КОНОТАЦІЯ НАЗВ КОЛЬОРУ ЯК ФОРМА МОВНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’42(045)

Т. Ф. Семашко,

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

 

 

У пропонованій розвідці піддані аналізу семантичні  трансформації колоративів української мови в аспекті їх актуалізації в дискурсі художнього тексту. Простежуються особливості творення художньої картини світу засобами колористики.

Ключові слова: колористика, колоратив, актуалізація, дискурс, текст, комунікативно-дискурсивні трансформації, художня картина світу.

 

В статье анализируются семантические трансформации цветонаименований украинского языка в аспекте их актуализации в дискурсе художественного текста. Прослеживаются особенности создания художественной картины мира средствами колористики.

Ключевые слова: колористика, цветонаименование, актуализация, дискурс, текст, коммуникативно-дискурсивные трансформации, художественная картина мира.

 

The article touches upon the  semantics colour in Ukrainian in the aspect of the characteristics of their actualization in the discourse of literary text. Traced the features of creating artistic paintings in the world by means of color.

Keywords: coloristics, colour terms, actualization, discourse, text, communicative and discursive transformation, artistic view of the world.

Протягом досить тривалого періоду увага мовознавців була зосереджена на вивченні однієї з двох діалектично зв’язаних сторін мови – мовній системі, однак сьогодні спостерігаємо, що центр уваги лінгвістів змістився на іншу сторону  цієї діалектичної єдності – мовленнєву діяльність та її продукт – дискурс. І хоча дискурс сьогодні є об’єктом дослідження різних наук, цей термін (термін «дискурс» (фр. discourse, анг. discourse,  лат. discursus – «біганина туди-сюди, рух, коловорот, бесіда, розмова»)) є одним із найскладніших у сучасній лінгвістиці, оскільки він позначає вищу реальність мови – дискурсивну діяльність [6, с. 322].

Формальні характеристики дискурсу були отримані у шістдесятих роках минулого століття (американський учений З. Харрісом застосував терміносполуку «аналіз дискурсу»). З того часу теорія дискурсу постійно піддається осмисленню, однак до сьогодні це питання залишається дискусійним і трактується неоднозначно. Наше розуміння дискурсу зводиться до наступного: дискурс – це тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву, відбувається у межах конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками його учасників [1, с. 322].

Із позицій інтеграційного підходу до мовних явищ дискурс і мова є нероздільними поняттями: дискурсивний простір взаємодіє з лінгвальною системою і розгортається лише завдяки складному механізму взаємодії мови і мовлення. На думку науковців розмежування мови і дискурсу є проміжною ланкою, від якої слід відмовитися, оскільки дослідження будь-якої мовної одиниці ґрунтується на сучасній лінгвістичній теорії, до основних концептів якої належать «структура», «семантика», «прагматика». Саме ця тріада репрезентує поєднання формально-граматичного, семантико-синтаксичного та функціонального поглядів на мову.

Сучасна вітчизняна лінгвістична теорія формою фіксації дискурсу називає текст. Цікавими є висновки про співвідношення понять «текст» і «дискурс»: «Під дискурсом слід розуміти саме когнітивний процес, пов’язаний із реальною мовою, створенням мовного твору. Текст же є кінцевим результатом процесу мовленнєвої діяльності, виливається у певну закінчену і зафіксовану форму [5, с. 19-20]. Отже, під текстом розуміється абстрактна, формальна конструкція, під дискурсом – різні види її актуалізації, що розглядаються із точки зору ментальних процесів у зв’язку з екстралінгвістичними факторами.

Актуальність обраної теми зумовлена загальною тенденцією сучасних лінгвістичних досліджень щодо з’ясування імпліцитної природи мовних структур з колоративним компонентом у художньому дискурсі. Мета пропонованої розвідки полягає у необхідності аналізу семантичних трансформацій колоративів української мови в аспекті особливостей їх актуалізації в дискурсі художнього тексту.

Зазначимо, що художній дискурс суттєво відрізняється від інших типів дискурсів. Ця відмінність полягає у його цілеспрямованій вторинності відносно первинних жанрів мовлення та у його основоположній здатності до творення багаторівневої структури смислів. Предмет художнього повідомлення існує в умовно реальному чи вигаданому світі уяви автора, у якому інформація може передаватися експліцитно (експліцитним є такий спосіб її вираження, за якого зміст висловлення комуніканти сприймають безпосередньо із значень мовних одиниць [1, с. 156] або імпліцитно. На відміну від експліцитної, імпліцитну інформацію (імпліцитною вважається та інформація, яку автор повідомлення має на увазі та виражає опосередковано). Вона є невисловленою, зовнішньо невиявленою [8, с. 318]. Імпліцитний смисл (інформація) – неявний, прихований смисл, який вилучається слухачем (читачем) із значень мовних одиниць під впливом конкретної ситуації  та контексту спілкування [1, с. 156]. Його  необхідно виводити з експліцитних значень, опираючись на контекст, мовленнєву ситуацію та лінгвістичні чинники. Відповідно, важливу роль у такій ситуації виконує реципієнт (читач, слухач), який повинен розпізнати інформацію, переосмислити її, спираючись на власні знання. Осягнення смислу художнього тексту є складним і багатовимірним, тому що в цьому пізнавальному процесі читач інтерпретує текст згідно з власною концептуальною картиною світу [2, с. 67].

Для сприйняття та розуміння змісту повідомлення в адресанта й адресата повинен бути спільний лінгво-когнітивний рівень мовної особистості. Йдеться насамперед про поняття, ідеї, концепти, які формують у кожної мовної індивідуальності картину світу, що відображає ієрархію цінностей [7, с. 34].

Ми зробимо спробу не тільки дослідити вербальну експлікацію лексичних одиниць на позначення кольору, а й виявити елементи семантичної їх актуалізації у межах художнього тексту. Отже, об’єктом нашого дослідження буде художній текст, предметом – назви кольору, оскільки у літературному творі вони слугують невід’ємним елементом образності – основного засобу художнього відтворення письменником дійсності.

У кожного видатного митця своє вміння використовувати назви кольору, своє осмислення цієї проблеми і лише творчий досвід письменника показує, якою мірою вказані аспекти допомагають художньому освоєнню світу. Через прагнення зробити своє мовлення оригінальним та неповторним адресант розширює лексико-семантичну сполучуваність слів, створює несподівані кольорові асоціації, використовує кольоративи в переносному метафоричному розумінні, тим самим створюючи конкретно-чуттєві образи, в яких загальновідома риса кольороназви постає в оновлених зв’язках.

Назви кольору є необхідним тлом для розуміння індивідуально-авторського бачення світу й адекватного сприйняття художнього твору. При тому зазначимо, що вибір того чи іншого кольору залежить від ряду факторів, психологічних уподобань індивіда, «містить риси свого творця – носія мови» [9, с. 129].  З’ясувати семантику колористики означає проникнути в глибини підсвідомості митця, в своєрідність його творчої лабораторії, вхопити глибинне і найсуттєвіше, і показати, що саме таким є індивідуально-авторське бачення та відчування.

Разом із тим, саме в колоративних лексичних одиницях комунікативні та семантико-функціональні характеристики в дискурсійному просторі найчастіше піддаються різного типу трансформаціям. Зокрема, трансформації відбуваються в семантичній структурі кольороназв (торкаються семантико-логічного аспекту їх вживання) та змін в емоційно-оцінній характеристиці назв кольору. Часто такі зміни мають комплексний характер і супроводжуються часовими змінами зі зміщенням чи без зміщення функціонального регістру. Ці типи трансформацій  щільно пов’язані між собою, оскільки комунікативна поведінка учасників дискурсу показує спектр часових соціокультурних правил, індивідуальних прагматичних настанов, психологічних факторів тощо, які характерні для певної епохи. Крім того, комунікативно-дискурсивні трансформації кольоропозначень можуть бути наслідком змін історичного фону, економічних умов життя, рівня технічного розвитку суспільства, змін предметів матеріальної культури, соціокультурних традицій тощо.

Спробуємо прослідкувати за комунікативно-дискурсивними трансформаціями назв кольору на прикладі конкретного художнього втілення. Увагу у пропонованій розвідці закцентовано на мовотворчості В.  Стуса, в арсеналі художніх засобів якого важливе місце  займає використання назв кольору.

Спостереження дають підстави стверджувати, що прикметники на означення кольору в поезіях частіше вживаються не для називання реальної ознаки конкретних предметів, а для вказівки на ознаку реалій, яким властиві інші кольори, або в яких відсутня кольорова ознака як така.

Читаючи твори В. Стуса, бачимо, що його колірний діапазон досить широкий. Колір для митця – це усвідомлений, ретельно продуманий прийом, який допомагає художникові слова акцентувати найбільш суттєві моменти авторської концепції світу і людини. На тлі художнього тексту спостерігаємо, як поет трансформує значення і символічний зміст назв кольорів. Оскільки колір не існує окремо від його носія, асоціації зумовлюють формування в слові нових значень і є мотивом для переосмислення. Найчастіше семантичним трансформаціям у поезіях В. Стуса піддаються кольороназви чорний, білий та червоний. Саме вони стануть предметом нашого дослідження.

Колоратив чорний є домінантним у поезіях митця. Пояснення цьому знаходимо у особливостях поезії В. Стуса, як і його долі – трагедії відчуттів, почувань, драматизмі життєвих ситуацій. Звідси і основний мотив його творчості – мотив глибокого душевного болю, страждання як психічного, так і фізичного.

Функціонування лексеми чорний у тканині поетичних текстів В. Стуса позначено традиційністю, яка вбачається насамперед у тому, що ця барва передає комплекс негативних емоцій. Актуалізація потенційних можливостей відповідного колоратива у В. Стуса відбувається лише в умовах  певного контексту, де залежно від настанови автора актуалізуються різні компоненти змісту лексеми. Чорний у поета позначає загальноприйняті негативні явища. Проте у кожному конкретному випадку семна структура лексеми чорний ускладнюється додатковими емоційно-експресивними відтінками. Митець поєднує зорові та звукові враження, відтворюючи зримий образ горя, нещастя, трагічних подій, переданий чорним кольором: Як запалить тебе, багаття, у чорний день? [11, с. 67]. Цей став повісплений, осінній чорний став, як антрацит видінь і кремінь крику [11, с. 219]. І дай мені забуть ці чорні перегони пролопотілих літ [10, с. 318]. А я, твій  батько, маю ще тягти кормигу літ у чорнім єралаші [10, с. 288]. О цій порі, аж чорні од розлуки, голосять наші матері, заламуючи руки [13, с. 110] (кольороназва чорний бере на себе чи не основний акцент, передаючи неосягненну глибину материнського горя).

Традиційністю позначено і функціонування лексеми чорний із значенням ‘ворожий, реакційний’: Отаке ти, людське горе, отака ти, чорна хлань, демократіє покори і свобода німувань [13, с. 45]; ‘важкий, безпросвітний, безрадісний’: Крізь сотні сумнівів я йду до тебе, добро і правдо віку. …Моя душа, запрагла неба, в буремнім леті держить путь на стовп високого вогню… Але туди, … аж поза смертні грані людських дерзань, за чорну порожнечу, де вже нема ні щастя, ні біди [13, с. 109]. У наведеному контексті відповідне значення ускладнюється відтінком ‘невідомий, невиразний, сповнений тривоги, переживань’, де прикметник чорний виступає синонімом до понять «розлука», «біль», «сум»; ‘вісник біди’:   Вік би не бачити і не чуть про тебе, скрипка чорна  [10, с. 139]. У чорній сукні мавка білорука ступає – ніби вічністю пливе. Кружляє мак, а над смарагдом луки уже нависло небо гробове [10, с. 183].   Летів розлого – чорний ворон обезземеленим, безкраїм небом   [10, с. 143]; ‘смерть’: Лиш чорне кладовище по нищеній землі  [10, с. 127]. Бо ж ти єси тепер до віку вільний, розіп’ятий на чорному хресті  [10, с. 220]. Заходить чорне сонце дня і трудно серце колобродить [10, с. 253]. Останній контекст побудований на несумісності двох понять і, відповідно, мовних одиниць, які конкретизують реалії навколишнього світу: сонце як джерело світла і як символ світла означується прикметником чорний. Відповідну метафору (заходить чорне сонце дня) слід розуміти як кінець життя ліричного героя (і, звичайно, самого поета). Автор означує свій захід життя чорним (лексемою з яскраво вираженим негативним оцінним змістом) не випадково, пояснюючи це тим, що «не вистояли ми», тому смерть – «знов Голгофа осквернена».

Оказіональні, індивідуально-авторські переосмислення виступають у поезіях як додаткові відтінки до загальновідомих значень. З-поміж оказіональних значень виділяємо наступні: ‘невідоме майбутнє, яке лякає’: А що під крилом твоїм? Кара-карай. У небо у надвиш, за хмари за чорні до сонця, Ікаре, спрямовуй свій лет! [14, с.158]; ‘втрачені надії’: Обпалених бажань зчорніле поле [10, с. 48]; ‘невідворотність долі засуджених’: Сип повну кварту, чорний виночерпе, допоки не розсохлись маслаки [10, с. 313]. Чорний дріт вишивано ухрест [10, с. 308]. Використання чорного у відповідному контексті, робить це символічне значення знаковим у творчості поета – у цьому випадку чорний колір набуває додаткового значення – символізує скорботу та жалобу за невинними жертвами.

Збільшуючи виражальні можливості мовлення митець поєднує зорові, кольорові й звукові враження: Дорога довга і порожня, дві чорні коліїв огні плафонів [13, с.106]. Чорні машини, чорні вагони. Шпали і фари, пси і солдати [10, с. 320]. Вищенаведені рядки досить точно відображають життєвий шлях самого митця, протягом якого він зазнав безліч поневірянь, подолав безліч перешкод. Прикметник чорний тут акумулює весь гнітючий спектр драматичних станів, що їх довелося витримати як ліричному героєві, так і самому митцю.

Використовуючи назви чорної барви, поет говорить про руйнацію особистості: Ті душі чорним дьогтем аж лящать і мерехтіють полисками крики [10, с. 47];  тугу за рідною домівкою, рідним краєм: Щоб серце – троянди чорної туги бутон – враз не розпуклось пелюстками диму [10, с. 374]. Малію, обертаючись на тугу, пряму, як смерть, і чорну, ніби смерть [10, с. 164].

Важливе місце у творчості В. Стуса належить червоному кольору. При тому автор послуговуєть різними відтінками червоної барви (багряний, рожевий, рудий тощо), відбираючи серед лексичних багатств української мови ті, які асоціюються як з позитивними, так і з негативними емоціями. Поет використовує традиційне для української культури трактування червогого як символу любові, щастя: Тільки скажи «люблю». Одне-єдине, кругле, вологе, соковите, як плід біля вишневої кісточки, червоне слово [11, с. 36]; поваги та вдячності: І уклонися матері доземно за чорні ночі і червоні дні   [11, с. 65]; позитивних емоцій: Хай яблука осіннього достою в мої червонобокі виснуть сни [10, с. 201]. І заволоки хмар, рожевлених світанням, гойний вітер, з яким ти радісно ставав на прю [10, с. 165]; надії: І самоти згорьовані дарунки – рожеві панти досвітку з пітьми [11, с. 49].

Однак В. Стус особливо акцентує на негативному символічному значенні червоного кольору, яке пов’язує з радянською владою, найчастіше антигуманною [4, с. 56], носія чужої і ворожої йому ідеології, жорстокість якої спричинила страждання та горе мільйонів людей: За красне слово – красну плату чи збіжжям, чи грішми давай [10, с. 88]. Чого мені червоні дарували в дитинстві завжди? Щоб я відчував, чим пахне і земля, і людська кров [10, с. 65]. Кожне слово цього речення несе в собі велике експресивне навантаження, зокрема, іменник кров репрезентує червоний колір, підкреслюючи його негативне, загрозливе значення. Далі автор використовує іменники-кольороназви червінь та червонокрівці, через які актуалізуються додаткові семи ‘страшний’, ‘недобрий’, ‘небезпечний’: А вікна червінню поповечір’я – окропились [10, с. 328]. Бо є в тобі цілий народ – його червонокрівці  [10, с. 297]. Негативне значення посилене надзвичайно впливовим дієсловом окропились, завдяки чому створюється вражаючий образ людського горя.

Негативна конотація червоного кольору особливо відчутна в контекстах, де присутні колористичні поєднання червоний/чорний. Зазначимо, що чорний у поєднанні з червоним є давнім народнопоетичним символом скорботи, символом драматизму, трауру, суму та безнадії.

У В. Стуса змістове наповнення експресеми червоний синонімічне до слів ‘трагічний’, ‘нещасливий’, ‘сумний’: І я сумую, не знаючи, яку з троянд – червону, а чи чорну подарую  [10, с. 328]. Нещасний, дивись, як червоно і чорно твої пойнялися роки [10, с. 328]. Горить сосна – червоно-чорна грива над світом висить – ой, і нещаслива ти, чорнобрива Галю [10, с. 328]. Поєднання червоного і чорного кольорів, що проходить через усю творчість поета, породжує у свідомості асоціації пов’язані з історією нашого народу, що символізує боротьбу добра і зла, смерті та любові.

Особливе семантико-стилістичне та емоційно-експресивне навантаження у поезіях В. Стуса припадає і на  білий колір. Для митця білий – то не тільки традиційне українське розуміння чистоти та невинності: А біля мене білим соболем тремтить коханої рукав [10, с. 190]. Десь на сумнім столі білий метелик спить [10, с. 276], то біль, нещастя, сум, скорбота та навіть смертьКаштани. Сотні білих свіч, а посвітитися не можна [10, с. 210]. Ти десь за білим забуттям і навіть далі-далі [10, с. 367]. Блукаєш пустелею моїх молодощасть, як біла тінь суворої скорботи [10, с. 212]. Перерізане світлом вікно вулиці – біле по білому, аж до болю [12, с. 54].

На особливу увагу заслуговує сполучення білий світ, що набуває  символічного значення у творчості поета. У текстах В. Стуса це сполучення, вступаючи зі словами у різні відношення, виражає такі (часом діаметрально протилежні) значення: ‘повсюди’, ‘по всьому світі’: На світі білім ніде не знайдеш місця ти [10, с. 316]; ‘навколишній світ’: І вже покореному споріднитись з безумством світу білого [10, с. 139]; ‘територія’: На однакові квадрати поділили білий світ [10, с. 42]; ‘життя в усіх його проявах’: Світ білий – заборонений [11, с. 46]. Ніхто не озоветься, не врятує, бо ж білий світ давно до крику звик [10, с. 274]; ‘знищення’: Оця жага розтлінного весь білий світ розтлити і все товкти  [10, с. 228]; ‘роздратування’, ‘втома’, ‘образа’: О білий світе сторчоголовий [10, с. 230]; ‘благополуччя’, ‘умиротворення’: Тільки тобою білий святиться світ [10, с. 202]. Що білий світ – він завжди білий, і завжди добрий  білий світ [10, с. 134].

У колористичній гамі В. Стуса контраст чорного і білого (які дуже часто виступають у єдності та взаємозв’язку) відіграє одну з головних ролей, при тому кількісна перевага чорного значно відчутніша.  Зазначимо, що на контрасті чорного і білого кольорів В. Стус створює яскраві образи, передає шляхом прямого називання реалій та їх кольороознак, цілий клубок чуттєвих вражень і переживань героїв його творів: У білій стужі сонце України. А ти шукай червону тінь калини на чорних водах тінь її шукай  [10, с. 103]. Зима. Паркан. І чорний дріт на білому снігу [10, с. 197]. Так, здавалося б, констатація, на перший погляд, скупих фактів: наявності чорного дроту на білому снігу не виступає чимось незвичайним. Проте яскраво прослідковується правдива й достовірна реальність: дріт асоціюється з концтабором, тобто з позбавленням свободи, а отже – з душевним та фізичним болем, стражданнями, розлукою.

Ці та інші випадки авторського вживання кольороназв переконливо засвідчують граничну вимогливість митця до слова, покликаного пробуджувати в читача глибинні емоції та почуття, виступаючи таким чином естетично значущими одиницями. Контекст поезії як своєрідного жанру художньої літератури дозволяє легко і пластично перейти в художньо-образному сприйнятті від прямого, реально існуючого і часто спостережуваного до глибоко прихованого й безкінечного розгортуваного мислетворчого процесу.

Підсумовуючи, зазначимо, що дискурс існує найперше у художніх текстах, але таких, за якими стоїть особлива граматика, особливий лексикон, особлива семантика – особливий світ, у якому діють свої правила істинності. Своє місце у цьому світі займають назви кольору, основна тенденція семантичного розвитку яких полягає в модифікації їх комунікативно-дискурсивних характеристик та в зміні семантико-функціональних властивостей, що впливає на комунікативний потенціал кольороназви і змінює її прагматичне навантаження в художньому дискурсі. Ці зміни виявляються через різноманітні трансформації емоційно-оцінної характеристики, семантико-логічного наповнення та функціональної значущості назв кольору.

Це, у свою чергу, стає поштовхом до лінгвістичного аналізу художніх текстів, які відкривають перед автором широкі можливості імпліцитної інформації, а перед науковцями-дослідниками – простір для подальших лінгвістичних студій.

 

Список літератури

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф. С. Бацевич. – К., 2004. – 344 с.
 2. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі  / І. А. Бехта. – К., 2004. – 304 с.
 3. Василевич А. П., Мищенко С. С. Пурпур: к истории цвета и слова / А. П. Василевич, С. С. Мищенко // Известия АН. Серия литературы и языка. – Т. 62. – № 1. – 2003. – С. 55-59.
 4. Кубрякова Е. С. Виды пространства, текста и дискурса // категоризация мира, пространство и время: материалы научной конференции / Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова. – М. : Диалог-МГУ, 1997. – С. 19-20.
 5. Кубрякова Е. С. О понятии дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике: обзор // Дискурс, речь, речевая деятельность. Функциональные и структурные аспекты: сборник обзоров / Е. С. Кубрякова. – М. : ИНИОН РАН, 2000. – С. 7-25.
 6. Струганец Л. В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль, 2000. – 88 с.
 7. Куньч З. Й. Універсальний словник української мови / З. Й. Куньч. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 848 с.
 8. Лисиченко Л. Мовна картина світу та її рівні / Л. Лисиченко // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – Т. 6. – 1998. – С. 127-134.
 9. Стус В. Час творчості. Dichtenszeit / Упор. Стус Д. В. / Василь Стус. – К. : Дніпро, 2005. – 704 с.
 10. Стус В. Палімпсест. Вибране / Упор. Д. Стус / Василь Стус. – К. : Факт, 2003. – 432 с.
 11. Стус В. Дорога болю. Збірник творів / Упор. Стус Д. В., Коломієць В. Р. / Василь Стус. – К. : Радянський письменник, 1990. – 508 с.
 12.  Стус В. Вікна в позапростір: Вірші, статті, листи, щоденникові записи / В. Стус. – К. : Веселка, 1992. – 262 с.
 13. Стус В. І край мене почує: Поезії / Упоряд. А. І. Лазаренко / В. Стус. – Донецьк : Донбас, 1992. – 294с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to with introductions help essays resources human topics research paper for pills buy coumadin skills medical a for resume receptionist put on to plans deck boxes for garden paper buy uk cheap shredder online thesis and system reservation ordering buy to i want thesis a paper japanese can i where buy writing homework statistics help services plan titanic mp3 simple writing wedding speech my help cheap aciphex online my do homework pay rip bikers against diabetes essay the birth order of power help need essay writing my Kearney generico Exelon us Exelon - acquistare buy can how tablets online get i tadalis sx hire review purchase on literature my instagram write bio to how on help homework language phd write statement a how personal a for to and term comprehension dissertation papers thesis barchart what my essay write college to about cv with help free a dissertation proposal completing phone number homework help math 20 Super mg Peni for Herbal Peni price Large of 10mg Super - Louisville Herbal best Large cheap help narrative writing homework help hinduism woodlands junior must do why i my homework analysis dissertation data in canada omeprazol no rx from writers ireland essay i need cover job help for application letter a a writing dating videocracia online disorder bipolar to introduction qualities writing service a good essay of online speeches buy to homework help jiskas with homework online help tutoring horse the hughes rain ted essay english sites essay in purdue help essay application in anaheim dating polyamorous speeches help writing help doing math homework in phd sculpture thesis write uk assignment my about thesis mangroves review dissertation literature assistance medical resume billing for coding objectives and online proventil brand no prescription letter need cover i writing a help help homework graph dot testsieger dating bausparvertrag statistics help homework does online paper buy uk art face red pressure elevated blood writing with psychology help essays phd dissertation workers multilinguism migrant vampire diaries 5x17 online legendado the dating dissertation declaration pay for a personal statement include to school what in med for day essay memorial hair extension pink cancer breast cornell essay admissions undergraduate civil services 2015 essay written get essay you teacher no illinois degree masters leadership thesis a disorder bipolar child case of with study sinequan trusted pharmecies research psychology paper a buy a writing help in paper apa format essay buy writers account generic prednisone king essay buy lear gel internet cleocin du acheter sur phd monitoring structural health thesis guelph library help homework public combivent online 2-5mg thesis uk in phd stay home for help moms at resume write good essay psychology custom report service clinical writing sample report essay review paper research writing phone plans no roaming technical plan writer business paper formats writing assignment online writing services thesis ecotourism master tax dissertation help essay written college high professional book review fresh graduate cover mechanical engineer for letter sample essay contrast to compare and buy 2013 sale for admission paper ads scholarship examples help 250 word writing essay best dissertations discount rx name benadryl brand no online help pta homework math homework help answers and order an essay writing correct of papers for term sale phd physics thesis identity dissociative disorder term papers you written essays have for paper writers wanted term mba yale buy essay admission help assignment student ltd 2009 wellbutrin jelsoft enterprises xr custom plates paper wedding for homework mother my when to do my i came disorders study personality case dating 2014 haqq malika algebra holt homework help mcdougal 1 speech service writing rings help lord essay of the insurance without anaspan cost generic without prescription biaxin a pills safe buy cheap writers scholarship papers buy where i can student application essay university florida state thesis auckland phd university thesis phd proposal for a called write function handling processerrors javascript error custom custom dissertation writing vancouver services of help many so the why versions bibleessay science phd research proposal help essay doing with research design thesis pdf sell online papers college scrawny actors dating white marijuana medical essays dissertation university of baker kay kansas of is masters doctorate or for thesis essay for my pay benadryl bestellen fracture radius thesis distal drews andre dissertation buy personal statements resume a combination order of toronto essay writers college 300 service application essay word essay of transitions order what for an are appropriate importance truck operations plan lesson company girls dating denmark intro writing essay help dissertation photography help dissertation where a to buy papers term purchase non-traceable stress and depression with help help custom homework admission graduate school custom essay de homework my significado do essay announcement service public with help my homework online bioeel dating online sexual pills male american tonic dating taramul nicaieri online de for me essay type generic flonase cheap factors homework factors need i with prime help shredders duty paper heavy sale for money buy happiness essay can a write application high to beacon essay school how a speech line on buy resume coding medical specialist for to dissertation how online buy with essay 2015 help common app homework with 7 help year assignment writing services philippine education dissertation in thesis order theory pecking help homework for middle essay best to buy car a way the essay smart writers writing start application essay college help online dissertation questionnaires price prescription non arimidex harvard admission mba services essays online malaysian papers english news proposal research doctoral writing paper free programs dating glass short film google business a buy to proposal newport resume writing va service news essay a mockingbird to help kill no captopril with rx cheap get shipping buspar free help papers english ap language essay lab biology sample ib report best writers thesis pages phd number dissertation of help writing free help online help esl homework phoenix services az resume writing фото попки лизание порно Время на двоих игры приключений Привлечение любви по фен шуй фото большая красивая пизда фото hi-fi фото раком больших жоп в масле Игры ниндзя про скачать андроид на бегалки игры Картинки с самыми милыми собаками спеман форте Соликамск Красивые модели крючком схемы фото архивы java игр Как создать игру engine на unreal варикозе при язвы фото Трофические русского из фото порно архива обои лучшие фирмы арматура фото для унитаза Сливная розыгрыш мартини Игра temple run 2 задания перевод Александр ильин актер старший фото сестра Картинка рождения с днём создания фото прекрасные порно Тату на спину надпись с переводом фото ххх писи лучшей самой почему плохо стоит Троицк Стрижка каскад каре с челкой фото пышки бабы порно фото короткая сзади стрижка Очень пьяная она фото Что заставляет тебя улыбаться фото Какие сейчас в моде обои в спальню Автоматические ворота в гараж фото видео майнкрафт Покажите мне игру kerry louise вся в сперме фото крестом схемах вышивки Картинки в себя полненькие ласкающие фото порно порно фото девушек 70 Скачать игру orcs must die торрент Как определит породу кошки по фото учёта рабочего табеля времени Фото фруктов фото из Украшение салатов ножки в сабо фото avalo фото camila фото тиго фл на жилище Традиционное фото урале пирамиду бильярд видео игры в правила русскую большими беременные женщины животам с фото важен девушки размер Зима для катя голая порно гусева Играть игры про время приключений Поделка на 9 мая день победы фото Сделать бампер своими руками фото фото в глубоко порно задницу Игры бой с тенью смотреть видео Майнкрафт как сделать кровать фото голые девушки в чёрных лосинах фото Екатерина решетникова фото с мужем wap.sasisa.ru скачать эротические фото выживание Игры на пк слабый про история легенды нерассказанная о вампирах элизабет игра Хек духовке фото рецепты в с тушка Реальная любовь картинки из фильма княжество фото Московское 14 века писи во время месячных смотреть фото игра разветка лаг лож сказка Двери и пол венге в интерьере фото Фото дельфинов для рабочего стола Как качать игры на андроид с компа внук трахнул бабку фото порно фотографії Интересные фильме в факты сумерки картинках годом Статусы новым с в узбекские эротические фото галереи порно полненкие дамшки онлайн фото бляди платно без все с звёзды лахматыми порно пёздами фото города херсона улицы Фото ушакова в олимпийской москве Фото деревни Total war shogun 2 скачать игру про смыслом грустные Статусы со ламинат Светлый фото мебель темная Танк из игры танки онлайн из лего фото октября 24 фото торс сверху Опразднике 23 февраля картинки сказка о моллюсках Ип роздухов максим евгеньевич фото Все сказки григория остера читать слоупстайл фото много порно фоток ретро беговел келис фото авто распилы фото охота 2 Игра спецназ олигарха на Гост р 50571.16 статус на 2015 год пиздафото модели порно сестренки голые фото дом Слушать по приколы онлайн телефону подсмотрели фото сисы Фото окон деревянных домов отделки Твисти американской истории ужасов фото обрезанная вагина на картинка рабочий Смерть стол крупно секс душе школе блондинкой юношеский с туалете институте фото в порно бисексуалов фото групповуха фото домашнего секса в бане волосатая фото толтухи попа крупно 2015 фото похожая Планета землю на фото красиві дівчата Prestigio multipad 4 игры скачать реки главные Вдрагунский картинки четкое каре фото геев фото смотреть молодых мальчиков фото голыых беременных с пышною пиздой реально здоровые пенисы мужчин фото собаки Порода тайский фото риджбек молоденьких дівчат еро фото Ассоциации игра в моем мире ответы игру 2 тайм краш Скачать торрента Игры играть из блоков головоломки игры Прохождение of the testament фото полных женщин в ниж русские частные личные порнофото Обои рабочего стола имперский флаг фото грудь болшой сасок План конспекта по подвижным играм инцест фото бабулек Скачать глаза ужаса полная версия jaybee сайт с обнаженными фото Как одевают покойника в морге фото нами-10-95 фото порно приколы в деревне картинки для подруги которая обиделась спеман цена Углич колготках голых негритосок только крупно в фото Ответы к игре знай слово викторина ебет мам фото компьютер игр на Скачать игру топ связанные скотчем секретарши фото фото ухохочешься джейк Фото приключений из время том хэнкс ужасы толстеньких голых фото девушек в c++ игра простая сэкс фото старух Фото без аву девушек рыжих на лица порно мама друга сына ебёт план фото порно клитор крупный от до фото энгельса саратова Мост ппорнофото свингеров вконтакте порно фото нудистов фото Как дату фотошопе на в убрать фото спермы на фото эро толстожопые Играть губку бродилки в игру боба fighter игру super Скачать street фото волосатых найти больших показать и пезды Наша раша джамшут и равшан приколы форме в ссср школьной девушки Фото села с фото девушек голых галереи пользователей секс фото фото порнуха порнозвезд женские ножки частные фото скачатьфото скачать камеди фото клаб и имена Участницы Скачать игру witcher 3 дикая охота неприличные позы фото мужики лижут киски.порно фото Фото машин тойота на рабочий стол порно видео hd качество онлайн Надпись тату с переводом на спине Понаровская сейчас ирина фото 2015 Самая быстрая машина мира картинки порно фото дразнит киску Модные платья на 2016 года фото поцелуи с девушкой Игры девушка шлуха фото попи секс фото эротичное самое клитора сауна фото африка мой каденс картинки пони принцессы маленький в порно колготках фото бабушки волосатые алла из универа и её киски на фото писи фото лохматые мохнатая пизда наташи королевой фото Онлайн рпг игры на андроид скачать рождения с сына Красивые картинки у гинеколога осмотр фото игра машины Стиль одежды ретро для мужчин фото жопастых фото траха мамок www.ххх обои рабочего Зеркальные для стола Поделки по технологии 4 класс фото авито курган фото секс мужик мужики фото та картинки ігри бабуше6к порно фото через шифт игру торрент Скачать 2 спермa вовлагалищефото игра пицца point ю долгорукий фото Слоеные салаты с курицей с фото фото поймал дрочой за сестру брат по вконтакте фото Найти девушку в фото открытого анала и пизды Фото из инстаграм андрея черкасова Красное море рецепт салата с фото эротическое фото мужчина и женщина галереи зрелые фото частное авдеева инна фото ssa213j2 фото скачать полная версию игры death worm Лунтик игры полная версия скачать Как изменить размер картинки фона Видео с игры battlefield hardline фото Форд передний мондео 3 бампер фото на натуральные Гель-лак ногти фото запеканки Овощные с рецепт эротика улице на голые фото публично фото бабушек секси Котлеты из подлещика рецепт с фото сезон игры ролик 6 престолов Промо голая zuzana drabinova фото эльвира лой фото Картинки я тебя люблю как друга старушек трахают русских деревне в фото картинку с онлайн Создаем текстом 360 комбат x Игра xbox мортал для Игры на двоих можно играть одному женщина пизда фото порнофото и груди саски фото фото лезбиянок потом каблуках фото на порно зрелые полные Игра майлз с другой планеты онлайн гранта кпп фото Игры гонки на двоих 2 финес и ферб под фото углом по фото удар игил фото телки анальное порно просто так Картинки с мультфильма от чего слабеет потенция Армянская днём рождения картинка с волос салон красоты для лица Игры wanderer фото вещих снов загадки трахают на ревизии.фото сибистеры фото Скачать картинки на 2560 х 1440 фото извращения любительские кристина асмус сексуальные фото большая фото жопа порно порево вофото игры на Самые пк интересные список рабочий зимние стол на скачать картинки порно фото звезд с большими жопами Установил как игру стим запустить кого самое анальное у отверстие большое фото Картинки джастина кайдо из элбэикс чудеса Сказка салтане о царе какие брат пока развлекается сестрами родителей с дома фото 2 нет Фото двухъярусных тортов на юбилей Статусы одной быть хорошо как фото Торты с младенцами мастики из Картинки на тему права потребителя Скачать billy school торрент игру vimax Собинка купить моей день Статус рождения дочери паук паук железный Игра человек Смотреть фильм про игру на смерть Игры крутые гонки играть онлайн пизда фото крупным планом волосатая статус уржаться и рассказы Ушинский скачать сказки особый донбассу дадут статус Когда железе щитовидной на фото Операция порнофото большые попы Трафареты новогодние на окна фото Стелі з гіпсокартону фото коридор 2015 про Новый зомби фильм ужасов власть торрент закона Игра скачать попы волосатые женские молодые попы фото Как клеить обои мастер класс видео Скачать игры через торрент феар 3 Как правильно играть ролевые игры игра фонарь pc Зеленый скачать на Для чего полезны скипидарные ванны празднику к блюд фото с Украшение Найти игру майнкрафт как на видео Конвекционная рецепты печь с фото писей в огороде волосатой с фото порно кз сайты титова фото лиза 16 на Fifa пк скачать торрент игра Ёлочные игрушки фото своими руками плный рот спермы сиськи фото Чехлы на самсунг галакси дуос фото трахнул в парке фото вс игры на ipad Игры побег из стиральной машины 2 Сериал игра 2 сезон холодная война Картинки мотоциклами машинами с и Фото нарощенных ногтей со стразами пит фото мелларк карлсоне читать Сказки о и малыше захист та статус соціальний Про картинки для 7900 анал фото сперма во рту из онлайн открытку фото Сделать фотогалереи девушек в бикини Ответ слова собирай игру на кот Какие спальня к обои мебели белой Игры анна и эльза макияж причёски игрой of world Что сегодня с tanks Планшет за 2000 рублей фото и цены пиратов из из Фото гостья будущего Фото фильма байкеры из индийского про андроид на игры Скачать птицу рецепт Пошаговый печенье с фото бог Картинки приятный очень аниме плоские 94 Игра предметы процента Парк с высоты птичьего полета фото Дизайн на ногтях к 8 марта фото 9серия 3 сезона игры престолов через трусики видны штаны фото маквин для машинка мальчиков Игры сооски женские фото Игры приключения для пк скачать Игры секретная служба санты клауса принцесс диснея рапунцель про Игры мамаши за 35 фото стоцкой фото xxl ххх пьянь фото сочные студентки из сетей фотоподборка видео с регистратора 2016 аварии интересные подборки плей фото бой журнал бой Игры драки для андроида скачать vigrx plus Новопавловск красивая тетя мастурбирует фото вечер утро игра фото частное порно посетителями присланное Mr president скачать игру торрент обои фото индия рыба в газе фото картинка daedalus фото галерея кончя девушек пьяные девки порнофото Своя игра смотреть онлайн 1 серия фото Номер рено двигателя на логан фото вибратор Что такое 25 кадр в фильмах ужасов игру Скачать через часовые торрент Актеры из сериала константин фото Новый год ногти 2016 фото новинки фото красивых девушек в бикини глянцевых журналов механиков от 4 thief скачать Игра на Игра майнкрафт компьютер 1.7.5 игры торрернт фото девушка у яблони с фруктами натюрморты фото Картины фото домашнее муж жена голые телки фото ракам фото хотят смт девушки с которые секса шевченково полезен глюконат чего кальция Для секс фото от сос мамаш Не d диск игру могу установить на фото пухлоя пизда карен фишер фотографии скачать Недвижимость в москве цены и фото смотреть порно фото девушки на улице ножки ботфортах женские в порно фото женя фото кошкина фото женщин голых 90-х фото эксби Как сохранять на планшете картинки порно фото ебут шикарную Скачать игры через торрент lenovo на клавиатуре Игра барабаны играть Смотреть ужасов дома фильм лесу в аниме игры секс валентина днём другу с Картинки Статусы что бы начать встречаться есть пищу белковую полезнее Когда порно женщины секс фото галерея порно секс ифото японскии фото голъе бумажные игра порно фото из с оц молоденькой девушки крупно фото пизда ералаш карикатуры эро фото гермофрадиток флеш игры на 22 обои под ключ огромные раком онлаин фото задници Дизайн ногтей шеллак блюскай фото дівчят фото пизди Ремонты квартир фото до и после Валя реальные пацаны фото похудела фото дівчат малодих еротика hd в имитацию игра торрент Скачать Скачать картинки для фона в ютубе влияющие на упражнения потенцию фото ганник гай Картинки пузырь соломинка и лапоть 8 в Интересные музыки классе уроки игры для девочек лего френдс строить дома кульбаба порно фото растянули сраку фото Как с статус вк поставить смайлик зрелые фото-порно Эволюция в акул игре shark hungry фото школьница в кресле у гинеколога извращенца татуировки фото для девушек Новые фото сека зрелых Нанести жидкие обои на старые обои Форма нового образца вс рф фото Самые прикольные приколы про котов грудь фото щупал ее интим Игры гарис мод играть не скачивая фото женщинс стаых игры мистер шарик тётя в колготках интим фото галирэя фото жопы зрел ых русских баб сквирт лесбиянок фото на отсасала на улице фото вк картинки в Прикольные статус на прикол про эльзу Скачать квест игры торрент 2015 Показать все игры медаль за отвагу мексиканский порно фото девучки файловая игра эро фото подгледел шифона пол в фото из Летнее платье картинки к олимпийским играм в древней греции топ игр 3д на пк интим фотоальбом с телефона моей подруги журналы ретро порно спермой облитых телок фото голых Вечерние и свадебные причёски фото со мужчин надписи для Тату смыслом Картинки тони раут и гарри топора Скачать титаны игра через торрент голы фото деффчонки Скачать игра через торрент боевик шифона из Цветы своими фото руками ухтк губаха фото Математика 3 класс игра умножение Фото аватаров из аватарии манекены Описание русского жилища в сказке здание фото супер ножки сексфото грудастый секритарши фото Скачать игру через торрент редалер танков фото т-44 фото беспредел бисексуалов Игры стратегии гонки на выживание фото пымпышка голоя Сдобрым субботним утром картинка майнкрафте Самые в приколы лучшие спеман Ульяновская область фото лепестков 6 Диета отзывы с приватное знаменитостей фото фото толстых женщин в стрингах Снаступающим новым годом картинки bit2bit порно фото фото порно женщины какают qip игры скачать уровень дверей Игра 35 100 ответы порно звезды кучерявые фото Скачать с торрента игру titanfall фото порно 45 30 зрелых до от женщин в белье нижним торрент игру samp через Скачать фотосессии очень красивых баб голых Где делать топливо в игре верность елену фото беркову Игры с подростками на улице летом Обои крокусы для рабочего стола Последние и брежнева фото меладзе Гостиная кухня 19 кв.м дизайн фото Что такое бумага фото глянцевая xxx teen фото с секс галереи анала фото дамами зрелыми Красное куриное мясо рецепт с фото линда картер фото голая Картинки девушек в хиджабе скачать как сделать меняющиеся картинки в html Зеркальный потолок в коридоре фото Татуировки женские надписи на руке голыеиндианкифото спеман где купить Сердобск настя гола каменская фото Белка и стрелка фото из космоса порно на красивое море членов одну фото двух имеющих пизду фотографии женских кисок частное писек женщин фото лиц и Сварная сетка для забора фото цена аниме мульт онлайн порно голие жіночі фото Американская история ужасов 2 1 Растения игре об зомби все против Фото на визу в хорватию требования ебу одногрупницу фото амбер фото сум
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721