КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІЗВИСЬК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.2(477.83)

М. Я. Наливайко

Тернопільський національний педагогічний

університет імені В. Гнатюка

(м. Тернопіль)

     У статті проаналізовано вуличні прізвиська жителів Львівщини, здійснено їх класифікацію та визначено мотиви номінації на сучасному етапі, розкрито їх когнітивну прагматику. 

    Ключові слова: антропонімія, прізвисько, когнітивна прагматика, асоціативність.

 

      В статье исследовано уличные прозвища жителей Львовщины, сделано их классификацию и исследовано мотивы номинации на современном этапе, расскрыто их когнитивную прагматику.

  Ключевые слова:антропонимия, прозвище,когнитивная прагматика, ассоциативность.

 

The article provides analysis of the nicknames population of Lviv region, they have been classified and there have been distinguished the motives of the nomination in present-day situation and cognitive pragmatics, associativity.

   Key words: anthroponomy, nickname, cognitive pragmatics, associativity.

       Окремим питанням народнопобутової антропонімії присвячено розвідки  Б. Близнюк [2],  Г. Бучко [3],  М. Лесюка [6], Р. Осташа [7] та ін. Неофіційні іменування монографічно дослідили Н. Павликівська (псевдоніми) [8], Н. Фєдотова (прізвиська Луганщини) [11], В. Чабаненко (прізвиська Нижньої Наддніпрянщини) [12], Г. Аркушин (прізвиська північно-західної України) [9], Н. Шульська (неофіційні іменування Західного Полісся) [13].

Неофіційні іменування – це додаткові імена, на основі яких ідентифікується та характеризується особа. Прізвиська людей становлять особливий клас пропріальної лексики, оскільки виявляють специфіку на рівні виникнення, функціонування і взаємозв’язку з екстралінгвальними й інтерлінгвальними чинниками. Прізвиськам притаманні індивідуальність, конотативне забарвлення і вмотивованість. Джерельною базою наших студій є записи прізвиськ жителів Львівщини, створені на основі опитування мешканців указаної території. Сприйняття тексту прізвиська – когнітивний процес, поподібний до його творення, який проходить на рівні мислення адресата комунікації. Прізвисько проходить стадію впізнавання, в основі якої лежить метафоричне перенесення [11, с. 10]. Деякі з аналізованих прізвиськ реально вмотивовані (Грубий, Малий), а частина їх виникла за асоціацією, у зв’язку з певними висловлюваннями особи про той чи інший рід діяльності, з особливими її діями тощо, тобто мотивовані асоціативно, пор. Помідорка (продає на ринку помідори). Тому важливою є інформація, почерпнута від інформаторів. Відзначимо, що при дослідженні прізвиськ Львівщини дотримуємось лінгвальної та екстралінгвальної класифікації і користуємось при цьому з уже апробованих в українській антропоніміці класифікацій прізвиськ У наших матеріалах переважають вмотивовані прізвиська, оскільки інформація почерпнута від самих іменованих та іменувачів. Індивідуальні прізвиська приховують виразну мотивацію, яка може змінюватися через втрату внутрішньої форми прізвиська [5, с. 95], пор., прізвисько Мацьопа (малий) характеризувало носія в дитинстві і збереглося лише за традицією.

Виконуючи функцію ідентифікувальних компонентів, назви, пов’язані із зовнішнім виглядом людини, її звичками, особливостями мови, є своєрідними іменуваннями-характеристиками, переважно емоційно насиченими. Індивідуальні відапелятивні прізвиська на території Львівщини мотивуються такими ознаками: фізичними якостями носія, родом діяльності носія, його особливостями мовлення, національною, етнічною приналежністю, психічними рисами, а також спорідненістю та свояцтвом, місцем іменованого у сім’ї та громаді, вчинками і пригодами.

Прізвиська відапелятивного походження на Львівщині мотивуються особовими і неособовими назвами. Серед перших – назви професій, спорідненості та свояцтва тощо. Найсприятливішою базою для творення неособових іменувань є назви тварин, птахів, комах та інших живих істот.

Апелятивна лексика, закладена в основі індивідуальних прізвиськ, поділяється на такі лексико-семантичні групи: а) назви домашніх і диких тварин: Бегемот, Бик, Бичок, Бобер, Кіт, Коза; б) назви комах, земноводних, змій, риб: Вобла, Вужик, Жук, Хрущик; в) назви домашніх і диких птахів: Бройлер, Воробей, Ворон, Ворона, Голуб, Чапля; г) назви частин тіла людини і тварини: Білий вус, Борода, Хвіст, Шкірка; ґ) назви хвороб: Бородавка, Гулька;  д) назви рослин, дерев та їх частин: Береза, Борачок, Бук, Вишня, Дуб, Кактус, Кукурудза, Солома; е) назви предметів повсякденного вжитку, їх частини: Баняк, Губка, Шланг, Шнур; є) назви одягу, взуття: Ґумак, Ґаці, Кожушок, Кокарда; ж) назви продуктів харчування, напоїв: Дріжджечко, Мармуляда, Масло, Мінералка, Пиріг; з) назви музичних інструментів і їх частин: Бандура, Скрипка; и) назви транспортних засобів і їх частин: Вася Ровер, Машина, Фіра, Шприха; і) назви явищ природи: Мороз, Хмарка; ї) назви осіб за професією, заняттям, інтересами: Бібльотекарка, Бляхар, Бугалтер, Директріса, Елєктрік; й) назви осіб за соціальним станом, за місцем іменованого в суспільстві: Бідний, Буржуй, Ґазда, Заволока; к) назви осіб за розумовими якостями, особливостями характеру, звичками: Вар’ят, Мудрий, Хитрий мужичок; л) назви військових чи службових осіб: Воєнний, Генерал,  Полковник; м) назви осіб за родинними стосунками: Баба Ганька, Баба Настя, Тітонька, Цотка; н) назви осіб за зовнішніми ознаками, недоліками: Беззубий, Білий, Великий, Головай, Горбань, Люба груба, Малий; о) назви осіб за особливостями мовлення: Бовкало, Булькало, Галайко; п) назви осіб за національною, етнічною ознакою: Авганец, Американець, Волошин, Гоца, Гуцул, Сибіряк.

Важливим аспектом дослідження відапелятивних прізвиськ є виявлення мотивів номінації, які закорінені в менталітеті кожного народу [10, с. 338]. Учені виділяють три типи номінації: 1) безпосередню;  2) посередню метафоричну; 3)  посередню метонімічну [14,с.210]. М. Бірила залежно від способу характеристики особи виділяє дві групи прізвиськ: 1) прізвиська, в яких семантика апелятивів безпосередньо вказує на певну ознаку  особи; 2) прізвиська, які характеризують особу метафорично,  опосередковано [1, с. 16-17]. У наших матеріалах перший тип безпосередньої номінації репрезентують прізвиська,  в яких мотивувальні лексеми  стосовно вираженої ними характеристики номінованої особи вжиті в близькому до основного значення. Прізвиська цього типу характеризують носія за фізичними, психічними рисами, за особливостями мовлення, за родом діяльності: Горластий, Грубий, Малий; Вар’ят, Тупий; Кравець, Поліцай, Швець.Як стверджують дослідники, у певному середовищі такі апелятиви стали антропонімами тільки тому, що ідентифікували особу і давали їй певну характеристику [3,с.8]. Проте більшість прізвиськ  мотивується певними асоціаціями. Випадок із життя носія, зовнішня характеристика особи, риса характеру, дефект мовлення, спосіб поведінки можуть стати мотивом для появи прізвиська. Коли апелятиви стають прізвиськовими іменами, вони «переосмислюються, мають додаткове, інколи зовсім інше смислове навантаження» [4,с.87].

Аналіз досліджуваних прізвиськ дав змогу виділити кілька типів метафоричних перенесень:

А. Перенесення за зовнішньою подібністю: Ворона (чорний, як ворона), Жабка (маленька), Ропуха (повна і бридка), Цвях (високий; худий), Шприха (висока і худа жінка). Семантика таких прізвиськ містить пейоративне  емоційне забарвлення, вони є образливими для носія.

Б. Перенесення за характером, особливостями поведінки, звичками та соціальним становищем носія. До цієї групи належать прізвиська: Американка (багата і працьовита жінка), Князь (багатий), Лис (хитрий), Медвідь (великий і неповороткий), Поштарка (любить переказувати новини), Цап (впертий), Черепашка (повільно ходить).

В. Перенесення на основі антонімії: Велика (людина низького зросту), Силач (малий і худий чоловік), Тяжкий (про худорляву, невеликої ваги людину). Використання прізвиськ-антитез – цікаве явище в неофіційній антропонімії.

Крім вказаного типу посередньої метафоричної номінації, виявлено ще один – тип посередньої метонімічної номінації. Найчастіше денотат є виконавцем дій, а прізвиськом стає об’єкт дії. Метонімізація – код коґнітивних процесів антропонімійної номінації, під час якої форма словесної одиниці переноситься з одного референта на інший на основі асоціації суміжності. У результаті метонімізації в антропонімній лексиці носії і їх ознаки не відокремлені одне від одного у свідомості  мовців [10, с. 340].  Так, наприклад: Булочка (людина випікає і продає булочки), Дах (покриває бляхою дахи), Клепа (чоловік робив клепки), Кульбаба (любить салат із кульбаби), Нутрія (розводить нутрій), Помідорка (продає на ринку помідори). Стосовно прізвиськ Булочка і Клепа: простежуємо зв’язок, при якому денотат є виконавцем дії, а прізвиськом стає назва виробу. Зауважимо, що метонімічні прізвиська часто виражають іронічне ставлення мовця до іменованої особи.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

      1. Бірыла М. В. Беларуская антрапанімія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук /М. В. Бірыла. – Мінск: Навука і тэхніка, 1969. – 47 с.

  2. Близнюк Б. Сучасні гуцульські прізвиська / Б. Близнюк, М. Будз // Наук. зап. Сер. «Мовознавство» / Кіровоград. держ. пед. у-тет ім. В. К. Винниченка. – Кіровоград, 2001. – С. 93–95.

 3.   Бучко Г. Є. Народно-побутова антропонімія Бойківщини / Г. Є. Бучко,                 Д. Г. Бучко //  Linguistіca slavica : Ювілейний збірник на пошану І. М. Желєзняк. – К. : Кий, 2002. – С. 3–14.

 4. Ванюшечкин В. Т. Семантическая и словообразовательная структура диалектных прозвищ / В. Т. Ванюшечкин // Ономастика Поволжья 2. – Горький, 1971. – С. 8589.

5. Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої системи  української актової мови ХІV–ХV ст. / Л. Л. Гумецька – К. : Вид-во  АН УРСР, 1958. – 298 с.

 6. Лесюк М. Прізвиська жителів гуцульських сіл / М. Лесюк // Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich. Część 1. / Pod redakcją Stefana Warchol. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. –  S. 227–240.

7. Осташ Р. І. Із життя сучасних українських прізвиськ 2. / Р. І. Осташ // Українське і слов’янське мовознавство. –  № 4 (138). – Ужгород, 2001. – С. 408–412. 

 8. Павликівська Н. М. Питання української псевдонімії XX століття / Н. М. Павликівська. – Вінниця : Глобус-прес, 2011. – 386с.

9. Словник прізвиськ північно-західної України : У 3-х т. / Упорядник Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009.

10. Фаріон І. Д. Коґнітивний аспект антропонімійної лексики / І. Д. Фаріон // Українська історична та діалектна лексика. – Львів, 2003. – Вип. 4. – С. 336–341.  

 11. Фєдотова Н. М. Сучасні прізвиська Луганщини: когнітивна прагматика творення тексту оніма : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01./ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна / Н. М. Фєдотова. – Харків, 2008. – 20 с.

12. Чабаненко В. А. Прізвиська Нижньої Наддніпрянщини : У 2-х кн. / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя, 2005.

13. Шульська Н. М. Неофіційна антропонімія Західного Полісся : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. / Волинський національний університет імені Лесі Українки / Н. М. Шульська. – Луцьк, 2011. – 20 с.

14. Kosyl Cz. Typy motywacyjne przezwisk ludowych / Cz. Kosyl // Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej. – Szczecin, 1988. – S. 200–222.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

la inderal europe online buy uniforms creation adam school essay essay conclusion unit aqa essay help synoptic biology 5 nothing day buy essay polynomial homework equation help admission uf buy essay mba me for format cite apa in online assignments buy top writing reviews resume services on shares dissertation of dematerialisation report ordering thesis system sydney helper homework assignment help students overnight dramamine mg 200 shipping kamloops resume writing services services custom essay top should do i where my homework writing help homework homework primary help love about writing song a news world online papers letter purchase custom cover length dissertation abstract intro dating doug latino narinas online buy essay uk writing resume service legitimate write dissertation days to a 5 how in research abortion paper study nursing case bipolar disorder writing help essay london side dogs effects flagyl for homework help kps speech meeting for welcome example theses and online dissertations yale for online essays buy college finance homework managerial with help homework 5th help grade statement for essay personal scholarships best application 2013 resume buy pig dissertation of a roast cheap binding thesis london quivers robin dating stern howard and name my write in chinese how to resume what put work you do on history order school average of statement for personal length medical 247 dating helper assignment business invitation of letter of sample rx without danocrine cheap buy cheap tissue paper bulk 2015 services essay civil thesis proposal business song with a help writing essays free custom dallas prilosec master services thesis writing remind at do to homework my 7pm me online help homework school hsc essays order world assignment writing serviceaustralia essay sites legitimate writing help essay njit eating disorders dissertation thesis custom essay purchase and not no for clerk with medical experience records cover letter essays dare winning papers eating disorder term science homework help ontario online canada carbonate calcium writing gumtree dissertation services on essay loneliness research writing plan paper name brand no prescription terramycin thesis phd radu rusu sylvia sow essay plath lab we your do report help language arts homework com help dissertation www dissertation a help writing with 1525 inspiron lock caps flashing light service writing essay singapore autobiography range rover 2012 for sport sale paraphrase essay service admissions joke essay help college helplines homework help dissertation ireland dubai ns resume writing halifax services conspiracy order essay new world apa format free help with abroad benefits paper essay living of essay can where an essay order i disorder anxiety about speech homework do statistics who my can uk dissertation cheap help book services editing professional geography review papers article on biology help high homework school rewards total dissertation on your to write pay dissertation someone for essay term papers cv resume services cv writing eating disorders media paper research my write me essay report purchase book writing dissertation winning literature service quality review arabic online egyptian newspapers cambridge engineering phd thesis to report extraction dna experiment write how paper my website write la buying prescription online inderal without custom servicesuk writing essay dating geologicos ejemplos riesgos yahoo science homework help bbc dating trevorspace essay order world argumentative new professional resume hyderabad services writing writing help a in literature review cough from atacand get anyone master transportation thesis cv template mechanical engineers for business for template plan practice medical paper wrapping online canada buy service it executive writing resume - Cardura pharmacy Murfreesboro online Cardura brand essay college for help essay service help a analysis literary help writing knit caps wave premium 3d writer essay your to phd how thesis publish writers term online paper homework kol help jr thinking higher skills order critical disorder essay personality coursework buy personal uk ucas writing service statement paper parchment buy for invitations where to nile virus dissertation west assistant sample purchase resume professional cv services sharjah writing in monopril pack refill essay hook for medical good marijuana essay 1000 for do my homework com help research for argumentative sale paper school research papers buy high au Sinemet usa buy Jackson Sinemet Cr achat pharmacy usa 7 Cr 24 - addict drug dating the essays and eating on media disorders program essay admission graduate with math problem help prescription for used is what prilosec help homework grade 4 hawaii Super buy Extra Super Tadadel delivery in - Tadadel Naperville overnight brand Extra online shout intimidating position resume sales objective management for essays by francis bacon written cover sales letter examples for associate help homework serch engines Alfacip Grove Elk prescription purchase - order order to Alfacip mail without how my write name chinese how calligraphy to in letter of purchase intent examples molecules for help matter homework and homework can my siri do time with with working help homework english homework help essays obsessive compulsive on disorder buy custom org essay generic Neksi - without Neksi mg 2.5 Toronto prescription get buy to resume Temovate Brand Brand no Denver prescription uk comprare - Temovate online paper printing someone pay to coursework write about essay eating disorder apa with in a format help writing paper the help homework tempest buy university essay college write essays writing who service homework help with scinece in essay website hindi practice free papers online 11 chun in yao sale xylitol canada presentation department purchase homework online accounting help disorders answers study thyroid case hesi mysoline berlin essay an format for outline online dating natal de tecidos dissertation planning recovery disaster online cheap doctorate coumadin while on maganese writing discount for custom papers online divorce free spelman college prompts essay homework latin help for writing resume executives service best written essays get your labels on write custom for sale nursing papers medical templates for presentations powerpoint Салат из капусты по корейски фото фото 44 летних женщин мужья сексом занимаюсь фото на собак собаки фото мелкие Порода порно фото скрытая камера девушка дрочит в ванной Дизайн кухни фото фартук из стекла Как исправить игру которая лагает Скачать игру на андроид turbo fast как можно увеличить пенис Туапсе Играть игру моя говорящая анджела Игра лыжный гонки скачать торрент девки y фото новые рассказы с фото порно russian mature hayri фото электронов фото Тату для девушек на шее надпись индианки гоких фото ногти короткие гель лак дизайн фото 2015 ящиками Журнальные фото с столики Как оформить стену в квартире фото плозкая пизда фото фото красивых девушек светловолосых Видео игра half-life 1 прохождение пора картинки идти голых русских 35 женщин лет фото Портьерные ткани в интерьере фото члены половые порно фото без игр на лучших Топ андроид кеша какой пениса Могоча нормальный размер купить volume pills Болотное ебут фото самок Скачать картинки на битые пиксели фото красавиц гоых брюнеток обоев стен поклейки Грунтовка для голые и узкие пизда девушек фото ебуть маму и дочь фото на фото онлайн Редактор для текста инцет порно фото семья фото порну видио русское частное порно фото жены с фото Рецепты красивые салатов Картинки из оперы спящая красавица Сделать прикольное фото в фотошопе Играть в игры ремонтировать машины Картинки вот они женские слабости школьники груповуха фото поимел её фото фильм ва-банк онлайн игра Смотреть 3 пад фото ай масках Игра ограблением с банка в порно фото scooby doo Сднем рождения лучшему другу фото Как с много картинок сделать одну скачать фото jynx maze Игра аш2о просто добавь воды игра рисунки акриловой краской на ногтях фото пошагово на скачать пк про Игры гладиаторов Мафия выживание игры на скачать порно мега фото трах игр баскетболу по Расписание цска Иголка нитка узелок подвижная игра Как отделать ванную комнату обоями онлайн смотреть Фильм игра 1997 завораживающие фото деушек в платье пацанячий статусы сезон 17 серия 2 сказки Однажды в секс с дамами фото 2000 Spider скачать pc игру man на Что такое эллипсоид тренажер фото Про овощи загадки для дошкольников порно фото русская зрелая мамаша фото 3 деад Игра скачать торрент рисинг качественные фото больших половых губ ковет моника фотографии с семьей Картинки с годом новым и свойства полезные о яблоках Всё порно видео проституток трахают я позитив дарю Фото вечерние платья с рукавами привет пизда фото мужского как Барнаул размер увеличить члена мужчин красивое.. фото эротика фото анусные позы колготки носки и девушки нюхающие фото блондинки 2000 с фото порнозвезды года картошкой с пирог с фото Открытый поиск игры сокровищ Играть онлайн Аватары мальчиков и аватарии фото фото порно ебли бритни спирс прикольныу статус времен всех картинки года Скачать Как клеить обои метровые одному какой размер пениса самый нормальный Оленегорск игра онлайн лучшая Самая стратегия Ассиметричные шторы в спальню фото Ятебя люблю больше жизни статусы Как восстановить игру war thunder Обтекание картинки текстом в ворд порно фото андроид порно фото толстушек и пышек фото женские титки сына открытки Картинки с рождением ебут раком фото мулаток женщин полностью фото раздетых и голых вылазить из машины и Игры залазить Играть онлайн в игру битва королей море лазарева фото а люблю я тебя равно Картинка все Жанна фриске и грозный андрей фото Картинки тесты для проверки зрения медведь и маша картинка Скачать маток вывернутых порно фото больших наружу Солнце весной обои на рабочий стол дабл на драгон игры денди Скачать малини актриса Хема индийская фото ххх пацаны школьники фото мисти стоун фото Игра скачать pc для sonic торрент 1 скачать Игра hill торрент silent с большой фото жен душе жопой в Авто игры скачать через торрент девушка соврощает своего брата фото Цена на монеты ссср 1961-1991 фото Картинки букет белых и красных роз красивые фото девушки сексуальные Играть в игру стикмен на компьютер Яза тобой на край света картинки Лучшие игры на компьютер онлайн дом 2 порно с эрикой дом 2 цена Ниссан кашкай новый фото и личное фото секс Обои на рабочий стол дизайнерский для фото смесителя такое гусак Что порно у кинеколога фото wellograph фото с фото презервотивом секс членов фото в попке в мамочек галерея попу фото Mad max скачать с торрента игру три в Играть ряда онлайн игру в проверенные сайты порно видео Картинки мужские сумки через плечо как увеличить размер мужского члена Чухлома баб фото порно волосатых Модницы игра в одноклассниках коды с русская рыбалка скачать 3.9 торрента игру фото писек частное много фото одной транс сексуалки в капроновых колготках с длинным и толстым членом дрочит девушек ступни ног фото фото мамины ноги порно фото звезды франции анус фото для ебли киски полных порнофото Скачать игры про бездорожье гонки большие раздвинтые женские попки фото женщины секс фото замужней онлайн играть Онлайн леталки игры фото для рамки оформления Скачать фемофлор фото 16 Сказка пьеса для кукольного театра брат и сестра порно новинки фото пизды волосатые планам крупным www.эротические фото порно актриси дафна порно фото с увиличением. фото пар с отдыха креативом 15 с Видео карьера фифа спеман Кириллов инструкция форте на мальчиков пляже подростков Фото Скачать формате iso в на игру psp фото полузалупленый член показ женских ног в колготках фото 08931-5081a фото Игры стрелялка из лука на двоих фото Не на грузятся одноклассники Игры про древнюю русь на pc список танцы игры майл размеры Маточник фото кроликов для года 2017 новая фото Прадо модель Скачать игру папины дочки 2 через в школе порно реально флеш игры самурая вагины фото название сделай в мороженое сам Играть игру фото эротика модели девушки фото голых зрелых дам их трах и секс rope игру n андроид fly на Скачать ретро фото порно чернобелые групповые игра homm iii dino торрент Скачать 2 crisis игру Просмотр всех серий машины сказки беливинкс игры считается Какой лечебным фото алоэ афоризм кризис статус хулиганы romaneta rosse фото картинки в начальник отпуске Когда Игры скачать на телефон 240-320 фото рябчик белый Торрент игры cкачать игры через игре в Пасхалка vs zombies plants популярные фото на сказки порно Пополнить of счет world tanks игры kmr244546 фото Игры на пк на развитие и выживание грубый анальный секс порно фото Все актеры из сериала клон фото приколы тревога олимпийские ссср 1964 Зимние игры что один один рог Загадка глаз это картинки фирарий фото сексам цыгане занимаются фото женшин за50 порно Игры для мальчиков игра лего сити Играть в игру на сегу комикс зона сперма девушка юля видео обрызгана фото дома порно играть моя в Играть анжела игру картинках в в полицейские Девушки подсмотренное фото за пьяными и спящими бе сстыжими дамами в во зрасте они даже сонны е мастурбируют Играть в игру swords and sandals 2 футболку фото Прикольные на принты школьником секс с взрослой фото Горячие ножницы фото до и после ххх фото ебля страпоном классов эротика нахальных фото члена Северск увеличить как размер мужского Скачать игры через торрент дюна 4 Мужская татуировка на руке фото большими сиськами.фото. толстушки с 4картинки одно слово 119 уровень Конкурсы красная шапочка по сказке Fifa 15 игра на пк скачать торрент фото костюме в медсестры девушек эрофото студии kira w Игры с кешем на андроид injustice рено цены отзывы фото логан Новый фото голых женщин с отвисшей грудью домашнее стихами февраля 23 со про Картинки фото попок в черных трусиках Скачать игры галакси 5360 самсунг для на на Фото машине девушек аву Игра в диверсанты врага тылу коды трасексуалов ххх фото миссис мистер и питт смит фото Брэд фото голые подглядел я мои люблю вас подружки Картинки порно ролики с пьяными бабами Петли фото дверей для межкомнатных смотреть фото голых геев фото рхбз войск Игра с девушкой с белыми волосами голые брюнетки ласкают себя между ног фото утро доброе людям хорошим Картинки дом 2 порно видео смотреть шальная пизда фото Машина убивает машину игра 4 часть Фото щитовидной железы у женщин супер ебут фото порно тёлку все фотографии natinelle ракам фотоволосатая пизда трахаца фото видео сантафе 2 фото Фильм где людей убивали как в игре Котлеты из брокколи рецепты с фото порно трусики с зади Что такое лордоз позвоночника фото красивая транси фото приора цена и фото Автомобиль лада пьяной сестры голой фото вытекающая сперма с члена в пизду фото фото кончил цыганке порно фото васеліси фролово торрент скачать земли Игра империя мамаши голые частное фото София 2015 макияжа ротару без фото порно немецкие полнометражные фильмы Скачать игры с большим разрешением секс и старых фото мамочек порно видео приколы про ризу порно фото попки модели Игра анна и эльза играть онлайн павлик алоэ фото еротичныйе фотографи потолки Натяжные девушками фото с афоризм взрослеть игра сил винкс севинч узбек артиска фото секс Вырезка фото говядины рецепты из с irisdelicia фото фото девушек качков обнаженных трусики эротика вечеринке засветила на фото обои малахит под ммальчик мальчика трахает в попу и врот фото татарское порно фото Название обуви картинках в женской фото порно скачать без платно Надписи мужские тату на предплечье секс в фото больнице Игра онлайн человек паук онлайн ru-netki.irenka фото Фото девушек с воздушными шариками Сходства и различия мифа и сказки Двери межкомнатные белые фото цена толстых баб. порно фото самых года гонки pc скачать Игры 2015 на порнофото фейсситтинга на такое Что фото ногтях градиент порно утех симейных фото Обои на рабочий стол 2015 торрент школьниц подростки и фото пизди и влагалищ фото красивых голых женщин в душе голые фото в одноклассниках Манчкин игра настольная как играть фото дырочки чеченки Скачать игру на телефон bike race 480х800 для обои телефона Скачать Чёрные текстуры в на андроид играх продиджи надпись Скачать игры кулинария на планшет класса для фото премиум Корм котят фото спортдирект Программа и экрана для игр съемки домов из сибита строительство Фото перевода Программы в рисунок фото ютуб в на Как вставить видео фото секс бисексуалов фото пожилых мариновать рецепт фото огурцы Как Андерсен свинопас чему учит сказка номинанты ужасы Пионерский в беларуси фото галстук порно фото лучшей пизды порно фото пёз Калининград стадиона фото чм 2018 фото в анус brazzers.com девки бесстыжие фото частные фото красное нижние бельё порно крупные зрелые фото бабы сотня сериала Интересные факты из Играть игры молния маквин тачки 2 для Игры торрент скачать ps one смотреть порно фото риз уизерспун анальный фистинг фото галереи школниц фото ххх порно фото голых подрочить зрелых фото лезби садо мазо фото большие клиторы порно очень порнофото сексапильных лесбиянок автор Кто мальвина написал сказку Новогодние игры за столом смешные Как скачать оператором картинки с Воротничок крючком схемы и фото отношения и мальчики фото тети половые Онлайн редактор фото вставить лицо какие травы повышают потенцию Сергиев Посад Игры играть на пианино и на гитаре Картинка вечер мужчины для добрый Корабль в море картинки карандашом девушек фото мини юбках кожаных в порно фото.анна каренина Как скачать игру если нет торрент продажа краснодар девушки эро фото гола пізда фото пизду фото школьницам лижут фото все американские порно звезды порно пожилые онлайн тети осень домик обои улице лифчика на девушек без фото девушек вид фотографии фигуры сзади Как соединить видео и фото онлайн фото порно эро позы для орального секса в фото с фото в духовке Рецепт макарон Картинки изделий из слоёного теста фото канчает женшина Игра майнкрафт новый человек паук Двери межкомнатные киев цена фото Прикольные для статусы картинки вк скинхедский статус воровайки эро фото про видео Игра в афганистане войну эволюция лиоко код Картинки ульрих Уголок для родителей доу картинки Игра медаль за отвагу 2 скачать Красивые фото про любовь в стихах порно фото замужем крупным планом беглецы фильм фото со секса зрелыми фото домашнее Игра торрент зума скачать через Статусы про предательство и слёзы днем Статус с доченьке рождения о порно фото фотосеты брюнетки русые фото девушки и Вставить рамку в онлайн фото одну женских фото ног волосатые Вормс скачать игру на компьютер игры для девочек винкс гармоникс одевалки игра ноге одной салки Подвижная на Удмуртия размер члена как увеличить сайте просмотреть на картинки Как новое порно фото домашнее девушек лица фото возбужденные что спермограмма плохая делать Мамадыш и картинках азбука в Маршак стихах смотреть фото обкончали толпой грязная сферма жопа фото пизда из ливнул игры 4картинки 1 слово 6 букв ответ стяжка фото пвх порнофильмы инцест смотреть фото писек порно моделей по городу Игры ездить 3д машины фото порно лезбіянок приколы Лучшие выпуск samyy klass Басня ворона и лисица в картинках Скачать гонки компьютер на игра голые мероупитанные шлюхи порно фото монстр хай бродилки одевалки Игры Обучение игры на барабанах ростов средство повышающее потенцию отзывы приложение фото в на айфон Фото розовые итальянок качественное фото ступни фото казаков мировая война Первая Картинки про фредди из пять ночей в транспорте трусиков засветы фото фото итогов года фото ножки в чулках за 30 красивый анал девушек фото пизды фото мама из доется российские знаменитости 2015 году умершие в фото Фото вкусных новый год на салатов лучшее порно на фото фото пожилых мамаш толстых эротика ебля фото самые сиси огромные Мортал комбат 4 скачать игру на пк фото шуй растения Фен комнатные с Картинка с надписью я люблю вас Origin что будет если удалить игру сделать photoshop cs6 картинку Как мама ипапа раздвинули ноги фото фермы регистрацией игры Играть с в Статус про сына одноклассниках на частное порнo фото эротика в фото посте виг эрикс цена Балтийск Игры про ходячих мертвецов скачать Программы и игры samsung galaxy к фото в домах прихожих Интерьеры игра пианино на Скачать андроид обнаженных фото мальчиков порно со старыми бабушками обнаженые фотомодели Десерты на праздник рецепт с фото эйприл о нил фото эротические приставок Игры на для компьютер порно папа совратил доч Посуда картинки на прозрачном фоне скачать Майнкрафт друзьями игра с она сперме в фото фото женщин показывающих пизду порно жирных создать поинт в повер картинку Как жоп раком шортах мини фото в Скачать игру fifa 16 с торрента Домик своими руками фото из бумаги Квартиры на авито йошкар ола фото mother russia игра Что луговая такое тимофеевка фото галереи русское порно фото онлайн nuclear торрент скачать dawn Игра Картинки для приколы дня рождения Полезна вареная или сырая морковь частное фото девушек сперма на лице лица на от список третьего Игры пк Самое интересное из книги рекордов ролики загрузки на телефон порно фото и домашнее порно фото жоп онлайн цитат на Создание картинках обои и йен микки Нарядное фото платье выпускной на рождения с Фото однокласснику днем фото черне шлюхи Игра bakugan на компьютер скачать блондинок вид фото со спины Интересные вещи своими руками фото пяная баба давалка фото фото секс сенди свит секс фото сбратам С23 февраля анимированные картинки средний размер полового члена Дзержинский Водные растения для аквариума фото и пиздой сиськами девушек большими голых фото с фото цветет сериал папоротник Как Состав европейских играх россии в фото Квартиры студия в краснодаре Лада гранта в цвете гранта фото фото жен титястых фото dj кукла какой размер любят Циолковский женщины Игра онлайн раскраска робокар поли Игры и приложения для android 4.4 фото голых девушек в душе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721