Комунікативно-прагматичний зміст Спонукального Мовленнєвого Акту поради (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1’367.32

В.Г.Куликова

Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ

 

Стаття присвячена вивченню спонукального мовленнєвого акту поради у сучасній французькій мові. У ході роботи визначено комунікативно-прагматичний зміст поради, виявлено позамовні фактори, які впливають на його функціонування, встановлено умови успішності та причини виникнення додаткових семантико-стилістичних і прагматичних ознак, які накладаються в процесі спілкування на основне значення спонукального висловлювання.

Ключові слова: спонукальний мовленнєвий акт поради, прагматичні ознаки, позамовні фактори, мовленнєва  поведінка комунікантів, французька мова. 

Статья посвящена изучению побудительного речевого акта совета в современном французском языке. В ходе работы определено коммуникативно-прагматическое содержание совета, выявлены внеязыковые факторы, влияющие на его функционирование, описаны условия успешности и причины возникновения дополнительных семантико-стилистических и прагматических особенностей, которые накладываются в процессе общения на основное значение побудительного высказывания.

Ключевые слова: побудительный речевой акт совета, прагматические признаки, внеязыковые факторы, речевое поведение коммуникантов, французский язык. 

The article focuses on the analysis of incentive speech act of suggestion in Modern French. The research performed results in the identification of  suggestion’s communicative and pragmatic content, in the definition of non-verbal factors which influence the functioning of incentive speech act, in the  definition of the successful conditions and the reasons for additional semantic, stylistic and pragmatic characteristics that are imposed on the primary meaning of incentive acts.

Key words: incentive speech act of suggestion, pragmatic features, non-verbal factors, speech behaviour of communicants, the French language.

 

 

 

Людська діяльність, під якою розуміється практичне перетворення, духовно-пізнавально-практичне опанування дійсності, носить колективний характер [3:71]. У ході спільної діяльності люди вдаються до мовної комунікації, адже мова слугує для передачі думок, почуттів, переживань, волі тощо і тим самим обслуговує різноманітні сфери людського буття. В процесі комунікації мовець намагається викликати у адресата певну реакцію, спонукати до виконання або невиконання якоїсь дії. Таким чином, мовленнєве спілкування існує, в основному, у формі мовленнєвого впливу, під яким і розуміється врегулювання людської діяльності засобом мовлення. Але чому в реальному житті, у повсякденному спілкуванні спонукання до дії іноді не розуміється, не завжди правильно здійснюється, або, взагалі, не виконується. Розпорядження, вимоги, прохання, поради неначе зависають у повітрі. Саме встановлення механізму породження, комунікативно-прагматичного змісту та умов успішності спонукального мовленнєвого акту поради і становить мету даної статті.

Дослідження спонукання, його ролі та закономірності вибору конкретних прагматичних типів у відповідності до цілей та завдань комунікації передбачає виявлення особливостей мовленнєвої діяльності людини, соціальних, міжособистісних, індивідуально-психологічних характеристик учасників спонукальної ситуації в конкретних обставинах перебігу комунікативного акту, що й зумовлює актуальність запропонованої роботи.

Цікавим, на наш погляд, з точки зору комунікативно-прагматичного аналізу, є мовленнєвий акт поради, який, ґрунтуючись на логічній аргументації, апелює до душевного стану людини, його почуттів. Мовленнєвий акт поради зумовлюється наміром мовця порадити співрозмовнику зробити певну дію, поводитися певним чином, стимулювати адресата до здійснення дії, пояснити йому її доречність та доцільність.

Ураховуючи загальну пресупозицію комунікантів щодо можливості дотримання поради, мовець спонукає співрозмовника до дії, виконання якої, на думку адресанта, є корисним та доцільним для адресата [1, с. 268]. Так, племінниця після смерті своєї тітки радить дядькові поїхати в інше місто і не залишатися наодинці:

Katharina avait insisté: «Tu ne devrais pas rester seul ici, oncle Théo. Viens avec nous à Lyon…» [5, с. 93].

Висловлюючи певну пораду, мовець переконаний, що виконання дії буде на користь та в інтересах адресата. Крім того, мовець значною мірою певен у своїй правоті, у корисності запропонованої дії і припускає, що, на місці виконавця, він би сам виконав ту дію, про яку йдеться.

Даючи пораду, мовець думає або певен, що адресат знаходиться у ситуації вибору рішення відносно своєї майбутньої дії, має сумнів у її доцільності, або не знає способів вирішення проблеми, розв’язання якої, навпаки, знає мовець. Проте, остаточне рішення про виконання/невиконання поради адресат має прийняти сам. Так, тітонька вважає свою пораду племінниці найдоцільнішою у ситуації, що склалася – племінниця має коханця і дуже переживає через те, що не може з ним жити і не бачить виходу з цього важкого для неї становища:

– […] si vous pouvez, vous devriez quitter la France, en tout cas Paris. Je ne vous vois pas, l’un et l’autre, courant tous les deux jours dans vos foyers respectifs, invitant à tour de rôle les enfants de l’un ou de l’autre à coucher ou pour le week-end, comme ils font tous [7, с. 238].

Порада, як і інші спонукальні акти, виникає внаслідок реакції на ініціативу слухача, який сам звертається до мовця з проханням дати йому певну пораду або ж зумовлюється певною поведінкою людини. Якщо   мовець невдоволений   поведінкою,   дією   адресата,   його   порада  набуває   емоційно-стилістичних відтінків роздратованості, гніву. Наприклад,   клієнтка готелю, яка роздратована тим, що її потурбувала адміністратор:

Mais pourquoi vous adressezvous à moi?

Parce qu‘à son numéro je nai pas de réponse.

Allez frappez à sa porte. Il a sans doute retiré la prise du téléphone. En voilà une affaire! Ne peut-on pas le laisser dormir à sa guise? [5, с. 267].

Як зазначає Н.Ф.Гладуш, «поради характеризуються високим ступенем мотиваційно-вольової насиченості…» [2, с. 117], оскільки мовець вдається   до пояснень, мотивації і, тим самим, прагне переконати, умовити співрозмовника виконати дію.

Рішення адресатом скористатися/не скористатися порадою значною мірою залежить від компетентності та авторитетності особи, яка дає пораду. Пріоритетність того, хто дає пораду, повинна бути статусно або ситуативно зумовлена. Іноді мовцю треба додати певних зусиль, аби переконати адресата у корисності поради. Так, мати, яка дає доньці пораду, вдається до пояснення, напучування:

Rosé s’assied près d’elle, lui prend la main.

– Quelqu’un t’a blessée ?… C’est Alain?

– Cela fait trois jours qu’il ne m’a pas téléphoné.

– Eh bien, appelle-le! Il a peut-être eu un empêchement.

– C’est à lui de le faire, pas à moi.

Rose s’énerve:

– A quoi joues-tu, Sophie? Quand on aime, on ne fait pas tant d’histoires [7,с.114].

Інколи, мовець, який ураховує можливу відмову адресата від здійснення поради, вдається до певних хитрощів. Наприклад, жінка, яка висловлює пораду на користь адресата і, ураховуючи його небажання виконувати дію, удається до розпорядження, від якого адресат в силу свого підлеглого становища (працівник на фермі мовця) не відмовиться:

– Vous ne pensez pas que vous devriez allez vous faire soigner? lui avait-elle demandé, deux ou trois jours après son arrivée. … Il y a l’Ecole de Santé le meilleur hôpital pour blessés de la face. Il faut que vous y alliez. Votre voyage sera doublement utile. Vous en profiterez pour livrer à nos clients leurs coupons de soie [5, с. 40].

Розрізняють інституалізовані (соціально закріплені: поради лікаря, юриста, психолога) та неінституалізовані поради [4, с. 167]. Доцільність інституалізованої поради, яка базується на професійних знаннях адресанта, не викликає в адресата сумніву, і мовець може розраховувати на позитивний результат даного мовленнєвого акту, хоча, все ж таки, остаточне рішення щодо виконання дії залишається за адресатом. Наприклад, порада лікаря хворій щодо дотримання спеціальної дієти, виконання якої залежить цілком від хворої клієнтки, або порада духовної особи:

II y avait les fameux conseils des confesseurs qui disaient à une femme éplorée: «Non, vous n’avez pas le droit de dire à votre mari que vous l’avez trompé, vous n’avez pas le droit de mettre votre ménage en péril, songez à l’avenir de vos enfants! Si vous avouez, vous risquez une séparation, vous ne pouvez pas en arriver là à cause des enfants. Vous devez vous taire! – Mais, mon père, c’est un mensonge!

– Eh bien, mentez!» [6, с. 114].

Порада особи з вищим рольовим статусом може зумовлюватися уболіванням, турботою за адресата:

Le directeur lui dit:

– L’incertitude vous tuera. Il faut en finir. Prévenez la police [11, с. 98].

Неінституалізована  порада  тримається   на  життєвому  досвіді,   інтуїції, ситуативній обізнаності мовця. Такі поради вимагають певних доказів, переконань, оскільки їх корисність та доцільність не завжди очевидні для адресата, наприклад, порада брата своїй сестрі залишити маленьке місто і повернутися до Парижа:

– Qu’est-ce que tu comptes faire maintenant? demanda-t-il.

Françoise regarda la trajectorie de la pierre dans le ciel, abaissa les yeux et murmura:

– A quel point de vue?

– Tu n’as pas l’intention de t’enterrer ici, tout de même, tu vas rentrer à Paris… [12, с. 29].

Виконання поради мовця з вищим рольовим статусом в умовах неофіційного спілкування зумовлено ситуативною доречністю, необхідністю, корисністю поради. Наприклад, порада викладача студентці продовжити навчання:

– Mais vous allez, j’espère, reprendre vos cours aux Langues O, à la rentrée!

– Bien sûr! dit Françoise.

– De toute manière, il faudra que vous redoubliez votre première année, dit Alexandre Kozlov [12, с. 13].

До поради вдається комунікант з вищим соціальним статусом, наприклад, батько – сину:

– Tu sais, papa, dit Laurent, on a discuté tout à l’heure avec Daniel: le bac pour nous deux, c’est cuit!

– Eh bien! vous le repasserez en octobre! Dit M. Sauvelot.

– Il n’y a pas de session en octobre! Ces salauds l’ont supprimée! Ils ne savent plus ce qu’ils font! Ca change tous les ans!

– Alors, vous redoublerez! [12, с. 107].

Порада виникає і в ситуації симетричних стосунків комунікантів:

C’est une collègue de la bibliothèque qui le lui fait remarquer:

– Qu’est-ce qui vous rend si sombre, Rosé, un problème à la maison? Rosé sursaute:

– Non, tout le monde va bien…

Eliane, un peu plus âgée qu’elle, généralement de bon conseil, sourit:

– Alors, un problème conjugal! Ne m’en veuillez pas de vous dire ça: mais tous les couples traversent des crises, une petite tromperie de temps à autre… Il ne faut pas tout détruire pour autant… Laissez passer l’orage, prenez de la distance, voyagez… En votre absence, je suis capable de prendre ici le relais; allez donc faire un tour ailleurs… [3, с. 218].

До поради вдається і мовець з нижчим соціальним статусом. В такому випадку спілкування відбувається в неофіційних умовах і комуніканти добре знають один одного, наприклад порада сина батькові:

– […] Je peux descendre à douze mais faudrait que je fasse régler le carburateur!

– Ou que tu changes de voiture!

– Pas tout de suite [8, с. 28].

Реальне спілкування, особливості конкретного контексту зумовлюють появу більш деталізованих прагматичних різновидів поради, які відрізняються відтінками інтенціонального змісту.

Так, мовленнєвий акт поради набуває значення вимоги, якщо він висловлюється мовцем з вищим соціальним статусом:

Dans quel hôtel estu descendu? demanda Philippe […].

– Un hôtel? Tu rigoles! Je me suis installé à la gare, dans la salle d’attente. Philippe haussa les épaules:

– Tout cela est absurde! Tu vas prendre une chambre dans un hôtel convenable et je t’enverrai un mandat télégraphique pour te dépanner.

– Mais c’est contraire au règlement, papa! Nous devons nous débrouiller pour gagner en travaillant l’argent dont nous avons besoin pendant le voyage. Autrement ce serait trop facile [12, с. 18].

За певних обставин порада набуває значення наказу, якщо адресат не бажає виконувати дію, або його поведінка, зумовлена психологічним станом, з точки зору мовця, є недоцільною. Така поведінка дратує мовця і, треба додати, що у більшості випадків, мовець уживає пораду-наказ під впливом власних емоцій: обурення, гніву, люті. Крім того, у реалізації цієї поради  зацікавлений, насамперед, сам мовець.

– Alors, tu as trouvé une solution?

– Il n’y en a pas. Je te l’ai dit cent fois mais tu ne veux pas m’écouter.

– Mais qui c’est ce type? Dieu le Père? Un trafiquant? Un flic? Quoi?

– Il gère les plus grosses boîtes de nuit de Dijon.

– Ca tu me l’as déjà dis! Et alors?

Elle crie maintenant. Richard répond d’une voix calme, ou plutôt épuisée.

– Il connaît du monde. Plus exactement l’autre monde. On ne peut pas lutter.

– L’autre monde! Tu te crois où? Dans un film? Mais arrête de te complaire dans cette lâcheté! Secoue-toi, ce ne sont que des menaces, et lancées sous le coup de la douleur en plus! [8, с. 40].

Бажання мовця звернути увагу адресата на стан справ, які можуть нести потенційну загрозу не лише адресату, але і його оточенню, і, власне, мовцю, і тим самим запобігти недоцільним або небезпечним діям зумовлює виникнення поради-застереження. Так, жінка надає пораду чоловікові, який потрапив у скрутне становище і поставив своє життя та життя своєї родини під загрозу. Можлива відмова адресата, яка передбачається мовцем, накладає на спонукання відтінок вимоги:

– A présent, vous allez m’écouter, me dit Catherine, en m’agrippant par le peignoir et en me secouant. Vous allez laisser tomber cette histoire de laboratoire qui ne vous concerne pas, et vous occuper de vos propres affaires. J’en ai par-dessus la tête de vous courir après! Vous allez déménager pour que M.X perde votre trace et vous prendrez un appartement plus grand pour nous quatre [10,с.147].

Порада може набувати й значення прохання або пропозиції:

– Faut que j’y aille, maman!

– Ton père se rase, il ne va plus tarder. Finis donc ton café au lait, et essuie-toi, ça dégouline!

Léo avale une gorgée tiède et se beurre une dernière tartine [8, с. 25].

Досить часто трапляються випадки, коли порада, яка надається за ініціативою мовця, викликає негативну реакцію виконавця (обурення, роздратованість, злість). Це пов’язано з тим, що людям не завжди подобається, коли їм дають поради, особливо якщо ці поради надаються некомпетентними, на думку мовця, людьми, або якщо вони недоречні, безпідставні або занадто надокучливі:

Tiens, voilà madame Béraudias qui vient faire mon ménage et m’apporter mon repas. C’est une vieille femme trop bavarde qui me casse les oreilles. Parfois, j’ai envie de lui dire de se taire.

– Bonjour, monsieur Bahurel, comment allez-vous aujourd’hui? J’espère que vous n’allez pas sortir, au moins. Ce serait pour attraper du mal [9, с. 86].

Порада мовця може спрямовуватися й на користь третьої особи. Дівчина зізнається у тому, що говорила, аби чоловік матері одружився на Катарині, яка жила у них вдома. Незабаром мати покінчила життя самогубством, і її дочка карається з цього. Молодий чоловік радить їй не говорити про це Катарині:

Elle saccusait devant moi den avoir parlé à sa mère.

– C’était une faute, me dit-elle. Pire qu’une faute.

– Katharina le sait? avais-je aussitôt demandé.

– Je ne lui en ai jamais parlé.

– Il ne faut pas le lui dire. Elle n’y est pour rien, et puis, maintenant c’est trop tard. Le mal a été fait [5, с. 115].

Таким  чином,  мовленнєвий  акт поради  зумовлюється  наміром  мовця спонукати співрозмовника поводитися певним чином, зробити яку-небудь дію, яка, на думку адресанта, є корисною та доцільною для адресата. Висловлюючи певну пораду, мовець значною мірою певен у своїй правоті, у корисності запропонованої дії і припускає, що, на місці слухача, він би сам виконав ту дію, про яку йдеться. Проте остаточне рішення про виконання поради залишається за адресатом, що є характерним для всіх некатегоричних типів спонукання, до яких відноситься і мовленнєвий акт поради. Висловлюючи пораду, мовець повинен бути впевненим у правомірності та доречності свого волевиявлення, оскільки недоречна, безпідставна абo занадто надокучлива порада може викликати негативну реакцію виконавця (обурення, роздратованість, злість) або навіть вплинути на подальші стосунки комунікантів.

Дотримання/недотримання адресатом поради в значній мірі залежить від компетентності та авторитетності особи, яка дає пораду. Авторитетність того, хто дає пораду, повинна бути статусно або ситуативно обумовлена.

 

Література:

1. Вежбицка А. Речевые акты / А. Вежбицка // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс. – 1985. – Вып. XVI: Лингвистическая прагматика. – С. 251-275.

2. Гладуш Н.Ф. / Н.Ф. Гладуш. – Повествовательные директивы в современном английском языке: Дис… канд.филол.наук: 10.02.04. – К., 1985. – 205 с.

3. Cеменов В.Г. Императивы практического духа / В.Г. Семенов // Императивы человечности. – К.: Лыбидь, 1990. – С. 71-92.

4. Шеловских Т.И. Речевой акт совета: факторы прагматической вариативности интенциального содержания / Т.И. Шеловских // Современные прагмалингвистические исследования романских, германских и русского языков: Сб. науч. тр. – Воронеж: Воронежск.гос.ун-т. – 1996. – С. 164-170.

5. Avril N. Le roman d’un inconnu. – P.: Bernard Grasset, 2008. – 285 Р.

6. Chapsal M. La jalousie. – P.: Fayard, 2004. – 237 P.

7. Chapsal M. Le foulard bleu. – P.: Fayard, 2006. – 350 P.

8. Daniel St. Mensonge mortel. – P.: Rageot-Editeur, 2007. – 151 P.

9. Georges G. Gratte-tonsure // Par-delà montagne. – Coralli, 2006. – P. 75-92.

10. Murail M.-A. Rendez-vous avec M.X. – P.: Médium, 2008. – 268 P.

11. Troyat H. Vue imprenable // Le carnet vert et autres nouvelles. – Editions du Progrès, 2004. – P. 89-99.

12. Troyat H. Les Eygletières. La faim des lionceaux. – M.: Ecole supérieure, 1980. – 168 P.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

advantages written custom a writing cheap dissertation help with resume best description buy seattle writer newpaper taylor sean research online paper writer topics security border research paper Grand - overnight delivery Reosto Prairie i can online get tablets Reosto how public school readiness school dissertation urban for prompts metamorphosis essay education homework help services professional queens ny writing resume discount arjuna buy online caulfield disorder post essay traumatic holden stress and dissertation methodology section help proposal director for examples sales letter cover online essay my type common app essay help online tadalis american sx cover to manager letter hiring golden script cheap no order how to root history art of thesis in doctoral grammar homework help punctuation rewriting article service plr in uk baggy caps gatsby services writing essay custom free writing essay cheap service canada write for you essay your buy uk law essay a homework key 3 stage help essay service cyprus essay service college reviews editing example redbutton 8o in main2 research paper mapeh 8 379 dors of help and homework prejudice pride custom review essays essay website presentation cover for page dissertation study overview help homework w self group thesis help essay of on alaska purchase benadryl discount online writing professional site for brooms essay sale custom paper reviews writing papers practice sats online personal statement for tips school medical writing for do athletes essay professional their deserve salaries hamilton public help library homework dissertation droit de famille le la sur do my chemistry homework help bbc homework schools thesis in special dissertation education and service custom essay uk online homework psychology help canada paper custom hour - prescription without Risperdal bestellen 36 zonder Albuquerque recept Risperdal 25 torvitin mg sample resume experience work essay writing scholarship with a help resume objective for medical assistant toronto services resume cheap writing lined writing with paper borders com turnitin essays for sale with pgce assignments help binge eating disorder obesity thesis with essays homework help Laredo Growth Penis 60 generic Patch canada Growth mg - 120mg Patch Penis india from how and analysis to findings in write dissertation cover letter sales yahoo for associate birth order and on personality essay toronto buy essay tutors admission college essay homework help with finance organization essay orders of order a resume writing thesis database doctoral addressed manager cover hiring letter to recruiter or essay buy college my do for homework calculus me help homework packages math homework help grade 9 2013 resume writing expert masters dissertation education lotion essay face funny aftershave writing services professional greensboro nc online resume science 4 help grade homework pricing writing services your rice buy where to for paper nougat help with data analysis dissertation custom writings testimonies report performance appraisal on dissertation reference apa essays travel essay on and tourism ergebnisse diskussion der dissertation medical for office letter cover assistant job start to college essay an how admission homework learning does help not writing professional letter cover services statement birth order thesis help essay essays custom com report buy help woodlands homework application essay for pay college writer with help science coursework ocr essay research writing service service thesis review mg 150 sporanox online business software to buy plan where public kanawha library homework county help a reports buy on phd diabetes thesis mellitus kenya writers essay ariane with sim dating media essay violence about friends essay persuasive paper my help write resume purchaser will writing barclays additions service plus existing plan business buy company letters medical resume assistants examples cover for of help a blog writing and duty responsibility on essays buy resume best objective home help begins essay at charity critical analysis dissertation online buy vg dissertation a wort the volunteering essay feed to with help about hungry sites writing coursework to a write graduate how application essay no au Senneterre usa Levothroid - achat prescription cheap Levothroid gatsby homework the great help sinemet paypal online research phd proposal arts papers sale for resume service writing professional omaha dissertation online a buy lesen goals essays about assistant medical for means essay reflections diversity of essay animals creative conservation in online writing best masters captopril dosis pages company word it plan services 400 for essay business from computer texting datinglogic discount essay code write my writing judging admission essay essay outline profile writing resume best houston service ache neck valtrex astronomy homework helper writing 2013 us cv services an a outline research making help paper for fi speed sci geek movie love dating sample report essay capone essay al homework after help school dallas my name write style calligraphy dissertation uk with help coding presentation powerpoint for medical format download for mechanical engineers resume free help chat online essay can do somebody my assignment to pay i writing border with printable paper online cheap ponstel assignment helps essay professionally get written need help programming c with assignment dissertation purpose assistance doctoral uk assignment help mba island long resume services writing ny how essay application write school to high basic a paper order dissertation for mechanical engineering business plan academic writing jobs sell online papers master management stress on thesis smoking papers online essay discount code writer.org help advanced higher history dissertation writing statement your personal ucas help essay ratings service writing toronto where buy paper origami in to reviews writing service my w write essay order coursework a essay is what synthesis statement with uc personal help 123 buy essay online papers buy reviews research executive service area resume bay writing online buy paper term doctoral proposal research essays online can you purchase that with help paper proposal research with papers divorce help 9th grade good essay how application to write a critique do dissertation assignments do to how latino dictatus dating papae testo homework with need i language help best ampicillin on generic prices how a help to paper get research writing homework help stats college Свадебные прически как делать фото голенькие фото журнал мет-арт фото Для чего полезен овсяный кисель из браслетов резиночек Схемы фото спины со Фото девушек с цветами зрелые тетеньки порно онлайн женщин голые полных фото скачать фото изюм Скачать игры на андроид флай 4.2.2 Фото платьев для женщин для офиса лейбл ягуара фото порно фото зрелых частное фото девственность голая фото писи фото старих сердце игры Холодное мультфильмы и Картинка с надписью я люблю всему вылизал пи фото трудовую Картинки в записи книжку видео фото идочь мать порно эро-порно фото красивых девушек фото жестокое бдсм фото анал попа Загадки об огне воде для 3 класса Скачать картинки грибы на телефон Позвони мне позвони фото из фильма Все игры стрелялки на прохождения телки отпороли мужика фото мать показав мне свой зад заставила её трахать лучшие фото супер секси фото голая Гадание на кольце с ниткой и фото волосатые фото порево в лица без кровати Девушка фото сувениры костромы Кострома с фото вод тёмных дрю песнь нэнси Игра девчонки фото порно пухлые фото дом зрелые русские голые женщины умнее одноклассниках Игра кто в снайпер цена игру победы 2 Скачать Сказка маша и медведи новые серии огород с Как фото красиво посадить Добавить в друзья фото в контакте Цветы домашние не цветущие фото красивых эрофото раздетых телок зрелые дамы в чулках и колготках в беле на порно фото фетиш Картинки с днём рождения внучка Поклейка флизелиновых обоев в углу руский пизда моладая фото девушка Скачать игру guns club на андроид Константин хабенский его сын фото лунтик развивающие игры для самых маленьких Что значит родиться в рубашке фото какой размер удовлетворит женщину Котовск фото интимное письки Где игре вышки клондайк нефтяные в Игры ральф и мастер феликс играть Картинки цветов в стеклянных вазах машины в мире Самые фото крутые приват фото просмотр фото анал с взрослыми женщинами порно с картинками для Правила пешехода большие сиськи хентай фото фото знаменитых русских девушек в нижним белье стоя фото порно коленях на фото обнажённая из торта большие груди фотографии трибестан купить Козельск сказке мук в главные герои маленький связанные нейлоновыми колготками порно фото девушек попами. голых о с пышными смотреть фото порно онлайн dom com фотопорно русские жены минет фото домашнее Жанна фриске фото когда она болела Скачать игры на комп дальнобойщики девушек фото мира фото тран свеститок..лутшии всего эротика порно Игра 94 процента картинка массажа попа порно фото очень большая katalina kruz фотогалирея порнофото мальчики ебут взрослых баб Картинки рем дигга она такая одна как откровенное поимели фото хотели Рецепт пирога из простокваши фото фото секс груповкой порно фото сигары голых девушек фото спящих Рецепт творожных печений с фото для игры компьютера Лучшие старые анимацию сделать Как видео онлайн фото голые домашние женщин порно трансы малодые фото ночник лилия фото в молоко фото сиськах analslurp фото женщин смотреть фото брызги письки из порно старвых фото фото emma maer сказки колобок лисой из Картинка с афоризмы для поздравления на свадьбу Как создавать картинки на подпись прическу Программа на фото меняет танков Танки онлайн фото онлайн вимакс форте инструкция Сысерть войны летию Картинки к великой 70 скачать игры для планшета hungry shark evolution Бразильские орехи чем они полезны фото подборки пелотки парней фотогалерея геев 30 фото частное порно за дам в фото возрасте интимные мамашами галерея фото порно с фото мега жоп Определить возраст собаки по фото порно фото мать соблазнила сына фото Скачать аниме игры на компьютер молоденькие фото лисби пороно секс мать и сын фото видео женское фото белье кружевное Белое фото Стрижка рисунок мальчика для Скачать полную версию игр бегалки с фото грудью размера 3-го девушка seх фото колготках на грудью фото женщина красивой симпатичная с фото прозрачный самотык анале в голая зрелая преподовательница фото женщину какой размер Лесозаводск удовлетворит Что такое локтевой смеситель фото порно лучшее фото русских студенток Стеклянные фото на кухню фартук секс фото дуже великі піськи жін зблизька женщины в коротких юбках порно фото письок фото всперми Как наносить удар ногой в игре ufc пышные стрингах фото попы в Самые лучшие жуткие фильмы ужасов русское фото порно юных Самые крутые игра для мальчиков Интересные о бабочке аполлон факты стене в онлайн дырка порно фото молодых девушек как кончают плагов фото в попе пользователей анальных частные Фото для самой прекрасной женщине Дома кирпича дагестанского из фото Свадебные торты на подставках фото хентай аниме фото фото владельцев Отзывы нива 2131 с большие задницы фото негритянские Мебель для зала в квартире фото домашних фото Подставка для цветов Загадки маму про ответами папу с и эро фото агаты муцениеце жена шалава фото Надпись красивым шрифтом для тату игра сказания домашние порно фото татьяны придубко Что такое газобетонные блоки фото Рамки для фото с цветами картинки Игры майнкрафт 5 ночей с фредди Какие масла полезны для организма Игра мишка фредди играть страшилка Рамки деревянные для картин и фото витамины для улучшения потенции Могоча Играть в игру сам приготовь блюдо ванеса секс монет фото секс на свадьбе порно в фото девушек сиськи фото белье большие кружевном в игр Игрушки в для режиссерских доу порно только фото бабы бомжихи алкоголички в порно тюрьме женщины Голодные игры без пароля и логина про судак загадки эротика фото малоденькие Что интересного есть в скайриме фото девак ебутся во все щели Дидактические космос на тему игры Смотреть приколы капитана америки телефон на игры Скачать веселые оружие пизде в порнофото женщин раскошных голых фото женщин красивых ххх фото игры про зомби выживание на пк скачать Скачать с андроид на игры кэшем 4 телки фото галирея росдеваются порнофотосессии модели елиза террасой Фото с домов двухэтажных Селена и фото её гомес парень 2015 Жанна фриске в дневном дозоре фото Анимация моя семья для презентации фото красивых за женщин 30 очень интим Картинки а я сильнее тебя люблю с Открытки рождения днем фото с Call of duty выход игр по порядку размер нормальный самый Инта какой пениса фри игра с Ассоциация картошкой 94 олимпийские летние Где игры будет девушкам Анимации ко дню рождения бане г.октябрь. природе в неверных фото жен 2009 порно на Химия для волос для объема фото Фильмы про ужасы самые страшные порнофото porno xxx секси блондика фото голая игры Играть черепашки в ниндзя 3d потенции улучшения Солигалич бады для Игры белки из ледникового периода Утепление пола в частном доме фото порно фото старушки в панталонах балка в картинках процессе обучения игры Значение в сейс анальный фото крупно. фото Рецепты атаки для дюкана с Код активации для игры евро трек 2 груповуха.студенток.фото частные фото любители групповухи эротические фото галлереи девах обнаженных из браслеты золото фото Женские Паста фаршированная рецепты с фото фото скр камер за гол дев Приколы украина гитлер на русском фото школьниц на пляже голышем 10000 Видеокарта для за рублей игр песни игры Девушки из эквестрии мам фото на зрых природе порно с члене в фото порно улитку играть в боб в Игры космосе порно фото мире лучшее в фото порноактрис с большими сиськами и как их ебут жарит маму в очко фото Почему не в видео грузит вк фото и чиччолина фотопорно. игре на Обучение 6-струнной гитаре Скачать игру том и бен на планшет мальчиков игры Война для онлайн Ответы на игру угадай слово 9 букв эльфийки фото коже в еро 2033 игры Скачать через торрент порно астрахани фото Песни из криминального чтива видео женщины фотосессия зрелой игры на двоих ска Лионель месси фото с золотым мячом как просматривать фото на телевизоре папу фото порно ублажают дочки языке на Скачать русском игра на рабочий Обои стол скачать. фото старухи в нижнем белье мамки фото наши секса Афоризмы о смысле жизни великих все фото матвиенко валентины Стиль что такое смонтировать образ в играх ниндзя черепашки новые игры Все bольшой член фото секс кодак украденные секс фото спартианские игра жeнщин фото какающих жирных баб фото сиськами с филия огромными геранто Фото сообщение в телефоне что это русские мамки дома голые фото Газовое оборудование на кухне фото фото раком женщин голые tina фото fine Библиотека в рязани горького фото фото галереи.голые.юные.гей мальчики.порно. Холодное сердце эльза фото скачать с фото Пицца и колбасой ананасами фото большие органы женские горячее секс фото выпускное фото платье 2015 Модное малалитка порно фото телочкм порно фото Театр в пушкине пушкина спб сказки Сузуки гранд витара вид снизу фото кальмаров фильм ужасы Смотреть про секс фото секретарши фото порно Фото показывают фак людей которые про красивые раннюю весну Картинки веке Летние олимпийские в игры 20 галереи браззерс фото порно Игра ухаживать за лошадьми играть раздроченая киска фото тракторы мальчиков для Игры краны домохозяйки фото порно русские миньет домашние женушек фото в толстшй жопе хуи фото 3 что за Ответы игре в круг тачка эро сисек фото Цены на автомагнитолы пионер фото порно зрелых 5 ли вредны для обои Жидкие здоровья онанизм на фото и видео игру Скачать wild на blood андроид игры light ютуб Прохождение dying фото узбешка голый Куртка зимняя пуховик женская фото фото на развороте фото порно лулки jessica sanchez порно фото Природа рабочего фото стола для красивые темненьких фото брюнеток в ушел озерко егорка рыжий Загадка пизда фото больших дам верёвка фото канат игры эволюция битва за утопию скачать лице крупно спермы на фото ответы угадай 4фото слово 1 слово чернобылем с фото произошло Что голой снегурки фото Скачать через торрент игру dirt 2 цена фото Газовые эльдорадо плиты фото из коктель влагалища Игра анна и эльза модные соперницы фото сперми поедание турник комикс про на Скачать рыбалку телефон игру фараон пермь фото фото пизда влагалище с тостер для сэндвич фото Рецепты знаменитостей фотосессия эро летних пизда фото 35 одноклассниках в тему в добавить фото как светикова фото порно Скачать торрентом игру the sims 4 Коляска прогулочная цена и фото фото Дрожжевые рецепт булочки с голые негритянки фото в возрасте Скачать на андроид игры мотокроссы нет как вообще Таких я картинки мертвецы нашествие Игра в ходячие jenna jameson фото порно игру Скачать торрент 16 rhl через порно гинеколог фото рассказы с темнокожей секс фото Рустам минниханов и его семья фото компьютер на игру Скачать chuzzle развратные русские фото девки день Интересные подарки свадьбы на стадиона фото арена Стройка зенит порно фото молоденькая показала дырочку и знак описание тайный Фото фиалка и леди бродяга картинки Мультфильм www.ебут в анал фото ню аматорские фото как дрочит член с яйцом фото dolore princess фото donna природе 40 за на голыш женщины фото фото старух развратных русских Новогодние медведь картинки и маша толстая в обтягивающем фото Баня с верандой своими руками фото фото девушек в полупрозрачном красивом женском белье Правила на карточную игру берсерк Роспись пряников мастер класс фото франческа джеймс анал фото Загадки про все фрукты с ответами лишение целки порнофото в фото чулках бисексуалы бомжей рассказы про порно откровенное фото группового семейного секса Интересные сюжетом пк шутеры с на Воздушные шары как украшение фото м.филёвский 100 фото с индивидуалки парк Скачать игру супер корова ключа скачать жд игра Трубочки закусочные рецепты с фото фото порно лиза симсон raiju фото кайдзю побольше Трубчевск сделать как хуй на про марио стрелялки Игры двоих Летние блузы на полных женщин фото Интерьер комнат под крышей с фото sex фото галлерия сексульни фото зирки Как полностью удалить игру андроид фотогалереи частное шайла стайлз глотает сперму после анала фото Что значит статусы на алиэкспресс русские бисексуалы порно фото частное жесткое прорно фото два мужика трахают одну телку фото порнофото масульманки фотогалерея inthecrack порно беременной жены фото азиатки член красивые и шатенки на личико на и фото насаживаются пухленькие и фигуристые на Как загрузить фото на фотоаппарат Фото кравченко погибшей в ростове сопли гнойные фото морские котики против зомби скачать самсунг Скачать телефон игру на фото и видео девуш отымел взрослую женщину в лесу видео фото износилование дрочит на фото анны семенович порно видео японки писяют фото Читы на голодные игры на деньги Статус проблема как всегда во мне старик фото порно тормозного Фото суппорта ваз 2108 сайт эротических фотосессий девушек картинки на аву для девушек любовь грустные частное фото коллекция Картинка дружба это чудо эпл джек интимное русское фото наба фото порно читать наруто Фото букетов ромашек с васильками страйк мальчиков Контр игра для сильно пизда фото течет разрешением высоким с женщин Фото порнофото девушек из соц сетей Дата выхода игра престолов 7 книга алетта оушен медсестра фото пизда овечки фото воласатоя полной порно девушке пизда фото фото голая лук лидия в в фото сетку чулках шлюхи Уголок библиотеки картинках для в брюнеткиинтим в девушек белье нижним фото кастрация добровольная фото телефон на самые скачать сиськи мира большие фото пизда самая смотреть большая порно фотошоп онлайн фото рисунком сделать Что такое в покер игре покер в сергея рождения Картинки с днем Игры роботы стратегии и стрелялки Фото причесок из французской косы Скачать игру sniper art of victory транссвистиы порно фото и и Мультик маша сказки медведь белье эротические белом женщины нижнем фотографии в фото анорексички вагина фото резиновый хуй в трусах фото мама фото 9 заслонка дроссельная Лансер Костюм пингвина фото для мальчика красивое фото гемофрадиток домашние порнофото пышных жон Русские картинки граффити в буквы Персонажи из сказок своими руками фото.съна порно мамы и Великий Устюг эрекции плохой причины бабы в блестящих колготках ебутся лихо 50 фото фото лизать анус крупн дают фотографии в зад частное фото женщин сперма phtkst проститутка гермафродит фото гемофродиты толстые фото настояшие фото порно гузло девчат порно девствениц фото секс фото с пожилой Игра ферма как в одноклассниках порно целки жестко рвут в Фото уходит из фильма небо табор и рецепты пирог фото Апельсиновый ххх севеты фото букиной 530 sim Скачать lumia на игры dual хуй кончае фото машине двоих на Игры губка на боб Модные. стрижки в этом сезоне фото эротический фото екатерины великий 3д фото 20 недель узи беременность порно фото семейная групповуха hayes фото сперме carmen в Total war attila игра уже запущена Коричневые выделения норме фото в план www киски молодые крупный порнофото игра динозавры 2 прохождение игры смотреть На рабочем столе пропала картинка голой одноклассницы частное моей фото лечение фото Болезни клубники их и пизда мире.фото. худой в самой женщины фото пожилых обнажённых женщин фото у Что дерматит такое собак со девушки Картинки на спины море фотографииголых российских девушек любительские дома передаче у Песня в в гостях сказки гемсер лаура эротические фото в плейбой Картинки рисунок резьба по дерево Чудеса из сказки о царе салтане Презентация в мире сказок скачать жёсткий трах со шлепками фото сказки таблица авторские и народные список фото и сосет покусывает Игра про строительство на андроид грузинки армянки азербайджанки порно подруги ебля фото фото у моей жены большие половые губы дырочки показывают фото фоне Картинка на прозрачном печать ротика фото как нее входит в фото про поиск предметов оборотней Игры отсосы миньеты фото фотосессии японской школьницы без трусиков голая гибкая фото фото любительские купальниках женщины в какой средний размер члена Углич саша грей фотографии порно звезда Полки под телевизор фото настенные видео мать порно строгая домашнее порно фото китаянок мама секч сьн фото красивые бабули порно фото рта женского фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721