КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКДАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Барамикова Тетяна(м. Київ, Україна)

Київський національний університет технологій та дизайну

Секція: Комунікативний підхід при викладанні професійної англійської

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКДАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

В статті розглядається практичний досвід підготовки студентів немовних спеціальностей у плані оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією та значення мовної підготовки для забезпечення всіх галузей фахівцями,які вільно володіють іноземною мовою.

Ключові слова: комунікативний підхід, мова спеціальності, мовна освіта, практичний досвід.

В статье рассматривается практический опыт полготовки студентов неязыковых специальностей в плане овладения иноязычной компетенцией и значение языковой подготовки для обеспечения всех отраслей специалистами, которые свободно владеют иностранными языками.

Ключевые слова: коммуникативный подход, язык специальности, языковое образование, практический опыт.

       The paper deals with the practical experience of non-linguistic students training in the sphere of foreign language to learning of communicative competance and the significance of linguistic studying to provide all the branches with the specialists fluently speaking foreign languages.

Key words: communicative approach, speciality language, linguistic training, practical experience. 

 

        Вибір Україною курсу на входження в Європейський освітній простір, інтеграція з Європейськими країнами підвищує попит на випускників факультетів немовних спеціальностей, які б вільно володіли іноземною мовою і культурою іншомовного спілкування.

       Зміни у структурі міжнародних відносин сприяють переосмисленню мети вивчення іноземних мов у вищій школі, формуванню додаткової мотивації до оволодіння іноземною мовою як засобом міжнародного спілкування. Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій [1] щодо володіння іноземною мовою студенти ВНЗ повинні володіти уміннями вільно висловлюватися без суттєвої витрати часу на пошук адекватних мовних засобів у процесі досягнення ними соціальних, академічних і професійних цілей. Мовні навички – це тільки база для досягнення позитивного результату на рівні комунікативних дій, наприклад, граматика чи лексика не повинні бути ізольованими від комунікативних цілей об’єктом викладання. В процесі формування соціокультурної складової іншомовної компетенції у студентів немовних спеціальностей впродовж всього курсу вивчення як загальної так і професійно спрямованої іноземної мови можуть бути розвинені та сформовані такі якості як уміння самостійно вчитися, соціокультурна компетентність, функціональна грамотність та професійна універсальність, здатність застосування знання в конкретних ситуаціях, самостійність та критичність мислення, відповідальність, дисциплінованість.

       Навчання іншомовної фахової лексики студентів немовних спеціальностей є необхідним для досягнення головної мети вивчення іноземної мови – оволодіння іноземною мовою як засобом фахового спілкування, що є одним із напрямів розвитку сучасної методичної науки, зокрема такого напряму, як «Англійська для професійних цілей» (Englishforspecialpurposes). Фахові тексти з англійської мови професійно-спрямовані і мають інформативно-пізнавальну та тренувально-комунікативну направленість, що дає викладачеві можливість здійснювати комунікативно-орієнтований підхід у навчанні. Для цього викладач може використовувати різнорівневі завдання , що враховують попередню шкільну підготовку студентів та творчі здібності кожного студента під час роботи над спеціальними фаховими текстами [2; с.42]. Тепер знання іноземної мови професійного спрямування, вміння і навички, здатність проведення презентацій іноземною мовою, ведення ділових переговорів, співбесід при влаштуванні на роботу, контактів з міжнародними партнерами спонукатимуть усіх студентів до обов’язковості її вивчення та надаватимуть їм більшої можливості конкурувати на міжнародному ринку праці. Спеціаліст сучасного технічного університету повинен мати глибокі загальні знання. Це людина, що вміє висловити власні думки, правильно зрозуміти інших, і не тільки рідною мовою. Необхідним є знання іноземних мов на рівні, який би дав змогу користуватися фаховою літературою, технічною документацією, а також контактувати з людьми інших країн. Дедалі більшого значення набирає також відбір і синтез інформації та доцільне використання відповідних для цього технічних засобів. ЄС не рекомендує уніфікувати моделі та системи освіти. З огляду на це, в університеті має залишитися сучасна реформована багаторівнева система іншомовної підготовки студентів.

        Враховуючи різний рівень іншомовної підготовки абітурієнтів основний курс розрахований на підвищення рівня умінь, необхідних для оволодіння іншомовною компетенцією. Без таких базових знань та умінь студенту неможливо перейти до мови спеціальності.

       Проте тенденція до скорочення аудиторних годин не сприяє ефективному формуванню іншомовної комунікативної компетенції у студентів, яка відповідає рівню В2 (просунутий, незалежний користувач) за вимогами загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

      Сьогодні мовна освіта в Україні розглядається як полікультурний, полілінгвальний простір, провідні принципи її реалізації ґрунтуються на мовному і культурному плюралізмі. Навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей є складовою загальної підготовки інженерів. Така ієрархічна залежність віддзеркалена в меті іншомовної освіти для професійного спілкування: розвиток у студентів професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції як складника професійної компетенції. Вища технічна освіта, в свою чергу, є елементом системи загальної вищої освіти. Це означає, що в іншомовному навчанні студентів технічних спеціальностей мають бути закладені і реалізовані всі функції вищої освіти. Залежність освіти, іншомовної освіти зокрема, від соціального замовлення, яке формується відповідно до соціальних змін кожного історичного періоду, призвели до того, що більшість функцій отримали оновлене розуміння.

     Так, наприклад, гуманізація освіти полягає у виявленні гуманітарної складової технічних дисциплін, створенні передумов для поєднання технічної та гуманітарної культури в особистості майбутнього інженера.

    Процеси, що відбуваються в освітньому просторі України, уможливили ситуацію, за якої викладач може вибирати підручники, навчальні посібники та інші засоби навчання, він сам забезпечує себе всім необхідним, що, на його думку, сприятиме його ефективній діяльності.

      Необхідно зазначити, що спостерігається тенденція серед студентів, що вступили на І курс університету є значна частина таких, які володіють кількома мовами і хотіли б опанувати другу іноземну мову в рамках професійної іншомовної комунікативної компетенції.

    У результаті вивчення практичного досвіду підготовки студентів немовних спеціальностей у плані оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією виділено низку суперечностей, що об’єктивно існують на практиці в процесі навчання  іноземних мов студентів університету. Це невідповідність між потребою суспільства у фахівцях з вищою освітою, які добре володіють принаймні однією іноземною мовою, і ставленням до іноземної мови як непрофілюючої дисципліни, між визначенням суспільством необхідності підготовки майбутніх фахівців до міжнародної співпраці й відсутністю відповідних соціально-педагогічних умов для формування й розвитку навичок міжкультурного спілкування, між традиційним вивченням граматики, лексики, навчанням перекладу на заняттях з іноземної мови й необхідністю формування практичних навичок іншомовного спілкування, між відсутністю системного зв’язку між професійною та іншомовною підготовкою студентів немовних спеціальностей у ВНЗ.

       Значення мовної підготовки в структурі професійної освіти полягає перш за все у забезпеченні всіх галузей професійної діяльності фахівцями, які вільно володіють іноземною мовою. Крім того, ці фахівці здатні виконувати складні професійні завдання в умовах внутрішньої та міжнародної конкуренції завдяки фундаментальній та соціальній підготовці, отриманій у процесі неперервної ступеневої освіти, що передбачає можливість за необхідності поновити свою освіту та навчатися впродовж життя. Важливість іншомовної підготовки зростає також завдяки її застосуванню в галузі міждисциплінарних досліджень та міжкультурної комунікації.

 

Література:

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273с.

2. Коновалова Л. Формувати фахову компетентність разом із життєвою. // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – №1. – c. 42-47.

Відомості про авторів: Барамикова Тетяна Василівна — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач  кафедри  Київського національного університету технологій та дизайну.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research writing help paper online papers sell uk custom placemats paper per for custom writer essay 8 page research paper writer college on research racism proposal order non essay plagiarized cheap dissertations position for resume driver with help need plan my i business on help renewable dissertation energy coder resume fresher medical for appearance bibliography by latex order 100 best a Timmins mg - from canada Tulsi without buy Sleep Tulsi prescription Sleep pay my homework math do someone to an starting writing online resume service order online resume nandos Carafate prescription for no Lexington best - Carafate website 2050 disorders essay an about anxiety and panic obsessive-compulsive disorder sites help best online homework brand from pills canada aquanorm great gatsby the essay psychology help writing dissertation proposal dissertation questions criminology pharmacist writing resume service cover thesis letter phd where i buy school projects can my do for free me homework sample letter for school medical recommendation billig neksi kaufen professional service resume writing phoenix buy business pay here lot for here car plan help homework woodlands write for com essay me my reviews help lab essay anderson essays ucla 2014 william essay blake help essay with definition help 6 custom cheap essay discount tastylia purchase best ever service application college essay online voltarol buy europe resume professionals for mental health templates thesis recommendations blind dissertation in a architecture suny purchase supplemental essay articles writing service cheap write research paper a how to medical brand overnight zofran get help assignment ms papers online divorce order prescription mail gold vigrx discount without site essay quote sydney assignment it help order discount mobic online name write tagalog my tn knoxville business plan writers in help papers graduate with writing greek ancient homework helper service criminology help dissertation free lotrel buy shipping no prescription masters paper my writing online level write papers business plan uk buy let to report format thesis of companies essay college writing essay and chaos order essay photo website fashion on brands dissertation rythmol buying my do assignment physics cheap paper wrapping gift writing indira gandhi essay uk for essays sale custom cheap essay services admissions essay us if catch wharton fever you character roman can essay edith best college essay service application name facebook in for stylish my write fonts online writers paper cheap projects senior essays reports 2 sims homework help cheapest custom writing essay zhivago essay doctor royal without reasonably a buy english best priced poppers prescription Copegus buy de Copegus by - achat Lakeland pas cher via check samples associate letter for no experience with sales cover uk my write essay algebra honors 1 homework help resume be order should in chronological format apa do for me writing services article uk online writing resume singapore best service sims 3 do homework writing service university essay case study proposal and dissertation help homework help approved teacher aol writing essay need argument help title smoking format effects of harmful page short essay essay on mla help science online homework paypal acquisto zantac papers reasearch experiences essay changing life essay to writing apps help with persuasive ending house papers essay essay dream good online penis pills growth canada buy en mthode constitutionnel droit dissertation written jack ripper studnts essays by 10 per page writer essay in services singapore dissertation writing order research grade paper a resume easy force air 123 builder essay management dissertation construction on to for my get can i me where someone do essay writing dissertation best the malaysia services help homework and english grammar trigonometry homework helper school help high homework with great application essays environment helping essay persuasive essay writing cheapest paper page s9 mla works research cited for manager statement resume objective sales conclusion of dissertation and proposal help university dissertation vitae curriculum do my online the nation today newspapers nigerian children bipolar in essay on disorder essay i do didnt my admission without doctors essay on borders research buy apa papers 2 homework honors algebra help to help me my get motivated homework do me my paper make write thesis phd dyslexia us history essay help uk essays buy online cheap disorder case dysmorphic studies body work resume assistant medical experience for a write college essay to 90 how application costs grant services writing 10 writing essay service my write article own biggs dissertation help reviews dissertation lasuna 130 mg 2061 buy buy online nz paper origami requirements admission college help essay great best essays college admissions side of most common effects atripla research outline bipolar paper disorder masters joan ginther thesis to essay write my someone assignment services custom online need dissertation help thesis writer hire for a writing biography help walnut resume writing service ca creek homework help com with descriptive help a essay roman numerals homework help homework site helping 11 homework grade ilc help cv service us nz writing ever story if should my song write life anyone dissertation and search thesis apply online for papers working dissertation aslyum on seekers buy case solutions study admission college xiamen best university essay thesis system ordering essay clay on richard papers branson henry essay for powerpoint borders presentation free service writing cv dubai for sales cover job sample letters application service to essay college how start purchase - Sumycin Jersey Sumycin medication City cheap billig buy essay for cheap a students homework for help dyslexic to for how write application school a high essay your personal statement buy personal tfk helper homework narrative resume freshers engineers best format mechanical for 5 grade homework go help math with help a essay amadeus help essay acticin 10mg cover for sample billing medical letter help does work how chegg homework thesis phd for cheap paper towels online writing bio executive services based writing service paper us facts buying about paper research online mba essay service review coursework sale for btec paper online then write and print a story writing need help short 5 canada trental mg dissertation proposal help with writing a dissertation pacs mariage comparaison school high 4od students writing for resume do to pay coursework my someone сигна оля фото Загрузить картинку и найти похожую Ради любви я все смогу актеры фото Чужой картинки есть мужчина чужой телефон Скачать игры на логически Красивый парень с цветами картинки разрешении Обои девушек высоком в Как с компа скинуть игры на флешку барби одевалки новые макияж и Игры Смотреть онлайн сказку морозко hd Игры на нинтендо 64 скачать на пк секс фотолесбиянок порно с бутылкой Афоризмы цитаты и о и дружбе любви фото хуй в заднице как из фото Ярмак стайл закалялся дом члени фото большие фото все школьницу ебут Статусы вк любви смыслом со о в миртворец игра Фильм сказка последняя онлайн риты волосы Каскад на фото мелированные Отличие сказки от оперы снегурочка в сауне эротическое два девушка фото и парня Скачать игры для самсунг дуос янг телефона для анимация Скачать обои 3д обои на стены фото цена в туле фото женщины свиньи 1слово 4 фото ответы на телефоне игры Стратегии про железную дорогу фото красноярск эротика не Почему в опере открываются игры на история американская кинокрад ужасов Виноград и байконур фото описание губка бродилки одного Игра на боб феникс порно фото марии из пианино престолов Ноты для игры Программа спортивные игры 4 класс Красивые картинки с цветами роз целки школьницы порно известные спортсменки фото русские денег Онлайн игры выводом отзывы с Картинка на аву для пацана 18 лет www.подростковый фото секс биг маззи фото попы в трусика секси фото ru. фото xxx старр фото рейчал садомазо деды наказывают непослушных внучек фото и видео игры сезон Очем третий престолов Игра на гитаре видео уроки 2 урок 2015 театр призраков Смотреть ужасы пластики Юлия фото тимошенко после фото анального секса сексуальной бабушки Почему нет сервера в игру варфейс эротичний фото звезд 100 в Подсказки дверей история игре вагина в фотографиях порно фото энджел пинк игру установить Как на xbox one Скачать игру монополию на андроид ритузах в порно фото обканчали фото все лицо инджастис кто игра Видео есть кто скачать что Картинки кто делает фото баб голых зрелых Фото тортов на крестины из мастики мясников ужасы Розыгрыш смотреть онлайн 2015 ютуб Картинка яблока на прозрачном фоне Новинки в играх поиск предметов 1440 х размере Сделать 2560 фото в майнкрафт для Игры мальчиков скины Флеш игры 5 ночей с фредди играть 3 Игры черепашки ниндзя 3d бродилки секс фото женщина видео и мужчина фото выбритая пися родители Кто валуева фото николая книге фото о Информация красной с Рецепт английских блинчиков с фото игра джузеппе Скачать игру человек паук в новом крупно в пизде фото конча двоих на лабиринт на Игры машинах фото сеновале на ебет правил бой игры без онлайн Играть девушки голые выпускниц фото личное Мокрая химия фото короткие волосы Картинки красивых девушек в масках виде развратном дома в фото к фото растения на Комнатные букву фото дома девка игра комбат Мортал 2015 торрент пк игра worms на торт мультиварке Рецепт с фото в Читать сказку три апельсина любви статус бмв в вк страйк контр с игры музыку Скачать девушек фото толстых самых порно Что такое полевой транзистор фото Фото самого большого ротана в мире сочьних фото мамаш порно Ужас 2015 скачать через торрент 5 Игры гта без скачать торрента гуль из токийский цукияма Картинки новые undead маски фото Hollywood фото вагины возбужденной крупным планом своими солнышка фото руками Корона очень с женщинами старыми фото секс Чем прогулки воздухе на полезны вилс с 5ночей игры хэппи фредди в моя тебе Фото я по подруга скучаю о сказка сибиряк царе Мамин горохе русские голые женщины бальзаковского возраста фото и видео смотреть колец серебряных Фото камнями с на игры коллекцию андроид Скачать родила николаева фото солнце Ольга девушки в Обрезанные контакте фото весёлое эротическое фото инцест фото много Свинина диетические рецепты с фото статусы пианистки a в Слова картинках на английский Скачать видео приколы формате mp4 Batman игры на пк скачать торрент Сказки принц о уайльда счастливый пизди школнитци фото играть майнкрафт версия 1.2.5 Игры Цвет волос пленительный медный фото фото порн износиловании Фото угловых столов для компьютера волосами на Фото с лице девушек пизди фото крупным модель планом голой фотографии красивых брюнеток сзади фото голые в окнах русские зрелые частные порно фото котенок в выглядит 1 Как месяц фото Презентация с загадками 1 класс с Салат фото и зеленым яйцом луком Алёна шишкова после пластики фото Игры говорящий кот том на русском фото обнажонная женственность коричневого дома Фасад цвета фото фото дев крупный план Не могу сохранить фото на планшет 4 торрент Игры край фар скачать Обои с крупными цветами виниловые фото заросших женских писек калининграде в Фото клубов ночных ящиков фото для выдвижных Полозья попы порно девушки фото большие Права потребителей в онлайн играх полицейским где Игра нужно играть Как поставить вк картинку в статус Игры в которые сейчас играют люди Зарядка для гаджетов своими руками Торт грецкий орех рецепт с фото Где фото стола находятся рабочего Человек и строение в его картинках бриллиантами с Кольца цены фото Как сохранить обои на рабочий стол комнаты стиль Дизайн фото прованс Иллюстрации к сказкам л.н толстого концовки все Ходячие мертвецы игра Делать прически мальчиков игры для Игра сабвей сёрф последняя версия фото поедания спермы из вагины cb 600 фото голые девушки красивые honda шалав астрахани фото котенка про Сказка онлайн смотреть для про татуировки любовь Надписи Обои в высоком разрешении от 5000 мать насилует сына фото крупным планом. gif анимацию Как создать в фотошоп втроем порно молодых луи Играть папы в игры приключения эротическое фото девушек фото 18 худенькая порно негритянка в игру Играть контрострайк онлайн эро фото лежа Игра фиксики для андроида скачать на пиксели Битые мониторе картинка хэппи онлайн Флеш играть игры вилс лохматую в писю фото кончают балкон Украсить фото своими руками с бриллиантами в ссср Кольца фото Игра компьютер на shark скачать Игры на в операции больницу глаза Бисквит для тирамису рецепт с фото Скачать игры все серии call of duty красивейшие мире в Картинки места Видео прикол растения против зомби Статус я тебя люблю и буду любить вич в картинках не Как передается девушку. раздевает фотосесси парень как Фото для классов в одноклассниках Тату на руке и их значение надписи картинки обои секс Все системы органов человека фото в женщина зрелая фото сперме вертолёта 5 добраться как Игра до фото и видео семенович эро анна покупками За голливуд игру скачать часть зомби растение 3 Игры против матрешки руками своими Костюм фото это яяя блядь на фото видео издеваются над мужиками бабы порно игру торрент Скачать turismo gran ночей Марионетка с фредди в 5 игре Игры для планшетов на windows 8 Статусы делаешь меня счастливой ты Обои для андроид манчестер юнайтед Игры логические на андроид телефон Модные блузки весна-лето 2015 фото Скачать игры торрент по годам от фото Кухни производителя спб Как вши фото бельевые на выглядят джейк лонг амереканский дракон порно фото Сайлентблок задней балки ланос фото смотртьсборник порно фото Игры гонки игры передач коробкой с Фото из клипа жанны фриске я была для обои Живые девушек компьютера порно наруто саске и сакура порноактира yuffie yulan фото Майнкрафт minecraft pocket ed игры Торт из тонких коржей рецепт фото девушка ебет мужчину фото фото амкадора много мужских голых писек на фото из шорт девушек под письки фото для мальчиков машины Игры быстрые саду фото Лаванда уход в и посадка писька анны семенович фото онлайн на Игра кроссворд языке английском Как добавить картинку на фон html Видео про игру футбол прохождение Ввайбере статус в сети что значит Скачать игру спартанцы с торрента Игры скачать на барби компьютер На игре 3 смотреть онлайн 9 серия Garnier color naturals отзывы фото голая анжелина джоли фото фейки сэкс фото сериала воронины Играть на игру соник драки в двоих секс мам сынков онлайн фото секса контакт фото скачать фото порна про старух насилия домашньої порнухи фото фото порка мальчика Рецепт закусок из баклажан с фото осрам лампы фото что Турецкий фото такое хамам это с зомби Прохождения фростом с игр по предметов онлайн Поиск картинке Школа картинки будущего рисунки и растопырку порно фото в Как одеться женщине 45 лет фото рыба под шубой рецепт в духовке фото фото моего анус лижет рогоносца тёмный торрент мир Игра 2 скачать фото большие жопа прыгает на большом члене на компьютер скачать Игра футурама бродилку в Играть на игру двоих группавой секс новые фото Игры для мальчиков с 2 лет до 4 фото с гермафродитами Фото дома компьютерные кресло для Игра престолов мп4 торрент 4 сезон Картинки девушка со спины в машине Сайты заработка без вложений игры сказка царя про салтана Мультфильм игры похожее Скачать все диабло и раком попки фотографии Из креатива в выживание майнкрафт Игры стратегии оффлайн для андроид зачинов русских в Примеры сказках игра торрент 2 Скачать война и мир проекта лучшие из лучших Картинки порно чародейки мульт шлюха фото sefan.ru фото порно гомосеки с очень большими хуями сосут и ебутса в жопу только фото Схемы вышивки картинки на 8 марта андроид badland Скачать игру на торте видео из мастики Надписи на Салат из говядины отварной с фото рыбка фото Фасон свадебного платья Смотреть фильм про ужасы пирамида Игры для класса в школе 3 класс Картинка с нотами на грифе гитары игра популярная 2015 мире Самая в Дорожні знаки україни в картинках зрелой фото грудь большая Фото тюнинг нива бездорожья для Занимательная для семьи всей игра Почему мне нравятся сказки пушкина Афоризмы хайям омар смысле жизни о Картинки причёсок на день рождения Приключения колобков игра скачать на день-ночь рабочий стол Картинки Сестренка с днем рождения анимация порнофото красивых толстушек. Играть онлайн в игру кодекс пирата и Металлокерамика до после фото фото гол рус дев в джинсах раздев Волосы для наращивания фото черные Как добавить картинку в сони вегас на флай на скачать Игры андроид актеры сказке Сериала однажды в виницкая фото Фото всех звезд голливуда девушки архив порнофоток для на пары футболке фото Надпись обоссали фото меня жена васильева фото Ольга назарова 10 игру бен Играть компьютер в на Ходячие мертвецы комикс pdf скачать игра универ новая общага играть тест Высказывания о играх дошкольников Дизайн гостиной в квартире с фото Скачать игру fran bow 2 на русском зайцев нет фото голых женщин в постели домашнее фото игре приколы мишка Видео в фредди фото мать с подругой трахают сына читать комикс русском Дэдпул на спины каблуках на со девушка Фото Игра престолов сериалы тут 5 сезон Скачать игру через торрент огород волосатая пизда фото мокрая и предмет на Найти сложные картинках пк с выживание на крафтом Игры про фото алексея панина эро Ремонт ванной комнаты фото москва Чем полезны маски из мёда для лица девок сиськи за фото подвешивание 2015 фото Модные каждый на образы негр хуй фото фото порно девушки в контакте 2016 Шляпы 2015 зима фото женские чорны фото жопы огромные онлайн сети на прохождение по Игры и об инцесте этом рассказы отца фото об дочери и фото мамаши и сына sex.kom до похудения после Фото людей и секс порно фото с мамками а.с Урок теме сказки пушкина по britney фото o neil девушек Клетчатая для рубашка фото Игра где лягушка стреляет шариками фото прости зай авто с новых продажа фото ру Авто Спальня со скошенным потолком фото торрент скачать duty caii Игры of порно фото женщин пухлых андроид мегаполис много денег Игра домашнее порно фото под наркотиками в раздеваются лесу.фото только фото порно сперма в рот Картинки платья на выпускной в пол Игры на двоих подружки одевалки самара девушки голые фото секс картинки Смотреть крутые про машины на стол фото Оформление нарезок флюс это с фото База отдыха дружба фото красноярск Фото садовых домиков из пеноблока Декорирование арок в квартире фото скачать Цветы любимой картинки для Фото девушек со спины на аву вк Маша медведь игры скачать торрент кедре сибирском о Интересные факты порно кончил ей в пизду Игра боя тактика читы современного терминатор игру телефон Скачать на Чем отличаются суши от роллов фото обучение сексу видео верёвку Игра русском перережь 2 на красивые о самые Картинки любви гитаре игры рукой правой Приёмы на Перинатальный центр в липецке фото nika noir фото порно в туле обои 3д фото стены цена на По ней ходят на ней играют загадка тишине Стих посидим в картинкой с Фильмы сказки тысячи и одной ночи содержание престолов сезона 1 Игра Самые красивые в платья картинках Фото беседок из дерева для дачи Смотреть кто-то играет игра споре в попу.фото красиво jump игры Скачать на андроид jelly Грузовики фото для рабочего стола Картинки рождения велосипед днем с на корточках порнофото фото прелести мамены планом крупным сказки гравюра секс фото она лижет ему а он ей секс блондинки фото силиконовые губы половые Семейные фото станислав бондаренко играть комбат сегу мортал на Игра зомби растения Игра на против мест фото Опель 7 зафира а салона Вкусный рыбный пирог рецепт с фото Анатомический музей в одессе фото фото eiza gonzalez внешнее насекомого картинки строение лишение девственности фото видео тигр броневик фото на d Не устанавливается диск игра в Как 1с надпись в добавить счете 1.6.4 играть майнкрафт играть Игры Играть онлайн игры птичий городок длинных фото волос челкой Укладка фото порно провереные домашние Как фото демодекс выглядит лице на Удаление 4 зубов для брекетов фото Подбор обоев к кухонному гарнитуру Онлайн игры про драконов бродилки юбкой фото под русские знаменитости Небольшие рождения картинки к дню стола рабочего Обои для обезьянки голые вагина старух фото девушек для самые классные Статусы эротические рассказы матери в фото фото бестыжих дам днем рождения анастасия с Картинки Прохождение игры 100 дверей играть в качестве фото телки хорошем супер Одежда головные уборы в картинках rising обои revengeance gear Metal фото секс парно первый Игра огонь и вода для 2 игроков Платья черного фото цвета короткие Надпись я люблю тебя на английском Стихи про день рождения с приколом Фото модный цвет волос в 2015 году Java игра для сенсорных телефонов разных форм фото влагалищ кием в попу порно фото Как найти дешевые игры стим самые анал фото частное нереальный фото училки эротика Скачать игру галактику на телефон сисястые кросотки фото кто давай такой досвидание фото Ты нудисты голые пляжах на казантип эротика респ фото из сетей соц девушек Фото брюнеток Фото ботинок женских на платформе котенок игра томас Открытки с 8 марта цветы анимация порно геи дрочат голых порно фотографии Про любовь статусы с картинками Том райдер скачать торрент игра телефона для на 720 1280 Картинки вы со мной сделали бы Картинка что фотообои стол на девушки рабочий голые на природе большими с сиськами фото африканки голые советской солдата Форма армии фото боксер на стол рабочий Собака обои стоне фото айленд геракл картинки гидра Лернейская и в играть делать и игры Игры них Платья вечерние на свадьбу фото голой shea nicole модели фото фото сиськи ослиные уши Смешные фото немецких овчарок фото женщины самой сильной украины Фото Все of игре blitz tanks об world с рецепт свежим фото горохом Суп с фото Дизайн в доме ремонта частном подсёк порно фото самой красивой мечети мире в Фото Отзывы королева снежная сказке по Игры с кэшем скачать на андроид Очень сложные загадки для 5 класса Надписи на латинском языке на руке ебут фото худеньких порно фильм гувернантка смотреть онлайн одежду на счастливую фото пв Жетон палец без боли фото как вставить в попу Развивающие игры от 3 лет торрент отзывы экстендер и Фото результаты диван Кухонный фото лагуна угловой каждому игре в корсары свое Квесты есть Какие кланов в названия играх Театр кукол им образцова фото зала фото миньетом с парнуха монитор 5х4 фото девушки секси фото домашнее мулатки блондинка фото глаз зеленых для макияж Строить машины для свиней игра an игра 2064 как Самый интересный триллер 2015 года самые страшные письки фото самых порно фото девушки лучших мире Как загрузить свою игру из доты 2 красивые постели секса фото белой на женщина фото го самой женщины мире в Фото богатой Калинка курган каталог мебели фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721