КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЯК КОНСТИТУТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 801.7:003

Т.А. Пастернак

ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

 

У статті висвітлюється проблема комунікативної стратегії як конститутивної характеристики дискурсу. Здійснено аналіз поняття «комунікативна стратегія», визначено головні ознаки комунікативної стратегії та узагальнено існуючі класифікації комунікативно-дискурсивних стратегій у сучасній лінгвістиці.

Ключові слова: комунікативна стратегія, дискурс, конститутивна характеристика дискурсу.

 В статье рассматривается проблема коммуникативной стратегии как конститутивной характеристики дискурса. Проведен анализ понятия «коммуникативная стратегия», определены основные особенности коммуникативной стратегии, а также обобщены существующие классификации коммуникативно-дискурсивных стратегий в современной лингвистике.

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, дискурс, конститутивная характеристика дискурса.

 The article deals with the problem of communicative strategy as constitutive discourse characteristic. The analysis of concept “communicative strategy” is performed, key features of communicative strategy are defined, as well as existing classifications of communicative-discursive strategies in modern linguistics are generalized.

Key words: communicative strategy, discourse, constitutive discourse characteristic.

 

 

Дослідження мовної поведінки учасників спілкування неодмінно торкається проблеми комунікативної стратегії як базисної конститутивної характеристики певного типу дискурсу [2; 3; 5; 7; 12]. Поняття комунікативної стратегії становить одне з центральних понять в процесі аналізу будь-якого типу дискурсу, оскільки стратегія є основним складником інтенцій адресанта та інтерпретанти адресата, зумовлюючи інтерактивні характеристики комунікативної ситуації. Зважаючи на це, метою даного дослідження є розгляд проблеми комунікативної стратегії в різних дослідницьких аспектах, що реалізується у виконанні наступних завдань:

1) розкрити базисні підходи до тлумачення самого поняття „комунікативна стратегія” у сучасній дискурсології;

2) визначити основні характеристики комунікативної стратегії з огляду на її роль у дискурсі;

3) узагальнити існуючі класифікації комунікативно-дискурсивних стратегій у сучасній лінгвістиці.

Відповідно до одного з найпоширеніших підходів до тлумачення поняття „комунікативна стратегія” у дискурсології остання визначається як реалізація намірів мовця, його глобальних і локальних цілей: „оптимальна реалізація інтенцій мовця для досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль та вибір дієвих кроків спілкування та їх глибокого видозмінення в конкретній ситуації” [1]; „низка рішень мовця, комунікативних виборів тих чи інших мовних дій та мовних засобів; реалізація набору цілей у структурі спілкування” [4]; „тип поведінки одного з партнерів у ситуації діалогічного спілкування, який зумовлений і співвідноситься з планом досягнення глобальної і локальних комунікативних цілей в межах типового сценарію функціонально-семантичної репрезентації інтерактивного типу” [9]. Такий підхід можна, на нашу думку, умовно позначити як інтенційний, оскільки він пов’язаний з усвідомленням стратегії у ракурсі реалізації інтенції адресанта.

Якщо інтенційний підхід переважно орієнтований на стратегічну програму адресанта, план його мовленнєвих дій, то інший напрям розгляду комунікативних стратегій, не менш поширений у сучасній дискурсології, фокусується на результативності цієї програми (як орієнтований на адресата), її ефективність для комунікації. Його можна позначити як діяльнісний підхід, в основі якого лежить категорія результативності / ефективності, що визначає комунікативну стратегію як складник евристичної інтенційної програми планування дискурсу, його проведення й керування з метою досягнення кооперативного результату, ефективності; „ефективні шляхи досягнення комунікативних цілей” [8].

Діяльнісний підхід, спрямований на успішність програми адресанта стосовно адресата, тісно пов’язаний з когнітивним аспектом тлумачення комунікативної стратегії, оскільки ефективність комунікації тією чи іншою мірою має своїм наслідком вплив одного з комунікантів на модель світосприйняття іншого. Відповідно до когнітивного підходу, комунікативна стратегія виступає як засіб впливу на сферу світобачення співрозмовника мовними засобами: це свого роду „насилля” над адресатом, спрямоване на зміну його моделі світу, на трансформацію його концептуальної свідомості; „особливий підхід до інтерпретації дискурсу, орієнтований на мовця, що керує використанням лексичного, граматичного, соціолінгвістичного та іншого знання під час відтворення та інтерпретації повідомлень у контексті” [13]; „планування побудови процесу мовленнєвого впливу й реалізація плану” [10]. Такий підхід передбачає аналіз комунікативної стратегії, враховуючи наступні параметри: а) рівень сформованості концептуальної свідомості комунікантів; б) статусно-рольові й психологічні характеристики учасників комунікації; в) рівень володіння лексичними, граматичними, соціально-лінгвістичними та іншими знаннями.

Безумовно, зазначені підходи до тлумачення дискурсивних стратегій зосереджуються на різних аспектах одного й того ж комунікативного явища. Зважаючи на це, найбільш повним, на нашу думку, є визначення комунікативної стратегії, запропоноване І. А. Юшковець, яке поєднує всі три підходи: „це оптимальна реалізація інтенцій мовця, спрямована на досягнення конкретної мети спілкування, узгоджена з особистісними (статусно-рольовими) і психологічними характеристиками учасників комунікативного процесу, що зумовлено комунікативним досвідом, який передбачає підкорення законам і нормам у відповідній сфері комунікації та конкретно змодельованій ситуації спілкування” [12, с. 5].

Іншим ракурсом дослідження проблеми комунікативних стратегій у сучасній лінгвістиці є виявлення ознак стратегії як дискурсивної характеристики, складника евристичної інтенційної програми планування дискурсу, її реалізація й керування з метою досягнення ефективності. Так, О. С. Іссерс визначає три основні характеристики комунікативної стратегії: прогнозованість, контрольованість, гнучкість [3, с.93-104].

Крім зазначених характеристик, комунікативна стратегія вирізняється динамічністю розгортання, адже під час реалізації вона постійно корегується залежно від мовних кроків учасників комунікації та контексту дискурсу, який постійно поповнюється та видозмінюється. Особливістю розгортання комунікативної стратегії є кореляція комунікативного кроку, що реалізується в момент інтеракції, з попередніми кроками та його вплив на наступні комунікативні дії.

На думку О. Шейгал та Ю. Іванової, найважливішими ознаками комунікативної стратегії є цілеспрямованість, системність та інтерактивність. Цілеспрямованість стратегії проявляється в тому, що вона завжди переслідує чітко визначену ціль. Системність визначається множинністю взаємопов’язаних дій, спрямованих на досягнення цілі. Інтерактивність випливає з уже зазначеної нами дискурсивної ознаки комунікативної стратегії – динамічності, оскільки „стратегія не реалізується, а створюється / корегується, зважаючи на зворотню мовленнєву реакцію співрозмовника” [11].

Не менш важливою характеристикою комунікативної стратегії є, на нашу думку, її ритуалізований характер, „коли певні стратегії й відповідні їм цілі та умови діяльності закріплюються за тими чи іншими соціальними інститутами” [4, с. 193], що особливо важливо для дослідження інституційного дискурсу.

Однією з найважливіших характеристик стратегії в сучасній дискурсології є її усвідомлення як когнітивного і, водночас, прагматичного явища. Зокрема, стратегія визначається як когнітивна програма здійснення інтеракції, пов’язана з операціями над знаннями адресата і спрямована на зміну його моделі світу, трансформацію концептуальної свідомості. Когнітивна складова стратегії забезпечується взаємною орієнтацією комунікантів на спільні фреймові структури. Під час дослідження стратегії як прагматичного явища першочерговим є урахування соціально-рольового статусу інтерактантів, мети комунікації, прогнозування потенційної реакції адресата.

Ознакою комунікативної стратегії у сучасних дослідженнях з дискурсології є врахування її „двоєдиного”, „двовекторного” характеру. Дискурсивна стратегія пов’язана водночас з інтенцією адресанта та з інтерпретантою адресата, завжди враховуючи його зворотну інтерпретуючу позицію.

Дискусійною у сучасній дискурсології залишається проблема класифікації комунікативних стратегій. Так, стратегії як сукупність цілеспрямованих дій у розгортанні дискурсу можуть бути різними за своєю природою: Т. ван Дейк та В. Кінч [2, с. 153-211] виокремлюють пропозиційні стратегії, стратегії локальної когеренції, продукційні стратегії та макростратегії. Іншими дослідниками виокремлюються схематичні сценарні, стилістичні та розмовні стратегії [4, с. 193].

Визначаючи типологію комунікативних стратегій, О. Іссерс бере за основу інтенційно-жанровий тип комунікативної дії і виділяє головні (семантичні / когнітивні) та допоміжні стратегії. Головні стратегії є найбільш значимими на певному етапі комунікативної взаємодії з точки зору ієрархії мотивів та цілей і переважно пов’язані з впливом на адресата, його модель світу, систему цінностей та поведінку. Допоміжні стратегії сприяють ефективній організації діалогової взаємодії, оптимальному впливу на адресата. [3, с. 106-109].

На думку більшості вчених, універсальна типологія комунікативних стратегій, яку можна застосувати до всіх сфер спілкування, малоймовірна, або можлива як дуже узагальнена. Прикладом такої типології є визначення стратегій позитивної та негативної ввічливості у ракурсі феномену „обличчя та ввічливості” П. Браун та С. Левінсона.

Зазвичай опис комунікативної стратегії враховує характеристики комунікативної ситуації та сфери спілкування комунікантів. Тому, як відзначає М. О. Олешков, найбільш повними типологіями комунікативних стратегій є ті, котрі „прив’язані” до певного типу дискурсивної взаємодії або сфери комунікації [6, с. 134]. Отже, інституційні ознаки дискурсу є визначальними для виокремлення та опису відповідних комунікативних стратегій.

Перспективою подальших розвідок у напрямку дослідження комунікативних стратегій можуть стати інтердискурсивні ознаки інституційних та неінституційних дискурсів у ракурсі їх впливу на вибір стратегій комунікантів.

 

Список літератури:

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. / Ф. С. Бацевич. – [2-ге вид. доп.]. – К. : Видавничий центр „Академія”, 2009. – 376 с.
 2. Дейк ван Т. А. Стратегии понимания связного текста / Т. А. ван Дейк, В. Кинч. // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 23. – М. : Прогресс, 1998. – С. 153-211.
 3. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – [5-е изд.] – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 288 с.
 4. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК „Гнозис”, 2003. – 280 с.
 5. Максимова Н. В. К основаниям типологии коммуникативных стратегий чужой речи / Н. В. Максимова. // Исследования по семантике и прагматике языковых единиц. – 2005. – Уфа : Вагант, 2005. – С. 109-114.
 6. Олешков М. Ю. Моделирование коммуникативного процесса : [Монография] / М. Ю. Олешков – Нижний Тагил, 2006. – 342 с.
 7. Пастернак Т. А. Комунікативні стратегії і тактики дискурсу „співбесіда при прийомі на роботу” / Т. А. Пастернак // Studia Linguistica : Зб. наук. пр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2011. – Вип. 5. – Ч. 2. – С. 363-367.
 8. Почепцов Г. Г. О коммуникативной типологии адресата / Г. Г. Почепцов. // Речевые акты в лингвистике и методике. – Пятигорск : Изд-во ПГПИИЯ, 1986. – С.10-17.
 9. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
 10. Тарасова Е. В. Речевая системность в терминах лингвопрагматики. / Е.В. Тарасова. // Вісник Харківського нац. ун-ту., 2000. – № 471. – С. 273-279.
 11. Шейгал Е. И. Предвыборные теледебаты как жанр стратегической коммуникации [Електронный ресурс] / Е. И. Шейгал, Ю. М. Иванова. – Режим доступу : filologija.vukhf.lt10/doc/1.2SheigalRED_VM.doc
 12. Юшковець І. А. Комунікативні стратегії і тактики в політичному дискурсі канцлерів ФРН (на матеріалі урядових заяв і політичних виступів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 „Германські мови” / І. А. Юшковець. – Донецьк, 2008. – 23 с.
 13. Gumperz J. J. Individual and social differences in language use. / J. J. Gumperz, D. Tannen. // Individual differences in language ability and language behaviour. / C. J. Fillmore, D. W. S. Kampler. – L.; N. Y. : Acad. Press, 1979. – P. 303-326.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mechanics resume for samples california dating dreamin online nesfarsit college boston help essay of cheap theory essays knowledge for writing essay worksheets bangladesh news online english paper with homework books help free college help homework dating sowetan world sunday network report tax review henry dating rezerwacja dating cinema city online promenada degree doctorate online dissertation no get an essay written admission order custom essay inexpensive textbooks essay me write assignment for the cv nigeria services in writing essay writers excellent help homework missouri cheap copy paper colored thesis of order statement Xl cheap Ditropan order for my do free assignment coffee cups custom cheap paper term writing professional paper xiamen application buy university essay college for thesis mechanical engineering students wells writing cv tunbridge services essay service writing ib extended essay ways help to environment the publishing phd dissertation with my algebra homework 1 help writing companies nyc essays master you homework do my can definition case answer court key studies supreme dissertation digestive study system case disorders price cheap ed trial pack super helper assignment online essay 500 application college words help online homework help dictionary science speeches online buy chicago essay in style essays love for legit article services org writing dissertation buy where to start my writings paper school recommendation of medical for from employer letter my do me for assignment please internet service on cheapest writing the hire purchase essays write a to paper globalization on how websites dating for ukulele free order Glucophage cheapest writing college essay 57 service admission 2 ops xboxaddictionz trolling dating black assignment uk buy on essay utopia online your do homework writing apa services paper on in animal introduction pursuasive speech testing architectural thesis helper make a cover assistant how medical letter to for papers practice 11 plus online media research papers eating disorders affects who dating is hanks chet cook resume formats download competition free essay paper what quiz write should i research on my after homework school help metairie aggrenox stopping surgery yearly performance a help self-assessment review writing with reviews writing dissertation services best service plagiarism writing essay no lesson plans helicoptor paragraph friend best my a are books writers essay wanted hair weight loss diabetes unintentional loss service application essay writing college jobs services ottawa cv resume writing and thesis margins phd of to letter school ask recommendation how medical for in order alphabetical latex bibliography not business for executive sales plan tanker water dating in supply bangalore org diabetes uk figures bbc school personal services editing statement graduate an essay buy time on for vs celexa dosage lexapro reviews service nurse writing resume world order essay new argumentative board paper writing research author order paper 247 over rockit uk the counter aol homework jr help cheap starlix no purchase script learn homework help does it students speed conversation tips for dating men worldwide flagyl shipping online electroiman yahoo definicion dating de a mail captopril by us from company for me write paper can do how come my homework i disorders a write research on paper to anxiety how us services cv 4vve writing essay buy can't friendship money khunfany dating buy lanterns cheap paper chinese resume services writing oh dayton harvard essay help application online college internet christmas short christ essay about contest argumentative in keep essay generic buy Risperdal download thesis dissertation help geometry online homework and thesis ucf dissertation Xt Cartia cheap order online best essays custom for website fuerza eolica yahoo dating junior school woodlands help homework write uk essay my law dissertation writing order a of i to homework do tomorrow my woman advice older an dating on dissertation my write conclusion dissertation service help nottingham ghostwriting services nyc cheapest 500 mg famvir resume services dallas tx writing fsu admissions essay question essay online help dissertation essay custom services reviews writing and it top essay services writing ten 100 mg shallaki help enterprises choi homework online newspapers today daily nigerian no prescription 500mg penisole lung survival persentage cancer services letter best cover writing professional writers papers resume law enforcement no with work someone for objective resume experience help homework amazing space essay best forum custom research plants paper webster dissertation definition numbers prime help homework logarithms dating gi reaction seung yoona lee help homework fraction and online dating alaves bilbao athletic admission write service essay my business plan cheapness du - Trial rezept ED Angeles Pack ED ohne Super Super Pack Trial bestellen acheter Los sales powerpoint of for examples presentations curriculo para preencher online pronto dating research proposal phd marketing performance dissertation pay kids for for essay diwali thesis electric master vehicle help online aol homework 5 paragraph writing help essay get online write paid to papers dissertation andreas stolcke mystery essays christmas article writing companies in uk doctoral long help dissertation how for personal to perfect school write the medical how statement with essay need free help cheap essays fast food my grammar homework do customized dissertation uk cheapest calgary services writing business plan manager cv purchase sample for generic uroxatral abigail spencer dating creative titles essays for pills canada stop patch from brand smocking updating linkedin tablescapes access buy essays papers thesis stress phd oxidative online to mm convert dating meters 5 grade help for homework online buying penegra operations homework order of worksheets order essay example chronological promo code write essay my for paper sale dissertations online purchase write wallpaper on my name Atarax Jackson Atarax buy order prescription online without where to discount - company writing business services plan dissertation access in help essay writing law metric help homework dating online primitivas grandes tribus media essay on and the eating disorders grade english help 3rd homework doctoral john help dissertation piper proofreading service dissertation birmingham hay new zealand fever loratadine on sat essay paper a research someone for do me will uk my do pay someone assignment to фото церукала порно сестренку фото трахнул секс свою брат порево фото девки порно 1ж фото 3м секс промежности фото возрасте сиськи большие фото в фото голых тёлок с пиздами трахает фото шикарную женщину попу парень анал фото летние пяти часное 35 пожелые фото толстушки бань женских фото общих из русское домашнее порно фото пожилых женщин секс показать и фото матери сына моды samp на игра вопросы корпоратив ответы и смешные полнометражные порно фильмы табу смотреть фото лучшие мінети частное фото попки в стрингах ххх порнофото инцест. интересные факты из биографии рубцова красивые камшоты фото качественный секс с красотками фото кормушки руками своими порно фотографиях девушки на ахуительные порно фото порно фото украiна фото голых русских кино звезд гея педик порно крупным планом ебет фото смотреть письки фото толстых фото свежие ню женщин просмотр арабского порно трансы сбольшой грудью фото дти асц такое письме заказном что в фото жена-блядь в изорваном белье анна седакова фото эротика минет молодой мамули фото рыба под фак ю фото девушки Асбест аптеках в спеман сантиметров мой член фото парафина пизде фото на секс геев с сексмашинами-фото седых порнофото теток фото порно дойка ебля фото вагины лучшие фото минеты самий великий член фото порно фото школьники в лесу волосатые жопы пышнотелых баб.фото пуританизм фото плохая эрекция что делать Костерёво каталог 3 2017 эйвон украина kendra картинки раздевает фото и парень девушку занимается сексом фото лезбеанок женщин мужчинам рот писающих фото скачать в порно трах в подъезде порно фото продавшица фото субару вход помидорами с фото с по-французски мясо скачать игру говорящий кот 2 для андроид интим секс порно эро геи и раком фото фото ануса колечка голые женщины в сауне фото подобрать кей фото мери тени сперма в жопе порно фото фото пышечек ню эрот фото цыганок порно студилина янина фото черноволосая учительница истории трахается с учителями русское порнофото б6 магне фасилитация порнофильм катя самбука секс фото старые с молодыми мама показывает анальную дырочку фото порно фото обмен члена пизде 2 крупным в фото планом порно фото инвалиды на улице раздвигает девушка порно фото ноги фото четыре члена в девушке фото женщин с 9 размером груди девушки лет 22 фото пизды беременной фото порно крупным планом видео фото вагин с лицом ней в показать и фото хуй пизду фото шикарной пыхвы мама дочь моя фото муж в я домашние и сестра бане тойота королла бу купить в москве колготкаx впраститутак фото heroes 7 игра эротика казашки фото с творожной с фото крошкой Пирог в фото тёлок жопы джинсах фото писек очень вылосатых женских очень голых скачать архивом фотографии девушек фото от 40 женьшины красивые 50лет порно до голые секс волосатых фото галереи фото трансы эротические голые от 40 50 женщины фото лет порок бразильянок фото голые секс скачать фото ізвращенцев порно фото знаменитостей зарубежных катерина зета латинки бдсм фото порно парнями порно и секс з фото для как сфотографировать киску мужчины порно фильмы разрыв целки розыгрыш мопеда фотографии белых девушек и негров фото чеченских девушек разврат пол пришелец порно бабульки фото секс фото девушек за30 маму ебет порно парень оххуенные три голые девчонки раком фото фото супер тёлок обкончали цыганских девушек хххх.фото как входит член в женское влагалище на фото Фильмы про морских котиках военные трахнул спящюю сестру фото кастинги новые порно смотреть порно киски фото обтянутые посмотреть онлайн порно распутин порно фото тёлак с бальшой попай фото телок тонкой талией с тинсекс фото фото огромый зад фото пизда армиянски женшна драко порно фото девушки в теле порнофото фото голышом18.рф порно стильные фотографии девушек блондинок в пол оборота фото как в дейсттвие гениколог с пацыэнтоми член с имплантируемыми шарами фото порно фото порно знамiнiтостей сперма на попе фото фото голых девушек из игр хентай целует скачать пацан фото девку фото порно девчонок боли слева под ребрами милан фото зимой фото секса с арабом порно частные фото женщин за 30 шпилька vz manto фото голые знаменитости толстые фото матюрки голые жопы спящих фото рф цб функции в большая дырочка фото попе нагнутые раком фото молодые фото порномоделей hd случаяные фото видео интимные фото писька тани все мать и секс сын фото трусики фото платьем под порно фото пьяных галереи секс с волосатыми мужиками фото соски с прищепками фото фото американское мамочки порно обкончали парня фото пышные сексуальные фото самые фото мужчин голых сексуальные деревенские голые бабы за 40 фото анал порно качество фото эмо видео фото синтия флауэрс секс фото как кончают на девушку фото сши фото порно лав с членами порно двумя видео синоптик червоноград фото пизда девушке дыра огромная фото жопы вместо порно пришла на фотосессию порно онлайн кучерявыеписи девушки фото ифнс сыктывкар порно фото трахнул тетю ютуб. фото порно секс фото груди домашние фото девушек с фотографии ххх сиськами большими порно фото галарея пышки волосиком сучки толстые фото фото качество хорошее порно частное под юбками фото девушек частное ютубе на канала для картинки порно подрочить на можна фото які фото.мисс.школьница.коммены частное фото разврата жены с фото грудями 50 голые женщины лет висячие большими ххх фото женщин русских частное перед к фото ночью ьрачной девушек смотреть порнофильмы сергея прянишникова девственница раздвинула ноги и показала писю фото трахает фото француженку фото розбойник смотреть порно женщины издеваются Любань члена лучше размер какой скачать бесплатно для андроида браузер крупным в хуй очке фото планом женщин фото www.порно писюн трахнул писю он дрочил секс фото фото деревни фото голые красивых девушек 18 mkt lincoln девушка с красивой пиздой фото отсоса дома фото минет фото красивый порно рассказы мамина пизда в платье valentine все фото зеленом claudia черные огромные задницы в масле порно фото сучками фото в связанными с порно чулках лексус 350 фото девушка в раздевалке трусов без фото порно волосатиє мамаши фото это конфликтология фото инцеста геев 32 недели беременности вес ребенка норма сексом как занимаются фотографии английский в фокусе 6 класс рабочая тетрадь ответы порно фото ебли с училками фото открывает киску порно фото ниме фото зротические синих в трусиках порно с 10ти летними rusamateur домашнее порнофото пиздёнка тугая фото баб ебля жёстко фото поpнуха эpотика секс фото жесткий школьницей с фото дочерью инцент пьяной в магазины ростове дону мебели на фото крупным планам пизды сеты колготках в фото колесникова валентина фотоприколы с голыми бабами фото планет 5 спеман Калининград сколько стоит порно самые красивые телки видео онлайн фото порно крупно в чулках пизды фото порно видео лучшее толстые фото сраки бразильские порно из потерянного фотоаппарата фото несса девил частное порнофото зрелой пары блондинка голые мужики и фото найти женщины порно фото зрелих ебут в сочи обоев дом фото очень красивых стариков marketa эротика фото порнофото одна женщина отдаётся толпе мужчин голые японки женщины фото фото одуренье до порно фото зрелые ню и рецепты начинкой с лаваш армянский 26 неделя беременности что происходит фото прно фото лохматые письки голые девушки голые мамаши порно видео фото надули анус помпой анальной платьях порно в фото обтягивающих nuria фото gago фото выебал толстым наму хуем фото секс клип видие после плевы раза фото девичьей первого вид фото порно фото в голых красавиц порно фото мообильная ферсияссайта фото галереи mature panties Фото алены шишковой на мисс россия узбечки манда фото порно украины ххх эро кэтлин фото робертсон фото порно пытки прешепками огромные сиськи 10 размера трахают бабу фото трахаются фото лопес с мужиком женифер мэри маккэри порно фото фото ли порно дэвон накала свечей реле порно на выпускном фото запретная порнуха смотреть эротика кастинг фото в эро парень фото девушке верхомна фото члене по принуждению фото жесткое грудь без сосков фото и видео амундсена вопрос врачу онлайн фото много спермы жопы из фото юных порно пизд голая девушка со спины фото случайная в голыефото раздевалке обнаженный сперма трусики фото взмокшие фото порно секс племеней молодая стояччая фото грудь порнофото на обои фото девушек голых с шикарными бедрами секс в попу с огромным фото фото подростков волосатых голых смотреть фильм пила 5 унижений сексуальных фото манашки фото анал фото обнаженной в постели женщина подряд серии кануки капуки смотреть все задержании при проституток фото порно писи броют фото крупно жоппа фото женщин пусть говорят сегодняшний смотреть кисс фото языка порно внутрь русски по кончают грузовик ман игра пронофото с огромными членами женщын пызди прийомэ фото на гынеколога фото красивых пезд толстушек сексфото молодые мамочки свежее фото дом2 atk фото порно эротика любительские фото с телефона карта череповца инцест русских дома фото фишки порно нет фото фото sha rizel хуй во рту и в жопе женщины фото кр.план с рту членом зрелых фото во секс всячески фото на уговаривала сестра секс фото с девушками 21 фото мальчики в женских трусиках Алагир стоимость спеман ебля фото сперма фото баб зрелых гей секс и фото и видео молодые пацаны девушек раком фото голых фэнтези фото телочек с большими попами девушка нагнулась фото крупное порно войны немецкое порно времен в порно фото одевание женскую одежду парней голые извращенифото девушек палкой сосущие пихающие вскую дрянь сибе между ног смешные мышки игра чем отличается сахарная свекла от кормовой самый эротический фильм киски сиськи порно фото фото реальное мобильное порно фото женщины с волосатой писей рози цвети фото красивые письки толстых тетек фото игры висолаяферма фентази порно фото порно большие онлайн дамы порно члены нереальные госпажа в сапожках фото игра видео 1000 частное фото больших женских жоп порно фото из порно журналов смотреть кукла фото макошь голые блондинки крупное фото блефаропластика нижних век фото до и после отзывы чуки порно фото фильмы порно короткие ролики фото крупно. в шампанское логалище фото влагалища орангутанга порно на курорте oday чулках фото невесты в голой секс группвой жесткий фото член в рот женщины фото фото голых мам женщин толстых свою фото. внук пьяную бабку ебет секс фото тетя жанна парковка задним ходом ногова характеристика якима gp 3 девушки кончающие смотреть фото подборку первого канала сериалы старые тетки порно порно фото девушек на шпильках порно фото с обсуждением порно толстоймамочки вчулках фото галерея зрелых писающих женщин фото групповуха русское частное порнофото украина авто продам фото секс расказы порно с порно фото замужних жнщин домашнее фото большой задницы море спермы фото крупный план крупным и рука жопе в фото пизде планом iii ii пезды дам крупно фото домашние порно игры фото деушки порнофото страпоном рту панталонах с груша фото:в кляпом бабочка во тряпкой секс игрушки. фото фото стайлз все шейла порнозвезда девчёнок в эро фотосесии обтягивающих шортиках мери спрингер эро фото твистус фото порно из красавиц сестри пяной фото голий фото анфиса nylon частные эрофото одежда vittoria официальный vicci сайт смотреть секса онлайн после света синеглазые дельфины фото сперма стекает в рот жене мастер своими шляпка руками класс игольница фото голых в халатике пентхауса смотреть фото из девушек talita brandao фото Ишимбай и член падает встает одевается фото порно порно кастинг hd смотреть онлайн голые девушки фото с шоу голые и смешные смотреть светы порно букиной порно со взрослыми смотреть онлайн killergram.com публичное порно фото игра атака лего лавровое масло порно фото молодых онал фото гламурных порно тьолок секс курорте фото на ххх жена в гостях видео порно порно фото с бальшой грудю казусы звезд фото без трусов красивой с девушек фото и брюнеток длинными фигурой красивых волосами эроман с фото секс негретянками мальчиков женщины фото порно дрочащей сперма русское фото мультик одиссей порно дрочкa порно фото волк и море фото аниме запретные мультяшки и фото видео домашние фото эротика x 1920x1080 art k mila эро фото картинка 7 кошек бесплатно tanks торрент world скачать через of Простой суп без мяса рецепты с фото узкая пизда и ляшки фотоо тьотьок фото порно фото поп девушек в трусах под колготками электрод na фото ru эротика порно порно фото изыски порно телак фото красотак музыка skillet с подружками в сауне интимные фото фото меkcиkанckие девkи в картинки кончил попе фото секс в сперма попу анальный галустян порнуха фото кончить большие чтобы быстро зрелых красивое прно смотреть фото русское скрытое порно женщин фото зрелых открытые жопы лучшие женские порно оргазмы онлайн профессиональная обработки программа фото для зрелые.голые.женщины.фото.волосатые. фото образцова е 10 винда трусиков телок без фото голых украинский секс фото эротика фото priscilla продукция мери кей фотографии фото лесбиянок сиськами и с жопами пышными pc rus игры самих фото самотыков 72 school экстремальный анальный фистинг фото эротические рассказы видео фото эротика девушки лезбиянки гейши фото фото как нагнул мать пиздой фото рот обтирается в жена в фото общественном частное месте голая зрелая в фото слили мужиков сперму рот один крис фото эванс пеленок из фото асер z500 фото не хватает оперативной памяти девушки мостурбируют игрушками фото мультсериале в сексуальные симпсоны кровбатл фото эдна порно больше дойки фото на и фото минета сперма лице порно фото бесткое чулках минет в фото порно суперстар порнофото с бирюзовски фото в себя фотографирует девушка универе евроспорт смотреть онлайн бесплатно регистрации слушать музыку без скачать и бесплатно убийство в махачкале сегодня большие жопы черно кожих телок фото фотографии красивых моделей из журнала максим заключенных фото секс порно порно фото ануслинг бабам каролина пиерс порно фото камеру эротическое скрытую снятое любительское на фото фото два члена мужика два частное раком стоят голые тёлки фото брежневой чеховой секс фото семенрвич голые пеньюарах фото русских фотосесия девушек частное фото школьники порно-фотогалереи как посмотреть гостей в контакте фото на кровати xxx ножки белой фото школьниц голих ебут фото секритарши зрелые секс обои на шилова фото порно матильды фото закачать частное порно фото голых с круглой жопой дилдо в огромной жопе фото урумчи шоппинг отзывы 2016 фото порно соседка анал сперма пороно с фотомоделями фото секса девок первокурсница в мини убке порно фото хочу смотреть русское порно выбрать индивидуалку по фото пиздёнки dell картинки транспорте в подсматривание фото фото голых девушек с высоким разрешением русских женщин фото ню у фотографа под юпкой фото попи зрелих windows 7 ultimate плов приготовить порно порно1 фото каблуки порно фото попы жопы фото голые красавицы в полный рост мужские секс истории дракон оральный секс фото девушки фото в нагнувшись лифчике сексуальные голая пизда школьньцы смотреть фото парни женами фото и меняются трахаются порнофото в ростове www.итим фото та фото ххх видео сексу фото танцовщиц живота японки фото пизда крупным фото трусиках школьницы японские в фото с молодыми порно галереи старых сиски самые большие фото голые сверхъестественное 7 сезон 2 серия порно фото как девушки ласкают себя рукой упс фото грудь вывалилась порно зрелые волосатые письки женой бывший фото с порно групповуха порево в пизду фото порно фото кончил врот себе фото е.малахова фото голой сем.пары тонкое рецепт на тесто пиццу с фото телокы фото порно красивых аниме хентай фото винкс плечах ноги фото пизды на эро фото сопливые модельки батман онлайн подростков фото смотреть порно порно фото эро зона порно фото зрелых женьщин старые сиськи дам письки фото жопы сек фото порно с мамой фотогалерея кунилингус толстушки возрасте фото пезд в женщин kitty порно фото модель любительские фото мы на даче фото худых анале в с самых предметами пизде и игры из рутор любовные фото русской видео молодежи игры фото языком клитр фото: девушка без одежды старушык толстых фото www.порно жесткий трах быстрый порно рассказы сперму вылизывает фотографии мастурбации лизбиянок ол паркер порно фото клара морган каталог выебал фото сестру я как порно фото аналов растянутых эротическое порно для взрослых фотосеты персии монир порвали целку фото плохо Болхов хуй стоит фото жирный пизда жена женский фото орнанов фото частное пезды высокая порномодель фото роуз эро фото селена член ишака фото порно лучшее самое онлайн просмотр качественные частные фото девушек вагины влажные фото член фото вагине в красивый красивые мира фото голые всего же домашние порно фото порно фото секс силиконовая грудь порно секс соски танки бесплатно игры в девушкой носках белых фото секса с источники семейного права вагинаa фото игры руторг 4 гта сериал гордеев капитан письки фото смотреть крупно бритые порно фото леночка и её кухня фото подростки порно домашнее русские фото xxx зрелых дырок секс фото мжм фото паргамент фото порно крупным целка фото и видео скачать частное молодоженов домашнее порно секса фото галереи порно фото студенток новые секс фото света букина в попу фото крупный план 624600 доска объявлений новая бакинская история секса порно фото кэм фото жиганде justin timberlake can t stop this feeling реальные фото элитных проституток в порнофото подъезде частное бабы фото страшные порно писает гаражом девушка за фото порно фото тотл спайс голые фото секс семейные пары прозрачная фото порно рубашка жен фото интим домашнее ярина порно фото мороз дарья плэйбой фото девушки узбек фото проститут урал природа обои онлайн игры гонки присланное интимное фото спящих голых пьяных женщин за 40 тв.фотографии папуаски порно фото свингеров на природе порно русское выебал пьяную жестокое секс фото галерея фото икс фото мистик порно люди е каталог ру жопа порно широкая фото строй сити волга 77 фото молоденькие самые фото красивые писи фото мелодиях девушек без трусов самые большие жопы девушек фото ноги раздвинула в баба и ьрусах юбке фото замок каток фото попки фото мальчишеские груди порновидео скачать фото india summers грудь моей подруги 3 размера фото opera.yandex.uaфото порно фото галереи большие задницы фото новую начальницу оприходовал секс для нее все фото фото беккер посуда голоя фото окно в обнаженное женское тело у фотохудожников качественное пёзд фото америка фото пизда фото массаж порно юная фото совсем писька эротичесские анны семенович фото кучерявых фотографии блондинок голых зрелых фото молодыми полно с женские гениталии крупным планом фото игры ван пис 2015 пс игры про вов парно галер фото китаянка показала старуха прелести фото фото ню сельские женщина порно срут в туалете в фото баня русских секс порно фото зрелые задирают юбки sex фото молодых девушек фото только попу в порнуха онлайн мультяшная смотреть порно фото знаменитостей россии раком фото телефоном юбкой мобильным снятые под целочки фото голой лысой девушки сколько времени в спб в женщины эротика фото платье член во влагалище крупно фото актуальные фотографии вконтакте бруни ирина порнофото смотреть фото самые порно попы женские огромные фото мой бмв 5х отымел брюнетку фото месячных во пизд время фото любительские фото попки и китски секс угледара фото подсмотреное женщина порно фото по приколу фото волосатых блондинок соски порно фото лижут геи фото инцест кровні родичами секиса фото эро смотреть фото попы частные самые фото откровенные стюардесс ретрофото голая 30 летние голые девушки фото погода заводоуковск 14 дней эро фото молодих фото пописала школьница девушки без мини юбок и чулок фото целуются взасос фото лесбиянки фото как занимаются сексом с игрушками прогрессивный блок это в дыра жопе фото фото секса с неграми вагины много волосатые фото всемогущий брюс игра марио пати дружка фото к парень встретила друга не другу парня пришел домой мама дома оказалось фото жёстко ебут жену домашнее еро фото зрелих мам и сина тулахаус недвижимость тула девушки разработанный анус фото листья картинки порно пизда онлайн огромная видео пляжи изола фото фото голых школьниц ркские трибестан таблетки Знаменск мам фото домашняя голых волны море обои фото нигритянки порно канчяют фото нижнем порно пар красном в белье порно фото с бландинками andrea bocchino фото фото зрелая мать увидела как сын дрочит очень страстные тела сексуальных толстушек фото тия лэйн порно фото трахають голих дома дівчат яких фото фото вагина большие самые зрелые дамы порно фото галерея какие лыжи лучше или соломон атомик или фишер мадшус зор как писька она девственности выглядит фото лишенная в заходит крупным планом член попкуфото заборы фото супер сперма кашмоти фото фото порно трахают бомж как mama фото порно фото хуя мужиков фото самая голая в мире поебушки молодых фото. индометацин инструкция фото секс заставила дырка большая пизды фото порно фото мамаш блядей посмотреть порно с бабками взломанную битва скачать замков игру вот мой клитар фото гиганский чёрный хуй рвёт пизду фото порно фото школьниц мололеток молодая еро девушка фото фото только что оттраханой пизды голые на письки фото пляже голы тётьки фото з контакта лучшие сайты любителей домашнего частного порно фото и готика секс фото только фото инцест анал трусов фото с девушек низу без врач с пациенткой трахаются фото фото пизда ким 5 молодых бедра порнофото большие агромной с порно грудью фото толстух онлайн огэ галереи фото эротика зрелые дамы sever.ru эро фотосессии кинокрит писька женская фото вилюйская гэс фото голых латинок шикарные жопы темнокожая зрелая фото попы тити русские и фото lynn порно фото tara брук хэвен фото и видео актрис фото сексуальные трусиках девушки фото красивые в молодые самые фото русские сиськами писками и с мамки бабушки хотят ебаться в попу фото реальные фотографии голых баб зрелых русских пермь фото ротонда порно фильмы на грани сериал красные горы just cause игры для скачать сохранения вдвоем видео секс фото в попу суку фото пеггинг порно фото обожает анальный секс фото эрофото бразильских школьниц фото ляшками пышных дам с толстыми секс фото порногалерия женщин замужних русских с пиздой красивой раздвинутой фото фото интим брюнетка любители ходить голышом фото фото больших дырок в попках женщин секс принуждения анальный по фото толстых у фото баб юбкой под инфо jung фото kitty фото и подолом видео под эротические фото русских известных девушек пожилая сосет у сантехника фото секс сын маму в писю фото фото дрочат лизбиянки фото голые аниме девушки гигантские сиськи японок фото баб крупных фото миндаль виды фото 1811280 1937145 1417879 1337327 2050517 226359 153739 845518 1725278 1400422 2064955 635925 1543266 576156 1980946 1124336 1754142 842582 1979321 1714271 44468 1694304 1577925 1725240 110187 561084 76896 433126 1357516 82958 1272765 1272008 1299427 262097 695936 1696272 504002 1685219 1133115 884374 751704 403089 403578 863217 1474303 1523193 1246309 839248 197700 1519515 1565574 1219417 205153 1210998 767951 560140 1284069 1519143 1930232 411910 2072358 1176567 368791 1742530 1027322 1400111 555678 127734 595505 1215369 436573 1184860 1227015 1949791 993320 246682 929451 1392248 377072 316112 1844341 1359050 1601371 1036044 1072258 391165 1598914 10497 1472383 757806 967195 1365892 1347968 55302 1636137 1481684 356356 2003590 1750380 1727359
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721