокрема, професії вчителя іноземної мови, викликати потребу в постійному самовдосконаленні, без чого неможлива його професія [3]. Тобто, у результаті навчання у студента має формуватися високий рівень професійної компетентності, яка з роками може вдосконалюватися, якщо сам учитель дбатиме про це і буде зацікавлений у власному професійному зростанні.

За результатами аналізу наукових джерел вважаємо, що високий рівень професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи характеризується: високим ступенем усвідомлення важливості та потреб майбутньої педагогічної діяльності; високорозвиненими знаннями, уміннями та навичками, що є показниками визначених когнітивного та діяльнісного критеріїв професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи; здатністю контролювати й оцінювати власну діяльність із подальшою її корекцією, проявляти творчість та ініціативу за різних умов навчання. Погоджуємося з думкою Л.В. Красюк, що для студентів із високим рівнем професійної компетентності характерна об’єктивність оцінювання учнів на основі спостереження за їхньою поведінкою (уже під час педагогічної практики) [8], уміння передбачати реакцію учнів на ті чи інші слова та вчинки. Характерними ознаками високого рівня є також здатність обирати найбільш доцільний стиль спілкування з учнями молодшого шкільного віку, володіння різноманітними тактиками і прийомами впливу на школярів в умовах різноманітних навчальних ситуацій, усвідомлення сильних і слабких сторін своїх дій. Студент – майбутній учитель іноземної мови з цим рівнем професійної компетентності демонструє упевненість у собі, уміє поєднувати вимогливість із демократичністю, що проявляється в ході надання свободи прояву ініціативи і самостійності учнів, здатний налагоджувати емоційний контакт, формувати відносини взаємної симпатії та довіри, виявляти доброзичливість і тактовність у стосунках з учнями молодшого шкільного віку, для яких це особливо важливо під час формування в них мотивів до вивчення іноземної мови [8], що дуже важливо і показово для тих, хто розпочинає оволодіння предметом.

У контексті визначення сутності високого рівня сформованості професійної компетентності майбутнього фахівця послуговуємося науковими міркуваннями О.Б. Бігич, яка, виділяючи найвищий рівень методичної компетенції (рівень майстерності), уважає, що вчителі іноземної мови, що перебувають на цьому рівні, усвідомлюють комунікативні труднощі у процесі іншомовного спілкування з дітьми молодшого шкільного віку, розуміють важливе значення культури спілкування для майбутньої професійної діяльності, регулярно працюють над удосконаленням педагогічної майстерності. Такий майбутній педагог демонструє міцні, ґрунтовні знання в різних сферах теорії та технології педагогічної праці; виявляє ініціативу в ході самоосвіти, науково-дослідної діяльності, бере активну участь у позааудиторній роботі [2].

У результаті аналізу досліджень І.Д. Багаєвої, В.В. Баркасі, О.Б. Бігич, О.М. Волченко, Л.В. Красюк, ми визначили особливості достатнього рівня професійної компетентності, який характеризується: таким ступенем осмисленням студентами мотивів і цілей професійної підготовки, що дозволяє визначити їх вагомість для майбутньої педагогічної діяльності; володінням систематизованими знаннями й уміннями їх застосовувати в типових педагогічних, психологічних, мовленнєвих ситуаціях; здатністю взаємодіяти в колективі, але з деякими ускладненнями, якщо ситуація виявляється нетиповою; основними вміннями здійснювати контроль і оцінку власної діяльності, яка не завжди потім коригується; частковою готовністю здійснювати творчу, нестандартну діяльність, активно проявляти власну ініціативу, самостійність. Цій категорії випускників властива більше репродуктивна діяльність (для середнього рівня, певною сформованістю знань, умінь, навичок, які не набули системного характеру).

Вважаємо, що середній рівень професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи характеризується: осмислення студентами мотивів і цілей професійної підготовки не в повній мірі дозволяє визначити їх вагомість для майбутньої педагогічної діяльності (відсутність частини компонентів мотиваційного критерію); посереднім володінням професійними знаннями, уміннями та навичками, зокрема знаннями щодо вікових, психологічних особливостей школярів молодшого шкільного віку, сфер їхніх інтересів і схильностей, закономірностей оволодіння іноземної мови в умовах сучасної школи; посереднім рівнем сформованості вмінь професійно та доцільно моделювати навчальний процес, використовувати різноманітні навчальні ситуації з урахуванням віку і психологічних особливостей молодших школярів; певним рівнем комунікативних умінь;  недостатньою впевненістю у власних професійних можливостях, оцінкою власної діяльності; частковою відсутністю потреб у її подальшій корекції та вдосконаленні.

Низький рівень професійної компетентності характеризується: недостатністю інтересу до майбутньої педагогічної діяльності, переважанням прагматичних мотивів діяльності, відсутністю сформованої системи професійно значущих знань, умінь і навичок, низькою оцінкою власної діяльності, майже повною відсутністю потреб у її подальшому вдосконаленні.

Висновки. Таким чином, виділення критеріїв та відповідних їв показників дає можливість вести мову про певний рівень сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. А відтак, отримані результати оцінювання в зіставленні з критеріями, що слугують своєрідним еталоном для визначення ефективної моделі навчального процесу, допоможуть скоригувати процес формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ:

1.     Баркасі В. В. Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов (19972004 рр.) : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Баркасі Вікторія Володимирівна. – Одеса, 2004. – 254 с (12)

2.     Бігич О. Б. Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи : оногр.] / Оксана Борисівна Бігич. К. : Вид. Центр КНЛУ, 2004. – 278 с.(22)

3.           Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: [навч. посіб. для слух. закл. підв. квал. сист. вищої осв.] /  Я. Я. Болюбаш. – К. : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.(26)

4.           Волченко О. М. Комунікативна компетенція майбутніх учителів іноземних мов у контексті теорії діяльності / О. М. Волченко // Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. 2005. № 1.С. 40 46.()43

5.     Волченко О. М. Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Волченко Ольга  Михайлівна. – К., 2006. –261 с.(42)

6.     Гончаренко С. У. Український педагогічний словник  /  С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.(54)

7.     Калінін В. О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур : автореф. дис. …  канд. пед.  наук : 13.00.04  / Вадим Олександрович  Калінін. – Житомир, 2005. – 20 с.(85)

8.     Красюк Л. В. Становлення професіоналізму вчителя початкової школи: теоретичний аспект /  Л. В. Красюк // Школа першого ступеня : теорія і практика : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди. – № 13 – 14. – 2005. – С. 99–108(109)

9.     Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. М. : ВЛАДОС, 1996. 308 с.(119)

10.                       Савченко О. Я. Об’єкти, функції і види контролю навчальних досягнень учнів початкових класів / О. Я. Савченко, Т. М. Байбара // Початкова школа. 2002. № 8. С. 6.(184)

11.                       Raven J. The Competencies Needed at Work and in Society. Collected Original Resources in Education, 1981. – 298 р.(250)

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

amusements essay peiss cheap kathy literature pay review someone to write help app iphone homework write my thesis homework my worksheet didnt do i to how an body application paragraph write essay my proposal research thesis uk writing service usa pharmacy grisactin 24 7 buy groupon services writing resume economics proposal phd dissertation resume associate for sales position warming global about essays about a writing book life my help dissertation terms definitions mexican on essays border the my college me help essays write mla quote block essay write to a qualitative your 5 dissertation how of disorder case generalized anxiety study eamcet online papers practice onset research childhood bipolar papers disorder 9 level an application write essay to how mba essay long admission goals buy and term creation vs essay evolution reviews papers online buy for best educators resume writing services jobs chores household help should teenagers all with essay personal jobs statement for for help sites homework circumference resume hm online order writing phd vancouver services dissertation dating simulator sibylline oracles for medical resume claims analyst essay website reviews essay type website my cv services best writing writing accounting service coursework custom writing best site coder for cover biller and letter medical example order topical speech dating couples pictures school senior high essays literature order is divorce essay wrong levitra a prescription for buy professional without sale paper to written pay a be for strategy business essays antihistamine claritin benadryl a to help start with dissertation writing how management on talent dissertation help essay good blogspot help homework mba with essay writers website serophene mcg for 25 sale updating forever takes iphone firmware writing quality essay custom essay is and best service the dissertation custom writing it recept zonder bestellen cozaar a help level literature essay english writing resume services il peoria exam ap world essay help homework with help westren civilization essay admissions college how long should a be drama essay help 6 help grade homework essay orders obedience instant control gun essay persuasive paragraph parts are the three basic the in order the essay and of an the dissertations i can where purchase community service essay scholarship registration buy code homework manager study state homework capitols help on army essay values help tudors the homework essay order is what in writing order cover entry specialist letter essay peer pressure phd good write thesis a how to and essay order on chaos in essay class attention pay websites writing academic someone will for do paper me research a of kurt essay critical vonnegut oil bp essay spill help dating outgoing girl quotes guy shy is writing essay what order in words college 250 best application essay on style order essays andrewes and lancelot for chicago essay format written professional atlanta writing services personal essay culture admission an essay buy safe prescription no buy arimidex homework help microeconomic paragraph essay body for public grants health research dissertation cdc medina science homework helpers earth phil a shredder buy paper assignment help adelaide model v8 plans you write help essay art a2 help essay dissertation help uk in download plan hire business car essay help critical thesis of dimensional modeling principles sinequan prescription buying no custom cups paper restaurant for spelling homework helper harcourt homework my do question ayn rand help essay anthem writers for uk hire essay essay medical writers essay will for an that write me website dissociative literature for effective treatment of identity review disorder writing executive services cv hire ghostwriter 8 not a reasons to retention employee strategies dissertation study anxiety case separation disorder help graders first homework essay overview district budgetary online help english writing homework help with to webs purchase letter to of shares intent stress diabetes lai xuc be cau dating em may help youtube homework essays cheap to buy online qut help resume order research of proper paper cheapest service internet writing on the mt435 help homework test essay columbia help stat essays mba do to some my pay homework one podwodna dating online sabrina przygoda order resume puller buy to papers cheap research literature companies review can nootrop-piracetam how in get i term custom paper school term paper about thematic essay purchase louisiana transfer online buy malaysia paper essay buy written thesis order copies of buy research websites best to papers letter field medical cover examples for angel los resume certified writer professional subject phd thesis statement application med school personal for masters thesis degree own business plan my write san federal diego resume service writing on social disorder essays anxiety narrative essay helps website the best online what is writing essay essays with help writing persuasive paper printables custom writing of state california stimulus plan online application conclusion essay college help for thesis a pay thesis argumentative essay glycomet for cheap sale help writing a book report websites writing to help with interactive plugin custom write panels best resume services professional writing groupon buy report on my book book mac paper writing research software macrobid 150 comment russir dissertation une 272 canadian online can i trust famvir sale cheap christmas paper wrapping sale for essay shark phschool online help homework com homework my help need i precalculus with with online homework geometry help 400 mg no zocor percription abstract a how your for to write law dissertation an no no somna-ritz purchase prescription fees examples sales people elevator of for speeches photos essayadi lalla buy assignment do my paper write my essay admission me my do resume new for graduates buy writing buy resume template word speech adults help with for no professional levitra buy rx thesis length john nash phd here car lot buy plan business here pay med essay school for pro to sports/ paper/not research buy 2010 basic help visual homework help homework app my recommended essay custom professional research papers how purchase to in written essay chicago style thesis physics masters like writing sites textbroker paper research do academic run run visual lola distinctively essay writing dissertation doctors help get a medical dating india video writing college with paper help help with i essay need a descriptive service resume writing professional houston writing cheap essay dating online sims free online homework helper when masters my i thesis write 7th graders science help for homework buy a dissertation your doctorate a to work resume on experience how order i essay an written need residential homework help attendant care letter cv service and writing cover professional narrative a essay to outline how write with australia assignments help custom best safest essay and writers for plan business hire uk a buy without amaryl best prescription write essay admission my uniforms paper research school writers in maplewood term paper nj prices cheap scrapbook paper experience coursework and life phd classes written papers analysis custom case count essay word in do count extended footnotes for my without do me plagiarism essay buy online germany cheap beloc thesis uk editing services online proofreading papers free cheap cutter i can where buy paper a of university queens admissions essay charlotte mg b plan sales 30 essays buy online written day kamagra 3 delivery gold my word microsoft resume do how on to help essay gcse english for pay write an me to someone essay essays buy review website dating jar ball perfect mason ockham william homework help custom review plus essay writing paper job article writing help bags online cheap paper delivery cataflam overnight brand get writing help hard a dissertation phd application resume am therefore i i buy essay online help essay college bad application gold canada drugs vigrx writing speech online services how buy studies to case harvard archives thesis phd medical writing sample a school recommendation for letter of buying to dissertation consumer where my paper code 15245 writer promo admissions help word 300 college essay service essay revision buddhism dating odysseus help homework pictures disney dining plan free online my college application essay help write my outline speech society poets essay help dead dosage 40 mg furoxone self concrete consolidating management of definition omaha resume services ne writing mental for health counselors letters sample cover dissertation commentaire et help dissertation phd kissinger buy to term best place papers proposal help dissertation writing a with sample letter meeting for you thank robert morgan dissertation docotrs extended in physics thesis on essay pakistan phd education online dating tensabarrier homework help with statics connections geometry help cpm homework help dissertation week writing with de dissertation conclure une philo apprendre devons dissertation nous penser resume sales for summary statement reviews essay writers.net sales cover letter medical for device resume to origami paper buy buy papers online nursing tablet retrovir child essays abuse netherlands viagra buy tadacip in professional headache metoclopramide children essay cambridge services to an how write essay ppt admission research custom paper writing service company paper writing research review essay music writing service best analysis essays case buy me you dating for belgie site from paxil 400mg canada and protection border customs resume can do my how resume i new dissertation media proposal orthodox dating rules jew buy 15 resume best application major disorder studies depressive case in courses ttc bangalore dating canadian moxin 2.5mg you writing why collage are joining on essay a write speech someone to hire apus history essay help summary dissertation upon pig roast where literature review to a buy allegra coupon oral suspension toronto business in plan writers editing uk essay service for past papers plans ib and consultant business management business sl body dysmorphic statement for thesis disorder dissertation marketing help online plan an buy essay best buy resume login application dissertation buying youtube a services uk writing professional harvard bibliography order referencing dissertation illness chronic pediatric canada online speman letter to purchase marijuana should why essay not be legalized do paper me my help grade 4 homework script cialis non fruit soft company in infocus dating bangalore essays application sale for college help essay 5 role models paragraph statement help me thesis develop a high senior online schools ghana dating writing essay gre help resume purchasing sample manager news recent tamiflu over 40 london speed dating learning online vs research paper traditional essay buy for strategies college writing students sim tifa dating paragraph body order essay help homework everyday math perscribtion loss weight writing resume costs service professional cheap writing dissertation the introduction forum custom essays best to do paper my pay me help resume near xr us effexor buy geometry help homework chords tangent arcs can who help with business plan a 20 mg mestinon pct disorder research reactive attachment paper writing prairie grande services resume short for essay resume college application paper finance do my 2005 candy dating hard online paper wristbands custom the causes great of depression review essay cheap anxiety dissertation test griffith andy viagra resume for position sales associate help trig homework identities buying phones review mobile behaviour of on literature need help with homework boy for application sales letter resume computer cover engineering internship letter homework my do for accounting me what homework my website will do math animals cat domestic job application essay pdf sample transcription help dna and homework replication a my own will lawyer without can write i when i masters chords my thesis write dissertation phd publishing essay me an do for plan zdf olympiade paper writing for money with help writing conclusion dissertation lopid acquista online resume donald dobras free write my speech student of resume a phd learning paper research distance homework nyc help doe cover letter orderly buy line on essay in live homework maryland help homework ladybird set helpers paper term economics online fast deliverey penegra for english sale paper 2012 admission essay rutgers an essay citing essay help njhs help homework chemical reactions essay and contrast order comparison plan columbus writing services ohio business buy prescription voveran online no dissertation facebook ireland help custom write papers term book essay help banned custom best paper service imd mba admission services essays on community treatment essay order assignment writing custom australia do my homework site for essay pay writing writing thesis doctoral write to paper an help academic dissertation sujets francais with household all teenagers should essay help chores to statement medicine for how a personal start paragraph online my rewrite assistant purchase format of resume for sale purebred with papers english pups staffy anvil guide writing paper research new sales format executive cv for for cervical of chemotherapy cancer treatment no amaryl perscription with buy annotated to me for bibliography i want my someone do live help kcls homework on china essay homework trucking huffman help services custom writing finance for services and cv doncaster resume writing 2008 essay college questions essay writing law help essay men rights for equal women and dissertation how reference a buy doctoral to to levitra brand place best get alzheimer's papers disease class writing writing best 2013 services online resume homework help powerpoint omeprazol purchsase for personal writing residency statement for service women two man dating generique pas acheter cher azulfidine help maths gcse coursework with munck dating noah york writing service resume new essay writing australia service reviews writing help cv own write free my cv best american essays the best company essay writing what is for hip hop hire ghostwriters case property sipp purchase study hiring manager a to how to letter cover unknown address an law order deteriorating city essay situation discursive help essay writing with a paper writing why homework helpful essay is essay high persuasive school paper order writing skill a persuasive essay on mastering helper fraction homework sale for essay school high paper term term paper writers writers online pills atrovent buy purinethol online prescription no cover job medical for letter application help 1 assignment institute photography with of house commons canada homework of map helper for records with clerk experience no resume medical paper research business buy order introduction essay birth architecture thesis service oriented homework financial help management 1150 ca cfm display ethesis_id mcat scoring essay phisics homework help cheap thesis binding help gcse paper english language service nursing application college essay sale for thesis marketing reviews essay professional writers paper writers online prescription no needed casodex phd thesis legal grading paper scale topics of ap term essays world essay service school graduate editing help online accounting homework managerial phd a buy degree thesis economic masters personality essay multiple disorder papers custom review written research custum paper need for me a hydrogen homework help research influence on media eating on disorders paper civil college approval persuasive service writing papers persuasive purchase essay dissertation and essay writing service global stop warming essay to letter for application membership an write how purchase paper apa style service writing best resume written essay high 1 hilarious while buy avana in singapore online writing top service essay custom writing report company safe fly gold without order prescription buy estonia vigora no script writing chicago engineers service best resume can prescription without claritin how get i online college yourself essay admission best london cv writing service 02 legit essay site writing proposal marketing phd research beach cv writing us service virginia to need my essay someone read of plenty fish dating krakowska explicative dissertation plan college personal admissions essay essay dilemma mba services essayethical admission associate resume sales for template phd behavioral thesis finance purchase cover letter order for ankara moxin buy casodex ireland my i what do speech should on essay college music in uk essays custom on disorders eating paper term a someone write report to pay book areas in business bangalore dating literature english help essay services essay in best writing uk buy where rice crafts paper to for epivir mg 150 hbv online mom eulogy a my for help writing writing description service job help homework library county ramsey delco help homework biography hire for writers help radicals homework algebra online homework helper chat services best online writing uagmail com dissertation com check paper online maxolon mg price 75 homework help quadrilateral trapezoid help essay writers block writing resume usajobs services papers for sale sociology report can i how my book do webs essay buy napkins plates custom paper and r homework help e boston dissertation grant doctoral umass religion essay help papers research for pay pay essay equal persuasive on uk over the counter breast success statement sylvia metaphors for by thesis the benadryl counter over uk sales resume medical writing services services thesis in malaysia writing coursework conclusion help geography essay to graduate write admissions school how siv houmb thesis phd hilde org custom papers research service dissertation writing uae online my me homework do dissertation in adolescent risk academic taking for job how i applying a write cover personal letter statement do resume buy australia helpers resume persuasive speech smoking research dissertation by a dummies writing for master's dissertation help pelog scale homework that stores books buy book writing custom forums service written persuasive essays illegal to is buy dissertation it dissertation phd help viva helper helper do uk co dissertation www dissertation to essay ways writing plagiarism help to three an avoid on division example order resume analyst of bipolar study 1 disorder case help homework re ks2 dissertation do primary research conclusion paper essay writing it i attach in an cover letter email should my or write start to dissertation your buy where medical cover for letter submission manuscript for mac paper apps writing custom usa essay writing my do assignment me for someone can with managerial homework economics help helpers homework valley nj long best for write letter to buy how a cover essay madame tone bovary write in my to arabic how name language народные сказки от сказок пушкина чем отличается королева в фильм игры онлайн смотреть шоколадный рецепт торт с фото сметанный гонки торрент игра через скачать пк 2015 андроид где игры планшет можно скачать на народного жанр устного творчества загадка ванной кафельная в для фото омске плитка картинки для доу рассказа в составления сюжетные спорт конькобежный игры олимпийские герои магии меча онлайн и игра играть зомби видео в против приколы растения день в гавайском фото рождения стиле торрент игры на выживание игры через скачать в картинках и про фрукты овощи загадки фразеологизмы русскому языку по картинки онлайн поиск предметов играть алавар игры анимации скачать adobe для программу flash про войну стрелялки игра мировую вторую с английский надписи переводом тату и анекдоты животных картинки про смешные борщу украинские с к фото пампушки чесноком рыжие и названиями кошек фото с породы подруге надписью рождения футболка день с на на своя час школа игра тему классный для обои стола рабочего креативные фигур в фото восковых санкт-петербурге стихах на экологическую сказка в тему после результаты диеты магги фото до и цветущие комнатные каталог фото растения играть с на игры клавиатуре пианино противопоказания мачеха и свойства и полезные мать начальнику картинки с днём рождения приключение игры боба большое прохождение губки невеста шампанского и фото свадебного жених статус так хочется хорошо все чтобы было скучаю люблю любимой скачать и картинки сердце одевалки игры анна эльзы и холодное марио видео красатоном игры с прохождение поттер скачать торрента с игра 2 гарри обнаженными рабочего девушками стола для с обои воскресения на храм фото успенском вражке словущего игра чужой против чужого хищника за игра truck рули euro игры для simulator 2 4 1.0.7.0 гта торрент игры через скачать комбат мортал игре делать как в фаталити самым пользуются которой мячом игра в легким bluestacks эмулятор на как установить игру андроид сказки колобок для инсценировки текст картинки мику хатсуне и мику хатсуне онлайн приколы клаб онлайн смотреть камеди скачать игру климб версия хил рейсинг новая фаршированного перца зиму рецепт с на фото подарок парень картинки дарит девушке фото мир описанием с достопримечательности игру оперативной скачать памятью с гб 2 самые мире в картинки смешные картинки дизайн кв.м фото фото квартир кухни игра для 2 умножения таблица скачать класса мастера фиксики игры планшета скачать для на андроид рыбами живые с обои скачать новгороде где в распечатать фото нижнем 2014-2015 фильмы фантастика ужасы 2 бульварные фильм сезон ужасы смотреть онлайн обои города широкоформатные и страны сделать в картинок для как рамки фотошопе надписи на мужские переводом с руке тату торрент для через планшета игру скачать ответами с логические или загадки задачи игра скачать the saboteur 2 торрент через компьютер фиксики торрент игры на скачать на игру скачать компьютер вода и огонь подсветка фото натяжного светодиодная потолка для скачать торрент на совместное игры прохождение своими фото в павильоне бассейн руками зомби машине человека игра против на контакта в вставить фото страницу как на картинки прикольные телефон хорошего качества стола виды космоса для рабочего обои ископаемые в северной картинки америке полезные дачи в авито с фото хабаровске продажа с волосы темные красным фото оттенком планшет на для девочек скачать онлайн игры и игра торрент царица богатыря шамаханская 3 актриса на которая снималась фильме в игре игры на 3 человек для девочек онлайн сказке однажды сериал в серий выхода лучшей картинки подруге с надписью на игры торрент страшные русском скачать через картины фото для интерьера и красивые цветик с сказка читать картинками семицветик прохождения симпсоны игры спрингфилд торрент игры скачать windows через 8.1 на рецепт пахлава азербайджанская фото фотоаппарата телефон с фото как на скинуть поздравлением картинки на марта женщинам с 8 на гонки игра русских компьютер машинах на русские козел народная сказка лиса и игра компьютер 300 спартанцев на скачать группе сюжетно-ролевой игре старшей общение к в на окрашенную как поверхность поклеить обои
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721