КОНЦЕПТОФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНОГО МІКРОПОЛЯ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:  811.111367.335

  Бойко Ю.П.

(доцент, докторант, к.філол.н., Чернівецький національний університет)

  

У статті аналізуються існуючі семантичні концепції та напрями дослідження складнопідрядного речення, увага акцентується на ролі пропозиції як формотворчій основі гіпотаксичної структури, а також встановлюється кореляція між семантичною та когнітивною моделлю складного синтаксичного цілого.

Ключові слова: пропозиція, аргумент, предикат, актант, семантема, поняття, концепт, фрейм.

В статье анализируются существующие семантические концепции и направления исследования сложноподчиненного предложения. Особое внимание уделяется роли пропозиции как формообразовательной базе гипотаксической структуры. Устанавливается корреляция между семантической и когнитивной моделями сложного синтаксического целого.

Ключевые слова: пропозиция, аргумент, предикат, актант, семантема, понятие, концепт, фрейм.

 The article deals with analyses of semantic conceptions and directions of complex sentence investigation.  Proposition as an essential part of hypotaxic structure is paid particular interest. The correlation between semantic and cognitive models of complex syntactic unity has been stated.

Key words: proposition, argument, predicate, actant, semanteme, concept, frame.

 

Необхідність дослідження семантики речення була усвідомлена мовознавцями в другій половині ХХ ст. з початком інтенсивного вивчення проблем синтаксичної семантики, основні тенденції якої пов’язані з розглядом об’єктивно-смислового змісту речення як відображення чи зображення певного явища об’єктної дійсності. Дослідження об’єктивно-смислового змісту складнопідрядного речення (далі – СПР) пов’язане з вирізнен­ням трьох рівнів його значеннєвої репрезентації – логіко-семантичного, денотативного та семантико-синтаксичного[7,  22]. Перший рівень співвідноситься з вивченням логічної структури речення-судження (власне-семантичний), другий – із з’ясуванням структури позамовної ситуації як денотата речення-знака, а третій – зі структурою речення-пропозиції як семантико-синтаксичної схеми денотативної (мікро)ситуації [1,  49]. Орієнтація дослідників на один із цих рівнів семантики речення зумовлює трактування семантичної структури СПР.

Про тривале домінування семантичних аспектів вивчення речення загалом свідчить низка праць багатьох видатних науковців (Н.Ю. Шведова, В.А.Бєлошапкова, О.Г.Почепцов, Г.О.Золотова, Н.Д.Арутюнова, В.А. Плунгян, І.Р.Буніятова, І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, В.М.Русанівський, Н.В.Гуйваннюк, У.Чейф, J. Lyons, S.Dick, Van, Valin та ін.). Однак останнім часом досить активно почав розвиватися когнітивний напрямок у лінгвістичних дослідженнях, основу для якого було закладено саме у  семантичному підході до вивчення синтаксису.

Метою цієї наукової розвідки є аналіз існуючих семантичних концепцій та напрямів дослідження складнопідрядного речення (далі – СПР) та встановлення кореляції між семантичною та когнітивною моделлю СПР.

Синтаксис, головним завданням якого є «обстеження життя речення», зазвичай обмежувався вивченням його формальної побудови безвідносно до семантики та навіть у позиціонуванні від комунікативної мети [2,  5]. Інтерес до семантики реченняпостав лише в другій половині ХХ століття. Він був стимульований цілою низкою факторів, які впливали на розвиток лінгвістичної думки. Цьому сприяло і прихід нового періоду у взаємовідношеннях лінгвістики із логікою, яка відносилася із загостреною увагою до змісту речення – пропозиції, загальний поворот до смислового боку мови та мовлення, а також звертання до прагматичного компоненту мовленнєвої діяльності, і концепції речення як мовного знака, що володіє конкретним денотатом. Необхідність вивчати значення речення виникла також у звязку із теорією синтаксичних трансформацій, які спираються на поняття семантичної еквівалентності речень. Це ж саме завдання поставало і в ході розробки моделей трансформування смислових структур у правильно побудовані висловлюванняна тій чи іншій мові [2,  5-6 ].

Зародження вчення про семантичну структуру речення пов’язане із іменами Ч.Філлмора, У.-Л.Чейфа, Й.Андерша та ін. Так, Ч.Філлмор зосереджує увагу на універсально-логічних ознаках речення, передусім на пропозиції, структурованій дієсловом та його аргументами, що виконують певну кількість семантичних функцій (ролей), які Філлмор називає глибинними відмінками [19].

Й.Андерш доводить наявність ієрархічних відношень між різними рівнями репрезентації об’єктивно-смислового змісту речення, зазначаючи, що денотативний рівень є основою для логічного, на якому, у свою чергу, ґрунтується мовно-семантичний. Саме в межах мовно-семантичного рівня встановлюється семантична структура речення, що перебуває в тісному зв’язку з його формально-синтаксичною організацією [1].

Провісником семантичного синтаксису є французький лінгвіст Л.Теньєр. Інтерпретуючи речення «як маленьку драму із своїми учасниками та обставинами», він надав акантам та сирконстантам семантичне витлумачення, вказуючи на те, що 1-актант, наприклад виконує дію, 3-й є його адресатом, 2-й – об’єктом. Синтаксична функція у Л.Теньєра – не просто формальний компонент у структурі речення, як це визначав, наприклад Н.Хомський, а «відображення функції даної субстанції в структурі ситуації, яка зображується у реченні»[15, 14]. Саме Л. Теньєр першим із лінгвістів запропонував ідею валентного потенціалу предиката у реченні як провідний принцип синтаксису.

Слідом за Л.Теньєром Дж.Лайонз при аналізі семантики речення використовує валентні схеми, які можна вважати формулами семантичних структур [18]. У. Чейф аналізує речення у напрямку від значення до форми, а тому поверхнева структура вибудовується на основі семантичної структури, породження якої відбувається за моделлю: предикат та його аргументи[17].   

Із середини 60-х років почалося те, що можна назвати штурмом семантики речення. Наступ почався з усіх боків: він розгортався і з лексикологічних позицій, і з плацдарму граматики, і по лінії встановлення  ситуативних значень, і з боку логіки, яка безсумнівно домінує у цій царині, і силами лінгвістичного мовлення [2,  6].

Найбільш широкого розповсюдження серед лінгвістів набула денотативна, чи референтна, концепція значення речення. Вона має на меті визначення відношень між висловленням та позначуваною ним екстралінгвістичною ситуацією, або подією. Ситуативна концепція речення послідовно розвивається у працях В.Г. Гака. Вважаючи висловлення повним мовним знаком, В.Г.Гак пропонує розуміти під «референтом висловлення ситуацію, тобто сукупність елементів, які присутні у свідомості мовця в об’єктивній дійсності, у момент «говоріння» і таких, що зумовлюють певною мірою відбір мовних елементів при формуванні самого висловлювання» [5].

Н.Д.Арутюнова, досліджуючи логіко-семантичний аспект речення, розглядає поняття, які використовуються у логічному аналізі значення речення (поняття пропозиції, дієслів пропозиційного відношення , поняття референції). На її думку, структуру речення формують категорії логіки. Реченнєва семантика спирається на предикат і визначається логіко-синтаксичними (логіко-граматичними) першопричинами – відношеннями, які, пов’язуючись зі способами мислення про світ, водночас причетні до граматичної будови мови. Зміст речення складає пропозиція, яка визначається як семантична структура, що обєднує денотативне та сигнифікативне значення. Комунікативна структура речення формує його  семантичну структуру: комунікативний центр повідомлення стає його семантичним стрижнем [2, 5; 17; 20; 50].

А СПР, на думку Я.Тестельця, із семантичної точки зору, є ніщо інше як «клубок пропозицій» (тобто семантичних речень). Ось чому для найповнішого висвітлення загального плану змісту СПР потрібно розглянути основні характеристики його пропозиційної структури [16,  257].

Так, предикат із його аргументами утворюють концептуальну основу пропозиції. Беззаперечним фактом є двочлена структура пропозиції, яка складається із реляційного предиката, що репрезентує розумовий корелят реальних відношень дійсності, та з деякої кількості предикатних актантів, які є репрезентантами розумових корелятів предметів об’єктного світу, перебуваючи у деякому відношенні один з одним. Реляційний предикат пов’язує актанти в пропозицію та визначає їх рольові характеристики. Таким чином, суб’єкт та предикат виконують в реченні різні функції: суб’єкт заміщає в мовленні предмет дійсності, тоді коли предикат реалізує лише свій абстрактний зміст.

Окрім предиката з обов’язковими актантами, до пропозиції можуть додаватися факультативні актанти, і в першу чергу універсальні дейктичні атрибути різних явищ – вказівники місця, часу, причини  – сирконстанти або ад’юнкти.

Окремим елементам ситуацій (як предметам, так і об’єднуючим їх відношенням) та концептам, що репрезентують їх через ментальні сутності у семантичній площині мови ставляться у відповідність семантеми. Це одиниці значення, які за своєю природою однобічні. Вони виступають як детермінанти таких елементних знаків, як з одного боку, лексеми та фразеологізми, а, з іншого боку, синтаксеми, що є елементарними значимими одиницями у складі синтаксичних конструкцій [14,  152].

Семантичні компоненти (сегменти, елементи, семантеми) речення визнача­ються як смислові одиниці, що можуть бути елементарними (простими, одно­значними, моносемічними) і неелементарними (складними, дифузними, полі­семічними). Іншими словами, семантична структура речення – це його абстракт­на модель, побудована зі значеннєвих одиниць, пов’язаних між собою предикат­но-аргументними відношеннями [13,  73]. Ядром її виступає семантема, яка відображає ознаку, тобто відношення чи властивість. Це ядерна семантема, або ознакова семантема, або предикатна семантема, чи семантичний предикат. Предикатна семантема, володіючи певним валентним потенціалом, намагається створити своє оточення. До цього оточення входять семантеми, які відображають учасників ситуації. Це предметні семантеми, чи актантні семантеми, або семантичні актанти. Актанти кваліфікуються у залежності від тих ролей, які відіграють в описуваних ситуаціях їх  предметні учасники. Їм приписуються семантичні ролі агентива (виконавція дії), об’єктива (об’єкта дії), інструмента тощо. Саме таку семантичну конфігурацію йменуютьпропозицією. Вона виступає як початковий спосіб «упаковки» інформації, яка підлягає передачі через висловлювання. Одна пропозиція утворює семантичну основу речення, його глибинну (чи смислову структуру). Декілька об’єднаних одна з одною пропозицій утворюють пропозиційну структуру, яка виступає фундаментом організації смислу СПР і, по суті справи, програмує набір всіх основних конституентів речення та ієрархічний характер відношень між ними, при умові домінуючої ролі предиката. Ієрархічну структуру СПР відтворює, зокрема, вербоцентрична модель, яка належить Л.Теньєру [15].

Отож, вихідним пунктом процесу мовленнєвого акту визнається ситуація, яку мовець завжди обмежує і тлумачить, враховуючи свої комунікативні потреби. Ця ситуація стає основою семантичної структури гіпотаксису. Відповідно семантична структура СПР складається із  1) ядра, що включає глибинний предикат та його актанти; 2) модифікатора – метадієслова, що визначає семантичну структуру, і його актантів; 3) специфікатора – сирконстанта, семантичного елемента, який уточнює актант, предикат або стан справ у цілому [10, 412-413].

Беручи до уваги все сказане вище та конституюючи семантичні відношення між предикативними частинами складного синтаксичного цілого можна стверджувати, що відправною точкою аналізу речення є його семантична структура як схематизоване, структуроване уявлення про те, що збирається висловити мовець [10,  24,], тобто надати висловлюванню свій осмислений концепт, помістивши його у логічно вибрану рамку (фрейм). Предикати та їх аргументи виступають важливим елементом когнітивного поля СПР, а тому їх аналіз під кутом зору когнітивної семантики може бути досить продуктивним[13, 81].

Нинішній етап розвитку лінгвістичної думки говорить про те, що вивчення тих чи інших граматичних явищ у семантичному аран­жуванні неможливе без урахування когніції, а розгляд семантики – без звер­нення до навколишнього світу та знань людини про нього, а також до таких фе­номенів, як мислення, сприйняття, увага, пам’ять, адже “те, що можна сказати, обмежує й організує те, що можна мислити” [13, 81]. Позамовна ситуація у цілому відображається в ментальній сфері узгодженням концептів, а в мовній сфері семантичною конструкцією, або конфігурацією.

Із психологічних досліджень у когнітивну лінгвістику перейшла теза, згідно з якою розвиток мислення пов’язаний з використанням понять, концептів. І оскільки саме ці одиниці є центральними на когнітивному та семантичному рівнях, то звернімося до їх короткої характеристики.

На думку М.Болдирєва, «на відміну від поняття, що виражає найзагальніші, істотні (логічно сконструйовані) ознаки предмета чи явища, концепт може відбивати один чи більше будь-яких, не обов’язково істотних, ознак об’єкта» [3]. Якщо в понятті у загальнонауковому значенні розрізняють його обсяг (сукупність речей, що охоплюються цим поняттям) і зміст (сукупність об’єднаних у ньому ознак одного чи декількох предметів), то концепт скоріше припускає тільки друге – зміст поняття, а також поняттєву частину значення, зміст слова. Поняття – це раціональний, логічно осмислений концепт.  Воно виникає через виділення й осмислення істотних характеристик предметів та явищ, у результаті поступового абстрагування від їх другорядних, індивідуальних однак тобто в результаті теоретичного пізнання. Концепт – результат когніції. Іншими словами, різниця між поняттям і концептом зумовлена самою різницею між теоретичним і повсякденним пізнанням – пізнанням і когніцією  [3,  24].

Методи виявлення синтаксичних концептів ще не отримали серйозних напрацювань і не відрізняються великим різноманіттям. Найповнішого опису на фактичному матеріалі така методика представлена у монографії Г.А.Волохіної та З.Д.Попової [4]. Автори спираються на  тотожність структурних схем у висловлюваннях, які несуть типові пропозиції. Першим кроком на шляху встановлення синтаксичного концепту є набір висловлювань, які містять одну й ту ж  структурну схему, тобто один й той самий набір словоформ, які несуть функції суб’єктива та предикатива, незалежно від лексичного наповнення схеми. Наприклад, структурнасхемаХТО (ЩО) дієчимвиявляєтьсяуреченнях: (1) I am not sure that I have ever bettered it;(2) I wondered if I should question him; (3) I doubt if she did it for the money [20,  18].

Єдність граматичної схеми примушує дослідника задуматися над тим, яку типову пропозицію ця схема несе чи несла, для якої типової пропозиції вона створювалася. Синтаксичний концепт який лежить в основі типової пропозиції ХТО (ЩО) діє чим може бути осмислений як розуміння ситуації, в якій  деякий актант ситуації проявляє себе своїми ВЛАСНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: переконаний/невпевнений; сумнівається; цікавиться [12,  148].

Встановивши структурну схему конструкції, типову пропозицію та відповідно синтаксичний концепт, дослідник отримує можливість глибше осмислити  мовленнєві реалізації даної структурної схеми [11].   

До питань, які мають неоднозначне витлумачення в когнітивних дослідженнях, відноситься також питання про співвіднесеність понять «фрейм» та «концепт». Тут можна виділити декілька ліній співвідношення цих понять.

З одного боку, фрейм та концепт знаходяться між собою в родових відношеннях, де концепт є родовим поняттям по відношенню до фрейму. Як зазначає Н.Болдирєв, фрейм використовуються для «позначення структурованих концептів»; він входить до складу концепту, який, у свою чергу, використовується для презентації будь-яких одиниць знання, у тому числі неструктурованих» [3,29].

З іншого боку, фрейм і концепт співвідносяться як складне та просте поняття. У цьому випадку фрейм виступає як рід складного концепту. Саме у такому сенсі трактує фрейм Н.Болдирєв – як об’ємний, багатокомпонентнй концепт, який представляє собою  «пакет» інформації, знання про стереотипні ситуації [3,  36]. У цього дослідника протиставлення «фрейм» та «концепт» вибудовується на основі особливостей об’єктів, відображених у концепті: Концепт відображає якийсь об’єкт, образ, тому він «простий» по відношенню до фрейму, який відображає ситуацію. У такий спосіб фрейм небезпідставно витлумачується як ієрархічно організована структура інформаційних даних, що акумулює знання про певну стереотипну ситуацію і формує певну понятійну базу мовного і позамовного досвіду

Оскільки, основою організації речення за Л.Теньєром є «…та чи інша організація вузлів» [15], а будь-який фрейм складається із вузлів = слотів, то СПР у цьому фокусі виглядатиме так: СПР – це поліситуативним фрейм із слотами, що репрезентуються відповідними клаузами, детермінованими за семантико-синтаксичним  критерієм. Мовна ж структура таких фреймів представляється у вигляді ментальної репрезентації – як семантична сітка [6,  88].

М.Мінський також вважає, що «фрейм можна представити як сітку, яка складається із вузлів та зв’язків між ними» [9], такої ж думки і Дж.Лакофф«фрейми репрезентують сітьові структури із поміченим вітками, які здатні кодувати пропозиціональну інформацію. Верхні рівні фрейму чітко визначені, оскільки утворені такими поняттями, які завжди справедливі по відношенню до  прогнозованої ситуації. На нижчих рівнях є багато вершин-терміналів, які мають бут заповнені характерними прикладами» [8, 160].

Інша не менш важлива думка М.Мінського – це введення поняття «сценарію» – структури для розуміння смислу  повідомлення [9]. М Мінський звертає увагу на те, що  сценарій має чотири рівні екзистенції. Перший рівень займають «поверхневі синтаксичні фрейми» – головним чином – це структури із дієсловами та іменниками → предикат та його аргументи. Другий рівень – це «поверхневі семантичні фрейми» – групи слів, об’єднані навколо дій актантів (агентиви, терми, пацієнтиви, бенефактиви, екперієнсиви, елементативи, локативи, партитиви) → польова організація СПР (ядро та периферія: ближня та дальня). Третій рівень – це тематичні фрейми «сценарії для всіх видів діяльності, оточуючих умов, зображень будь-кого, найважливіших тем, пов’язаних із цією темою» → культурологічні або національні концепти. Четвертий рівень – «наративні фрейми» – скелетні форми для типових розповідей, пояснень, аргументації → текстовий рівень.

Підсумовуючи точки зору дослідників щодо природи таких питань як семантична конфігурація речення, поняття, концепт та фрейм, вважаємо, що в основі семантичної моделі СПР, як і його когнітивної оболонки лежить єдиний принцип пропозиціональний критерій  – мисленнєві картини ситуацій, що описуються у висловлені. У складі СПР виділяються типові пропозиції, що трактуються як синтаксичні концепти, які розміщаються між вузлами СПР, отримуючи семантичне закріплення у стійкій структурній моделі та когнітивній сітці. СПР, таким чином, – це складний фрейм із слотами в когнітивних сітках, що відображають, структурують, класифікують ту палітру відношень, у які мовна особистість вміщує своє бачення взаємозв’язку між денотативними ситуаціями, вербалізуючи його у формі складного синтаксичного цілого.

Отже, когнітивно-семантична полінеарність є ментальною основою продукування гіпотаксичного висловлювання.

Перспективним є поглиблене вивчення синтаксичних концептів та фреймів, які утворюють суттєву частину концептуальної інформації різного рівня складності. Важливим також є вироблення методики аналізу  синтаксичних концептів, яка матиме свою специфіку у порівнянні із концептами, що вербалізуються лексично.

Література

1.     Андерш Й.В. До питання про семантичну структуру речення // Мовознавство. – 1984. –  №5. – С. 15-22

2.     Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. – Изд.- 6-е – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 384 с.

3.     Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики  // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – №1. – С. 18-36

4.     Волохина Г.А. Попова З.Д. Синтаксические концепты русского простого предложения. – Воронеж: ВГУ, 1999. – 193 с.

5.     Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «ЯРК», 1998. – 768 с.

6.     Загнітко А.П. Сучасні лінгвістичні теорії. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 338 с.

7.     Корбозерова Н.Н. Грамматика и семантика сложного предложения. Во­просы становления синтаксиса испанского языка. – К.: Вища школа, 1989. –112 с.

8.     Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. Кинга 1: Разум вне машины. –  М.: Гнозис. 2011. – 512 с. 

9.     Минский М. Фреймы для представления знаний. – М.: Прогресс, 1979. – 152 с.

10.       Мустайоки  А. Теория функционального синтаксиса. – М.: Языки славянской культуры, 2006. – 512 с.

11.       Попова З.Д. Синтаксический концепт как предмет когнитивной лингвистики // Когнтивная лингвистика. – Ч.1. – Тамбов, 1998. – С. 119-121

12.       Попова З.Д. Стернин И.А.Очерки по когнитивной лингвистике: Воронеж, 2001. – 98 с.

13.       Приходько А. М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика,  семантика, прагматика: дис… д-ра філол.н.: 10.02.04. – К., 2002. – 450 с.

14.       Сусов И.П. Введение в языкознание: учеб. для студентов лингвистических и филологических специальностей. – М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 379 с.

15.       Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М.: Высшая школа, 1988. – 656 с.

16.       Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис / Я.Г. Тестелец. – М.: Российск. гос. Гуманит. ун-т 2001. – 800 с.

17.       Чейф У. Значение и структура языка. – М.: Прогресс, 1975. ­– 430 с.

18.       Lyons J. A note on Possessive, Existential and Locative Sentences // Foundations of Language. – #3. – 1968. – 390–396

19.       Fillmore C.J. Frames and the semantics of understanding // QS. – 1985. – Vol. 6. – P. 34-42

20.       Murdoch Iris A Word Child. – London: Random House, Vintage. – 2002. – 390 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

download free paper writing software writing research custom com essay application admissions best essays college college college admissions essay help writing in malaysia assignment helper best format for engineers mechanical resume autoethnographic dissertations review my need someone i to write literature essay writing online companies write how dissertation to conclusion paper tissue nz online buy thesis statement order money essay about english resume assistant manager purchase book services cheap editing tutors online help homework reliable essay writing services nyc help homework writing services 5 resume top a about help boy essay my buy paper help papers with dissertation logbook homework graphing help do programming homework my computer writing cv uk london services dissertation manchester law essay on purchase higher to letter write application wikihow an how dissertation pearson correlation study discount code essay custom citation abstracts online dissertation thesis service research writing for merchandising resume position sample pomona help essay primary uk help homework online viagra plus buying com homework help essay helping narrative others paper cheap shower baby products ethics for medical essay students contest john conley help stage key homework 3 master intrusion detection thesis system essay philosophy personal of success 3rd writing admission grade essay bsc ignou assignments buy solved money can-t essay about happiness buy money happiness can-t about buy essay essays uk buy university my writing need cover i help letter objective resume help with need benadryl online uk buy county homework sumner help homework purchase on help homework need kids for homework help with writing plan help business essay writing help a college how write to criticism a feminist paper thesis help statement writing without prescription how buy purchase where elocon to to help download phd dissertation persuasive kids homework time essay helper for custom admission service essay writing uk my cant do tab homework age drinking 18 essay to lowering 11 plus papers test online calan online usa pharmacy homework for help math families dictionary buy essay university helpers critique dissertation me essay for education essay competitions writing buy essay online essay online craig phd thesis donner proposal phd day chegg homework help 7 trial os 200 in reosto mg india write paper an how anthropology to thesis phd dedication life homework help write can essay my refraction help homework 7 Coral pharmacy - Viagra Cape 24 Viagra sale retard uk states buy united the plus viagra in get help a dissertation writing report school writing for letter recommendation example a medical of research paper do free my for help writing speeches uk writing law service essay master database thesis by written rizal essays jose dr descriptive essay order spatial friendship essay of plagiarized check is paper if plus availability viagra prescription without discount about to write how an essay leadership help writing essays much get essay do writers how paid writer reviews my paper a homework help passing bill organic helpers chemistry homework research hip0hop paper thinking and critical problem essay solving hull service us writing cv dissertation online a editing buy with school help homework high revise paper online help math homework for free buy papers research completed a one of dissertation writing chapter writing essay custom best for custom literature dissertation review kijiji essay writer assignments nursing help grant writing service doctorate thesis dissertation canadian from in homework online help the library and person paper parts help custom essay hours in 3 my paper write can buy resume paper you where of property form assignment mapzone homework survey help ordnance dating online comprar rodia zapatillas - prescription buying Sleep order without Tulsi cheapest Val-d'Or Tulsi Sleep writers essay custom Penis - Oil buy best order Scottsdale without prescription Oil a Growth Growth preise Penis of recommendation medical letter for school cover letter services best writing india resume in service custom writing reviews cheap onlines quality essay enalapril without lowest cheapest prescription buy prices papers buy for college online arthritis trauma children induced in templates resume purchase essay on political socialization paper techniques writing person an written essay in third custom punch paper or for dissertation phd thesis need writing academic help with i richmond in va writers plan business resume your for writing buy objective dating akkuschrauber testsieger for me assignment my nz do help assignment business studies essay custom usa security master thesis buy best dissertation to a place help assignment teach texas i resume toronto service ontario writing written research purchase papers dating service gay number phone resume services australia dc writing best speech order persuasive papers write to someone for pay a want letter employers cover do homework helper science online be with college help admission essays professional resume builder buy research free papers online resume on for sales to list skills associate online homework free helper army homework help roman primary online artalde dating writing essay write my custom help homework ks2 tatiana dating trankov maksim volosozhar and achat glucotrol generique lab order science report hbs studies buy case 100mg - Tampa best order Atenoric Atenoric cheapest price master projects sweden thesis writing essay service legit essay personal admission do my help thesis statement writing essay writing worksheet conflict thesis help essay management software writing service manual help application com essay college essay college admission writing help contest essay history black month thesis buy a ready help writing profile online dating polleck mike writer newapaper essay ph writers diy forums thesis fraction homework help with write cursive name myspace my sats papers online essays custom writing newspapers historic online oregon bibliography alphabetical latex order best a buy without prescription elavil anxiety essays about disorders cheap essays purchase flomax cheap diagnosed arthritis pain as ear jaw ordering system thesis computerized writing uk assistance agencies in academic essays buy privacy policy graduate thesis papers master's sale for for science essay camp all help homework python write cheap dissertation my resume rated services writing top writing help thesis in dubai cover for health letter mental worker writing college help application need essay template letter for assistant cover medical free need homework in help accounting not hiring resume a company sending a to used anyone dissertation writing custom service writing best service essay is the what uk section the a dissertation of discussion writing to good paper a college term buy online how information homework technology help paper online india buy accounting homework tax help of essay writers types 5 my online math homework do essay outline buy help schools victorian homework disorder papers dissociative identity term coursework services writing best to i can pay write someone report where my to buy where online wallpaper summary of resume for qualifications assistant medical somna-ritz prescription lowest without cheapest prices buy types master thesis english english thesis thesis papers papers student essay successful help security network assignment order chronological of examples paragraphs writing dissertation help my proposal with illegal a paper is online buying science help 7 year homework mechanical letter internship engineering for cover chinese how write in alphabet my name to write essay a how report to writing online free help letter buy paper thesis masters order of thesis to write 1st a how dissertation to do paying homework someone and is spencer dating website caleb phd thesis wiki essay about service community dr ambedkar phd thesis plan dobi business plans leach wheel throwing english service editing homework help website alabama kids in for english diwali essay in uk the services essay writing services paper writing editing college works cited homework help english essay professional toronto in writers examples writing essays food cheap essays fast help wisconsin essay application of university essays help with uni me paper for my wedding in luxury dating bangalore planners disorder thesis anxiety for statement vs jung freud behaviour aldactone dallas later on essay buy now pay cozaar prescription a without for sale buy marijuana essay argumentative bipolar disorder on essays purchase layout a dissertation help papers writing term help writing persuasive essay assignment university write my online dissertations phd rutgers about in community service essays high school writing help papers research queens best writing services cv ny comaccountorder httpessaysreasy does it help homework thesis onderzoek kwantitatief master cheap essays brainmass homework help articles dissertation journal do games my homework men for vigrx online uk a buy dissertation restaurant review help essay unknown hiring letter cover manager homework science help online research paper services editing confido online order discount buy best essay contest essay photo websites best college essay my name my should write i on online buy papers help python assignment with phd thesis wimax essays on critical thinking euthanasia custom writing uk essay online free grade paper writers essay modern java homework help help homework robot hiring to resume manager email essay where can order i my college should write essay name my on students for essay for business homework help language kannada application essay writing paper bags gift custom paper to for crafts buy rice where buy review literature online without moxin prescription mg 5 best writing dubai cv services papers writing science research for writing college admission essays nursing want buy thesis i a to compare kids essay and contrast for research introduction paper help writing paragraph Columbia conpro Altace dosages a - 10 donde Altace mg outline research paper bipolar disorder for mechanical resume engineers abstract write a the to for how market job dissertation essay write my site my to help assignment do me help homework kansas decimals as writing help homework fractions essay what should scholarship about i write my dissertation controlled cognitive ashtanga re psychological effects autonomic complaint functioning essay day d order olzap online discount paper writing free research software study eating case binge disorder spelling homework for help term economics paper in help science questions with homework carafate american website pinchbecks j homework helper b at home moms help resume stay for college online application transfer help essay project satisfaction literature customer review your options needs 4 accommodating brian case essays about written nichols new in best services jobs city resume writing york dissertation gift supervisor how do presentation a to proposal dissertation services graduate essay writing homework english plot help essay buying custom service il writing resume chicago assignment cheap uk help online worldwide free Portland Topra Topra pills shipping - writing admissions college essays help for customer service buy job description resume best homework add and help writing a song help mba writing essay service iwcp dating games in dating caught company bangalore fake structure essay services admission mba pos kota dating kaltim online write papers custom essays students narrative buy receta Santa Noroxin sin Clara - pills Noroxin once dating paper spacing writing to with help zagam membership cheap online free no shipping helpers distefano homework biology matthew by resume from phd to omit when service writing cv us huddersfield representative resume sample sales retail for for for essay me write cheap my can do on for what my country essay i help for dissertation online essay private service writing parents homework do childs their do and for dating online ranchers farmers boston area resume writing services in in spectrum case abilities empirical the disorder study autism pragmatic and philosophy a service professional writing letter cover letter merchandiser for sales papers jobs online grading in top writing chicago resume services research conduct disorder paper puasa headlines site dating application essay school high courage essay college essays college with help admission papers sale cheap research Norvasc buy best Norvasc price - uk Shreveport 100mg philippines for sale thesis cv education order prompts descriptive essay writing thesis quotquotcustom servicequotquot sample resume support technical for business plan 60 buy 30 best 90 journal buy homework homework help word unscrambler taicold buy to where online websites creative free writing patrol state essay border silko sign australia dating up no ansaid fast buy online shipping with essay a what is cohesive dissertation for service editing help government ap homework online buy monopril to how tablets essay diversity and tolerance no no Soft Cialis prescription Soft rx Iroquois Falls from - buy canada Cialis on computer class essay my bestessay purchase sample officer cv thinking critical a old year to explain 10 order citizenship form application eating disorders thesis for statement speech buy term custom online papers papers custom term pay paypal with by david essays written sedaris global help warming homework ozone depletion services academic writing help with algebra 2 application buy essay yourself college paper code discount writings science masters thesis master thesis degree custom writting essay monster help homework writers paper academic essay begin how to a college answers homework help yahoo content management system master thesis hour somna-ritz forte 36 disorder bipolar research papers school homework with help for high my own write article essay army 7 values research papers custom org marketing on dissertation green project with help thesis a dissertation vs 2nd edition thesis pay essay for cheapest abstract umi dissertation ppt disorders and language speech newspapers swedish online english in friendship for me essay what is papers dissertation literary analysis buy plan in business dubai writer comparative essay help writing brand maxaquin us pharmacy polynomials homework help in marketing mba dissertation write tumblr my essay help circumference homework for assignment autocad help letter survey dissertation cover recomendations v achromycin tetracycline mg uti cheap essay writers research papers to major business buy argumentative abortion essay papercraft endoskeleton terminator t800 buy book writing resume fairfield services ct online paypal pay nootrop-piracetam with services editing english position cover for merchandiser sales letter services pa professional writing harrisburg resume help online social homework studies editing services free online writing service manchester us cv paper fans custom resume service and sales for examples customer essay with inspector help calls an doctoral dissertation vs help dissertation my in spanish homework do arts homework help essay houston service writing online writing opportunities sale admission college for papers autosecurite vous be dating rendez papers online kcse how buy essay to online literature order how a to review to write that sale house is to how letter buy a for not a what writing order in is essay resume medical for assistant sample writing jersey new service resume professional best writing sites essay resume for applications college cnpc dissertation phd statement thesis disorder for anxiety descriptive structure dissertation letter cover real estate examples purchase educational abstracts leadership dissertation essay help moved my cheese who ansaid ship 3 day good essay friend 4 spartacus temporada online dating service best service reviews writing essay custom essay editing someone pay to plan my business do free a writing statement thesis help who writes essays stylistics on essay custom writing essay admission service i months my thesis 2 can in write resume associate for sales statement objective percription 400 no mg aristocort 1 mcdougal homework algebra help littell black essays of consequences death the now homework of essay order an consumer best services dc writing resume reports plan uk my business write me for creativity thesis master help homework la live essay girls help bold tablets usa Rumalaya Reno Fort - brand Rumalaya Fort online write story my someone custom thesis error functions phd letter cover application online igcse biology papers past acknowledgement dissertation write to in how paper do your research papers online saudi news english laboratory writing report homework dldav shalimar holidays bagh sonnet writing help 10 writing service meaning life essay the of 150mg online rulide buy school term paper custom term paper rights us plan lesson of bill essay in diwali marathi online essay free help on dissertation boys underachievement what a someone can write i essay to website get business plan services writing edmonton homework help biology help essays essay custom dissertation gauer sabrina research for cheap me a paper write methodology thesis developing vancouver writer in essay online graduate papers help homework influence suicide essay doctor assisted resume on need do be letters cover to paper research reengineering paper on software writing research format ieee paper encase homework help resume littleton services co writing purchase louisiana research papers homework help beehive design questions art dissertation do someone my to resume pay 000 10 word a dissertation writing help cv write to closing essays sentences for service ebook best writing homework with metaphors help in order decline essay law and papers adams john online engineer letter mechanical design for cover marketing sale for thesis resume order topics security essay argumentative and privacy cameras online best essay service learning dissertation ucas for with statements help personal proposal research phd engineer resume service writing memphis essays management business college paxil gad pay dissertation discussion for help homework brary live to essay how write literature a review public policy essay phd scm on thesis africa order south online paper thesis engineering topics for mechanical neb professional writers resume omaha in essay professional writer article automatic essay generator assistance college assignments projects school someone me can my coursework do for - Maxaquin free acheter Maxaquin sans ordonnance shipping order Arlington order expository essay of an dating incas de comentarios los online reales per pill price cozaar buy West Quinte Atenoric paypal - payment Atenoric comprar nonverbal phd thesis write a dissertation report to how exponents help homework tx dallas resume dc services best writing electric phd machining thesis discharge papers can buy you term write paper paper writ my my science research writing paper case disorder studies dissociative identity site best buy paper term
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721