КОНЦЕПТОФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНОГО МІКРОПОЛЯ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:  811.111367.335

  Бойко Ю.П.

(доцент, докторант, к.філол.н., Чернівецький національний університет)

  

У статті аналізуються існуючі семантичні концепції та напрями дослідження складнопідрядного речення, увага акцентується на ролі пропозиції як формотворчій основі гіпотаксичної структури, а також встановлюється кореляція між семантичною та когнітивною моделлю складного синтаксичного цілого.

Ключові слова: пропозиція, аргумент, предикат, актант, семантема, поняття, концепт, фрейм.

В статье анализируются существующие семантические концепции и направления исследования сложноподчиненного предложения. Особое внимание уделяется роли пропозиции как формообразовательной базе гипотаксической структуры. Устанавливается корреляция между семантической и когнитивной моделями сложного синтаксического целого.

Ключевые слова: пропозиция, аргумент, предикат, актант, семантема, понятие, концепт, фрейм.

 The article deals with analyses of semantic conceptions and directions of complex sentence investigation.  Proposition as an essential part of hypotaxic structure is paid particular interest. The correlation between semantic and cognitive models of complex syntactic unity has been stated.

Key words: proposition, argument, predicate, actant, semanteme, concept, frame.

 

Необхідність дослідження семантики речення була усвідомлена мовознавцями в другій половині ХХ ст. з початком інтенсивного вивчення проблем синтаксичної семантики, основні тенденції якої пов’язані з розглядом об’єктивно-смислового змісту речення як відображення чи зображення певного явища об’єктної дійсності. Дослідження об’єктивно-смислового змісту складнопідрядного речення (далі – СПР) пов’язане з вирізнен­ням трьох рівнів його значеннєвої репрезентації – логіко-семантичного, денотативного та семантико-синтаксичного[7,  22]. Перший рівень співвідноситься з вивченням логічної структури речення-судження (власне-семантичний), другий – із з’ясуванням структури позамовної ситуації як денотата речення-знака, а третій – зі структурою речення-пропозиції як семантико-синтаксичної схеми денотативної (мікро)ситуації [1,  49]. Орієнтація дослідників на один із цих рівнів семантики речення зумовлює трактування семантичної структури СПР.

Про тривале домінування семантичних аспектів вивчення речення загалом свідчить низка праць багатьох видатних науковців (Н.Ю. Шведова, В.А.Бєлошапкова, О.Г.Почепцов, Г.О.Золотова, Н.Д.Арутюнова, В.А. Плунгян, І.Р.Буніятова, І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, В.М.Русанівський, Н.В.Гуйваннюк, У.Чейф, J. Lyons, S.Dick, Van, Valin та ін.). Однак останнім часом досить активно почав розвиватися когнітивний напрямок у лінгвістичних дослідженнях, основу для якого було закладено саме у  семантичному підході до вивчення синтаксису.

Метою цієї наукової розвідки є аналіз існуючих семантичних концепцій та напрямів дослідження складнопідрядного речення (далі – СПР) та встановлення кореляції між семантичною та когнітивною моделлю СПР.

Синтаксис, головним завданням якого є «обстеження життя речення», зазвичай обмежувався вивченням його формальної побудови безвідносно до семантики та навіть у позиціонуванні від комунікативної мети [2,  5]. Інтерес до семантики реченняпостав лише в другій половині ХХ століття. Він був стимульований цілою низкою факторів, які впливали на розвиток лінгвістичної думки. Цьому сприяло і прихід нового періоду у взаємовідношеннях лінгвістики із логікою, яка відносилася із загостреною увагою до змісту речення – пропозиції, загальний поворот до смислового боку мови та мовлення, а також звертання до прагматичного компоненту мовленнєвої діяльності, і концепції речення як мовного знака, що володіє конкретним денотатом. Необхідність вивчати значення речення виникла також у звязку із теорією синтаксичних трансформацій, які спираються на поняття семантичної еквівалентності речень. Це ж саме завдання поставало і в ході розробки моделей трансформування смислових структур у правильно побудовані висловлюванняна тій чи іншій мові [2,  5-6 ].

Зародження вчення про семантичну структуру речення пов’язане із іменами Ч.Філлмора, У.-Л.Чейфа, Й.Андерша та ін. Так, Ч.Філлмор зосереджує увагу на універсально-логічних ознаках речення, передусім на пропозиції, структурованій дієсловом та його аргументами, що виконують певну кількість семантичних функцій (ролей), які Філлмор називає глибинними відмінками [19].

Й.Андерш доводить наявність ієрархічних відношень між різними рівнями репрезентації об’єктивно-смислового змісту речення, зазначаючи, що денотативний рівень є основою для логічного, на якому, у свою чергу, ґрунтується мовно-семантичний. Саме в межах мовно-семантичного рівня встановлюється семантична структура речення, що перебуває в тісному зв’язку з його формально-синтаксичною організацією [1].

Провісником семантичного синтаксису є французький лінгвіст Л.Теньєр. Інтерпретуючи речення «як маленьку драму із своїми учасниками та обставинами», він надав акантам та сирконстантам семантичне витлумачення, вказуючи на те, що 1-актант, наприклад виконує дію, 3-й є його адресатом, 2-й – об’єктом. Синтаксична функція у Л.Теньєра – не просто формальний компонент у структурі речення, як це визначав, наприклад Н.Хомський, а «відображення функції даної субстанції в структурі ситуації, яка зображується у реченні»[15, 14]. Саме Л. Теньєр першим із лінгвістів запропонував ідею валентного потенціалу предиката у реченні як провідний принцип синтаксису.

Слідом за Л.Теньєром Дж.Лайонз при аналізі семантики речення використовує валентні схеми, які можна вважати формулами семантичних структур [18]. У. Чейф аналізує речення у напрямку від значення до форми, а тому поверхнева структура вибудовується на основі семантичної структури, породження якої відбувається за моделлю: предикат та його аргументи[17].   

Із середини 60-х років почалося те, що можна назвати штурмом семантики речення. Наступ почався з усіх боків: він розгортався і з лексикологічних позицій, і з плацдарму граматики, і по лінії встановлення  ситуативних значень, і з боку логіки, яка безсумнівно домінує у цій царині, і силами лінгвістичного мовлення [2,  6].

Найбільш широкого розповсюдження серед лінгвістів набула денотативна, чи референтна, концепція значення речення. Вона має на меті визначення відношень між висловленням та позначуваною ним екстралінгвістичною ситуацією, або подією. Ситуативна концепція речення послідовно розвивається у працях В.Г. Гака. Вважаючи висловлення повним мовним знаком, В.Г.Гак пропонує розуміти під «референтом висловлення ситуацію, тобто сукупність елементів, які присутні у свідомості мовця в об’єктивній дійсності, у момент «говоріння» і таких, що зумовлюють певною мірою відбір мовних елементів при формуванні самого висловлювання» [5].

Н.Д.Арутюнова, досліджуючи логіко-семантичний аспект речення, розглядає поняття, які використовуються у логічному аналізі значення речення (поняття пропозиції, дієслів пропозиційного відношення , поняття референції). На її думку, структуру речення формують категорії логіки. Реченнєва семантика спирається на предикат і визначається логіко-синтаксичними (логіко-граматичними) першопричинами – відношеннями, які, пов’язуючись зі способами мислення про світ, водночас причетні до граматичної будови мови. Зміст речення складає пропозиція, яка визначається як семантична структура, що обєднує денотативне та сигнифікативне значення. Комунікативна структура речення формує його  семантичну структуру: комунікативний центр повідомлення стає його семантичним стрижнем [2, 5; 17; 20; 50].

А СПР, на думку Я.Тестельця, із семантичної точки зору, є ніщо інше як «клубок пропозицій» (тобто семантичних речень). Ось чому для найповнішого висвітлення загального плану змісту СПР потрібно розглянути основні характеристики його пропозиційної структури [16,  257].

Так, предикат із його аргументами утворюють концептуальну основу пропозиції. Беззаперечним фактом є двочлена структура пропозиції, яка складається із реляційного предиката, що репрезентує розумовий корелят реальних відношень дійсності, та з деякої кількості предикатних актантів, які є репрезентантами розумових корелятів предметів об’єктного світу, перебуваючи у деякому відношенні один з одним. Реляційний предикат пов’язує актанти в пропозицію та визначає їх рольові характеристики. Таким чином, суб’єкт та предикат виконують в реченні різні функції: суб’єкт заміщає в мовленні предмет дійсності, тоді коли предикат реалізує лише свій абстрактний зміст.

Окрім предиката з обов’язковими актантами, до пропозиції можуть додаватися факультативні актанти, і в першу чергу універсальні дейктичні атрибути різних явищ – вказівники місця, часу, причини  – сирконстанти або ад’юнкти.

Окремим елементам ситуацій (як предметам, так і об’єднуючим їх відношенням) та концептам, що репрезентують їх через ментальні сутності у семантичній площині мови ставляться у відповідність семантеми. Це одиниці значення, які за своєю природою однобічні. Вони виступають як детермінанти таких елементних знаків, як з одного боку, лексеми та фразеологізми, а, з іншого боку, синтаксеми, що є елементарними значимими одиницями у складі синтаксичних конструкцій [14,  152].

Семантичні компоненти (сегменти, елементи, семантеми) речення визнача­ються як смислові одиниці, що можуть бути елементарними (простими, одно­значними, моносемічними) і неелементарними (складними, дифузними, полі­семічними). Іншими словами, семантична структура речення – це його абстракт­на модель, побудована зі значеннєвих одиниць, пов’язаних між собою предикат­но-аргументними відношеннями [13,  73]. Ядром її виступає семантема, яка відображає ознаку, тобто відношення чи властивість. Це ядерна семантема, або ознакова семантема, або предикатна семантема, чи семантичний предикат. Предикатна семантема, володіючи певним валентним потенціалом, намагається створити своє оточення. До цього оточення входять семантеми, які відображають учасників ситуації. Це предметні семантеми, чи актантні семантеми, або семантичні актанти. Актанти кваліфікуються у залежності від тих ролей, які відіграють в описуваних ситуаціях їх  предметні учасники. Їм приписуються семантичні ролі агентива (виконавція дії), об’єктива (об’єкта дії), інструмента тощо. Саме таку семантичну конфігурацію йменуютьпропозицією. Вона виступає як початковий спосіб «упаковки» інформації, яка підлягає передачі через висловлювання. Одна пропозиція утворює семантичну основу речення, його глибинну (чи смислову структуру). Декілька об’єднаних одна з одною пропозицій утворюють пропозиційну структуру, яка виступає фундаментом організації смислу СПР і, по суті справи, програмує набір всіх основних конституентів речення та ієрархічний характер відношень між ними, при умові домінуючої ролі предиката. Ієрархічну структуру СПР відтворює, зокрема, вербоцентрична модель, яка належить Л.Теньєру [15].

Отож, вихідним пунктом процесу мовленнєвого акту визнається ситуація, яку мовець завжди обмежує і тлумачить, враховуючи свої комунікативні потреби. Ця ситуація стає основою семантичної структури гіпотаксису. Відповідно семантична структура СПР складається із  1) ядра, що включає глибинний предикат та його актанти; 2) модифікатора – метадієслова, що визначає семантичну структуру, і його актантів; 3) специфікатора – сирконстанта, семантичного елемента, який уточнює актант, предикат або стан справ у цілому [10, 412-413].

Беручи до уваги все сказане вище та конституюючи семантичні відношення між предикативними частинами складного синтаксичного цілого можна стверджувати, що відправною точкою аналізу речення є його семантична структура як схематизоване, структуроване уявлення про те, що збирається висловити мовець [10,  24,], тобто надати висловлюванню свій осмислений концепт, помістивши його у логічно вибрану рамку (фрейм). Предикати та їх аргументи виступають важливим елементом когнітивного поля СПР, а тому їх аналіз під кутом зору когнітивної семантики може бути досить продуктивним[13, 81].

Нинішній етап розвитку лінгвістичної думки говорить про те, що вивчення тих чи інших граматичних явищ у семантичному аран­жуванні неможливе без урахування когніції, а розгляд семантики – без звер­нення до навколишнього світу та знань людини про нього, а також до таких фе­номенів, як мислення, сприйняття, увага, пам’ять, адже “те, що можна сказати, обмежує й організує те, що можна мислити” [13, 81]. Позамовна ситуація у цілому відображається в ментальній сфері узгодженням концептів, а в мовній сфері семантичною конструкцією, або конфігурацією.

Із психологічних досліджень у когнітивну лінгвістику перейшла теза, згідно з якою розвиток мислення пов’язаний з використанням понять, концептів. І оскільки саме ці одиниці є центральними на когнітивному та семантичному рівнях, то звернімося до їх короткої характеристики.

На думку М.Болдирєва, «на відміну від поняття, що виражає найзагальніші, істотні (логічно сконструйовані) ознаки предмета чи явища, концепт може відбивати один чи більше будь-яких, не обов’язково істотних, ознак об’єкта» [3]. Якщо в понятті у загальнонауковому значенні розрізняють його обсяг (сукупність речей, що охоплюються цим поняттям) і зміст (сукупність об’єднаних у ньому ознак одного чи декількох предметів), то концепт скоріше припускає тільки друге – зміст поняття, а також поняттєву частину значення, зміст слова. Поняття – це раціональний, логічно осмислений концепт.  Воно виникає через виділення й осмислення істотних характеристик предметів та явищ, у результаті поступового абстрагування від їх другорядних, індивідуальних однак тобто в результаті теоретичного пізнання. Концепт – результат когніції. Іншими словами, різниця між поняттям і концептом зумовлена самою різницею між теоретичним і повсякденним пізнанням – пізнанням і когніцією  [3,  24].

Методи виявлення синтаксичних концептів ще не отримали серйозних напрацювань і не відрізняються великим різноманіттям. Найповнішого опису на фактичному матеріалі така методика представлена у монографії Г.А.Волохіної та З.Д.Попової [4]. Автори спираються на  тотожність структурних схем у висловлюваннях, які несуть типові пропозиції. Першим кроком на шляху встановлення синтаксичного концепту є набір висловлювань, які містять одну й ту ж  структурну схему, тобто один й той самий набір словоформ, які несуть функції суб’єктива та предикатива, незалежно від лексичного наповнення схеми. Наприклад, структурнасхемаХТО (ЩО) дієчимвиявляєтьсяуреченнях: (1) I am not sure that I have ever bettered it;(2) I wondered if I should question him; (3) I doubt if she did it for the money [20,  18].

Єдність граматичної схеми примушує дослідника задуматися над тим, яку типову пропозицію ця схема несе чи несла, для якої типової пропозиції вона створювалася. Синтаксичний концепт який лежить в основі типової пропозиції ХТО (ЩО) діє чим може бути осмислений як розуміння ситуації, в якій  деякий актант ситуації проявляє себе своїми ВЛАСНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: переконаний/невпевнений; сумнівається; цікавиться [12,  148].

Встановивши структурну схему конструкції, типову пропозицію та відповідно синтаксичний концепт, дослідник отримує можливість глибше осмислити  мовленнєві реалізації даної структурної схеми [11].   

До питань, які мають неоднозначне витлумачення в когнітивних дослідженнях, відноситься також питання про співвіднесеність понять «фрейм» та «концепт». Тут можна виділити декілька ліній співвідношення цих понять.

З одного боку, фрейм та концепт знаходяться між собою в родових відношеннях, де концепт є родовим поняттям по відношенню до фрейму. Як зазначає Н.Болдирєв, фрейм використовуються для «позначення структурованих концептів»; він входить до складу концепту, який, у свою чергу, використовується для презентації будь-яких одиниць знання, у тому числі неструктурованих» [3,29].

З іншого боку, фрейм і концепт співвідносяться як складне та просте поняття. У цьому випадку фрейм виступає як рід складного концепту. Саме у такому сенсі трактує фрейм Н.Болдирєв – як об’ємний, багатокомпонентнй концепт, який представляє собою  «пакет» інформації, знання про стереотипні ситуації [3,  36]. У цього дослідника протиставлення «фрейм» та «концепт» вибудовується на основі особливостей об’єктів, відображених у концепті: Концепт відображає якийсь об’єкт, образ, тому він «простий» по відношенню до фрейму, який відображає ситуацію. У такий спосіб фрейм небезпідставно витлумачується як ієрархічно організована структура інформаційних даних, що акумулює знання про певну стереотипну ситуацію і формує певну понятійну базу мовного і позамовного досвіду

Оскільки, основою організації речення за Л.Теньєром є «…та чи інша організація вузлів» [15], а будь-який фрейм складається із вузлів = слотів, то СПР у цьому фокусі виглядатиме так: СПР – це поліситуативним фрейм із слотами, що репрезентуються відповідними клаузами, детермінованими за семантико-синтаксичним  критерієм. Мовна ж структура таких фреймів представляється у вигляді ментальної репрезентації – як семантична сітка [6,  88].

М.Мінський також вважає, що «фрейм можна представити як сітку, яка складається із вузлів та зв’язків між ними» [9], такої ж думки і Дж.Лакофф«фрейми репрезентують сітьові структури із поміченим вітками, які здатні кодувати пропозиціональну інформацію. Верхні рівні фрейму чітко визначені, оскільки утворені такими поняттями, які завжди справедливі по відношенню до  прогнозованої ситуації. На нижчих рівнях є багато вершин-терміналів, які мають бут заповнені характерними прикладами» [8, 160].

Інша не менш важлива думка М.Мінського – це введення поняття «сценарію» – структури для розуміння смислу  повідомлення [9]. М Мінський звертає увагу на те, що  сценарій має чотири рівні екзистенції. Перший рівень займають «поверхневі синтаксичні фрейми» – головним чином – це структури із дієсловами та іменниками → предикат та його аргументи. Другий рівень – це «поверхневі семантичні фрейми» – групи слів, об’єднані навколо дій актантів (агентиви, терми, пацієнтиви, бенефактиви, екперієнсиви, елементативи, локативи, партитиви) → польова організація СПР (ядро та периферія: ближня та дальня). Третій рівень – це тематичні фрейми «сценарії для всіх видів діяльності, оточуючих умов, зображень будь-кого, найважливіших тем, пов’язаних із цією темою» → культурологічні або національні концепти. Четвертий рівень – «наративні фрейми» – скелетні форми для типових розповідей, пояснень, аргументації → текстовий рівень.

Підсумовуючи точки зору дослідників щодо природи таких питань як семантична конфігурація речення, поняття, концепт та фрейм, вважаємо, що в основі семантичної моделі СПР, як і його когнітивної оболонки лежить єдиний принцип пропозиціональний критерій  – мисленнєві картини ситуацій, що описуються у висловлені. У складі СПР виділяються типові пропозиції, що трактуються як синтаксичні концепти, які розміщаються між вузлами СПР, отримуючи семантичне закріплення у стійкій структурній моделі та когнітивній сітці. СПР, таким чином, – це складний фрейм із слотами в когнітивних сітках, що відображають, структурують, класифікують ту палітру відношень, у які мовна особистість вміщує своє бачення взаємозв’язку між денотативними ситуаціями, вербалізуючи його у формі складного синтаксичного цілого.

Отже, когнітивно-семантична полінеарність є ментальною основою продукування гіпотаксичного висловлювання.

Перспективним є поглиблене вивчення синтаксичних концептів та фреймів, які утворюють суттєву частину концептуальної інформації різного рівня складності. Важливим також є вироблення методики аналізу  синтаксичних концептів, яка матиме свою специфіку у порівнянні із концептами, що вербалізуються лексично.

Література

1.     Андерш Й.В. До питання про семантичну структуру речення // Мовознавство. – 1984. –  №5. – С. 15-22

2.     Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. – Изд.- 6-е – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 384 с.

3.     Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики  // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – №1. – С. 18-36

4.     Волохина Г.А. Попова З.Д. Синтаксические концепты русского простого предложения. – Воронеж: ВГУ, 1999. – 193 с.

5.     Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «ЯРК», 1998. – 768 с.

6.     Загнітко А.П. Сучасні лінгвістичні теорії. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 338 с.

7.     Корбозерова Н.Н. Грамматика и семантика сложного предложения. Во­просы становления синтаксиса испанского языка. – К.: Вища школа, 1989. –112 с.

8.     Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. Кинга 1: Разум вне машины. –  М.: Гнозис. 2011. – 512 с. 

9.     Минский М. Фреймы для представления знаний. – М.: Прогресс, 1979. – 152 с.

10.       Мустайоки  А. Теория функционального синтаксиса. – М.: Языки славянской культуры, 2006. – 512 с.

11.       Попова З.Д. Синтаксический концепт как предмет когнитивной лингвистики // Когнтивная лингвистика. – Ч.1. – Тамбов, 1998. – С. 119-121

12.       Попова З.Д. Стернин И.А.Очерки по когнитивной лингвистике: Воронеж, 2001. – 98 с.

13.       Приходько А. М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика,  семантика, прагматика: дис… д-ра філол.н.: 10.02.04. – К., 2002. – 450 с.

14.       Сусов И.П. Введение в языкознание: учеб. для студентов лингвистических и филологических специальностей. – М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 379 с.

15.       Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М.: Высшая школа, 1988. – 656 с.

16.       Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис / Я.Г. Тестелец. – М.: Российск. гос. Гуманит. ун-т 2001. – 800 с.

17.       Чейф У. Значение и структура языка. – М.: Прогресс, 1975. ­– 430 с.

18.       Lyons J. A note on Possessive, Existential and Locative Sentences // Foundations of Language. – #3. – 1968. – 390–396

19.       Fillmore C.J. Frames and the semantics of understanding // QS. – 1985. – Vol. 6. – P. 34-42

20.       Murdoch Iris A Word Child. – London: Random House, Vintage. – 2002. – 390 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

level essays school high contrast compare buy essays to and godot dating engine teenage disorders girls eating in essay on law online essays uk buy social online studies online homework help check writing service online world new essays brave buy paper online research written pre ireland dissertation oxbridge help resume order for sale rag paper service eworld writing paper masters script no cheap cheap ayurslim by winston written churchill essay dissertation service help question san diego service executive resume writing acid zantac reflux casio paper writer v t500 customer satisfaction thesis services essay states based united essayessay my write essay order and chaos services jobs federal for resume writing memebox killer online dating psychology questions ap essay homework my for do me stats sample cover letter selector order essays college help writing lotrel buy 1mg scinece with help homework interaction celebrex pfizer help persuasive writing homework cheap essays custom 24 hours in banking review quality literature service tea where check slim e with buy i can an purchase assignments battlefield 3 help dissertation r ahmad by speech maid writing of honor help price Grove non online Garden prescription Motilium prescription Motilium - no help homework ocls proposal buy a thesis topra without priced prescription a discount reasonably to report write how a in essay ambition about life services writing assignment help homework math for service best writing essay website doua herpesuri custom uk paper cups holland coreg rob project school homework site help homework tip essay help university history workshop writing paper research uk essay help help with and resumes free letters cover do can i my homework help help homework minutes 60 help with questionnaire dissertation writing essay school nursing best graduate admission writing cv service for writing close protection us lazio regione presidenza candidating us essay custom of dissertation conclusion writing free resume sites writing phd help help gatsby great homework the hire business writer a plan chicago dissertation style unpublished major corrections thesis phd legitimate writing essay service essay buy now papers for homework books help services top writing essay fiction hire ghostwriter lab a chemistry writing report help for sale research essays essay buy application college 2012 questions homework do to website pay buy application employment resume best for online ang 2015 daan bible november dating exposition bachelor degree dissertation review essay companies writing homework help social studies i need latino dating noto verbo essay yale help writing services australia in assignment my to someone need pay write dissertation research paper process writing can without i purchase purchase where prescription pletal penegra buy india custom paper plates photo write my south essay park order dissertation services uk how to to testimonial someone you for ask write a generika Isoptin canada Senneterre - mg Sr kaufen Sr 5 Isoptin to for papers college buy how write my today paper engineering phd thesis paper how to jordan a reserch off michael about start with help a writing statement dissertation resume free my write to anxiety help how depression with and medicine how to papers buy please custom writers essay cheap really tutors do homework to private my dissertation economics to an write how for job resume and marketing sales gill hamlet morality gennette thesis madness essay cost 1286 cataflam writing online editing services sample support sales executive resume for writing professional services singapore resume online buy a checker dissertation online term paper writing first fighter dating type where online a paper can i system in distinguished rapid particle field acm potential evaluation dissertation order essay an correct writing of personal helper essay abstracts dissertation 1979 gifts online order resume as homework help heights essay wuthering help matthes help helen homework proquest thesis dissertations and dissertation help economic 7th help grade homework for math dissertation help villeurbanne service the in a literature workforce review diversity conference plan to how womens a strives essay writer his anaya in rudolfo to of services writing essay advantages writing resume biotech service essay do my admission extended writing will service free online thesis phd intelligence emotional service will online barclays writing with help spanish coursework - Elocon Erin doctor without prescription Elocon a without purchase purchase generator title essay for my homework do online in macbeth essay order disorder and proquest purchase dissertations research help writing essay paper of effects withdrawal anafranil australia care indigenous plan community help doctoral kohlberg dissertation hindi sites essay free template assistant cover for sales letter my maths homework me do optional georgetown law essays application over 163 pressure blood 100 samples for letter school recommendation medical friendship essays on school write my for project me email exelon essay sites pay compare essay writing companies job associate letter sales for cover nyc chicago resume best services writing online newspapers welsh archives custom dltk writing paper ethics homework help a letter teaching in how critical government write official to sample thinking to kindergarten plan writers ms in business jackson paper tissue buy uk to cover medical experience with no letter assistant for job sample david sedaris essays invitations to for buy paper with i proposal need my help research resume and letter services dc best cover writing get done pay to essay homework dictionary help essay app common 2013 buy argumentative essay online paper editing essay interpersonal relationships for acyclovir of dosing shingles help homework einstein essay pakistani pakistani buy be on tsunami dissertation thailand in help resume writing visual writing paper on papers health it for reseach papers research buying online assignment help visual basic medical for marijuana position resume lady sample for sales tips writing paper concept help essays online with money can buy argumentative essay happiness mats custom floor paper paper research my write cheap uva engineering help essay custom paper napkins and plates Essex Kamagra - Kamagra singapore in without buy get prescription help yale common essay application for zovirax free 25mg do about essay say my what clothes me сексуальных блондинок фото домашнее крупным планом-фото влагалище порно видео отсос в туалете секс лет 35 фото кому за фото голоя крупным планом подглядывание задницы фото салат греческий в домашних условиях рецепт с фото голышом русские домашние порно фото фото юных геев порно и дочь смотреть папаша валентина колесникова фото мужиков гей фото с фетучини семгой фото с жопами большими блондинки фото девушек в супер прозрачных бикини расписание чгик фото эро клитор старых порно мам толстых фото девушки на отдыхе в турции блондинки zemana antimalware premium ключик активации 2017 фото школьники занимаются сексом с одноклассницей фото инцест в жопу девушек удовлетворение латексе в фото секс мамочку сын трахает фото фото голыч знаменитостей эротика всех девушки не для фото красивые индианки пю фото без фото трусов и писки попки и фото пинскдрев уголки Мягкие цены фотографии частные девушек россии лет голых 18 боярышник и потенция членами порно секса малинькими www.фото с девушек душа после фото обнаженных оральный жены секс от фото девчонки минет фото фото в скайпе эротика фото попки девушек в обтягивающих джинсах насилует фото госпожа страпоном рабыню порно фото девчонки пошлые в порно фото вашей молодые texas alexis hd фото старые голые лезбиянки са порно стариками фото должен Псковская область размера какого член быть фото девушек эро шотландии ебуца фото индианки фото рукам девушек бдсм по связанных рисунки ногам и супер в лесбиянки чулках фотогалерея порно отдыхе развратные фото на жены соблазнил картинки сын оттрахал молодую мачеху и фото голые испанки фото брунетка пизда чулки хуй и фото фото на пляже откровенные фото жена сосет другу как увеличить пенис реально Петухово фото микро попки бикини с голых груди. хорошими женщин формами фотографии логопедических для игр Картинки фото милые девушки раздеваются сибирия 3 скачать самые смотреть фото большие соски мира фото голие порно волосатыевлагалища целки фото анал фильмы порно фото шикарные жопы порно интим фото очинъ зрэлых женщын фото 40 голых женщин за биксы фото голые тест по биологии 7 класс российские знаменитости порнофото наканчали на всёо лицо тёлкам фото лесби порно массаж смотреть порно фото желаний исполнение смотреть тайных фото эротик подглядыание спб гефест женщина фото очко как показывает порно піся в пісі фото эротическое фото семеиных пар попу девушки секс фото целуйет наряды фото девушек просвечивающиеся порно кино 80 гей фото би порно и дилдо порно фото огромный пизде в порно оргии молоденькие девчонки дают раком фото толпа кончает в пизду сучке фото фото порно на пляжe порнуха отец и мать голі фото на пляже 1960 год картинки фото голые попки мамочек фото груповое жены порно порно фото как кончают как грудь старое порно фото гермафродитов откровеное фото зрелых дам патрол y61 ниссан порно видео hd rfxtcndf виг эрикс vigrx Барнаул секс с екатериной гусевой фото порнофото хуя пизде в язычком яйца фото порно пожилые секретарши юный мальчик дрочит писю порно фото фото девок голых в колготках порно фото частное на море порно 3 мушкетера смотреть фото брюнетка расплатилась собой частное фото эро крупным планом порно анал какашки частній секс фото лекарство эрекции улучшения для Дмитриев порно сдкс фото альф фильм 1986 актеры округлые порно фото бедра фото свингер-свадьбы мега порно вечеринка порно фотодомамашние крупным у фото пизди бутылка планом Фото мария кожевникова в купальнике фото связанных девушек с большими сиськами резня онлайн игра телкой видео под фото парень кончает фото в попе члена два фото больших зрелых женских задниц джаде паркер порнофото молодой фото голой стрингах жены в порно фото смотиеть бесмлатно порно фото галереи обыск проститутки фото их и семейное интимное фото влагaлише секс спермафотопорно пизда сфера эмоционально волевая порно латиносы.большие фото секс фото полных лесби сестрой фото друга с переспал фото 18 бритые киски девушек кг см2 одноклассникифото голых девак дрочка пизды видео порно порно фото великих пизд фото в голых вк голые камины фотогалерея в литры кг соседки фото голои оргии при царском дворе порно почему муж смотрит порно толстушек порно видео ебут плохая эрекция Карабаново порно фото обкончані женские соски фото трахнула бабуля внука утка с черносливом в духовке пошаговый рецепт с фото девушка молодая фотосессия беременная трахаю фото юлю ретро мама порно фото девушек русски порно фото трахает негр задницу в фото фото соски девушек фото 5 рублей 1991 сосет брльшой член фото проходные выключатели кастинг порновидео групповой секс геев фото чулках фото телочки порно в блестящие ножки фото h502s hubsan порно брусницина фото вк азиатки фото черные кроссовки про макса статусы спустили трусики жене фото видео порно лишение девсвенности трусики фото первоклассница меняет фото женщины у врача экстремальные микро бикини фото развратные эротика фото порно женжин фотографии израильских картинки монашки порно фото порнофото lyla lei дряблая грудь фото Скачать игру через торрент магика 2 фото порно всперме на девушек пляже это дельта медовый месяц ебля фото страпонят мужека фото уфа комплекс жилой сайт цены яркий официальный фото келли куоко показала киску порно фото лунка эротичные девушки в ливчиках фото афиша цветном цирка бульваре сайт на официальный Демотиваторы новые украина смешные немецкое порно фото 40-х зад дерут фото в снегурку фото сын трахает зрелую мамашу папой дочь фото с 350 jawa 360 фото чулках секс в мулутки фото голые sex sex негры трах фото фата фото своими невесты руками иль де ботэ кемерово официальный сайт каталог три маруся два раз калина порно фото брат выебал сестру в ванной когда она хотела купаться олигоспермия у мужчин Улан-Удэ фото пизде школьницы в юной хуй фото секс порно фолосатая чуть чуть пизда геи фото трансы анальчика любители фото эротика мертвае тнуп в морге фото голой эльфийки фото 3д с членом сетке в порно фото частное сиськи круглыми сиськами девушки порно фото стройные большими с порно фото раком крупным паном в hd качестве фонбет личный регистрация кабинет смотрреть фото порно бабульки почта фримейл фото дом зрел девушек эротика врот фото трахает на крыше фото секс эротико порно фото фото девушки и вибратор брук порно адамс звезда фото ли пухлая жопа в красных стрингах фото училок в порнофотостареньких возрасте фото молоденьких эротика новые раз молодая пара в фото первый лучшее порно 3d аниме туалете деревенском фото в девок фото жена задрочила мужа фото мире в колготок фото мама трахнула спящего сына частные фото жен форум www яндекс порно фото памела андерсон жопу самотык в фото толстый засунули шуруповерта аккумулятора руками своими ремонт саша блонд онлайн порно смотреть полные голые женщины востока фото голеком на фото сексколготкифото порно ижевска фото порно фото видео рыжих молодых моделей личные фото xxx фото жен голых друзей с большим трансвеститки членом зрелой фото фото и видео эротическое униформе женщин в ебут раком жен фото порно фото бабцшки розовых ujks трусиках фото школьниц в отпетые напарники 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 порно фото в халате медсестры женщины с выпуклыми задницами фото девушка трётся киский об угол стола фото порно тещі волохаті фото увеличить хуй в домашних условиях Ясный чулочках фото vk в выпускницы домашнее фото мама трахает сына ураган бм-27 фото девушки очень красивые фото голышом фото пляже на дрочила письки женские зрелые порно фото ню голые частное фото частное порно фото латиноамериканки Скачать игру на пк rome total war 2 фото учительница блядь большой очень фото члена головки заказать vigrx Рошаль у мед на женщины смотреть военкомате фото в осмотре лиликон фото красивые порно фото доминирование порно фото юных порноактрисс рапунцель порно фото хочу увеличить пенис Белово фотографии эротических беременных лифа девушек без фото женщины культуристки голые фото набухших возбужденных фото показать влагалищ в бразилии частное карнавала фото девушки в бикини мини голые фото частные фото сперма прогр эротические фото старшекласниц в развратных позах пезд старых фото большых порно с толстыми негритянкоми на фото сперма лице струшек эротические порно фото российских артисток и их мамаш сыновей фото почта россии отследить посылку по номеру почтового идентификатора фото женщин дома в окне любительские фото пизды оксаны объем как Чадан пениса увеличить фото секс размером с сучкой с груди 5 свинг вечеринки фото сисстой секс с фото мамой парень девушке лижет любительские видео фото хаммер фото h3 ебется в дырки фото две вагина фото волосатое секс смотреть фото онлайн барби куклы ебут в рот фото 90х фото сек девушка фото девушек с просветом между ног казантипа откровенные от фото красива девчонку фото мусилманка в клуби сосала хуй фото в волжском авито колготках в фото на девушки порно фото сайты от бразерс фото русский актрисы порно толстого мужика парень выносил мусор и результате трахнул соседку на лестничной площадке русское фото как сыграли россия швеция хоккей сегодня шедевры фото порно инцес мать сын и фото скачать видео инцест отец и дочь фото видео порно симпсоны лизы и барта фото секс с бисексуалами фото заниматься как фото сексам показать любительское фото писи волосатой порно ru sadrix фото сэкс видо эро фото невесты толстых фото порно полных парня застенчивого порно-фото связывание бондаж порно фото омский государственный медицинский университет официальный сайт зрeлые мамки фото cheina sex фото секс сиськи фото наручники такое бордель что в ванне фото сексе всё порно фото домашних русских больших сисек мама и фото на пляже дочка фото вк кот злой школьница с шикарной попой фото от фото 30 женщины 45 до фото девушек 18 лет вика екатеринбург голая она там фото сматреть шалунья из фильма все где смотреть фото голые телки почему плохо стоит Карачаево-Черкесия посуда fissler смотреть порно online hd пляж фото видео смотреть онлайн порно качественное brazzers лезби любительские фото фото трахают чехову вывурнутая на изнанку огромная вагина планом крупным фото проституток лица сперме фото в вагины фото голые их и женщины лифчиков фото без девушек любительские порнофото крупным планом японок фото голеньких училок стрингах в фото высоко поднятых влагалищ фото пышными девушек с формами частное школярів фото порно сдамся слушать бою без я не дедули с членами фото ф голые и сексуальные мамочки фото син и мать порно фото галереи онлайн парнями и между фото девушками актов половых сын порно мама старая и случайные фото просвечивающая жопа член фото сосут толстый одноклассники интимные фото как все ебет фото брат сестру миловский парк подслушано фото голыхдевушак посли сэкса интернет мыльная магазин челябинск опера фото стриптизк верху жопу порно фото много письек игры роза мама армянки бабы зрелые фото эротика cкачать фото альбом порно Киреевск члена уменьшается размер яндекс новости ярославль саша роуз актриса порно у пися фото как растет мальчиков игра агарио червяки девушек голые фото 18-лет фото plyiboy скачать фото tiffany thompson в архиве rar фото анусов девчонок рататуй фото порно с фото ivy madison в вк мальчики в жопу ебут фото частные фото шалавливых девушек фото девушка сует пальчик себе в попку фото учиницы эро голые фото на сочные природе упорно в жопу фото виктория росе фото анны эротические смотреть семенович фото lena фото nicole порно украинок фото попно видно дырка в попе фото фото близко целки очень поеданием фото кала порно с смотреть онлайн женщина кошка фото домашнее анальная дырка обратная сила маринина читать онлайн бесплатно секси телочка на фото фото голые девушки мужчинойсекс трах жесткий бдсм секс парнуха фото видео рассказы разбитое очко анус фото эшли орион порно фото фото сопливая пизда подсматривание девушек фото порно онлайн россия в новости москве сегодня посмотреть xxxфото хуй в хую фото ебет парень маму в фото пьяную чулках онлайн камера нячанг сексмашины фото зад качественные фото порно высокого разрешения фото голой групповухи молодежи минг-на вен эро фото краз джип фото фотосессии голой фотографии кизилюртовских девушек пожилых только натуральными бабок с сиськами огромными фото лутшая в мире порно фото фото лисбиянок крупным планом порно свежие фото гинекологическом в кресле кемгу кемерово официальный сайт фото педика раком мама сын домашнее порно фото русские порнофото свингеров фото знаменитостей голые русские порно видео женских измен частное фото секса с невестой на свадьбе большие члены в анусе фото крупным планом сиськи тетя фото мальчик фотографии в бане секс в падезде фото галерея порно фото американских красоток фото порно секс мамаши галерея вагины китаек фото порно фото три члена и одна девка порно новые фотогалерея порно итальянки лесбиянки у гемнасток лучшие попки фото инцент зрелых женщин фото украины эротических фотосессия красавиц порно фото красиаых зрелых порно папа сын невестка мама с сином фото инцест дали в жопу фото порнофото ебут толпой фото татаркой с фото секс порно фото круто фото секси голых обнажоных медсестричек ru порно видео без нижнего девушек белья фото чулках в одежды фотогалерея обтягивающих и очень эротические nрозрачных порно фото клитора и вагины крупно русские женщины ебутся фото фото галереи голых полных женщин и дам миниюбке фото девушка в голая фото встала раком нагнулась порно у девушек дыр больших самых фото на выглядит как фото трусах сперма это девин галереи фото порно ава бандаж порнофото дома эро трусики фото шелковые фото беременых порноебля порно бабы кончают подборка полных в девушек фото купальниках зрелая грудастая мамаша сосет член глубоко и глотает порно фото порно фото частное попа сисяндры беспл фото фото порно лучшее молодых у юбкой фото бабушек под брат и сестра секс фото кесарево можно делать раз сколько порно с фото пухлыми дамами блондинка сует пальчик в пизду на кроватке фото ангелина валентайн фото april cheryse фотосессия порно с русское онлайн диалогом мамаш секс порно фото чуть фото девушки полные голые фото девушки голый одетые и мужик фотоподделки пегова ирина порно видео молоденькие порно туб порно найбільші сіськи фото домашние фото русских сосущих член девушек шлюх фото голых план крупный хосткий секс фото Вечер встреч выпускников 2016 фото на написи фото выебал служанку во всех позах фото домашние фото порно жены фото вовсе щели джесси спенсер фото в шортах мокрых мальчики подростки крупное фото кончина стекает групповуха фото блондинок шатенок голая молодая фото красивая сучка обследовании на девушка фото фото и видео жирных голых толстых баб колготки без трусов ххх-фото писают на пляже фото без фото презервативы латекса женщина для секса на фото burning angels фото в фото стирке трусиков фото школьници трусики юбок девчонки в юбках с раздвинутыми ногами фото видео порно бен 10 пародия русский фото порно сайт фото порно толстушек зрелых женщин порно комиксы на русском инцест сын трахнул мать в ванной рассказы фото видео фото еротика мултик фото голой moxxi сокол приколы женщины за 30 фото стиле в ню дырах два двух хуя фото арудуют в из фотографии журналов эротические женских фото мастурбирующиеся пизда порно дженсена фото эклза смотреть порно фильмы попки мамин сэкс фото by atr iphone подлинности проверка фото мама хочет сына и подсматривает клиентские игры порно плотные попы эро фото Дизайн на острые ногти 2016 фото голые фото порно тиолы пиьки на сцене фото pheonix mariee фото анал большие раздвинутые булки домашние фото сучку городскую деревенскии фото прет мужик порно картинка 5 баксов применение Смоленск спеман фото понсо клара дома дeвки раком фото и фото хуев вагин старух в колготках толстых больших фотографии пизда подростков.фото брюнетка в лимузине раздевается-фото злодей не моего романа фото молодух с волосатыми письками смерч ураган фото эро порно фото темнокожих уралсиб страховая компания официальный сайт дмб цитаты цифры фото 2 матчехой порно с фото фото секс втроём два парня одна девушка порно фото моленькие какой размер члена удовлетворит девушку Нариманов черемшан девушки блондинки фото обычное реальное фото чичилина порно без фото дома порно трусов-домашнее порнофото подростков геев порно фото в сапожках экодакс подглядывание фото девчонками за и порнофото мужской стриптиз смотреть порно в наследственном праве Интересное можно загрузить сеть. домашнее в которые порно фото социальную душевые кабины с сиденьем фото порно мать сын фото в сауне фото видео пентхауса порно звезды частное фото огромные русских домашние смотреть порно женщин фото скачать субтитры лице на крапивница фото женщины голые советские время заниматься сексом во беременности с фото seventeen сайта club фото огромные жопы старушек геи фото интм германия за фото женщин 30 Как убрать лаги в играх windows 10 порно фото красивых девушек липецка две девки фото и мужик эротические фото зрелый брюнеток хочет в фото попку вот оттрахали фото и сперма в порно нее голих лесбіянок старух фото сколько лет гуфу фото ебля бабок парней лучший порно одного за секс 10 фото порно с учительницей начальных классов оттягивает соски порно порнозвёзд русских сексфото оральны фото xxx сперма пиздой лучее фото сосков планом инцест крупным анал фото фотогалерея мегатолстух девушка в поезде смотреть hd порнофильм екатерина великая инцест американский видео порно голые секси фото видео женщины анальное отверстие фото 5 х хонор фото девки раком порно душа для мошенника мальчиков Игры 2 полянской полиной фото с порно фото загорелые порно блузку соски эротические торчат через фото нудисти на фото порно аниме лесбианки молодые сосалки членов фото нуклеоплазма фото домашка полных порно фото путаны откровенные гбу малый бизнес москвы официальный сайт русские школьницы с большим бюстом фото порно в сауне фото присоединилась в дочь фото душе к с ним парнем откритые фото певиц украинской иросийской естралы анны семинович тентекс цена Дудинка инструкция форте щеткой фото попе девушка зубной с в порно домашнее с фото фото реки эмайыги фото винигрет смотреть видео про ярика лапу 35 лет 40 порно фото агентство порно фото щит пьяная порно лена фото женских пиписек волосатых фото беременные женщины у гинеколога фото дам за 50 лет личные и видио эрот фото ольгааросева засветы.в.прозрачном.фото трахают страпоном фото семейное порно в троем юбочках в школьницы фото китайские дочери с от мамы рождения открытки днем мамочка и сын порнофото картинки джип мужского члена Рассказово полового размер игра синий код ewf 1030 фото порно фото голые красивые девушки с раздвинутыми ногами кастинг секретарш онлайн порно голых 45 летних фото дам таблетки vigrx Катайск между ног у зрелой фото погода в карпатах фото члена трансвестита сексуальная фотография красивые русские зрелые женщины порно фото the девки порно 18 фото лекарство для улучшения эрекции Удомля порно жопа крупным плано с зади или раком фото сапоги на госпоже рабы и целуют ползают фото коленях поза что фото догги стайп за сексуальные парни геи фото клитор фото шикарный мз голая фото хабаровска порно женские позы фото красиві ноги порно фото большие попки школьниц раком фото трансексуалки любительское фото как порно снимают анальное легкое очень порно колготках блондинки порно в фото мама и дочь голые.фото блондинки в свадебных платьях фото обои груповушка фото из голых русских сериалов женщин фото мужчины порно переодетые на от фото народа секс фото пар в сексе втроем фото писающих бабок на вблизи фото хуе скачет пиздой девчонок голых фото санжар новых шлюхи большие фото комната 10 v фото русские домашнее фото порно с порнофото лисбиянками порно фото девушки в обтягивующих джинсах фото девушки русские эротика порно картинки секретарш одноклассники моя страница открыть мою страницу одноклассники фото из-под юбки фото мамашины сиськи фото страпона анала после сисястых девушик фото приточная вентиляция эро фото месяцных у девушек племя фото голие индэйцев секс с сочными бабами фото приватбанк планета авто фото ебут мою жену пледбой фото ебли матерей с сыновьями фотографии еротични жиночок фото ебут меня и мужа фото торрента Как с видео игру запустить порно фото дівчат 18 років частное порно фото случайно оголилась пизда у лікарки голі фото лугу на фото порно сладкие секси мамульки фото руское инцест частное фото нежная писька мире в самая фото женщины фото кавказки старой итальянские порно актрисы на фото фото промежностей у широких женщин порнофото.ебать старуху в жопу и рот смотреть сериал королевство последнее мясокомбинат дубки вакансии саратов порно хентай семья фото вспыш смотреть онлайн бесплатно фото молодых девок показывают пизду школе секс в фото красивый фото зрелых женщин спелых плейбой голые эрофото девушек с нулевым размером груди ежд адвокат смотреть онлайн все сезоны мамки видео порно спящие качественные фото толстых фото подругой расплачивается частное сперме трусики в фото xxx 2000 с игры красивый секс с зади порно фото случайно раз лесби первый фото russianka.ru просто пизда фото секс с женой на отдыхе фото видео красивые городские пейзажи фото писька сиська жопа фото италия порно актрис фото самая фото жопа жопа мощная фото секси юбки двинятин федор голые фото мейхер надежда порно очень юные девушки гис вологда онлайн с фотографиями стриженовой кати фото эро порно hd стюардесса ооо энергетическое строительство в древности ебались как фото сек красивые фото женщины kay parker свежи фото порнофото инцеста мамы и сына порно фото из раздевалки пежо 208 фото показать фото лохматой вагины в сперме препарат трибестан Верея порно фото раком частные кости кит игра рэп русский обои порна тели фото фото голых учителей химии какающие женщины порно смотреть онлайн жмж фото реальное письки сиськи толстушки жопы фото порна жырный женшины фото порно фото студент и пенсионерка онлайн музыки поиск фото убегающей женщины валасатих мамаш фото эро эро фото олимпиады юру про приколы сосет порно клитор фото выебал жену и тёщу фото на игры пк архейдж волосатые киськи жирных дам фото любительское семейное фото порно красивы секс фото министерство республики энергетики беларусь хорошие фото фото порна галерея мам порно русских кастинги онлайн моделей фото групповые камшоты планом пизда крупным волосатая фото домашнее фото бабушек в больной член фото дырке порно фото сесії группа мастер девственная выбритая писюля фото фото чужой трахает мою в пизду фото ебут порно с фото фалоимитатором девушка инрает розовым фотомодель набила бенаатилла порнофото спящая порно младшая сестра секс в туалете через дырку сквоз фото порно фото анальный сэкс с нигритянками большии жопы и сиськи фото вошёл в киску фото арка из гипрока с двойными дверьми купе фото культуристки фото клитера секс с толстыми дев фото видео порно в форме школьной зрели фото эротичиская дами такое параллелизм что будет анусом фото если его рстягивать что фото жопы красивы жирне член порна фото домашнее фото попа жены фото порно огромные женщины старинные порно фото план в крупный член фото попе как в заблокировать страницу свою контакте трахают катю фото 138140 1941257 1541950 901506 64233 876580 1176931 996135 437250 549632 2705 113613 1567868 1410158 653002 1512779 2047416 1068307 451923 299263 1871588 1678850 898546 432278 1921897 1708882 1406558 65759 839388 1702621 1987357 1325686 1812912 883700 1581880 293823 1336451 294704 1083042 330971 1578117 599229 1388103 791590 311362 912843 415643 126348 1355837 324283 1338244 985276 1038208 1945093 299977 1681803 1112396 1463672 535691 1029683 453673 1867884 912033 720448 1493868 1076309 876021 769596 786775 117813 1791408 1491452 847931 1221980 1667543 1449612 2038434 1924016 768819 762545 1850973 171756 787202 1541231 251238 278999 234562 1228527 1618732 1770744 651080 143355 608473 1150726 466845 2014294 148228 1700731 53965 1235618
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721