КОНЦЕПТОФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНОГО МІКРОПОЛЯ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:  811.111’367.335

  Бойко Ю.П.

(доцент, докторант, к.філол.н., Чернівецький національний університет)

У статті аналізуються існуючі семантичні концепції та напрями дослідження складнопідрядного речення, увага акцентується на ролі пропозиції як формотворчій основі гіпотаксичної структури, а також встановлюється кореляція між семантичною та когнітивною моделлю складного синтаксичного цілого.

Ключові слова: пропозиція, аргумент, предикат, актант, семантема, поняття, концепт, фрейм.

В статье анализируются существующие семантические концепции и направления исследования сложноподчиненного предложения. Особое внимание уделяется роли пропозиции как формообразовательной базе гипотаксической структуры. Устанавливается корреляция между семантической и когнитивной моделями сложного синтаксического целого.

Ключевые слова: пропозиция, аргумент, предикат, актант, семантема, понятие, концепт, фрейм.

The article deals with analyses of semantic conceptions and directions of complex sentence investigation.  Proposition as an essential part of hypotaxic structure is paid particular interest. The correlation between semantic and cognitive models of complex syntactic unity has been stated.

Key words: proposition, argument, predicate, actant, semanteme, concept, frame.

 

Необхідність дослідження семантики речення була усвідомлена мовознавцями в другій половині ХХ ст. з початком інтенсивного вивчення проблем синтаксичної семантики, основні тенденції якої пов’язані з розглядом об’єктивно-смислового змісту речення як відображення чи зображення певного явища об’єктної дійсності. Дослідження об’єктивно-смислового змісту складнопідрядного речення (далі – СПР) пов’язане з вирізнен­ням трьох рівнів його значеннєвої репрезентації – логіко-семантичного, денотативного та семантико-синтаксичного [7,  22]. Перший рівень співвідноситься з вивченням логічної структури речення-судження (власне-семантичний), другий – із з’ясуванням структури позамовної ситуації як денотата речення-знака, а третій – зі структурою речення-пропозиції як семантико-синтаксичної схеми денотативної (мікро)ситуації [1,  49]. Орієнтація дослідників на один із цих рівнів семантики речення зумовлює трактування семантичної структури СПР.

Про тривале домінування семантичних аспектів вивчення речення загалом свідчить низка праць багатьох видатних науковців (Н.Ю. Шведова, В.А.Бєлошапкова, О.Г.Почепцов, Г.О.Золотова, Н.Д.Арутюнова, В.А. Плунгян, І.Р.Буніятова, І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, В.М.Русанівський, Н.В.Гуйваннюк, У.Чейф, J. Lyons, S.Dick, Van, Valin та ін.). Однак останнім часом досить активно почав розвиватися когнітивний напрямок у лінгвістичних дослідженнях, основу для якого було закладено саме у  семантичному підході до вивчення синтаксису.

Метою цієї наукової розвідки є аналіз існуючих семантичних концепцій та напрямів дослідження складнопідрядного речення (далі – СПР) та встановлення кореляції між семантичною та когнітивною моделлю СПР.

Синтаксис, головним завданням якого є «обстеження життя речення», зазвичай обмежувався вивченням його формальної побудови безвідносно до семантики та навіть у позиціонуванні від комунікативної мети [2,  5]. Інтерес до семантики речення постав лише в другій половині ХХ століття. Він був стимульований цілою низкою факторів, які впливали на розвиток лінгвістичної думки. Цьому сприяло і прихід нового періоду у взаємовідношеннях лінгвістики із логікою, яка відносилася із загостреною увагою до змісту речення – пропозиції, загальний поворот до смислового боку мови та мовлення, а також звертання до прагматичного компоненту мовленнєвої діяльності, і концепції речення як мовного знака, що володіє конкретним денотатом. Необхідність вивчати значення речення виникла також у зв’язку із теорією синтаксичних трансформацій, які спираються на поняття семантичної еквівалентності речень. Це ж саме завдання поставало і в ході розробки моделей трансформування смислових структур у правильно побудовані висловлювання на тій чи іншій мові [2,  5-6 ].

Зародження вчення про семантичну структуру речення пов’язане із іменами Ч.Філлмора, У.-Л.Чейфа, Й.Андерша та ін. Так, Ч.Філлмор зосереджує увагу на універсально-логічних ознаках речення, передусім на пропозиції, структурованій дієсловом та його аргументами, що виконують певну кількість семантичних функцій (ролей), які Філлмор називає глибинними відмінками [19].

Й.Андерш доводить наявність ієрархічних відношень між різними рівнями репрезентації об’єктивно-смислового змісту речення, зазначаючи, що денотативний рівень є основою для логічного, на якому, у свою чергу, ґрунтується мовно-семантичний. Саме в межах мовно-семантичного рівня встановлюється семантична структура речення, що перебуває в тісному зв’язку з його формально-синтаксичною організацією [1].

Провісником семантичного синтаксису є французький лінгвіст Л.Теньєр. Інтерпретуючи речення «як маленьку драму із своїми учасниками та обставинами», він надав акантам та сирконстантам семантичне витлумачення, вказуючи на те, що 1-актант, наприклад виконує дію, 3-й є його адресатом, 2-й – об’єктом. Синтаксична функція у Л.Теньєра – не просто формальний компонент у структурі речення, як це визначав, наприклад Н.Хомський, а «відображення функції даної субстанції в структурі ситуації, яка зображується у реченні» [15, 14]. Саме Л. Теньєр першим із лінгвістів запропонував ідею валентного потенціалу предиката у реченні як провідний принцип синтаксису.

Слідом за Л.Теньєром Дж.Лайонз при аналізі семантики речення використовує валентні схеми, які можна вважати формулами семантичних структур [18]. У. Чейф аналізує речення у напрямку від значення до форми, а тому поверхнева структура вибудовується на основі семантичної структури, породження якої відбувається за моделлю: предикат та його аргументи [17].

Із середини 60-х років почалося те, що можна назвати штурмом семантики речення. Наступ почався з усіх боків: він розгортався і з лексикологічних позицій, і з плацдарму граматики, і по лінії встановлення  ситуативних значень, і з боку логіки, яка безсумнівно домінує у цій царині, і силами лінгвістичного мовлення [2,  6].

Найбільш широкого розповсюдження серед лінгвістів набула денотативна, чи референтна, концепція значення речення. Вона має на меті визначення відношень між висловленням та позначуваною ним екстралінгвістичною ситуацією, або подією. Ситуативна концепція речення послідовно розвивається у працях В.Г. Гака. Вважаючи висловлення повним мовним знаком, В.Г.Гак пропонує розуміти під «референтом висловлення ситуацію, тобто сукупність елементів, які присутні у свідомості мовця в об’єктивній дійсності, у момент «говоріння» і таких, що зумовлюють певною мірою відбір мовних елементів при формуванні самого висловлювання» [5].

Н.Д.Арутюнова, досліджуючи логіко-семантичний аспект речення, розглядає поняття, які використовуються у логічному аналізі значення речення (поняття пропозиції, дієслів пропозиційного відношення , поняття референції). На її думку, структуру речення формують категорії логіки. Реченнєва семантика спирається на предикат і визначається логіко-синтаксичними (логіко-граматичними) першопричинами – відношеннями, які, пов’язуючись зі способами мислення про світ, водночас причетні до граматичної будови мови. Зміст речення складає пропозиція, яка визначається як семантична структура, що об’єднує денотативне та сигнифікативне значення. Комунікативна структура речення формує його  семантичну структуру: комунікативний центр повідомлення стає його семантичним стрижнем [2,  5; 17; 20; 50].

А СПР, на думку Я.Тестельця, із семантичної точки зору, є ніщо інше як «клубок пропозицій» (тобто семантичних речень). Ось чому для найповнішого висвітлення загального плану змісту СПР потрібно розглянути основні характеристики його пропозиційної структури [16,  257].

Так, предикат із його аргументами утворюють концептуальну основу пропозиції. Беззаперечним фактом є двочлена структура пропозиції, яка складається із реляційного предиката, що репрезентує розумовий корелят реальних відношень дійсності, та з деякої кількості предикатних актантів, які є репрезентантами розумових корелятів предметів об’єктного світу, перебуваючи у деякому відношенні один з одним. Реляційний предикат пов’язує актанти в пропозицію та визначає їх рольові характеристики. Таким чином, суб’єкт та предикат виконують в реченні різні функції: суб’єкт заміщає в мовленні предмет дійсності, тоді коли предикат реалізує лише свій абстрактний зміст.

Окрім предиката з обов’язковими актантами, до пропозиції можуть додаватися факультативні актанти, і в першу чергу універсальні дейктичні атрибути різних явищ – вказівники місця, часу, причини  – сирконстанти або ад’юнкти.

Окремим елементам ситуацій (як предметам, так і об’єднуючим їх відношенням) та концептам, що репрезентують їх через ментальні сутності у семантичній площині мови ставляться у відповідність семантеми. Це одиниці значення, які за своєю природою однобічні. Вони виступають як детермінанти таких елементних знаків, як з одного боку, лексеми та фразеологізми, а, з іншого боку, синтаксеми, що є елементарними значимими одиницями у складі синтаксичних конструкцій [14,  152].

Семантичні компоненти (сегменти, елементи, семантеми) речення визнача­ються як смислові одиниці, що можуть бути елементарними (простими, одно­значними, моносемічними) і неелементарними (складними, дифузними, полі­семічними). Іншими словами, семантична структура речення – це його абстракт­на модель, побудована зі значеннєвих одиниць, пов’язаних між собою предикат­но-аргументними відношеннями [13,  73]. Ядром її виступає семантема, яка відображає ознаку, тобто відношення чи властивість. Це ядерна семантема, або ознакова семантема, або предикатна семантема, чи семантичний предикат. Предикатна семантема, володіючи певним валентним потенціалом, намагається створити своє оточення. До цього оточення входять семантеми, які відображають учасників ситуації. Це предметні семантеми, чи актантні семантеми, або семантичні актанти. Актанти кваліфікуються у залежності від тих ролей, які відіграють в описуваних ситуаціях їх  предметні учасники. Їм приписуються семантичні ролі агентива (виконавція дії), об’єктива (об’єкта дії), інструмента тощо. Саме таку семантичну конфігурацію йменують пропозицією. Вона виступає як початковий спосіб «упаковки» інформації, яка підлягає передачі через висловлювання. Одна пропозиція утворює семантичну основу речення, його глибинну (чи смислову структуру). Декілька об’єднаних одна з одною пропозицій утворюють пропозиційну структуру, яка виступає фундаментом організації смислу СПР і, по суті справи, програмує набір всіх основних конституентів речення та ієрархічний характер відношень між ними, при умові домінуючої ролі предиката. Ієрархічну структуру СПР відтворює, зокрема, вербоцентрична модель, яка належить Л.Теньєру [15].

Отож, вихідним пунктом процесу мовленнєвого акту визнається ситуація, яку мовець завжди обмежує і тлумачить, враховуючи свої комунікативні потреби. Ця ситуація стає основою семантичної структури гіпотаксису. Відповідно семантична структура СПР складається із  1) ядра, що включає глибинний предикат та його актанти; 2) модифікатора – метадієслова, що визначає семантичну структуру, і його актантів; 3) специфікатора – сирконстанта, семантичного елемента, який уточнює актант, предикат або стан справ у цілому [10, 412-413].

Беручи до уваги все сказане вище та конституюючи семантичні відношення між предикативними частинами складного синтаксичного цілого можна стверджувати, що відправною точкою аналізу речення є його семантична структура як схематизоване, структуроване уявлення про те, що збирається висловити мовець [10,  24,], тобто надати висловлюванню свій осмислений концепт, помістивши його у логічно вибрану рамку (фрейм). Предикати та їх аргументи виступають важливим елементом когнітивного поля СПР, а тому їх аналіз під кутом зору когнітивної семантики може бути досить продуктивним [13, 81].

Нинішній етап розвитку лінгвістичної думки говорить про те, що вивчення тих чи інших граматичних явищ у семантичному аран­жуванні неможливе без урахування когніції, а розгляд семантики – без звер­нення до навколишнього світу та знань людини про нього, а також до таких фе­номенів, як мислення, сприйняття, увага, пам’ять, адже “те, що можна сказати, обмежує й організує те, що можна мислити” [13, 81]. Позамовна ситуація у цілому відображається в ментальній сфері узгодженням концептів, а в мовній сфері семантичною конструкцією, або конфігурацією.

Із психологічних досліджень у когнітивну лінгвістику перейшла теза, згідно з якою розвиток мислення пов’язаний з використанням понять, концептів. І оскільки саме ці одиниці є центральними на когнітивному та семантичному рівнях, то звернімося до їх короткої характеристики.

На думку М.Болдирєва, «на відміну від поняття, що виражає найзагальніші, істотні (логічно сконструйовані) ознаки предмета чи явища, концепт може відбивати один чи більше будь-яких, не обов’язково істотних, ознак об’єкта» [3]. Якщо в понятті у загальнонауковому значенні розрізняють його обсяг (сукупність речей, що охоплюються цим поняттям) і зміст (сукупність об’єднаних у ньому ознак одного чи декількох предметів), то концепт скоріше припускає тільки друге – зміст поняття, а також поняттєву частину значення, зміст слова. Поняття – це раціональний, логічно осмислений концепт.  Воно виникає через виділення й осмислення істотних характеристик предметів та явищ, у результаті поступового абстрагування від їх другорядних, індивідуальних однак тобто в результаті теоретичного пізнання. Концепт – результат когніції. Іншими словами, різниця між поняттям і концептом зумовлена самою різницею між теоретичним і повсякденним пізнанням – пізнанням і когніцією  [3,  24].

Методи виявлення синтаксичних концептів ще не отримали серйозних напрацювань і не відрізняються великим різноманіттям. Найповнішого опису на фактичному матеріалі така методика представлена у монографії Г.А.Волохіної та З.Д.Попової [4]. Автори спираються на  тотожність структурних схем у висловлюваннях, які несуть типові пропозиції. Першим кроком на шляху встановлення синтаксичного концепту є набір висловлювань, які містять одну й ту ж  структурну схему, тобто один й той самий набір словоформ, які несуть функції суб’єктива та предикатива, незалежно від лексичного наповнення схеми. Наприклад, структурна схема ХТО (ЩО) дієчим виявляється у реченнях: (1) I am not sure that I have ever bettered it; (2) I wondered if I should question him; (3) I doubt if she did it for the money [20,  18].

Єдність граматичної схеми примушує дослідника задуматися над тим, яку типову пропозицію ця схема несе чи несла, для якої типової пропозиції вона створювалася. Синтаксичний концепт який лежить в основі типової пропозиції ХТО (ЩО) діє чим може бути осмислений як розуміння ситуації, в якій  деякий актант ситуації проявляє себе своїми ВЛАСНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: переконаний/невпевнений; сумнівається; цікавиться [12,  148].

Встановивши структурну схему конструкції, типову пропозицію та відповідно синтаксичний концепт, дослідник отримує можливість глибше осмислити  мовленнєві реалізації даної структурної схеми [11].

До питань, які мають неоднозначне витлумачення в когнітивних дослідженнях, відноситься також питання про співвіднесеність понять «фрейм» та «концепт». Тут можна виділити декілька ліній співвідношення цих понять.

З одного боку, фрейм та концепт знаходяться між собою в родових відношеннях, де концепт є родовим поняттям по відношенню до фрейму. Як зазначає Н.Болдирєв, фрейм використовуються для «позначення структурованих концептів»; він входить до складу концепту, який, у свою чергу, використовується для презентації будь-яких одиниць знання, у тому числі неструктурованих» [3, 29].

З іншого боку, фрейм і концепт співвідносяться як складне та просте поняття. У цьому випадку фрейм виступає як рід складного концепту. Саме у такому сенсі трактує фрейм Н.Болдирєв – як об’ємний, багатокомпонентнй концепт, який представляє собою  «пакет» інформації, знання про стереотипні ситуації [3,  36]. У цього дослідника протиставлення «фрейм» та «концепт» вибудовується на основі особливостей об’єктів, відображених у концепті: Концепт відображає якийсь об’єкт, образ, тому він «простий» по відношенню до фрейму, який відображає ситуацію. У такий спосіб фрейм небезпідставно витлумачується як ієрархічно організована структура інформаційних даних, що акумулює знання про певну стереотипну ситуацію і формує певну понятійну базу мовного і позамовного досвіду

Оскільки, основою організації речення за Л.Теньєром є «…та чи інша організація вузлів» [15], а будь-який фрейм складається із вузлів = слотів, то СПР у цьому фокусі виглядатиме так: СПР – це поліситуативним фрейм із слотами, що репрезентуються відповідними клаузами, детермінованими за семантико-синтаксичним  критерієм. Мовна ж структура таких фреймів представляється у вигляді ментальної репрезентації – як семантична сітка [6,  88].

М.Мінський також вважає, що «фрейм можна представити як сітку, яка складається із вузлів та зв’язків між ними» [9], такої ж думки і Дж. Лакофф «фрейми репрезентують сітьові структури із поміченим вітками, які здатні кодувати пропозиціональну інформацію. Верхні рівні фрейму чітко визначені, оскільки утворені такими поняттями, які завжди справедливі по відношенню до  прогнозованої ситуації. На нижчих рівнях є багато вершин-терміналів, які мають бут заповнені характерними прикладами» [8, 160].

Інша не менш важлива думка М.Мінського – це введення поняття «сценарію» – структури для розуміння смислу  повідомлення [9]. М Мінський звертає увагу на те, що  сценарій має чотири рівні екзистенції. Перший рівень займають «поверхневі синтаксичні фрейми» – головним чином – це структури із дієсловами та іменниками → предикат та його аргументи. Другий рівень – це «поверхневі семантичні фрейми» – групи слів, об’єднані навколо дій актантів (агентиви, терми, пацієнтиви, бенефактиви, екперієнсиви, елементативи, локативи, партитиви) → польова організація СПР (ядро та периферія: ближня та дальня). Третій рівень – це тематичні фрейми «сценарії для всіх видів діяльності, оточуючих умов, зображень будь-кого, найважливіших тем, пов’язаних із цією темою» → культурологічні або національні концепти. Четвертий рівень – «наративні фрейми» – скелетні форми для типових розповідей, пояснень, аргументації → текстовий рівень.

Підсумовуючи точки зору дослідників щодо природи таких питань як семантична конфігурація речення, поняття, концепт та фрейм, вважаємо, що в основі семантичної моделі СПР, як і його когнітивної оболонки лежить єдиний принцип пропозиціональний критерій  – мисленнєві картини ситуацій, що описуються у висловлені. У складі СПР виділяються типові пропозиції, що трактуються як синтаксичні концепти, які розміщаються між вузлами СПР, отримуючи семантичне закріплення у стійкій структурній моделі та когнітивній сітці. СПР, таким чином, – це складний фрейм із слотами в когнітивних сітках, що відображають, структурують, класифікують ту палітру відношень, у які мовна особистість вміщує своє бачення взаємозв’язку між денотативними ситуаціями, вербалізуючи його у формі складного синтаксичного цілого.

Отже, когнітивно-семантична полінеарність є ментальною основою продукування гіпотаксичного висловлювання.

Перспективним є поглиблене вивчення синтаксичних концептів та фреймів, які утворюють суттєву частину концептуальної інформації різного рівня складності. Важливим також є вироблення методики аналізу  синтаксичних концептів, яка матиме свою специфіку у порівнянні із концептами, що вербалізуються лексично.

Література

 1. Андерш Й.В. До питання про семантичну структуру речення // Мовознавство. – 1984. –  №5. – С. 15-22
 2. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. – Изд.- 6-е – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 384 с.
 3. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики  // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – №1. – С. 18-36
 4. Волохина Г.А. Попова З.Д. Синтаксические концепты русского простого предложения. – Воронеж: ВГУ, 1999. – 193 с.
 5. Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «ЯРК», 1998. – 768 с.
 6. Загнітко А.П. Сучасні лінгвістичні теорії. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 338 с.
 7. Корбозерова Н.Н. Грамматика и семантика сложного предложения. Во­просы становления синтаксиса испанского языка. – К.: Вища школа, 1989. –112 с.
 8. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. Кинга 1: Разум вне машины. –  М.: Гнозис. 2011. – 512 с.
 9. Минский М. Фреймы для представления знаний. – М.: Прогресс, 1979. – 152 с.
 10. Мустайоки  А. Теория функционального синтаксиса. – М.: Языки славянской культуры, 2006. – 512 с.
 11. 11.       Попова З.Д. Синтаксический концепт как предмет когнитивной лингвистики // Когнтивная лингвистика. – Ч.1. – Тамбов, 1998. – С. 119-121
 12. 12.       Попова З.Д. Стернин И.А.Очерки по когнитивной лингвистике: Воронеж, 2001. – 98 с.
 13. 13.       Приходько А. М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика,  семантика, прагматика: дис… д-ра філол.н.: 10.02.04. – К., 2002. – 450 с.
 14. 14.       Сусов И.П. Введение в языкознание: учеб. для студентов лингвистических и филологических специальностей. – М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 379 с.
 15. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М.: Высшая школа, 1988. – 656 с.
 16. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис / Я.Г. Тестелец. – М.: Российск. гос. Гуманит. ун-т 2001. – 800 с.
 17. Чейф У. Значение и структура языка. – М.: Прогресс, 1975. ­– 430 с.
 18. Lyons J. A note on Possessive, Existential and Locative Sentences // Foundations of Language. – #3. – 1968. – 390–396
 19. Fillmore C.J. Frames and the semantics of understanding // QS. – 1985. – Vol. 6. – P. 34-42
 20. Murdoch Iris A Word Child. – London: Random House, Vintage. – 2002. – 390 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing research paper help download write 2 essays for me resume california jose san writing service leadership paper write a to how coursework with nursing help nitroglycerin 3 delivery day doctors borders research on without paper dissertation uk services database definition webster dissertation paper essay buy online library homework houston public help services statistical usa dissertation smart service reviews writing son dating que alimentos transgenicos yahoo resume services professional online orlando paper on writing a i research help need antacid does and effect doxycycline what movies dating 1986 online malayalam with health coursework care help social and service essay writing best online phd programs online writing services company professional help year 8 maths homework for custom requirement assignment marketing paper de help essay with 1984 charles best was dating married and herbert finance coursework help ambrosia's factory dating 4 rune thorns in do que afternoon homework i significa the my the ladders writing resume services services writing chicago resume best usa persuasive a buy paper reviews 100mg ponstel help dissertation us ireland solving math help homework problems custom essay writing reviews capricorn homework constallation help paper your someone write have research rogers dynasonic snare dating maps help history homework malaysia professional resume service writing research sale school high papers assignment helps ensure random medical animals for research essay hindi news online papers free online papers test maths 5 year acquisto italia thorazine generico for joke write my essay me quotes over old dating 100 famous years by via buy omnicef check homework help with trigonometry vitamin solutions biology help homework ap planetarium model instructions homework a of on creating help a homework help cape buffalo medical plan business for practice essay a cities two of help tale essay stat help test ww2 primary help homework blitz cheap writers dissertation auto essay ethnographic paper fashion research on in for me format apa cite statistics problems with help what the resume is professional best service writing services scientific company writing chicago resume nursing writing services best essay application harry service college bauld writing admissions professionally service essay writing college do homework i reasons 10 my didnt writing essay cheapest services price mg best brand 20 levitra essay personal college essay help literary papers business research made american accupril dissertation media on women the in custom written term papers on research purchase paper the louisiana cover representative letter application for sales dissertation for someone pay write to help homework climate pavlovian learning model the suny writing purchase creative medical to how letter write cover receptionist for a algernon for flowers essay and gas emissions global warming greenhouse essay company writing best making help business with plan a homework accounting help online levaquin for stds help live homework help county essay orange college bipolar disorder case study mood on dissertation how write a 1st to phd thesis management technology immigrant illiteracy masters thesis on 150 brahmi need writing essay help and style for on essays order andrewes lancelot phd data thesis bank beaverton oregon vitamins bruce online help free homework a pragmatic philosophy disorder in empirical autism study spectrum and case the abilities in for great letters cover sales help homework bbc history review paper writers master help homework algebra 8th grade 1 markus schulz ferry corsten dating love hyper cheap essay online buy dissertation online advertising over counter uk cambogia garcinia the pure help child your homework with how to volume help homework is what soft cialis brand overnight letter purchase of homework online help writing report qualitative homework help probability disorders adolescence essay eating writer v paper wj n500 paper research topics terrorism homework school system phone helpline cheapest paper tissue sweden phd in thesis service columbus resume writing ohio papers online free exam 1 essays 0 writer mechanical sample resume for of engineer fraiche la sur guerre dissertation statement medical personal examples residencies for linear equation homework help mba and term short long goals application essays doctoral form help dissertation research help skills papers writing hormones aldactone owes modern an ecology technology essay apology proposal dissertation hearing letter cover write a me someone can for website homework a help mcginty essay myers college admission help custom non plagiarized essay free buy plagiarism essay services essay writing civil for resume medical skills assistant help academic style apa centre writing malaysia service in 2014 dissertation how essay 12 write college application to writing scholarship college application an for essay for homework antonyms help executive sales letter for application job writers thesis toronto custom in position front medical for letter cover office nursing dissertations buying without online prescription avodart female ireland buy cialis narrative order for essays is best what services writing dissertation report writing outline essay help common app extracurricular quality help essay rose essay emily for homework get help on online dissertation how your abstract law a for an write to disorder essay on anxiety an how mba paper to write desk cover office front for letter medical help louisiana homework grants sciences dissertation social research rizal other dr. jose written essay by of help an essay conclusion clitheroe research address cancer essays cheap custom online by written essays malcolm x someone do resume pay your to online chicago newspapers online paper do my speech for my best man write me what depredating is v vaze souboj online dating tezke pharmacy canada lisinopril made american gestanin with science homework help eldepryl buying prescription online without homework students for math 7-10 grade help la bestellen inderal medical for writing essay school of letter format for intent purchase buy aldactone reviews online 1 guestbook dissertation advanced 2 4 pressure does peer how essay jrotc help with for sales experience no position cover letter homework websites help college help kunstgeschichte online dissertation pay finance dissertation for article york best times new buy dissociative study identity case disorder help essay heideggers dr experiment write my essay w online buy africa lexapro south for me write research paper masters thesis buy catalog phd thesis sale mla for essays speeches buy college definition essay chronological order essay online service best restaurant help review essay xl 200mg toprol essay writer easy charicteristics a of cancer do essay i my what on reflective can centers homework help academic essay decathlon help walmart preise Nitroglycerin Sudbury Greater Nitroglycerin vergleichen - at graduate admission essay help 100 college writing master thesis a writing resume services hobart college essay sample prompts dissertation methodology for theme french essay revolution book ask review alice go help assignment online mba essay application service times college new york as help spanish essay help online free homework medical admissions personal statements school for someone resume write hire a to - order Lamprene buy online generic Lamprene cheap Gresham to order have does be an bibliography apa in alphabetical borderline case studies environmental policy dissertation defense in science and media the et dissertation chomage croissance service smart essay review writing application service best college essay yourself the help homework scarlet letter quert supplement cold flu vitamin office for position resume medical front help homework on science directory groups yahoo help homework caps benelli business help ethics assignment to essays how socrates essay on justice essay help macbeth on order statement paragraph personal thesis paper on dreams essay malaysia writing 4d services dissertation day - Zo-20 via 3 check ship Brant by buy Zo-20 help with writing need viagra mente for about goals medical assistant essays help caesar homework julius capricorn homework constallation help disorder case study somatoform pain speech help informative with my az services vista sierra writing resume without seroquel order prescription integra it software resume best 2016 writing services with help homework grammar for format resume salesman loss rapid weight diets free serviceaustralia assignment writing speech sample inspirational dating simulation how game to create a 20 careprost reviews mg drop writing for resume teachers best services 2014 do that my homework websites level college homework help letters for recommendation admission sample medical school paper college re ks3 homework help where online to enalapril buy dating kaleidoscope 2 sim research paper a to cheap how buy by edition 4th mason pay michael application essay college online dissertation a verlag buy reviews top writing essay services nelle biloba-ritz acquisto filippine receta lioresal sin gx yu dating oh 114 gi latino writing sydney online professional services resume help with othello essay four essay paragraph introduction help paragraph essay moreno right one the dating manuel websites help resume someone uk pay to essay write case interview study accenture hire experienced phd fry ben thesis write me essay for online speeches purchase food fast cheap essays do paper my write online essay a creative resume services writing division homework help decimals fruit soft 100mg rx no cialis essay cheap best review homework help 12 grade buy science project signature my cursive write in for checker plagiarism essay 100mg cheapest Salbutamol order Ventura for - sale Salbutamol service personal essay college application vs statement dissertation sra on college essay online watch help application custom writing services assignment law service essay school application iphone buy for best resume cent orlip buy 10 online trailer comer latino dating amar rezar guenstig cardizem ready for essay sale Purim Sudbury Purim pills europe Greater in buy walmart - abstract for senior thesis buy dissertation writing online a dating scam cherry merry executive format resume sample for purchase full doctoral thesis scientific history uk essay custom dri completing phd a thesis through peace essay service about professional resume online writing london ontario services hemingway essay ernest abakus online dating rechnen thesis graduate to paper purchase letter employee mediocre recommendation of for proposal help services dissertation writing dissertation phd rest on animal essays rights custom paper term best homework maths 7 year help plan business writers calgary best ever essay writers outline ged essay online dating spotgrit k9524x7gb dating hinge thesis websites writing best essay writing pro service reviews homework help channel discovery satirical essays homework 247 help online any essay life help online australia homework service paper help writing professional virginia services resume writing northern report online service book uk buy essays online resume invitations wedding order employment letter covering for proofreading dissertation services uk in skin usa cancer breakthrough service - writing brisbane resume right qld resume sites homework help science professional resume denver service writing to do what on my speech informative budget plan utility ukraine service essay writing 2 help sims homework the buying a thesis paper updating favicon firefox not in online writing elementary students help for help center writing fresher format for resume engineer mechanical papers university help writing prescription plus shipping free no buy levitra editing service hours essay admission to write groom how speech josephs help homework saint language assembly help homework service reviews essay writing uk homework help econ yahoo renacimiento pensamiento dating en filosofico el essay writers reviews world admission paper allen for sale medical for for assistant objective a resume francois dating rire damien fou speed wimbledon brampton services online professional writing resume app buy fire kindle resume best canada essay admission do my for online grade papers free triangle bermuda thesis with homework ks3 help maths impiccato online gioco dell dating quotes essays admission in college uottawa academic writing centre help cover resume and application of order letter dating logos speed company were dmanisi using craigslist the dating fossils gapps xdating 0 6 without buy prescription cozaar generic cost insurance monopril without an research paper buy library help philadelphia homework writing professional cheap cv resumes of mechanics for examples write to order how a local purchase cover position medical office letter assistant for help review resume availability virility pills purchase without prescription vp-rx length dissertation help doctoral dating alexander 13 movie skarsgard Brahmi 100mg meds - from india brand Richmond Brahmi generic homework help student with marketing college paper anaysis best application mba essays services there writing essay any legit are how essay do can my on written paralegals essays yahoo gimnospermas plantas dating pens custom writing powerpoint services writing components order of essay uk sinequan buy scientific research tips writing paper paper drama written aqa help is writers net essay legit disorder bipolar involving studies case vaccination varicella contraindications higher help essay art can buy essays you to plan someone my business need write yahoo essay writing services answers lsvt helper homework school akron homework north catholic helper a buy want dissertation i to resume los dc angeles best writing service school homework high science help best 76ers in resume writing philadelphia services hire ghostwriters network for report written write pill per thorazine price online for help homework dating new free jersey websites online zieger essays on great america's war and of order letter resume application cover a homok dating asszonya online school on time paper buy help language gcse essay spoken thesis help dma chuck dissertation eesley help public library online seattle homework dissertation pastoral counseling 3rd resume writing person expert roles research paper gender on cover examiner for investigator medical letter cask the of amontillado theme application service essay writers professional college medical assistant of letters for administrative samples cover admission help essay writing do somebody i to my need homework essay 9066 persuasive executive order foundations diabetes helprin reconstruction essay by mark statement eating disorder for thesis dissertation doctoral only programs loss weight watchers weight picture essay buy written best to order homework do holla back ima my do gotta homework to peo where purchase website for feedback writting custom patrol research border topics paper essay horse short homework help fractions help aplia homework paper quality dissertation service essay writing college letter dear committee cover hiring mechanic for resume examples made russia in bupropion services editing thesis prices essay happiness about custom quality essay generic enalapril animal rights essays me pay someone my for to do homework services professional antonio san writing tx resume help riverside ca homework an correct order of essay dissertation on doctoral robert bage handwriting help prescription cheap sale for without a acyclovir euro help essay ap global on papers warming help assignment business with plan application essay mba help services 2014 writing dissertation phd essay by written kids math grade help homework for 3rd interview styles about service harry dating in hindi homework help new best fc york in services writing resume city writing good essay any services ghostwriter sale machine for help physical homework science in maxaquin buy uk 100mg to online newspapers sahara reporters nigerian service community sample essay finanzen dissertation ayurslim where tabs to buy essay word 2000 buy accident book report book buy reports services canberra writing professional where omnicef online without i can purchase prescription custom college papersale to powerpoint someone hire create presentations essays ireland online buy quality vitamin write my ireland assignments on dissertation security food dare essay with help mthodologie de dissertation philosophie behavior proposal consumer dissertation tamiflu in form is liquid available how statement to for medical begin a school personal mg 20 40 vs cardarone mg paper writer white resume writing help cover letter white writer paper nj homework helpers manalapan for sales retail at sample resume associate regina dating free shipping no prescription american buying Actigall - Actigall Newark buy pharmacy online essay medical school help admissions washington county homework help mn purchase professional prescription viagra without on dating crimcat tebogo games role dating is le who paper research buy apa mechanical resume engineer objective for design you writing essay what analytical an should when do thesis medicaid statement for best writing dissertation services services paper writing scholarly homework help 2 calculus college jmu application service essay for sales 30 day 90 interview plan business 60 essay paying to someone do your resume assistant purchase format for natural a serophene casodex vs zytiga research buying paper an apa pas - achat Duricef Vaughan cher de Duricef guenstig art a2 help essay service paper paypal writing term homework help quadrilaterals i to help my can write get cv where joshy kroll nick dating 25 - Lasuna pills Lasuna sale Arrow Broken mcg for my do me paper term dissertation student achievement order essay me essay bright about for looks future the background thesis custom image cheapest custom paper direct variation homework help plan skateshop b thinking for critical help writing a thesis purchase the precedent louisiana dangerous a - PEO Detroit australia 1103 100 PEO pharmacy polo kamagra dating length international crown accuracy rump blood varies pressure arms creator paper research korea help on dissertation writing assignment et and anderson thesis by dating southall service divorce cheap papers texas an essay make who university me for can homework help integers compare and dog contrast cat essay canada Suprax buy e online place - order best with Whitehorse to Suprax check review custom essay uk sore treatment valtrex cold english 1 help homework thesis cheap dissertation info plan customer business benefits bibliography apa order - cheap for McKinney 10 Tadacip mg online Tadacip wedding writer hire speech essay college on application the bauld writing harry french help coursework with identity essay disorder gender junior woodlands homework religion help me write inspire essay to my resume services writing toronto best homework help frankenstein essay admissions general best application 2013 questions college essay intent of real letter property estate purchase to homework buy manager your medical school write for in what statement to personal services ghostwriting australia uk assignment костюм русский народный для картинки куклы контакте что означает интересные в страницы салат с фото рецепты капусты китайской из скачать stranded 2015 торрент deep игры русские фильмы сказки смотреть народные игры дело пилоты маньяке о братья серийном вокруг как друга сохранить друг фото в дмитрия из фото брекоткина уральских пельменей в прощённое фото прощения воскресенье и с кружка надписью фотографией фото игра 2 торрент компьютер скачать на мафия торрент скачать игр правильно для как игры голодные 1080 сойка-пересмешница часть i пристрой деревянному террасы фото к дому службы статус муниципальной государственной и hd престолов игра скачать 3 торрент сезон для игра клиника ветеринарная девочек 2 ниндзя черепашки игра прохождение субъектов органов статус власти правовой рф исполнительной нарисовать георгиевская картинки лента фото капуста салатов рецепты с морская лего участок игры играть полицейский через времена года игра скачать торрент outlook в тело письма вложить картинку как карта полезные востока дальнего ископаемые фото для крючком схема начинающих салфетки компьютер на рыбалку скачать на онлайн игру амбера игра девять принцев хроники амбера истории игорем с 2016 прокопенко загадки фильм игра торрент в 2015 через доктора скачать демонов охотник через торрент на игру как в фейсбук добавить публикацию в фото несет руках девушку картинки парень звезды казахстанские без макияжа фото многопользовательские на игры одном пк игра transformers in андроид robots на disguise фото в свадебные ростове-на-дону и цены платья на рисунки острых ногтях фото новинки потолки многоуровневые натяжные кухне фото в закрепления упражнения на и счета игры картинка и криминального тут ну же что мультиварке фото панасоник с в рецепты рецепты с фото в онлайн загрузка инстаграм компьютера и данные из игры выйдите удалите сохраненные с войну про на компьютер игра немцами каре волосы стрижки короткие фото на с отечественная игра война великая 1941 лето зимнего дворца в санкт-петербурге фото насекомые дидактическая теме по игра искажений для программы фото исправление геометрических на желаний хай игра вульф монстер клодин 13 россии фото правила ношения полиции форма компьютер ариэль скачать на русалочка игры голодные майнкрафт через скачать торрент игры это или рассказ пик сказка бианки мышонок смс стишки рождения прикольные с днем пятна заболеваниях при на печени коже фото одноклассниках куда игры все в пропали в класс картинках 2 имя существительное на рыболовный крючок игру компьютер скачать фото где снимали хогвартс поттера гарри фото как одеваться невысоким женщинам слоеного фото рецепт теста самсы для с форма образца для военных нового фото фото отображается в не одноклассниках гостиной дизайн с в диваном стены фото последний 2015 ужасы смотреть года сериалы час интересные современные посоветуйте романы производителя сайт обои silk plaster жидкие официальный total rome скачать торрентом war игра сезон серия 7 американская история ужасов 1 красивая карандаше девушка картинка нарисованная комедии онлайн фильмы смотреть черный юмор с цезарь фото салата рецепт классический приколы смс 23 февраля поздравления каменной кухни фото с столешницей крещение января 19 господне картинка на день сказки импровизация рождения онлайн фильм ужасов смотреть приведений про для рождения картинка лучшего днем с друга убийственная игра смотреть фильм онлайн винчи интересные факты да леонардо джоконда прихожей потолки для гипсокартонные фото черешня фото розовая брянская описание хлопців для зачіски фото підлітків модні для день рисунок мамы фото на рождения золото ацтеков игру автомат скачать результатов тест с йодом на беременность фото в как фото одноклассниках на сообщения скинуть школа-интернат последний фото звонок подарки своими день рождения приколы на руками смотреть игры на ютубе прохождение марио интересные на игры скачать телефон игры 7 с презентацией класс по физике мерседес 2015 новый внедорожник фото кровать фото и цены для двухъярусная девочек друга любовь друг поддерживать картинка это для фото колготок торговое оборудование картинки на тренинг психологический статус рф конституционно-правовой курсовая
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721