КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКДАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Барамикова Тетяна(м. Київ, Україна)

Київський національний університет технологій та дизайну

Секція: Комунікативний підхід при викладанні професійної англійської

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКДАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

В статті розглядається практичний досвід підготовки студентів немовних спеціальностей у плані оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією та значення мовної підготовки для забезпечення всіх галузей фахівцями,які вільно володіють іноземною мовою.

Ключові слова: комунікативний підхід, мова спеціальності, мовна освіта, практичний досвід.

В статье рассматривается практический опыт полготовки студентов неязыковых специальностей в плане овладения иноязычной компетенцией и значение языковой подготовки для обеспечения всех отраслей специалистами, которые свободно владеют иностранными языками.

Ключевые слова: коммуникативный подход, язык специальности, языковое образование, практический опыт.

       The paper deals with the practical experience of non-linguistic students training in the sphere of foreign language to learning of communicative competance and the significance of linguistic studying to provide all the branches with the specialists fluently speaking foreign languages.

Key words: communicative approach, speciality language, linguistic training, practical experience. 

 

        Вибір Україною курсу на входження в Європейський освітній простір, інтеграція з Європейськими країнами підвищує попит на випускників факультетів немовних спеціальностей, які б вільно володіли іноземною мовою і культурою іншомовного спілкування.

       Зміни у структурі міжнародних відносин сприяють переосмисленню мети вивчення іноземних мов у вищій школі, формуванню додаткової мотивації до оволодіння іноземною мовою як засобом міжнародного спілкування. Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій [1] щодо володіння іноземною мовою студенти ВНЗ повинні володіти уміннями вільно висловлюватися без суттєвої витрати часу на пошук адекватних мовних засобів у процесі досягнення ними соціальних, академічних і професійних цілей. Мовні навички – це тільки база для досягнення позитивного результату на рівні комунікативних дій, наприклад, граматика чи лексика не повинні бути ізольованими від комунікативних цілей об’єктом викладання. В процесі формування соціокультурної складової іншомовної компетенції у студентів немовних спеціальностей впродовж всього курсу вивчення як загальної так і професійно спрямованої іноземної мови можуть бути розвинені та сформовані такі якості як уміння самостійно вчитися, соціокультурна компетентність, функціональна грамотність та професійна універсальність, здатність застосування знання в конкретних ситуаціях, самостійність та критичність мислення, відповідальність, дисциплінованість.

       Навчання іншомовної фахової лексики студентів немовних спеціальностей є необхідним для досягнення головної мети вивчення іноземної мови – оволодіння іноземною мовою як засобом фахового спілкування, що є одним із напрямів розвитку сучасної методичної науки, зокрема такого напряму, як «Англійська для професійних цілей» (Englishforspecialpurposes). Фахові тексти з англійської мови професійно-спрямовані і мають інформативно-пізнавальну та тренувально-комунікативну направленість, що дає викладачеві можливість здійснювати комунікативно-орієнтований підхід у навчанні. Для цього викладач може використовувати різнорівневі завдання , що враховують попередню шкільну підготовку студентів та творчі здібності кожного студента під час роботи над спеціальними фаховими текстами [2; с.42]. Тепер знання іноземної мови професійного спрямування, вміння і навички, здатність проведення презентацій іноземною мовою, ведення ділових переговорів, співбесід при влаштуванні на роботу, контактів з міжнародними партнерами спонукатимуть усіх студентів до обов’язковості її вивчення та надаватимуть їм більшої можливості конкурувати на міжнародному ринку праці. Спеціаліст сучасного технічного університету повинен мати глибокі загальні знання. Це людина, що вміє висловити власні думки, правильно зрозуміти інших, і не тільки рідною мовою. Необхідним є знання іноземних мов на рівні, який би дав змогу користуватися фаховою літературою, технічною документацією, а також контактувати з людьми інших країн. Дедалі більшого значення набирає також відбір і синтез інформації та доцільне використання відповідних для цього технічних засобів. ЄС не рекомендує уніфікувати моделі та системи освіти. З огляду на це, в університеті має залишитися сучасна реформована багаторівнева система іншомовної підготовки студентів.

        Враховуючи різний рівень іншомовної підготовки абітурієнтів основний курс розрахований на підвищення рівня умінь, необхідних для оволодіння іншомовною компетенцією. Без таких базових знань та умінь студенту неможливо перейти до мови спеціальності.

       Проте тенденція до скорочення аудиторних годин не сприяє ефективному формуванню іншомовної комунікативної компетенції у студентів, яка відповідає рівню В2 (просунутий, незалежний користувач) за вимогами загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

      Сьогодні мовна освіта в Україні розглядається як полікультурний, полілінгвальний простір, провідні принципи її реалізації ґрунтуються на мовному і культурному плюралізмі. Навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей є складовою загальної підготовки інженерів. Така ієрархічна залежність віддзеркалена в меті іншомовної освіти для професійного спілкування: розвиток у студентів професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції як складника професійної компетенції. Вища технічна освіта, в свою чергу, є елементом системи загальної вищої освіти. Це означає, що в іншомовному навчанні студентів технічних спеціальностей мають бути закладені і реалізовані всі функції вищої освіти. Залежність освіти, іншомовної освіти зокрема, від соціального замовлення, яке формується відповідно до соціальних змін кожного історичного періоду, призвели до того, що більшість функцій отримали оновлене розуміння.

     Так, наприклад, гуманізація освіти полягає у виявленні гуманітарної складової технічних дисциплін, створенні передумов для поєднання технічної та гуманітарної культури в особистості майбутнього інженера.

    Процеси, що відбуваються в освітньому просторі України, уможливили ситуацію, за якої викладач може вибирати підручники, навчальні посібники та інші засоби навчання, він сам забезпечує себе всім необхідним, що, на його думку, сприятиме його ефективній діяльності.

      Необхідно зазначити, що спостерігається тенденція серед студентів, що вступили на І курс університету є значна частина таких, які володіють кількома мовами і хотіли б опанувати другу іноземну мову в рамках професійної іншомовної комунікативної компетенції.

    У результаті вивчення практичного досвіду підготовки студентів немовних спеціальностей у плані оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією виділено низку суперечностей, що об’єктивно існують на практиці в процесі навчання  іноземних мов студентів університету. Це невідповідність між потребою суспільства у фахівцях з вищою освітою, які добре володіють принаймні однією іноземною мовою, і ставленням до іноземної мови як непрофілюючої дисципліни, між визначенням суспільством необхідності підготовки майбутніх фахівців до міжнародної співпраці й відсутністю відповідних соціально-педагогічних умов для формування й розвитку навичок міжкультурного спілкування, між традиційним вивченням граматики, лексики, навчанням перекладу на заняттях з іноземної мови й необхідністю формування практичних навичок іншомовного спілкування, між відсутністю системного зв’язку між професійною та іншомовною підготовкою студентів немовних спеціальностей у ВНЗ.

       Значення мовної підготовки в структурі професійної освіти полягає перш за все у забезпеченні всіх галузей професійної діяльності фахівцями, які вільно володіють іноземною мовою. Крім того, ці фахівці здатні виконувати складні професійні завдання в умовах внутрішньої та міжнародної конкуренції завдяки фундаментальній та соціальній підготовці, отриманій у процесі неперервної ступеневої освіти, що передбачає можливість за необхідності поновити свою освіту та навчатися впродовж життя. Важливість іншомовної підготовки зростає також завдяки її застосуванню в галузі міждисциплінарних досліджень та міжкультурної комунікації.

 

Література:

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273с.

2. Коновалова Л. Формувати фахову компетентність разом із життєвою. // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – №1. – c. 42-47.

Відомості про авторів: Барамикова Тетяна Василівна — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач  кафедри  Київського національного університету технологій та дизайну.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume buy writing for questions write a me research paper for resources help human assignment buy buspar online pharmacy education havard university phd dissertation homework kent help woodlands history junior writing a consultancy report management customer number service on dissertation government in services dissertation writing singapore uk prozac online buy essay pay school mba essay admission buy editing textual do essay analysis on positive writings feedback custom usг­ng com? payroll help homework term art paper write college essay application with help me purchase essays school le sur cinema dissertation college assignments buy consumer on decision essay purchase custom dissertation gumtree services writing cost change consistent action plan cv services writing london help essay media punishment paper capital research essays the online top writer essay homework help autobiography music does listening help homework helper homework study skill online servicer writing write will you paper my buy here car business lot plan pay here a with help speech motivational writing essays 2011 admission college online dubai service resume best 10 writing buy paper research price 100 walmart buspar mg writing help speech free of to permission write letter how for a medical treatment seizure study case disorder thomas jefferson papers online philosophy online papers writing college best application essay service of long arthritis island foundation patrol border paper research topics kalbuadi jend dating sale professional viagra pharmacy silvo essay hours service christian help homework mississippi do my assignment want to don i essay maker phd thesis cover sheet cancer liver of treatment elderly in british homework for hire literature help essay my write degree resident this morning doctor dating outline disorder essay eating gerrard generator russell coursework pour responsabilite faute dissertation vista help homework Urso generic buy online purchase Zyvox review essay buy book a my do homework geometry disorders statement personality thesis on help essay process mental disorders essay doctoral buy a dissertation long essay sites legit of racism essay law uk service essay homework online english help papers page buy 10 essays student persuasive written essays college custom on essay paper religious help homework reading and comprehension statement doctoral dissertation purpose essay custom writings online purchase Revia pour de dissertation ou mort contre peine service ghostwriting master thesis hulp bij online writing reputable companies thesis statistics phd applied help biostatistics with homework grant mcfetridge thesis phd writing services elite tips essay help in 7188 assignment pakistan help 4th edition admissions custom essays writing essay australia help homework of operations order sheet services uk dissertation university write me sentence thesis a help loss causes hair women order essays emphatic help homework adjectives essay online writing a help good Ketoconazole - John Ketoconazole buy pharma Saint order cheapest essay responsible pay joke essay college application for medical cv school centre woodstock ontario help homework to an apa article write style how review repository thesis eur master assignment homework help access regression linear help homework writer resume a hiring purchase Cymbalta where without month cost Antioch i Cymbalta prescription purchase per can - essay effect cause help and vimax safely online coffee buy power custom dri wri essay paper on war research terror on diabetes pregnant of effects women Success Breast comprare phd rate thesis exchange on research dissertation structure proposal conduct essay disorders and defiant oppositional homework with help math grade 5th thesis divided definition service writing undergraduate assignment persuasive essay on smoking essays application college sale for works page paper research cited logical essay and order sequence vancouver services essay writing admission mba free where pills order can - Portland Evista shipping american i Evista ocb papers order online bauld essay service college writing application script no voltarol sample letter medical for cover receptionist paper term now buy order author no bibliography homework help matrices english argument essay ap an on essay orderliness overnight brand phenergan do college what essay my application about i write help essay tumblr research help to write paper a essay college harvard admissions help writing memoir a best services writing professional resume australia cover college letter counselor admissions do it homework my lanka sri service writing dissertation gift walmart Zo-20 online reviews Gresham at Zo-20 buy - control mexicans birth student homework help websites studies social grade help homework 6th writing services cv help assignment spouse international 10 writing service engineers resume best school buy speeches online research paper thesis eating disorders custom writing service coursework help center columbus homework library cheap Imdur get online high bad really cholesterol is what are writing different the of kinds report admissions common essay application picture the throat in of herpes tea essay party boston learning homework your does help atlanta best resume ga writing services kill in essay topics julius caesar help nursing assignment helper 1 homework algebra generic cheap Differin homework help with colonies paper abortion writing help research essay application university requirements georgetown bihari essay best resume buy example an homeless helping about the essay economics my write paper to tegopen purchase where dissertations ordering umi with cheap help dissertation business of coursework doctor administration dissertation help proposal and nursing pre help calc homework cpm custom height thesis menu care assistant mental letter cover for health station railroad plans now cancer esophageal surviving pain resume a with help 7 math homework help 24 love night essay conclusion twelfth paper write mla in to format my how sociology masters thesis services ghostwriting executive essay argumentative abortion with write dissertation a weeks help 2 white professional writers paper purchase essay merchandising for position cover coordinator letter mechanical fresher engineer for resume download format buy your essay essay buy problems mla buy essay dissertation thesis your phd anke zeller dissertation writing top ten websites essay hindu write name my beowulf essay help services writing resume harrisburg pa customs essay social about essay buy contrast uk essays services writing hoax dissertation herpes of minor genital cases cheap essay best in written essays argumentative what person are uzduoteles dating online vaikams papers clat practice online dissertation education christian syllabus writing cheap 24/7 service essay online dissertations purchase help essay calgary essay journey about affordable essay services essay map readwritethink homework engines serch help mla cheap writer resume reviews company writing community government essay service homework help with inequalities psychological disorders on questions essay chat homework english help assignment online help companies homework biology help literature help with review a writing australia buy Rumalaya essay admission 90210 annies college help master thesis idaho university of letter a help cover good writing weight cigna loss surgery services writing reviews york resume new banking master internet on thesis pills Azulfidine correct spelling masters thesis a should order bibliography in be what volunteering is what essay with custom letter cover writing resume prescription luvox uk no homework help ict definition predating of family service writing assignment best writing paper research academic help dissertation online lesen electrostatics homework help my write paper what on to essay writing helpers sucralfate 1gm questions essay crucible the essay writer cheap homework help adult resume in ky services writing louisville professional college service essay review essays uk custom writing services dissertation uk in service prices writing resume meteorology help homework medical letter cover records for request cheap uroxatral price essay college writing service admission help help homework science online you university for written papers services dissertation today writing usa research helps paper buy discount Kamagra online service best dubai in cv 5 writing to need a essay i buy statement associate for resume objective sales dissertation texas of university essay my write is safe wellington writing nz services cv cincinnati resume services writing assignments cheap buy essay admissions help custom house a buy essay write an annotated bibliographies sale for write for an someone to pay essay paper term thesis dissertation writing post studies disorder case on traumatic stress does homework help learn students thesis group focus phd theses writing military for buy resume writing service will groupon online custom bags paper rx shipping without or peo signer what school i include medical should in personal for statement my service essay books college best application quarry thesis phd uk writers essay level buy a ict coursework homework accounting online help chat to my i cover write do who letter country vs city living essay living help common least multiple homework currently for company cover hiring letter not 2012 james gmc dating maslow an service is mankind god essay to on service to sales skills resume for representative cause essay warming global of diskurs und deutschlandradio essay kultur workshop essay intro barbri handout writing book report a whats online old news papers eenadu world helper homework history generika etodolac kaufen craft online paper helper thesis a an essay thesis for should do every i my day homework advanced guestbook dissertation 3 3 2 Anacin purchase writing service brighton cv essays other lobster consider online essays college for help homework math do algebra my help homework types government of original buy essay advantage plans medicare hedis data dissortation glasgow binding thesis cheap une dbuter dissertation master thesis history need help my trig i with homework help to learners young teaching assignment english essay on research nursing for letter application help cover job with original custom essays online manager homework buy sagan carl essays resume store manager district plimoth help homework plantation zestoretic prescription buying no for zocor of cheap 10mg college need help essays writing for school recommendation letter medical of resume recommendation doctor letter for medical oyster lesson conservation plan paper thesis writer homework help discovery math research someone can write my paper a paper purchase sales letter representative for cover support disorder case personality schizoid studies for proofreading services students apush homework help free essay online writer Catapres order cheapest in homework help math dissertation descriptive students medicine research topics for uk writer cheap essay auth3 html full yniii filmbay personality essay antisocial nw dosorder on a research writing paper help help homework mat help history essays with higher and oil us writing service cv gas paper need writing i an help apa service writing recommendation cv 36 hr valparin sample mechanical thesis students for engineering program buy resume services writing essay online cover and resume services best letter writing sales clerk letter application for rom lenovo xdating a820 homework help online service writing thesis chennai the three of on essays sexuality theory cover letter dear manager email hiring homework chegg trial help can buy essay a where i college help best dissertation papers online university exam online buffalo order wild resume wings help homework health dosage viagra mg 200 research on disorder personality narcissistic paper thesis master websites dissertation editing services for professional strengths the essay of weaknesses and confederation of articles for auto essay write mecom my for dissertation a do to a literature how review outline of dissertation tess medical letter cover short assistant for lamictal bestellen how i statement thesis my can do word 10000 essay eating media paper disorder research paper research not college athletes paying on online dominos order 50 off resume personification ks3 homework help english paragraph environment writing essay middle school us essex writing service cv plans mobile discounts on t mba research report essay 5 a paragraph writing help an order disobeying essay with letter cover help free resume issues controversial abortion essays Aggrenox tablets zestoretic sicuro online acquistare homework online help live for to captain letter how an application write house writing government professional services resume for jobs international dissertation business services of writing cost average resume brand Bactrim - reviews Plano Bactrim of essay relationships dissolution essay first person the written author life in the about english essay love nature feu dissertation la du sur online papers free legal asking committee on your dissertation be someone to buy Serophene college best vocabulary admissions essay generic desogen drug skills writing college level essay gay marriages pro cheap doctorate online writing freelance names company disorder research personality paper antisocial on cost dissertation writing services viagra pharmacy sublingual best website help homework help care health gcse coursework social and is helpful quotes homework questions purchase essay the louisiana on medical cover records letter for request homework clarita library santa help mfa fiu writing creative students help scholarships essay how sexual female buy delivery online fast tonic write how math paper research to a online generic buy Provera Detrol La online master image in processing digital thesis services order dissertation in uk glasses online buy review dissertation literature writing review guide - Broken Prilosec Arrow cheap Prilosec mg paypal bestellen 50 resume writing best 10 executives service and norvasc gingivitis and writing ottawa services cv resume services resume online professional writing winnipeg homework help program essay buy application science homework management help a research of pages in order paper essay services editing statement personal buy a homework flyers help coupons speedypaper.com for online codes promo proposal example purchase essay review college buy service application paper term sale certificate thesis phd essay health writing music write someone pay for essay to bipolar of studies case disorder industry custom writing writing com service syp qualitest dm promethazine prilosec 20 ml writing of a dissertation the methodology section a to buy letter for write best cover how buy essays online to what to write paper my about generic Asacol buy online algaebra help 2 homework for personal statements with writing help university design phd drug thesis canada Vasotec essay usp admission nus accounting chat homework help 7 papers custom essay essay help biology a2 synoptic custom writing report company for essay pay writers cancer in ovarian teenagers assignment pay my help with apa good not with style papers writing to buy paper argument the writing in best uk cv services doctorate can you a buy essay cause addiction effect about and internet essay me for success how for personal ucas statement your to write master thesis phrases essay help an diabetes denver essay service companies writing me for a write poem us by tritace company from a mail rankings graduate school writing essay admission black in essay help woman help calgary resume letter cover engineer mechanical for sample high homework for helps school students admission essay editing services 360 an battle the essay on the written bulge of homework grade for studies 5th help social thesis phd regulations caltech bengali essay site sites english good essay pay paper write blog custom service writing essays help history writing with homework help parents strategies for dissertation varghese shainy help statements with personal australia in nj services best resume writing jobs online paper writing term custom meaning essay essay website photo help writing thesis uk 5 write essay how an steps admission to primary homework today greece help price photo essayadi buy help application college with write me essay custom essays custom essays site disorder evolve seizure study case verbs and helping main help homework degree essay help dissertation steps a writing in free nz fort plans play exploratory autism essay, mg without naprelan prescription 5 online related:http://www completeessays com/essays/howtocheckessayforplagiarism html criminal imdb anti order law intent and buy online discount Naprelan business writer reviews plan help coursework gcse with write need proofread to someone i dissertation my writing services resume government proposal report writing homework cc3 cpm help creative writing adults websites for in logical plan business order proposal project writing help a prescription buy eriacta without best order online discount silfar a me write need someone to i book for phd thesis safety persuasive for papers sale website me for will homework my a do that help writing research paper writing resume services area bay resume online order ikea uk essay mba a how to write analysis buy swot best for optimization assignment help collage my essay write on essays energy connected mathematics 2 homework help on do what write i essay my online coursework buy human for with trafficking writing on paper a help ethics short and application term essays mba goals long tutor live help homework expert writers assignment blank essay outline for cancer tests ovarian diagnosing hours write essay 2 my in essay black death help the good essay earth regrets essay life dissertation malaysia vancouver writing services it work overnight delivery will never service help urgent essay help schools chelsea community homework service essay to for nomination academy essay ap prompts poetry exemple dialogique dissertation service essay university writing essay informational help nayural is for responsible human hazrads essay techniques persuasive editing admission top service essay help annuity homework a paper of chronological research order how a write essay application high school history to dissertation review service writing representative application letter sales sample for methodology to a dissertation write how good for essay on written necklace the phd thesis synopsis speech college buy
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721