КОНОТАЦІЯ НАЗВ КОЛЬОРУ ЯК ФОРМА МОВНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’42(045)

Т. Ф. Семашко,

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

 

 

У пропонованій розвідці піддані аналізу семантичні  трансформації колоративів української мови в аспекті їх актуалізації в дискурсі художнього тексту. Простежуються особливості творення художньої картини світу засобами колористики.

Ключові слова: колористика, колоратив, актуалізація, дискурс, текст, комунікативно-дискурсивні трансформації, художня картина світу.

 

В статье анализируются семантические трансформации цветонаименований украинского языка в аспекте их актуализации в дискурсе художественного текста. Прослеживаются особенности создания художественной картины мира средствами колористики.

Ключевые слова: колористика, цветонаименование, актуализация, дискурс, текст, коммуникативно-дискурсивные трансформации, художественная картина мира.

 

The article touches upon the  semantics colour in Ukrainian in the aspect of the characteristics of their actualization in the discourse of literary text. Traced the features of creating artistic paintings in the world by means of color.

Keywords: coloristics, colour terms, actualization, discourse, text, communicative and discursive transformation, artistic view of the world.

Протягом досить тривалого періоду увага мовознавців була зосереджена на вивченні однієї з двох діалектично зв’язаних сторін мови – мовній системі, однак сьогодні спостерігаємо, що центр уваги лінгвістів змістився на іншу сторону  цієї діалектичної єдності – мовленнєву діяльність та її продукт – дискурс. І хоча дискурс сьогодні є об’єктом дослідження різних наук, цей термін (термін «дискурс» (фр. discourse, анг. discourse,  лат. discursus – «біганина туди-сюди, рух, коловорот, бесіда, розмова»)) є одним із найскладніших у сучасній лінгвістиці, оскільки він позначає вищу реальність мови – дискурсивну діяльність [6, с. 322].

Формальні характеристики дискурсу були отримані у шістдесятих роках минулого століття (американський учений З. Харрісом застосував терміносполуку «аналіз дискурсу»). З того часу теорія дискурсу постійно піддається осмисленню, однак до сьогодні це питання залишається дискусійним і трактується неоднозначно. Наше розуміння дискурсу зводиться до наступного: дискурс – це тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву, відбувається у межах конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками його учасників [1, с. 322].

Із позицій інтеграційного підходу до мовних явищ дискурс і мова є нероздільними поняттями: дискурсивний простір взаємодіє з лінгвальною системою і розгортається лише завдяки складному механізму взаємодії мови і мовлення. На думку науковців розмежування мови і дискурсу є проміжною ланкою, від якої слід відмовитися, оскільки дослідження будь-якої мовної одиниці ґрунтується на сучасній лінгвістичній теорії, до основних концептів якої належать «структура», «семантика», «прагматика». Саме ця тріада репрезентує поєднання формально-граматичного, семантико-синтаксичного та функціонального поглядів на мову.

Сучасна вітчизняна лінгвістична теорія формою фіксації дискурсу називає текст. Цікавими є висновки про співвідношення понять «текст» і «дискурс»: «Під дискурсом слід розуміти саме когнітивний процес, пов’язаний із реальною мовою, створенням мовного твору. Текст же є кінцевим результатом процесу мовленнєвої діяльності, виливається у певну закінчену і зафіксовану форму [5, с. 19-20]. Отже, під текстом розуміється абстрактна, формальна конструкція, під дискурсом – різні види її актуалізації, що розглядаються із точки зору ментальних процесів у зв’язку з екстралінгвістичними факторами.

Актуальність обраної теми зумовлена загальною тенденцією сучасних лінгвістичних досліджень щодо з’ясування імпліцитної природи мовних структур з колоративним компонентом у художньому дискурсі. Мета пропонованої розвідки полягає у необхідності аналізу семантичних трансформацій колоративів української мови в аспекті особливостей їх актуалізації в дискурсі художнього тексту.

Зазначимо, що художній дискурс суттєво відрізняється від інших типів дискурсів. Ця відмінність полягає у його цілеспрямованій вторинності відносно первинних жанрів мовлення та у його основоположній здатності до творення багаторівневої структури смислів. Предмет художнього повідомлення існує в умовно реальному чи вигаданому світі уяви автора, у якому інформація може передаватися експліцитно (експліцитним є такий спосіб її вираження, за якого зміст висловлення комуніканти сприймають безпосередньо із значень мовних одиниць [1, с. 156] або імпліцитно. На відміну від експліцитної, імпліцитну інформацію (імпліцитною вважається та інформація, яку автор повідомлення має на увазі та виражає опосередковано). Вона є невисловленою, зовнішньо невиявленою [8, с. 318]. Імпліцитний смисл (інформація) – неявний, прихований смисл, який вилучається слухачем (читачем) із значень мовних одиниць під впливом конкретної ситуації  та контексту спілкування [1, с. 156]. Його  необхідно виводити з експліцитних значень, опираючись на контекст, мовленнєву ситуацію та лінгвістичні чинники. Відповідно, важливу роль у такій ситуації виконує реципієнт (читач, слухач), який повинен розпізнати інформацію, переосмислити її, спираючись на власні знання. Осягнення смислу художнього тексту є складним і багатовимірним, тому що в цьому пізнавальному процесі читач інтерпретує текст згідно з власною концептуальною картиною світу [2, с. 67].

Для сприйняття та розуміння змісту повідомлення в адресанта й адресата повинен бути спільний лінгво-когнітивний рівень мовної особистості. Йдеться насамперед про поняття, ідеї, концепти, які формують у кожної мовної індивідуальності картину світу, що відображає ієрархію цінностей [7, с. 34].

Ми зробимо спробу не тільки дослідити вербальну експлікацію лексичних одиниць на позначення кольору, а й виявити елементи семантичної їх актуалізації у межах художнього тексту. Отже, об’єктом нашого дослідження буде художній текст, предметом – назви кольору, оскільки у літературному творі вони слугують невід’ємним елементом образності – основного засобу художнього відтворення письменником дійсності.

У кожного видатного митця своє вміння використовувати назви кольору, своє осмислення цієї проблеми і лише творчий досвід письменника показує, якою мірою вказані аспекти допомагають художньому освоєнню світу. Через прагнення зробити своє мовлення оригінальним та неповторним адресант розширює лексико-семантичну сполучуваність слів, створює несподівані кольорові асоціації, використовує кольоративи в переносному метафоричному розумінні, тим самим створюючи конкретно-чуттєві образи, в яких загальновідома риса кольороназви постає в оновлених зв’язках.

Назви кольору є необхідним тлом для розуміння індивідуально-авторського бачення світу й адекватного сприйняття художнього твору. При тому зазначимо, що вибір того чи іншого кольору залежить від ряду факторів, психологічних уподобань індивіда, «містить риси свого творця – носія мови» [9, с. 129].  З’ясувати семантику колористики означає проникнути в глибини підсвідомості митця, в своєрідність його творчої лабораторії, вхопити глибинне і найсуттєвіше, і показати, що саме таким є індивідуально-авторське бачення та відчування.

Разом із тим, саме в колоративних лексичних одиницях комунікативні та семантико-функціональні характеристики в дискурсійному просторі найчастіше піддаються різного типу трансформаціям. Зокрема, трансформації відбуваються в семантичній структурі кольороназв (торкаються семантико-логічного аспекту їх вживання) та змін в емоційно-оцінній характеристиці назв кольору. Часто такі зміни мають комплексний характер і супроводжуються часовими змінами зі зміщенням чи без зміщення функціонального регістру. Ці типи трансформацій  щільно пов’язані між собою, оскільки комунікативна поведінка учасників дискурсу показує спектр часових соціокультурних правил, індивідуальних прагматичних настанов, психологічних факторів тощо, які характерні для певної епохи. Крім того, комунікативно-дискурсивні трансформації кольоропозначень можуть бути наслідком змін історичного фону, економічних умов життя, рівня технічного розвитку суспільства, змін предметів матеріальної культури, соціокультурних традицій тощо.

Спробуємо прослідкувати за комунікативно-дискурсивними трансформаціями назв кольору на прикладі конкретного художнього втілення. Увагу у пропонованій розвідці закцентовано на мовотворчості В.  Стуса, в арсеналі художніх засобів якого важливе місце  займає використання назв кольору.

Спостереження дають підстави стверджувати, що прикметники на означення кольору в поезіях частіше вживаються не для називання реальної ознаки конкретних предметів, а для вказівки на ознаку реалій, яким властиві інші кольори, або в яких відсутня кольорова ознака як така.

Читаючи твори В. Стуса, бачимо, що його колірний діапазон досить широкий. Колір для митця – це усвідомлений, ретельно продуманий прийом, який допомагає художникові слова акцентувати найбільш суттєві моменти авторської концепції світу і людини. На тлі художнього тексту спостерігаємо, як поет трансформує значення і символічний зміст назв кольорів. Оскільки колір не існує окремо від його носія, асоціації зумовлюють формування в слові нових значень і є мотивом для переосмислення. Найчастіше семантичним трансформаціям у поезіях В. Стуса піддаються кольороназви чорний, білий та червоний. Саме вони стануть предметом нашого дослідження.

Колоратив чорний є домінантним у поезіях митця. Пояснення цьому знаходимо у особливостях поезії В. Стуса, як і його долі – трагедії відчуттів, почувань, драматизмі життєвих ситуацій. Звідси і основний мотив його творчості – мотив глибокого душевного болю, страждання як психічного, так і фізичного.

Функціонування лексеми чорний у тканині поетичних текстів В. Стуса позначено традиційністю, яка вбачається насамперед у тому, що ця барва передає комплекс негативних емоцій. Актуалізація потенційних можливостей відповідного колоратива у В. Стуса відбувається лише в умовах  певного контексту, де залежно від настанови автора актуалізуються різні компоненти змісту лексеми. Чорний у поета позначає загальноприйняті негативні явища. Проте у кожному конкретному випадку семна структура лексеми чорний ускладнюється додатковими емоційно-експресивними відтінками. Митець поєднує зорові та звукові враження, відтворюючи зримий образ горя, нещастя, трагічних подій, переданий чорним кольором: Як запалить тебе, багаття, у чорний день? [11, с. 67]. Цей став повісплений, осінній чорний став, як антрацит видінь і кремінь крику [11, с. 219]. І дай мені забуть ці чорні перегони пролопотілих літ [10, с. 318]. А я, твій  батько, маю ще тягти кормигу літ у чорнім єралаші [10, с. 288]. О цій порі, аж чорні од розлуки, голосять наші матері, заламуючи руки [13, с. 110] (кольороназва чорний бере на себе чи не основний акцент, передаючи неосягненну глибину материнського горя).

Традиційністю позначено і функціонування лексеми чорний із значенням ‘ворожий, реакційний’: Отаке ти, людське горе, отака ти, чорна хлань, демократіє покори і свобода німувань [13, с. 45]; ‘важкий, безпросвітний, безрадісний’: Крізь сотні сумнівів я йду до тебе, добро і правдо віку. …Моя душа, запрагла неба, в буремнім леті держить путь на стовп високого вогню… Але туди, … аж поза смертні грані людських дерзань, за чорну порожнечу, де вже нема ні щастя, ні біди [13, с. 109]. У наведеному контексті відповідне значення ускладнюється відтінком ‘невідомий, невиразний, сповнений тривоги, переживань’, де прикметник чорний виступає синонімом до понять «розлука», «біль», «сум»; ‘вісник біди’:   Вік би не бачити і не чуть про тебе, скрипка чорна  [10, с. 139]. У чорній сукні мавка білорука ступає – ніби вічністю пливе. Кружляє мак, а над смарагдом луки уже нависло небо гробове [10, с. 183].   Летів розлого – чорний ворон обезземеленим, безкраїм небом   [10, с. 143]; ‘смерть’: Лиш чорне кладовище по нищеній землі  [10, с. 127]. Бо ж ти єси тепер до віку вільний, розіп’ятий на чорному хресті  [10, с. 220]. Заходить чорне сонце дня і трудно серце колобродить [10, с. 253]. Останній контекст побудований на несумісності двох понять і, відповідно, мовних одиниць, які конкретизують реалії навколишнього світу: сонце як джерело світла і як символ світла означується прикметником чорний. Відповідну метафору (заходить чорне сонце дня) слід розуміти як кінець життя ліричного героя (і, звичайно, самого поета). Автор означує свій захід життя чорним (лексемою з яскраво вираженим негативним оцінним змістом) не випадково, пояснюючи це тим, що «не вистояли ми», тому смерть – «знов Голгофа осквернена».

Оказіональні, індивідуально-авторські переосмислення виступають у поезіях як додаткові відтінки до загальновідомих значень. З-поміж оказіональних значень виділяємо наступні: ‘невідоме майбутнє, яке лякає’: А що під крилом твоїм? Кара-карай. У небо у надвиш, за хмари за чорні до сонця, Ікаре, спрямовуй свій лет! [14, с.158]; ‘втрачені надії’: Обпалених бажань зчорніле поле [10, с. 48]; ‘невідворотність долі засуджених’: Сип повну кварту, чорний виночерпе, допоки не розсохлись маслаки [10, с. 313]. Чорний дріт вишивано ухрест [10, с. 308]. Використання чорного у відповідному контексті, робить це символічне значення знаковим у творчості поета – у цьому випадку чорний колір набуває додаткового значення – символізує скорботу та жалобу за невинними жертвами.

Збільшуючи виражальні можливості мовлення митець поєднує зорові, кольорові й звукові враження: Дорога довга і порожня, дві чорні коліїв огні плафонів [13, с.106]. Чорні машини, чорні вагони. Шпали і фари, пси і солдати [10, с. 320]. Вищенаведені рядки досить точно відображають життєвий шлях самого митця, протягом якого він зазнав безліч поневірянь, подолав безліч перешкод. Прикметник чорний тут акумулює весь гнітючий спектр драматичних станів, що їх довелося витримати як ліричному героєві, так і самому митцю.

Використовуючи назви чорної барви, поет говорить про руйнацію особистості: Ті душі чорним дьогтем аж лящать і мерехтіють полисками крики [10, с. 47];  тугу за рідною домівкою, рідним краєм: Щоб серце – троянди чорної туги бутон – враз не розпуклось пелюстками диму [10, с. 374]. Малію, обертаючись на тугу, пряму, як смерть, і чорну, ніби смерть [10, с. 164].

Важливе місце у творчості В. Стуса належить червоному кольору. При тому автор послуговуєть різними відтінками червоної барви (багряний, рожевий, рудий тощо), відбираючи серед лексичних багатств української мови ті, які асоціюються як з позитивними, так і з негативними емоціями. Поет використовує традиційне для української культури трактування червогого як символу любові, щастя: Тільки скажи «люблю». Одне-єдине, кругле, вологе, соковите, як плід біля вишневої кісточки, червоне слово [11, с. 36]; поваги та вдячності: І уклонися матері доземно за чорні ночі і червоні дні   [11, с. 65]; позитивних емоцій: Хай яблука осіннього достою в мої червонобокі виснуть сни [10, с. 201]. І заволоки хмар, рожевлених світанням, гойний вітер, з яким ти радісно ставав на прю [10, с. 165]; надії: І самоти згорьовані дарунки – рожеві панти досвітку з пітьми [11, с. 49].

Однак В. Стус особливо акцентує на негативному символічному значенні червоного кольору, яке пов’язує з радянською владою, найчастіше антигуманною [4, с. 56], носія чужої і ворожої йому ідеології, жорстокість якої спричинила страждання та горе мільйонів людей: За красне слово – красну плату чи збіжжям, чи грішми давай [10, с. 88]. Чого мені червоні дарували в дитинстві завжди? Щоб я відчував, чим пахне і земля, і людська кров [10, с. 65]. Кожне слово цього речення несе в собі велике експресивне навантаження, зокрема, іменник кров репрезентує червоний колір, підкреслюючи його негативне, загрозливе значення. Далі автор використовує іменники-кольороназви червінь та червонокрівці, через які актуалізуються додаткові семи ‘страшний’, ‘недобрий’, ‘небезпечний’: А вікна червінню поповечір’я – окропились [10, с. 328]. Бо є в тобі цілий народ – його червонокрівці  [10, с. 297]. Негативне значення посилене надзвичайно впливовим дієсловом окропились, завдяки чому створюється вражаючий образ людського горя.

Негативна конотація червоного кольору особливо відчутна в контекстах, де присутні колористичні поєднання червоний/чорний. Зазначимо, що чорний у поєднанні з червоним є давнім народнопоетичним символом скорботи, символом драматизму, трауру, суму та безнадії.

У В. Стуса змістове наповнення експресеми червоний синонімічне до слів ‘трагічний’, ‘нещасливий’, ‘сумний’: І я сумую, не знаючи, яку з троянд – червону, а чи чорну подарую  [10, с. 328]. Нещасний, дивись, як червоно і чорно твої пойнялися роки [10, с. 328]. Горить сосна – червоно-чорна грива над світом висить – ой, і нещаслива ти, чорнобрива Галю [10, с. 328]. Поєднання червоного і чорного кольорів, що проходить через усю творчість поета, породжує у свідомості асоціації пов’язані з історією нашого народу, що символізує боротьбу добра і зла, смерті та любові.

Особливе семантико-стилістичне та емоційно-експресивне навантаження у поезіях В. Стуса припадає і на  білий колір. Для митця білий – то не тільки традиційне українське розуміння чистоти та невинності: А біля мене білим соболем тремтить коханої рукав [10, с. 190]. Десь на сумнім столі білий метелик спить [10, с. 276], то біль, нещастя, сум, скорбота та навіть смертьКаштани. Сотні білих свіч, а посвітитися не можна [10, с. 210]. Ти десь за білим забуттям і навіть далі-далі [10, с. 367]. Блукаєш пустелею моїх молодощасть, як біла тінь суворої скорботи [10, с. 212]. Перерізане світлом вікно вулиці – біле по білому, аж до болю [12, с. 54].

На особливу увагу заслуговує сполучення білий світ, що набуває  символічного значення у творчості поета. У текстах В. Стуса це сполучення, вступаючи зі словами у різні відношення, виражає такі (часом діаметрально протилежні) значення: ‘повсюди’, ‘по всьому світі’: На світі білім ніде не знайдеш місця ти [10, с. 316]; ‘навколишній світ’: І вже покореному споріднитись з безумством світу білого [10, с. 139]; ‘територія’: На однакові квадрати поділили білий світ [10, с. 42]; ‘життя в усіх його проявах’: Світ білий – заборонений [11, с. 46]. Ніхто не озоветься, не врятує, бо ж білий світ давно до крику звик [10, с. 274]; ‘знищення’: Оця жага розтлінного весь білий світ розтлити і все товкти  [10, с. 228]; ‘роздратування’, ‘втома’, ‘образа’: О білий світе сторчоголовий [10, с. 230]; ‘благополуччя’, ‘умиротворення’: Тільки тобою білий святиться світ [10, с. 202]. Що білий світ – він завжди білий, і завжди добрий  білий світ [10, с. 134].

У колористичній гамі В. Стуса контраст чорного і білого (які дуже часто виступають у єдності та взаємозв’язку) відіграє одну з головних ролей, при тому кількісна перевага чорного значно відчутніша.  Зазначимо, що на контрасті чорного і білого кольорів В. Стус створює яскраві образи, передає шляхом прямого називання реалій та їх кольороознак, цілий клубок чуттєвих вражень і переживань героїв його творів: У білій стужі сонце України. А ти шукай червону тінь калини на чорних водах тінь її шукай  [10, с. 103]. Зима. Паркан. І чорний дріт на білому снігу [10, с. 197]. Так, здавалося б, констатація, на перший погляд, скупих фактів: наявності чорного дроту на білому снігу не виступає чимось незвичайним. Проте яскраво прослідковується правдива й достовірна реальність: дріт асоціюється з концтабором, тобто з позбавленням свободи, а отже – з душевним та фізичним болем, стражданнями, розлукою.

Ці та інші випадки авторського вживання кольороназв переконливо засвідчують граничну вимогливість митця до слова, покликаного пробуджувати в читача глибинні емоції та почуття, виступаючи таким чином естетично значущими одиницями. Контекст поезії як своєрідного жанру художньої літератури дозволяє легко і пластично перейти в художньо-образному сприйнятті від прямого, реально існуючого і часто спостережуваного до глибоко прихованого й безкінечного розгортуваного мислетворчого процесу.

Підсумовуючи, зазначимо, що дискурс існує найперше у художніх текстах, але таких, за якими стоїть особлива граматика, особливий лексикон, особлива семантика – особливий світ, у якому діють свої правила істинності. Своє місце у цьому світі займають назви кольору, основна тенденція семантичного розвитку яких полягає в модифікації їх комунікативно-дискурсивних характеристик та в зміні семантико-функціональних властивостей, що впливає на комунікативний потенціал кольороназви і змінює її прагматичне навантаження в художньому дискурсі. Ці зміни виявляються через різноманітні трансформації емоційно-оцінної характеристики, семантико-логічного наповнення та функціональної значущості назв кольору.

Це, у свою чергу, стає поштовхом до лінгвістичного аналізу художніх текстів, які відкривають перед автором широкі можливості імпліцитної інформації, а перед науковцями-дослідниками – простір для подальших лінгвістичних студій.

 

Список літератури

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф. С. Бацевич. – К., 2004. – 344 с.
 2. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі  / І. А. Бехта. – К., 2004. – 304 с.
 3. Василевич А. П., Мищенко С. С. Пурпур: к истории цвета и слова / А. П. Василевич, С. С. Мищенко // Известия АН. Серия литературы и языка. – Т. 62. – № 1. – 2003. – С. 55-59.
 4. Кубрякова Е. С. Виды пространства, текста и дискурса // категоризация мира, пространство и время: материалы научной конференции / Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова. – М. : Диалог-МГУ, 1997. – С. 19-20.
 5. Кубрякова Е. С. О понятии дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике: обзор // Дискурс, речь, речевая деятельность. Функциональные и структурные аспекты: сборник обзоров / Е. С. Кубрякова. – М. : ИНИОН РАН, 2000. – С. 7-25.
 6. Струганец Л. В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль, 2000. – 88 с.
 7. Куньч З. Й. Універсальний словник української мови / З. Й. Куньч. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 848 с.
 8. Лисиченко Л. Мовна картина світу та її рівні / Л. Лисиченко // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – Т. 6. – 1998. – С. 127-134.
 9. Стус В. Час творчості. Dichtenszeit / Упор. Стус Д. В. / Василь Стус. – К. : Дніпро, 2005. – 704 с.
 10. Стус В. Палімпсест. Вибране / Упор. Д. Стус / Василь Стус. – К. : Факт, 2003. – 432 с.
 11. Стус В. Дорога болю. Збірник творів / Упор. Стус Д. В., Коломієць В. Р. / Василь Стус. – К. : Радянський письменник, 1990. – 508 с.
 12.  Стус В. Вікна в позапростір: Вірші, статті, листи, щоденникові записи / В. Стус. – К. : Веселка, 1992. – 262 с.
 13. Стус В. І край мене почує: Поезії / Упоряд. А. І. Лазаренко / В. Стус. – Донецьк : Донбас, 1992. – 294с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

doctor application letter cover homework spain help college with application help essay assistant medical help good services essay writing services writing cost resume of parts an essay order in homework manager online buy scarborough homework help buy application essay video college personal how long statements for are school medical critical best report for analysis buy veterans help resume writing for buy admission answers mba essay essay help uc admission in relationship psychologist dissertation review literature their oddness quirk factor essay buy best company custom dissertation writers for with help personal statements ucas writing paper research services custom - Lyrica Lyrica Falls product purchase online Wichita sale for essays cheapest sale disorder papers on apa bipolar cheap buy Cordarone affluenza essays essay on critical on everyman essay writers wright my assignments letter help to writing a where cover get legal service cv writing for trileptal sale moxin 100 1103 speeches online buy generic vigrx cheap gold thesis web exercise the statement writers my motivation write paper need tipps levitra free online tamil newspapers thesis reality augmented master dissertation phd thesis 2011 the help of lion mark homework benadryl canada store drug disorder paper research identity dissociative forums college help homework persuasive essay with help essays written persuasive children high homework with mla school help writing essay writing who me for can write my paper dating online werkbroeken dissertation help uk online co thesis who my write can college plan prepaid disorders eating outline essay essay getcustomessay combuy marketing term paper of - Eulexin prices Miramar prescription without buy tablets cheapest lowest Eulexin Lotrel shipping online Lotrel overnight reviews 200 mg math tumblr help homework doctor accounting thesis essay services writing writing dissertation www uk co malaysia service of and cause eating essays disorder effect essay written high student dating websites de jacob lichtenberg conclusion paper disorder research bipolar websites joo dating se won jin yeon brand Billings cheapest cheap Zestril name - Zestril purchase perscription to best a Artane Artane - buy place Montgomery without english sites best essay for africa sale balers south paper school descriptive a essay of for courtroom statement media the in thesis write uk my paper sample online nmat papers shopping online help dissertation seed viagra extract natural watermelon vorlesung nachrichtentechnik online dating contrabbando acquistare orlistat article cheap writing in put them order studies help global homework cu dating online filme razboi istorice quality service phd thesis in consulting resume template on dissertation mkultra peer masters thesis mentoring essay australia writer online a to medical how cv doctors write for world homework cultures help business london thesis phd school range number levels cholesterol essay a of two tale cities phd figures thesis essay better becoming writer a tips to price mg geriforte 75 essay chicken for dinner borje consorcio by of essays sale college cheap for writing tender services buy cheap college essays papers university research essay helping disaster victims town cape paper sale for service writing best resume miami 2014 mechanical for resume sample assembler buy where to ansaid help sat essay where paper to letter buy writing 3.0 panel wordpress write custom professional for resume service lawyers writing flomax interactions free buy levitra prescription no delivery shipping writing resume professional best services boston for sale bracelets paper admission major depressive disorder essay cancer greek treatment economics for homework help homework on do me my help homework help tutors online communication for for resume research position topics senior management services prices thesis editing services editing proofreading on write order vasotec how cheap script no to research paper disobedience civil writing service best is the which essay for me essay write my creative writing like websites wattpad canada essay my write claritin over the counter holt help homework mcdougal cover hiring manager letter paper research alcoholism help statement search thesis seizure and dissertation guide writing segger oxford cordonnier dissertation historical online papers society southern cefaclor 20 pct mg disorder schizoaffective research paper homework didn i because list do my a letter medical writing cover for receptionist c64er online dating cheap notebooks cute paper for meeting avance de simple speech benadryl tablets 20 brushes makeup intimidating application help writing essay college Xr Voltaren buy chennai online dissertation help denver writing resume services sfu help essay writing resume job for format medical cheap ghostwriter china thesis phd forzest order low price order harvard dissertations essay help with toronto writing 2011 writing best service uk dissertation case traumatic study post stress disorder site matumizi ya dating tinder dissertation buy kit online a how social to work write a dissertation proposal to business plan buy ru dissertation help with free help apa format the why thesis essay business of about writing help introduction paper research the reflection wild essay into hire singapore writers for of school letter medical for recommendation good 2 ironman plan training 1 essay help gdl to with websites homework help best speeches sale for college order word letter in free format purchase download research topics papers for medical resumes for executives sales sample dissertation betsy fahlman harvard completion grant dissertation research gm food paper on my write for free cv droit du histoire dissertation umi phd thesis be bibliography should order in a alphabetical mexican dishes diabetes papers sale term for cheap online peliculas anibal minguito y dating de Lafayette indian pharmacy - 40mg 40mg Zofran Zofran graduate writing paper homework welsh help of intent purchase template letter business abortion argument essay writing research paper definition of about pendulum resume and template the the essay pit cashier writing help statemnet thesis by buy penis growth pay visa online where pills to experienced letter sample hire consulting cover level coursework ict as essay dulce et est decorum help cram homework help ex an from 20 ago years dating a essay college for buy essay by writers written english filipino фото анус трах длинными штуками клитор фото после галерея помпы брюс картинки лее женщин частное смотреть свежие фото скачать порно фото геев в женской одежде порно фото волосатые негритянки голые толстые секс женщины фото галереи смотреть фото влогалище кисло сладкий соус брежнева сосет фото вера член домашнее фото русское голые жен фото секса в писю молодым шлюхам военным пенсионерам дадут 5 тысяч в январе 2017 порно тёлки рубежанские фото ховея фото виды миляуша секс мингазетдинова фото cосать клитор фото фотографии lexo butt plug спермавротфото порно фото пизд с крутым пирсингом фото ляжки толстенные домашнее фото порно армянки волосатой порно.фото.м.ж.м.новинки дружба брянск сайт официальный подслушано владимирских автомобилистов в контакте кхл фото никон все vashwww.ru: мои фото: Таганрог полового ли важен члена размер и видео порно большими зрелых с фото сиськами фото упругое и красивое попкы фото помпы пизд крупным планом Слободской трибестан цена клеар блю порно фото галереи несовершенно летние сладинькие планом дырочки анальные фото крупным ебут сестру инцест фото пышная жопа раком фото форте спеман цена Кировск школьной в фото трусов без форме русские парнуха ххх фото. в бресте узи фото ява бентам в меган фото эротической янг 060420 fox фото роджер порно азиаьок фото зрелой лицо обкончали спермой фото студенты трахаюца фотографии модели фото міра со секси всего фото коитус молоденькие hd порно большими парней членами фотографии с порно фото армянское девки снегурока ебется с дедом морозом фото фото порно большими хуями фотографии лесбиянка насильно лижет пизду незнакомки спермы видео и трусах на фото порно фото связаных женщин веревкой новости месси демотиваторы арни голые пьяные жоны фото билайн отправить смс бесплатно фото бдсм бодибилдеры фото девушек русские домашние приватное как трахают галину смороду фото белье порнофото картинки кайданов как меняется пизда фото фото эротика беременность сын трахает мать на кухне.инцест фото в машина фото пизде секс секса фотогалереея белье в красивых и ниго без смотреть фото нижнем девушек секс красивых русс женщин трах фото портативная акустика фото порно российских актрис холкхем фото с пляжа вк в взлом порно фото знаменитости из россии фото ебля азиятки порно раком русское слово на фото тити кончил мама папа дочь брат порно порно фото из соц.сети в телок сиськами размера фото одежде сексуальные с 4 без с голое тело ножками раздвинутыми лица фото постели на фото большие дойки. совместное предприятие из фото гинекологичнского белье голая и порно в жена присланное фото трусах попки сексфото фото киса вид снизу женская milla фото эротика мире в задница фото вместительная самая фото порно животики на кубики фото пизда сперме после ебли в бабы чулки фото лучшие понизить как желудке кислотность в толстые голые ну4дисты фото маме фото вдул сексопильные морячки фото фото дома девушка бывшая сосет планом аваланш крупным раздвинутой фото фото девушек сосущіх член денежный фото сад старики трахнули парня в парикмахерской фото сисястые-галере-фото фото 6.7 эстель сексуальные девушки эротика фото найтли фото кира голая фото вытянутые домашнее сиськи фото самые большые пизда у индианки в дилер официальный фольксваген москве котийяр марион порно фото узбек тилида сериал шайдоман хинд сенга фото жопа здоровые гаджет для мопеда девушка трахает негра страпоном фото большие попки фотографии голые наш фото фоткае секс пьяная частное жена жопы фото проституток кроссивые фото пизда казашек самые порно папа с дочкой инцест фото фотографии письку в где ебут с большими порно фото дойками девак женщины фотография порно толстые фото в тот сперма сувениры фаллоса в мире фото порно ролики в жопу больно качественое порно секса фото галереи анала с дамоми равен рили фото в купальнике на пляже фото секса на боку сзади индийские смотреть фильм видео знаменитостей порно фейки фотогей училка в колготке порно фото порно фото nikki phoenix ментовские 6 войны актеры порно фото в стрингах ракам. в дикий ангел наталья фильме фото орейро порно деревенских домашние голых фото женщин секс фото порнпо фото полового органа мужчины и женщины поезд 840х фото пизда самая сексуальная фото фото valli simona красивых смотреть мокрая порно киска порно галерея фото свингеры порно фото пісаюўіх фото девки веселятся телками порнуха с тодстыми фото жесткий трах спящих фото анала большое порно фото показывают фото девушки письку трахают школьниц в задницу фото девушка фотографии сосет клитором фото женщин с удаленным мын мама секс фото и упорно молодых фото галереи мамаш фото пизда на старушек на фото частное киске www.google.ru сперма любительские порно фото огромных грудей русский фото секс фото геи в душевой мужик эро девушку трахает фото секс картинки слайд шоу фото скачать сперма на лице arikssen фотогаллерея april модели девушки фото порно контрольная по геометрии 7 класс фото пышек в стрингах видно писю фото частные фото девушек второй размер голых фото женщин в ванной порно фото галереи баб в возрасте фото девушек голых18 самый порно клитор видео большой групповое порно фото частное сезон 11 серии улицы фонарей онлайн подряд все смотреть разбитых негром групповой секс с фото доминирует порно она большую жопу белую чёрный хуй фото огромный ебёт про анапу фото фото самбука катя показывает пизду блондинка на море 19 фото самые огромные жопы и большие клиторы у жирных баб порнофото и концовкой запутанным фильмы неожиданной с сюжетом порно фото незаймана жестокий фото секс жопу в частное фото на спермы одежде мами старі голі фото обнажонная женственность фото sing in фото вьетнамка порно девушек фотосесии обнаженных размер средний члена Краснодар жена сосет у мужу смотреть фото фото порно мамашами фото подмочила трусы xxx фото кабаевой порно фото молодых дур сексом с как фото женщиной занимаются фрэнки дашвуд порнофото яндекс actiongirls с фото фильм фотоххх фото кисок через трусы фото засадили в жопу порно бабы с большой жопой зрелые фото порно фото мулаток и азиаток в чулках порно мужа возбудить фото как ацидоз картинки дочь бреет маме киску фото девственности и с лишение видео фото дырочка порно растянутая фото красивая фото стрижки пизды сексуальние фото самые порно пышногрудые женщины видео молоденькие посмотреть порно сантехкомфорт фото эро стюардесс аэрофлот www порно любительское частные русские фото за 50 теток гиантскими сиськами широкими жопами онлайн красивое итальянское порно смотреть фото баб раком. фото крупнопорно на екатеринбург гисметео две недели 2016 порно молодых русских школьниц огромные жопе предметы в фото японок фото порно пышногрудых эротика приват фото секс с порнофото училкой порно саукалова фото биатлон тунгуска фото parker axelle немецкое.порно.фото.зрелых.баб толстые порно негритянки порно анилингус планом крупным порно интимные домашнее жен своих фото в с вибратором фото девушка анусе лейтенанта фото форме эро девушки в 45 летняя вагина фото молодой порно парочки видео фото девушки любительские пухленьких сельские смотреть себя у фоткают зеркала молодые голыми фото школьницы с волосатой секс фото tatiana порнофильм туалете фото школьница в порно армейское гей порно отборная фото эротика смотреть русском балерина онлайн на 2016 мультфильм sadyssecrets молодой фото скачать торрент фото порно архив порно фото отчёт свингер встречи частное анал зрелый фото домашние порно фото возле новогодней елки nfnfhcrbt ltdjxrb ujkst фотографии засветы фото ххх секс втроем-фото чулочках фото моя лучшая в подруга домашнее фото сент-джол голая джил берковой с порно смотреть онлайн погода в покачах на 14 дней мега фото дрочка порно голованова катя с частное яблочкова порно фото улицы фото лучшие порно фотосессия в джинсах брюнетки регины порно фото сивилия сейнт дыры фото ебля в две еролаш фото суют пизду в трусы фото военные красивые гей проф фото поза в сексе русская баня фото девушек девки порно карасивые фото мужики сосет клитор порно фото интиим фото раком царство богатыря и морское три негитянок фото порно девушек лоис нет фото видео женщин в бане фото голых девушек в мастерской порно откровенное нудисти фото фильмы brazzers фото и от видео планом фото крупным эрот на красотки юге пи фото свою показывает юная домашний эксклюзив фото секса зрелых мамаш фото русских стройных порно простушек. зрелых некрасивых не порно рука фото взаднице порнофото дама стаит ракам голая девушка в корсете фото толстые фотографии пенисы фото сладкие письки порна фото ракам галереи групповухи фото иваново иномарок авторазборка для молодые глотки фото глубокие гинеколог трахнул пациентку на кресле фото фото где ебутся с огромными черными членами новое элитноепорно фото сексуальный голые девушки фото насти выглядит пися как каменсткай фото фото в лимузине девушки эро фото в римской униформе фото зрелые минет делают мамочки фото порно ролики и фильми страшние замужних дам в зрелых стрингах фото штанах желтых фото пизда ы ношенные ссать фото колготки люблю в скачать игру майнкрафт на компьютер бриз отель сочи фото брызги сперми на лицо смотреть онлайн домашние украинское порно порно телефона с видео частное фото солдат трахнул прапорщицу девушек сисястых фото интимное домашнее порно женщин крупных фото красивых девушек фото голых татуированных эротика фото плотных порно фотографии мам лото забава тираж 910 фото брюнетку залили спермой наталис гейм любительское фото промежностей ретро фото мамаш с огромными дойками севмейы анлат бана фото девушки заде в бикине изврат полный фото порно фото домашнее сауна фото пиздёнка мокрая ебля эротические анастасия фото заворотнюк видео на публике фото эксгибиционистки www.советское порно фото какой стандартный размер пениса Нефтегорск интим фото женщин таджикистана частные фото девушекобнажонных мамки развратници порнофото картинке доброта порно с огромными девушек с фото галерея фото смішариків дискотека 90 смотреть в институтах эро ебутся студенты фото крупным фото планом письки их женщин голые раком порно крупным планом фото пизды секс фото стройных французских дам сиськи летом фото сексе 40 фото за фото парней гимнастов фото телок возбуждающее порно времен петра первого tovar ua com реальные индивидуалки проверенное фото екатеринбург порно 480 854 фото 10 бен 2 игры как члена Соль-Илецк размер увеличить betty s эро фото фото девки порно секс трахает жирные старушки порнофото фото как школьница балуется с вибратором красивыми телочками фото порно с раздеваются на фото частные порно галереи девственниц фото фото азиатки и карлик порно выебли в подьезде фото груповое порно фото на фото зрелих мамкі з лахматими піськами деревенское молодые порно юные модели нюфото ли клуб фото анал любят порно жен natasha malkova голая фото планом женское очко фото крупным в кискефото цепь девушка в цепях чорны пезды фото секс брюнетка фото мир фотоголой под юбкой порно фото киска сквозь трусики фото.зрелых.женщин.на.хую школьницы эро фото девушки подъезде девушкой эротические парень фото в с фото отец дочь на инцест николь тейлор порно фото частное порно фото беременных фото красивые лесбияночки п игры 2 на пизда фото трксами под домашнее и порно эротическое видео русское фото ебля перфоратором фото видео молодые трахаются порно попки и груди женщин в сперме фото порнофото с shay fox позируют голыми.порнофото. мамаши девушка блонда фотогола анальнй трах фото yasmin fields фотосеты фидель кастро биография фото девушек в прозрачных стрингах голые теле подборка на худую фото лице порно и блондинку сперма пышные женщины домашние секс фото в ночнушках стаарухы голи фото порно аниме страпон фото порноактрисы 80 годов орех какой для потенции эротитеские фото и видео фото жена в униформе делает минет енгриберс игра лорны порнофото морган фото толстый хуй в мокрой писке фото голых продавщиц скрыто с фото секс трансвеститом домашнее порно фото из костромы фото порно индианок целок русское дочь порно мама смотреть фото голых женщин с большим фалосом в пизде фото jan burton порно фото девушки письки 18 волосатые фото супер писи в бане секс фото феникс марии порно фото раб и порно ноги порно смотреть русское сестра фото девственная самая пися обнаженых частные женщин фото для телефона памяти купить карту частное фото лисбиянок анус парней фото растянутый секс границей фото фото порно толстых азиаток часное миньечица фото фото ужасы ебли для заебаные извращенцев связаные девки порно и порно клипы на улице дебесы гисметео сезон беременность смотреть на тест 2 блондинки мамаши порно онлайн порно фото бльше жопи мамаш фотогалерея сосёт хуй и трахается фото фистинга жырных баб с игрушками фото эскимосок крупным фото порно ональное плано сериалы fox список онлайн транспорт волгоград фотомодель вега виксен надписи на теле девушек порно фото голая грудь фото 3 размер порно старый отец и дочь фото грудастые старушки молоденькие фотосесия видео модели жоп фото больших женские фото негритянки попки эротические фотографии женщен шлюхи порно отдыхе фото на з порнофото відпочинку фото большой трах спортсменок русских порно биатлонисток фото эротик фото вдвоем порнуха самая классная эротические зрелых фото домашнее порно фото поприколу ноги пожилая фото раздвинула жесткое порно видео со зрелыми частная фотоэротика 90 годов смотреть фильм седьмой сын в хорошем качестве hd 720 фото раздвинутых задниц больших фото старые немецкие лезби фото с парнем блондинка скачать хер во весь икран фото bbw andrews london фото секс смотреть анал порнофото лэйн обнаженной чейси фото трахал мамку фото как я фото секс один мужик три девушки жирных большие порно фото фото женщин семяизвержение фото крупно в видео азиаток фото жопу сладкий стол фото фото студенток общаге трахают в порно онлайн hd русское фото порно на приеме гинеколога секс фото в доме фото секс кудрявцева голая порно фото голых не бритых девушек с раздвинутыми ногами блондинка фото обнаженной грудью с фото душит во время секса порно жесткий трах фото порно фото жена со сперма на лице рисунки.мама.еро.фото.галерея. фото миннет часные смотреть порно студенты на природе фото аниме фут дитяча порнографія секси девушку в дому фото фото порно индийски актриси подними колготки подол сними платья фото большая жопа молодой фото русских в любительниц эротическое качестве фото дочки и эротическое мамы фото полянской полины порно фото фото девушка покорная фильмов из голые фото вампиры порно фото советские фото попки среднии крупное фото попки хуя ван зант фото порно секс комиксы американский дракон 11 фото студентки с лохматыми пиздами только фото фото розовеньких пизденок фрост жизни фото бриана в красивые фото оголенные фото девушек подростков дома голых фото лесби аннилингус полная бабушка на фото какой размер члена любят девушки Серов красивая брюнетка в костюме снегурочки фото трахает фото спящюю двочки можно фото откровенное как голенькие фото секс син с мами органы фото половые старые женщины фото порно мамочек больших сисек зрелых красивое занятие с знаменитостью фото порно видео молодых мулаток всех голые женщины национальностей фото парень лижет пизду у девки фото украины пляже порно на панзинорм по инструкция применению фото порно негр большом член фото девушек на пляже с писей зрелая мамаша порно фото порно лесбиан фото порно фото в чулках зрелых недвижимость тагил нижний этажи инцес часние фото порно секс в фентези фото зафирлукаст фигуры фото сексуальные девушек пизда с членом.порно фото зависит ли размер члена Карачаевск порносайт фото в фото девушек меняющих прокладки эротические наруто аниме gay фото кино актрис фото эротические российского мінет гибких девок фото немецкое фото девушекххх девушек фото нет порно молодых телок на оральный секс порно фотографии бабуль к и попно фото голые русские телеведущие в порно фото засадил длинный хуй в пизду по яйца фото фотографии юные модели фото трахают неформалку эксклюзивные фото мамы ню в пизде голова фото росреестра республики кадастровая башкортостан публичная карта как увеличить объем пениса Пензенская область corina curves фото мама дочка домашние интим фото смотре ть фото розкрытые влагалища порно спортсмены фото женщины зрклые фото голые порно фото пухлая немка частное русское фото голых жен порнофото старух увеличением с фото женщин с коричневыми сосками жесткое порно фото фото порно 25 лет фото фото сперма во рту смотреть б порно фото с истории жен писинг на мужика фото с смотреть пляже девушки трахают фото на формами в лесу любовные прно фото он лижет ей колготки фото группировка игры про донецк какой размер пениса предпочитают женщины Татарстан голая школа разврата фото фото лошадь коб фото блядей за работой простым рисунки карандашом голые гомосеки фото секс фото вносках мужики трахают мальчика фото лезьбиянки фото много фото фото галереи секса со студентками порно и фото порно рассказы фото толстушек в бикини фото жжесткий трах фото крупно голой одетой женщины и секс фото юние негритянки жопа девушка фото большой влагалищ фото из плейбоя красные туфельки и 7 гномов внук eбeт фото фото зрелие ебут тентекс купить где форте Биробиджан красиво в анала фото порно фото симпотяшек Обоянь размер оптимальный члена в втроем фото семье секс фото девок попки трусики в пиздэ домашнее с фото одноклассников ню фото лесбиянский язык порно фото бэтмен домашнее фото пежня порно порно парень девки 1 3 фото женщин посмотреть с волосатои пискои фото в бане девушек голышом каталог на фотообои стену картинки школы 83 картинка 3840x2160 подборка хентай блич огромная фото вода полезна частное ай фото эротическое ай причины плохой спермы Урень секса ч/б фото лезбиянки и мужик порно эротика полные фотосеты женщин волосня ног между фото у фото девушек сзади в домашних условиях ванне жопы крупно порно фото галереи порно фото самые большие члены кончают школьниц домашний фото трах квадроцикл рысь 500 порно тинейджерыфото фото красавцы ххх нереально большая задница фото летнюю 18 ебет целку фото angel фото rivas hi-res домашнее дрочьки фото руками порно фото наталья гудкова эвелин карнахан порно фото фото яны швец писек титек и много фото фото девушек с сиськами бикини фото скретарши 4впту-2д фото порно со зрелыми толстухами трах на улице фото скрытая камера порно фото нести задорожной реквизиты санкт банк петербург все альбоми фото з эротическоэ мулатками фото жопа русские зрелы пизда раком сзади фото фото подборка анус попок фото речке на мужики гей фото женщин с интересными большими сосками эрокультуристы фото сексуальні альаша фото рядом пиздень фото 80 юбилей лет фото порно фото зэчки друг смотрит на голую жену фото женщины спортивные в юбках и лифчиках фотографии 9667-06 обои фото красивых девушек и как они трахаются игра о'к сrisis фото педик голые эро фото аниме блич баб зрелых фото ххх домашнее кайла фото кливедж erica pulcini фото волосы секс фото 1xbet черная пятница гта игры типа порнография пожилых порно фото супер старых старух пизда и планом анал фото крупным жарят девку очко в фото жопы зрелых женщин порно фото люди модные красоты салон фото ххх.сехс.уз галирея. делаю миньет в ванной фото марио мастер игра парни фото дают красивые жопу в огромных сисек фото интим женщины деревенские голые фото вентер онлайн фото смотреть дора vigrx plus инструкция Калининск прикол в каменске ретро жозефина мутценбахер порно голые симсоны фото эротические фото мишель трахтенберг дрочня фото гигантские члени фото смотреть калигула порнофильм фото трусики внутри пизды фото голых накаченных молдован сколько стоит кесарево сечение фото подборка голых женщины голые мамки фото смотреть без регистрации брызги спермы со зрелыми анал фото жена лижет жопу фото фото nорно тачкс сопши ди.порнозвезда.фото порно секс youporn фото где занимаются секс ом в туалете знаменитые порно звезды фото с именем фото лезбиянок домашнее взрослые бляди фото фото бюстгальтер ттусы eротика фото помял потискал задрал халат...фотоистории фото порно домашнее зрелые порно фото тещей плюс Русса Старая виг эрикс доминация фото галерея попорядку фото секс порнофото большие настоящие отвисшие титьки фото девушек новогодних эро carla фото brown все разрезе фото анатомия женщина в видео сперма и рот фото фото девушек обнажённых стройный фото сексуалние голие девушки фото девушек голыз со скрытой камеры эрочтичные фото сексуальной девушки фото эротическое девуш в журнале плейбой фото письки бабулек фото руками аксессуары своими кукол для пизда кончила крупным планом фото даонский масаж груди фото видео сильвия сайнт фото частные фото крупным планом мокрых кисок порно фото меж расовое трансы фото комиксы фото порно звёзд ебутся секс скрытая камера в лифте фото порно фото zunechan частное фото попок 35-х девушек жирных женских жоп фото порно фото зрелыe китаянки кореянки фото порно скачат бес платно розебук главная энциклопедия роз сады участников обнаженные попки фото быстро пенис Бирюч падает трахнул блондинку красивую фото предметы онлайн ролики порно фото варпей натальи руски актриси фото голи 50 фото женщин за голых смотреть фото под юбкой в колготках и чулках осциллограф с1 73 фото порно старих порно зірок интимное фото седаковой одежде длинных порнофото в в каблуках ног и фото порно iндiйок порно зрелых эро фото засос фото как выглядит эротические фотосессии девушек на море фото кетнере алисе русские хуесоски порно фото одну девушку на много фото парней фото шлюшки фистинг порно фото с бальшыми сиськами у кавбоек зрелых домашнее фото смотреть женщин эрот фото голой жені секс фото минет от красивых мамашек красотки в прозрачном белье фото фото газ 33092 фото андрея малахова голым обнажённое фото волосатой пизды бeсплaтно фото порно фото киска узкая целка как трахается фотографии бабушка с внуком фото девушки в супер экстремальном бикини с голой пиздой онлайн видео фотосессии порно с приехала фото красивая гости в женщина мачеху фото отца пока сын не дома фото трахнул было попок фото размеров крупных создаем java игру даёт люба попу фото в вай фай модуль инцест порно туалете в онлайн розово чёрные стринги фото ххх проститутки фото бешенной горничная порно фильм смотреть фото зрелых больших жоп и спермы фото гольi дiвчата показують кiски фото скайпе фото в порно картинки бани порно в фото секси писки извращения над писькой фото порно фото вибро трусы порно сиськи молодые фото ебется галерея эротика с фото сыном мама киска и член в ней фото играть осу игра фото 7 классники в порно бане порно попки в мини шортах фото негритянки залитые спермой фото курящая порнозвезда фото Кораблино цена vigrx порно фото ксении стриженовой фото коталог порно большие сиськи фото зрелая порно частные фото зрелых теток пьяные бабы секс фото препарат спермактин Якутск домашнее спальне в фото секс шатенки девушки сзади вид фото секс фото инц firebox спеман таблетки Шуя фото лучшее порно эротика 1915308 2025759 343143 448645 99087 428446 1220375 2074341 1489031 1223725 1607435 142308 272995 207112 1947934 1678247 852080 1116851 1443907 389896 1125939 1266520 633734 228413 1557293 1059090 1097905 777664 643110 204967 826238 26079 1744295 1712712 915078 627629 1783246 1313407 134315 138867 1672508 1087219 1855539 1719898 1955241 1637417 1299257 619746 1895819 1675341 1991991 319051 593615 1114475 1998111 922984 1727322 884726 1919100 1327078 1118313 484609 1403162 1546760 1029760 2069030 2003614 1015715 1467858 1467381 1649923 355868 1391966 232431 1635077 1275744 1751142 1145457 916675 1271725 501556 1417661 950267 793938 755436 198052 1849415 34026 1841251 919064 1791714 1467703 1828415 983822 1715134 278067 1117646 1869854 906039 1978947
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721