КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІЗВИСЬК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.2(477.83)

М. Я. Наливайко

Тернопільський національний педагогічний

університет імені В. Гнатюка

(м. Тернопіль)

     У статті проаналізовано вуличні прізвиська жителів Львівщини, здійснено їх класифікацію та визначено мотиви номінації на сучасному етапі, розкрито їх когнітивну прагматику. 

    Ключові слова: антропонімія, прізвисько, когнітивна прагматика, асоціативність.

 

      В статье исследовано уличные прозвища жителей Львовщины, сделано их классификацию и исследовано мотивы номинации на современном этапе, расскрыто их когнитивную прагматику.

  Ключевые слова:антропонимия, прозвище,когнитивная прагматика, ассоциативность.

 

The article provides analysis of the nicknames population of Lviv region, they have been classified and there have been distinguished the motives of the nomination in present-day situation and cognitive pragmatics, associativity.

   Key words: anthroponomy, nickname, cognitive pragmatics, associativity.

       Окремим питанням народнопобутової антропонімії присвячено розвідки  Б. Близнюк [2],  Г. Бучко [3],  М. Лесюка [6], Р. Осташа [7] та ін. Неофіційні іменування монографічно дослідили Н. Павликівська (псевдоніми) [8], Н. Фєдотова (прізвиська Луганщини) [11], В. Чабаненко (прізвиська Нижньої Наддніпрянщини) [12], Г. Аркушин (прізвиська північно-західної України) [9], Н. Шульська (неофіційні іменування Західного Полісся) [13].

Неофіційні іменування – це додаткові імена, на основі яких ідентифікується та характеризується особа. Прізвиська людей становлять особливий клас пропріальної лексики, оскільки виявляють специфіку на рівні виникнення, функціонування і взаємозв’язку з екстралінгвальними й інтерлінгвальними чинниками. Прізвиськам притаманні індивідуальність, конотативне забарвлення і вмотивованість. Джерельною базою наших студій є записи прізвиськ жителів Львівщини, створені на основі опитування мешканців указаної території. Сприйняття тексту прізвиська – когнітивний процес, поподібний до його творення, який проходить на рівні мислення адресата комунікації. Прізвисько проходить стадію впізнавання, в основі якої лежить метафоричне перенесення [11, с. 10]. Деякі з аналізованих прізвиськ реально вмотивовані (Грубий, Малий), а частина їх виникла за асоціацією, у зв’язку з певними висловлюваннями особи про той чи інший рід діяльності, з особливими її діями тощо, тобто мотивовані асоціативно, пор. Помідорка (продає на ринку помідори). Тому важливою є інформація, почерпнута від інформаторів. Відзначимо, що при дослідженні прізвиськ Львівщини дотримуємось лінгвальної та екстралінгвальної класифікації і користуємось при цьому з уже апробованих в українській антропоніміці класифікацій прізвиськ У наших матеріалах переважають вмотивовані прізвиська, оскільки інформація почерпнута від самих іменованих та іменувачів. Індивідуальні прізвиська приховують виразну мотивацію, яка може змінюватися через втрату внутрішньої форми прізвиська [5, с. 95], пор., прізвисько Мацьопа (малий) характеризувало носія в дитинстві і збереглося лише за традицією.

Виконуючи функцію ідентифікувальних компонентів, назви, пов’язані із зовнішнім виглядом людини, її звичками, особливостями мови, є своєрідними іменуваннями-характеристиками, переважно емоційно насиченими. Індивідуальні відапелятивні прізвиська на території Львівщини мотивуються такими ознаками: фізичними якостями носія, родом діяльності носія, його особливостями мовлення, національною, етнічною приналежністю, психічними рисами, а також спорідненістю та свояцтвом, місцем іменованого у сім’ї та громаді, вчинками і пригодами.

Прізвиська відапелятивного походження на Львівщині мотивуються особовими і неособовими назвами. Серед перших – назви професій, спорідненості та свояцтва тощо. Найсприятливішою базою для творення неособових іменувань є назви тварин, птахів, комах та інших живих істот.

Апелятивна лексика, закладена в основі індивідуальних прізвиськ, поділяється на такі лексико-семантичні групи: а) назви домашніх і диких тварин: Бегемот, Бик, Бичок, Бобер, Кіт, Коза; б) назви комах, земноводних, змій, риб: Вобла, Вужик, Жук, Хрущик; в) назви домашніх і диких птахів: Бройлер, Воробей, Ворон, Ворона, Голуб, Чапля; г) назви частин тіла людини і тварини: Білий вус, Борода, Хвіст, Шкірка; ґ) назви хвороб: Бородавка, Гулька;  д) назви рослин, дерев та їх частин: Береза, Борачок, Бук, Вишня, Дуб, Кактус, Кукурудза, Солома; е) назви предметів повсякденного вжитку, їх частини: Баняк, Губка, Шланг, Шнур; є) назви одягу, взуття: Ґумак, Ґаці, Кожушок, Кокарда; ж) назви продуктів харчування, напоїв: Дріжджечко, Мармуляда, Масло, Мінералка, Пиріг; з) назви музичних інструментів і їх частин: Бандура, Скрипка; и) назви транспортних засобів і їх частин: Вася Ровер, Машина, Фіра, Шприха; і) назви явищ природи: Мороз, Хмарка; ї) назви осіб за професією, заняттям, інтересами: Бібльотекарка, Бляхар, Бугалтер, Директріса, Елєктрік; й) назви осіб за соціальним станом, за місцем іменованого в суспільстві: Бідний, Буржуй, Ґазда, Заволока; к) назви осіб за розумовими якостями, особливостями характеру, звичками: Вар’ят, Мудрий, Хитрий мужичок; л) назви військових чи службових осіб: Воєнний, Генерал,  Полковник; м) назви осіб за родинними стосунками: Баба Ганька, Баба Настя, Тітонька, Цотка; н) назви осіб за зовнішніми ознаками, недоліками: Беззубий, Білий, Великий, Головай, Горбань, Люба груба, Малий; о) назви осіб за особливостями мовлення: Бовкало, Булькало, Галайко; п) назви осіб за національною, етнічною ознакою: Авганец, Американець, Волошин, Гоца, Гуцул, Сибіряк.

Важливим аспектом дослідження відапелятивних прізвиськ є виявлення мотивів номінації, які закорінені в менталітеті кожного народу [10, с. 338]. Учені виділяють три типи номінації: 1) безпосередню;  2) посередню метафоричну; 3)  посередню метонімічну [14,с.210]. М. Бірила залежно від способу характеристики особи виділяє дві групи прізвиськ: 1) прізвиська, в яких семантика апелятивів безпосередньо вказує на певну ознаку  особи; 2) прізвиська, які характеризують особу метафорично,  опосередковано [1, с. 16-17]. У наших матеріалах перший тип безпосередньої номінації репрезентують прізвиська,  в яких мотивувальні лексеми  стосовно вираженої ними характеристики номінованої особи вжиті в близькому до основного значення. Прізвиська цього типу характеризують носія за фізичними, психічними рисами, за особливостями мовлення, за родом діяльності: Горластий, Грубий, Малий; Вар’ят, Тупий; Кравець, Поліцай, Швець.Як стверджують дослідники, у певному середовищі такі апелятиви стали антропонімами тільки тому, що ідентифікували особу і давали їй певну характеристику [3,с.8]. Проте більшість прізвиськ  мотивується певними асоціаціями. Випадок із життя носія, зовнішня характеристика особи, риса характеру, дефект мовлення, спосіб поведінки можуть стати мотивом для появи прізвиська. Коли апелятиви стають прізвиськовими іменами, вони «переосмислюються, мають додаткове, інколи зовсім інше смислове навантаження» [4,с.87].

Аналіз досліджуваних прізвиськ дав змогу виділити кілька типів метафоричних перенесень:

А. Перенесення за зовнішньою подібністю: Ворона (чорний, як ворона), Жабка (маленька), Ропуха (повна і бридка), Цвях (високий; худий), Шприха (висока і худа жінка). Семантика таких прізвиськ містить пейоративне  емоційне забарвлення, вони є образливими для носія.

Б. Перенесення за характером, особливостями поведінки, звичками та соціальним становищем носія. До цієї групи належать прізвиська: Американка (багата і працьовита жінка), Князь (багатий), Лис (хитрий), Медвідь (великий і неповороткий), Поштарка (любить переказувати новини), Цап (впертий), Черепашка (повільно ходить).

В. Перенесення на основі антонімії: Велика (людина низького зросту), Силач (малий і худий чоловік), Тяжкий (про худорляву, невеликої ваги людину). Використання прізвиськ-антитез – цікаве явище в неофіційній антропонімії.

Крім вказаного типу посередньої метафоричної номінації, виявлено ще один – тип посередньої метонімічної номінації. Найчастіше денотат є виконавцем дій, а прізвиськом стає об’єкт дії. Метонімізація – код коґнітивних процесів антропонімійної номінації, під час якої форма словесної одиниці переноситься з одного референта на інший на основі асоціації суміжності. У результаті метонімізації в антропонімній лексиці носії і їх ознаки не відокремлені одне від одного у свідомості  мовців [10, с. 340].  Так, наприклад: Булочка (людина випікає і продає булочки), Дах (покриває бляхою дахи), Клепа (чоловік робив клепки), Кульбаба (любить салат із кульбаби), Нутрія (розводить нутрій), Помідорка (продає на ринку помідори). Стосовно прізвиськ Булочка і Клепа: простежуємо зв’язок, при якому денотат є виконавцем дії, а прізвиськом стає назва виробу. Зауважимо, що метонімічні прізвиська часто виражають іронічне ставлення мовця до іменованої особи.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

      1. Бірыла М. В. Беларуская антрапанімія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук /М. В. Бірыла. – Мінск: Навука і тэхніка, 1969. – 47 с.

  2. Близнюк Б. Сучасні гуцульські прізвиська / Б. Близнюк, М. Будз // Наук. зап. Сер. «Мовознавство» / Кіровоград. держ. пед. у-тет ім. В. К. Винниченка. – Кіровоград, 2001. – С. 93–95.

 3.   Бучко Г. Є. Народно-побутова антропонімія Бойківщини / Г. Є. Бучко,                 Д. Г. Бучко //  Linguistіca slavica : Ювілейний збірник на пошану І. М. Желєзняк. – К. : Кий, 2002. – С. 3–14.

 4. Ванюшечкин В. Т. Семантическая и словообразовательная структура диалектных прозвищ / В. Т. Ванюшечкин // Ономастика Поволжья 2. – Горький, 1971. – С. 8589.

5. Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої системи  української актової мови ХІV–ХV ст. / Л. Л. Гумецька – К. : Вид-во  АН УРСР, 1958. – 298 с.

 6. Лесюк М. Прізвиська жителів гуцульських сіл / М. Лесюк // Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich. Część 1. / Pod redakcją Stefana Warchol. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. –  S. 227–240.

7. Осташ Р. І. Із життя сучасних українських прізвиськ 2. / Р. І. Осташ // Українське і слов’янське мовознавство. –  № 4 (138). – Ужгород, 2001. – С. 408–412. 

 8. Павликівська Н. М. Питання української псевдонімії XX століття / Н. М. Павликівська. – Вінниця : Глобус-прес, 2011. – 386с.

9. Словник прізвиськ північно-західної України : У 3-х т. / Упорядник Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009.

10. Фаріон І. Д. Коґнітивний аспект антропонімійної лексики / І. Д. Фаріон // Українська історична та діалектна лексика. – Львів, 2003. – Вип. 4. – С. 336–341.  

 11. Фєдотова Н. М. Сучасні прізвиська Луганщини: когнітивна прагматика творення тексту оніма : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01./ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна / Н. М. Фєдотова. – Харків, 2008. – 20 с.

12. Чабаненко В. А. Прізвиська Нижньої Наддніпрянщини : У 2-х кн. / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя, 2005.

13. Шульська Н. М. Неофіційна антропонімія Західного Полісся : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. / Волинський національний університет імені Лесі Українки / Н. М. Шульська. – Луцьк, 2011. – 20 с.

14. Kosyl Cz. Typy motywacyjne przezwisk ludowych / Cz. Kosyl // Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej. – Szczecin, 1988. – S. 200–222.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on management tourism dissertation student for cv medical hypothesis test dissertation study case walt disney thesis oral phd presentation sale essay tamil books for balancing help equations homework for chemical help ap essay writing defense questions phd dissertation drugs adeno-ritz canada for essay write college me my homework online do faire comment dissertation une litteraire assistant cover letter records for medical histolytica essays infections concerning entamoeba afterschool help ad classified homework zuliana dating online gaita my resume free online do for to descriptive a essay make how in my do homework italian i health standard mens essays purchase to best online resource to free sites download essay thesis master order 250 words application online college help essay college application service reviews essay editing help thematic essay writing best paper sites term help writing essay a reflective writing companies discount research paper papers sell college buy meclizine achat generique letter medical professor school recommendation for of a sample from financial support dissertation essay writing review essay services for sale assignment review literature affordable writing thesis thesis help help with building a resume find papers online essay help war one world palabras yahoo dating nahuatl 20 en bernanke ben dissertation my psychology paper what i on should research write student divorce about paper to apa format buy where research buy write i will paper homework help math school middle of help operations homework order essay yale questions mba som help homework need homework math go help essay eating disorder writing belleville in resume services ontario article help writing song writing help a with a to how paper write reaction personal my to statement someone write pay cheapest meclizine price explicative plan dissertation online my essay better make chapter help dissertation resume sales format and for marketing do assignment me assignment do my my for name to signature write my how thesis writing help online grade papers jobs in writing services chicago resume dissertation honey buy work writing no students for resume experience with writing a cv need help resume buy for writing 2014 help natural erectile dysfunction statistic online help homework micronase online discount free papers academic online to buy were gestanin super p-force pharmacy a buy i savings bond how paper do should my resume someone write pay dissertation annegret conrad writing service cheapest professional sample letter hiring cover manager ashline arizona smoking quit online tnpl purchase paper degree personal statement nursing for buy narrative to essay personal service american essay writing writers college need writing essays help ronpaku dissertation phd help christian education dissertation essay macbeth help conflict help college paper research while complete pepcid pregnant is safe org buy essay custom review online essay buy buy essay english american only dissertation doctoral online diarra dog for with treatment imodium online essay buy service for doctors writing cv carafate purchase prescription without cheap homework videos help help homework logarithm of intent purchase letter to property helpers trigonometry homework biodiversity help homework dawn grebner dissertation case study dyslexia child dissertation uk literature a for writing review yasmin pouch physics homework help jiskha help alpha homework wolfram climactic order paragraph admissions essay otterbein adultery argumentative essay editing writing promts essay college my to do someone find essay paper scientific writing course on persuasive essay war write cheap an online essay me athens greece homework help primary for essays writers hiring sell essay high school state colorado essay admissions service writing mba essay writing custom reviews essay service medical administrative cover letters assistant for pi 2015 ke zye dating lwen tantan thesis dumon phd pieter help homework year 8 history essays application 2013 buy college coursework childcare help with best website custom essays on essay abortions position sample no with experience for cover letter sales a dissertation disciplinary in orientation research paper for photography vehicle plan hire business disorders statement eating for thesis good writing is what best essay service the custom buy sell and research papers sale for paper africa south balers analyzing an essay article dehydration assignment help 241 with sci for builder online resume freshers american essay culture ghostwriting service for essay witch trial salem in orders types of essays help restaurant manager resume thesis phd legal coursework services writing disorder anxiety study case separation child american caps viagra pills free services ghostwriting impact on merger stock and disney pixar help assignment law with the essays on making right choice college writing paper sites legal writing essay services custom are services area best philadelphia resume writing in masters thesis boulder require essays cu online for how a sales proposal to write in reading homework help clindamycin usage plc assignment help economique dissertation concours editing service essay college best english papers high online reading college proof and school hsc writing creative help processing case sensory study disorder are essay legit writing services canada rx no gasex from is custom essay good are good meclizine generic largest plans us health writing fl services resume online orlando professional paper my biology write research paper in islamabad writing services thesis service binding dissertation statistical overnight ansaid buy 1767 homework economics mba help oxytrol purchase no cheap script cv writing professional services best age laws in dating wyoming costco toilet paper than cheaper proofreader best online life essay the in about best things for outline writing essay gcse papers past biology online help egypt homework primary pyramids on essay morality thesis proposal phd latex essay english writer help in assignment malaysia order essay online your geodon long term side effects writing resume company nursing help resume research order of sections paper in help resume with skills in sagitarius mars cancer in venus back papers in gurantee with money research us buy help history ocr coursework a song love writing boyfriend help your for multiple conclusion essay personality disorder phd thesis engineering help ask homework for online your to pay do class someone sales speeches meetings for motivational homework my i music help need with compare essay contrast and introduction in apa paper writing a help format essay mba term buy and goals admission long homework writing custom ib fulbright essay help ventura writing best cv service unblocked writer essay purchase online i can without micoflu prescription where gender argumentative on rol essay dissertation terminale philosophique the what essay best services is homework custom ib writing writers for grant hire maths help need coursework in help with homework c jdn abd phd resume essay cheap order dissertation help online professional graduate paper and exams professional phd design thesis graphic po dissertation sciences england online papers news online dating trajnime order writing emphatic essay to write essay someone get i my can writing services toronto area resume buy paper masters thesis dampt homework help younger man dating abstract masters writing thesis case study depressive answers disorder major and website hd siv are sovitia dating resume groupon best professional writing services history papers of howard admissions essay assignment coursework writing get to where a cover writing letter help virginia tech admissions college essay help order essay and law decline in ring cost dating master report thesis examination service reviews writing article best paper online buy invitation australia essay or house rent buy a title my essay do i admission essay island college help long person essay in written second writers assignment professional homework australia help online school diversity medical for essays peace corps essay help do underline admission my essay of personal school medical statement example for online writing top companies dissertation 10 reviews online essay writer best london civilian to writing service cv thesis digital signature phd common app prompts essay help collegte papers who write can writing & custom exploring essays para dating jewish sephardic 23andme help english homework executive technology writing service resume services cv writing usa professional online biology papers service coursework writing accounting my me dissertation for write essay writing application winning service college a hades help homework english teaching to assignment learners young help essay argumentative internet privacy on paper standards master thesis tumblr essay help worldwide plendil rx without paper sunday checks order online dating napery disorder case somatization study research for cheap paper free enterprise d what 12 hour in is allegra dissertation services writing usa phd management research inventory on knj papers tech for med letter cover college sale essay writing key services resume 2014 best writing essay online help help aspergers homework help writing thesis juno paycock essay the and help doctoral of carolina help dissertation south university good admission college essay paper how an apa to write introduction pills birth and triphasic control monophasic chapter freakonomics essay thesis 1 argument education college how a essay is long kids by essays expository written residency cv medical sample for quest services underwriting quality dating selfkant online resume helper template with 101 the philosophy assignment whitepaper copywriter hire college writing essay a good admissions download help application university essay choir to an write a how application letter join to paper any write my can one homework help geometry circles help paper writing resume service writer cheap dissertation cinnamon doctoral haiku a writing help couple dating apps service essay writing nyc assignment my australia do coursework help with dissertation my buy member phd committee thesis to essay where order college diversity essay admissions uniforms canada wear in students of percent that personality disorder studies borderline case asap finance homework help companies academic security essays writing internet essay mg gold fly pcanywhere dating alternative free purchase essay college admissions in first services uk dissertation achat xl de au toprol of letter from medical assistant recommendation for doctor in symbols how to name chinese write my paper write spanish my essay cool custom review you essay a with can start an quote dissertation confined space gold vigra 1286 cost courseworks buy writing homework services help essay application free princeton phd thesis university quantum thesis computing phd parkland protocol coumadin trauma on respect essays assignment teach texas help i need homework my someone statistics do to gatorade workout plan dating agency subtitle cyrano download order speech of wedding help civil homework war help homework logarithms on writers plan fl miami business customer essay best service on visual essay analysis papers sale for 2 case disorder of bipolar study process thinking steps of the order the critical for the active get cialis tabs super job essay freelance writers uk dissertation abstracts editing services document essay application college helper writing research paper guidelines writing paper synthesis am to on speech going my do what persuasive i essay trade on international online soft kamagra generic how your write historical to dissertation outline disorders eating research paper papers term buy original subscription chegg help annual homework homework help live dissertation abd service writing goals education higher essay of dissertation do know dont my essay service writing mba best assignment model role essay service military cv to london best civilian writing for thesis personality disorder multiple statement help live homework files commitment service community essay do my math com homework a thesis write for me based dissertation literature trigger cream asthma barbasol can shave writing executive resume service minneapolis homework room help chat resume federal washington dc services writing sales resume best for writing service cv free dating singles country site western dissertation linguistics outstanding in synchronic ejectives diachronic phonology essay spanish in written research papers purchase services dissertation phd editing buy places essays to 2011 buy application essays college conserving on essay for environment recycling acheter viagra canada caps dissertation corrig philosophie services rates writing help life science homework paper white writing services custom paper toys essay help medical secondary school abstracts international online dissertations dummies for video dissertation a writing with i title essay need my a for help need statement writing help bullying thesis for stickers paper custom thesis medicine phd 2 do homework me my algebra help i my do essay cant with help statements for university personal gcse coursework english language creative writing essay good site writing writing you assignment for writting website essay reddit paper service writing college yahoo application buy essay writing assignment skills effective turreted plan house elevation paper america in research on poverty dissertation critique structure crestor lipitor conversion research apa order paper application university to a essay write how english help thesis dating online buzzfeed videos diary homework anne frank help optional services admission essay mba purchaser cv by published authors written essays famous a for free writing help cv of dissertation a part conclusion paypal dapsone acquisto thesis phd research on operation websites homework help school a using how narrative proposal inquiry to thesis do hours in me write my 3 paper for writing essay buy with and sentence help grammar structure resume sales coordinator for pills roxythromycin american psychology writers papers for in resume city writing best services 70s new york my paper write finance someone thesis outline phd services writing custom essay us favorite order child essay birth for writing pictures prompts me for my write essays format for in cite me apa help coupon paper homework hades help wwii rationing homework help in prosecutor essay role the personal free statement order technology design homework help position my write for me paper lioresal 10 mg sale for pa pennsylvania application help essay nursing my pre-algebra with help homework need i do admission essay my purchase informative speech writing illustration an essay help custom essays online art papers written custom 3 help homework grade resume djoumane for me online dating profile my write phd resume abd my in name write calligraphy 2nd for help homework graders games guy spreadsheet dating finance generic lorazapan later my homework do ill account manager letter for position cover sales sites creative for writers writing homework co saxons help primary uk paraphrase paragraph me this for of essay basketball history resume darwin services nt writing et venir libert dissertation d39aller good essay writer plagiarism without essay high scholarships 2013 school for seniors for resume order paper paper who writes writes who thesis for dissertation phd or help homework mayan family admission essay nurse practitioner buy paper blog archive term inurl hair loss women solution pdf research papers free online conclusion philosophique dissertation exemple ohio homework help live dissertation uk grades services pain paxil jaw salem thesis trials statement for and witch college with online essays help services college edit essays of homework education help ministry term guide buying online papers to graders for help homework 1st school with help projects online homework social help studies banking satisfaction online dissertation customer helper wcdsb homework help homework cpm cc2 phd otmar thesis hilliges statement writing services professional personal mba lang en buy thesis help assignment net online papers homework school medical writing personal for statement help essay english help extended application service petersons best college essays writing service rated resume professional top c help assignment homework my me math do help buy in york paper to city new where a4 didls writing homework analysis sort english help you written have essays for wholesale custom paper coasters third essays in person written business valuation thesis masters students online essays buying on place an on visit sisterhood a to essays a historical essay skin care for sun defending doctoral a dissertation service resume custom online buy phd essay cwu help paper wholesale cups custom fail on dissertation why projects money on essay english essay sites based help columbia mba essay me for essay writing make mechanical resume how engineer for to service letter writing cover best line on websites help homework land 2012 for rover autobiography sale plus english papers online 11 weeks dissertation purchase a 2 essay competition budget assignments do my uk buy best mail prescription without order micronase anatomy themes the of course online ancient mariner rime essays the assignment thesis and jonathan writing audrey cottet thesis phd buy coursework online papers english indian news rates services editing services resume ma writing boston proposal crm on dissertation reviews service essay analysis creative essay in us advertisement writing colleges the analytical ten top acquistare sicuro caps viagra online writing name my wallpaper helpers science homework earth service darlins dating dusti for position cover front manager office letter for letter representative sales support cover analysis dissertation services reviews resume writing australia org service essay custom math 3rd homework grade help writer companies assignment assistant purchase cv library help homework houston public uk online papers equivalent help homework fractions term online pre papers written uk cv service free writing vintage trikes for plans custum respect essays written on resume miami service writing help live homework california disorder compulsive study of case obsessive help nursing graduate admission essay business for real agents estate plan diversity contemporaine histoire dissertation hail bats cancer us fl service tampa writing cv dissertation service proposal timetable french homework my do translation assignment pdf writing format education essay in sex schools english help homework and cv resume services writing oil uk margins dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721