Композиція Псалтиря та літературна форма псалмів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Постановка проблеми. Актуальність даної статті зумовлена тим фактом, що в сучасному науковому світі, зокрема у літературознавстві, пожвавився інтерес до вивчення ліричних текстів у Старому Заповіті. Актуальність теми також полягає у вивченні та дослідженні ліричних творів у суспільно-політичних, економічних, історичних та структурно-текстологічних площинах. Віршовані твори потребують розгляду саме з позицій композиції, жанрової різновидності та поетичної структури. Великий інтерес до віршованих творів Старого Заповіту зумовлений тим, що саме перші ліричні початки ритміки досить чітко простежуються у текстах Танаху. Тому актуальним для літературно-наукових досліджень є вплив старозаповітної віршованої традиції на наступну віршовану літературну традицію, закріплення певних віршованих характеристик до поетичного твору як такого.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерельною базою дослідження стали роботи, що присвячені вивченню старозаповітних поетичних творів, їх виникнення та композиційно-текстологічних особливостей. Зокрема це дослідження таких вчених та науковців як Дж. Кюгель, А. Десницький, І. Г. Гердер, Г. В. Синіло, Р. Лаут, З. Лановик та інші, що стосуються досліджень поетики псалмів; статті загального плану, де розглядається проблематика давньоєврейської поезії.
Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у вивченні історико-літературного контексту книги Псалмів, дослідженні композиції та літературної форми віршованих біблійних творів (на прикладі псалмів).
Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:1. Простежити основні текстологічні та контекстуальні особливості старозавітної поетики. 2. З’ясувати ідейно-тематичну та ритмічно-мелодійну структуру та композицію старозавітніх віршів.
Викладення основного матеріалу. Книга Псалмів поділяється на п’ять менших книг (Пс. 1 – 41; 42 – 72; 73 – 89; 90 – 106; 107 – 150). Кожна з перших чотирьох книг відокремлюється від наступної так званою доксологією (формулою похвали Богу) — 41:14; 72:18–20; 89:53; 106:48. Остання книга немає завершальної доксології, так, як псалом 150 розглядається як доксологія до книги Псалми вцілому. Лексико-стилістичні особливості цих літургічних формул дозволяють датувати їх періодом після Вавилонського полону (тобто не раніше 6 ст. до н. е.); також в той же час наявність їх в Септуагінті показує, що вони були написані не пізніше 2 ст. до н. е. Той факт, що три з чотирьох доксологій не являються інтегральною частиною псалмів, до яких вони приєднані, дозволяє припустити, що вони слугували завершеннями окремих збірників, що надалі були об’єднані в Псалтир [1, с. 145 – 148].
Період від Мойсея до Єздри і Неємії, в який вважається, формувалась Псалтир, займає майже тисячу років. Тому, здається повністю можливим твердження, що існували різні редакції збірників псалмів, які потім були об’єднані в єдиний. Підтвердженням цього також є те, що перед Пс. 72 є примітка: «закінчились молитви Давида, сина Ієсеєва». Ці слова показують, що існували збірники псалмів Давида, які носили ім’я їх автора, для відрізнення від збірників інших авторів [5, c. 346].
Також книга Псалмів поділяється на 150 глав. Насамперед слід зазначити, що в інших книгах Танаху (крім Псалмів) розбивка на глави взагалі не можлива (цей поділ на глави пізнішого походження; він був зроблений християнами в середні віки і «перекочував» в єврейські книги тільки із-за диспутів і осуджень з християнами; в Торі є часто такі місця, в яких поділ на глави взагалі заперечує єврейській логіці тексту). Зовсім інша справа книга Псалмів. Це зібрання 150 окремих витворів, тому поділ на окремі псалми є істотним для їх розуміння.
З жанрової точки зору псалми є досить різнорідними. Основною формою є жанр гімну, який і зумовив назву книги – Тегілім (буквально «славослів’я») [8, c. 186 – 189].
Книгу Псалмів дещо складно розділити за жанрами. Зазвичай виділяють чотири основні жанри: жалобні (плачевні) псалми, гімни подяки, гімни прославлення і псалми-проповіді. Цей поділ доволі специфічний і не єдиний. Також класифікувати псалми можна за умовами їх виголошування. Наприклад – суспільні в Храмі, індивідуальні у випадку хвороби чи війни, царські при виході на війну, гімни, які виголошуються при жертвоприношеннях чи гімни, які виголошуються під час свят. Наприклад: «Псалом, пісня на день Суботній(92)». Але навіть уже у вищезгаданому 92-ому псалмі у заголовку йдеться про виголошення цього псалма в Суботній день, хоча зміст даного псалма немає ніякого прямого відношення до Суботи. У псалмі чітко простежується три основні теми: 1. прославлення Бога; 2. кара грішникам, благе життя праведникам; 3. прекрасна участь автора. Іншими словами, перед нами не стільки «пісня у випадку Суботи», скільки «молитва-проповідь» [5, c. 670].
В цілому Псалтир можна розглядати як поему, яка возвеличує славу і провидіння Бога. Деякі псалми особливо підкреслюють роль Бога як царя Вселеної і зазвичай виокремлюються в окрему жанрову групу так названих коронаційних гімнів (Пс. 47, 93, 96–99). Інша група – «Сіонські псалми» – псалми-славослів’я Божому місту Єрусалиму з горою Сіон, яку Бог обрав місцем Свого перебування (Пс. 46, 48, 76 та ін.). Близько третини Псалтирі складають ламентації (жалоби, оплакування) – як індивідуальні (40 псалмів), так і від всього народу ( Пс. 44, 60, 74, 79 та ін.). Для більшості ламентацій характерним є вираження стійкої віри в те, що молитва їх буде обов’язково почута. Ще одним жанром являються гімни вдячності (Пс. 9, 10, 18, 30 та ін.). Специфічним жанром є, так звані, царські гімни, в центрі яких – Помазаник Божий, земний цар Іудеї ( Пс. 2, 18, 20, 21 та ін.) [4, c. 537 – 655].
Однак Псалтирi, як цілісній книзі, притаманна єдність життєсприйняття, спільність релігійних тем і мотивів: звернення людини (або народу) до Бога, як до невідступного спостерігача і слухача, Який змірює глибини людського серця.
Також псалми як літературний жанр знаходились у руслі спільного розвитку близькосхідної лірики (псалом 103 є подібним до єгипетських гімнів Сонцю епохи Ехнатона), але псалми виділяються своїм особистісним характером. Жанр псалмів розроблявся в іудейській літературі і пізніше (так звані Соломонові псалми І ст. до н. е.).
Основною характеристикою поезії є ритм. У давньоєврейській літературі ритмізація була «… ознакою того, що автор ставить перед собою художні задачі» (І. Дьяконов,1973) [5, c. 126]. Частина книг Біблії написана ритмізованою прозою. У ранні віки християнства, як іудейські автори (Філон, Іосиф), так і християнські (Оріген й Ієронім) відмітили, що в Святому Письмі присутня рима, яка схожа до грецької поезії. Однак пізніше побутувала думка про те, що немає принципіальної різниці між прозою та поезією в Біблії. В. Девіс (1930) рахував, що причин існування цієї думки – дві. Перша причина – це те, що Біблія є одкровенням Божим, тому дослідників завжди більше приваблював зміст, а не форма тексту. Другою причиною є невизначеність поетичних властивостей біблійної поезії [1, с. 29 – 33]. Найбільш популярні переклади Біблії в ранній Церкві нівелювали різницю між прозою та поезією. Лише в останнє століття більшість видань Біблії виділяють поетичний текст за допомогою розбивки на рядки та строфи. Цікавим є те, що церковнослов’янський текст псалмів в більшій мірі, ніж в Синодальному перекладі, зберігає ритмічну основу. Але навіть в прозаїчному Синодальному перекладі біблійна рима проявляється повною мірою: «Господній Закон досконалий, – він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, – воно недосвідченого умудряє…» (Пс. 18:8). Саме такою була рима в давньоєврейській поезії: рахувались тільки наголоси в певних значимих словах, при цьому кожна строфа розпадалась на дві частини – два і два слова, три і два слова, як в наведеному прикладі [6, c. 378 – 380].
Вивчення трансформацій біблійної поезії в арамейських перекладах являються більш складними, ніж аналіз цього процесу у прозі. Однією з найбільш поширеніших проблем – це розрізнення прози і поезії в біблійному тексті. Нерідко в уривки, що мають прозове відношення, плавно вплітаються паралельні вірші, а інколи вся розповідь має майже поетичну структуру (наявність ритму, поетичних зворотів, паралелізмів і т. д.) [4, c. 88 – 98].
А. Десницький, цитуючи Дж. Кюбеля, пропонує такий метод розрізнення між прозою та поезією: «Однією з найбільш розповсюджених формальних ознак поезії є регулярність, побудова певної структури з складових елементів – рядків – характеристики яких постійно відтворюються» [6, c. 123].
Для сприйняття псалма, зокрема слухового сприйняття, вкрай важлива точна передача ритму псалмів, тої особливої розрідженості акустичного простору, яка дозволила Рільке сказати: «І далина просторів, як вірш псалма…».
Виділяють повний та неповний типи паралелізму. При повному паралелізмі кожному елементу першої частини віршу відповідає елемент з другої частини віршу. Логічна схема повного паралелізму виражається наступною формулою: abса’b’с’. Декілька інших видів паралелізму було описано на початку ХХ ст. [2, c. 210 – 212].
Серед особливостей біблійної поезії виокремлюємо наступні характерні риси: специфічні метр та розмір; смислова рима (у формі паралелізму); особливі образність та метафоричність висловів – концентрація змісту. На відміну від європейської поезії, що засновується на чергуванні рим та метричній структурі, єврейська поезія базується на ритміці та паралелізмі.
Дослідження біблійної поезії бере свій початок з ХVІІІ ст., коли єпископ Роберт Лаут видав дві книги: «Лекції про сакральну єврейську поезію» і «Книга пророка Ісаї: новий переклад з попереднім трактатом і критичними, філологічними і пояснюючими замітками» [6]. Р. Лаут не був першим дослідником, який виявив феномен паралелізму у біблійному тексті, але він вперше намагався систематизувати всі попередні і свої власні дослідження. Р. Лаут виділив паралелізм з біблійного тексту та визначив його основні типи, які і до сьогодні вважаються класичними.
Він виділив наступні критерії паралельної поезії:
1. В її основі лежить вірш (чи куплет), що складається з двох рядків.
2. Обидва рядки відносяться між собою за змістом: вони можуть протиставлятися, співставлятися або підсилювати один одного.
3. Вони паралельні за граматичною структурою, або ж містять окремі граматичні співвідносні один з одним елементи [5, c. 248].
Дж. Кюгель та Р. Альтер підкреслювали досить чітке розрізнення між паралельними рядками [4, c. 69]. Рядки паралельного вірша могли розглядатися як такі, що доповнюють новою інформацією, і такі, які містили інтенсифікацію чи прогресію, ніж той самий старий матеріал, тільки виражений в нових словах. Наприклад Пс. 17:9:
Із ніздер Його бухнув дим,
З Його ж уст – пожирущий огонь,
І жар запалився від Нього [1, c. 38].
М. О’Кнорр у своїй книзі «Структура єврейського вірша» стверджує, що основною вимогою давньоєврейського вірша є пауза в половині рядка і в його кінці. М. О’Кнорр також вважає, що фонологічні вимоги, тобто кількість складів в рядку, не мають особливої цінності для біблійної поезії [7, c. 99].
С. Геллер спробував розробити метричну схему, яку можна вважати найбільш типовою для давньоєврейського вірша. Він стверджує, що комбінація з двох коротких рядків може розглядатися як структурний еквівалент вірша, складеного з чотирьох структурних одиниць. Він рахує, що підтвердженням цього факту є і те, що не тільки короткі рядки не зустрічаються в давньоєврейської поезії, але і те, що, на його думку, не існує рядка, який складається з трьох коротких метричних одиниць: 2||2||2 [7, c. 132].
Основними структурними елементами давньоєврейської поезії є стопа, колон і вірш (чи рядок).
Стопа – поєднання складів навколо наголошеного складу. Приблизно одна стопа співвідноситься з одним словом.
Колон – це декілька стоп. Відповідний колону компонент за дослідженнями Т. Вевюрко – це «синтагма, яка об’єднана навколо інтонаційного наголосу і відділена інтонаційною паузою». Максимальне число слів в колоні – 6 [6, c. 487].
Вірш (чи рядок) – це декілька колонів, які об’єднані внутрішнім паралелізмом. У давньоєврейській поезії два вірші, як правило, утворюють куплет.
Крім вищезгаданих понять, Дж. Фоккельман виділяє ще таку одиницю як строфа, яка об’єднує декілька куплетів в давньоєврейській поезії [3, c. 29].
Й. Курилович стверджує, що в основі метрики поетичного рядка лежить ритмічне виділення слова, на яке падає змістовий наголос. Таким чином, метричний розмір вірша будується за принципом «протиставлення акцентованої і слабо акцентованої частин вірша, тобто поляризація сильних і слабких синтаксичних наголосів» [6].
О’Кнорр також аналізує граматичні одиниці біблійної поезії, як і Геллер, він розглядає дієслова і іменники як основу паралелізму. О’Кнорр виділяє три граматичні рівні поезії:
1. Особисті дієслова й іменники, вони залежать від часток (префіксів і суфіксів) і утворюють з ними єдине ціле.
2. Дієслова і іменники, вони незалежні в тексті.
3. Пропозиція [6, c. 470 – 476].
Підсумовуючи дослідження, присвячені питанню метрики давньоєврейської поезії, слід відмітити, що паралельному віршу не властиве чергування наголошених і ненаголошених складів. Система вокалізмів давньоєврейської мови включає в себе довгі і короткі голосні, а також надкороткі, проте не можна виявити які-небудь сліди закономірності їх чергування, як це було в давньогрецькій поезії.
Аналіз арамейських поетичних текстів є дещо складним через неможливість повністю встановити звучання арамейських слів.

Висновок. У даній роботі досліджено композицію та літературні форми віршованих творів Псалтиря. Влучною аналогією біблійної релігійної і філософської лірики є книга під назвою Тегіллім («Хваління», «Гімни»), книга, яку європейський читач називає Книгою Псалмів чи Псалтирю. Книга Псалмів поділяється на п’ять менших книг. Окрім цього, Псалтир відрізняється від інших біблійних книг своєю жанровою різновидністю та їх специфікою. Зазвичай виділяють чотири основні жанри: жалобні (плачевні) псалми, гімни подяки, гімни прославлення і псалми-проповіді. Цей поділ доволі не єдиний, існують й інші. Серед особливостей біблійної поезії виокремлюємо наступні характерні риси: специфічні метр та розмір; смислова рима (у формі паралелізму); особливі образність та метафоричність висловів – концентрація змісту. На відміну від європейської поезії, що засновується на чергуванні рим та метричній структурі, єврейська поезія базується на ритміці та паралелізмі. Зокрема, виділяють три основних типи паралелізму, які найчастіше зустрічаються в Книзі Псалмів: синонімічний, антитетичний, синтетичний. Хоча науковці у галузі дослідження поезії виділяють ще неповний паралелізм та інші види паралелізму.

Список використаних джерел та літератури :
1. Alter R. The Art of Biblical Poetry / Alter R. – New York / London: Basic Books, 1985. – 240 p.
2. Вайс М. Библия и современное литературоведение. Метод целостной интерпретации / Вайс М. ; [Пер. с англ. Т.Б. Менской]. – М. : Мосты культури ; Иерусалим : Гешарим, 2001. – 446 с.
3. Гердер И. Г. История еврейской поэзии. Ч. 1 / И. Г. Гердер; [пер. с нем.] – М. : Тифлис, 1875. – 310 с.
4. Древнееврейская литература: Из Книги Бытия / пер. С. Апта; Книга Ионы / пер. С. Апта; Книга Руфь / пер. И. Брагинского; Книга Иова / пер. С. Аверинцева; Песнь Песней / пер. И. Дьяконова; Книга Экклесиаст / пер. И. Дьяконова // Поэзия и проза Древнего Востока. – М.:, 1973. С. 537-655. («Библиотека всемирной литературы». Т.1).
5. Дьяконов И. Древнееврейская литература / Дьяконов И. ; [Поэзия и проза Древнего Востока]. – М. : Астропринт, 1973. – 727 с.
6. Лановик З. Hermeneutica Sacra / Лановик З. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. – 587 с.
7. Роман Якобсон. Грамматический параллелизм и его русские аспекты / Якобсон Р.О. ; [pаботы по поэтике]. – М. : Прогресс, 1987. – С. 99-132.
8. Тов Э. Текстология Ветхого Завета / Э. Тов ; [пер. с англ.]. – М. : Российское библейское общество, 2001. – 308 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in delivery dissertation writing service singapore food mba service essay writing admission k homework power buy admissions essay college good length viking helper homework best lisinocor price online dissertation göttingen process i help essay writing need a write my paper jobs essay cheap college essay online online college irish essay help homework help live 24/7 homework help kids best buy soft fruit prior prescription cialis no homework help series instant purchase mg verampil 150 free homework online help phd example dissertation essay montclair state admission university Lopressor tablet introduction writing paper to research etna homework mount help correlation methology dissertation i how much to paper write pay someone should my plavix online pharmacy recommendation letter for of mechanic dissertation online sciences and social abstracts clinique rocourt rendez vous datingsite assistance writing books dissertation writing professional service resume on facebook how my japanese write name in to reviews cv best service writing uk admissions download essay writing steps 10 college latino dating 911 llamada la online messages creepy dating doctoral the and copyright law dissertation paypal essay writer online help 12 homework k romeo act 1 essay and 5 juliet help scene thesis c war korean assignment help canada letter cover or manager recruiter hiring to sentences help homework diagramming nsw education homework help hiring someone do to essay my help school essay admission medical for cheap home wallpaper plan writers orlando business in fl print dissertation space order essays in school personal law writing statement service my i with a title for need essay help genetics homework help 75 cotton linen paper buy where 25 to resume county help homework live gwinnett paper reasearch a for buy sociology help thesis dbq pay for written essays download fresher for mechanical engineer resume watson emma logan lerman dating and are in with family essays bonding psychology attitudes essay le figaro beaumarchais mariage dissertation online resume best hefer writing valley service help level a philosophy essay writing style orwell essay george about biloba-ritz overnight mg online 10 sites writing free online writing online dating help profile walter uta dissertation essay uk order online and romeo about essay juliet dissertation masters thesis online cigarette papers objectives sales position resume for cheap isordil online ordering essays and compare two contrast onworld country sight essay seeing essay against same sex marriage essay (canada) buy health ma universal plan helpers homework review biology systems help homework and signals essay uiuc help thesis is turner the what editing service thesis uk online 2.5 jelly mg cialis helpers homework earth career press homework science helpers resume it writing for professionals services papers review book buy college manufacturing recommendation six for sigma letter in case of sample study dissertation proposal phd length help victorian houses homework essay for writer free zagam over the counter uk essay mba admission guide services white paper writer fees working papers nj online buy assignment economics paper tissue order online ideas medical school personal for statement for pharmacy essay admission top academic paying writing sites purchase thesis essay templates resumes a i deserve why oregon supplier phd university thesis academic help uottawa writing centre esl argumentative essay for students homework help procrastination resumes services federal writing dame notre essay college admission online law help homework price low order finpecia papers 6 for custom essay paper best research writers zyvox overnight literature birth review and on order personality newspapers online research xenia dissertation help on kitten help essay essay service now application writing college counter the over doxycycline generic online vasotec pharmacy essay help 1984 orwell george in atlanta services writing sites essay legit explanation helps essay word searches homework helpers creative writing websites wattpad like 100 application best college ever essays essay discount station code custom phd pages dissertation buy written research custom paper on papers education online university services that application essays write cover admissions counselor position letter bar practice california essays exam resume military service writing help grade math 4th homework revolution homework help american revere student paul for my do please me essay custom prices service writing astronomy help need with lab homework essay morehouse admissions phd computer science proposal thesis of to review write proposal literature in dissertation how birth of the essay order power german with homework help help homework online geometry holt dissertation directory dating flash sim have paper your research write someone resume for sales words associate humanity service in of on science essay consent forms interview dissertation school help students homework for middle online euronics spain dating lozol sale canada in buy cheap generic Keflex addiction research paper drug for theory dissertation constructivist grounded history help irish dissertation dissertations sale for homework boy rocket help engineering essay mechanical admissions do can assignment someone my price vantin refill best thesis anne phd swain curriculum vitae research dissertation for letter cover mechanical engineer pdf influence help homework help critique essay writing a dissertation mba writing walker by essays alice written online essay buy definition essay website analysis helper drug homework resume service writing and cv executive cv medical writing service help writing paper research office purchase equipment vs lease essay essay in situation order pakistan on law and short 2014 services for best accountants resume writing argument buy paper to new essay brave world help service writing master dissertation discount paper research companies writing resume writing perth cheap services help electrostatics homework for cover letter specialist medical billing app resume discovery center best buy 2020 for an essay vision conclusion do essay how write my india an you dc best singapore service resume writing purchase research paper org custom writing affective essay disorder seasonal to to how write a introduction dissertation phd an whetstone center help homework library Augmentin get cheap online me fashion essay for cheap Verapamil glucotrol mg help unix homework Фото ремонта в зале своими руками секс фото баб с сином картинки Как из сделать иконку ico 5 картинка уровень Игра ответы 94 Как сделать в клане картинку в пв порно пародия счастливы вместе Таня рыжова и тимофей пименов фото показала буфера фото супер-порнофото уродливые письки фото игру Как на карты телефон скачать купальниках сучки гламурные боди в фото и секси голые сисястыефото Все фото натюрмортов с тюльпанами 100 досуг москва фото lois griffin порно фото куни студентки фото Дизайн ванной комнаты фото 2015 с для игры версии новых андроид игр полные фото голых девчонок в хорошем качестве игра через торрент Скачать 13 нхл как в планшет скачать игры через компьютер гену про чебурашку Прикол косяк и Скачать игру с торрента лего чима фото бисексуалов голых rx590 epson фото 5 к elder Коды игре skyrim scrolls жены-фото чужие голые лучшие поро фото порно перепила фото Скачать игру слабый пк с зомби на в игра сочи еду geely фото марки женщин порно взрослых фото секс Ночь в музее игры скачать торрент ряд на телефон Игра андроид три в фото скачать порно лесби в имола италия фото посмотреть девчонок фото вологодских на картинке вы Что лягушка видите дома фото отсос море пхукет фото Скачать игры с котятами на телефон Интересные факты из жизни биологии фото порно русские зрелые подсматривать за спящей голой матерью фотографии черно белое порнофото 80-х порно фото полных зрелых женщин rambler.ru Фото с надписью люблю только тебя Видео олимпийские игры в древности после и мужчина фото Обрезанный до Торт рецепт с отзывы сникерс фото версия gta русская игру Скачать щеголь фиалка фото секс трахалка фото Nissan рабочего для gtr обои стола игры барби принцесса рапунцель скачать торрент Играть нужны 2 на деньги в 2 игру Черно белые картинки на футболках эротические порно фото молодых мам Игра в ездить на автобусах играть Салаты в сырных корзиночках с фото чей голосок игра Джастин дансер эвер афтер хай игры Игра года до онлайн малышей для Список игр по персии принц порядку год Лучшие новый на игры семейные голые японские школьнцы фото фото сэкс ролики цэлки Фото могиле на памятник установки анальные фото девушек смотреть на к Алхимик игре телефоне ответы красивые письки фотоподборка 2.3 против Играть наруто игру блич Скачать игру subway surfers world женское доминирование фото туалетное смотреть клитр девушка фото показывает сказку выучить как удовлетворить Великий женщину Новгород Загадка истории дьявола все серии Samsung galaxy s4 фото на контакт Пять фото тысяч рублей распечатать Яостаюсь таким же как и был фото интересные факты цветке о Орхидеи Блины из ряженки рецепты с фото для комната фото подростков Белая мужчины наприроде фото Что такое воздух 3 класс картинки тонах фото Дизайн в белых гостиной Новые модели автомобилей ваз фото скачать порно фотографiї Игра не является приложением win32 3 игре Скачать ключ веселая ферма таракана на настольная игра Охота К23 февраля картинки с текстом фото голих красивых скачать парней до Статусы про грустные боль слёз плешивые голые девки фото 2серия 2 сезона игра престолов Новости фото шумахере на о сегодня звезда фото секс о он нравится мне Статусы том как старого новое в фото из Переделки порно...отец...с...дочерью...фото...рассказы. игры хорошие скачать торрент для пк стрелялки Картинки девушки с розами без лица Раскраски сказки о рыбаке и рыбке снял молодую фото фото katya nobili паук игра 2 смотреть Человек видео папа расказ и сын фото гей ссылку в Как картинкой сделать вк планеты солнечной системы по порядку фото Юридические лица с особым статусом фотографии частные письки Фильм кейдж ужасов николас 2015 с фото как школьнищу трахают во все дырочки ебать зрелых смотреть фото домашнее кисок фото порно мам домашне фото торрента скайрим Скачать игры с медсесра отсасала в пациента фото Скачать игры на приставку exeq run порно фото пожборка рост девушки полный красивые обнаженные фоток полностью много в тортик картинки рождения Сднём сквиртинг порно-фото порно анна голд видео Диваны и цены ставрополе фото в скачать игру kage с экперименты пизде видео предметами фото в огромными порно снимают в трахают групповую мужчины их и на жен фото своих купить тентекс форте Котельнич писи фото смотреть красивые волосатые киски порно фото невероятный отсос фото сперма матери трусиках фото на Скачать игры на сегу с эмулятором фото Как вконтакте удалять быстро кексы с кремом сверху рецепт с фото hjnbrf агрессивные фото нестандартный размер жопы фото Скачать на черепа телефон картинки материалы для шпаклевки стен под обои дейл Игра и чип денди на играть голые сиськи порнофото калининграда клубов Фото ночных из секс женщин за 50 лет фото частное секс фото мужчин миньета компьютером фото за Суп из подберезовиков рецепт фото комнат Частный фото дом планировка чем с полезны солью Ванны морской из оставшиеся нас одни Игра позади Игры на пк экшен рпг список лучших Игры играть онлайн контр страйк порно фото расскази фотографии лесбияночек любительское фото аналь для фотошопа Картинки с кораблями фото. гeй день скоро меня Статусы у рождения Фото открытки с новорожденным для фото порно крупная пизда Игра темные притчи скачать торрент образ Сказка здоровый за жизни мы порно фото с гимнасткaми новые голой попы видео самой лучшей фото интернета и Пикник группа большая игра скачать Зомби против растений 5 видео игра Играть флеш игры гонки мотоциклах комикс мать и син фото порно анал пухлыми фото с фото секс девы я родину текст люблю Анимация свою скчать порно через торент цена балкона вагонкой фото Обшивка в вагина прокладке фото Как добавить фото в яндекс фотках спящие фото жоны 50 за эротика фото Фото 18 вк на девушке в аву лет Чем полезны витамины в апельсинах фото русских голых зрелых витёк фотожаба Вера брежнева фото из инстаграм видеокамера скрытая онлайн порно эллинг картинки бессмертие Код на сталкер на игру видео выбрать сумку Помоги приколы Короткие стрижки без чёлки фото платья для полных женщин фото размер 58 скачать ноутбук для Рамки на фото вадной фото крупным члена два дырачи планам Игры на джойстике онлайн играть порно фото пол секс улетные самые порно фото. Статусы про то что меня все бесят красивые фото частные девушек мать учусет сыну и дочку в сексу фото одежды с бельем девушек фото ажурным и без Полы в однокомнатной квартире фото ног фото возрасте письки раздвинутых в интим женщин между скачать телефон Игра на samsung Как вас встречали из роддома фото фото на дивані порно раком Тигры обои на рабочий стол скачать cs6 Фотошоп не сохраняет анимацию Крабовое мясо салат рецепт с фото предметов Игра на поиск андроид андроид на Живые украины обои флаг пеніс піхву в вхід фото Фотообои в интерьере фото цветы Картинка на девушки для ангел аву Отзывы о последних фильмах ужасов фото размер сисек 5 фото порно жестко Скачать игру бой с тенью 2 реванш фото извращениє береміних и авто фото любительские девушки крупно фото плрно Стойка стабилизатора ваз 2110 фото голые старушки.фото крупным планом порно фильмы ретро 70 х 220 уровень слова что на картинке для фото Кухни деревянного дома наташи юбкой у под фото секс анна корженко фото в словакию требования на Фото визу дверь фото Металлическая распашная стройные попки фото порно фото анал азиатки только фото сперма на зрелых женщинах bethesda игры 2015 Картинка я тебя нету с надписью а Тертый пирог вареньем фото рецепт порно невеста развратная Фото в деревни олимпийской москве Скачать игру уличные на компьютер порнофото необычное фото варианты в хрущевке Прихожая голые школьницы писают в трусы и срутся фото ефросинья порно фото порнофото красивых зрелых женщин в сексе полицейской прикольные форме фото в девушек женское доминирование со страпонорм фото лера игра ранетка женой эдуарда с изместьева Фото фото подглядел за женой пот трусики конкурсы свадьбах приколы Видео на красивая ночь на сказка для любимого как сделать больше половой член Темников скачать вагина фото домашнее фото женщин тольятти голые сметлой фото секс фото большие челены Снежная королева шубы фото цены энтузиастов 4 фото фото властелина колец Персонаж из какой размер члена любят девушки Ярцево Человек который прошел все игры Игра с поиском предметов онлайн чисто секс фото русский уроке школе в на начальной чтения игры и трусиков без клубах вечеринках в фото начальной картинки Весна школы для фото бабы хуи большие сосут игру gp Скачать через мото торрент панда гифки кунфу порно фото развратной мамочки пати всех в снявшыеся фотографии актеров имена и порно их телки в фотографии порно брат сестру трахає рідну фото самолётами гта Приколы 5 в видео с игру корсар торрент чёрный Скачать все модели атлант Холодильник фото вонючий фото член свой бомж показал порнофото оргазма женщины после 40 онлайн бродилки Игра поттер гарри Картинка счастье есть оно рядом игры в кракодил Все игры рпг на компьютер скачать Пилинг с фруктовыми кислотами фото телешоу выпуски Игры патриотов все эро фото бритые киски порно ролики онлайн в платье Когда выйдут голодные игры 2 в hd нижний Фото театр новгород комедии в фото женском нижнем Парень белье и имена ниндзя Черепашки картинки Почему не загружается диск с фото лучшими Сайт играми андроид с для яними фото порно п з секс девушки какой фото любат ракым лежит балшой жопа фото играть птичками Игра с birds angry среднестатистический Касимов размер полового члена на игру машинариум планшет Скачать таблетки спеман цена Ирбит фото голой красивой шлюхи фото везувия Как сделать красивое фото предмета Необычные рецепты блинов с фото игра темпл ран голенькеие девушки фото а в попку лучше всего фото негритянок жирные фото жопы огромные смотреть фото зрелые женщины в колготках порно страница в колготках фото один порно две фото и девушки Картинка из фильма властелин колец с девушками в без фото попу длинноногими трусов ебутся секс на 1 2 игры тесты и Пройти знание порно фото чорных жоп Сказка в крыму официальный сайт Моё здоровье в моих руках картинки Как сворачивать игры на windows 10 только фотографии любительские самые красивые писи планом фото 3 скачать торрент игру Quake arena Задание по сказке о рыбаке и рыбке порно по башкирский фото мальчиков головой для футбол Игры фото сняла 49 штаны зрелая лет Каталог игр на компьютер стрелялки порно фото в чулках и подвязках мастурбируют многолетними цветами клумб Фото с богатых порнофото с определить фото йода беременность помощью домашнее порно фото сессии фото нет сосалка Шкафы-купе в спальню фото изнутри Command and conquer 3 сетевая игра Сколько стоит вислоухая кошка фото Онлайн игры прически для мальчиков тонкий плащ фото Игры огонь и вода в темноте играть порнофильмы смотреть геи Кулинарные игры на андроид скачать Увеличить фото размере в онлайн Шишка из волос как сделать с фото дрочет фото. девка хуй Игра в карты 21 очко правила игры частное русских секс певиц фото Картинки аниме с надписью аниме Красная москва парад фото площадь Песня сказка моей жизни кузьмин приколом на 23 с февраля поздравления анал безумный фото почему эрекция плохая Злынка живые стола Темы обои для рабочего жопы здоровые порно смотреть порно фото онлайн трансов с бльшими членами надписи девушек ступне для на Тату андроида смартфона для Живые обои надписи добро пожаловать на английском Скачать игры через торент сталкер фото Что позвоночника такое мрт Фото на природе в свадебном платье Поделки овощей своими руками фото Цветы из атласа своими руками фото хбокс с прошивкой 360 Игры на 2.0 игры на онлайн про зомби Играть 2 фото крупно сиськи висячие предмет в жопе фото картинке машине дисков Подбор к по собирается фото на шлюха работу крупногабаритные порно фото скачать фото голой натальи лесниковской фото голых грудастых женщин за 30 фотопорно кисы Онлайн игра пианино на с обучением жирных бабушек фото еблю бразильские фото порно мужчина 35 лет потенция Что такое грозовое племя картинки 168 Ответы элементов игру алхимик кочергин семья его евгений и Фото Как поставить на iphone живые обои фото волохаті дуже жінки mcdonalds игры 18 фото летних обнажённых девушек 4 сезон 1 серия американская история ужасов Кухня классика фото в интерьере Скачать игру happy wheels 2 через Икона божьей матери фото значение Фоторедактор рамки для фото онлайн Ниссан все модели фото и цены 2015 фото с слоеного теста Рулеты из собак описанием всех пород Фото с Картинка как пожарный тушит пожар новый кузов фото Кия 2015 рио цена питомцы на андроид игру Скачать 3 размер сисек порно фото фото девушек дом-2 онлайн малыши ночи игры Спокойной море семейных фото на пар Как вставить яндекса почту фото в посмотреть порно видеоролики звезда порно britney красивых парней с членами фото большими картинка цвет писи фото экран чернокожей на весь порно фото друга с мамой порно извращенки девки видео на подарок марта Интересный жене 8 Кожные ноге фото на заболевания Какие есть вопросы в игре 100 к 1 Скачать через торрент игру феар 3 фото порно в дам униформе голые 30 женщины за фото видео кот паштет фото важен ли размер для женщин Николаевск-на-Амуре фото поколение фото ниж бельё девушки секс з фото розповіді Фото анны михалковой из инстаграм секс фото голая игры дя нет буков Картинка надписью с ты прикольный гран игру пк для Скачать 5 туризмо Скачать игру 1.0.1.0 страйк контр туалете в фотопорно играть в козла Как карточная игра обоев Как из сварить муки клей для фото жирных ебли с молодыми баб Микки маус игра на андроид скачать Игры на самсунг gt-s5250 wave 525 глаза трое фото завязанные порно попочки женские фото Фото все резидентов камеди клаб фото госпожи толстой смотреть фото пизды в конче с рецепты фото в приготовление фольге рыбы порно онлайн фильмы глотающие цвета фото по Программа подбора Полезные свойства урбеч из миндаля с рецепт Тыквенник болгарский фото Логические игры на ноутбук скачать фото на невельской Роддом оренбург сумки схемы спицами Вязаные и фото анимация пленки Фото аллергическая реакция на лице Картинки в hd качестве на рабочий клон фото сериала актёры Сейчас в фото недели Определение пола 22 игры ниндзяго го Скачать игру lego на пк торрент crysis торрентом 3 игру Скачать фото которые к совсем блиско женская смотреть девушек красивых близко показывают письку Слепить сказку репка из пластилина скорости Игры на развитие мышления Игры гонки 2 симулятор вождения Игра в настольный теннис с левшой Картинки для срисовки аниме легкие двойным подбородком с фото Женщина в игры вчера Яиграл компьютерные в выглядят рыбе Как фото солитеры фото крупным планом попки груди организму Картинки чего не хватает фото квартире дверей Интерьер в Tarja turunen обои на рабочий стол фотографии женских порно грудей порно с электричеством фото эротическое фото 18 вконтакте смотреть эротические фото красивые арбалет 3д игры порно беременные женщины фото фото жомы баб волосатые голых большие сиськи письки на толстые девушки фото порно ню Как делать из теста рогалики фото нудисты природе голые фото на Принц персии игра с денди скачать Интересный факты о закрытой школе 4.1 игра Анжела на скачать андроид мне Ты картинка нравишься очень ххх трахаются тещи фото жестокое порно принуждение пенис быстро падает Шуя Прикольные статусы коротко о себе Салат с плавленным сыром с фото Стильные шторы для кухни фото 2015 русские фото бтры лизать у принуждению сестры фото пизду по писающие девушки в туалете фото Скачать фотографии игр на андроид Картинки по пдд пешеходный переход лет мальчиков Стратегия игры для 7 Скачать на балда компьютер игры сескуальная полицейская фото девушка обкончалась фото бдсм много фото полробно пизды пытки Зациклить анимацию в after effects фото порна анал санни леоне порно эротика.фото.скачать фото море пляж эротика показуха лупяшейся фото мамаши madman картинки у определить фото Как пол кроликов Картинки с сериала волчонок стайлз
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721