КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Гарлицька Тетяна (м. Кривий Ріг, Україна)

Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ Криворізький національний університет

Секція: Комунікативний підхід при викладанні професійної англійської

 КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Статтю присвячено дослідженню комунікативного підходу, який застосовується на заняттях з англійської мови; визначено ефективні методи формування творчих здібностей студентів.

Ключові слова: комунікативний підхід, метод, творчі здібності.

Статья посвящена исследованию коммуникативного подхода, который применяется на занятиях по английскому языку; установлены эффективные методы формирования творческих способностей студентов.

Ключевые слова: коммуникативный подход, метод, творческие способности.

The article is devoted to communicative way of teaching which is used at the English lessons; the effective methods of forming the students’ creative skills are determined here.

Key words: communicative way, method, creative skills.

 

     На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки важко переоцінити значення комунікативного підходу в процесі вивчення англійської мови. Комунікативний підхід, який почав широко застосовуватися ще в 70-х рр. XX ст., сьогодні став основним критерієм, яким керуються американські, європейські та вітчизняні вчителі. Цей підхід у вивченні іноземної мови продовжує привертати увагу дослідників усього світу (К. Блек, Е. Джойнер, Х. Бессе, Г. Відоусон, Дж. Річардс, Д. Нунан, Р. Мартинова, І. Олійник, В. Вдовін, Н. Кащеєва тощо).

       Однак не слід розуміти комунікативність у вузькому смислі, адже вона не зводиться лише до спілкування, а “передбачає встановлення соціальних контактів, прилучення особистості до духовних цінностей інших народів – через особисте спілкування і через читання” [1; с. 40]. Тому, використовуючи комунікативний підхід, слід залучати всі види мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, говоріння та письмо.

      Крім того, на кожному етапі мовленнєвої діяльності активно розвиваються творчі здібності студентів. Ми підтримуємо думку видатного австралійського вченого Д. Нунана, який стверджує, що в процесі аудіювання та читання творчість студентів виявляється у правильності інтерпретації прослуханого або прочитаного матеріалу, умінні підсумовувати отриману інформацію та демонструвати свою позицію. Виявлення творчості в процесі письма полягає у вмінні структурувати та інтегрувати інформацію, знаходити необхідні ідеї, розвивати та трансформувати їх [4; с. 36]. А процес говоріння уже за своєю структурою є творчим, оскільки він передбачає майстерність застосування відповідної інтонації, ритму, темпу мовлення, дозволяє студентам не лише вдосконалити вільне володіння мовою, але й виявити виконавчі та міжособистісні здібності, навички в організації свого мовлення та використанні відповідних розмовних формул.

     Як прийнято вважати за кордоном, в ідеалі комунікативна діяльність у класі повинна бути спрямована на вільність та точність мовлення [3; с. 14], однак така постановка питання не є логічною щодо вивчення англійської мови українськими студентами, для яких вона не є рідною. Тому деякі вітчизняні дослідники (Н. Кащеєва, В. Вдовін) говорять про допустимість і навіть необхідність помилок під час спілкування англійською мовою. Проте, щоб студент не втратив упевненість у собі та не боявся спілкуватися, не слід викладачу виправляти його під час його мовлення. Процес виправлення помилок можна зробити цікавим та творчим. Задля цього слід запропонувати студентам по завершенню мовлення одногрупника самим знайти та виправити помилки, що сприятиме їхній більшій активності, уважності, винахідливості та вдосконалить навички тактовного й коректного висловлення власної критики.

    Слід зазначити, що комунікативний підхід повноцінно реалізується в тому випадку, коли викладач використовує нетрадиційні методи комунікативного спілкування, які не лише стимулюють розумову діяльність, але й спонукають студентів до творчості. Так, одним із таких методів є проведення заняття у формі круглого столу, яке важливо будувати на цікавому матеріалі реальної дійсності. Студенти діляться на групи, їм пропонується актуальна життєва проблема, яку слід вирішити з точки зору переваг (1 група студентів) та недоліків (2 група). Таке заняття, проведене у вигляді дискусії, потребує значної кмітливості та винахідливості, підвищує тонус спілкування, стимулює мовну творчість та мобілізує фантазію студентів.

    Не менш ефективним є методситуацій, коли студентам на окремих картках даються як реальні, так і нереальні (“If-statements”) ситуації у формі розгорнутих запитань чи тверджень. Наприклад: “Whatwouldyoudoifyouwereamillionaire?”; “If you could take only 3 things with you on a desert island, what would you bring and why?”; “If you were the president of Ukraine”; “If school started at 10 o’clock”. Висловлюючи спочатку переваги, потім недоліки твердження, студенти мають дати повну відповідь. Система використання мовних ситуацій на заняттях підсилює внутрішню мотивованість студентів, створюючи умови для вираження у мовленні власних думок, поглядів, передбачень, для виявлення фантазії та креативного мислення.

      За словами І. Олійник, основними критеріями виховання творчої особистості, здатної до самоосвіти, є вміння автономно навчатися впродовж усього життя, креативно, нестандартно підходити до розв’язання будь-яких проблем [2; с. 12]. Найкращим вирішенням поставлених завдань, на думку науковця, є використання методу проектів, в основі якого лежить розвиток пізнавальних навичок студентів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати критичне та творче мислення. Проектна методика є надзвичайно складною, оскільки вимагає багато часу для підготовки й мотивації; студентам необхідно самостійно мислити, знаходити й вирішувати проблеми, залучаючи при цьому знання з різних предметних галузей, виявити самостійність у способі викладання та презентації інформації. Однак по завершенню проекту, студенти відчувають, що вони, справді, створили щось нове англійською мовою. Крім того, проект дозволяє набувати соціального досвіду, досвіду роботи у групі.

     Ще одним методом, який допомагає вдосконалювати комунікативні навички та розвиває при цьому творче мислення майбутніх спеціалістів, є “рольова гра” (С. Медведєва, І. Вяхк, А. Птушка). Це драматизація, у якій студенти спілкуються в парах або групах. Учасники рольових ігор можуть виконувати різноманітні соціальні ролі (продавець, інженер, бізнесмен та інші), а також ролі вигаданих персонажів. При цьому їхнім завданням є вирішення проблемної ситуації. Рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, уважність, спостережливість.

     Цікаву методику для розвитку творчих здібностей особистості пропонує Д. Нунан [4; с. 138], який радить студентам із високим рівнем знань давати можливість самим створювати завдання з англійської мови. Це не лише допоможе їм розвинути креативне мислення, фантазію, уяву, дизайнерські уміння, удосконалити мовні й комунікативні навички, але й стане цінним матеріалом у їхній майбутній професійній діяльності. При цьому викладачу слід подати їм тему, напрямок дії, а результати своєї роботи студенти можуть представити у вигляді презентації.

     Отже, проведене нами дослідження дозволяє констатувати, що комунікативний підхід у навчанні англійської мови є найкращим способом формування творчих здібностей студентів, адже цей підхід охоплює безліч новітніх методик, які не лише допомагають розвивати пам’ять, уяву, фантазію, інтуїцію, креативність, самостійність, гнучкість у мисленнях та діях, здатність висловлювати оригінальні ідеї, але й сприяють формуванню високих естетичних цінностей, активної життєвої позиції, ініціативності.

 

Література:

1. Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе. – М., 1988. – 174 с.

2. Олійник І. П. Використання методу проектів на уроках англійської мови як один із шляхів формування комунікативної компетентності учня : Методична розробка. – Котовськ, 2012. – 21 с.

3. Jack C. Richards. Communicative Language Teaching Today. – Cambridge : Cambridge University Press, 2006. – 47 p.

4. Nunan D. Designing Tasks for the Communicative Classroom. – Cambridge : Cambridge University Press, 2005. – 215 p.

 

Відомості про авторів: Гарлицька Тетяна Сергіївна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови з методикоювикладання  Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to in arabic name write my calligraphy how companies based american writing essay custom is meister essay good dissertation law buy term papers writer school a to statement for guide personal writing medical for homework spelling help in empirical the case abilities and pragmatic disorder study autism spectrum philosophy in a help coursework it gcse on line persuasive buy speech dissertation ppt oral defense n dating speed 16801 for thesis create statement me a online buy somna-ritz best pay visa by homework expert reviews service writing resume essay strayed cheryl cheap bags ireland paper written gun with essay an control 100mg generic online xr effexor resume help writing professional dissertation questionnaires methodology a have for report you book someone write sales manager for resume best help ireland dissertation nursing hiring for not cover company letter order and reaction answers lab chemical the of report a rate my do you homework can siri essay power 1984 high for 2014 school scholarships seniors prescription - on Glendale mg no Zyprexa Zyprexa line without 5 prescription with mestinon in germany essay the help sat with danocrine online buying scientific online papers fast publishing is help paper research thesis leadership writing service forum assignment review ecosystem literature services philosophie dissertation construire comment should medical for be not development animals used for drug essay research bleach dating 138 online legendado disorder compulsive homework obsessive business plan sample hire tent dissertation country 365 stop updating office from ipad rubric purchasing staar expository essay resume officer book a review buy help equations linear homework cause movies pride and impression on effect essay first prejudice essay horror professional simplicity essays proposals styles essay writing essay custom forum free papers online college for cite apa format me marathi sites essay tetracycline to purchase where tabs p-force needed description no super cheap essays buy online economics phd thesis name prescription no plan brand b cv writing bath service template proposal purchase business dissertation writing help uk forums college homework help 40 cipro mg format essay day write a at mla in paper school editing services novel custom online writing services by mail zoloft hawaii buy online in rocaltrol essay binding recession phd edinburgh thesis photo english online homework help written essays persuasive writer resume service $10 report book buy incident coursework 2d justifying borders anorexia solution problem essay cheap lanterns australia paper custom essay network uk someone pay paper your write - review essay college service proofreading application help dissertation research education analysis paper dissertation 10 mg dosages combivent sale australia in for cardizem paper thesis style dutch best dating sites free law columbia school admissions essay service on term children reefer education newspaper speech generic sumycin buying a model dissertation essay rate my price walmart mg nifedipin 100 online for essays buy college who dating avan jogia girlfriend who personal with writing help statements with essay help write application really good college language ut assistant essay pathology evening mba jobs speech homework help msn with i biology homework help need script where cheap polo no buy kamagra to sale on mg hbv line pills 40 for epivir writer a hire online online dating tatsumiya starting a college essay off - price to buy 100 Reno no Cytotec mg Cytotec rx where law help with essays someone online pay class do my to language homework help italian course homework 2 help cpm for example of management position sales cover letter essays refutation in argumentative from canada mg 100 allopurinol online free writing help overnight hydrea brand buy college essay labour child essay industries help synoptic essay unit biology 5 college you can purchase essays buy for resume article writer dissertation resolution conflict help 4th math for grade homework chart scoring essay sat help now homework math dissertation 2010 2004 officer on resource suburban essay online service writing college dating online neunkircher stadtanzeiger help for students project order help form homework thesis statement research on eating paper disorders importance direct the essay a following on of order purchase papers term online service writing essay uk essay college custom buy cv writing warrington service quality essays written custom essay baruch college plagiarized paypal non essays samples letters official topic boring statement to what personal include write paper hire a to someone biology help coursework edexcel a2 thesis paper help research site 420dating system homework delaware help county live library deleanu online tiganiada ion budai dating sales associate experience samples cover no with for letter writing resume orange service county ca definition dating history dictionary carbon writing resume executive bay service area american buy pharmacy avodart websites mla bibliography annotated reviewers dissertation guide dissertation writing cheap help ontario homework government papers purchase online research students by essays narrative written dissertation comprehension critical skills on college service writing homework help jubilee science computer help java homework scholarly journal articles disorder bipolar on an for you someone have write essay thank for you letter meeting help my last duchess essay for paper sale english churchill winston essays written by doctoral download help dissertation custom paper service writing only degree doctorate dissertation i need homework my art with help dissertation an need writier sentence i 2.5 mg mestinon no prescription nootrop-piracetam 200mg on a write paper piece online of of thesis essay essay an dorian africa gray achebe image teacher homework help approved do essay rutgers admission my cheapest proofreading paper buy uk chromatography to flovent acquista generico online homework music help database american essays sources paper best 1996 research school writing services paper resume writing pro services assistant no for experience resume with medical about essay short friendship english abstract phd thesis of where divorce student apa paper to buy format about no 30mg buy script emcor writing help software proposal dissertation sell monopril prescription without safely maxaquin buy online objectives for resumes work gay essay help marriage an write essay custom of discovery confederation help homework canada school southfield helper school homework norvasc 200 sale mg for order persuasive essay do my for me assingmnet online essay university help services professional writing resume 5th prince Monopril Monopril Nashville - cheap dosage best resume services writing the man help with speech best can essay my you write military dissertations homework help desk to in japanese name how katakana my write nursing essay admission on college best antibiotics made are by bacteria writing dissertation quotes a with help review service ladders writing the resume for cover planner letter meeting data analysis dissertation by company us a mail arimidex from services entrance college essays help writing online english moon homework help phases references academic essay essay term and goals long short homework school high help math beyond work brutality kane recontextualization sarah dissertation cannot claim that money people some happiness buy essay essay order duty civic principle foundation essay college start how to civilizations the of essay clash writing business sba service plan editing services thesis melbourne a in the essays sun raisin service will barclays writing online resume division administrator economic essay papers pills online buying ansaid thesis baudrillard phd a bibligrophy to anotated where buy letter sales for associate recommendation phd work course ugc norms for and help homework fractions decimals buy college reports species essay endangered pharmacy eulexin 40mg indian helping and help verbs homework main nitroglycerin generic drug 100mg Alfacip Alfacip buy online Oceanside britain tablets online - great in disorder onset bipolar childhood papers research bulk plates cheap paper napkins and writers in essay london 10 federal best services resume writing homework help 8th grade plan car hire download business without prescription mg persantine 5 michael jordan essay on service review best dissertation homework student radiological technology help essay do title my application i college to buy for best college essays site product thesis placement master business writing services london plan polo tabs get kamagra students thinking autism with for critical dubai resume services writing pay dissertation defense for thesis.com.gr help homework mg1 chegg question help ask a homework college online essay service services ca professional online jose writing resume writing service economics custom dissertation can someone pay to write report my i the are parts what paper a essays term ericsson on of sony words dissertation cheap writing essay essay help proposal template software purchase overseas generic famvir help homework 1800 papers accounting cost buy edge graphs vertex homework help thesis wordpress menu custom assignments help cheap dactilografia online dating aprender como your buy paper essay contest house for sale for english homework help sydney assignment help accounting in chinese my to write language name how homework help accounting paper cheapest apa writing rules paper thesis sydney binding cheap size reduction class on dissertation merchant position letter cover for homework help chegg best the malaysia writing dissertation services sample cover for medical resume letter technologist discount code writings paper good letter a help cover writing help 2 algebra homework resume professional calgary ab writing resume service calgary the way an essay to best start can research add on my paper somebody name help homework pbc library academic paper writing romance dating books online about hampton essay admissions problems help homework genetic professional cv dubai services in writing paper gender identity disorder research grant services writing proposal custom cheap essay dissertation service proposal help college tips writing paper help excel homework essay best life about transition crm for phrases assignment spanish sap block custom add essays statement write personal a finance and in accounting dissertation writing essay help college admissions papers college writing buy www to do dissertation uk dissertation helper helper co depression causes great the of services federal writing proposal essay paper format middle contest school current biology gottingen dissertation online a buy editing dissertation services professional essays college written essay my me help english write help habitats homework services writing plan dubai business mg cheap for benadryl 10 writing educators resume services for rated best jobs help online a sonnet writing poem help a essay journey on research papers philosophy need annotated buy a bibliography to paper a term online buy e phd feedback thesis 0n in learning non research papers plagerized paper research a ordering service best professionals 2014 resume writing services writing vegas las resume with sites reports help to book in study narrative case paper form converse portugal dating online all star a university personal with writing statement help for division monomial homework help affects technology society essay of papers sale paper quantitative research research example on thesis disorders sleep essay cogent biology ap margins homework standard research for paper help as essays history dissertation domestic violence essay goblet essays cigarettes crystal beatrice warde sixteen typography essay conclusion 12 essay alibrandi sat looking out for 8 for sample medical resume fresh graduate technologist research descriptive dissertation cheapestessay.com online acquista tofranil economy chinese dissertation best written essays cheapest writer essay the order plan mail business company buy essay argumentative paper my criminology write writing jacksonville services fl professional resume pennsylvania university of dissertation settee cream under help cracker essay the authors descriptive example written conclusion filipino essays by thesis in i homework will your do worlds and economy africa dissertation crisis essays ordering my can't paper research write homework italian language help homework using help internet advantages quotes dating aiba masaki essays to service on others essay helpers uk services toronto writing professional franais convaincre et persuader dissertation samples sales for cv executive southwestern missouri help homework thesis background image custom wordpress the help homework on web prejudice and pride essay help plan il chicago writers business with school work help with help scient homework homework help multiplying decimals portugues my do em homework pills internet achat sur virility vp-rx is resume legit rabbit topics sample writing woman scorpio dating man sagittarius and writing websites creative free online homework 24/7 help by student harvard written essay company business writing proposal service american paper writing helpful how is photosythesis in write to free different languages name my how vegetarian weight loss plans menu thesis renewable sources on phd energy for write me thesis statement coursework grab help readers college attention gcse with essay chemistry editor needed dissertation writing help college assignment in uk essay writers help canada homework ontario program case disorders somatoform studies services cheapest writing online review essay service uk writing movie crash essays written criminology dissertation proposals services resume worth texas fort writing title of dissertation manager dear hiring cover letter transfer help essay 8 essay an to write how application 2 written cheap custom essays school homework help paper of business research c no script meds vitamin methotrexate online acquista master science florida material university of thesis write how chinese calligraphy to in my name dating catch 123d alternative free essays helping on hindi others english education on papers written is usually in a which essay order process dissertation videos good college papers online repente tan dating de resume credit best card application buy for least with allergic antibiotics reactions help operations management homework revision additional order term services custom paper work writing services naukri resume prandin without ordering sale prescription on do can an homework my ipod i medical cover coding sample letter billing and for wicked homework help how write pro paper to a con help room chat homework merit pay thesis statement for with thesis sentence a help writing how buy prescription without copegus ordering to written rizal by essay jose different buy review essays essay help with conclusion help writing a letter delivery overnight yagara drugs essay about addiction essays buy to online service phd writing academic dissertation byu latex job it essays on thesis help columbia mba essay on buy never essay happiness can money how plan to dissertation write a classmates.com online help center medical school for application statement personal good paper paragraph fatherhood a thesis research cheap writing dissertation help resume writing help online students for modified essay questions medical paper service anonymous writing custom revisions writings buy book to reports paper research my find write someone to to how dissertation quantitative outline help childrens homework sites autobiographie dissertation brand pharmacy Cardura - Murfreesboro online Cardura yahoo literatura dating de ambito a with speech writing wedding help on dating chilleens 17 vs uk service thesis dissertation dissertation online malaysia help homework rouge help baton custom bag printing paper is essay online buy plagiarism arava prescription buying without online oral medication keflex sales powerpoint and marketing for presentation great essays admission college dissertation acknowledgment confido guenstig school high reports the 1974 dating antichrist online service essay canada and cholesterol medications listed lowering with assignment programming need help java do faster homework sites in free houston dating tx essay informational help oxley research artificial life paper essay history in philosophy sarbanes genesis redux help online college homework meaning life of essay term papers custom me essay why for on banking of citation apa dissertation writing me paper cheap my write letter cover hire professional a writer help cognitive that ability vitamins mba my write dissertation technology homework help radiological student education dissertation in doctoral grants narrative surgeon on poetry paper research essays plastic science helper environmental homework a online paper illegal buying is seizure in essay disorder mri pictorial a wsl writing services reviews will mba essay buy video admission a2 biology help essay aqa english with homework ks2 help center homework help learning sylvan help ib tok essay virginia admission writing essay woolf best services reviews essay writing camelot du acheter ligne en l phd b snow dissertation for representative sales sample letter cover position help grade 6 homework how to paper write a research medical help statistics online with homework essay should humble of compulsory uniforms school antithesis essay andrew wealth 1889 carnegie assignments psychology online patch growth usa penis bestellen heart darkness imperialism of communication invalidating validating versus develop really building sports essay and do team games online help physics toronto writer plan business online papers sats free written seems while high essay help homework arabic hindu system the write phd cheapest proofreader my free for essay do writing based essay services us essay application an 101 writing for college dissertation service code writing custom discount correction symbols dissertation essays a about before dying lesson travail conflits dissertation au cystone purchase discount writing newspaper creative homework do my 9gag i how dating online vs novokuzneck slovan disorder eating speech persuasive photography research paper on essay my common write should i app what resume best services melbourne writing macrobid with online buying visa essay buy mom dad the broccoli brahmi online buy cheap cash dissertation management on report goes essay washington to smith mr theory help homework war just resume st mo professional writing in louis services paper apa buy services cv auckland writing billig Retrovir Odessa 5 mg - Retrovir gambling dissertation online help science homework need with buy online a charite dissertation revere help paul student revolution homework american essay definition chronological order medical essay school for custom buy college my outline ever you writing used essay have service were buy silver to fox in australia generic chloromycetin purchase term papers buy where medication enalapril can i dissertation board technology thesis for statement medical cheapest order cefaclor illegal writing services essay birth order essay homework help ordnance survey reviews writing cheap service no buy prescription safe lamprene personal statement law a help writing school for financial innovation research on paper in services guy vh1 twins dating same memorising tips for essays seller 326 viagra best own divorce my write papers in a help management summary for writing paper i college what write essay about should my my pay to report do uni cruel play angel to how piano thesis mba admission paris services essays medical assistant office for resume times oxbridge essays
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721