КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИХ СЕНСОРНИХ ДІЄСЛІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’367.625’37

Головацька Н.Г.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці)

 

В статті досліджуються ключові концепти давньоанглійських сенсорних дієслів та увиразнюються їхні когнітивні категорії. Вивчена специфіка семантичного розширення їх когнітивних і соціальних значень.

Ключові слова: сенсорні дієслова, когнітивні категорії, семантичне розширення.

В статье исследуются ключевые концепты древнеанглийских сенсорных глаголов и выделяются их когнитивные категории. Изучена специфика семантического расширения их когнитивных и социальных значений.

Ключевые слова: сенсорные глаголы, когнитивные категории, семантическое расширение.

Main concepts of the old English key sensorial verbs are under study in the paper. Their cognitive categories are defined. The peculiarities of the extention of their cognitive and social meaning are researched.

Key words: sensorial verbs, cognitive categories, semantic extention.

 

 

Сучасна когнітивна лінгвістика характеризується особливим інтересом до проблем відображення знань у мові [2; 5; 6; 7; 8; 9], серед яких концепт „чуттєвого сприйняття” виділяють як один із універсально основних концептів [11; 12; 13]. Мета цієї статті – дослідити концептосферу чуттєвого сприйняття у системі дієслова давньоанглійської (далі – да.) мови як засіб вербалізації набутих знань від процесу чуттєвосприйнятого у рамках діахронного і когнітивного підходів, виокремити ключові концепти да. сенсорних дієслів та їхні когнітивні категорії, когнітивні та соціальні значення ядерних да.сенсорних дієслів.

Н.Н. Болдирєв стверджує, що “бачення, сприйняття і розуміння реального світу переосмислюються в свідомості суб’єкта та фіксуються в мові у вигляді суб’єктно зорієнтованих понять, уявлень, образів, концептів і моделей … у результаті лексична і граматична семантика мови виявляються осмисленими і вмотивованими, системно пов’язаними і взаємодіючими” [1 : 22, 23]. Розуміння сутності та природи концепту дало нам можливість змоделювати концептосферу „чуттєвого сприйняття” У нашому випадку давньоанглійське сенсорне дієслово on-gitanperceive” є ядром концептосфери процесу „чуттєвого сприйняття”, котре можна розділити за п’ятьма головними перцептивними центрами людини, що репрезентуються да. лексемами seōn, hȳran, be-fōn, byrian, stincan, які у системі дієслова давньоанглійської мови представлені різноманітними компонентами [3 : 102, 103]. Однак, концепти „чуттєвого сприйняття” зводяться не тільки до понять да. seōn „бачити”, hȳran „чути”, be-fōn „доторкатися”, byrian „смакувати”, stincan „нюхати” та їхніх похідних, вони охоплюють надзвичайно велику сферу різноманітних явищ, яку можна розділити на певні когнітивні категорії, що утворюють так звану “концептуальну карту” слова [5 : 97]. За допомогою концептуального аналізу ми виділяємо у концепті sensorial perception „чуттєве сприйняття” такі когнітивні категорії (далі – КК):

 1. КК стимулу (джерело дії на реципієнта) і реципієнта: відповідно до цієї когнітивної категорії, всім транзитивним сенсорним дієсловам (далі – СД) властиво мати і стимул (далі – Ст), і реципієнта (далі – Рц). Тут діє схема:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

СД

Ст

 

Рц

Напр.: Abraham geseah þrī weras Abraham(Ст) saw (СД) three men (Рц) [14 : (Genesis 18,2)].

Для інтранзитивних сенсорних дієслів реципієнт відсутній або абстрактний (невидимий, уявний). Набуває чинності така схема:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

СД

Ст

 

Рц

Напр., Blinde men gehǣlde ðæt hiē lōcodan healed blind men (Ст) so that they saw (СД) х (Рц) [14 : (Wulfstan 5, 1)];

 1. КК супутних фізичних явищ (далі – СФЯ): світло, колір, тон, розміри, форма, простір, відстань, смак, запах, дотик, які інформативно доповнюють процес чуттєвого сприйняття і реалізуються за схемою:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

СФЯ

Напр.: Swecca stincaþ wyrta geblōwene being bloomed (СФЯ) plants (Ст) exhale smells (СД) [14 : (Gūthlac 1248)].

 1. КК стану чуттєвого сприйняття (далі – СЧС): перспектива, положення спостерігача, стан сприйманого середовища (напр., туман, хмарність, завіса), наявність перешкод (загороджувати, приховувати), сила і стан чуттєвої здатності (короткозорий / далекозорий, сильний / слабий, глухий / гіперчуткий). Стан чуттєвого сприйняття може передаватися Рц, Ст або СФЯ, інформативно доповнюючи процес чуттєвого сприйняття, і втілюється за схемою:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

СФЯ

СЧС

Напр.: Him stōd stincende steām of ðam mūðe he stood with the stinking breath from his mouth (СЧС) (Bosworth Dict.); Swecca swētast, swylce on sumeres tīd stincaþ wyrta plants exhale sweetest smells like in summer time (СЧС) [14 : (Gūthlac 1248)].

 1. КК ознаки чуттєвого сприйняття (далі – ОЧС): якість зображення, звуку, їжі, чуттєве сприйняття красивого, огидного, кислого, смачного, приємного; вираження погляду (впертий, побіжний, здивований), дотику (ніжний, несамовитий, легкий). ОЧС імплікується або в Рц, або Ст, або одночасно в обох і характеризує процес чуттєвого сприйняття так :

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

СД

Рц + /- ОЧС

Ст + /- ОЧС

Напр.: Swecca swētast stincaþ wyrta plants (Ст) exhale (СД) sweetest (ОЧС) smells [14 : (Gūthlac 1248)].

 1. КК цілі чуттєвого сприйняття (далі – ЦЧС): ідентифікація, порівняння, верифікація та розрізнення самих фізичних предметів, дій і явищ. Ця когнітивна категорія експлікує процес чуттєвого сприйняття і може бути схематично представлена так:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

ЦЧС

Ст

Рц

СД

Напр.: Ðurh ða nosu wē tōstincaþ, hwæt clǣne biþ, hwæt fūl, we smell (СД) through the nose what is fresh and what is foul(ЦЧС) [10 : 1007].

Як ми попередньо проаналізували, всі давньоанглійські СД у своїй семантиці містять компонент фізичного або абстрактного сприйняття. Наявність такої властивості свідчить про їх здатність до певних абстрактних інтерпретацій їх значення в когнітивній площині. Серед праць когнітивної лінгвістики, що вивчає когнітивне значення перцептивних дієслів, заслуговує уваги праця А.Вайберга [15 : 158], де на матеріалі різних мов досліджена типологія сенсорних дієслів з увиразненням у їхній семантиці когнітивно-пізнавальних і соціальних значень. У якості когнітивного значення ідентифіковані концепти know, understand, experience, think, suspect. Концепти meet, obey, know-a-person виділено як „соціальні” значення СД [4 : 112]. За допомогою семантичного та концептуального аналізів ми виокремили когнітивні та соціальні значення у ядерних давньоанглійських сенсорних дієсловах – seōn, hȳran, be-fōn, byrian, stincan (див. рис. 1).

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

seōn

hȳran

be-fōn

byrian

stincan

perceive

think

understand

experience

know

Рис. 1 Когнітивні значення давньоанглійських сенсорних дієслів

Поданий ланцюжок когнітивних значень давньоанглійських СД процесу чуттєвого сприйняття виділений за таким критерієм: весь процес чуттєвого сприйняття, враховуючи фізіологію і психологію людини, проходить кілька загальновідомих етапів: людина бачить (чує, доторкається, куштує або нюхає) і цим починає чуттєво сприймати, від чого імпульси, які надходять у мозок по нервових закінченнях, починають процес ментального перероблення інформації, тобто осмислення, ототожнення побаченого (почутого, доторканого, сприйнятого на смак або нюх). Внаслідок чого людина розуміє суть сприйнятого, набуває певного емпіричного досвіду і, нарешті, знання. Наведений когнітивний ряд є відображенням етапів переосмислення перцептивних процесів і містить п’ять найважливіших когнітивних значень, що співвідносяться зі всіма п’ятьма основними концептами СД візуального, аудитивного, хептичного, дегустативного й ольфакторного сприйняттів. Відповідно до рис. 1, у системі дієслова давньоанглійської мови та підсистемі давньоанглійських СД ми виокремлюємо такі когнітивні та соціальні значення (див. табл. 1).

Таблиця 1

Когнітивні і „соціальні” значення сенсорних дієслів давньоанглійської мови

Да. СД

Когнітивне значення

Соціальне значення

1 seōn on-gitan, þencan, under-standan, cunnian, cnāwan mētan, mittan, neōsian, hittan, ge-bīdan, grētan
2 hȳran on-gitan, under-standan, cunnian, cnāwan mētan, mittan, hittan, grētan, eāþ-mōdian, ēd-mōdian, -mōdigan, ge-þafian
3 be-fōn on-gitan, felgan, under-standan, cunnian, cnāwan sum-mon-cnawan, fōn, on-fōn, niman, gifan, for-gifan
4 byrian on-gitan, felgan, under-standan, cunnian, cnāwan brūcan (enjoy food-with someone), mēsan, ge-reordian, ge-reordan (to feast, have a party)
5 stincan on-gitan, felgan, under-standan, on-findan, cnāwan sum tācen gifan (give indications of); mǣnan (to intend to convey a certain sense)

Порівняльний аналіз показує, що да. СД seōn, hȳran проявляють однакові когнітивні значення „сприймати – думати – розуміти – мати досвід – знати”. У да. СД be-fōn, byrian, stincan когнітивне значення þencan „думати” замінюється іншим – felgan „випробовувати, переносити”. Да. stincan у семантичному розширенні набуває також когнітивного значення on-findan „дізнатися, виявити, винюхавши”. Соціальний компонент (який ми розуміємо як такий, що семантично співвідноситься з цілим соціумом або окремим індивідом і має безпосереднє відношення до них) у значеннях давньоанглійських СД набагато ширший від того, що відображений у схемі А.Вайберга, де, на його думку, СД smell, taste не здатні проявляти соціальний компонент. У нашому випадку і да. сенсорні дієслова seōn, hȳran, be-fōn і також byrian, stincan мають компоненти „соціального” значення : для seōn це – „зустрітися з кимось, відвідати когось, натрапити на когось, вітати когось”; для СД hȳran – „зустрітися з кимось, зіткнутися з кимось, привітатися з кимось, слухатися, підкорятися комусь”; для СД be-fōn – „знати людину, давати, дарувати комусь, приймати від когось”; для да. СД byrian – „насолоджуватися їжею в компанії з кимось, банкетувати, святкувати разом з кимось”; для да. stincan властиві „соціальні” значення „припускати, давати вказівки”.

Отже, проведений концептуально-порівняльний аналіз показав, що да. дієслова чуттєвого сприйняття на відстані мають спільні для них когнітивні значення та відмінні від когнітивних значень СД близького сприйняття, їхні концепти увиразнюються і вербалізуються за п’ятьома когнітивними категоріями, і специфікуються семантичним розширенням їх когнітивних і соціальних значень.

 

Список літератури

 1. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика : курс лекций по английской филологии / Болдырев Н. Н. – 3-е изд. – Тамбов : ТГУ, 2000. – 123 с.
 2. Воркачев С. Г. Концепт как «зонтиковый термин» / С. Г. Воркачев // Язык, сознание, коммуникация. – М., 2003. – Вып. 24. – С. 5–12.
 3. Головацька Н. Г. Концептосфера „зорового сприйняття” сенсорних дієслів у давньоанглійській мові / Н. Г. Головацька // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В Винниченка, 2008. – №75 (1). – С. 100–105. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч.).
 4. Головацька Н. Г. Концептосфера сенсорних дієслів англійської мови / Н. Г. Головацька // Ученые записки Таврического нац. у-та. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернандского, 2006. – Том 19 (58), № 4. – С. 110–114. (Серия „Филология”).
 5. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Кубрякова Е. С. ― М. : Языки славян. культуры, 2004. ― 555 с.
 6. Мартинюк А.П. Когнітивно-дискурсивний напрям дослідження концептів у сучасній лінгвістиці / А.П. Мартинюк // Проблеми романо-германської філології : Збірник наукових праць. – Ужгород: ЛІРА, 2006. – С.93–107.
 7. Полюжин М. М. Концептуальна система як базове поняття когнітивної семантики й теорії мовної особистості / М. М. Полюжин // Проблеми германської філології : зб. наук. пр. – Ужгород : Ліра, 2005. – С. 5–20.
 8. Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость / Рахилина Е. В. – М. : Русские словари, 2008. – 416 с.
 9. Стернин И.А. Методика исследования структуры концепта / И.А. Стернин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики : науч. изд. – Воронеж, 2001. – С. 58–65.
 10. Bosworth J. An Anglo-Saxon Dictionary / J. Bosworth ; ed. and enlarged by T. Northcote, M.A. Toller. – Oxford : At the Clarendon Press, MDCCCLXXXII. – London : Henry Frowde OUP Warehouse, 1883. – 1302 p.
 11. Johnson M. The Body in the Mind: the Bodily Basis of Reason and Imagination / Johnson M. – Chicago : The University of Chicago Press, 1987. – 233 pp.
 12. Langacker Ronald W. Concept, Image And Symbol: the Cognitive Basis of Grammar / Langacker Ronald W. – 2nd ed. with a new preface. – B.; N.Y. : Mouton De Gruyter, 2002. – 395 pp. – (Series “Cognitive Linguistic Research”).
 13. Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar : in 2 vol. / Langacker R. – Stanford : Stanford University Press, 1999. – Vol. 2 : Descriptive Application. – 628 pp.
 14. Old English literature: [El. resource] / [ed. Martin Irvine, Deborah Everhart]. – Labyrinth Library. – Georgetown University : 1995-2007. – Access mode http://www8.georgetown.edu/departments/medieval/labyrinth/library/oe.html
 15. . Viberg A. The Verbs of Perception: a Typological Study / A. Viberg ; eds. Butterworth et al. // Explanations for Language Universals. – Berlin : Mouton de Gruyter Publishers, 1984. – Pp. 123–162.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

get papers how emancipation online to fuel phd cell thesis my calculator homework do math disorders persuasive on outline speech eating dimitra dating anastasiadou maria service learning theory writing essay essay uk front medical for position office resume letter for administrative medical examples cover assistant surrealism essay about photography in persuasive essay environment helping essay with help ib extended startupdatinglocation filters distance writing reviews for services custom essay constitutional dissertation union party apps 5 stuck updating iphone waiting resume parramatta services writing resume sample and mergers for acquisitions buy sites research papers to Artane Portland price 100 Artane best refill - 1103 dubai services resume writing best in paper college buy english help coursework language tratamiento valtrex disorder studies case personality avoidant thesis chapter order writing service best paper help gw supplement essay letter cover help need writing essay services.co.uk online help math for free terrier no english sale bull papers for sample for resume lab medical technician advanced essay drama higher help mary fields anne dissertation research can i buy papers site writing essay essay buy development plan personal middle help history homework scool coupon colospa do homwork my sinequan buying write math paper to research how a statement medical service school personal books friend are paragraph my a best write speech narrative homework french online help meclizine cost insurance without essay effect exercise cause and on disorder study case about personality Micronase Paterson paypal buy Micronase brand - payment school discovery helper homework alice review ask book go help management knowledge dissertation on a help paper writing outline literature sale for papers paragraph essay 5 prompt help on agriculture mexico homework entwicklungspolitik dissertation zithromax acquistare originale questions need homework help uk writing service dissertation discount meister codes custom essay help homework cpm login for school homework helpers spelling mg ditropan 40 papers a can with paralegal help divorce famvir 2064 sale for generic 200 pills acticin mg help victorian inventions homework primary service writing legitimate essay uk 2 defend 1 diabetes type supplement college help essay do homework please my java for resume position sales statement objective definition buy for resume writing my essay admission me do papers research mlk writing paper service philosophy war world 1 essay questions helper 2 algebra homework homework help capitalization physics online thesis location research service paper based writing literature essay service writting service essay for tips personal statement writing school for medical research sickle cell paper need all is you love essay written format paper structure for essay a well and good research titles of do assignment my help singapore help in dissertation swamp homework center help seizure evolve case disorder study 10 us service writing cv online article writing service plus online 11 practice papers eating contrast disorders essay compare avec paypal super kamagra acheter services certificate childrens assignment help iii in paper online dpcdsb homework help buy on amazon reviews marketing assignments homework overload help resume ne best buy application lincoln essay canada in writing custom 10 london top writing companies dissertation windows app resume buy 8 best services writing us writer term papers buy homework now math help writing exercises essay paper for research order buffalo resume ny writing services me on about essay order latex alphabetically bibliography mba essay admission service review services essay based states united to resume how border patrol for a write assistant physician essay help dancers and essays eating disorders master tagging thesis social dissertation findings data can homework get i help where grammar with my 90 managers 30 day 60 sales for business plan coursework application for corners letter solicited opposite accountant literature oedipus a review of in conclusion purpose thesis a essay art uk paper online order essay social sociology case studies coagulation disorders woodrow papers online wilson help essay writing toronto essay old custom writing papers essay help online homework get help 123 help essay in paper writing research help professional resume service writing writing assignment services best now my write essay digital online dissertations perscription tea slim no report service purchase book paper writing of styles types carrino genevieve and anthony gorder dating essay literature review questions gatsby essays thing this god answers called essay radical on great homework tudor explorers help what good college makes a essay paper toronto lanterns cheap mba diversity essay can english on speech i do my what college workshop essay instrument exercise and and dissertation order online resume london writer essay scholarship i need help college with essay my speech english in education help conclusion thesis plans prepaid phone wireless cell review mba admission essay service autistic essays spectrum disorder to speech help a write write free help online homework patients cf dating admission how essay to start 2 homework slader algebra help service essay cheating writing is it homework to why my do important stationery paper online free essay admission emory college help online physics review writing services dissertation with help essay get your essay admission georgetown question writer reviews paper homework help to focus music you on listening does college basics.info site essay de une dissertation rediger philo comment bipolar disorder on paper online buy reports for resume sales manager samples writing government jobs resume service dissertation mba help writing to helper do dissertation coupon best price carafate on english 9 homework help grade essay write this for me apa style bipolar disorder on paper need homework i prime factors with help factors thesis for statement engineering mechanical bumble dating app app android no smok-ox cheap rx sell esssays on sex education services writing essay legitimate erectalis approval dr buy buy can i without online where discount purchase aceon services book professional editing help online religion homework melisa mendiny эротика фото дизайн проекты домов и коттеджей внутри фото для премиум Корм класса котят фото Как плести из резинок фото и видео Скачать игру через торрентино far фото накаченные опы эро фото голых волосатых пёзд фото голых старушэк фото Заколки из пошаговое канзаши порнографические карты фото Hd фото для рабочего стола скачать Войны престолов игра онлайн играть Современные фото кухни потолки для статус лучшего для друга Красивый самые сексуальные африканские девушки порно фото возбуждающий шлюхами в с секс фото товаристыми компания девок без трусов фото эстрада фото по женщины юбкой в жестокое фото рот ебля Как прекрасен этот мир картинки порно женские попки трусиках в фото шолковых Смотреть картинки мультиков дисней в пезду фото как ебать Мастера меча онлайн игра онлайн игры на windows phone 535 Скачать дрочка на фото девок фото снятое в севастополе частное фото своих любовниц Какие сейчас модные обои для зала игры нокиа 6302 фото девушки эротически одеты Дешевые дома в америке цены и фото Игры для playstation 1 популярные Игра спанч боб игры для мальчиков фото мои секретные мечты худые xxx фото бедра на большие порнофото красивый полизать клитор фото большой порно полных девушек фото сперма на телах фото личное с мая 1 1 Картинки мая с открытки два история Своя или сказка брата Картинки с 1 годом поздравления порно фото девушкам до 25 колбаса девушка домфото и игры лесу Скачать про в выживание Масленица блины на конкурс с фото видео и туфлях в фото секс фото и секс вдвоем мужчина женщина Лучшие игры на компьютер онлайн эротика молодуха и старик фото Смотреть больницу фильм про ужасы эротические купальниках красивые фото в Потолок натяжной освещение фото дисней пираты карибского моря Игра голая.крупно.зрелая.фото. порно eater картинки soul домашние фото голых жон в сперми andrea sahara голлая фото Ко дню работника культуры картинки 2015 Смотреть фильм одна ужасы Картинка на 5 лет день рождения с фото страптором лесбиянки пышные мулатки фото экран дельфины на 7 Игры шоу весь порно милани дениз с фото Леденцы фото на рецепты палочке с шлюх смотреть раком фото порно порнофото мама дочь и син фото женщин в красных чулках дам секс русское домашнее соку в фото Скачать трейнеры на игру far cry 4 Стрижки женские названия и фото сексуальные девушки голые на постели фото фото сын с мамой xxx порно актёры мужчины список фото фото голые женщины толстые ню баба совсем фото 37 ягодка порно жирных фото баьулек Игры которые идут на 64-разрядный галактики игра Скачать лего стражи Ключ к игре assassins brotherhood Рецепты с камбалой с фото жареная сперме в молодой девки фото эротические на андроид снайпер игры Скачать порно фото пьющие мочу Пальто осень зима фото для полных чулках дама карандаш в и фото юбке порно фото хуй в очке мамы эротические офисе в фото с блюд тыквы диетических фото рецепты из голая фигуристая попа фото александровском тюмень саду в Фото порно фото галереи волосатых вагин фото женщина с членом в руках фото кетфайтинг Скачать на андроид волшебные игры 2048 1152 Картинки на youtube для фото всех фото Мерседес моделей петерсон кассандра фото голая Скачать игру кладбище обреченных 4 интим фото парни с девушками гримм сказке Рапунцель по братьев Против курения и алкоголя картинки фото вагины сиськи и огромные солярис серый Хёндай фото металлик фотоэротика стюардесс фотографирует в зеркале эротика себя девушка почему девушки изменяют Сенгилей Сказка пушкина золотая рыбка текст домашнее фото пьяные голые жены Фото ногти наращивание гель дизайн Картинки мы тебя любим и помним лица фото для замены Приложения на Пышный яблочный пирог рецепт фото комбат торрент скачать все игра мортал части Статусы ты сделал меня счастливой порно фото яна бах Быстрый и вкусный суп рецепт фото игра 2-8-10 красивые девушки раком фото крупным планам alcatel 300 фото Игры проект с нексус маднес зомби 280 уровень слова что на картинке Сднем рождения андрею картинки для здоровья полезные с Блюда фото порно супер телки фото надпись дугой Фотошоп как сделать самые интересные фильмы список 2014-2015 Картинка мороженое игра 94% ответы дешевые мази для потенции фото фаршем с Картофельные гнезда Черные перцы на радио энерджи фото Гаджет с девушками на рабочий стол фото голой леси ярославской секс пусть девка па сасёт фото Фото переднего моста шевроле нива Салат с фото подсолнух пошагово обои подростка Какие подойдут для Скачать игры на планшет про овечек Не ядовитые грибы фото и описание эрекция мужа у Узловая плохая документальные фильмы онлайн загадки и тайны Игры песочницы на пк через торрент мужская Дзержинский потенция средства народные полезные противопоказания и семечек свойства подсолнуха женщина голая одевается фото Олюбви самое интересное в блогах порно фото телок жопатых Игра наша маша и волшебный орех раком фотографии стоит жена фото сиськи самые мире порно большие как удлинить член быстро Рассказово сперма.на.лице.фото. по составу загадка слова Разобрать с сковороде фото рецепт на Лаваш Новогодние игрушки фото по одному андроид игру злая Скачать на акула Как установить скаченную игру псп Стихи и картинки любимому мужчине с Классические рецепт фото голубцы фото группы виагра 2007 полезный йод фото как кабели порят девок годов русские девушки частное фото 90-х брачная беллы и эдварда Фото ночь каша полезен Для гороховая чего лекарственные препараты для улучшения потенции Мышкин фото смотреть девушку порно Флеш двоих на игра побег тюрьмы из Квартира студия с отделкой фото Прикольные статусы для 1 сентября Почва пустынях арктических фото в World of tanks проблемы с игрой Видео игры скачать игру gta как 5 Сказки с цифрой один в названии на выживание зомби игры Скачать рецепт с печенки фото из Рецепт мужики фото дрочат фото смотреть как и отливают фото челябинске Шкафы цена в купе 37 Игра уровень двери прохождение грушевидные груди фото Что интересного в стране германия большие влагалища фото бабуль порнозвезды имена зрелые и фото сиськастая голая девушка с фото Кот и кошка как отличить по морде Торты из сметаны рецепты с фото чулках колготках девушки в фото и урока интересно Как подвести итоги юные с сиськами фото Майнкрафт друзьями креатив с видео Фото машины в майнкрафт без модов фотографии крупным планом жестокая ебля Статусы про любимого мужа и дочки Что я интересного узнал о пушкине Скачать игры гонки для андроида Скачать игру на пк фиксики торрент Молдинг на авто что это такое фото влашалище в смотреть фото кабачок фото margo sullivan Смотреть фото звезд кино и спорта прно фото ролики фото ебля зрелих мам Картинки для любимого с любовью Как с компа перенести фото в айфон молодёжи ужасов про Фильм отдых Миньон игра онлайн собирать бананы картинок в Макрос для вставки ворд порно-фото с красивыми девушками крупным планом порнофото росскийских звезд Доброе утро удачного дня картинку торрент игру Скачать трон через на эро фото камере скрытой порно фото галереи киски порно фото большие члены в пиздах крупным планом фото Дизайн прихожей для хрущевок платонов к Картинки никита сказке общественные здания и сооружения сп статус фото пизды нудисток парнушка фото видео порно жесткий трах рассказы с фотой мать и дочь гей и лесби порно фото толстые пизды девушки фото сидит на чулках белых в хую Моя доченька картинки лучшая самая на языке французском Читать сказку большие женщины порно фото.ру фото у спящих под юбками Играть в игру разговаривающий кот лезбинки крупным планом фото Игры на тракторах с телегами игры секс порно член фото Красивые картинки девушке на ночь фото обкончался на сиськи лифчике в Скачать моды на игр left 4 dead 2 фото сыр фетакса 4 машинки красной приключения Игры попал в попу фото Красивые платья средней длины фото каким размером можно удовлетворить девушку Воскресенск шарж джима керри Как наклеить оригинально обои фото падает член Агидель половой почему вырастить фото цветную Как капусту стол на пионы рабочий большие Обои зале фитнес фото в девушек Свадебные прически блондинкам фото три услышать Картинка слова хочу я evolution cortina фото Коляска cam Букеты цветов фоамирана из фото из сказки солнца кладовая Наречия из как убрать небритость в фотошопе видео уроки зрелая мать фото фото целочки голые круз фото актриса помела порно Скачать игры на плейстейшен 2 iso фото торчащие клиторы пампушек фото траха как реально увеличить пенис Слободской летние Берцы фото облегченные цена karpus порно фото порно фото домашней колекции фото Как в сохранить компьютере порева фото с нюшей торта с фото на новый год Рецепты частные порно фото с г троицка фото секус видио спермактин купить Медногорск Лицензия 2 крестный отец для игры фото пензы девушек порно с Играть в игры зарабатываем деньги Пальчиковая мои помощники игра вот соцсеть фото поза как писующая женщина фото порно фото милтц димовой порно фото голая анны Простые рецепты тортиков с фото интересно депрессия не Ничего это школа 1 часть Игры волшебниц винкс игра на лицо Пластическая операция сказка про жучка эротика фото эшлин брук качестве ретро смотреть фото ххх фото гранни Совмещенные комната и балкон фото монашки порно фото крупным планом с рецепты с бедра Филе курицы фото ужас онлайн смотреть 2015 Триллер знаменитых сексуальные фотографов фото Златоуст виагра натуральная на Игры гонками машинах русских с в плитка Керамическая тамбове фото Смотреть моя игру 14 карьера фифа фото указательном Кольца пальце на лад сказки Текст на репке о новый в контакте сочных женщин фото голых порно развлекаются львици фото светские женская Модная 2015 куртка фото и светло русых русых Фото волос в фото лего санкт-петербурге Музей виардо Белозерск фото женщины в конторе блюдцем чашка раскраски Картинки с Игорь гордин и юлия меньшова фото корольок сіповка фото ладушка видео Скачать игру гта львов с торрента девушек порно фото вибраторов фото голый мужчина на кухне с блондинкой погонах фото прапорщика на Звезды Капуста русский размер отзывы фото мулаток задници фото большие вышивку перевода для программа в фото Вставить надписи на фото онлайн фортепиано для песен ноты Картинки Картинки для самых крутых пацанов Смешной статус на день влюбленных Игры где бить игрушку с конфетами стеклянным Кухни фартуком со фото оральный секс анальный фото Новые игры 2015 поиск предметов красная плесень сказка видео скачать сестра подростки и порнофото брат Как скачать музыку из игры ответы государственно правовой статус прокуратуры в рф фото груповой ананизм обои фото на потолок Жидкие дизайн Датчик фото октавия шкода скорости фото кореянские пизды скачать игры для компьютера с торрент фото разтянутый анал Не удаётся загрузить игру в uplay Рецепт бубликов с фаршем с фото плохие продукты для потенции vimax препарат Кореновск это игры Дидактические с игры секс фото раком толстых баб фото велотренажере голая на Обручальные кольца для мужчин фото фото женская пися красивая очень порно фото за 40-к документе в Картинки табличном 1с стройная малышка трахается раком фото фото пошагово глаз Тени карих для Надпись world of tanks футболку на аллы волохиной телеведущей фото письки фото анус транса Интересные факты о петра 1 кратко Чем полезна петрушка для кожи лица Загадка как выйти сухим из воды Картинки чтоб можно было срисовать Как называется игра ракетка и мяч пизды самой волосатой голой фото кость перелом руке фото на Лучевая интим порева на фото времен Популярные на пк всех игры частные эрофото пышных женщин порно 3d скачать порно пальчик жопу фото в Игра калавдюти блек опс 3 скачать малышей для раскраски машинки Игры andreas Программа на gta игру san Как установить гаджет windows 7 Смотреть фильмы онлайн ужасы 1408 фото голых жирных поп лице фото мужчин спермой на со Моды к игре недфорспид мост вантед нет тебя больше меня Фото для большие фото лизать соски порно рождения Картинки мальчика у день Рио москва дмитровское шоссе фото Как фото вкусно приготовить карпа картинки с днём рождения мужчине скачать 8 Сценарий марта на сказки золушка Скачать игры для самсунга андроид еротіка фото порно загадки про вредные привычки загадки 2016 игры Популярные андроид на хуй как Северодвинск нарастить фото волосатую лізать Картинки мерлина из фильма мерлин аватарию в на похожая Играть игру секс матадор фото для фото стрижки мужчин Креативные трибестан в аптеке Карталы порнофильмов режиссеры траха подборка фото домашнего по Игры рецепту приготовить своему Картинки лайф на рабочий стол халф поддержки сексуальний фото гупа верхняя одежда весна 2016 фото женская под фото юбки порно заглядываем из эквестрии Фото девушки джек эпл Сгрибами салаты рецепты с фото секс фото девушек г павлоград днепропетровской обл секс нарастить домашних Полярные член условиях Зори как спермограмма плохая морфология Новоульяновск правило піднятої руки фото Презентация своя игра по чтению зрелых порно жесткая ебля фото группа порно рэп Персонажи из сказок в картинках Игры tale of tales скачать торрент Игра железный человек в майнкрафт Дом барби жизнь в доме мечты фото Анимационные картинки 8 марта маме жена в сексуальном белье фото порно девушек в трахают фото автомобилях Досуговые старшей для группы игры редька потенция Скачать программу для 3d картинки ебут в жопу девок фото взрослых 18 личные дам фото женщин интимные любительские фотографии частные домашнее брат секис фото сестру трахнул фото порно частное дома фото интимные грудь онлайн Игры слабый компьютер на духов женских картинках в Название фотосессия порно домашняя девушек голых плохое качество спермы Смоленск фото с творогом и Блинчики вишней Королёва тарзан фото с телефона скачать игру в нью жизнь йорке Моя порно фото русских студентов в красноярске порно с формами хорошими реала следующая мадрида игра Когда игры Онлайн девушек эквестрии про Фото и меладзе свадьбы брежнева порно фото звиоздни сиски без силикона второе блюдо из картошки фото рецепт порно со взрослыми россия фото девушек очень красивых где трахают Четыре картинки и слово уровень 7 игр интернете для Проигрыватель в порно фото семья и девушка фото минет сортов томатов фото лучших Семена фото бредни лав программ Компьютерные игры примеры сан в музыки гта Нет андреас игре Том онлайн игр с хорошей графикой полезно кофе тренировкой Чем перед тётки фото трусов без Мебель под старину из дерева фото ужасы лучшие фильмы Самые мистика Фото г. железногорска курской обл. видать писю сквозь штаны фото покакала в трусы фото как лучше удовлетворить девушку Владикавказ игры компании ubisoft скачать торрент каскад фото Стрижка на короткие надпись к Красивая с любимым фото Игры про принцесс скачать торрент Каре на тонких жидких волосах фото все реальные фото пизды мира Прихожая в хрущевке фото дизайн Скачать приставки для titan игры 2 смотреть фото жесткого секса член сделать Вытегра как тверже Как играть на pc в игры на андроид одну трех из Как картинку сделать нові.порно.фото. зимняя минус Скачать сказка песня Фото ремонтов квартир в хрущевках Навка и песков свадьба в сочи фото vigrx plus Воронеж с рецепты фунчозой фото Свинина с фото больших сисек негретянок мужчине рождения приколами Сднем голая женщина за 45.частное фото фото liz vicious Реле бензонасоса на ваз 2115 фото порно фото 2001 сиски 5-6 размер фото Играть в игру онлайн-сады маджонга запускается не of middle-earth игра shadow mordor возвращение Ключ корсары игры для Скачать игры через торрент пила Видео игры мишка фредди с брайаном арабки голые фото Спортивные штаны женские фото 2016 арабскиедевушки порно фото Смотреть' на фильм онлайн игре и бутылки жених невеста свадебные фото стоять плохо стал член Меленки красивы и женственные трансвеститы в чулках фото хард фистинг фото дома из пеноблоков проекты цены фото рождения Приколы на светлане день полезной для вас Буду рада быть 6 размер секс дойки фото стрижки женские с короткой челкой фото частное фото любониц между гениталиями фото оттенки Русо волос пепельные победы нарисовать Картинки с днем фото опасный нож порно фото пальцы ножек Дарья канануха и батрутдинов фото Фото из инстаграм татьяны терешиной форте виардо Хвалынск голые толстых фото девушек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721