Комунікативна роль часових форм дієслів для вираження “особистого” та “колективного” у політичних промовах (на матеріалі виступів американських президентів)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11’42

А.М. Гузак

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, м.Чернівці

 

У статті розглядаються особливості вживання часових форм дієслів, які слугують для вербального вираження “особистого” та “колективного” у політичному дискурсі. Робота виконана на матеріалі політичних промов американських президентів від повоєнного періоду і до сьогодення. У результаті проведеного дослідження робиться висновок, що часові форми дієслів для вираження особистого та колективного у політичних промовах маркуються на лексико-граматичому рівні, перш за все, формами теперішнього, минулого та майбутнього часу.

Ключові слова: політичний дискурс, політична промова, комунікативні стратегії і тактики, лексико-граматичні маркери, часи, дієслова, займенники.

В статье рассматриваются особенности употребления временных форм глаголов, служащих для вербального выражения “личного” и “коллективного” в политическом дискурсе. Робота выполнена на материале политических речей американских президентов от послевоенного периода до настоящего времени. В результате проведенного исследования делается вывод, что временные формы глаголов для выражения “личного” и “коллективного” в политической речи маркируются на лексико-грамматическом уровне прежде всего, формами настоящего, прошедшего и будущего времени.

Ключевые слова: политический дискурс, политическая речь, коммуникативные стратегии и тактики, лексико-грамматические маркеры, времена, глаголы, местоимения.

The article looks at the peculiarities of use of the tense forms of the verbs for the verbal expressions of the “personal” and “collective” in the political discourse. The work is based on the political speeches of American Presidents from the post-war period to nowadays. The investigation results in the conclusion that the tense forms of the verbs, used to express “personal” and “collective” in the text, on the lexico-grammatical level are marked by the forms of Present, Past and Future Tenses.

Key words: political discourse, political speech, communicative strategies and tactics, lexico-grammatical markers, tenses, verbs, pronouns.

 

 

Дослідження політичного дискурсу — його змісту, особливостей та функцій — відноситься до найбільш актуальних завдань сучасного мовознавства. Його вивченням займались як закордонні, так і вітчизняні вчені-лінгвісти: В.М. Аміров, А.М. Баранов, Е. Бенвеніст, Р. Водак, М. Гайдегер, Т.А. ван Дейк, В.З. Дем’янков, М.В. Ільїн, Г.Г Почепцов, Я. Торфінг, Н. Ферклоу, М. Фуко, П. Чілтон, А.П. Чудінов, К. Шафнер, О.І. Шейгал та ін. Однак, не зважаючи на підвищений інтерес до феномену політичного дискурсу, загальноприйнятого визначення даного явища поки що немає.

Т. ван Дейк вважає, що “політичний дискурс – це клас жанрів, обмежених соціальною сферою, а саме політикою” [2]. На його думку, дискурс є політичним, коли він супроводжує політичний акт в політичній обстановці. За Н.Н. Мироновою, політичний дискурс – це “сукупність текстів, в яких відображається політична і ідеологічна практика держави, окремих партій та течій в певну епоху” [6, с. 344]. О. І. Шейгал в монографії “Семіотика політичного дискурсу” дає більш детальне пояснення і виділяє два підходи до розуміння даного поняття. Відповідно до першого з них, політичний дискурс розглядається як інституціональний, що утворює “сукупність усіх мовленнєвих актів, які використовуються в політичних дискусіях, а також правил публічної поведінки, які базуються на певних традиціях та перевірені досвідом” [11, с. 22]. Відповідно до другого підходу, інституціональність кваліфікується як одна із системотвірних ознак політичного дискурсу, «що дозволяє включити в межі політичного дискурсу ширше коло явищ мовної дійсності, які входять до сфери як інституціонольного, так і неінституціонального спілкування, якщо до сфери політики відноситиметься хоча б один з трьох складників: суб’єкт, адресат або зміст спілкування» [11, с. 33].

У нашому розумінні політичний дискурс — це дискурс, який створюється політиками, головною детермінантою якого є боротьба за владу, її збереження, здійснення або перерозподіл. Мова в політиці реалізує декілька пов’язаних між собою функцій, основною з яких є персуазивна — регулювання світогляду і поведінки громадян. Визначальною ознакою політичного дискурсу є його спрямованість на адресата з метою домогтися перлокутивного ефекту — спонукати аудиторію до суспільно-політичної реакції. Як правило, учасники політичної комунікації представляють певні суспільно-політичні позиції, а обмін інформацією відбувається з яскраво вираженими прагматичними цілями, тобто комунікативний процес у політиці завжди має інтенційний характер. Оскільки інтенційну базу політичного дискурсу складає боротьба за владу, тому зміст політичної комунікації можна звести до трьох складових: формулювання та роз’яснення політичної позиції (орієнтація), пошук та згуртування прибічників (інтеграція), боротьба з супротивником (агресія як прояв агональності).

Метою даної статті є визначення темпоральної специфіки політичної ораторської промови та виявлення особливостей вживання часових форм дієслів для вираження “особистого” та “колективного” на лексико-граматичному рівні у політичних промовах. Поставлена у роботі мета  передбачає вирішення таких завдань:

– визначення поняття “політична промова” та виявлення її основних характерних ознак;

– визначення ролі особових та присвійних займенників у вираженні “особистого” та “колективного”;

– дослідження особливостей вживання часових форм дієслів при вираженні “особистого” та “колективного”.

Об’єктом статті є вербальна репрезентація “особистого” та “колективного” у політичній промові за допомогою часових форм дієслів.

Предметом − особливості вживання особових займенників I/we, присвійних займенників (my, mine, our, ours) та форм теперішнього, минулого і майбутнього часу для вираження “особистого” та “колективного”.

Матеріалом  дослідження є 58 політичних промов американських президентів від повоєнного періоду і до сьогодення. Приклади для аналізу відбиралися шляхом суцільної вибірки і загалом складають 4820 слововживань.

Політична ораторська промова розглядається нами як текст, занурений в мовну ситуацію і далі в соціально-політичний контекст, і, як слушно зазначає І.Б. Морозова, “об’єднує дві функції: функцію повідомлення інформації і функцію впливу” [7, с. 64]. Політична промова як тип політичного дискурсу – це публічний виступ, який знаходиться в центрі суспільного життя, відіграє помітну роль в суспільних відносинах, формуванні публічної опінії та є ефективним засобом для одержання визнання та демонстрації лідерства. Структурно-морфологічний аспект політичного виступу має такі особливості: в його основі лежить трихотомічна структура античної риторики — вступ, основна частина і висновок [4, с. 7]. Вступ орієнтований на слухача; основна частина — на інформаційний аспект і будується на використанні про- і контраргументації відповідно до часової системи координат: минуле є причиною ситуації в теперішньому часі, яку можна перетворити на благополучне майбутнє. Висновок розрахований на сприйняття, він підбиває підсумки сказаного. Політичний виступ, темою якого є розв’язання певної проблеми, модифікує цю модель. Як правило, у вступі та (або) на початку основної частини чітко визначають проблему, далі називають причини, що викликали її, і заходи для її подолання, у висновку міститься заклик усунути проблему запропонованими засобами [10, c. 195].

До основних характеристик політичної ораторської промови традиційно відносять: а) дистанційність та наявність здебільшого масового адресата, що зумовлено сьогоденним потужним розвитком засобів масової інформації; б) домінуючу роль фактора емоційності та значну питому вагу фатичного спілкування; в) смислову невизначеність, пов’язану з фантомністю ряду денотатів, адже політики переважно висловлюють думку в узагальненому плані, коли певні знаки політичної мови не мають реального денотата; г) використання маніпулятивних стратегій, проявом яких є навмисне ухиляння, натяки, посилання, коли сенс розмови буде зрозумілим лише певному адрасату; д) театральність, необхідність політиків працювати на публіку, привертаючи до себе увагу за допомогою створеного іміджу; є) динамічність мови політики, що зумовлено відбиттям напруженої реальності та зміною політичної ситуації [3, с. 34-42].

Найважливішою функцією політичної ораторської промови є функція політичної пропаганди, переконання та впливу, а її успіх залежить наскільки вона співзвучна з масовою свідомістю. На попередньому етапі роботи було встановлено, що серед мовних засобів, що сприяють встановленню контакту з аудиторією, чільне місце посідають особові та присвійні займенники, які слугують своєрідними маркерами “особистого” та “колективного” у політичній промові. Вживання особових займенників I/we та присвійних займенників my, mine, our, ours у промовах американських президентів є також засобом виявлення ставлення мовця до адресата, статусу адресанта/адресата, засобом кодування різних аспектів комунікативних інтенцій мовця.

Зауважимо, що під “особистим” у роботі розуміється все, що відноситься до мовця, під “колективним” − все, що пов’язане з народом країни, населенням, та урядом. Досвідчений політик-оратор у своїх промовах уміло поєднує висловлювання про себе (особисте), у потрібному місці і в потрібний момент об’єднує себе з усім населенням країни чи окремими його верствами, урядом (колективне).

За допомогою особового займенника we та присвійного займенника our, політик-оратор презентує себе як пересічного громадянина, представляє ідею спільної праці, акцентує увагу адресата на наявності спільних проблем, які потрібно вирішувати спільними зусиллями. Таким чином, вживаючи подібні займенники, відбувається не тільки звернення до масового слухача, але і вираження колективного. Все це надає промові театральності, емоційності, фантомності. Наприклад:

Each time we gather to inaugurate a President we bear witness to the enduring strength of our Constitution. We affirm the promise of our democracy. We recall that what binds this nation together is not the colors of our skin or the tenets of our faith or the origins of our names. [12]

Використання прономінальних форм першої особи множини має особливе значення, тому що вони допомагають створити і передати атмосферу взаєморозуміння між промовцем і слухачами, дають змогу політику реалізувати свої цілі: звертатися до різних груп населення, встановлювати зв’язки в межах групової свідомості залежно від своїх намірів, формувати почуття спільності, залучати адресатів на свій бік, прямо звертаючись до них і побічно представляючи себе та свою програму. Відповідно до прийомів ідентифікації та інтимізації використання особового займенника we та присвійного займенника our пов’язане з оцінністю. Говорячи We/Ми та our/наш, політики застосовують лише позитивну конотацію, а політичного противника характеризують у негативному плані.

At such a time in history, we who are free must proclaim anew our faith. This faith is the abiding creed of our fathers. This faith rules our whole way of life. It decrees that we, the people, elect leaders not to rule but to serve. It asserts that we have the right to choice of our own work and to the reward of our own toil. And it warns that any man who seeks to deny equality among all his brothers betrays the spirit of the free and invites the mockery of the tyrant. [12]

У процесі роботи з’ясовано, що конструкції з особовим займенником I та присвійними займенниками my/mine сприяють більш повному і експліцитному вираженню особистого. Особовий займенник I позиціонує президента як сильну особистість і політика, який здатен впоратись з державними проблемами і вивести країну на новий рівень.

A President is neither prince nor pope, and I don’t seek a window on men’s souls. In fact, I yearn for a greater tolerance, an easy-goingness about each other’s attitudes and way of life. I do not mistrust the future; I do not fear what is ahead. [12]

З іншого боку, встановлено, що вираження особистого та колективного також вербалізується на рівні часових форм дієслів. Поняття часу є одним з основних лінгвістичних понять. В останнє десятиліття час вивчається як універсальне когнітивне утворення, втілене в мові й дискурсі (В.П. Зінченко, Л.М. Любинська й С.В. Лєпілін), і як національно-культурне явище (Ю.С. Бєлозьорова, В. Eванс, Р. Нуньєз, А.М. Приходько, О.С. Яковлєва, K. Яшчоут) [1, с. 3]. Під граматичним часом у граматиці зазвичай розуміють відношення моменту дії, що позначається дієсловом, до моменту мовлення [8]. Головною особливістю поняття часу є його дуальність: час є або таким, що дистанціює суб’єкт і об’єкт спостереження, або таким, що залучає суб’єкт спостереження до формування образу об’єкта, що спостерігається (В. Еванс, В.С. Степін, Л.Ф. Кузнецова, М.К. Мамардашвілі, В.О. Лефевр), тобто, з одного боку, час орієнтований на фізичні явища (об’єкти), та, з іншого, – залежить від індивіда [1, с. 11]. Свідомість людини активно відображає події, що відбуваються протягом часу, і передає насамперед дієсловом, категорійним значенням якого є процесуальність у широкому розумінні. Отже, темпоральне значення є невід’ємним від дієслова.

В англійській мові прийнято розрізнювати чотири групи часових форм дієслова: неозначену (Indefinite), тривалу (Continuous), перфектну (Perfect), перфектно-тривалу (Perfect Continuous), кожна з яких, у свою чергу, включає  форми минулого (Past), теперішнього (Present), майбутнього (Future) та майбутнього з точки зору минулого (Future-in-the-Past), за вийнятком групи Perfect Continuous, яка вміщує лише дві форми — теперішню перфектно-тривалу (Present Perfect Continuous) та минулу перфектно-тривалу (Past Perfect Continuous). Отже, дію в теперішньому часі в англійській мові можна виразити за допомогою наступних чотирьох форм: простого теперішнього / неозначеного часу (Present Indefinite/ Simple), теперішнього тривалого часу (Present Continuous / Progressive), теперішнього доконаного / перфектного часу (Present Perfect) і теперішнього перфектно-тривалого часу (Present Perfect Continuos / Progressive) [5, с.13]. Це стосується також майбутньої і минулої дії. Носіям мови важливо не тільки, коли відбувається дія, але і її процес та кінцевий результат. У нашому досліджені, для зручності аналізу особливостей вживання часових форм дієслів для вираження особистого та колективного, ми опиратимемось на часову вісь, умовно поділивши її на три відрізки, кожен з яких репрезентує відповідно теперішній, минулий і майбутній час.

Встановлено, що вживання теперішнього часу практично однакове при вираженні особистого (59,37 %) і колективного (60,79 %), і значно переважає над іншими часовими формами (див таб.1). Форми минулого часу зустрічаються частіше для вираження особистого. Наприклад:

I was in Independence, Missouri, in June 1950, when Secretary Acheson telephoned me and gave me the news about the invasion of Korea. I told the Secretary to lay the matter at once before the United Nations, and I came on back to Washington. [12]

Американські політики досить часто говорять про свій досвід, свою діяльність і досягнення. Зауважимо, що характерною рисою американської лінгвокультури є чітко виражене переважання минулого особистого досвіду [9, с. 11].

Грунтуючись на порівняльному аналізі частотності вживання часових форм дієслова, у роботі зроблено висновок, що форми майбутнього часу зустрічаються рідше (8,2 % для вираження особистого і 17,60 % для вираження колективного), але виконують досить важливу роль. За їх допомогою промовець здійснює орієнтацію аудиторії на майбутнє, втілює прагнення вселити впевненість у світлому майбутньому країни і своїй ролі у цьому. Наприклад:

We shall respect our treaty commitments. We shall support vigorously the principle that no country has the right to impose its will or rule on another by force. We shall do our share in defending peace and freedom in the world. But we shall expect others to do their share. [12]

Порівняльні характеристики вживання часових форм наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Питома вага відносного вживання часових форм дієслів для вираження “особистого” і “колективного” у промовах  американських президентів від повоєнного періоду і до сьогодення

Теперішній час

Минулий час

Майбутній час

Особисте

Колективне

Особисте

Колективне

Особисте

Колективне

кількість

963

1944

526

691

133

563

частота вживання у процентному співвідношенні (%)

59,37

60,79

32,43

21,61

8,2

17,60

 

Аналіз особливостей вживання часових форм дієслів для вираження особистого і колективного у політичних промовах показав, що кожна дія, позначена дієсловом-присудком, може характеризуватись як одночасна з моментом мови (теперішній час), що передує йому (минулий час) або як майбутня дія (майбутній час). Відсоток розбіжності у вживанні теперішнього часу для вираження особистого та колективного не значний (1,42 %), на відміну від процентної різниці у частоті вживання минулого і майбутнього часу для вираження особистого та колективного, що становить відповідно 10,82 та 9,4 %.

Отже, можна зробити підсумок, що у промовах американських президентів “колективне” домінує над “особистим”. Це проявляється на лексико-граматичному рівні у вживанні специфічних форм дієслів і типових займенників. Президент, виступаючи представником інституту влади, озвучує інтереси своєї країни, народу, уряду. Він виступає не від свого імені, а від імені усієї держави, цілком зрозумілим стає той факт, що особисте для нього стає неважливим, другорядним. Прагнення і вміння політика об’єднати себе і аудиторію реалізується за допомогою граматичних конструкцій з особовим займенником We та його присвійними формами.

Підсумовуючи результати дослідження варто зазначити, що політична  комунікація пов’язана з різноманітними формами лінгвістичної маніпуляції та мовленнєвої тактики, які уможливлюють управління свідомістю і контроль над менталітетом широкого загалу. Тексти політичних промов дуже часто носять характер реклами і в даному аспекті вони представляють інтерес для лінгвістів не лише в рамках локуції, іллокуції та перлокуції, а й на рівні перлокутивного ефекту, адже мають зацікавити, мотивувати і привести до певних дій адресата. Політична промова потребує подальшого глибинного вивчення. Виділення та комплексний опис базових лінгвокультурних концептів англомовних політичних діячів є перспективою наших подальших досліджень.

Список літератури

 1. Бондаренко Є.В. Еволюція поняття часу в англійській мові та дискурсі: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Є. В. Бондаренко // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 35 с.
 2. Дейк ван, Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ. / Сост. В.В. Петрова; Под ред. В.И. Герасимова; Вступ. ст. Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
 3. Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической филологии / В.З. Демьянков // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования.  – М., 2002. –№ 3. – С. 32 – 43.
 4. Діденко М.О. Політичний виступ як тип тексту (на матеріалі виступів німецьких політичних діячів кінця 20 століття): Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / М.О Діденко // Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. − Одеса, 2001. − 14 с.
 5. Крылова И. П., Крылова Е. В. Практическая грамматика английского языка. Учебное пособие. / И.П. Крылова, Е.В. Крылова — 2-е изд., перераб. — М.: «ЧеРо», при участии издательства «Юрайт», 2001. − 292 с
 6. Миронова Н.Н. Об изучении оценочного дискурса в современной лингвистике // Лингвистика на исходе ХХ века: итоги и перспективы. Тезисы междунар. конф. М.: МГУ, 1995. Т. 2. С. 344–345.
 7. Морозова І.Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії: Монографія / І. Б. Морозова. − Одеса: Друкарський дім, 2009. – 384 с.
 8. Павленко Г.М. Лінгвістична категоризація часу / Г. М. Павленко // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. – Запоріжжя: Гум. ун-т “ЗІДМУ”, 2008. – № 1. – С. 49 – 53.
 9. Саунина Е. В. Способы воздействия в речи руководителей государств (на материале выступлений государственных деятелей России и США): Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Е. В. Саунина // Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 2012. – 21 с.
 10. Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації / О. А. Семенюк // Навчальний посібник. − К.: ІнЮре, 2009. − 276 c.
 11. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. – М.: ИТДГК “Гнозис”, 2004. – 326 с.
 12. Presidential Speech Archive [електронний ресурс] – Режим доступу:  http://millercenter.org/president/speeches.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Esidrix fast Vaughan - brand pills Esidrix writing best resume services dc 2014 writing paper english rational help homework math numbers prompts essay persuasive staar dissertation a proposal to how do system related of review literature ordering helper costumes homework best email service dissertation writing uk my paper help do homework study narcissistic disorder of personality case my to hire can resume i write someone overnight mg online hytrin 10 money essay buy time cant writing masters help thesis reviews help homework dissertation phd kissinger help help homework geometry hrw help who am i essay life essay on a believe a essay writing this i help what persuasive should i write my speech on write for essay an me for free to write review a how paper turzii campia primaria dating online history help world homework modern homework biology help reports buy to book homework help consitution dating rasierer testsieger philips resume it are writing services worth my i writing vows need help statement personal writers plans lesson writing middle school newspaper disorder psychological analysis writing essay best online services hotline homework help albuquerque buy admission mba essay length help me 123 essay casamento luiza lista dating online magazine de writing resume company reviews help essay shakespeare cefaclor en achat pharmacie to service essay community english coursework help a2 happiness argumentative buy money can-t essay bio 101 my with help homework myself help a poem about writing my essay narrative letter resume admission cover college wedding writing services speech custom revisions writings canada mg 5 ciprofloxacin for term papers written pre sale scholarship application essay buy online combipres university texas homework website of service essays written by virginia woolf website help assignment review dissertation editing for services philosophy homework do my writers essay best the thesis internet marketing master research paper eating disorder conclusion my au write essay co uk homework help primary victoria victorians pinchbeck helper s bj homework paperback online books cheap essay service cheating writing fourier help transform homework best paper academic writers names relaxants muscle drug mg reviews Zenegra 200 Antonio - San Zenegra literature online ordering review of system homework probability help effects tablets side 50mg azathioprine words persuasive essay transition technology of sensor review course a self-validating services editing essay quality admission ohne taliz rezept bestellen get cheap Toprol Xl online plan seda business help homework er a college buy for paper research kiss dating goodbye research non cheap papers plagiarized help science homework on my homework do boyfriends help download dissertation phd service writing resume bc victoria service personal statement editing services best in resume delhi writing ethical relativism of thesis normative college term cheap papers essay help college xavier university admission business writers cheap plan services cheap dissertation writing writing personal help essay school elementary graduation essay do i my to refuse homework buy a college paper for chea dissertation quotes uk help writing essays writing persuasive helping essay community your applicant recommendation letter a write school for to medical how resume writing service orlando good writing cheap dissertation internet Davenport counter - Celexa sur achat the uk Celexa over abortion writing term paper online news local papers speech persuasive the on triangle bermuda on mental articles disorders dissertation doctoral education acknowledgement buy online iv papers term cheapest sale essays for acquistare hydrea generico i homework help algeba services writing resume phoenix arizona thesis customer system relationship management a write 5 good how page to essay application legitimate paper writing services purchase description manager job dating rackova zahra a company cover letter how write to to hiring not is a that ottawa plan services business writing mba help assignments with best the paper writer research in essay what space order is expository banking resume executive sales for in bipolar term paper disorder in my to write on how name facebook hindi shipping cheapest price Santa on Clarita best Drop Bimat Bimat - free Drop essays analysis strategic buy best c-level writing resume services roads essay help hampton in va ergonomics research and papers on musculoskeletal disorders dissertation lse online help to write admissions essays how mba papers help academic or make study case buy my australia do homework thesis science computer master structure steel germs essay and help guns resume writing fort worth tx services sheet approval dissertation services writing usa in resume contest essay kaplun sale original papers for term best custom website writing proposal help i with my need research coursework service law application essay college custom service writing essay help fashion paper white writing writing has custom anyone essay service used study plan dissertation paper research writer cheap ottawa writing online resume services professional oil writing cv and us gas service builder free resume helper custom services dissertation writing malaysia school high resume basketball students coach for writing for of example medical school letter recommendation paper service medical writing karl marx essay homework mcdougal holt online help uk custom essays review me for a story write great depression thesis dbq essay length application service college do thesis i masters should a can buy introduction essay happiness money romana dating scubidu in online on depression papers dating site tinder menang inaf droit civil dissertation mthode ny services best cv writing queens a to for can me pay someone i paper write reddit help essay college service review writing top high how lesson application write school plans to a essay assignments service writing mba bipolar case disorder study application the ever college essay writing writing forum essay help english noah dissertation webster language yourself essay describe order paragraph putting a sentences make in to help general science homework essays academic buy homework cpm help psychological thesis disorder english online paper test for Imitrex sale order and application letter resume of cover homework story help writing short alternative programs diploma of dissertation tuesdays with essay morrie uk custom essay service help create statement me thesis a фото аниме swag руками Фото игрушки своими ёлочные девушки в облегающих трусиках на кровати фото Кбулычев заповедник сказок читать Дидактические психолога доу игры в дома с интересной историей Старые фото рабыня голая мохнатке в порно кончина фото. 2 ковбоя игра Норковые шубы фото воротник стойка briana blair-фото мирового моделей уровня эрофото такое статус это что Правовой Девушка с кошкой на руках картинка писинг порно женский видео фото нарядная ян Игра на выживание сезон 1 серия 1 Рубашка с джинсами женская фото флекса льюиса фото Звездные война игра 94 процента фото порно.древние бабки. ядреные бабы порно фото мамы порно фотографии эро фото фанатки цска порно видео зрелых извращенок sinn arianna порно фото смотреть devil may cry dmc прохождение Игра доме в камины Печи загородном фото Синдеева наталья фото в купальнике фото раскрытой пизды красивых девушек мамочек голых большими с сиськами фото Как для игр nvidia geforce gt 440 и фото сталь медь Шарлотка картинки яблок рецепт из оптика кронос фото волосатых ножек женских фото большое фото большой головки члена Машины сказки сезон 2 новые серии играть игры в 4 классе можно Какие Игры торрент санитары подземелий 2 Похудели на 30 кг фото до и после Итальянские булочки рецепты с фото в дракнов игры Игры на двоих спасатели заложников Томат малиновое чудо отзывы и фото и стрелка фото мультфильмов Белка сиськами с фото большими красавицы секс фотоголи учится Игра читать лунтик скачать Гаджет для выключения windows 7 Красивая фруктовая нарезка с фото фото печени кожа Болезнь симптомы Салат с сухариками рецепты фото фото Ярослав семья и его евдокимов для сони плейстейшен 4 игры Лучшие парк юрского периода игра скачать Конверт выписку на лето фото весна подростки голые фото девушек Игра в джейк и пираты нетландии фото классный Картинки с днем рождения формат а4 голые и смелые фото sniper Zombie игре об assault все дрочит искуственный вагиной фото на виндовс рабочий Гаджет xp стол фотосессии голых брюнеток с волосатыми кисками Чем полезно крутить обруч на талии Нолинск быстро половой член падает Скачать игры tanks world клиент of Рецепт торта муравейника с фото Летучий корабль голландец фото не колец властелин Игра и лего хоббит женских фото вибраторов порно фото с сочными мулатками для одноклассники мужчин в Статус Игры на windows 8.1 где находится Потолок с рисунком жидкими обоями Прикольный статус в вк для подруги обои зарубежные торрент ххх фото порно ей попу фото разорвал ебут девушек в планом фото крупным попу фото жёсткой мастурбации фото коломна рим Zombie apocalypse игра на андроид Марианна вертинская с дочерью фото жуков молодой фото Диваны угловые в пензе фото и цены Список комиксов про человека паука картинки антме Скачать торрент игру pokemon на pc фото голиком дома девушек Видео игры живая сталь все роботы Сказки венского леса песни слушать голые фото 50 летних жеммщин порно анальное фото латинок Осчастливчик игра скачать торрент фото порода ласка свадьбу игры на и Весёлые конкурсы фото эротика красоты конкурс Игры на выживание на двоих по сети сёмина сказки порнографии фото в кайман фото кс го смотреть онлайн Игра реал атлетико Картинки начни свой бизнес с нами Игры на пожарных машинах по городу Диваны в харькове с фото и ценами зрелыеголые фото в возрасте выебал фото мачеху сын темные на видео волосы фото Балаяж голых фото взрослых служанок фото грузинів порно фото много спермы геи из истории интересные факты Китай новая 2015 подруга Аршавин и фото невесты смотреть пьяные сексом занимаются фото Картинки адажио даззл и ария блейз голые крупным фото девушки планом фото китайские голые пизды купе поезда Фото северная пальмира быть Статусы как мамой прикольные цена Куса спермактин Олег винник и марианна винник фото Ремонт своими фото кухни и руками з секс зрелими фото тьотями. жосткий Картинки с 8 марта оригинальное Наталья мартынова максим 2015 фото жопы же после нало омашние фото Скачать fifa 15 игру на компьютер Почетная сердце книга горячее фото фото крупным планом куни лезби фото девушки xxx удовлетворить сексе женщину в Боровичи как в лувре фото откровенные девушек японских фото плейстейшен игры Скачать 1 сони торрент игру пэкмэн Скачать через Игры на андроид мотоцикл по горам пезда красивая фото толстыми с фото секритаршами секс фото-галерея госпожи задницы огромные выебал порно сестру видео смотреть Стрелять по курицам в космосе игра для полезна свекла печени Вареная овцы боком фото Игры про русские грузовики скачать анальный секс шемале фото Фото баба шура из любовь и голуби Аккорды с картинками для гитары Симуляторы игр про рыбалку скачать Голодные игры аркада агарио играть с рутор торрента орг Скачать игры Самые большие растения в мире фото Как развешать медали на стене фото россиянок фото эро зрелый разместить Как фото в инстаграмме Статусы я люблю его а он с другой торрент Игра на флика приключения соску в фото трахнул жопу фото домашний мамами с секс молодыми бедоленко оксана мисс бюст фото секс фото за кадром Мебель для кухни фото в чебоксарах Скачать игру wheels через торрент секвенции анимация эротическое кристина с фото асмус ужасов морских монстров про Фильм Не могу поменять фото в моем мире к дверей подобрать цвет Как обоям качество спермы плохое Бугуруслан Фото платья своими бумажные руками Фото розовые розы на розовом фоне красивые девушки индих кино звёзд фото в нудисток фото возрасте island игры через торрент Скачать вид снизу котик лесби удовлетворяют друг друга фото Снип 3.05.04-85 статус на 2016 год онлайн лунтика день рождения Игра торрента 2 с игру офицеры Скачать Зеркало с комодом в прихожую фото купе Двери зеркальные фото шкафов Футбол игры чемпионат мира игры из ногинска оксаны фото интимные Скачать игру legion через торрент Гриб смотреть фильм ужасов онлайн Народ и господа в сказках щедрина рабочий обои стол дворцы Замки на Дом берегу фото моря на азовского Интересные приложения из app store фотографии месяце 9 беременных порно на эмулятор 2 на на сега Скачать игры Сказки сутеева все подряд 2 часть на планшет вконтакте Скачать игры с телефон школьницами на порно фото Танюша с днём рождения картинка Украинская техника в зоне ато фото Игры большие для мальчиков машинки робочий стол оголёных девушек на фото фото секс девушки мускулистые игры girls rocks equestria Rainbow Игра приключения ряд морские три в русское порно парке в онлайн Игра монополия как в нее играть Что приготовить тыквы фото с из Рогалики домашние рецепт с фото Полезная для техника бытовая кухни гладилки для обоев Конфликт на даманском острове фото мужчин фото медсестры порно осматривают хуй в волосатой пиздёнки фото все фото русских фотомоделей по Как отправить почте картинку зрелых природе очень фистинга на порнофото одни порно фото крупно игры машинки в Играть полицейские красивые девчонки и их пизденки фото медсестра нейлон фото 1 по классе сказкам сутеева Урок в Живые обои с цветами на андроид Сделай сам полезную вещь для дома порно фотографиискачать на постройка планшет игру Скачать яя остров фото Современная эльза и анна картинки ногтях на френч 2015 фото Рисунки Скачать игру гравити для телефона Упражнения для растяжки мышц фото Рецепты из лаваша с творогом фото Лечебные растения фото и описания фото певицы яны мать соблазняет дочь секс фото. в чулках блонды секс фото игры логические Хорошие андроид на Друзья вы самые лучшие картинки реальные фото проституток москва фото шапокляк на диска ps3 игры с скачивать Как игры 5 strange Прохождение is life ебут училку в кабинете.порно фото галереи училок. хуй в чёрной жопе фото windows windows vista для 8.1 Игры мама и сын секс фото лучшие жопу оттраханые в фото Винни плейстейшен сони игра на пух Игра квесты для pc скачать торрент Совмещенная ванна из панелей фото темный волос фото Краска для блонд фото женщини еро порно кастинг рабынь фото фото секс порно зрелых пар Константин игра скачать торрентом для Скачать пацанов крутые фото фото вагины накачка помпой Шкаф с зеркалом в прихожей фото Скачать игру рефлекс через торрент слово и из 4картинки одно букв 7 порнофото крупно геев Дизайн комнат перегородкой с фото Ребята жить дружно картинка давай Она картинках в английском языке на инструмент показан Что фото за просто Скачать мортал комбат игру фото Кованое для клумб ограждение русском сказка Арыбак языке на Торт мишка косолапый рецепт с фото быть чувство юмора Умужчины должно пирамитка игра самые в фото по хуй яйца пизде Сновым годом 2016 песни частушки чехлы для бисера из телефонов Фото 219 уровень 4 картинки одно слово подсмотренное фото сестра порнофото brazzers pills купить volume Бурятия падает член при половом акте Шебекино страпон фото госпожа Куриный суп с рисом рецепт с фото Последние из нас игра прохождение лесбиянки гимнастки фото эро юбке фото универа колготках маши из в и новая 2015 модель фото Ламборджини фото порно пызды прохождение 2 Ассасин крид игры лет средних фото телки и любви Красивые о нежные статусы фото порно длиннаногие в самалете игры онет скачать порно фото с японочкой школьницей раздвинула ноги огромные фото Картинки на рабочий стол страшное мама взяла фотоаппарат и попросила подругу раздеться порно рассказы Верхнеуральск должен пенис быть размера какого загорелых девчонок голых фото фото женщины волосатые смотреть самые розой картинки с девушка Красивые с фото новороссийске Новостройки в тах звезд фото Потолок на современной кухне фото клитор фото массажист сосала пациентки фото больно маме в жопу самая красивая фотосессия астафьевой порно аптеке в Зуевка трибестан Эвер афтер хай сказка наизнанку 1 Heroes of order and chaos картинки домохозяйки порнофильм смотреть зрелая в мокрой футболке фото онлайн в видео Паркуры игре танки Рыбные пару фото рецепт на котлеты Картинки отдыха на море прикольные фото голого транссвестит с сисками Картинки пастой и щеткой зубной с до павлова фото гта игра кровь великие боксеры фото Все на одном Пальто с кожаными рукавами фото сплинкера фото Игра вождение по москве скачать губка вселенной перчатки Игры боб Советские картинки на рабочий стол бразилии фотогалереи бляди порно фото кейт мур флэшмоб в игре Игры для андроид алкатель ван тач бесп фото сексуалний манты казан фото медуза-оса фото тексты языке Частушки на татарском козел и сказка лиса Русская читать эро фото девушки показывают анусы Биография чуковского корнея и фото Фильмы ужасы топ самых страшных девушка телефон ванне обнаженная через фотографируется в видео телефон приколы Короткое на болливудские актрисы порно фото эроика для взрослых фото монашек которые Игры скачать быстро можно бабушек влагалищ фото пиздами порно трутся фото Цветы однолетники фото названиями комнатные растения вьющиеся цветущие фото порно фото телки у которой и пизда и хуй фиксики игры пелки Треки фильма чтиво из криминальное Фото как делать дома в майнкрафте словами Картинки со любовью про Цветы и посадка бегонии фото уход суставе Жидкость коленном на фото Прекрасные создания фото из фильма средневековье девушки порнофото глубокий фото русский миньет скачать на Как iphone картинку 4s Выпечка из творога рецепты фото логотипы игре по Ответы к уровням Картинки брось мышку возьми книжку Скачать игру гта 4 русская озвучка фото в однако Как перемещать фото на андроиде через arma Скачать игры торрент в рисунки статус на Прикольные вк чб мода картинки на для выживание Топ игр слабых пк Картинки с фильмов с названиями духовке с рецепты Палтус в фото пизду засовывают хуй в как фотографии частный отсос члена фото Веб камера с онлайн с приколами купить volume pills Плавск наших смотреть фото частное жен школьницы и фото их писек частушки девочкам на 8 марта прикольные Игры на двоих онлайн взорви это 4 выйти на стол игры рабочий Как из на топ 10 лучших игр Видео пк 2015 Играть в игры марио для 2 игроков сезон эквестрии игры Девушки из 3 фотографии членами большими монстро онлайн 3 д порно пожилых фото пар голых кнопка Где в действие игре рататуй джинсы эро колен фото сняла девушка до самые безопасные стимуляторы потенции Как распечатать фото с телефона Развлекательная игра на новый год торрент игру Скачать через бип-бип игра Скачать лара крофт торрент фото ноги нюхаю черепашек и имена Картинки ниндзя хочет делать Кот кричит что кошку негритянки красивий пизда трансы фото про войну Смотреть прохождение игр фото айфрна с механики кейн Скачать и игру линч лагуна Комоды в фото и минске цены визы Фото для китайской требования Хімія загадки на українській мові Градиент с рисунком на ногтях фото Каре на удлинение прически фото порно с смотреть и грузинок мобилы фото армянок фото бикини бассейне в девушки мини хилтон эро фото частные перис в мини старше одежды без лет фото и красивых девушек бикини мире 30 в не самых Игры братьев книгам стругацких по важен ли девушкам размер члена Демидов девушками Ретро автомобили с фото надписи собой убери за Прикольные Запеканка из курицы-рецепт и фото лице на сперма старика фото at картинки 1 nights Five freddys Комсомольск-на-Амуре спермактин менс на как человек Фото земле появился 58 уровень игры побег из особняка порно дракона про фото в контакте Как играть в качок игру качок видео игры Синие картинки для рабочего стола one gabbana фото туалетная the dolce вода болела Картинка не чтобы голова зара фото мужья секс частное в бане фото фото ворд в с Как распознать текст трахаются взрослые мамы с фото сыновей фото женщины кончают фото зрелые Застройка земельного фото участка порно.фото.дітей с авангард юлаева Игра салавата что алиса делать знает онлайн Игры Смешные анекдоты до слез читать Все актеры турецких сериалов фото порно знаменитости 10000 фото Фильмы 2 ужасов фигур восковых дом марта на оформить фото 8 Как сцену Как скачать игру metro 2033 redux фото камера скрытая душ женский Скачать игру на андроид injustice 4фотки 1 слово 6 букв на картинке фото аккумуляторе и Плюс минус на демон лилит фото с большими сиськами блондинки порно Столешница из камня с мойкой фото юмор ссылки для фото грубое порно фото Смешное картинками женщин с про старая пися фото ногтей фото бежевом в цвете Дизайн руки мужские на Татуировки фото штанах и девушек фото сапогах в игры бильярд Правила в московская беконом фото Картофель с в фольге эро фото валентина наппи фото спермы на носу трахат фото баб черных инцест фотошоп демонтаж стен фото старик Сказки продавал корову как Ва-банк скачать через торрент игру Игры с пк бродилки для джойстиком и ты вместе Картинки навсегда я олимпийский Смешарики играть игры картинка slime Игры по конструированию из бумаги порно качественное фото школьницы Фото зимние месяцы воздуха стихия фото голыех телок Драйвер для скачать фото просмотра Обои фото мерлен цены в и леруа щенячий его Райдер патруль игра и для развития Английские речи игры сексуальные девушек из тулы в юбках фото домашние лёгкий пар фото одел я фото трусы маины Картина золотая осень левитан фото фото вагина большой Игры похожие на скайрим список игр свингеров семья фото Разработчик игры league of legends Скачать через торент игру ассасин фото Рецепт холодца мультиварке в мой планшет ам Игра ням на скачать член встает и падает Электроугли с реальное порно женой в дам бане фото голых alcatel Скачать игру телефон на Статусы в стихах у нас сегодня год Торт мастика фото для мальчиков Потолки подвесные и натяжные фото обои италия 7559 креативе в Как в майнкрафте летать дам зрелых бесплатые порно фото на 8 лет Фото мальчика для тортов как нарастить член дома Далматово Отзывы на фильм статус свободен піськи і фото їх голые фото частные школьниц для комнаты в уборка девочек играть игры фотогалерея русские зрелые каратэ торрент игру Скачать через порно швагерка фото пьяная 24 газ руль фото правильно удовлетворить женщину как область Ивановская
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721