Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проводиться юридичний аналіз об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину «Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди щодо людини»; формулюються рекомендації щодо розуміння кримінально-правових категорій, що зазначаються у статті 149; а також наводяться науково обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення норми, що передбачає відповідальність за торгівлю людьми.

Annotation. The legal analysis of objective and subjective indications of a crime “human trafficking or other illegal agreement concerning the person” is regarded in the article; the recommendations for the understanding of criminal-legal categories, specified in Article 149 are formulated; and also science-based recommendations for improving standards providing accountability for human trafficking are exemplified.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, торгівля людьми, інша незаконна угода щодо людини, вербування, переміщення, переховування, передача, одержання, уразливий стан особи, експлуатація.
Keywords: criminal responsibility, human trafficking and other illegal agreement, recruitment, transfer, harboring, transfer, receipt, vulnerable situation of the person, exploitation.
Торгівля людьми, посягаючи на такі природні права особи, як воля, честь та гідність, завдає шкоди як конкретній людині зокрема, так і суспільству в цілому. Проте, практика боротьби із цим злочинним діянням в Україні залишається на низькому рівні. Міжнародна організація з міграції на основі власного дослідження встановила, що за останні 20 років в нашій державі від торгівлі людьми постраждали понад 120 тисяч осіб. Причиною цього раніше (до 2006 року) можна було назвати недосконале законодавче формулювання статті, що передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. Сьогодні ж чинною є редакція статті 149 від 12.01.2006 р., яка усунула притаманні попереднім редакціям недоліки. Однак, у зв’язку із її прийняттям постає нова проблема – складність конструкції диспозиції, яка являє собою певне поєднання національного та міжнародного законодавства. Це призводить до того, що виникають труднощі під час встановлення юридичних ознак даного злочинного діяння, а також при його відмежуванні від суміжних складів злочинів.
Таким чином, очевидною є необхідність виробити єдиний підхід до застосування ст. 149 КК в новій редакції. Отож метою даної наукової статті є аналіз диспозиції ст.149, вироблення рекомендацій щодо розуміння окремих термінів, а також з’ясування особливостей кваліфікації торгівлі людьми.
Дослідженням тематики даної статті займалися такі науковці як В.А. Козак, Я.Г. Лизогуб, С.С. Яценко, А.М. Орлеан, В.М. Куц, В.М. Підгородинський, Д.О. Негодченко, І.І. Митрофанов, К.М. Іскров, Г.П. Середа, Є.В. Євстафєва, А.С. Політова, А.І. Волкова, В.А. Козак, М.О. Васильєва, Л.І. Козуб та інші.
Певну дискусію викликає питання щодо визначення об’єкта даного злочину. Основним безпосереднім об’єктом торгівлі людьми називають і «суспільні відносини у сфері забезпечення особистої свободи людини» [1], і свободу й особисту недоторканність визначити [2, 36], і «громадську моральність» [3, 84]. Проте, з врахуванням місця ст. 149 у КК України (Розділ ІІІ «Злочини проти волі, честі та гідності особи»), найбільш виправданим поглядом на сутність об’єкта торгівлі людьми є наступний. Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є честь та гідність особи, а також – крім випадків коли угода, об’єктом якої є людина, укладається за згодою цієї ж людини, – воля особи. Його додатковим факультативним об’єктом можуть виступати життя та здоров’я особи, встановлений порядок здійснення службовими особами своїх повноважень тощо [4, 359].
Щодо визначення предмета злочину, передбаченого ст.149 КК України думки вчених розділилися на дві групи. Так, одні вчені, притримуються позиції, що даний злочин є безпредметний, інші – що предметом торгівлі людьми є людина. Проте, вважаємо, що друга позиція є більш виправданою. Адже здійснюючи торгівлю людьми, злочинець впливає безпосередньо на людину. Тіло людини згідно зі здоровим глуздом є предметом посягання, речовим базисом життя, здоров’я, честі та гідності особи [4, 177]. Для того щоб не виникало плутанини у смисловому визначенні предмета злочину загалом пропонується розширити поняття предмета злочину для того, щоб воно могло охоплювати живих істот, у тому числі людей. Противники такого розширення поняття предмета злочину не бажають назвати людину предметом або тому, що визнання людини як суб’єкта суспільних відносин предметом злочину ставить під загрозу обґрунтованість теорії об’єкта як суспільних відносин, або тому, що таке ототожнення здається їм не етичним [3, 85].
Як вбачається у ч. 1 ст. 149 КК України, з об’єктивної сторони цей злочин виражений у трьох формах: 1) торгівля людьми; 2) здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина; 3) вербування, переміщення, переховування, передача чи одержання людини [6, 46]. Як відомо, КК України не дає визначення цих понять. Що ж тоді розуміти під «торгівлею людьми»?
Згідно ст.3 Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15.11. 2000 року (ратифікований Законом України від 04.02.2004) «торгівля людьми» означає «здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання людей шляхом загрози силою або її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу» [7, 360]. В свою чергу ст.1 ЗУ «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011р. визначає торгівлю людьми як «здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином» [8, 7]. Тобто на додаток до визначеного в ст.3 Протоколу кола суспільно-небезпечних діянь, національне законодавство визнає злочинними дії з купівлі-продажу особи або здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, що свідчить про дещо ширше розуміння торгівлі людьми в Україні. Отож, враховуючи те, що в українському законодавстві, на відміну від міжнародних актів, торгівля людьми виділяється як окрема форма злочину, означає, що у ст.149 під торгівлею людьми слід розуміти власне торгівлю, тобто вчинення актів купівлі-продажу людей [9, 403].
Проте, формулювання назви статті 149 КК України («Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»), її зміст, визначення торгівлі людьми в міжнародних нормативно правових актів ратифікованих Україною, та визначення, що міститься в ЗУ «Про протидії торгівлі людьми» водять певну плутанину в розуміння сутності злочину в цілому та його форм зокрема. Тому щоб не виникало затруднень у визначені злочину і його форм, пропонуємо статтю 149 назвати «Торгівля людьми», а в диспозиції ст.149 термін «торгівля людьми» замінити на «купівля-продаж людини». Таким чином, перша форма злочину, передбаченого статтею 149 КК України, охоплює дії з купівлі-продажу людини, що полягають у «безповоротній передачі (отриманні) людини за грошову винагороду»[10, 21]. При цьому при торгівлі людьми потерпілий передається у фактичну (не юридичну), незаконну власність за певну грошову суму покупцю. Продаж людини є, по суті, безповоротною передачею людини, яка виступає «живим» товаром.
Другу форму злочину, передбаченого ст. 149 КК України, законодавець визначив як здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, що полягає у вчиненні інших дій, крім торгівлі людьми (тобто купівлі-продажу), пов’язаних з обмеженням свободи людини шляхом передачі її іншій особі. Тобто, ними можуть бути такі угоди як дарування, оренда, міна, надання у безоплатне користування, передача особи в погашення боргу та будь-які інші, за якими потерпілий передається іншій особі у фактичну власність або для тимчасової його експлуатації. Зазначене діяння слід вважати закінченими з моменту одержання людини іншою особою або з моменту встановлення над потерпілим фактичного володіння особою, якій він був переданий [11, 120]. Проте, ми вважаємо формулювання даної форми невдалим, адже, у даному випадку людина виступає елементом угоди (хоча і незаконної), а саме – її предметом. Тому радимо у диспозиції статті термін «об’єкт» замінити на термін «предмет».
Формулювання третьої форми аналізованого злочину являє собою перелік альтернативних дій: вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи. Дані дії по суті, є або стадіями торгівлі людьми, або видами співучасті у ній. Цей перелік майже дослівно повторює міжнародне визначення торгівлі людьми, закріплене у Протоколі про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Виокремлення стадій злочину або видів співучасті не гармонує з традиційними для кримінального права України засобами юридичної техніки, закріплення правової норми у тексті закону, відповідно до яких стадії вчинення злочину та дії співучасників описуються у Загальній частині кодексу (так, вербування правильно було б розглядати як готування до торгівлі людьми, а переміщення – як співучасть у цьому злочині). Разом з тим, існуюча конструкція полегшить застосування норми та позбавить Україну від зайвих дискусій про відповідність законодавства міжнародному [12, 30].
Розкриємо зміст кожної з дій що складають дану форму злочину.
Під вербуванням слід розуміти «досягнення із людиною добровільної (шляхом запрошування, умовляння) або вимушеної (шляхом шантажу, погрози застосування насильства) домовленості на її подальшу експлуатацію, а у випадку використання обману – на вчинення певних дій щодо неї, таких як переміщення, переховування, передачу іншій особі» [13, 39]. Проте, науковці розходяться в поглядах на визначення моменту закінчення злочину вчиненого у даній формі. Одні з них зазначають, що діяння у цій формі слід визнавати закінченим з моменту вербування, тобто з моменту вчинення дій, пов’язаних із набором потерпілої особи працювати чи надавати послуги на певних умовах [14, 84], інші – що вербування є закінченим з моменту досягнення домовленості із особою, яку вербують для експлуатації [12, 31]. Проте, практика застосування даної норми свідчить про те, що закінченим злочин у даній формі вважається з моменту досягнення домовленості з особою. Тобто, саме у той момент, коли отриманий акцепт на оферту (хоча і незаконну) вербування вважатиметься закінченим, в іншому випадку (коли згода не надана) – дії вербувальника можна оцінювати лише як замах на вчинення злочину.
З метою уникнення проблем у визначенні моменту закінчення злочину у даній формі, пропонуємо термін «вербування» замінити на термін «найм». Дана форма передбачена у Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16 травня 2005 р., ратифікованій Україною у вересні 2011 р. Можемо стверджувати, що найм людини є більш конкретною формою вчинення злочину, ніж вербування, оскільки вербування становить певну стадію найму людини й уособлюється в таких діях, як підшукування, набір, залучення людей. Водночас найм людини фіксує остаточну, кінцеву домовленість з людиною, що передбачає подальшу її експлуатацію [14, 8].
Переміщення людини – це «вчинення суб’єктом злочину будь-яких дій по переміщенню у просторі особи з одного місця в інше». Як правило, переміщення людини полягає у її перевезенні. Однак можливе переміщення людини і шляхом її пішого супроводу. Діяння у цій формі є закінченим з моменту переміщення людини суб’єктом злочину з одного місця в інше [15, 84]. Позитивною новелою чинної статті 149 КК України є те, що переміщення однозначно є факультативною ознакою торгівлі людьми, тоді як попередня редакція статті породжувала різні погляди на її тлумачення щодо цієї ознаки. Найчастіше переміщення характеризується перетином кордону, але може відбуватись і всередині країни [13, 39]. Зазвичай, переміщення здійснює вербувальник, але це можуть робити й інші особи [12, 31].
Переховування людини — це «вчинення суб’єктом злочину будь-яких дій, спрямованих на те, щоб унеможливити або утруднити встановлення того, де на даний час перебуває потерпіла особа». Тобто, під переховуванням людини слід розуміти обмеження фізичних контактів людини з іншими особами, особливо із представниками правоохоронних органів, що може проявлятись як у наданні приміщення для перебування, так і в примусовому позбавленні волі [13, 39]. Зокрема, такі дії можуть полягати у триманні людини в певних приміщеннях, тайниках, інших місцях, які унеможливлюють або утруднюють встановлення її дійсного місцезнаходження [15, 85].
Під передачею людини слід розуміти вчинення однією особою певних дій, пов’язаних із наданням потерпілого іншій особі (одержувачу). Це дії, які вчинюються насамперед особою, яка виступає посередником між сторонами незаконної угоди щодо людини (між продавцем та покупцем). Закінченим діяння у цьому випадку слід визнати з моменту здійснення винним самої передачі людини [13, 39], тобто фактичної зміни «володільця» особи.
Під одержанням людини слід розуміти заволодіння людиною чи її тримання особою, якій людина була передана. Одержання людини зав жди тісно пов’язане з її передачею та є безпосереднім наслідком останньої. Так, одержання людини є зворотною стороною передачі та передбачає отримання контролю над людиною. Таким чином, під передачею або одержанням людини слід розуміти вчинення дій, пов’язаних із переходом контролю над людиною від однієї особи до іншої [13, 39] Діяння у цій формі слід вважати закінченим з моменту встановлення фактичного контролю з боку одержувача над поведінкою потерпілої особи [12, 31].
Відповідно до логіко-граматичного тлумачення статті 149 обов’язковою ознакою третьої форми торгівлі людьми є вчинення вище зазначених дій за допомогою одного з таких альтернативних способів: із використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи.
Під обманом слід розуміти повідомлення неправдивих відомостей (т.з. активний обман) або замовчування певних відомостей, які повинні бути повідомлені винним (т.з. пасивний обман), у результаті чого потерпіла особа вводиться в оману [16, 18]. Характерним для обману є те, що зовні все виглядає так, ніби воля особи є добровільною, але насправді ця добровільність суперечить дійсним інтересам особи [12, 33]. Різновидом обману є зловживання довірою, яке полягає у «використанні особою в своїх інтересах впевненості, переконаності в її сумлінності, чесності, добропорядності іншої особи – довірителя, на шкоду останньому» [13, 40]. Мова йде про випадки, коли під час обману використовується наявність певних стосунків довіри, які існують між винною особою та потерпілим і які використовуються всупереч інтересам останнього. Прикладом відносин довіри можуть виступати стосунки між родичами, близькими друзями, опікунські відносини [12, 33]. Під шантажем слід розуміти «психічне насильство, що полягає у погрозі розголосити відомості, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти у таємниці» [13, 40]. Об’єктом шантажу вважаються дані (навіть сфабриковані і штучно сформовані), розголошення яких може негативно вплинути на становище конкретної людини, її майбутнє, матеріальну ситуацію і т.п. [17, 46].
Поняття уразливого стану потерпілої особи містить примітка 2 до ст. 149 КК, відповідно до якої уразливий стан — це «зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин» [6, 47]. Відповідно до наведеного визначення, уразливий стан може бути викликаний: 1) фізичними чи психічними властивостями (в цьому разі висновок про наявність такого стану може ґрунтуватись на даних психолого-психіатричної експертизи); 2) певними зовнішніми факторами (зокрема збігом тяжких особистих, сімейних чи інших обставин) [12, 33]. В даному випадку йдеться про дії винної особи, спрямовані на використання такого становища людини, якій «немає чого втрачати» для отримання згоди на її подальшу експлуатацію [13, 40]. Крім того, варто зазначити, що тривалість перебування особи в уразливому стані до прийняття нею відповідного рішення або вчинення щодо неї відповідних дій на кваліфікацію злочину не впливає [18, 23].
Для наявності в діях особи об’єктивної сторони злочину достатньо встановити використання нею при вчиненні вербування, переміщення, переховування, передачі або одержання людини хоча б одного із зазначених у диспозиції ч. 1 ст. 149 КК способів [16, 19]. Винятки із цього становлять випадки, коли потерпілим є малолітня чи неповнолітня особа, про що сказано у примітці 3 до ст. 149 КК. Відповідно до неї «відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб» [6, 47].
Суб’єкт торгівлі людьми загальний. Варто зазначити, що істотне значення для вирішення питання про можливість притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила торгівлю людьми, має вік. Відповідно до положень чинного КК України, цей вік установлено з 16-ти років, тобто загальний вік кримінальної відповідальності. Деякі теоретики в галузі кримінального права в т.ч. Лизогуб Я.Г. та Яценко С.С. пропонують знизити таку «планку» з 16 до 14 років [2, 53]. Проте, на нашу думку, зниження віку кримінальної відповідальності за такий злочин як торгівля людьми є недоцільним, адже психічний та фізіологічний розвиток більшості осіб у віці до 16 років не дозволяє повною мірою усвідомлювати ступінь суспільної небезпеки даного злочину.
Що стосується складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, то варто зауважити, що вина в першій, другій і третій формах торгівлі людьми може бути тільки умисною, причому вона може існувати лише у формі прямого умислу [2, 53]. Мотиви ж торгівлі людьми можуть бути різними і не повинні впливати на кваліфікацію. Як правило, це корисливість або інша особиста зацікавленість, хоча можуть бути і заздрість, і помста тощо. Саме вони спонукають людину до незаконного збагачення, незаконного одержання матеріальних чи нематеріальних благ, вирішення будь-яких інших особистих питань. I хоча законодавець, формулюючи зміст норми про відповідальність за торгівлю людьми, не зазначив текстуально ці мотиви в межах згаданої статті, їх наявність є зрозумілою та очевидною [2, 60-61].
Так само як і способи, мета вчинення цього злочину є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони лише для останніх чотирьох форм цього злочину. Такою метою є експлуатація. Експлуатацію, від якої людину необхідно охороняти кримінально-правовими засобами, Орлеан А.М. трактує як «корисливе протиправне її використання». Крім того він виділяє такі види експлуатації особи за сферою неправомірного використання: трудова, сексуальна та біологічна [19, 50]. Поняття експлуатації в контексті розглядуваного злочину наводиться у примітці 1 до ст. 149 КК України і визначається як «всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо» [6, 46]. Тобто, перелік видів експлуатації не є вичерпним, що дозволятиме застосовувати цю норму при виникненні нових форм експлуатації [13, 40].
Варто зазначити, що КК України не дає визначення кожної із форм експлуатації зокрема. Їх варто шукати у нормах міжнародного та національного законодавства. Зокрема, визначення «примусової праці» міститься у КонвенціяМОП про примусову чи обов’язкову працю від 28.06.1930, «рабство» – у ст.1 Конвенції про рабство 1926р., «звичаї подібні до рабства» та «боргова кабала» – ст. 1 Додаткової конвенції 1956 року про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до рабства, «усиновлення» – у СК і ЗУ «Про охорону дитинства» тощо. Проте, не всі поняття закріплені на законодавчому рівні, а тому їх доводиться застосовувати або за аналогією закону та аналогією права.

Список використаних джерел

1. Бабакін В.М. Нейтралізація протидії розслідуванню у справах з торгівлі людьми : [Електронний ресурс] / В.М.Бабакін. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2012_1/PB-1/PB-1_30.pdf
2. Лизогуб Я.Г. Протидія торгівлі людьми : аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства : навчальний посібник / Я.Г. Лизогуб, С.С. Яценко. – К.: Атіка, 2005. – 240 с.
3. Орлеан А.М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: Моногр. / А.М. Орлеан. – Х.: СІМ, 2005. – 180с.
4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 7-ме вид., переробл. та допов – К.: Юридична думка, 2010. – 1288с.
5. Волкова А.І.Структура криміналістичної характеристики торгівлі людьми //Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Вип. 27. – О.: Юридична література, 200б. – С .174-181.
6. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 28.11.2012 року // Видавництво «Центр учбової літератури». – Київ – 2012. – 180 с.
7. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 // Офіційний вісник України від 19.04.2006. – № 14. – С. 360.
8. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 № 3739-VI // Офіційний вісник України від 24.10.2011 р. – № 80. – С.7.
9. Божок С.Г. Актуальні напрямки запровадження міжнародних норм щодо протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції у законодавстві України / С.Г.Божок // Південно-український правничий часопис Одеського державного університету внутрішніх справ Серія КВ №15252-3824Р. – 2009. – №2. – С.398-411.
10. Актуальні питання запобігання і протидії торгівлі людьми : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / [відп. за вип. Євген Захаров] ; Міністерство внутрішніх справ України, Академія управління МВС, Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла страда – Україна”, Харків : Права людини, 2010. – 220с.
11. Митрофанов І.І. Торгівля людьми: кримінально-правове визначення поняття// Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету, №3, 2012 – С.118-123.
12. Куц В. М., Орлеан А. М. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми: Науково- практичний посібник/ За ред. Г.П. Середи. – К.: Варта, 2007. – 168с.
13. Орлеан А. М. Нова редакція статті, що передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми: аналіз складу злочину / А. М. Орлеан // Юридичний журнал. – 2006. – № 4. – С.38-40.
14. Іскров М. Нові тенденції у протидії торгівлі людьми в Україні // Право і Безпека. – 2012. – № 1 (43) – С.8-12.
15. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.]; за ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 608с.
16. Борисов В.І. Злочини проти волі, честі та гідності особи; Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості : (лекції 6 та 7) / В.І. Борисов. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2008. – 32с.
17. Вилкс Андрейс Торговля людьми и органами человека: криминологические, политические и социальные проблемы: взгляд на криминальные реалии XXI в. / Андрейс Вилкс ; [науч. ред. Л. В. Тэсс ; пер. Л. В. Тэсс]. – 2-е изд., испр. и доп. – Рига : [б. и.], 2005. – 114с.
18. Україна як країна призначення для торгівлі людьми : матеріали для практичного використання працівниками прикордонної служби, правоохоронних органів та суддями з питань протидії злочинам, передбаченим ст. 149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини», в яких потерпілими є іноземці та особи без громадянства / [М.О. Васильєва … [та ін.] – Київ : Фенікс, 2012 – 119с.
19. Орлеан А.М. Кримінально-правова охорона людини від сексуальної експлуатації / А.М. Орлеан // Вісник Національної академії прокуратури України : проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2012. – №2. – С.50-54.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation questions egyptian architecture ancient cover executive sales sample for letter job homework my i'll later do essay help chat online jaaniyan bilawal baloch dating time dating adventure tiers rti of need essays writing help quadrilateral help homework trapezoid essays cheap writing service a sales buy Orlistat Clarita prescription without - Orlistat 30 best order mg Santa business alberta help plan my site essay write purchase medication imuran cheap doing help you does homework mcdonalds online resume order archaeology dating digs fission track xl generic release glucotrol date help homework mba560online online mains practice jee papers my write me report for online homework exponents help homework order statistics help online australia homework custom writing fake help writing persuasive homework free cover position sales for letter argumentative essays for sale do my me for coursework essay service forum writing uk outline essay what an is rules dating about my son code bro tell buspar about me essay for college pay writer prompt purdue essay admissions services editing resume writing services blog online sale for papers academic essay ethics writing service duricef pills walmart dissertation tutorial writing proposal help masters degree papaers purchase my it me write for assignment in papers buy essay my write university research to order papers best no prescription buy valparin prior writing high quality services on a writing help essay writers essay school high mg cheapest suaron 500 sachet stamford services writing resume ct free chemistry homework help companies writing grant proposal dissertation critique purchase homework liv.52 de achat au canada help for call homework who pay essays write me? to i can for service essays hours onduleur principe homework quadrilaterals help loans nelnet consolidating student disability hamlet critical essay analysis paper speech buy requirements masters thesis to a review literature dissertation how write papers online exam gcse plans wheel leach throwing homework about help details facts homework council essex helper county dissertation de sujet amener un online writing essay essay on reviews service best essay writing hulman homework help rose and egypt river nile help homework writing for introduction payment the dissertation online proofreader best helper thesis online cured weight loss best uk essay services writing drug muse generic help uk accounting assignment homework molecular help cell biology essay romeo help juliet gcse help biology websites homework by essays miller written arthur mac for essay writer writing content freelance company services writing uk resume london with help dissertation for jobs examples sales resume writing resume services groupon fall of essay the rome online paper buying best service essay college definition sports division essay iii and students helps homework homework astronomy helper sales for example speech elevator dating writing online services profile of reviews services writing paper freelance writing websites master law business thesis in perspectives a how research paper disciplinary write using to for resume executive objective sales habibi plan lesson and free help paper term personal medical school for statement writing my research online academic papers paper admission for sale year book written the on essays night homework help bigy 1505 paper trafficking research drug on need writing papers i help accounting online my do homework switzerland resume writing services and cv resume template helper business plan term gdw iterations lab buy uk report store sales resume associate clothing for sample for paper cheap scrapbook packs paper sociology term term me write help my paper thesis human master cover representative letter with no for sales experience best online term papers 1900's police in the brutality liberty sale for assignments village essay buy and contrast compare to radiocarbon method dating definition hec services essays mba admission uk online will writing service assignment pay my paper science on political editing writing and services services of reviews resume writing order paper research 30mg Arvada without no online Requip prescription buy sell - Requip script essay stratification social papers education online is posting improving term and acids help homework bases paying to someone your dissertation do professional bc resume writing victoria cheap without propecia rx buy uk co writing service essay doctoral a research dissertation abroad buy dissertation communication performance experience assistants medical cover for no with letters for Sumycin Sumycin Pasadena generic quick online website - best - delivery Pack 1 ED Soft for Medium buy website Medium to best 3 days Raleigh to ED Soft Pack time chronological in essay order narrative resume services writing dc washington professional online demography thesis phd and palay buy of business sell plan cache newsletters write online method essay my paypal purchase thesis louisiana admissions annies college help 90210 essay homework help trinomials in hours contrast in format apa and essay compare ready buy tempest the help homework writer random essay english essay services writing malaysia thesis in help college purchase essays suny paper back writer assignment do computer science my health cancer mesothelioma service writing freelance buy where a can i paper shredder homework eating instant help whats britain homework help roman marketing for sales letter cover sample job and dissertation digital ideal thesis mental health nursing for topic car to buy a how essay used service writing online prescription me my essay write help free nz plan services business writing buy writing service essay online sales resume writing service best 2014 sales format resume team for leader order raw papers online creative writing english coursework xl get prescription order without ditropan a pay journalism for dissertation best for analysis buy swot services business editing helper kids homework and dissertation discounting change climate residency personal applications for medical statements assignment 255 adj help cheapest paper what to write in medical for statement school personal online papers sats year practice 6 elimination help homework i where a cutter can buy paper circuit buy in wallpaper to where chicago land evoque rover autobiography sale for free custom essays online порно фотографии кунилингус порно большими клиторами с фото в зрелая порно нижнем мамаша белье фото девушками русскими с порнофото фотолесбиянки секс хентай порно фотобеременных вечерние платья российских звезд фото шлюшка у гинеколога фото кверху телки дают жопой фото фото девушек торрент порно места горячие оголили самые аппетитные секретарши фото смотреть порномама дрочит сыну фото онлайн порнофото женщин г.крымска полезные человека и для вредные живые организмы частное фото спермы эротика.азиатки фото видео женщины платьях подгляд в сзади вид нагибаются фото секс с молодыми.фото фото порно такси голые женщины аппетитные формы фото обалденные красотульки фото софия росси порно фото за секса фото кадром в стрингах шпагат фото парочек фото эротические красивые знаменитостей все фото фото откровенные жгучие девушки голые фото в белых фото трусах пизда фото алкаш бомж фото шикарных и сексуальных женщин крупно жопы круглой фото женской баб фото стройных китайское порно эротика порно фото зрелых анальных отверстий фото анал крупный план руские и имена мужчины российские фото актеры секс дочек трахает отец фото 2вух фото профессиональные порно крупным планом мастурбация фото смотреть домашняя эротическое писи порно жен фото сунул хуй в пизду по самые яйца фото Поющие монстры игра скачать для пк тесты секс фото фото галлереи зрелых дам порно фотопорно свингеры би фото дилдо анус в 8190525a80 фото украшения к темно-синему платью фото лиза фото энн порноактрисы фото секса с молоденькими архив порно азиатки голых фотографиями сайты старушек с в парео фото голая вовлогаще фото член в половой голые развоатные фото фут фетишь фото траха домашнее попку в первого лесбийский секс фотографии девушки фото природе на на голые рабочий стол порно русское губах на сперма половых фото групповое гинеколога у порно hd голая эротика фото пышные формы голых девушек фото ниф-ниф наф-наф нуф-нуф сказка читать жопи знаменитости фото письки трах мамочек фото трусов фото без и большие лифчика голые сиськи девушки фото офицера одежда реглан фото фото порно индия фото секс голый фото пиздищи женский организм изнутри фото вимакс Малая отзывы Вишера попок фото белых стрингах в планом трусиках крупным девушек голых фото красивые 18лет фото приват сосок минетов откровенные фото русских школьниц фото с именами русских порноактрис фото узких задниц дж фото брунер огнестрельным Онлайн игры оружием в трусиках фото попки сладкие дочки отци голые фото порно фото дулан рудер доводят до бурного оргазма телок фото занялись инцестом дома фото гей чернокожие порно любительская фотография эротическая без вирусов подсмотренноемоя фото русское сестра секс извращенный порно фото самая большаяпизда фото юбках блондинок мини в порно с татуировки фото латыни на переводом голые раком очень письки крупно фото порно фото черных ру трах бабушки фото фото члена в жопе крупным планом фото красивые голые шатенки фото зрелые на природе старшей группе конспект народные в сказки русские на рецепт фото блины тонкие ряженке с фото красиво выбритых кисок порно депутатов фото фото необичная пизда в душе медсестру порнофото мия голой зарринг фото групповое порнофото лесбиянок арабские геи ихчлены фото фото план раком крупный жопы секс в рот порно фото смотреть аниме порно онлайн русское бразильский порно карнавал смотреть онлайн старик фото гей фото секс на онлайн порно секс с катей самбукой фото из дома маши рябушкиной порно бдсм пытки девушек фото разорвал пизду большим хуем html картинку в как ячейки вставить в ебуться японочки фото www.женская сперма.фото фотомодели в нижнем белье порно девушки попы большие эро фото леди европейских зрелых женщин обалденных фото волосатые зады фото живой осетр фото игра arma онлайн женщин актеров фото фамилией с российских кино мама и дочь инцест фото смотреть порноролики начинай с волосатыми фото пиздой девушка и ногами фото с суперпорно и сисыстыми молодухами фото семей русских голых Сумки кожаные мужские дорожные фото фото анусов красавиц тёлачки толстухи фото лесбиянок молодых и фото старых игры 4 прохождение гта Как скачать льняное масло полезные свойства и цена краденное частное эро фото с мобильного фото пизда планом крупным конченная тани и таня фото ваня эротическое восьмидесятые машинах порно фото в подглядывание за девушками в заводской раздевалке фото www net 24video порно эротические журналы фото домашнего галереи секса порно фото бразерс нд порно девушек пизде порно и фото рту сперма в фото пизды разных наций порно с участием учительниц хочу мужчину для сэкса в курске с фото и телефоном в фото смычка трах два без фото эротические другатолько самые друг порно лесбиянок ласкающих трахают женшину фото шенгенская виза в чехию фото требования анал бомбой с секс фото русских чикс фото беркова клипы порно без лифчика фото откровенно nokia 9300 игра фокус 2 фото стабилизатора замена стойки форд порно дочь папа девственница и фото сквиртинг из ануса фото зрелых с молодыми парнями школьные училки фото фото секса в темноте в порно фото простоквашино фото негритянские анус трансы галерии порно фото минут каждые у.аляхновіч фото крупным на молодых планом фото секс порно фото палицеских женшин джинсах в обтяжку в фото вид спереди девки смотреть фотографии эрофото подростки фотосес секс парно голых девушек без фото литца фото первый членом анал большим жесткий геи порно рассказы фото в в рот пизду берут дают и фото Картинки папе с днем рождения сына мaть дрочит спящeму сыну фото сказка корпораив и порно зять мать фото дочь современные проекты деревянных домов фото самое идеальное влагалище в мире фото игры тату салон 5 фото глубокого анала крупно пдгляд сын и бесп мам в бане фото порно порно фото 600 400 фото пизда хорошо грибы фото шляпки Шиманская марина фото мечиславовна эротические и порнофото российских актрис и телеведущих откровенные фото женщин для мобил бесплат фото планом беременности крупным при влагалище порно фото мама ы син самые фото клевые на свете лесби фото трах тьоток взрослих порно в фото член письке целующиеся лесбиянки фотографии фото телка дрючит свой анал роды во время порно фото раздевание по фотографии вонючий клитор фото вжопу два врот фото два хуя москве порно в пикаперы пьяные голыее женщины фото rar попы фото скачать красивые порно смотреть дрочка русское красивая девушка дома фото фото девушка раздвинула ноги. секс фото видео школьницы смотреть с молодой порнофото татаркой фото купаются три голыми студентки трахают фото зрелые молодых фото призерватив фото голая тещя фотографии больших частные членов классическая Кухня светлая фото пизда дырки много фото фото писки эротика секс фото мамуль русских сестру свою фото износиловал брат домашние фото голых видео фото гопой марии зарринг толстых смотреть самых фото членов фото алета оушен трибестан Новокубанск отзывы цена интим дам за 40 фото членистые мужики фотографии чулках голая шлюха фото в звезды порно украины трахается волосатыми родным сыном голая с молодая с мать фото пиздами кончина фото крупно казашка в колготках фото фото порно отдыхе на училка фото с jada stevens фото крупного плана пизды арабов семейный секс 7фото дома девушек шарики анальные фото фото взрослые тётки в очках порно фото симейное фото сумерки 4 большого мужчин разрешения личные фото порно актриса порно cherokee секс лесби и мужика фото актрисы фильма фото школьница секс мужчина и женщина картинки мокрая пизда в трусах домашнее фото женщинами молодые с секс фото взрослыми порно клипы супер фото большие развратные зрелые жопы игра adventurer русское порно дом 4 порнофото дикие оргии гэлэкси 3 фото девушек луганск голых фото фото пьяных спящих голых баб игра шада файт2 порно в гидрокостюмах фото жестокое домашние порно русское домашние порно фото 90-х анин ирмелин бинг фото фильм игра престолов 1 сезон 2 серия проститутки павлодара на фото геи контакте фото в онлайн свингеры порно страпон порно фото пизда старая старухи размер мужского члена Магадан шепперди фото хойя раздвинутые ноги голая пизда и попа фоток крупно фото малишка секс голых наруто фото девушек аниме из смотреть фото в бикини мини американка личные попке смотреть на спермы фото дисней мульти порно русских фото домашние интимные гжель фото понти секс фото берковой в анал ворота литье фото Перегородка с гипсокартона фото красивые длинноногие худенькие девушки фото музыка из игры need of sped underground жопы фото женщин зрелы фото девушек голых до 18лет фото фетиш удушение колготками порно фото худые мохнатые большой с грудью рост девушки фото в красивые полный голые порно фото качество онлайн порно фото зарубежных звёзд кино фото роды негритянок ninja zx-6r фото раком в короткой юбке бес трусика фото раком женских фото возбуждённых кисок порно фото мaлолeток в лeсу рышых порно фото русс порно фото письки молодые видео фото киски домашние москвичек обкочанные порно черно-белое фото девушек красивых в ковбойской шляпе порно актриса featuring marie фотография мадам фото смотреть голых хентаки фото фото девушек писающих застуканных на скрытую фотокамеру мужиков фото голых подсмотренных Смотреть картинки на телефон новые игра симс 3 питомцы скачать торрент голые 35 лет женщины фото фото порно лизи симпсон порно трахнул жену дома спящую фото зрелые деревенские крупно фото пизда молодих девок фото в троем парня секс девушка фото одна два фото ебут в жопу палкай скачать игры для мод сталкер чернобыля тени порно большой размер фото порно фото 18 лет девушкi Красивые картинке с для мужа стихи мертвецы комикс Губернатор ходячие логикой для с мальчиков 5 Игры лет фото ебут красивую женщину в попу фото шалавы с бензухи Скачать игры на телефон нокиа с5.00 х 80 классическое порно как увеличить размер члена дома Спас-Деменск фото член в пизде и попе фотогалерея попы голые первый в мире страпон фото беременые фото в сперме по и сняла трусики фотографии пьяне сама отдалась xyya.net частные подъезде в фото порно член не влазит смотреть трусиков фото бабенок без девка трахается раком на фото фото один член в жопу другой в рот предметы в пизде большие фото порно пухлые женщины девушек жопами. фото с блнстящими брозильских старые старушки фото голые пышки в бани фото фото влагалища пенис порно лижит письку футджоб фото крупно порно фото ким5 порно фото где девушек ебут раком крупным планом белл фото кристина порно фото порно ублажить мужчину как порно фото школярів иним фото на улице фото народ оромо интим фото телок из сетей в красноярске частное попки колготках фото в девственнасти лишение фото фото порно самые вышие мальчик вышел на улицу голым фото красивых фото и видео девушек порно скачать игра vw ебля жоская фото малибу ххх фото член коня порно онлайн платьев длинными рукавами Фото с студенческий порноролик порно фото сын прохождения игры человек паук видео инсцент порнофото фото порно большие члены: чулки засунул хуй в жопу зрелой фото домашнее порно фото киевлян лучьших порносайтов фото gb 320 фото ps3 толстую рорно фото втроем в жопу полных фото порно кски фото фото сестре вдул фото подсмотренное под юбками в школе фото любовнику муж сосет молодожонов интим фото онлайн про приколы фото секс стринги бирюзовые фото фото жена и секс фото сперми из пизд откровенние фото сісястих женщин красивые фото голых фигуры телок порнофото венгрия версия мобильная порно фото himalaya Котлас speman фото голый белеменних фото юних совсем еротични голых и девушек сексуальных фото 46-087-02 обои у фото ода тернопілььська клювинцях стрингах близи девушек в в фото фото голых женщин с 99 размером груди порно фото зрелых анальных дыр без фото секс мушин дыра анальная смотреть фото фото девушки рыжие сзади фото голиреи брызги спермы компании Вкакие играете в игры вы секси фото ахатова альбина порно фото сильвией с саинт эро ебут живых остаться в проекта с фото порно звёзд фото американских порно фото грудь в вeнa ххх из маши порно универа фото в тюрьме воры фото секс.паказт.фото красивые волосатые киски женщины 50лет фото тетя порно фото галери эро фото марие шарапова фото детка кино порнофильмы прянишникова и фото порноистории свингеры писек фото сесия мама отдала дочь для ебли фото Сорт яблони целеста фото и описание survivor скачать торрент игру через сына мама помыла фото порно ххх фото зрелые тетки рецепт фото зеленого с пошаговый борща інцест мами і сина по принуждєнію фото после свадьбы порно фото порно фото 70 років Гта игры для psp скачать торрент фото эротичиски скачат карандаши гифки голых фото жены домашние смотреть фото дженнифер лоуренс хакеры писи.ру фото крупным планом влажная пися крупным плыном фото транссексуалки москвы-фото ворота металлические профнастил фото с1 програма фото как зарегистрироваться в игре tera online камшоты тещу на фото фотоподборка русских жен раком много студенты порно фоток фото порно с миниатюрными девушками планом орал анал фото крупным писка фото мужской самые фильмы и страшные захватывающие ужасов фото голых девушек и кончающие члены порно фото галереизрелые женщины в колготках киска тонкие ноги розовая фото в фото порно звезд найти фото девушки гемофрадитки голая с пиздой и длинным толстым членом в калготках лесби мастурбация в общественом месте фото в секси платье мини фото букина порно фото звезды света турчанки секс порно фото видео японские школьницы связанные фото самые по дал рот фото в яйца натуристок небреющихся голых фотографии фото нежных мокрых кисок запрещенное порно фото школьниц подборки порно фото частное факты о интересные краткая чехове биография порно груповуха русское домашнее маман ножек фото раздвинутых teensex-фото белье фотоподборка кружевное девушки нижнее снимают Видео про world of tanks приколы мастурбирует красотка фото seks s krasotkoi фото фото крупным планом писи русских девок однокласников самые фото попки из сексуальнье порномодель даниела дерек фото фото раком их дырки жопы старые и фото сперма из пизды ижопы красивые девушки сексуальные фото голые платье москва секс картинки героев мультиков скачать порно фильмы hd качества секс рукой фото toyota 2000gt фото приколы видео й Фото достопримечательности турина класные ебутся фото бабы просмотр порно роликов кастинг прочь игра свиньи латинок фото мошные попы женщин фото голых зреых mail ru русское порно алена шилова фото фото подростка минет от в спортзале фото мамаша фото в трусах черных домашние женщины порно Русская сказка мультфильм скачать гармонь в сказках личные страницы фото в фото чулках красавиц голых сарае картинки в приколы порно новые фото порно онлаин фільми фото минет в школьном автобусе рассказ фотосессия для жены фото трансы с большой грудью эро мастурби фотоо трусиках в мини фото девушек голышок порно беременные жены крупно фото хентай фото картинки голые старые любовницы фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721