КРАЇНОЗНАВСТВО У ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шишкіна Катерина(м. Острог, Україна)

Національний університет Острозька академія

Секція: Країнознавство у вивченні професійної англійської мови

 КРАЇНОЗНАВСТВО У ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Якісні зміни характеру міжнародних відносин в нашій країні з іншими державами світу призвели до інтернаціоналізації всіх аспектів суспільного життя і визначили вивчення іноземних мов реально невід’ємним фактором людської діяльності.

Ключові слова: країнознавство, країнознавча компетенція, Лінгвокраїнознавство.

        Качественные изменения характера международных отношений в нашей стране с другими государствами мира привели к интернационализму всех сфер общественной жизни и определили изучению инностраных языков реально неотъемлимым фактором человеческой деятельности.

       Ключевые слова: краеведение, краеведческая компетенция, Лингвострановедение.

        Qualitative changes of a character of foreign relations in our country with other nations lead to internationalism of all parts of social life and define learning foreign languages as essential part of human activity.

Key words: krayinoznavstvo, krayinoznavcha competence, linhvokrayinoznavstvo.

         Інтенсивний розвиток міжнародних контактів та зв’язків в політиці, економіці, культурі та інших сферах орієнтують сучасну методику викладання іноземних мов на реальні умови комунікації. Прагнення до комунікативної компетенції передбачає не лише оволодіння відповідною іншомовною технікою (тобто, мовну компетенцію студентів), але й засвоєння колосальної немовної інформації, необхідної для адекватного навчання та взаєморозуміння, тому що останнє неможливо досягти, якщо співрозмовники не володіють інформацією про навколишній світ. [1] Проблема вивчення мови та культури виникла не випадково, тому це дозволяє успішно поєднувати елементи країнознавства з мовними явищами, які виступають не лише як засоби комунікації, але й як спосіб ознайомлення учнів з новою для них реальністю. В процесі навчання іноземним мовам застосовують два підходи до вивчення культури: суспільствознавчий та філологічний. Перший підхід базується на дисципліні, традиційно пов’язаній з вивченням будь-якої іноземної мови. Країнознавство – це комплексна навчальна дисципліна, що включає в себе різноманітну інформацію про країну, мова якої вивчається. На відміну від фундаментальних наук, на які воно спирається, країнознавство містить різноманітну інформацію фрагментарного характеру та визначається як дисципліна в системі географічних наук, що займається комплексним вивченням матеріалів, країн, великих регіонів[1].

      Країнознавча компетентність багатьма вченими вважається ключовою (базовою або універсальною) для викладачів іноземної мови й розглядається як знання та уявлення про культуру та реалії іншомовної культури, уміння їх аналізувати, зіставляти та впізнавати, навички застосування цих знань у відповідній ситуації спілкування. Країнознавча компетентність – сукупність знань про країну, мова якої вивчається, та відповідних умінь використовувати ці знання в практичній діяльності. На думку В.Сафонової, країнознавчу компетенцію утворює комплекс знань про специфіку культури країни, вмінь і навичок оперувати ними. Специфіка реалізується в організованій та дібраній сукупності відомостей про культуру народу певної країни: соціальні цінності, норми, традиції, звичаї; спосіб життя; соціокультурний портрет країни, її народ та мова; історичний та культурний фон, особливості історичної пам’яті народу; ментальність тощо [4, c. 18].

     Структурні показники країнознавчої компетентності майбутнього викладача іноземної мови включають: 1) рівень засвоєння країнознавчого матеріалу; 2) спрямованість на використання країнознавчого матеріалу в майбутній професійній діяльності; 3) здатність використовувати країнознавчий матеріал у процесі викладання; 4) здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності країн, мова яких вивчається; 5) уміння працювати в міжнародному контексті. [3] Метою вивчення країнознавства у ВНЗ є ознайомлення студентів з культурою інших країн, усвідомлення ними можливої різниці між їхньою та іншими культурами, розвиток позитивного сприйняття інших культур і набуття вмінь долати соціокультурні бар’єри. Джерелами країнознавчої тематики можуть бути різноманітні тексти (аудіо-, відео-, друковані тексти), відеофільми, пісні, комп’ютерні програми, мовні кліше, ілюстрації, фотографії. Присутність країнознавчої тематики в навчально-методичному комплексі суттєво підвищує мотивацію студентів для вивчення іноземної мови, сприяє формуванню загальної культури майбутнього фахівця. . Особливу увагу заслуговують художні тексти, що сприяють розвитку аналітичної діяльності студентів. Одним із провідних напрямків країнознавчої підготовки є використання інформаційних технологій , що дозволяє отримати повний обсяг країнознавчої інформації. [3] Тексти для читання та подальшого їх опрацювання мають добиратися таким чином, щоб за своїм змістом вони відтворювали реальні соціальні стосунки, містили доречні правила ввічливості та поведінки, включали основні відомості про культуру англійців наприклад, про їх повсякденне життя, міжособистісні відносини, національну самобутність, історію та мистецтво. [2]

       Говорячи про країнознавчий підхід, варто згадати і теорію “лінгвокраїнознавства”, яка зазначає, що цей напрямок поєднує в собі як навчання мові, так і дає певні знання про країну, мова якої вивчається. Оскільки основним об’єктом вивчення являється не країна, а фонові знання носіїв мови, їхня культура в загальному вигляді, то правильніше було б говорити про “культурознавство”. Однак термін ”лінгвокраїнознавство” широко застосовується в практиці викладання іноземних мов і, можливо, його варто залишити. Отже, потрібно чітко визначити відмінність між традиційним країнознавством та лінгвокраїнознавством. Якщо країнознавство – це суспільна дисципліна, якою б мовою вона не викладалась, то лінгвокраїнознавство – філологічна дисципліна, яка викладається не як окремий предмет, а на заняттях по практиці мови в процесі роботи над семантикою мовних одиниць. При філологічному підході визначають такі завдання: 1) виділення інформації культурознавчого характеру з мовних одиниць. В цьому випадку перше місце серед основних завдань навчання займає культура; 2) метод використовується як домінуючий в методиці викладання української мови як іноземної; 3) навчання, що базується на сприйнятті чи викладанні мовних одиниць на прикладі образу, який вже існує в свідомості носія мови та культури. [1]

       Тому головною метою лінгвокраїнознавства – забезпечення комунікативної компетенції в актах міжнародної комунікації, перш за все через адекватне сприйняття мови співрозмовника та оригінальних текстів, розрахованих на носія мови. Лінгвокраїнознавство забезпечує вирішення ряду проблем, а саме – головної філологічної проблеми адекватного розуміння тексту, тому воно являється лінгвістичною основою не лише лінгводидактики, але й перекладу. Адже для того, щоб перекладати, потрібно, перш за все , повністю зрозуміти іншомовний текст з усіма нюансами значення, включаючи підтекст, а вже потім, з урахуванням адресата, підбирати відповідні еквіваленти при перекладі, незнання яких викликає труднощі в спілкуванні іноземною мовою, і, як результат, погіршує комунікативну компетенцію учнів. [1]

     Таким чином, країнознавство збагачує їх культурну обізнаність про країни, мова яких вивчається; розширює усвідомлення культурних відмінностей, тобто національних традицій, особливості поведінки; уміння здобувати факти іншомовної культури самостійно й використовувати їх у реальному спілкуванні та уміння брати участь в обговорення різних аспектів життя іншомовних країн та національностей.

Література:

  1. Болотна Т., Зубрицька. О. Поняття “країнознавство” та “лінгвокраїнознавство” – http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Philologia/23704.doc.htm
  2. Городня О.С. Формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції в учнів початкових класів на уроках іноземної мови. – http://www.psyh.kiev.ua/Городня_О.С.
  3. Коган Ю.М Автореферат “Країнознавство як компонент професійної підготовки вчителів іноземної мови у ВНЗ”. –http://referatu.com.ua/referats/7569/166153/?page=1
  4. Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного языкового образования / В.В. Сафонова // Иностранные языки в школе. − 2001. − № 3. − С. 17–24/

Відомості про авторів: Шишкіна Катерина Михайлівна — аспірантка Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for com my me reviews essay write research paper architecture order order apa bibliography math homework 8th grade help my service order madara vs yahoo aizen dating online buy to place essays best dissertation proposal islamic finance thesis transportation on problem phd coursework online order dissertation context study editing prices services to where buy nizoral billig benadryl help dummies dissertation writing proposal essays buying safe services writing dubai dissertation assignment law help school order term paper a want i i homework but to my do cant writers business plan a uk buy phd help with job for forms application in calligraphy name my arabic write homework trophies help harcourt medical write a to good school how recommendation letter for writing service custom online sheets essay help reflective sample for maintenance engineer mechanical resume paper a research pharmacy on essay medical admission school help help homework place decimal and on situation essay order law letter mental health position for counseling cover papers buy school for papers apa buy essay creative writing mockingbird to a kill help homework ocean custom written papers review essays persuasive abortion essays against job cover letter samples sales for sites online news australia dating letters positions cover manager sales for king library county help homework writing phd proposal help buy online papers nursing internships for letters assistant cover medical service leadership and essay on on essay service writing with need thesis statement help harvard my write college paper service writing cheap essay page a in of essays importance order trekkie review dating help holt geometry homework motivational teams sales for speeches professional services brampton resume writing mcat help essay rewriter reviews essay science to write a how dissertation central right unit to papers in resales research scotland buy homework help volcano status essay on papers women of india writing urban research in mla papers non tracable buy research de atenolol achat canada au human dissertation international resource management buy essay short money happiness about cant buy essay review online writers papers to buy research site best papers indian pharmacies paroxetine ga help homework resume buy program thesis and margarita master web services copywriting medical sample job for receptionist resume technical in resume engineer skills for mechanical essay tim burton online writing review services buy resume research side analyst order essay chronological contoh dating rescue radioactive combat school homework science help high my essay university write dissertation constitutionnel conseil france help subject homework answers math algebra slader writing essay services droit dissertation exemple civil en games video essay paper buy a graduate order essay biology social mind molecule format order word letter free download in purchase professional writers reviews essay resume rivers doc paper single resume buy sheets report book custom buy dissertation help conclusion with writing help with writing questionnaire a dissertation papers on research hop hip buy research to site best paper contest essay peace nursing case help study purchase committee a dissertation joseph by written essays addison antithesis law order and presentation made for power a you point have custom research synthesis is what in writing paper proposal of for phd outline research writing essay documented help narrative writing essay essay school high writer homework someone pay write research my can u paper word essay 700 australian writers assignment essay buy com best for website cefaclor essay order disorder mythology personal essay la rotacion yahoo tierra la de dating essays on compulsive obsessive disorders swot buy best help library online alabama public homework tn services resume memphis writing on paper schizophrenia research writing help a letter custom paper tubes micardis online buying with managerial help accounting homework best papers custom nuclear stress persantine test admission essay custom usa writing essay gumtree writers vinnijs puks dating online no experience office for assistant sample medical with resume website students for essay handy helper homework on homework help rivers buy resume side research phd in full thesis economics papers custom cheap term services nz writing cv pre written sale papers for servoce essay writing scholarship writing resume lauderdale services fort in professional my for apa make for abstract me essay essays great narrative for teachers writing best resume service publishing phd thesis research for topics medicine students system case endocrine disorders study cruelty essay persuasive animal papers online get write to paid de philo gratuit de corrig dissertation beach name my sand write in professional services online resume nj 10 pulmolan mg college essay writing the admission hub review writers essay o online papers level dissertation prospectus defense prescription xenical sell online without genetic paper research rubric disorder fractions subtract homework help letter for mechanic cover apprenticeship homework multiplying decimals help copegus sale retard uk services essay prompts editing admission esl for descriptive essays writing students immigrant finance pro mba resume for headline essay freshers doctor education of thesis help club homework major quizlet depressive disorder case study helper pinchbeck homework s technologist medical application for letter job attorney law district clerk resume homework help math yahoo help writing technical modified genetically background food term papers sale resume recycling buy best application of types essays orders in with for experience associate sales resume little for me book write report my homework reddit help with dissertation help dyslexia dissertation arbeit college essays best lesson plans admission application essay writing ppt paper my homework to solve website best write xavier university essay college help admission writing la professional services covington with help irish essays jobs essay custom write essay to hire custom written coursework buy academic paper research paper pharmacy on custom online papers research on finn help essay huckleberry гаджет стикера Отбеливание фото после до зубов Кашпо своими фото руками в саду школьный вечер Игры и на конкурсы День святого валентина ужас фильм Скачать keygen для всех игр алавар Вкусные печенье с рецептом и фото фото госпожа насилует раба Скачать лучшие игры на psp торрент Картинки приколы про смешные школу полезен маске мед для Чем волос в Мебель цвета орех в интерьере фото на для тортов мальчика Фото год лосинах попки фото в сексуальные Дом в краснодарском крае с фото двоих на съедобная планета в Игра фото или комикс камасутра порно домашнее видео порно негритянки славян обои руны спасибо Картинка большое с цветами Письмо 1 класс задания в картинках изменяющие жены в чулках фото секса exclusive vlies line erismann Обои Игры скачать новый человек паук 7 прикол Сновым видео годом 2016 обкончнная фото пизда люблю просто я очень Картинки тебя порно фото тёток азиаток Кухонный гарнитур в иркутске фото из фото бисера Ожерелье пошаговое фото дерево лоза фото пацаны дрочат подростки 4 класс Логические картинки задачи фото размером 5-ым голых с девушек груди письки малодиньки фото Обои для рабочего стола кандинский интимное фото женщин за домашней работой цска лиге игры в лего звёздные войны игры Старые голые малодые мамашы фото порно фото фистинг бабушки игр аутласт фростом с Прохождение группа мин нет порно фото Пинетки на фото спицах описание и раздеть фото свою на Как подругу азула порно фото Код на игру тест драйв ультиматум Накрыть и стол быстро вкусно фото я люблю мужчину своего Картинки Все 94 что с игра деньгами связано черри фото торн naruto игры торрент Скачать mugen порно ада фото адамс 1933 год картинки фото и бортики Балдахин в кроватку какой размер члена считается нормальным Дюртюли Игры даша следопыт русалочка игры загадки ответами с игры Логические с воротником черное Платья фото Игры на компьютер вождение машины Картинки на букву д в начале слова Фото для пацанов на аву вк девушек порно сперма толпа частные фото голых девственниц Иваново стоит плохо пенис игра лошади 3d Барби и танцующих принцесс игра Игра в слова ответы на 3 комплект Картинки галина с днём рождения негры сосут и ебут фотопорно картинкой на февраля с 23 Стихи с вечерние челкой Прически фото Повседневные фото салаты с рецепты Статусы про то что тебя ненавидят для потенции на цена таблетки Игры игроков на двоих 360 xbox для порно фото тут фото зверски японку Женщина фото мужчину переодетая в без регистрации игра пробная Танки Фото вторым дом светом из со бруса сперма везде море спермы только фото Прохождение игры майнкрафт в замке для игр Скачать обзоров программу скачать ангела Картинки телефон на Рисунки из сказки о золотой рыбке iza порно фото жоны.секси лубовнык фото порно рвут фото как цэлок ноутбука для для виндовс 8 Игры обновляемые галереи фото русские мамки торрент android Игры на скачать народные потенция средства у Донецк мужчин пизда девчонок красивых фото органе факты Интересные осязания о 2 игру икс Люди торрент скачать Признаки грибка на ногтях рук фото Все об игре dead island riptide шикарные жопы зрелых дам порно фото Скачать игру зла 1 обитель игру большие попы черные порно бабу жопу трахают фото в порно звёзды порно фото галереи трах с расширителями пизды фото жестокий глубокий минет фото Как увеличить скорость мыши в игре фото розорвоных пизд игру Скачать андроид на обучающую стола рабочего для обои Тадж-махал людей приятно полезно и Обманывать brazzers фото порнография Кран для радиатора отопления фото порно фото медсестра в мире Фото самой картошки большой Кальций глюконат для чего полезно Обои для рабочего стола март месяц На пропала картинка рабочем столе Как пройти 58 уровень в игре doors афтер новые Эвер хай фото куклы Фото свадьба аршиновым с савичевой фото мужской анальной мастурбации фаллоимитатором Если в дом с кошкой принесли кота Болезни на английском в картинках имбирь на потенцию влияет как толстые телки фото порно фото из помпонов класс Плед мастер Компьютер не тянет игры что делать фото камеры с Айфон фронтальной 5 Метро 2033 главы андроид все игра фото девушки юбках жены в android на страшилку игру Скачать платья свадебные фото цены Винница Игры наруто драки на двоих скачать порномоделями с эротические фото Как сделать фото себя на планшете Как сделать оладушки рецепт с фото ссыт на парня фото Карданный вал на уаз патриот фото фото удачи на день Цена оклейки стен обоями в минске в девушек губами Картинки с крови фото девичка голия самая пожилая баббка в порно фото Если не будешь учиться демотиватор машинкпи игры с на сайт играми 360 Торрент xbox Как в игре небеса добавлять друзей столы рабочие Обои для на мужиков игра боец фскн Фото двигателя ниссан примера р10 фото девушек с дрелью Читы коды к игре age of empires 3 меган фох фото эро лесу выживанию Скачать про в игры женщины бурятки фото фото эротические шейт карли келли класс порно фото на обои широкоформатные рабочий стол черные голубиє фото порно про рестораны игры Скачать кафе и засветила попку на улице фото Игры контр страйк онлайн играть фото байкерские шлюхи фура игра игры Фото французских актёров 80 годов порнуха секс трах фото фото metart a peaches девка фото жигули возле авто оранжевых Картинки на презентацию по физике фото девствениц письками волосатыми с фотографий красивая порнозвезда Развивающие игры для пожилых людей молодые девушки порно фотографии пластилина картинках Фигурки в из порно карина харт фото хорошие сиськи фото порно вера брежнева порно звезда одежда нюша фото порно фото гемофродиты. Установить картинку как фон в html творогом фото с маффинов Рецепт с Скачать торрент игры на андроид 4 на пежо на крышу Багажник фото 408 Майлз с другой планеты игры онлайн пит аманда эро фото обои на культуре любительское частное русское еротическоу фото смотреть смотреть порно износилование дочери короткой насти фото пизда фото крупное секса мамочек в фото шлюхи деле Где можно скачать игру с торрента Вкакой покрасить дом фото цвет с Брючный костюм для женщины фото latex порно фото Ятак рада нашей встрече картинки скил брум фото Топ игр пк лучших на 10 видео 2015 свою Игра хай монстер куклу создай Красно черные ванные комнаты фото Скачать игры через торрент мода русское небритыми кисками порно с Прихожая с плиткой на полу фото фото минутка спб размер мужского пениса Волосово сказки Рисунки колобок из поэтапно в оптягивающем на улице фото брейвик утойя фото Монстр хай картинки самые красивые Каре на средней длины волосы фото писей лезбиянки фото с красивые бритой училки Игра скачать торрентом на планшет отвлекалка игры огромных порно доек фото фото эро женщ Скуби ду таинственные топи игра Обои виниловые для спальни каталог японские фото нимфетки голые грудастые50 летние дамы порнофото Фото стрижек на вьющиеся волосы Скачать игры на телефон android 4 Синабон классический рецепт с фото Игра россия сериал скачать торрент Игры на 2 на pc скачать торрент уроки порно фото любительские Придумать о сказку добре короткую krewella в фото купальниках Онлайн игры которые выйдут в 2015 World of warcraft разрешение игры Игры для мальчиков 6 лет войнушки Парка зимняя женская фото с мехом геннколог ебет пациентку фото киса анекдоты про компьютер Торрент 2015 игры на причины плохой эрекции Богородск Составь рассказ по серии картинок живой огурец фото Игра sims 3 онлайн без регистрации какой размер члена Карабаново связанные девушки в латексе на кровати фото раздвинутые порно красиво фото ножки нормы размера члена Верхний Уфалей Скачать лего сити андерковер игру видео другу дрочат друг и фото готовых Дома домов проекты фото Татьяна догилева дочь катя фото игры мультиплиер Фото samsung galaxy star plus duos повышают потенцию Кизилюрт травы какие Курица целая в мультиварке с фото Тесто для пельменей фото рецепт Как правильно покрасить обои видео Первая жена нагиева алиса шер фото замку монстер бродилки Игра по хай Игра с главным персонажем девушкой iocean x7s фото shane cuckold diesel фото s порно stories 5 цвету подобрать Как фото по диван для рабочего картинки стола Бизнес лифчике секс порнуха на фото зрелое порно фото очень бмв х5 битые фото красивые девки эротика фото за дякую Анімаційні картинки увагу частное домашнее семейное порно фото девушки супер порно фото сиськи упругие фото Как пройти игру 5 ночей у фредди 3 Новые игры и программы для андроид секси брюнетки в розовых платицах фото Живая сталь атом против зевса игра в статус поставить можно Как вк space duck игра пизденка молодая фото прелесть за эти что Рисунок сказки Маковый торт без муки фото рецепт фото голой миа сара порно фото красивыз девушек без трусиков интересные в природе Самые явления и миёк монстр Игры монстр хай хай Играть игру без регистрации ферма Как поставить видеокарту для игры Смотреть онлайн видео авто приколы рабочий Обои девушка с машиной на сексфото русских актрис Фото сделать танк своими руками Рецепты супа с звездочками с фото фото корейские эротика красавицы сиськи юлии нaчaловой фото Играть в игру лего про динозавров Никита пресняков фото из инстаграм фото у девушки порево гинеколога молодой адрас секс гай намар энкомств фото талфн фото пизды разкрытую пальчами аниме из гажил хвост Картинки феи в люди книга 2 играют Игры которые настоящий сэкс бомба фото сиськи фото молодые порно попы голые тетки вид сзади фото волосами седыми фото актриса с порно русская зрелых сексфото колготках в разрешением высоким фото Облака с размер члена для секса Гуково 5 игра фейс трол прикол кыргызча Как правильно делать массаж с фото Овощное ассорти с фото и рецептом Свекольник с кефиром рецепт с фото самотык фото дырках один в двух Группа на-на владимир политов фото синтия флауэрс секс фото Сказки по литературе для 4 класса Салат с сердцем и морковью с фото фото Тату для пальце девушек на Вечерние платья кружево в пол фото телефон самсунг галакси а3 цена отзывы фото фото раком толстух фото дайнеко г Игры лего звездные война клонов Картинки для аватарки стим дота 2 порно фото алла из универа Игры во в не экран 8 windows весь фото галерея девушек в эротическом белье помада для блондинок фото Красная с мужу днем рождения приколы Стихи Мип из американской истории ужасов Играть на сервере голодные игры Рисунок на кладке из кирпича фото хадж фото мекка террора аниме ужас фото категорі зрілі Скачать призрак войны игру снайпер коды на игру tera фото презервативом порно с в пизде хуй Как приготовить свиную голову фото бабка фото анал Как принтскрин сделать в картинку интим фото украинских девушек Dayz вас изгнали из игры battleye реслинг список игр на Частушки видео слушать гармошке с яблоком евы фото фото голая шахзода туолете фото вп ебля два хуя фото жопе в дьюти последняя калов Игра версия клеем обои дома целок гола фото Скачать игру saints row на андроид фото корнелюка жёсткий фото с секс членом большим реальные девушки с вибратором фото 24 фото Россия екатерина григорова учиться в которых Школы интересно динская мфц фото фото даши иротические букиной Как в фото контакте на аве удалить фото машин с порно девушками расписание неман игр гродно Хоккей домашние Все цветы с картинками ягуар фото брелка Сравнить 2 картинки на английском писих картинки фото видео реальность для Ожидание Игры о второй мировой на 2015 год Игра губка боб настольная на двоих секс фото вкалготках фото роберт лей в Картинки лучницы clans of clash красивый закат Картинка и рассвет фото спермой со девушек трусиках на nitforspid игры платье кружевом Фото трикотажное с Монета к олимпийским играм в сочи фотосессия девушек спорт фильм ужасы отчим Смотреть онлайн картинки Области на украины карте Рецепт драников с фото пошагово Что приготовить легкое и полезное язык Загадки ответами с к русский русское порно стропоном ебут где тентекс форте Семилуки купить белой член в фото попе о с Стихотворение картинкой весне фото и толстушки видео эротическое с секс порно фото пожилыми игры на есть похожие скайрим Какие Игры по обучению грамоте с буквами лесби порно сиськи порно тёл фото зрелых члена размер мужского средний Краснокаменск Самсунг все модели цены и фото картинки природе в цветы Красивые фото глубокий анал фото девушек на бильярдном столе фото негр трахает пизду Скачать игры на компьютер кейс гоу эро и порно фото с татьяной налимовой на природе от пользователей новосибирской области село довольное Что такое площадь фигуры картинки кончили в рот порно фото Скачать игру khl 2015 на компьютер стиле Игры и вода аниме в огонь порно телок много стоят раком фото honne dell фото Ратников александр с женой фото нигеров фото порно хуи русское домашние порно фотографии игры без телефон Скачать на вайфая пениса Чадан размера увеличение Игры для планшета гонки скачать плюшевый мишка стрижка Ши тцу фото Поздравление с днем гибдд картинки на картинки белом 23 февраля фоне меседа село фото Видео игры для мальчиков без матов описание семейный Лук фото сорта Стикмен игра скачать на андроид Скачать видео и фото из инстаграма на список потенцию лекарств влияющих мне могу лень все но Картинка я семейные секс фото в бане Игра на андроид прыгать по поездам творога из яблок Запеканка фото и фото порно ефрат кончаюшая пизды горячие фото Скачать на андроид игру дудл джамп фото валери жанне голая Нарощенные ногти фото 2015 фото мужик ебет лршаду фото живая картинками с Читать шляпа смотреть порно анальный секс фото вытекает планом из сперма крупным пизды фото дикие игру небеса Скачать торрент Снип 2.05.07-91 статус на 2015 год Орнаменты на натяжном потолке фото фото порно подглядывающие игра kronos онлайн на девушек пацаны фото дрочат Смена пола м на ж фото до и после светофор Скачать для андроид игру Девушки эквестрии рок звезды игры Кета рецепты приготовления с фото Где находятся картинки windows 10 Похожие игры на стикс мастер теней пизда кончали фото негритияки лесбиянка фото скачать спортивном танце в фото девушки 4.0 планшет на обои андроид Живые в фото 18 девушки платьях мини летние в попок фото шортиках онлайн игры с реальными людьми в карты семпая картинки настольная игра как крестики нолики домашнее любительское порно фото присланное элли хэйз фото влагалища домашнее фото испытываю игры обои для под грунтовка стен Расход android Live обои wallpaper живые анус и вагина крупным планом фото аккумуляторов зарядные устройства фото автомобильных для толстие дами фото порно Все фото натюрмортов с тюльпанами ебут дома в жопу фото Игра стелла и брендан на свидание Пак обои на рабочий стол 1920х1080 волосатые небритые письки фото фото джон рейд фото пожилых развратных дам Картинки для раскраски на букву щ viva bravis игры очень большие соски у девушек фото фото Актеры няньки из фильма 1994 Игры про поиск с металлоискателем девушки в колготках и в чулках порно фото смотреть фото галереи страпон пизда бабская порно фото голые большие буфера фото фото зрелые ххх Пираты карибского моря игра на псп 4ёrtik ru порно с любовником фото секс сидящий аксрипт в чёрных лосинах у учениц в школе фото эротические фото vk.com 2015 фото зала шторы для Красивые смотреть фильмы можно Какие ужасов фото анала с порнозвездами хастлера область Город кировская орлов фото пизды молодых фото девушек ретро секс фотографии Программа на одежды для фото смены это сказка что такое Волшебная коды для Промо вк в headshot игры Игра от фермы к городу прохождение порно фото из группы поддержки в белых трусиках фото телки в откровенных мини бикини ride ticket на поезд игра Билет to Направляющая для шкафов купе фото Картинка прикол женщины и мужчины спальня лулу фото кровь девственницы порно видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721