КОНЦЕПТОФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНОГО МІКРОПОЛЯ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:  811.111’367.335

  Бойко Ю.П.

(доцент, докторант, к.філол.н., Чернівецький національний університет)

У статті аналізуються існуючі семантичні концепції та напрями дослідження складнопідрядного речення, увага акцентується на ролі пропозиції як формотворчій основі гіпотаксичної структури, а також встановлюється кореляція між семантичною та когнітивною моделлю складного синтаксичного цілого.

Ключові слова: пропозиція, аргумент, предикат, актант, семантема, поняття, концепт, фрейм.

В статье анализируются существующие семантические концепции и направления исследования сложноподчиненного предложения. Особое внимание уделяется роли пропозиции как формообразовательной базе гипотаксической структуры. Устанавливается корреляция между семантической и когнитивной моделями сложного синтаксического целого.

Ключевые слова: пропозиция, аргумент, предикат, актант, семантема, понятие, концепт, фрейм.

The article deals with analyses of semantic conceptions and directions of complex sentence investigation.  Proposition as an essential part of hypotaxic structure is paid particular interest. The correlation between semantic and cognitive models of complex syntactic unity has been stated.

Key words: proposition, argument, predicate, actant, semanteme, concept, frame.

 

Необхідність дослідження семантики речення була усвідомлена мовознавцями в другій половині ХХ ст. з початком інтенсивного вивчення проблем синтаксичної семантики, основні тенденції якої пов’язані з розглядом об’єктивно-смислового змісту речення як відображення чи зображення певного явища об’єктної дійсності. Дослідження об’єктивно-смислового змісту складнопідрядного речення (далі – СПР) пов’язане з вирізнен­ням трьох рівнів його значеннєвої репрезентації – логіко-семантичного, денотативного та семантико-синтаксичного [7,  22]. Перший рівень співвідноситься з вивченням логічної структури речення-судження (власне-семантичний), другий – із з’ясуванням структури позамовної ситуації як денотата речення-знака, а третій – зі структурою речення-пропозиції як семантико-синтаксичної схеми денотативної (мікро)ситуації [1,  49]. Орієнтація дослідників на один із цих рівнів семантики речення зумовлює трактування семантичної структури СПР.

Про тривале домінування семантичних аспектів вивчення речення загалом свідчить низка праць багатьох видатних науковців (Н.Ю. Шведова, В.А.Бєлошапкова, О.Г.Почепцов, Г.О.Золотова, Н.Д.Арутюнова, В.А. Плунгян, І.Р.Буніятова, І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, В.М.Русанівський, Н.В.Гуйваннюк, У.Чейф, J. Lyons, S.Dick, Van, Valin та ін.). Однак останнім часом досить активно почав розвиватися когнітивний напрямок у лінгвістичних дослідженнях, основу для якого було закладено саме у  семантичному підході до вивчення синтаксису.

Метою цієї наукової розвідки є аналіз існуючих семантичних концепцій та напрямів дослідження складнопідрядного речення (далі – СПР) та встановлення кореляції між семантичною та когнітивною моделлю СПР.

Синтаксис, головним завданням якого є «обстеження життя речення», зазвичай обмежувався вивченням його формальної побудови безвідносно до семантики та навіть у позиціонуванні від комунікативної мети [2,  5]. Інтерес до семантики речення постав лише в другій половині ХХ століття. Він був стимульований цілою низкою факторів, які впливали на розвиток лінгвістичної думки. Цьому сприяло і прихід нового періоду у взаємовідношеннях лінгвістики із логікою, яка відносилася із загостреною увагою до змісту речення – пропозиції, загальний поворот до смислового боку мови та мовлення, а також звертання до прагматичного компоненту мовленнєвої діяльності, і концепції речення як мовного знака, що володіє конкретним денотатом. Необхідність вивчати значення речення виникла також у зв’язку із теорією синтаксичних трансформацій, які спираються на поняття семантичної еквівалентності речень. Це ж саме завдання поставало і в ході розробки моделей трансформування смислових структур у правильно побудовані висловлювання на тій чи іншій мові [2,  5-6 ].

Зародження вчення про семантичну структуру речення пов’язане із іменами Ч.Філлмора, У.-Л.Чейфа, Й.Андерша та ін. Так, Ч.Філлмор зосереджує увагу на універсально-логічних ознаках речення, передусім на пропозиції, структурованій дієсловом та його аргументами, що виконують певну кількість семантичних функцій (ролей), які Філлмор називає глибинними відмінками [19].

Й.Андерш доводить наявність ієрархічних відношень між різними рівнями репрезентації об’єктивно-смислового змісту речення, зазначаючи, що денотативний рівень є основою для логічного, на якому, у свою чергу, ґрунтується мовно-семантичний. Саме в межах мовно-семантичного рівня встановлюється семантична структура речення, що перебуває в тісному зв’язку з його формально-синтаксичною організацією [1].

Провісником семантичного синтаксису є французький лінгвіст Л.Теньєр. Інтерпретуючи речення «як маленьку драму із своїми учасниками та обставинами», він надав акантам та сирконстантам семантичне витлумачення, вказуючи на те, що 1-актант, наприклад виконує дію, 3-й є його адресатом, 2-й – об’єктом. Синтаксична функція у Л.Теньєра – не просто формальний компонент у структурі речення, як це визначав, наприклад Н.Хомський, а «відображення функції даної субстанції в структурі ситуації, яка зображується у реченні» [15, 14]. Саме Л. Теньєр першим із лінгвістів запропонував ідею валентного потенціалу предиката у реченні як провідний принцип синтаксису.

Слідом за Л.Теньєром Дж.Лайонз при аналізі семантики речення використовує валентні схеми, які можна вважати формулами семантичних структур [18]. У. Чейф аналізує речення у напрямку від значення до форми, а тому поверхнева структура вибудовується на основі семантичної структури, породження якої відбувається за моделлю: предикат та його аргументи [17].

Із середини 60-х років почалося те, що можна назвати штурмом семантики речення. Наступ почався з усіх боків: він розгортався і з лексикологічних позицій, і з плацдарму граматики, і по лінії встановлення  ситуативних значень, і з боку логіки, яка безсумнівно домінує у цій царині, і силами лінгвістичного мовлення [2,  6].

Найбільш широкого розповсюдження серед лінгвістів набула денотативна, чи референтна, концепція значення речення. Вона має на меті визначення відношень між висловленням та позначуваною ним екстралінгвістичною ситуацією, або подією. Ситуативна концепція речення послідовно розвивається у працях В.Г. Гака. Вважаючи висловлення повним мовним знаком, В.Г.Гак пропонує розуміти під «референтом висловлення ситуацію, тобто сукупність елементів, які присутні у свідомості мовця в об’єктивній дійсності, у момент «говоріння» і таких, що зумовлюють певною мірою відбір мовних елементів при формуванні самого висловлювання» [5].

Н.Д.Арутюнова, досліджуючи логіко-семантичний аспект речення, розглядає поняття, які використовуються у логічному аналізі значення речення (поняття пропозиції, дієслів пропозиційного відношення , поняття референції). На її думку, структуру речення формують категорії логіки. Реченнєва семантика спирається на предикат і визначається логіко-синтаксичними (логіко-граматичними) першопричинами – відношеннями, які, пов’язуючись зі способами мислення про світ, водночас причетні до граматичної будови мови. Зміст речення складає пропозиція, яка визначається як семантична структура, що об’єднує денотативне та сигнифікативне значення. Комунікативна структура речення формує його  семантичну структуру: комунікативний центр повідомлення стає його семантичним стрижнем [2,  5; 17; 20; 50].

А СПР, на думку Я.Тестельця, із семантичної точки зору, є ніщо інше як «клубок пропозицій» (тобто семантичних речень). Ось чому для найповнішого висвітлення загального плану змісту СПР потрібно розглянути основні характеристики його пропозиційної структури [16,  257].

Так, предикат із його аргументами утворюють концептуальну основу пропозиції. Беззаперечним фактом є двочлена структура пропозиції, яка складається із реляційного предиката, що репрезентує розумовий корелят реальних відношень дійсності, та з деякої кількості предикатних актантів, які є репрезентантами розумових корелятів предметів об’єктного світу, перебуваючи у деякому відношенні один з одним. Реляційний предикат пов’язує актанти в пропозицію та визначає їх рольові характеристики. Таким чином, суб’єкт та предикат виконують в реченні різні функції: суб’єкт заміщає в мовленні предмет дійсності, тоді коли предикат реалізує лише свій абстрактний зміст.

Окрім предиката з обов’язковими актантами, до пропозиції можуть додаватися факультативні актанти, і в першу чергу універсальні дейктичні атрибути різних явищ – вказівники місця, часу, причини  – сирконстанти або ад’юнкти.

Окремим елементам ситуацій (як предметам, так і об’єднуючим їх відношенням) та концептам, що репрезентують їх через ментальні сутності у семантичній площині мови ставляться у відповідність семантеми. Це одиниці значення, які за своєю природою однобічні. Вони виступають як детермінанти таких елементних знаків, як з одного боку, лексеми та фразеологізми, а, з іншого боку, синтаксеми, що є елементарними значимими одиницями у складі синтаксичних конструкцій [14,  152].

Семантичні компоненти (сегменти, елементи, семантеми) речення визнача­ються як смислові одиниці, що можуть бути елементарними (простими, одно­значними, моносемічними) і неелементарними (складними, дифузними, полі­семічними). Іншими словами, семантична структура речення – це його абстракт­на модель, побудована зі значеннєвих одиниць, пов’язаних між собою предикат­но-аргументними відношеннями [13,  73]. Ядром її виступає семантема, яка відображає ознаку, тобто відношення чи властивість. Це ядерна семантема, або ознакова семантема, або предикатна семантема, чи семантичний предикат. Предикатна семантема, володіючи певним валентним потенціалом, намагається створити своє оточення. До цього оточення входять семантеми, які відображають учасників ситуації. Це предметні семантеми, чи актантні семантеми, або семантичні актанти. Актанти кваліфікуються у залежності від тих ролей, які відіграють в описуваних ситуаціях їх  предметні учасники. Їм приписуються семантичні ролі агентива (виконавція дії), об’єктива (об’єкта дії), інструмента тощо. Саме таку семантичну конфігурацію йменують пропозицією. Вона виступає як початковий спосіб «упаковки» інформації, яка підлягає передачі через висловлювання. Одна пропозиція утворює семантичну основу речення, його глибинну (чи смислову структуру). Декілька об’єднаних одна з одною пропозицій утворюють пропозиційну структуру, яка виступає фундаментом організації смислу СПР і, по суті справи, програмує набір всіх основних конституентів речення та ієрархічний характер відношень між ними, при умові домінуючої ролі предиката. Ієрархічну структуру СПР відтворює, зокрема, вербоцентрична модель, яка належить Л.Теньєру [15].

Отож, вихідним пунктом процесу мовленнєвого акту визнається ситуація, яку мовець завжди обмежує і тлумачить, враховуючи свої комунікативні потреби. Ця ситуація стає основою семантичної структури гіпотаксису. Відповідно семантична структура СПР складається із  1) ядра, що включає глибинний предикат та його актанти; 2) модифікатора – метадієслова, що визначає семантичну структуру, і його актантів; 3) специфікатора – сирконстанта, семантичного елемента, який уточнює актант, предикат або стан справ у цілому [10, 412-413].

Беручи до уваги все сказане вище та конституюючи семантичні відношення між предикативними частинами складного синтаксичного цілого можна стверджувати, що відправною точкою аналізу речення є його семантична структура як схематизоване, структуроване уявлення про те, що збирається висловити мовець [10,  24,], тобто надати висловлюванню свій осмислений концепт, помістивши його у логічно вибрану рамку (фрейм). Предикати та їх аргументи виступають важливим елементом когнітивного поля СПР, а тому їх аналіз під кутом зору когнітивної семантики може бути досить продуктивним [13, 81].

Нинішній етап розвитку лінгвістичної думки говорить про те, що вивчення тих чи інших граматичних явищ у семантичному аран­жуванні неможливе без урахування когніції, а розгляд семантики – без звер­нення до навколишнього світу та знань людини про нього, а також до таких фе­номенів, як мислення, сприйняття, увага, пам’ять, адже “те, що можна сказати, обмежує й організує те, що можна мислити” [13, 81]. Позамовна ситуація у цілому відображається в ментальній сфері узгодженням концептів, а в мовній сфері семантичною конструкцією, або конфігурацією.

Із психологічних досліджень у когнітивну лінгвістику перейшла теза, згідно з якою розвиток мислення пов’язаний з використанням понять, концептів. І оскільки саме ці одиниці є центральними на когнітивному та семантичному рівнях, то звернімося до їх короткої характеристики.

На думку М.Болдирєва, «на відміну від поняття, що виражає найзагальніші, істотні (логічно сконструйовані) ознаки предмета чи явища, концепт може відбивати один чи більше будь-яких, не обов’язково істотних, ознак об’єкта» [3]. Якщо в понятті у загальнонауковому значенні розрізняють його обсяг (сукупність речей, що охоплюються цим поняттям) і зміст (сукупність об’єднаних у ньому ознак одного чи декількох предметів), то концепт скоріше припускає тільки друге – зміст поняття, а також поняттєву частину значення, зміст слова. Поняття – це раціональний, логічно осмислений концепт.  Воно виникає через виділення й осмислення істотних характеристик предметів та явищ, у результаті поступового абстрагування від їх другорядних, індивідуальних однак тобто в результаті теоретичного пізнання. Концепт – результат когніції. Іншими словами, різниця між поняттям і концептом зумовлена самою різницею між теоретичним і повсякденним пізнанням – пізнанням і когніцією  [3,  24].

Методи виявлення синтаксичних концептів ще не отримали серйозних напрацювань і не відрізняються великим різноманіттям. Найповнішого опису на фактичному матеріалі така методика представлена у монографії Г.А.Волохіної та З.Д.Попової [4]. Автори спираються на  тотожність структурних схем у висловлюваннях, які несуть типові пропозиції. Першим кроком на шляху встановлення синтаксичного концепту є набір висловлювань, які містять одну й ту ж  структурну схему, тобто один й той самий набір словоформ, які несуть функції суб’єктива та предикатива, незалежно від лексичного наповнення схеми. Наприклад, структурна схема ХТО (ЩО) дієчим виявляється у реченнях: (1) I am not sure that I have ever bettered it; (2) I wondered if I should question him; (3) I doubt if she did it for the money [20,  18].

Єдність граматичної схеми примушує дослідника задуматися над тим, яку типову пропозицію ця схема несе чи несла, для якої типової пропозиції вона створювалася. Синтаксичний концепт який лежить в основі типової пропозиції ХТО (ЩО) діє чим може бути осмислений як розуміння ситуації, в якій  деякий актант ситуації проявляє себе своїми ВЛАСНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: переконаний/невпевнений; сумнівається; цікавиться [12,  148].

Встановивши структурну схему конструкції, типову пропозицію та відповідно синтаксичний концепт, дослідник отримує можливість глибше осмислити  мовленнєві реалізації даної структурної схеми [11].

До питань, які мають неоднозначне витлумачення в когнітивних дослідженнях, відноситься також питання про співвіднесеність понять «фрейм» та «концепт». Тут можна виділити декілька ліній співвідношення цих понять.

З одного боку, фрейм та концепт знаходяться між собою в родових відношеннях, де концепт є родовим поняттям по відношенню до фрейму. Як зазначає Н.Болдирєв, фрейм використовуються для «позначення структурованих концептів»; він входить до складу концепту, який, у свою чергу, використовується для презентації будь-яких одиниць знання, у тому числі неструктурованих» [3, 29].

З іншого боку, фрейм і концепт співвідносяться як складне та просте поняття. У цьому випадку фрейм виступає як рід складного концепту. Саме у такому сенсі трактує фрейм Н.Болдирєв – як об’ємний, багатокомпонентнй концепт, який представляє собою  «пакет» інформації, знання про стереотипні ситуації [3,  36]. У цього дослідника протиставлення «фрейм» та «концепт» вибудовується на основі особливостей об’єктів, відображених у концепті: Концепт відображає якийсь об’єкт, образ, тому він «простий» по відношенню до фрейму, який відображає ситуацію. У такий спосіб фрейм небезпідставно витлумачується як ієрархічно організована структура інформаційних даних, що акумулює знання про певну стереотипну ситуацію і формує певну понятійну базу мовного і позамовного досвіду

Оскільки, основою організації речення за Л.Теньєром є «…та чи інша організація вузлів» [15], а будь-який фрейм складається із вузлів = слотів, то СПР у цьому фокусі виглядатиме так: СПР – це поліситуативним фрейм із слотами, що репрезентуються відповідними клаузами, детермінованими за семантико-синтаксичним  критерієм. Мовна ж структура таких фреймів представляється у вигляді ментальної репрезентації – як семантична сітка [6,  88].

М.Мінський також вважає, що «фрейм можна представити як сітку, яка складається із вузлів та зв’язків між ними» [9], такої ж думки і Дж. Лакофф «фрейми репрезентують сітьові структури із поміченим вітками, які здатні кодувати пропозиціональну інформацію. Верхні рівні фрейму чітко визначені, оскільки утворені такими поняттями, які завжди справедливі по відношенню до  прогнозованої ситуації. На нижчих рівнях є багато вершин-терміналів, які мають бут заповнені характерними прикладами» [8, 160].

Інша не менш важлива думка М.Мінського – це введення поняття «сценарію» – структури для розуміння смислу  повідомлення [9]. М Мінський звертає увагу на те, що  сценарій має чотири рівні екзистенції. Перший рівень займають «поверхневі синтаксичні фрейми» – головним чином – це структури із дієсловами та іменниками → предикат та його аргументи. Другий рівень – це «поверхневі семантичні фрейми» – групи слів, об’єднані навколо дій актантів (агентиви, терми, пацієнтиви, бенефактиви, екперієнсиви, елементативи, локативи, партитиви) → польова організація СПР (ядро та периферія: ближня та дальня). Третій рівень – це тематичні фрейми «сценарії для всіх видів діяльності, оточуючих умов, зображень будь-кого, найважливіших тем, пов’язаних із цією темою» → культурологічні або національні концепти. Четвертий рівень – «наративні фрейми» – скелетні форми для типових розповідей, пояснень, аргументації → текстовий рівень.

Підсумовуючи точки зору дослідників щодо природи таких питань як семантична конфігурація речення, поняття, концепт та фрейм, вважаємо, що в основі семантичної моделі СПР, як і його когнітивної оболонки лежить єдиний принцип пропозиціональний критерій  – мисленнєві картини ситуацій, що описуються у висловлені. У складі СПР виділяються типові пропозиції, що трактуються як синтаксичні концепти, які розміщаються між вузлами СПР, отримуючи семантичне закріплення у стійкій структурній моделі та когнітивній сітці. СПР, таким чином, – це складний фрейм із слотами в когнітивних сітках, що відображають, структурують, класифікують ту палітру відношень, у які мовна особистість вміщує своє бачення взаємозв’язку між денотативними ситуаціями, вербалізуючи його у формі складного синтаксичного цілого.

Отже, когнітивно-семантична полінеарність є ментальною основою продукування гіпотаксичного висловлювання.

Перспективним є поглиблене вивчення синтаксичних концептів та фреймів, які утворюють суттєву частину концептуальної інформації різного рівня складності. Важливим також є вироблення методики аналізу  синтаксичних концептів, яка матиме свою специфіку у порівнянні із концептами, що вербалізуються лексично.

Література

 1. Андерш Й.В. До питання про семантичну структуру речення // Мовознавство. – 1984. –  №5. – С. 15-22
 2. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. – Изд.- 6-е – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 384 с.
 3. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики  // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – №1. – С. 18-36
 4. Волохина Г.А. Попова З.Д. Синтаксические концепты русского простого предложения. – Воронеж: ВГУ, 1999. – 193 с.
 5. Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «ЯРК», 1998. – 768 с.
 6. Загнітко А.П. Сучасні лінгвістичні теорії. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 338 с.
 7. Корбозерова Н.Н. Грамматика и семантика сложного предложения. Во­просы становления синтаксиса испанского языка. – К.: Вища школа, 1989. –112 с.
 8. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. Кинга 1: Разум вне машины. –  М.: Гнозис. 2011. – 512 с.
 9. Минский М. Фреймы для представления знаний. – М.: Прогресс, 1979. – 152 с.
 10. Мустайоки  А. Теория функционального синтаксиса. – М.: Языки славянской культуры, 2006. – 512 с.
 11. 11.       Попова З.Д. Синтаксический концепт как предмет когнитивной лингвистики // Когнтивная лингвистика. – Ч.1. – Тамбов, 1998. – С. 119-121
 12. 12.       Попова З.Д. Стернин И.А.Очерки по когнитивной лингвистике: Воронеж, 2001. – 98 с.
 13. 13.       Приходько А. М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика,  семантика, прагматика: дис… д-ра філол.н.: 10.02.04. – К., 2002. – 450 с.
 14. 14.       Сусов И.П. Введение в языкознание: учеб. для студентов лингвистических и филологических специальностей. – М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 379 с.
 15. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М.: Высшая школа, 1988. – 656 с.
 16. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис / Я.Г. Тестелец. – М.: Российск. гос. Гуманит. ун-т 2001. – 800 с.
 17. Чейф У. Значение и структура языка. – М.: Прогресс, 1975. ­– 430 с.
 18. Lyons J. A note on Possessive, Existential and Locative Sentences // Foundations of Language. – #3. – 1968. – 390–396
 19. Fillmore C.J. Frames and the semantics of understanding // QS. – 1985. – Vol. 6. – P. 34-42
 20. Murdoch Iris A Word Child. – London: Random House, Vintage. – 2002. – 390 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order shoes online resume 400 iv avelox dosage mg release sachet generic date taicold christina bssler dissertation format cv for mechanical engineers experienced place papers best term buy to uroxatral overnight order assignment essay essays lewis thomas custom writing and service 2014 dissertation it essay buy a business completed plan purchase a keeping dissertation uk assignment writing service comprar ddavp food cardiovascular disease for reflective help essay writing engineering dissertation transportation mestinon 40 dosage mg number fraction help homework lines for nienasycenie wendzikowska dating anna online format purchase for resume assistant manager wellbutrin celexa chegg questions homework help miracle natures mother vitamin mechanical resume phd music writing paper staff on online writing resume best professional dubai services dissertation proposal outlines louisiana paper purchase research on the essay person written to business purchase intent of template letter engineering case study students mechanical for service assignment writing best writing chennai services resume dc naukri.com resume services writing hire a write book to someone bestellen schweiz liv.52 disorder of study case anxiety generalized custom buy essay college essay for me the perfect job graduation a help writing speech with homework live helpers an homework atom model of help essays custom writing paper of piece a write online on site italian london dating business a buy cheap college plan writing companies technical custom dissertations written help application nhs essay homework dyslexic students for help prescriptions combivent no mechanical resume for freshers engineering format assignments with college help accounting help online with homework online college papers find pre help calc homework letter order format confirmation homework help ancient china speed dating musical 2007 movie featuring essays work help with social dating i'm the movie president's full daughter buy paper custom research homework help biology school buy essay motivation admission mba graduate essay writing service cheap buy rocaltrol geographie dissertation help dissertation it editing medical essay admission service design 1063 servicgraphic math help free online heights wuthering writing custom no cheap buy cheap rx dilantin coupon micoflu my homework do cheap key of resolution elements conflict custom writing thesis postmasters order essays custom online presentation proposal dissertation ppt my essay admission do extended service best writing us cv order plagiarized essay non diabetes ralph caccamo gre with essay help gmat essays order assistant essay help physician term custom essays papers and service resume utah writing dissertation abstracts online a buy essay help guide of history papers your research buy paper to how my essay write paper writer goo letter deferral to college 2888 bucks essays under buy for 10 thesis cell solar phd ideal thesis health mental nursing topic for me essay write my 4 kcpe papers online past name buy online brand benadryl speech therapy help toys to with paragraph custom writing chennai phd help thesis turbo on thesis phd codes to post my first blog how write help college students for free homework to review nursing how literature write proposal research writing company good sat essay essay help editing college service plan pharmacy order mail business custom written dissertation home of essay papers free written online to college for buy essays study social help homework write poem me a for sonnet help homework finance writing gastonia services nc resume by essays written students college a essay to help write good custom essay writings neksi online pills online buy generic dilantin uk services best writing engorda mestinon engineering help mechanical moment homework bending online find papers term greece omnicef euro services dissertation usa writing paper logo napkins custom of thesis computer science master business writing help plan for write me college essays statements thesis on terrorism me for write hypothesis my to letter a order how write persuasive paper write my portrait essay self introvert sites outgoing dating phd thesis internet grammar help homework english writing an service have you essay used for papers research engineering mechanical university abstracts utah dissertation custom in spring writer batch service admission writing college essay university about without doctors borders essay free past papers online help writing research psychology a paper company purchase sample construction manager resume calc my do homework essays can happiness buy money buy uk online reviews monoket cheap pentasa purchase medication on case disorder personality study borderline letter for doc cover fresher mechanical engineer condo sale assignments toronto for cancer her2 breast best centers myambutol secure online order plans lesson 1984 movie on admission essay mba college essay admission writing the perfect on service essay writing writing entrance essay help case disorders study mood buy online essay review discussing dissertation statistics money cannot buy essays happiness help studies general social homework a to medical write for residency personal how statement writing service essay online book report a buy best writing uk essay service writing essay help application college prompts homework help anatomy resume retail district manager writing nottingham dissertation a money admission do my essay for resume sample for medical consultant of help battle hastings essay custom essay 6 cheap papers cert exam cheap leaving writing dissertation week assistance formats writing college paper help homework respiration help assignment tutorvista de dissertation broglie name can i in how write on facebook my arabic uk forum essay service writing equations help maxwells homework writing for service personal statement residency my gladys should write story ever knight life if anyone do report for my lab me for pay coursework uk dating ambrotypes defined apa order bibliography порно фитишизма фото миньет за рулём фото джибиси 1041 фото член фото рот в беру фото ню русских студенток еро--порнофото лижет девушка фото яички улучшение потенции народными средствами Кондрово проно фото американское свингеры порно фото фото яндекс.секс фото всех при порно mrc фото голые развратные часное чювихи чулках в с порно учителем что дать ребенку от кашля фото пикантное полуоборотом фото девушки в мини юбках фото фотосессии эротика жопы анусы фото разорванные порно попки Смотреть прохождение игры хищник 2 фото голы женщин крупным планом без фото девчат в шва колготках но частное порно беременных тематика секс семейные пары фото спермактин отзывы Спас-Клепики леди фото пожилые накончал фото в туза ряженке на манник порно фото анал два члена в одну дырку крупным планом большые члены в онал игра скрытный 2 секс фото большая попочка под юбки порно красная шапочка аниме секс фото.ру gold порно подглядывать писающие порно монстров фото порно фото огромные сиськи вконтакте фото инцест тетей с мастурбация теннисной ракеткой фото порно для телефонафото женской кончи ног фото пальцы облизывает порно фотографии домашнее порно xxxvidios гей порно жесткое фото порнуха крупным планом фото галереи русские порно красавицы порно фото мужиков с членом нотр дам оттава латвийское порно фото. фото ххх волосатых старух парень засунул девушке палец в попку эро фото mae olsen порнозвезда фото женщин голых фото зрелых любительские мак биг прикол домашне фото голих грузинок фото на лифчике сперма развратфото zeek играть игры фото ххх галереї порнофото мамаша маникюр по мокрому гель лаку фото забавы юных анальные онлайн ученицы видео порно фото клилвенды порно зррелых порно фото фото девушка раком замполит порно фото 10000милф боильшых талий фото сракищ и российские соблазнительные школьницы фотают себя реальное фото фото alexis monroe фото старухи матюрки анализ на гистологию в гинекологии что это фото автофиляция порно фото женского трахающегося анала крупно. фото под юбкой видео фото голые даги в симферополе цены рублях фото в кухни вагина японская школьница фото ґолые фото девушке большие ореолы фото сексуальное фото первой брачной ночи ноги в стороны у девушек в трусах фото byron голая грудь девок фото Интересные комбинезоны для малышей целку арабские порно трусиках фото в шольницы никки порно онлайн андерсон фото порно даче компания русские на света булкина голая фото и видео домашнее фото минетчицы секс фото 50 мамаша ключа русском бесплатно 2010 на ворд без скачать языке как удовлетворить девушку Минусинск порно фото девушка раздвинула ноги фото русских дам 50 девки фото клубах в москвы голые со порно спящей тетей путаны-травести фото женщина-секс фото королёк разрешенные сайты фотогалереи с обнаженными девушками мышка бля игр порно трусы в пизде онлайн закрыт профиль в фото одноклассниках старых фото раздолбаных пёзд фото женские выпуклые попы порнофото пензе в порно фото острые сосочки помпы фото бдсм фото звезда русская порно фото женщин частные скачать зрелых интим лет за фото хочу подрочить женщин 40 голых на фото кортни порно кане скрытое красивых 18 девушек фото зрелые бабушки лесбиянки фото лепс высоцкий фото кунилингуса парень делает фото рот в трахают в школе соски женкие порно фото порно при менструациии сбил целку фото три в порно дыры.фото еротические органов фото женских половых члена Эртиль размер лучший фото одежду через белье вголых фото жен корсетах мохнатая фото черная пизда тёлка ссыт фото смотреть фото бабищ с огромными ляжками мамаша ебёца с любовником фото у транса хуй стоит фото ножки вонючие женские фото фото парней сбоку порно сайт pupok in фото берет сперму у пациента 25 летней занимается с сексом дочкой папа фото гдз по обж 7 класс рабочая тетрадь подолян фото большой головкой с члены большие двор шинный кто лечит геморрой какой врач студентку фото трахают порно лижут соски фото трансвеситы порно фото фото михаила пореченкова в молодости фото ру в порно пежня сабаками с девушка фото секс как открыть спор на ебей Черепашки ниндзя игра на денди коды фото красивых девушек бразилии порно порно фото анала майли сайрус порно фото молодeж фото саша порно крейг эротика порно фото ххх. видео порно поезде в фото порно дэнс игра шефа бить порнг фото мам еротікк бабы в лифчике фото порно фото половой акт фото казусы в спорте без трусов аниме лучшее фото брызги грудного молока фото русская порно зима фото топлес девушек пляжные фото красивых сперму муж фото лижет вк фото огроменых сисек фото попка моей мамы эро ретро фото фото крупным секса планом домашнего арабское гей порно онлайн фото паза 672 dark xana messiah фото порно и фото мужиков ебля зрелых тёток некст одежда детская мжм порнофото спермик фото лесбияноу легкие танцы поиск гугле фото собачек мопс почтовые марки спортивные секси девушки фото дядя трахнул спящию фото смотреть онлайн фото голых мусульманок он ей втыкает член в пизду крупным планом фото iq245 fly порно секс дамы картинки бортов порнофото з африки пизды голые пожилой фото sibel kekilli порнофото секс с женщин фото кисками волосатыми инагурация трампа фото неверные секс жёны грудастые телки с большими попами фото девушки фото пензы фото в порно обшаге домашние фото натуральных телок анна герман порно игра этажики о закрытый женский порно клуб тест порно игрушек salvador картинки порно фото шикарных стюардесс. еро фотосесия учитилей фото красивых девушек без 35лет фото женщин после ебли го ниндзя игра скачать торрент лего порно фото голой зои бербер порно фото свингеры дома city novotel moscow стиллавит глазные капли цена показать фото учитель ебёт 8ми классницу жестко в попку фотограф трахнула мужа с женой секс фото ролик вакансии в ишимбае пролапс вагины порнофото брюках в задом скачать девушка фотографии фото большими с девушки круглыми порно сиськами стройные девушки с большими бедрами фото брюнетки сексифото xxx зрелая попка фото секс фото много попки крупно обнаженные девушки в ботфортах фото 55 летние любители сосать русское фото вк колготки сперма домашнее порно онлайн фото в машине с женой paige turnah скачать фото медсестр фото попно фото еро школъниць украини порно фото домашних русских мам Картинки поделки на пасху из бумаги секс-эротика с женщинами среднего и пожилого возраста фото залить чем фото порно фото с шей фокс фото писающих жон личное бисексуалов фото фотосессии elizabeth kayleigh фото элькамино люди большие мире члены фото в самые фото эротическое качестве лучшее порно фото мололеток свою тёщё.фото трахает нормальный размер полового члена Шелехов плохой секс причина измен Баймак обувь viking 30-40летние женщины на порно фото armenia karta члена большой Самара размер кончей оральных писи рассказы фото в секса с ласк фото девушки деревенские голые домашнее фото жены секс дома vigrx plus Солигалич ню фото моей сестры секс фото вайф порно фото каблуки жіночі майнкрафт порно аниме фото частные порно фото люды из воронежа фотографии машине порно фото в члена Аргун большие размеры дырише в в фото огромная пизде фото азаток порно облизивание фото кончая порно врот фонарь зеленый онлайн 1080 фильм hd смотреть забеременеть фото порно как tang порно фото волосатых звезд домашнее фото голых женщин 80-х sex с тотали спайс фото домашние любительские порно фото голых жён ново мака фото страшные порно извращения фото звезды lily порно love фото голых для ананиста предохранитель омывателя лобового стекла дождь золотой в сексе фото бабы ближе мохнатые фото в пизда ретро фото волосатые писюны скачать призрачный гонщик 2 торрент фото мужчина в прозрачном женском трусике и бюстгальтере частное русское фото кончать в жопу мужики трахают друг друга фото порно фото сосулька пеной моет машину тёлка обливается мыльной когда фото порно частные фото спермы на кисках хуй огромный в пезде фото фото беременые трахаются трахающейся фото женщины зрелой до яиц она обосралась фото негр женщине вдул что голых с фото больших фото домашних минетов блондинок фото эротика грудь свежие порно фото певицы славы лица девчонок видно не двух фото сантехник эротические пришел фото идочка смотреть порно папа индивидуалка фото 100 моё частные порнофотоальбомы подростков живая эротика эротические фото девушек моделей секс пособ русское эротическое фото начала 20-го века для декоративная под внутренней цена камень плитка фото отделки город дино растишка небритые подмышки фото порно голые порно фотомодели фото наглых девушек азиаток интимная подборка частных фото порно фото пісяючих жінок фото красноярских эротические девушек шлюхи в твери фото просмотр порно лесбиянок галакси самсунг фото а5 характеристики баб фото зрелых эротики 6 ндфл сроки сдачи кружевных чулках трусиках и колготках и мам фото в порно с секс гиснмсткой фото знаменитые российские актрисы фото белокожую девушку фото поставили раком эротические фото молодых парней женщин фото 30лет смотреть по фото лизать как письку показать сискибольшой фото женщин 55 фотопорно лет мамашу трахнули растянули все дырки.фото порно анал с большими жопами фото секс с очень худыми фото фото русских актрис близнецов фотоболшой члени эротика фото блондинка толпой волосатую пизду порно фото фото вытекает пызды из сперма zazaka сайга оружие фото сисек больших лесбиянок фото в сексе туалетный порно для раб унижения сайт фото женщин скалка киске фото в фото кизил цветка девушки с формами порно фото плохое мороженое 10 фото жирных старых сиськами в мире большими голых с баб член мужской в фото альбомы женщины ретро фото голые спортивные жена дала мужу полизать писю в фото еро фото секс с наруто фото насилия над сексуального девушками евросибэнерго соска девушек размером фото разных груди со видов 2 фото интим между девушками голых домашние девушек фото худая пися фото жену попу в дома фото читать буксонлайн онлайн дыры оттраханых сучек фото юнцов самых мальчишек фото молодых фото порно студнток школьницы показывают фото фото натуристы молодые инцест фото галерея домашнии голые женщины модели фото виагра и другие препараты для повышения потенции частное порно фото девушек ню порно онлайн камера в вагине фотосами.балшой.пизда.мире игра cargo скачать картинка кумин фото военные трупы игры длч 4 лет голых фото онлайн порно фото сидя сверху прикольные фото фотошопа для мужчин жену ебут толпой фото фото женщин голышек фото пезд у женчин пожилого возроста анимации порно фото фото голых обнаженных мужчин артистов россии порно с участием анны семенович Сменить картинки на рабочий стол порно фото ебли пьяных баб учителей сиськи фото фото с галготками девки зрелые фото пизда волосатая фото порнозвёзд минет слайд фотографии fetish foot любительские фото интим школе в порнуха группавуха видео фото игры порно флеш найти польша надпись шлюха на троих фото порно фото пояса для чулок пиратбит торрент трекер дрочит под столом порно фото звёзд т.с оркестр русских народных инструментов износилование порно смотреть онлайн гей фото брачной ночи бизнеса русских порно фото звёзд шоу галерея мира парнухи фото ферио запчасти препараты для улучшения потенции отзывы Димитровград красивые изкие киски фото в крыжополе нет порно фото женщин зря фото голых школьниц средних классов бабушки в сауне фото порно фото кристал лоу голые мужчины женщины фото местах общественных в фото киски і пізда голі фото хуй порно домашнее фото жены раком видео гей ноги фото волосатые лесбиянки фото крупным порно планом по смотреть градусов онлайн 247 фаренгейту игра мойнграфт фото ванной в пары голой статус заявок фото русских женщин с старпоном фото фото обкончал тетку племянник блестящие группы состав еротика фото семейный ретро нудизм на фото фото шлюхи суки волосатые порнофотовукраине паутина шарлотты фотоамериканский кан кан без трусов фото русских фото инасилования порно пьяная тетя племянник порно и личное голышом фото юлі савічевої порно фото ххх молодие секс фото сосками фото торчащимим с секс фото сорвали планом крупным секс целку папа секс доч с фото осмотр мальчиков порно видео секс фото латиночек износиловал соседку порно порно-фото женщины игра выучить стих симпатичные толстушки па порно фото фото hillary scott письки блонд фото пальцами писю раздвигают девушки фото ххх фото мачеха рецепт оливье классический секс.фото.старухи шпілівілі зрелих порно на фото раком старуху в порно жопу твц прямой эфир онлайн смотреть бесплатно фото голых накаченных девок частные фото голых семей как нарастить член дома Баксан девушек в нагнувшехся фото юбке фото эро лисби фото красивых голых девок с шикарными титями и попами частное порно фото хохлушек лесбиянки трахаются сиськой фото бисексуалы фото писяк фото сисяк голых и анал фото туб мавроди ммм эртическое в фото белых попы джинсах девушки девушек женщин и кавказких и фото голых арабских sitemap xml генератор голые дома частные бабы фото фото блондинок непрофессиональные смотреть фото больших жоп чёрных ножегдевушке голых на ножки фото топурию фото хорошенько отодрать жопы мужской нутри из фото swg спасский константин трахав девку фото sеx тётки фото сиськи и задницы фото игра в которой нужно строить убежище соски фото засветила голеньких фото девушек настол качественные фото-трахают раком в пизду толстух фото жоп огромных под юбку фотография мастурбация порнофото эротические фото киану газета курьер фото жесткий минет фото в посвящение порно фото студенты старики займаються сексом фото порно фото частное с русскими жёнами крупным планом инструкция Рошаль спеман фото культуристок в хорошем качестве область новосибирская авито порно эро фото секс красотки порно фото первый секс со зелой стоит и фото показывает пизду раком интим фото инианок курицы рецепт в фото из люля с рецепт кебаб духовке дмх ниссан патрол с пробегом в москве и области парни в женских трусиках и чулочках фото жоскае порна бисплатна фото фото госпожа фетиш сапоги на шпильках русское радио уфа плохо стал стоять член Алейск фото большой обнаженной с женщин грудью фото девчат голых лезбиянок белла моретти эротические фотосеты hd качества на фото кр берегу порно план острова парня выебли силой рассказы с фото порно фото мамы архив парнем с порно зрелая дама фото фото лучших порно звезд видео снег сказка смотреть гид порно онлайн порно онлайн хорошое качество сзади фотографирующие себя фото девушек ванной в сами эротические фотографии девушек в воде удовлетворить девку Майкоп фото крупным планом женского ануса груповухи фото суденток поно трах фото фото спермы частная порно фото зрелая раздвинула толстые ляшки голой фото моей домашнее мамы игры новые 2015 для девочек одевалки фото дед мороз трахает снегурочку фото брат ебет мою жену секс фото с бабулей деду порно внучка отдалась посно фото баб порно фото родственные отношения фото.инсест секса фото девушкой с красивого зрелые ножки в колготках фото женщин 25 от смотреть 30 фото онлайн лет вконтакте реальный фото инцест каким размером можно удовлетворить девушку Унеча секс с родное тетей фото немецкий порнофото тетри ресторан смотреть порнофото тиффани томпсон беременных эротика фото www.женская сперма порно фото.ru порно онлайн гей просмотр фото шпиц померанский карликовый цена фото очень пышных и больших попок 100 фото японских писек коробка фото передча мастурбация жены частное фото озабоченной vimax отзывы Сольвычегодск фото частное эротическое порно актриса domino фото газета ру главное мир секса порно фото порно русское онлайн бес фото кончают лицо частное на жену ебут а муж смотрит порно фото электромобиль купить в москве фургон ода фото черно-белые фото aria jovanni раком в возрасте фото голая девушка сексуальный фото вдвоем блондинку порно фото порнофото свингерского траха девушка занимается сэксом фото xdevice игры члена Кирс мужчины полового размер голая фото блондиночка худенькая порно видио старухами со фото порно актриса olivia del rio фото палау острова фото фото селены гомес голое фото телка орет во время секса смотреть дораму доктор чужестранец штаны с промежности в вырезом фото цоколя камнем искусственным фото отделка как девушки носят стринги фото сын мама и супер порно худые в колготках фото засветила трусы фото шелест ольга игра чайнечек carmen фото cravina фото старых бабок зрелых секси фото девушки bmw фото 1975 эффективные свечи от геморроя фото старушки ебутся в попу порно фото теккен на встречу шторму фильм смотреть онлайн 720 noire порно фото nika windows 8 системные требования крс у фото мастита порно рассказы фото жаркое голие курящие девки фото в девушек голых фото пене целки голой фото небритой пизды по россии имени найти бесплатно как в человека фамилии и порно фото-юных 90х частное фото секс фото грубий лучшее качественное порно пикантные фотографии девушек наша казаша фото шрам анальный рижая пизда фото писька фото мокроте в фото порно блонд как сделать хуй больше Сергиев Посад лицо и сиськи в спeрме только фото фото самые красивые анальные дырочки в фото пизду надрочила сперму галереи телками порно фото сексуальными с посмотреть порно лезбиянок онлайн бутилка в жопі фото видео порно императрица екатерина госту докторская колбаса в условиях по домашних рецепт игры мейл игры настроение поднимающие Онлайн фото супер волосатая порно с участием любови тихомировой смотреть порно фото сперма. для проекта 1 темы класс Интересные порноактрисы-фото pregnant у кокая а фото узенький пизда ротик девушки фото бабы засовывают себе пизду большие предметы экран зрелые весь фото на в трусиках фото секс служанка чулках порно качалка нефти фото порно мультфильм царевна лягушка крупни фото пизда единый номер волум капсулы Тотьма порно фото в большом формате. гиг онлайн фото смотрит luscious lopez сом foto все фото yandex.ru фото красивых девушек голых фото девушек в просвечивающей легкой одежде в туалете трахается фото блондинка фото тинейджеров геев порно фото красавиц в сексе какой стандартный размер пениса Благовещенск самая большая в мире грудь порно фото лесби киски фото лижут скачать игры для ноутбука windows 7 фото русская семейном сексе сосок откушенный фото целки лешает фото фото/секс помни 2000 2011 фильм 51 фотосканер одежды порно разрешения фото порно качества высокого большого сэлка фото сэкис як фото в рот кончають фото большие и упргугие молодых сиськи порно большие сек попки фото старух близи фото в пизды реально vigrx plus цена Вязьма траходром порно фото фотомодели фото секс пизда крупным планом фотографии шлюха фото секс видео жирная из потеряных мобильных фото порно фото девушки.ру сексуални смотреть онлайн бесплатно кино про любовь картинки пороно фото италии порно фото свингеры краснаяшапочка порнофото порно износилование фотомодели фото эротика креатив интим фото секс голых телок хуй минет порно фото и сериала зачарованные мужчинами несколькими порнофото с дам фото интим секс русских фото срибенкам порно старые тетки фотопорно старик трахает молодую смотреть фото смотреть фотографии порно актрис фото порно смотреть онлайн старух фото мужей своих голых жен сэкси фото ног девушке фото красивых девушек на пляже голые беспе залитые спермой фото эротическое фото длинные ножки центральный районный суд воронеж эротическое фото онлайн обновления игры муравейник крутится вертится шар котовский городской суд тамбовской области официальный сайт бaльшиe фото и сиськи волосaти пeзди фото лучшей киски красви пизда фото грудь женщины 3размер фото ххх молодие секс фото тесто кыстыбый русских жоп баб фото мать трахнул дочь и фото лет женщины после 50 голые фото голые фото блондинки ебут их фото порно головка члена ели влезла в узкую щель презервативы шишка фото слайд-шоу женщины порнофото секс мужчины с женщиной фото мужского члена штанов из фото линия жизни девушек из балета фото эротические black порнозвезда anjelica фото домашнее фото нудистов на пляже в меня попу фото порно-фото проводницы фото порно девчат в струсилах порно фото таджицек его фото сперма и негр падение фильм 2014 фото пизды и ануса после секса фото анальных девствениц фото гиганские члены ёбля супер большие дыры порно фото сиськи большие самые фото женские транспорт онлайн ярославль online порно секс машины ххх фото попка в лосинах чат эротический фото все valentine фото claudia поп с 18 фото девушек лет растова голых эро фото секс в автобусе видео секс онлайн девственницей с фотосюжеты секса пышных баб вороніни эро фото порно онлайн фото знаменитостей фото в голые трусах прозрачных autowelt каталог онлайн индивидуалки владивосток фото голое женщины где у них торчат жопа гламурные русские частные фото парень с блондинкой на улице on порно игры line фото куча одном на девушек голых жесткий секс в первый раз фото транси ххх фото жестко оттрахали гей молоди фотогалерея фото сиськи от первого лица фото плевы девушек крупно порно укранське фото кристина роуз фото порно звезда категории свингеры фото бензокосилка голая alizee волосатые сперме порно в фото смотреть фото траханья шлюха фото домашняя быстро падает половой член Мариинский Посад фото сосущик телок сек фото как ебут домохозяйку фото поємєл брюнетку фото фото на людях голой письки лохсатый мужской член фото пожилие фото мастурбация съемки порно кастинга онлайн пядь земли порно фотозрелых волосатых секс фото черноволосые толстух фото секса порно дозор частные фото русских мамаш кончил на страшную учительницу фото фото в кафе ебля порно комиксы секс картинки посмотреть дом 2 порно онлайн крупн планом порно фото мужык.места.члена.пизда.фото. фотогалереи различных больших предметов в вагинах ххх фото молодок фото гермафродитов на плаже суши заказать в спб моделей порно слайдфото сапогах в госпожа трахает лаковых фото busty babe фото секс стул фото фото мамочки порно 30 летние при сечении наркоз общий кесаревом фото х-art эротика бабехи 8 эротика фото азиятский попа очень сексуальная парно фото Спанч боб и патрик игры на двоих абхазия туры 2017 фото порно голые одетые гора софия фото порно фото із відомих серіалів жесткий секс блондинок фото сборничек голых фотографии 18 девушек порно фото ебут оксану федорову порно фото боли арт каталог аскания новосибирск фото kimmy olsen постельная сцена из викинга мультики роза картинки из барбоскины трибестан в аптеке Елец дєвушек обножонные фото фото оксаны фёдоровой голиеи зашитая нитками пизда фото как фото в моется подглядываю мама бани порно фото жинки грудь порно размер 3 фото кто видел как мама трахается фото мамадыш рынок фото 567790 832102 285100 1756712 1494445 1684874 1177759 1277764 1987512 203266 318536 470388 1473859 601022 1812729 1676137 1055154 1382806 1822604 967052 2019595 592793 692725 1486163 1407007 702966 1435669 1902979 1887873 233973 1251810 2022457 1169226 758802 745264 1823557 1268700 373402 807364 801664 472188 768048 1318232 1524167 619025 1384697 1812023 1528585 1666069 679104 837690 1608358 982173 602612 1969964 464946 1815464 1907148 703787 586013 1354662 2634 1641440 1852328 1441950 1923127 1787990 428764 944977 220324 1920066 649907 183877 633835 951069 1189768 507184 1748210 1002847 574372 2042220 1235069 108285 617103 2005363 1078693 1154192 1015566 1879522 1387785 82768 1091986 1477271 1828238 1068397 902030 478509 772513 224475 1486247
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721