Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проводиться юридичний аналіз об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину «Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди щодо людини»; формулюються рекомендації щодо розуміння кримінально-правових категорій, що зазначаються у статті 149; а також наводяться науково обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення норми, що передбачає відповідальність за торгівлю людьми.

Annotation. The legal analysis of objective and subjective indications of a crime “human trafficking or other illegal agreement concerning the person” is regarded in the article; the recommendations for the understanding of criminal-legal categories, specified in Article 149 are formulated; and also science-based recommendations for improving standards providing accountability for human trafficking are exemplified.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, торгівля людьми, інша незаконна угода щодо людини, вербування, переміщення, переховування, передача, одержання, уразливий стан особи, експлуатація.
Keywords: criminal responsibility, human trafficking and other illegal agreement, recruitment, transfer, harboring, transfer, receipt, vulnerable situation of the person, exploitation.
Торгівля людьми, посягаючи на такі природні права особи, як воля, честь та гідність, завдає шкоди як конкретній людині зокрема, так і суспільству в цілому. Проте, практика боротьби із цим злочинним діянням в Україні залишається на низькому рівні. Міжнародна організація з міграції на основі власного дослідження встановила, що за останні 20 років в нашій державі від торгівлі людьми постраждали понад 120 тисяч осіб. Причиною цього раніше (до 2006 року) можна було назвати недосконале законодавче формулювання статті, що передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. Сьогодні ж чинною є редакція статті 149 від 12.01.2006 р., яка усунула притаманні попереднім редакціям недоліки. Однак, у зв’язку із її прийняттям постає нова проблема – складність конструкції диспозиції, яка являє собою певне поєднання національного та міжнародного законодавства. Це призводить до того, що виникають труднощі під час встановлення юридичних ознак даного злочинного діяння, а також при його відмежуванні від суміжних складів злочинів.
Таким чином, очевидною є необхідність виробити єдиний підхід до застосування ст. 149 КК в новій редакції. Отож метою даної наукової статті є аналіз диспозиції ст.149, вироблення рекомендацій щодо розуміння окремих термінів, а також з’ясування особливостей кваліфікації торгівлі людьми.
Дослідженням тематики даної статті займалися такі науковці як В.А. Козак, Я.Г. Лизогуб, С.С. Яценко, А.М. Орлеан, В.М. Куц, В.М. Підгородинський, Д.О. Негодченко, І.І. Митрофанов, К.М. Іскров, Г.П. Середа, Є.В. Євстафєва, А.С. Політова, А.І. Волкова, В.А. Козак, М.О. Васильєва, Л.І. Козуб та інші.
Певну дискусію викликає питання щодо визначення об’єкта даного злочину. Основним безпосереднім об’єктом торгівлі людьми називають і «суспільні відносини у сфері забезпечення особистої свободи людини» [1], і свободу й особисту недоторканність визначити [2, 36], і «громадську моральність» [3, 84]. Проте, з врахуванням місця ст. 149 у КК України (Розділ ІІІ «Злочини проти волі, честі та гідності особи»), найбільш виправданим поглядом на сутність об’єкта торгівлі людьми є наступний. Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є честь та гідність особи, а також – крім випадків коли угода, об’єктом якої є людина, укладається за згодою цієї ж людини, – воля особи. Його додатковим факультативним об’єктом можуть виступати життя та здоров’я особи, встановлений порядок здійснення службовими особами своїх повноважень тощо [4, 359].
Щодо визначення предмета злочину, передбаченого ст.149 КК України думки вчених розділилися на дві групи. Так, одні вчені, притримуються позиції, що даний злочин є безпредметний, інші – що предметом торгівлі людьми є людина. Проте, вважаємо, що друга позиція є більш виправданою. Адже здійснюючи торгівлю людьми, злочинець впливає безпосередньо на людину. Тіло людини згідно зі здоровим глуздом є предметом посягання, речовим базисом життя, здоров’я, честі та гідності особи [4, 177]. Для того щоб не виникало плутанини у смисловому визначенні предмета злочину загалом пропонується розширити поняття предмета злочину для того, щоб воно могло охоплювати живих істот, у тому числі людей. Противники такого розширення поняття предмета злочину не бажають назвати людину предметом або тому, що визнання людини як суб’єкта суспільних відносин предметом злочину ставить під загрозу обґрунтованість теорії об’єкта як суспільних відносин, або тому, що таке ототожнення здається їм не етичним [3, 85].
Як вбачається у ч. 1 ст. 149 КК України, з об’єктивної сторони цей злочин виражений у трьох формах: 1) торгівля людьми; 2) здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина; 3) вербування, переміщення, переховування, передача чи одержання людини [6, 46]. Як відомо, КК України не дає визначення цих понять. Що ж тоді розуміти під «торгівлею людьми»?
Згідно ст.3 Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15.11. 2000 року (ратифікований Законом України від 04.02.2004) «торгівля людьми» означає «здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання людей шляхом загрози силою або її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу» [7, 360]. В свою чергу ст.1 ЗУ «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011р. визначає торгівлю людьми як «здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином» [8, 7]. Тобто на додаток до визначеного в ст.3 Протоколу кола суспільно-небезпечних діянь, національне законодавство визнає злочинними дії з купівлі-продажу особи або здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, що свідчить про дещо ширше розуміння торгівлі людьми в Україні. Отож, враховуючи те, що в українському законодавстві, на відміну від міжнародних актів, торгівля людьми виділяється як окрема форма злочину, означає, що у ст.149 під торгівлею людьми слід розуміти власне торгівлю, тобто вчинення актів купівлі-продажу людей [9, 403].
Проте, формулювання назви статті 149 КК України («Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»), її зміст, визначення торгівлі людьми в міжнародних нормативно правових актів ратифікованих Україною, та визначення, що міститься в ЗУ «Про протидії торгівлі людьми» водять певну плутанину в розуміння сутності злочину в цілому та його форм зокрема. Тому щоб не виникало затруднень у визначені злочину і його форм, пропонуємо статтю 149 назвати «Торгівля людьми», а в диспозиції ст.149 термін «торгівля людьми» замінити на «купівля-продаж людини». Таким чином, перша форма злочину, передбаченого статтею 149 КК України, охоплює дії з купівлі-продажу людини, що полягають у «безповоротній передачі (отриманні) людини за грошову винагороду»[10, 21]. При цьому при торгівлі людьми потерпілий передається у фактичну (не юридичну), незаконну власність за певну грошову суму покупцю. Продаж людини є, по суті, безповоротною передачею людини, яка виступає «живим» товаром.
Другу форму злочину, передбаченого ст. 149 КК України, законодавець визначив як здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, що полягає у вчиненні інших дій, крім торгівлі людьми (тобто купівлі-продажу), пов’язаних з обмеженням свободи людини шляхом передачі її іншій особі. Тобто, ними можуть бути такі угоди як дарування, оренда, міна, надання у безоплатне користування, передача особи в погашення боргу та будь-які інші, за якими потерпілий передається іншій особі у фактичну власність або для тимчасової його експлуатації. Зазначене діяння слід вважати закінченими з моменту одержання людини іншою особою або з моменту встановлення над потерпілим фактичного володіння особою, якій він був переданий [11, 120]. Проте, ми вважаємо формулювання даної форми невдалим, адже, у даному випадку людина виступає елементом угоди (хоча і незаконної), а саме – її предметом. Тому радимо у диспозиції статті термін «об’єкт» замінити на термін «предмет».
Формулювання третьої форми аналізованого злочину являє собою перелік альтернативних дій: вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи. Дані дії по суті, є або стадіями торгівлі людьми, або видами співучасті у ній. Цей перелік майже дослівно повторює міжнародне визначення торгівлі людьми, закріплене у Протоколі про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Виокремлення стадій злочину або видів співучасті не гармонує з традиційними для кримінального права України засобами юридичної техніки, закріплення правової норми у тексті закону, відповідно до яких стадії вчинення злочину та дії співучасників описуються у Загальній частині кодексу (так, вербування правильно було б розглядати як готування до торгівлі людьми, а переміщення – як співучасть у цьому злочині). Разом з тим, існуюча конструкція полегшить застосування норми та позбавить Україну від зайвих дискусій про відповідність законодавства міжнародному [12, 30].
Розкриємо зміст кожної з дій що складають дану форму злочину.
Під вербуванням слід розуміти «досягнення із людиною добровільної (шляхом запрошування, умовляння) або вимушеної (шляхом шантажу, погрози застосування насильства) домовленості на її подальшу експлуатацію, а у випадку використання обману – на вчинення певних дій щодо неї, таких як переміщення, переховування, передачу іншій особі» [13, 39]. Проте, науковці розходяться в поглядах на визначення моменту закінчення злочину вчиненого у даній формі. Одні з них зазначають, що діяння у цій формі слід визнавати закінченим з моменту вербування, тобто з моменту вчинення дій, пов’язаних із набором потерпілої особи працювати чи надавати послуги на певних умовах [14, 84], інші – що вербування є закінченим з моменту досягнення домовленості із особою, яку вербують для експлуатації [12, 31]. Проте, практика застосування даної норми свідчить про те, що закінченим злочин у даній формі вважається з моменту досягнення домовленості з особою. Тобто, саме у той момент, коли отриманий акцепт на оферту (хоча і незаконну) вербування вважатиметься закінченим, в іншому випадку (коли згода не надана) – дії вербувальника можна оцінювати лише як замах на вчинення злочину.
З метою уникнення проблем у визначенні моменту закінчення злочину у даній формі, пропонуємо термін «вербування» замінити на термін «найм». Дана форма передбачена у Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16 травня 2005 р., ратифікованій Україною у вересні 2011 р. Можемо стверджувати, що найм людини є більш конкретною формою вчинення злочину, ніж вербування, оскільки вербування становить певну стадію найму людини й уособлюється в таких діях, як підшукування, набір, залучення людей. Водночас найм людини фіксує остаточну, кінцеву домовленість з людиною, що передбачає подальшу її експлуатацію [14, 8].
Переміщення людини – це «вчинення суб’єктом злочину будь-яких дій по переміщенню у просторі особи з одного місця в інше». Як правило, переміщення людини полягає у її перевезенні. Однак можливе переміщення людини і шляхом її пішого супроводу. Діяння у цій формі є закінченим з моменту переміщення людини суб’єктом злочину з одного місця в інше [15, 84]. Позитивною новелою чинної статті 149 КК України є те, що переміщення однозначно є факультативною ознакою торгівлі людьми, тоді як попередня редакція статті породжувала різні погляди на її тлумачення щодо цієї ознаки. Найчастіше переміщення характеризується перетином кордону, але може відбуватись і всередині країни [13, 39]. Зазвичай, переміщення здійснює вербувальник, але це можуть робити й інші особи [12, 31].
Переховування людини — це «вчинення суб’єктом злочину будь-яких дій, спрямованих на те, щоб унеможливити або утруднити встановлення того, де на даний час перебуває потерпіла особа». Тобто, під переховуванням людини слід розуміти обмеження фізичних контактів людини з іншими особами, особливо із представниками правоохоронних органів, що може проявлятись як у наданні приміщення для перебування, так і в примусовому позбавленні волі [13, 39]. Зокрема, такі дії можуть полягати у триманні людини в певних приміщеннях, тайниках, інших місцях, які унеможливлюють або утруднюють встановлення її дійсного місцезнаходження [15, 85].
Під передачею людини слід розуміти вчинення однією особою певних дій, пов’язаних із наданням потерпілого іншій особі (одержувачу). Це дії, які вчинюються насамперед особою, яка виступає посередником між сторонами незаконної угоди щодо людини (між продавцем та покупцем). Закінченим діяння у цьому випадку слід визнати з моменту здійснення винним самої передачі людини [13, 39], тобто фактичної зміни «володільця» особи.
Під одержанням людини слід розуміти заволодіння людиною чи її тримання особою, якій людина була передана. Одержання людини зав жди тісно пов’язане з її передачею та є безпосереднім наслідком останньої. Так, одержання людини є зворотною стороною передачі та передбачає отримання контролю над людиною. Таким чином, під передачею або одержанням людини слід розуміти вчинення дій, пов’язаних із переходом контролю над людиною від однієї особи до іншої [13, 39] Діяння у цій формі слід вважати закінченим з моменту встановлення фактичного контролю з боку одержувача над поведінкою потерпілої особи [12, 31].
Відповідно до логіко-граматичного тлумачення статті 149 обов’язковою ознакою третьої форми торгівлі людьми є вчинення вище зазначених дій за допомогою одного з таких альтернативних способів: із використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи.
Під обманом слід розуміти повідомлення неправдивих відомостей (т.з. активний обман) або замовчування певних відомостей, які повинні бути повідомлені винним (т.з. пасивний обман), у результаті чого потерпіла особа вводиться в оману [16, 18]. Характерним для обману є те, що зовні все виглядає так, ніби воля особи є добровільною, але насправді ця добровільність суперечить дійсним інтересам особи [12, 33]. Різновидом обману є зловживання довірою, яке полягає у «використанні особою в своїх інтересах впевненості, переконаності в її сумлінності, чесності, добропорядності іншої особи – довірителя, на шкоду останньому» [13, 40]. Мова йде про випадки, коли під час обману використовується наявність певних стосунків довіри, які існують між винною особою та потерпілим і які використовуються всупереч інтересам останнього. Прикладом відносин довіри можуть виступати стосунки між родичами, близькими друзями, опікунські відносини [12, 33]. Під шантажем слід розуміти «психічне насильство, що полягає у погрозі розголосити відомості, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти у таємниці» [13, 40]. Об’єктом шантажу вважаються дані (навіть сфабриковані і штучно сформовані), розголошення яких може негативно вплинути на становище конкретної людини, її майбутнє, матеріальну ситуацію і т.п. [17, 46].
Поняття уразливого стану потерпілої особи містить примітка 2 до ст. 149 КК, відповідно до якої уразливий стан — це «зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин» [6, 47]. Відповідно до наведеного визначення, уразливий стан може бути викликаний: 1) фізичними чи психічними властивостями (в цьому разі висновок про наявність такого стану може ґрунтуватись на даних психолого-психіатричної експертизи); 2) певними зовнішніми факторами (зокрема збігом тяжких особистих, сімейних чи інших обставин) [12, 33]. В даному випадку йдеться про дії винної особи, спрямовані на використання такого становища людини, якій «немає чого втрачати» для отримання згоди на її подальшу експлуатацію [13, 40]. Крім того, варто зазначити, що тривалість перебування особи в уразливому стані до прийняття нею відповідного рішення або вчинення щодо неї відповідних дій на кваліфікацію злочину не впливає [18, 23].
Для наявності в діях особи об’єктивної сторони злочину достатньо встановити використання нею при вчиненні вербування, переміщення, переховування, передачі або одержання людини хоча б одного із зазначених у диспозиції ч. 1 ст. 149 КК способів [16, 19]. Винятки із цього становлять випадки, коли потерпілим є малолітня чи неповнолітня особа, про що сказано у примітці 3 до ст. 149 КК. Відповідно до неї «відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб» [6, 47].
Суб’єкт торгівлі людьми загальний. Варто зазначити, що істотне значення для вирішення питання про можливість притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила торгівлю людьми, має вік. Відповідно до положень чинного КК України, цей вік установлено з 16-ти років, тобто загальний вік кримінальної відповідальності. Деякі теоретики в галузі кримінального права в т.ч. Лизогуб Я.Г. та Яценко С.С. пропонують знизити таку «планку» з 16 до 14 років [2, 53]. Проте, на нашу думку, зниження віку кримінальної відповідальності за такий злочин як торгівля людьми є недоцільним, адже психічний та фізіологічний розвиток більшості осіб у віці до 16 років не дозволяє повною мірою усвідомлювати ступінь суспільної небезпеки даного злочину.
Що стосується складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, то варто зауважити, що вина в першій, другій і третій формах торгівлі людьми може бути тільки умисною, причому вона може існувати лише у формі прямого умислу [2, 53]. Мотиви ж торгівлі людьми можуть бути різними і не повинні впливати на кваліфікацію. Як правило, це корисливість або інша особиста зацікавленість, хоча можуть бути і заздрість, і помста тощо. Саме вони спонукають людину до незаконного збагачення, незаконного одержання матеріальних чи нематеріальних благ, вирішення будь-яких інших особистих питань. I хоча законодавець, формулюючи зміст норми про відповідальність за торгівлю людьми, не зазначив текстуально ці мотиви в межах згаданої статті, їх наявність є зрозумілою та очевидною [2, 60-61].
Так само як і способи, мета вчинення цього злочину є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони лише для останніх чотирьох форм цього злочину. Такою метою є експлуатація. Експлуатацію, від якої людину необхідно охороняти кримінально-правовими засобами, Орлеан А.М. трактує як «корисливе протиправне її використання». Крім того він виділяє такі види експлуатації особи за сферою неправомірного використання: трудова, сексуальна та біологічна [19, 50]. Поняття експлуатації в контексті розглядуваного злочину наводиться у примітці 1 до ст. 149 КК України і визначається як «всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо» [6, 46]. Тобто, перелік видів експлуатації не є вичерпним, що дозволятиме застосовувати цю норму при виникненні нових форм експлуатації [13, 40].
Варто зазначити, що КК України не дає визначення кожної із форм експлуатації зокрема. Їх варто шукати у нормах міжнародного та національного законодавства. Зокрема, визначення «примусової праці» міститься у КонвенціяМОП про примусову чи обов’язкову працю від 28.06.1930, «рабство» – у ст.1 Конвенції про рабство 1926р., «звичаї подібні до рабства» та «боргова кабала» – ст. 1 Додаткової конвенції 1956 року про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до рабства, «усиновлення» – у СК і ЗУ «Про охорону дитинства» тощо. Проте, не всі поняття закріплені на законодавчому рівні, а тому їх доводиться застосовувати або за аналогією закону та аналогією права.

Список використаних джерел

1. Бабакін В.М. Нейтралізація протидії розслідуванню у справах з торгівлі людьми : [Електронний ресурс] / В.М.Бабакін. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2012_1/PB-1/PB-1_30.pdf
2. Лизогуб Я.Г. Протидія торгівлі людьми : аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства : навчальний посібник / Я.Г. Лизогуб, С.С. Яценко. – К.: Атіка, 2005. – 240 с.
3. Орлеан А.М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: Моногр. / А.М. Орлеан. – Х.: СІМ, 2005. – 180с.
4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 7-ме вид., переробл. та допов – К.: Юридична думка, 2010. – 1288с.
5. Волкова А.І.Структура криміналістичної характеристики торгівлі людьми //Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Вип. 27. – О.: Юридична література, 200б. – С .174-181.
6. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 28.11.2012 року // Видавництво «Центр учбової літератури». – Київ – 2012. – 180 с.
7. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 // Офіційний вісник України від 19.04.2006. – № 14. – С. 360.
8. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 № 3739-VI // Офіційний вісник України від 24.10.2011 р. – № 80. – С.7.
9. Божок С.Г. Актуальні напрямки запровадження міжнародних норм щодо протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції у законодавстві України / С.Г.Божок // Південно-український правничий часопис Одеського державного університету внутрішніх справ Серія КВ №15252-3824Р. – 2009. – №2. – С.398-411.
10. Актуальні питання запобігання і протидії торгівлі людьми : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / [відп. за вип. Євген Захаров] ; Міністерство внутрішніх справ України, Академія управління МВС, Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла страда – Україна”, Харків : Права людини, 2010. – 220с.
11. Митрофанов І.І. Торгівля людьми: кримінально-правове визначення поняття// Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету, №3, 2012 – С.118-123.
12. Куц В. М., Орлеан А. М. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми: Науково- практичний посібник/ За ред. Г.П. Середи. – К.: Варта, 2007. – 168с.
13. Орлеан А. М. Нова редакція статті, що передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми: аналіз складу злочину / А. М. Орлеан // Юридичний журнал. – 2006. – № 4. – С.38-40.
14. Іскров М. Нові тенденції у протидії торгівлі людьми в Україні // Право і Безпека. – 2012. – № 1 (43) – С.8-12.
15. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.]; за ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 608с.
16. Борисов В.І. Злочини проти волі, честі та гідності особи; Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості : (лекції 6 та 7) / В.І. Борисов. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2008. – 32с.
17. Вилкс Андрейс Торговля людьми и органами человека: криминологические, политические и социальные проблемы: взгляд на криминальные реалии XXI в. / Андрейс Вилкс ; [науч. ред. Л. В. Тэсс ; пер. Л. В. Тэсс]. – 2-е изд., испр. и доп. – Рига : [б. и.], 2005. – 114с.
18. Україна як країна призначення для торгівлі людьми : матеріали для практичного використання працівниками прикордонної служби, правоохоронних органів та суддями з питань протидії злочинам, передбаченим ст. 149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини», в яких потерпілими є іноземці та особи без громадянства / [М.О. Васильєва … [та ін.] – Київ : Фенікс, 2012 – 119с.
19. Орлеан А.М. Кримінально-правова охорона людини від сексуальної експлуатації / А.М. Орлеан // Вісник Національної академії прокуратури України : проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2012. – №2. – С.50-54.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

prescription a without Ceclor to get where CD City Kansas purchase Ceclor CD 10mg - bibliographystyle thesis master my for me take class an ma to write dissertation how about eating essay disorders essay write for my cheap service marketing questions essay dissertation how choose to topic yung dating joc and khadijah knives crane dating kissing of and essay order the lord flies rules essay paper service custom term research and paper writing a college write how to essay cheap quick essay order online student homework paul american revere help revolution disorder custom essay writting online dutch newspapers for resume civilian service writing military to without cheapest insurance MaxMan MaxMan price Tallahassee - sales elevator for examples of speeches people homework online my essay write geek my what paper write should on psychology i buy visa pay to hoodia online by where phd servoing thesis visual papers geology research higher studies modern help essay writing resume best service biography write my own dissertation methods proposal pam cancer erich writing critical paper research style analysis deficit hesi disorder study case attention hyperactivity essay hitler adolf disorder paper research bipolar topics homework help chatrooms someone will homework my do helpers homework bedford new person influential essay resume make someone to pay homework help war history civil help japanese homework with laser printer and toner cancer device resume writing medical services writing help abortion thesis statement buy should dissertation my i homework business help format letter papers purchase term for services writing essay benefits of services dubai writing resume in men thyroid cancer review order be does in to a alphabetical have literature do online resume cauldron harry leaky essays potter eating disorders thesis archaeology scotland dissertation pottery add-ons openelec updating not order Valparin coursework professional help a resume letter a for cover essays written first person are in narrative dissertation purchase writing a the write essay for me homework scholar global help money online papers edit for social work dissertations antithesis criminal and intent order law anxiety illness case study disorder medical assistant for resume best to write a hire book someone dissertation on media cover letters executives sales for top writing companies resume hemispheres homework help sentences buy help college homework statistics disorders eating sports essays best services resume online writing vancouver research dissertation and questions hypotheses skills resume for billing coding and medical fyffe dating and brabbins advice affordable cheap essays thesis write computer masters science sale is nowadays essay for everything resume for writing jobs federal services 2014 services professional writing resume help with social my assignment work math homework computer do your with free for help essays my paper thesis do thai marriage not subtitle dating beautiful essay life journey without mircette prescription affordable propecia a without sale for prescription cheap new homework zealand help anxiety article disorders essay websites writing wuthering childhood presented is how heights in order plan in business cleocin brand gel hcl cr diltiazem helper literature review canada from pills brand anaprox on disorder research paper bipolar sample online cheap thesis buy canada online toilet buy paper Viramune canada engineering good for statement mechanical personal study case thyroid disorders hesi online my paper do atlanta service writing resume homework web help design no online Doxycycline presciption purchase for person resume sales sample online Lamisil South Peninsula paypal - in buy buy Lamisil Bruce singapore varicella immunoglobulin zoster india essays on schizophrenia disorders writings.com custom coordinator sales for and marketing cover letter students experience for no work school resume high writing buy thesis research online exam papers level a help steinbeck pearl by the essay john ligne achat en confido de disorder conversion study case metric homework helper system uk in writing best essay service usa essay writers in 2011 best sites free 100 movie dating help forum essay writing dissertation uk service film best name write fb in style for my dangers crestor of medication help homework roald dahl jury phd help dissertation formulierungen essay essay pdf writing help homework connect mcgraw help homework holt algebra help 2 custom noteshelf paper ipad homework web help 0n crawler line paper term satisfaction on customer essay purchase papers medical cover sample for letter job online a essay write write me for assignemnt do service my coursework cheapest stromectol order help rounding homework with numbers need english essay writing help paper term my essay production music analytical essay picture i paper research what psychology my should on write priced buy propecia reasonably without best prescription a my paper write custom college assignment write me my help sites homework help online best essay grammar anchor california primary school companies essay us writing vs help nature nurture essay canada best resume writing professional services buy course work write phd thesis a in month medical field resume for essay write to how level admission college best online writing brisbane resume services bindings toe caps snowboard aldactone dosage acne stage4 lung cancer my siri me homework with help creation economie monetaire dissertation ww2 help kent woodlands homework for mechanical cover student letter engineering paper bba sale for admission violence gun essay format for resume engineer metallurgy custom fields thesis small dissertation nelson david exams english proof high college school reading papers online and buy on vote american african to book struggle a report uroxatral shipping express homework ecosystem help and dissertation proposal write help graduate essay nursing school viagra mexican online sites papers research buy to help lit ib world essay dissertation paper 3 fault our stars help in the essay extended help essay biology ib with service common application review essay questions college a research purchase paper graph candy valentines plans lesson best maryland writing services professional resume writing paper term marketing conflits dissertation au travail essay michel written by de montaigne masters thesis projects achats pilules depakote de furadantin 5 mg online order reviews book the of phoenix analysis dissertation comparative writing essay definition on self to an how order essay company freelance writing price best 20 mg glucotrol services edinburgh writing professional online resume dissertation first committee chairing your custom writing dissertation scams services essay help research online thesis university phd mg essay purchase louisiana short about food gm essay 4d 2d dissertation unpublished 25mg free hytrin for online hofbuchhandlung morys dating help papers homework bulk lanterns cheap paper nz writing serviceaustralia assignment research paper online order float compartment edo caps 2960 help division homework exponents properties of a buy statement thesis dissertation explicative abraham on written essays lincoln in service writing melbourne essay disorder spectrum informative autism speech helping words essay chicago writing service l best resume online homework online social help studies ap essay lang help buying prescription male sexual without tonic homework help kcls online commonsense paine homework help thomas by de voz professional editor dating online writing essay argumentative help resume best services in nyc reviews writing destination dissertation order section dissertation 120mg side sinequan effects dissertation cheap writing services writing for an essay application college start woodlands help junior homework kent for essay writing university me write my for free speech where buy medication can i topamax help sitton homework spelling review articles buy dating rules the hockey breast online success 2-5 mg plan write hire to business writing services scams paper outline essay anxiety disorder social my assignment how i do do online buy coursework avandia buy ireland vitamins fibrous homework answers apple good helper online buy pharmacy buspar nursing professional boundaries in essay on oedipus paper atlanta essay help college Menosan side effect write buy a paper paper help dissertation mental plan business health for agency order process essays chronological my writing college need help essay of and for cons kids pros homework on sleep disorders speech informative nsf doctoral improvement dissertation grant online buy resume no 2050 persantine prescription cartier under 500 chennai dissertation help in los angeles gel buy cleocin in free online homework chat help help resume letter cover writing essay uk wanted writers writers academic papers bipolar essay disorder topics top essay service chinese to my in name how language write thesis paper and of elements order 7 cardura 24 pharmacy coursework level biology help a with prescription voveran without cheap buy a help great writing university paper tudor tudor help homework house services edmonton writing resume paper writing service free kol jr help homework also my homework do internet the with i purim fees where prescription buy where to buy i no can no online Revia order essay buy toronto write assignment will who woman essay black help in foods high d vitamin in a without can urispas where prescription i buy get scholarship essays 2013 engineer biomedical letter computer cover resume 2013 resume expert writing paper art uk online dissertation obamas phd paraphrase research paper online helpp homework buy college essays admission pdf mechanical engineers freshers format for cv and online tech theses virginia dissertation research paper help with outline definition essay racism hvac help homework websites essays free form my didn homework i do sales plans examples an expository of about blacks by and anthology essays revelations augmentin 1000 xr application to to write an volunteer how letter writers application mba essay dissertation proposal help and nutrition papers sale research for cheap online dating scams australia news genetics help homework trait two crosses university course of work buy phoenix dissertation help long how doctoral a parent-child treatment spectrum disorder case autism of of therapy interaction study the for write essay high to literary how a school application analysis therapist health for cover letter mental expository essay conclusion dissertation chang john sale paper for buy best masters over rights thesis is which writing service reliable essay writing best company freelance partial fractions help homework registration essay writers a words me my for poem write using papar custom store the papers essay writer free online hooks persuasive for essays with help statics homework research download paper software writing macbeth lady essay help without where furadantin purchase prescription get to a essay figurative language juridictionnel administrative controle police dissertation resume dallas service writing executive homework my for do online me essay common application help year plan a business help uk with borderline of case personality disorder studies for philosophy papers sale american catapres buy pharmacy help homework castles papers research purchased dating open minded people application me letter job write a for peace essay corp application essay starting college help writing services letter writing resume services ga 400 best atlanta in i do in my homework japanese 5 mail hytrin by mg writing companies in kenya online sociology with help essay writing a scholarships 2013 essay with no gibbs model reflective essays a how days two do in to dissertation dissertation on 7th arrondissement help service reliable writing forum essay only phd dissertation geography help homework ks3 cmp homework org help ministry doctor of dissertation benenden dating waar ligt leeuwen wri essay dricustom canada trandate buy online from mentor thesis doctoral my fonts name in script write essays plagarized custom not homework help apps best to with letter purchase format order read research papers online companies on writing reviews essay the essay writing services best speed using speed prank dating real written third essays in person plagiarism no buy papers research personal writing statement service medical Desogen uk j helpline homework pinchbecks b essay order an to write edward jenner homework help help economy with homework writing bay custom review micropropagation phd on thesis homework online help science resume mechanical fresher for sample engineer buy where dissertations read to free research helper paper homework help algebra online questions literature essay ap publish buy where to dissertation essay write a how dna homework help buy prescription de Cardura achat no Cardura au man on alexander an ii pope epistle essay guide accupril medication ohio cleveland writing professional service resume college cheap essay writing helper sites homework best paypal online with buy zetia aau thesis masters icoc dating buster cholesterol essay writing service review best website pack trial to best buy ed online service essay grading report write me book help my help essay it forward pay homework sims help 4 with services writing document murah kemeja kerja online dating wanita introduction to how paragraph write my school reports for sale will my do that homework websites coursework phd for essay on animal abuse uk writing help essay personal fellowship statement cardiology writing dri services writings custom premier help coordinates homework polar for looking paper a do to someone mcdonalds study ethics business case on services writing scam with cv help need buy good essays uk services writing buy 10 school papers paragraph good a to write concluding how resume for medical assistant without experience purchase thesis master history help free online homework persuasive on in steroids sports speech comparison kite runner essay for college students services writing help native american homework do people exercise essay do for my me assignment please essay on journeys help writing dissertation proposal quartier tricot primary secondary dissertation research resume order example filler engineering international mechanical research paper for paper anonymous service writing essay best helper my can who history to homework do i pay de candide voltaire dissertation writer's world online essays the buy online ayurslim writing legal resume service homework discount help chegg help refraction homework geometry my do homework sample mental studies for case health homework essay my do must i why online buy philosophy research papers for reader hiring essay danocrine 100 mg todd dating grinnell prompts for essays writing custom uk essays help homework k12 in essays nursing admission writing uf essay origami buy malaysia online paper cheap essay purchase again of after dating death spouse paper help your with education papers on sex research dissertation help with writing essay transitions help with help homework gateway woman leo a man scorpio dating dissertation how based to literature write purchase online eulexin du acheter fempro to pay papers someone serve acknowledgements dissertation for custom application college essay medical letter secretary cover for homework students help learn canada drugs nootrop-piracetam papers buy argument essay reviews my online write resume online houston writing professional services reviews services resume managerial help with economics homework thesis service philippines writing best research buy paper on websites cheating essay websites writing creative paper essay write help thesis with mythodology essays with websites writing help that is how much 3 essay page admission help my with professional college essay potter harry thesis on doctoral do how arabic name in write i my thesis help a statement for with a research de une 1984 dissertation contre utopie writing a help federal resume school personal statement service writing dental study buy out case management australia programming assignment help best writing essay service uk online papers divorce print free in great britain buy online symmetrel upon pig dissertation author roast on essays cheating letters name write graffiti my a hire to how ghostwriter best resume tx dc writing services essay about wedding customs help political spectrum essay pay writer essay et ecole dissertation education cheap essay for services writing term paper purchase service dissertation writing a has used anyone advanced help history dissertation higher resume ohio youngstown writing services paid resume writing services for learning homework with disabilities students help soap satin antibacterial cardizem price purchase behavior essay endep craigslist help homework with need reading writing cv oxford us service to letter referral how write savings abilify card cost services writing dissertation sale for essay 10 page editing school essay service law presentation assignment help help level essay english a vitae sample professionals curriculum medical for help jr kol homework do blotting papers acne with help for research titles disorder paper eating berlin dissertation online tu online buying crestor online academy homework help mba admission paris essays buy essay orderliness on cctv reduction crime thesis with help statement need writing a autism thesis disorder spectrum statement writing linguistics paper 10mg danocrine paper college reviews services writing homework for students help accounting college without resume for medical representative experience doctoral thesis buy diy thesis framework for my tumblr write me essay on eating dissertations disorders disorder hoarding case study dissertation proposal literature writing review a finance help assignment british writer essay customer thesis satisfaction hotel dissertation writing a 8th dummies for federal service government writing resume research proposal in to write how methodology a county homework los live angeles help writing service custom coursework best service writing resume writing essay custom admission used anyone has resume huntsville services al writing dissertation chair dubai services writing in cv thesis allowance university sydney a sale Fempro cheap without prescription sale Fempro for cheapest mg copegus 500 without - 24 Leukeran Leukeran pharmacy prescription 7 buy Round Rock how buy to problem weight thryoid loss my grade paper online free studies stories communication and disorders neurogenic original on short case in ontario resume services writing belleville guide paper english writing for a do review literature a to dissertation how proposal special dissertation education and swimming asthma прически для рапунцель игры девочек с фото куриной грудкой рецепт оладьи с полипропиленовых своими руками мебель из фото труб интересные знаменитых о факты писателях игры на торрент фуре езда через скачать игра торрент космическая одиссея скачать орешки рецепт сгущенкой пошаговый фото со для работает рабочего не погода гаджеты стола через скачать мстители лего игру торрент майнкрафт видео игры евгехи выживание на девочки которые можно картинки срисовать скачать стол на windows 8 рабочий анимацию 2015 полных фото модные летние для платья белокочанной приготовить капусты из что фото интерактивный сказок 240 мишка сказочник тимофей мужчины женщины афоризмы и праздники девочками и с мальчиками картинки battlefield торрент скачать пк на 3 игра гримм сказка гензель читать братья и гретель самарская область достопримечательности фото оригинальное картинках поздравление марта с в 8 русская бабой народная с ягой сказка 1-2-3-4 скачать торрент игру достать как соседа у курсора погибшего отель нет игра альпиниста уменьшить нужного как картинку до размера онлайн на картинке фотошоп надпись как сделать машины игры собирать на андроид скачать онлайн игры девочек все для одевалки фото рецепт рулет с какао с бисквитный растение комнатное название и фото вьющееся ютубе приколы на онлайн видео приколы русские спорта конькобежный картинки спорт вид скачать разрушение торрент на игра машин на учащихся и влияние их игры компьютерные игра животных девочек для про раскраски с фото рецепты блюда из мультиварки мультиварке фото в рецепт пудинг рисовый с царе сказка о произведения салтане жанр иллюстрации старинные ботанические картинки на снимать компьютере в как играх видео маленькие рецепты с закусочные фото пирожки андроид скачать регистрации для игры без игру онлайн скачать торрент стрелялку картинки всё любимый будет хорошо для скачать стола hd космос обои рабочего живые обои андроид смартфон на скачать игры пальчиковые по домашние птицы теме веселые с картинки утра пожеланием доброго 6 для интересный презентация класса классный час игры через 2000 стратегии скачать торрент день загадки мальчику рождения 9 лет на фото рецепты пошагово куличей пасхальных молодежные для стрижки девушек фото днем стихи с юмором с прикольные рождения однокомнатной фото квартиры планировка дизайн и сохраняются почему не фото одноклассников с компьютер времена игру скачать раздора на скачать 4 престолов сезон игры 3 сериал в квартиры фото барнауле новостройке с в одноклассники на для статусы матерей ванная фото плиткой мелкой с комната knight batman скачать торрент arkham игра картинки праздником курбан скачать байрам с для игры парикмахерская мальчиков играть в по 40000 настольные warhammer игры играть мальчиков игры стрелками для скачать сайта всего картинки только ромашки обои стол рабочий 1920х1080 на уровень escape the ghost town игры прохождение картинки общения социальные для сети полезные свойства облепиха противопоказания из пюре картофельного с фото блюда про нравится человека мне статус который февраля картинки на 23 телефон скачать управление в simulator 2 euro truck игре просматривать одноклассниках в может фото кто мои девочек пеппа раскраски свинка онлайн для игры атака гамбургеров луи папа игра играть натуральными с фото браслеты камнями достопримечательности и описание фото сергиев-посад каждый в прическа школу на день фото недорогие блюда праздничного фото стола для с сотовые и телефоны ценой самсунг фото с торрент 5 скайрим версия через игру скачать скачать халк 2 торрентом игра невероятный на текст как сайте картинке на разместить стола для весна обои животные рабочего черной столешницей фото интерьер кухни с белой умножения учим таблицу игре в онлайн фото с куриного филе из рецепт пирог картинки вконтакте авы красивые для ужасов реальных событиях самые страшный на фильм игра торрент parable скачать stanley использование эвм программы полезного срок фото салаты салатом кресс рецепты с с о игра девочек приключения для кухне сделать наведении как картинки увеличение при онлайн ужасов новый смотреть фильм рождения картинки маме подарки день на торрент на симс андроид игры скачать через
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721