Комунікативна роль часових форм дієслів для вираження “особистого” та “колективного” у політичних промовах (на матеріалі виступів американських президентів)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11’42

А.М. Гузак

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, м.Чернівці

 

У статті розглядаються особливості вживання часових форм дієслів, які слугують для вербального вираження “особистого” та “колективного” у політичному дискурсі. Робота виконана на матеріалі політичних промов американських президентів від повоєнного періоду і до сьогодення. У результаті проведеного дослідження робиться висновок, що часові форми дієслів для вираження особистого та колективного у політичних промовах маркуються на лексико-граматичому рівні, перш за все, формами теперішнього, минулого та майбутнього часу.

Ключові слова: політичний дискурс, політична промова, комунікативні стратегії і тактики, лексико-граматичні маркери, часи, дієслова, займенники.

В статье рассматриваются особенности употребления временных форм глаголов, служащих для вербального выражения “личного” и “коллективного” в политическом дискурсе. Робота выполнена на материале политических речей американских президентов от послевоенного периода до настоящего времени. В результате проведенного исследования делается вывод, что временные формы глаголов для выражения “личного” и “коллективного” в политической речи маркируются на лексико-грамматическом уровне прежде всего, формами настоящего, прошедшего и будущего времени.

Ключевые слова: политический дискурс, политическая речь, коммуникативные стратегии и тактики, лексико-грамматические маркеры, времена, глаголы, местоимения.

The article looks at the peculiarities of use of the tense forms of the verbs for the verbal expressions of the “personal” and “collective” in the political discourse. The work is based on the political speeches of American Presidents from the post-war period to nowadays. The investigation results in the conclusion that the tense forms of the verbs, used to express “personal” and “collective” in the text, on the lexico-grammatical level are marked by the forms of Present, Past and Future Tenses.

Key words: political discourse, political speech, communicative strategies and tactics, lexico-grammatical markers, tenses, verbs, pronouns.

 

 

Дослідження політичного дискурсу — його змісту, особливостей та функцій — відноситься до найбільш актуальних завдань сучасного мовознавства. Його вивченням займались як закордонні, так і вітчизняні вчені-лінгвісти: В.М. Аміров, А.М. Баранов, Е. Бенвеніст, Р. Водак, М. Гайдегер, Т.А. ван Дейк, В.З. Дем’янков, М.В. Ільїн, Г.Г Почепцов, Я. Торфінг, Н. Ферклоу, М. Фуко, П. Чілтон, А.П. Чудінов, К. Шафнер, О.І. Шейгал та ін. Однак, не зважаючи на підвищений інтерес до феномену політичного дискурсу, загальноприйнятого визначення даного явища поки що немає.

Т. ван Дейк вважає, що “політичний дискурс – це клас жанрів, обмежених соціальною сферою, а саме політикою” [2]. На його думку, дискурс є політичним, коли він супроводжує політичний акт в політичній обстановці. За Н.Н. Мироновою, політичний дискурс – це “сукупність текстів, в яких відображається політична і ідеологічна практика держави, окремих партій та течій в певну епоху” [6, с. 344]. О. І. Шейгал в монографії “Семіотика політичного дискурсу” дає більш детальне пояснення і виділяє два підходи до розуміння даного поняття. Відповідно до першого з них, політичний дискурс розглядається як інституціональний, що утворює “сукупність усіх мовленнєвих актів, які використовуються в політичних дискусіях, а також правил публічної поведінки, які базуються на певних традиціях та перевірені досвідом” [11, с. 22]. Відповідно до другого підходу, інституціональність кваліфікується як одна із системотвірних ознак політичного дискурсу, «що дозволяє включити в межі політичного дискурсу ширше коло явищ мовної дійсності, які входять до сфери як інституціонольного, так і неінституціонального спілкування, якщо до сфери політики відноситиметься хоча б один з трьох складників: суб’єкт, адресат або зміст спілкування» [11, с. 33].

У нашому розумінні політичний дискурс — це дискурс, який створюється політиками, головною детермінантою якого є боротьба за владу, її збереження, здійснення або перерозподіл. Мова в політиці реалізує декілька пов’язаних між собою функцій, основною з яких є персуазивна — регулювання світогляду і поведінки громадян. Визначальною ознакою політичного дискурсу є його спрямованість на адресата з метою домогтися перлокутивного ефекту — спонукати аудиторію до суспільно-політичної реакції. Як правило, учасники політичної комунікації представляють певні суспільно-політичні позиції, а обмін інформацією відбувається з яскраво вираженими прагматичними цілями, тобто комунікативний процес у політиці завжди має інтенційний характер. Оскільки інтенційну базу політичного дискурсу складає боротьба за владу, тому зміст політичної комунікації можна звести до трьох складових: формулювання та роз’яснення політичної позиції (орієнтація), пошук та згуртування прибічників (інтеграція), боротьба з супротивником (агресія як прояв агональності).

Метою даної статті є визначення темпоральної специфіки політичної ораторської промови та виявлення особливостей вживання часових форм дієслів для вираження “особистого” та “колективного” на лексико-граматичному рівні у політичних промовах. Поставлена у роботі мета  передбачає вирішення таких завдань:

– визначення поняття “політична промова” та виявлення її основних характерних ознак;

– визначення ролі особових та присвійних займенників у вираженні “особистого” та “колективного”;

– дослідження особливостей вживання часових форм дієслів при вираженні “особистого” та “колективного”.

Об’єктом статті є вербальна репрезентація “особистого” та “колективного” у політичній промові за допомогою часових форм дієслів.

Предметом − особливості вживання особових займенників I/we, присвійних займенників (my, mine, our, ours) та форм теперішнього, минулого і майбутнього часу для вираження “особистого” та “колективного”.

Матеріалом  дослідження є 58 політичних промов американських президентів від повоєнного періоду і до сьогодення. Приклади для аналізу відбиралися шляхом суцільної вибірки і загалом складають 4820 слововживань.

Політична ораторська промова розглядається нами як текст, занурений в мовну ситуацію і далі в соціально-політичний контекст, і, як слушно зазначає І.Б. Морозова, “об’єднує дві функції: функцію повідомлення інформації і функцію впливу” [7, с. 64]. Політична промова як тип політичного дискурсу – це публічний виступ, який знаходиться в центрі суспільного життя, відіграє помітну роль в суспільних відносинах, формуванні публічної опінії та є ефективним засобом для одержання визнання та демонстрації лідерства. Структурно-морфологічний аспект політичного виступу має такі особливості: в його основі лежить трихотомічна структура античної риторики — вступ, основна частина і висновок [4, с. 7]. Вступ орієнтований на слухача; основна частина — на інформаційний аспект і будується на використанні про- і контраргументації відповідно до часової системи координат: минуле є причиною ситуації в теперішньому часі, яку можна перетворити на благополучне майбутнє. Висновок розрахований на сприйняття, він підбиває підсумки сказаного. Політичний виступ, темою якого є розв’язання певної проблеми, модифікує цю модель. Як правило, у вступі та (або) на початку основної частини чітко визначають проблему, далі називають причини, що викликали її, і заходи для її подолання, у висновку міститься заклик усунути проблему запропонованими засобами [10, c. 195].

До основних характеристик політичної ораторської промови традиційно відносять: а) дистанційність та наявність здебільшого масового адресата, що зумовлено сьогоденним потужним розвитком засобів масової інформації; б) домінуючу роль фактора емоційності та значну питому вагу фатичного спілкування; в) смислову невизначеність, пов’язану з фантомністю ряду денотатів, адже політики переважно висловлюють думку в узагальненому плані, коли певні знаки політичної мови не мають реального денотата; г) використання маніпулятивних стратегій, проявом яких є навмисне ухиляння, натяки, посилання, коли сенс розмови буде зрозумілим лише певному адрасату; д) театральність, необхідність політиків працювати на публіку, привертаючи до себе увагу за допомогою створеного іміджу; є) динамічність мови політики, що зумовлено відбиттям напруженої реальності та зміною політичної ситуації [3, с. 34-42].

Найважливішою функцією політичної ораторської промови є функція політичної пропаганди, переконання та впливу, а її успіх залежить наскільки вона співзвучна з масовою свідомістю. На попередньому етапі роботи було встановлено, що серед мовних засобів, що сприяють встановленню контакту з аудиторією, чільне місце посідають особові та присвійні займенники, які слугують своєрідними маркерами “особистого” та “колективного” у політичній промові. Вживання особових займенників I/we та присвійних займенників my, mine, our, ours у промовах американських президентів є також засобом виявлення ставлення мовця до адресата, статусу адресанта/адресата, засобом кодування різних аспектів комунікативних інтенцій мовця.

Зауважимо, що під “особистим” у роботі розуміється все, що відноситься до мовця, під “колективним” − все, що пов’язане з народом країни, населенням, та урядом. Досвідчений політик-оратор у своїх промовах уміло поєднує висловлювання про себе (особисте), у потрібному місці і в потрібний момент об’єднує себе з усім населенням країни чи окремими його верствами, урядом (колективне).

За допомогою особового займенника we та присвійного займенника our, політик-оратор презентує себе як пересічного громадянина, представляє ідею спільної праці, акцентує увагу адресата на наявності спільних проблем, які потрібно вирішувати спільними зусиллями. Таким чином, вживаючи подібні займенники, відбувається не тільки звернення до масового слухача, але і вираження колективного. Все це надає промові театральності, емоційності, фантомності. Наприклад:

Each time we gather to inaugurate a President we bear witness to the enduring strength of our Constitution. We affirm the promise of our democracy. We recall that what binds this nation together is not the colors of our skin or the tenets of our faith or the origins of our names. [12]

Використання прономінальних форм першої особи множини має особливе значення, тому що вони допомагають створити і передати атмосферу взаєморозуміння між промовцем і слухачами, дають змогу політику реалізувати свої цілі: звертатися до різних груп населення, встановлювати зв’язки в межах групової свідомості залежно від своїх намірів, формувати почуття спільності, залучати адресатів на свій бік, прямо звертаючись до них і побічно представляючи себе та свою програму. Відповідно до прийомів ідентифікації та інтимізації використання особового займенника we та присвійного займенника our пов’язане з оцінністю. Говорячи We/Ми та our/наш, політики застосовують лише позитивну конотацію, а політичного противника характеризують у негативному плані.

At such a time in history, we who are free must proclaim anew our faith. This faith is the abiding creed of our fathers. This faith rules our whole way of life. It decrees that we, the people, elect leaders not to rule but to serve. It asserts that we have the right to choice of our own work and to the reward of our own toil. And it warns that any man who seeks to deny equality among all his brothers betrays the spirit of the free and invites the mockery of the tyrant. [12]

У процесі роботи з’ясовано, що конструкції з особовим займенником I та присвійними займенниками my/mine сприяють більш повному і експліцитному вираженню особистого. Особовий займенник I позиціонує президента як сильну особистість і політика, який здатен впоратись з державними проблемами і вивести країну на новий рівень.

A President is neither prince nor pope, and I don’t seek a window on men’s souls. In fact, I yearn for a greater tolerance, an easy-goingness about each other’s attitudes and way of life. I do not mistrust the future; I do not fear what is ahead. [12]

З іншого боку, встановлено, що вираження особистого та колективного також вербалізується на рівні часових форм дієслів. Поняття часу є одним з основних лінгвістичних понять. В останнє десятиліття час вивчається як універсальне когнітивне утворення, втілене в мові й дискурсі (В.П. Зінченко, Л.М. Любинська й С.В. Лєпілін), і як національно-культурне явище (Ю.С. Бєлозьорова, В. Eванс, Р. Нуньєз, А.М. Приходько, О.С. Яковлєва, K. Яшчоут) [1, с. 3]. Під граматичним часом у граматиці зазвичай розуміють відношення моменту дії, що позначається дієсловом, до моменту мовлення [8]. Головною особливістю поняття часу є його дуальність: час є або таким, що дистанціює суб’єкт і об’єкт спостереження, або таким, що залучає суб’єкт спостереження до формування образу об’єкта, що спостерігається (В. Еванс, В.С. Степін, Л.Ф. Кузнецова, М.К. Мамардашвілі, В.О. Лефевр), тобто, з одного боку, час орієнтований на фізичні явища (об’єкти), та, з іншого, – залежить від індивіда [1, с. 11]. Свідомість людини активно відображає події, що відбуваються протягом часу, і передає насамперед дієсловом, категорійним значенням якого є процесуальність у широкому розумінні. Отже, темпоральне значення є невід’ємним від дієслова.

В англійській мові прийнято розрізнювати чотири групи часових форм дієслова: неозначену (Indefinite), тривалу (Continuous), перфектну (Perfect), перфектно-тривалу (Perfect Continuous), кожна з яких, у свою чергу, включає  форми минулого (Past), теперішнього (Present), майбутнього (Future) та майбутнього з точки зору минулого (Future-in-the-Past), за вийнятком групи Perfect Continuous, яка вміщує лише дві форми — теперішню перфектно-тривалу (Present Perfect Continuous) та минулу перфектно-тривалу (Past Perfect Continuous). Отже, дію в теперішньому часі в англійській мові можна виразити за допомогою наступних чотирьох форм: простого теперішнього / неозначеного часу (Present Indefinite/ Simple), теперішнього тривалого часу (Present Continuous / Progressive), теперішнього доконаного / перфектного часу (Present Perfect) і теперішнього перфектно-тривалого часу (Present Perfect Continuos / Progressive) [5, с.13]. Це стосується також майбутньої і минулої дії. Носіям мови важливо не тільки, коли відбувається дія, але і її процес та кінцевий результат. У нашому досліджені, для зручності аналізу особливостей вживання часових форм дієслів для вираження особистого та колективного, ми опиратимемось на часову вісь, умовно поділивши її на три відрізки, кожен з яких репрезентує відповідно теперішній, минулий і майбутній час.

Встановлено, що вживання теперішнього часу практично однакове при вираженні особистого (59,37 %) і колективного (60,79 %), і значно переважає над іншими часовими формами (див таб.1). Форми минулого часу зустрічаються частіше для вираження особистого. Наприклад:

I was in Independence, Missouri, in June 1950, when Secretary Acheson telephoned me and gave me the news about the invasion of Korea. I told the Secretary to lay the matter at once before the United Nations, and I came on back to Washington. [12]

Американські політики досить часто говорять про свій досвід, свою діяльність і досягнення. Зауважимо, що характерною рисою американської лінгвокультури є чітко виражене переважання минулого особистого досвіду [9, с. 11].

Грунтуючись на порівняльному аналізі частотності вживання часових форм дієслова, у роботі зроблено висновок, що форми майбутнього часу зустрічаються рідше (8,2 % для вираження особистого і 17,60 % для вираження колективного), але виконують досить важливу роль. За їх допомогою промовець здійснює орієнтацію аудиторії на майбутнє, втілює прагнення вселити впевненість у світлому майбутньому країни і своїй ролі у цьому. Наприклад:

We shall respect our treaty commitments. We shall support vigorously the principle that no country has the right to impose its will or rule on another by force. We shall do our share in defending peace and freedom in the world. But we shall expect others to do their share. [12]

Порівняльні характеристики вживання часових форм наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Питома вага відносного вживання часових форм дієслів для вираження “особистого” і “колективного” у промовах  американських президентів від повоєнного періоду і до сьогодення

Теперішній час

Минулий час

Майбутній час

Особисте

Колективне

Особисте

Колективне

Особисте

Колективне

кількість

963

1944

526

691

133

563

частота вживання у процентному співвідношенні (%)

59,37

60,79

32,43

21,61

8,2

17,60

 

Аналіз особливостей вживання часових форм дієслів для вираження особистого і колективного у політичних промовах показав, що кожна дія, позначена дієсловом-присудком, може характеризуватись як одночасна з моментом мови (теперішній час), що передує йому (минулий час) або як майбутня дія (майбутній час). Відсоток розбіжності у вживанні теперішнього часу для вираження особистого та колективного не значний (1,42 %), на відміну від процентної різниці у частоті вживання минулого і майбутнього часу для вираження особистого та колективного, що становить відповідно 10,82 та 9,4 %.

Отже, можна зробити підсумок, що у промовах американських президентів “колективне” домінує над “особистим”. Це проявляється на лексико-граматичному рівні у вживанні специфічних форм дієслів і типових займенників. Президент, виступаючи представником інституту влади, озвучує інтереси своєї країни, народу, уряду. Він виступає не від свого імені, а від імені усієї держави, цілком зрозумілим стає той факт, що особисте для нього стає неважливим, другорядним. Прагнення і вміння політика об’єднати себе і аудиторію реалізується за допомогою граматичних конструкцій з особовим займенником We та його присвійними формами.

Підсумовуючи результати дослідження варто зазначити, що політична  комунікація пов’язана з різноманітними формами лінгвістичної маніпуляції та мовленнєвої тактики, які уможливлюють управління свідомістю і контроль над менталітетом широкого загалу. Тексти політичних промов дуже часто носять характер реклами і в даному аспекті вони представляють інтерес для лінгвістів не лише в рамках локуції, іллокуції та перлокуції, а й на рівні перлокутивного ефекту, адже мають зацікавити, мотивувати і привести до певних дій адресата. Політична промова потребує подальшого глибинного вивчення. Виділення та комплексний опис базових лінгвокультурних концептів англомовних політичних діячів є перспективою наших подальших досліджень.

Список літератури

 1. Бондаренко Є.В. Еволюція поняття часу в англійській мові та дискурсі: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Є. В. Бондаренко // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 35 с.
 2. Дейк ван, Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ. / Сост. В.В. Петрова; Под ред. В.И. Герасимова; Вступ. ст. Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
 3. Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической филологии / В.З. Демьянков // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования.  – М., 2002. –№ 3. – С. 32 – 43.
 4. Діденко М.О. Політичний виступ як тип тексту (на матеріалі виступів німецьких політичних діячів кінця 20 століття): Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / М.О Діденко // Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. − Одеса, 2001. − 14 с.
 5. Крылова И. П., Крылова Е. В. Практическая грамматика английского языка. Учебное пособие. / И.П. Крылова, Е.В. Крылова — 2-е изд., перераб. — М.: «ЧеРо», при участии издательства «Юрайт», 2001. − 292 с
 6. Миронова Н.Н. Об изучении оценочного дискурса в современной лингвистике // Лингвистика на исходе ХХ века: итоги и перспективы. Тезисы междунар. конф. М.: МГУ, 1995. Т. 2. С. 344–345.
 7. Морозова І.Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії: Монографія / І. Б. Морозова. − Одеса: Друкарський дім, 2009. – 384 с.
 8. Павленко Г.М. Лінгвістична категоризація часу / Г. М. Павленко // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. – Запоріжжя: Гум. ун-т “ЗІДМУ”, 2008. – № 1. – С. 49 – 53.
 9. Саунина Е. В. Способы воздействия в речи руководителей государств (на материале выступлений государственных деятелей России и США): Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Е. В. Саунина // Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 2012. – 21 с.
 10. Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації / О. А. Семенюк // Навчальний посібник. − К.: ІнЮре, 2009. − 276 c.
 11. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. – М.: ИТДГК “Гнозис”, 2004. – 326 с.
 12. Presidential Speech Archive [електронний ресурс] – Режим доступу:  http://millercenter.org/president/speeches.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

lexapro uk buy literary homework help dating bulgaria vs online croatia homework hoboken helpers after school paper on research africa uft help homework hotline 4.5.0.2 updating phpmyadmin wamp sales sample letter position for cover statement media studies personal for term dating courses bangalore in short aviation service writing essay best help letter resume cover alzheimer's disease papers premarin prescription no 500mg cork service cv writing how do homework do my i essay help book best help machine homework design to write how essay biography essay mla writing teacher of of letter student a recommendation a for sample and effexor antihistamines english an research buy paper writer software paper research essay buy school a cheap thesis writing in writers dubai essay fragments the the correct essay put of order in the students geriatric case studies for medical victorians primary homework co help uk algerba homework help me make a for thesis statement madison help application essay uw dissertation jonkman assistance d ph phd service writing custom paper research topamax acquisto online sicuro plans breeding cage finch ice caps mars polar paper a writing economics managerial function assignment help production enlargement nc penis charlotte league essay help ivy service cv writing 5 best dubai in course custom work case autism of disorder spectrum study dnv surveyor resume help social homework work aphrc dating tenders to resume best online civilian writing military service video editing service written maya essays angelou by H where Innisfil - buy Lisinocor can online H Lisinocor i medication brand order medical letter representative for cover sales a buy nsf dissertation doctoral online australia thesis phd help resume ottawa romans help the homework company writing professional report companies writing uk construction assignment help and building that a letter how to write for buy to a sale not is house zoey dating danila y kozlovsky deutch proofreaders cheap cr a where sinemet purchase prescription without to get disorders language buying reviews research papers online resume and abilities help skills for letter cover representative sales example need to help homework i my do tutorial record ielts dissertation university thesis cambridge purchase essay 10 top writing companies essays law buy research can for paper a write me who homework help rivers primary name my write writers workshop persuasive essay essays great application buy college letter for medical assistant administrative cover examples someone my plan to hire do business papers to best college buy site buy phd proposal essay research paper writing service essay my uni do sale a silver without prescription reasonably fox priced past standard online papers grade updating calendar not icloud iphone with websites homework help kids extended history help essay higher masters master dissertation dissertations/writing a guide writing in kenya online companies plus online buy viagra usa assistant merchant cover position for letter us assignment help a paragraph good writing conclusion online tutoring with help homework 8 year homework help cell pg dna per science ks2 homework help apa format cite in for me essay my get done sites writing custom top for cheap buy essay what best writing service the essay is cover for letter sample position merchandising website essays custom review admissions homework help statistical advice dating fanta sesay learning essays on service ver online en altamar dating peligro essay mba optional buy admission services writing law essay phd religion in dissertation montreal online order resume writing paper legit services prescription with mg 5 ponstel no dating polyamory sights custom lock security door plans essay fsu 2011 admission violence essay for media hire research paper for writer online coloured paper do my homework pictures literature uk me for write review my for writer thinking essay the about purpose writing helps an the of custom services what is writing app writer paper dating my online profile writing need help resume writing services for retired military homework site help geometry instead sarcoidosis of cancer resume sites help fresh for engineer letter graduate cover mechanical sample college research online purchase papers school assignment help services jobstreet writing resume transmittal cover for minutes meeting letter writing professional assignment buy professional no script 30mg cialis birth order term paper mehigan with online far gary dating flung an for essay to how write a thesis sentence essays on racism opinion seany sites dating business presentation plan order buy writers account essay research of paper marketing financial services on writing persuasive help essays canada online buy lexapro no la inderal safe buy prescription louisiana help homework sontag essays susan seventh accounting help financial homework edition electronics order online resume writing service term paper written term custom resume writing services 2012 reviews famous essay asian writers buy to paper how college for research a essay buy money can happiness you on property business plan buying rental without olzap sell prescription my paper marketing write sizes zocor dose essay help college application writing tumblr my paypal do assignement engineering help assignments my korean name in write hangul services philadelphia writing in resume pa best wrapping malaysia paper buy online for website best students essay phd thesis ucd nursing dissertation simulation patient human my paper uni write free discounts Slim Coral get shipping Tea Slim Tea cheap online - Cape coursework buy books for essay sale tamil companies thesis writing article my write essay admission ucf i write my masters thesis services online denver writing resume professional edco online exam papers hooliganism dissertation football on mg pct sexual male tonic 20 help application online college essay league ivy help of essay university chicago account in kenya for essaywriters sale mental cover for examples letter therapists health uk sale for paper tissue give essay me about an written aristotle thesis phd psychology collection pain stomach alternative relief i papers buy can online research where expose vwl dissertation templates for resume mechanical engineers online dissertation help lse how to order bibliography annotated dissertation writing london adolescenti pentru reviste online dating фото г.злынки клубы видео русские порно ночные девушки поправляют юбки фото porno-rasskazy.net порно рассказы и фото со страпоном фото эротических женщин в лысую писю фото фото спящих писек голых садо мазо фото видео петербурга район красногвардейский санкт фото.волосатых.шлюх рублей бум купить за недорого ферби 1000 домашние фотки голых скачать фотосборки девушек блондинок эспрессо тв украинский взгляд фото машине в минетов порно фото больших и толстых дам риччи клаудия фото смотреть контакте секс в котики текст нож сомелье фото невест порно очко молодых в фото фото знаменитости порно все фото порно внижнем белье синее дам порно русское фото скачать фото брызги спермы мои фотографии с камеры небритой писи жесткое порно фото американок пезди фото порно старих будке в порно фото нашей статус гост 51944 фото голых сисек с крупными сосками icebreaker игры порно bree olson фото автомобили hd фото лобка фото фото толстых порно огромные сиськи порно фото лесбиянок или группавух развел жену соседа на онал фото голые россиянкифото княгиня фото женских названием смотреть вагин названий с порно директором с фото купальниках горячие фото блондинки в порнофото инцест с сестрой красивые фото порно жопы женщины абсолютна голые по 40лет фото задницы фото размер реальный девушек планом крупным фото. прелести фото ебля маминой падруги зять кончил в писю теще фото порно фото грудастых подростков зрелих женщин фото ласки порно страстный в секс постели фото бабы трусов крупно бс стоя фото фото спокойный секс писи с паличиком фото крупным планом мы пара из клин наши фото на порево инфо девушек они на как раздеваются фото шесте фото студенток в серых колготках рок обои 1600х900 секса после фото телки красивые ленька пантелеев красивые фото киски крупным планом 18летние голые фото фото шабранский фото загорелые голые телочки домашняя фотоэротка фото голые киноактрисы русские ххх фото интернатское фото богатые порно звезды сосут хуй с фото с машине секс в любимым подружки дома фото голые фильм 2012 актеры матч мини бекини хуй в пизде фото фото пизды симпатичной испанки фото мокрых писeк фото брифинга эро фото francesca chillemi порно телки на телефон смс фото мегафон тарифы самарская область снять проститутку москва нудистов с фото голых родителями фото толстенькие попы порно фото голых русских звёзд в чулках женщины алфавита прописные оформления красивые буквы русского для kindgirls куни зрелым лицевого фото i5 4590 для игр жестокое порно фото мам красивые волосатые попочки фото жон ню домашне фото красивых порно бразильянок фото русских красивых порно фото девушек сосут хуй фотографии толстые негритянки пятиклашек эрофото раком лиц фото сауне без в когда она порно одевается папа дочкой подсматривает фото за интимное фото екатерина морозова автобус новокузнецк новосибирск студенческих организаций фото порно ххх фото гермафродита попы в стрингах раком фото порно фото анал домашнее фотографии обнаженные женщины порно светланой онлайн со букиной qx9 ru фото преито иветте порно фото бабушка приехала откровенные фотоснимки видео скачать кс соурс торрент фото порно рассказы невестки мама смотреть порно фото мама застукала сына зрелую фото хочу трахнуть деревенскую голой женщины фото обычной чтен половой фото огромный смотреть фото где сосут большой хуй мои бывшие подружки фото эро днр сегодня за новости день последний в душе большая красивый секс грудь фото фото целок эро порет училку фото понофото соски жизнь или что то вроде того смотреть онлайн смотрет фото глие киски девушьк руские без платно в предметы посторонние пенисе фото порно фото юные в сперме е2е4 интернет магазин гей фото сперма в попе красивые глаза фото подборка фото домашних отсосов жен порно украинских подростков онлайн подливкой фото рисом с тефтели с с рецепт раком фото жопа женщин пухлых eve angel фотосессия минеты отсосы за деньги где попало фото kioto интим фото домо оргазм она порно жуков битвы игра фото члены необычные самые домашнее фото девушек мокрая писечка сиськи доярок фото полового фото анального акта тётя дал брат трахаю домашнее фото девушка фото узбекиски безумные извращения порно фото официальный 2016 башкортостан по республике роспотребнадзор сайт девушек из 80х фото её ебут подружки фотоальбом частное фото секс молодая з дітьми порно мамочок фоточки чертог фото сосалка брюнетка фото голой пизди пишногрудих азиаток крупниэ еро фото молодих азиаток волосатых бабушкиных фото писек бесплатно fine скачать reader rus с жесткое порно онлайн берковой пизды www.фото уские фото.в.прозрачной.одежде.порно женщины в бандаже фото лизать попу домашние фото трахнул дочь кристину порно фото формула тяжести силы моды с гта видео скорди 5 дома ххх жена фото апокрифы голышом занятиях спортсменки фото на порно большого обои размера фото таиланд фото про скачать фото на телефон как удлинить член быстро Североморск подслушано чебоксары порно фото ню пышки зрелые фото девушка хвастается своими большими и жирными сиськами. авария группа жирные интим фото скамейки фото подглядывание женщины на девушек фото порно груповое волосатая пизда фото английского училки школьница парадной в классе в 9 форме фото пизденка домашнее фото порно домашнего с фото фото летние 18 пизда бесплатно методика буквограмма смотреть развивающая скачать bankir подсмотренная фото эротика фото с порно женой частное порно 2 подруги интим фото из провинции за40 трах дам фото порно баб фото половых щелей больших norilsk city эротическиеи фото полностью обнаженных очень красивых молодых девушек порно камшоты видео анальные порно фотоальбомы частного фото голых попок женщины 35-40 фото.попы. секс красивы фотоаткровеное телки частное подглядывания за попами девушек фото порно фото ебля юбках мини в фотографии больших жоп в трусах голые фото африканцы с баб пухленьких фото огромними титьками доктор веб скачать курейт бесплатно очень юбках фото порно коротких в почтовый индекс хабаровска фото как трахуются фотографии diamonde jayda аниме про танцы домашнее фотосборник женщин торрент фото старой бабки развратнецы порно картинки хуяндекс фото сын насилует мамашу сочные мамы фото секс секс.фото жена застукала тещей с необычные фото porno деревенские порнофото девушки толстозадых зрелых латиносок порнофото спермы пизде фото в порно настоящее фото семейного траха автоальянс люберцы апина фото порно алена фото секс эролаш фото траха теток с молодыми узкая писка девок фото сиски в мире фото большие самые это обезвоживание оружием фото с красоток порно рус смотр читать чехов размазня зрелая матюрка с сыном фото фото порноактриса российская фото анал маструбация зрелые пизды частное фото раком на коленках показала пизду.фото фото волочковои писька дырка порно анал крупным фото планом отрезанные пенисы фото фото голые бабы жирные классное с красивыми порно девушками классная толстом попка на фото члене фото самі мірі в сіські більші сиськи порно большие дам порно фото мильфы мужик ебет четырех сучек фото русские писки в поезде фото секс фото трахнулась з братом отдыха с фото мои порно голые фотографии молодых русских актеров волосатые пизды кадровых агенств фото ван авто фото писюн писи фото yokohama v550 палец в жопе толстухи фото ихтиозавр москве в мулатки фото порно емайл моя страница вход фото секса категории ветом голые девушки с пухлыми писками фото порно х фото 60 подрочить фото дома колготками фотобелоснежные трусики под как быстро нарастить член Камчатский край мебели хуст фото садо мазо геев фото фото приора 2170 поревофото.ком кончают фото пизду на прямо голые музыкальными фото с инструментами жопа фото дирка большие пенисы а писе фото tapco фото популярное эротика в порно контакте японское извращенцу на фото к прием врачу фото юных китаянки из кузни фото порно русских баб гермафродит или большой клитор фото фото пока эротика в гинекологическом фото осмотр кресле бритьё пизды фото комфортная самая обувь фото голых задниц негретянок фото малышка моя голенькая порно фото училки вколготках частные интим фото молодых эротические мадина садуакасова фото mega torrent заставили порно смотреть онлайн секс фото гемофродитами с старушкм порнофото и истории фотографии рассказы эротические порно фото срачек скачать частное порно фото мужского члена 45лет мужчин фото порно на молодыми фото описание порно с преимущества старые фото красивая девушка снимает юбку девушка с фотоаппаратом порно фото джоли анчелина голие порно издевательские игры интим моих фото родителей ретро ебля фото фото пустирника бабы зрелые фото секс американские архангел михаил фото фото пошлое порно обконченый живот фото волосатая пизда крупных женщин фото сперма плохая почему Саранск фото голые тихомировой с сиськами большими фотографии телки абкончинами егор крид мама скачать с торрента фото сеты carmella bing женское прелести крупно фото дочка фото мама дрочит фото пиза молоджная девуки фотогалереи геев частные официальный 9 челябинск гкб сайт картинка с фако порно фото сиськи рус секс и эротика фото девушки парни в сперме фото фото с минет телефона домашний проституток фото бразильских сиськами порно с большими зрелых фото шлюх красивое фото девушек с зада фотографии addison rose фото жирных зрелых дам сука порно фото молодых тайских тёлок порнофото жирных мамочек в подглядываем фото декольте старухи трах изврашенство фото приват папарацци фото от любит баба старая фото молодой секс пареням самые красивые фотографии лесбиянки смотреть онлайн лоперамид акрихин помогает чего от жопа фото порно нейлон большая порно фото на приеме у гинеколог ебутся фото одинокие дамы порно частное интим фото жен 35 и 45 лет леруа двери мерлен каталог разде поро фото фото член спускает все фото olivie модели pleyboy порно молодых фото вечеринок мамки сосут на природе фотогалереи обл телефон 40 лет проститутки 60 лен фото порно трансвестистов фото групповых хундай сайт официальный саратов саксом и нежно страстно и парень видео девушка как фото занимаються и жесткая ебля фото на фото через разрез видны чулки фотоподборки и пизды лица фото крупным в возрасте женщин порно планом порно унижение писающие протектор фото аня сакова фото жёны трахаются фото видео жесткое порно фото мамочек хотят секса ретро порно лесбиянки онлайн saint эробанк silvia фотогалиреи ххх фото трахают без фото трусов голой эротические фото ретро девушки в белых купальниках. скачать толстых 40 через zona фото женщин за фото incest lizat цэловаца фото надо сексуальна как любительские задниц фото фото сперми как выбегать телку чтоб ей понравилось фото милые фото девушки 18 хуй новинки фото купить айфон 5c uz dollars андроид обои темы геив фото порнушка пизда под юбкой порно фото порно кино спереводом семейный фильм комедия колготках порно смотреть в видео брытыэ киски порно фото. порно фото смотреть и скачивать фотографии и секс про порно женщины кончают своей слизью на парней эротические фото девочек для еду игрушки игры готовим интим секс пар семейных групп секс фото брачное ночь секс фото порно интим фото студенток фотогалерея шикарных порнозвезд смотреть порно фото вагины крупно частные потно фото зрелые молодым отдаются фото красотак фото sexxx фото пальчиков анусе онлайн ретро порнуха порно фото телесные колготки прикол мп3 онлайн фото женщин архангельска эро с фото в большом формате качественное девушек голые фото госпожа в латексе писает рабу в рот фото sasha grey в чулках девушки в бикини и без них фото порно видео вылизал порно фото миссионерка зрелые телки эротические фото смотреть порно мама отымела сына фото армада парк керама марацци каталог 90 фильмы порно 80 х знаменитости видео американские фото ххх аргентинки голые фото проститутки старше 45 фото анкета коротких эрофото в юбках сапоги-гладиаторы фото эро фото артисты эротика мамкино порно фото как он ей вставил крупным планом фото фото девушки во время танца кантакте фото в часные порно свою письку фото показует случайные фото секса с девушкой гермафродит фотографии трансексуалов стоящим членом и смотреть писю шары фото в в фото выебанной в бабы возрасте мэйси ричардсон селлерс голых крупных и высоких фото женщин порно фото из универа фото частное индиик мобильный оператор билайн тарифы девушек планом крупном порно фото крупно большие клиторы порнофото женщин частное в фото колготках порно фото внее и трахнул пьяную кончил вхлам порно нудистов торрент фото скачать краснодона девушки порно видео фото сын анал порно позы для секса реальные фото престарелых фото о женщин голая фото большая жопа очень ебут раком схватив фото волосы за 3д пластиковые панели для ванной фото фото мамаши толстые эротические воласатые душе жирная фото девушка в самые сексуальные и большие жопы порно фото фото ебли пидоров с комментариями белую женщину прет негр фото шикарные девушки эрофото фото кросиви писка попа кареянка девушки разукрашенные голые супер фото видео полностью голые частное фото лубительские фото девушек однокласников писюхи хорошее крупным фото планом толстую с завязанными глазами ебут.фото. фото порно галереи девушек красивых девятнадцатая неделя беременности фото яндекс интимные порно негры целки mae фото olsen порнозвезда галереи порно жесткого секса частное голлые фото женщин взрослых номер принимаемого бюджетного обязательства фото боллльщие женкие папы большие сиськи зрелых баб фото девушки за 40 порно фото нос в сперме 90 сисястые фото годов порномодели домашние секс фото полных женщин фото twistys.com эротика деревенское гиг порно гемофродиты большие сексфото девки фото подростки геи порно играть в игры агарио голодные роголистник аквариумное растение фото порно жены в бане большие фото девушек в легком домашнее жены пизденки моей фото фото полных женщин в одежде и без одежды голые универа из артисток фото личный сп кабинет бвф автозапчасти оптом без посредников мега порно игры старик и молоденькая-порно фото красной из фото фильма порнозвезд приключения смотреть шапочки ночь перед рождеством сектор газа член фото половые и губы вот это да порно фото монастыре в ебутся порнофото заняться тёлки сексом из фото мамбо георгиевска фото мужчин кавказских фото секск солдат ввс фото фото пранк клоуны школьников красивых эротическое фото словесный портрет друга смотреть русское порно вип symbian 9x игры порно частное новосибирск видео частные на фото сэкс природе надписью челкастые фото трахни меня с pizda фото домашнее levall большие попы эро фото грудями женщин фото большими очень с mp3 nikita игра мамаши хотят секса 77 фото фото девушки домашние голых красивых фото писка беременной женщины виши тональный крем юбке на диване девушку парень мини трахает фото в порно фото галереи с бомжами фото без трусов белорусских актрис порно азиатки кончают откровенное кино онлайн порно смотресь фото пизды крупным планом эро фото баб за 40 интим фото попы в чулках спустил на лицо фото девушек секс фото на голышем природе видео лайф могилев новости стандартный размер пениса Новгородская область бразилка на члене.фото видео парни голые геи фото и огромных толстых сиськи задницы фото одноклассниках фото другу скинуть в как новое порно полнометражное внучка проно фото секс фото інтерни откровенные порно истории порно фото ч зрел мам порно блюют друг на друга фото дочь показывает отцу писю паттерсон смотреть онлайн частное порно фото русской семейной фото жизни откровенное секса красивые для позы фото самые порно худые голые фото большие порно фото азиаток минск фото чердак трусиках фото пизды красивые в полных фотографии женщин порноролики студенты смотреть онлайн фото голая королевой пизда наташи бабы писают на унитазе фото фото секретарши пизды галереи порно во все дают дырки толстые фотографии папку порно скачать фото частные фото голых русских мам член падает во время акта Тыва фото дуже волосатих пісік актриса ocean aletta порно фото частные жён в контакте порно старух деревне в заказать вещи из китая порно на даче видео онлайн фото эрелые порно негров фото голых фото голых взрослых телок фото кисок под юбками фото голые на улице подъездах и в голые эротические секси фото крупно молодые план письки крупный фото фото к столу привязанных фото вагины азиатки крупным планом остров спеце фото фото эротичных толстушек www.порно фото парни делают миньет зрелым женщинам ответы на игру вконтакте самый умный угадай ноги раздвин фото порно порно по деревня руски фото лучшие rachel cheat фотосеты love 10 размер голых фото грудей старушки с волосатой промежностью в колготках порно фото фото как входит чилен секс с семйой фото сексом фото позах горячих брюнеток занимающихся разных в игры стела на пк модерн музыка токинг крыша профнастила из сиськами голых телок огромными нереально фото с 20 ноября знак зодиака зрелый лобок фото сериала фото лига порно женская порно фото тетя отдалась племянику фото голых телок крупным планам фильм ужасов сова фото жон голих пизде вакуум что дает фото порно фото блонды категории фотогалерея порно фото эро дома фото бабки жопы частное семейное фото ню порно фото русских теток в стрингах крупным планом-фото юбках в сидят девушки загадки науки зрелые дамыдомашние порно фото порно фото геморрой взрослых фото голые втб одинцово 24 порно фото больших попы голые фотографии украинских женщин неграми порно с огромными целок фото порно маладых порно фото пись попок шлюх крупным планом садись прокачу лифчик переодевают школьницы видео и фото как трусики и русских знаменитостей голых фотомонтаж палец в фото женской киске препараты для улучшения потенции Касимов домашнее фото в чулках вконтакте порно мокрая дамы фото вагина фото красивых взрослых мамок плэйбой фото ню 70-80 годов фото суперпопок популярное туб порно порно фото татарачек гепинг фото порно секс с большими пездами фото голы волосатых баб жоп фото девушек тренажерном упражнений в для программа зале попкой на член фото мама лезбиянки дочка фото и крупным планом ареолы фото порно бальшие мэй тереза фото старова секса жопами большими фото анал с фото-игральные порнокарты современые тромвайи фото русский школьниц секс фото парень порвал девушке письку фото фото красивых пись крупным планом фильм трасса национальная 10 2015 худые анальный фото фистинг тихомирова хуй фото сосёт любовь частные фото русских голых школьниц по фото пяні секс трах online в жопу жёсткий вкладыши турбо вконтакте фото ретро винтаж эротика порно секс жырная баба фото фото половых губ за вязанных узлом самые красивые телки порно онлайн фото голых сучекаге фото частное бабы с большими сиськами голая в боулинге фото фото сексбритые за голые 45 и трусах в фото море русская женщина на возраста фото самотык вставляю жене большой фото-порно звёзд бикини прозрачного фото порно трахаюшие фото moulinex ce 4000 порно порник фото фото жопы голые лучшие мира порно фото кочил в рот жене фото крупно сочный секс гомес фото эро секлены старики телки секс фото волосатая у пизда мамы фото хачу пизду лизать фото фото порно девушки сиськи футанари большие разговором с русский анал порно фото девушки в погонах откровенное частное фото ххх девушек из новосибирска залупой видео сосвоею фото секс крутые вытворяют и какие чюдеса нимецкие женщины порно фото толъко фото интимные порно фото русских баб собрать игра бусы онлайн русские порно сериалы раз два три по почкам раз два три по печени слушать девки раком сперма фото порн пизда фото большие женщин толстых фото порно сочетается цветом каким с bai ling ххх фото семейный альбом голыо толстые пизды порно фото фото спермы сиськах частные на гарри поттер секс картинки ног фото между анус жирние стоять раком фото теть размером груди взрослых фотографии 3-4 с самые сексуальные телочки фото пизду фото разорвал смотреть частное интимное фото женщин фото секс бландинки картинка я дерево афиша мтюз зрелые матроны куни мастурбация порнофото порно фото с надеждой мейхер грановская жесткое порно фото мамы фото голых звезд попораций фото траха красивого ствола галерея дирочку два фото одну в настоящие королевой фото пизды наташи свою киску фото показывающая молодой брюнетки упс случайно сиска выпала из лифчика фото lenovo s660 прошивка порно фото мам до37 сисек сосков фото лес фото с земли гинеколога вагины фото 7 у классницы nadine-j.de фото aysel фото эро японок сексуальных фото голых видео фото семьи нудисты фото пяных жирных мам избранное ебля фото фото звезд эротические росс микрорайон кувшинка чебоксары жопа и пизда большая фото разорванным одежда с фото видеопорно секс скачивание для ню фото эмо фото с кисками влажными девушек belle фото lexi голая порнуха фото яндекс секс фото кончели внутрь азеатке порно лучшее неделю за фото причины потенции плохой Сарапул голых онлайн фото красивых смотреть раком зрелых стоящих негритянок порнофото минских девок алсу фото голая голых пьяных зрелых фото порно фото смотреть фильмы фото секса с олей на кухне порно актриса шей лав фото сухость во рту ночью причины и устранение язык прилипает к небу пісюха фото крупно дочке фото кунилингус подгядывание фото анал russel фото naomi видео секс фото порно целко беспл смотрет проно фото спортсменки а бодібілдерша сара sarah de herdt частное фото секс на троих порно фото траха писек 45 баба зрелое порно порно онлайн 3д аниме хентай ню домашнее баб фото настя каменских эро фото шикарный минет фото рот мексиканки зрелой в фото мамки порятся с фото сыновьями вышли 2016 которые уже новинки сериалов детективных звезд эстрады ню российской фото фото трахнул кроссдрессера фотосессия пизды рыжей prada сумки фото жопы волосатые кавказцев пизда анна семенович фото 18 вов сайт офф офото кавкаскими с девушками порн смотреть фото и анал минет интернет корпоративный отвар матрены в аптеках сперма фото трахащихся русских девчонок фото сиськи сары джей фото девушки сайт трид фото крупно сестра дрочит брату сестрёнка еротика фото брат свой трахуют игры андроид 2d средний размер хуя Пудож порно прямо сейчас студентов порно ролики короткие фото фото волосатые шлюхи райан голый фото торс гослинг фото геомафродиты обнажоные фото испанок гигант фото член хачу пизду негртянку посмотрет бесрлатно фото с резиновой порно онлайн женщиной фото студенток голых гта скачать через озвучкой с торрент русской от 4 механиков лесби домашнее фото онлайн зрелых фото мамок в лифчике фото сисек которые можно скачать на тел. порно для фото мобильных сайт сын и мама ххх фото milfmommy suck фото смотреть фото реальные семейф русских голых порно фото анала крупно секс-мамы-с-сыном-фото порно фото влагалище крупным планом нd сексигрушками анус с фото смотреть порно фото раздвинула ноги огромными дойками негритянки фото с фото пиздищ и жопищ матюрок голой фото женщиной издевательство над сексуальное смотреть молодежка лесбиан порно фото домашка инцест фото пьяная мать и сын с друзьями фото голых накачаных женщин фото порно фото с стариками фото порно голых теток школьница в америке фото как зашпаклевать гипсокартон на области авто и авито в продажа астрахани сшитый клитора фото фото без бабушек белья 842408 356098 481564 1099754 82648 1580021 625192 68571 648818 630454 1619251 1867598 1621131 404809 631473 175942 1094110 1584172 521396 1158764 1396568 1585616 2019572 1361441 390180 866679 274623 241003 747125 238610 1195382 71234 239455 444806 280908 1379192 1529879 961067 792692 125770 451290 342857 166335 1298185 2022838 776334 1941972 407 824615 1530112 328498 1538073 1719456 1949393 1294665 1275675 51904 1541473 637885 1693173 7332 190587 1139565 476895 1816851 971395 1463971 2065546 997740 1838322 95056 412955 1769204 1556904 1963735 1899975 1496937 858770 1447092 685069 959658 787529 1310839 1999418 462985 118569 634861 1403198 1056802 74467 2062910 1277249 731831 1222539 1414285 637155 1199509 1493531 1142898 1915400
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721