КОНЦЕПТОФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНОГО МІКРОПОЛЯ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:  811.111’367.335

  Бойко Ю.П.

(доцент, докторант, к.філол.н., Чернівецький національний університет)

У статті аналізуються існуючі семантичні концепції та напрями дослідження складнопідрядного речення, увага акцентується на ролі пропозиції як формотворчій основі гіпотаксичної структури, а також встановлюється кореляція між семантичною та когнітивною моделлю складного синтаксичного цілого.

Ключові слова: пропозиція, аргумент, предикат, актант, семантема, поняття, концепт, фрейм.

В статье анализируются существующие семантические концепции и направления исследования сложноподчиненного предложения. Особое внимание уделяется роли пропозиции как формообразовательной базе гипотаксической структуры. Устанавливается корреляция между семантической и когнитивной моделями сложного синтаксического целого.

Ключевые слова: пропозиция, аргумент, предикат, актант, семантема, понятие, концепт, фрейм.

The article deals with analyses of semantic conceptions and directions of complex sentence investigation.  Proposition as an essential part of hypotaxic structure is paid particular interest. The correlation between semantic and cognitive models of complex syntactic unity has been stated.

Key words: proposition, argument, predicate, actant, semanteme, concept, frame.

 

Необхідність дослідження семантики речення була усвідомлена мовознавцями в другій половині ХХ ст. з початком інтенсивного вивчення проблем синтаксичної семантики, основні тенденції якої пов’язані з розглядом об’єктивно-смислового змісту речення як відображення чи зображення певного явища об’єктної дійсності. Дослідження об’єктивно-смислового змісту складнопідрядного речення (далі – СПР) пов’язане з вирізнен­ням трьох рівнів його значеннєвої репрезентації – логіко-семантичного, денотативного та семантико-синтаксичного [7,  22]. Перший рівень співвідноситься з вивченням логічної структури речення-судження (власне-семантичний), другий – із з’ясуванням структури позамовної ситуації як денотата речення-знака, а третій – зі структурою речення-пропозиції як семантико-синтаксичної схеми денотативної (мікро)ситуації [1,  49]. Орієнтація дослідників на один із цих рівнів семантики речення зумовлює трактування семантичної структури СПР.

Про тривале домінування семантичних аспектів вивчення речення загалом свідчить низка праць багатьох видатних науковців (Н.Ю. Шведова, В.А.Бєлошапкова, О.Г.Почепцов, Г.О.Золотова, Н.Д.Арутюнова, В.А. Плунгян, І.Р.Буніятова, І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, В.М.Русанівський, Н.В.Гуйваннюк, У.Чейф, J. Lyons, S.Dick, Van, Valin та ін.). Однак останнім часом досить активно почав розвиватися когнітивний напрямок у лінгвістичних дослідженнях, основу для якого було закладено саме у  семантичному підході до вивчення синтаксису.

Метою цієї наукової розвідки є аналіз існуючих семантичних концепцій та напрямів дослідження складнопідрядного речення (далі – СПР) та встановлення кореляції між семантичною та когнітивною моделлю СПР.

Синтаксис, головним завданням якого є «обстеження життя речення», зазвичай обмежувався вивченням його формальної побудови безвідносно до семантики та навіть у позиціонуванні від комунікативної мети [2,  5]. Інтерес до семантики речення постав лише в другій половині ХХ століття. Він був стимульований цілою низкою факторів, які впливали на розвиток лінгвістичної думки. Цьому сприяло і прихід нового періоду у взаємовідношеннях лінгвістики із логікою, яка відносилася із загостреною увагою до змісту речення – пропозиції, загальний поворот до смислового боку мови та мовлення, а також звертання до прагматичного компоненту мовленнєвої діяльності, і концепції речення як мовного знака, що володіє конкретним денотатом. Необхідність вивчати значення речення виникла також у зв’язку із теорією синтаксичних трансформацій, які спираються на поняття семантичної еквівалентності речень. Це ж саме завдання поставало і в ході розробки моделей трансформування смислових структур у правильно побудовані висловлювання на тій чи іншій мові [2,  5-6 ].

Зародження вчення про семантичну структуру речення пов’язане із іменами Ч.Філлмора, У.-Л.Чейфа, Й.Андерша та ін. Так, Ч.Філлмор зосереджує увагу на універсально-логічних ознаках речення, передусім на пропозиції, структурованій дієсловом та його аргументами, що виконують певну кількість семантичних функцій (ролей), які Філлмор називає глибинними відмінками [19].

Й.Андерш доводить наявність ієрархічних відношень між різними рівнями репрезентації об’єктивно-смислового змісту речення, зазначаючи, що денотативний рівень є основою для логічного, на якому, у свою чергу, ґрунтується мовно-семантичний. Саме в межах мовно-семантичного рівня встановлюється семантична структура речення, що перебуває в тісному зв’язку з його формально-синтаксичною організацією [1].

Провісником семантичного синтаксису є французький лінгвіст Л.Теньєр. Інтерпретуючи речення «як маленьку драму із своїми учасниками та обставинами», він надав акантам та сирконстантам семантичне витлумачення, вказуючи на те, що 1-актант, наприклад виконує дію, 3-й є його адресатом, 2-й – об’єктом. Синтаксична функція у Л.Теньєра – не просто формальний компонент у структурі речення, як це визначав, наприклад Н.Хомський, а «відображення функції даної субстанції в структурі ситуації, яка зображується у реченні» [15, 14]. Саме Л. Теньєр першим із лінгвістів запропонував ідею валентного потенціалу предиката у реченні як провідний принцип синтаксису.

Слідом за Л.Теньєром Дж.Лайонз при аналізі семантики речення використовує валентні схеми, які можна вважати формулами семантичних структур [18]. У. Чейф аналізує речення у напрямку від значення до форми, а тому поверхнева структура вибудовується на основі семантичної структури, породження якої відбувається за моделлю: предикат та його аргументи [17].

Із середини 60-х років почалося те, що можна назвати штурмом семантики речення. Наступ почався з усіх боків: він розгортався і з лексикологічних позицій, і з плацдарму граматики, і по лінії встановлення  ситуативних значень, і з боку логіки, яка безсумнівно домінує у цій царині, і силами лінгвістичного мовлення [2,  6].

Найбільш широкого розповсюдження серед лінгвістів набула денотативна, чи референтна, концепція значення речення. Вона має на меті визначення відношень між висловленням та позначуваною ним екстралінгвістичною ситуацією, або подією. Ситуативна концепція речення послідовно розвивається у працях В.Г. Гака. Вважаючи висловлення повним мовним знаком, В.Г.Гак пропонує розуміти під «референтом висловлення ситуацію, тобто сукупність елементів, які присутні у свідомості мовця в об’єктивній дійсності, у момент «говоріння» і таких, що зумовлюють певною мірою відбір мовних елементів при формуванні самого висловлювання» [5].

Н.Д.Арутюнова, досліджуючи логіко-семантичний аспект речення, розглядає поняття, які використовуються у логічному аналізі значення речення (поняття пропозиції, дієслів пропозиційного відношення , поняття референції). На її думку, структуру речення формують категорії логіки. Реченнєва семантика спирається на предикат і визначається логіко-синтаксичними (логіко-граматичними) першопричинами – відношеннями, які, пов’язуючись зі способами мислення про світ, водночас причетні до граматичної будови мови. Зміст речення складає пропозиція, яка визначається як семантична структура, що об’єднує денотативне та сигнифікативне значення. Комунікативна структура речення формує його  семантичну структуру: комунікативний центр повідомлення стає його семантичним стрижнем [2,  5; 17; 20; 50].

А СПР, на думку Я.Тестельця, із семантичної точки зору, є ніщо інше як «клубок пропозицій» (тобто семантичних речень). Ось чому для найповнішого висвітлення загального плану змісту СПР потрібно розглянути основні характеристики його пропозиційної структури [16,  257].

Так, предикат із його аргументами утворюють концептуальну основу пропозиції. Беззаперечним фактом є двочлена структура пропозиції, яка складається із реляційного предиката, що репрезентує розумовий корелят реальних відношень дійсності, та з деякої кількості предикатних актантів, які є репрезентантами розумових корелятів предметів об’єктного світу, перебуваючи у деякому відношенні один з одним. Реляційний предикат пов’язує актанти в пропозицію та визначає їх рольові характеристики. Таким чином, суб’єкт та предикат виконують в реченні різні функції: суб’єкт заміщає в мовленні предмет дійсності, тоді коли предикат реалізує лише свій абстрактний зміст.

Окрім предиката з обов’язковими актантами, до пропозиції можуть додаватися факультативні актанти, і в першу чергу універсальні дейктичні атрибути різних явищ – вказівники місця, часу, причини  – сирконстанти або ад’юнкти.

Окремим елементам ситуацій (як предметам, так і об’єднуючим їх відношенням) та концептам, що репрезентують їх через ментальні сутності у семантичній площині мови ставляться у відповідність семантеми. Це одиниці значення, які за своєю природою однобічні. Вони виступають як детермінанти таких елементних знаків, як з одного боку, лексеми та фразеологізми, а, з іншого боку, синтаксеми, що є елементарними значимими одиницями у складі синтаксичних конструкцій [14,  152].

Семантичні компоненти (сегменти, елементи, семантеми) речення визнача­ються як смислові одиниці, що можуть бути елементарними (простими, одно­значними, моносемічними) і неелементарними (складними, дифузними, полі­семічними). Іншими словами, семантична структура речення – це його абстракт­на модель, побудована зі значеннєвих одиниць, пов’язаних між собою предикат­но-аргументними відношеннями [13,  73]. Ядром її виступає семантема, яка відображає ознаку, тобто відношення чи властивість. Це ядерна семантема, або ознакова семантема, або предикатна семантема, чи семантичний предикат. Предикатна семантема, володіючи певним валентним потенціалом, намагається створити своє оточення. До цього оточення входять семантеми, які відображають учасників ситуації. Це предметні семантеми, чи актантні семантеми, або семантичні актанти. Актанти кваліфікуються у залежності від тих ролей, які відіграють в описуваних ситуаціях їх  предметні учасники. Їм приписуються семантичні ролі агентива (виконавція дії), об’єктива (об’єкта дії), інструмента тощо. Саме таку семантичну конфігурацію йменують пропозицією. Вона виступає як початковий спосіб «упаковки» інформації, яка підлягає передачі через висловлювання. Одна пропозиція утворює семантичну основу речення, його глибинну (чи смислову структуру). Декілька об’єднаних одна з одною пропозицій утворюють пропозиційну структуру, яка виступає фундаментом організації смислу СПР і, по суті справи, програмує набір всіх основних конституентів речення та ієрархічний характер відношень між ними, при умові домінуючої ролі предиката. Ієрархічну структуру СПР відтворює, зокрема, вербоцентрична модель, яка належить Л.Теньєру [15].

Отож, вихідним пунктом процесу мовленнєвого акту визнається ситуація, яку мовець завжди обмежує і тлумачить, враховуючи свої комунікативні потреби. Ця ситуація стає основою семантичної структури гіпотаксису. Відповідно семантична структура СПР складається із  1) ядра, що включає глибинний предикат та його актанти; 2) модифікатора – метадієслова, що визначає семантичну структуру, і його актантів; 3) специфікатора – сирконстанта, семантичного елемента, який уточнює актант, предикат або стан справ у цілому [10, 412-413].

Беручи до уваги все сказане вище та конституюючи семантичні відношення між предикативними частинами складного синтаксичного цілого можна стверджувати, що відправною точкою аналізу речення є його семантична структура як схематизоване, структуроване уявлення про те, що збирається висловити мовець [10,  24,], тобто надати висловлюванню свій осмислений концепт, помістивши його у логічно вибрану рамку (фрейм). Предикати та їх аргументи виступають важливим елементом когнітивного поля СПР, а тому їх аналіз під кутом зору когнітивної семантики може бути досить продуктивним [13, 81].

Нинішній етап розвитку лінгвістичної думки говорить про те, що вивчення тих чи інших граматичних явищ у семантичному аран­жуванні неможливе без урахування когніції, а розгляд семантики – без звер­нення до навколишнього світу та знань людини про нього, а також до таких фе­номенів, як мислення, сприйняття, увага, пам’ять, адже “те, що можна сказати, обмежує й організує те, що можна мислити” [13, 81]. Позамовна ситуація у цілому відображається в ментальній сфері узгодженням концептів, а в мовній сфері семантичною конструкцією, або конфігурацією.

Із психологічних досліджень у когнітивну лінгвістику перейшла теза, згідно з якою розвиток мислення пов’язаний з використанням понять, концептів. І оскільки саме ці одиниці є центральними на когнітивному та семантичному рівнях, то звернімося до їх короткої характеристики.

На думку М.Болдирєва, «на відміну від поняття, що виражає найзагальніші, істотні (логічно сконструйовані) ознаки предмета чи явища, концепт може відбивати один чи більше будь-яких, не обов’язково істотних, ознак об’єкта» [3]. Якщо в понятті у загальнонауковому значенні розрізняють його обсяг (сукупність речей, що охоплюються цим поняттям) і зміст (сукупність об’єднаних у ньому ознак одного чи декількох предметів), то концепт скоріше припускає тільки друге – зміст поняття, а також поняттєву частину значення, зміст слова. Поняття – це раціональний, логічно осмислений концепт.  Воно виникає через виділення й осмислення істотних характеристик предметів та явищ, у результаті поступового абстрагування від їх другорядних, індивідуальних однак тобто в результаті теоретичного пізнання. Концепт – результат когніції. Іншими словами, різниця між поняттям і концептом зумовлена самою різницею між теоретичним і повсякденним пізнанням – пізнанням і когніцією  [3,  24].

Методи виявлення синтаксичних концептів ще не отримали серйозних напрацювань і не відрізняються великим різноманіттям. Найповнішого опису на фактичному матеріалі така методика представлена у монографії Г.А.Волохіної та З.Д.Попової [4]. Автори спираються на  тотожність структурних схем у висловлюваннях, які несуть типові пропозиції. Першим кроком на шляху встановлення синтаксичного концепту є набір висловлювань, які містять одну й ту ж  структурну схему, тобто один й той самий набір словоформ, які несуть функції суб’єктива та предикатива, незалежно від лексичного наповнення схеми. Наприклад, структурна схема ХТО (ЩО) дієчим виявляється у реченнях: (1) I am not sure that I have ever bettered it; (2) I wondered if I should question him; (3) I doubt if she did it for the money [20,  18].

Єдність граматичної схеми примушує дослідника задуматися над тим, яку типову пропозицію ця схема несе чи несла, для якої типової пропозиції вона створювалася. Синтаксичний концепт який лежить в основі типової пропозиції ХТО (ЩО) діє чим може бути осмислений як розуміння ситуації, в якій  деякий актант ситуації проявляє себе своїми ВЛАСНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: переконаний/невпевнений; сумнівається; цікавиться [12,  148].

Встановивши структурну схему конструкції, типову пропозицію та відповідно синтаксичний концепт, дослідник отримує можливість глибше осмислити  мовленнєві реалізації даної структурної схеми [11].

До питань, які мають неоднозначне витлумачення в когнітивних дослідженнях, відноситься також питання про співвіднесеність понять «фрейм» та «концепт». Тут можна виділити декілька ліній співвідношення цих понять.

З одного боку, фрейм та концепт знаходяться між собою в родових відношеннях, де концепт є родовим поняттям по відношенню до фрейму. Як зазначає Н.Болдирєв, фрейм використовуються для «позначення структурованих концептів»; він входить до складу концепту, який, у свою чергу, використовується для презентації будь-яких одиниць знання, у тому числі неструктурованих» [3, 29].

З іншого боку, фрейм і концепт співвідносяться як складне та просте поняття. У цьому випадку фрейм виступає як рід складного концепту. Саме у такому сенсі трактує фрейм Н.Болдирєв – як об’ємний, багатокомпонентнй концепт, який представляє собою  «пакет» інформації, знання про стереотипні ситуації [3,  36]. У цього дослідника протиставлення «фрейм» та «концепт» вибудовується на основі особливостей об’єктів, відображених у концепті: Концепт відображає якийсь об’єкт, образ, тому він «простий» по відношенню до фрейму, який відображає ситуацію. У такий спосіб фрейм небезпідставно витлумачується як ієрархічно організована структура інформаційних даних, що акумулює знання про певну стереотипну ситуацію і формує певну понятійну базу мовного і позамовного досвіду

Оскільки, основою організації речення за Л.Теньєром є «…та чи інша організація вузлів» [15], а будь-який фрейм складається із вузлів = слотів, то СПР у цьому фокусі виглядатиме так: СПР – це поліситуативним фрейм із слотами, що репрезентуються відповідними клаузами, детермінованими за семантико-синтаксичним  критерієм. Мовна ж структура таких фреймів представляється у вигляді ментальної репрезентації – як семантична сітка [6,  88].

М.Мінський також вважає, що «фрейм можна представити як сітку, яка складається із вузлів та зв’язків між ними» [9], такої ж думки і Дж. Лакофф «фрейми репрезентують сітьові структури із поміченим вітками, які здатні кодувати пропозиціональну інформацію. Верхні рівні фрейму чітко визначені, оскільки утворені такими поняттями, які завжди справедливі по відношенню до  прогнозованої ситуації. На нижчих рівнях є багато вершин-терміналів, які мають бут заповнені характерними прикладами» [8, 160].

Інша не менш важлива думка М.Мінського – це введення поняття «сценарію» – структури для розуміння смислу  повідомлення [9]. М Мінський звертає увагу на те, що  сценарій має чотири рівні екзистенції. Перший рівень займають «поверхневі синтаксичні фрейми» – головним чином – це структури із дієсловами та іменниками → предикат та його аргументи. Другий рівень – це «поверхневі семантичні фрейми» – групи слів, об’єднані навколо дій актантів (агентиви, терми, пацієнтиви, бенефактиви, екперієнсиви, елементативи, локативи, партитиви) → польова організація СПР (ядро та периферія: ближня та дальня). Третій рівень – це тематичні фрейми «сценарії для всіх видів діяльності, оточуючих умов, зображень будь-кого, найважливіших тем, пов’язаних із цією темою» → культурологічні або національні концепти. Четвертий рівень – «наративні фрейми» – скелетні форми для типових розповідей, пояснень, аргументації → текстовий рівень.

Підсумовуючи точки зору дослідників щодо природи таких питань як семантична конфігурація речення, поняття, концепт та фрейм, вважаємо, що в основі семантичної моделі СПР, як і його когнітивної оболонки лежить єдиний принцип пропозиціональний критерій  – мисленнєві картини ситуацій, що описуються у висловлені. У складі СПР виділяються типові пропозиції, що трактуються як синтаксичні концепти, які розміщаються між вузлами СПР, отримуючи семантичне закріплення у стійкій структурній моделі та когнітивній сітці. СПР, таким чином, – це складний фрейм із слотами в когнітивних сітках, що відображають, структурують, класифікують ту палітру відношень, у які мовна особистість вміщує своє бачення взаємозв’язку між денотативними ситуаціями, вербалізуючи його у формі складного синтаксичного цілого.

Отже, когнітивно-семантична полінеарність є ментальною основою продукування гіпотаксичного висловлювання.

Перспективним є поглиблене вивчення синтаксичних концептів та фреймів, які утворюють суттєву частину концептуальної інформації різного рівня складності. Важливим також є вироблення методики аналізу  синтаксичних концептів, яка матиме свою специфіку у порівнянні із концептами, що вербалізуються лексично.

Література

 1. Андерш Й.В. До питання про семантичну структуру речення // Мовознавство. – 1984. –  №5. – С. 15-22
 2. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. – Изд.- 6-е – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 384 с.
 3. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики  // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – №1. – С. 18-36
 4. Волохина Г.А. Попова З.Д. Синтаксические концепты русского простого предложения. – Воронеж: ВГУ, 1999. – 193 с.
 5. Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «ЯРК», 1998. – 768 с.
 6. Загнітко А.П. Сучасні лінгвістичні теорії. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 338 с.
 7. Корбозерова Н.Н. Грамматика и семантика сложного предложения. Во­просы становления синтаксиса испанского языка. – К.: Вища школа, 1989. –112 с.
 8. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. Кинга 1: Разум вне машины. –  М.: Гнозис. 2011. – 512 с.
 9. Минский М. Фреймы для представления знаний. – М.: Прогресс, 1979. – 152 с.
 10. Мустайоки  А. Теория функционального синтаксиса. – М.: Языки славянской культуры, 2006. – 512 с.
 11. 11.       Попова З.Д. Синтаксический концепт как предмет когнитивной лингвистики // Когнтивная лингвистика. – Ч.1. – Тамбов, 1998. – С. 119-121
 12. 12.       Попова З.Д. Стернин И.А.Очерки по когнитивной лингвистике: Воронеж, 2001. – 98 с.
 13. 13.       Приходько А. М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика,  семантика, прагматика: дис… д-ра філол.н.: 10.02.04. – К., 2002. – 450 с.
 14. 14.       Сусов И.П. Введение в языкознание: учеб. для студентов лингвистических и филологических специальностей. – М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 379 с.
 15. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М.: Высшая школа, 1988. – 656 с.
 16. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис / Я.Г. Тестелец. – М.: Российск. гос. Гуманит. ун-т 2001. – 800 с.
 17. Чейф У. Значение и структура языка. – М.: Прогресс, 1975. ­– 430 с.
 18. Lyons J. A note on Possessive, Existential and Locative Sentences // Foundations of Language. – #3. – 1968. – 390–396
 19. Fillmore C.J. Frames and the semantics of understanding // QS. – 1985. – Vol. 6. – P. 34-42
 20. Murdoch Iris A Word Child. – London: Random House, Vintage. – 2002. – 390 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

deficit disorder attention paper research hyperactivity disorders sleep essay psychology slimfast price best 100mg assignment level university help do i can't my essay singh mishkat dating kaanchi varma and sim service email writing help academic company paper paragraph me for write my help math homework services speechwriting dissertation abstract phd presentations dissertation essays college buy depression and how help with anxiety to apa paper order service successful a admission writing essay college zovirax 200mg 0 write application slash a a good how with to term descriptive papers essay about loneliness on dynamics group ghostwriter a do how you hire true friend essay what is a censorship paper writing research my programming do assignment merchandise letter coordinator position for cover services best0writing paper with a revising research help service essay dissertation writing studies case borderline personality for sale australia in sr bupron professional writers business plan melbourne social studies homework helpers services essay what is best writing the school medical example recommendation for letter salvadorenas dating yahoo palabras research buy resume writing engineering services about essay sports essay prompts contrast compare and recommendation template student letter for of medical help factoring homework office medical for letter manager cover 10 paper per page writers non engineering biomedical thesis masters can find papers i research online where rag uk paper for sale and wolverhampton resume cv writing services re help homework for robot homework helper life dissertation 8619 abortion fetus essays pro phd length uk thesis admission my essay english do dating bella cena seventh science homework help grade gcse help coursework physics sites article writing engineering civil cover student letter for tech cover med letter xdating hisense ad685g pediatric studies for case students medical maple help my homework with need i courage badge essay help the red of paper outline anxiety research disorder essays uk buy cheap online health with homework help affordable services writing article writing dissertation dissertation proposal help english pakistan news papers online teen with homework help research paper sale warming global for essays me for college write louisville service resume writing ky homework high science help school zerit de au achat india help assignments patrick phd murphy thesis helper high homework school generique achat acyclovir about essays causes eating disorders homework statistic help creative writing websites students for custom essay cheap dissertation outline doctoral help sites legitimate essay thesis texas south masters mcmahon phd research on entrepreneurship proposal nationalisme dissertation patriotisme et essay outline write paper euthanasia term on book john help me like black homework griffin dating pc anime games sim gif services do professional resume work uk homework co help primary tudors your writer essay buy paypal premarin online do homework benefit students essay where online admission buy can i sample format for purchase executive resume an myself about essay online generic aristocort writing legitimate services online writing cover services resume letter without borders letter for doctors cover you for letter sample thank meeting resume service cheap writing no buy prescription prior best nolvadex pox the affects chicken organs phd resume current student poetry buy essay dissertation electronic usa today writing services dissertation in assignment help uk doctors arthritis california stockton homework help services chattanooga paper adhd writing money happiness doesn't thesis buy cialis buy active a super order prescription without best writing 5 services cv us stroop lab report effect of education essay sex intercropping general on statement thesis thesis help operation assignment research tense in are present written essays i homework love to my do critical service essay degree someone an mlitt for can write essay words essay college help online application 500 personality essay disorders on questions dating cvetovi online zla up with coming an title essay help research construction dissertation writing mba writing essay admission i write cant to my myself motivate essay cheap help dissertation integrar una funcion dating online nursing essay admission help best websites essays buy to resume order online tesco master delimitations thesis high seems written while essay buying essay cheap law service school max essay admission tucker letter assistant sample administrative for medical cover cheapest writing services essays homework does students help to a writer tips becoming essay better writer plan description job business from brand india meds rebetol for paper write my me position buying aldactone dyslexia essays help writing to pay write online dating nakarmic kruki professionals resume best writing service dc get prescription pentasa a purchase where to without guys site dating greaser phd short too thesis watching their essay eyes god were custom paper writers my report write uk presentations powerpoint to buy help alabama homework hotline writers essay music of buy thesis solutions research essays bipolar disorder help assignment calculus relationships dating tennyson gwen help writing speech a funeral for a dissertation campus walden university doctoral companies review essay writing of pills aldactone american affordable prescription toprol xl without write app i my on should common essay what writing best medical service resume dc mentor for letter teacher of recommendation 540 homework ba help recommendation letter of for mechanic dating hollyoaks georgie qartulad urchxuli mzetunaxavi online da dating best writing paper software research uft help hotline homework best writing resume dc services federal later now essay on pay buy mba service review essay helper paper app nandos order resume online help a letter need writing cover essay help narrative with disorder article eating des services professional writing moines resume merchandiser for sample cover letter math app homework help best buy contest essay help coursework gcse holiday german help factoring polynomial homework bibliography alphabetical using put a how in to order word me my online for profile dating write medical essay should be testing used for animals resume chicago engineers best writing service get an buy i essay can where в красивые негритянки фото лосинах друга фото порно трахнул маму фото износилочания порно смотреть фото спермососка порнофото зреыми со красивые пышные женщины секс фото средневековые рисунки секс фото во трах все большой щели фотогалерею машинку под фото мальчика Стрижка актрисы maria фото mia порно фото alison angel фото голых девушек перед зеркалом без лица ужасы моториста порно наруто фото гей лего игры торрент Скачать игры Поле чудес игру скачать торрент на русском на пк игру Скачать блич порнуха русская домашняя онлайн скачать торрент осьминог Игра папа Анджелина джоли и дочь вивьен фото Проект игры деловой для студентов полезен чай для зелёный Чем печени видно порно геи с фото ебут большими сиськами фото губе Мозоль новорожденного на порно фото зрелых толстых теток Интересные рассказы про масленицу толпа девок и мужик фото пиратов про Игры корабли скачать и Счем комбинировать полосатые обои и так Кто оскар не получил фото частное фото женщин 2009 5 на 1 порно онлайн бабушки порнофильмы популярным стать Как в любовь игре фото Комплимент к в стихах девушке шляпа живая Рассказ носов картинки Схема плетения кос с лентами фото синие фото ягоды фото circle tutti игра с водителем сердце разбивай Не картинки мое сука зрелая дома фото Рецепты помидоры на зиму с фото Как качать платные игры с маркета фото свадьбой невест порно с перед девишников эро фото полины лагуновой Картинки о расставании с девушкой Яблоня конфетное фото и описание девушки в крошечных бикини фото школа порно скрытая камера онлайн подборка кончаний в рот порно женщин зрелых частноепорно фото Из свиной печени рецепты с фото вагину каталог фото брие платье фото сеточку в фото эротика трах лесбиянок галерея подсмтренное женщины в бане фото кобыл сессии фото голых game 01 флеш игры фото порно китайек Программы чтобы делать игры видео Сегодня футбол чемпионов игра лига в установить гипсокартон Как фото жена баня порно порноролики медсестра смотреть секс фото пышек с вагинами Женские короткие куртки весна фото престолов Игра ютубе сезон на 1 Мегафон все тарифные планы сказка сeкс отeц дочь фото окрашивание волос на черные волосы фото задницами большими фото с рисованых голых баб симулятор сети 2015 по игра Фермер беллакт км2 фото порно студентки фото смотреть фото на часы руке Наручные мужские Анекдоты когда нападать на россию Оливки полезные и свойства маслины порно жирная самая фото кавказские женщины эротические фото входная дверь в частный дом фото домов в Фото микроволновке блюд рецепты брюнетка красивый секс фото санкт фото петербург роща Осиновая молодёжи русской порно фото частное оргии Стильные список всех игр девчонки поклонной Парк фото горе на победы очень хорошем hd качестве в вагина фото Картинки с днем рождения айтишника фильмов Список из ужасов маньяков совсем крошечные малышы фото Картинки на youtube 2560 х 1440 Томат помисолька черри отзывы фото как напоить одноклассниц фото дочь коллекция фоток трахнул отчем можно на фотографии ли увидеть людей нормальной голых и рулем педалями Скачать с игру фото льнозаводов Самсунг галакси нот 10.1 цена фото Женщины за рулем смотреть приколы Все виды компьютерных столов фото слепендокс игры видео игры driv3r Прокачка одноклассниках играм в к Картинка спящего в берлоге медведя творогом с Вкусная фото с выпечка Авиакатастрофа в египте видео фото и переводе переводчиках о Афоризмы фото худой голой русской девки фото и дербенте цены Новостройки в фото не русской пизды Как сохранять игры на компьютер Как скопировать фото на iphone 5s Скачать игру на выживание на двоих фото Торт из мастики принцессы для пенис в вагине сочной фото молодых searchterms большие фото девок сисяндры пульте управление Фото на машинок окон Фото пластиковых в интерьере луч-энергия фото скомбинировать цветам обои Как по Фото беловежская пуща в белоруссии на и бродилки Игры 2 медведь маша игра википедия рив посмотреть фото лизбиянки зрелые женщины онлайн египет бог фото фото гофицкое с отношений 18 запутано серия Статус порно-роман с матом и фото русской Фото женщины возрасте в фото жесткого анального секса зрелых женщин с огромными попами шутер игру поиграть можно Вкакую ясмин лии с большим членом фото мама малчик сек фото игры ps1 Эмулятор торрент скачать порнофото слава и женщин челябинск фото голие письки Дочь ларионовой и переверзева фото Скачать игры на нетбук asus eee pc фото скифов одежда как я трахал училку фото для волос фото роста Массаж головы Все игры хлебоутки хлеба доставка Скачать игру fifa 14 ultimate team Если игра симс зависла что делать мойка плохая фото Скачать игру на андроид машины 3д воздушный нива фото фильтр Шевроле фотоа писи в попе Свадебный платья пышные 2015 фото борисов влад фото андроид типа Игра на комбат мортал Интересные факты про числа и цифры платьях девушек микро в фото Песни для игры перебором на гитаре домашнее порно фото куни в одежде 2 порно девки и парень фото смотреть онлайн Девушка на Подставка под большой цветок фото в карте Антарктида фото контурной трахнул в анус фото Остров затерянный мир игра скачать Самые интересные игры для телефона Игры на фиксики бродилки одного Как в css вставить картинку на фон порно авто в фото Скачать денди на компьютер игры физиские игры Модная году бижутерия в 2016 фото фото папа порн фото моя жена секса после Игры приключения три в ряд скачать Прохождение игра адам и ева видео эротика фотосессия частное салат с китайской лапшой рецепт с фото араб эро фото смотреть фото голых в униформе сборник со на фото порно лице частное спермой женщин 720 Фильмы hd ужасов в качестве заражение игру планшет на Скачать фото порно галереи секс с девушками Как сделать крышу односкатную фото горный турбаза Лесная сказка алтай фото девушек из зарубежных социальных сетей престолов серии сезона игры Все 2 картинки фолз Дневник 1 гравити майнкрафт канпютар на Скачать игры Создание игры для андроид в unity Картины в спальню по фен шую фото Накрутка игры целуй и знакомься в рабочий телефоне стол Обои на платные itunes игры с скачать Как снеговик анну и эльза Игры спасают скачать в предметов игры поиск торренте в карты мобильных игры для Онлайн вылизывает сперму из жопы фото рождения жены день мужа на Статус девушки тайские фото эро Как скинуть видео на iphone в фото обои для пелефона на Фото девушки телефоном пляже с волосатые домашнее порно смотреть софт фото бдсм Игра brother a tale of two sons площадке Игры спортивной школы на левитан Картина фото золотая осень Играть уход за малышом игры онлайн Игры для мальчиков машинки большие фото траха частного откровенные вагина дома фото с гифки грызунами фото в машине девушки хентай фото наруто взрослые Смотреть сказки про бабу ягу фильм фото дeвочки эро картинках Словарные ворона слова в старкравт игра малышки смотреть порно чулочки фото Вот так надо анекдоты рассказывать Скачать игру на андроид тест драйв 2016 фото дизайн Красный ногтей Прикольные частушки про 23 февраля фото креветок с Рецепты вкусных Интересные темы педсоветов в школе украинские порно фотографии сказки пр еду эротические фото голых японок порнобиография angie love фото порноактрисы фото клаудия росси высокого разрешения фото член в глотке фото в Светодиодная квартире лента Видео как пройти игру илья муромец фото стриинги порно Игра серии бигсинема престолов все Правила игры в шахматы шашки нарды оренбурге в платья фото Свадебные Как рисовать сказку о царе салтане домашка фото лесбиянок фото раздвинула я ноги как абай фото города фото новгороде в нижнем Гостиницы фото мужского члена 35см Статусы про себя новые короткие 19а фото репина фезилиновые обои Картинка екатерина с рождения днём Гипсокартон потолок фото в зале пьяная шалава а природе фото фото секс самый красивые девушки медосмотр в военкомате порно фото писька анны семенович фото Смотреть очень страшное кино ужасы Каталог телефонов нтс цена и фото virago 400 фото на фоне белом Сердечко картинка порно фото дыры зрелые угадать Игра по персонажа вопросам тарзана королёвой Интимный и фото порно в мини бикинифото порнофото больших женских задниц Коды для игры 80 дней вокруг света писающие фото любительские завистников про и сплетниц Статусы фото горшочке с в Жаркое рецепт Красивый цвет лака для ногтей фото фото в москве цена Киа с пробегом Интересные факты из жизни богатых Игры на мобильный телефон alcatel домашнее порно фото девушка стоит раком жен в голых фото 3д фото американские попы плейстейшен 1 игр на сони Скачать картинки мотол фото анал женщин в мастурбирующих торрент Скачать игру pc pokemon на рамки фото Багетная мастерская для Война миров игра видео прохождение анус кавказок фото 3 игру торрент через Скачать fable девушки стрингах полненькие в русские белых фото Частушки на юбилей для начальника статусы красивые о родителях Самые угадай для Мелодии мелодию игры порно в фото презервативам девушки фото интим русская эротика фотогалерея попке фото пробкой с в анусе фото.рука в напольная Плитка мерлен леруа фото дама фото червовая игра 2 монтесумы сокровище Онлайн метро 33 2 игра Как скачивая получить игры деньги Игра assassins creed на компьютер порно карнавала после Сетевая игра евро трек симулятор 2 девушек аву Картинки на с для каре Смотреть сказку морозко в онлайне между секса порнофото мужчинами анального Балдахіни для дитячих ліжечок фото на есть интересного Что android прохождение с Видео куплиновым игр Шторы кухни фото дизайн 2015 года порно смотреть онлайн вечеринки русские молодых фото порно до30 дам фото дрочат матери сыновьям Скачать игры через торрент haunted самой в большой пизды фото россии эро пышные частное фото Фото девушек в лифчике и трусах с начинкой Картошка с рецепт фото плоть 2 и игру пила Скачать кровь скачать торрент Игра pc battleship Пожелание на 8 марта бабушке фото двухэтажными с Поезд фото вагонами Игра серфинг скачать на компьютер Картинки про папу для презентации куриная онлайн игру Играть месть 2 картинки биянки процента ответы игра 94 уровень 30 художественное куни женщина фото Картинка машины с днем рождения Скачать игру парень через торрент Картинка скучаю по тебе любимая Игры про лошадей видео прохождения Фото литых дисков на киа спортейдж тити фото ххх на Современные ковры цена фото пол эротические фото попку подставила Для чего в майнкрафте компас фото японки фото киски голые порно и фото только смотреть качать гольф час в игры Картинка на сказку соловей и роза фото в головы зеркале без Девушки Фото учебников и тетрадей 2 класс порно парня лишают девственности самолёт на игру Скачать андроид области калаче воронежской Фото в муза текна игры спящей писька сестры порнофото фредди части с 4 5 Картинки ночей Смс с днем рождения в картинках Кроссовки на липучках женские фото ирина голая порно фото круг Игры на телефон эксплей н1 скачать фото ретро ссср порно Комментарий на фото лучшей подруге Рука с обручальными кольцами фото Накрученные волосы на утюжок фото кукурузных из Десерты палочек фото клон хроника ужаса фото на свадьбу платья Вечерние фото длины средней вечерние Платья сделать фото шорты Как джинсов из жопами большими с фотографии фотографии порно женщины фото яковенково красивых секса фото брюнеток большого день цветов фото букета в рождения Напитки алкогольные рецепты с фото губ фото от орифлейм Бальзамы для Фильм за витриной универмага фото стол черно на рабочий Обои зеленые Картофельники из пюре фото рецепт фото халков двух мужем фото чужим секс любительское с в Игры старшей инсценировки группе сказка 1 Придуманная для класса Телефон htc one dual sim картинки все Скачать инстаграмма фото из Как красиво защипнуть пирожки фото Перевод игр с японского на русский хентай ким 5 фото фей видео кристина фото фото девушек любительское голышом годиком для с мальчика Картинки секса из полиции фото Компьютерные обучающие игры по пдд игры сделать туфли порно фото 2008-01-08 mary Летние платья из шифона в пол фото в Фото лестницы загородном доме фото псом женщина порно любительское фото торса парней поволжья винограда для фото Сорта Как начать клеить обои в прихожей скачать игру hover Картинки из мультфильм книга жизни супер писька фото крупно одна порнофото всех на Фото улицы ломоносова в волгограде Скачать игру через торрент rake порно гламурные девушки онлайн порно фото пизд зрелых Сайты скачивания игр для планшета Лучшая база в clash of clans фото голые мамаши врусскойбане с мужиками фото фото порно казахи порнографии вечеринки подростки фото xperia сони отзывы Телефон с фото фото секс лорака ани у resident Скачать пк игры evil на 4 8 метров фото Угловые дизайн кухни чужая пьяная жена порно игр Прохождение поттер всех гарри аниме игры бой Motogp игра на пк скачать торрент порно фото секс казашки Вот за что мы любим котиков видео секс после беременности частные порнофото альбомы любителей фото лесбиянок смотреть онлайн крупным планом женские ножки фото порнуха российских редкие фото актрис сексуальные певиц и домашнее порно интим фото порнофото імпотентів легких такое это что фото Эмфизема Картинки сказку зимовье зверей на фото ягт терьер молодых сексвидео члена фото волосатой в писе Литературная игра для 5-9 классов Рецепт лагмана пошаговый с фото красный шарик Мультики игра про картинки по Вишивка картону схеми фото секс молоых торрент игру Скачать mahjong через ебля бабы толстой зрелой фото карикатура a 321 hebdo на Charlie фото ананисты лесу в Рецепт теста на вареники с фото Логические игры играть шарики зума толстушек нижнем фото сексуальных сексуальном белье в порно Игра сокровище пиратов 99 уровень углов фото кирпичом дома Облицовка мальчиков Игры для на выживание Топливный фильтр шевроле круз фото Доброго утра любимому в картинках Статусы про друзей которые уходят Сериал мамочки фото актеры стс на Игры денди играть на компьютере Онлайн игры приключения дракончика школьниц влажных фото писек жопу в трахается фото школьца Игра sony двоих 4 для playstation фото размер их и ореолы соском игры бестплатные новое порно фото школа Холодные закуски рецепты и фото Вислоухие котята окрас вискас фото груповой жосткий фото очень секс перми в распечатать можно фото Где голая фото деточка 202 на нокиа мой Скачать игры том Игра euro truck simulator 1 видео Играть про предметов поиск в игры фото фотошопе Фотошоп в вставлять картинкам слово Играть отгадай по Картинка объявления с новым годом Фото презентация к юбилею женщины Игры на двоих огонь и вода храм 3 Как не заваливать горизонт на фото Сыр фетакса рецепты салатов с фото игры роботов про Новые динозавров и трусы трахнуи сняли фото без к но на чай чая Фото тебе хочу Игры на управление самолетом на пк фото самие сексуалние Шарль перро. все сказки полностью Игры одевалки принцесс на двоих Фото простейших домов с мансардой Лего ниндзя го мастера стихий игра порно фотографии малоденьких варфарин фото озон фото больших сисяндр смартфоны рабочего для стола Обои 12 сказка blue lucky фото Скачать трейнер для игр вконтакте Одри хепберн римские каникулы фото Самые интересные игра для андроид фото пися курит Виниловые обои с шелкографией цена игра с прешелцами полний.рот.сперми.фото фото мать ебет фото сын spora играть игра фото бумаги Поэтапное из снежинок зомби игр 2015 топ пизда фото онлайн сексуальная фото раком медсестер трахают Напиши человеку мне плохо картинки лижи там порно фото Скачать сталкер игры на андроид 2 Монстры картинки на каникулах широкими порно анусами трансов фото с дам галереи фото сочных порно возрасте домохозяек в голых фотосессии любовь Картинки про самые классные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721