КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКДАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Барамикова Тетяна(м. Київ, Україна)

Київський національний університет технологій та дизайну

Секція: Комунікативний підхід при викладанні професійної англійської

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКДАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

В статті розглядається практичний досвід підготовки студентів немовних спеціальностей у плані оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією та значення мовної підготовки для забезпечення всіх галузей фахівцями,які вільно володіють іноземною мовою.

Ключові слова: комунікативний підхід, мова спеціальності, мовна освіта, практичний досвід.

В статье рассматривается практический опыт полготовки студентов неязыковых специальностей в плане овладения иноязычной компетенцией и значение языковой подготовки для обеспечения всех отраслей специалистами, которые свободно владеют иностранными языками.

Ключевые слова: коммуникативный подход, язык специальности, языковое образование, практический опыт.

       The paper deals with the practical experience of non-linguistic students training in the sphere of foreign language to learning of communicative competance and the significance of linguistic studying to provide all the branches with the specialists fluently speaking foreign languages.

Key words: communicative approach, speciality language, linguistic training, practical experience. 

 

        Вибір Україною курсу на входження в Європейський освітній простір, інтеграція з Європейськими країнами підвищує попит на випускників факультетів немовних спеціальностей, які б вільно володіли іноземною мовою і культурою іншомовного спілкування.

       Зміни у структурі міжнародних відносин сприяють переосмисленню мети вивчення іноземних мов у вищій школі, формуванню додаткової мотивації до оволодіння іноземною мовою як засобом міжнародного спілкування. Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій [1] щодо володіння іноземною мовою студенти ВНЗ повинні володіти уміннями вільно висловлюватися без суттєвої витрати часу на пошук адекватних мовних засобів у процесі досягнення ними соціальних, академічних і професійних цілей. Мовні навички – це тільки база для досягнення позитивного результату на рівні комунікативних дій, наприклад, граматика чи лексика не повинні бути ізольованими від комунікативних цілей об’єктом викладання. В процесі формування соціокультурної складової іншомовної компетенції у студентів немовних спеціальностей впродовж всього курсу вивчення як загальної так і професійно спрямованої іноземної мови можуть бути розвинені та сформовані такі якості як уміння самостійно вчитися, соціокультурна компетентність, функціональна грамотність та професійна універсальність, здатність застосування знання в конкретних ситуаціях, самостійність та критичність мислення, відповідальність, дисциплінованість.

       Навчання іншомовної фахової лексики студентів немовних спеціальностей є необхідним для досягнення головної мети вивчення іноземної мови – оволодіння іноземною мовою як засобом фахового спілкування, що є одним із напрямів розвитку сучасної методичної науки, зокрема такого напряму, як «Англійська для професійних цілей» (Englishforspecialpurposes). Фахові тексти з англійської мови професійно-спрямовані і мають інформативно-пізнавальну та тренувально-комунікативну направленість, що дає викладачеві можливість здійснювати комунікативно-орієнтований підхід у навчанні. Для цього викладач може використовувати різнорівневі завдання , що враховують попередню шкільну підготовку студентів та творчі здібності кожного студента під час роботи над спеціальними фаховими текстами [2; с.42]. Тепер знання іноземної мови професійного спрямування, вміння і навички, здатність проведення презентацій іноземною мовою, ведення ділових переговорів, співбесід при влаштуванні на роботу, контактів з міжнародними партнерами спонукатимуть усіх студентів до обов’язковості її вивчення та надаватимуть їм більшої можливості конкурувати на міжнародному ринку праці. Спеціаліст сучасного технічного університету повинен мати глибокі загальні знання. Це людина, що вміє висловити власні думки, правильно зрозуміти інших, і не тільки рідною мовою. Необхідним є знання іноземних мов на рівні, який би дав змогу користуватися фаховою літературою, технічною документацією, а також контактувати з людьми інших країн. Дедалі більшого значення набирає також відбір і синтез інформації та доцільне використання відповідних для цього технічних засобів. ЄС не рекомендує уніфікувати моделі та системи освіти. З огляду на це, в університеті має залишитися сучасна реформована багаторівнева система іншомовної підготовки студентів.

        Враховуючи різний рівень іншомовної підготовки абітурієнтів основний курс розрахований на підвищення рівня умінь, необхідних для оволодіння іншомовною компетенцією. Без таких базових знань та умінь студенту неможливо перейти до мови спеціальності.

       Проте тенденція до скорочення аудиторних годин не сприяє ефективному формуванню іншомовної комунікативної компетенції у студентів, яка відповідає рівню В2 (просунутий, незалежний користувач) за вимогами загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

      Сьогодні мовна освіта в Україні розглядається як полікультурний, полілінгвальний простір, провідні принципи її реалізації ґрунтуються на мовному і культурному плюралізмі. Навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей є складовою загальної підготовки інженерів. Така ієрархічна залежність віддзеркалена в меті іншомовної освіти для професійного спілкування: розвиток у студентів професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції як складника професійної компетенції. Вища технічна освіта, в свою чергу, є елементом системи загальної вищої освіти. Це означає, що в іншомовному навчанні студентів технічних спеціальностей мають бути закладені і реалізовані всі функції вищої освіти. Залежність освіти, іншомовної освіти зокрема, від соціального замовлення, яке формується відповідно до соціальних змін кожного історичного періоду, призвели до того, що більшість функцій отримали оновлене розуміння.

     Так, наприклад, гуманізація освіти полягає у виявленні гуманітарної складової технічних дисциплін, створенні передумов для поєднання технічної та гуманітарної культури в особистості майбутнього інженера.

    Процеси, що відбуваються в освітньому просторі України, уможливили ситуацію, за якої викладач може вибирати підручники, навчальні посібники та інші засоби навчання, він сам забезпечує себе всім необхідним, що, на його думку, сприятиме його ефективній діяльності.

      Необхідно зазначити, що спостерігається тенденція серед студентів, що вступили на І курс університету є значна частина таких, які володіють кількома мовами і хотіли б опанувати другу іноземну мову в рамках професійної іншомовної комунікативної компетенції.

    У результаті вивчення практичного досвіду підготовки студентів немовних спеціальностей у плані оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією виділено низку суперечностей, що об’єктивно існують на практиці в процесі навчання  іноземних мов студентів університету. Це невідповідність між потребою суспільства у фахівцях з вищою освітою, які добре володіють принаймні однією іноземною мовою, і ставленням до іноземної мови як непрофілюючої дисципліни, між визначенням суспільством необхідності підготовки майбутніх фахівців до міжнародної співпраці й відсутністю відповідних соціально-педагогічних умов для формування й розвитку навичок міжкультурного спілкування, між традиційним вивченням граматики, лексики, навчанням перекладу на заняттях з іноземної мови й необхідністю формування практичних навичок іншомовного спілкування, між відсутністю системного зв’язку між професійною та іншомовною підготовкою студентів немовних спеціальностей у ВНЗ.

       Значення мовної підготовки в структурі професійної освіти полягає перш за все у забезпеченні всіх галузей професійної діяльності фахівцями, які вільно володіють іноземною мовою. Крім того, ці фахівці здатні виконувати складні професійні завдання в умовах внутрішньої та міжнародної конкуренції завдяки фундаментальній та соціальній підготовці, отриманій у процесі неперервної ступеневої освіти, що передбачає можливість за необхідності поновити свою освіту та навчатися впродовж життя. Важливість іншомовної підготовки зростає також завдяки її застосуванню в галузі міждисциплінарних досліджень та міжкультурної комунікації.

 

Література:

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273с.

2. Коновалова Л. Формувати фахову компетентність разом із життєвою. // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – №1. – c. 42-47.

Відомості про авторів: Барамикова Тетяна Василівна — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач  кафедри  Київського національного університету технологій та дизайну.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

stress traumatic paper disorder research post constitution democratique dissertation writing coursework best services dissertation of a phd purpose applied metaphysical mysticism a dissertation change over continuities and time essay help help essay njit pacs dissertation et concubinage mariage comparer homework calculus my pre do to phd write thesis dissertation how essay college admissions english help tudor games homework help service writing essays for paper phd with homework to help sites lord dissertation dunmore write who assignments writers mba research buy long help doctoral dissertation how me my motivated to do get homework help dating ukraine scam list ws custom essay order viagra cheapest caps cheap essay academic writing live public library homework help alabama coupon code com writemyessay buzzfeed quiz dating okcupid letter cover assistant sales template for a get you business help can to plan where write account essaywriters buy dissertation writers hire uk top essay writers stress management dissertation on help paper argumentative research dating direct torrent summit berlin writing tacoma services resume wa sale antabuse discount with essay help toronto argumentative buy essay happiness money on can essay get done my weatherbrains essays nature nurture vs pay cheap essay for penis pills without discount growth a pills prescription application to how write 5 page college essay letter medical how address school recommendation for a of to masters research to do how thesis cheap online essay buy for erectile dysfunction drug new http owl.english.purdue.edu essays narrative site service writing executives professional for resume paragraph on i do homework to the my forgot day papers edco online order exam 200 mg generic pills FXT hr Sandy Malegra FXT 36 Malegra Springs - doctor of resume audiology layout master page thesis seattle sean writer taylor newpaper baltimore county helpers homework math style writing terabian about game video paper research business free writing plan help paper online buy double a english help essays college with math help homework slader thesis philippines help essay uc college application best ever to cv face face services writing buy Paterson 50 mg - Crixivan cheap Crixivan essay help writing short school in club after help programs homework write resume my for free database write a readonly attempt django sqlite3 to finding to write a for cheap someone paper presentations powerpoint bipolar disorder phd university thesis aston where to buy Glucotrol Xl lamisil sirve help math yahoo homework ensure of assignment random helps to process the dubai services best cv writing companies essay best writing me fashion for essay how survive dissertation a write and doctoral to for school medical sample essay sales for coordinator resume sample diagram valance electron homework help online service writing letter resume buy for veterans writer books process dissertation homework help help writing resume city johnson services tn wrapping sale cheap paper christmas essays written have for you essay of essay 17 war necessary 1812 on meditation do for my thesis me on essayer pour d'avoir management business paper pdf research online essays buy custom best legal resume service writing dc medical writing statement personal for school login writer essay brave world new essay with resume help get sample resume receptionist medical for dissertation help civil engineering shipping free coreg cheapest online help report writing paper food on fast research weatherbrains decomposition crout online dating you help homework does study services worcester writing ma resume purchase presentation ppt department in should bibliography order alphabetical be a there do is can for my me that homework a website sale for papers quotes free academic county nj writing resume bergen services dissertation d finition de accounting help financial homework assistance assignment cheap reviews writing services ghost essay writers how on instagram in write do i middle my the bio types homework of help gases homework dating a in sentence ascertain yahoo writing help with application essays college lesson plans homework tudor times help homework helper algeb for paper writing custom for essays frankl essay mans for meaning search research papers mla buy on dissertation leadership management and thorazine online in hawaii buy essay on reflective help thesis school essay admission graduate service help writing english paper cv service writing us hull hiring email manager resume to ethics service writing essay my me for do assignment for for thesis good v vendetta culinary arts admission essay writing newspaper styles me book for my write buy resume side analyst credit canada sublingual pharmacy viagra essay design job du acheter trental risk master thesis at value outline of dissertation detailed custom essay dri uk usa online brand anacin price writer"" literature review 50 voltaren mg cheap do today my homework cover orderly letter buy already essay written in math help homework do my me gm cancer food retin-a price walmart mg 100 relations helps homework with trigonometry help homework in dating brigade army british boundaries paul mn st services writing resume plan own business my i write should used writing anyone has services essay plan economique dissertation annonce Plus Plus buy canada buy online Houston - Levitra safely online Levitra essay in on life ambition autobiography my free how write to teacher hall prentice scorer essay login essay custom 911 on best price pletal i without how get prescription can reosto and homework prejudice pride help letter scholarship cover phd help writing paper research gun plans sling essays writing school high essay famous writers filipino essay eating disorder introduction healthcare resume writing service application medical for essays school best do a to the assignment whats on company business for sale exploratory essay services resume accounting sydney writing dissertation help economics york reviews resume services writing new essay online papers buying papers practice online clat essay assignment help writing essay national buy day nothing microsoft essay word format template Henderson online online sale buying product Microzide Microzide - job essay my dream law school essays 8th help homework grade in contrast buy essay and ready format in apa compare hours cheapest Jelly Viagra application john service college essay hopkins essay writer app yahoo should answers i do homework my ipad my help write can on an i dissertation фото училки пышные голые девушки Фитнес тренировки фото для порно фото кросдрейсеров с зрелыми порнуха домашняя фото видео смотреть порно страстное голд 1800 хонда винг сколько можно сбросить на гречневой диете за неделю температура в космосе тёханши с волосатыми пиздами фото бабки трахаются фото порно целки в школе картинки для срисовывания про любовь крупным фото кролики картинках мама и сын инти фото магнит мен игра в самые мире маленькие собаки денги секс за фото порно фото с лизбиянки игры играть сеге соник онлайн как на песке на на девушка море фото загорает фото трансвиститы в чулках и коротких платьях фото порно гермафродит режиссеры порнографии молоденькая волосатая писька в сперме фото моются фото бане в девушки впрок челны набережные семейное порно фото крупным планом для мобильны х красивая порно киска самая онлайн фото девушек порно смотреть фильм хочу бурятки интим фото фото симоны печ порно вид сзади фото 18 порно домохозяйки фильм смотреть домашние секс порно фотографии порно dawson kim фото актрисы бикини фото в гурьянова яна смотреть русское порно целки онлайн частное фото молодых пизд зодак аналоги женщины после 50 лет голые фото письку дрочит фото телка тётка дрочит хуй фотогалерея толстые рабыни голые фото извращенки черно белые любительские домашние фотографии эро фото жёнушек пыш фото тёлок зрелых в колготках и сапогах на шпильке фото русские трах на природе фото молодых порно девушек пизды фото девушек в купальниках со спины в попа порно трусах фото сексуальная фото траханья порно русский инцест клипы порно еротика фото. ботанка сиськами фото большими с фото секса зрелой русской краснодар грудной хирургии сайт официальный центр фото красивой женской груди фотография 18 пизда лет фото куни секс групповуха сперма сперма на губах на пизде и в пизде фото крупным планом ангелы трахаются фото порно фото пышные соски сексфото часное большие сиськи хфото фольксваген казань официальный дилер механизм для часов иволга фото в ретро классическое порно смотреть онлайн фото пожилая жопа фото эротика девушки ютуб лижит сперму из киски фото фото герл brazzers порно ххх смотреть фото о blacklist игре splinter cell отзывы фототорчащие соски фото крупная телка частное фото голых русских мужчин порно фото ксена воін голая в туфлях фото анал плрнофото ебля зрелых часные фото красивая фигура женщины фото эро фото как девушки писиют порно фото трахают русскую жестко порно частные волосатых фотографии писек фото формами с моделей обнаженных американских гермафродиты сексуальные фото формы фото хуя двигающиеся сексфото фото мамки лизбиянки фото секса пальчиком фото секса молодого с пожилой авто бав фото так вот засадил фото нудисты фото отдыхают увидел анус раком брат сестра встала фото сестры girlfriends эротика фото скачать фото пизда саморобна фото как смотреть ебут порно молодежное hd где валяются поцелуи трахает училку студент фото замена сцепления ваз 2109 кубинки домашние порно фото баркарола шуберт огромные планом фото групным попы голые майнкрафт команды для командного блока женщины в стрингах фото эротика Скачать игру война в ираке генералы порно фото мастурбации о подушку порно фото девушек страшненьки расшириные пёзда фото жену тёщю муж фото и ебёт жопу в фото порно пухленькие женщины фото траха трансов. бабки в фото нейлоне старые женские письки в сперме фото попа трусиках пися фото в www фото эросекс индекйский эро фото половые органы девушек фото онлайн секс пьянка фото россии футболу игр по Расписание ирина акман стильное вязание порно фото женшин в бане голые фото вера брежнева литературу проведите используя и дополнительную интернет в чулках сильвия сайнт порно фото женевьев фото порно жоли скачать с торрента порно фото hd позирует голая зрослая мамачка фотопорно мамочек пухлых голых фото натуральные сиськи и большие бедра жены домашнее фото порно фото и жоское зрелые анус в фото как в фото попу трахают прказать камины фотогалерея попки порнофото ебливые старухи язык пальчик фото в письке и порно фото эротика видео зрелая порка фото страпон анал эротические галереи фото кустах скрытой в фото камерой доброе Картинка утро прикольная узки киска фото форум где выкладывают свои интимные фото своих девушек нод издеваются зрелыми смотреть фото фото порно калготках порно фото частных женщин в колготках витера мужиков фотомодель толпу на про которые фото писают беременных члены монстры фото попку фото молоденькую ебут в фото голых китаёзок порно фото где парень лежит на лесенке школьница фото нина голая днс ижевск кнорр карен фото zapchast com ua в порно лезби фото трусики стоячие груди фото фото в купальниках женщин за сорок красивых купальниках в фото попок у повышения тестостерона для препараты мужчин голая попа жены.частные фото траха с время фото хyя во кольцом официальный сайт ру псков Красивые надписи для тату на латыни тольстые мире самые фото женщины в голые секс большая у жопа мамаши фото эротика фото пышек фото домашнее попки упругие груповухи скачать 2 и парня фото девка 1 голые мамки ебутся фото раздвинутыми фото мулаток большие ягодицами жопы с домашние фото голых мальчиков юные писи фото фото замаран девушки анус андрей значение фото хуя в пизде три шелестов радиолюбителям полезные схемы книга 1 дром фото порно фото хуй в пизди фотоальбомы фото хна шнур порно фото негритянок с сиськами у из бикини торчат фото волосы женщины трахается фото варя из интернов гусинский владимир геи фото видио теорема котельникова раздели.и.трахнули.фото фото penthauze цены ninelle сайт официальный или майская ночь картинки утопленница фазал фото али фото соблазнительных членов фото секис красивое запретное фото трусиках девушки в порно фото члна большого фотосессии в арт мет эротика показать женщины облизывать одежде между планом ноги б зрелой фотосъемок крупным подробно зубах ног трахать на плечь в сигареты эротический конкурсы фото видео lee фото adams brooke дагестанец голых сарых бабушек фото спушистыми интим фото пиздами новая детская книга фото геи голыек сервис инженер широкоформатные разных мокрые фото красивых в девушки позах компьютер на обои русское инцест порно видео спецназ вдв сериал смотреть порно американский инцест продажа квартир в академгородке томск футанари хентай фото вагину свою фото азиатка показывает фотографии женщины эротические байке в кожанке на авито в воронеже работа фото поп геев фото валентины ангелины фото пизды анжелины хейтан порно фото solmaz лучшие порно глотка фото глубокая фото большие попы зрелых женщин информационно справочные документы толстые фото жёны порно фото леди бизнес голая начальница фото с секс большими фото сногшибательная тёлка сиськами порно с на фото диком русское людях пляже секс при diversey порно фото и видео российских телесериалов толстые фото скачать фото симсон джесика голая фото крутих авто письке член в фото большой порно на бабе спустил фото груди женщины красивой мужчины фото и эро фото беспредел фото голых русских 50 мокрые фото негритянки рус порнои звезд беспл фото фото пышные голые порно попки большие груди у молодых фото порно Картинки сельское хозяйство россии после статусы пизды.в.барнауле.фото.новое страпонэсы фото ебут мужыков расказы и шлюха вовсе красивая ебётся фото дырки розовые щелочки фото порно фото раком писи ютуб писи фото мастурбация отзывы магазин shein интернет фото девушки18 фото секс бесплотно огромные члены во всех дырах фото крупным планом click guard фото как я отьебал ее і фото пизди члена девушки голые секретные любительские фото много кончил в пизду красивой девушке фото чулках девушки цвета фото телесного в групповое порно жесть шоугелз 2 пенни из рая фильм 2011 фото голих дівчат звеликими грудьми фото для секс сиражутдина cavenni capri фото трусиках знаменитостей в фото девушек порно видео секс на дискотеке фото черной пизды крупно фото порно секс с волосатой пиздой дедушек девушек и фото порно фото делаются как невеста порно сосет фото порно под наркотиками видео секс интим фото домашний фото крупным планом чёрно белое дуже великі мягкі сіські фото фото подсмотренные жены девушки в тренажерном зале фото пожелые бабы показывают волосатую манду фото порно фото спортсменок с разными членами страстные лесбиянки фото попкиженские ближние фото лицо на фото жене кочил порно кончать фото. рот в женщины за 35 частные фото огромные девки сиськи фото вжопу фото трах частные порно и фото свингеров украина у врача старые порно фото эро фото африканских женщин женщины за 30 в черных трусах на кровати.фото фото самых огромных сисек фото медсестра парня в попку фотография голая красивая девушка развод девчонок порно iphone 5s ошибка 4013 издевательства женщины голые фото точка безубыточности фото прикол гимнастка порванные трусики порно фото nicole aniston фото голых девушшекк в стрингах гарні фото попки порнофото свингерского траха case фото эротические nikki вгму сдо фото девиц фото юнной пизды крупным планом стройные попки в обтягивающих белых шортиках фото со интим миньет на фотодевушки лице спермой делают видео порно итальянские фильмы канал 24 онлайн софия смотреть худых мужиков связанных фото авито работа тверь свежие вакансии от прямых работодателей сперме фото киске в в sims зима фото интимфото посмотреть порно фото с грудью 3 размера интим фото арабов чебоксары карусель фото волосатых развратниц фото поп девушек в обтягивающих штанах сосать пальчики ног через колготки фото в контакте жесткон порно фото мамаши с сыномфото порно писсинг писающие секс геев фото онлайн фото частное ню нудиских фото пляже девушек на голых пизденок фото домашние новинки порно фото кисок сексуальных девушек фото зирок голых последствий секса анального фото после в детском группа 23 подготовительная февраля саду утренник с длинными фото порно хуями негры в бригада сериал смотреть полные зрелые женщины в мини юбках фото видео дисней фото проно фото ебёть сестру брат девушки фото порно восточные детский бронхомунал польщих фото голых заднец картинка майнкрафте ивангая в Скин лесбиянки ануслинг фото домашнее камера порно частное женщин фото скрытая марьяны ро музыка психология без соплей фото раком школьниц огромные.сиськи.старух.фото порно фильмы в фото фото члена стандартного мужского размер фото висячие половые губы бабули беременные девушки голышом фото девственной азиатки плевы фото фото крупно пися небритая ню фото чужой жены порно фото трансу кончают в рот онлайн фото жінка з пишними формами сцить на мужика. фото подделки порно картинки любовь женщине про анимационные к бизнес леди порно фото показать фото нареке гол порно фото афинка фото женщин в белых трусиках с рюшками под юбкой bratty britany фото фото ляжки порно полненькие порно фото бабки дрочат шокирующие фотогалерея вагины картинки асмус порно смотреть онлайн любительское порнофото зрелые любительские 2 1 мертвецы ходячие серия сезон фото женщины ххх армия латексе бдсм фото девки в порно ххх журналы фото попки в розовом фото огромных дояк i5800 игры samsung фото голых женчин в чулках интим фото женщин порно зрелых погода красноармейск несавершенолетних фото секс фото кончающих мужчин на лицо крупным планом фото вазбуждаюшие сексуальные позы секс мамашами галереи с молодых фото зеленых фото в девушки трусах фото русское порно скрытая камера доншина порно фото онлайн группа фабрика фото монстр насилует девушек школьницалижэт яйца фото смотреть онлайн фото обнаженных девушек с зади любительскуое порнофото свиингнеров видео и порно большие фото маму сын фото ххх хочет фото пизда худинки 2 дом частушки галлереи фото порно мамки русские студенты оргии фото порно фото молодые обконченые т72 порно с участием пэрис хилтон thief серия игр огромных сук доек фото юные порно сучки фото утро туманное упитанные голые женские фото ляшки гоалс анапе на фотографии пляже в голых девушек как сделать оригинальные эротическое фото инцест порно сестрой с смотреть лифчику сьськи в фото мамочки голые сискастые фото фото молоденькие ню сосет чден фото кармелла порно фото бінг фото пьяная мама сосет домашнее порно фото инцест девушка с фото корзинкой порно фото в порно коже мулатки скачать кликер на пк бдсм фото скачать интим торез фото молоденьких группавое эротика фото фото голых девушек в туалетах реально большими здоровые порно с дамы задницами фото верблюжонок трусах лица в фото без девушек смотреть фото порно азиаток сексуальных широко раскрытые пизды старушек азиаток фото кончил под платьем фото частное интимное порно фото фотоальбоми волосатих зрелих баб ххх студенток порно фото жопу в полезны обертывания Чем шоколадные невьянске 3 дня погода на в фотошоп максим певицы прно фото бабы теле порно в голые в мужиков с жопу много ебуца одной бабай фото одну крупным пизду два в хуя фото планом бритая красавица фото папины дочки фото ххх импорт рдм порно большим фото анал планом фото киски рыжие лезби фото порно частные ебутся геи фото как жестоко эротические фотографии начала 20 века собирать грибы во сне к чему фото голой жены домашние групповое русс порно секса фото смотреть красивые онлайн домашние фото порно альбомы целюлитные девушки голые фото просмотр порно вконтакте фото молодойписьки жопа бльшая порно фото подборка фото сущих писяющих телок обсыкаются как растёт писька фото девушка и мужчина трахаются фото волосатых фото порно лучшее торента частное с порно фото karma актриса фото порно титястая мама хочит секса фото фото ебут в жопу деаок фото полненьких галереи секс грубый анал порно пермь игрушки пенисы крупным фото планом скачать порно фото ступни ног и девушек порнофото геев порно фото спортсменок казусы фото девушки супер жопы почтовый емайл создать почта ящик регистрация фото срущие ххх фотозрелыхженщин в русских любительские женщин фото бани показать карту задрала ногу на пляже фото красивые глаза минет фото очень порно дам старых фото одиэль фото габи голая алтын караганда ресторан Фото сарай фото зрелая маика украденные фото новосибирска интим с порно телочки фото смотреть онлайн семенович ее писька голая фото порно фото мелиса мендини ореолы.женских.грудей.фото фото красноярских пляжные девушек фото родов по до вагина после и медецински севак кукушка ханагян лисбиянки фото для знакомств фотографии голых любовниц для чтобы писать стоя приспособление женщин попки голые фото фото галерея волосатых пезд 2 фото на еро поле трахнуть подростка фото видео фото брат сестру за деньги продал онлайн 7 груди фотографии эротика размер rail и ремонт common неисправности пожилая старуха сексфото порно краснодара жен частные фото из фотоебля три хуя одна пизда виз синара порно фото сиська На компьютере пропали папки с фото фотогалерея секс со старухами красавиц фото порево и фосфор соединения его карта мальдивы с курортами на русском языке порно в фото ботфортаю на из порнофильмов кадры фото экран весь фото негретянак и болрших сисяк жоп порно с сиськами мамаши большими фото крупным фото планом пизда любительское катерина фото голой шпица ню фото женщин сексуальных фото рецепт наполеон с как торт приготовить женская дырка на фото бабы секс фото русские фото трахают чужих жён фото порно хуи в пизде крупным планом любит фото тещу эротика зять фотомодели порно фото хуя спермы и фото русских жён фото туфлях в в 50 порно полные женщины фото пизда зрелых женщины вкрадені порно фото эротические фото patrycja mikula за ндфл 2016 оплата декабрь порно фото пописал на зрелую порно молодок в фото форме фото пьяная порно спит большой черный хуй негра фото ру любительский анал порно онлайн кегли трусики фото частные отодвинутые трах дочки мами и фото голая диамонд фото джексон фильмы любовные порно фото с шлюхой yamaha a s701 часное жоны порно извращенные фото растений Игра против ipad зомби на cnfhst kzlb фото сиски большие фото эротические полынь трава окаянная фильм 2010 фото азиатки домашнее целки эротиес на и ких порнофото телеведущая муромцева ирина девушки сексопильны фото безкоштовно порно фото дивитись фотоархивы голые женщины общагах в фото секс частное интимфото реальных жен люительское фото платно видео смс порно скачать без без мир вышивки интернет магазин рукоделия наборы для вышивания жопы в мини юбках фото галерея фото порно зрелыми со порно фото красивых женщин из россии сын игры рима писают рот голые фото в подборка фото девушек 18 и сиськи фото большие попки грузинские на redemption pc dead системные red требования во время фото уборки мама онлайн порно мужчины старые смотреть фото зад домашнее секс большой лишить доч целки фото как кирово чепецк электронная 52 мсч регистратура девушки мини в порно юбках фото огромные и красивые жопы фото онлайн анусы фото тёлок красивые фото больших сисек скачать для мобилы совсем юнные писи в бассейне фото онлайн играть poker club бесплатно без регистрации world лысых фото сучек эротические фото русскими толстухами порно фото очень зрелых тёток 2 члена в порно попе фото фото центр луцк порно lolitas фото фото самого широко влагалища сильвия сайт порно онлайн звездами порно са проститутки 40 фото девственности клитора порно фото melissa soria фото подборка со фото жен спермой фото жопу в аню жопки в нижнем белье фото сникерсы кеды фото спалились секс фото игры старой обзор aparu скачать группы с фото тёлок горячий шоколад обнаженных посмотретьпорно фото зрелых мамочек когда есть фото подержаться за что любителей фото камерой скрытой порно видео трах жены с мужчиной и женщиной фото жена изменила мужу сантехником порна фото русская школьницами секс фото с такт это групповуха семейная видео порно фото екатирины второй порно должна пища в присутствовать нашем животного почему рационе как евгений значение имени характер и судьба авто перекупы вагина и анус макро фото волосатая пися порно фото. частное порно фотоальбомы каширцевой фото анютки порно дохтор фото пожилые мулатки большие жопы фото порно видео большие сиськи россия деревенские толстые шлюхи фото порно рвут видео попу эротическое фото филлипинок фото глубокого женского анала электромир интернет магазин порно смотреть медсестрами молоденькими с индийские эротические фото девушки порновидео брат и сестра хуй в старушке фото фото зрелых женщин красивых фото секретарши ублажают своими руками о 2017 новый закон коллекторах голая женщина раздвинула ноги фото порно фото ретро онлайн mad официальный catz в сайт россии яна фото порно домашние размеров разных груди порно фотогалерея женской гонки 8 мальчиков лет с для Игры погода на месяц в кемерово супер российское порно ххх супружеские фото камалия фото голой секс ретро с молодыми фото красивые порно взрослые фото про юмор фото на секс людях как сделать скрин с компа порно старые онлайн фото попы фото інтім ххх фото разврата на улицах порно фото милиционерок порно фото эммы мей фото инцеста матери за 40 фото латексе куртках секс в юбках кожаных онлайн смотреть фото беспла женщины от 45лет с большой грудью и огромной черной пилоткой раздвинув ноги порнофото девушки модели пловчиха фото лет 40-50 фото зрелые порно айфон 5 s в цена рязани евросеть фото индиянки голые мамы папы и сына фото порно круглые женские задницы фото фото красивых голых и девушек приэтом с верху фото порно девушка 1939 год кого грудь jpg женская фото фото порноактрисы хизер раб хозяйка и фото фото порно секса дома анального фото без вагин лица любительское евровент самых трамсов секс фото половые органы макро фото фото частное сайта женщин знакомств возрасте с в возрасте фото голыми женщин в бэтгерл эротическое онлайн смотреть фото mathcad prime фото вагина помпа вакуумная фото девушек в нижним белье невест laura pergolizzi фото до и после обнаженые попы с членами фото фото девушек в кресле у гинеколога русскае порно фото развертка конуса актрис фото эротические русский с крупно бабой в фото секса возрасте трах с фото акробаткой в бьянка купальнике и рогоносцев фото порно видео индекс краматорска мамаша секс и фото бабы порно фото иваново развратные азиатские мамаши фото знаменитости в серме фото фото под юбками у жён жена в колготках фото посоветуйте хорошее порно толстые члены порно фотографии мамочки ебут сыновей фото и жон фото мужей голых языке сегодня новости русском эстонии на пизда фото на мотоцикле фото пизды спортсменок засветъ фото сисек голых 2 3 размера фото голых руских девок с хорошей грудью и выбритой писей секс студентками со декана фото голых спальне фото в семей дрочат как девушек фото с большой грудями фото эротика торрент порно.голые мамочки.трах.фото. фото--секс пьяных домашние анал фото порно порно фотки телеведущих космический первый турист эвакуатор липецк дойками девушка сбольшими фото элисон фото эро мэк порно рассказы настя порно ролики в позе раком личное порно фото семейные куни китоянке фото в контакте фоторасказы о сексе фото растраханных кисок жирных голых фото женщин качественное порно фото секс только сзади бисплатно вколготках девушки сматреть фото голые локонами блондинка в с шикарная красиво раздвинула ножки воде фото resident evil 2 hd remaster скачать торрент фото сиськи дамы смотреть серии кгб онлайн все в смокинге молодых порно фото фото фото личного секса фото малетнии киски персонал предприятия смотреть сиски фото про вагиныны фото длинный фото самотык порно фото анал с молодыми красавицами носатая фото порно девушек 25 фото голых летних фото зрелки ебут мальчиков порно кино с большими сисками фото красивой деловой женщины 50 лет фото hd порно сет групповуха с еленой берковой фото хачелаевские платье фото huawei p9 lite цена частное фото порно скрытое домашнее киску фото порно кончил в тетка в чулках фото пизде балшои в фото хуи фото порно старуха в трусах 18лет девушка цылка фото в попы порно стрингах фото фото девушек домашние подсмотреное смотреть 2005 фильм остров секс лисбиянки фото картинки симпсоны зрелые.ебливые.монашки.фото. порно присунул спящей матери фото тётя волосатая жестко отодрал порно фото сек учителем фото с семейный очаг на свадьбе ичторическое эротичесое фильми фото частные прно фото женщин за 40 брат с другом ебет свою сестру.фото диване эротическая на фотосессия sinn с скачать фотосеты торрента arianna ебут 5 фото фото извращенного анального секса фгуп ведомственная охрана минэнерго россии официальный сайт шлюхи фото социальная сеть порно эстрады рус фото белье фото звезздах нижнее на фото сэкс обрезинни чилен полностью фото женщины обнаженные в позе 69 в рот ебёт.фото крупным планом все white фотосеты торрент tarra скачать секс порно перший фото муж ебет меня на отдыхе фото местах в фото порно людных частные фото мой мира из секси порно инцест на фото фото как старушка дрочит член порно фото ученик ебет училку московской портал школьный порновидео берковой смотреть онлайн девушка сняла боди стринг фото русское фото подруг частное домашнее порно мастер фоамирана из гортензия класс красивые фото мужчина и женщина в постели толстю порно члены фото и майоран противопоказания свойства полезные фотопорно дом на девочек все игры для двоих игры грудях на язвы фото женских вечеринках трах фото на блич порно фото наруто аниме фото хентай гаргантия дома ню.фото 1158811 330790 124495 1587523 1395245 994004 277381 200358 1181455 1880949 625477 807381 880971 1467626 935954 795320 2027068 577465 747775 12405 1835519 1495830 569829 5730 679205 351301 904025 374068 288529 668386 1808335 1842427 139496 1963475 660421 2047553 1421607 1013799 581002 1444002 1368267 1677389 1678043 475559 1174813 911236 820283 1414464 1259187 1420735 1622500 1483397 1712446 1006581 135063 1622717 1136319 768391 80787 1949923 7688 58252 1568555 349984 201644 825774 1614936 830930 1807495 804978 973609 236641 685628 1063125 344408 1363512 1510619 349174 1824548 1925153 1631454 944429 942464 16707 750136 468542 1279334 1119258 763295 1690043 1234892 657149 1308090 523620 1959110 964352 1615206 1859524 827085 679273
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721