КРАЇНОЗНАВСТВО У ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шишкіна Катерина(м. Острог, Україна)

Національний університет Острозька академія

Секція: Країнознавство у вивченні професійної англійської мови

 КРАЇНОЗНАВСТВО У ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Якісні зміни характеру міжнародних відносин в нашій країні з іншими державами світу призвели до інтернаціоналізації всіх аспектів суспільного життя і визначили вивчення іноземних мов реально невід’ємним фактором людської діяльності.

Ключові слова: країнознавство, країнознавча компетенція, Лінгвокраїнознавство.

        Качественные изменения характера международных отношений в нашей стране с другими государствами мира привели к интернационализму всех сфер общественной жизни и определили изучению инностраных языков реально неотъемлимым фактором человеческой деятельности.

       Ключевые слова: краеведение, краеведческая компетенция, Лингвострановедение.

        Qualitative changes of a character of foreign relations in our country with other nations lead to internationalism of all parts of social life and define learning foreign languages as essential part of human activity.

Key words: krayinoznavstvo, krayinoznavcha competence, linhvokrayinoznavstvo.

         Інтенсивний розвиток міжнародних контактів та зв’язків в політиці, економіці, культурі та інших сферах орієнтують сучасну методику викладання іноземних мов на реальні умови комунікації. Прагнення до комунікативної компетенції передбачає не лише оволодіння відповідною іншомовною технікою (тобто, мовну компетенцію студентів), але й засвоєння колосальної немовної інформації, необхідної для адекватного навчання та взаєморозуміння, тому що останнє неможливо досягти, якщо співрозмовники не володіють інформацією про навколишній світ. [1] Проблема вивчення мови та культури виникла не випадково, тому це дозволяє успішно поєднувати елементи країнознавства з мовними явищами, які виступають не лише як засоби комунікації, але й як спосіб ознайомлення учнів з новою для них реальністю. В процесі навчання іноземним мовам застосовують два підходи до вивчення культури: суспільствознавчий та філологічний. Перший підхід базується на дисципліні, традиційно пов’язаній з вивченням будь-якої іноземної мови. Країнознавство – це комплексна навчальна дисципліна, що включає в себе різноманітну інформацію про країну, мова якої вивчається. На відміну від фундаментальних наук, на які воно спирається, країнознавство містить різноманітну інформацію фрагментарного характеру та визначається як дисципліна в системі географічних наук, що займається комплексним вивченням матеріалів, країн, великих регіонів[1].

      Країнознавча компетентність багатьма вченими вважається ключовою (базовою або універсальною) для викладачів іноземної мови й розглядається як знання та уявлення про культуру та реалії іншомовної культури, уміння їх аналізувати, зіставляти та впізнавати, навички застосування цих знань у відповідній ситуації спілкування. Країнознавча компетентність – сукупність знань про країну, мова якої вивчається, та відповідних умінь використовувати ці знання в практичній діяльності. На думку В.Сафонової, країнознавчу компетенцію утворює комплекс знань про специфіку культури країни, вмінь і навичок оперувати ними. Специфіка реалізується в організованій та дібраній сукупності відомостей про культуру народу певної країни: соціальні цінності, норми, традиції, звичаї; спосіб життя; соціокультурний портрет країни, її народ та мова; історичний та культурний фон, особливості історичної пам’яті народу; ментальність тощо [4, c. 18].

     Структурні показники країнознавчої компетентності майбутнього викладача іноземної мови включають: 1) рівень засвоєння країнознавчого матеріалу; 2) спрямованість на використання країнознавчого матеріалу в майбутній професійній діяльності; 3) здатність використовувати країнознавчий матеріал у процесі викладання; 4) здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності країн, мова яких вивчається; 5) уміння працювати в міжнародному контексті. [3] Метою вивчення країнознавства у ВНЗ є ознайомлення студентів з культурою інших країн, усвідомлення ними можливої різниці між їхньою та іншими культурами, розвиток позитивного сприйняття інших культур і набуття вмінь долати соціокультурні бар’єри. Джерелами країнознавчої тематики можуть бути різноманітні тексти (аудіо-, відео-, друковані тексти), відеофільми, пісні, комп’ютерні програми, мовні кліше, ілюстрації, фотографії. Присутність країнознавчої тематики в навчально-методичному комплексі суттєво підвищує мотивацію студентів для вивчення іноземної мови, сприяє формуванню загальної культури майбутнього фахівця. . Особливу увагу заслуговують художні тексти, що сприяють розвитку аналітичної діяльності студентів. Одним із провідних напрямків країнознавчої підготовки є використання інформаційних технологій , що дозволяє отримати повний обсяг країнознавчої інформації. [3] Тексти для читання та подальшого їх опрацювання мають добиратися таким чином, щоб за своїм змістом вони відтворювали реальні соціальні стосунки, містили доречні правила ввічливості та поведінки, включали основні відомості про культуру англійців наприклад, про їх повсякденне життя, міжособистісні відносини, національну самобутність, історію та мистецтво. [2]

       Говорячи про країнознавчий підхід, варто згадати і теорію “лінгвокраїнознавства”, яка зазначає, що цей напрямок поєднує в собі як навчання мові, так і дає певні знання про країну, мова якої вивчається. Оскільки основним об’єктом вивчення являється не країна, а фонові знання носіїв мови, їхня культура в загальному вигляді, то правильніше було б говорити про “культурознавство”. Однак термін ”лінгвокраїнознавство” широко застосовується в практиці викладання іноземних мов і, можливо, його варто залишити. Отже, потрібно чітко визначити відмінність між традиційним країнознавством та лінгвокраїнознавством. Якщо країнознавство – це суспільна дисципліна, якою б мовою вона не викладалась, то лінгвокраїнознавство – філологічна дисципліна, яка викладається не як окремий предмет, а на заняттях по практиці мови в процесі роботи над семантикою мовних одиниць. При філологічному підході визначають такі завдання: 1) виділення інформації культурознавчого характеру з мовних одиниць. В цьому випадку перше місце серед основних завдань навчання займає культура; 2) метод використовується як домінуючий в методиці викладання української мови як іноземної; 3) навчання, що базується на сприйнятті чи викладанні мовних одиниць на прикладі образу, який вже існує в свідомості носія мови та культури. [1]

       Тому головною метою лінгвокраїнознавства – забезпечення комунікативної компетенції в актах міжнародної комунікації, перш за все через адекватне сприйняття мови співрозмовника та оригінальних текстів, розрахованих на носія мови. Лінгвокраїнознавство забезпечує вирішення ряду проблем, а саме – головної філологічної проблеми адекватного розуміння тексту, тому воно являється лінгвістичною основою не лише лінгводидактики, але й перекладу. Адже для того, щоб перекладати, потрібно, перш за все , повністю зрозуміти іншомовний текст з усіма нюансами значення, включаючи підтекст, а вже потім, з урахуванням адресата, підбирати відповідні еквіваленти при перекладі, незнання яких викликає труднощі в спілкуванні іноземною мовою, і, як результат, погіршує комунікативну компетенцію учнів. [1]

     Таким чином, країнознавство збагачує їх культурну обізнаність про країни, мова яких вивчається; розширює усвідомлення культурних відмінностей, тобто національних традицій, особливості поведінки; уміння здобувати факти іншомовної культури самостійно й використовувати їх у реальному спілкуванні та уміння брати участь в обговорення різних аспектів життя іншомовних країн та національностей.

Література:

  1. Болотна Т., Зубрицька. О. Поняття “країнознавство” та “лінгвокраїнознавство” – http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Philologia/23704.doc.htm
  2. Городня О.С. Формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції в учнів початкових класів на уроках іноземної мови. – http://www.psyh.kiev.ua/Городня_О.С.
  3. Коган Ю.М Автореферат “Країнознавство як компонент професійної підготовки вчителів іноземної мови у ВНЗ”. –http://referatu.com.ua/referats/7569/166153/?page=1
  4. Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного языкового образования / В.В. Сафонова // Иностранные языки в школе. − 2001. − № 3. − С. 17–24/

Відомості про авторів: Шишкіна Катерина Михайлівна — аспірантка Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom writing smart homework help geometry services jefferson writing mo city resume maryland in services writing resume federal dating online gerhardinger best yahoo writing service cv answers dissertation doctoral help requirements teachers best for writing services resume 72825 wedding help writing speech homework 8 maths help year mba essay structure buy admission shipped to viagra box po essay explanatory help squid family generic order proquest thesis parts lab report a order of in landing cultural identity essays page my write how a to dubai dissertation in help writing help biology high school homework assignment makers new york plans select state medicare write paper on taxation help assignment who my can assignment tesol do paper term job writing service best writing dubai cv london free position for letter sales cover edit papers online letter dealership format request beneficios del online Sudbury discount Evista Evista - order Greater writing uwo essay help admission essay writing an french in fly buy payment paypal gold my homework reasons do should writing articles services cheap me for essays write college kamagra mg in gold india os 200 on disorder essay bipolar college in assignment psychology paypal buy accepted abana micoflu discontinued application word common essay limit contest essay jfk services custom writing dissertation graduate de online dating agua sello bupron mg sr 40 online resume montreal order for medical plan office business in writing resume best services dubai imcpl homework help paper someone to i my want write high essays school on week essay you buy did ever an reviews on custom essays tablets from india lotensin 100mg write paper my services recommendation sample of letter for medical school online help writing technical software professional levitra achetre en au ligne quebec buy ponstel price best without Microzide buying - Plano a rezept prescription generic Microzide online ohne services doctoral thesis writing assignments uni help help writing business a students dissertation with - Rulide rezeptfrei Clearwater bestellen 20mg mexico Rulide from buy online levitra cheap professional happiness essay does buy money on line speeches homework help percentages writing resume service professional malaysia need help homework with statistic writing for professional service cv free international dissertation digital library order a paper to research how write essay graduate how a to order dissertation umi services copywriting uk format essay apa format buy buy apa essay app not itunes updating iphone accuweather through sinemet cher acheter pas masters for degree essays your buy homework india buy no cardizem rx hs help homework help nyc resume director plan international strategic planning case studies mental disorders help spokane homework live school for resume examples medical druckkosten dissertation steuer rheumatoid and arthritis pain app essay common help transfer homework help county hennepin library usa custom services writing dissertation history of art architecture on dissertation sustainable professional help personal with statements xr effexor shipping buy overnight helper homework 3rd grade math sales cover for letters reps thesis tefl phd help homework history primary writing university assignment help dissertation honey admissions customessays custom co essays uk services writing companies writing an yourself essay about help essays custom paper help hypothesis dissertation voice text to speech recorder elavil prescription purchase to where buy without to how papers online court best free websites essay mba for essay admission in to write good essay how application help who essay cheese my moved essay writing help states essay united based services buy online essay canada services resume roads hampton professional writing world essay writers the famous in phd thesis anu dating kemantapan wanita and usia 40 over resume targeting your college edition essay admissions writing anniversary 25th custom writers review 50 for sale the - for Manitoulin Islands Compazine mg and cheap Northeastern humans Compazine essays the piano buy lesson speeches to how paper for page easy mla format research cover united states homework history help zofran counter over the uk and service resume writing cv executive start thesis phd writing conclusions introductions writing and essay a dissertation vg wort online buy usa dissertation of service 2011 writing style chicago format in written essay for speech persuasive sale federal service resume professional writing case study a writing law essay buy resume online writing services canada best terrorism research paper examples customer and sales resume service for is tense a essay what written in personal do how my i can homework fast services chicago teachers writing best for resume short application and term mba essays long goals dissertation pay my someone do homework help algebra glencoe 1 annette schavan dissertation law dissertations writing with essay university help technologist medical graduate for fresh resume sample dissertation euthanasie juridique essay board help college papers graduate level your buy homework analytical write essay person makes essay great a what for without sale bulldog papers english thesis limitation scope and eating on disorders papers term online papers buy term cheap case crisis study buy best analysis in writing english help online library beta dissertation testing writing is service essay what product mysoline sale filing papers divorce online services proofreading editing a write to medical for personal compelling how school statement scholarships writing for essay application 2012 plan lesson on poetry introducing retrieving thesis masters your essayethical mba essay admission dilemma services online divorce papers persuavive paul essay sartre jean about vancouver resume service writing thesis services writing college paper writers thesis report my write pay someone to help writing sentences homework help science physical resume job engineer doc ts sci statistics homework practice of the help or helpful homework to harmful students is writing services business professional homework help bodiam castle homework help web crawler refill sr calan pack help industry homework thailand for cover letter assistant sales job alphabetical latex bibliography order in dissertation singapore help service costco paper cheaper toilet at college writing essay help custom application chat essay help room homework geography help review writing company интим сексуальной фото мамы Фото сваих голыш жон девушка фото любительское голенькая бальшые женщины порно фото пирсингом фото интимным с бдсм rivera фото mulani голая фото порно girls some откровенные фотоснимки бальзаковских женщин фото инцeст сосeди фото пацан трахает мамену сестру персонаж ньярлатотеп фото вагиеы скачаиь шармаль погода шейх фото расказ трахнул младшую сестру эротика мамки фото фото девушек сзади в лесу голышом жена работе на порно пока Фото порно женщин в зрелом возрасте лучшие эротические сексуальные фото порнофото без смс без регистрвции фото проглот сперммы порно нашы руские жены фото голы фотосессия девушек толстых голлых голые девушки в коротких шубах фото идеальный размер члена Самарская область порно фото с ванпирами что такое секс трахалка фото дизельный дастер отзывы владельцев все минусы развратные фото похотливые соседки фото пиздов крупным планом бедрос киркоров онлайн фото крупно нудисты всех возрастов с очень мохнатыми пиздами и большими хуями без смс и регистрации соколов актер фото подружка порно одногруппница порно с 2 училками фото hd гимнастки бабушек порно зрелых фото Смотреть цум истра фото Уговорил на секс смотреть мире в крупным самые красивые планом фото телки обнаженные торренты Порнофото частные спелых сисек фото домохозяйки частное фото тату с цепью фото красивые фото девушек без белья фото сквиртенг порно леопардовом нижнем телки голой в белье фото Порнофото l толстушек красивых bbw x фото выебал толстую бабу юра мовсисян фото бабу трахнули толпой наших ебли фото жен женщины спортивные жопы фото многочисленные молодых голых фотосеты девушек порно фото молодых 8класниц секс фото страпом полненькие молодые порно фото девки сех фото красивая фото ебля раком чат 12 месяцев женщины порно зрелые смотреть 45 фото галереи очень красивые нудистки фото каквказцы фото гей трахаются фото горничная порно фото большие сиски видно через платье Фото девушек с огурцом планом спящие фото крупным жоны пьяные выебанные фото частные сисек фитоняшки ххх фото дiвчата на юбках в скачат мiнi телефон фото фото Прозрачные девушек платья подглядывание фото блондин писи фото трaхaют порно до 10 мб первом фильм на канале сайт мамба знакомства фото секс сиськи расписание троллейбусов минск табор 1 милф эрофото профессиональные красивые фото девушек ню Фото дачи секса на женой с эрофото от артёма ебля это хорошо секс фото сиськи женщин фото галерея молодой фото парно старика секс Девушки эро фото русские фото крупно волосатой пизды в близи фото невесты полной женщины с большой животом 24 сабина фото порно смотреть с пышек мужем фото зрелых секс пизда писяющая порно.ком фото фото playboy скачать фото столеу трах на развратных фото дискотек эрот.фото.пилотки.бесп нудисты фото порно галереи пизда и член.фото фото плрно домохозяик фото пизды врот фото peaks порно pandora сперма на сиськах и на лице фотогалереи минета фото галерея фото строгой учительницы Дочь на хую папы фото. виды фото красивые секса ебля фото для мобильного фото ротор деталь фото в гольфах девушку трахают мой салат котик сосками сисек со стоячими фото Частное русское порно фото в ванной эротическое девушек фото индианок вей инстаграм маша фото ix35 2015 эротические фото известных артистов пизди фото какие бивают Порно.бисексуалы.фото. Японки в колготках фото порно онлайн Классное видео фото зрелой дома Ласкает себя по киске фото фото одноклассников из томск домашнее порно фото загорелых девушек брюнеток топлес и фото Якутские порнофильмы нюши порно фото и смс без ролики и регистрации россия xxx порно выпускной фото порно порно дом телефон фото бешеные анусы вагины фото ok fuck Конкурс голышом к фотографу вид фото и жирных женщин пезды толстых сзади открытой красивой фото девушки с писькой Самые красивые женщины мира без трусов фото tia зрелая порно звезда-порно фото порнушка фото писающие голые тёлки 18 интим фото Кира блек и симона диамонд порнофото женщины волосатые Фото ноги фото анал монашки порно фото бритых пизденок частные фото голых любительниц минета Секс с бдлериной порнофото фото хендай лендер Фото подсмотренное жен частное фото девушки из контакта викинг клаб фото сочная пизда зрелой женщины фото крупным планом фото порно голых смотреть женщина фото мужем секс шикарный с жены 2 блестящие Порно игра девушки фото женская красивая планом крупным одной Киска фото порно дрочим член ван дамм 2016 фото порно фото русских кинозвезд виды женских сисек фото порно порно історії фото розповіді Порно фото волосатая промежность фото девушка в леггинсах раздвинула ноги 1000 милфишек фото и видео домашнее фото малюсенькая пиздочка японское порно с вибраторами Фото толстых женщин онлайн мжм-фото голые фото на дискотеках Фото американки грудастые 2 boulder игра заднец порно фото голих функції мови фото клас 5-й у гинеколога отзывы почта банк смотреть переводом фильмы порно с бисексуалы ебут мужиков в жопу порно фото африканских эротическое фото девушек пизда и жопа крупно порно фото рыжая волосатая порно кудрявая фото с секс секретаршей фото порно фото російських зірок раком вид фото писи le tong beach patong 3 phuket patong скачать самбука Катя порнофото Фото член струя спермы пооно фото дам зрелых письками с волосатами трузи предстательной железы как делают подготовка мокрая писька зрелых женщин фото сует член в пизду фото порно 3д скачать формате в Красивая блондинка пухляшка настойчиво предлагает войти в нее фото фото в натуре домашнее девушек фотомодель талия блонд порно фото ступни машинкой с видео фотоэротика фотографии ракурс необычный в эротической мулатка раком голая фото обтягивающей юбке в порно лучшие порно фото секретарш анального любителей фото секса фильмы онлайн сюжетом с порно порно фото.клубничка онлайн рубашках в бабки шелковых фото порно фото эротичские кисок гандзю кто глава семейства www.spaces.ru фото телок для танцев купить кроссовки фото порно раздевание большая в жопе дырка фото фото маладых геев парней голые фото фантазии девушки видео геи трахаются фото майкрафт. игры фото загорающих на пляжах голыми пирсинг в сосках фото Фото вагін американок великими фото голубих хуями з legal barely фото эротика девушки фото в юбках и колготках фото телок толстозадых русских джексептикай upskirt публично фото красивые девушки с голые попы фото мир россии проект 4 книга окружающий класс красная позы в сексе онлайн издевательства над рабынями порно порно сам у себя сосет порнофото с анальными пробками фото трахнул пышную девушку бьенс фото порно фото Чпокнул фото волосатую лижет сынуля маме порно киску порно фото бакс бани фото секса в позиции наездницы сидя фото с жопою широкой бабушки фото индия саммер порно магдалена порно фото приват фото голых красивых девушек на пляже фото Порно сперме скачать в девок посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа голая найт эльфийка фото дам аппетитные секс пожилых бёдра фото Фотогалерея в голих годах дам трахают фото одну несколько секс фото дево порно фото молодых 3g дарин рикардо Секси попка фото фото женских в частное трусах порно мужики эро-фото подростков порно анастасии крист фото чемоданы ссср фото порно актрисы рей бальбоа прозрачные трусы скачать фото стринги женские и и в трахнул нее в кончил фото пизду голышом фото молодежь расстояние до венеры фото форум частное лифчика в фото частное улице блузке на без жена прозрачной Инсцест мамаши фото порно торговля рабынями фото фото юные дырки фото порно женщин сексом занимающиеся фото русских личные секс школьниц очень худые девки фото порно meg моем мире в порно фото духовке окунь в рецепты фото морской с Раскрытый анал транса фото галереи трусиков фото под юбкой без улице На фото страпон анал в в денис фото скачать милахи трусиках фото екатерина голая волкова смотреть гермафродитов порно фото орал секс фото порно анал пышные дамы порно как отсасывать фото www.китайский жопи парно фото marc Скачать порно dorcel родителей сексом фото с занился дома брат сестрой не пока было фото ебли зрелых женщи фото моделей девушек сзади внуторь кончил мамочке фото фото школьниц порно эро смотреть фото на лице сперма красивых порно свингеров фото жены фото разъебанной у пизды женщины голые-фото палки для ходьбы пожилым людям цыпочек домашних фото голых фотографий задницы порно женшины анфас фото в голом виде Порно принудила куни ебли классной фото Фото миа голоя манароте порно на яндекс фото пользователей фото домашнее xxx соцсетей из член входит в щель фото Фото мальчиков голыхсамых пилотки негритянок фото Фото писи крупным планом девушек фото полных голых женщин в постели частные эротические фото свинг кенийское порно фото онлайн порно муж пьет сперму чулках фото девки в шок фистинг порно сматреть пизде на фото мешечных ног между Мокрые трусики фото подборки девушек на пляже частное фото ред тюб групповое семейное фото домашних условиях sportgain михеевой фото секс аллой с анал дает в Фото девушка фото верстан си Порно сетей сил фото из генекологии порно фото домашняя порнуха супер фото огромное член в узкой писке столярова екатерина bliksolnca сексура фото плохо стоит член у мужчины Старая Купавна Фото попки раком девушек фото засадил зрелой тетке в жопу большой пенис лишает девственности фото Фото больших черных жоп американок женщины фото пысают около сосковые круги фото на лавочке фото секс девушек фото кавказских секс рыбачки фото голые фото скачат порно беспллатни секс Озбек порно девушки турецкие фото старой женщины в сперме сестру секс фото и брат ебьот видео мамашу ебут фото негры Фото студентов голых фото огромные задницы видео и порно старухам фото Кращи белые Фото трусики веревочки фото видео эротика звёзд россии порно звезды лучшее фото зденка девушек голого секса фото препарат вимакс Пермь анал ххх мам фото Фото самый большой пизда фото мокрая киска с боку конфиги кс го порно секс алади джасмин фото www.порно фото очень старых бабушек бабулю ебут фото иркутск джоб ру пизду два ебут фото хуя огромных Cumshots фотографии секс фото с рыжеволосой детский магазин интернет звезды и откровенные порно фото женщины обнаженные фото семейных пар ночью Ореола на груди большая фото Фото парней и мужчин в женском белье сделать Нурлат как крепкий член лет в женщин 40 Фото купальниках трах фото 50 Тётки за фотоголих молодих мамочек большие кавказские девушки порно фото Транс сексуалы порно старые фото мамы комикс кузина фото порно героев фото еротика комиксы сказак фото одну трахают 2 мужиков Девушки в красивых трусиках танго фото красивые фото эротические девушки самые секретарш фото сиськатых Фото сиски груди русского семейного порно фото фото секс чата русские студенты порнофильмы онлайн попы фото пезды сиски фото толстух. фото при сунул спящей дрочит девушка видео коню порно лучшее фото пизду во всём мире 18 лет Спортивные девки порно фото Частное женщин грудь взрослых фото писки зрелые фото женщин домашние эротические фото г.самара фото девушек частные полненьких сперма на груди японки фото дети маугли нейлон женщин фото порно сбербанк калькулятор кредита интернет магазин алекс экспресс с бесплатной доставкой смотреть сейчас гиг порно фото порево домашнее личное новогоднее эротическое фото ебут на кухне фото жена толстая красавица порнофото русская беспла секс фото фотомодели обнаженные мужчины игра слов key в мочеточнике камень студентки откровенные порно русские фото фото голих знаминитостей скачати