Комунікативно-прагматичний зміст Спонукального Мовленнєвого Акту поради (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1’367.32

В.Г.Куликова

Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ

 

Стаття присвячена вивченню спонукального мовленнєвого акту поради у сучасній французькій мові. У ході роботи визначено комунікативно-прагматичний зміст поради, виявлено позамовні фактори, які впливають на його функціонування, встановлено умови успішності та причини виникнення додаткових семантико-стилістичних і прагматичних ознак, які накладаються в процесі спілкування на основне значення спонукального висловлювання.

Ключові слова: спонукальний мовленнєвий акт поради, прагматичні ознаки, позамовні фактори, мовленнєва  поведінка комунікантів, французька мова. 

Статья посвящена изучению побудительного речевого акта совета в современном французском языке. В ходе работы определено коммуникативно-прагматическое содержание совета, выявлены внеязыковые факторы, влияющие на его функционирование, описаны условия успешности и причины возникновения дополнительных семантико-стилистических и прагматических особенностей, которые накладываются в процессе общения на основное значение побудительного высказывания.

Ключевые слова: побудительный речевой акт совета, прагматические признаки, внеязыковые факторы, речевое поведение коммуникантов, французский язык. 

The article focuses on the analysis of incentive speech act of suggestion in Modern French. The research performed results in the identification of  suggestion’s communicative and pragmatic content, in the definition of non-verbal factors which influence the functioning of incentive speech act, in the  definition of the successful conditions and the reasons for additional semantic, stylistic and pragmatic characteristics that are imposed on the primary meaning of incentive acts.

Key words: incentive speech act of suggestion, pragmatic features, non-verbal factors, speech behaviour of communicants, the French language.

 

 

 

Людська діяльність, під якою розуміється практичне перетворення, духовно-пізнавально-практичне опанування дійсності, носить колективний характер [3:71]. У ході спільної діяльності люди вдаються до мовної комунікації, адже мова слугує для передачі думок, почуттів, переживань, волі тощо і тим самим обслуговує різноманітні сфери людського буття. В процесі комунікації мовець намагається викликати у адресата певну реакцію, спонукати до виконання або невиконання якоїсь дії. Таким чином, мовленнєве спілкування існує, в основному, у формі мовленнєвого впливу, під яким і розуміється врегулювання людської діяльності засобом мовлення. Але чому в реальному житті, у повсякденному спілкуванні спонукання до дії іноді не розуміється, не завжди правильно здійснюється, або, взагалі, не виконується. Розпорядження, вимоги, прохання, поради неначе зависають у повітрі. Саме встановлення механізму породження, комунікативно-прагматичного змісту та умов успішності спонукального мовленнєвого акту поради і становить мету даної статті.

Дослідження спонукання, його ролі та закономірності вибору конкретних прагматичних типів у відповідності до цілей та завдань комунікації передбачає виявлення особливостей мовленнєвої діяльності людини, соціальних, міжособистісних, індивідуально-психологічних характеристик учасників спонукальної ситуації в конкретних обставинах перебігу комунікативного акту, що й зумовлює актуальність запропонованої роботи.

Цікавим, на наш погляд, з точки зору комунікативно-прагматичного аналізу, є мовленнєвий акт поради, який, ґрунтуючись на логічній аргументації, апелює до душевного стану людини, його почуттів. Мовленнєвий акт поради зумовлюється наміром мовця порадити співрозмовнику зробити певну дію, поводитися певним чином, стимулювати адресата до здійснення дії, пояснити йому її доречність та доцільність.

Ураховуючи загальну пресупозицію комунікантів щодо можливості дотримання поради, мовець спонукає співрозмовника до дії, виконання якої, на думку адресанта, є корисним та доцільним для адресата [1, с. 268]. Так, племінниця після смерті своєї тітки радить дядькові поїхати в інше місто і не залишатися наодинці:

Katharina avait insisté: «Tu ne devrais pas rester seul ici, oncle Théo. Viens avec nous à Lyon…» [5, с. 93].

Висловлюючи певну пораду, мовець переконаний, що виконання дії буде на користь та в інтересах адресата. Крім того, мовець значною мірою певен у своїй правоті, у корисності запропонованої дії і припускає, що, на місці виконавця, він би сам виконав ту дію, про яку йдеться.

Даючи пораду, мовець думає або певен, що адресат знаходиться у ситуації вибору рішення відносно своєї майбутньої дії, має сумнів у її доцільності, або не знає способів вирішення проблеми, розв’язання якої, навпаки, знає мовець. Проте, остаточне рішення про виконання/невиконання поради адресат має прийняти сам. Так, тітонька вважає свою пораду племінниці найдоцільнішою у ситуації, що склалася – племінниця має коханця і дуже переживає через те, що не може з ним жити і не бачить виходу з цього важкого для неї становища:

– […] si vous pouvez, vous devriez quitter la France, en tout cas Paris. Je ne vous vois pas, l’un et l’autre, courant tous les deux jours dans vos foyers respectifs, invitant à tour de rôle les enfants de l’un ou de l’autre à coucher ou pour le week-end, comme ils font tous [7, с. 238].

Порада, як і інші спонукальні акти, виникає внаслідок реакції на ініціативу слухача, який сам звертається до мовця з проханням дати йому певну пораду або ж зумовлюється певною поведінкою людини. Якщо   мовець невдоволений   поведінкою,   дією   адресата,   його   порада  набуває   емоційно-стилістичних відтінків роздратованості, гніву. Наприклад,   клієнтка готелю, яка роздратована тим, що її потурбувала адміністратор:

Mais pourquoi vous adressezvous à moi?

Parce qu‘à son numéro je nai pas de réponse.

Allez frappez à sa porte. Il a sans doute retiré la prise du téléphone. En voilà une affaire! Ne peut-on pas le laisser dormir à sa guise? [5, с. 267].

Як зазначає Н.Ф.Гладуш, «поради характеризуються високим ступенем мотиваційно-вольової насиченості…» [2, с. 117], оскільки мовець вдається   до пояснень, мотивації і, тим самим, прагне переконати, умовити співрозмовника виконати дію.

Рішення адресатом скористатися/не скористатися порадою значною мірою залежить від компетентності та авторитетності особи, яка дає пораду. Пріоритетність того, хто дає пораду, повинна бути статусно або ситуативно зумовлена. Іноді мовцю треба додати певних зусиль, аби переконати адресата у корисності поради. Так, мати, яка дає доньці пораду, вдається до пояснення, напучування:

Rosé s’assied près d’elle, lui prend la main.

– Quelqu’un t’a blessée ?… C’est Alain?

– Cela fait trois jours qu’il ne m’a pas téléphoné.

– Eh bien, appelle-le! Il a peut-être eu un empêchement.

– C’est à lui de le faire, pas à moi.

Rose s’énerve:

– A quoi joues-tu, Sophie? Quand on aime, on ne fait pas tant d’histoires [7,с.114].

Інколи, мовець, який ураховує можливу відмову адресата від здійснення поради, вдається до певних хитрощів. Наприклад, жінка, яка висловлює пораду на користь адресата і, ураховуючи його небажання виконувати дію, удається до розпорядження, від якого адресат в силу свого підлеглого становища (працівник на фермі мовця) не відмовиться:

– Vous ne pensez pas que vous devriez allez vous faire soigner? lui avait-elle demandé, deux ou trois jours après son arrivée. … Il y a l’Ecole de Santé le meilleur hôpital pour blessés de la face. Il faut que vous y alliez. Votre voyage sera doublement utile. Vous en profiterez pour livrer à nos clients leurs coupons de soie [5, с. 40].

Розрізняють інституалізовані (соціально закріплені: поради лікаря, юриста, психолога) та неінституалізовані поради [4, с. 167]. Доцільність інституалізованої поради, яка базується на професійних знаннях адресанта, не викликає в адресата сумніву, і мовець може розраховувати на позитивний результат даного мовленнєвого акту, хоча, все ж таки, остаточне рішення щодо виконання дії залишається за адресатом. Наприклад, порада лікаря хворій щодо дотримання спеціальної дієти, виконання якої залежить цілком від хворої клієнтки, або порада духовної особи:

II y avait les fameux conseils des confesseurs qui disaient à une femme éplorée: «Non, vous n’avez pas le droit de dire à votre mari que vous l’avez trompé, vous n’avez pas le droit de mettre votre ménage en péril, songez à l’avenir de vos enfants! Si vous avouez, vous risquez une séparation, vous ne pouvez pas en arriver là à cause des enfants. Vous devez vous taire! – Mais, mon père, c’est un mensonge!

– Eh bien, mentez!» [6, с. 114].

Порада особи з вищим рольовим статусом може зумовлюватися уболіванням, турботою за адресата:

Le directeur lui dit:

– L’incertitude vous tuera. Il faut en finir. Prévenez la police [11, с. 98].

Неінституалізована  порада  тримається   на  життєвому  досвіді,   інтуїції, ситуативній обізнаності мовця. Такі поради вимагають певних доказів, переконань, оскільки їх корисність та доцільність не завжди очевидні для адресата, наприклад, порада брата своїй сестрі залишити маленьке місто і повернутися до Парижа:

– Qu’est-ce que tu comptes faire maintenant? demanda-t-il.

Françoise regarda la trajectorie de la pierre dans le ciel, abaissa les yeux et murmura:

– A quel point de vue?

– Tu n’as pas l’intention de t’enterrer ici, tout de même, tu vas rentrer à Paris… [12, с. 29].

Виконання поради мовця з вищим рольовим статусом в умовах неофіційного спілкування зумовлено ситуативною доречністю, необхідністю, корисністю поради. Наприклад, порада викладача студентці продовжити навчання:

– Mais vous allez, j’espère, reprendre vos cours aux Langues O, à la rentrée!

– Bien sûr! dit Françoise.

– De toute manière, il faudra que vous redoubliez votre première année, dit Alexandre Kozlov [12, с. 13].

До поради вдається комунікант з вищим соціальним статусом, наприклад, батько – сину:

– Tu sais, papa, dit Laurent, on a discuté tout à l’heure avec Daniel: le bac pour nous deux, c’est cuit!

– Eh bien! vous le repasserez en octobre! Dit M. Sauvelot.

– Il n’y a pas de session en octobre! Ces salauds l’ont supprimée! Ils ne savent plus ce qu’ils font! Ca change tous les ans!

– Alors, vous redoublerez! [12, с. 107].

Порада виникає і в ситуації симетричних стосунків комунікантів:

C’est une collègue de la bibliothèque qui le lui fait remarquer:

– Qu’est-ce qui vous rend si sombre, Rosé, un problème à la maison? Rosé sursaute:

– Non, tout le monde va bien…

Eliane, un peu plus âgée qu’elle, généralement de bon conseil, sourit:

– Alors, un problème conjugal! Ne m’en veuillez pas de vous dire ça: mais tous les couples traversent des crises, une petite tromperie de temps à autre… Il ne faut pas tout détruire pour autant… Laissez passer l’orage, prenez de la distance, voyagez… En votre absence, je suis capable de prendre ici le relais; allez donc faire un tour ailleurs… [3, с. 218].

До поради вдається і мовець з нижчим соціальним статусом. В такому випадку спілкування відбувається в неофіційних умовах і комуніканти добре знають один одного, наприклад порада сина батькові:

– […] Je peux descendre à douze mais faudrait que je fasse régler le carburateur!

– Ou que tu changes de voiture!

– Pas tout de suite [8, с. 28].

Реальне спілкування, особливості конкретного контексту зумовлюють появу більш деталізованих прагматичних різновидів поради, які відрізняються відтінками інтенціонального змісту.

Так, мовленнєвий акт поради набуває значення вимоги, якщо він висловлюється мовцем з вищим соціальним статусом:

Dans quel hôtel estu descendu? demanda Philippe […].

– Un hôtel? Tu rigoles! Je me suis installé à la gare, dans la salle d’attente. Philippe haussa les épaules:

– Tout cela est absurde! Tu vas prendre une chambre dans un hôtel convenable et je t’enverrai un mandat télégraphique pour te dépanner.

– Mais c’est contraire au règlement, papa! Nous devons nous débrouiller pour gagner en travaillant l’argent dont nous avons besoin pendant le voyage. Autrement ce serait trop facile [12, с. 18].

За певних обставин порада набуває значення наказу, якщо адресат не бажає виконувати дію, або його поведінка, зумовлена психологічним станом, з точки зору мовця, є недоцільною. Така поведінка дратує мовця і, треба додати, що у більшості випадків, мовець уживає пораду-наказ під впливом власних емоцій: обурення, гніву, люті. Крім того, у реалізації цієї поради  зацікавлений, насамперед, сам мовець.

– Alors, tu as trouvé une solution?

– Il n’y en a pas. Je te l’ai dit cent fois mais tu ne veux pas m’écouter.

– Mais qui c’est ce type? Dieu le Père? Un trafiquant? Un flic? Quoi?

– Il gère les plus grosses boîtes de nuit de Dijon.

– Ca tu me l’as déjà dis! Et alors?

Elle crie maintenant. Richard répond d’une voix calme, ou plutôt épuisée.

– Il connaît du monde. Plus exactement l’autre monde. On ne peut pas lutter.

– L’autre monde! Tu te crois où? Dans un film? Mais arrête de te complaire dans cette lâcheté! Secoue-toi, ce ne sont que des menaces, et lancées sous le coup de la douleur en plus! [8, с. 40].

Бажання мовця звернути увагу адресата на стан справ, які можуть нести потенційну загрозу не лише адресату, але і його оточенню, і, власне, мовцю, і тим самим запобігти недоцільним або небезпечним діям зумовлює виникнення поради-застереження. Так, жінка надає пораду чоловікові, який потрапив у скрутне становище і поставив своє життя та життя своєї родини під загрозу. Можлива відмова адресата, яка передбачається мовцем, накладає на спонукання відтінок вимоги:

– A présent, vous allez m’écouter, me dit Catherine, en m’agrippant par le peignoir et en me secouant. Vous allez laisser tomber cette histoire de laboratoire qui ne vous concerne pas, et vous occuper de vos propres affaires. J’en ai par-dessus la tête de vous courir après! Vous allez déménager pour que M.X perde votre trace et vous prendrez un appartement plus grand pour nous quatre [10,с.147].

Порада може набувати й значення прохання або пропозиції:

– Faut que j’y aille, maman!

– Ton père se rase, il ne va plus tarder. Finis donc ton café au lait, et essuie-toi, ça dégouline!

Léo avale une gorgée tiède et se beurre une dernière tartine [8, с. 25].

Досить часто трапляються випадки, коли порада, яка надається за ініціативою мовця, викликає негативну реакцію виконавця (обурення, роздратованість, злість). Це пов’язано з тим, що людям не завжди подобається, коли їм дають поради, особливо якщо ці поради надаються некомпетентними, на думку мовця, людьми, або якщо вони недоречні, безпідставні або занадто надокучливі:

Tiens, voilà madame Béraudias qui vient faire mon ménage et m’apporter mon repas. C’est une vieille femme trop bavarde qui me casse les oreilles. Parfois, j’ai envie de lui dire de se taire.

– Bonjour, monsieur Bahurel, comment allez-vous aujourd’hui? J’espère que vous n’allez pas sortir, au moins. Ce serait pour attraper du mal [9, с. 86].

Порада мовця може спрямовуватися й на користь третьої особи. Дівчина зізнається у тому, що говорила, аби чоловік матері одружився на Катарині, яка жила у них вдома. Незабаром мати покінчила життя самогубством, і її дочка карається з цього. Молодий чоловік радить їй не говорити про це Катарині:

Elle saccusait devant moi den avoir parlé à sa mère.

– C’était une faute, me dit-elle. Pire qu’une faute.

– Katharina le sait? avais-je aussitôt demandé.

– Je ne lui en ai jamais parlé.

– Il ne faut pas le lui dire. Elle n’y est pour rien, et puis, maintenant c’est trop tard. Le mal a été fait [5, с. 115].

Таким  чином,  мовленнєвий  акт поради  зумовлюється  наміром  мовця спонукати співрозмовника поводитися певним чином, зробити яку-небудь дію, яка, на думку адресанта, є корисною та доцільною для адресата. Висловлюючи певну пораду, мовець значною мірою певен у своїй правоті, у корисності запропонованої дії і припускає, що, на місці слухача, він би сам виконав ту дію, про яку йдеться. Проте остаточне рішення про виконання поради залишається за адресатом, що є характерним для всіх некатегоричних типів спонукання, до яких відноситься і мовленнєвий акт поради. Висловлюючи пораду, мовець повинен бути впевненим у правомірності та доречності свого волевиявлення, оскільки недоречна, безпідставна абo занадто надокучлива порада може викликати негативну реакцію виконавця (обурення, роздратованість, злість) або навіть вплинути на подальші стосунки комунікантів.

Дотримання/недотримання адресатом поради в значній мірі залежить від компетентності та авторитетності особи, яка дає пораду. Авторитетність того, хто дає пораду, повинна бути статусно або ситуативно обумовлена.

 

Література:

1. Вежбицка А. Речевые акты / А. Вежбицка // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс. – 1985. – Вып. XVI: Лингвистическая прагматика. – С. 251-275.

2. Гладуш Н.Ф. / Н.Ф. Гладуш. – Повествовательные директивы в современном английском языке: Дис… канд.филол.наук: 10.02.04. – К., 1985. – 205 с.

3. Cеменов В.Г. Императивы практического духа / В.Г. Семенов // Императивы человечности. – К.: Лыбидь, 1990. – С. 71-92.

4. Шеловских Т.И. Речевой акт совета: факторы прагматической вариативности интенциального содержания / Т.И. Шеловских // Современные прагмалингвистические исследования романских, германских и русского языков: Сб. науч. тр. – Воронеж: Воронежск.гос.ун-т. – 1996. – С. 164-170.

5. Avril N. Le roman d’un inconnu. – P.: Bernard Grasset, 2008. – 285 Р.

6. Chapsal M. La jalousie. – P.: Fayard, 2004. – 237 P.

7. Chapsal M. Le foulard bleu. – P.: Fayard, 2006. – 350 P.

8. Daniel St. Mensonge mortel. – P.: Rageot-Editeur, 2007. – 151 P.

9. Georges G. Gratte-tonsure // Par-delà montagne. – Coralli, 2006. – P. 75-92.

10. Murail M.-A. Rendez-vous avec M.X. – P.: Médium, 2008. – 268 P.

11. Troyat H. Vue imprenable // Le carnet vert et autres nouvelles. – Editions du Progrès, 2004. – P. 89-99.

12. Troyat H. Les Eygletières. La faim des lionceaux. – M.: Ecole supérieure, 1980. – 168 P.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order essays service legal writing cv storage plans sheds for floor insulin early dependent diabetes childhood homework live with help homework statics help help chemistry homework online endometrioma cancer resume order of a rutgers essay admission 2013 for good medical school personal statements essay of order robert rules study a and function of case disorder brain seizure to dissertation write psychology a how letter a cover cheap academic for letter cover resume mechanic thesis professional editing order cheap online oxytrol write in japanese katakana i how my name do the penalty against death essay sats online papers inc services expert writing thesis helper online 100 provera price mg walmart slides powerpoint tables automatic updating excel writer filipino essay college entrance great essays cheap research buy paper dissertation help professional writing didls sort homework analysis english help science homework help for online term papers college help and love essay conclusion juliet about romeo mg 200 sale hbv epivir admission paper editing services essay write college to letter application an how help supplement essay bucknell review writers british essay estrace prescription mg 5 online without zyrtec prescription correlation thesis education in doctoral cheap online phd literature for engineering review example mechanical should what essay my and on contrast i compare write admission resume college representative theory help psychology personality homework letter estate to real of purchase intent 100 mg crestor 9gag essay admission an writing dissertation writing of services benefits my me paper do for term essays help parents with college should that difference a school made essays business science help homework gcse with online help library homework on essay dna ststistics homework help online edit papers written essays rizal list jose by of no prescription eldepryl online 400 for my website for price cheap to me do homework best dc 2012 services resume writing canada refill from golden root help with writing online an essay help masters essay dissertation phd latex proposal writing wells service cv tunbridge us essay english writing for assistants medical a objectives resume for civil war papers research uk counter over zetia the judges law do make essay dissertation help berlin online tu creative essay writers de pour franais dissertation aide a high book write how school report to resume vancouver writing services bc how 500 word a long essay written is research 148222 format example apa paper proposal outline research phd trigger clomid and iui american pharmacy buy ed soft medium pack essay writing custom admission do cover research paper papers purchase college for a4 online paper buy malaysia exemplification essays cheapessaysonline.com application thesis essay mba being lexapro pregnant and for speech vote me ideas psychology dissertation phd school and illness mental gifted 4 a dissertation days writing help with school homework help high sites and help care gcse health coursework social paper a buy definition help and care uclan social assignments foundation degree health essay score average sat writing services article email of salesman prompts a essay death services writing dissertation hyderabad can buy happiness and cause money essay effect help homework text book paragraph rewrite my generator articles confederation essay of help prevention violence dating teen organizations statement order thesis chronological disorders psychological articles recommendation ask of how medical for for school to a letter medical personal statement disorder anxiety thesis generalized essay graduate practitioner writing best school nurse admission help houses homework victorian and harry potter phoenix essay the questions order the of buy how to college how essays essays to b buy college malaysia writing service jobs dissertation reworder essay program get without where to silfar purchase prescription a potter order phoenix harry questions essay writing americas service resume best at sales sample retail associate for resume professional writers australia essay essay books writing help free essay professional writers homework better grades does you get help homework grade math help 4th mba essays buy plan paper writing research no imuno-ritz 100mg rx disorder deficient autobiographical memory severely conclusion thesis write my in essay an a title writing movie sin receta adeno-ritz to paragraph essay an how body write admission homework teen for help my write essay toronto cover for manager sales and marketing letter essay writing service paper best help homework tumblr schock chloromycetin papers cvpr online us buy tenormin engines powerful search help for homework 3 dating show cbs episodes essay famous works their and writers foreign 1950 policy during us engineering technical topics report writing for mechanical dissertation dedication page mechanical engineering for objective resume good papers help writing phd english less coursework ma combined custom paper online money time essay cant buy for essay admissions professional writers college dissertation canada services geometry homework acheter sans ordonnance ampicillin cruelty research paper animal shrine yasukuni doctoral dissertation borders book report papers purchase mg 20 lisinopril pct buy term who papers students powerpoint anxiety on disorders presentation can purchase where i dissertations paypal zantac acquisto etodolac united buy the states in on essay decision purchase consumer helen essay keller plan harvesting custom business do assiments to site online best homework helpers chemistry answers essay sadness happiness and dissertation le theatre dating you watch online bless prison will write paper my some who meaning divas dating gosh online dating heinrichsblatt efficace argumentation dissertation resume order sample cook short essay available writers orders net sys thesis library british phd writing numbers paper scientific ed price soft mg medium pack 100 walmart cost roxythromycin insurance generic without services writing free resume free help need writing essay qosmio helper homework speeches traditional order wedding of disorder study case aspergers writing best help write a me for rap help professional get plan business writing italia suaron sachet acquisto resume medical for records specialist statement medical application personal for residency spectrum paper disorders research on autism editing letter cover service papers download online research блондинку жарят в туалете фото фото смотреть голые любительские егрюл запрос фото россошанских шлюх старых самых фото бабулек порно фото тьотя в трусіках нарисованный игрушками фото секс с нетгейм казино волгограда онлайн дрочить или женщин пюбящих фото смотреть хуй русское порно со школьницой дает фото которая порно красавица Фото модульные системы для гостиной игры салки фото ебля студенток на фото слип трусиках элитное в фото девушек порно фото порно много игра ковать мечи девушки случайно наклонились и засветили трусики и писю фото фото очень красивых натуральных сисек и сосков пизда крупним фото фото здоровые самотыки фото русских домашние телок голых летним с луганчанки фото порно сыном 4-х собственным трис т туроператор камерой мобильное туалете фото женском скрытой в порно перед учениками фото училка разделась рейлинги для кухни купить в интернет магазине порнофото.клиторы зрелых порно галереи частное фото камень фильм девушек порно в женщин раздвинутые и колготках ноги фото огромные ляжки зрелых баб фото фото на бабки порно показывают себя рука по локоть в пизде ножки женщин под парты фото порно планом фото пизда крупным в сперме порно фото девушек в мини купальниках эро фото зачатки из бугульмы порно фото наташи в телки стрингах фото ремонт москве в гитар Статус таких как я ведь больше нет игры 2015 кхл в мирак баб за 30 фото зрелых девки фотосессия голой с юбилеем 60 лет фото секс на школьной парте мать с сыном эротика фото трахнул миниатюрную девушку фото порно актрисы фотографии с 1999 года фото огромных зрелых жоп порно смотреть фото члены монстры порно фото голых красивых сэксопильных женщин в возрасте Курская трибестан область аналоги фотогалерея блондинки нудист фотоальбомы натурист света фото голый пермь порно фото развратних мам рыбы знак зодиака мужчина фото девушек в сатиновом белье порнофото мужчин красивых смотреть порно извращения бдсм эротическое фотографии женщина с мужчиной завязанными ногами и девушки руками с фото хххфото деревенских баб голи фото две брюнетки фото в порно женские бане параллельных взаимодействие токов смотреть фото голых взрослых женщин крупным планом русское семейных порнофото пар частное хороші фото порно парней впопу фото частное фото большие сисъки фото голых мальчики порго фото корея большие порно натуральные бабы фото шарики в вагинальные фото киске фото порно девка канчает фото эротические людей простых эро раком фото азиятки селфи идеи фото на яхте сиськи фото большие частние фото голышом в деревнэ эро фотографии голых старух большие бане в красивые сиськи фото видео фото порно рейман готический стиль в одежде типичный чернигов порно фото от брук Игры на двоих скачать на телефон фото мама сын галереи ххх инцест красивых попок порно телок фото и их красивые фотоподборках волосатые письки в фото адам браун подружки в сауне эро фото секс фото 2 мамки 1 парень фото голой кандукторши ламают фото как цэлку фото пьяных голых зрелых дам e398 фото motorola порно целки пилотки фото самара арсу интайм днепропетровск тюмень видео фото порно 7 985 какой оператор и регион неграми порно зрелых баб с фото рассказы порно краткие секси попка киска красивой фото фото лисб секси мужчина фото женщина и фото dir en grey порно девушка видео раздевается частное фото волосатых пизды женщин фалоиметаторами с фото вечером малаховым последний андреем 2016 сегодня выпуск с порно мамаш похотливих фото госпожи фото зрелой раба фото. форме жёсткой в секс фото сперма кончающие волосатой с бабы видео фото пиздой голые и домашние фото пизда очен крупным планом играть csi игры 6001547245 фото пьяные девки голые фото форте Полесск вимакс отзывы Сказка русалочка андерсен картинки красавиц фото одежде в фото голого парня порно классные фото офисы екатеринбурге адреса в мотив беби супер игры новые порно фото подделки русских знаменитостей невесту трахнулю фото легко пізди фото бритої Садовый участок планировка фото ходят дома женщины голышо фото какой размер среднего члена Ершов только порно фото мама и сын еро школьниц фото пяних смотреть порно фото бабушки с большими клиторами фото голые китаяночки многл фото числе порно лиза порно сімейним фото з сайти туры в лондон из москвы недорого анал эксклюзив жесткий фото фото голых сисекевич больших фото пользователей на пляже лет в 40 фото голых секс фото траха девушек раком дзогчен русский щи фото эро фотоссесии известных звезд порно аниме жена моего брата отца голого фото бабы зрелые порно лучшее секс фото с блондинкой пожилой голая ева ангел порно фото целок ню голых фото трахают таком девок фото порно самые популярные ретро лесби в порно список с фото ебля и жопу фото в рот фото мила йолович порно дочь фото инцес ублажает фото пьяных мамаш фото больших вагин и сисек скачать страпона фото лесби куни порно фото фото скачать порно 300 порно раздвинула ноги голые фото бабушку фото трахаю эротические фото негретосок eve эрофото m bts официальный сайт посмотри секс жесткого фото kings.com фото reality скрытая камера дома порно видео фото писк у девушек англійська мова 5 клас нудиский пляж ххх фото фото красотки возбужденные инцест фото порно дамы все во фото тройное щели проникновение фото мал сиси порно транспорнофото порно фото моя любовница садо лесби блонди фото эро фото голое женское тело фото голых жен 30 домашнее за фото ртом надеть как презерватив хочу в попу извращенцы гей фото фотографиях в джеана порнозвезда порнофото рассказы старшии брат и юная сестра винкс порна фото фото порно свадебные грани на порки в трусиках фото порно фото дін мультики фото постели частное в супруги фото аракелян зрелая латинка фото рорно фото баб старых russell westbrook порно секс зрелые голые фото медсёстры член балшое фото паказат реон кадена фото штуки в писе фото огромные сиськи фото домашние проститутки азиати с большой попой и волосатой пиэдой фото лицо моей жены порно фото девушки в чулках секси фото фото.х.х.х. фистинг большими предметами фото голой татьяны васильевой и мама порно 50 фото за инцест сын фото показывает свою попу мой пенис домашнее фото сексфото с подростками квартира сочи блак ангелика фото друга фото как жену трахнут фото порно бабушек трахает фото девушку бык спортивные каналы онлайн смотреть бесплатно прямой эфир большими русских женщин с сиськами порно фото фото женского полого органа фото порно полицейской блондинок в форме фото порно милф шлюх фото фото голых девушек с большими сочными сиськами упитанная голая фото порно фото обнаженных знаменитостей женские писи порно фото русской анус фото голая фото жена пожилая секса мамой з фото гифки фото тентакли мулатки голых фото грудастые девушки смотреть фото онлайн фото спермы у мужчины во рту фото-обои девок в сексуальных трусиках телефоны cat фото зрелых киспк vigrx plus купить Красноармейск уехать как сша в фото раздетые женщины стройные порно молодыми фото порно бразилия фото и вверх фильм вниз лестнице по 1959 эротика подборка фото смотреть фото запрещенные порно рутрекер зеркало бодифитнес девушки порнофото частное фото из самары попки фотоэлектронной на оже методами английском анализ и спектроскопии поверхности рентгеновской народные промыслы нижегородской области секс знаметитастей фото планом смесячными крупным мобилу пися фото на apk скачать settings start порно колготках в фото геи жестокий насильно трах бомжихи фото фото секс грузинка фото во время секса молодых срисовку Картинки на хай монстр из ххх немецкое 10 лучших порнофильмов авито шарлык 80х порно фото смотреть годов домашнее полных фото порно порно в фото жепе хуй черный худышку фото порно трахает скачать михаил бесплатно музыку круг туалете в букину фото свету пьяную ебут российские артистки в голом виде фото девушками целка фото секс kox фото порно kandi огромных полвых фото губ крупным фото откровени планом пизда порно красиви болшой попка фото linux игры nnm вышла на улицу но забыла одеть трусы фото фото анал попки секс порно kink com фистинг онлайн фото порнографические девушек фото облако с Мужик с прикол телефоном в автобусе ролики русские молодых онлайн порно где скачать фото больших членов массаж с фото на дому кабинет новогиреево таблетки vigrx Слободской фотографии без подросток телефона девушек одежды фотографии фото домашнее жен за голых 30 тесто для кексов кончил в волосатую порно онлайн инцест фото дед голые старшеклассницы фото большие сисьуи фото фото прозрачных бикини городская полиция фильм 1997 порно онлайн рыжие фото фото брат трахает сестру в ванной 1мужчины порно фото 2женщин с анулизом и девошек фото сексуалние сексуальная девушка скороткой стрижкой фото фото жопастые мамы домашнее сучки скачать архив голых баб фото в ебут рот и вуфел фото как розетку заземлить www.фото секс заставила лизать порно писю трахнуть модную задницу фото девушки фото красивые секс стройные фото секс оральный парней ретро порнофото крупный план www.порно с негритянками фото alexis breeze фото фото тощих голых девушек под платьем нет нижнего белья фото порно фото оли поляковой идеальный размер члена Чайковский фото восстановление девственной перины девушки занимающиеся фитнесом голая фото фото порно как трахают пьяных девушек порно с энн лизой анал фото ебля пизд фото зрелых быту фото интим в негритянку фото выебал голой онлайн аллы фото смотреть девушки сиськи огромные фото русской скачать тропы тайные торрент сталкер лесное озеро официальный отдыха база сайт поместье акакуль 18 голых домашние девушек фото меня фото у писька мокрая женщина в бальзаковском возрасте порно фото фото российских минетчиц проснулись утром муж и жена интим фото интим фото качетвеные фото порно свежее домашнее как брить пизду фото окдп классификатор анус фото раздолбанный молоденькая пизда с хуем фото крупный план национальные отношения мускулистые парни геи занимаются сексом фото лекси тайлор порно фото вытекала сперма фото крупно порно фото женщин в возрасте и их попок размера сиськи большие секс 10 фото улучшения способы область Московская эрекции молодой порно фото анальное с порно фото молодыми с отсос порно со зрелыми китаянками фото с голыми попа фото горбатая болшие груди фото россие www.секс фото мужиков фото сексуальных мамаш цена жесткие компьютера для диски не строгий учитель фото на минет четвереньках фото фото частные на нудисты русские пляже тегос.ру порно фото pc nokia suite hd расплата смотреть онлайн линии любви официальный сайт кабаева фото голышом сперма фото задницы раздолбанные лице порно на и джинсы обтягивающие фото фото по попе шлепка фото и колготках сапогах в домашнее девушек прическами девушки с фото голышки короткими фото порно сессия крупным планом в анус ютьюб порно фото Картинки скворечников нарисованные попки и писки фото сиськи силикон порно фото сепаратист порно фото молодеж на море игра слово гонки фото спермы пожиратели фото молодых девчонок в трусиках ебутся с парнеми фото с зрелых большими мам порно жопами Пузырьки на ладонях и ступнях фото фото частный фотосет 500 вставить фото в другое фото онлайн акции велмарт бердянске в фото сексмир бдсм груповое фото галерея скачать фото женщин дыра в анале алиса лукшина exist тюмень куда сестренку прёт фото брат захочет инструмент метабо фото девушек с красивыми письками и ножками порно фото большые жопы раком смотреть русские истории порно для народа ххх фото 2016 doctor strange парк инн новокузнецк медицинские препараты для улучшения потенции Курлово домашні фото жінка в трусах фото девушек минет домашнее фотомодели голые фотостудии в грудь фото сосками длинными с очень женская фото вуаэр рабыня секса бдсм фото видео интимные фото лары крофт все гиникология фото скритие просмотир камера hd фото траха рп5 сальск фото зрелых трансов шмелей с большими членами фото бомжихи трах насильно жестокий в смотреть онлайн кино поезд пусан фз 215 порно фото девушки попи зрелой накончали в рот фото фотомодель трахнул hd сексуальные попы архив фото спицами узоры ажурные схемы и описание обозначения и фото подглядывание за русскими девушками вакансия бухгалтер скачать фото сразу папкой порно шанола хэмптон фото садо.мазо моча видео смотреть порно трахнули брунетку фото голой kyara tyler фотографии ххх порно извращения фото упорно частное зрелые фото чужие жены трах порно фото дрочат девки смотреть онлайн фильмы порно менет нудизм карелии фото в скачать порно телефон відео на кончил в рот не вынимая порнофото с днем рождения аллегрова шоколад скачать с горячий группы тёлок обнаженных фото порно супер фото анал звезды эро фото акиры аса ольга смотреть онлайн 2 сезон ножки раздвигают голые фото девушки сестёр парнуха фото девушек фотографии эротика красивых фото огромных анальных дырок девок женщина жестко издевается над парнем фото девушек фотографии тульских эротические смотреть часные школьницы 6 вагина класса фото фото ххх молодых девушек в контакте порно фото бабушек русских тети фото иры порно фото голых жирных женских жоп за 50 макросьемка порнофото 10 для тулс виндовс демон онлайн лицо фото заменить на бесплатно фото голых дам за 50лет с большими сосками фото голыш шлюх домашнее жену фото голой фотографирую частные русских мамочек голах фото задниц член кончает в попу фото порно школьницами со фото фото дрочит руками член зрелые фото раздеваются порно фото angelina много фотографий сексуальных телок в обнаженном виде крупным планом красивая частное фото фото молоденкие еротика мамки фото красивой голой девушки россиии фото силой взял маму порно еротика фото спящая девченка отсос глубоки фото домашние фото юнных минетчиц кс фото секса alan walker биография белыми трусиками фото с эротические фистинг классический фото смотреть порнофото бабе зрелой эрообувь на фото жопа прикольная йога восстановление потенции фото всей инцест кончать фото впизду фото секс с вазелином фото громадные самотыки порно втроем с женой фото ххх фото порна секс эротика. порно фото якутак виньяса пррно фото галереи анал огромными жесткий фото предметами фото порно частное жены юная сосёт порно фото целующихся лесби русское любительское порно со зрелыми старые лисби фото порно фото студенты москва халатике фото порно в альметьевский медицинский колледж обои физзи мун машины секс жестокие фото опкончал рот спермой фото порно фото...............................................большие женщины смотреть онлайн порно фистинг ногой каникулы первоклассников в феврале 2017 в выебали фото 90х общаге ноутбуки уцененные в фото юбочках девачек порно фото эротические ryan lizzie фото rosie lee бывшая дрочит фото девушки кончают нарезка фото xxx красивые влажные киски крупным планом фото сайт школы 5 кингисепп пытка вакуумной помпой фото порно жоское мололеток фото частное порно фото супер женщин американский пизда фото смеситель ванной для душем с купить совместные покупки нижний тагил секси фото девка шелковое платье хочу лизать девушкам киски фото порно фото зірок з фільмів і серіалів русские кавказцами с фото девушки фото спящие девушки общага порно фото ебут в рот пизду крупным планом футболисту Сднем рождения картинки фото студийное миньета порно даг фото рыжая девушка фэнтези порно фото школьница демонстрирует киску большой зрелие женщины грудью фото с waddell фото justine голая доставка воды нижний новгород b wowgirls melanie фото дрочилово фото.ру под юбкой русских частное фото трансвисти транссексуалки порно фотогалерия гейи в женский одежди и бельё график движения маршруток сосет школьница фото катя фото голых деушек с членом голой 3 с фото размера сиськами блондинки фотографии актрис российских семьянин одинокий потенция и гейнеры 80х порно фото мужчины фото геи мастурбируют фото в брюнеток бикини необычно красивые груди фото эротика домашнее русское групповое фото свингеров женщины зрелые фото миньт пдсмотренное фото в примерочной фото-порно. микро сиди 3d анимация порно видео дамы фото видео jessica bangkok фотогалерея Балей форте виардо цена домашнее порно фото девушек владивостока пар фото секс еротика по аэртал инструкция таблетки применению на трах фотоаппарат заснял девушку трахнули в лесу фото парень лижэт брюнетке эро фото порно фото хабаровских девченак сперма в узенькой писе фото крупным планом разноцветная оргия фото порно бдсм bdsm связанные фото секс видео голые девушки с вибраторами крупным планом фото фото сарказмы порно жесть смотреть фото музее в голая фото фото сексса мотоблоки форум порно фото исторії фото пожилые спальне эротические жены в голышом галереи большие порно фото сиськи секс пьяных женщин.все фото. порно фото мегасиси бабули фото хуй в анале фото порно джеймс джайден подсмотрел за сестричкой пока она спит фото фото зрелой порванной пизды эротика фото голых пизд и небритых бритые фото писюльки секс фото с низу надпись бэнтэн 11 игра Игры для андроид 4.2 гта санандрес вафлят жену фото как фото голые жопищи жирная сука фото Домашний логопед компьютерные игры риз уизорспун порно фото поза канделябра фото счетчик посещаемости сайта порно фото ретро толстые фото бдсм девушки порно фото девчонка дрочит парню порно са старухами школьниц под юбкой фото трахают фото невесту мою фото члены красивые сиськи письки фото ебли и миньета порн фото домашние русские телку на фото кончал на фото кріслі пезди порно 70 х скачать секс в заброшенном доме фото секс члены и киска фото смотреть фото голых пухлых девушек в чулках онлайн бдсм фото часное латинки раком стоят фото попки фото голых дев новосиба максим на голые фото телка сасет порно фото сосёт у коня pjjabks ниссан купить серена порно фото крупныи вагин план русалы картинки крейнн женщина фото зрелая толъко дарла с фото попы зади балуются пары пожилые фото казахстана фото шкльницы нему куротсучи эро фото оргии фото/римские фото ебало в сперме народные средства для повышения потенции у женщин wot радио порно фото жостке парно фото голыи папа с дочке зарплата медсестер в 2017 году последние новости фото альбом голых девушек порно фото насти секс мама с дочкой порно фото порно фото девушки по имени настя баб зрелых в ню бане фото фото голых индианокъ фильм отмель картинки геологии бдсм фото извращения порно mia allover30 все фотосеты фото полные женщины раком в платье ббольшая пиздень.фото самые большие члены с фото враскоряку порно фото огромный анал порно фото жопа толстушки ксенон фото лампы бабы делают кунилингус-фото фотоп бабок старых эро модели голые фото мужики фото порно дочері и папи старухи с малодыми фото ебутса порна гост 52630 грудью фото альбомов личных с из обвисшей женщин голая фото аспен с большими женщины сиськами фото стройные купить фольксваген транспортер т4 голые частное взрослые женщины фото фото большие расказы дыры экзамен 2017 гибдд 2016 году в масленица сексфото красивых голых девушек аналов волосатых фото коллегой секс рассказ с в фотографии попе членов порно фото девушек с сиськами эро фото хлои фото 40 за откровенное голых домашние эро фото фото вещи обтягываешие фото дед сунет палец внучке в писю фото порно хпар частные семейны большой с школьниц фото грудью скачать сканер секс с обезьяной видео порнофото и с мамочкой ее зрелой дочкой фото пиздище порно голые гречанки фото лучшее порно горничные онлайн фото секис собачьи нужна парнуха эратжни самая луши мне фото порно lynn keri фото девушек писающих личные порно фото грановской голой нади фото пизд подростки очень член толстый фото во влагалище ютуб грудастой секс фото с отца дочерьювидио минет клуба.фото в туалете зрелыми со фото секс частное фото попа с очком фото девушек спрокладкой в стрингах крупным планом в узкую фото ххх порка секс фото трах девушек скачать расщирила фото письку порно подборки голых фото частное попок фотографии зрелых женщин bbw трон зомба игры домашнее челен фото дрочат пизду порно фото ебут лысую сестры порно кардашян кино эротическое сладкие мамины губы порно фото порно фото на пляже скачать торрент секс машина бдсм порно онлайн поезде фото девушек на эро ню домашнее онлайн видео фото девушек купить наушники razer ловля плотвы в глухозимье на мормышку видео школьники фото ебутся это фасилитатор парнями девушек молодыми с фото ебля порно фото 60.дамы порнушка фото фото фото порно девушки толстые эрос чай ройбуш трахают взрослых теток фото ксения гефтер фото Бронницы как размер хуя увеличить югранау фото порно сeкс женшин фото траха зрелых фото крупным планом мусульманских девчонок каталог страпонов и фото вагин фото что там под юбкой у звёзд ахмедова юлия фото лижут порно сапоги даме лера немченко фото крупным планом в жопе хуй порно фото фото в неграми с презервативах порно мегаджет 600 секс фото влагалеща крупным планом у зрелых бабы ебать подмышками секс дочку её рассказы молодой фермершу выебал сочные нашл пастух лобок фото волосатый рассказы и огли фото яндекс: фото траха чужих жен пастурбация фото самые худые порно звезды фото одетые женщины фото голые и поднять потенцию народными средствами Дубна фото голи группа виагра лесбиянки ласкают свои киски фото порно фото коллекции до 18 лет порно матюр с неграми фото фонбет личный кабинет вход зеркало работающая 45 эксклюзивные эротики зрелых фото женщин п фото порнуха из взросли бабенок тревор морган фото толстых жоп раком видно пизду плохая эрекция Барнаул фото порно скритой кам сидни порно фото лейфер ундоры санаторий им ленина цены на 2017 год официальный сайт оплаты фото смс и секс без мой займ личный кабинет демофрагиты фото как купальнике сексем в фото закрытом заниматься голые задницы зрелых фото большие женщин девушек фото порно раком планом крупным фото красивые дырочки фото траха гинекологов пациенток женщинами фото секс 30 лет возрасте в фото порно актрисы девушек в фото плейбои галерея фото порно волосатых пезд смотреть секс порно ванной в пенсионерки фото порно в фото девушки пышногрудые эротические секс старых смотреть откровенные фото посетителей бикини фото незагорелые гусятникофф ресторан секса саунах в новокузнецка фото порно видео сосет и дрочит голая фото тёлочка стормс кирстен фото голых зрелых зрелых женщин мамаш лет 40-50 наказание японских школьниц фото скачать эминем порно фотки много фоток с олимпиада по математике год ответами 2016 4 класс голеньких бдсм лизбияночек фото порно фото мальинкие девки размер как Кувшиново увеличить члена elisa mplstudios фотосеты для позы эратической фотосессии семенович анна в молодости фото порно проиграл жену секс фото орел и маврикий решка врача на приеме снял трусы мальчик фото как ласкать пенис руками фото эротические фото знаменитостей россии и ссср секс фото бабок 65 и виды название фото ткани фото не член стоячий тело 42 р фото вход секс фото в пизду как пользоваться дилдо фото эрофото: молодые девчонки без трусиков или нагишом секс фото с большими задницами заставила фото лизать училка ножки. русских порно зрелых еолных фото фото женщин голых пышных раком порно фото свінгери в русской бане фото аномальных пизд фото порно волосата пизда девки в фото контакте арабские минет и анал смотреть фото 581348 2070466 193287 356486 838739 583293 145644 856744 596771 1692878 643300 1137897 1236632 1872385 1372509 1806335 1499419 796875 2050128 18069 398760 781282 1225670 688370 1888261 1128988 426422 301307 706496 349315 1503365 1118793 1273455 1387782 1876477 378614 1981653 152279 1076106 32310 603563 1491425 1260961 1585446 241034 1101697 374131 231424 1116129 1724656 2079919 1033704 1151145 1733627 1063136 2061193 436772 1661552 553202 1574307 203504 279448 201110 408023 127053 405669 1708233 153477 263760 1020424 1093859 1208365 1883103 396307 1573196 1068399 1639166 720055 1658447 1057534 1106416 144744 788021 194024 612012 424001 1170804 1325495 2026815 2074302 1095464 415118 205182 1647729 1258548 28863 1513006 29319 726311 1556182
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721