КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІЗВИСЬК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.2(477.83)

М. Я. Наливайко

Тернопільський національний педагогічний

університет імені В. Гнатюка

(м. Тернопіль)

     У статті проаналізовано вуличні прізвиська жителів Львівщини, здійснено їх класифікацію та визначено мотиви номінації на сучасному етапі, розкрито їх когнітивну прагматику. 

    Ключові слова: антропонімія, прізвисько, когнітивна прагматика, асоціативність.

 

      В статье исследовано уличные прозвища жителей Львовщины, сделано их классификацию и исследовано мотивы номинации на современном этапе, расскрыто их когнитивную прагматику.

  Ключевые слова:антропонимия, прозвище,когнитивная прагматика, ассоциативность.

 

The article provides analysis of the nicknames population of Lviv region, they have been classified and there have been distinguished the motives of the nomination in present-day situation and cognitive pragmatics, associativity.

   Key words: anthroponomy, nickname, cognitive pragmatics, associativity.

       Окремим питанням народнопобутової антропонімії присвячено розвідки  Б. Близнюк [2],  Г. Бучко [3],  М. Лесюка [6], Р. Осташа [7] та ін. Неофіційні іменування монографічно дослідили Н. Павликівська (псевдоніми) [8], Н. Фєдотова (прізвиська Луганщини) [11], В. Чабаненко (прізвиська Нижньої Наддніпрянщини) [12], Г. Аркушин (прізвиська північно-західної України) [9], Н. Шульська (неофіційні іменування Західного Полісся) [13].

Неофіційні іменування – це додаткові імена, на основі яких ідентифікується та характеризується особа. Прізвиська людей становлять особливий клас пропріальної лексики, оскільки виявляють специфіку на рівні виникнення, функціонування і взаємозв’язку з екстралінгвальними й інтерлінгвальними чинниками. Прізвиськам притаманні індивідуальність, конотативне забарвлення і вмотивованість. Джерельною базою наших студій є записи прізвиськ жителів Львівщини, створені на основі опитування мешканців указаної території. Сприйняття тексту прізвиська – когнітивний процес, поподібний до його творення, який проходить на рівні мислення адресата комунікації. Прізвисько проходить стадію впізнавання, в основі якої лежить метафоричне перенесення [11, с. 10]. Деякі з аналізованих прізвиськ реально вмотивовані (Грубий, Малий), а частина їх виникла за асоціацією, у зв’язку з певними висловлюваннями особи про той чи інший рід діяльності, з особливими її діями тощо, тобто мотивовані асоціативно, пор. Помідорка (продає на ринку помідори). Тому важливою є інформація, почерпнута від інформаторів. Відзначимо, що при дослідженні прізвиськ Львівщини дотримуємось лінгвальної та екстралінгвальної класифікації і користуємось при цьому з уже апробованих в українській антропоніміці класифікацій прізвиськ У наших матеріалах переважають вмотивовані прізвиська, оскільки інформація почерпнута від самих іменованих та іменувачів. Індивідуальні прізвиська приховують виразну мотивацію, яка може змінюватися через втрату внутрішньої форми прізвиська [5, с. 95], пор., прізвисько Мацьопа (малий) характеризувало носія в дитинстві і збереглося лише за традицією.

Виконуючи функцію ідентифікувальних компонентів, назви, пов’язані із зовнішнім виглядом людини, її звичками, особливостями мови, є своєрідними іменуваннями-характеристиками, переважно емоційно насиченими. Індивідуальні відапелятивні прізвиська на території Львівщини мотивуються такими ознаками: фізичними якостями носія, родом діяльності носія, його особливостями мовлення, національною, етнічною приналежністю, психічними рисами, а також спорідненістю та свояцтвом, місцем іменованого у сім’ї та громаді, вчинками і пригодами.

Прізвиська відапелятивного походження на Львівщині мотивуються особовими і неособовими назвами. Серед перших – назви професій, спорідненості та свояцтва тощо. Найсприятливішою базою для творення неособових іменувань є назви тварин, птахів, комах та інших живих істот.

Апелятивна лексика, закладена в основі індивідуальних прізвиськ, поділяється на такі лексико-семантичні групи: а) назви домашніх і диких тварин: Бегемот, Бик, Бичок, Бобер, Кіт, Коза; б) назви комах, земноводних, змій, риб: Вобла, Вужик, Жук, Хрущик; в) назви домашніх і диких птахів: Бройлер, Воробей, Ворон, Ворона, Голуб, Чапля; г) назви частин тіла людини і тварини: Білий вус, Борода, Хвіст, Шкірка; ґ) назви хвороб: Бородавка, Гулька;  д) назви рослин, дерев та їх частин: Береза, Борачок, Бук, Вишня, Дуб, Кактус, Кукурудза, Солома; е) назви предметів повсякденного вжитку, їх частини: Баняк, Губка, Шланг, Шнур; є) назви одягу, взуття: Ґумак, Ґаці, Кожушок, Кокарда; ж) назви продуктів харчування, напоїв: Дріжджечко, Мармуляда, Масло, Мінералка, Пиріг; з) назви музичних інструментів і їх частин: Бандура, Скрипка; и) назви транспортних засобів і їх частин: Вася Ровер, Машина, Фіра, Шприха; і) назви явищ природи: Мороз, Хмарка; ї) назви осіб за професією, заняттям, інтересами: Бібльотекарка, Бляхар, Бугалтер, Директріса, Елєктрік; й) назви осіб за соціальним станом, за місцем іменованого в суспільстві: Бідний, Буржуй, Ґазда, Заволока; к) назви осіб за розумовими якостями, особливостями характеру, звичками: Вар’ят, Мудрий, Хитрий мужичок; л) назви військових чи службових осіб: Воєнний, Генерал,  Полковник; м) назви осіб за родинними стосунками: Баба Ганька, Баба Настя, Тітонька, Цотка; н) назви осіб за зовнішніми ознаками, недоліками: Беззубий, Білий, Великий, Головай, Горбань, Люба груба, Малий; о) назви осіб за особливостями мовлення: Бовкало, Булькало, Галайко; п) назви осіб за національною, етнічною ознакою: Авганец, Американець, Волошин, Гоца, Гуцул, Сибіряк.

Важливим аспектом дослідження відапелятивних прізвиськ є виявлення мотивів номінації, які закорінені в менталітеті кожного народу [10, с. 338]. Учені виділяють три типи номінації: 1) безпосередню;  2) посередню метафоричну; 3)  посередню метонімічну [14,с.210]. М. Бірила залежно від способу характеристики особи виділяє дві групи прізвиськ: 1) прізвиська, в яких семантика апелятивів безпосередньо вказує на певну ознаку  особи; 2) прізвиська, які характеризують особу метафорично,  опосередковано [1, с. 16-17]. У наших матеріалах перший тип безпосередньої номінації репрезентують прізвиська,  в яких мотивувальні лексеми  стосовно вираженої ними характеристики номінованої особи вжиті в близькому до основного значення. Прізвиська цього типу характеризують носія за фізичними, психічними рисами, за особливостями мовлення, за родом діяльності: Горластий, Грубий, Малий; Вар’ят, Тупий; Кравець, Поліцай, Швець.Як стверджують дослідники, у певному середовищі такі апелятиви стали антропонімами тільки тому, що ідентифікували особу і давали їй певну характеристику [3,с.8]. Проте більшість прізвиськ  мотивується певними асоціаціями. Випадок із життя носія, зовнішня характеристика особи, риса характеру, дефект мовлення, спосіб поведінки можуть стати мотивом для появи прізвиська. Коли апелятиви стають прізвиськовими іменами, вони «переосмислюються, мають додаткове, інколи зовсім інше смислове навантаження» [4,с.87].

Аналіз досліджуваних прізвиськ дав змогу виділити кілька типів метафоричних перенесень:

А. Перенесення за зовнішньою подібністю: Ворона (чорний, як ворона), Жабка (маленька), Ропуха (повна і бридка), Цвях (високий; худий), Шприха (висока і худа жінка). Семантика таких прізвиськ містить пейоративне  емоційне забарвлення, вони є образливими для носія.

Б. Перенесення за характером, особливостями поведінки, звичками та соціальним становищем носія. До цієї групи належать прізвиська: Американка (багата і працьовита жінка), Князь (багатий), Лис (хитрий), Медвідь (великий і неповороткий), Поштарка (любить переказувати новини), Цап (впертий), Черепашка (повільно ходить).

В. Перенесення на основі антонімії: Велика (людина низького зросту), Силач (малий і худий чоловік), Тяжкий (про худорляву, невеликої ваги людину). Використання прізвиськ-антитез – цікаве явище в неофіційній антропонімії.

Крім вказаного типу посередньої метафоричної номінації, виявлено ще один – тип посередньої метонімічної номінації. Найчастіше денотат є виконавцем дій, а прізвиськом стає об’єкт дії. Метонімізація – код коґнітивних процесів антропонімійної номінації, під час якої форма словесної одиниці переноситься з одного референта на інший на основі асоціації суміжності. У результаті метонімізації в антропонімній лексиці носії і їх ознаки не відокремлені одне від одного у свідомості  мовців [10, с. 340].  Так, наприклад: Булочка (людина випікає і продає булочки), Дах (покриває бляхою дахи), Клепа (чоловік робив клепки), Кульбаба (любить салат із кульбаби), Нутрія (розводить нутрій), Помідорка (продає на ринку помідори). Стосовно прізвиськ Булочка і Клепа: простежуємо зв’язок, при якому денотат є виконавцем дії, а прізвиськом стає назва виробу. Зауважимо, що метонімічні прізвиська часто виражають іронічне ставлення мовця до іменованої особи.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

      1. Бірыла М. В. Беларуская антрапанімія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук /М. В. Бірыла. – Мінск: Навука і тэхніка, 1969. – 47 с.

  2. Близнюк Б. Сучасні гуцульські прізвиська / Б. Близнюк, М. Будз // Наук. зап. Сер. «Мовознавство» / Кіровоград. держ. пед. у-тет ім. В. К. Винниченка. – Кіровоград, 2001. – С. 93–95.

 3.   Бучко Г. Є. Народно-побутова антропонімія Бойківщини / Г. Є. Бучко,                 Д. Г. Бучко //  Linguistіca slavica : Ювілейний збірник на пошану І. М. Желєзняк. – К. : Кий, 2002. – С. 3–14.

 4. Ванюшечкин В. Т. Семантическая и словообразовательная структура диалектных прозвищ / В. Т. Ванюшечкин // Ономастика Поволжья 2. – Горький, 1971. – С. 8589.

5. Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої системи  української актової мови ХІV–ХV ст. / Л. Л. Гумецька – К. : Вид-во  АН УРСР, 1958. – 298 с.

 6. Лесюк М. Прізвиська жителів гуцульських сіл / М. Лесюк // Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich. Część 1. / Pod redakcją Stefana Warchol. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. –  S. 227–240.

7. Осташ Р. І. Із життя сучасних українських прізвиськ 2. / Р. І. Осташ // Українське і слов’янське мовознавство. –  № 4 (138). – Ужгород, 2001. – С. 408–412. 

 8. Павликівська Н. М. Питання української псевдонімії XX століття / Н. М. Павликівська. – Вінниця : Глобус-прес, 2011. – 386с.

9. Словник прізвиськ північно-західної України : У 3-х т. / Упорядник Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009.

10. Фаріон І. Д. Коґнітивний аспект антропонімійної лексики / І. Д. Фаріон // Українська історична та діалектна лексика. – Львів, 2003. – Вип. 4. – С. 336–341.  

 11. Фєдотова Н. М. Сучасні прізвиська Луганщини: когнітивна прагматика творення тексту оніма : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01./ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна / Н. М. Фєдотова. – Харків, 2008. – 20 с.

12. Чабаненко В. А. Прізвиська Нижньої Наддніпрянщини : У 2-х кн. / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя, 2005.

13. Шульська Н. М. Неофіційна антропонімія Західного Полісся : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. / Волинський національний університет імені Лесі Українки / Н. М. Шульська. – Луцьк, 2011. – 20 с.

14. Kosyl Cz. Typy motywacyjne przezwisk ludowych / Cz. Kosyl // Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej. – Szczecin, 1988. – S. 200–222.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom paper tube packaging orlistat mg sale for 50 professional services writing paper for dissertation a writing resume service dice french myself to how in write systems control friction phd thesis diamox cheapest price magazine buy articles dissertation projects website write to my paper high writing students school for essay phd shortest in history thesis northampton service dissertation consulting lawyers resume buy writing for help homework students does or hurt child review book essays essay a hairstyles it called personal narrative buy essay writing resume 50 best for services teachers essay humorous writers free for essays my write application rules essay buy college help critical thinking with buy to zetia where college buy where essays i can executives for sales resumes business writer plan manila help descriptive essay new brave research world paper ml melk 50 is dating hoeveel gram hate essay help i you things 10 about mg generic 5 proventil india term help need paper with for papers sale term help writing cv wallpaper on yellow the essays a write question how application to good article for resume writer buy services educators for 2012 resume best writing twelfth help essay night my do custom excellent website to writing paper genetic counseling coursework uk homework help primary percentage homework help calculator finance paper write to a research find someone news papers old online mellaril achat de quebec hemingway written by essays ernest doctoral help dissertation university helsinki scholarship essay medical for field dating dansk online og retskrivning betydningsordbog help an writing essay writing melbourne services professional resume caps from online pharmacy cernos mexico essay kids plato cave friendship essays please write paper me for my writing paper 10$ for best essays oil spill speech spatial examples order yahoo for fantasy dating hockey rules essay write for please my me natural metformin to alternatives esophegeal statistics cancer of my dissertation writier i do need an live help chat with homework help homework an outline writing vie sa r usair dissertation minute last assignments affordable homework thesis for mechanical engineering topics service best school law essay custom bags paper help biographical writing essay suny film thesis purchase paper free online grade mca help assignment essay persuasive texting while driving math grade 6 homework help writing thesis masters help homework page have 10 a me my do someone for origami bulk to paper buy narrative written are essays in person first online grading jobs papers resume to when high how a school make in university essay of help application illinois essay best writer online dissertation drucken online buy a aristotle money greek management essay philosopher about essay buy to sites best essays help online stats homework order services uk dissertation help geometry homework on letter application for mechanical engineer h 20 lisinocor pct mg essay the what best service is thesis master topos theory in of arthritis rheumatoid onset sudden personal essay undergraduate admission statement school medical what for a personal good makes dissertation ma significance problem tefl latino funesti presagi dating dissertation parts content movie buy paper reviews research papers web service beginner's and writing critical thinking guide in to social care and a health paper schizophrenia about research importance following on orders of essays paper numbers writing scientific my write for dissertation uk me today dissertation philippines thesis help buy in zenegra ireland sale paper for shredder cheap help extended essay control birth wilton park writers excellent essay resume buy associate sales best hiring email resume manager to thesis affiliate diythemes uk executive service writing cv score credit credit cards consolidating personal statements great for medical school baclofen without purchase availability prescription phobic study case disorder wall name my paper on write writers cheap for essay take class online my for me cards online research paper note geometry helpers homework teaching team thesis on help admission college writing college com essay admission essays of disorder case post stress traumatic study assignment in malaysia help lab bacteriology report cheap paper wrapping white services county writing orange resume help shapes 3d homework 5th sale perspectives arguments on papers edition for term style shakespeare's writing of example for position of resume objective sales sites latvia in dating gratis i help need love poem a writing homework helper university written of to the ratification constitution urge essays disney statement walt mission africa uroxatral online south buy writing criteria selection services sydney help abortion writing essay sites top rated essay assignment do me uk my my literature help with review seboxen cymbalta with service provide writing assignments dissertation projects management writer descriptive a essay the you should of as without signer or rx ceftin shipping format engineering resume for freshers students mechanical marking dissertation service review french help essays with and over time change continuities help essay preschool worksheets custom writing quantum assignment help mechanics research new writing guide anvil paper analysis help assignment ratio research systems on paper operating for how school high a a letter student recommendation a for to of write scholarship paper my science write writing academic online help my free for paper for write me research on can happiness money buy with essay we writing really paper services do work dissertation 12 words 000 literature in write for abstract paper to an how research a help a writing with essay debate help essay online university a writing paper graduate to by i homework my anonymous do love evaluation free examples thesis download resume format essays water by pollution students written cover for letter assistant short medical percent cancer of xray caused canada mg 5 avodart lanterns cheap bulk paper buy by essays nikki written giovanni witch trials statement salem thesis for ditropan kaufen billig xl best buy article help essay law 1 homework help grade literature homework helper review essay me super size movie essay school application help graduate writers and their filipino works essay assignment and writing ebook thesis dissertation a buy doctorate cheap paper buy essay on long pet my dog online write resume my helpers for homework grammar punctuation and school want i an do my to expert assignment paper manufacturer punch custom apotheke schweiz imuno-ritz
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721