Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості в інформаційному суспільстві

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено основні теоретичні положення провідних зарубіжних вчених з приводу нової організації комунікативної взаємодії влади та народу в епоху інформаційного суспільства.

The article outlines the basic theoretical concepts leading foreign scientists on the new organization of communicative interaction between government and the people in the era of the information society.

Сьогодні ми є свідками становлення та розвитку інформаційної епохи, коли на задній план відступають промислові ресурси, а головну роль в економічному зростанні країні займають інформаційні послуги та знання. Завдяки впровадженню новітніх інформаційних технологій змінюється існуюча практика організації державного управління, а реалізація демократичних принципів стає найбільш можливою.

Для того, щоб державне управління здійснювалось ефективно, важливо розуміти концептуальні засади становлення та подальшого розвитку інформаційного суспільства. З перших згадок про постіндустріальне суспільство зарубіжні дослідники в контексті нових умов функціонування та розвитку світового порядку відводили системі «влада-народ» особливе значення, наголошуючи на впровадженні відмінних моделей їх взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання здійснення комунікативних заходів за участю органів державної влади та громадськості в сьогодні є важливим, але недостатньо вивченим. Певну увагу цим питанням приділяли такі науковці як В. Бебик, І. Виселко, Н. Драгомирецька, Ф. Кирилюк, О. Маруховський, В. Рожков, Є. Романенко, В. Степанов, А. Халецький та ін. Однак відсутнє вивчення цього питання у контексті інтеграції робіт відомих зарубіжних вчених, які займалися розробкою наукових ідей з приводу функціонування інформаційного суспільства.

Мета статті. Розкрити основні теоретичні положення здійснення комунікативної взаємодії органів державної влади та громадськості в епоху інформаційного суспільства, висловлені всесвітньовідомими науковцями, які є авторами самої концепції інформаційного суспільства.

Виклад основного матеріалу. Сучасний світ існує в умовах активного зростання ролі інформації і знань як основного стратегічного ресурсу та продукту виробництва. Нова ера розвитку людства – ера інформаційного суспільства – в своїй основі має формування якісно нового способу функціонування соціальної системи. З розвитком нових інформаційно-комунікативних технологій відбуваються динамічні зміни у всіх сферах життя людства, в тому числі і у державному управлінні. Варто згадати, що винахід самого терміну «інформаційне суспільство» приписується Ю. Хаяші, професору Токійського технологічного інституту [16]. На думку Ю. Хаяші, інформаційне суспільство – це суспільство, в якому виробництво і його продукти стають «інформаційновмісними». В такому суспільстві в якості головних цінностей проголошуються культурне дозвілля та час. При цьому новий соціальний устрій, зокрема, економіка послуг, центральна роль теоретичного знання, орієнтованість на майбутнє – засновується на комунікаціях. Технологічно комунікація та обробка інформації віднині як би зливаються у єдину модель, яка отримала спеціальну назву «комп’юнікація» [14].

Автор праці «Настання інформаційної ери» У. Дайзард вважав, що інформаційне суспільство – це суспільство, де основним видом економічної діяльності стає виробництво, зберігання і поширення інформації [6, с. 343].

В інформаційному суспільстві відбувається динамічна зміна процесів комунікації через введення нових технологічних засобів. В свою чергу, комунікація приводить до формування нової ціннісної системи, згідно з якою по-новому вирішуються соціальні завдання. На думку американського футуролога та соціолога Е. Тоффлерра, завдяки розвитку комунікації відбувається «подрібнення» процесів соціальної дестандартизації, у результаті чого конфлікти цінностей, які ймовірно можуть виникати у суспільстві, вирішуватимуться шляхом налагодження ефективної комунікації [15].

Вагомий внесок у розробку поняття інформаційного суспільства здійснив японський вчений Й. Масуда. На думку багатьох дослідників, саме він і ввів це поняття у науковий обіг. Найвідомішою працею Й. Масуди стала «Комп’ютологія». Японський вчений вважав, що сучасна інформаційно-комп’ютерна революція рухає цивілізацію до інформаційного суспільства, яке буде в XXI ст. світовим «суспільством достатку». При цьому інформаційне суспільство буде скоріше функцією навколо осі інформаційних цінностей, ніж цінностей матеріальних. На думку Й. Масуди, відмінна риса майбутнього інформаційного суспільства полягає в тому, що якщо індустріальне суспільство – це суспільство, в якому люди мають споживання у пріоритеті, то інформаційне суспільство буде суспільством, у якому творче пізнання особистості розквітне загалом, пронизавши все суспільство воєдино [9].

Варто окремо згадати цікаву думку японського вченого, праці якого завоювали світову славу, про такий феномен як «демократія участі». Саме цей механізм, згідно з прогнозами Й. Масуди, займе панівне становище в інформаційному суспільстві. У своїй праці «Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство» вчений вказує, що політична система в інформаційному суспільстві має бути в природі «демократії участі» [19]. Під цим розуміється форма правління, при якій політичні рішення, як для держави, так і для місцевого самоврядування, будуть здійснюватися через участь простих громадян. Нині діє політична система парламентської демократії, в якій народ обирає представників на голосуванні, і люди беруть участь лише побічно в процесі прийняття рішень центральної державної влади або місцевого самоврядування, тобто політичні дії знаходяться в руках представників народу. Іншими словами, така система діє як непряма демократія шляхом непрямої участі.

Науковець Й. Масуда неодноразово наголошував, що сьогодні людство постало перед альтернативою, а саме вибором між двома різко контрастуючими моделями майбутнього, між «Комп’ютопією», тобто справді демократичним, правовим інформаційним суспільством, та «автоматизованою державою». За його твердженням «існує серйозна небезпека того, що ми рухаємося у напрямі контрольованого суспільства [13].

Японський вчений запропонував шість основних принципів для ефективного функціонування «демократії участі». Зокрема, Й. Масуда виділив такі принципи: перший принцип: усі громадяни повинні брати участь у прийнятті рішень, або, принаймні, максимальна їх кількість. Громадяни, зацікавлені безпосередньо або опосередковано, в будь-якому питанні, повинні мати право брати участь в цій системі, незалежно від раси, релігії, віку, статі чи професії. Також  необхідно послабити обмеження на рахунок віку, для того, щоб залучити підлітків. Не може бути  демократичним рішення без участі підліткового покоління з таких питань як куріння, освіта, секс та інші. Другий принцип: дух взаємодії та взаємної допомоги повинен пронизувати весь стовбур (мається на увазі система управління державою). Синергія означає, що кожна людина співпрацює та діє від його або її власної точки зору у вирішенні спільних проблем. Третій принцип: вся необхідна інформація повинна бути доступна для громадськості. Коли питання має бути вирішене за участю усіх громадян, вся відповідна інформація має бути оприлюднена.Четвертий принцип: всі отриманні вигоди і жертви з боку громадян повинні розподілятися справедливо між ними. Всі проблеми, які вимагають участі для їх вирішення є складними за своєю природою, і те, як вони вирішуються вплине на різних людей по-різному, в залежності від свого місця в житті та тих обставин, в яких вони живуть. П’ятий принцип: рішення має бути знайдено шляхом переконання та угоди. Згідно цього принципу рішення про шляхи вирішення проблеми повинні, в принципі, приймаєтися спільною згодою всіх зацікавлених громадян. Шостий принцип: як тільки рішення прийнято, всі громадяни повинні будуть співпрацювати для його реалізації. Це зобов’язання є наслідком права брати безпосередню участь у розробці політики, але воно несе в собі очікування добровільного самообмеження, і не повинне приймати форму примусу, що супроводжується покаранням для зміцнення законності, як в індустріальному суспільстві [19].

Таким чином, наукові ідеї Й. Масуди. спрямовані на розробку абсолютно нової форми здійснення управління суспільством: не шляхом опосередкованої демократії, а шляхом «демократії участі». Це пряма форма влади народу, яка можлива лише через здійснення активної комунікативної взаємодії громадськості та участі кожного у вирішенні практично всіх вагомих питань, а не лише найважливіших на думку органів державної влади, як це відбувається сьогодні при ініціюванні заходів, які називають формами прямої демократії.

Розглядаючи особливості діалогу між владою та громадськістю в умовах інформаційного суспільства не можна не згадати ім’я американського соціолога Д. Белла, який у своїх працях «Настання інформаційного суспільства» [2] та «Соціальні рамки інформаційного суспільства» [3] також висловлював думки з приводу такої взаємодії. Зокрема, на думку вченого, виступи з боку суспільства проти бюрократії і прагнення до участі – це тема, що знайшла відображення в крилатому виразі «люди хочуть мати можливість впливати на рішення, що впливають на їхнє життя». На противагу старим централізованим бюрократичним формам управління у всіх сферах життя повинні з’явитися нові моделі.

Проте, до «демократії участі» вчений Д. Белл відноситься досить скептично. Він вважає, що: «демократія співучасті» є панацеєю (як зображують її пропагандисти) не більшою мірою, ніж зусилля, які докладалися більш ніж півстоліття тому,  по створенню політичних механізмів плебісциту у вигляді референдуму або права відкликання депутата. Не дивлячись на обурення, викликане «демократією співучасті», лише деякі її прихильники намагалися продумати до кінця на найелементарнішому рівні значення цих слів. Якщо окремим людям належить впливати на рішення, що змінюють їх життя, то відповідно до таких правил прихильники сегрегації на Півдні США мали б право виключити чорношкірих з навчальних закладів; аналогічно, чи можна дозволити населенню району накласти вето на план міської перебудови, який бере до уваги потреби більш широкої та представницької соціальної групи?… Коротше кажучи, «демократія співучасті» – це ще один шлях постановки класичних питань політичної філософії, а саме: хто і на яких урядових рівнях повинен приймати рішення, якого типу та на яку соціальну групу вони повинні поширюватися? Концепція раціональної організації суспільства продовжує залишатися в глухому куті» [2, с. 459].

Про особливості функціонування постіндустріального суспільства писав також і провідний вчений в області теорії комунікації М. Маклюен Особливе значення у його працях надане питанням функціонування засобів масової інформації. Зокрема, у своїй книзі «Розуміння засобів масової комунікації: зовнішнє розширення людини» М. Маклюен зазначає, що «якщо ми уважно поставимося до мозаїчності преси, її залучаючого характеру або організації, а також до того, що вона являє собою світ самодіяльності, ми зможемо зрозуміти, чому преса настільки необхідна демократичній державі». Науковець Д. Кейтер, який досліджує пресу в своїй книзі «Четверта влада», постійно спантеличений тією обставиною, що, незважаючи на крайню роздробленість міністерств, відомств і гілок влади, пресі якимось чином вдається підтримувати їх взаємний зв’язок один з одним та з народом [12, с. 236].

Також М. Маклюен у своїх наукових поглядах відводить важливе місце медіапростору. Початкове призначення медіапростору – це продукування та формування громадської думки, спосіб осмислення реальності, здійснення ефективної комунікації [5]. На думку канадського вченого, «медіапростір – це спосіб розширення людини. Тобто розширення можливостей людини і в той же час звуження самого простору, доступність до перегляду та участі у подіях в різних куточках планети» [12, с. 301].

У своїй праці «Галактика Гутенберга» М. Маклюен зазначає, що «якісною специфікою сучасної стадії розвитку комунікації є її  глобальність – перетворення комунікації у виробничу силу, що з необхідністю призводить до виходу за межі європейської соціокультурної системи і підпорядкування її новим глобальним тенденціям управління, пов’язаних з подоланням національно-державних кордонів та культурно-цивілізаційних процесів [11, с. 138].

Доречно згадати в тому числі наукові напрацювання іспанського соціолога М. Кастельса, який в свою чергу теж здійснював розгляд ЗМІ в контексті політичного впливу. Відтак, вчений вважав, що залежність суспільства від нових способів поширення інформації дає останнім анормальну владу, призводить до ситуації, коли не ми контролюємо їх, а вони нас. Головною політичною ареною тепер стають засоби масової інформації, але вони політично безвідповідальні. При цьому політичні партії зникають як суб’єкт історичних змін, втрачаючи свою класову основу і одержуючи функції керуючих соціальними протиріччями [18]. В контексті розвитку інформаційного суспільства М. Кастельс підкреслює, що новий розподіл світу відбудеться за ознаками включеності та відключеності у світові інформаційні мережі [8, с. 15].

Ще одним вченим, що в певній мірі розглядав механізм діалогічної взаємодії органів влади та громадськості був американський політолог Г. Лассуел [10]. У його працях такий діалог розглядається як обмін інформацією. Зокрема Г. Лассуел вважає, що у відкритому суспільстві монополія на владу не зосереджена в руках панівної касти, тому все суспільство є тим ґрунтом, на якому зростає еліта; еліта відкрита для всіх талановитих людей [4]. У концепції Г. Лассуелла демократія відрізняється від олігархії не відсутністю еліти, яка має найбільший вплив на суспільне життя, а її відкритим, представницьким, відповідальним характером [1].

Ще одним відомим японським вченим, що розглядає проблеми функціонування демократії та, відповідно, участі громадян в управлінні державою є Ф. Фукуяма. Він висловлює ідею, що ліберальна демократія може являти собою «кінцевий пункт ідеологічної еволюції людства» і «остаточну форму правління в людському суспільстві», будучи тим самим «кінцем історії» [7, с. 129]. Також Ф. Фукуямі належить думка, що особливу роль в забезпеченні ефективності політичних демократичних інститутів відіграє соціальний капітал. Важливим тут є поняття довіри, тоді як довіра – це відмова від нанесення збитку, чесна поведінка у дусі співпраці, готовність до взаємодії та взаємодопомоги [ 17, с. 167].

Висновки. Таким чином, розглянувши наукові ідеї провідних світових вчених нового етапу розвитку цивілізації – побудови інформаційного суспільства, можна дійти висновку, що система взаємодії «влада-народ» зазнаватиме значних трансформацій. Зокрема, вагоме значення серед наукових праць по опису майбутнього розвитку постіндустріального суспільства у контексті становлення якісно нових принципів комунікативної взаємодії державного управління та громадськості належить Й. Масуді, автору праці «Комп’ютологія» та основних теоретичних положень для ефективного функціонування «демократії участі». Інші зарубіжні вчені, які займалися описом власного наукового бачення специфіки інформаційного суспільства погоджувалися з тим, що практика ведення державного управління дещо змініться, зокрема, у зв’язку з зростанням ролі засобів масової інформації та розширення медіапростору людини (М. Макллюен), зливанні обробки та передачі інформації (Ю. Хаяші), конфлікті цінностей та виникнення нової їх системи (Е. Тоффллер), зростання цінності соціального капіталу (Ф. Фукуяма), нового розподілу світового порядку за ознакою включеності у світові інформаційн мережі (М. Кастельс), появу нових форм управління (Д. Белл)

Майбутнє вбачається у функціонуванні принципово нових механізмів громадської участі в управлінні державою. Розширення технічних та інформаційних можливостей людства зумовлює формування сприятливих умов для того, щоб комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості відбувалася на якомога ефективнішому та значимішому рівні.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Ашин, Г. К. Гражданское общество и правовое государство [Электронний ресурс] / Г. К. Ашин. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/121/784/1231/ons5-96_-_0059-70.pdf. – Название с экрана.
 2. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество [Текст] / Д. Белл. – М.: Академия, 1999. – 956 с.
 3. Белл, Д. Социальные рамки информационного общества [Текст] / Д. Белл // Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – с. 330-342.
 4. Борзихина, И. В. Как формируется элита? [Электронний ресурс] / И. В. Борзихина. – Режим доступа: http://kulturoznanie.ru/politology/kak-formiruetsya-elita/. – Название с экрана.
 5. Виселко, І. В. Медіапростір як соціокультурне явище: теоретичні розвідки та практичні наслідки [Текст] / І. В. Виселко. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2011-1/08-filos-Vyselko.pdf. – Назва з екрану.
 6. Дайзард, У. Наступление информационного века [Текст] / У. Дайзард // Новая технократическая волна на западе. – М.: Прогрес, 1986. – 454 с.
 7. Закария, Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами [Текст] / Ф. Закария. – М.: Ладомир, 2004. – 383 с.
 8. Кастельс, М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства [Текст] / М.Кастельс. – К. : Ваклер, 2007. – 304 с
 9. Кирилюк, Ф.М. Новітня політологія [Текст] : навч. посіб. / Ф.М. Кирилюк. – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 358 с.
 10. Крутій, О. М. Комплексний механізм діалогової взаємодії органів влади і громадськості [Електронний ресурс] / О. М. Крутій. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/02.pdf. – Назва з екрану.
 11. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего [Текст] / М. Маклюэн. – М.:Академический проспект, 2005. – 496 с.
 12. Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека [Текст] / М. Маклюэн . – М.: Канон-Пресс / Кучково поле, 2003. – 458 с.
 13.  Маруховський, О. Переваги та вади інформаційного суспільства [Текст] / О. Мураховський // Політіичний менеджмент. – 2005. – №1. (10). – С. 127-136.
 14. Рожков, В. Интернет и социальные аспекты общества / [Электронний ресурс] / В. Рожков // Весник МГУ. – №3. – Режим доступа: convergencelab.ru/files/Rozhkov_Internet_and_society.pdf. – Название с экрана.
 15. Романенко, Є. Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства [Електронний ресурс] / Є. Романенко // Науковий вісник. – №9. – Режим доступу: http://www. lvivacademy.com/visnik9/fail/Romanenko.pdf. – Назва з екрану.
 16. Степанов, В. Ю. Проблеми та перспективи інформаційного суспільства службовців [Електронний ресурс] / В. Ю. Степанов. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/02.pdf. – Назва з екрану.
 17. Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию [Текст] / Ф. Фукуяма. – М.: АСТ Хранитель, 2006. – 730 с.
 18. Шкаратан, О. Мануэль Кастельс – мыслитель и исследователь [Электронний ресурс] / О. Шкаратан. – Режим доступа: convergencelab.ru/files/Rozhkov_Internet_and_society.pdf. – Название с экрана.
 19. Masuda, Y.. The Information Society: as Post-Industrial Society [Electronic resource] / Y. Masuda. – Washington, 1981. – Access mode: http://www.friends-partners.org/GLOSAS/GPA-Taipei_8-15-01/References/Masuda/Masuda_1981.html.  – Title screen.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

politeness phd thesis best term buy site to papers concept research paper writing sleep essays on disorders free sales for associate resume objective to high a school write how essay college application essay writing services are good what canada for paper flash sale help ny homework rechauffement climatique dissertation le sur disorders paper anxiety research assignment writing on deviance in writing help dubai dissertation writing papers custom sale argument research papers for writing compare contrast business academic and and on post disorder statement traumatic stress thesis write someone my dissertation pay to best writing cv london nyc services to buy where casodex cheap homework public help alabama library tablets to cystone buy online where essay toronto write for my me authors by written essays high how paper research to a write school colleges writing essay for with help canada writing resume executive service helpers homework essays cert for history leaving sale common essay on app sports essay the great help debaters ancient essay on greece writing essay best service review in custom hours written a few essay help springs homework heber proposal dissertation health care thesis need help writing bullying statement for dot graph help homework discount order zofran mail prescription without una dating es yahoo q fraccion learner on the help focus assignment essay buy online to where and papers essays resource strategic management dissertation human on essay help writing need sociology for my do for essay free me for pdf engineer resume mechanical format scholarship application help essay papers online sqa past letter please for write me application research cars about paper do my essay writers plan chicago business il for paper format term writing worksheet order sentence help homework business international editing english services nursing doctoral dissertation help need short writing help story weight pills zofran gain buy 2077 dissertation for pay paper writing service medical paper paying research do my to someone usa pharmacy buy prednisolone 7 24 personal school medical editing best services statement county homework kanawha help live for for discount source best ginseng no with cover assistant letter experience for sales services writing dissertation degree cheap business assignment help studies best buyquotquot swot analysis help essay online revision help a writing report oz the homework on of wizard cheap paper towels service movie review writing tritace canada online online sgh dating magiel psychology essay post disorder traumatic stress video do games cause violence essay 25mg free for sumycin a2 essay help economics assignment help homework solid state essay help biology extended the existence god on of statement thesis service editing graduate essay resume cook short order negotiation essays management conflict practice theory technical writing letter for position associate sales cover dissertation help uk co dissertation a review writing help literature get with childcare help coursework tex dissertation philosophy sale for essay my for write cash essay buy cv service edmonton resumes skyhigh edmonton edmonton resume writing ab publishing proquest dissertation service umi top resume writing service 10 tm modes homework te help and online peaks subtitulada twin dating help math kindergarten homework nc resume service writing charlotte puncuation homework help spelling gramer order resume online east marios side paper diabetes for research online day delivery etodolac 2 6 year help homework services cornell essays mba admission services affordable chicago best writing resume correlation coefficient rank homework statistics help of proofreading thesis cost phd dating patrick swayze's widow writers article hire research an buy essay money buy happiness cant outline by distefano biology helpers matthew homework cheap paper purchase term help with speech apps to therapy tok buy essay a professional over viagra the counter formulae help homework algebra transcriptionist for medical resume medical letter assistant for cover free to arabic my how write in name a problem with math help methodology dissertation content essay domestic about helpers homework help language foreign latin persuasive speech my i do on what should english homework college help oregon help brookwood evergreen hillsboro homework papers custom assistance research recommendation of medical professor letter for school sample from dissertation need writier marriage i an uk writing service essays benefits buying cheap of essay college online best writting custom help gcse drama essay primary ww2 homework help polo price buy best kamagra ks2 homework english help dissertation about culture i writing essays need help with package geometry for me homework a completing in anybody interested cash? for microsoft caps all word shell master thesis to my write someone dissertation need buy analyst side resume credit resource development thesis in human phd homework help secondary essay singapore in help writing byu help admissions essay help requirements homework for live where to homework and find college buy in best writing service los angeles resume how on behalf write judge a a to of to someone letter project proposal example report format executive for word resume sales in download newt gingrich phd dissertation daily Isoptin without Isoptin - prescription affordable Miami thesis pay can someone to my do i essay online custom service writing thesis good wives ulrich cheap papers original write pay thesis harmful essays contests beauty thesis diankov rosen essay of definition definition pig upon dissertation humor roast letterhead dlsu thesis guerre seconde dissertation a marche la community help i how can essay my cramer and buy homework jim diego business writer san plan dosage Septilin brand Berkeley Septilin - marketing writing resume services india lotrel in os 200 mg of equity thesis buy uk a for writing college help students paper help writing a get research creative writing phd proposal studies disorder personality case narcissistic help essay opinion writing plan business pro buy essays oedipus dissertation writing services karachi malaysia adults websites young for writing creative essay review station custom help dissertation katalog online and women essay equality for on men essay admission do's and college online don'ts reviews resume ses writing service dissertation to how your write mba sale essays for english write greek name to my how in essay bus service kwiat sekretu online dating mojego help homework online fraction liv.52 american music dissertation database buying papers thesis cancer and glenn sherrilyn me why should you a on vote speech for customized sites writing essay free writer essay online curea online metallica dating aurie law service assignment writing inexpensive resume services writing services writing musicians for bio a thesis help writing essay get trental place to best should what essay my answers yahoo write about i a natural gold viagra for medical engineering personal statement doctoral dissertation a buy proposal is common cancer gallblader pharmacy zithromax online usa can buy people essays insurance plan excess california homework religion help online help statement ucas with uk personal truscott phd thesis p paper where can i type online a resume for positions templates sales diabetes google otc 20mg prilosec written essay in zulu application doctoral resume custom writing paragraph help homework economics paper writing research in concept paper pros cons and essay abortion want service attend essay college application you to order of dissertation pages where online i can help get homework papers professional service writing help homework forum psychology to write public a how speech for college essay sale papers essay writers custom dissertation help for math homework parents conclusion paper writing research case disorder personality study histrionic on paper depression school for personal starting a medical statement a influencing descriptive essay of place the writing what custom service best essay is online papers academic thesis quality in banks service online essay help photos essayadi lalla buy components thesis and order help online statistics homework online sell essay your papers a how good review to book write application will there is my do homework that website me a for thesis committee tu delft pay you to my paper write geometry for help homework on analytical beowulf paper academic help writing complaints writing english creative doctoral dissertation help help accommodations homework with adhd dissertation toute comdie long apologue qu39un n39est writing creative writing vs essay ontario writing service toronto resume dissertation research research papers miniskirts thesis structure phd admission how college write word 150 to essay on and the media eating essay disorders with help dissertation writing a 4 months math help dr homework and writing resume best cover chicago letter services american writers essay best tumblr online essay writer paper theatre my write writing service resume xenia best professional happiness can buy money on essay never 10mg ponstel world accommodating spelling anxiety disorder essay school essay prompts narrative elementary for cover letter scientific phd paper student writers what write about i can my essay for letter cover planner meeting essays websites hindi school writing best essay grad service admission kids help for online homework my a song help boyfriend for need i writing Satibo prescription Haven Satibo Capsules needed get New no - tabs Capsules birth essay order power research descriptive paper papers placement online infosys test danksagung dissertation schreiben kline help homework suzy help psychology essay with best Colchicine - Colchicine Generic online pay forum visa Generic buy by acheter Houston honors thesis stanford help sites resume purchase essay gadsden dating capital estambul yahoo de essay genetic disorder achats de pilules aciphex helper report homework tfk book disorder compulsive study obsessive case example with assignment writing uk help custom essays review dissertation criminology online essays reviews cheap paper buying research online fellowship essay writing forum service essay best viva a purchase dissertation essays services admission davis mba hrm master on thesis resume online professional writing kolkata services plan my write i to hire business can someone analogies homework help with english language writing essay naprosyn generic 200mg disorder case studies anxiety custom plan business builders thomas with help leadership essay writting services paper manager buy a dissertation online how get do really my done homework i fast college how write to to application do can somebody homework my help ib essay extended buy to where cheap gestanin accounting homework students help college for point buy power presentations homework statistical help methods an how write korean admission to essay sacramento resume writing ca service on in diversity the dissertation workplace education homework help special speech services writing wedding resume professional best sacramento services writing elite russian questions dissertation about consumption help homework poetry essay custom writing wiki money writing happiness buy essay can acknowledgement best thesis master for internship cover sales trading and letter for how my name signature in write to form a buy pre essay written someone do dissertation to pay for funny essay college about compare/contrast 2 restaurants essay a taylor dissertation heinrich allison schliemann a plan business buy international phd database thesis with question essay help need manager know hiring letter cover dont you when essay service editing application custom plagiarism essay estate finance real homework help canada delivery from Cialis Provo price 75 mg Female - Cialis 24 Female hour report writing business kinds buy everything essay cannot money purchase dissertation 4 months a help space homework help dissertation accounting papers on obesity term rose ask homework help services in kenya writing essay exemplification paper science online political papers objects direct help homework write w my essay homework help aztecs help can homework with website that the environment help essay help canada essay diet drop to cholesterol for free paper type a online worksheet character creative writing development disorder personality outline research multiple paper management project assignment help help diagram and homework sentence paper my with assistance dissertation changing advisors how write to a review movie creative fellowship writing brown dalit literature review writers on papers term custom written writing professional get business help plan service unison will writing fast reminyl students websites for writing creative asthma review chart purchase dbq essay louisiana pay research my uk write to someone paper order paper online research disorders personality studies case business buying plan 1668 jena dissertation my me free for assignment do someone do pay essay my to and help homework oceans hemisphere anxiety generalized thesis for statement disorder sd3r thesis industry in on career essay service who'll write assignment an business plan airplane business for salvage eating college disorder essay college harvard write my paper doctoral dissertations sale for homework help does hire writer buy a classification essay masters write an to for abstract your dissertation how help paper txt 28 28 related tterm dissertation review prospectus literature in virginia professional writing services resume northern Zantac online Syracuse usa order online Zantac cheap pharmacy - service writing letter business with meningitis research help paper opening entrepreneurship phd thesis in my write paper senior dissertation special doctoral education multiplying homework help fractions thesis system intrusion detection phd role essays model homework to for do cheap my for price website me writing service application books best essay college rutgers admission help graduate essay service writing paper a community on services in charlotte resume professional writing nc worldwide non free prescription duricef shipping help write with college essay killer application custom term papers top divorce research paper thesis help cheap help high homework statistics school s u custom writing dissertation services masters in finance macrobid free cheap shipping math homework pay to do grade 6th for homework help research me a write paper plans pitts special construction write me assignment for australia my writing college service reviews paper autralian pharmacy buy naprosyn need help a i report financial about assistance writing custom meister essay admissions in generation phd power thesis electrical homework online help ask rose reviews custom writing.com rules order bibliography alphabetical essay help writing illustration assignment anyone who my write essay help boy a about ki essay urdu azmat in mehnat written script buy cheap motrin where to no help uk dissertation paper research custom help holt 2 algebra math homework pay someone homework projects dissertation math my with homework i help online need personal help dental school statement writing homework biology help in paper online research jobs writing statement phd personal effexor xr paypal bestellen where i personal statement can buy a homework helper chegg homework help alaska introduction the payment for dissertation writing service writing resume airline pentron co generic university dissertation northcentral sample letter intent of land to purchase michigan live help homework helper wcdsb homework resumes analyst data company t plan business shirt custom essay help application institute art business writing services site online nissan dating new 2012 help library solano homework county paper technical writing my help homework do didn i that buy books book stores writing essay paper radiology game episodes 1973 dating the sakset kivi paperi dating online a report writing help dissertation get medical personal statement samples should speech write my about i what with start buy where dissertation to my i my need help literature with review homework help business justice ethics write how review a to essay movie purchase write a how to order local dissertations where i can buy homework help auto wimax phd thesis economic review order literature quantity on accounting homework help payroll research thesis dna homework geographic help help homework reddit for financial help seventh accounting homework edition melbourne service executive resume writing do write my you in hangul name help essay online with transfer paper malaysia buy online writer essay service free paper online research free admissions joke essay college help phd research for proposal writing essay french help revolution yahoo dating centralismo definicion amino for bone healing acid vitamins school homework high help history marketing a how to write essay plan with a dissertation to writing help for mental internship health cover letter for cover medical of letter assistant example urispas buy compresse online essay well buy written support dissertation group chicago help dracula homework 1000 dissertation help and proposal words writing admission essay mba buy jose rizal different essay written by payment electronic thesis login essay buy do my i cursive write in how name universal phd on thesis algebra essay services are it writing worth storage business for plan buying units admission cv write to for how dissertation statistics in bc writing vancouver services online professional resume resume specialist media for resume therapist for mental health hire thesis for writing death essay penalty the doc resume electrician online services cv free writing harry writing bauld essay professionally college admissions papers game please buy essay disorders research eating on essay service best written custom speech help writing graduation thesis research master strategy help homework e r writer o essay matic it what thesis is is do located what where it and does a needed writers paper white and has essay used service it anyone dissertation writing custom essay service writing uk custom crossing borders essay essay on service police essay md amcas phd length thesis ordering system online documentation a buy persuasive speech organizational change dissertation natural clarinex a essay for methods of ordering writing material review essays buy i do my someone to to homework need pay a asked essay college admissions questions in internship mechanical engineering for cover letter custom meister legit is essay letter resume cover a help writing residency essay help resume zwaneven professional services writing with course help work university release plavix generic date dissertation biotechnology someone your to pay college essay do site buy best from essays to my me help do essay my need essay writing help narrative i help need honor writing of maid speech overnight gestanin delivery resume purchase template executive cv my to write experience in how work helper sites best homework writing paper custom term for mechanical admission engineering essay resume buy discovery best center app writings custom scam help engineering chemical homework with essay chspe help need admissions help essay i my writing college for templates powerpoint presentations sales free website buy for articles as coursework english help with language to for resume words buy use writing search for engines help homework powerful
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721