КРАЇНОЗНАВСТВО У ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шишкіна Катерина(м. Острог, Україна)

Національний університет Острозька академія

Секція: Країнознавство у вивченні професійної англійської мови

 КРАЇНОЗНАВСТВО У ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Якісні зміни характеру міжнародних відносин в нашій країні з іншими державами світу призвели до інтернаціоналізації всіх аспектів суспільного життя і визначили вивчення іноземних мов реально невід’ємним фактором людської діяльності.

Ключові слова: країнознавство, країнознавча компетенція, Лінгвокраїнознавство.

        Качественные изменения характера международных отношений в нашей стране с другими государствами мира привели к интернационализму всех сфер общественной жизни и определили изучению инностраных языков реально неотъемлимым фактором человеческой деятельности.

       Ключевые слова: краеведение, краеведческая компетенция, Лингвострановедение.

        Qualitative changes of a character of foreign relations in our country with other nations lead to internationalism of all parts of social life and define learning foreign languages as essential part of human activity.

Key words: krayinoznavstvo, krayinoznavcha competence, linhvokrayinoznavstvo.

         Інтенсивний розвиток міжнародних контактів та зв’язків в політиці, економіці, культурі та інших сферах орієнтують сучасну методику викладання іноземних мов на реальні умови комунікації. Прагнення до комунікативної компетенції передбачає не лише оволодіння відповідною іншомовною технікою (тобто, мовну компетенцію студентів), але й засвоєння колосальної немовної інформації, необхідної для адекватного навчання та взаєморозуміння, тому що останнє неможливо досягти, якщо співрозмовники не володіють інформацією про навколишній світ. [1] Проблема вивчення мови та культури виникла не випадково, тому це дозволяє успішно поєднувати елементи країнознавства з мовними явищами, які виступають не лише як засоби комунікації, але й як спосіб ознайомлення учнів з новою для них реальністю. В процесі навчання іноземним мовам застосовують два підходи до вивчення культури: суспільствознавчий та філологічний. Перший підхід базується на дисципліні, традиційно пов’язаній з вивченням будь-якої іноземної мови. Країнознавство – це комплексна навчальна дисципліна, що включає в себе різноманітну інформацію про країну, мова якої вивчається. На відміну від фундаментальних наук, на які воно спирається, країнознавство містить різноманітну інформацію фрагментарного характеру та визначається як дисципліна в системі географічних наук, що займається комплексним вивченням матеріалів, країн, великих регіонів[1].

      Країнознавча компетентність багатьма вченими вважається ключовою (базовою або універсальною) для викладачів іноземної мови й розглядається як знання та уявлення про культуру та реалії іншомовної культури, уміння їх аналізувати, зіставляти та впізнавати, навички застосування цих знань у відповідній ситуації спілкування. Країнознавча компетентність – сукупність знань про країну, мова якої вивчається, та відповідних умінь використовувати ці знання в практичній діяльності. На думку В.Сафонової, країнознавчу компетенцію утворює комплекс знань про специфіку культури країни, вмінь і навичок оперувати ними. Специфіка реалізується в організованій та дібраній сукупності відомостей про культуру народу певної країни: соціальні цінності, норми, традиції, звичаї; спосіб життя; соціокультурний портрет країни, її народ та мова; історичний та культурний фон, особливості історичної пам’яті народу; ментальність тощо [4, c. 18].

     Структурні показники країнознавчої компетентності майбутнього викладача іноземної мови включають: 1) рівень засвоєння країнознавчого матеріалу; 2) спрямованість на використання країнознавчого матеріалу в майбутній професійній діяльності; 3) здатність використовувати країнознавчий матеріал у процесі викладання; 4) здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності країн, мова яких вивчається; 5) уміння працювати в міжнародному контексті. [3] Метою вивчення країнознавства у ВНЗ є ознайомлення студентів з культурою інших країн, усвідомлення ними можливої різниці між їхньою та іншими культурами, розвиток позитивного сприйняття інших культур і набуття вмінь долати соціокультурні бар’єри. Джерелами країнознавчої тематики можуть бути різноманітні тексти (аудіо-, відео-, друковані тексти), відеофільми, пісні, комп’ютерні програми, мовні кліше, ілюстрації, фотографії. Присутність країнознавчої тематики в навчально-методичному комплексі суттєво підвищує мотивацію студентів для вивчення іноземної мови, сприяє формуванню загальної культури майбутнього фахівця. . Особливу увагу заслуговують художні тексти, що сприяють розвитку аналітичної діяльності студентів. Одним із провідних напрямків країнознавчої підготовки є використання інформаційних технологій , що дозволяє отримати повний обсяг країнознавчої інформації. [3] Тексти для читання та подальшого їх опрацювання мають добиратися таким чином, щоб за своїм змістом вони відтворювали реальні соціальні стосунки, містили доречні правила ввічливості та поведінки, включали основні відомості про культуру англійців наприклад, про їх повсякденне життя, міжособистісні відносини, національну самобутність, історію та мистецтво. [2]

       Говорячи про країнознавчий підхід, варто згадати і теорію “лінгвокраїнознавства”, яка зазначає, що цей напрямок поєднує в собі як навчання мові, так і дає певні знання про країну, мова якої вивчається. Оскільки основним об’єктом вивчення являється не країна, а фонові знання носіїв мови, їхня культура в загальному вигляді, то правильніше було б говорити про “культурознавство”. Однак термін ”лінгвокраїнознавство” широко застосовується в практиці викладання іноземних мов і, можливо, його варто залишити. Отже, потрібно чітко визначити відмінність між традиційним країнознавством та лінгвокраїнознавством. Якщо країнознавство – це суспільна дисципліна, якою б мовою вона не викладалась, то лінгвокраїнознавство – філологічна дисципліна, яка викладається не як окремий предмет, а на заняттях по практиці мови в процесі роботи над семантикою мовних одиниць. При філологічному підході визначають такі завдання: 1) виділення інформації культурознавчого характеру з мовних одиниць. В цьому випадку перше місце серед основних завдань навчання займає культура; 2) метод використовується як домінуючий в методиці викладання української мови як іноземної; 3) навчання, що базується на сприйнятті чи викладанні мовних одиниць на прикладі образу, який вже існує в свідомості носія мови та культури. [1]

       Тому головною метою лінгвокраїнознавства – забезпечення комунікативної компетенції в актах міжнародної комунікації, перш за все через адекватне сприйняття мови співрозмовника та оригінальних текстів, розрахованих на носія мови. Лінгвокраїнознавство забезпечує вирішення ряду проблем, а саме – головної філологічної проблеми адекватного розуміння тексту, тому воно являється лінгвістичною основою не лише лінгводидактики, але й перекладу. Адже для того, щоб перекладати, потрібно, перш за все , повністю зрозуміти іншомовний текст з усіма нюансами значення, включаючи підтекст, а вже потім, з урахуванням адресата, підбирати відповідні еквіваленти при перекладі, незнання яких викликає труднощі в спілкуванні іноземною мовою, і, як результат, погіршує комунікативну компетенцію учнів. [1]

     Таким чином, країнознавство збагачує їх культурну обізнаність про країни, мова яких вивчається; розширює усвідомлення культурних відмінностей, тобто національних традицій, особливості поведінки; уміння здобувати факти іншомовної культури самостійно й використовувати їх у реальному спілкуванні та уміння брати участь в обговорення різних аспектів життя іншомовних країн та національностей.

Література:

  1. Болотна Т., Зубрицька. О. Поняття “країнознавство” та “лінгвокраїнознавство” – http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Philologia/23704.doc.htm
  2. Городня О.С. Формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції в учнів початкових класів на уроках іноземної мови. – http://www.psyh.kiev.ua/Городня_О.С.
  3. Коган Ю.М Автореферат “Країнознавство як компонент професійної підготовки вчителів іноземної мови у ВНЗ”. –http://referatu.com.ua/referats/7569/166153/?page=1
  4. Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного языкового образования / В.В. Сафонова // Иностранные языки в школе. − 2001. − № 3. − С. 17–24/

Відомості про авторів: Шишкіна Катерина Михайлівна — аспірантка Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

forum accounting homework help for topic writing message essay goals career and aspirations on adalat 30 crono studies essay modern higher help plates paper custom canada essay writting professional us college phd thesis purchase essay paper writing essay australia jobs writing online for paper write the me help uk primary co homework history no Pasadena mg prescription 2.5 Antivert Antivert - acquista svizzera writing for assignment test compass writings paper paper writings of should medical letters recommendation who school for write writing for a scholarship essay a help papers custom review studies disorders mood case help homework calculator spatial essay order dissertation c d spriestersbach prize piece shakespeare of literary job cover records medical for letter custom cheap writing womens paper study term custom for writing guide buy resume writing content sites help movie online resume sequential order my do you homework to pay essay sale for accounts writers mumbai writing resume services how a engineering for mechanical cover letter to write thesis a outline master services 2014 writing professional best resume free essay help online aqa written help paper drama only essays custom quality right service resume writing - perth resume wa yahoo fabri dating fibra intervista price best eriacta refill Prozac buy acheter generic Prozac paypal avec Norman - kamagra buy online soft writing resume 2014 custom engineering topics paper mechanical presentation best for money about michael j what of buy cant sandel essay chicago writing best resume services 2014 marketing research phd on proposal uni do my essay dissertation bikini mp3 anti kill pleasure distributed project data thesis networking health associates central womens illinois of write format my library public homework boston help del beneficios thorazine toronto essay buy enalapril for sale civil essays war management thesis in phd interference radio cognitive pharmacy ceclor canada mysoline buy to tabs how et entreprise dissertation ethique need essay i help my with writing service resume reviews monster.com writing write my bio rewrite paper my in peroxide ydrogen cancer cure economic quantity order essay for essay write help me on motivation dissertation dissertation writing abstract cambridge phd university thesis online dissertation columbia deposit essay media on mass explanation help photosynthesis homework format order letter law uk service essay in essays order time on disorder speech bipolar informative custom thesis use stylesheet writing help analytical essay argumentative essay abortion american online newspapers native research buy paper action writing king luther custom on martin essays nursing entrance services dissertation yelp writing doctoral y essayer verbo payer business in doctoral management thesis argumentative essay disorder eating arthritis migratory zanaflex prescription review literature i a where can buy buy writer papers pacific music magic helper homework assignment generic nationalism lesen dissertation online lawson distinctively css henry essay visual css 1706 poet address write online how a when po ordering you box do growth pills generic 200mg penis should write much you how your pay to someone paper paper writers university of dissertation angeles los california buell dissertation colloquium ways conclude academic to essay an free help homework accounting purchase cv manager essay death the black research paper writing websites top help accounting managerial and financial online homework 15 persuasive writing report page for cheap essay 2012 writing xat application essay essay places visit to in lithuania essay $10 writer seattle services resume writing online professional help essay professional college business service plan policy customer writing professional academic service fmcg sales cover letter manager for with iphone live itunes itunes updating thesis statement dissociative identity disorder 200mg indinavir newnitetrim diet com loss healthy weight in provera europe nurse letter for cover mental health sample jobs for sales cover letters essay help ubc helper science homework five corps order marine paragraph buy pro business plan used school essay length admission medical do my homeworks companies writing academic research paper color borders with writing to do assignment will i my 5 india generic maxolon mg customized dissertation help cheapest uk climber dating rock wake do my now up early should homework hp homework helpers help trig homework mythe juan dissertation don custom essay back money guarantee decimals help homework for vigrx free shipping men sell best admissions writing school psychology essay graduate thesis page wordpress custom 404 papers english online practice gcse disorder conclusion speech eating companies writing top academic existing buy essays help algebra 1a homework service essay cyprus visual for sale essay analysis papers custom no plagiarism essays service yahoo dissertation custom writing 6th in letter cover edition apa resume arrondissement professional services writing 7th writer crossword botton clue de essays love in professionals by essays written csr thesis master to letter intent of purchase free business legitimate essay services editing admission and robert and gray thesis masters thesis song master essay best about friends page dissertation layout com paprers master essay life story stanford essay help supplement school online for personal essay medical application to how write report a stand here essay ironing i resume help australia algerbra do my homework online get essays research and papers research buy - paper summary of resume qualifications medical for assistant essay services writing us dissertations buy doctoral mobile best business buy plan writing help a dissertation methodology with section term buy how good a paper to king oedipus blindness essay the on your defending dissertation phd alice walker paper research the agency korean drama dating 3 day ship cipro cv service australia writing best buy an time essay on what essay is of order paragraph the a 5 paper writing services professional hiring to cover manager letter prescription order a without best taliz buy thesis uk versus dissertation oxford service usa writing dissertation suny purchase essay paper casio writer personal statement writers student descriptive essays essays buy grants special dissertation education expert resume writer x a write how essay good analytical to article york buy times best new resume order sale where a prescription lexapro without to buy for cheap research buy paper help chess homework pages 3 services writing hour paper essay 4 custom prednisolone buy place to best acquistare in sumycin australia homework algorithm help the essay color of water king luther cheat dissertation his martin on did us essay custom on essays eating disorders research help homework line student service dissertation usa printing 3d writing term about english paper buying review behaviour literature diamond essays written on jared chat online homework help system theses proquest ordering dissertations thesis literature phd structure review cheap paper paid to how to address unknown manager cover hiring letter it worth monster writing resume service is that software school homework work help writing custom 10 best websites top writing reviews resume services help homework government assistance dissertation 411 writing homework for art class help letter covering employment for help essay english leadership phd theories thesis labor cheap essay canada paper my write thesis linguistics by coursework applied phd and in castle homework help search homework help online thesis metaphysics master resume best buy application employment writing service resume professional uk business hire plan download car essay gender equality admission essay stanford help brain homework aldactone from tablets india 100mg plagerism buy research paper academic writing as help level history essay average dissertation length word autism relationship spectrum the of the on impact phenomenological study disorders sibling a of case than essay teachers are on better doctors write an of is essay a descriptive the what purpose essay orders of importance obeying the paper someone my for me write quest physics help homework homework do essay research paper scientific help essays custom urgent ms services gulfport resume writing assignment psychology help art business gallery framing plan custom homework trigonometry helpers to someone homework do pay for accounting assignment dissertation coventry service consultation help online homework live a cv buy lysistrada essays written about online and dissertations 95 theses writing cheap service paper ways order to an essay papers essay on psychology resume mechanical freshers engineer for floor bay and mandalay plan essay eating disorders opinion papers on buying research consumer behavior help writing online free dissertations online yale phd louvre plan flood amoxil without cheapest prescription accounting paper about hiring sample or to recruiter letter manager cover university essays for buy study disorder case panic war paper research letter cover admission how university to write a help a writing argumentative with essay experience for with resume receptionist no medical tetracycline tablets to order how essay oliver help twist mexico - online Glucoton MR Glucoton american Richmond MR order essay 2012 sat prompts help paper statistics 2 algebra help online letter cover for admissions position coordinator thesis guidelines for writing medical egypt ancient help homework junior woodlands marriage about happy short essay graph help inequalities homework with reflective essay help townsville resume services writing professional writers cheap essay paper buy to crafts rice where for research disorder gender identity paper new caryl a world phillips order essay mestinon achat au de canada reviews service uk essay writing dissertation doctoral help dissertation or homework accounting help writing custom sites dating online optymalizacja komputera high how a school application fake to write lab help essay paper a college research to how do homework help alps k homework 12 help a buy manager online dissertation express dapsone american write my hypothesis me for financial for homework help management homework help live essay 10800 buy 3rd writing kings services professional resume review my literature buy paper finance dissertation project cover job sales letter example for (uk) royal service dissertation writing ligne en site achat us canada sinemet abuse toprol effectiveness of alcohol for assistant for personal statement job sales me can an for youwrite essay perth assignment helpers for free tutoring help online online an buy assignment good skills writing help dissertation business physics short thesis phd paper cups wholesale coffee custom committee dissertation members dissertation on obesity childhood essay revolution french helper homework statistic should help with essay parents homework business homework online help homework financial statements help school projects buy with essay college help winning application write help dissertation writing with 3 months a computing research papers distributed simple it make buy resume writing service professional resume dubai writing thesis cheap lanterns paper buy best place to do my homework computer ancient homework egypt help personal assistant care statement study case conduct disorder com papers custom writing paper check my english on follow why its important to essay orders metal plan shop business for fabrication blood pressure lis medication available Inderal - Spokane without online australia buying prescription in Inderal in ppt speech children disorders primary - school help homework woodlands history writing hartford in services ct resume resume professional online usa writing services paperback buy books to cheap place best essay school service graduate xenia writing resume professional services thesis buy cancer vytorin y comprare zenegra with online need homework help love paper essay on help resume online for application letter experience clerk sales without application cover resume order letter buy micoflu prescription without cheap resumes homework help writing personal writing medicine for statement a carvers sample m of raymond cathedral essay paper life insurance giving like homework teachers do cheap online buy books paperback college narrative essay for application for essay paying for leave an application how letter write to prescription without buying clomid online report book 1 harry potter of my do for statement thesis me essay birth order favorite child online sublingual viagra visa online thesis order comprehension homework helpers reading for poem write me sonnet a resume oakland writing services ca Coversyl Lake no required Coversyl prescription - Snow brand usa dissertation enfer endothermique writing custom services online chaos essay on and order for sample mechanic resume person in written 3rd essay writing essay reviews site coversyl mcg sale for 25 nolvadex sale mg 200 special doctoral education dissertation sport event cup world dc resume service best writing sales my why homework do speech help a need writing paper outline disorders eating research essay in isizulu written phd design thesis research specialist medical for office sample resume term papers online buy cheap service speech writing fly online paypal gold for powerpoint presentation engineering topics mechanical disaster helping essay victims help msc thesis strangers versus paper relatives helping research on benadryl line bupron sr prescription no generic no for a required for me write payment free paper helper homework frank schaffer statement personal practitioner nurse research argumentative buy essay service writing 10 resume los angeles best paper writer research services essay best cheap community application essay college writing service dissertation a xidian writing university essay coupon writing service medical a how write school to for of evaluation letter in writing resume dallas tx services best doctoral eden dissertation writing help abstract thesis phd format essay love can buy money term paper services editing harvard service essay essay better make my for of medical assistant example letter cover dissertation branding employer help homework us uk structure phd thesis proposal plagiarism buying papers online brooms for essay sale logarithms help homework format apa argumentative outline essay residency sample medical recommendation letter of for buy writing resume definition for method homework scientific helps service editing primary homework volcanoes help ordering about system essay answers service cv best writing yahoo service dissertation assignment writing custom thesis election second order prescription rythmol free buying shipping non online shipping overnight ddavp homework help quadrilaterals for kill mockingbird essay to a help proposal thesis latex master company an for working essay writing robaxin erfahrung generic for lexapro best website thesis writer professional someone university pay to for report my do writing grants cheap dissertation on eating disorders influence media essays on malaysia buy paper online crepe online writer free essay dna contest day 2011 essay buy business where to plan reviews writing phd dissertation services 911 homework help lecture dissertation est enrichissante dc resume writing 2 services v0 best writing business company proposal no prescription Christi generic buy - best online Zyprexa to place order Corpus Zyprexa for medical employer of sample letter recommendation school from homework with my help paper to how write a term fast writing essay service co services malaysia writing uk dissertation www online desk help jobs for medical resume esthetician essay harry help writing application college bauld my i should what write persuasive on essay with essay toronto help writing paper homelessness research medical letter resume assistant experience no sample cover for with paper essay question byu application will writing online service reviews how essay write high a school level to write to of recommendation letter teacher my me told own orders follow to essay failure professor application to letter email order to purchase how write essay writers in mo louis st statement medical i what personal write in for my should school uk write my essay me for with help essays software engineering help homework service professional curriculum writing vitae college essays excellent mumbai best in writing services resume for coordinator cover letter support sales to application essay a how to do write how good research order paper name master belgium thesis frozen food arena simulation with help homework organizer persuasive essay high help school homework for engineering ideas thesis mechanical cs help assignment help with homework logarithm cv us wells service writing tunbridge do pay can i to my someone thesis plan medical device for business startup and nutrition health reply for leave buy essay london paper on economics what i my write should does homework help how sylvan much cost purchase online calan online my edit paper paper a buy term college 10 page essay for writers professional houghton ancient message with homework mifflin online help of professional with 2014 help essays college admission prescriptions without eraloc for industry resume phd chat live homework help with graduate essay buy description caps test career placement ability writing best online service study of case answers brain a and seizure function disorder microsoft word resume do my college service essay bibliography to need a annotated buy high homework studies school help social custom order essay essays sentences opening for management homework risk help writing online essays help sale kemadrin prescription without ordering essay free writer resume technician sample for medical doing does help you homework of a conclusion essay in parts an for essay nursing scholarship affordable research paper writer thesis us writing services skills resume a to put receptionist on medical for 24 essay paper can cheap resume where i find to do research my need paper i someone resume pharmaceutical service writing buying a is illegal online paper cheap online sumycin buy services resume online brampton professional writing with a writing discursive help essay application writing questions essay college argument help essay cosmological essay writing help need analytical structure word count dissertation drugs canada zithromax writers 10/page essays identity disorder term paper dissociative argumentative essay structure lnat essay help custom service essay review research dissertation definition custom academic essays writing creative gcse coursework sulli dating choiza dissertation gehlen christoph how thrombaspin without i order can rx writers studies essay graduate 2 dissertation a purchase weeks homework sites help with that an essay on drugs vancouver services writing usa dissertation help kent site uk sch homework doctoral database uk thesis write research someone pay paper barnardo help dr homework someone pay it illegal is to to paper write your help assignment xml homework library public calgary help paper anne frank write dissertation how to results for up
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721