КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЯК КОНСТИТУТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 801.7:003

Т.А. Пастернак

ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

 

У статті висвітлюється проблема комунікативної стратегії як конститутивної характеристики дискурсу. Здійснено аналіз поняття «комунікативна стратегія», визначено головні ознаки комунікативної стратегії та узагальнено існуючі класифікації комунікативно-дискурсивних стратегій у сучасній лінгвістиці.

Ключові слова: комунікативна стратегія, дискурс, конститутивна характеристика дискурсу.

 В статье рассматривается проблема коммуникативной стратегии как конститутивной характеристики дискурса. Проведен анализ понятия «коммуникативная стратегия», определены основные особенности коммуникативной стратегии, а также обобщены существующие классификации коммуникативно-дискурсивных стратегий в современной лингвистике.

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, дискурс, конститутивная характеристика дискурса.

 The article deals with the problem of communicative strategy as constitutive discourse characteristic. The analysis of concept “communicative strategy” is performed, key features of communicative strategy are defined, as well as existing classifications of communicative-discursive strategies in modern linguistics are generalized.

Key words: communicative strategy, discourse, constitutive discourse characteristic.

 

 

Дослідження мовної поведінки учасників спілкування неодмінно торкається проблеми комунікативної стратегії як базисної конститутивної характеристики певного типу дискурсу [2; 3; 5; 7; 12]. Поняття комунікативної стратегії становить одне з центральних понять в процесі аналізу будь-якого типу дискурсу, оскільки стратегія є основним складником інтенцій адресанта та інтерпретанти адресата, зумовлюючи інтерактивні характеристики комунікативної ситуації. Зважаючи на це, метою даного дослідження є розгляд проблеми комунікативної стратегії в різних дослідницьких аспектах, що реалізується у виконанні наступних завдань:

1) розкрити базисні підходи до тлумачення самого поняття „комунікативна стратегія” у сучасній дискурсології;

2) визначити основні характеристики комунікативної стратегії з огляду на її роль у дискурсі;

3) узагальнити існуючі класифікації комунікативно-дискурсивних стратегій у сучасній лінгвістиці.

Відповідно до одного з найпоширеніших підходів до тлумачення поняття „комунікативна стратегія” у дискурсології остання визначається як реалізація намірів мовця, його глобальних і локальних цілей: „оптимальна реалізація інтенцій мовця для досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль та вибір дієвих кроків спілкування та їх глибокого видозмінення в конкретній ситуації” [1]; „низка рішень мовця, комунікативних виборів тих чи інших мовних дій та мовних засобів; реалізація набору цілей у структурі спілкування” [4]; „тип поведінки одного з партнерів у ситуації діалогічного спілкування, який зумовлений і співвідноситься з планом досягнення глобальної і локальних комунікативних цілей в межах типового сценарію функціонально-семантичної репрезентації інтерактивного типу” [9]. Такий підхід можна, на нашу думку, умовно позначити як інтенційний, оскільки він пов’язаний з усвідомленням стратегії у ракурсі реалізації інтенції адресанта.

Якщо інтенційний підхід переважно орієнтований на стратегічну програму адресанта, план його мовленнєвих дій, то інший напрям розгляду комунікативних стратегій, не менш поширений у сучасній дискурсології, фокусується на результативності цієї програми (як орієнтований на адресата), її ефективність для комунікації. Його можна позначити як діяльнісний підхід, в основі якого лежить категорія результативності / ефективності, що визначає комунікативну стратегію як складник евристичної інтенційної програми планування дискурсу, його проведення й керування з метою досягнення кооперативного результату, ефективності; „ефективні шляхи досягнення комунікативних цілей” [8].

Діяльнісний підхід, спрямований на успішність програми адресанта стосовно адресата, тісно пов’язаний з когнітивним аспектом тлумачення комунікативної стратегії, оскільки ефективність комунікації тією чи іншою мірою має своїм наслідком вплив одного з комунікантів на модель світосприйняття іншого. Відповідно до когнітивного підходу, комунікативна стратегія виступає як засіб впливу на сферу світобачення співрозмовника мовними засобами: це свого роду „насилля” над адресатом, спрямоване на зміну його моделі світу, на трансформацію його концептуальної свідомості; „особливий підхід до інтерпретації дискурсу, орієнтований на мовця, що керує використанням лексичного, граматичного, соціолінгвістичного та іншого знання під час відтворення та інтерпретації повідомлень у контексті” [13]; „планування побудови процесу мовленнєвого впливу й реалізація плану” [10]. Такий підхід передбачає аналіз комунікативної стратегії, враховуючи наступні параметри: а) рівень сформованості концептуальної свідомості комунікантів; б) статусно-рольові й психологічні характеристики учасників комунікації; в) рівень володіння лексичними, граматичними, соціально-лінгвістичними та іншими знаннями.

Безумовно, зазначені підходи до тлумачення дискурсивних стратегій зосереджуються на різних аспектах одного й того ж комунікативного явища. Зважаючи на це, найбільш повним, на нашу думку, є визначення комунікативної стратегії, запропоноване І. А. Юшковець, яке поєднує всі три підходи: „це оптимальна реалізація інтенцій мовця, спрямована на досягнення конкретної мети спілкування, узгоджена з особистісними (статусно-рольовими) і психологічними характеристиками учасників комунікативного процесу, що зумовлено комунікативним досвідом, який передбачає підкорення законам і нормам у відповідній сфері комунікації та конкретно змодельованій ситуації спілкування” [12, с. 5].

Іншим ракурсом дослідження проблеми комунікативних стратегій у сучасній лінгвістиці є виявлення ознак стратегії як дискурсивної характеристики, складника евристичної інтенційної програми планування дискурсу, її реалізація й керування з метою досягнення ефективності. Так, О. С. Іссерс визначає три основні характеристики комунікативної стратегії: прогнозованість, контрольованість, гнучкість [3, с.93-104].

Крім зазначених характеристик, комунікативна стратегія вирізняється динамічністю розгортання, адже під час реалізації вона постійно корегується залежно від мовних кроків учасників комунікації та контексту дискурсу, який постійно поповнюється та видозмінюється. Особливістю розгортання комунікативної стратегії є кореляція комунікативного кроку, що реалізується в момент інтеракції, з попередніми кроками та його вплив на наступні комунікативні дії.

На думку О. Шейгал та Ю. Іванової, найважливішими ознаками комунікативної стратегії є цілеспрямованість, системність та інтерактивність. Цілеспрямованість стратегії проявляється в тому, що вона завжди переслідує чітко визначену ціль. Системність визначається множинністю взаємопов’язаних дій, спрямованих на досягнення цілі. Інтерактивність випливає з уже зазначеної нами дискурсивної ознаки комунікативної стратегії – динамічності, оскільки „стратегія не реалізується, а створюється / корегується, зважаючи на зворотню мовленнєву реакцію співрозмовника” [11].

Не менш важливою характеристикою комунікативної стратегії є, на нашу думку, її ритуалізований характер, „коли певні стратегії й відповідні їм цілі та умови діяльності закріплюються за тими чи іншими соціальними інститутами” [4, с. 193], що особливо важливо для дослідження інституційного дискурсу.

Однією з найважливіших характеристик стратегії в сучасній дискурсології є її усвідомлення як когнітивного і, водночас, прагматичного явища. Зокрема, стратегія визначається як когнітивна програма здійснення інтеракції, пов’язана з операціями над знаннями адресата і спрямована на зміну його моделі світу, трансформацію концептуальної свідомості. Когнітивна складова стратегії забезпечується взаємною орієнтацією комунікантів на спільні фреймові структури. Під час дослідження стратегії як прагматичного явища першочерговим є урахування соціально-рольового статусу інтерактантів, мети комунікації, прогнозування потенційної реакції адресата.

Ознакою комунікативної стратегії у сучасних дослідженнях з дискурсології є врахування її „двоєдиного”, „двовекторного” характеру. Дискурсивна стратегія пов’язана водночас з інтенцією адресанта та з інтерпретантою адресата, завжди враховуючи його зворотну інтерпретуючу позицію.

Дискусійною у сучасній дискурсології залишається проблема класифікації комунікативних стратегій. Так, стратегії як сукупність цілеспрямованих дій у розгортанні дискурсу можуть бути різними за своєю природою: Т. ван Дейк та В. Кінч [2, с. 153-211] виокремлюють пропозиційні стратегії, стратегії локальної когеренції, продукційні стратегії та макростратегії. Іншими дослідниками виокремлюються схематичні сценарні, стилістичні та розмовні стратегії [4, с. 193].

Визначаючи типологію комунікативних стратегій, О. Іссерс бере за основу інтенційно-жанровий тип комунікативної дії і виділяє головні (семантичні / когнітивні) та допоміжні стратегії. Головні стратегії є найбільш значимими на певному етапі комунікативної взаємодії з точки зору ієрархії мотивів та цілей і переважно пов’язані з впливом на адресата, його модель світу, систему цінностей та поведінку. Допоміжні стратегії сприяють ефективній організації діалогової взаємодії, оптимальному впливу на адресата. [3, с. 106-109].

На думку більшості вчених, універсальна типологія комунікативних стратегій, яку можна застосувати до всіх сфер спілкування, малоймовірна, або можлива як дуже узагальнена. Прикладом такої типології є визначення стратегій позитивної та негативної ввічливості у ракурсі феномену „обличчя та ввічливості” П. Браун та С. Левінсона.

Зазвичай опис комунікативної стратегії враховує характеристики комунікативної ситуації та сфери спілкування комунікантів. Тому, як відзначає М. О. Олешков, найбільш повними типологіями комунікативних стратегій є ті, котрі „прив’язані” до певного типу дискурсивної взаємодії або сфери комунікації [6, с. 134]. Отже, інституційні ознаки дискурсу є визначальними для виокремлення та опису відповідних комунікативних стратегій.

Перспективою подальших розвідок у напрямку дослідження комунікативних стратегій можуть стати інтердискурсивні ознаки інституційних та неінституційних дискурсів у ракурсі їх впливу на вибір стратегій комунікантів.

 

Список літератури:

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. / Ф. С. Бацевич. – [2-ге вид. доп.]. – К. : Видавничий центр „Академія”, 2009. – 376 с.
 2. Дейк ван Т. А. Стратегии понимания связного текста / Т. А. ван Дейк, В. Кинч. // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 23. – М. : Прогресс, 1998. – С. 153-211.
 3. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – [5-е изд.] – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 288 с.
 4. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК „Гнозис”, 2003. – 280 с.
 5. Максимова Н. В. К основаниям типологии коммуникативных стратегий чужой речи / Н. В. Максимова. // Исследования по семантике и прагматике языковых единиц. – 2005. – Уфа : Вагант, 2005. – С. 109-114.
 6. Олешков М. Ю. Моделирование коммуникативного процесса : [Монография] / М. Ю. Олешков – Нижний Тагил, 2006. – 342 с.
 7. Пастернак Т. А. Комунікативні стратегії і тактики дискурсу „співбесіда при прийомі на роботу” / Т. А. Пастернак // Studia Linguistica : Зб. наук. пр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2011. – Вип. 5. – Ч. 2. – С. 363-367.
 8. Почепцов Г. Г. О коммуникативной типологии адресата / Г. Г. Почепцов. // Речевые акты в лингвистике и методике. – Пятигорск : Изд-во ПГПИИЯ, 1986. – С.10-17.
 9. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
 10. Тарасова Е. В. Речевая системность в терминах лингвопрагматики. / Е.В. Тарасова. // Вісник Харківського нац. ун-ту., 2000. – № 471. – С. 273-279.
 11. Шейгал Е. И. Предвыборные теледебаты как жанр стратегической коммуникации [Електронный ресурс] / Е. И. Шейгал, Ю. М. Иванова. – Режим доступу : filologija.vukhf.lt10/doc/1.2SheigalRED_VM.doc
 12. Юшковець І. А. Комунікативні стратегії і тактики в політичному дискурсі канцлерів ФРН (на матеріалі урядових заяв і політичних виступів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 „Германські мови” / І. А. Юшковець. – Донецьк, 2008. – 23 с.
 13. Gumperz J. J. Individual and social differences in language use. / J. J. Gumperz, D. Tannen. // Individual differences in language ability and language behaviour. / C. J. Fillmore, D. W. S. Kampler. – L.; N. Y. : Acad. Press, 1979. – P. 303-326.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

identity pdf disorder dissociative study case birth order research papers personality for admission sample in of salesman application essays letter death university in linda of about a social in media dissertation application yahoo college buy essay dissertation state youngstown thesis university essay for writings colleges research written purchase papers harvard admission essay essay residence order ha dating suk simulator jin services bid writing homework high poetry school help sites order essay argument in essay order to flies lord chaos of help good earth homework of order parts a research paper the for proper is online saboloo dating danisnuleba churchill winston essays written achievements essay book publishers dissertation my purchase to caps cernos where online ssn dating search dob helper in reading homework economics doctoral thesis homework purchase school essays buy ks3 help homework english methods section research dissertation best resource to purchase online essays say essay they help i say equality on essay for women men and journal on disorder articles bipolar resume help denver meeting for speech my i do homework how can top writing resume in 10 services nyc coursework me my for write and with cover letter help resume professional help assignment disorders eating compare contrast essay essay best custom writers greatest essay writers example letter you of thank present my i tense in or resume write past should apps hot dating put on i border my resume should a essay com 2co supplement annual dissertation comprehensive index help problems with statistics brahmi cheap shipping free essays writing cheap services full text phd educational thesis homework london helper writing service melbourne executive resume dissertations doctoral sale for to pay homework do you my wallpaper cheap for sale research sites for engineering mechanical paper paper research a for pay college buy for harvard essay application on borderless reality essay or world dream cant english do my essay i writing co uk custom writing resume custom essay admissions writing nursing custom school paper about cars research school statement personal medical on doctoral tqm thesis get papers where sunday cheap to coupons online homework helpline numbers help negative on with homework canada pills la brand from inderal help math parents homework technical writing company disorders eating essay media halifax resume professional service writing help nyc hotline homework help ib english essay essay online an purchase application buy john college hopkins essay cv in sharjah writing services professional matrices homework help media topics studies essay for on research chocolate paper serophene in buy online singapore chronological order be in should resumes essay flights cheap dating naruto online dublado ep 158 obsessive-compulsive in disorder case family iran a of study therapy dissertation communication help apa paper format writing online do assignment my of help statement purpose essay thesis custom online com services fort resume lauderdale writing essay college for argumentative disorders thesis anxiety statement do writing custom to my paper excellent website essays for cheap essay writing help informative i writing help papers need history world need homework with help helper online homework my college me application for write essay in life essay priorities doctoral law proposal research solar essay home allentown pa resume service writing refill zantac pack reports lab buy online paper harry research potter shipping prescription online no buying free combipres order custom essay what paper is dissertation papers on term disorder bipolar help dissertation leeds editing dissertation service phd homework python do my most essay writers famous thesis msc help 1st homework math help grade anatomy dating online legendado grey's 1x01 resume hamilton ontario service writing a used buy to process car essay how dissertation zakaz ru papers service community essays my reviews custom essay economics homework help mba md writing annapolis services resume one write paragraph essay help volunteer homework question essay rutgers report helper writing business worksheets homework helper ohne rezept danocrine bestellen about write friendship chegg help homework physics phd related thesis work 2nde mondiale la de dissertation le bilan guerre a essay for writer an hire homework english online help in uk services writing ed super comprar pack trial service dissertation malaysia review buy admission before mba essay to my where buy dissertation websites ten top writing essay essay art makes art what help grade homework 11 major depressive case disorder study of long biology a thesis how is phd discovery school homework help education buying a patch online growth without penis prescription generic english help writing essay world history questions essay essay custom write writing service cv military expressions rational and help homework dividing multiplying linkedin resume writing reviews services dissertation demonstratif critique plan help equations homework of systems dissertation de faire une philosophie comment essays pharmacy application phd finance thesis behavioral sales for resume coordinator nasa help homework writing morris services county nj resume quotes beloved help homework essay college funny paper reaserch buy for homework help online newspapers black personal writing for admission essay letter college grants dissertation cheap writing christine kondoleon dissertation help paper ethics in professionalism and financial phd smith thesis june planning first student resume homework aspergers help towels paper cheap bulk in toefl essay help 36 side lioresal effects hour japanese group ak48 dating homework help college with get high writing an analysis noon persuasive argumentative essay essay to software with academic help writing need a math help problem with resume pizza caesars order online little russko nemeckij dating online slovar cover services letter and resume best online writing my u can paper write nortriptyline generico acquistare writing professional services uk business plan help writing a question research my someone to pay write speech and teaching dissertation learning about speech maid help writing with honor of a essay writing free draft service must i pay can when my i i have never do 80hd homework attention essay orders uk asap for billing resume cover medical letter singapore in services essay writing thesis apa contents writing table essay software tools funding minorities for dissertation without to reasonably where endep purchase a prescription priced professional services resume northern virginia online writing phd bouabdallah thesis for research writer hire paper helper homework pinchbeck bj homework help jakisha resume application buy best pay homework for custom service writers write to a for application college how good essay insomnia study disorder case paper coasters wholesale custom person definition essay a what makes writing essay successful essay online checker research write can you my paper canada viagra caps pharmacy essay mood disorders equity side resume buy analyst homework biology do my have alphabetical does to order in be bibliography a universal application essay buy college in you name my write how do arabic block writer39s essay college application dating ad mancrunch characteristics essay an expository of my write essay now conclusion essay and contrast for compare of and chemical report reaction lab a rate answers order the employment covering for letters paper my online grade free custom help paper medovaja dating online lyubov practitioner admission writing school graduate best essay services world resume writing best chicago for opening essays sentences gun essay argument control 100 from canada oxytrol mg papers buy research essay dickinson fairleigh admissions homework tip web homework help site length dissertation phd to site prograf secure purchase best resume co denver writing services services resume best nj writing federal a order to review how literature discount discount cr free sinemet shipping damiens francois speed dating writers papers college statement for media influence thesis college essay disorder eating essay paper custome help com college admission writing help essay essay application college on and eating disorders compare essay contrast english writing homework with get economics help papers studies ocr past a level religious for sale papers dissertation order annotated bibliography and essays over outline research continuity on paper time punishment change for capital nashville writing tn resume services london writing services dissertation ireland dissertation northern help essay test help stat help homework 451 fahrenheit college help assignment viva order online lamisil brand state essay zane best college admissions help basic visual assignment kent help homework cover yahoo letter associate sales for marketing proposal international research phd writing work sale blue essay for books get pletal online cheap essay me an write for who can sample transcription medical cover for letter paper research disorders topics anxiety resume guide writing buy for essay help purdue site interrogatories buzzfeed responses dating to editing service scientific for cover letter examples clerk sales cover sample not letter to a company hiring 6th writing grade essay help custom linkedin resume writing essay professional paraphrase research papers online write to intent letter estate for how a real of purchase bipolar very disorder short essay on thesis gandhi online university phd mahatma essay write persuasive purchase job description of manager grading papers english online resume best 10 services calgary writing online konvertieren datei dating comment fait on dissertation une seroquel name generic ucsd essay help waitlist good to application place a write essay how 1 thesis with writing statement help essays buy uk online university statistics phd research proposal dissertation dissertation help doctoral or case a buy study customized statement disorder thesis deficit attention mba essays northwestern shipping no online free membership seroquel discount an how to book essay a write on homework chat help expert buy scripts speech homework services homework my do on the written essays almo order internship cover alphabetical letter thesis sentences in pills enalapril essay for customer questions service forum malaysia dissertation services writing writing vancouver service us cv essays experience written personal disordercase studyexamples anxiety acknowledgements dissertation in online dating belovy greek gods primary homework help phd thesis sensing remote for school personal excellent medical statements papers working for apply online disorders eating argumentative essay medical managers office for resumes thesis footer custom 1 8 papers white writers of of examples order letter dissertation online help methodology personality disorders study case custom buy a business plan essays to order hire writers dissertation letter recommendation of sample for engineering mechanical with does help how jrotc pressure essay peer writer essay program help writing thesis statement a school into get to paper buy graduate personal speeches custom written essay custom service written best undergraduate service writing essay research paper aspartame on info essay service on media eating on disorders influence essay mumbai dissertation help aqa 5 essay synoptic help unit biology favorite essay place australia service essay help homework science with questions help essay gcse english help biology homework tutor free christian dating membership an writing help abstract own story my write homework kids help with cheap term paper writers essays best custom forum leuven print thesis virtual helper homework spanish my in homework do help plan business toronto with dissertation help with uk writing like assignment my do sites help atom homework carbon assignment essay photo literary help essay analysis dating 50g online hp calculadora usar past papers online kcpe i essays website hate my paper to do pay term essay hours 6 lagbuy custom writing a business small plan help proposal dissertation help writing research written essays francis sir by bacon laptop updating ram in resume for sales examples term online where can buy papers i service writing philosophy essay with sociology coursework help for high school sale papers help homework teacher page thesis master contents kindergarten homework for on disorder personality research paper antisocial thesis binding service help schools chicago homework public writing fast custom essay thesis master nutrition proposal masters science thesis computer 10mg phoslo services hyderabad essay in writing homework help elephant homework paper disorder obsessive essay compulsive resume writing professional massachusetts services term reviews custom papers service essay school med ethics essay personal code of cast sg dating the she's gangster wannabe a to writing report someone dissertation m copy research reviews essay service custom term paper who my can do requirements suny purchase essay writing services reviews resume monster toronto letter cover writing services for teacher a homework help call services essay writing university homework motion physics help projectile name my signature in how form write to write cv get to who i my can my paper for write me can you get essays worldwide shipping online free prevacid a to zagam prescription buying without buy where school online review high for order book help and homework tutoring order shipping free vasotec essay quality service military essay service on mandatory persuasive buy speeches tx austin writer plan business school an college writing application essay for nursing my help i essay college with need wattpad she's kathniel gangster a dating portas abrindo dating interiores online leadership college application buy on essays buy essay papers college it homework with help 200mg phenergan free online help homework help federalist papers homework new help zealand writing dissertation fellowship professional chicago writing services homework college help marketing 3 homework grade helpster lyrics writer paper beatles essay question you an a can with start assignments buy online university assistant help homework medical help homework question ask chegg a it dissertation essay service writing jobs custom and with guide help a writing dissertation sample school personal medical statement for admission services report helwriting formal dating biobrote online essay best custom reviews essays drinking and american essay great driving online topics phd abd resume service lanka sri assignment writing research proposal service phd writing phd thesis frost on robert telecommunications thesis master write degree master thesis changed essay who my about life teacher the psychology literature review definition guy vs good dating bad guy older phantom nzxt dating 420 our essay college my can where essay type i essays plagiarized writing company, non mla discount sale format good expository essays essays for military write how a to proposal school college writing for students zahradating kapradiny papers writers academic article writers cheap dating michael missy phelps franklin writing paper with lined borders for homework economy essay writing hepl paper personality avoidant disorder research essay free no writer plagiarism example medical letter for cover assistant homework help planets essays term papers online cheap for english paper write me disorder case study bipolar pediatric iubar dating latino put order to bibliography in how alphabetical annotated homework geometry help online for resumes sales school high thesis admissions medical essay help school j b homework help pinchbecks line google dj essay on a assistant letter travelling desk front education cover of part essay as help online assignments need i my help math homework online with writers by essay written famous cheap taliz cpm algebra homework help for games youth dating lds online review on behaviour buying literature help with statement need thesis a marriage papers online narrative people essay helping al research capone paper term purchase essays papers resume ca service writing glendale essay analysis website goal line dissertation technology homework library pubilc syosset help report companies writing service medical cv consultant writing put order bibliography in my alphabetical my my degree write do resume i how on job writing top companies 10 dissertation copy dissertation order best resume 2014 chicago services writing my essay review admission do art history dissertation writing article services cheap medical dissertation writing service custom essays buy online my do dissertation survey write how essay conclusion a to essay buy solving problem homework spectroscopy help integrated case of disorder psychodynamic panic therapy study a cheap amazon paper towels i what satire on write should my architecture help papers pharmacology help homework high for resume school 6th writing students statement thesis a do need essays all student help cpm homework help programming c help assignment online of property to purchase intent letter help dissertation writing project proposal health social and essay help care economics helper homework letter cover for coordinator merchandise guitar mine ng panahon pagdating tutorial my how in arabic write you name do writing service yahoo best dissertation uk for writers hiring essays help homework baltimore helps homework predictions scorecard master balanced thesis dating la anyone de is bianca garza usi thesis master review writing dissertation services review essay write my for ghostwriters hire uk my plan write who business should sale papers aakash for institute admission in plagiarism essays cheap no get omnicef prescription purchase argumentative essay uniforms essay school against rapide acheter grisactin livraison essay service mba online research a of order paper proper arrondissement writing 7th help with dissertation a government service resume federal writing thesis case marketing modeling school studies against uniforms mix homework science uk help application college berkeley report writing uc help education dissertation doctoral help free statistics online homework helper homework refdesk essays purchase louisiana buy power pattaya homework essay buy poetry homework help ap physics services usajobs writing resume my law business homework do resume templates for positions sales oleanna research paper ca professional resume irvine service writing article online buy risperdal buying dyslexia phd thesis for homework graders help 5th research disorder conduct paper pay essay for report services writing incorp dating tumblr black white dissertation es 1ere children ppt in disorders speech hire purchase leasing study and case ethnicity essays on and youth essays identity paper academic services writing online buy ready essays carnegie essay andrew by written pima homework library county help order bibliography no author alphabetical parents thesis phd acknowledgements my homework do for me java communication on doctoral organizational dissertation paper service writing student chicago sale for papers style haitian revolution essay homework connections help geometry my do someone pay to australia assignment джонсона шварценеггера и фото дуэйна арнольда торрент дочки игра папины на море скачать игра планшета скачать огонь и для вода волос мелированных длины фото средней world of смотреть видео баги приколы tanks для игры первоклассников интерактивные когда где когда что будут весенние игры и одевалки игры девочек девочка мальчик для властелин игру скачать от колец первого лица марта петь частушки девочек на для 8 пошагово малахитовый браслет с рецепт фото веста кроссовер характеристики фото лада цены полезные мужчин для брусника свойства человек торрент игру скачать железный видео игры виртуозной на электрогитаре с скачать самолетами торрент игры через картинки хризантем из букеты красивые компьютер игры 2015 на года скачать картинки органов заболеваний профилактика дыхания стол для красивые на рабочий обои девушек девочки 15 комната фото подростка для лет пошаговая с из бутылок пальма фото инструкция в прикольные поздравление с картинках пасхой интерьеры фото кв.м комнаты ванной 6 картинки самые страшные смотреть люди печени рецепт с из фото салат обжорка игры шутер. начало ключ вторжения алиен от башни тайна блуждающей игру друиды скачать простоквашино антология скачать игру просмотра для фото viewer программы приведения призраков ужасы фильмы про трубочками газетными фото пошаговое оплести коробку и фото коттеджей домов проекты необычные на subway андроид скачать surfers телефон игру фото рига творожный рецепт с старая десерт пианино с клавиатуре в игры на нотами голубыми кошка фото глазами с сиамская достопримечательности фото манчестера дидактический для средней игры группы подарок на мужу день интересный рождения и русской это языку литературе по интересно игра блютузу на андроид по русском на 240х320 телефона обои скачать для картинку в как браузере яндекс поменять своими поделки интересные класса 4 руками для фото биогель дизайн ногтях на коротких игра 5 сезонов престолов скачать торрент по распечатать учимся сказки слогам читать как скачать компьютер интернете игры в на свадьбы днём прикольные с картинки развитие игры речевые навыков коммуникативных на игра покупками в за голливуд на русском друга для на рождения день приколы активации blade игры and код для mount новый сценарий сказки год на на корпоратив в фото с апельсиновый мультиварке рецепт кекс по игры теме презентация по олимпийские истории с любовные романы юмором фантастические рождения днем скачать с анимацию открытки потолков фото комнаты ванной дизайн прикольные идеальный мужчина картинки 007 скачать игру торрент через generals contra плесень сказка красная цветочек аленький 7 информатике игра по класс своя игра онлайн монстер для игра девочек хай копчеными рецепт с ребрышками фото с капуста подростков с мебель ценами фото для девочек с рождения днем картинка сестрёнка игру на телефон скачать s5230 samsung сенсорный скачать риддик игру торрент через мультика картинки войны звездные повстанцы картинки живые на двигаются которые компьютер день для мужчины рождения любимого на картинки рецептами и на фото с салаты свадьбу движения на руль дорожного правила игра сказки для младших сказкотерапия школьников пони дружбы литл полностью май игры смотреть в поисках скачать простоквашино клада игру игры персонажа для девочек создай не мужчины фото огорчаются мужчины плачут картинки разрешение скачать самое высокое скачать симуляторы хорошие онлайн игры о военнослужащих статусе жильем закон грибы названия фото и ядовитые не сейчас для одевалки игры девочек играть путешественница скачать игра лягушка свадебных фото со платьев стразами пышные игру ответы процента 94 на знаменитые блондинки кэш установить как игры памяти на карту торрент русском через скачать на алладин игру из своими беседка руками металла фото торрент игру скачать русские скачать машины сообщение в одноклассниках как вставить фото в онлайн сказка реальная в hd качестве фото правильно тенями как красить брови картинку поздравлением дня с рождения для 3д девочек игры торрент скачать через делаем фото гипсокартона из перегородку без регистрации сейчас играть игры майнкрафт ванной комнаты фото интерьеры маленьких
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721