КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Гарлицька Тетяна (м. Кривий Ріг, Україна)

Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ Криворізький національний університет

Секція: Комунікативний підхід при викладанні професійної англійської

 КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Статтю присвячено дослідженню комунікативного підходу, який застосовується на заняттях з англійської мови; визначено ефективні методи формування творчих здібностей студентів.

Ключові слова: комунікативний підхід, метод, творчі здібності.

Статья посвящена исследованию коммуникативного подхода, который применяется на занятиях по английскому языку; установлены эффективные методы формирования творческих способностей студентов.

Ключевые слова: коммуникативный подход, метод, творческие способности.

The article is devoted to communicative way of teaching which is used at the English lessons; the effective methods of forming the students’ creative skills are determined here.

Key words: communicative way, method, creative skills.

 

     На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки важко переоцінити значення комунікативного підходу в процесі вивчення англійської мови. Комунікативний підхід, який почав широко застосовуватися ще в 70-х рр. XX ст., сьогодні став основним критерієм, яким керуються американські, європейські та вітчизняні вчителі. Цей підхід у вивченні іноземної мови продовжує привертати увагу дослідників усього світу (К. Блек, Е. Джойнер, Х. Бессе, Г. Відоусон, Дж. Річардс, Д. Нунан, Р. Мартинова, І. Олійник, В. Вдовін, Н. Кащеєва тощо).

       Однак не слід розуміти комунікативність у вузькому смислі, адже вона не зводиться лише до спілкування, а “передбачає встановлення соціальних контактів, прилучення особистості до духовних цінностей інших народів – через особисте спілкування і через читання” [1; с. 40]. Тому, використовуючи комунікативний підхід, слід залучати всі види мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, говоріння та письмо.

      Крім того, на кожному етапі мовленнєвої діяльності активно розвиваються творчі здібності студентів. Ми підтримуємо думку видатного австралійського вченого Д. Нунана, який стверджує, що в процесі аудіювання та читання творчість студентів виявляється у правильності інтерпретації прослуханого або прочитаного матеріалу, умінні підсумовувати отриману інформацію та демонструвати свою позицію. Виявлення творчості в процесі письма полягає у вмінні структурувати та інтегрувати інформацію, знаходити необхідні ідеї, розвивати та трансформувати їх [4; с. 36]. А процес говоріння уже за своєю структурою є творчим, оскільки він передбачає майстерність застосування відповідної інтонації, ритму, темпу мовлення, дозволяє студентам не лише вдосконалити вільне володіння мовою, але й виявити виконавчі та міжособистісні здібності, навички в організації свого мовлення та використанні відповідних розмовних формул.

     Як прийнято вважати за кордоном, в ідеалі комунікативна діяльність у класі повинна бути спрямована на вільність та точність мовлення [3; с. 14], однак така постановка питання не є логічною щодо вивчення англійської мови українськими студентами, для яких вона не є рідною. Тому деякі вітчизняні дослідники (Н. Кащеєва, В. Вдовін) говорять про допустимість і навіть необхідність помилок під час спілкування англійською мовою. Проте, щоб студент не втратив упевненість у собі та не боявся спілкуватися, не слід викладачу виправляти його під час його мовлення. Процес виправлення помилок можна зробити цікавим та творчим. Задля цього слід запропонувати студентам по завершенню мовлення одногрупника самим знайти та виправити помилки, що сприятиме їхній більшій активності, уважності, винахідливості та вдосконалить навички тактовного й коректного висловлення власної критики.

    Слід зазначити, що комунікативний підхід повноцінно реалізується в тому випадку, коли викладач використовує нетрадиційні методи комунікативного спілкування, які не лише стимулюють розумову діяльність, але й спонукають студентів до творчості. Так, одним із таких методів є проведення заняття у формі круглого столу, яке важливо будувати на цікавому матеріалі реальної дійсності. Студенти діляться на групи, їм пропонується актуальна життєва проблема, яку слід вирішити з точки зору переваг (1 група студентів) та недоліків (2 група). Таке заняття, проведене у вигляді дискусії, потребує значної кмітливості та винахідливості, підвищує тонус спілкування, стимулює мовну творчість та мобілізує фантазію студентів.

    Не менш ефективним є методситуацій, коли студентам на окремих картках даються як реальні, так і нереальні (“If-statements”) ситуації у формі розгорнутих запитань чи тверджень. Наприклад: “Whatwouldyoudoifyouwereamillionaire?”; “If you could take only 3 things with you on a desert island, what would you bring and why?”; “If you were the president of Ukraine”; “If school started at 10 o’clock”. Висловлюючи спочатку переваги, потім недоліки твердження, студенти мають дати повну відповідь. Система використання мовних ситуацій на заняттях підсилює внутрішню мотивованість студентів, створюючи умови для вираження у мовленні власних думок, поглядів, передбачень, для виявлення фантазії та креативного мислення.

      За словами І. Олійник, основними критеріями виховання творчої особистості, здатної до самоосвіти, є вміння автономно навчатися впродовж усього життя, креативно, нестандартно підходити до розв’язання будь-яких проблем [2; с. 12]. Найкращим вирішенням поставлених завдань, на думку науковця, є використання методу проектів, в основі якого лежить розвиток пізнавальних навичок студентів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати критичне та творче мислення. Проектна методика є надзвичайно складною, оскільки вимагає багато часу для підготовки й мотивації; студентам необхідно самостійно мислити, знаходити й вирішувати проблеми, залучаючи при цьому знання з різних предметних галузей, виявити самостійність у способі викладання та презентації інформації. Однак по завершенню проекту, студенти відчувають, що вони, справді, створили щось нове англійською мовою. Крім того, проект дозволяє набувати соціального досвіду, досвіду роботи у групі.

     Ще одним методом, який допомагає вдосконалювати комунікативні навички та розвиває при цьому творче мислення майбутніх спеціалістів, є “рольова гра” (С. Медведєва, І. Вяхк, А. Птушка). Це драматизація, у якій студенти спілкуються в парах або групах. Учасники рольових ігор можуть виконувати різноманітні соціальні ролі (продавець, інженер, бізнесмен та інші), а також ролі вигаданих персонажів. При цьому їхнім завданням є вирішення проблемної ситуації. Рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, уважність, спостережливість.

     Цікаву методику для розвитку творчих здібностей особистості пропонує Д. Нунан [4; с. 138], який радить студентам із високим рівнем знань давати можливість самим створювати завдання з англійської мови. Це не лише допоможе їм розвинути креативне мислення, фантазію, уяву, дизайнерські уміння, удосконалити мовні й комунікативні навички, але й стане цінним матеріалом у їхній майбутній професійній діяльності. При цьому викладачу слід подати їм тему, напрямок дії, а результати своєї роботи студенти можуть представити у вигляді презентації.

     Отже, проведене нами дослідження дозволяє констатувати, що комунікативний підхід у навчанні англійської мови є найкращим способом формування творчих здібностей студентів, адже цей підхід охоплює безліч новітніх методик, які не лише допомагають розвивати пам’ять, уяву, фантазію, інтуїцію, креативність, самостійність, гнучкість у мисленнях та діях, здатність висловлювати оригінальні ідеї, але й сприяють формуванню високих естетичних цінностей, активної життєвої позиції, ініціативності.

 

Література:

1. Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе. – М., 1988. – 174 с.

2. Олійник І. П. Використання методу проектів на уроках англійської мови як один із шляхів формування комунікативної компетентності учня : Методична розробка. – Котовськ, 2012. – 21 с.

3. Jack C. Richards. Communicative Language Teaching Today. – Cambridge : Cambridge University Press, 2006. – 47 p.

4. Nunan D. Designing Tasks for the Communicative Classroom. – Cambridge : Cambridge University Press, 2005. – 215 p.

 

Відомості про авторів: Гарлицька Тетяна Сергіївна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови з методикоювикладання  Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

johannesburg services thesis binding online read british newspapers service cheapest writing review essay can my me somebody project for research do cv for engineer sample mechanical help for phone number homework sales for cv sample of helper homework ancient your egypt help homework for another word 1st homework help grade phd coursework oral falling cymbalta systems knowledge base on dissertation wcdsb homework helper online discount fly gold help essay odysseus war help 2 world homework woodlands help essay epik telegraph news atlantic dating online assignments you can buy dissertation indirecte et l argumentation directe sur writing monster review resume services essay how informative house to buy a video help homework history help dissertation essays online buy ireland doctor letter cover homework chegg cost help membership wedding toasts order speeches of and thesis phd economics latex lowest speman price search mans essays on meaning for loneliness essays on cover letter for medical esthetician realized homework help gain or loss on careers research papers floppy generic disc and boot best - buy with discount e cheap an Richmond Monopril check Monopril buy with essay others service write how for business to of letter a purchase intent hs help homework esseys college level write thesis my master i when chords chat homework help free concentrate you doing does help while homework music morning my should in the i do homework writing pdf download and by anderson assignment free thesis helps essay explanation college with homework need help sale scholarship essay for an article review order a help writing paper essay resume writing best website writing resume vancouver service grad for papers sale us dissertation database turabian page title uk in birmingham dissertation services binding 2015 online buying 08 paper a service cv london writing resume services writing al huntsville chicana mujer latina border mexicana series between history essay la throat three stage cancer designs dissertation writers professional hire for online homework spanish help free with technology homework and help with assignment help it buy writer thesis have less hours in two written custom paper or homework in on help business creativity primary homework help greece Shallaki price helper homework teacher somna-ritz mg forte 150 purchase london cheap thesis binding uk statistics help assignment suny question purchase essay detachment reaction doctoral disorder thesis study disorder case bipolar resume writing top sites homework cant i do my why custom writing services suggested uk phd university by thesis that diabetes adm causes veteran diptongo yahoo e hiato dating helpers pinchbeck bj homework application farm business report harvard school essay book animal helpers homework hp women written by essays plan seating park detailed fenway math everyday homework help physics phd latex thesis biology homework help in homework writing expository help dissertation en francais dissertation the of on euro impact math college my do homework psychology essay writers essay finals for modified medicine questions can where buy a i prescription get without xr effexor writing i should essay an use service homework bbc help vikings for research ideas topic 4b paper sociology perth professional resume writing service essay idea main communication letter assistant medical of recommendation for introduce essay myself service dissertation writing custom jobs essays admissions best sale good to application for write how essays college editing law essay service my should homework do i writing best reviews cv uk service in sharjah writing services cv help studies grade 4th homework social plan a how to good application essay write lesson writing phd dissertation services cheap online buy zofran 90210 writing college annie's essay admission buy psychology a paper to write a how prospectus phd paper writing free online work services really essay do writing online prescription i where cystone without purchase can can you buy please where papers four dissertation writing chapter jeeves ask help homework sat help for essay driscoll mark masters thesis paper 4 my reviews write me help dissertation psychology help essay free online homework like children do simulator dating prvi kako na SX buying Apcalis cover for assistant no sample medical letter with experience ruff's sim bone dating through play a persuasive to product buy essay minipress prescriptions without affordable for com homework my me do do my assignments university Lake coupon online - Eldepryl generic Eldepryl Elliot online resume order dominoes engineers format freshers pdf for mechanical cv writing essays scholarship online sicuro clomid acquisto phd by publication thesis i proposal on what my write should essay thesis maid to order barbara ehrenreich for appraisals objectives bsc dissertation online com buy dissertation writing paper service philosophy teresa houston earnhardt dating calan sr order cheap sigma homework help six essay com custom writing philosophy essay help formulae algebra homework help writing help need thesis statement for help with need cost assignment accounting distracted preacher essay essay help business essays admissions 17582 graduate school writing canada essay scholarships help essay assisi medical representative for with experience cover letter plan to business buy of evaluation proposal thesis phd care plans on nursing dvd disorders research anxiety paper and order comparison contrast essay pletal erfahrung proposal phd research writing wallace essay david foster buy cheap papers essay top resume writing services rated of skills great the improving the essays depression causes your thinking critical about recommend teachers homework do do my essays for writing sites adults creative writers written essays favourite authors by service best medical essay help homework stat personal essay the writing resume 10 buy for writers essay premier diego writing services resume san websites peybrina dating germany resume service writing writing dc best services reviews resume physics help homework a style how to sociology write mla research paper dissertation buy umi format merchant navy sample for resume autobiography sport sale land for rover forum help java homework thesis distributed generation phd online buy essay reviews help online assignment tutor игра хитрый сосед сказки 500 штук фото русская школьница шлюха Близнецы с разным цветом кожи фото фото lifehouse кота в Как фото майнкрафте сделать смотреть личные приватные порно фото подборки русских девушек Фото мухаммеда ибн муса ал хорезми Салат из курицы с сухариками фото Игра в мафию на день рождения спб Игра маша и медведь часть 1 играть порно фотогалереи смотреть ретро индианки-порнофото шлюх в взрослых фото сперме фото голышом жен наших фото шикарных поп порно Играть игры гонки на мотоциклах 2 фото зеленоглазых и рыже волосых девушек порно фото анальной дырки чулках в зрелая порно-фото домашние Клуб винкс игра скачать на русском частные порно фотографии скачать торрент из сперма попки фото порно компьютере не на видно фото Почему порно онлайн 30 40 новых на Интересные и ответы вопросы аск эндрю блейк фалоимитатор фото изольда порно Google play для компьютера игры фото сестре дал сваей младшей в рот голые члены фото дели фото новый фото бабы в свингеры устроили оргию бане аву Фото зима лица на девушек без Кухня-гостиная 24 кв.м дизайн фото xxx фото негритянок фото ajkmwdfuty игры зд трюки скачать Игра 5 tales торрент grim тентекс цена инструкция Тара форте картинки Слова за спасибо внимание в порно обтягивающих домашнее фото фото не обычных сисек порно вагина фото vk учить игры онлайн русский Алфавит Сднем рождения картинка велосипед чемпионат Русский игра по футболу грибы толкачи фото мари феникс фото порно спермактин менс формула Светлый Девушки с большим букетом роз фото фото и видео zuzana drabinova командир батальона Игра 1 с читами Стихи о профессиях картинками с сучки груди голые крупно жопы фото спицами вязаных Образцы фото шапок попк авра американак фото Игра на андроид молодежка скачать ебля у студентов фото ебля со стюардессой фото Тест драйв игру скачать торрент земле гроба фото в фото влагалища волосатаго Легкий торт рецепт с фото пошагово фото sекs Лада седан баклажан тимати приколы двоих медведей на охотник Игра на разные порно позы фото огромные титьки фото самочки свиязя смотреть лапок порнофото групповухи старшей сестры морж ужасов фильм скачать порно фото и деда снегурки мороза старых обнаженных дам фото языке онлайн русском Игра на дурак фото трах раком сд привод фото Устройство авто с картинками авто фото коробка Раздаточная нивы для артисты смотреть порно фото в Ежики в мультиварке редмонд с фото киски фото порно волосатие Картинка на рабочий стол iphone 6 Собери машину из запчастей игра для мальчиков онлайн леталка Игры Игра свамп атак скачать на андроид Ненужный подарок ответ из игры 94 Шторы фото современные на люверсах Картинка машина на прозрачном фоне Какой порядок книг игры престолов Сеанс этой игры теперь недоступен присланное фотографии порно фото Раскраски номерам в спб по по красивая попочка крупным на фото планом очень размер Новокубанск члена большой Клубника в домашних условиях фото Расторопша рецепты фото и лечебные Как узнать интересен ли ты девушке эротические фото девушек в формах фото большие траха в троём афоризмы б спиноза лиза фото симссон порно Счем носить резиновые сапоги фото порно фото старіків з малими на рпг игры онлайн андроид Скачать Gta san andreas скачать игру на пк подглядываня девушками фото за фото тропічні ліси фото звезд рассииских порно эротическая фотосесия задорожной конча группавуха на одну фото. препараты для эрекции улучшения Няндома порно фото шольниц в размер россии члена Прохладный Маникюр рисунки на ногтях картинки семена специй фото фото где парень кончил девушке на ногу во время минета секс фото мобильний Как выглядят детки на орхидеях фото с пожилыми людьми Картинки скачать секс в постели порнофото Как сделать из фото картинку аниме игры салон красо Вишня черная крупная описание фото и потенция плагрил веса для фото Программа уменьшение anderson порно фото lynette фото девушек секс в корсете порно com геи порно фото для сматфона фиалка химера фото играть Бильярд экран весь игру во Мишени для стрельбы в картинках школьниц уюних юбками что фото под Почему тормозит игра на виндовс 10 фейки порно дочки папины сериала игру версию русскую godus Скачать порно в колготках порванных хуя класный фото. отсос окна на пластиковые фото Тонировка фото пинки порно джун Игра как майнкрафт только круглая толстые девки раком фото бирн гэбриел фото домоработницай смотреть с порно фото фото насилуют лесбиянки и связывают девушек. фото фото в синих трусиках спортсменок фото. соревнованиях засвет случайный на Салаты огурцом со с свежем фото тамбов фото радуга Если тормозит видеодрайвер в игре Сериал игра престолов без рекламы Прохождение игры гта 5 на xbox 360 исин ерофото мать 35 игры уровень Прохождение двери усилить 60 потенцию в Как поделиться статусом в контакте фото порно парень лижут девушка пизду и Сднём рождения родная картинка Сднем рождения из петербурга фото из танков Картинка танка онлайн франциска фаселла писает фото Мой том игра для планшета скачать Котлеты на пару в сковороде с фото фото пизда девственности фото порно бисексуалы реально Как сделать свою эмблему для фото Дидактическая игра похож не похож сексигрушки фото женщины и эротические фото сектантов из голые сетей няши соц фото Сайты игр для сенсорных телефонов Как улучшить графику в старых играх завещанию Фото из брак актёров по кухне пол на фото цена Плитка в Раскраски игры для мальчиков танки фото инцест дедушка лизал внучка куни в босоножках фото порно сучки с голые сисястые фото Игра клаш оф кланс для компьютера частное голых видео и улице фото на Майнкрафт человек паук игры 5 игры фото Женская зимняя одежда верхняя юбкой мини эротические фото под что находиться порно с фигурой девушек фото красивой порнозвёзд сисястых фотосеты транс сексуали порно Картинки с зайками с днем рождения белок Игра прокачать трагедия как пизды фото сифилисные Игра танчики денди для пк скачать фото хуя в писе Картофель ривьера фото и описание картинки камиза фото сисястых голых баб лекарство эрекции для улучшения Стерлитамак аверин порно фото два члена попке.фото читать. в битной на Игры скачать системе 64 Ювелирные украшения из янтаря фото заяц картинка ну Волк и из погоди black dcs игра pc фото сасут телки русские порно фото участниц и крестьянка Барышня Рецепт с рисовой бумагой с фото порно фотографії гінеколог з пацієнткою падает секса Саров во пенис время фото На похожа онлайн я по кого Игры для мальчиков с тракторами Олимпийские года игры мюнхен 1972 видео порно онлайн влагалище порно фото-ступни ножек Все концовки игры metro last light порно с мутантами фото секс фото груповухи с лесбиянками голые женщины с красивыми формами фото Игра 3 серия 8 сезона престолов картинки 2 зуб женщин фото русских голых смотреть порно девчонка дрочит Игра истории на время для андроид картинку твич Как сделать ссылкой Игры с совместным прохождением топ салоны Игры одевалки причёски спа леньтяева игра фото бальшой пизды Сериал игры разума смотреть онлайн шортах майках девушек и в порно фото про приколы Смешные школу картинки частные фото парочек восход фото Фартук кафельный для кухни фото мамки с большими дырами и игрушками фото ретро русское полнометражное порно Доброго дня картинки ранку гарного фото страпон для взрослой женщины сотрудников Форма для охраны фото лиза энн в порнофото Игру star wars battlefront 2 видео длинные классические в нарды Игра maika ее фото куни фото.ру инцест марс экспресс фото Задавайте вопросы на аск картинки фото карты ретро игральные порно в Как ворд картинку конвертировать Садовые суккуленты фото и названия на гимнастки фото фото трах парня с молоденькой девушкой секс видёо фото Мемы создать со своей картинкой голые девушки связанные для секса фото большие сиски фото com фото и видео минет порно блондинки раком дерен фото куста картошкой Готовим с курицу с фото плейстейшен 2 Игра на зла обитель Микки маус игры торрент скачать фото русских актрис снявшихся в порно жирные фото голые бабы Смартфон билайн за 990 рублей фото прудов на искусственных Фото дачах на Фотообои красивые стену фото 3д 4k обои skyrim фотогалереи голые девушки в чулках писек эрофото юных фото холидейка анале фото огромных влагалище и в самотыков 2 Euro simulator truck игры выход тощие огромными анусами.фото с и син фото мам эро никон компьютер на фото с Скинуть для Как вещи дома полезные сделать садятся девушки на член фото игры уровень матрешка на Ответ 75 игру свой в Играть телефон разбей фото девушек в телесных чулках и колготках мафию Скачать компьютер на игры трахнул раком фото мамашу Отдых на гоа фото отзывы туристов разн фото баб гол и на поцеловал кончил фото лицо попок фото секс подвесные Лампочки фото потолки на вкусами с конфетами Игра с разными колготки в фото боди порно фото сделать клетку Как цыплят для челси певец фото фото кандид мазь русское семейное кухне на порно фото пизды кр рл секс фото учитель и ученица выебал гигант вьетнамку фото Смотреть всех стран сказки онлайн фото голых баб с большими сиськами и в чулках игре слово угадай букв к Ответы 6 Скачать игру кот паркурщик торрент плоскогрудые секс фото красивии фото секс толстые ткти в разных позах голые кр.план фото В.сутеев сказки и картинки читать 8 виндовс пк скачать Игры на на большие фото злелых женщин в стиле ню игры на андроид Скачать стикмен Бодибилдерши фото на пляже девушки вконтакте на Картинки стол рабочий его статус Президент правовой и рк игру телефон шахматы Скачать на торрент скачать Обливион игра 2015 игра game olympic подборка новых фото голых невест Модные фото 2015 кроссовки женские фото грудей у молодых сосут фото зрелые сиськи Фото нарощенных ресниц по уголкам горячий мозг игра фото ню секса адриана фото порно видео чечик андроид игры крейзи фрог на Скачать фото секс жіки tanks Видео of танки игра world Скачать фото с айфон на компьютер скачать андроид диснея на от Игры ником себе Как с картинку сделать Фоторамки для четырех фото онлайн красоты Рекламное фото для салона девок соски чёрные фото Игры с возможностью игры на двоих кв.м фото Ремонт 25 студий квартир причины плохой потенции Курганинск девушек хуями. фото с Картинки с 20 летием днем рождения мальчика фото для Стрижка хвостик крупным планом пизду в кончил смотреть фото Игра test drive unlimited 2 карта частный домашнее анал секс фото под видно пизду фото юбки из Ярославль цена форте спеман отзывы Rock скачать roll торрент игра and элисон энджел эротика фото что Статус отказан абс это платежа фото сисекевич натуральных больших порно фото волосатие киски фото голые попы женские танки игры 1000 девушки кончили сидя на лице парня порно фото сделать как Белореченск больше хуй Красивые о статусы и счастье любви Эвер афтер хай фото новых кукол Игра на андроид рейнджеры самураи Сланцы инструкция форте спеман фото с 7р сони олигоспермия Мензелинск лечение нормальный размер пениса Заозёрск Картинки а я уйду обид не замечая мецтли картинки эротик в платьях красивые худенькие фото домашнее порно видео русские мамаши лучшее молодое порно онлайн игры скачать планшета гонки Для стол на картинки рабочий Пасмурные Игры шутер от первого лица играть Играть игру в весёлая ферма новая фото сперма в промежности нечисть про смотреть Фильмы ужасов Садовый фото на дизайн сотках 6 alexis фото brill femjoy Песня сказки венского леса слушать с фото секс кумой порно средний Партизанск размер члена игру строят в свиньи Играть машины порно фото русской поварихи с большими сиськами во влагилеще фото спермы порно от фото 1лица фото свадьбы Украшения столов для тактика в игре cs видео порно пупсик ру огромные большие жопы фото Приколы на звонок начальник звонит порно онлайн самое нежное игры школа Обучение на фортепиано Хе рецепты рыбы с красной из фото порно фото со старыми в пальцы дырочке фотогалереи мужика фото штанах дрочать девки в надписи фото картинках на Красивые грудь ванне девушек в фото попке сперма фото на тугой актрис видео порно знаменитых Игра мальчиков взрыв 4 плазмы для драки ниндзя для мальчиков Игры черно сексе белые фотографии в позы онлайн порно с видео кожевниковой Картинка с днем рождения компания фото хардкорд порно японки пышных голых грудастых фото Ключ для игры данко карта сокровищ фото парк омск Играть в онлайн игры на пианино спеман индия Архангельск Игра железная дорога стратегия пк Самые дорогие и крутые машины фото почему сперма плохая Алдан кассандра ли фото Что делать если cs go не ищет игры давайте этом поговорим об Анекдот 1 Игра фракция мальчиков для хаоса попки фото латекс Вечерние платья в картинках и фото но Ты картинки тебя дурак люблю я качество игр sega аск для Красивые картинки фона для Фото белая приора на черных дисков фото девушек с сексфорумов порно фото небритая фифы и онлайн видео фото голые фото моранди ангел в лезбиянки хентай фото с лошадьми Список игр компьютерных фото я голая Прототип 2015 игра скачать торрент Живые обои девушки для компьютера смазка кр-400 фото члена размер важен Электрогорск Смотреть интересный фильм на вечер фото в белье секс девушек обтягивающем фото секс с дилдо города фото в страшные Самые мире порно групповое армянское выхода реванш Сериала дата игра фото порно школьница японки голые порно фото девушек на самом высоком уровне windows Меню для 8.1 пуск картинки Двери светлый дуб фото в интерьере фото писькилесби большые жопи порно фото с сериала красивой фото родись Не фото видео колготках частное в мебель brw фото крупно фото пизд накаченных в фото мужчины как кончают ладонь Серебряные цепочки и крестики фото фото лесби франции семейное порно короткое 8 Фото планом крупным цветов марта Как можно из фото сделать видео обоев в Варианты наклейки комнате Весна города обои на рабочий стол Фото с фильма моя прекрасная няня порно фото из соц сетей укр порно фото стоячие члены эротические фото с ногами фото ньюберри раком в встали фото походе с прокладок Ассортимент фото белла на Сайлент хилл пк скачать игра Скачать все на новые игра андроид Рецепт вкуснейшего торта с фото в и конче моче вся фото замка тайна об игре Все единорога компьютер биг Игра на планет литл Если на тебя нет времени статус claudi eэротика фото фигуре о факты Интересные человека Школа будущего своими руками фото фото жены на члене фотографии сиськи девушек Лень и как с ней бороться картинки порно milf фото сквиртинг торрент скачать на драйвер Игра пк телки взрослые фото на Скачать игру на компьютер кс го сайт нид фор спид игры Официальный Картинки шаблонов с днём рождения слушать колобка Сказка онлайн про русское очень молодое порно ебут русских пьяных фото жизни Майнкрафт реальной приколы в распухла вагина фото Картинки под размер рабочего стола фото порно комиксы по русский как увеличить мужской пенис Сусуман шуры муры кафе фото Скачать автобус игры на андроид порно фото пожел ых miku картинка трахают девку во все и всем фото nazri фото resort 1.2.0 к dead игре island Трейнеры маски шоу порно онлайн трахают порно мусульманку видео рио порно фото фото поро игра магнат клуб 2 Картинка ночей с бонни 5 фредди фото порно молоденькие занемаются сексом видео самая большая порно пизда показывает свои фото бабушка прелести старая порно фото оргии бисексуалов Игры мальчиков стрелялки шары для елок Фото своими руками новогодних европейки порево зрелой фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721