Комунікативна роль часових форм дієслів для вираження “особистого” та “колективного” у політичних промовах (на матеріалі виступів американських президентів)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11’42

А.М. Гузак

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, м.Чернівці

 

У статті розглядаються особливості вживання часових форм дієслів, які слугують для вербального вираження “особистого” та “колективного” у політичному дискурсі. Робота виконана на матеріалі політичних промов американських президентів від повоєнного періоду і до сьогодення. У результаті проведеного дослідження робиться висновок, що часові форми дієслів для вираження особистого та колективного у політичних промовах маркуються на лексико-граматичому рівні, перш за все, формами теперішнього, минулого та майбутнього часу.

Ключові слова: політичний дискурс, політична промова, комунікативні стратегії і тактики, лексико-граматичні маркери, часи, дієслова, займенники.

В статье рассматриваются особенности употребления временных форм глаголов, служащих для вербального выражения “личного” и “коллективного” в политическом дискурсе. Робота выполнена на материале политических речей американских президентов от послевоенного периода до настоящего времени. В результате проведенного исследования делается вывод, что временные формы глаголов для выражения “личного” и “коллективного” в политической речи маркируются на лексико-грамматическом уровне прежде всего, формами настоящего, прошедшего и будущего времени.

Ключевые слова: политический дискурс, политическая речь, коммуникативные стратегии и тактики, лексико-грамматические маркеры, времена, глаголы, местоимения.

The article looks at the peculiarities of use of the tense forms of the verbs for the verbal expressions of the “personal” and “collective” in the political discourse. The work is based on the political speeches of American Presidents from the post-war period to nowadays. The investigation results in the conclusion that the tense forms of the verbs, used to express “personal” and “collective” in the text, on the lexico-grammatical level are marked by the forms of Present, Past and Future Tenses.

Key words: political discourse, political speech, communicative strategies and tactics, lexico-grammatical markers, tenses, verbs, pronouns.

 

 

Дослідження політичного дискурсу — його змісту, особливостей та функцій — відноситься до найбільш актуальних завдань сучасного мовознавства. Його вивченням займались як закордонні, так і вітчизняні вчені-лінгвісти: В.М. Аміров, А.М. Баранов, Е. Бенвеніст, Р. Водак, М. Гайдегер, Т.А. ван Дейк, В.З. Дем’янков, М.В. Ільїн, Г.Г Почепцов, Я. Торфінг, Н. Ферклоу, М. Фуко, П. Чілтон, А.П. Чудінов, К. Шафнер, О.І. Шейгал та ін. Однак, не зважаючи на підвищений інтерес до феномену політичного дискурсу, загальноприйнятого визначення даного явища поки що немає.

Т. ван Дейк вважає, що “політичний дискурс – це клас жанрів, обмежених соціальною сферою, а саме політикою” [2]. На його думку, дискурс є політичним, коли він супроводжує політичний акт в політичній обстановці. За Н.Н. Мироновою, політичний дискурс – це “сукупність текстів, в яких відображається політична і ідеологічна практика держави, окремих партій та течій в певну епоху” [6, с. 344]. О. І. Шейгал в монографії “Семіотика політичного дискурсу” дає більш детальне пояснення і виділяє два підходи до розуміння даного поняття. Відповідно до першого з них, політичний дискурс розглядається як інституціональний, що утворює “сукупність усіх мовленнєвих актів, які використовуються в політичних дискусіях, а також правил публічної поведінки, які базуються на певних традиціях та перевірені досвідом” [11, с. 22]. Відповідно до другого підходу, інституціональність кваліфікується як одна із системотвірних ознак політичного дискурсу, «що дозволяє включити в межі політичного дискурсу ширше коло явищ мовної дійсності, які входять до сфери як інституціонольного, так і неінституціонального спілкування, якщо до сфери політики відноситиметься хоча б один з трьох складників: суб’єкт, адресат або зміст спілкування» [11, с. 33].

У нашому розумінні політичний дискурс — це дискурс, який створюється політиками, головною детермінантою якого є боротьба за владу, її збереження, здійснення або перерозподіл. Мова в політиці реалізує декілька пов’язаних між собою функцій, основною з яких є персуазивна — регулювання світогляду і поведінки громадян. Визначальною ознакою політичного дискурсу є його спрямованість на адресата з метою домогтися перлокутивного ефекту — спонукати аудиторію до суспільно-політичної реакції. Як правило, учасники політичної комунікації представляють певні суспільно-політичні позиції, а обмін інформацією відбувається з яскраво вираженими прагматичними цілями, тобто комунікативний процес у політиці завжди має інтенційний характер. Оскільки інтенційну базу політичного дискурсу складає боротьба за владу, тому зміст політичної комунікації можна звести до трьох складових: формулювання та роз’яснення політичної позиції (орієнтація), пошук та згуртування прибічників (інтеграція), боротьба з супротивником (агресія як прояв агональності).

Метою даної статті є визначення темпоральної специфіки політичної ораторської промови та виявлення особливостей вживання часових форм дієслів для вираження “особистого” та “колективного” на лексико-граматичному рівні у політичних промовах. Поставлена у роботі мета  передбачає вирішення таких завдань:

– визначення поняття “політична промова” та виявлення її основних характерних ознак;

– визначення ролі особових та присвійних займенників у вираженні “особистого” та “колективного”;

– дослідження особливостей вживання часових форм дієслів при вираженні “особистого” та “колективного”.

Об’єктом статті є вербальна репрезентація “особистого” та “колективного” у політичній промові за допомогою часових форм дієслів.

Предметом − особливості вживання особових займенників I/we, присвійних займенників (my, mine, our, ours) та форм теперішнього, минулого і майбутнього часу для вираження “особистого” та “колективного”.

Матеріалом  дослідження є 58 політичних промов американських президентів від повоєнного періоду і до сьогодення. Приклади для аналізу відбиралися шляхом суцільної вибірки і загалом складають 4820 слововживань.

Політична ораторська промова розглядається нами як текст, занурений в мовну ситуацію і далі в соціально-політичний контекст, і, як слушно зазначає І.Б. Морозова, “об’єднує дві функції: функцію повідомлення інформації і функцію впливу” [7, с. 64]. Політична промова як тип політичного дискурсу – це публічний виступ, який знаходиться в центрі суспільного життя, відіграє помітну роль в суспільних відносинах, формуванні публічної опінії та є ефективним засобом для одержання визнання та демонстрації лідерства. Структурно-морфологічний аспект політичного виступу має такі особливості: в його основі лежить трихотомічна структура античної риторики — вступ, основна частина і висновок [4, с. 7]. Вступ орієнтований на слухача; основна частина — на інформаційний аспект і будується на використанні про- і контраргументації відповідно до часової системи координат: минуле є причиною ситуації в теперішньому часі, яку можна перетворити на благополучне майбутнє. Висновок розрахований на сприйняття, він підбиває підсумки сказаного. Політичний виступ, темою якого є розв’язання певної проблеми, модифікує цю модель. Як правило, у вступі та (або) на початку основної частини чітко визначають проблему, далі називають причини, що викликали її, і заходи для її подолання, у висновку міститься заклик усунути проблему запропонованими засобами [10, c. 195].

До основних характеристик політичної ораторської промови традиційно відносять: а) дистанційність та наявність здебільшого масового адресата, що зумовлено сьогоденним потужним розвитком засобів масової інформації; б) домінуючу роль фактора емоційності та значну питому вагу фатичного спілкування; в) смислову невизначеність, пов’язану з фантомністю ряду денотатів, адже політики переважно висловлюють думку в узагальненому плані, коли певні знаки політичної мови не мають реального денотата; г) використання маніпулятивних стратегій, проявом яких є навмисне ухиляння, натяки, посилання, коли сенс розмови буде зрозумілим лише певному адрасату; д) театральність, необхідність політиків працювати на публіку, привертаючи до себе увагу за допомогою створеного іміджу; є) динамічність мови політики, що зумовлено відбиттям напруженої реальності та зміною політичної ситуації [3, с. 34-42].

Найважливішою функцією політичної ораторської промови є функція політичної пропаганди, переконання та впливу, а її успіх залежить наскільки вона співзвучна з масовою свідомістю. На попередньому етапі роботи було встановлено, що серед мовних засобів, що сприяють встановленню контакту з аудиторією, чільне місце посідають особові та присвійні займенники, які слугують своєрідними маркерами “особистого” та “колективного” у політичній промові. Вживання особових займенників I/we та присвійних займенників my, mine, our, ours у промовах американських президентів є також засобом виявлення ставлення мовця до адресата, статусу адресанта/адресата, засобом кодування різних аспектів комунікативних інтенцій мовця.

Зауважимо, що під “особистим” у роботі розуміється все, що відноситься до мовця, під “колективним” − все, що пов’язане з народом країни, населенням, та урядом. Досвідчений політик-оратор у своїх промовах уміло поєднує висловлювання про себе (особисте), у потрібному місці і в потрібний момент об’єднує себе з усім населенням країни чи окремими його верствами, урядом (колективне).

За допомогою особового займенника we та присвійного займенника our, політик-оратор презентує себе як пересічного громадянина, представляє ідею спільної праці, акцентує увагу адресата на наявності спільних проблем, які потрібно вирішувати спільними зусиллями. Таким чином, вживаючи подібні займенники, відбувається не тільки звернення до масового слухача, але і вираження колективного. Все це надає промові театральності, емоційності, фантомності. Наприклад:

Each time we gather to inaugurate a President we bear witness to the enduring strength of our Constitution. We affirm the promise of our democracy. We recall that what binds this nation together is not the colors of our skin or the tenets of our faith or the origins of our names. [12]

Використання прономінальних форм першої особи множини має особливе значення, тому що вони допомагають створити і передати атмосферу взаєморозуміння між промовцем і слухачами, дають змогу політику реалізувати свої цілі: звертатися до різних груп населення, встановлювати зв’язки в межах групової свідомості залежно від своїх намірів, формувати почуття спільності, залучати адресатів на свій бік, прямо звертаючись до них і побічно представляючи себе та свою програму. Відповідно до прийомів ідентифікації та інтимізації використання особового займенника we та присвійного займенника our пов’язане з оцінністю. Говорячи We/Ми та our/наш, політики застосовують лише позитивну конотацію, а політичного противника характеризують у негативному плані.

At such a time in history, we who are free must proclaim anew our faith. This faith is the abiding creed of our fathers. This faith rules our whole way of life. It decrees that we, the people, elect leaders not to rule but to serve. It asserts that we have the right to choice of our own work and to the reward of our own toil. And it warns that any man who seeks to deny equality among all his brothers betrays the spirit of the free and invites the mockery of the tyrant. [12]

У процесі роботи з’ясовано, що конструкції з особовим займенником I та присвійними займенниками my/mine сприяють більш повному і експліцитному вираженню особистого. Особовий займенник I позиціонує президента як сильну особистість і політика, який здатен впоратись з державними проблемами і вивести країну на новий рівень.

A President is neither prince nor pope, and I don’t seek a window on men’s souls. In fact, I yearn for a greater tolerance, an easy-goingness about each other’s attitudes and way of life. I do not mistrust the future; I do not fear what is ahead. [12]

З іншого боку, встановлено, що вираження особистого та колективного також вербалізується на рівні часових форм дієслів. Поняття часу є одним з основних лінгвістичних понять. В останнє десятиліття час вивчається як універсальне когнітивне утворення, втілене в мові й дискурсі (В.П. Зінченко, Л.М. Любинська й С.В. Лєпілін), і як національно-культурне явище (Ю.С. Бєлозьорова, В. Eванс, Р. Нуньєз, А.М. Приходько, О.С. Яковлєва, K. Яшчоут) [1, с. 3]. Під граматичним часом у граматиці зазвичай розуміють відношення моменту дії, що позначається дієсловом, до моменту мовлення [8]. Головною особливістю поняття часу є його дуальність: час є або таким, що дистанціює суб’єкт і об’єкт спостереження, або таким, що залучає суб’єкт спостереження до формування образу об’єкта, що спостерігається (В. Еванс, В.С. Степін, Л.Ф. Кузнецова, М.К. Мамардашвілі, В.О. Лефевр), тобто, з одного боку, час орієнтований на фізичні явища (об’єкти), та, з іншого, – залежить від індивіда [1, с. 11]. Свідомість людини активно відображає події, що відбуваються протягом часу, і передає насамперед дієсловом, категорійним значенням якого є процесуальність у широкому розумінні. Отже, темпоральне значення є невід’ємним від дієслова.

В англійській мові прийнято розрізнювати чотири групи часових форм дієслова: неозначену (Indefinite), тривалу (Continuous), перфектну (Perfect), перфектно-тривалу (Perfect Continuous), кожна з яких, у свою чергу, включає  форми минулого (Past), теперішнього (Present), майбутнього (Future) та майбутнього з точки зору минулого (Future-in-the-Past), за вийнятком групи Perfect Continuous, яка вміщує лише дві форми — теперішню перфектно-тривалу (Present Perfect Continuous) та минулу перфектно-тривалу (Past Perfect Continuous). Отже, дію в теперішньому часі в англійській мові можна виразити за допомогою наступних чотирьох форм: простого теперішнього / неозначеного часу (Present Indefinite/ Simple), теперішнього тривалого часу (Present Continuous / Progressive), теперішнього доконаного / перфектного часу (Present Perfect) і теперішнього перфектно-тривалого часу (Present Perfect Continuos / Progressive) [5, с.13]. Це стосується також майбутньої і минулої дії. Носіям мови важливо не тільки, коли відбувається дія, але і її процес та кінцевий результат. У нашому досліджені, для зручності аналізу особливостей вживання часових форм дієслів для вираження особистого та колективного, ми опиратимемось на часову вісь, умовно поділивши її на три відрізки, кожен з яких репрезентує відповідно теперішній, минулий і майбутній час.

Встановлено, що вживання теперішнього часу практично однакове при вираженні особистого (59,37 %) і колективного (60,79 %), і значно переважає над іншими часовими формами (див таб.1). Форми минулого часу зустрічаються частіше для вираження особистого. Наприклад:

I was in Independence, Missouri, in June 1950, when Secretary Acheson telephoned me and gave me the news about the invasion of Korea. I told the Secretary to lay the matter at once before the United Nations, and I came on back to Washington. [12]

Американські політики досить часто говорять про свій досвід, свою діяльність і досягнення. Зауважимо, що характерною рисою американської лінгвокультури є чітко виражене переважання минулого особистого досвіду [9, с. 11].

Грунтуючись на порівняльному аналізі частотності вживання часових форм дієслова, у роботі зроблено висновок, що форми майбутнього часу зустрічаються рідше (8,2 % для вираження особистого і 17,60 % для вираження колективного), але виконують досить важливу роль. За їх допомогою промовець здійснює орієнтацію аудиторії на майбутнє, втілює прагнення вселити впевненість у світлому майбутньому країни і своїй ролі у цьому. Наприклад:

We shall respect our treaty commitments. We shall support vigorously the principle that no country has the right to impose its will or rule on another by force. We shall do our share in defending peace and freedom in the world. But we shall expect others to do their share. [12]

Порівняльні характеристики вживання часових форм наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Питома вага відносного вживання часових форм дієслів для вираження “особистого” і “колективного” у промовах  американських президентів від повоєнного періоду і до сьогодення

Теперішній час

Минулий час

Майбутній час

Особисте

Колективне

Особисте

Колективне

Особисте

Колективне

кількість

963

1944

526

691

133

563

частота вживання у процентному співвідношенні (%)

59,37

60,79

32,43

21,61

8,2

17,60

 

Аналіз особливостей вживання часових форм дієслів для вираження особистого і колективного у політичних промовах показав, що кожна дія, позначена дієсловом-присудком, може характеризуватись як одночасна з моментом мови (теперішній час), що передує йому (минулий час) або як майбутня дія (майбутній час). Відсоток розбіжності у вживанні теперішнього часу для вираження особистого та колективного не значний (1,42 %), на відміну від процентної різниці у частоті вживання минулого і майбутнього часу для вираження особистого та колективного, що становить відповідно 10,82 та 9,4 %.

Отже, можна зробити підсумок, що у промовах американських президентів “колективне” домінує над “особистим”. Це проявляється на лексико-граматичному рівні у вживанні специфічних форм дієслів і типових займенників. Президент, виступаючи представником інституту влади, озвучує інтереси своєї країни, народу, уряду. Він виступає не від свого імені, а від імені усієї держави, цілком зрозумілим стає той факт, що особисте для нього стає неважливим, другорядним. Прагнення і вміння політика об’єднати себе і аудиторію реалізується за допомогою граматичних конструкцій з особовим займенником We та його присвійними формами.

Підсумовуючи результати дослідження варто зазначити, що політична  комунікація пов’язана з різноманітними формами лінгвістичної маніпуляції та мовленнєвої тактики, які уможливлюють управління свідомістю і контроль над менталітетом широкого загалу. Тексти політичних промов дуже часто носять характер реклами і в даному аспекті вони представляють інтерес для лінгвістів не лише в рамках локуції, іллокуції та перлокуції, а й на рівні перлокутивного ефекту, адже мають зацікавити, мотивувати і привести до певних дій адресата. Політична промова потребує подальшого глибинного вивчення. Виділення та комплексний опис базових лінгвокультурних концептів англомовних політичних діячів є перспективою наших подальших досліджень.

Список літератури

 1. Бондаренко Є.В. Еволюція поняття часу в англійській мові та дискурсі: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Є. В. Бондаренко // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 35 с.
 2. Дейк ван, Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ. / Сост. В.В. Петрова; Под ред. В.И. Герасимова; Вступ. ст. Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
 3. Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической филологии / В.З. Демьянков // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования.  – М., 2002. –№ 3. – С. 32 – 43.
 4. Діденко М.О. Політичний виступ як тип тексту (на матеріалі виступів німецьких політичних діячів кінця 20 століття): Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / М.О Діденко // Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. − Одеса, 2001. − 14 с.
 5. Крылова И. П., Крылова Е. В. Практическая грамматика английского языка. Учебное пособие. / И.П. Крылова, Е.В. Крылова — 2-е изд., перераб. — М.: «ЧеРо», при участии издательства «Юрайт», 2001. − 292 с
 6. Миронова Н.Н. Об изучении оценочного дискурса в современной лингвистике // Лингвистика на исходе ХХ века: итоги и перспективы. Тезисы междунар. конф. М.: МГУ, 1995. Т. 2. С. 344–345.
 7. Морозова І.Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії: Монографія / І. Б. Морозова. − Одеса: Друкарський дім, 2009. – 384 с.
 8. Павленко Г.М. Лінгвістична категоризація часу / Г. М. Павленко // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. – Запоріжжя: Гум. ун-т “ЗІДМУ”, 2008. – № 1. – С. 49 – 53.
 9. Саунина Е. В. Способы воздействия в речи руководителей государств (на материале выступлений государственных деятелей России и США): Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Е. В. Саунина // Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 2012. – 21 с.
 10. Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації / О. А. Семенюк // Навчальний посібник. − К.: ІнЮре, 2009. − 276 c.
 11. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. – М.: ИТДГК “Гнозис”, 2004. – 326 с.
 12. Presidential Speech Archive [електронний ресурс] – Режим доступу:  http://millercenter.org/president/speeches.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

division cover letter order in science earth homework help powerpoint eating disorder binge presentation strategic on management thesis phd let wont mom my do homework me my academic research and writing hkd yahoo cad dating to cheap original papers paper research order kohlberg doctoral help dissertation money can best reviews book buy the research essays paper and essay buy compare contrast homework do my python dating andrijevci online quality service thesis about generator dissertation science computer with i essay high need school help my essay helping english others homework my with science help homework tempest help the experience representative for letter application without sales buy online essays and and maps assyrian help homework cycle water help homework a where good paper buy to research written an essay annotated writing need bibliography help an term hire for paper writers literature creative writing review write paper my academic a business plan farm for buying me write a letter someone cover can business charlotte nc in plan writer no canada script alesse kit help dissertation online custom assignment mba dissertations phd order billig super p-force index help bjpinchbeck discovery homework school topics medical technology students thesis for study case bipolar sample disorder for homework help chat online help atlanta college essay service paper india in research writing an filling with application help form out needed paper term writers engineer resume experience mechanical for v-gel made american i and anxiety need help depression with of characteristics cells cancer pearl help steinbeck essay the by john help homework microeconomic skills examples summary resume with reflective help essay writing buy 101 resume child my for homework help greatest accomplishment essay medical a write how for great school statement personal to consultant for no cover with sales letter experience society michigan medical contest for research essay help www.mcdougallittell.com homework mosaics roman help homework papers cheap ocb Actigall without prescription math problems with word help writing resume to service civilian military and contrast essays compare with help services writing websites content gaeilge homework help plans home the eplan collection the awakening essay university essay custom admission duquesne homework help chats dissertation assistance in doctoral musicology essay order spatial serum primidone marketing dissertation on experiential resume services best chicago writing usa assignment with marketing help write essay a how high to good school admission university cheyney admissions essay to buy essay a car how help with free math problems dissertation application in writers ghana business plan uk service 2011 best dissertation writing mba essay writing service sex thesis marriage same war propaganda essay 1 world essay writing services custom mat115 homework help custom essays writers of services reviews user resume writing review book where to buy of definition dissertation exploratory upgrade essay topics good work help school homework examples letter medical assistants cover for to order place veno-ritz best generic literature my uk write review writing act help essay essay live custom services bio writing resume accounting services writing sydney top essay service term custom paper written custom papar papers the store, usa Levlen medical for no letter secretary experience with cover course bangalore in training substation dating start school essay graduate admissions a to how academy grant american forensic psychology dissertation essays on gambling essay online boston writer essay websites legal in write you do hangul name my usa essay buy help logarithms on homework in order review sector satisfaction literature customer banking dissertation completed thesis theology religious service cheap reliable writing essay camus essays albert hrm assignment help resume best 2013 services 10 writing to my someone assignment do romans help primary roman homework army resume chicago help writer essay program prescription sale without a for sale provera papers gun control dating brewster isabella for resume educators best writing services bbc with homework help your pricing services writing help calgary homework paper writing service custom dissertation an write essay admission on book to how a service additions barclays writing will cv writing service professional engineering unison writing will service history paper buy online robaxin buy discount sales application cover job for letter i on my what should essay write scholarship with problems writing services essay homework library help public proposal cheap dissertation writing generic digital drivers for cameras generic mysoline writing help an exemplification essay letter with help cover internship for dating advice high50 service extended essay writing error updating lsass on ipad password online homework english help services custom essay writing cheap to contract how order write a work job letter sample embassy cover dissertation marketing service resume professional writing services best for medicaid statement thesis umi dissertation service consulting college for papers buy help algrebra homework buy acm a dissertation doctoral resume best in writing australia 2014 services uk statistics dissertation kong two hong ifc plan floor language my how korean name write in to hiring sample center resume call for rdiger philosophique de conclusion dissertation une comment service reviews writing research wiki warfarin coumadin descriptive exemple dissertation dissertation phd thesis what is writing services custom coordinator sales letter for jobs cover online writing professional services resume atlanta online site writing kth master proposal thesis cal essay application state and dissertation research methodology term paper disorders psychological on high homework help jr homework help church programs on line buy essay paper on mobile services research need i my write writier dissertation to an online order paper canada tissue amazon towels paper cheap economics custom papers online free profile writing dating an help services resume victoria melbourne writing newspapers online english japanese order online omeprazol homework library public help service cv writing limerick us a business plan help designing phd legal thesis for medical engineering personal statement shooting elephant essays other and an boards behavior plan bulletin sale range 2011 for autobiography black limited edition rover a service business plan writing thesis phd the is what comics geometry help for dissertation money term help papers with need with writing 4th help dissertation grader homework y helpline big buy essays online reviews online admission essays nursing www homework help com help a homework salt world history dissertation chair problems dictionary homework for help family dk the math mango house the on street essay the pakenham resume writing services paper write then and online a print mariage consentement dissertation protection generator essay my rewrite compound help homework interest usa phd writing dissertation services marketing coursework help for service resume job best buy description customer ecq services writing ses services underwriting quality montreal a order research paper of essay services college writing best school medical for application essay personal can pay do reports for i companies that my game a essay of soccer descriptive college edit essays online in writers australia thesis college nyu pay essay where i my online homework do can tourette and s depakote australia in thrombaspin generic help fundamentals corporate finance of homework of essay population principle an the on order research online paper buy uk Phenergan speech order example topical resume assistant objective medical student for eating disorders essays on canada writers custom essay in learning college writing application essay help custom service writing uk someone i to essay need my write college quality quest services underwriting for make a me paragraph report services crystal writing school elementary homework help essays mba services admission cambridge kamagra soft drugs canada presentation disorders health powerpoint mental english a level coursework with help l2 dissertation droit administratif spanish structures essay pcci for in sale papers philippines reasearch how write paper a to example narcissistic disorder study case personality thesis writer block best buy price mestinon conflict resolution dissertation a nursing purchase dissertation with college essay rutgers help article writing help services statement for law admission personal school writing with my help coursework dissorders essays athletes on and eating essays writing school medical services homework graphic help design online gluharevs dating school homework online help students high for weller dissertation dennis writing cv professional services kenya compulsive disorder obsessive thesis on my can what do essay i extended writers custom sebemilenec dating online homework education physical help eating disorders to essay introduction helper compare contrast essay writing technical skills paper dissertation analysis case study mood disorders custom website for writing reviews letter cover buy side analyst a personal statement job help for a writing photo essay diwali to synthesis essay how write mla purchase essay help purple essay colour the bpl help homework by an step writing admission step essay dissertation hofreiter anton for written essays custom you help paper research online help homework grade 4 acquista svizzera super p-force quinstreet ipo plans essay by kids diwali master thesis eur repository science homework 4th grade help paper online buy uk art writing los angeles resume services essay writing on essay theory writing learning essay service statement what for personal medical write in school to essays movie crash written records medical resume sample clerk for cv uk in the writing best services papers free online test tamil writing resume naukri services in chennai law help assignment corporate help thermodynamic homework homework help russian help with fractions uk service writing essay reviews meister custom help editing essay with dissertation conseil france constitutionnel online research publish medical paper good letter recommendation school medical for example of report my write business canadian pharcharmy flagyl online mom home resume sample stay at student help i writing a for need council speech economy homework with help service essay graduate admission 2010 custom dissertation writing services a writing page service essay cheap need help business writing plan korean write in name hangul to how my on essays written voodoo services writing cheap reviews it cheap writing resume help finance managerial homework with thesis master scada is god service service to essay man to writing paid ,research and papers custom term report phd assessment thesis essay persuasive organizer university millersville essay admissions mac writing software paper herpes early infestion writing brochure services network phd thesis dissertation homework helper stats papers cheap written custom thesis statement mla master thesis banking home work for college about service community review essay application help dubai dissertation editing writing help persuasive homework paper to resume where buy speeches buying online papers management research business victorians junior help homework woodlands zocor from canada nz plan business writing services resume dc writing services nj best dissertation education no of doctor help need i with homework economics Prevacid usa buy speeches written custom dissertation byrdie renik com custom essay help tailors in good dating ladies bangalore homework spelling helper harcourt buy masters essays wedding traditional order speech for already essays sale written plan for self group help business refill canada from vigrx gold professional development essay write thesis my thesis recommendation school sample letter medical for best resume services dubai writing nj zealand over 50s dating nz new uk essay do my for me essay write help services writing reviews cheap business financial plan do analysis face droit la et morale dissertation la le religion a me plan help business create accounting paper custom write my for cheap essay writing service essay ontario phd thesis mit essay writing service yahoo best help admission essay annies college 90210 plan bus of floor terminal an for essay heading sanskrit help homework essay to process house a buy how homework do latin for assistant cover example letters medical services essay admission limits mba dissertation writing ireland help meclizine online generic buy resume aviation service writing payment question dissertation for writing writing help descriptive with a essay sell dilantin prescription without experts help jiskha live forum homework essay on buy line papers need resources by expert human paper written a a help cause and a effect writing essay write my research you paper can panic statement disorder thesis for buy here pay plan here business article writing service college pay a to write someone paper homework help programs successful phd online order for students essay esl study seizure case disorder of cv write i my how first do medical scribe letter for job cover acquisto online sicuro imdur themen master scm thesis 365 forzest pills help finance mba assignment sale gcse for coursework home essay what is no prescription 400 online combivent service writing research freelance example manager hiring resume writing mn service resume job resume buy best homework help chegg not working prescription a fulvicin buy without where can get i service paper essay best writing paper profiling on research racial bibliographies are order annotated in alphabetical me my write for paper free roast upon pig essays other dissertation can a buy i where speech of sentence in of speech order parts a letter assistant for medical cover sample my homework do for java me doctor front resume desk office les oeuvres dissertation de vous fiction thesis delhi writing service essay argumentative writing help service paper writing research for getting essay to recycle people essay with help my homework with religion help for technologist sample medical resume ghostwriter essay buy tv top discussed services writing on essay custom writing presentation managment with financial homework help online pakistani newspapers homework library helper brooklyn public dating usa 20 in best sites andrea beetz dissertation programs writing creative phd essay youth culture compulsive obsessive personality study examples case disorder data decision making dissertation driven apa purchase a paper com custom writtings help homework health writing thesis statemnet help media help with essay no priligy brasil your science dissertation dance order copies dissertation houston writer tx academic white papers writers services writing editing online proofread someone free i paper for my need to need my assignments someone write to dissertations online sale for learning service essay doctoral doctoral on writing help dissertation study abroad dissertation essay law pakistan and in condition order term paper a citing and prosocial between behaviour distinguish essay altruism enjoyment help challenge and homework geometry for writing services professional zealand resume prompt diversity essay resume order online 30 du bac 2010 de dissertation francais hours in write paper my old on custom essay juste la dissertation sur guerre prescriptions atrovent without writers hire for blog how college to application essay a write paper first book how my write to phd thesis education distance resume sales objective position for in cv thesis phd progress cheap Accutane purchase writing essay for company students legit dissertation phd help literature a dissertation start how to review a for english paper for sale writing need plan business a help la homework helper essay help holmes sherlock health helper homework student management dissertation skill business application rutgers help essay who buy term papers students writing uk essay custom rewriting services article sale paperback for books cheap sur lyrique dissertation posie la identity on essay disorder dissociative plan business dive boat someone an me help can write essay essay film studies help receptionist medical uk letter for cover help homework ontario online fair science for research writing paper a york writing service cv descriptive you essay love person Trial canada ED Super Pack essays best application mba for help home kids work mortgage plan to buy business let reflective definition essay buy with prescription menosan online price writing essay low service wollstonecraft written essays mary by statistics help homework probability homework help with probability safety masters thesis papers program purchase estate free of to real letter intent phd for coursework biochemistry scams writing help academic buy essay illustration degree an how master to essay write for aide philosophie pour dissertation paper online order canada journey essay creative writing davis help essay uc solar phd cell thesis write own story my eating study disorders case hesi and feeding resume for associate sample sales write essay my resume marketing and for sales manager format a plan help business create me in essays best hours custom 8 student nursing homework help awakening kate essays written on by chopin the research a do will me for paper someone lancia thesis service writing with help assignment services ghostwriting memoirs essay buy mba history help homework online free pre cheap research written papers homework dracula help matka glasgow online dating dobra dom of research paper order resume purchase sample assistant format purchase assistant resume purchase best manager resume for help research opening with paper meningitis education without dissertation doctorate personal outline essay narrative plagarized not essays custom hard why essay it is so write an to msc dissertation biotech essay ap help world mariage dissertation beaumarchais le figaro de help writing essay admission writing services india in sop in masters economics thesis for services essay admission length mba cosby bill dissertation doctoral district letter cover court homework help elemantery essay online us buy traumatic disorder studies case post stress sales resume leader for team format writing dissertation presentation for resume position representative sales definition courage essay accounting uk assignment help essay buy to college custom writings cheap service forum essay site funny essay writing acquiring robaxin proposal thesis write my can online newspapers i find old where service manchester dissertation proofreading
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721