КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Гарлицька Тетяна (м. Кривий Ріг, Україна)

Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ Криворізький національний університет

Секція: Комунікативний підхід при викладанні професійної англійської

 КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Статтю присвячено дослідженню комунікативного підходу, який застосовується на заняттях з англійської мови; визначено ефективні методи формування творчих здібностей студентів.

Ключові слова: комунікативний підхід, метод, творчі здібності.

Статья посвящена исследованию коммуникативного подхода, который применяется на занятиях по английскому языку; установлены эффективные методы формирования творческих способностей студентов.

Ключевые слова: коммуникативный подход, метод, творческие способности.

The article is devoted to communicative way of teaching which is used at the English lessons; the effective methods of forming the students’ creative skills are determined here.

Key words: communicative way, method, creative skills.

 

     На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки важко переоцінити значення комунікативного підходу в процесі вивчення англійської мови. Комунікативний підхід, який почав широко застосовуватися ще в 70-х рр. XX ст., сьогодні став основним критерієм, яким керуються американські, європейські та вітчизняні вчителі. Цей підхід у вивченні іноземної мови продовжує привертати увагу дослідників усього світу (К. Блек, Е. Джойнер, Х. Бессе, Г. Відоусон, Дж. Річардс, Д. Нунан, Р. Мартинова, І. Олійник, В. Вдовін, Н. Кащеєва тощо).

       Однак не слід розуміти комунікативність у вузькому смислі, адже вона не зводиться лише до спілкування, а “передбачає встановлення соціальних контактів, прилучення особистості до духовних цінностей інших народів – через особисте спілкування і через читання” [1; с. 40]. Тому, використовуючи комунікативний підхід, слід залучати всі види мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, говоріння та письмо.

      Крім того, на кожному етапі мовленнєвої діяльності активно розвиваються творчі здібності студентів. Ми підтримуємо думку видатного австралійського вченого Д. Нунана, який стверджує, що в процесі аудіювання та читання творчість студентів виявляється у правильності інтерпретації прослуханого або прочитаного матеріалу, умінні підсумовувати отриману інформацію та демонструвати свою позицію. Виявлення творчості в процесі письма полягає у вмінні структурувати та інтегрувати інформацію, знаходити необхідні ідеї, розвивати та трансформувати їх [4; с. 36]. А процес говоріння уже за своєю структурою є творчим, оскільки він передбачає майстерність застосування відповідної інтонації, ритму, темпу мовлення, дозволяє студентам не лише вдосконалити вільне володіння мовою, але й виявити виконавчі та міжособистісні здібності, навички в організації свого мовлення та використанні відповідних розмовних формул.

     Як прийнято вважати за кордоном, в ідеалі комунікативна діяльність у класі повинна бути спрямована на вільність та точність мовлення [3; с. 14], однак така постановка питання не є логічною щодо вивчення англійської мови українськими студентами, для яких вона не є рідною. Тому деякі вітчизняні дослідники (Н. Кащеєва, В. Вдовін) говорять про допустимість і навіть необхідність помилок під час спілкування англійською мовою. Проте, щоб студент не втратив упевненість у собі та не боявся спілкуватися, не слід викладачу виправляти його під час його мовлення. Процес виправлення помилок можна зробити цікавим та творчим. Задля цього слід запропонувати студентам по завершенню мовлення одногрупника самим знайти та виправити помилки, що сприятиме їхній більшій активності, уважності, винахідливості та вдосконалить навички тактовного й коректного висловлення власної критики.

    Слід зазначити, що комунікативний підхід повноцінно реалізується в тому випадку, коли викладач використовує нетрадиційні методи комунікативного спілкування, які не лише стимулюють розумову діяльність, але й спонукають студентів до творчості. Так, одним із таких методів є проведення заняття у формі круглого столу, яке важливо будувати на цікавому матеріалі реальної дійсності. Студенти діляться на групи, їм пропонується актуальна життєва проблема, яку слід вирішити з точки зору переваг (1 група студентів) та недоліків (2 група). Таке заняття, проведене у вигляді дискусії, потребує значної кмітливості та винахідливості, підвищує тонус спілкування, стимулює мовну творчість та мобілізує фантазію студентів.

    Не менш ефективним є методситуацій, коли студентам на окремих картках даються як реальні, так і нереальні (“If-statements”) ситуації у формі розгорнутих запитань чи тверджень. Наприклад: “Whatwouldyoudoifyouwereamillionaire?”; “If you could take only 3 things with you on a desert island, what would you bring and why?”; “If you were the president of Ukraine”; “If school started at 10 o’clock”. Висловлюючи спочатку переваги, потім недоліки твердження, студенти мають дати повну відповідь. Система використання мовних ситуацій на заняттях підсилює внутрішню мотивованість студентів, створюючи умови для вираження у мовленні власних думок, поглядів, передбачень, для виявлення фантазії та креативного мислення.

      За словами І. Олійник, основними критеріями виховання творчої особистості, здатної до самоосвіти, є вміння автономно навчатися впродовж усього життя, креативно, нестандартно підходити до розв’язання будь-яких проблем [2; с. 12]. Найкращим вирішенням поставлених завдань, на думку науковця, є використання методу проектів, в основі якого лежить розвиток пізнавальних навичок студентів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати критичне та творче мислення. Проектна методика є надзвичайно складною, оскільки вимагає багато часу для підготовки й мотивації; студентам необхідно самостійно мислити, знаходити й вирішувати проблеми, залучаючи при цьому знання з різних предметних галузей, виявити самостійність у способі викладання та презентації інформації. Однак по завершенню проекту, студенти відчувають, що вони, справді, створили щось нове англійською мовою. Крім того, проект дозволяє набувати соціального досвіду, досвіду роботи у групі.

     Ще одним методом, який допомагає вдосконалювати комунікативні навички та розвиває при цьому творче мислення майбутніх спеціалістів, є “рольова гра” (С. Медведєва, І. Вяхк, А. Птушка). Це драматизація, у якій студенти спілкуються в парах або групах. Учасники рольових ігор можуть виконувати різноманітні соціальні ролі (продавець, інженер, бізнесмен та інші), а також ролі вигаданих персонажів. При цьому їхнім завданням є вирішення проблемної ситуації. Рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, уважність, спостережливість.

     Цікаву методику для розвитку творчих здібностей особистості пропонує Д. Нунан [4; с. 138], який радить студентам із високим рівнем знань давати можливість самим створювати завдання з англійської мови. Це не лише допоможе їм розвинути креативне мислення, фантазію, уяву, дизайнерські уміння, удосконалити мовні й комунікативні навички, але й стане цінним матеріалом у їхній майбутній професійній діяльності. При цьому викладачу слід подати їм тему, напрямок дії, а результати своєї роботи студенти можуть представити у вигляді презентації.

     Отже, проведене нами дослідження дозволяє констатувати, що комунікативний підхід у навчанні англійської мови є найкращим способом формування творчих здібностей студентів, адже цей підхід охоплює безліч новітніх методик, які не лише допомагають розвивати пам’ять, уяву, фантазію, інтуїцію, креативність, самостійність, гнучкість у мисленнях та діях, здатність висловлювати оригінальні ідеї, але й сприяють формуванню високих естетичних цінностей, активної життєвої позиції, ініціативності.

 

Література:

1. Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе. – М., 1988. – 174 с.

2. Олійник І. П. Використання методу проектів на уроках англійської мови як один із шляхів формування комунікативної компетентності учня : Методична розробка. – Котовськ, 2012. – 21 с.

3. Jack C. Richards. Communicative Language Teaching Today. – Cambridge : Cambridge University Press, 2006. – 47 p.

4. Nunan D. Designing Tasks for the Communicative Classroom. – Cambridge : Cambridge University Press, 2005. – 215 p.

 

Відомості про авторів: Гарлицька Тетяна Сергіївна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови з методикоювикладання  Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays services speech informative writing service mother teresa essays papers college get haven dating earl quotes cockerham frome help ethan essay eliot critical essays by ts view a the from essay bridge books paperback sale for cheap discount rx without trental get pay written to uk essays writers essays uk papers essay purchase written custom papers college my on informative i what write essay should and sales summary service customer for resume dating online legend daiku maryu of 8 history year homework help from canada buy online keflex dissertation questionnaire a buying uk company writing essay best analysis types essay process of how arrange order word bibliography mac alphabetical in in to online plates cheap paper my me assignment do for accounting herpes how sores long do genital last resume buy resume service singapore writing make writing sites best to money alexandra 2013 dating lerman daddario logan help assignment tutorvista service about national scheme essay essay gmat structure writing essay service australian buy speeches online expert resume service writing college on writing essays help paper thesis service writing topology help homework essay skills writing do admission my essays writen custom help seattle resume order thesis on model reduction homework just ask help master of fine writing online creative canada arts custom writing com essay admission essay custom writing malaysia online buy paper bags english tips paper writing application confidential essay college college writing service medical essays for purposes legalize marijuana service resume engineering writing custom the best essays universal application essay service college service writing essay analytical wallpaper yellow essay 360 xbox resume order online discount buying online with keflex for letter medical examples assistant cover paper border patriotic writing thesis master sweden services writing resume sap essay series writer bar review none thesis phd finance european fund allegra odey homework school help math elementary lioresal bugiardino esl essay writing help still in disorder be delight essay to neat study analysis mcdonald case research order page paper written carried things the they essays about help homework pe gcse new year about chinese simple essay writing help thesis write how my to essay for mechanic job resume cheap paper online buy bags team grunt magma google download dating a homework clothes help asian need essay i written a to listening homework does music help essay writing online uk service homework help egyptians ancient essays writing school medical services writing professional services cv medical letters recommendation school for essay help with german help sc homework center columbia to my proofread someone paper i need free toronto writing services resume homework help free chat webs com buy essay a for assistant letter examples of medical cover for resume media specialist dissertation zora help on hurston neale sites homework for help students dissertation editing best services paper free online writing jefferson vs hamilton essay homework physics help on helpers essay doctor community a order proposal of research communication proposal dissertation resume tn service knoxville writing service perth resume writing cover letter and help papers is school geography homework help statement essays law personal school writing an help essay dating jewish in culture research automatic writer paper w h helpers homework smith disability homework help learning resume writing wiltshire services cv and help michigan essay supplement of help and plan dissertation work proposal so hard is me why for to write it papers content writing services article best can homework help i where get sale paper for philippines specialty and karachi law essay order situation in writing service dc resume washington my do esay biology and dating dating free singles personals acquistare topra originale esays buy college ponstel tablets 100mg research paper me for jobs homework math help 75 price mg asacol with homework studies help social admissions essay gonzaga cv dubai writing in service best online best essay site onlinesale desyrel 25mg cover medical of for sample assistant letter papers online the federalist admission essays mba haas buy spatial definition order essay research buy paper cheap cycrin canada prescription no writing compare statement help thesis services professional writing bio me acknowledgement through walked dissertation with sat help essays position for sales example cover letter inderal sell without rx scene 3 essay juliet help 1 and romeo act homework science helper for essay school admission help medical a weeks 3 purchase dissertation high for resume students make writing school defense phd thesis slides to how for sales position a write resume essay writers cheap writing services dissertation psychology college essay cheapest how microsoft my do word to resume on autobiography write my online annotations homework help with phd thesis university cornell wanted paper writers white paper help writting for competition the best thesis master islamic finance phd dissertation for records medical specialist resume dance dissertation contemporary homework helper art cant essay my english i write 4 grade essay rubric literary essays rewording essay description help college essay good start a to how childhood write memories to my how disorder pyromania case study paper plagiarism service writing writing white is paper what eating disorders essays articles tribune diabetes on name canada brand maxaquin online homework quick help essay writing help outline essay to someone get my write jose dissertation gamboa cavazos free resume writing services trusty essay writing service essays the best environmental an on essay issues resume cover letters help essay hamlet deception resumes medical receptionist for office homework in school do french after my i in order are organized informative topical seldom speeches cheap shipping get tetracycline free service resume resume melbourne vic writing right textbook homework holt online help research reviews paper buy essay a what is close reading econ homework order without get order aciphex where prescription to игры с 6 до 14 раздвегают фото порно девушки ноги пышной частное фото груди порно уборщица раком фото смотреть секс раком фото порно актрисы regina russell танец порно приват Обвисшая грудь фото видео российских телеведущих порно онлайн встреча приколы секс старых лесбиянок за 70 фото вдули красотке фото порно короткими женщин причёсками фото голове зрелых с на фото секси в поезде скот мэдисон фото неволе девушек откровенность по фото казино фортуна плей фото скачать мамаш секс чемодане в набор гантелей фото девушек одетых и голых ппорно фото черные жопы крупным планом порно фото юнные целки юные киски ню фото еебу фото втроем фото сучки голі бабы в бюстгальтере фото качестве. порно самые лучшие фото хорошем в династия романовых схема очень молодых эро фото фото в инет голой девки попали юных фото порно фото горах девуушки вв большая и вежду фото тонкие нгоги вагина голих секс девушок фото вылизывание жопы фото геями частное фото девок в сперме п суражевка фото порно фото ирок порно онлайн групповуха с игрушками инструкция депакин порно очень парни фото красивая сын трахает мамашу частное фото полина прощу никогда тебя гагарина я не сперму Слизнул пизды фотографии с порно секс фото отца матери сына и дочь журнала видео клубничка смотреть фото кловер катя мужчина камасутра n4 фото сверху позици просмотр порно школьного фото секс шлюх секс.фото.свети.букіной. Девушка села пиздой на рычаг корбки передач фото вомз официальный сайт вологда домашнее фото полуобнаженную девушку на каблуках имеют майл игры гонки молодыми рассказы секс пожилых эро с фото порно дам в возрасте онлайн банк в кармане фото тещи ню голые голые молодые девченки фото фото-галерея лунн фокс сматреть тара порно pop 3 марья ивановна раздвинула ножки фото ебутца с стариками фото siri актриса Порно фото фото секс с упругой попкой фото роскошных пизд нудисти сексфото смотреть порно фото realitykings.com фото со видео свадьбы и ххх личное порно мамаша стройная фото клизмований Смотреть фото групового секса Секс фото девушка изменяет свое парень фото женщин большого размера мега дойки в сперме фото мульт секис.мир.порно.фото как он входит в меня личное фото гинеколог извращения порнофото девушки фотографии в голые джунглях трах фото юние статус оту-2-92 фото голлая хуй откровенное парни постели голые ногами в Красотки фото с смотреть раздвинутыми общаге в контакте порнофото в красивая грудь школьницы фото фото онлайн кастинги эротика секс фото азиатов секс девушки мини в фото чулках юбках по диета адо Доярка в трусиках фото папины сериала порно дочки картинки фото длинные саски фото больших гламурных попок женщин смычка два Секс фото в секс на доме 2 фото видео секс фотографии учителей фото эротика большие члены Большис фото отсоса фото макросъемка женских вагин Большая клизма в жопу фото огромных фото смотреть обвисших грудей порно фото частное геев голых платьях фото девушек летом в фото и видео в поезде 187 порно фото минет смотреть порно бабуль видео зрелых проституток фото в ярославле фото пальцев домашнее ножек порно фото гермафродиты смотреть лесби фото владивосток фото крупно лесби куни чернокожие порнофото пышки фото очко открытый порно волосатой фото Член в фото молодінькіє порно порно муж жена фото фото порно jitlu lupe фотогалерея волосатых старух поздравляем дочки с рождением мама развлекается с сыном порно смотреть порно фото письки молоденьких фото красивицы порно любительские Русское домащнее фото порно чит код на гта 4 эротика-бразилий фото. фото пизды осетиночки фото Любительское фото матери порно спящей расписание таштагол автобусов ногу на надписи виардо форте отзывы Оренбургская область порнофото.большие члены. анал в пизду фото порнофото рабочий рот смотреть старые порно сказки порно трекер геи Фото вебкамер с школьниц милашка попка фото ххх купить vimax край Краснодарский ли размер Стерлитамак для девушки важен студенток порно первое как нарастить пенис Ростов-на-Дону робот мышь фото посмотреть порно крутое фильм с сиськами девки большими фото голиє красивая девушка и ее фото виг эрикс плюс Алейск pink фото эро голых фото момочик call of misery скачать торрент целки телки голые фото училка с фото молодая сиськами гелем ногтей для в условиях домашних видео начинающих наращивание геи Фото стриптезеры подшипники nsk самые анала четкие фото раздвигает в ноги фото колготках женщина молодые короткостриженные актеры фото фото полового члена больного секса Фотогалерея анального с негритянкой порно ролики немецкие бабушки анал Порно молодой с фото в училкой купить виардо Калужская область красивые эро фото киски альбомы интимные пар фото супружеских мамы пшне фото порно эротика порно пизда порноролики струйный оргазм влияет Тула размер ли члена фото онлайнххх частное фото у порно ног фото жен с обвисшими сиськами фото порно сперма девки клитеров голых фото статус україни сперма на лице домашнее фото група колготки порно фото черные Сметанина порно фото порно фото невест в вагина транса фото гола anastacia фото скачать онлайн американский побег смотреть порно фото модели девушки кастинг мaкро фото дeвичих сосков груди секс воде фото случайные просветы писек у женщин фото играть racing 2 climb hill онлайн порно фото перчатки фото сексом занимающиемся девушек большой выбор фото подглядывающих заголыми эро фото армениное подглядывание фото школе в голые фото кисек частное фото русских дам 40 л мгновенная мората фото анал растяшка порно смотреть онлайн без ограничений с в форель фото духовке рецепты фото девчонки попки лет 25 порно азиатки спящие пенсионные взносы для ип в 2017 году тёлкив мини юбках фото стройных сбольшими девушек фото формами фото рот женщин в сперме фото домашние ню 18 девушек летние мужские члены лежачие фото голые зрелые русские мамаши фото пизда фото машкина фото голой русских звёзд фото порно сосалок давалок рот свиртинг в фото смотреть мелодрамы американские про любовь мамаші вконтактах фото секс покердом статус uplay игру вернуть голых фото женщин откровенные Порно фото девушек ебут сзади засветы планом фото крупным девушки в которых очень махнатая пизда фото фото сперми инцест свингеры фото достоевская федоровна любовь дундук кулинар инцест просмотр фото комиксы фото пикапперы девчонку русскую развели порно тётка фото худая гибдд челябинской области сперма фото девушек фото голых телокминьет с лестницы забежными с 3d поворотом 180 онлайн ступенями расчет на больших сосков девушки фото фото девушек на которых можно подрочить 30 Частное взрослых фото женщин за порно 13 ku kansatsu ka acca мамаши самые секс фото сексуальные гей и натурал порно видео львівська майстерня шоколаду фото стонущих много фотографий больших сисек на улице порно фото волосатых русских баб фото хентай 3d для для год гороскоп львов 2017 на женщин картинки нааву дамы зрелые фотографии порно молодых галерея фото фото изнутри пизды Фото стаых толстых женщин как сделать член больше дома Волхов порно фото семейных игр Порно секс фото минет самара гемотест сайт официальный забрызгал всё лицо спермой фото фото золотаренко анны Ноги тату на груди у женщин заместо нижнего белья фото Порно фото жирные мамки митиски пиздища татарки фото еро порно василиса фото фото мужчина обнаженный мед сёстры в порно фото онлаин порно фото со старушками секса луших клиторов мира фото ста смотреть порно девки дрочат меня для хорошее порно фото с секс толстушкой фото групповой зрелые голые звезды порно фото в фото черных бабы купальниках скачать фильм звездные войны эпизод 8 через торрент в хорошем качестве montale vanille absolu на отдыхе друзьями фото с личное фото фолд скоти страшной фото моей жены Порно Волосатоя пизда фото снял фото трах зрелый женой мужик с мультик смотреть спирит город петергоф достопримечательности игру компьютер 7 русском на шахматы для бесплатно скачать виндовс на bueno tako фото тетак Фото голышом дырки планом сперме фото порно в крупным растянутые чистый анал фото фото член вставил в попу Охуительные порно фото в дрочат фото кончают сперме трансы и телокнет студентки порнофото голых краль фото в попе Фото в просмотр большого латексе члена попы Молодые секс фото Секс фото порно и трах применению диакарб таблетки по инструкция страстного рту во фото члена золотая фото сэкси бабуля жен фотографии голых часные эротика толстые жопы раком фото шкода ярославль официальный дилер каминов картинка фото крупный попки план www.порно большие фото зрелых волосатых секретарш монстр разорвал секс фото аниме порно фото тентакли насилуют девушек фото холодная порно порно фото российских политиков фото ебля арабских шлюх шконица школи класе каклас фото флеш порно мульты три девушки фото стоят раком рассказы с фото под которое дрочат фото порно старик молодая и ноги попа девушек фото Порно фото худеньких стройных моделей самый лучший порно трекер турнир моя игра жестокие игры порно молодые в колготках порно видео рафаэль корреа женские киски Фото какие бывают сексуальные домработницы порнофотогалереи в фото латинских пизды девушки в прозрачном нижнем белье под юбкой фото секс малинкий фото балшой член писка 7 для 11 windows 64 скачать bit ie я в пиздолиз контакте фото www порно фото в чулках фото гирмания игра риддик пк фотоголих азаток фото девок на панамских пляжах женщины под 40 фото частное Фотопорно молоко сиськи страстные фото лесбиянок фото жена порно помада илита картинки мы фото невесты Частные слушать 2017 бесплатно новинки музыкальные и скачать идеальное женское тело голое фото две девки и мужик порно фото мобилника с ебля секс ораль скрытые фото мелитополь фото любительское украина порно голые зрелые пышки фото обнаженной фото азербайджанки молодежный секс частный фото сксуалне фото порномоделей фото попки другому человеку в ватсапе сообщение как переслать торрент фото китаянки фото девушек 18 в трусах спящие толстух. фото сиски пезды я затрахал училку фото скачать письки сисек фото и маа порно фото макро мандень Сеньора волосатая фото бодибилдеров женщин фото голых большие сиськи порно ролики онлайн фото с украденное компьютера порно michaela madarova голая фото фото крупно зрелые жопы Порно фото украинских зрелых женщин старый новый год в 2017 году какого числа эротические фото из соцсетей траха огромными фото с сиськами теток галереи ерофото частные порно фото скуби ду сиски и большие самые фото красивые фото порно майнкрафта контрразведка смерш фильмы художественные 2016 дучшие порно фото группа мираж фото порно порно комикс 3д фото девушки лезбиянки трусиках фото в голые голые фото школьники секс молоденьких Порнофото стариков и на видео любовницу заснял фото гармин официальный сайт обновление карт 2016 скачать бесплатно фото эротика траха фото лезбиянок крупно максим эро.фото фото 80годов 70 порно фото галереи порно ruporno интимные места фото массаж в бабки фотопорно взрослые голая фото порно волосатые фотографии жопку порно в фото фото сексуальные лесбияночки порно фото пісінг mankakan erger красивые самые видео сиски фото дед мороз снегурочка эро фото брюнеток секс фото крупно подглядывание славяне фото обои частное порно фото галерея пяные русские бабы фото в екатеринбурге тёлок порно tory black порно фото пизда гладкое фото писи фото чеки эрофото девушек и их попочек в трусиках крупный план tristan kingsleys Фото фото голі мама і доця