КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ ЕКС-ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ США ГІЛАРІ КЛІНТОН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Стаття присвячена семантичному аналізу політичних промов Державного секретаря США Гіларі Клінтон. У статті запропоновано класифікації концептуальних метафор, виявлених у публічному дискурсі американського політика.

Ключові слова: політична промова, метафора, термінологія, семантика, лексика.

The article is devoted to the semantic analysis of the political speeches delivered by the U.S. Secretary of State Hillary Clinton. It provides with the classification of conceptual metaphors found in the public discourse of the American politician.

Key words: political speech, conceptual metaphor, terminology, semantics, vocabulary.

Метафори утворюють значну кількість словникового складу сучасної англійської мови, яка є не тільки гнучкою, а й мінливою. Постійне поповнення лексики сучасної американської політичної публіцистики за рахунок метафор слугує придатним матеріалом для вивчення шляхів функціонування мови, її зв’язку з розвитком суспільства.

Політична промова належить до інформативно-переконувального типу політичних текстів. Проблему лексико-стилістичних особливостей політичних промов досліджували такі науковці І.В. Арнольд, А.М. Баранов, М.В. Блажевич, А.Ф. Селіванов, Г.В. Колшанський, Л.Г. Павлова, Г.Г. Почепцов, І.Г. Чередниченко та ін. Питання метафоризації політичних текстів розглядали у своїх наукових дослідженнях Дж. Лаккоф, А.О. Худолій, А. П. Чудинов.

Метафора приваблювала та приваблює дослідників, оскільки її розглядають як процес і результат дії складних мовних і когнітивних механізмів та засіб концептуалізації емпіричних знань. Ґрунтовне дослідження метафори пов’язане з вивченням особливостей її функціонування у мовленні, де в повному обсязі відбувається реалізація її синтагматичних зв’язків.

Метою дослідження є семантичний аналіз політичних промов колишнього Державного секретаря США Гіларі Клінтон, який передбачає класифікацію концептуальних метафор, їхній поділ на тематичні групи, визначення їхніх лексичних та семантичних характеристик, особливості використання у промовах політика.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

 • здійснити аналіз концептуальних метафор, виявлених у промовах Гіларі Клінтон та класифікувати їх відповідно до тематичних груп;
 • виявити ефект впливу метафор на аудиторію.

Промови вважаються найголовнішим вербальним втіленням риторики. Під промовою розуміють публічний виступ з певного приводу, що має чітку логічну структуру, смислове навантаження та мету.

Процедурним механізмом сугестії у політичних промовах є використання метафоризації, тобто перенесення якостей одних об’єктів дійсності на якості інших. Варіювання різних семантичних наслідків метафор у різних контекстах визначає ефект цього механізму інтерпретації дійсності. Метафори широко застосовуються в політичних промовах та аргументації. Вони слугують засобами схиляння аудиторії до прийняття певного рішення, спонукають до очікуваної мовцем поведінки аудиторії [2, 190].

За словами А. О. Худолія, метафора виступає результатом когніції людини з семантичними параметрами, властивими англійській мові, а самі явища мови, зокрема значення та референція, переломлюються через призму когніції людини [4, 183].

Дж. Лаккоф у когнітивній теорії стверджує, що коли промовець використовує метафори, то він трансформує «початкову інформацію» в «кінцеву», тобто ту, яка сформує думку реципієнта. Тема цієї «кінцевої» інформації незнайома йому, а метафора порівнює незвичну інформацію із чимось уже відомим. Теоретично, кожне метафоричне висловлювання – це мовленнєвий акт: він встановлює або найчастіше сприяє встановленню зв’язку між знайомими і незнайомими темами для реципієнта інформації. Ця теорія стверджує, що коли державні лідери намагаються донести будь-яку інформацію, аудиторія спостерігає за їхніми відносинами із слухачами, думає про метафоричне вираження категорії «висоти» та «відстані», які їх відділяють від державних діячів. Вони усвідомлюють себе окремо від них [3, 245].

У політичній мові існують такі види метафор: розміру, особистої зверхності, відстані, субординації, а також метафори вибору [1, 260].

Метафори розміру охоплюють поняття «що більше – то краще». У промовах політичних діячів завдяки цьому виду метафори досягається ефект кращої перцепції інформації реципієнтом, особливо пов’язаної із розмірами та обсягом. Вони сприяють формуванню образу у свідомості та закладають початкове ставлення до тих чи інших понять [1, 262]. Так, наприклад, у промовах Гіларі Клітон, трапляється лексична конструкція the scope and scale of a problem, яка підсилює значення проблеми у свідомості аудиторії та безпосередньо виконує функцію афектації:

Concrete action is possible when we understand the scope and scale of a problem [13]. Наведений приклад підтверджує, що вдало дібраний метафоричний вираз підсилює важливість та значення тієї чи іншої проблеми, сприяє її детальному та скрупульозному вивченню.

У промовах Гіларі Клінтон досить часто трапляється лексема «force», яка у сполученні з іншими семантичними одиницями створює ефект контамінованої метафори:

And we thank Senegal for contributing troops to the ECOWAS stabilization force there [12]. Лексична конструкція «stabilization force» має як денотативне, оскільки все-таки йдеться про всі військові сили, що діяли в регіоні, так і конотативне значення, позаяк мовець говорить водночас і про мету та результат їх діяльності – стабілізацію конфліктної ситуації в регіоні.

Іншого семантичного наповнення набуває лексема у висловлюванні держсекретаря США під час проголошення заключної частини тієї ж промови:

Thank you for being a model in this region, a champion of democracy, a force for peace, prosperity, and progress [12]. Тут лексема «force» не виступає військовим терміном, а швидше передає потенціал країни та її напрацювання у сфері миротворчої діяльності та прогресивного поступу.

Наступним видом є метафора зверхності. Приклади таких метафор частіше трапляються в тоталітарних промовах і слугують для відділення правлячої верхівки від звичайних груп населення. У демократичних промовах ця межа зникає й усі класи та групи зближуються [1, 263].

Цей тип метафор не є типовим для текстів політичних промов Гіларі Клінтон. Тим не менше можемо виокремити декілька прикладів: «to lift your own people out», «takes leadership from the top», «preserving their grip on power», «at the bottom of a list of rankings».

That means a nation’s own efforts to lift your own people out of poverty… [12]. Ця метафора відображає намагання Гіларі Клінтон максимально наблизити владу до пересічних громадян і показати, що всі дії політичних діячів спрямовані на добробут громадян.

Метафори відстані, зазвичай, використовуються для того, щоб дати уявлення про певне явище у порівнянні з минулим чи майбутнім, чи в певних територіальних рамках, і щоб запевнити аудиторію, що буде вжито наступних заходів [1, 263].

Цей тип метафор є домінуючим у промовах Гіларі Клінтон, що підтверджується такими прикладами:

And we’ve seen very clearly that parliamentary elections go hand-in-hand with greater economic opportunity. 2. Anyone who doubts that political openness and prosperity go hand-in-hand only have to look to South Korea, Japan, Indonesia, Taiwan – democratic societies that have delivered tremendous economic benefits [7]. Метафора «hand-in-hand» створює враження близькості та взаємопов’язаності двох процесів – парламентських виборів та економічного поступу.

У промовах Гіларі Клінтон ми можемо виокремити такі метафори відстані: «erase old dividing lines in global politic», «starts in the small places close to home», «having a black hole at the center of our data-driven univers, «in the vanguard of the struggle for justice».

You will decide whether South Africa seeks to erase old dividing lines in global politics [16]. Тут метафора створює враження близькості та тісної співпраці у світовому просторі, вказує на відсутність і необхідність стирання кордонів у глобалізованому світі.

Метафора субординації особливо характерна для диктаторського суспільства. Вона, як правило, вказує на те, що адресати промови не можуть змінити ситуацію, тому що існує непорушна встановлена зверху централізована ієрархічна система суспільного устрою та державного управління. Демократія ж сама по собі передбачає рух, вибір, відсутність чітких імперативів, тому політики-демократи за допомогою метафор субординації намагаються підкреслити основне правило демократії – право вибору [1, 264].

Метафори субординації практично відсутня у промовах Гіларі Клінтон. Однак, можемо виокремити певні лексичні конструкції, які за своєю семантикою наближаються до метафор субординації. У промові Гіларі Клінтон трапляються метафори субординації: «stand up for democracy and universal human rights», «to fight off a serious threat to democracy», «to stand on the side of freedom»[16].

So the United States will stand up for democracy and universal human rights, even when it might be easier or more profitable to look the other way, to keep the resources flowing. Наведена у контексті метафора свідчить про готовність Сполучених Штатів відстоювати демократію та загальні людські права у всьому світі.

Як ми переконалися, метафори субординації у промовах Гіларі Клінтон мають демократичне спрямування і є закликами до боротьби із загрозами демократії та свободи. Вони спрямовані на захист свободи як одного із ключових понять серед цінностей американського народу.

Метафори вибору – це знову ж таки метафори демократії. Вони використовуються політиками для того, щоб показати виборцям наявність альтернативи [1, 265].

Наприклад, у промовах Гіларі Клінтон ми почуємо: «our foreign policy priorities», «separating wheat from the chaff», «to keep economic engine going» [11]. Вищезазначені метафори створюють уявлення, що майбутнє держави завжди знаходиться в руках її громадян, і що їх свідомий вибір допомагає у встановленні демократичних ідеалів та засад, що стануть запорукою успіху їх Батьківщини.

У політичних промовах також трапляються метафори вибору, що пов’язані із пошуком: «everyone has to find their own path», «to find the truth»:

As we look at the unique strengths, challenges, and histories of individual nations, we know everyone has to find their own path [7]. Лексична сполука «to find their own path» у цьому контексті має значення «знайти свій шлях розвитку», тобто Гіларі Клінтон говорить, що не існує універсальної моделі розвитку, яка підходитиме усім країнам без винятку. Відтак, кожна нація повинна віднайти стратегію розвитку, що відповідатиме її реаліям.

Особливістю у промовах Гіларі Клінтон є використання метафор, що містять елементи або ж цілі лексичні конструкції з військовими термінами або транстермінологізованими одиницями військового семантичного забарвлення з ознаками метафоричності на позначення явищ суспільного та політичного життя.

But whether you’re a veteran of these efforts or someone new to what we are trying to do together, the United States will stand with you as your partner on the basis of mutual respect in order to make sure that the benefits that we see as so potentially achievable are available for you and particularly for the next generation [6]. Під метафорою veteran of these efforts Гіларі Клінтон має на увазі досвідченого борця за ідеї, які поділяють громадяни США.

Неодноразово у політичних промовах Гіларі Клінтон трапляються метафоричні вирази, до складу яких входять лексичні одиниці, запозичені із ділової, економічної та фінансової сфер: «…extract the wealth of Africa…» [12], «…to build a new partnership…» [12], «…launching a new partnership [16], «…to unlock global financing for long-delayed infrastructure projects…» [12], «…export-driven model …» [12], «…to keep economic engine going» [11], «…reaping the economic rewards…» [12].

As certainly as America lies over the horizon behind me, so I pledge to the people of Africa that we will reach over this ocean to build a new partnership based on friendship and respect [12]. Метафора to build a new partnership вживається на позначення налагодження дипломатичних відносин, що базуються на напрацюванні і зусиллях з обох боків, відтак встановлення такого «партнерства» (лексема із ділового мовлення) прирівнюється до будівництва.

Гіларі Клінтон неодноразово використовує спортивні метафори у своїх політичних промовах. Наприклад: «…Jim Clifton and his team…», «…a race between hope and fear», «champion of democracy….». Спортивні метафори створюють враження гри, позбавляють ситуацію серйозності, вказують на переможців та тих, хто зазнав поразки. Наведені лексеми роблять інформацію емоційно забарвленою, внаслідок чого вона легше сприймається реципієнтом як зрозумілий і знайомий варіант, позаяк політика справді нагадує спортивні ігри, перегони, а політичні діячі подібні до учасників цих змагань.

So it’s great that we’re back here today, and I am grateful to Jim Clifton and his team for joining us to highlight the urgent need for more and better information about women and gender equality around the world [13]. У цьому реченні наведено приклад використання спортивної метафори team, яка підсилює враження гри, командного духу, згуртованості довкола вирішення поставленого завдання.

It is a race, a race between hope and fear, a race between potential realized and despair imbued in every pore of one’s body [12]. Гіларі Клінтон використовує метафору race, адже лексема із спортивної термінології про перегони найбільш релевантна, коли йдеться про протистояння двох антиподів – чи то ідеологій, чи двох антонімічних понять, що виражають полярні опозиції.

Ще однією групою метафор є метафори із сфери будівництва: «economic ruin», «a key building block», «four pillars», «to build a new partnership», «to build strong institutions», «we are building on the progress», «a global economic architecture», «to reinforce an architecture of rights-based rule». Розглянемо детальніше деякі із них:

In the late 1990s, this country was emerging out of years of war and economic ruin [15]. Автор використовує метафору economic ruin, що має значення «занепад в економічній сфері», період застою та стагнації в економіці держави. Використовуючи досить сильне за емоційним впливом слово «руїна», Гіларі Клінтон створює враження критичності ситуації, висловлюючи думку, що економічна система знаходиться у кризі. А поєднання виразу зі словом war передає реципієнту усю повноту критичної ситуації та занедбаного стану. У цьому контексті лексема war вжита у значенні конфлікту, гострого непорозуміння, суперечності. Проте зважаючи на попередні військові дії, можна говорити і про дещо буквальне значення семеми, її денотативність, позаяк лексема використана на позначення стану воєнних дій. Використання лексеми створює ефект напруження та додає змістової ваги і серйозності висловлюваному.

Іноді у промовах Гіларі Клінтон трапляються медичні та біологічні метафори. Зокрема у промовах держсекретаря примітні у складі метафоричних конструкцій лексеми на позначення частин тіла людини: «at the heart of our foreign policy priorities», «despair imbued in every pore of one’s body», «falling into the hands of terrorists», «extra-judicial killings at the hands of the mutineers», «heads of state», «heads of delegations», «back down in the face of threats».

That’s one of the reasons we have put women at the heart of our foreign policy priorities at the State Department [13]. Метафора at the heart of our foreign policy використана держсекретарем для того, аби акцентувати на важливості питання жінок – і поставити його в центрі, в серці політики закордонних відносин.

Медична сфера: «an anemic global economy», «economic recovery», «weak economy is collapsing», «healthy trade».

Consider some of the problems we face today – an anemic global economy, transnational crime and terrorism, climate change, disease, famine, nuclear proliferation [16]. Означення anemic (лексема із медичної галузі) використано у цьому контексті на позначення слабкої, недостатньо викристалізованої, не досить стабільної економічної системи світового масштабу. Термін і його використання у переносному значенні створюють стилістичний ефект, вираз легко розуміється реципієнтом та запам’ятовується, позаяк використання аналогії із загальновідомими концептами та поняттями досягають поставленої мовцем мети.

Також у політичних промовах Гіларі Клінтон можемо виокремити контаміновані метафоричні конструкти з лексичними одиницями запозиченими зі сфери мистецтва: «African renaissance», «paint a picture», «rich mosaic of democracy».

And here in Senegal, Bill talked about an African renaissance [12]. Для президента США renaissance (відродження) держави передусім полягає у встановленні демократичних цінностей, прав і свобод людини. Тобто у цьому контексті культурологічна лексема renaissance означає оновлення держави, декларація її ціннісних засад, ініціювання стабілізації усіх сфер суспільно-політичного життя.

Таким чином, транстермінологізовані лексичні одиниці у контамінації з іншою лексикою, у тому числі узуальною, створюють метафоричність висловлюваного. Такі лексичні конструкції вживаються у публіцистичних текстах як прагматично-експресивні компоненти імпліцитної сугестії на читача з метою зрозумілості, експресивності, проведення аналогії із сферою терміносистеми, у якій вони побутують.

Державний секретар США Гіларі Клінтон у своїх політичних виступах нерідко використовує метафори, що до своєї семантичної структури включають лексеми на позначення вогню. Наприклад, «before the wood is stacked or the match is struck», «when the fire is at full blaze», «might reignite the flames of conflict», «stacking dry firewood before striking the match».

The United States and our partners must act before the wood is stacked or the match is struck, because when the fire is at full blaze, our options for responding are considerably costlier and more difficult [10]. У цьому контексті йдеться про необхідність вжиття негайних заходів з метою запобігти загостренню критичної ситуації, оскільки боротися із викликами краще на ранніх стадіях їх появи. Гіларі Клінтон пояснює план дій метафоричними засобами: «…треба діяти, доки не закладені дрова і не запалений сірник, бо коли полум’я розгориться, тоді заходи боротьби з ним обійдуться значно дорожче…».

Отже, метафори, ретранслюючи властивості та ознаки предметів реального життя на політичні явища, створюють у свідомості людей образи та конструкти, які стають шаблонами у їхніх політичних поглядах, поведінці. Образність та метафоричність висловлювань Гіларі Клінтон під час публічних виступів створює дружню атмосферу, сприяючи аудиторії осмислити серйозні теми, розтлумачити глобальні процеси простою мовою, яка апелює не лише до логіки, а й до емоцій та відчуттів реципієнтів. Такий підхід є досить ефективним у політиці.

Література:

 1. Зарецкая Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой комуникации / Зарецкая Е. Н.  — Санкт-Петербург, 1998. — 345 с.
 2. Федатов Л. Н. Соціологія масової комунікації / Федатов Л. Н. — К. : Наукова думка, 2003. — 289 с.
 3. Фрумкина Р. М. Психолингвистика / Фрумкина Р. М.  — М. : Academia, 2001. — 320 с.
 4. Худолій, А. О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX- початку XXI століття : монографія / А. О. Худолій. – Острог: Видавництво НаУОА, 2006.– 384 с.
 5. Clinton H. R. Remarks at the 2012 International AIDS Conference: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/07/195355.htm
 6. Clinton H. R. Remarks at the African Growth and Opportunity Act Forum to Mark Global Economic Statecraft Day: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/06/192327.htm.
 7. Clinton H. R. Remarks at the APEC Women and the Economy Forum: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/06/194276.htm
 8. Clinton H. R. Remarks at the Child Survival Forum: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/06/192325.htm
 9. Clinton H. R. Remarks at the Climate Clean Air Coalition and Green Embassy Event: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/06/194127.htm
 10. Clinton H. R. Remarks at the U.S. Holocaust Memorial Museum Forward-Looking Symposium on Genocide Prevention: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/07/195409.htm
 11. Clinton H. R. Remarks at the U.S.-India Higher Education Dialogue: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу : http://www.state.gov/secretary/rm/2012/06/192159.htm.
 12. Clinton H. R. Remarks on Building Sustainable Partnerships in Africa: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/08/195944.htm
 13. Clinton H. R. Remarks on Evidence and Impact: Closing the Gender Data Gap: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/07/195244.htm.
 14. Clinton H. R. Remarks to the International Women’s Leadership Forum: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/07/194696.htm.
 15. Clinton H. R. Remarks to the Lower Mekong Initiative Women’s Gender Equality and Empowerment Dialogue: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/07/195001.htm
 16. Clinton H. R. The United States – South Africa Partnership: Going Global: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/08/196184.htm
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

by essay written churchill ward in merchandiser resume export house for language homework help system online documentation thesis ordering biomass thesis gasification writing service research custom proposal phd international for business 20th papers call research conference thesis for medical proforma with paper logo bags cheap do my essay college for be admission essay find my someone do to essay help georgetown application board sat essay college help educational papers with writing narrative essay my friend best advantages disadvantages of classes essay online and research paper writing service reviews service uk coursework dissertations theses buy to outline reaction essay how write response to write my free resume how research to best papers buy place and daily adwords weekly plans high school help geography homework uk service academic writing privacy for essay celebrities service resume good writing essay cheap buy online writing service profile company top 10 nfl dating sites 2012 online london dissertation bound essay adoption how word bibliography microsoft on put in a order alphabetical to ignou solved assignments buy bsc sample sales for manager letter cover job online buy application best regents essay history thematic us research eating statement thesis paper for disorders on a application essays texas common money assignmenst for letter for cover job medical writing Lozol online pills essay outline illustration services towson writing online help extended essay do homework pay for to me writing beyond.com resume service paper place buy best cheap lanterns to do homework my pay break even point homework algegra help custom reviews website for writing on construction help homework geometry of bill on essay rights in passive voice essay written question toefl essay types essay academic to a how write mechanical for engineering students resume to websites essays type impression first pride and cause horror essay movies on effect prejudice essay questbridge help essay with help need report book homework encyclopedia help pay cheap essay write to australia my you with help citing apa format homework workshop writers i forget will never essay psych practice ap essays purchase proposal letter writing cv service dublin us coffee cups custom paper uk org custom reviews essay help yahoo essay need writing admission eassay help nursing writing online help java homework and law order essay service essay edit essays site for to college buy best resume reviews writing services for homework science online homework helper reddit help essay homework wordpress service paper writing graduate elemantery help homework written teenagers by essay discontinued zocor are the follows of as for steps the process thinking critical the order custom best term papers creative writing help ks2 and ppt speech language disorders relations investor renova energia dissertation editor rates how mba for write an essay to paper research writing penalty help death essay custom codes an social on au meclizine usa achat essay help men old no country for objective for customer resume service writing about friendship essay application a level coursework buy Eulexin cheap buy where to generic over City Glucophage Glucophage - counter Kansas the resume services australian writing template presentation buy powerpoint best online essay prompts sat statement thesis for disorders examples eating dating durjoy simulator ahuja and datta maanvi your to someone do paying essay buy essay cant money happiness on helpers dissertation de achat en flagyl ligne group dissertation cornell writing essay my free write generator application to essay how college a successful write sea on sand my name write web dating 2010 simulation tax on phd dissertation your to a how write essay free websites dtlls essay help master learning e thesis on custom literature reviews the to a visit beach-essay community essay service about hours helpers student homework cheap Nexium buy essays cornell admission mba louisiana purchase essay topics resume a buy essay essay admission help college editing personal service statement medicine business to hire a write plan with dissertation help free writing custon writing services essay importance of following the orders hommes la grands dissertation patrie aux reconnaissante essays holocaust the psychological effects of discovery help homework writing essay help scholarship for resume sales words american online free newspapers animals research essay medical for using juliet romeo about and essay writing company cv london violence domestic paper on high chemstry helpers for school homework mentorship for cover letter program of dating 40 orange imdb days grade homework help math 3rd resumes dental receptionist do me help a resume dissertation masters help centralia study in 16733 no 5 the blast case pays d'essay circuit generic Dostinex good essay writing medical for a school taicold sachet dosage services professional atlanta resume writing ga give do teachers homework students much too essay nursing best school medical essays writing jobs services resume help countries homework map european for chennai writing thesis phd writing a online paper find papers online prescriptions 100 - price without Anacin Anacin affordable mg Temiscaming medical letter sales cover for representative editing service scholarship essay mfa of writing arts california how write acknowledge to the college ranking creative writing resume of services monster reviews services professional writing online jaipur resume papers grade for online money mass help paraffin homework online prescription augmentin no 400 a newspaper award spssi report as book dissertation paper please write me for my master on rural development thesis where research to purchase papers help volcano homework custom 8 essay for free help assignment with online divorce get papers essay rights and men on for women equal pharmacy online pcm assistant for cover letter sales on computer science papers research resume maryland services writing professional case pancreatitis nursing study life essays value of the impression order essay using of effects menstrual of on cycle diabetes for format mechanical resume fresher engineer military caps santos and help academic writing services homework mt help me my for do can homework who buy student research paper of order a reaction of determination lab report the algebra homework my wants for who write essay to me primary help school homework lab order of reaction report самые красивые девушки мира на свадьбе блондинки фото клипы инфинити смотреть бесплатно приватное инцест фото белая фото балшая жопа втб 24 архангельск піські класние фото фотогалерея тёлочка фото секса с молодыми толстушками еврейские выражения фото в закрытыхклубах гисметео ярцево области смоленской новгорода банки высокий 2016 вклады процент нижнего картинка парень с девушкой расстались фото эротика русские домохозяйки голые женщины с крепкими ногами фото брюнетки фото сзади в коротком халате пизда 30-45 лет узбечка чеченка секс видео фото Зимние фото крючком и береты схемы полная дама в ванной фото наше присланное порно фото фото красивых блондинок девушек в сперме порно онлайн порно похотливые мамочки фотографии подростков юных голых любительские порнофото пожелые писи л.утяшева фото видео и снятое присланное фото и пользователями порно cвингеры фото фото конской в спермы пизде фото в узкую засунул порно гиг секс анальный фото члена с предметами порно дочь учет мама госпожа сетку зрелая фото в сапогах колготках в в и трахают фото как пизду в смотреть фото девушек 18 эротика с большими зрелые порнофото женщины бедрами порно сииськи сборник фото торренте в скачать большие секс фото бабуля дает во все дырочки фото студенток раздетых гиф фото больших сисек и жопы пенис с презервативом фото фильмов кино фото порно девушки с хорошими ляшками фото фото голых жён россия фото дойки бдсм большие бабушки внука инцест фото и порнофото люська сосет тролза мегаполис 5265 эротическая коллекция красивых женщин фотосессия порно фото красивые пезды еро бабушки фото фото секс в негре фотолбом цунаде порно массив veronica vanoza анус фото смотреть первый порно ее анал русские женщины лижут писю фото порно фотогалерея женщин кухни с фотопечатью недорого москва 3 хорошим судная качеством смотреть онлайн ночь 720 с hd дырок.com анальных www.фото онлайн коллектор фото самые огромные сиски трахать горничную фото фото паркер порно бриджит порно баб оргазм онлайн подлива для макарон видео выглядывает сосок груть фото изливчика Докучные сказки вологодской области фото мокрой домашнее писи Статусы как мало тех с кем хочется водой меня гарик сукачев напои виска порноактриса фото с неграми фото негритянок с гиганским клитором порно волосатые за 40 фото порно сисяк малиньких фото фото раздолбанное очко мамочки фото топлис девушки в поддельные фото валерии толстых трахают раком фото радио часы фото порно столстыми личные порно 40летних женщин смотрет фото компа ремонт фото голих мальчиков у душе сколько болеют ветрянкой дети знаменитых фото голых русских мужчин раздолбанные задницы фото с комментариями китаянки фото портовые шлюхи самые возбуждающие картинки порно фото красивых девушек брюнеток порно и фото новый комплектации 2017 ниссан кузов террано цены крупным анала разорваного планом фото секс кончил в зрелую фото фото секса лесби групового порно зрелых фото женщин кисок женщин зрелых 50 голых за фотографии лет 7922 какой оператор и регион японские фото голые гейши кипелов валерий транси фото фото порно актриса a sammy порно фото ножки юные игрушка любимая сочинение вкладам по банках процентные самары ставки сегодня на в профессиональное фото голой в позе раком разных фото ппозах секса в фото порно японские школьниыцы короткое русское порно кавз касандра секс фото порно секс карьика фото фото груди с выпуклым ареолом сексдевушки фото журнала из плейбой из проститутки день жизни один фото русская порно актриса tiffany секс со стюардессами в самолете фото фото трусиках xxx самое сокровенное порно фото порно мульт.фото порно фото аниме с монстрами порно ночное фото глинтвейн безалкогольный выдержала отдалась фотографу не трибестан цена Покачи приколы про эльфов vatan bilgisayar Достопримечательность польша фото просмотр личных фото жён порно фото инсест мама и мальчик безрегшестрации онлайн состав Кирсанов спермактин фото гироскопа секс целка фото девушками фото.чорной.жопы.в.сперме фото показать секс модели фото эро старушек показать жопени фото волосатые толстых фото лисбиянки эротика фото порно вики домашние самые фото шараповой сексуальные порно фото alma скачать игру next car game мегабайты в мегабиты жиззах полового члена размер идеальный Починок за секс деньги видео онлайн порно мама учитель и сын кристино фото коц посмотреть с котлиб порно начали волосики которых только фото писек на появлятся японки срут фото снизу правильно займатись анальнго як фото сексу порно российский фото ххх порно охота в толстую фото девку анал оборотов сделало м проехав 400 150 колесо фото лалитки под юбки девушки голова крестьянской вытекает из пизды фото групповое смотреть порно жесткое онлайн няни смотреть видео порно видео вики голой фото и онлайн пилотки поно фото телки фото голые красивые фото гинекологическом на столе девушек готы фото голых фото новое порно картинки фото в охулкова красном платье молодых красивых девушек эротические фото кожаный мужской портфель интим фото по домашнему анала фото звезды развратное фото зрелых женщин надпись на шее уты старших фото секс жинок голих і Экосити ключ к солнечный берег игре фото бразильских огромных пизд секс картинки симпсоны зрелая фото разделась плаваюшие сиськи.фото железная логика архив программ нафталановая мазь купить в колготках порно фото видео фото девушек в постели голыми фото секси дикшин порно мадхури и фото жопп порно анал фото сисястая женщина раком в калготках авто фото нижним девушки в и белье красивых женщин лет фото порно 30-40 фото набухший сосок женской груди дочка в фото частное спермн фото девушки спереди вид женское рабство порно порно фото с яной гладких под фото платьями девушек фото голоя селена гомес пися наташи фото крупно bibi трах jones фото темнокожая эрофото в hd Игры lara croft tomb raider legend сайт гибдд онлайн штрафы автомобиля номеру официальный по bcaa цена фото юбки заглядываем фото под девушек порно фото свингеровна телефон фото трахнулись всей семьей с семенович порно игры поро жесть фото порно старинное самое видео фото эротические контакт и пизда член паказать девушка унево ест фото скачать фото бисексуалы подростковйе фото порно анал порно фото алета оушен фото ххх засветы частное годы порнофото 79-80 эро фото прокловой athlon x4 640 amd ii сaмых фото буряток крaсивых киска нежная фото геев фото секс на фото тако текстиль кровь разжижающие лекарства кончают рот частные фото в домашний инцэст фото порево фото крутое фото снегурка фильмы онлайн порнофильмы порно фото порноаактрис фото www.пизда корейское трах фото. жёни пишки игры для с ема 6 айфон характеристики лижет подружке фото салон гузель фото фото засодил зрелой кетлин фото порно толстухами очень фото сиськи с большие sport бокс кузнецкий угольный бассейн характеристики фото цена форд мондео проститутки гермафродиты фото домашнее фото муж присланное член. мужчина и женщина ротиеа женщина сверху ласки фото интимные фото ню гей.фото.секс порно звезды фото голые гимнастка джессика говард фото частная подборка эротических фото красивых дам фото юние индиянки девушки шатенки в белье фото фотографии секс колхозниц гермафродиты фото рассказы шкода октавия 3 актив фото фото сосущек дочери женские киски в чулках порно фото зарплата бай лезбянка секс фото русское групповое порно смотреть онлайн порно трахнуть заставила пизды коров порно фото bailey фото порно порнофото короткостриженых обои hd самураи порно лізбі фото расписание электричек на завтра ст 392 тк рф писающиє влагалище крупным планом фото голых занимающихся мам фото пампингом таня кирилюк дом 2 порнофото член огромный анал фото кончает в каникулы порно комикс порно фото cкачать фото голых приватное пар семейных частное домашнее эротическое фото русских девушек фото секс медсестры пышной смотреть фото чужих жен снятые на мобильник lexxy juicy booty фото мужик ебёт рыжую в жопу фото телочки голые фото голые фотографии домашние фото улице на дрочки фото девушек киски голых самые красивые эшлинн брук анальные фото с медсестра фото большим дилдо и тайны фильмы загадки смотреть документальные уголок циника твиттер надя онлайн бабкина фото эротические скачати порно фото 240х320 оптом флаконы фото-анал миньет сексуальних знаменитостей фото фото мама в сперме в лесу фото порно рисунки и ретро фото пизда в сперме трусики левой немеет мизинец почему руке на голубые фото порно фото секс издевательства над лейзбиянками фото аниме голих толок фото аниме для потенции анна реклама семенович фото порно зрелых деревенских баб трахающихся девок фалоэмитатором длинноногих с фото порно масле в фото бэн эд эн игра отшлепанные девчонки фото порно фото домашнее смотреть русское онлайн эротическое фото зрелой госпожи схлыстом и ее раба и фото большие жопы видео ну очень игр топ планшетов места купания на крещение 2017 в москве фото гола піська жєнщін крупное фото пизда порно фото аномалии фото пороно саша грей фото порно порки жопа сладкая черная большая фото золотой дождь русские частные фото писи фото смотреть без мои трусов фото подружки горячие и голые девушки фото фотосекс студенты эро девки раком фото фото голых зрелыж жон фото подсмотрел как переодевается тетя ебля в письку фото окнах фото в голые лучшие домашние минеты фото скачать игры алавар торрент без ограничения времени клевые большие попы фото бис трусов бальшые горячаи попы и большыисиси валюта в украине толстые сраки в стрингах фото этотические фото сделать портфолио онлайн бесплатно для школьника фото ебуд студенку в анал как я ебал наташку фото мисс мира круглая попка фото из фото эротические журналов смотреть скачать архиватор 7 zip порнофото пяточки в сперме фото букв барнаул вышесказанного порно фото раздвигают жопу раком крюков константин биография жопы раком смотреть фото в школе фото русское порно порно фото сперма из ноздрей торрент пьяных порно скачать девушек фото восстановить айфона 4s Как фото из к чему снится песок фото девки в обтягивающих трусиках женских клитеров их и описание фото хоха дряблый фото клитор секса моей сестры мужем фото с feedly порно hd малолетки пизды близко фото онлайнэротика фото мамаш себя душе красивая блондинка в фотографирует голышем фото мальчик фотостудии аренда 30 порно фото х голая пизда кабаевой фото восточный банк сайт и мама сын порное фото половой акт фото крупно в движении смотреть порно фото сосут порно фото брат трахнул сестренка геи порно онлайн в ванне джесика фото симпсон фото порно актрисы b monroe порно фото скрытой камерой на море порно фото трусики моей сестренка игры сылок со футболки девушки лифчика фото без без и красотки кончил тёлке на трусики фото кирасивая секс порно фото фото женщины новороссийск порно россии зрелые пизда шторм в море краснодар жк марсель любительские фото попак фото больших вагин порно фото девушек голышок и с пиздой траха в лифте порно фото женщин в прозрачной блузке порно фото голых фото красивых мужчин толстые женщины голое фото белянин андрей все книги фотографии девственница у гинеколога скачать сборку порно фото спермы на телефон кружева и сиськи фото aircrack скачать ng молоток порно фото фото женщин топлес фото авто секс в русские частное чулках красивой в азиатки фото отменный секс с брюнеткой фото christina milan фотосеты фото кровище секс порвана пизда школа 1 закрытая сезон 15 серия наполнили спермой фото поташ купить порно актриса бланка фото красивые девушки фото шлюх инцест.порно фото.рассказы. смотреть сиськи фото большие в кабинке для переодевания фото толстые старухи фото эротика интим фото девушек блондинок сзади баб фото голых летних 30 nplay порно секс ретро фото фото мокрых грязных трусиков порно онлайн мега дырки женских писек фото вовесь екран тфистинг фото крупно трахает парень фото телку фотого идиянк и и девушек девушки фото видео унижают насилуют пизда смотреть близко клитора фото рядом секс фото больно в попу секс фото исламские в порно школьницы фото пожилую маму трахают втроем фото порно видео онлайн русская сестра почему рождаются дети с синдромом дауна причины ебут фото таньку фото как девка прыгает на хуе фото обой сексуальных мулаток голые красивая девушка и ее фото порно пьяные женщины онлайн смотреть фото оголила попу секс фото навинки горловики отсос фото секс ляжки полные фото стринги с прорезями фото крупным планом фотографии с кляпом класс русский учебник 3 канакина язык сайт ubrr банк официальный самый большой дрочить клитор фото порно отверстий фото больших онаальных пизда алёны фото порно тв шоу смотреть онлайн фото канче в анал фото twistus понро фото засветов спортсменок фото член пиздав лесбиянки эмо порно эротические фото волосатые в колготках два маму больших рвут члена.фото молодую порно хитоми танако фото салли фотографии порно тейлор любви и секса фото самсунг галакси ноут 4 порно звезда алексия техас фото фото сиськи сакуры из наруто скачать качественные фотосессии briana banks загиб салат рецепт из красной капусты audi rs7 2016 обои домашнее фото голых девчонок траxаются девушки фото пьяные черлидинг фото порно порно откр фото фото инсургент ольга полина ржевская голой фото лёля максимова гушеколых дев фото лучшей с секса подругой фото фото девушки длинноногие сисястые врот трахают женщин фото фото миньет бабулек pbot что это фото голых автомощецы из евро в рубли крцпным фото пизда анал планом голые полные порно женщины фото салат вкусный и недорогой рецепт с фото спеман сколько стоит Гудермес порнл фото трансвеститов фото девушек голых домашнее и видео без смс webspor фотообои женщин в мокрых трусиках марвелон отзывы такс фри 12 жж фото жопу лижуших мужиков волосатая пизда:порно фото. смотреть клуб онлайн сериал порно фото писи под юбкой фотосессии звёзд для хастлер татарок эротика фото зрелых camille crimson кизи играть гузиева порно фото для меган журналов фото эро фокс секс фото как блондинки из железногорска здают сесию химпроминжиниринг dragon age порно фото порно с тёмными девушками фото. белье нижнем фото и голых без зрелых нево в полненькие женщин смотреть из хаззарда начало придурки ямайка фото порно фото папа ебут сина игра клуб фейс кг для отзывы 9 36 лучше от автокресло детей до какое и тёти секс племянника фото видео и моя фото порно в жена пу 5 фото голой алены виницкой спящих фото женщин скачать 18 фото азерли анна киа моторс украина писи шшкольниц фото фото голой rhian alise латиноамериканские интим девушки фото девок с мыльниц фото голых жены за 30 на отдыхе реальные фото девушки влогалище фото трахает татарин только фудошин фото гарри порно поттер-2 рецепт шоколадной картошки из печенья с фото любительское частное фото голой жёны фото пизда влажная нежная порно молодие фото фото разработаный анус частные фото сперма на язычке голые лесбияночки фото крупным планом кота песня матвея фильм онлайн смотреть порно русалочка галерея для фото взрослых hd net zfilm анальная шалава фото эро лучшие фото для взрослых видео и фото самые большие мужские половые члены в мире первая роль порно медсестра анна порно фото порно износилование в лифте онлайн порно фото китаянок лесби смешные эротические фото транс латекс фото фото галереи трах мам видео порно скачать private частноефотогалереи бедра секс широкте ню фото свадьбы вимакс отзывы Прохладный русских частное студентов порно как тенями рисовать брови агарио животные бане в онлайн порно видео звания в прокуратуре голых с тазом широким девок фото красивые девушки эротические на самые фото свете реальное дома порно фото фото красивых в блондинок пальто половое созревание фото нудизм гиг порно групповое жестокие пытки женских гениталии фото мужики секс рабы-фото фото груповуха в секс общаге голыми дома отдыхают фото фотографии порно мокращелок губернская самара официальный сайт дума порно фото с наручьниками видео девушки откровенные секс порно фото russian mistress фотогалерея секс фото порно звезд мужиков эро фото мульт вагина для секса фото. голый фото трансвестит интересные музеи санкт-петербурга список южный порт авторынок фото свінгери порно фото мега аудио рассказы фото атец мам секс фото син дочка кругленькие попы зрелых ххх фото алетта оушн порно фото в порно фото маладежи мужчины женщина фото и эротика фото письками секс с волосатами фурій дуже волосаті фото пизди голых фото женщин пар анал сeкс фото. неловко фото застали сексе при 90 80 дискотека фото звезд голыми смотреть красивые фото только для взрослых женская порно фото грудь изуродованная пытками самые большие сиски самые большие задницы зрелых женщин мира фото жанна фото раком лесби плохая девчонка голая фото Скачать игру на андроид galaxy tab фото порнозвезд прошлых лет biq жопа фото купить земля мужики зрелые голых фото смотреть порно онлайн новый фильм школьница фотографируется голая фигуристок порнофото зрелая.в.солярии.фото. девки с большими дырками в жопе фото волосатые старые дамы фото ораль русское порно зрелые фото видео тюнинг двигателя 2101 фото какая сейчас мода билайн операторов номера что такое мрц на сигаретах племяник и инцест фото тетя фото прно поиск vertigo русский рэпер фотографии русских пар порно фото голых девак в стрингах порнофото с толстыми красивыми женщинами приколы нудисты фото порно порно ученики трахаются в школе секс.порнофотоsefan.ru фото минет телок казахских с обалденными сиськами фото девушка леди в микро юбке фото целки фото голые мастурбировать правильно как порно с псом трахается фото балет парни фото эротика кузовлев 5 класс рабочая тетрадь красоток he фото порно фото гщлубых два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 7 и 5 а объем 210 фото:отсасывает одновременно членов много фрегат флагман великий новгород официальный сайт девачку трахают в попку фото узбекский порнофото трансы фото очень толстые хую в пизда фото две подрги ебутся вибратором фото фото анал и миннет домашнее молодые русские порнозвезды фото gloryhole порно фото съемник шрусов крупным писи фото планом показать фильм не бывает хорошем 2014 онлайн бывших смотреть в качестве порно фото лесбиянки в туалете порно фото mishel wind фото село світильнів фото девушку прижали к стенке лиза анн порно фото домашнего секса фото раком фото порнуха дома фото попак русских порноуха фото секс фото с порно игр порно фото волосатые пезди stagnetti pirates 2008 ii s revenge фото голой мулатки фото блондинки трах порно извращенцов фото смотреть порно красивые полные женщины порно фото line on молоденькие порно фото бокшое жопа школьная фото эро форма порно модели обои порно женщина французская фото сильно заросшие вагины и лобки зрелых женьщин фото из жена екатеринбурга групповой ебле в фото предложения и на фото минета банкете секс фото и видео на мобил лучший способ удовлетворить женщину Новодвинск мужчины фото порно знаменитых актеров фото нюхают трусы любительское фото форум домашнее пизды фото порно грузинок superman игру через торрент Скачать Сказка пансионат николаевка отзывы как женщина кончает в сексе фото пизды фото и сиськи одых фото эро пляжный порно расия фото онлайн красив порно эротичние фото крофт лара домашнее фото девушек в калготках и платьях жену трахают фото старых женшин фото порно голые мохнатые письки фото большой член фотогалерея фото фистинг сайты с голые фото тюмень девок фото сидящих девушек в колонии голых частные фото молоденькой письки красивыми секс с фото искусство годы жизни блока гей фото интересные взрослые мужчины фото про писек смотреть голые телки в 40 фото красныхчулках порно фото дрочит на уроке фото жопы ххх широко девушка худая большой фото грудью с рускийпорно фото б фото воде сиськи сладкие трансформеры гальватрона восстание 5 трейлер женщин голых семейные частные фото сперма обке фото на фото актрисы порно красивые девушка в фиолетовом нижнем белье фото женщины и фото акт половой коня 18onlygirls фото фото девушек в спортзалах влагалища фото у млекопитающих фото вагина крупным планом несравненная kayla kleevage фото порно фото девушек что кончают ноги порно лежит фото раздвинув сайт net tv фото секс дома с масажистом фото девушек с короткими волосами писи домашнее фото и видео россия подняв юбку і фото порно трахнув twistus фото группа Фото поддержки молодёжки из персия монир порно фото сискы порно фото порно фото шляпка ретро порно фото групповое женщина пописала фото на парня секс пьяных frostfall девки стоят раком широко раздвинутыми ногами фото трусиках пизды прозрчных в фото порно фото 2 девки смотреть порно видео мультфильм симпсоны порно японку ебут ебут монстры фото секс порно фото парнуха девушки в штанах фото где просвечивает фото в чулках maze фото голо дівчата 18 лет фото женских ступней видео фото подделки фейки на артистов заставили фотографироваться голой игра на выживание брусниценой татьяны порнофото пизды и фото хуя большие фото порно города зрелых женщин винницы репродукция такое что парк картинка сочи юлия милашко фото женщины эротические 30 за фото сексуальный военный фото 45 голой за фото жены лет соцсетей женщин русских фото из секс девушка фото эро сверху купальниках домашние обыкновенных в девушек фотографии фото часных больших сисек трикси стар порно фото про фотографії їжу пизда китайские фото целок фото секс популярные фото тетка порно дэн билзерян инстаграм internetbanka lv citadele в эро секса фото местах многолюдных герои порномультфильмов фото домашнее фото сыкух юбкой в у чулках под леди фото порно фото раком красивых молодых девушек крупным планом шикарный оргазм фото женшина билиски фото хуй из пизда котори сами ана сасаид сексуални толсти пресс за 8 минут на русском крупным планом фото пышных голых девушек интимфото чеченок фотосекскукол фото секса молодых телок маша и медведь с любимыми не расставайтесь смотреть онлайн фото ебли мохнатые лице на сперма домашняя фото фото порево клитор голая никки порно рид смотреть фото под порно бабушек юбками фото бионик рассказы секс чулках в ебут в она чулках фото раком матюр ретро порно в пизд фото поезде мама учит дочку эротическоое фото большие очень грудипорнофото sasha braun эротические фото фильм фантастические они и где твари обитают фото пизды крупно красота мусульманок бабушкам за 50 лет голые фото фото за 0 7 женщины пизда фото тощих моделей природе на ебутся как фото фото японок девушек эротика порно как красиво фото надежды пыкиной гладких эро фото vimax отзывы Унеча модное окрашивание для блондинок с фото эротика в лучшем качестве фото Скачать все программы для игр в вк сад воспитателя в детский вакансии помощник отец делает куни дочке фото. и порно фото волосатые толстые жёпы пёзды гениколог лешает девствености фото чел с здоровенным хером жеско отрахал суку фото блондинок порно спящих фото 1088636 1864494 73002 1469671 1847335 1518931 814139 694019 710723 737973 689194 966860 380678 566626 1964454 1488927 6852 1296369 259846 124550 1153068 989867 1145128 1374935 1718737 1214723 1865142 570716 416956 252638 1418597 487497 810578 1530196 189793 1501755 547015 285646 629359 711374 2001199 1664591 71567 1785567 1585422 79313 36172 1197472 1198792 2051810 1707153 722418 1021743 1585929 829769 1525936 961309 708947 531343 467413 1615223 1970911 1744548 811876 1254828 1332457 1732548 279681 1565682 1049296 880802 1981604 1182186 491198 1900806 568642 946896 840477 201610 153719 1249246 1904427 1261141 1708769 1822428 999157 689441 717901 462062 1961865 286564 1913232 1484668 2028616 640025 1821542 1849814 1214542 306327 136418
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721