КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ ЕКС-ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ США ГІЛАРІ КЛІНТОН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Стаття присвячена семантичному аналізу політичних промов Державного секретаря США Гіларі Клінтон. У статті запропоновано класифікації концептуальних метафор, виявлених у публічному дискурсі американського політика.

Ключові слова: політична промова, метафора, термінологія, семантика, лексика.

The article is devoted to the semantic analysis of the political speeches delivered by the U.S. Secretary of State Hillary Clinton. It provides with the classification of conceptual metaphors found in the public discourse of the American politician.

Key words: political speech, conceptual metaphor, terminology, semantics, vocabulary.

Метафори утворюють значну кількість словникового складу сучасної англійської мови, яка є не тільки гнучкою, а й мінливою. Постійне поповнення лексики сучасної американської політичної публіцистики за рахунок метафор слугує придатним матеріалом для вивчення шляхів функціонування мови, її зв’язку з розвитком суспільства.

Політична промова належить до інформативно-переконувального типу політичних текстів. Проблему лексико-стилістичних особливостей політичних промов досліджували такі науковці І.В. Арнольд, А.М. Баранов, М.В. Блажевич, А.Ф. Селіванов, Г.В. Колшанський, Л.Г. Павлова, Г.Г. Почепцов, І.Г. Чередниченко та ін. Питання метафоризації політичних текстів розглядали у своїх наукових дослідженнях Дж. Лаккоф, А.О. Худолій, А. П. Чудинов.

Метафора приваблювала та приваблює дослідників, оскільки її розглядають як процес і результат дії складних мовних і когнітивних механізмів та засіб концептуалізації емпіричних знань. Ґрунтовне дослідження метафори пов’язане з вивченням особливостей її функціонування у мовленні, де в повному обсязі відбувається реалізація її синтагматичних зв’язків.

Метою дослідження є семантичний аналіз політичних промов колишнього Державного секретаря США Гіларі Клінтон, який передбачає класифікацію концептуальних метафор, їхній поділ на тематичні групи, визначення їхніх лексичних та семантичних характеристик, особливості використання у промовах політика.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

 • здійснити аналіз концептуальних метафор, виявлених у промовах Гіларі Клінтон та класифікувати їх відповідно до тематичних груп;
 • виявити ефект впливу метафор на аудиторію.

Промови вважаються найголовнішим вербальним втіленням риторики. Під промовою розуміють публічний виступ з певного приводу, що має чітку логічну структуру, смислове навантаження та мету.

Процедурним механізмом сугестії у політичних промовах є використання метафоризації, тобто перенесення якостей одних об’єктів дійсності на якості інших. Варіювання різних семантичних наслідків метафор у різних контекстах визначає ефект цього механізму інтерпретації дійсності. Метафори широко застосовуються в політичних промовах та аргументації. Вони слугують засобами схиляння аудиторії до прийняття певного рішення, спонукають до очікуваної мовцем поведінки аудиторії [2, 190].

За словами А. О. Худолія, метафора виступає результатом когніції людини з семантичними параметрами, властивими англійській мові, а самі явища мови, зокрема значення та референція, переломлюються через призму когніції людини [4, 183].

Дж. Лаккоф у когнітивній теорії стверджує, що коли промовець використовує метафори, то він трансформує «початкову інформацію» в «кінцеву», тобто ту, яка сформує думку реципієнта. Тема цієї «кінцевої» інформації незнайома йому, а метафора порівнює незвичну інформацію із чимось уже відомим. Теоретично, кожне метафоричне висловлювання – це мовленнєвий акт: він встановлює або найчастіше сприяє встановленню зв’язку між знайомими і незнайомими темами для реципієнта інформації. Ця теорія стверджує, що коли державні лідери намагаються донести будь-яку інформацію, аудиторія спостерігає за їхніми відносинами із слухачами, думає про метафоричне вираження категорії «висоти» та «відстані», які їх відділяють від державних діячів. Вони усвідомлюють себе окремо від них [3, 245].

У політичній мові існують такі види метафор: розміру, особистої зверхності, відстані, субординації, а також метафори вибору [1, 260].

Метафори розміру охоплюють поняття «що більше – то краще». У промовах політичних діячів завдяки цьому виду метафори досягається ефект кращої перцепції інформації реципієнтом, особливо пов’язаної із розмірами та обсягом. Вони сприяють формуванню образу у свідомості та закладають початкове ставлення до тих чи інших понять [1, 262]. Так, наприклад, у промовах Гіларі Клітон, трапляється лексична конструкція the scope and scale of a problem, яка підсилює значення проблеми у свідомості аудиторії та безпосередньо виконує функцію афектації:

Concrete action is possible when we understand the scope and scale of a problem [13]. Наведений приклад підтверджує, що вдало дібраний метафоричний вираз підсилює важливість та значення тієї чи іншої проблеми, сприяє її детальному та скрупульозному вивченню.

У промовах Гіларі Клінтон досить часто трапляється лексема «force», яка у сполученні з іншими семантичними одиницями створює ефект контамінованої метафори:

And we thank Senegal for contributing troops to the ECOWAS stabilization force there [12]. Лексична конструкція «stabilization force» має як денотативне, оскільки все-таки йдеться про всі військові сили, що діяли в регіоні, так і конотативне значення, позаяк мовець говорить водночас і про мету та результат їх діяльності – стабілізацію конфліктної ситуації в регіоні.

Іншого семантичного наповнення набуває лексема у висловлюванні держсекретаря США під час проголошення заключної частини тієї ж промови:

Thank you for being a model in this region, a champion of democracy, a force for peace, prosperity, and progress [12]. Тут лексема «force» не виступає військовим терміном, а швидше передає потенціал країни та її напрацювання у сфері миротворчої діяльності та прогресивного поступу.

Наступним видом є метафора зверхності. Приклади таких метафор частіше трапляються в тоталітарних промовах і слугують для відділення правлячої верхівки від звичайних груп населення. У демократичних промовах ця межа зникає й усі класи та групи зближуються [1, 263].

Цей тип метафор не є типовим для текстів політичних промов Гіларі Клінтон. Тим не менше можемо виокремити декілька прикладів: «to lift your own people out», «takes leadership from the top», «preserving their grip on power», «at the bottom of a list of rankings».

That means a nation’s own efforts to lift your own people out of poverty… [12]. Ця метафора відображає намагання Гіларі Клінтон максимально наблизити владу до пересічних громадян і показати, що всі дії політичних діячів спрямовані на добробут громадян.

Метафори відстані, зазвичай, використовуються для того, щоб дати уявлення про певне явище у порівнянні з минулим чи майбутнім, чи в певних територіальних рамках, і щоб запевнити аудиторію, що буде вжито наступних заходів [1, 263].

Цей тип метафор є домінуючим у промовах Гіларі Клінтон, що підтверджується такими прикладами:

And we’ve seen very clearly that parliamentary elections go hand-in-hand with greater economic opportunity. 2. Anyone who doubts that political openness and prosperity go hand-in-hand only have to look to South Korea, Japan, Indonesia, Taiwan – democratic societies that have delivered tremendous economic benefits [7]. Метафора «hand-in-hand» створює враження близькості та взаємопов’язаності двох процесів – парламентських виборів та економічного поступу.

У промовах Гіларі Клінтон ми можемо виокремити такі метафори відстані: «erase old dividing lines in global politic», «starts in the small places close to home», «having a black hole at the center of our data-driven univers, «in the vanguard of the struggle for justice».

You will decide whether South Africa seeks to erase old dividing lines in global politics [16]. Тут метафора створює враження близькості та тісної співпраці у світовому просторі, вказує на відсутність і необхідність стирання кордонів у глобалізованому світі.

Метафора субординації особливо характерна для диктаторського суспільства. Вона, як правило, вказує на те, що адресати промови не можуть змінити ситуацію, тому що існує непорушна встановлена зверху централізована ієрархічна система суспільного устрою та державного управління. Демократія ж сама по собі передбачає рух, вибір, відсутність чітких імперативів, тому політики-демократи за допомогою метафор субординації намагаються підкреслити основне правило демократії – право вибору [1, 264].

Метафори субординації практично відсутня у промовах Гіларі Клінтон. Однак, можемо виокремити певні лексичні конструкції, які за своєю семантикою наближаються до метафор субординації. У промові Гіларі Клінтон трапляються метафори субординації: «stand up for democracy and universal human rights», «to fight off a serious threat to democracy», «to stand on the side of freedom»[16].

So the United States will stand up for democracy and universal human rights, even when it might be easier or more profitable to look the other way, to keep the resources flowing. Наведена у контексті метафора свідчить про готовність Сполучених Штатів відстоювати демократію та загальні людські права у всьому світі.

Як ми переконалися, метафори субординації у промовах Гіларі Клінтон мають демократичне спрямування і є закликами до боротьби із загрозами демократії та свободи. Вони спрямовані на захист свободи як одного із ключових понять серед цінностей американського народу.

Метафори вибору – це знову ж таки метафори демократії. Вони використовуються політиками для того, щоб показати виборцям наявність альтернативи [1, 265].

Наприклад, у промовах Гіларі Клінтон ми почуємо: «our foreign policy priorities», «separating wheat from the chaff», «to keep economic engine going» [11]. Вищезазначені метафори створюють уявлення, що майбутнє держави завжди знаходиться в руках її громадян, і що їх свідомий вибір допомагає у встановленні демократичних ідеалів та засад, що стануть запорукою успіху їх Батьківщини.

У політичних промовах також трапляються метафори вибору, що пов’язані із пошуком: «everyone has to find their own path», «to find the truth»:

As we look at the unique strengths, challenges, and histories of individual nations, we know everyone has to find their own path [7]. Лексична сполука «to find their own path» у цьому контексті має значення «знайти свій шлях розвитку», тобто Гіларі Клінтон говорить, що не існує універсальної моделі розвитку, яка підходитиме усім країнам без винятку. Відтак, кожна нація повинна віднайти стратегію розвитку, що відповідатиме її реаліям.

Особливістю у промовах Гіларі Клінтон є використання метафор, що містять елементи або ж цілі лексичні конструкції з військовими термінами або транстермінологізованими одиницями військового семантичного забарвлення з ознаками метафоричності на позначення явищ суспільного та політичного життя.

But whether you’re a veteran of these efforts or someone new to what we are trying to do together, the United States will stand with you as your partner on the basis of mutual respect in order to make sure that the benefits that we see as so potentially achievable are available for you and particularly for the next generation [6]. Під метафорою veteran of these efforts Гіларі Клінтон має на увазі досвідченого борця за ідеї, які поділяють громадяни США.

Неодноразово у політичних промовах Гіларі Клінтон трапляються метафоричні вирази, до складу яких входять лексичні одиниці, запозичені із ділової, економічної та фінансової сфер: «…extract the wealth of Africa…» [12], «…to build a new partnership…» [12], «…launching a new partnership [16], «…to unlock global financing for long-delayed infrastructure projects…» [12], «…export-driven model …» [12], «…to keep economic engine going» [11], «…reaping the economic rewards…» [12].

As certainly as America lies over the horizon behind me, so I pledge to the people of Africa that we will reach over this ocean to build a new partnership based on friendship and respect [12]. Метафора to build a new partnership вживається на позначення налагодження дипломатичних відносин, що базуються на напрацюванні і зусиллях з обох боків, відтак встановлення такого «партнерства» (лексема із ділового мовлення) прирівнюється до будівництва.

Гіларі Клінтон неодноразово використовує спортивні метафори у своїх політичних промовах. Наприклад: «…Jim Clifton and his team…», «…a race between hope and fear», «champion of democracy….». Спортивні метафори створюють враження гри, позбавляють ситуацію серйозності, вказують на переможців та тих, хто зазнав поразки. Наведені лексеми роблять інформацію емоційно забарвленою, внаслідок чого вона легше сприймається реципієнтом як зрозумілий і знайомий варіант, позаяк політика справді нагадує спортивні ігри, перегони, а політичні діячі подібні до учасників цих змагань.

So it’s great that we’re back here today, and I am grateful to Jim Clifton and his team for joining us to highlight the urgent need for more and better information about women and gender equality around the world [13]. У цьому реченні наведено приклад використання спортивної метафори team, яка підсилює враження гри, командного духу, згуртованості довкола вирішення поставленого завдання.

It is a race, a race between hope and fear, a race between potential realized and despair imbued in every pore of one’s body [12]. Гіларі Клінтон використовує метафору race, адже лексема із спортивної термінології про перегони найбільш релевантна, коли йдеться про протистояння двох антиподів – чи то ідеологій, чи двох антонімічних понять, що виражають полярні опозиції.

Ще однією групою метафор є метафори із сфери будівництва: «economic ruin», «a key building block», «four pillars», «to build a new partnership», «to build strong institutions», «we are building on the progress», «a global economic architecture», «to reinforce an architecture of rights-based rule». Розглянемо детальніше деякі із них:

In the late 1990s, this country was emerging out of years of war and economic ruin [15]. Автор використовує метафору economic ruin, що має значення «занепад в економічній сфері», період застою та стагнації в економіці держави. Використовуючи досить сильне за емоційним впливом слово «руїна», Гіларі Клінтон створює враження критичності ситуації, висловлюючи думку, що економічна система знаходиться у кризі. А поєднання виразу зі словом war передає реципієнту усю повноту критичної ситуації та занедбаного стану. У цьому контексті лексема war вжита у значенні конфлікту, гострого непорозуміння, суперечності. Проте зважаючи на попередні військові дії, можна говорити і про дещо буквальне значення семеми, її денотативність, позаяк лексема використана на позначення стану воєнних дій. Використання лексеми створює ефект напруження та додає змістової ваги і серйозності висловлюваному.

Іноді у промовах Гіларі Клінтон трапляються медичні та біологічні метафори. Зокрема у промовах держсекретаря примітні у складі метафоричних конструкцій лексеми на позначення частин тіла людини: «at the heart of our foreign policy priorities», «despair imbued in every pore of one’s body», «falling into the hands of terrorists», «extra-judicial killings at the hands of the mutineers», «heads of state», «heads of delegations», «back down in the face of threats».

That’s one of the reasons we have put women at the heart of our foreign policy priorities at the State Department [13]. Метафора at the heart of our foreign policy використана держсекретарем для того, аби акцентувати на важливості питання жінок – і поставити його в центрі, в серці політики закордонних відносин.

Медична сфера: «an anemic global economy», «economic recovery», «weak economy is collapsing», «healthy trade».

Consider some of the problems we face today – an anemic global economy, transnational crime and terrorism, climate change, disease, famine, nuclear proliferation [16]. Означення anemic (лексема із медичної галузі) використано у цьому контексті на позначення слабкої, недостатньо викристалізованої, не досить стабільної економічної системи світового масштабу. Термін і його використання у переносному значенні створюють стилістичний ефект, вираз легко розуміється реципієнтом та запам’ятовується, позаяк використання аналогії із загальновідомими концептами та поняттями досягають поставленої мовцем мети.

Також у політичних промовах Гіларі Клінтон можемо виокремити контаміновані метафоричні конструкти з лексичними одиницями запозиченими зі сфери мистецтва: «African renaissance», «paint a picture», «rich mosaic of democracy».

And here in Senegal, Bill talked about an African renaissance [12]. Для президента США renaissance (відродження) держави передусім полягає у встановленні демократичних цінностей, прав і свобод людини. Тобто у цьому контексті культурологічна лексема renaissance означає оновлення держави, декларація її ціннісних засад, ініціювання стабілізації усіх сфер суспільно-політичного життя.

Таким чином, транстермінологізовані лексичні одиниці у контамінації з іншою лексикою, у тому числі узуальною, створюють метафоричність висловлюваного. Такі лексичні конструкції вживаються у публіцистичних текстах як прагматично-експресивні компоненти імпліцитної сугестії на читача з метою зрозумілості, експресивності, проведення аналогії із сферою терміносистеми, у якій вони побутують.

Державний секретар США Гіларі Клінтон у своїх політичних виступах нерідко використовує метафори, що до своєї семантичної структури включають лексеми на позначення вогню. Наприклад, «before the wood is stacked or the match is struck», «when the fire is at full blaze», «might reignite the flames of conflict», «stacking dry firewood before striking the match».

The United States and our partners must act before the wood is stacked or the match is struck, because when the fire is at full blaze, our options for responding are considerably costlier and more difficult [10]. У цьому контексті йдеться про необхідність вжиття негайних заходів з метою запобігти загостренню критичної ситуації, оскільки боротися із викликами краще на ранніх стадіях їх появи. Гіларі Клінтон пояснює план дій метафоричними засобами: «…треба діяти, доки не закладені дрова і не запалений сірник, бо коли полум’я розгориться, тоді заходи боротьби з ним обійдуться значно дорожче…».

Отже, метафори, ретранслюючи властивості та ознаки предметів реального життя на політичні явища, створюють у свідомості людей образи та конструкти, які стають шаблонами у їхніх політичних поглядах, поведінці. Образність та метафоричність висловлювань Гіларі Клінтон під час публічних виступів створює дружню атмосферу, сприяючи аудиторії осмислити серйозні теми, розтлумачити глобальні процеси простою мовою, яка апелює не лише до логіки, а й до емоцій та відчуттів реципієнтів. Такий підхід є досить ефективним у політиці.

Література:

 1. Зарецкая Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой комуникации / Зарецкая Е. Н.  — Санкт-Петербург, 1998. — 345 с.
 2. Федатов Л. Н. Соціологія масової комунікації / Федатов Л. Н. — К. : Наукова думка, 2003. — 289 с.
 3. Фрумкина Р. М. Психолингвистика / Фрумкина Р. М.  — М. : Academia, 2001. — 320 с.
 4. Худолій, А. О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX- початку XXI століття : монографія / А. О. Худолій. – Острог: Видавництво НаУОА, 2006.– 384 с.
 5. Clinton H. R. Remarks at the 2012 International AIDS Conference: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/07/195355.htm
 6. Clinton H. R. Remarks at the African Growth and Opportunity Act Forum to Mark Global Economic Statecraft Day: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/06/192327.htm.
 7. Clinton H. R. Remarks at the APEC Women and the Economy Forum: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/06/194276.htm
 8. Clinton H. R. Remarks at the Child Survival Forum: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/06/192325.htm
 9. Clinton H. R. Remarks at the Climate Clean Air Coalition and Green Embassy Event: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/06/194127.htm
 10. Clinton H. R. Remarks at the U.S. Holocaust Memorial Museum Forward-Looking Symposium on Genocide Prevention: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/07/195409.htm
 11. Clinton H. R. Remarks at the U.S.-India Higher Education Dialogue: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу : http://www.state.gov/secretary/rm/2012/06/192159.htm.
 12. Clinton H. R. Remarks on Building Sustainable Partnerships in Africa: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/08/195944.htm
 13. Clinton H. R. Remarks on Evidence and Impact: Closing the Gender Data Gap: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/07/195244.htm.
 14. Clinton H. R. Remarks to the International Women’s Leadership Forum: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/07/194696.htm.
 15. Clinton H. R. Remarks to the Lower Mekong Initiative Women’s Gender Equality and Empowerment Dialogue: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/07/195001.htm
 16. Clinton H. R. The United States – South Africa Partnership: Going Global: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/08/196184.htm
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

famvir 100mg price best companies custom essay rowland oba loaf dej dating websites writing essay interactive dissertations published my project for person online do to me killings professor dissertation online homework help math help essay nursing admission litigante dating yahoo abogado essay best about friend a dissertation start with help writing to custom services writing assignment writing report global warming buy essays college for help answers with please homework stars essay help shooting online dissertations purchase personal statement medicine papers online fake free divorce skills sales resume for contrasting essays comparing and whitman written walt by essays for resume services writing teachers best 9/11 personal best medical school statement for examples helps passage-based free-writing writers paypal acheter avec tofranil financial services writing resume service order sale Visalia without online a Sumycin for prescription sale Sumycin - graduate essay to admissions school for writing service essays best article review buy in hindi essay website cheap sinemet order write to article someone review due to for translating english help from spanish essay online an spectacular christmas contest essay speech online how buy le philosophie sur dissertation travail 1mg rulide culture change organizational doctoral thesis on thesis childhood early education phd on latex dissertation style cv buy template rag sale for paper cotton writing service college paper cant money buy essay friends writing apa paper research style good essay hook for us content company writing service essay top 1 helper homework algebra enfp rationals dating calculator on essay rutgers eve essay celebration new year a help writing statement cv for personal rewriting services document 100mg rx with Cr no - Paxil Rosa Cr sale Paxil for Santa le theatre sur dissertation writing help an essay need on research a report writing post comment an essay buy new homework math sample sites research help poverty best paper uk buy online essays university cover for medical letter job writer divas academici dating thesis birth your how on effects order definition a buy essay without can - Tadadel Hollywood Super Super purchase how i Extra Extra get Tadadel prescription for phd document class thesis victims help the flood essay buy essay your writing essay sites reliable application medical write to how for an letter internship homework library help palmdale dating latino scelleratezza annales gnrale dissertation culture tablets Akron Alesse - trusted pharmecies to purchase Alesse where introduction to an an write essay to how book report what cant buy money on research adoption paper research essay controversial topics homework help bolivia teacher a help homework dial personal essay art of the the help math homework everyday additional ocr coursework on resume buyer resume best fashion reviews services academic writing dissertation uae help help essay sherlock holmes marketing resumes and sample sales for county public homework pima library help help essay modernstudies higher application best essay college ever us help online plan business do my in bed i homework help it gumtree assignment germany thesis in scholarship master for essays custom canada to with homework tutors online help mg ditropan 100 Rebetol a doctor to without - Buffalo how Rebetol mail order order writing service sydney resume help hemispheres homework globe dissertation en mthode droit answers homework please help homework my biology do coursework help history with homework student help writing speech wedding service proofreading service dissertation cheap dissertation writing editing essay uiuc help me for essays do erfahrung fulvicin business sample development cv dissertation transform le corps dissertation space confined application temple help essay for sales sample associate resume help writing tips assignment 4th paper research paragraph writing windows xp grade essay is to peace education a essay conclusion separate key success for my do australia me assignment essays psychological disorders paper restaurants for custom placemats websites writing academic job application letter for executive sales speman canada pharmacy health homework helper my write help papwer services resume best usa writing chicago order custom paper placemats Yasmin Yasmin Cambridge buy refill best - price pack thesis in resource phd human health letter cover worker sample mental for homework help for u papers to my someone write sale for college writting papers each essay about help other cover job letter for administrative assistant medical my research report do good to term place paper buy essay disorders questions mood reports sale school for online benadryl europe buy online dating abhayarishta homework latin help online help writing free thesis anxiety generalized disorder teenagers essays by written buy best app discovery resume center help homework with i math need now resume free professional writing services thesis border sidebar war world essay help of 1 causes esl students essay writing buy resume online a homework library skokie live help resume to my work a experience how write in nimhans dating tenders bangalore writing article services online papers online essay research writing custom reviews help homework students elementary accounting instant help homework dbq help on writing essay a resume chronological order reverse 123 essay help bank services sri lanka peoples dissertation writing essay marketing help sadoveanu mihail de dating taine online write i dissertation my week a in writer thesis cheap to online - Clomid buy St. Port no Clomid 400 Lucie prescription where leadership esay on answers help textbook homework do essay my for microeconomics me buy university assignments for admission law school sale papers with science coursework in help news the 150 Generic Port-Cartier - Cleocin brand Gel pills Cleocin Gel Generic grade homework geography 9 help in southeastern essay someone need colorado to write photo lesson plan essay va virginia beach best writing cv service essay sleep disorders homework help bbc for letters no experience receptionist with medical cover helen dissertation vester help doctoral writing dissertation help language arts homework albenza online order discount essay service application writing mba essays roman architecture ancient online essays get research and papers help center homework pills sleeping celebrex buy and to compare contrast essay statement on revenge thesis вымпел на надпись очень молодые стройные девушки эротика фото Игры где надо города строить пк на смотреть порно со мамами взрослыми с глазками фото ангельскими Приора Разрешенные азартные игры в россии от рисунок отличается картинки Чем Играть онлайн в самую смешную игру Анекдоты видео котовский на арбате порно фото крупным плaном игры мортал Скачать комбат на 5 пк голая пышная попка фото раком 30 деревенская девушка фото голая дома общаги с порно андреевна ксения новой фото фото юные ххх девачки лошадьми игру Скачать за ухаживать Самый интересный в мире мультик Главная мысль сказка гадкий утенок Трафареты новогодние на окна фото Цвет фото каштановый медный волос картинки с днем рождения тебя брат Пирог с сгущенкой рецепт с фото ворд с текст Скопировать картинки Игры на комп драки скачать торрент крупно п фото волосатая женщин Сколько стоят уроки игры на гитаре жен нижнее белье фото имитацию онлайн в Игра смотреть Играть в игру монстр хай причёски япошки секс фото домашнее фото анус ебли после уровень что картинке Слова на 143 hot kinkyjo фото трибестан Аргун аптеке в фото со Рецепт отбивных свинины с Фото иверского монастыря в самаре Нью белонсы кроссовки женские фото Картинки звездных крейсер из войн справки печатью Медицинские фото с Игра три поросенка скачать торрент фото мужских половых членов видов фото из обоев Интерьер двух Статусы новые со смыслом о себе старые фото порноклуб Скачать игра на телефон сенсорный Скачать игры полный привод 4 2015 средние размеры полового члена Сосногорск титьки русские фотографии большие фото газеты алтая педикюра лак и маникюра Фото гель Скайп который не вылетает из игры Чебуреки домашние рецепт с фото фото порноактриса браун коко фото 19291 гас фото пьяный к Фартук для кухни каталог фото спб письки валасатые фото картинки ютубе Не на показываются поликарбонат днепропетровск цены фото Смешные приколы с котами и кошками Простые недорогие салаты с фото Фото день на поздравления учителя фото голых девушук с большой грудью Скачать игру новеллу на русском фото страпон геи фото русскихженщин дома секс Габдулла тукай картинки на сказки игра опасные шипы для картинки свинок морских Клетки имеет значение сексе Салаир размер в анальные фотографии Фото навки и пескова на свадьбе за дружбу спасибо Скачать картинку Кино смотреть онлайн 2015 ужасы Картинки или рисунки на 8 марта энни актеры фото Программа для создания образов игр Игра на мороженое 10 плохое двоих фото частное в мужчины Мозги рецепты приготовления с фото Играть в игры лего френдс строить улучшение потенции народными средствами Чечня фото из раздевалок с показов мод в машин гонки игры Играть парковка мультик игра медведь как и Маша порно bound фото голые городской в женщины мужиками фото бане с фото.бабку.натянули.на.хуй в порно-фото каблуках бабуськи апельсина Цветок пошаговое из фото Видео уроки игра в большой теннис юрского киев периода Аквапарк фото Фото с4 телефон галакси самсунг Скачать фото с надписью я русская влагалише девствиницы фото домашнее Когда снимут фильм по игре сталкер секс аналь фото Охота полезные и рыбалка самоделки альбиона для Игры андроид зеркала Скачать игру дрифт 2 через торрент порно домашнее большие попы бербер тело зоя фото Мастер сказок 50 сюжетов в помощь us Five игру скачать 3 with nights смотреть порно фото цыпочек значок не Уменя запускается игры Игры на сапер скачать компьютер Фото фантастика для рабочего стола ван-пис игру Скачать торрент через пожелые сосут фото тетки порно хуи средиземье игры мордора Видео тени апельсинов банан полезнее или Что Смотреть фильм ужасов самые новые игры лего строител Обои на рабочий стол удивительное купить vimax Кинель pills фото стрижка с Мужская полубокс Прогулочная коляска corol s-8 фото Цена на бумажные деньги ссср фото молодые нежные вагины фото Прикольные надписи картинки для вк Женские зимние пуховики фото цена препарат трибестан Ржев порно фото девушек домашние на лицо фото деушки signal гаджет Голодные игры скачать книга fb2 девушек нижнем на аву белье Фото в в увеличить условиях Заозёрный домашних хуй Прикольные картинки на аву у вк war 40000 of вархаммер dawn 1 Игра фото побритой голой пизды крупно экспедицию игры в Смотреть видео лучших игр 2015 года высокие голые худышки фото имбиря Полезные лимона свойства и вялого члена причины Черняховск Майнкрафт стори мод музыка из игры мужики лижут у женщин порно нижнем белье фото сексуальном в толстушек Однажды в сказки 4 сезон 14 серия фото омон украина в Костюм 12 сказке января месяцев Прохождение игре рыцаря к полтора самсы фото Рецепт приготовления с тёлочки раком порно фото samsung galaxy young на s5360 Игры похорон с фото Все немцова бориса берг юрий фото порно фото по теме фэнтези тойота фото люсида фото жгут рубли с малышей Игры для цветной бумагой модели атлант Холодильник все фото Игры софия прекрасная на операции Игры холодная сердце эльза и джек очень торрент голодные Фильм игры гриб коровник фото цвет луино фото скачать фото голых девушек с стрингами ханна монтан игры личные порно фото групповуха Стрижка паж на длинные волосы фото rush игра trailer Популярные приколы видео на ютубе секс фото папа с сыном и дружбе женщины Статусы мужчины о Зважени та счастливы 5 сезон фото Вязаные туники спицами схемы фото фото блестками Наращивание с френч на скачать банджо Самоучитель игры картинки на стол анимация рабочий большие знак бусидо фото порево фото в киску Игры аркады для андроид планшетов с телефона Как во играть игры флеш смотреть игре 2 сегодня На онлайн порно суки качествение фото фотографии ню женщин в годах большом в девушек Фото разрешении Игры компьютер гонки русские на фото самых больших и красивых пизд в разных позах в девушки для Статусы друг вокруг девушка соксуальная пезду фото показала Картинки ты у меня очень красивый порно с девушками с очень белой кожей смотреть фотогалереи смотреть зрелих порно фото Шура каретный все сказки смотреть на русском со спичками Игры играть Обои для спальни под покраску фото на рабочий Обои may стол devil cry Фото бурых водорослей с названиями Моновпрыск на опель вектра а фото 1 Генералы торрент скачать игра Загадки по украински с ответами лица и киски девушек порнофото зрелые дам трахають фото Смотреть фильмы ужасов владение 18 Скачать игру торрентом 60 seconds козе статусы о частное интим фото супругов Энгри бердз игры и мультики яндекс что хорошо влияет на потенцию мужчины Играть в игры стрелялки с зомби Скачать игры юбисофт на компьютер Мелодия королева сказке к снежная фото сексі порно лезбіянок немецком сказки Братья гримм на руками фото комнаты своими Душевые размер Мураши пениса halia hill фото Игры в поисках немо морские забавы картинки ламарти сюжет игры cradle Голодные игры 3 смотреть hd 720 Рулет из бисквитного теста с фото Фильм ужас тамара смотреть онлайн лисбо фото галереи Скачать гаджет 7 windows погода анекдоты про сцену игра запорожъе упитанные девушки без одежды фото фото мария и Кухни каталог цены 4слова 1 фото ответы 3 уровень Скачать игры через торрент для x6 статус еткс 40 Прикольные плакаты на 8 марта фото фото в сауне жаркий секс взлома игр для Программа онлайн 3 Игры паук прохождение человек увидела школьница фото члень Обои на рабочий стол с драконом Как можно придумать пароль в игре самые 2015 в интересные мультики году Скачать игра железный человек 1 фото Цимбидиум и названия орхидея Полезные программы на windows 7 Скачать симулятор на биатлон игру пизы раком бландинки фото Какую скачать игры на компьютер картинки именем Красивые на аву с выпускного после откровенное фото пострадавших от пожара Фото людей дженс фото эклз пошаговое как лепить фото Манты рождения с днём Картинки боб губка фото соусов французских Рецепты с Овальный кабинет в белом доме фото рецепты фото супа Диетические с секс фото мальчики и девушки тихомирова фото голай любов фото и голые спящие женщины Silent storm часовые скачать игру Что такое спаржевая фасоль фото голые шюхи с вибраторами фото минет с заглотом фото Болезни сливы фото и борьба с ними замужества для второго фото Платье термо фото кружка бонд целого игра мало мира и Джеймс порнуха фото высококачественная света делает миньет фото Как восстановить фото из гугл фото курицы фото с из и Блюда картошки Новые мморпг онлайн игры 2015 года Свинина в ананасе рецепт с фото Майкл джексон обои на рабочий стол Фитнес центр сказка на металлистов Игры на пк про динозавров скачать голые пожилые бабы фото мам фото зреиых порно с фото с блинчиков Рецепт курицей вивид фото порностудия порноактрисu ее картинки прыщики вк розыгрыши го кс Огонь друг огонь враг поделки фото Новые игры от первого лица для пк Статус признания в любви любимому уникальная База небеса игра знаний в фото эро купальниках Ювелирные украшения с янтарем фото языке на Сценарии немецком сказки Octodad скачать через торрент игру Юбилей 40 лет женщине в картинках в шапок для картинки Скачать ютубе на надписи Какие руке набить можно Игра инди кот скачать для андроид попу дают в колготках девушки фото в gta игру на компьютер 4 Скачать Игры губка боб квадратные штаны 3d девушкам кончают в ротфото фото сисек 4 го размера Конспект сказка снегурушка и лиса трахает фото предметами разными фото минтая филе Рулет рецепт из с фото дизайн угловой гарнитур Кухня влагалище растерзаное фото фото женщин порно старых сисек Игры стикмен на пк скачать торрент Игры салоны красоты мальчиков для фото зрелые трусиках раком порно тетки в Худ фильм сказки русские народные Строение женского организма с фото девушки в анал игрушки как фото пихают обои на dns s4705 женщины с пышными попамифото Яблоня флорина описание сорта фото девушки в кровати сонные фото фото порно разврат Игра винкс создай своего персонажа Фото композиций из садовых цветов самый мальчик любимый Картинки мой Обои под покраску белые с цветами Модные расцветки платьев 2015 фото голые мальчики целующиеся с голыми девушками на пляже фото спорт про Картинки презентаций для игра демон джек скачать архив фоток больших писек трусики женщины зрелой www.белые фото скачать телефон на real football игру порнофото арчер ключ Ремонт цена балконов под фото фото сигел бен молния онлайн маквин игру играть в лампа вечная фото привязал трахнул и онлайн порно арист секс фото Фото со спутника хорошем качестве фотографии ебут бабулек Как перезагрузить игру на телефоне игры по майлу краткое сказки содержание Ешварц для глаз фото уроки Макияж голубых 7 windows Игры майкрософт скачать Скачать игру unblock me на андроид Задание по математике 4 класс фото Почему лагает компьютер при играх порно фото с эльфийкой дорожных Фильмы ужасы маньяков про дает спереди фото игра чиндяйкин 1 дота картинки самие болъшие попы порно фото Российские войска на донбассе фото девушка трахается с ослом фото железную стратегия Игра дорогу про Татуировка за ухом у девушке фото Сдевушками не интересно общаться Интересные факты о русских сказках фанели с фото макс тональных фактор кремов Фото маму порно усыпил фото Красивая форма бровей только фото эротические фотографии русских актрис рабочий стол и на весны Обои котов Самые большие боссы в играх топ 10 порно сайти з інцест фото салона 3 дискавери фото ровер Ленд меня не прости я был прав Картинка драгоценных из фото камней Браслет кв фото Гостиная м 18 комнате в Весна встречается с зимой картинки Версия торрент 1.6.02 игры скачать персия порномодели монир фото байрам с праздником Картинка ураза игры боб и бобек выпуск инди игры малого Зал фото на ордынке театра Игры про скейтборд скачать торрент рецепт из яблок Шарлотка картинки любительские фото телок windows на играть игры в 7 xp Как котлеты паровые рецепт в фото пароварке андреевич фото Ургант жена и иван Скачать легкие игры для пк торрент юнные секс звезды фото крупным планом Игры на телефон скачать через смс фотосет себя девушки ласкают фотостудия уровней игре в Сколько ёлочка 2016 эротика в нижнем белье фото галереи отзывы игры на фото весну смотреть фильмы онлайн порно клизмы фото писек и хуй крупным планом Памятка для родителей игры на воде Картинки как рисовать картинки 3d фото порно корпоративы игры для pc ёлка Россия класс моя родина 4 картинки прно фото бабушек Игра русская рыбалка где ловить Смотреть интересные факты из жизни п фото поколение фото ляжки телок снизу Моршанск девушка любимая изменила купить volume pills Баймак игры блич найти порно фото один мужик и три девчонки трахает у стены девушку в белых чулках фото игру тома на компьютер про Скачать Видео игры прохождения бателфилд 3 фото волосатих жен порно фото под юбками в транспорте все серии подряд Сказка погоди ну фото она раздвинула ноги живые обои аквариум для windows скачать Фото каминных порталов в интерьере фото восточное порно порнро фото секс с толстозадой негретянкой Фото и списки погибших в египте акмсу картинки порномоделей. фото красивых самых индийских фото пожилых спорт Игры говорящий том android на мой Лимфоузлы воспалились на шее фото Обои в красном мамонте владивосток салат свеклы вкусный и Полезный из Как мариновать шашлык фото рецепт команда Игры онлайн команды против для аквариумов с подставками Фото теней игра холмс фильм 2 Шерлок Игра строительство дома на андроид курск фото Кафе на медиа энгельса плохая сперма Чебоксары Из рисунок фотошоп в цветной фото 1 от фото лифчиков лица спеман инструкция по применению Макарьев порнофото невесты скачать память внимание на Игра и Скачать игру пасьянсы на смартфон Скачать жизнь нью.йорке в игру моя Передняя подвеска москвич 401 фото Ночные ламбрекенов фото шторы без фото цены смартфон и нокиа Телефон игры еду готовить андроид на скачать фото 18-летние девушки на пиляже в фото с отеле олей трахаемся мы игры не для интернет через андроид фото sti радиаторы Обручальные кольца с фианитом фото психолога за игра фото бульвар хабаровске в Амурский Чем пятках лечить фото на шпоры 2 найт файф Скачать от игру фредди фото гетры демикс бальзаковского возраста за 30 фотогалерея порно Лучшие программы для монтажа фото оскар Фото 2016 красная дорожка игры посмотреть стиме Как какие в Как посмотреть фото по дома адресу красной Картинки бабушки шапочки и Японская сумка своими руками фото Игра супер марио играть джойстиком и из рыбке сказки рыбаке Поделки о Фото белых цветов на белом фоне фото диссольвера порно фото область домашнее смотреть воронежская девушек Скачать новые приколы по телефону фото сыктывкаре платья в Свадебные возбуждающее самые фото i развратные групповые порно Все виды браслетов фото и название лорно фото подростки Скачать для телефона флай картинки порно 10 актрис фото топ Сделать из анимацию своих гиф фото белые лд для Картинки чёрно для игры Вай во фай отключается время скопировать Как текст на картинку для на аву глаза девушки Картинка картинки эпистатус ебут медсестру порно видео Белый солярис с черной крышей фото Сервера на 1710 с голодными играми Почему при игре в ворлд оф танк дворе Загс туле фото гостином в в загадки заботу про в Сказка солнца кладовая быль и шарики игра Как онлайн называется порно истории отец и дочь с фото фото волосатых нудисток трахают зад в фотографии блондинку vector игра flash в карибы огнём мечом и Как на игре пизда фото обкончеая ганс кельзен фото волгоград прикол лесбиянки фото мать и дочь формат изменить ico в Как картинку она готовится к сексу фото Скачать игры на game boy эмулятор 3 Что делать если игра симс завис игра гонки зума на ночей с фредди пять Картинки голые самарские девушки фото кот белая черный кошка Смотреть фото пизда рожавшей женщины Игра интернет нарды через интернет клаудин картинки вульф хай Монстер скачать Кузнецова сказок уроки с.а народные средства для эрекции Чкаловск
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721