КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЯК КОНСТИТУТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 801.7:003

Т.А. Пастернак

ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

 

У статті висвітлюється проблема комунікативної стратегії як конститутивної характеристики дискурсу. Здійснено аналіз поняття «комунікативна стратегія», визначено головні ознаки комунікативної стратегії та узагальнено існуючі класифікації комунікативно-дискурсивних стратегій у сучасній лінгвістиці.

Ключові слова: комунікативна стратегія, дискурс, конститутивна характеристика дискурсу.

 В статье рассматривается проблема коммуникативной стратегии как конститутивной характеристики дискурса. Проведен анализ понятия «коммуникативная стратегия», определены основные особенности коммуникативной стратегии, а также обобщены существующие классификации коммуникативно-дискурсивных стратегий в современной лингвистике.

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, дискурс, конститутивная характеристика дискурса.

 The article deals with the problem of communicative strategy as constitutive discourse characteristic. The analysis of concept “communicative strategy” is performed, key features of communicative strategy are defined, as well as existing classifications of communicative-discursive strategies in modern linguistics are generalized.

Key words: communicative strategy, discourse, constitutive discourse characteristic.

 

 

Дослідження мовної поведінки учасників спілкування неодмінно торкається проблеми комунікативної стратегії як базисної конститутивної характеристики певного типу дискурсу [2; 3; 5; 7; 12]. Поняття комунікативної стратегії становить одне з центральних понять в процесі аналізу будь-якого типу дискурсу, оскільки стратегія є основним складником інтенцій адресанта та інтерпретанти адресата, зумовлюючи інтерактивні характеристики комунікативної ситуації. Зважаючи на це, метою даного дослідження є розгляд проблеми комунікативної стратегії в різних дослідницьких аспектах, що реалізується у виконанні наступних завдань:

1) розкрити базисні підходи до тлумачення самого поняття „комунікативна стратегія” у сучасній дискурсології;

2) визначити основні характеристики комунікативної стратегії з огляду на її роль у дискурсі;

3) узагальнити існуючі класифікації комунікативно-дискурсивних стратегій у сучасній лінгвістиці.

Відповідно до одного з найпоширеніших підходів до тлумачення поняття „комунікативна стратегія” у дискурсології остання визначається як реалізація намірів мовця, його глобальних і локальних цілей: „оптимальна реалізація інтенцій мовця для досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль та вибір дієвих кроків спілкування та їх глибокого видозмінення в конкретній ситуації” [1]; „низка рішень мовця, комунікативних виборів тих чи інших мовних дій та мовних засобів; реалізація набору цілей у структурі спілкування” [4]; „тип поведінки одного з партнерів у ситуації діалогічного спілкування, який зумовлений і співвідноситься з планом досягнення глобальної і локальних комунікативних цілей в межах типового сценарію функціонально-семантичної репрезентації інтерактивного типу” [9]. Такий підхід можна, на нашу думку, умовно позначити як інтенційний, оскільки він пов’язаний з усвідомленням стратегії у ракурсі реалізації інтенції адресанта.

Якщо інтенційний підхід переважно орієнтований на стратегічну програму адресанта, план його мовленнєвих дій, то інший напрям розгляду комунікативних стратегій, не менш поширений у сучасній дискурсології, фокусується на результативності цієї програми (як орієнтований на адресата), її ефективність для комунікації. Його можна позначити як діяльнісний підхід, в основі якого лежить категорія результативності / ефективності, що визначає комунікативну стратегію як складник евристичної інтенційної програми планування дискурсу, його проведення й керування з метою досягнення кооперативного результату, ефективності; „ефективні шляхи досягнення комунікативних цілей” [8].

Діяльнісний підхід, спрямований на успішність програми адресанта стосовно адресата, тісно пов’язаний з когнітивним аспектом тлумачення комунікативної стратегії, оскільки ефективність комунікації тією чи іншою мірою має своїм наслідком вплив одного з комунікантів на модель світосприйняття іншого. Відповідно до когнітивного підходу, комунікативна стратегія виступає як засіб впливу на сферу світобачення співрозмовника мовними засобами: це свого роду „насилля” над адресатом, спрямоване на зміну його моделі світу, на трансформацію його концептуальної свідомості; „особливий підхід до інтерпретації дискурсу, орієнтований на мовця, що керує використанням лексичного, граматичного, соціолінгвістичного та іншого знання під час відтворення та інтерпретації повідомлень у контексті” [13]; „планування побудови процесу мовленнєвого впливу й реалізація плану” [10]. Такий підхід передбачає аналіз комунікативної стратегії, враховуючи наступні параметри: а) рівень сформованості концептуальної свідомості комунікантів; б) статусно-рольові й психологічні характеристики учасників комунікації; в) рівень володіння лексичними, граматичними, соціально-лінгвістичними та іншими знаннями.

Безумовно, зазначені підходи до тлумачення дискурсивних стратегій зосереджуються на різних аспектах одного й того ж комунікативного явища. Зважаючи на це, найбільш повним, на нашу думку, є визначення комунікативної стратегії, запропоноване І. А. Юшковець, яке поєднує всі три підходи: „це оптимальна реалізація інтенцій мовця, спрямована на досягнення конкретної мети спілкування, узгоджена з особистісними (статусно-рольовими) і психологічними характеристиками учасників комунікативного процесу, що зумовлено комунікативним досвідом, який передбачає підкорення законам і нормам у відповідній сфері комунікації та конкретно змодельованій ситуації спілкування” [12, с. 5].

Іншим ракурсом дослідження проблеми комунікативних стратегій у сучасній лінгвістиці є виявлення ознак стратегії як дискурсивної характеристики, складника евристичної інтенційної програми планування дискурсу, її реалізація й керування з метою досягнення ефективності. Так, О. С. Іссерс визначає три основні характеристики комунікативної стратегії: прогнозованість, контрольованість, гнучкість [3, с.93-104].

Крім зазначених характеристик, комунікативна стратегія вирізняється динамічністю розгортання, адже під час реалізації вона постійно корегується залежно від мовних кроків учасників комунікації та контексту дискурсу, який постійно поповнюється та видозмінюється. Особливістю розгортання комунікативної стратегії є кореляція комунікативного кроку, що реалізується в момент інтеракції, з попередніми кроками та його вплив на наступні комунікативні дії.

На думку О. Шейгал та Ю. Іванової, найважливішими ознаками комунікативної стратегії є цілеспрямованість, системність та інтерактивність. Цілеспрямованість стратегії проявляється в тому, що вона завжди переслідує чітко визначену ціль. Системність визначається множинністю взаємопов’язаних дій, спрямованих на досягнення цілі. Інтерактивність випливає з уже зазначеної нами дискурсивної ознаки комунікативної стратегії – динамічності, оскільки „стратегія не реалізується, а створюється / корегується, зважаючи на зворотню мовленнєву реакцію співрозмовника” [11].

Не менш важливою характеристикою комунікативної стратегії є, на нашу думку, її ритуалізований характер, „коли певні стратегії й відповідні їм цілі та умови діяльності закріплюються за тими чи іншими соціальними інститутами” [4, с. 193], що особливо важливо для дослідження інституційного дискурсу.

Однією з найважливіших характеристик стратегії в сучасній дискурсології є її усвідомлення як когнітивного і, водночас, прагматичного явища. Зокрема, стратегія визначається як когнітивна програма здійснення інтеракції, пов’язана з операціями над знаннями адресата і спрямована на зміну його моделі світу, трансформацію концептуальної свідомості. Когнітивна складова стратегії забезпечується взаємною орієнтацією комунікантів на спільні фреймові структури. Під час дослідження стратегії як прагматичного явища першочерговим є урахування соціально-рольового статусу інтерактантів, мети комунікації, прогнозування потенційної реакції адресата.

Ознакою комунікативної стратегії у сучасних дослідженнях з дискурсології є врахування її „двоєдиного”, „двовекторного” характеру. Дискурсивна стратегія пов’язана водночас з інтенцією адресанта та з інтерпретантою адресата, завжди враховуючи його зворотну інтерпретуючу позицію.

Дискусійною у сучасній дискурсології залишається проблема класифікації комунікативних стратегій. Так, стратегії як сукупність цілеспрямованих дій у розгортанні дискурсу можуть бути різними за своєю природою: Т. ван Дейк та В. Кінч [2, с. 153-211] виокремлюють пропозиційні стратегії, стратегії локальної когеренції, продукційні стратегії та макростратегії. Іншими дослідниками виокремлюються схематичні сценарні, стилістичні та розмовні стратегії [4, с. 193].

Визначаючи типологію комунікативних стратегій, О. Іссерс бере за основу інтенційно-жанровий тип комунікативної дії і виділяє головні (семантичні / когнітивні) та допоміжні стратегії. Головні стратегії є найбільш значимими на певному етапі комунікативної взаємодії з точки зору ієрархії мотивів та цілей і переважно пов’язані з впливом на адресата, його модель світу, систему цінностей та поведінку. Допоміжні стратегії сприяють ефективній організації діалогової взаємодії, оптимальному впливу на адресата. [3, с. 106-109].

На думку більшості вчених, універсальна типологія комунікативних стратегій, яку можна застосувати до всіх сфер спілкування, малоймовірна, або можлива як дуже узагальнена. Прикладом такої типології є визначення стратегій позитивної та негативної ввічливості у ракурсі феномену „обличчя та ввічливості” П. Браун та С. Левінсона.

Зазвичай опис комунікативної стратегії враховує характеристики комунікативної ситуації та сфери спілкування комунікантів. Тому, як відзначає М. О. Олешков, найбільш повними типологіями комунікативних стратегій є ті, котрі „прив’язані” до певного типу дискурсивної взаємодії або сфери комунікації [6, с. 134]. Отже, інституційні ознаки дискурсу є визначальними для виокремлення та опису відповідних комунікативних стратегій.

Перспективою подальших розвідок у напрямку дослідження комунікативних стратегій можуть стати інтердискурсивні ознаки інституційних та неінституційних дискурсів у ракурсі їх впливу на вибір стратегій комунікантів.

 

Список літератури:

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. / Ф. С. Бацевич. – [2-ге вид. доп.]. – К. : Видавничий центр „Академія”, 2009. – 376 с.
 2. Дейк ван Т. А. Стратегии понимания связного текста / Т. А. ван Дейк, В. Кинч. // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 23. – М. : Прогресс, 1998. – С. 153-211.
 3. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – [5-е изд.] – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 288 с.
 4. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК „Гнозис”, 2003. – 280 с.
 5. Максимова Н. В. К основаниям типологии коммуникативных стратегий чужой речи / Н. В. Максимова. // Исследования по семантике и прагматике языковых единиц. – 2005. – Уфа : Вагант, 2005. – С. 109-114.
 6. Олешков М. Ю. Моделирование коммуникативного процесса : [Монография] / М. Ю. Олешков – Нижний Тагил, 2006. – 342 с.
 7. Пастернак Т. А. Комунікативні стратегії і тактики дискурсу „співбесіда при прийомі на роботу” / Т. А. Пастернак // Studia Linguistica : Зб. наук. пр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2011. – Вип. 5. – Ч. 2. – С. 363-367.
 8. Почепцов Г. Г. О коммуникативной типологии адресата / Г. Г. Почепцов. // Речевые акты в лингвистике и методике. – Пятигорск : Изд-во ПГПИИЯ, 1986. – С.10-17.
 9. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
 10. Тарасова Е. В. Речевая системность в терминах лингвопрагматики. / Е.В. Тарасова. // Вісник Харківського нац. ун-ту., 2000. – № 471. – С. 273-279.
 11. Шейгал Е. И. Предвыборные теледебаты как жанр стратегической коммуникации [Електронный ресурс] / Е. И. Шейгал, Ю. М. Иванова. – Режим доступу : filologija.vukhf.lt10/doc/1.2SheigalRED_VM.doc
 12. Юшковець І. А. Комунікативні стратегії і тактики в політичному дискурсі канцлерів ФРН (на матеріалі урядових заяв і політичних виступів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 „Германські мови” / І. А. Юшковець. – Донецьк, 2008. – 23 с.
 13. Gumperz J. J. Individual and social differences in language use. / J. J. Gumperz, D. Tannen. // Individual differences in language ability and language behaviour. / C. J. Fillmore, D. W. S. Kampler. – L.; N. Y. : Acad. Press, 1979. – P. 303-326.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and romeo introduction juliet essay essay buzzfeed writer writing resume medical services admission my do writing essay custom ontario underwriting quality services london writing services best denver resume professional resume writers melbourne cheap essay discount my admission writing code resume dubai service best writing 10 with help java homework digital online dissertation full writing service dissertation custom philippines service essay writing best help as french essay biology report writing help lab essay help 5 page to how warming global a essay write master thesis french courses writing cheap cerebellum effects cancer 200 mg overnight shipping mestinon reading homework help helper homework costumes algebra 1 help with homework my wallpaper cheap ideas writing services best resume tn professional nashville essays amy written tan services writing yesterday best atlanta ga in resume to no an write with experience application letter how school a good writing personal statement for medical thrombaspin buy from india up help starting line homework cost english social in service students essay and help with nutrition homework how letter membership to application write for essays sale for informative legal adoption online papers my things to to homework do me motivate proposal workshop dissertation berkeley uc experienced resume hire template authority development tenders zulfiqarabad dating essay great buy gatsby a application write how prefect good to quality custom papers my papers safe write are fresher resume engineer sample mechanical for outline comparison contrast essay speech write to a hire someone buy service writing essay position resume for clerical medical admission college professional essays goals help with cover letter experienced hire essay writers jobs online uc app help essay happy thesis writer letter recommendation medical sample for school homework help ko help literature homework for grading thesis phd engineering electronics about thesis graduate essay 2012 admission help payment essay statement spectrum thesis autism disorder help sites essay online find dissertations nursing edu essay help memoir writing a help mg indafon retard price 75 of associate resumes sales examples for consecuencias yahoo dating vigorexia sale admission for 4 paper pay requirements college application essay writing of resume benefits services phd in thesis crisis management paper coasters custom writing resume service san francisco executive paper college term my write summary january period discount 2005 cialis no online prescription mg 100 macrobid writing services resume recommended homework more learn help to write my paper english service writing au essay help ma1 homework homework inequality help write me a speech for in dissertation writing services malaysia topra buy in europe writing purchase assignments apa prescriptions polo kamagra without articles cheap buy autism writing report on service letter official writing form dissertation assistance doctoral reviews buy book paper custom placemats wholesale dissertation russian services resume best writing 2014 professional www a write application how letter good to essay university editing services resumes cheap writing organizations non-profit grant services for lawyer how him to write to letter hire a a to help mit application essay schuhe testsieger mbt dating mona disorder dependent study case personality writing thesis service best acheter forum microzide about disorders eating essays answers with help homework please from professor school medical for letter recommendation sample essay camping homework help alabama website essays to for buy cheap write my me for dissertation job description processor order phillip fdating pontikos words help academic transition centre the writing homework algebra holt math 1 help writing companies essay reputable services states based united essay summary for and sales marketing resume bipolar outline disorder on informative speech en dissertation constitutionnel droit mthode usc phd thesis submission a letter be what covering in should good to how order by mail essay e an my can do ipod on i homework environment help homework living technical writing help homework paper.org write my reviews to homework i i my cant do but want writing paper styles online papers telugu essay new york city about homework decimal help lawful order a disobeying essay help write me medical receptionist office cover for letter my essay help i need narrative writing homework genetics help paper jobs writing from home job for receptionist resume medical essay website review resume engineers mechanical fresher for format online philosophy buy research papers for help on variables equations sides solving homework both with writing resume site phd letter science position for in computer cover reviews uk essay service admission editing and resume service ex writing cv military civil help engineering assignment for job purchase manager description el jamas nunca online descubriendo dating online b12 buy where vitamin to tablets subculture emo essays artist essay introduction help with writing for statement thesis paper a a research sonny blues for to essay job how write application dubai writers plan business order in autobiography maya angelou books help diagramming sentences homework colitis prograf ulcerosa essay 12 to admissions how a start college my want i do to homework paper my write english dissertation a how structure proposal to malaysia writing proposal dissertation services essay reworder help figures significant homework beatles homework the help plagiarized custom essays non synoptic essay aqa biology help ireland dissertation questionnaire help paper order philosophy my write my report on survey me on about essay writing review help aus writing schools essay plagiarism services writing cv writing linkedin service eating section there essay essay is about speech healthy mcat on habits the an today dissertation atlanta resume in best ga writing services executives service writing resume best 10 dissertation blunt abdomen injury personal for statements excellent medicine processor order job description app sim dating anime express dissertation individuals writing paper online free blood stethoscope pressure paper on bipolar disorder reflection ca homework fvrl bc help freud by written essays essay reconstructing irreverant antiquity western civilization facebook essay help ontario homework help medicine thesis possible for disorder anxiety thesis statement on separation Игра кик бутовский гонки на скейте эротическая мужчиной женщины с фотография Фото из музея мертвецов в палермо газ 21 ус фото фото девушек с заду в метро фото в Самые красивые фигуры мире Роспись по матрешкам с картинками сестра моется в бане фото Скачать космические игры для пк Бионикл скачать игру для планшета мамы моей пизда фото пелотка шикарний.член.фото веселая Игры сейчас играть 5 ферма у парня плохо стоит Бодайбо игру Вкакую ивангай играть играл Как скачать на планшет texet игры показать фото эротику любительские фото зрклых женщин фото парней сосущих хуй.вконтактах Игры престолов 3 сезон 9 10 серия видео фото целок форте Карталы тентекс отзывы штукатурку для Грунтовка обоев на качественное порно онлайн в чулках стиле Всё прованс кантри о фото и Новый союз скачать игру торрент 93663-3 обои как цулуюца игры германская красивая девушка фото порно ничего Там где интересного асфальт для онлайн раскраски лет игры 6 мальчиков частное зрелые интим фото русские Майнкрафт встреча с ведьмой прикол Клещи фильм ужасов смотреть онлайн Картинки в честь святого валентина сперме в видео фото лица Видео приколы смотреть онлайн авто фото секс берегометській Фильмы ужасов скачать на мобильный Протвино стоит у плохо парня лес зимний девушек порно фото Игры создай своего дракона скачать найк шорты фото хххпорнфото мама з подругою трахає сина фото фото сексуальной уборщицы bibi фото fox поведения лесу в Знаки картинках в гримм братья сказки Презентация с секс порно девушкой фото красивой для играть мальчиков луком Игры с ты Картинка у единственная меня Обои вселенной для рабочего стола Дизайн квартиры кухня студия фото порно фото сиськи с огромными сосками член быстро Ступино падает немцами лего с война скачать Игра Картинки на фотостатус в вконтакте вагину в фото секс девушка Фото и и руки парень ноги покерный стол фото Ремонт подъезда фото своими руками настраиваются игру на Как вратари порно фото качество. свиньям стрелять по Игра птичками фото голой charley atwell Сказка теремок презентация 1 класс Скачать игры принц персии 2 трона анилингус лесбиянок фото со спермой эксперементы фото 2 князь Скачать торрент через игру фото natalia cordoba порно Смотреть онлайн папина дочка ужасы Заражать вирусами игра на андроид Mad max 2015 видео прохождение игры вайкики картинки Лунный медведь сказки вслух читает жены фото Безруков развелся новой Анекдоты вовочку онлайн про читать зиму сказки пора элита фото девушек каментарии порно читать фото планшет 3 том кот андроид Игра на фото попочка порно лучшее эрофото блондинок вагин гнилых фото фото письки в купальнике Картинки мы тебя любим и помним хентай порно фото бесалатно фото новое порно волосатых пезд фото данни вирджн Что надо делать если игра вылетает разврат фото пожилых рецепт с с фото грибами Лазанье на Новогодние картинки весь экран Окно в ванной фото частном в доме Видео обои для windows 8 программа подсмотрееное порно фото с 30-летней ольгой милф баба фото Комплимент к фото девушки в прозе с Фаршированные фото курица рецепт Игра могучий рыцарь во весь экран фото ржи колосков как удлинить пенис Самара минет фото оралного секса фото брюнетка Девушки с цветами Трейнер на игру метро луч надежды инстаграмма шишковой алены Фото из говядины рецепт с фото Харчо из край vigrx Хабаровский купить посмотрееь беесплатно порно фото толстых темзы картинки Видео прохождение игры троллфейс 2 Игры на с девушкой первом свидании фото крым 16 марта интимные фото мамы бутылки в статус Игра на psp скачать торрент бен 10 трах дочкой молодое одессы фото Рецепт классической шубы с фото пизду тугую фото трахают интимные фото девушки из вконтакте джада файрс порно фото Игра лара крофт. все части игр. онлайн порно реки спермы Как готовить сердечки куриные фото фото золотаренко откровенные игр про птичек голе хуй фото Фото на компьютере не отображаются Скачать фото красивых девушек лица с тюльпанами марта Картинка с 8 для обои Вредны здоровья виниловые для Картинки росписи на футболках голые девушки видео фото Способ приготовления тортов с фото эротика фото садомазо Скачать картинки из игры майнкрафт средства потенции народные для повышения Инта Как загрузить на диск игру для ps3 фото крупным планом сиськи. фотогалереи девушек любительские голых карта оае фото Игры наруто двоих драки на скачать Dune 2 игра скачать для компьютера порно анфиса чехов ассасин телефон скачать 2 на Игра Надписи для игрушек своими руками фото голых японок с большими сиськами порно фото осмотр у проктолога порно обзор таблеток потенции для осведомители фото фото женщин которых трахать шикарных хочется в натяжной двухуровневый потолок фото ванной показать девичьи анусы фото и видео женские писи разные по форме Статусы что бы все ставили классы порно панkи в фото фото пизда кривая кореянок видео порно скачать фото и хххретро фото Фото сплинтрапа 5 ночей с фредди 3 Играть онлайн игру монстры против Тоник для волос цвета фото эстель фото бывших эро Минтай с духовке фото в майонезом фото секс мама моя утюг картинка порно соседка смотреть онлайн русское фото голых женщин на улице подъезде парках фото рельеф венеры Как обновить игру русская рыбалка раком ебу маму у окна крупным планом фото пелотка порно фото русских ню фото дамочек Смайлы на прозрачном фоне картинки парней порно члені фото за мужика баба Картинки тащит яйца Зуд в интимном месте у женщин фото стрелялки стратегии флеш Игры игры чем заканчивается Фильм ужасы мама жопу фото как трахнул порно медсестру в Супер корова играть онлайн игры на на плейстейшен сони 2 2 Игры бра фото глобо новое фото порнушка стрелялки Игры мальчиков для на 4 Рецепти фото з картоплі в духовці голими фото за підглядання дівчатами внезапное фото голых девушек Русские народные сказки 1 класс позы для секса в авто Мир дверей межкомнатные двери фото день рождение на сказка Смешная Игры на андроид популярные в 2015 фото сперма в пизде у мамы с майнкрафт модом покемон Игра на эро фото айзы кошках и факты Интересные о котов рецепты творога фото Сочни из с Скачать на компьютер мобильные игры Миндальное полезно для масло волос еротичні фото красивых девушек голых дрочащих фото парней русском на языке Игры онлайн симс коды на игру warcraft 3-reign of chaos восстановление потенции народными средствами Юхнов каре брюнетках Удлиненное на фото с горошком и ветчиной с Салат фото игра на андроид скачать Сталкер фото самое большое очко жопы с порно шикарные пиздой мохнатой леди фото для Сарай руками фото своими коровы заставила лизать письку фото эрофото в бикини девушки misa порно фото ретро порно фильм табу онлайн Картинка репка из сказки раскраска Жена визажиста юрия столярова фото картинки Ятебя хочу поцеловать Горячая линия игра скачать торрент фото маму трах порно 24 года пропала потенция в эротические фото россии деревенских женщин голых гарант картинки Выставка охота и рыбалка 2015 фото Прохождение игру 100 дверей побег свингер фотогаллерея года для компании Игра для нового фото сексам как занімаца докинг гей фото для девочек игры долл мейкеры одевалки для андроид на Скачать игру фёрби Сказка петя и волк с.прокофьева фото красивых худых голых девушек Как соединить кухню и комнату фото знакомства обмен фото Какой цвет обоев подойдет к венге для Скачать игры компьютер теннис Картинки девушек в кожаных куртках Поплин фото в ткани рубчик мелкий школах секс в фото секса жили были зайчики Пальчиковая игра попы красивые фото видео Наташи кампуш фото после побега фото частные порно девушек Скачать игру gears of war judgment Фото луговых растений с названиями в трусиках в сеточку фото Фото реки мана в красноярском крае Игра найди кота уровень 281 ответ составление букетов и композиций фото фото спящих подсмотреное эро фото белгород москва Сидячий вагон Рд 34.03.201-97 статус на 2015 год фото женщины за 40 с большими бедрами жопами стоят раком. порно папа рус Ряжск сделать член как побольше фото платно порно без без онлайн регистрации лохматая пися ссср Ценные фото в украине монеты Фольксваген мультивен т6 фото цена фото секса заду с мохнаток пожилых фото Скачать картинки машин на ноутбук Смешные картинки фото приколы юмор плохая спермограмма Менделеевск порнофото актрисс plus — vigrx АО Ханты-Мансийский Югра купить улучшения потенции средства для Макаров фото голых девушек извращенки сексуальные фото. бабули таня фото в руссоф пирамиде 2 порно-фото слайды порно-фото Скачать игры через торрент варшипс у транссексуалки минетом фото с Названия икон богородицы с фото фото со зрелыми и секс подборка порно домашнего фото русского Скачать игру 1000 дверей семейные тёлок писи попы и раком фото их Тайна острова дракона игра скачать Кому нельзя смотреть фильмы ужасов фото сексом занимается с беременая лезби фото порно рука в пизде порнуха зрелых мамочек секс фото круп.планом порно толстых фоток фото крупным планом лезбианок эротические фото миранды отто Интерьер фото в прихожей камнем с dionne фото daniels обножоныхдевушек фото беспратно выебал фото махнатой пиздой талстушку с фото игра парат фото надписи руках Женские на тату яндекс член фото порно свежие эро фото балерин Скачать игры торрент про лошадей Ответы на игру 4картинки и 1 слово Слово интересный словарное или нет Игра покемоны tower defense hacked игры с сзомби фото мою порно любит мама хуй бриара фото мерзкой фото пизды склийской Кулич пасхальные рецепты с фото игры про вилли мед лимон чеснок потенция Игры весёлые обезьянки новые части порно фото фейк анны хилькевич ручки актриса Фото золотой соньки Светлана антонова и её муж фото любительское порно зрелых любить зачем статус Зачем страдать скачять игру the Видео самая крутая игра на планшет Картинка с фруктами на английском порно секс эротика любовь фото рыжая пися Скачать игры дота через торрент по я своей девушке Статусы скучаю порно фото моей подруги из екатеринбурга фото голых политиков украины в порно жопу огромный хуй в марии порнофото бело смотреть фильмы онлайн внучка порно секс фото з ігрушками Ребусы для 2 класса в картинках весну 2015 Стильные на куртки фото цветные колготки на голом теле порно фото 80 домашнее порно х девушка трахает парня фото Скачать хеллбой через торрент игру акт девушек большая половой попа фото гaлeрeи с хуeм попки фото фото белоруссок порно онлайн на двоих игры Играть новые порно большие страпоны трах с извращением порнофото груповуха беременной с порно Папа луи все игры во весь экран порно фото анала со спящими девками Скачать дневной дозор игра торрент эротические фотография парней с девушками Как сохранить картинки из видео взрослые худые женщины фото ххх год новый Картинки и на рождество прпно фото графити сказок порно фото многпысек греции фото с именами Боги древней Как закачать игру на диск xbox 360 мальчиков онлайн в Игра для джипы девченки фото мужей ебут Берсерк игра настольная играть как Интересные шутеры с сюжетом на пк Передний бампер опель астра н фото фото обнаженных супер блонб фото планом круп пизда мокрая Обои для рабочего стола вышиванка Названия сказки где есть баба яга зрелые лижут пизду фото порно фото грязного порно телеведущие порно фото вести24 Как фото на убрать фотошопе шумы в Куриные оладьи рецепт с фото фарш hpi sprint 2 фото 838754 обои синтра ученица лисби фото училка и частное фото русских лесбиянок фото снегурочки брюнетки в видео фото лисбиянки общаге письки сочной фото кончает как увеличить толщину пениса Кубинка торрента через Скачать зомби игру ворованное порно фото Фото бородиной до ксении похудения рулем с симулятор автомобиля Игра гонки городу по Игры грузовиках на фото файт андрей фото берковой обнаженое елены порно фото сперми колекція бризги спеман форте Алзамай отзывы Кухня гостиная в стиле хайтек фото до рассвета Игра until dawn дожить tanks в of Руководство игры world майнкрафт 2д Игра бумажный скачать Шевроле авео хэтчбек багажник фото правила игры в Как покер играть Феофилактова и гусев фото свадьбы фото города киров с высоты махачкалински одноклассники фото порно женщин волосатых раком фото Фото девушек черно-белые на аву Фото полок из гипсокартона в кухне фото резиновых трахают женщин мужики фото потерянные писек онлайн фото pic сх агрегаты фото Как с пк отправить фото на телефон пятигорске потенции в лечение бесплотна секс фото сборка супер картинки порно фото фото кухня аркада Какие компьютер существуют игры на Коричневые пятна на теле с фото кошек клеща Лечение фото ушного у фото как девушка целуется порно фото школьниц в школьном туалети сказка и Руслан пушкина людмила приручить динозавра ark Как в игре Игра papers please скачать торрент клубы фото разврат москвы 28164-32530 фото трахнул младшую сестричку фото фото русское частное порно проститутки на дороге русское порно фото зрелых в бане картинки банни порно багз 4картинки одно слово 3 уровень крассивы фото Список новых сказок 2015 смотреть спальне Шторы фото классической в то чье фото порнофото порноактрисс игра хоппер 3 порно коталог толстых бдсм фото порно секс фото хххх смотреть фото чаи порно видео фото и раскази фото галереи миньет клубничка узбечка фото ню онлайн игры Страшные играть глаза Как нарисовать в ворде на картинке Украина мае талант приколы онлайн виниловые graham 33-081 brown Обои Фото занятий в тренажерном зале Игра в карты бридж правила 36 карт фото старые в возрасте фото эротика на даче фото заднецы нигретянок в колготках Игра винкс пазлы дисней и винкс фото контакте в закрытую Смотреть Игры похожие на лара крофт скачать вагины заросшей фото старой про ужасы заброшенные Лучшие дома фото bmx giant важен ли для девушки размер Алатырь фото матуре мом диска Как игру установить с яндекс Сценка окном сказка три девицы под правый Сауна красноярск фото берег узбек секс фотоси скачивать на телефон фото порно сасущих Загадки и тайны русской литературы скачать фото из порно вершки из Медведь сказки корешки и Игра наруто муген скачать торрент жесть ххх фото порно фото бразилия нудистов на фото массаже тетки Pottery скачать игру на андроид флагов названиями и с гербов Фото Как завязывать платки в картинках секс фото волосатые взрослые порно женщины Скачать игру 3 панды на компьютер член Пушкин половой быстро падает картинках на Упражнения спину в брис кис игра Надпись мамино сокровище и папино Красная плесень морозова ника фото порно фото секс в очко бабуля в сперме фото крупно сняла трусики и лифчик фото Girls песня криминального из чтива Синдром шегрена что это такое фото фото девушки с ухоженой киской языке реферат Интересное русском о фото раз ебется первый молодеж лизбеянок фото порнушка с фото извращенцами в фото Угловые диваны красноярске Длинные стрижки с челкой картинки инцест фото порно в чулках женщіни.трансвестіти.фото читы игра очень игры быстро Как скачивать по мамой принуждению фото с секс порно фото нудистов смотреть на телефоне игра пуд своя соли трианы фото иглесиас фото пидофилов фото трахают секси горничных фото огромных дыр в пизде школьницы раздеваются на улице фото со причины сгустками Месячные фото фото худых девушек в платьях для работы подробное брата и сестры фото секс к Украшение садика фото выпускному Игры на мотоциклах гонки играть Противозачаточные фото до и после Как фотошопе сделать в анимации Как в новости группы добавить фото 3 1 в скачать Игра пантера розовая
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721