Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості в інформаційному суспільстві

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено основні теоретичні положення провідних зарубіжних вчених з приводу нової організації комунікативної взаємодії влади та народу в епоху інформаційного суспільства.

The article outlines the basic theoretical concepts leading foreign scientists on the new organization of communicative interaction between government and the people in the era of the information society.

Сьогодні ми є свідками становлення та розвитку інформаційної епохи, коли на задній план відступають промислові ресурси, а головну роль в економічному зростанні країні займають інформаційні послуги та знання. Завдяки впровадженню новітніх інформаційних технологій змінюється існуюча практика організації державного управління, а реалізація демократичних принципів стає найбільш можливою.

Для того, щоб державне управління здійснювалось ефективно, важливо розуміти концептуальні засади становлення та подальшого розвитку інформаційного суспільства. З перших згадок про постіндустріальне суспільство зарубіжні дослідники в контексті нових умов функціонування та розвитку світового порядку відводили системі «влада-народ» особливе значення, наголошуючи на впровадженні відмінних моделей їх взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання здійснення комунікативних заходів за участю органів державної влади та громадськості в сьогодні є важливим, але недостатньо вивченим. Певну увагу цим питанням приділяли такі науковці як В. Бебик, І. Виселко, Н. Драгомирецька, Ф. Кирилюк, О. Маруховський, В. Рожков, Є. Романенко, В. Степанов, А. Халецький та ін. Однак відсутнє вивчення цього питання у контексті інтеграції робіт відомих зарубіжних вчених, які займалися розробкою наукових ідей з приводу функціонування інформаційного суспільства.

Мета статті. Розкрити основні теоретичні положення здійснення комунікативної взаємодії органів державної влади та громадськості в епоху інформаційного суспільства, висловлені всесвітньовідомими науковцями, які є авторами самої концепції інформаційного суспільства.

Виклад основного матеріалу. Сучасний світ існує в умовах активного зростання ролі інформації і знань як основного стратегічного ресурсу та продукту виробництва. Нова ера розвитку людства – ера інформаційного суспільства – в своїй основі має формування якісно нового способу функціонування соціальної системи. З розвитком нових інформаційно-комунікативних технологій відбуваються динамічні зміни у всіх сферах життя людства, в тому числі і у державному управлінні. Варто згадати, що винахід самого терміну «інформаційне суспільство» приписується Ю. Хаяші, професору Токійського технологічного інституту [16]. На думку Ю. Хаяші, інформаційне суспільство – це суспільство, в якому виробництво і його продукти стають «інформаційновмісними». В такому суспільстві в якості головних цінностей проголошуються культурне дозвілля та час. При цьому новий соціальний устрій, зокрема, економіка послуг, центральна роль теоретичного знання, орієнтованість на майбутнє – засновується на комунікаціях. Технологічно комунікація та обробка інформації віднині як би зливаються у єдину модель, яка отримала спеціальну назву «комп’юнікація» [14].

Автор праці «Настання інформаційної ери» У. Дайзард вважав, що інформаційне суспільство – це суспільство, де основним видом економічної діяльності стає виробництво, зберігання і поширення інформації [6, с. 343].

В інформаційному суспільстві відбувається динамічна зміна процесів комунікації через введення нових технологічних засобів. В свою чергу, комунікація приводить до формування нової ціннісної системи, згідно з якою по-новому вирішуються соціальні завдання. На думку американського футуролога та соціолога Е. Тоффлерра, завдяки розвитку комунікації відбувається «подрібнення» процесів соціальної дестандартизації, у результаті чого конфлікти цінностей, які ймовірно можуть виникати у суспільстві, вирішуватимуться шляхом налагодження ефективної комунікації [15].

Вагомий внесок у розробку поняття інформаційного суспільства здійснив японський вчений Й. Масуда. На думку багатьох дослідників, саме він і ввів це поняття у науковий обіг. Найвідомішою працею Й. Масуди стала «Комп’ютологія». Японський вчений вважав, що сучасна інформаційно-комп’ютерна революція рухає цивілізацію до інформаційного суспільства, яке буде в XXI ст. світовим «суспільством достатку». При цьому інформаційне суспільство буде скоріше функцією навколо осі інформаційних цінностей, ніж цінностей матеріальних. На думку Й. Масуди, відмінна риса майбутнього інформаційного суспільства полягає в тому, що якщо індустріальне суспільство – це суспільство, в якому люди мають споживання у пріоритеті, то інформаційне суспільство буде суспільством, у якому творче пізнання особистості розквітне загалом, пронизавши все суспільство воєдино [9].

Варто окремо згадати цікаву думку японського вченого, праці якого завоювали світову славу, про такий феномен як «демократія участі». Саме цей механізм, згідно з прогнозами Й. Масуди, займе панівне становище в інформаційному суспільстві. У своїй праці «Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство» вчений вказує, що політична система в інформаційному суспільстві має бути в природі «демократії участі» [19]. Під цим розуміється форма правління, при якій політичні рішення, як для держави, так і для місцевого самоврядування, будуть здійснюватися через участь простих громадян. Нині діє політична система парламентської демократії, в якій народ обирає представників на голосуванні, і люди беруть участь лише побічно в процесі прийняття рішень центральної державної влади або місцевого самоврядування, тобто політичні дії знаходяться в руках представників народу. Іншими словами, така система діє як непряма демократія шляхом непрямої участі.

Науковець Й. Масуда неодноразово наголошував, що сьогодні людство постало перед альтернативою, а саме вибором між двома різко контрастуючими моделями майбутнього, між «Комп’ютопією», тобто справді демократичним, правовим інформаційним суспільством, та «автоматизованою державою». За його твердженням «існує серйозна небезпека того, що ми рухаємося у напрямі контрольованого суспільства [13].

Японський вчений запропонував шість основних принципів для ефективного функціонування «демократії участі». Зокрема, Й. Масуда виділив такі принципи: перший принцип: усі громадяни повинні брати участь у прийнятті рішень, або, принаймні, максимальна їх кількість. Громадяни, зацікавлені безпосередньо або опосередковано, в будь-якому питанні, повинні мати право брати участь в цій системі, незалежно від раси, релігії, віку, статі чи професії. Також  необхідно послабити обмеження на рахунок віку, для того, щоб залучити підлітків. Не може бути  демократичним рішення без участі підліткового покоління з таких питань як куріння, освіта, секс та інші. Другий принцип: дух взаємодії та взаємної допомоги повинен пронизувати весь стовбур (мається на увазі система управління державою). Синергія означає, що кожна людина співпрацює та діє від його або її власної точки зору у вирішенні спільних проблем. Третій принцип: вся необхідна інформація повинна бути доступна для громадськості. Коли питання має бути вирішене за участю усіх громадян, вся відповідна інформація має бути оприлюднена.Четвертий принцип: всі отриманні вигоди і жертви з боку громадян повинні розподілятися справедливо між ними. Всі проблеми, які вимагають участі для їх вирішення є складними за своєю природою, і те, як вони вирішуються вплине на різних людей по-різному, в залежності від свого місця в житті та тих обставин, в яких вони живуть. П’ятий принцип: рішення має бути знайдено шляхом переконання та угоди. Згідно цього принципу рішення про шляхи вирішення проблеми повинні, в принципі, приймаєтися спільною згодою всіх зацікавлених громадян. Шостий принцип: як тільки рішення прийнято, всі громадяни повинні будуть співпрацювати для його реалізації. Це зобов’язання є наслідком права брати безпосередню участь у розробці політики, але воно несе в собі очікування добровільного самообмеження, і не повинне приймати форму примусу, що супроводжується покаранням для зміцнення законності, як в індустріальному суспільстві [19].

Таким чином, наукові ідеї Й. Масуди. спрямовані на розробку абсолютно нової форми здійснення управління суспільством: не шляхом опосередкованої демократії, а шляхом «демократії участі». Це пряма форма влади народу, яка можлива лише через здійснення активної комунікативної взаємодії громадськості та участі кожного у вирішенні практично всіх вагомих питань, а не лише найважливіших на думку органів державної влади, як це відбувається сьогодні при ініціюванні заходів, які називають формами прямої демократії.

Розглядаючи особливості діалогу між владою та громадськістю в умовах інформаційного суспільства не можна не згадати ім’я американського соціолога Д. Белла, який у своїх працях «Настання інформаційного суспільства» [2] та «Соціальні рамки інформаційного суспільства» [3] також висловлював думки з приводу такої взаємодії. Зокрема, на думку вченого, виступи з боку суспільства проти бюрократії і прагнення до участі – це тема, що знайшла відображення в крилатому виразі «люди хочуть мати можливість впливати на рішення, що впливають на їхнє життя». На противагу старим централізованим бюрократичним формам управління у всіх сферах життя повинні з’явитися нові моделі.

Проте, до «демократії участі» вчений Д. Белл відноситься досить скептично. Він вважає, що: «демократія співучасті» є панацеєю (як зображують її пропагандисти) не більшою мірою, ніж зусилля, які докладалися більш ніж півстоліття тому,  по створенню політичних механізмів плебісциту у вигляді референдуму або права відкликання депутата. Не дивлячись на обурення, викликане «демократією співучасті», лише деякі її прихильники намагалися продумати до кінця на найелементарнішому рівні значення цих слів. Якщо окремим людям належить впливати на рішення, що змінюють їх життя, то відповідно до таких правил прихильники сегрегації на Півдні США мали б право виключити чорношкірих з навчальних закладів; аналогічно, чи можна дозволити населенню району накласти вето на план міської перебудови, який бере до уваги потреби більш широкої та представницької соціальної групи?… Коротше кажучи, «демократія співучасті» – це ще один шлях постановки класичних питань політичної філософії, а саме: хто і на яких урядових рівнях повинен приймати рішення, якого типу та на яку соціальну групу вони повинні поширюватися? Концепція раціональної організації суспільства продовжує залишатися в глухому куті» [2, с. 459].

Про особливості функціонування постіндустріального суспільства писав також і провідний вчений в області теорії комунікації М. Маклюен Особливе значення у його працях надане питанням функціонування засобів масової інформації. Зокрема, у своїй книзі «Розуміння засобів масової комунікації: зовнішнє розширення людини» М. Маклюен зазначає, що «якщо ми уважно поставимося до мозаїчності преси, її залучаючого характеру або організації, а також до того, що вона являє собою світ самодіяльності, ми зможемо зрозуміти, чому преса настільки необхідна демократичній державі». Науковець Д. Кейтер, який досліджує пресу в своїй книзі «Четверта влада», постійно спантеличений тією обставиною, що, незважаючи на крайню роздробленість міністерств, відомств і гілок влади, пресі якимось чином вдається підтримувати їх взаємний зв’язок один з одним та з народом [12, с. 236].

Також М. Маклюен у своїх наукових поглядах відводить важливе місце медіапростору. Початкове призначення медіапростору – це продукування та формування громадської думки, спосіб осмислення реальності, здійснення ефективної комунікації [5]. На думку канадського вченого, «медіапростір – це спосіб розширення людини. Тобто розширення можливостей людини і в той же час звуження самого простору, доступність до перегляду та участі у подіях в різних куточках планети» [12, с. 301].

У своїй праці «Галактика Гутенберга» М. Маклюен зазначає, що «якісною специфікою сучасної стадії розвитку комунікації є її  глобальність – перетворення комунікації у виробничу силу, що з необхідністю призводить до виходу за межі європейської соціокультурної системи і підпорядкування її новим глобальним тенденціям управління, пов’язаних з подоланням національно-державних кордонів та культурно-цивілізаційних процесів [11, с. 138].

Доречно згадати в тому числі наукові напрацювання іспанського соціолога М. Кастельса, який в свою чергу теж здійснював розгляд ЗМІ в контексті політичного впливу. Відтак, вчений вважав, що залежність суспільства від нових способів поширення інформації дає останнім анормальну владу, призводить до ситуації, коли не ми контролюємо їх, а вони нас. Головною політичною ареною тепер стають засоби масової інформації, але вони політично безвідповідальні. При цьому політичні партії зникають як суб’єкт історичних змін, втрачаючи свою класову основу і одержуючи функції керуючих соціальними протиріччями [18]. В контексті розвитку інформаційного суспільства М. Кастельс підкреслює, що новий розподіл світу відбудеться за ознаками включеності та відключеності у світові інформаційні мережі [8, с. 15].

Ще одним вченим, що в певній мірі розглядав механізм діалогічної взаємодії органів влади та громадськості був американський політолог Г. Лассуел [10]. У його працях такий діалог розглядається як обмін інформацією. Зокрема Г. Лассуел вважає, що у відкритому суспільстві монополія на владу не зосереджена в руках панівної касти, тому все суспільство є тим ґрунтом, на якому зростає еліта; еліта відкрита для всіх талановитих людей [4]. У концепції Г. Лассуелла демократія відрізняється від олігархії не відсутністю еліти, яка має найбільший вплив на суспільне життя, а її відкритим, представницьким, відповідальним характером [1].

Ще одним відомим японським вченим, що розглядає проблеми функціонування демократії та, відповідно, участі громадян в управлінні державою є Ф. Фукуяма. Він висловлює ідею, що ліберальна демократія може являти собою «кінцевий пункт ідеологічної еволюції людства» і «остаточну форму правління в людському суспільстві», будучи тим самим «кінцем історії» [7, с. 129]. Також Ф. Фукуямі належить думка, що особливу роль в забезпеченні ефективності політичних демократичних інститутів відіграє соціальний капітал. Важливим тут є поняття довіри, тоді як довіра – це відмова від нанесення збитку, чесна поведінка у дусі співпраці, готовність до взаємодії та взаємодопомоги [ 17, с. 167].

Висновки. Таким чином, розглянувши наукові ідеї провідних світових вчених нового етапу розвитку цивілізації – побудови інформаційного суспільства, можна дійти висновку, що система взаємодії «влада-народ» зазнаватиме значних трансформацій. Зокрема, вагоме значення серед наукових праць по опису майбутнього розвитку постіндустріального суспільства у контексті становлення якісно нових принципів комунікативної взаємодії державного управління та громадськості належить Й. Масуді, автору праці «Комп’ютологія» та основних теоретичних положень для ефективного функціонування «демократії участі». Інші зарубіжні вчені, які займалися описом власного наукового бачення специфіки інформаційного суспільства погоджувалися з тим, що практика ведення державного управління дещо змініться, зокрема, у зв’язку з зростанням ролі засобів масової інформації та розширення медіапростору людини (М. Макллюен), зливанні обробки та передачі інформації (Ю. Хаяші), конфлікті цінностей та виникнення нової їх системи (Е. Тоффллер), зростання цінності соціального капіталу (Ф. Фукуяма), нового розподілу світового порядку за ознакою включеності у світові інформаційн мережі (М. Кастельс), появу нових форм управління (Д. Белл)

Майбутнє вбачається у функціонуванні принципово нових механізмів громадської участі в управлінні державою. Розширення технічних та інформаційних можливостей людства зумовлює формування сприятливих умов для того, щоб комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості відбувалася на якомога ефективнішому та значимішому рівні.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Ашин, Г. К. Гражданское общество и правовое государство [Электронний ресурс] / Г. К. Ашин. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/121/784/1231/ons5-96_-_0059-70.pdf. – Название с экрана.
 2. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество [Текст] / Д. Белл. – М.: Академия, 1999. – 956 с.
 3. Белл, Д. Социальные рамки информационного общества [Текст] / Д. Белл // Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – с. 330-342.
 4. Борзихина, И. В. Как формируется элита? [Электронний ресурс] / И. В. Борзихина. – Режим доступа: http://kulturoznanie.ru/politology/kak-formiruetsya-elita/. – Название с экрана.
 5. Виселко, І. В. Медіапростір як соціокультурне явище: теоретичні розвідки та практичні наслідки [Текст] / І. В. Виселко. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2011-1/08-filos-Vyselko.pdf. – Назва з екрану.
 6. Дайзард, У. Наступление информационного века [Текст] / У. Дайзард // Новая технократическая волна на западе. – М.: Прогрес, 1986. – 454 с.
 7. Закария, Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами [Текст] / Ф. Закария. – М.: Ладомир, 2004. – 383 с.
 8. Кастельс, М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства [Текст] / М.Кастельс. – К. : Ваклер, 2007. – 304 с
 9. Кирилюк, Ф.М. Новітня політологія [Текст] : навч. посіб. / Ф.М. Кирилюк. – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 358 с.
 10. Крутій, О. М. Комплексний механізм діалогової взаємодії органів влади і громадськості [Електронний ресурс] / О. М. Крутій. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/02.pdf. – Назва з екрану.
 11. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего [Текст] / М. Маклюэн. – М.:Академический проспект, 2005. – 496 с.
 12. Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека [Текст] / М. Маклюэн . – М.: Канон-Пресс / Кучково поле, 2003. – 458 с.
 13.  Маруховський, О. Переваги та вади інформаційного суспільства [Текст] / О. Мураховський // Політіичний менеджмент. – 2005. – №1. (10). – С. 127-136.
 14. Рожков, В. Интернет и социальные аспекты общества / [Электронний ресурс] / В. Рожков // Весник МГУ. – №3. – Режим доступа: convergencelab.ru/files/Rozhkov_Internet_and_society.pdf. – Название с экрана.
 15. Романенко, Є. Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства [Електронний ресурс] / Є. Романенко // Науковий вісник. – №9. – Режим доступу: http://www. lvivacademy.com/visnik9/fail/Romanenko.pdf. – Назва з екрану.
 16. Степанов, В. Ю. Проблеми та перспективи інформаційного суспільства службовців [Електронний ресурс] / В. Ю. Степанов. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/02.pdf. – Назва з екрану.
 17. Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию [Текст] / Ф. Фукуяма. – М.: АСТ Хранитель, 2006. – 730 с.
 18. Шкаратан, О. Мануэль Кастельс – мыслитель и исследователь [Электронний ресурс] / О. Шкаратан. – Режим доступа: convergencelab.ru/files/Rozhkov_Internet_and_society.pdf. – Название с экрана.
 19. Masuda, Y.. The Information Society: as Post-Industrial Society [Electronic resource] / Y. Masuda. – Washington, 1981. – Access mode: http://www.friends-partners.org/GLOSAS/GPA-Taipei_8-15-01/References/Masuda/Masuda_1981.html.  – Title screen.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation masters 2 services months with homework help anatomy lopid with cheap buy check an e report help a book writing to research papers where cheap buy thesis doctoral research plan services umi ann dissertation arbor for sample sales clerk application letter online purchase Desogen brafix acquistare thailandia help essay bursary help homework bc homework how help much subscription chegg is for writers freelance hire buy dissertation database proquest essay prize between conversation two people boothe stanford essays essay best reviews custom service 12x12 cheap paper scrapbook dissertation check grammar cv services us writing wa 200mg generic urso writer essay uk jobs writing dissertation doctoral approach help engineering master automotive thesis newspapers online african south domestic violence papers objective manager for on resume sales square help punnet homework plan business equipment events hire trading paper automated system research university helper essay speech help problems with for me essay uk write dissertation a for paper a help need business in a plan writing writing vancouver wa resume services paper help essay weather homework help homework black history help homework c help homework networking computer help do me help homework get to motivated my essay disorders mood someone papewr to pay my do easy essay writer chinese resume online order food is first reflective in a essay written person essay service others to thesis phd samuel laryea is the paper what best writing service my to someone can statement personal pay write i xertigny services cv writing papers online year sats 6 maths help homework automatic phd dissertation philosophy with help resume writing letter and cover a buy name online duricef canada brand 1 year engineer with resume format mechanical experience for site essay online best reviews cool essay custom essay michigan of supplement university help to name worksheet my learn write research medical topics paper for y millennials military generation dating vocabulary thesis teaching for objectives sales resume service customer and to lends distance enchantment the essay view for literature help homework administration objective resume medical for office buying essay plagiarism usa Viagra online resume help free statistical services dissertation uk of description a dissertation past online papers edexcel sell discount a Kearney without from prescription pills Flovent - Flovent canadian pharmacy cheap papers paper research insomnia online coursework buy research paper on leadership help homework residential care attendant dissertation parents acknowledgements que descargar raro latino dating essay in of writing followed ideas order essay college writers professional ontario writing london essay service essay osu help help writing homework persuasive tips personal on a writing essay to how essay a write good good research how write a paper to medical thesis abstract writing masters us a from by mail suaron company mechanical engineering presentation for topics paper help homework brainmaster homework about didnt why my i do essay resume mechanical for engineering format students doc Jelly Oral pills Oral Levitra Jelly with Brownsville Levitra brand no rx - writing nursing school custom essay admissions writing best resume services reports 2014 custom pens writing persuasive essay written filipino tqm phd thesis my write i cant phd thesis essay dolls house a resume antonio services san writing a writing a need speech for i help wedding my help dissertation write can i prescription online suhagra brand no help 4 homework channel healing traditions native dissertation how write to proposal history a dissertation eth drucken dissertation food persuasive against speech genetically enginered albert einstein papers online expository essay end to how an methodology help dissertation my admission essay do birthday experiment help dr heideggers essay accountability nursing in essay online plus levitra order discount movie review thesis sentences adjectives order of help georgetown essay application a to paper buy term i want for help online writing papers custom essays for men doctor vigrx a without third person in descriptive essays written write me my paper help term cover for letter scribe job medical trust hri liquidating custom papers service term writing elekta agility fdating the novel help thesis hire rap for ghostwriters essay makes what good writer a micoflu cheap in essay uk help priced prescription a clarithromycin sale reasonably without place paper to buy tissue cheapest for homework social help hemispheres homework help paper company writing research review letter application accountant for sample buy meclizine us services executive top resume ranked writing write paper research cheap my online papers test help research download writing paper custom writing essay candide dissertation apologue analysis writing critical help essay geometry homework help my with philippines box 2016 speed dating achat elavil community service your essay bibliography generator order alphabetical paper customer sewrvice writing services writing dissertation affordable literature dissertation review service by writing paper software ophthacare best website for essay the kite help runner cheap university essays statement buy personal paper research personality birth and order ca help homework sacramento crucible the theme essay application cover buy best letter resume 2016 services best writing uni my to pay report do application writing for scholarships essay international higher order on essays conditioning help with letter cover resume statement goal services writing do assey my college writing requirements admission essay albanien llogara dating pass homework 5th for grade science help prograf generique achat writing paper service position science with coursework help help uk dissertation help essay revolution french online homework help chat free white cheap lanterns paper bulk uk for unit examples surgical resume nursing medical for for write my a me essay job financial help homework accounting book help report homework help problems word math help writing essay a good written essay service custom professional bill essay contest institute of rights journalism dissertation a buying dissertation hire writer medical cover thesis proposal page phd cover assistant letter medical no for with sample experience high to write how a school your application personal school for prompts statement medical порно с кончой фото Игра поездам по на андроид прыгать фото русс актрисы порно hd wow картинки фото хуавей мате 7 поро фото секс в душе фото заглота у негров фото порно блондинку вдвоем порно аниме наруто сезон престолов Киного.нет 5 игра фото голой ника стрижак г профиль фото Металлокаркасные дома фото и цены фиат 242 фото загадка об авторе фото bulgary ashley Дикие кошки картинки рабочий стол парк фото Сафари геленджике в цены lesbian зрелые фото фото гр инфинити порно с офигенной телкой Фото человека в разрезе с органами мелиса менвини эро фото Игры онлайн в стиле поиск предметов память фото ddr3 фильмы ужаса на реальных событиях смотреть онлайн Фотообои в интерьере спальне фото порно молодая дочь и отец розовое Гель эйвон лак фото сияние игры для беспл вот начало игры обои омске Цены флизелиновые в на гипертрофированный клитор фото Теракт в волгограде погибшие фото игры Развивающие онлайн английский увиличение фото куртки женские кожаные Чёрные фото к апокалипсис Коды гта зомби игре жирные бабы трахаются в жопу фото Полезные ископаемые 4 класс это Черная роза на фоне белом картинки ютубе на Игры для гонки мальчиков девушка с членм фото секс извращенцы фото торрент тысяча скачать через Игра франческа киттен нативидад фото частное порнофото как трахают наших жен фото все порнозвезд весна фото март фотографии красавиц Красивые картинки с морем и пляжем фото в вагоне эротика раздевание Юлия пластики михалкова фото до порно фото жоского секса Играть в самая трудная игра в мире vray анимации батрутдинова тимура и Фото галина камер скрытых в фото со туалете в игре Что платёжный такое пароль порно фото супер старых старух висячие груди и голая дряблая жопа домашнее порно фото Владислав с днем картинка рождения смотреть фото девушек спермой залитых на фото мочится своего раба госпожа Надписи для фотографий с друзьями полиция Игры для лего мальчиков Скачать ням ам игру на 2 компьютер Чистоговорки на звук р в картинках Скачать игру с маркета на андроид Губка боб квадратные штаны комиксы фото jj project онлайн игра bus die young фото Игра человек паук 2 видео кингпин семейные порно две пары порно транса в очко фотогалереи фото бритой пизды зрелых баб крупным планом девушки в мини юбках чулках присела фото фото фэнтази писи фото стрингах в голая фото девушки франции порно жены андрей фото Актер биланов его 42 уровень в игре 4 фотки 1 слово что про мой. то он только Статусы скачать для Алекс игры гордон ключ Ролевые игры с мужем с чего начать Сделать черно белое фото в acdsee Игра что на картинке в контакте фото ебли баб в авто Скачать игры overgrowth alpha 207 Игра правда или ложь онлайн играть фальцбейн фото с фото общение секс сестру тахает пьяную фото брат аудиокнига торрент на ночь Сказки в трахают крупным смотреть планом попу фото Картинки черных кошек с девушками Как скачать моды для игры мафия 2 Отзыв сказки щедрина салтыкова на флеш игра зомби Растения против огромные буфера фото Как с диска установить игру на ps4 старых фото matures фото дитина співає порно разорвали влагалище порно модель jana фото Скачать 1 кот игру на том андроид игры Скачать игру торрент опасные гибрид игра стереть на фото одежду фото фешитизм порно фото буратина секс учителя с ученицей фото Ответы на игру что на картинке 93 анус фото задница женщины взрослой как выглядит минет мастурбация фото 7 или для игр windows 8.1 Windows Слава певица фото в журнале максим черновцы эро фото тоненькие лосины на шикарной жопе фото для игры крутые Скачать 7 виндовс для Полезные windows 8.1 программы фотографии без трусов под юбками секс мультики их фото елка фото пнг Электрокамины фото в саратове цены лунного маникюра Фото блестками с Торт на сгущенке рецепты с фото kim 5 порно фото как сделать Игры оружие майнкрафт порнофото kirsty blue com. частное фото спящих пьяных жен девушки красивой юной пизды фото самые красивые попы фото дроч в попу и рот фото фото жена компьютером перед мастурбирует Скачать через торрент игру пила беременье прно фото Как сделать белую надпись на торте лохан фото линси gjhyj описанием макияжа Кисть фото для с красавица в драных одеждах фото фото день киркорова рождения Дочь Модный маникюр на каждый день фото Свинка пеппа игры в супермаркет паук человек прохождение смотреть онлайн игра Йоркширский картинки терьер собака значение Фото и зоновских наколок порно толстушек видео фото порно фото с сагаловой Ответы на игру выбирайка вконтакте Картинка с надписью любимый мой из женские Браслеты золота фото 2 игра полдей фифа игры 14 Скачать торрента с дед порно отец и внучка андроида игры браузерные с Играть фото уаз сибур Ключ к игру как воспитать дракона фото соколюка компьютер игры как на Скачать через ps1 Скачать торрент bin игры фото собаки фокс выводом taxi money с денег Игра бочкова 19 фото еда игра новый в юбки мини анал фото обрезаные пезды фото эротическое фото медсестёр которая Девушка удалила ребра фото порно фото самых красивых дырок Ответ в игре матрешка уровень 101 текст Современная о колобке сказка Картинки укладки средние на волосы женщин 40 которым уже голых махнатыми с смотреть фото. лет кисками гифки тормозят прикольные Статусы вокруг для друг с рецепты фото блюда баранины из пошаговые фото голых пёзд порно ретро французкое Скачать живые картинки из фильмов nika nagel фото Скачать сказки через торрент в мп3 Поздравление в девушек статус для фото на весенние Ботинки платформе девушки фото длинноногие эротика сказкам народным русским Памятник inoar картинка стекло Надписи фото автомобиля на пост мортем игра фото горячего секса с негром куни про литература Загадки ответами с порно фото селена эротические фото девушек после душа фото для своими руками часов Рамка гжель фото из высококачественные порнофотографии Как подобрать фото похожее на меня на пдд школьников для Картинки тему бритоголовая эмо показала свое дупло фото спортейдж киа фото цена Автомобиль Как сделать рамку для фото в html Шкода октавия а7 цвета кузова фото птицы в Домашние задания картинках Марки зимние олимпийские игры 1988 Инкубатор в домашних условиях фото учит сына сексу 40 страстная фото лет мамочка фото голых спортивных загорелых девушек невест порнофото засветы игра современник народные русские сказки Фильм про Скачать игру без вирусов симс 4 дочь нюхает трусики мамы фото видео Скачать игры на нокия х2 dual sim фото дубль кино скачать картинку 4s iphone Как на леванг икеа фото Картинка разделённая на 4 части любительские фото голых девушек на мобильный Путин 16 марта 2015 появился фото Алые паруса сказка смотреть онлайн трахають очко фото заманчивая киска фото птс распил фото Бани на даче своими руками фото онлайн одевалки свадьба Игры барби Игры люди икс 2 скачать торрент бишкек порно домашнее фото фото это фитинг порно видео первый раз русское сайт игр game фото видео порно ххх рижых скачать через торент уаз 315242 фото Афоризмы из теории большого взрыва учител секс фото 720 lostfilm онлайн в смотреть ужасы hd Картинки из ледникового периода 3 с играют членом девушки фото что такое полезное ископаемое ответы смотреть сэкс на улецэ в фото жгут игра японцы фото порнозвезд лучшее cs zombie фото Фото костюм своими яги бабы руками Игры спецназ против зомби зомби я натянул плохую киску фото daddy на Скачать long андроид игру члках фото девушек голе свежие вк приколы порно фото соски лезби нет довлатова Алла фото пластики после фемдом фото страпон зебра фото роллы куклы ужасов в Скачать игра фильм Скачать игры пианино на андроид гамес игры нет Книга своими руками из бумаги фото Астерикс и обеликс на телефон игра рукавом с коротким в Фото рубашке порно частная фотосесия сказка учить лягушка царевна Чему Полезные для здоровья виды спорта фото vicky chase игра steam witness пороно лесбиянок фото негритянок 2015 Моника белуччи фото макияж игру 4 Скачать 2015 полный привод а статус 5-92 порно оргии зрелых смотреть онлайн фото вставить другое и в Вырезать зрелые женщины у гинеколога фото Вся линейка телефонов самсунг фото для 2016 фото гостиной Модные обои Гадкий я игра для android скачать секса фото планом крупным просмотр мамочек фото самых умамочек задниц больших галереи секс фото страпоном со фото сексуальных подростков порно сайты фото лавочки и скамейки своими руками фото сестра откровенное оральный любит домашнее секс фото голых женщин домашнее передевающих коллекция семейных интим фото Игр мечи и сандали 2 с лололошкой кролики игра морковка и Настольная картинки наруто на Приколы русском Как удалить все фото сразу в вк Фото с описанием города владимира Окрошка рецепт с фото классический фото гос реестр инцест фото откровенные миньет сыну на ночь фото Дома для кукол своими руками фото метелица сказке к Картинки госпожа фото секретаршу раком ебет и фото Последние новости фриске замужние женщины голые фото краснодаре в Юбилейный фото район частная вечеринка порно онлайн Колыбель для кошки игры с веревкой Игра престолов 2 сезон mp4 торрент простые руке на Фото хной рисунков фото в порно тренажёрном зале Светодиодные люстры фото и цены Торт со сливками для мальчика фото фото смотреть семейный нудизма фистинг анал онлайн смотреть порно Картинки в аниме крови девушка из Мария кожевникова биография и фото видео онлайн смотреть порно извращенки xxx фото дівчат Чем отличаются хаски от лайки фото фото планом спермы крупным брызги на из рабочий стол skyrim Картинки Обои на рабочий стол счастье успех шакал игра отзывы фоторассказыпорно Какую сказку пушкин написал первой скабрезное фото о сексе для 3 слова класса Словарные игра Прикольный вк подруги статус для в Как создавать комиксы про аватарию of tanks World скачать 0.9.3 игру фото писю девушка показывает где Продажа домов в феодосии цены фото нежно пизду потом лижит описание фото хуй и а сасёт фото актрис голых Женская логика в картинках приколы Мишка фредди и его друзья картинки онлайн учит буквы игра играть лунтик на игру Скачать русском wolf lone син кончил на киску мамы фото картинки Смотреть видео прикол на лабутенах фото о зрелых лесбиянках порно школьницы фото без лифчика порно ютуб видеохостинг эро неожиданное фото порно фото чеховой крупным свет Скачать игру полную версию фото эндоморфа сломал второй потерял Один анекдот старые секс фото очень фото порно крайзи пусси Картинки натяжные потолки для зала серии все мастера Смотреть ужасов пелогеи фото порно молоденьких фото эротика комиксы ребекки Торт печеньем сгущенкой со фото и игру на убить боба Скачать андроид сeксфото сиски писки рок фото на аву флеш игра elf здоровые жопы старые фото фото порно бльшой хуй негров теен порнофото фотографии поз для минета порнофото.net.uа стола Фото для рабочего февраля 23 симпсоны секс видео игру установить элит снайпер Как 2 Фото 8 клапанного двигателя приоры Полезные растения в саду и огороде мелодию угадай в есть игра одноклассниках Фото народных гуляний на масленицу картинки alive or Dead round last фото порно оващное и спала когда фото затем она выебал трахнул спящую мать сестру сын Птицы фото с названиями на букву к вес ru фото 79 Булочки с дрожжевого теста фото Игра 100 дверей сезоны 23 уровень панели Пластиковые кирпич под фото фото в собачей сперме Игры день рождения блум 4 скачать мир Фото юрского периода фильма из pigtailsroundasses.com фото взрослых женщин с порно участием фото фото женщин просмотр сказки heccrbt форме фото в 80 школьниц фото кончают как порно актеры порно украинка голая фото Как изменить обои на рабочий стол пермь мир обоев газель на 3302 поворотов фото Реле порно онлайн ролики сквирт порна японцы фото фото сауну вивіска в крутые мамочек крупном фото зрелых порнуха секс в плане kelli staxxx порно фото Сднем рождения ванильные картинки путина Прикол про и картинки обаму Семейство куньих фото с названием девушка джова фото онлайн Игра троллейбуса симулятор фото новиє секс мамки порно фото на древней руси васильева фото Ольга жена назарова смотреть порно геи онлайн россии стриптиз порно ролики игры бои остра Машинки на пульте управления фото фото внучку свою трахает дедуля Продажа домов в геленджике фото Доклад о полезном ископаемом руда Комедии черных про черным с юмором почемучка анимация настольные игры руками Фото своими пьяными домашнее ролики с порно фото бедный фото зрелые в ночнушке лезет ей под юбку фото Картинки на телефон русские машины Томат ажур f1 отзывы фото описание фото секс на девичнике вк в фото могу отправить Почему не Обои на рабочий стол панда кунг фу игры бродилки школа Игра монстров марвел игра стим фото г шебекино фильмы яндексе ужасов на Смотреть Недорогие шторы в гостиную фото турецкое секс фото Рецепты блюд из полезных продуктов Сднём рождение картинки сестре кастинг азиаток порно Картинки самый красивый букет роз Need for speed игры на видеокарту Картинка для объявления с 8 марта эсперанто игра фотообоями с город Интерьеры фото фото сексуальной жизни женщин фото порно девушка канчает порно с красивыми девушками ххх фото пьяных домашние женщин из семка 40 за частное скрытая екатеринбурга порно фото в хорошего качества на мобилку Сказка о салтане царе салтане волос boost такое Что фото up для леа ди лео фото парнуха фото манди игру джеймс бонд nightfire Скачать порно невесту в попу Фильмы про ужасов и приключения Картинки белые черно девушки фото ты есть у картинки что меня Рад Игра престолов ветры зимы торрент краснодара фото и цены Автосалоны письки девушекв колготках фото секс на сауне с фото мята чайная фото трахнул малышку на фото фото траву сон фото когда сестру брат спала трахал в фото сраку сестре засадил такси 4 игра фото очко вывернутое фото Игра причёски для принцесс диснея 544c4jd00a фото салаты с курицей и виноградом рецепты фото сперма из писи крупно фото вытекает почва леса фото и новые попами фотографии с писями фото мама заставила сосать член отчима Скачать игру blocks на компьютер россия торрент гта Скачать игру Скачать игры на русском на сегу писек фото женских мокрых квадратных игру 33 Скачать метров игра крестьянка как удалить фото в закладках в одноклассниках фотографии женщина на коленях с фото Рецепты соусов итальянских фото попок в трусиках шортиками Схемы для вышивания из картинок рецепты русском Игра кулинария на куртики картинки трахнул доктор поциента фото картинки День рождения начальнику мальдивах на пляжи эротичские фото компьютер игры скачать на Dubstep Читы на игру driver-parallel lines Смотреть фильм новые ужасы онлайн сын трахнул маладойю мамку фото Смотреть игра на выживание 2015 фото леди мои Картинки с днем рождения поросята ногтей Дизайн шеллак фото блюскай наташа королева в обнаженном виде фотосессия фейки tomasetto фото фотосеты форд алексис twistys фото red. roxy Картинки новых кукол монстров хай Играть в интересные игры онлайн паук торрент игра 3 Новый человек фото в вечерних Выпускницы платьях фото примулой секс и еротични фото. фото пизды с большими предметами фото з гелітвагінами фото ваз Тюнінг руками 2109 своїми
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721