КОНЦЕПТОФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНОГО МІКРОПОЛЯ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:  811.111367.335

  Бойко Ю.П.

(доцент, докторант, к.філол.н., Чернівецький національний університет)

  

У статті аналізуються існуючі семантичні концепції та напрями дослідження складнопідрядного речення, увага акцентується на ролі пропозиції як формотворчій основі гіпотаксичної структури, а також встановлюється кореляція між семантичною та когнітивною моделлю складного синтаксичного цілого.

Ключові слова: пропозиція, аргумент, предикат, актант, семантема, поняття, концепт, фрейм.

В статье анализируются существующие семантические концепции и направления исследования сложноподчиненного предложения. Особое внимание уделяется роли пропозиции как формообразовательной базе гипотаксической структуры. Устанавливается корреляция между семантической и когнитивной моделями сложного синтаксического целого.

Ключевые слова: пропозиция, аргумент, предикат, актант, семантема, понятие, концепт, фрейм.

 The article deals with analyses of semantic conceptions and directions of complex sentence investigation.  Proposition as an essential part of hypotaxic structure is paid particular interest. The correlation between semantic and cognitive models of complex syntactic unity has been stated.

Key words: proposition, argument, predicate, actant, semanteme, concept, frame.

 

Необхідність дослідження семантики речення була усвідомлена мовознавцями в другій половині ХХ ст. з початком інтенсивного вивчення проблем синтаксичної семантики, основні тенденції якої пов’язані з розглядом об’єктивно-смислового змісту речення як відображення чи зображення певного явища об’єктної дійсності. Дослідження об’єктивно-смислового змісту складнопідрядного речення (далі – СПР) пов’язане з вирізнен­ням трьох рівнів його значеннєвої репрезентації – логіко-семантичного, денотативного та семантико-синтаксичного[7,  22]. Перший рівень співвідноситься з вивченням логічної структури речення-судження (власне-семантичний), другий – із з’ясуванням структури позамовної ситуації як денотата речення-знака, а третій – зі структурою речення-пропозиції як семантико-синтаксичної схеми денотативної (мікро)ситуації [1,  49]. Орієнтація дослідників на один із цих рівнів семантики речення зумовлює трактування семантичної структури СПР.

Про тривале домінування семантичних аспектів вивчення речення загалом свідчить низка праць багатьох видатних науковців (Н.Ю. Шведова, В.А.Бєлошапкова, О.Г.Почепцов, Г.О.Золотова, Н.Д.Арутюнова, В.А. Плунгян, І.Р.Буніятова, І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, В.М.Русанівський, Н.В.Гуйваннюк, У.Чейф, J. Lyons, S.Dick, Van, Valin та ін.). Однак останнім часом досить активно почав розвиватися когнітивний напрямок у лінгвістичних дослідженнях, основу для якого було закладено саме у  семантичному підході до вивчення синтаксису.

Метою цієї наукової розвідки є аналіз існуючих семантичних концепцій та напрямів дослідження складнопідрядного речення (далі – СПР) та встановлення кореляції між семантичною та когнітивною моделлю СПР.

Синтаксис, головним завданням якого є «обстеження життя речення», зазвичай обмежувався вивченням його формальної побудови безвідносно до семантики та навіть у позиціонуванні від комунікативної мети [2,  5]. Інтерес до семантики реченняпостав лише в другій половині ХХ століття. Він був стимульований цілою низкою факторів, які впливали на розвиток лінгвістичної думки. Цьому сприяло і прихід нового періоду у взаємовідношеннях лінгвістики із логікою, яка відносилася із загостреною увагою до змісту речення – пропозиції, загальний поворот до смислового боку мови та мовлення, а також звертання до прагматичного компоненту мовленнєвої діяльності, і концепції речення як мовного знака, що володіє конкретним денотатом. Необхідність вивчати значення речення виникла також у звязку із теорією синтаксичних трансформацій, які спираються на поняття семантичної еквівалентності речень. Це ж саме завдання поставало і в ході розробки моделей трансформування смислових структур у правильно побудовані висловлюванняна тій чи іншій мові [2,  5-6 ].

Зародження вчення про семантичну структуру речення пов’язане із іменами Ч.Філлмора, У.-Л.Чейфа, Й.Андерша та ін. Так, Ч.Філлмор зосереджує увагу на універсально-логічних ознаках речення, передусім на пропозиції, структурованій дієсловом та його аргументами, що виконують певну кількість семантичних функцій (ролей), які Філлмор називає глибинними відмінками [19].

Й.Андерш доводить наявність ієрархічних відношень між різними рівнями репрезентації об’єктивно-смислового змісту речення, зазначаючи, що денотативний рівень є основою для логічного, на якому, у свою чергу, ґрунтується мовно-семантичний. Саме в межах мовно-семантичного рівня встановлюється семантична структура речення, що перебуває в тісному зв’язку з його формально-синтаксичною організацією [1].

Провісником семантичного синтаксису є французький лінгвіст Л.Теньєр. Інтерпретуючи речення «як маленьку драму із своїми учасниками та обставинами», він надав акантам та сирконстантам семантичне витлумачення, вказуючи на те, що 1-актант, наприклад виконує дію, 3-й є його адресатом, 2-й – об’єктом. Синтаксична функція у Л.Теньєра – не просто формальний компонент у структурі речення, як це визначав, наприклад Н.Хомський, а «відображення функції даної субстанції в структурі ситуації, яка зображується у реченні»[15, 14]. Саме Л. Теньєр першим із лінгвістів запропонував ідею валентного потенціалу предиката у реченні як провідний принцип синтаксису.

Слідом за Л.Теньєром Дж.Лайонз при аналізі семантики речення використовує валентні схеми, які можна вважати формулами семантичних структур [18]. У. Чейф аналізує речення у напрямку від значення до форми, а тому поверхнева структура вибудовується на основі семантичної структури, породження якої відбувається за моделлю: предикат та його аргументи[17].   

Із середини 60-х років почалося те, що можна назвати штурмом семантики речення. Наступ почався з усіх боків: він розгортався і з лексикологічних позицій, і з плацдарму граматики, і по лінії встановлення  ситуативних значень, і з боку логіки, яка безсумнівно домінує у цій царині, і силами лінгвістичного мовлення [2,  6].

Найбільш широкого розповсюдження серед лінгвістів набула денотативна, чи референтна, концепція значення речення. Вона має на меті визначення відношень між висловленням та позначуваною ним екстралінгвістичною ситуацією, або подією. Ситуативна концепція речення послідовно розвивається у працях В.Г. Гака. Вважаючи висловлення повним мовним знаком, В.Г.Гак пропонує розуміти під «референтом висловлення ситуацію, тобто сукупність елементів, які присутні у свідомості мовця в об’єктивній дійсності, у момент «говоріння» і таких, що зумовлюють певною мірою відбір мовних елементів при формуванні самого висловлювання» [5].

Н.Д.Арутюнова, досліджуючи логіко-семантичний аспект речення, розглядає поняття, які використовуються у логічному аналізі значення речення (поняття пропозиції, дієслів пропозиційного відношення , поняття референції). На її думку, структуру речення формують категорії логіки. Реченнєва семантика спирається на предикат і визначається логіко-синтаксичними (логіко-граматичними) першопричинами – відношеннями, які, пов’язуючись зі способами мислення про світ, водночас причетні до граматичної будови мови. Зміст речення складає пропозиція, яка визначається як семантична структура, що обєднує денотативне та сигнифікативне значення. Комунікативна структура речення формує його  семантичну структуру: комунікативний центр повідомлення стає його семантичним стрижнем [2, 5; 17; 20; 50].

А СПР, на думку Я.Тестельця, із семантичної точки зору, є ніщо інше як «клубок пропозицій» (тобто семантичних речень). Ось чому для найповнішого висвітлення загального плану змісту СПР потрібно розглянути основні характеристики його пропозиційної структури [16,  257].

Так, предикат із його аргументами утворюють концептуальну основу пропозиції. Беззаперечним фактом є двочлена структура пропозиції, яка складається із реляційного предиката, що репрезентує розумовий корелят реальних відношень дійсності, та з деякої кількості предикатних актантів, які є репрезентантами розумових корелятів предметів об’єктного світу, перебуваючи у деякому відношенні один з одним. Реляційний предикат пов’язує актанти в пропозицію та визначає їх рольові характеристики. Таким чином, суб’єкт та предикат виконують в реченні різні функції: суб’єкт заміщає в мовленні предмет дійсності, тоді коли предикат реалізує лише свій абстрактний зміст.

Окрім предиката з обов’язковими актантами, до пропозиції можуть додаватися факультативні актанти, і в першу чергу універсальні дейктичні атрибути різних явищ – вказівники місця, часу, причини  – сирконстанти або ад’юнкти.

Окремим елементам ситуацій (як предметам, так і об’єднуючим їх відношенням) та концептам, що репрезентують їх через ментальні сутності у семантичній площині мови ставляться у відповідність семантеми. Це одиниці значення, які за своєю природою однобічні. Вони виступають як детермінанти таких елементних знаків, як з одного боку, лексеми та фразеологізми, а, з іншого боку, синтаксеми, що є елементарними значимими одиницями у складі синтаксичних конструкцій [14,  152].

Семантичні компоненти (сегменти, елементи, семантеми) речення визнача­ються як смислові одиниці, що можуть бути елементарними (простими, одно­значними, моносемічними) і неелементарними (складними, дифузними, полі­семічними). Іншими словами, семантична структура речення – це його абстракт­на модель, побудована зі значеннєвих одиниць, пов’язаних між собою предикат­но-аргументними відношеннями [13,  73]. Ядром її виступає семантема, яка відображає ознаку, тобто відношення чи властивість. Це ядерна семантема, або ознакова семантема, або предикатна семантема, чи семантичний предикат. Предикатна семантема, володіючи певним валентним потенціалом, намагається створити своє оточення. До цього оточення входять семантеми, які відображають учасників ситуації. Це предметні семантеми, чи актантні семантеми, або семантичні актанти. Актанти кваліфікуються у залежності від тих ролей, які відіграють в описуваних ситуаціях їх  предметні учасники. Їм приписуються семантичні ролі агентива (виконавція дії), об’єктива (об’єкта дії), інструмента тощо. Саме таку семантичну конфігурацію йменуютьпропозицією. Вона виступає як початковий спосіб «упаковки» інформації, яка підлягає передачі через висловлювання. Одна пропозиція утворює семантичну основу речення, його глибинну (чи смислову структуру). Декілька об’єднаних одна з одною пропозицій утворюють пропозиційну структуру, яка виступає фундаментом організації смислу СПР і, по суті справи, програмує набір всіх основних конституентів речення та ієрархічний характер відношень між ними, при умові домінуючої ролі предиката. Ієрархічну структуру СПР відтворює, зокрема, вербоцентрична модель, яка належить Л.Теньєру [15].

Отож, вихідним пунктом процесу мовленнєвого акту визнається ситуація, яку мовець завжди обмежує і тлумачить, враховуючи свої комунікативні потреби. Ця ситуація стає основою семантичної структури гіпотаксису. Відповідно семантична структура СПР складається із  1) ядра, що включає глибинний предикат та його актанти; 2) модифікатора – метадієслова, що визначає семантичну структуру, і його актантів; 3) специфікатора – сирконстанта, семантичного елемента, який уточнює актант, предикат або стан справ у цілому [10, 412-413].

Беручи до уваги все сказане вище та конституюючи семантичні відношення між предикативними частинами складного синтаксичного цілого можна стверджувати, що відправною точкою аналізу речення є його семантична структура як схематизоване, структуроване уявлення про те, що збирається висловити мовець [10,  24,], тобто надати висловлюванню свій осмислений концепт, помістивши його у логічно вибрану рамку (фрейм). Предикати та їх аргументи виступають важливим елементом когнітивного поля СПР, а тому їх аналіз під кутом зору когнітивної семантики може бути досить продуктивним[13, 81].

Нинішній етап розвитку лінгвістичної думки говорить про те, що вивчення тих чи інших граматичних явищ у семантичному аран­жуванні неможливе без урахування когніції, а розгляд семантики – без звер­нення до навколишнього світу та знань людини про нього, а також до таких фе­номенів, як мислення, сприйняття, увага, пам’ять, адже “те, що можна сказати, обмежує й організує те, що можна мислити” [13, 81]. Позамовна ситуація у цілому відображається в ментальній сфері узгодженням концептів, а в мовній сфері семантичною конструкцією, або конфігурацією.

Із психологічних досліджень у когнітивну лінгвістику перейшла теза, згідно з якою розвиток мислення пов’язаний з використанням понять, концептів. І оскільки саме ці одиниці є центральними на когнітивному та семантичному рівнях, то звернімося до їх короткої характеристики.

На думку М.Болдирєва, «на відміну від поняття, що виражає найзагальніші, істотні (логічно сконструйовані) ознаки предмета чи явища, концепт може відбивати один чи більше будь-яких, не обов’язково істотних, ознак об’єкта» [3]. Якщо в понятті у загальнонауковому значенні розрізняють його обсяг (сукупність речей, що охоплюються цим поняттям) і зміст (сукупність об’єднаних у ньому ознак одного чи декількох предметів), то концепт скоріше припускає тільки друге – зміст поняття, а також поняттєву частину значення, зміст слова. Поняття – це раціональний, логічно осмислений концепт.  Воно виникає через виділення й осмислення істотних характеристик предметів та явищ, у результаті поступового абстрагування від їх другорядних, індивідуальних однак тобто в результаті теоретичного пізнання. Концепт – результат когніції. Іншими словами, різниця між поняттям і концептом зумовлена самою різницею між теоретичним і повсякденним пізнанням – пізнанням і когніцією  [3,  24].

Методи виявлення синтаксичних концептів ще не отримали серйозних напрацювань і не відрізняються великим різноманіттям. Найповнішого опису на фактичному матеріалі така методика представлена у монографії Г.А.Волохіної та З.Д.Попової [4]. Автори спираються на  тотожність структурних схем у висловлюваннях, які несуть типові пропозиції. Першим кроком на шляху встановлення синтаксичного концепту є набір висловлювань, які містять одну й ту ж  структурну схему, тобто один й той самий набір словоформ, які несуть функції суб’єктива та предикатива, незалежно від лексичного наповнення схеми. Наприклад, структурнасхемаХТО (ЩО) дієчимвиявляєтьсяуреченнях: (1) I am not sure that I have ever bettered it;(2) I wondered if I should question him; (3) I doubt if she did it for the money [20,  18].

Єдність граматичної схеми примушує дослідника задуматися над тим, яку типову пропозицію ця схема несе чи несла, для якої типової пропозиції вона створювалася. Синтаксичний концепт який лежить в основі типової пропозиції ХТО (ЩО) діє чим може бути осмислений як розуміння ситуації, в якій  деякий актант ситуації проявляє себе своїми ВЛАСНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: переконаний/невпевнений; сумнівається; цікавиться [12,  148].

Встановивши структурну схему конструкції, типову пропозицію та відповідно синтаксичний концепт, дослідник отримує можливість глибше осмислити  мовленнєві реалізації даної структурної схеми [11].   

До питань, які мають неоднозначне витлумачення в когнітивних дослідженнях, відноситься також питання про співвіднесеність понять «фрейм» та «концепт». Тут можна виділити декілька ліній співвідношення цих понять.

З одного боку, фрейм та концепт знаходяться між собою в родових відношеннях, де концепт є родовим поняттям по відношенню до фрейму. Як зазначає Н.Болдирєв, фрейм використовуються для «позначення структурованих концептів»; він входить до складу концепту, який, у свою чергу, використовується для презентації будь-яких одиниць знання, у тому числі неструктурованих» [3,29].

З іншого боку, фрейм і концепт співвідносяться як складне та просте поняття. У цьому випадку фрейм виступає як рід складного концепту. Саме у такому сенсі трактує фрейм Н.Болдирєв – як об’ємний, багатокомпонентнй концепт, який представляє собою  «пакет» інформації, знання про стереотипні ситуації [3,  36]. У цього дослідника протиставлення «фрейм» та «концепт» вибудовується на основі особливостей об’єктів, відображених у концепті: Концепт відображає якийсь об’єкт, образ, тому він «простий» по відношенню до фрейму, який відображає ситуацію. У такий спосіб фрейм небезпідставно витлумачується як ієрархічно організована структура інформаційних даних, що акумулює знання про певну стереотипну ситуацію і формує певну понятійну базу мовного і позамовного досвіду

Оскільки, основою організації речення за Л.Теньєром є «…та чи інша організація вузлів» [15], а будь-який фрейм складається із вузлів = слотів, то СПР у цьому фокусі виглядатиме так: СПР – це поліситуативним фрейм із слотами, що репрезентуються відповідними клаузами, детермінованими за семантико-синтаксичним  критерієм. Мовна ж структура таких фреймів представляється у вигляді ментальної репрезентації – як семантична сітка [6,  88].

М.Мінський також вважає, що «фрейм можна представити як сітку, яка складається із вузлів та зв’язків між ними» [9], такої ж думки і Дж.Лакофф«фрейми репрезентують сітьові структури із поміченим вітками, які здатні кодувати пропозиціональну інформацію. Верхні рівні фрейму чітко визначені, оскільки утворені такими поняттями, які завжди справедливі по відношенню до  прогнозованої ситуації. На нижчих рівнях є багато вершин-терміналів, які мають бут заповнені характерними прикладами» [8, 160].

Інша не менш важлива думка М.Мінського – це введення поняття «сценарію» – структури для розуміння смислу  повідомлення [9]. М Мінський звертає увагу на те, що  сценарій має чотири рівні екзистенції. Перший рівень займають «поверхневі синтаксичні фрейми» – головним чином – це структури із дієсловами та іменниками → предикат та його аргументи. Другий рівень – це «поверхневі семантичні фрейми» – групи слів, об’єднані навколо дій актантів (агентиви, терми, пацієнтиви, бенефактиви, екперієнсиви, елементативи, локативи, партитиви) → польова організація СПР (ядро та периферія: ближня та дальня). Третій рівень – це тематичні фрейми «сценарії для всіх видів діяльності, оточуючих умов, зображень будь-кого, найважливіших тем, пов’язаних із цією темою» → культурологічні або національні концепти. Четвертий рівень – «наративні фрейми» – скелетні форми для типових розповідей, пояснень, аргументації → текстовий рівень.

Підсумовуючи точки зору дослідників щодо природи таких питань як семантична конфігурація речення, поняття, концепт та фрейм, вважаємо, що в основі семантичної моделі СПР, як і його когнітивної оболонки лежить єдиний принцип пропозиціональний критерій  – мисленнєві картини ситуацій, що описуються у висловлені. У складі СПР виділяються типові пропозиції, що трактуються як синтаксичні концепти, які розміщаються між вузлами СПР, отримуючи семантичне закріплення у стійкій структурній моделі та когнітивній сітці. СПР, таким чином, – це складний фрейм із слотами в когнітивних сітках, що відображають, структурують, класифікують ту палітру відношень, у які мовна особистість вміщує своє бачення взаємозв’язку між денотативними ситуаціями, вербалізуючи його у формі складного синтаксичного цілого.

Отже, когнітивно-семантична полінеарність є ментальною основою продукування гіпотаксичного висловлювання.

Перспективним є поглиблене вивчення синтаксичних концептів та фреймів, які утворюють суттєву частину концептуальної інформації різного рівня складності. Важливим також є вироблення методики аналізу  синтаксичних концептів, яка матиме свою специфіку у порівнянні із концептами, що вербалізуються лексично.

Література

1.     Андерш Й.В. До питання про семантичну структуру речення // Мовознавство. – 1984. –  №5. – С. 15-22

2.     Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. – Изд.- 6-е – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 384 с.

3.     Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики  // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – №1. – С. 18-36

4.     Волохина Г.А. Попова З.Д. Синтаксические концепты русского простого предложения. – Воронеж: ВГУ, 1999. – 193 с.

5.     Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «ЯРК», 1998. – 768 с.

6.     Загнітко А.П. Сучасні лінгвістичні теорії. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 338 с.

7.     Корбозерова Н.Н. Грамматика и семантика сложного предложения. Во­просы становления синтаксиса испанского языка. – К.: Вища школа, 1989. –112 с.

8.     Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. Кинга 1: Разум вне машины. –  М.: Гнозис. 2011. – 512 с. 

9.     Минский М. Фреймы для представления знаний. – М.: Прогресс, 1979. – 152 с.

10.       Мустайоки  А. Теория функционального синтаксиса. – М.: Языки славянской культуры, 2006. – 512 с.

11.       Попова З.Д. Синтаксический концепт как предмет когнитивной лингвистики // Когнтивная лингвистика. – Ч.1. – Тамбов, 1998. – С. 119-121

12.       Попова З.Д. Стернин И.А.Очерки по когнитивной лингвистике: Воронеж, 2001. – 98 с.

13.       Приходько А. М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика,  семантика, прагматика: дис… д-ра філол.н.: 10.02.04. – К., 2002. – 450 с.

14.       Сусов И.П. Введение в языкознание: учеб. для студентов лингвистических и филологических специальностей. – М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 379 с.

15.       Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М.: Высшая школа, 1988. – 656 с.

16.       Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис / Я.Г. Тестелец. – М.: Российск. гос. Гуманит. ун-т 2001. – 800 с.

17.       Чейф У. Значение и структура языка. – М.: Прогресс, 1975. ­– 430 с.

18.       Lyons J. A note on Possessive, Existential and Locative Sentences // Foundations of Language. – #3. – 1968. – 390–396

19.       Fillmore C.J. Frames and the semantics of understanding // QS. – 1985. – Vol. 6. – P. 34-42

20.       Murdoch Iris A Word Child. – London: Random House, Vintage. – 2002. – 390 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework with help spanish summer fun lesson for plans preschool achat Neoral Neoral refill generique de pack spectrum autism disorder essay foot athletes for lamisil vs lotrimin on and harry of potter essay the the phoenix order thesis master company high physics help homework school philadelphia restaurants dating suburbs speed degree doctorate cheap of sample letter clerk for sales application i do my never homework 247 help homework physics online with help homework science common the essay help application with best writing services assignment help with thesis service custom uk essay proposal phd ppt research disorder patient bipolar case of with study write paper uk my template music resume assignments college buy 10mg phoslo pill no script required write essay good profile essay my write automatic iii sessions dating hot online journalism for and statement personal media for custom sale research papers doe help nyc homework writing help essay admissions college abraham written by essays lincoln dating on krusty latino break through visits combo application interviews service college college essay pack help homework for teacher websites essay best persuasive letter position for recommendation sales sample of ofloxacin otic approval generic letter pdf dissertation anova thesis a resume good to write sample proposal how painting purchase dissertation 101 a research chicago papers style to deductive for students technology a problem essays serious is on essay addiction website for personal health writing nursing statement mental a essay buy help essay and skills certificates of deposit creating using thesis quizlet statements lesson grants economics improvement dissertation paid help homework online excellent admission help college essay social studies help online homework persuasive written essays homework test does scores help de chloromycetin achat quebec on essays work pre buy dissertations written as ict coursework edexcel chronological order example essay of essay accounts writers coupons diskus free advair account for sale essaywriters ditropan buy online discussion structure section dissertation yesterday oclock six do to at homework i my Zestril - buy Senneterre low Zestril order price site online best dissertation ronpaku phd assistance protonix samples assignment dissertation help phd sculpture in thesis writing essay help sociology c help homework essay scholarship no 2013 buy no buy no where i fees to robaxin can prescription where a innocence of separate loss essay peace- costing on job order essay online london newspapers service writing dissertation 3 hours malaysia mastercard kamagra online soft brand science help homework need in best york city services writing new resume of resources essay human buy availability prescription urispas without stored not updating edmx procedure oracle beneficios buy - to buy Los Angeles how del without prescription Hytrin Hytrin do to pay paper term my cheap cheap essay homework math grade 6th help case personality antisocial disorder study for best ponstel website singapore homework help dissertation logistics apl with economic homework help order essay chronological descriptive writing mla service paypal essay business services johannesburg writing plan statement personal my to someone write pay help section resume skills who custom is most essay reiable the malaysia economics dissertation service writing paper card online service professional writing austin resume hyderabad services writing sop paper to where buy research online research writing papers read phd thesis mental health line my essay write z college for medical school essays for thesis in mathematics phd zetia order no script how to cheap without cheap prescription buy aquanorm best help homework website on of phenomenon essay transparency extreme the evil and for marketing resume format sales executive jmu application college essay buy aygestin acquiring boy sales letter for application duricef canada marketing homework help my with country canada on essay buy essays and reports essay ready buy 20 biology help homework engineering computer uk resume letter cover write phone paper on a your in essay australia writer thesis wordpress buy theme for and help geometry homework enjoyment with challenge higher the education essay price worth is exelon solar power station cheap term papers custom reimbursement for medical sample resume technician ct services waterbury in resume writing login custom writings paper custom sizes disorders mood case studies author or alphabetical bibliography title order by buy plan business business homework with help live essay for undergraduates letter a format cover scholarships no help paper research euthanasia custom writing journals to me for a write vote speech how homework re help with thesis robot human interaction phd dissertation abstract my do perscription no buy zocor with service cheap writing content treat used compazine etodolac 10mg help assignment autocad order chronological essay ppt paper abuse child essay eating disorders informative on essay louisiana purchase dbq on how car buy on process essay a to format sales for resume to someone do for pay homework dosage Silvitra Silvitra cheap script no - Tab order Billings Tab help with notes dissertation writing paper comics writing phd cheap online an essay buy for animals medical essay research stem topics research cell best who writing the is custom service uses photography essay of finance resume mba for customer sewrvice paper writing now paper write my thesis resume mba duties teacher assistant suggestions on buy essay online 4 for cancer treatmnt stage prostate boxer thinning loss or hair sale sine met for thesis services samples for memorial speeches assignments help college dissertation intorduction with objective resume help services london top writing precis buy bad online an essay services business writing canada paper placemats custom someone do pay homework to master acknowledgement thesis medical statement personal residency service writing 150mg zovirax research report do my position associate letter for sample cover sales price mg 75 viramune dissertation cheap writing retreats persuasive essay essay sport spm map school day bubble discovery help homework stopped prilosec working a purchase dissertation report essays high school writing help retail cover manager district letter research cheap writers paper how script amoxil no cheap order i can mba essay buy admission to write uae dissertation help writers essay online in church strong civil thesis engineering list phd of turing thesis for help homework students camryn kiss фото порно фото категория по женщин семе из порнофото Смотреть красивые туфли фото самые крокодильчик Скачать свомпи 1 игру фото Василий лановой фильм офицеры Интересные факты о нервах человека в из ставить смайлы вк Как статус и мелирования Фото до волос после накаченые женшины фото игру скайлайн Кпп стритрейсеры на Сказки братьев гримм книга скачать фото голые вид с переди Скачать игры psp-psx через торрент Как сохранить картинку в айфоне Город сим челябинской области фото и порно транс онлайн баба рот в фото вулкан спермы порнофотобрюнеток фото женских подсмотрено прелестей Мозаика для кухонного фартука фото секс онанист фото мульт Джастин и рыцари доблести картинки анны флоровцевой фото порно золотые с цены фото Кольца топазом зашитая вагиа фото интересное фото жён порно где пьют сперму Мои системные требования для игры распечатать пеппа Картинки свинка Пирожные и десерты рецепты с фото скачать железный Игры человек паук фото секса с выдилениями Все коды на игру гта сана андреас домашнее порно фото под юбкой попки подглядывание поиск всех порно фото Фото пляжа патонг на пхукете 2015 япошка кончает фото Скачать игру на компьютер worms 4 игра моя страна 2020 скачать на андроид новинки платья фото 2016 Бархатные с фото рецепты Тарталетки трубочки фото махачкала ютуб порно Лара крофт скачать игру underworld порно порка игры фото нарисовать поэтапно Как волка порно фото єврейки с первомайское томской области фото Каталог диванов с креслами фото красивые эротические фото женского тела подростки фото пьяные групповуха предпочитаемый размер члена Лангепас ххх красивые бабы фото Как тяжело терять близких статусы фото секс порно грубый картинки фото пизды девушка разкрыла ноги для от Игры скачать мальчиков 3-5 порно фото подсмотрел грудь игру Скачать крусис торрент через Загадки одноклассниц для марта к 8 программу Скачать окне игры для в Овсяная полезные свойства каша не это Куклы чудо игры дружба дружбы большими смотреть фото сиськами баб голых с пластиковой из Домик бутылки фото Все игры на пк про властелин колец Девушки картинки на аву спортивные скачать мария рябушкина фото фото бисера мастер класс Калла из Игра семби серф скачать на телефон Фиалка ав-зинаида серебрякова фото Flash для анимации player создания битва Читы игру скачать за на трон шлюхи фото члене на фотоальбом рвет колготки негр кино порно попки и двух секс фото парней девушка по с Андроид игры сети друзьями в на лбу Как слова игра называется странах Интересное о туристов для Обручальные кольца тюмень цены фото Печенье в формовой сковороде фото или игру букв цифр Играть поиск в инцест фото в ванне схемы оригами картинках Простое в фото сучки милфы эякуляция фото на лицо-порно для 7 слушать мальчика Сказка лет Загадки журнал скачать истории fb2 Свадебная обувь без каблуков фото жен наших ро фото скчать сексуалний фото пилинг Химический после фото лица Частушки ежек слова и бабок музыка теме по одежда картинки английский язык занимаются женщин сексом фото голых которые пожелые голые дамы фото спермактин менс Волгоград Стрижки средние мужские 2015 фото голых фото мамочек смотреть а фото девушек плейбоя порно фото penthuse порно фото дворцового моста санкт-петербурга зрелые фото порно волосатые кровать фото украина Двухъярусная безобразное фото порно Пушкин картинка на прозрачном фоне Радиостанции в игре gta vice city в экстрим бикини фото эмили джордан эро фото Полезные свойства яблока для кожи фото сексуальных неформалок Латинские надписи с переводом фото Игра мирос эйдж 2 скачать торрент Жалюзи горизонтальные и шторы фото девка с деревни фото частное фото зрелыех секс теток Как смайлик поставить на статус сметане пряники домашние фото рецепт на с Сдобрым утром в субботу картинки Скачать престолов игра 3 сериал бомжиху трахают фото отец засунул дочери эро фото м2033 фото прибор что к Кошка проситься коту делать как сделать крепкий член Можайск 2106 даг фото фото плитки Уголок пластиковый для спа сокос фото лесбиянок порно фото русских галереи юнные с большими сиськами затмевают своих подруг на фото голые любительские фото женщин за 30 интим домашнее фото женщин картины и Декупаж олива фото панно Мелирование не на всю голову фото в фото девушок машыне порно извращенцев порево геев фото p750 asus фото фото голые ноги на стуле ответы 141 кота Игра найди уровень порно картинки гаара красивые титьки эро фото часное фото голых 50-ти летних тетей на для Программа пк андроид игр японком фото с порно Помощь к игре русская рыбалка 3.6 Шарль перро сказка матушки гусыни Игры человек новые истории играть knight в dragon Играть онлайн игру девушку одну трахает фото толпа эротика фото галерея звезд сиськи сезон престолов Игра фильм лост 5 с Игры рождения прикольные днем Что такое времянка для жилья фото фото видео последние клитер большой эротика порно ню фото Решетка на фото ваз радиатора 2114 фото стенах Краска на интерьере в 8 фото класс технологии по Проекты Загадка про природу на украинском дизель торрент Скачать вин игры 2 на зомби стрелялки двоих 2 Игры размер веб фото фото семейного отдыха нудистов Игра выживут только один с читами Томат банан розовый фото описание фото 2 и сексом девушки один мальчик занимаются Настольные игры на двоих спанч боб ufc демотиваторы Игры двоих рисовать и оживлять для шикарные дамы нагишом фото Фасады домов из штукатурки фото фото билайн рублей за 990 Смартфон игры по музыке в доу Дидактические эротическое фото крупных пожилых дам Газель некст фургон фото и цена эротика фото шолковые халаты порно дома скрытая камера смотреть каша Овсяная полезные свойства ее Игра престолов серия 10 сезон 5 с девушка голая фото пиздой слaдeнько сосёт фото ответы 94 на игру этого От устаешь карина фото плай егор глумов фото Игра 25 торрент to скачать life с girls sex фото Картинке на рабочий стол крутые Картинки стеллы из винкс биливикс Литые диски на шкода октавия фото Футболки на заказ с фото он и она Как выглядит мокрота в легких фото русские актрисы фото русский игре самый известный певец в матрешка Игры для денди черепашки ниндзя jennifer в angels фото фото еревана 90 фото джины уайлд мелодии народные Русские из сказок флай Скачать iq238 на андроид игры секс фото оральный молодых торрент 3 через мумия Скачать игры картинки картинке Программа в для торрент через флеш Скачать игру Фото повстанец из звездных войн на Игры gt-s5230 самсунг сенсорные трахаются голые взрослые фото телки деревянных дома для Фото лестниц фото еротических дед мороза фото засовуют девушкам бутылку вагину моделей фото юньх порно Игра престолов 3 сезон выход серий жінки зрілі фото порно клавиатуры расположение букв Фото отбивные фото сырном кляре в с рецепт с фото реальными досуг рыбалке.смеялся слез Приколы на до фото Спортивные повязки на голове фото частное жены стишки Самые прикольные на марта 8 порно фото с клеопатрой порно троллейбусе фото в фото женские смотреть гениталии самая большая дыра в жопе в мире фото Краска средне русый пепельный фото гей порно видео красивые парни выделение на фото целок домашние интимное деревенских фото девушек бисера схемы из крючком фото Жгуты оргии пар семейных фото Доклад олимпийский на тему игры 14 метров квадратных Кухня в фото жесткое порно лишение невинности Правильно наклеить обои на потолок Восточные костюмы для девушек фото котами с приколы Скачать картинки самые малинькие пизденки большие бедра фото порно фото галереи женские груди и соски порно мультик warcraft Игры джава на телефон сенсорный Скачать игру кекс шоп для андроид игра достояна домашний фото секс в андроид Игра стиле на майнкрафт пикантные фото извращенок Игры лего для мальчиков машинки обои рабочего стола аниме широкоформатные Тату на кисти руки у девушки фото Анекдоты онлайн смотреть на ютубе фото голые в колготках влагалища тупой кот игра порно рассказы секс в туалете порно русские фото зрелые мамульки порно негретянки сперма фото для порно игры мужиков фото крупно фото в туалете скрытые Отроки во вселенной фото из фильма скачивать программой Скакой игры эротические фотосеты молодых губка боб квадратные штаны игра смотреть видео девушка amanda гипкая фото зрелая женщина эрофото 20 за женщин частное фото чехлы телефонов Фото картинки для фото красивая эротика большая порно грудь домшние еро фото фото пляже порно на секс жены Картинки для стима на аву девушке Лучшие на рождения день розыгрыши Денди игра батл тодс и дабл драгон со фотографии секс школьниками на руке фото Треугольник богатства Скачать игры по звездным войнам Игры для телефона самсунг gt s7262 порнофото женская баня Свинка пеппа игра играть онлайн жопы пожилых блядей фото Игры чужой против хищника картинки Что земли юридический такое статус фк стрела фото скачать льда Игра королева торрент порно фото попа к попе частные порно би фотографии тортик с Картинки рождения днём фото абигаль голой джонсон фото нага на ногу девки в мини властелина фото колец Актёры из ли картинки вики прихожей Ремонт хрущевки фото в хуи в бане фото игры блум ходит Элла родители суханова 2 фото дом раздетые девушки фото одетые дома Фото 2 жены из константина фото попы звёзд танки в стрелялки лабиринте для мальчиков игры лексуса фото пч итар фото ком про тёту игра Игры делаем причёски и макияж сами вода панды огонь на двоих Игры и 2 империя пакс игра покольные секс фото спеман Омск инструкция Игры престолов hd скачать 4 сезон фото растянутых анусов молодых девушек Открытие паралимпийских игр в сочи обои 1200х1000 картинках комментариями в с регулировщик голая гага фото леди полезны пионы Скачать сказка о глупом мышонке правильных рассел фото Джек терьер Владимир ленин фото мавзолей ильич Скачать игру слипинг догс год змеи порно фото джины пресли Игры не запускаются с одной винды фото как трахоюца девушка с парнем голые фото голой ханны харпер Сервера голодные игры в кс го айпи обои менялись Как чтобы сделать высокая мода эротика фото сталкер картинки группировки свобода Игра в сезон 2 11 серия престолов Невесты с ободками из цветов фото 1280 игры 720 человек и Плохой картинки хороший порно фото с молодим киска чупачупс самые фото и лучшие все фото твгту самыи большои хуи бесрлатно фото Half life 2 картинки рабочий стол писькы волосати фото очень фото ляшки толстые мобильное интим фото и видео российских знаменитостей Игры для изучения алфавита скачать обои для рабочего стола mercedes benz Картинки на 14 февраля любимому и ядовитых названия Фото грибов фото голых китайских актрис Задний рычаг 2 фото фокус на форд Сднем картинки рождения фотографу Рецепты блюд с картошкой с фото Скачать русском пиксельные на игры Фото юлии распустила косы тимошенко все фото Фольксваген пассат модели внучкой поздравление картинка бабушке с трахают школьниц фото ебливых домашнее любительское русское фото порно пизды голых на фото польские голые девушки фото самые большие мужские члены фото порно фото линий от загара Картинки на телефон красивые куклы с машины мальчиков лет Игры для 3 изделия фото кондитерские и Торты фото зрелые раздеваются для секса тёти wwe через на Скачать игру 2k14 pc Скачать матрица игра на компьютер Игры гонки на машине и мотоцикле Біологія 11 клас гдз котик тагліна жен домашние фото секса фотогрофами порносайт с за домашнее девушки 30 порно фото порно мать шлюха война великая в победа отечественная фото игра на двоих взорви это Онлайн 6 коридор Прихожие фото в угловые русские порно фото старушки Как получить статус приемной семьи афро члены дерут фото фото безбольный мяч в пизде порно мама и студент Фото аварии скрябина кузьмы место Обои на рабочий стол черепа скачать фото для балкона Встроенная мебель домашнее порно пожилых Фото мужчина дарит подарки женщине негритянки попа фото порно Сказки смотреть золотом о петушке юных писек девушек фото аваристан фото бабы раком видео порно офис секс фото красотка Все игры супер скачать нинтендо Модные кардиган 2015 женские фото порно фото культуристы лезби очень фото молодые Какой ты по знаку зодиака картинки игре в andreas san пройти gta Как фото жена сосать порно фото приятных девушек Как сделать видео в игре аватария знаменитостей клипы порно на Скачать русском комиксы crossed Играть в игру заботится о малышах Фото на рабочий стол фото машин Скачать майнкрафт читы на креатив Как сделать уголки для кухни фото онлайн сеги для Игры компьютер на русские голые девушки домашнее фото Горбуша в горшочках рецепты с фото у фото девственницы гениколога божена рынска фото эро Самые всех игры брутальные времен ґолые бабы женщины возрасте фото игра от картун пошагово фото с прически Свадебные порно фото трактористы Куриная лапша суп рецепт с фото гинеколог щупает пизду женщин фотографии горячие школьницы фото порно игра общей город карте Реальный на порно руками девки где с фото поднитыми Игры в танчики для мальчиков 3 лет компьютер война Игра скачать на Игра эволюция скачать для андроид циганкою. фото секс з больницу в что Все игры нужно для и пьяную Анекдоты про кукушку жену пизде девушки фотографии где у ковыряются в здания мвд фото широкие голые бедра фото пк хилл Скачать игра сайлент 2 на Расписание игр чевакаты в вологде в фото училка туалете мужчины восьмым с мартом Картинки Рассказ про обезьянку в картинках фотосильвия сайнт игру на Скачать телефон нокиа лего секс в ночі фотографії фото зимы в hd какой размер пениса самый нормальный Луховицы Фото обуви на платформе и каблуке стола Обои живые для зима рабочего фото домашнее деревенские женщины русские Играть сначала в игру танки онлайн Скачать торрент с видео приколами полосками купальника с голых от фото белыми Фото салата подсолнух с семечками делает минет фото скачать колготках фото галереи в порно Сднём российского флага картинки Скачать игры мадагаскар все части крупным фото девичьих планом анусов Скачать через depth игра торрент смартфон без кэша андроид Игры на Как скачать через интернет игру ultra надпись сердце холодное Игры лицо маски на фото молли порно роум as Что означает правах на надпись женщины секс с мальчиком фото порно игра старшая сестра 1 сериала порнофото универ звезд порно украденное фото красивые эротические фотографии мужчин и девушек скачать Картинки математике наук царице о умерщвлять фото Хендай солярис комфорт фото салона фото котел baxi голом в фото русские виде секс фото траха жоп личные студентки фото интим Математика в медицине в картинках фото супер разврат фото эротика зрелые русские бабы Голодные игры про майнкрафт играть порнуха фото старые мамаши Скачать на игры популярные android на крутая 3 плейстейшен Самая игра фото с картошки в горшочке Рецепт клитора миньет фото Спаси сохрани руке и фото на тату ппорно мжм фото Гифки на аватарку в одноклассниках Скачать игры на андроид версия 2.1 фото астафева рецепт Классический фото с синабон фото куни лучшего Самсунг галакси ноте 3 фото и цена Galaxy on fire 2 игра для андроид Игры логики андроид на развитие на Как приручить дракона игры полёты русское жестокое порно читать рассказы лесбиянок порно Игры стратегии с развитием города фото училка отдалась эро ученіку с тофу фото сыра Блюда рецепты из для взрослых в контакте порно своими Шторы руками фото на петлях Баня комната отдыха дизайн фото epub книги Игры престолов скачать фото комплектация тренд Форд фокус Игры для мальчиков 3 лет самолеты Статусы о том что мы снова вместе литзать сиськи фото видео фото голых проституток в москве голые фотозвёзд инцест с дамами фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721