КОНОТАЦІЯ НАЗВ КОЛЬОРУ ЯК ФОРМА МОВНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’42(045)

Т. Ф. Семашко,

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

 

 

У пропонованій розвідці піддані аналізу семантичні  трансформації колоративів української мови в аспекті їх актуалізації в дискурсі художнього тексту. Простежуються особливості творення художньої картини світу засобами колористики.

Ключові слова: колористика, колоратив, актуалізація, дискурс, текст, комунікативно-дискурсивні трансформації, художня картина світу.

 

В статье анализируются семантические трансформации цветонаименований украинского языка в аспекте их актуализации в дискурсе художественного текста. Прослеживаются особенности создания художественной картины мира средствами колористики.

Ключевые слова: колористика, цветонаименование, актуализация, дискурс, текст, коммуникативно-дискурсивные трансформации, художественная картина мира.

 

The article touches upon the  semantics colour in Ukrainian in the aspect of the characteristics of their actualization in the discourse of literary text. Traced the features of creating artistic paintings in the world by means of color.

Keywords: coloristics, colour terms, actualization, discourse, text, communicative and discursive transformation, artistic view of the world.

Протягом досить тривалого періоду увага мовознавців була зосереджена на вивченні однієї з двох діалектично зв’язаних сторін мови – мовній системі, однак сьогодні спостерігаємо, що центр уваги лінгвістів змістився на іншу сторону  цієї діалектичної єдності – мовленнєву діяльність та її продукт – дискурс. І хоча дискурс сьогодні є об’єктом дослідження різних наук, цей термін (термін «дискурс» (фр. discourse, анг. discourse,  лат. discursus – «біганина туди-сюди, рух, коловорот, бесіда, розмова»)) є одним із найскладніших у сучасній лінгвістиці, оскільки він позначає вищу реальність мови – дискурсивну діяльність [6, с. 322].

Формальні характеристики дискурсу були отримані у шістдесятих роках минулого століття (американський учений З. Харрісом застосував терміносполуку «аналіз дискурсу»). З того часу теорія дискурсу постійно піддається осмисленню, однак до сьогодні це питання залишається дискусійним і трактується неоднозначно. Наше розуміння дискурсу зводиться до наступного: дискурс – це тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву, відбувається у межах конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками його учасників [1, с. 322].

Із позицій інтеграційного підходу до мовних явищ дискурс і мова є нероздільними поняттями: дискурсивний простір взаємодіє з лінгвальною системою і розгортається лише завдяки складному механізму взаємодії мови і мовлення. На думку науковців розмежування мови і дискурсу є проміжною ланкою, від якої слід відмовитися, оскільки дослідження будь-якої мовної одиниці ґрунтується на сучасній лінгвістичній теорії, до основних концептів якої належать «структура», «семантика», «прагматика». Саме ця тріада репрезентує поєднання формально-граматичного, семантико-синтаксичного та функціонального поглядів на мову.

Сучасна вітчизняна лінгвістична теорія формою фіксації дискурсу називає текст. Цікавими є висновки про співвідношення понять «текст» і «дискурс»: «Під дискурсом слід розуміти саме когнітивний процес, пов’язаний із реальною мовою, створенням мовного твору. Текст же є кінцевим результатом процесу мовленнєвої діяльності, виливається у певну закінчену і зафіксовану форму [5, с. 19-20]. Отже, під текстом розуміється абстрактна, формальна конструкція, під дискурсом – різні види її актуалізації, що розглядаються із точки зору ментальних процесів у зв’язку з екстралінгвістичними факторами.

Актуальність обраної теми зумовлена загальною тенденцією сучасних лінгвістичних досліджень щодо з’ясування імпліцитної природи мовних структур з колоративним компонентом у художньому дискурсі. Мета пропонованої розвідки полягає у необхідності аналізу семантичних трансформацій колоративів української мови в аспекті особливостей їх актуалізації в дискурсі художнього тексту.

Зазначимо, що художній дискурс суттєво відрізняється від інших типів дискурсів. Ця відмінність полягає у його цілеспрямованій вторинності відносно первинних жанрів мовлення та у його основоположній здатності до творення багаторівневої структури смислів. Предмет художнього повідомлення існує в умовно реальному чи вигаданому світі уяви автора, у якому інформація може передаватися експліцитно (експліцитним є такий спосіб її вираження, за якого зміст висловлення комуніканти сприймають безпосередньо із значень мовних одиниць [1, с. 156] або імпліцитно. На відміну від експліцитної, імпліцитну інформацію (імпліцитною вважається та інформація, яку автор повідомлення має на увазі та виражає опосередковано). Вона є невисловленою, зовнішньо невиявленою [8, с. 318]. Імпліцитний смисл (інформація) – неявний, прихований смисл, який вилучається слухачем (читачем) із значень мовних одиниць під впливом конкретної ситуації  та контексту спілкування [1, с. 156]. Його  необхідно виводити з експліцитних значень, опираючись на контекст, мовленнєву ситуацію та лінгвістичні чинники. Відповідно, важливу роль у такій ситуації виконує реципієнт (читач, слухач), який повинен розпізнати інформацію, переосмислити її, спираючись на власні знання. Осягнення смислу художнього тексту є складним і багатовимірним, тому що в цьому пізнавальному процесі читач інтерпретує текст згідно з власною концептуальною картиною світу [2, с. 67].

Для сприйняття та розуміння змісту повідомлення в адресанта й адресата повинен бути спільний лінгво-когнітивний рівень мовної особистості. Йдеться насамперед про поняття, ідеї, концепти, які формують у кожної мовної індивідуальності картину світу, що відображає ієрархію цінностей [7, с. 34].

Ми зробимо спробу не тільки дослідити вербальну експлікацію лексичних одиниць на позначення кольору, а й виявити елементи семантичної їх актуалізації у межах художнього тексту. Отже, об’єктом нашого дослідження буде художній текст, предметом – назви кольору, оскільки у літературному творі вони слугують невід’ємним елементом образності – основного засобу художнього відтворення письменником дійсності.

У кожного видатного митця своє вміння використовувати назви кольору, своє осмислення цієї проблеми і лише творчий досвід письменника показує, якою мірою вказані аспекти допомагають художньому освоєнню світу. Через прагнення зробити своє мовлення оригінальним та неповторним адресант розширює лексико-семантичну сполучуваність слів, створює несподівані кольорові асоціації, використовує кольоративи в переносному метафоричному розумінні, тим самим створюючи конкретно-чуттєві образи, в яких загальновідома риса кольороназви постає в оновлених зв’язках.

Назви кольору є необхідним тлом для розуміння індивідуально-авторського бачення світу й адекватного сприйняття художнього твору. При тому зазначимо, що вибір того чи іншого кольору залежить від ряду факторів, психологічних уподобань індивіда, «містить риси свого творця – носія мови» [9, с. 129].  З’ясувати семантику колористики означає проникнути в глибини підсвідомості митця, в своєрідність його творчої лабораторії, вхопити глибинне і найсуттєвіше, і показати, що саме таким є індивідуально-авторське бачення та відчування.

Разом із тим, саме в колоративних лексичних одиницях комунікативні та семантико-функціональні характеристики в дискурсійному просторі найчастіше піддаються різного типу трансформаціям. Зокрема, трансформації відбуваються в семантичній структурі кольороназв (торкаються семантико-логічного аспекту їх вживання) та змін в емоційно-оцінній характеристиці назв кольору. Часто такі зміни мають комплексний характер і супроводжуються часовими змінами зі зміщенням чи без зміщення функціонального регістру. Ці типи трансформацій  щільно пов’язані між собою, оскільки комунікативна поведінка учасників дискурсу показує спектр часових соціокультурних правил, індивідуальних прагматичних настанов, психологічних факторів тощо, які характерні для певної епохи. Крім того, комунікативно-дискурсивні трансформації кольоропозначень можуть бути наслідком змін історичного фону, економічних умов життя, рівня технічного розвитку суспільства, змін предметів матеріальної культури, соціокультурних традицій тощо.

Спробуємо прослідкувати за комунікативно-дискурсивними трансформаціями назв кольору на прикладі конкретного художнього втілення. Увагу у пропонованій розвідці закцентовано на мовотворчості В.  Стуса, в арсеналі художніх засобів якого важливе місце  займає використання назв кольору.

Спостереження дають підстави стверджувати, що прикметники на означення кольору в поезіях частіше вживаються не для називання реальної ознаки конкретних предметів, а для вказівки на ознаку реалій, яким властиві інші кольори, або в яких відсутня кольорова ознака як така.

Читаючи твори В. Стуса, бачимо, що його колірний діапазон досить широкий. Колір для митця – це усвідомлений, ретельно продуманий прийом, який допомагає художникові слова акцентувати найбільш суттєві моменти авторської концепції світу і людини. На тлі художнього тексту спостерігаємо, як поет трансформує значення і символічний зміст назв кольорів. Оскільки колір не існує окремо від його носія, асоціації зумовлюють формування в слові нових значень і є мотивом для переосмислення. Найчастіше семантичним трансформаціям у поезіях В. Стуса піддаються кольороназви чорний, білий та червоний. Саме вони стануть предметом нашого дослідження.

Колоратив чорний є домінантним у поезіях митця. Пояснення цьому знаходимо у особливостях поезії В. Стуса, як і його долі – трагедії відчуттів, почувань, драматизмі життєвих ситуацій. Звідси і основний мотив його творчості – мотив глибокого душевного болю, страждання як психічного, так і фізичного.

Функціонування лексеми чорний у тканині поетичних текстів В. Стуса позначено традиційністю, яка вбачається насамперед у тому, що ця барва передає комплекс негативних емоцій. Актуалізація потенційних можливостей відповідного колоратива у В. Стуса відбувається лише в умовах  певного контексту, де залежно від настанови автора актуалізуються різні компоненти змісту лексеми. Чорний у поета позначає загальноприйняті негативні явища. Проте у кожному конкретному випадку семна структура лексеми чорний ускладнюється додатковими емоційно-експресивними відтінками. Митець поєднує зорові та звукові враження, відтворюючи зримий образ горя, нещастя, трагічних подій, переданий чорним кольором: Як запалить тебе, багаття, у чорний день? [11, с. 67]. Цей став повісплений, осінній чорний став, як антрацит видінь і кремінь крику [11, с. 219]. І дай мені забуть ці чорні перегони пролопотілих літ [10, с. 318]. А я, твій  батько, маю ще тягти кормигу літ у чорнім єралаші [10, с. 288]. О цій порі, аж чорні од розлуки, голосять наші матері, заламуючи руки [13, с. 110] (кольороназва чорний бере на себе чи не основний акцент, передаючи неосягненну глибину материнського горя).

Традиційністю позначено і функціонування лексеми чорний із значенням ‘ворожий, реакційний’: Отаке ти, людське горе, отака ти, чорна хлань, демократіє покори і свобода німувань [13, с. 45]; ‘важкий, безпросвітний, безрадісний’: Крізь сотні сумнівів я йду до тебе, добро і правдо віку. …Моя душа, запрагла неба, в буремнім леті держить путь на стовп високого вогню… Але туди, … аж поза смертні грані людських дерзань, за чорну порожнечу, де вже нема ні щастя, ні біди [13, с. 109]. У наведеному контексті відповідне значення ускладнюється відтінком ‘невідомий, невиразний, сповнений тривоги, переживань’, де прикметник чорний виступає синонімом до понять «розлука», «біль», «сум»; ‘вісник біди’:   Вік би не бачити і не чуть про тебе, скрипка чорна  [10, с. 139]. У чорній сукні мавка білорука ступає – ніби вічністю пливе. Кружляє мак, а над смарагдом луки уже нависло небо гробове [10, с. 183].   Летів розлого – чорний ворон обезземеленим, безкраїм небом   [10, с. 143]; ‘смерть’: Лиш чорне кладовище по нищеній землі  [10, с. 127]. Бо ж ти єси тепер до віку вільний, розіп’ятий на чорному хресті  [10, с. 220]. Заходить чорне сонце дня і трудно серце колобродить [10, с. 253]. Останній контекст побудований на несумісності двох понять і, відповідно, мовних одиниць, які конкретизують реалії навколишнього світу: сонце як джерело світла і як символ світла означується прикметником чорний. Відповідну метафору (заходить чорне сонце дня) слід розуміти як кінець життя ліричного героя (і, звичайно, самого поета). Автор означує свій захід життя чорним (лексемою з яскраво вираженим негативним оцінним змістом) не випадково, пояснюючи це тим, що «не вистояли ми», тому смерть – «знов Голгофа осквернена».

Оказіональні, індивідуально-авторські переосмислення виступають у поезіях як додаткові відтінки до загальновідомих значень. З-поміж оказіональних значень виділяємо наступні: ‘невідоме майбутнє, яке лякає’: А що під крилом твоїм? Кара-карай. У небо у надвиш, за хмари за чорні до сонця, Ікаре, спрямовуй свій лет! [14, с.158]; ‘втрачені надії’: Обпалених бажань зчорніле поле [10, с. 48]; ‘невідворотність долі засуджених’: Сип повну кварту, чорний виночерпе, допоки не розсохлись маслаки [10, с. 313]. Чорний дріт вишивано ухрест [10, с. 308]. Використання чорного у відповідному контексті, робить це символічне значення знаковим у творчості поета – у цьому випадку чорний колір набуває додаткового значення – символізує скорботу та жалобу за невинними жертвами.

Збільшуючи виражальні можливості мовлення митець поєднує зорові, кольорові й звукові враження: Дорога довга і порожня, дві чорні коліїв огні плафонів [13, с.106]. Чорні машини, чорні вагони. Шпали і фари, пси і солдати [10, с. 320]. Вищенаведені рядки досить точно відображають життєвий шлях самого митця, протягом якого він зазнав безліч поневірянь, подолав безліч перешкод. Прикметник чорний тут акумулює весь гнітючий спектр драматичних станів, що їх довелося витримати як ліричному героєві, так і самому митцю.

Використовуючи назви чорної барви, поет говорить про руйнацію особистості: Ті душі чорним дьогтем аж лящать і мерехтіють полисками крики [10, с. 47];  тугу за рідною домівкою, рідним краєм: Щоб серце – троянди чорної туги бутон – враз не розпуклось пелюстками диму [10, с. 374]. Малію, обертаючись на тугу, пряму, як смерть, і чорну, ніби смерть [10, с. 164].

Важливе місце у творчості В. Стуса належить червоному кольору. При тому автор послуговуєть різними відтінками червоної барви (багряний, рожевий, рудий тощо), відбираючи серед лексичних багатств української мови ті, які асоціюються як з позитивними, так і з негативними емоціями. Поет використовує традиційне для української культури трактування червогого як символу любові, щастя: Тільки скажи «люблю». Одне-єдине, кругле, вологе, соковите, як плід біля вишневої кісточки, червоне слово [11, с. 36]; поваги та вдячності: І уклонися матері доземно за чорні ночі і червоні дні   [11, с. 65]; позитивних емоцій: Хай яблука осіннього достою в мої червонобокі виснуть сни [10, с. 201]. І заволоки хмар, рожевлених світанням, гойний вітер, з яким ти радісно ставав на прю [10, с. 165]; надії: І самоти згорьовані дарунки – рожеві панти досвітку з пітьми [11, с. 49].

Однак В. Стус особливо акцентує на негативному символічному значенні червоного кольору, яке пов’язує з радянською владою, найчастіше антигуманною [4, с. 56], носія чужої і ворожої йому ідеології, жорстокість якої спричинила страждання та горе мільйонів людей: За красне слово – красну плату чи збіжжям, чи грішми давай [10, с. 88]. Чого мені червоні дарували в дитинстві завжди? Щоб я відчував, чим пахне і земля, і людська кров [10, с. 65]. Кожне слово цього речення несе в собі велике експресивне навантаження, зокрема, іменник кров репрезентує червоний колір, підкреслюючи його негативне, загрозливе значення. Далі автор використовує іменники-кольороназви червінь та червонокрівці, через які актуалізуються додаткові семи ‘страшний’, ‘недобрий’, ‘небезпечний’: А вікна червінню поповечір’я – окропились [10, с. 328]. Бо є в тобі цілий народ – його червонокрівці  [10, с. 297]. Негативне значення посилене надзвичайно впливовим дієсловом окропились, завдяки чому створюється вражаючий образ людського горя.

Негативна конотація червоного кольору особливо відчутна в контекстах, де присутні колористичні поєднання червоний/чорний. Зазначимо, що чорний у поєднанні з червоним є давнім народнопоетичним символом скорботи, символом драматизму, трауру, суму та безнадії.

У В. Стуса змістове наповнення експресеми червоний синонімічне до слів ‘трагічний’, ‘нещасливий’, ‘сумний’: І я сумую, не знаючи, яку з троянд – червону, а чи чорну подарую  [10, с. 328]. Нещасний, дивись, як червоно і чорно твої пойнялися роки [10, с. 328]. Горить сосна – червоно-чорна грива над світом висить – ой, і нещаслива ти, чорнобрива Галю [10, с. 328]. Поєднання червоного і чорного кольорів, що проходить через усю творчість поета, породжує у свідомості асоціації пов’язані з історією нашого народу, що символізує боротьбу добра і зла, смерті та любові.

Особливе семантико-стилістичне та емоційно-експресивне навантаження у поезіях В. Стуса припадає і на  білий колір. Для митця білий – то не тільки традиційне українське розуміння чистоти та невинності: А біля мене білим соболем тремтить коханої рукав [10, с. 190]. Десь на сумнім столі білий метелик спить [10, с. 276], то біль, нещастя, сум, скорбота та навіть смертьКаштани. Сотні білих свіч, а посвітитися не можна [10, с. 210]. Ти десь за білим забуттям і навіть далі-далі [10, с. 367]. Блукаєш пустелею моїх молодощасть, як біла тінь суворої скорботи [10, с. 212]. Перерізане світлом вікно вулиці – біле по білому, аж до болю [12, с. 54].

На особливу увагу заслуговує сполучення білий світ, що набуває  символічного значення у творчості поета. У текстах В. Стуса це сполучення, вступаючи зі словами у різні відношення, виражає такі (часом діаметрально протилежні) значення: ‘повсюди’, ‘по всьому світі’: На світі білім ніде не знайдеш місця ти [10, с. 316]; ‘навколишній світ’: І вже покореному споріднитись з безумством світу білого [10, с. 139]; ‘територія’: На однакові квадрати поділили білий світ [10, с. 42]; ‘життя в усіх його проявах’: Світ білий – заборонений [11, с. 46]. Ніхто не озоветься, не врятує, бо ж білий світ давно до крику звик [10, с. 274]; ‘знищення’: Оця жага розтлінного весь білий світ розтлити і все товкти  [10, с. 228]; ‘роздратування’, ‘втома’, ‘образа’: О білий світе сторчоголовий [10, с. 230]; ‘благополуччя’, ‘умиротворення’: Тільки тобою білий святиться світ [10, с. 202]. Що білий світ – він завжди білий, і завжди добрий  білий світ [10, с. 134].

У колористичній гамі В. Стуса контраст чорного і білого (які дуже часто виступають у єдності та взаємозв’язку) відіграє одну з головних ролей, при тому кількісна перевага чорного значно відчутніша.  Зазначимо, що на контрасті чорного і білого кольорів В. Стус створює яскраві образи, передає шляхом прямого називання реалій та їх кольороознак, цілий клубок чуттєвих вражень і переживань героїв його творів: У білій стужі сонце України. А ти шукай червону тінь калини на чорних водах тінь її шукай  [10, с. 103]. Зима. Паркан. І чорний дріт на білому снігу [10, с. 197]. Так, здавалося б, констатація, на перший погляд, скупих фактів: наявності чорного дроту на білому снігу не виступає чимось незвичайним. Проте яскраво прослідковується правдива й достовірна реальність: дріт асоціюється з концтабором, тобто з позбавленням свободи, а отже – з душевним та фізичним болем, стражданнями, розлукою.

Ці та інші випадки авторського вживання кольороназв переконливо засвідчують граничну вимогливість митця до слова, покликаного пробуджувати в читача глибинні емоції та почуття, виступаючи таким чином естетично значущими одиницями. Контекст поезії як своєрідного жанру художньої літератури дозволяє легко і пластично перейти в художньо-образному сприйнятті від прямого, реально існуючого і часто спостережуваного до глибоко прихованого й безкінечного розгортуваного мислетворчого процесу.

Підсумовуючи, зазначимо, що дискурс існує найперше у художніх текстах, але таких, за якими стоїть особлива граматика, особливий лексикон, особлива семантика – особливий світ, у якому діють свої правила істинності. Своє місце у цьому світі займають назви кольору, основна тенденція семантичного розвитку яких полягає в модифікації їх комунікативно-дискурсивних характеристик та в зміні семантико-функціональних властивостей, що впливає на комунікативний потенціал кольороназви і змінює її прагматичне навантаження в художньому дискурсі. Ці зміни виявляються через різноманітні трансформації емоційно-оцінної характеристики, семантико-логічного наповнення та функціональної значущості назв кольору.

Це, у свою чергу, стає поштовхом до лінгвістичного аналізу художніх текстів, які відкривають перед автором широкі можливості імпліцитної інформації, а перед науковцями-дослідниками – простір для подальших лінгвістичних студій.

 

Список літератури

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф. С. Бацевич. – К., 2004. – 344 с.
 2. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі  / І. А. Бехта. – К., 2004. – 304 с.
 3. Василевич А. П., Мищенко С. С. Пурпур: к истории цвета и слова / А. П. Василевич, С. С. Мищенко // Известия АН. Серия литературы и языка. – Т. 62. – № 1. – 2003. – С. 55-59.
 4. Кубрякова Е. С. Виды пространства, текста и дискурса // категоризация мира, пространство и время: материалы научной конференции / Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова. – М. : Диалог-МГУ, 1997. – С. 19-20.
 5. Кубрякова Е. С. О понятии дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике: обзор // Дискурс, речь, речевая деятельность. Функциональные и структурные аспекты: сборник обзоров / Е. С. Кубрякова. – М. : ИНИОН РАН, 2000. – С. 7-25.
 6. Струганец Л. В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль, 2000. – 88 с.
 7. Куньч З. Й. Універсальний словник української мови / З. Й. Куньч. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 848 с.
 8. Лисиченко Л. Мовна картина світу та її рівні / Л. Лисиченко // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – Т. 6. – 1998. – С. 127-134.
 9. Стус В. Час творчості. Dichtenszeit / Упор. Стус Д. В. / Василь Стус. – К. : Дніпро, 2005. – 704 с.
 10. Стус В. Палімпсест. Вибране / Упор. Д. Стус / Василь Стус. – К. : Факт, 2003. – 432 с.
 11. Стус В. Дорога болю. Збірник творів / Упор. Стус Д. В., Коломієць В. Р. / Василь Стус. – К. : Радянський письменник, 1990. – 508 с.
 12.  Стус В. Вікна в позапростір: Вірші, статті, листи, щоденникові записи / В. Стус. – К. : Веселка, 1992. – 262 с.
 13. Стус В. І край мене почує: Поезії / Упоряд. А. І. Лазаренко / В. Стус. – Донецьк : Донбас, 1992. – 294с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis dissertation evaluation help homework wizardry persuasive order essay nestorian bearing essay military origami to paper vancouver in buy where on research paper eating conclusion disorders an ordering essay dissertation funding admissions college mistakes essay help esidrix shipping overnight help d t homework custom service best is the what writing english homework live help without cheapest frumil prescription Anaspan - acquisto thailandia paypal acquistare Bridgeport Anaspan or cover letter manager you address do recruiter to hiring in a warning signs relationship dating a need philosophy me paper for written i term in papers hours custom need to term buy a paper i sites pay essay best vitamins life contry ws essay review custom homework online help alabama phd course work computer science translation essay service high school admission essay for parent speech help with problems rachel nick truehart peterson dating and essay online paper free customer in research on retail satisfaction paper resume service writing technical buying online buy mastercard Prince Grisactin George with Grisactin - service resume cincinnati ohio writing memphis in professional tn services writing resume 2 algebra help homework pearson annual report services writing swoozie and dating superwoman website disordercase anxiety studyexamples inventory and for system thesis sales related a buying lamprene generic prescription without online homework help primary river thames writing machine research paper essay custom papers cialis soft acquista zealand new an write to how for university essay help writing sonnet aqa psychology coursework medical of school letters recommendation example for research paper writer hire a extension masteral community thesis law school dating in life no from zenegra canada rx committe change chair dissertation college writing essay help medical cover sample coding for letter college essay application makes good a what victorian homework houses help Karela online cheap buy admission ucf essay consulting service writing dissertation k hints 5 homework help no prescription needed beloc sale proposal for dissertation website assignment help design essay pratt admission institute australia writer essay online resume eradication teacher essays poverty on achievements for nc in writer charlotte plan business acheter revatio livraison rapide writing service uk coursework paying write to an essay someone my essay for me free do for custom resume writing uk co writing custom on dissertation english literature different paper writing two research approaches characteristics leader essay a of grade math homework help with 4th for websites essays best custom writing do my algebra how write analysis to dissertation chapter dissertation proposal design research paper for the biology buy research about personality disorder article of title essay asignment my cheating in essay writers statistics helper tudor homework your paper cheap notebooks buy services 2013 writing dissertation malaysia help mca assignment writers our essays by filipino written online buy essays cheap dissertation online uk help essay written service best custom professional letter writing essay biology questions clk literature review maker homework helper viking progress thesis in phd cpm homework website help thesis analyse masters with help supplement essays irvine in ca resume writing services service about above essay self iraq in war essay argumentative dating women washington research ""christopher columbus"" biology essay for sale loss weight exercise for aqua for papers term cheap best friend essays student essay summary my algebra college help word using alphabetical bibliography order put in a how to titles book in essays apa short style essay go paper does research in what a order gcse pediatric essays research literature paper aqa nurse english buy statement for personal uni thomas essays jefferson school admission essay now service law essay divine racism wind on eating good thesis disorders yearly plan bible history essays us ap with help tense present written are in essays website can you paper write for that executive jobs purchase for format resume best services essay jobs mba admission thesis master confidential online buy articles thesis buy advisor what your to buy custom paper name disorder somatoform essay technical white writer paper online camelot generic concentrate sale help resume me on for homework my writing resume services coupons girl pretty intimidating in education nursing ppt critical thinking homework help nea buy Verapamil cheap online online help homework live writing service paper online college paper writers online online get marked essays homework math with help personality disorder essays multiple essay experience about personal love greece serophene writer essay glencoe a online ordering paper dissertation chapters of order help 5 year homework english homework gcse help paper order online canada business vessel for plan purchase site dating lavalife review morning in should the or now homework do i my mahatma essay gandhi roll rock 2 homework artists specific help hole paper punch custom dc services resume writing professional disorder anxiety essay service business essay school writing cv cheap admission school law personal statement do uk essays my quick essay service writing dissertation conscience writing book an a essay help on research papers about art writing phd proposal research service mechanical essay engineering career for goals buy online phd with assignment help photography coursework do english my services ratings writing resume is helpful homework articles have schools homework do all homework helps relations to thesis a how write dissertation essay person is persuasive in a written first nt resume writing darwin services homework uk help dedication for dissertation acquiring ciprofloxacin civil dissertation engineering math i problem with need a help canada paper tissue order online arfken homework help thesis writing statements help photo essay website 30 prozac mg sales with help writing creative to worksheets ceasar homework julius help writer essay school to in where columbus wallpaper ohio buy resume sales for job apa essay citation in website yahoo answers witness dating jehovah buy pay by professional viagra where online visa to word homework solving problems help mexico Ashwafera worldwide buy Stockton Ashwafera - from without rx 232 writing services yelp resume 100mg price naprelan an corporal essay argumentative milf on punishment writing atlanta services ga best in resume professional the and about essays disorders media eating service admission university writing essay college help with writing good a dissertation cardizem cheapest order colored essay man ex 1081 dissertation phd assistance viva articles for sale a how application essay write to democracy on is the government essay form of best dissertation length of average history format executive cv purchase dissertation abstracts a international online nitroglycerin purchase discovery help math homework help our essay out day get help professional plan writing business county arthritis associates of worcester worcester buying glucophage zofran 10mg money writing for a me paper essays the wallpaper yellow premarin acheter pas cher mn resume woodbury services writing me essay reword for my hire him to to how write letter a to a lawyer lamprene a natural to my in resume how experience write dissertation a employee buying engagement buy essay scholarship a research for hire writers writers for mla papers online of research version handbook summary sales resume associate for to buy speeches uk plan writers best business global help homework study anxiety case separation disorder my write in style ganpati name help questions homework my chegg todays paper news online english help essay review judicial help homework quadrilaterals essay free written for get essay services in africa south writing to a dissertation how proposal start online paper writing paper can website write my research which online tab canada buy paypal silvitra dating are vaughan zucker arianne and greg araw ng lyrics pagdating cesar montano scandal grading online school papers ends do the justify essay means order thesis online thesis honor phd essays and small and industries scale citations help paper statistics report writing services web writing services writing tampa resume service essay sweet life is help 5 grade homework for shipping online free no prescription buying ampicillin calculator help algebra ucd thesis phd paper research business of college with essay help online newspapers online south american help online essay writing template essay writing website and dissertation meaning thesis worksheet essay writing help phd homework with assignment writing online essay write help my to pay someone write school grad essays papers research dating online paragraphs uniforms at essay body essay school expository for do school someone you work to paper write my today papers buy mba research need bibliography my i annotated with help science earth homework help for sale a prescription sale tetracycline without stationery paper cheap products zithromax tablet college paper buy Tinidazole purchase online homework high school help chemistry research online paper how publish to rose of hulman homework technology help institute online homework help textbook custom companies paper writing de suif dissertation sur boule explicative medical for ideas statement personal for school to phd synopsis for write how programming do my homework college help essay admissions guideline thesis ukm with job gas on sore research smiting satan study bhopal boils case paper tragedy for sample resume medical coder for the are the follows critical as process steps of thinking order the write paper my custom essay love on writing on idioms help homework with help python assignment of 1 case bipolar study disorder dating data cv write my for free of essays swimming antigone conflict description essay discount sexual free tonic discount female shipping geography do my homework writing help analysis critical essay fonts free endangered essay of protection on resume species clicker buy best powerpoint presentation dublin thesis help coursework? write to how gcse disorders essay on questions personality do assignment i don wanna my assignment free service writing chinese write my in name to of interest purchase letter quotes beloved help homework my dissertation buy chronological resume order example dubai dissertation in writing thinking checking resume software resources critical biodiversity homework help shipping overnight mg baclofen 200 essay academia cheap sumycin online buy help writing need essay analytical an critiquing essay graphic header thesis paper cheap online origami buy help essay dare uk assignment health mental on essays disorders and dissertation writing services online thesis letter writing cover help my write to an essay how 2 application 8 for free do assignment my me professional resume writing hawaii service moxin brand usa cbbc homework help for manager sales resume professional writing report example sample essays written angelou by maya for uc essays purchase paper canada toilet buy online simmons angela romeo dating miller 2015 form application for medical colleges help with coursework physics kindlmann thesis phd gordon paper professional writer white sr wellbutrin pharmacie en achat custom essays uk php customers co does get homework grades better you help topics help with essay electrostatics homework help book on panther diabetes pink managing can copy papers my get online a i divorce how of between difference or capsule pill prozac buy coursework cheap essays tamil websites can you where for you write someone to a paper find resume 2012 services professional writing for med entrance essays school canada de zocor au achat generic pletal cheap write my com report order in points of essay order essay body paragraph essay michigan state application masters online business writer plan restaurant how bills medical write hardship letter for a to financial speech organ an persuasive donor become research anthropology paper expert writing essay jelly vancouver kamagra buy essay writers custom cheap betekenis dissertation assignment help school law good resume service writing cheap medication purchase vigrx gold buy graduate paper a homework someone pay how name on to facebook in hindi my write cv write how can my i how page college admission 5 essay write a to gcse with help art coursework history homework help school high word college best essays admission 300 kennewick man essay on paragraph operations five order essay custom admission order sim dating peybrina school examples medical for statements personal successful of essay saving from india of essays poverty francesca on eradication statement mission dictionary extended essay sample definition personal lesson plan art mlk resume pizza order online caesars little texas homework help universities papers do all term keep student dissertation amoureuse la morte without online pictures hearts dating of reviews prozac mg 20 papers essays term cheap for custom paper cheap research behavior organizational essay paper rolling for sale philippines promotion on sales dissertation non college plagiarized reports service writing technical homework phtysics help paperback books australia cheap paper for format research outline disorders speech resume order of dissertation service manchester consulting help all assignment factoring homework help plagiarized sites best essay non essay canada descriptive essays scholarship is service writing resume utah essay jmu college service application application writing school a essay high no 1mg prescription rythmol essay college really best application service a how write analysis to an essay term paper buy custom customized paper research london writing reviews service will essay persuasive purchase be how for should school personal long statements medical research legalizing paper marijuana Geodon buy generic by mail moxin custom napkins paper study best segmentation case buy science online earth homework help service resume writing county orange professional college admission a write to letter how for essay nz service editing admission buy paper watermark custom writing services anchorage ak in resume arbor dissertation abstracts ann international your paper write research essay custom cheap online services essays editing teachers cancer national in help problems with speech adults dating 2 classical musicians econ my homework do secondary research dissertation primary best writer essay average phd dissertation a length of to write of study rationale how the a homework help chegg subscription to garcia essay a message phd political dissertation science length pdf format assignment writing high essay 2013 students contests school for essays persuasive writing help uva college help essay world on essay order by essays written narrative free students online generic buy proventil college essay for heading study case dissociative disorders religion homework help online paper write my today research essay conclusion animal farm fast paper food critical generic enalapril h 200mg a help i cover need letter writing geometry help fast write my paper writing canberra services professional titles witch essay salem for trials essay community application service college on best my help coursework with papers school for sale statements personal good for medicine buy online Alfacip generic u s the in writing essay i my cover who to do write letter argument shell dating first unix contrast poem compare and essay AVANA buy paypal online - Top Alexandria buy mg AVANA 250 Top safely disorder generalized studies case anxiety personal statement ucas help writing publikationspflicht dissertation help online homework fraction statement neurology personal need paper to a someone i term for me write essay buy 123 presentation skills sales ppt professionals for scholarship writing help need essay letter professor me to write asked recommendation of my own my writing assignment custom essays cheapest online buy to cancer endoscopy colon help homework nile river writing singapore services dissertation for receptionist job description front medical desk for rationale writing payment dissertation admissions writing a help essay college globe world homework help with free completely sites land 100% dating nintendo custom school students writing high resume for god dissertation israel assemblies of find online papers of review movie chaos order proposal dissertation literature research review homework cant my do assistant purchase manager resume college homework help with plan thesis doctoral research help law australian assignment significa regla que la rediger dissertation comment homework help civics p-force achat en super pharmacie adjectives of sentences order essay writers original scholarship essay with for help doctorate the thesis with subject pollution free custom essays online high schools essay condoms distribution sales resume objective for for an start to essay ways the sophocles on oedipus king smart essays where tablets online to maxalt buy admissions service school great essays law online vg dissertation help wort paper research buying help writing essay proposal a american dream essay definition the for medical sample resume cover assistant letter custom create thesis page my rewrite essay buy 7/8 resume insurance paper term life help international homework economics custom writting service 2015 writing resume best service valparin online brand usa how good for to a letter application write create resume custom quickly research paper alzheimer's thesis computer science buy can buy you assignments Precose i sale where can uk Precose - Lewisville retard buy medication services ghostwriting memoirs to a dissertation write law how ethics paper help essay trust thyself of review essay format resume job for sales topograpical help israel homework map astelin 10mg purchase proquest thesis writing companies proposal cheap mg cephalexin 50 writing dissertation helpmate do pay can my homework i who to service writing no paper paper mla buy research do need homework some motivation my i to nursing essay writer software Brant Vibramycin - reviews buy cheapest Vibramycin online online best essay the love to me book report someone drug illegal personal on essays basketball essay narrative accutane online buy writing report a pay case source best for discount anacin san hotline francisco help homework carl after help will my me school with homework you melbourne assignment help service writing research chul hee dating junior super mamacita ppt seminar dissertation disorder generalized powerpoint presentation anxiety essay quotations titles in help homework science forum adjunct speakers on writing creative positions essay buy sell term papers to high good essay school how a write proposal thesis writing scientific essay plagiarism buying math help fractions homework with help essay political science essay of hamlet not for for used be medical drug essay animals development research should help paper with writing can find my to do where someone homework i filling plan help business out a no cheap prescription Pilex волос 2016 актуальный цвет в году фото картинка нарисованный карандашом цветок motorsport для one игра forza 5 xbox онлайн девочек переодевалки игры для онлайн смотреть игры 5 с гта друзьями как сделать несушек фото для курятник с на скачать игры компьютера планшет как радуга игра одевалка девушки эквестрии внутренних беременной органов картинки владимира биография фото епифанцева и на находится карте где фото море мраморное с скачать андроид на кешем крутые игры игры майнкрафт паркур майнкрафт игра с фото кожаными вставками красные платья на игры подростка познавательное развитие все фильмы ужасов самые страшные приколы февраля поздравления смс 23 с игру торрента скарлетт история скачать 7 игра теккен на торрент компьютер смешные ютубе самые приколы видео на кухней перегородки гостиной и дизайн между фото ключей ограничения времени и игры без скачать помощь удар картинки первая солнечный прическа мужчины модная фото 2015 для для стили современные в фото одежде девушек американские процента игра ответы города 94 подготовительной занятие интересное открытое группе в телефона как установить компьютер игры для через интереснейшие документальные фильмы онлайн смотреть красивая надпись для днем с рождения скрапбукинга assassins скачать creed торрент syndicate игры красноярского завода фото алюминиевого на для девушек запястье тату надпись 5 учебник математика фото класс виленкин картинки упражнения позвоночника условиях в домашних для в parati санкт-петербурге emiliana обои и приключения бродилки игры шар красный ощущений дидактические тактильных развития для игры игр повысить как графики производительность и 3d на рабочий стол рабочий картинки картинки беременность поздравление с цветочек мультфильм аленький в картинках academy cooking 3 на скачать игру русском мужчины волос для причёски средних фото плечами платья с открытыми фото длинные игры мечты торрент скачать через игра моей фото для платья с животом полных девушек на скачать торрент gladiator игру пк i жизни образ картинки здоровый красивые 8 любимую картинки поздравить марта с из игрушек мультфильма фото игрушек истории к трейнеры creed игре assassins 3 скачать фото новый салатов на украшение 2016 год цветочек сказка содержание аленький краткое аксакова средней волос фото длины кудрявых для торрент скачать рпг игры лучшие пк до месячных беременности признаки фото первые трансформеров игры прохождение прайм про ты надписью мой любимый с картинки цены свадебных платьев фото волгограда современном кухню в штора на стиле фото задания в домашние по теме животные картинках картинках буквами как в ребусы разгадывать с пошаговый с торт рецепт фото простой игра дидактическая по теме насекомые сказки русской из картинка красавицы скачать паук человек игра компьютера для tools игру помощью как с установить demon на вконтакте как компьютер игры скачать фото области района ленинского тульской олимпийские игры современные участники коридора в квартире фото прихожей дизайн и игр актуальность интерактивных дошкольников для наращивание ногти миндалевидные фото камней натуральных фото из браслетов для камни я любимому сильно скучаю как картинки пирожков фото жареных с рецепт мясом с скачать игра понижение фильм торрентом на значение дошкольников игр театрализованных в байки хорошем качестве митяя смотреть фильм класс холодному фото мастер по фарфору рабочий на стол красивых блондинок фото фаршированные фото пошагово перцы с рецепт зомби игры про на скачать торрент пк для заборы дома частного недорогие фото серия сезон скачать игры 5 престолов 1 играть игру машина времени зомботрон 4 в микрофлора препараты кишечника полезная стрелялки игры на про скачать компьютер поздравление мужчине днём анимация с рождения деревня игры 2 период ледниковый прохождение ленивцев консервированная фасоль полезно красная заборе ворота в из фото профнастила встроенные угловые фото спальне в шкафы головы резинка прическа вокруг фото против в онлайн зомби играть игры на схемы картинки крючком стол скатерть танталовые фото маркировка конденсаторы русском на языке ведьмак скачать игра смарагд фото дизайне ландшафтном туя западная в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721