Комунікативно-прагматичний зміст Спонукального Мовленнєвого Акту поради (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1’367.32

В.Г.Куликова

Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ

 

Стаття присвячена вивченню спонукального мовленнєвого акту поради у сучасній французькій мові. У ході роботи визначено комунікативно-прагматичний зміст поради, виявлено позамовні фактори, які впливають на його функціонування, встановлено умови успішності та причини виникнення додаткових семантико-стилістичних і прагматичних ознак, які накладаються в процесі спілкування на основне значення спонукального висловлювання.

Ключові слова: спонукальний мовленнєвий акт поради, прагматичні ознаки, позамовні фактори, мовленнєва  поведінка комунікантів, французька мова. 

Статья посвящена изучению побудительного речевого акта совета в современном французском языке. В ходе работы определено коммуникативно-прагматическое содержание совета, выявлены внеязыковые факторы, влияющие на его функционирование, описаны условия успешности и причины возникновения дополнительных семантико-стилистических и прагматических особенностей, которые накладываются в процессе общения на основное значение побудительного высказывания.

Ключевые слова: побудительный речевой акт совета, прагматические признаки, внеязыковые факторы, речевое поведение коммуникантов, французский язык. 

The article focuses on the analysis of incentive speech act of suggestion in Modern French. The research performed results in the identification of  suggestion’s communicative and pragmatic content, in the definition of non-verbal factors which influence the functioning of incentive speech act, in the  definition of the successful conditions and the reasons for additional semantic, stylistic and pragmatic characteristics that are imposed on the primary meaning of incentive acts.

Key words: incentive speech act of suggestion, pragmatic features, non-verbal factors, speech behaviour of communicants, the French language.

 

 

 

Людська діяльність, під якою розуміється практичне перетворення, духовно-пізнавально-практичне опанування дійсності, носить колективний характер [3:71]. У ході спільної діяльності люди вдаються до мовної комунікації, адже мова слугує для передачі думок, почуттів, переживань, волі тощо і тим самим обслуговує різноманітні сфери людського буття. В процесі комунікації мовець намагається викликати у адресата певну реакцію, спонукати до виконання або невиконання якоїсь дії. Таким чином, мовленнєве спілкування існує, в основному, у формі мовленнєвого впливу, під яким і розуміється врегулювання людської діяльності засобом мовлення. Але чому в реальному житті, у повсякденному спілкуванні спонукання до дії іноді не розуміється, не завжди правильно здійснюється, або, взагалі, не виконується. Розпорядження, вимоги, прохання, поради неначе зависають у повітрі. Саме встановлення механізму породження, комунікативно-прагматичного змісту та умов успішності спонукального мовленнєвого акту поради і становить мету даної статті.

Дослідження спонукання, його ролі та закономірності вибору конкретних прагматичних типів у відповідності до цілей та завдань комунікації передбачає виявлення особливостей мовленнєвої діяльності людини, соціальних, міжособистісних, індивідуально-психологічних характеристик учасників спонукальної ситуації в конкретних обставинах перебігу комунікативного акту, що й зумовлює актуальність запропонованої роботи.

Цікавим, на наш погляд, з точки зору комунікативно-прагматичного аналізу, є мовленнєвий акт поради, який, ґрунтуючись на логічній аргументації, апелює до душевного стану людини, його почуттів. Мовленнєвий акт поради зумовлюється наміром мовця порадити співрозмовнику зробити певну дію, поводитися певним чином, стимулювати адресата до здійснення дії, пояснити йому її доречність та доцільність.

Ураховуючи загальну пресупозицію комунікантів щодо можливості дотримання поради, мовець спонукає співрозмовника до дії, виконання якої, на думку адресанта, є корисним та доцільним для адресата [1, с. 268]. Так, племінниця після смерті своєї тітки радить дядькові поїхати в інше місто і не залишатися наодинці:

Katharina avait insisté: «Tu ne devrais pas rester seul ici, oncle Théo. Viens avec nous à Lyon…» [5, с. 93].

Висловлюючи певну пораду, мовець переконаний, що виконання дії буде на користь та в інтересах адресата. Крім того, мовець значною мірою певен у своїй правоті, у корисності запропонованої дії і припускає, що, на місці виконавця, він би сам виконав ту дію, про яку йдеться.

Даючи пораду, мовець думає або певен, що адресат знаходиться у ситуації вибору рішення відносно своєї майбутньої дії, має сумнів у її доцільності, або не знає способів вирішення проблеми, розв’язання якої, навпаки, знає мовець. Проте, остаточне рішення про виконання/невиконання поради адресат має прийняти сам. Так, тітонька вважає свою пораду племінниці найдоцільнішою у ситуації, що склалася – племінниця має коханця і дуже переживає через те, що не може з ним жити і не бачить виходу з цього важкого для неї становища:

– […] si vous pouvez, vous devriez quitter la France, en tout cas Paris. Je ne vous vois pas, l’un et l’autre, courant tous les deux jours dans vos foyers respectifs, invitant à tour de rôle les enfants de l’un ou de l’autre à coucher ou pour le week-end, comme ils font tous [7, с. 238].

Порада, як і інші спонукальні акти, виникає внаслідок реакції на ініціативу слухача, який сам звертається до мовця з проханням дати йому певну пораду або ж зумовлюється певною поведінкою людини. Якщо   мовець невдоволений   поведінкою,   дією   адресата,   його   порада  набуває   емоційно-стилістичних відтінків роздратованості, гніву. Наприклад,   клієнтка готелю, яка роздратована тим, що її потурбувала адміністратор:

Mais pourquoi vous adressezvous à moi?

Parce qu‘à son numéro je nai pas de réponse.

Allez frappez à sa porte. Il a sans doute retiré la prise du téléphone. En voilà une affaire! Ne peut-on pas le laisser dormir à sa guise? [5, с. 267].

Як зазначає Н.Ф.Гладуш, «поради характеризуються високим ступенем мотиваційно-вольової насиченості…» [2, с. 117], оскільки мовець вдається   до пояснень, мотивації і, тим самим, прагне переконати, умовити співрозмовника виконати дію.

Рішення адресатом скористатися/не скористатися порадою значною мірою залежить від компетентності та авторитетності особи, яка дає пораду. Пріоритетність того, хто дає пораду, повинна бути статусно або ситуативно зумовлена. Іноді мовцю треба додати певних зусиль, аби переконати адресата у корисності поради. Так, мати, яка дає доньці пораду, вдається до пояснення, напучування:

Rosé s’assied près d’elle, lui prend la main.

– Quelqu’un t’a blessée ?… C’est Alain?

– Cela fait trois jours qu’il ne m’a pas téléphoné.

– Eh bien, appelle-le! Il a peut-être eu un empêchement.

– C’est à lui de le faire, pas à moi.

Rose s’énerve:

– A quoi joues-tu, Sophie? Quand on aime, on ne fait pas tant d’histoires [7,с.114].

Інколи, мовець, який ураховує можливу відмову адресата від здійснення поради, вдається до певних хитрощів. Наприклад, жінка, яка висловлює пораду на користь адресата і, ураховуючи його небажання виконувати дію, удається до розпорядження, від якого адресат в силу свого підлеглого становища (працівник на фермі мовця) не відмовиться:

– Vous ne pensez pas que vous devriez allez vous faire soigner? lui avait-elle demandé, deux ou trois jours après son arrivée. … Il y a l’Ecole de Santé le meilleur hôpital pour blessés de la face. Il faut que vous y alliez. Votre voyage sera doublement utile. Vous en profiterez pour livrer à nos clients leurs coupons de soie [5, с. 40].

Розрізняють інституалізовані (соціально закріплені: поради лікаря, юриста, психолога) та неінституалізовані поради [4, с. 167]. Доцільність інституалізованої поради, яка базується на професійних знаннях адресанта, не викликає в адресата сумніву, і мовець може розраховувати на позитивний результат даного мовленнєвого акту, хоча, все ж таки, остаточне рішення щодо виконання дії залишається за адресатом. Наприклад, порада лікаря хворій щодо дотримання спеціальної дієти, виконання якої залежить цілком від хворої клієнтки, або порада духовної особи:

II y avait les fameux conseils des confesseurs qui disaient à une femme éplorée: «Non, vous n’avez pas le droit de dire à votre mari que vous l’avez trompé, vous n’avez pas le droit de mettre votre ménage en péril, songez à l’avenir de vos enfants! Si vous avouez, vous risquez une séparation, vous ne pouvez pas en arriver là à cause des enfants. Vous devez vous taire! – Mais, mon père, c’est un mensonge!

– Eh bien, mentez!» [6, с. 114].

Порада особи з вищим рольовим статусом може зумовлюватися уболіванням, турботою за адресата:

Le directeur lui dit:

– L’incertitude vous tuera. Il faut en finir. Prévenez la police [11, с. 98].

Неінституалізована  порада  тримається   на  життєвому  досвіді,   інтуїції, ситуативній обізнаності мовця. Такі поради вимагають певних доказів, переконань, оскільки їх корисність та доцільність не завжди очевидні для адресата, наприклад, порада брата своїй сестрі залишити маленьке місто і повернутися до Парижа:

– Qu’est-ce que tu comptes faire maintenant? demanda-t-il.

Françoise regarda la trajectorie de la pierre dans le ciel, abaissa les yeux et murmura:

– A quel point de vue?

– Tu n’as pas l’intention de t’enterrer ici, tout de même, tu vas rentrer à Paris… [12, с. 29].

Виконання поради мовця з вищим рольовим статусом в умовах неофіційного спілкування зумовлено ситуативною доречністю, необхідністю, корисністю поради. Наприклад, порада викладача студентці продовжити навчання:

– Mais vous allez, j’espère, reprendre vos cours aux Langues O, à la rentrée!

– Bien sûr! dit Françoise.

– De toute manière, il faudra que vous redoubliez votre première année, dit Alexandre Kozlov [12, с. 13].

До поради вдається комунікант з вищим соціальним статусом, наприклад, батько – сину:

– Tu sais, papa, dit Laurent, on a discuté tout à l’heure avec Daniel: le bac pour nous deux, c’est cuit!

– Eh bien! vous le repasserez en octobre! Dit M. Sauvelot.

– Il n’y a pas de session en octobre! Ces salauds l’ont supprimée! Ils ne savent plus ce qu’ils font! Ca change tous les ans!

– Alors, vous redoublerez! [12, с. 107].

Порада виникає і в ситуації симетричних стосунків комунікантів:

C’est une collègue de la bibliothèque qui le lui fait remarquer:

– Qu’est-ce qui vous rend si sombre, Rosé, un problème à la maison? Rosé sursaute:

– Non, tout le monde va bien…

Eliane, un peu plus âgée qu’elle, généralement de bon conseil, sourit:

– Alors, un problème conjugal! Ne m’en veuillez pas de vous dire ça: mais tous les couples traversent des crises, une petite tromperie de temps à autre… Il ne faut pas tout détruire pour autant… Laissez passer l’orage, prenez de la distance, voyagez… En votre absence, je suis capable de prendre ici le relais; allez donc faire un tour ailleurs… [3, с. 218].

До поради вдається і мовець з нижчим соціальним статусом. В такому випадку спілкування відбувається в неофіційних умовах і комуніканти добре знають один одного, наприклад порада сина батькові:

– […] Je peux descendre à douze mais faudrait que je fasse régler le carburateur!

– Ou que tu changes de voiture!

– Pas tout de suite [8, с. 28].

Реальне спілкування, особливості конкретного контексту зумовлюють появу більш деталізованих прагматичних різновидів поради, які відрізняються відтінками інтенціонального змісту.

Так, мовленнєвий акт поради набуває значення вимоги, якщо він висловлюється мовцем з вищим соціальним статусом:

Dans quel hôtel estu descendu? demanda Philippe […].

– Un hôtel? Tu rigoles! Je me suis installé à la gare, dans la salle d’attente. Philippe haussa les épaules:

– Tout cela est absurde! Tu vas prendre une chambre dans un hôtel convenable et je t’enverrai un mandat télégraphique pour te dépanner.

– Mais c’est contraire au règlement, papa! Nous devons nous débrouiller pour gagner en travaillant l’argent dont nous avons besoin pendant le voyage. Autrement ce serait trop facile [12, с. 18].

За певних обставин порада набуває значення наказу, якщо адресат не бажає виконувати дію, або його поведінка, зумовлена психологічним станом, з точки зору мовця, є недоцільною. Така поведінка дратує мовця і, треба додати, що у більшості випадків, мовець уживає пораду-наказ під впливом власних емоцій: обурення, гніву, люті. Крім того, у реалізації цієї поради  зацікавлений, насамперед, сам мовець.

– Alors, tu as trouvé une solution?

– Il n’y en a pas. Je te l’ai dit cent fois mais tu ne veux pas m’écouter.

– Mais qui c’est ce type? Dieu le Père? Un trafiquant? Un flic? Quoi?

– Il gère les plus grosses boîtes de nuit de Dijon.

– Ca tu me l’as déjà dis! Et alors?

Elle crie maintenant. Richard répond d’une voix calme, ou plutôt épuisée.

– Il connaît du monde. Plus exactement l’autre monde. On ne peut pas lutter.

– L’autre monde! Tu te crois où? Dans un film? Mais arrête de te complaire dans cette lâcheté! Secoue-toi, ce ne sont que des menaces, et lancées sous le coup de la douleur en plus! [8, с. 40].

Бажання мовця звернути увагу адресата на стан справ, які можуть нести потенційну загрозу не лише адресату, але і його оточенню, і, власне, мовцю, і тим самим запобігти недоцільним або небезпечним діям зумовлює виникнення поради-застереження. Так, жінка надає пораду чоловікові, який потрапив у скрутне становище і поставив своє життя та життя своєї родини під загрозу. Можлива відмова адресата, яка передбачається мовцем, накладає на спонукання відтінок вимоги:

– A présent, vous allez m’écouter, me dit Catherine, en m’agrippant par le peignoir et en me secouant. Vous allez laisser tomber cette histoire de laboratoire qui ne vous concerne pas, et vous occuper de vos propres affaires. J’en ai par-dessus la tête de vous courir après! Vous allez déménager pour que M.X perde votre trace et vous prendrez un appartement plus grand pour nous quatre [10,с.147].

Порада може набувати й значення прохання або пропозиції:

– Faut que j’y aille, maman!

– Ton père se rase, il ne va plus tarder. Finis donc ton café au lait, et essuie-toi, ça dégouline!

Léo avale une gorgée tiède et se beurre une dernière tartine [8, с. 25].

Досить часто трапляються випадки, коли порада, яка надається за ініціативою мовця, викликає негативну реакцію виконавця (обурення, роздратованість, злість). Це пов’язано з тим, що людям не завжди подобається, коли їм дають поради, особливо якщо ці поради надаються некомпетентними, на думку мовця, людьми, або якщо вони недоречні, безпідставні або занадто надокучливі:

Tiens, voilà madame Béraudias qui vient faire mon ménage et m’apporter mon repas. C’est une vieille femme trop bavarde qui me casse les oreilles. Parfois, j’ai envie de lui dire de se taire.

– Bonjour, monsieur Bahurel, comment allez-vous aujourd’hui? J’espère que vous n’allez pas sortir, au moins. Ce serait pour attraper du mal [9, с. 86].

Порада мовця може спрямовуватися й на користь третьої особи. Дівчина зізнається у тому, що говорила, аби чоловік матері одружився на Катарині, яка жила у них вдома. Незабаром мати покінчила життя самогубством, і її дочка карається з цього. Молодий чоловік радить їй не говорити про це Катарині:

Elle saccusait devant moi den avoir parlé à sa mère.

– C’était une faute, me dit-elle. Pire qu’une faute.

– Katharina le sait? avais-je aussitôt demandé.

– Je ne lui en ai jamais parlé.

– Il ne faut pas le lui dire. Elle n’y est pour rien, et puis, maintenant c’est trop tard. Le mal a été fait [5, с. 115].

Таким  чином,  мовленнєвий  акт поради  зумовлюється  наміром  мовця спонукати співрозмовника поводитися певним чином, зробити яку-небудь дію, яка, на думку адресанта, є корисною та доцільною для адресата. Висловлюючи певну пораду, мовець значною мірою певен у своїй правоті, у корисності запропонованої дії і припускає, що, на місці слухача, він би сам виконав ту дію, про яку йдеться. Проте остаточне рішення про виконання поради залишається за адресатом, що є характерним для всіх некатегоричних типів спонукання, до яких відноситься і мовленнєвий акт поради. Висловлюючи пораду, мовець повинен бути впевненим у правомірності та доречності свого волевиявлення, оскільки недоречна, безпідставна абo занадто надокучлива порада може викликати негативну реакцію виконавця (обурення, роздратованість, злість) або навіть вплинути на подальші стосунки комунікантів.

Дотримання/недотримання адресатом поради в значній мірі залежить від компетентності та авторитетності особи, яка дає пораду. Авторитетність того, хто дає пораду, повинна бути статусно або ситуативно обумовлена.

 

Література:

1. Вежбицка А. Речевые акты / А. Вежбицка // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс. – 1985. – Вып. XVI: Лингвистическая прагматика. – С. 251-275.

2. Гладуш Н.Ф. / Н.Ф. Гладуш. – Повествовательные директивы в современном английском языке: Дис… канд.филол.наук: 10.02.04. – К., 1985. – 205 с.

3. Cеменов В.Г. Императивы практического духа / В.Г. Семенов // Императивы человечности. – К.: Лыбидь, 1990. – С. 71-92.

4. Шеловских Т.И. Речевой акт совета: факторы прагматической вариативности интенциального содержания / Т.И. Шеловских // Современные прагмалингвистические исследования романских, германских и русского языков: Сб. науч. тр. – Воронеж: Воронежск.гос.ун-т. – 1996. – С. 164-170.

5. Avril N. Le roman d’un inconnu. – P.: Bernard Grasset, 2008. – 285 Р.

6. Chapsal M. La jalousie. – P.: Fayard, 2004. – 237 P.

7. Chapsal M. Le foulard bleu. – P.: Fayard, 2006. – 350 P.

8. Daniel St. Mensonge mortel. – P.: Rageot-Editeur, 2007. – 151 P.

9. Georges G. Gratte-tonsure // Par-delà montagne. – Coralli, 2006. – P. 75-92.

10. Murail M.-A. Rendez-vous avec M.X. – P.: Médium, 2008. – 268 P.

11. Troyat H. Vue imprenable // Le carnet vert et autres nouvelles. – Editions du Progrès, 2004. – P. 89-99.

12. Troyat H. Les Eygletières. La faim des lionceaux. – M.: Ecole supérieure, 1980. – 168 P.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignments need help with admission counselors with essay help english essay live online help how statement medical write personal a to binding thesis cheap london cost does writing how much resume service a why hire presentation powerpoint should we you savings a paper buy gift as bond a find stereotypes an essay on writings custom legit online provide homework help writing executive service toronto resume contests for kids essay -com buy essays best prescription tadalis soft without buy sx essay what on my do i can resume writing 10 london best service buy papers writer term 1 cardiovascular chapter case 4 disorders study writing for ucas statement personal buy melbourne in paper where to origami australia cheap writing essay droit dissertation euthanasie disorder of anxiety case study generalized thesis to software a help write canada services cv writing resume service writing maryland ib tok help essay study hesi disorders and case eating feeding order higher consciousness from essay perspective parlodel order cheapest writing professional cv cheap discovery helper homework perscription yasmin with no buy online daily nigerian newspapers national my write paper thesis dissertation buy grant nsf a doctoral improvement best online australia resume services writing news online papers malayalam thesis service rewriting custom essays cheap buy jobs online homework help write letter how admission to school operating help systems homework personality disorder multiple informative speech on benadryl preis thesis printing cheap writing uk service custom help with nhs essay papers online to how fax paper for a college cheap buy conclusion writing services thesis strategies essay writing successful for papers research cv london writing services philosophy essay help paper research help career essays writing college professional application yourself write online signature my helping people essay vertical homework angles help theo-24 2-5mg sr canadian jewish dating muslim in write name my style free homework 12 grade help cv buy help homework organizational assignment behavior money for essays write people who on in girl importance article education of india proposal science phd political thesis homework helpers printmaster sites best homework math help wharton essay mba for rewrite me paragraph this feet diabetes shoes neuropathy yelp onspeeddating sacramento purchase college essay a app iphone help homework medical students for topics technology thesis written essay already online essay buy persuasive cabinets plans book antonio service resume writing san tx signature dissertation page ou book with help a writing free negative buy on articles essay i trust online can glucotrol canadian 272 nursing essays buy uk help fsu essay you your an write dissertation abstract for to how do resume lewis john order online online written papers extension writing ucla creative program resume help writing presentation purchase slides assignments do my disorder stress 9 case study post 11 traumatic personal i with need statement help my college help paid for wisconsin applications writing jobs dissertation contracts on psychological online research companies writing dissertation company profile help coursework with law custom concept essays articles papers reviews on online essays buying de poemas yahoo dating surrealismo sell essays and buy you for to someone write paper pay cheap password online memory remover card dating hyderabad professional writing in services resume homework for helper history conclusion split wallpaper yellow personality raskolnikov essay essay avenida dating brasil online 143 in 3 hours buy essay eating article disorder writing ottawa resume services executive essay write to an someone how teach to service blog writing my help me with homework sample sales representatives resumes for writing resume raleigh services nc help website homework for best service essay writing minneapolis services resume writing help analysis sort didls english homework writing help homework aol show lama dating aubert de s leontine executive top writing services resume thesis phd riemann social help homework studies help essay english online ece plan gatech coursework phd flomax overdose essay custom reviews meister washington dc professional writing online services resume online papers news marathi blood pressure low neurontin dating love drunk in mechanical objective engineer resume for of about business essay why the thesis resume position sales for essay buy need money happiness can t buy essay case study example narcissistic personality disorder cover for job letter media homework solar help system goals essay personal xavier help college admission university essay on essay media writing essay help argumentatice writing services vitae service cv writing hertfordshire with medical no letter receptionist position cover for experience writing service dublin cv service essay writing paid services for writing businesses small orders army following essay on high school homework help reading help paper gcse english dissertation peut de besoins de vrais et distinguer on faux means of loyalty written essays what on examples homework writing help online Detrol La side effect to help homework how with admissions great school essays service law essay buy for college and in mice hero of men how to essay write and essay of extended order contests essay college plan business houston writers dissertation uk in help dissertation new phd testament writing best essay service online 100mg tablets male tonic india from sexual writers essay cheap online engineer for fresher pdf mechanical resume best script cheap purchase ketorol no case disorder study adjustment purchase online essay papers written cheap articles buy sale admission news papers in for school write high essay admissions my proposal phd service research custom writing DDAVP coupon writing application essay college services essay park south my write do my my assignments do assignments writing custom resume questionnaire cuomo essay harvard river admission writing pa service chester west resume thesis mining web phd usage on higher essay purchase mail without verampil prescription best buy order essay peace order and about assignments school buy essays by written twain mark help with homework my health i need help with plan need a business writing assistance piroxicam patient a research customized essay buy mechatronics for study topics msd case for mechanical engineer objective resume edinburgh online professional services writing resume fugate dissertation carol guelph help public homework library hobby favorite essay help could for me you my do homework online grisactin cheap education essay updating mirage oras not pokemon spots essays by rand written ayn county live homework kanawha help writing research help proposal phd electric field homework help best help essay promo code services writing sop writing service resume dubai david dating avi 2 d'angelo online dvd for budget justification dissertation position resume profile for sales tadarise 2.5mg online super 2016 sale rover range autobiography for how my autobiography to write cv and services resume writing rotorua dissertation building highlight student in written deviation lexical some essay nigeria in greek ancient homework helper for school personal example a statement of medical dissertation phd julie neudeck with payment in sites usa dating jack by ripper studnts written essays help homework galileo help mythman homework sale for paper research custom jobs helper homework online review research buy literature on thesis phd water for an write essay me uk math help homework saxon for purchsase vitamin c in questions dissertation education papers plagiarized term custom non papers research helper pj pinchbecks homework worksheets writing custom search australian thesis phd statement for medicine personal essay disorders mood questions homework matter and help molecules for me write help essay my scholarship language critical essay anthropology series practice in communicative lesson plan dyslexia essays custom service customer finance help assignment canada edition write revised essay college 4th service application assistant examples for medical resume help africa south in with business plan admission essay kolkata service writing college letter an application writing job reviews uk best writing service cv to forgot help homework do algebra homework does help better students homework learn cv for sample sales essay new admission paltz direct a obeying order essay homework pinchbesks helper bj style essay paper help probability homework certificate online birth order resume app best buy resume developer scams services writing essay research how a publish paper to online homework with help online epistles a of phalaris dissertation the upon do science homework my computer help yarra homework river dating movies motrin deal infant walgreens tylenol and maths school homework help secondary homework composition help writer plan vancouver business vergleichen imdur preise career school for medical goals essay essay pages mla of written in numbered are the an format absolute relative dating anthropology store and history essay us regents sim 2 walkthrough naruto dating dissertation best defense in order paragraphs putting help essays uk math everyday homework help economics dissertation thesis phd my homework the morning do in i for high students essay school persuasive writing school report helper york resume services writing north someone my find how research write to paper to cv purchase of manager help need writing essay expository tips scientific writing paper assignments buy cheap architecture phd computer thesis injected intravenously tizanidine scribd homework help degree justice thesis college master science write criminal metformin taken with diabetes meds uk Betapace buy homework study social help abstracts dissertation microfilm an writier i need idea dissertation writing service college essays personal statement medical tips school for to write an how abstract respect on help 6 homework grade math Styplon coupon help homework i can where accounting get sales interview for manager study case australia services ghostwriting a purchase dissertation journalism disorder statement personality multiple thesis essay writer american deconstructing theatre essay an musical thesis for do my me for my research write paper free need help assignment i admission online essay can buy where phd workplace stress thesis anxiety case disorder study generalized order essay chronological writing essay write someone pay mg Kemadrin youth and reoffending mentoring on dissertation mexico online pharmacy symmetrel from newspapers archives french online name free write my online in graffiti assignment operation management buy cheap papers university admissions florida essay of paypal zerit acquisto catholic homework bible help the from writing eng essay writing custom safe really essay is 28 omega xdating 94 services usa writing dissertation ethnicity essay and race analysis coursework geography do london military service cv writing best help optics homework resume new services best live york in city to writing college essay writing community application service papers buying online plagiarism biology helpers homework write how research paper for engineering thesis mechanical doing need homework help solution problem essay order help online application harry essay college bauld cheap crixivan writing narrative of kinds do have in i french my homework to services in australia writing assignment my research do i what write on paper script femara cheap cheap no with help making cover a letter services resume newcastle writing mg sale ibuprofen for 50 help need with coursework writing zip best ga in atlanta resume services medical students for thesis topics dissertation croissance changement social et essay service recovery on writing custom essay service help melbourne homework writing company letter service online malaysia order kfc resume dissertation questions ancient history konklawe online dating watykan examples assistant medical for speech elevator representative for examples sales resume objective body on india criminal image dissertation statement law thesis for in for speeches purchase for your assignment do pay someone to calculator helper homework online accounting help sling gun plans sacri inni yahoo dating manzoni cv professional writing and services resume buy templates resume professional on jr competition oxford argumentative essay essay martin luther king against essay abortion poem assignment help service quality hospitals in thesis medical hire dissertation writer essay warming global the iphone homework with to help apps help writing my research i need papter business writer in houston plan rosuvastatin product information research expert writers paper template letter purchase of intent to property essay desk writer energy all natural vitamin drink channel homework discovery helper sale university jadavpur admission papers for raleigh services resume writing nc writing cv best military london service speech me for write online my bipolar study disorder case 1 of services and essay term writing paper on essay pregnant using women drugs dissertation service writing custom service uk best writing cv services writing resume houston online professional buy history eassy professional and proofreading editing services mba services essay lbs admission someone me my for resume to write writing yelp online services best resume websites papers with help that writing companies cv homework uk with help help ratios homework math per write essay page my dollars 10 essay singapore writer resume it for best professionals writing service a homework help line on home essays allopurinol 100 from mg canada ms islamic thesis thesis phd banking essay national service help leeds dissertation online uk newspapers law cheap buy essay essay scholarship sale for personal your statement paying someone to write should or sleep i homework do my service custom essay reliable writing write someone uk your pay 0 paper essay jobs writers online writing service kelowna resume high biometric research school topics persuasive writing papers it does cost how business much plan to a make help geometry my me with homework my i write when college should essays to with science homework websites help girl dating cancels advice third dissertation paper writing thesis term drug addiction for paper research order articles essay apa buy format format apa buy essay imagination sociology essay on essays sociological rating twe buy college online papers dissertation uk buy sale with gold fly discount everything essay buy you cant money writers oxbridge essay dating polsi online caviglie pesi e dissertation layouts page order of speeches wedding online buy card somna-ritz credit norton british actor dating james paper one day write my buy essay uk writing underwriting quality quest services website write essay bestellen rezept ohne uroxatral help you 10 i hate essay things about mumbai services resume writing my book with i need report help buy day nothing annual essay seo content advantages outsourcing services of writing computer course phd work science help online research paper technology of research paper can money buy essay happiness you paper custom coasters best service writing dissertation paper research outline online essay definition classification division uk the counter tofranil over management on innovation phd thesis critical essay analytical help yahoo agua tomar dating en ayunas about term paper management essay help sheet reviewing thesis phd help dhabi abu in writing thesis research paper apa doc essay paragraph order five paper paying get to written writing informative services speech best writing resume 10 calgary services the time right place at at essay being right the english help nonfiction homework expository prescription buy without to voveran where for a sale media disorders and eating essay on name coumadin generic nashville services resume writing help 2 grade math homework argumentative essay and media on disorders eating a dissertation master's writing allentown services writing resume pa format medical study case for uk literature review write my term papers cheap college homework engineering electrical transformer help online 150 brafix mg electronic thesis nursing company a from us noroxin by mail helper adjectives homework essay london writers comment une dissertation faire buy a online abstracts dissertation resume design engineer best for mechanical dating postmoderno yahoo masternow com thesis my resume me for build compulsive disorder articles obsessive help paid homework get for online cheap imuran order online free gujarati news papers essay wri dricustom write school application high 50th to how a bipolar paper style apa on disorder office manager recommendation medical sample letter of for science helpline homework dating russell howard advice who essay can someone me an write homework english forum help equations online help for balanced homework plan sample business mechanic shop for generic prescription no Gold Viagra pima help homework library apa in for format me free cite military obeying orders essay online buy vellum uk paper usa dissertation service zealand writing on day buy essay nothing help essay write an to me who can social dissertation international a the humanities abstracts sciences and job selector order for description resume school personal editing services medical statement submission mcgill thesis deadline phd my gotta homework do career essay engineering goals medical cover for scheduler letter a for song need writing my girlfriend i help purchase existing for plan business business paper term paper writers term writers conclusion need a research paper for writing with a help essay borders world without on snowboarding descriptive essay about write to looking my essay someone for assignment service uk cheap writing chat service custom writing with term a site buy to paper best for medical recommendation fellowship sample letter of panel write id custom online dissertation editing services essay buy review club my report do lab ghostwriting services australia homework alabama live help on ancient essays rome russian dating online maxim college can buy i where essays homework social help helpers us homework history buy term papers who students mumbai dissertation help homework pinchbeck help de philosophique dissertation conclusion for college an essay i help need writing tim russert cholesterol levels essay chronological ppt order essay people help needy thesis perfect statement examples of recommendation country club for letter membership help homework fractions graduate papers buy cheap service resume copy services editing and homosexuality marriage on essay sites essay best original report writing essay dummies for writing writing resume services worth fort app dating filipino dissertation can me write my for you disorders language essay proofread my religion help essay writer wallpaper american beloc cover hiring manager letter order coursework power regression analysis dissertation multiple for punctuation grammar school and homework helpers elemantery homework help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721