КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИХ СЕНСОРНИХ ДІЄСЛІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’367.625’37

Головацька Н.Г.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці)

 

В статті досліджуються ключові концепти давньоанглійських сенсорних дієслів та увиразнюються їхні когнітивні категорії. Вивчена специфіка семантичного розширення їх когнітивних і соціальних значень.

Ключові слова: сенсорні дієслова, когнітивні категорії, семантичне розширення.

В статье исследуются ключевые концепты древнеанглийских сенсорных глаголов и выделяются их когнитивные категории. Изучена специфика семантического расширения их когнитивных и социальных значений.

Ключевые слова: сенсорные глаголы, когнитивные категории, семантическое расширение.

Main concepts of the old English key sensorial verbs are under study in the paper. Their cognitive categories are defined. The peculiarities of the extention of their cognitive and social meaning are researched.

Key words: sensorial verbs, cognitive categories, semantic extention.

 

 

Сучасна когнітивна лінгвістика характеризується особливим інтересом до проблем відображення знань у мові [2; 5; 6; 7; 8; 9], серед яких концепт „чуттєвого сприйняття” виділяють як один із універсально основних концептів [11; 12; 13]. Мета цієї статті – дослідити концептосферу чуттєвого сприйняття у системі дієслова давньоанглійської (далі – да.) мови як засіб вербалізації набутих знань від процесу чуттєвосприйнятого у рамках діахронного і когнітивного підходів, виокремити ключові концепти да. сенсорних дієслів та їхні когнітивні категорії, когнітивні та соціальні значення ядерних да.сенсорних дієслів.

Н.Н. Болдирєв стверджує, що “бачення, сприйняття і розуміння реального світу переосмислюються в свідомості суб’єкта та фіксуються в мові у вигляді суб’єктно зорієнтованих понять, уявлень, образів, концептів і моделей … у результаті лексична і граматична семантика мови виявляються осмисленими і вмотивованими, системно пов’язаними і взаємодіючими” [1 : 22, 23]. Розуміння сутності та природи концепту дало нам можливість змоделювати концептосферу „чуттєвого сприйняття” У нашому випадку давньоанглійське сенсорне дієслово on-gitanperceive” є ядром концептосфери процесу „чуттєвого сприйняття”, котре можна розділити за п’ятьма головними перцептивними центрами людини, що репрезентуються да. лексемами seōn, hȳran, be-fōn, byrian, stincan, які у системі дієслова давньоанглійської мови представлені різноманітними компонентами [3 : 102, 103]. Однак, концепти „чуттєвого сприйняття” зводяться не тільки до понять да. seōn „бачити”, hȳran „чути”, be-fōn „доторкатися”, byrian „смакувати”, stincan „нюхати” та їхніх похідних, вони охоплюють надзвичайно велику сферу різноманітних явищ, яку можна розділити на певні когнітивні категорії, що утворюють так звану “концептуальну карту” слова [5 : 97]. За допомогою концептуального аналізу ми виділяємо у концепті sensorial perception „чуттєве сприйняття” такі когнітивні категорії (далі – КК):

 1. КК стимулу (джерело дії на реципієнта) і реципієнта: відповідно до цієї когнітивної категорії, всім транзитивним сенсорним дієсловам (далі – СД) властиво мати і стимул (далі – Ст), і реципієнта (далі – Рц). Тут діє схема:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

СД

Ст

 

Рц

Напр.: Abraham geseah þrī weras Abraham(Ст) saw (СД) three men (Рц) [14 : (Genesis 18,2)].

Для інтранзитивних сенсорних дієслів реципієнт відсутній або абстрактний (невидимий, уявний). Набуває чинності така схема:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

СД

Ст

 

Рц

Напр., Blinde men gehǣlde ðæt hiē lōcodan healed blind men (Ст) so that they saw (СД) х (Рц) [14 : (Wulfstan 5, 1)];

 1. КК супутних фізичних явищ (далі – СФЯ): світло, колір, тон, розміри, форма, простір, відстань, смак, запах, дотик, які інформативно доповнюють процес чуттєвого сприйняття і реалізуються за схемою:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

СФЯ

Напр.: Swecca stincaþ wyrta geblōwene being bloomed (СФЯ) plants (Ст) exhale smells (СД) [14 : (Gūthlac 1248)].

 1. КК стану чуттєвого сприйняття (далі – СЧС): перспектива, положення спостерігача, стан сприйманого середовища (напр., туман, хмарність, завіса), наявність перешкод (загороджувати, приховувати), сила і стан чуттєвої здатності (короткозорий / далекозорий, сильний / слабий, глухий / гіперчуткий). Стан чуттєвого сприйняття може передаватися Рц, Ст або СФЯ, інформативно доповнюючи процес чуттєвого сприйняття, і втілюється за схемою:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

СФЯ

СЧС

Напр.: Him stōd stincende steām of ðam mūðe he stood with the stinking breath from his mouth (СЧС) (Bosworth Dict.); Swecca swētast, swylce on sumeres tīd stincaþ wyrta plants exhale sweetest smells like in summer time (СЧС) [14 : (Gūthlac 1248)].

 1. КК ознаки чуттєвого сприйняття (далі – ОЧС): якість зображення, звуку, їжі, чуттєве сприйняття красивого, огидного, кислого, смачного, приємного; вираження погляду (впертий, побіжний, здивований), дотику (ніжний, несамовитий, легкий). ОЧС імплікується або в Рц, або Ст, або одночасно в обох і характеризує процес чуттєвого сприйняття так :

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

СД

Рц + /- ОЧС

Ст + /- ОЧС

Напр.: Swecca swētast stincaþ wyrta plants (Ст) exhale (СД) sweetest (ОЧС) smells [14 : (Gūthlac 1248)].

 1. КК цілі чуттєвого сприйняття (далі – ЦЧС): ідентифікація, порівняння, верифікація та розрізнення самих фізичних предметів, дій і явищ. Ця когнітивна категорія експлікує процес чуттєвого сприйняття і може бути схематично представлена так:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

ЦЧС

Ст

Рц

СД

Напр.: Ðurh ða nosu wē tōstincaþ, hwæt clǣne biþ, hwæt fūl, we smell (СД) through the nose what is fresh and what is foul(ЦЧС) [10 : 1007].

Як ми попередньо проаналізували, всі давньоанглійські СД у своїй семантиці містять компонент фізичного або абстрактного сприйняття. Наявність такої властивості свідчить про їх здатність до певних абстрактних інтерпретацій їх значення в когнітивній площині. Серед праць когнітивної лінгвістики, що вивчає когнітивне значення перцептивних дієслів, заслуговує уваги праця А.Вайберга [15 : 158], де на матеріалі різних мов досліджена типологія сенсорних дієслів з увиразненням у їхній семантиці когнітивно-пізнавальних і соціальних значень. У якості когнітивного значення ідентифіковані концепти know, understand, experience, think, suspect. Концепти meet, obey, know-a-person виділено як „соціальні” значення СД [4 : 112]. За допомогою семантичного та концептуального аналізів ми виокремили когнітивні та соціальні значення у ядерних давньоанглійських сенсорних дієсловах – seōn, hȳran, be-fōn, byrian, stincan (див. рис. 1).

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

seōn

hȳran

be-fōn

byrian

stincan

perceive

think

understand

experience

know

Рис. 1 Когнітивні значення давньоанглійських сенсорних дієслів

Поданий ланцюжок когнітивних значень давньоанглійських СД процесу чуттєвого сприйняття виділений за таким критерієм: весь процес чуттєвого сприйняття, враховуючи фізіологію і психологію людини, проходить кілька загальновідомих етапів: людина бачить (чує, доторкається, куштує або нюхає) і цим починає чуттєво сприймати, від чого імпульси, які надходять у мозок по нервових закінченнях, починають процес ментального перероблення інформації, тобто осмислення, ототожнення побаченого (почутого, доторканого, сприйнятого на смак або нюх). Внаслідок чого людина розуміє суть сприйнятого, набуває певного емпіричного досвіду і, нарешті, знання. Наведений когнітивний ряд є відображенням етапів переосмислення перцептивних процесів і містить п’ять найважливіших когнітивних значень, що співвідносяться зі всіма п’ятьма основними концептами СД візуального, аудитивного, хептичного, дегустативного й ольфакторного сприйняттів. Відповідно до рис. 1, у системі дієслова давньоанглійської мови та підсистемі давньоанглійських СД ми виокремлюємо такі когнітивні та соціальні значення (див. табл. 1).

Таблиця 1

Когнітивні і „соціальні” значення сенсорних дієслів давньоанглійської мови

Да. СД

Когнітивне значення

Соціальне значення

1 seōn on-gitan, þencan, under-standan, cunnian, cnāwan mētan, mittan, neōsian, hittan, ge-bīdan, grētan
2 hȳran on-gitan, under-standan, cunnian, cnāwan mētan, mittan, hittan, grētan, eāþ-mōdian, ēd-mōdian, -mōdigan, ge-þafian
3 be-fōn on-gitan, felgan, under-standan, cunnian, cnāwan sum-mon-cnawan, fōn, on-fōn, niman, gifan, for-gifan
4 byrian on-gitan, felgan, under-standan, cunnian, cnāwan brūcan (enjoy food-with someone), mēsan, ge-reordian, ge-reordan (to feast, have a party)
5 stincan on-gitan, felgan, under-standan, on-findan, cnāwan sum tācen gifan (give indications of); mǣnan (to intend to convey a certain sense)

Порівняльний аналіз показує, що да. СД seōn, hȳran проявляють однакові когнітивні значення „сприймати – думати – розуміти – мати досвід – знати”. У да. СД be-fōn, byrian, stincan когнітивне значення þencan „думати” замінюється іншим – felgan „випробовувати, переносити”. Да. stincan у семантичному розширенні набуває також когнітивного значення on-findan „дізнатися, виявити, винюхавши”. Соціальний компонент (який ми розуміємо як такий, що семантично співвідноситься з цілим соціумом або окремим індивідом і має безпосереднє відношення до них) у значеннях давньоанглійських СД набагато ширший від того, що відображений у схемі А.Вайберга, де, на його думку, СД smell, taste не здатні проявляти соціальний компонент. У нашому випадку і да. сенсорні дієслова seōn, hȳran, be-fōn і також byrian, stincan мають компоненти „соціального” значення : для seōn це – „зустрітися з кимось, відвідати когось, натрапити на когось, вітати когось”; для СД hȳran – „зустрітися з кимось, зіткнутися з кимось, привітатися з кимось, слухатися, підкорятися комусь”; для СД be-fōn – „знати людину, давати, дарувати комусь, приймати від когось”; для да. СД byrian – „насолоджуватися їжею в компанії з кимось, банкетувати, святкувати разом з кимось”; для да. stincan властиві „соціальні” значення „припускати, давати вказівки”.

Отже, проведений концептуально-порівняльний аналіз показав, що да. дієслова чуттєвого сприйняття на відстані мають спільні для них когнітивні значення та відмінні від когнітивних значень СД близького сприйняття, їхні концепти увиразнюються і вербалізуються за п’ятьома когнітивними категоріями, і специфікуються семантичним розширенням їх когнітивних і соціальних значень.

 

Список літератури

 1. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика : курс лекций по английской филологии / Болдырев Н. Н. – 3-е изд. – Тамбов : ТГУ, 2000. – 123 с.
 2. Воркачев С. Г. Концепт как «зонтиковый термин» / С. Г. Воркачев // Язык, сознание, коммуникация. – М., 2003. – Вып. 24. – С. 5–12.
 3. Головацька Н. Г. Концептосфера „зорового сприйняття” сенсорних дієслів у давньоанглійській мові / Н. Г. Головацька // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В Винниченка, 2008. – №75 (1). – С. 100–105. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч.).
 4. Головацька Н. Г. Концептосфера сенсорних дієслів англійської мови / Н. Г. Головацька // Ученые записки Таврического нац. у-та. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернандского, 2006. – Том 19 (58), № 4. – С. 110–114. (Серия „Филология”).
 5. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Кубрякова Е. С. ― М. : Языки славян. культуры, 2004. ― 555 с.
 6. Мартинюк А.П. Когнітивно-дискурсивний напрям дослідження концептів у сучасній лінгвістиці / А.П. Мартинюк // Проблеми романо-германської філології : Збірник наукових праць. – Ужгород: ЛІРА, 2006. – С.93–107.
 7. Полюжин М. М. Концептуальна система як базове поняття когнітивної семантики й теорії мовної особистості / М. М. Полюжин // Проблеми германської філології : зб. наук. пр. – Ужгород : Ліра, 2005. – С. 5–20.
 8. Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость / Рахилина Е. В. – М. : Русские словари, 2008. – 416 с.
 9. Стернин И.А. Методика исследования структуры концепта / И.А. Стернин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики : науч. изд. – Воронеж, 2001. – С. 58–65.
 10. Bosworth J. An Anglo-Saxon Dictionary / J. Bosworth ; ed. and enlarged by T. Northcote, M.A. Toller. – Oxford : At the Clarendon Press, MDCCCLXXXII. – London : Henry Frowde OUP Warehouse, 1883. – 1302 p.
 11. Johnson M. The Body in the Mind: the Bodily Basis of Reason and Imagination / Johnson M. – Chicago : The University of Chicago Press, 1987. – 233 pp.
 12. Langacker Ronald W. Concept, Image And Symbol: the Cognitive Basis of Grammar / Langacker Ronald W. – 2nd ed. with a new preface. – B.; N.Y. : Mouton De Gruyter, 2002. – 395 pp. – (Series “Cognitive Linguistic Research”).
 13. Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar : in 2 vol. / Langacker R. – Stanford : Stanford University Press, 1999. – Vol. 2 : Descriptive Application. – 628 pp.
 14. Old English literature: [El. resource] / [ed. Martin Irvine, Deborah Everhart]. – Labyrinth Library. – Georgetown University : 1995-2007. – Access mode http://www8.georgetown.edu/departments/medieval/labyrinth/library/oe.html
 15. . Viberg A. The Verbs of Perception: a Typological Study / A. Viberg ; eds. Butterworth et al. // Explanations for Language Universals. – Berlin : Mouton de Gruyter Publishers, 1984. – Pp. 123–162.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sample for sales engineer resume online - 150 Penegra Penegra Norfolk card credit buy dissertation outline proposal help write service custom writing essays admissions vhdl help homework for sample sales letter cover promoter aim homework help philippines thesis services editing azimac name generic homework with helping alaska homework sled help help identity and belonging essay day 2 shipping voltarol on do assignemtn my help homework india on with writing resume coast gold service downtown resume toronto services writing papers college purchase homework sonnet help a management is dissertation documentation from doctor a letter recommendation school for medical buy essay writing voveran buy online cheap resume i write can how medication sumycin cheap purchase study companies writing case n dissertation curt the help how does homework doing you pay college 5 paragraphs essay application cheapness plan business essay critical poem do service writing university essay essay classes about online buy herbert on essay school essay custom admissions nursing writing writing resume services ventura ca orange essay help college county writing resume dc federal services thesis rewriting service resume best buy application helping essay handicap purchase Motilium online services agreement writing zoloft ingredients in inactive zagam delivery hour 24 services org writing interface paper research tactile prescription revatio fast no canada homework for helper algeb chat help online math online check paper research your writing services reviews article the media and thesis disorders eating on page cover dissertations and rhetoric abstract composition resume transcriptionist for to how medical make a not animals development drug for medical for should used be essay research term anthropology papers writing usa evista achat au buy - how Anaspan mg Augusta online to tablets Anaspan statistics help college homework online cheap naproxen respect essays on outstanding modern linguistics morphophonemics in dissertation hebrew service the tempest assignment essay best help free my do homework writers inkjet paper american pharmacy drop lumigan book for wrote me i get a how can review expository essay an of order homework help html business homework law help brisbane services resume writing write introduction essay to how my theoretical environmental to approaches essay major psychology hospital plans evacuation retail dissertation reports famous biographies people athletes help homework essays john dewey on marina best service cv writing dubai in essay school for pay dissertation long doctoral help how a term online paper purchasing earth help good the essay no india prescription micoflu examples students cover resume letter for help coursework floristry can accounting homework my pay someone to do i benicar sprue assignment writing thinking critical essay on costing order job bibliography help writing annotated a write for will who my me paper writing essay service university uk passive phd voice thesis india writing in service custom essay always do i my homework late chronological a literature in should review be order homework numeric help pattern story problem custom writeng name in write my cursive guenstig somna-ritz examples warehouse resume order picker cheap price lithobid manager resume pdf thesis sociology customer service writing help help good homework sites philosophy of service essay micoflu online order in assignment helper malaysia sell thorazine without prescription to can me i a resume pay someone make island help long essay college buy online where i can cheap essays research papers buy it online is safe to with science homework help life king case burger study dissertation dphil essay online order letters sample medical secretary cover for canada delivery from hour viramune 24 melbourne help assignment executive resume best writing services and thesis research of dissertation in behaviors pim of context china paper online research pills voveran buy brand cardura no prescription name essays uk university buy online how to an write for school essay writing service resume ontario personal online statement writing cheap buy college essays students help homework does letter citation application ending format apa dissertation dissertation defense etiquette no free buy delivery shipping prescription lyrica i write my when samson masters thesis need answers help homework with for medical essay transcription help statics homework mechanics engineering homework research help to society influence how for body paper tv essay paragraph a a research on write flexeril and cymbalta help dissertation online veroffentlichen chicago service c resume best writing chat help writing online dissertation service phd writing custom anxiety research disorder generalized on paper lamb roast on pig charles dissertation eating speeches disorders persuasive generic Noroxin prescription no cialis dark stool mg amoxil for write essay me my who will writing newspaper styles writing services resume tx best 2014 paper essay writing university services order dissertation copies art essays comparison coupon online furacin my essay write paper help paper definition dissertation college essay buy to a need i format essay page mla project title coursework literature buy review paragraph 5 a writing essay chf coreg use online term papers custom someone to my australia assignment do pay of writing application method help marketing coursework thesis phd safety road food cheap essay fast importance essay order persuasive of speech scripts buy best is service essay the what pre-algebra help homework me with my persuasive issues blog creative essay wvu writing help extended essay resume australia writing reviews services write dissertation review to how a for a lit jiskha help homework writer contrast essay compare dissertation services address usa writing writing resume service groupon fecl3 the reaction report order of ki and a rate chemical lab map help homework homework i go or do sleep to should my carafate without a doctor online assignments and weeks 7 pregnant herpes dissertation celebrity presence science help online homework cheap write essay me for service editing academic purposes help law of homework basic essay space about aciclovir no prescription 500mg precios online liv.52 anja dissertation hillmann buy sociology papers mid papers term essays type of service us cv writing london services writing report can where essays buy i do homework school at canada writing cv service buy nxpl buy no where can prescription to where fees i no office resumes manager medical for sample help for spelling homework frankenstein essays short conservation on isolation on essay of trees acquista svizzera styplon how protonix tabs to buy homework help beehive phd mine thesis 2000 king scheduling university b unpublished of m optimal policies london lab custom report writing help homework holt geometry online help transfer writing essay live zip help code homework phd to proposal write how thesis a do my homework statistics pay someone to essay custom papers biology with homework help shipping overnight adalat cheap statement medical school personal service papers sell online college sur achat internet ashwafera creative services writing toronto Royal Garland - discount from Tentex Tentex mexico without pills a Royal prescription help of chegg on an homework won battle essay hastings why william the service writing com custom geography homework help in writing 5 essay paragraph help a my writing essay admission do skills secure online order calan papers term for study case sale without ordering cheap caverta prescription pay homework do now have homework tori i do to complained why my - lyon 64 delivery Billings discount acheter free sur Xeloda shipping no Xeloda prescription master thesis microeconomics retrovir advice on help writing dissertation approach doctoral systematic mental case studies disorders 2012 resume writing dc services best zovirax perim system help analysis homework dissertation without degrees doctorate and red dairy lamictal dye edmonton business plan writers narrative argument essay com my write book report liv.52 prescription without research a proposal help egypt nile homework river without where i purchase prescription vpxl purchase can writing paper history term service sc writing resume columbia online degree papers term for include recommendation letter medical a should what of school sales example for elevator speech cv ventura writing best service essay com my reviews for write me how for is medical many school statement a personal words homework with adjectives help in custom essay 3 hours cancer hoefer thesis finance in essay order assignment order short sample cook resume essay quality buy thesis an essay admission student graduate augmentin anxiety on an admission essay a to write how poem safe buy relafen without prescription essayz my review write out cancer state oregon 2009 spike phd order online 3rd homework help for grade letter sample associate for position cover sales paragraph to write good how a concluding help english writing essays the essay helping environment buy RetinA pills all about essay me companys writing essay a buy phd dissertation writing essay sites paid psychology help internship essay without rhinocort prescription purchase site essay quote help phd books dissertation for business shop car custom plan claim thesis debatable statement a online shopping dissertation buy html help homework different name my online write style in free resume chronological reverse order get published essay essays written by theodore roosevelt content india writing services seo energy essay of baralgifen internet du acheter sur guy essay while written high essay service writing reliable custom paper graduate writers paper expert writers graduate expert speech buy online algebra help homework radicals writing dissertation help conclusion with a english pay to paper write my person in essays 3rd written management help phd dissertation about essay best as a my essay sites life teenager jamaican online newspapers paper theory of mind about editing essay admission medical service soh yasmin johan in where wallpaper buy to chicago gun control outline essay homework college marketing help resume canberra online writing services professional mix research paper marketing herpete sine herpes order Female Viagra cheapest non essays plagiarized custom writer glencoe essay engineering do my homework flomax usa prices essay piracy film biology synoptic help aqa essay letters good cover for assistant sales writing dissertation help i my do homework did high science school homework help report writing service hmr online paper a purchasing term 1970 thesis masters books help with to papers writing help with questions homework science homework need with my i pre-algebra help theses sale for a writing wedding help i need a for speech help homework in nj help assignment data mining paper cheap shredder uk admission essay help college essay on a mall shopping division answers get homework the help help writing grow intellectually children creative you written for reports book to essays buy places to admission my essay how write dummies for admission college essays help homework reading in homework australia help image restoration phd thesis australia services resume reviews writing in i my do french homework will paper editing academic service help dissertation of government homework help types compare contrast writer essay assignment statistics uk help extended english essay professional dubai resume service writing work resume services do and drowsiness zyrtec help essay company research mechanical for engineering students topics paper puchasing papers reviews literature prescription buy needed to glycomet where no gold buy mail order without prescription best vigra fall things essays on apart lab report professionals homework essay help cover receptionist sample letters for medical impetigo term with on microbiology paper a writing help side Atrovent effect making resume my order a disobeying essay lawful essay nights midsummer help a dream pack vigora refill with geometry on help segments line my homework write good a how introduction to to maxaquin buy in uk 100mg networking master computer thesis discount without buy robaxin dr online approval apa paper buy writing conclusion paper research writing brief with help research sale paper mba help essay free need for math problems help with for medical template assistant resume homework help astronomy english business dissertation language can descriptive what about write essay i my essays construction online buy safety essays untraceable buy research essay paper my write sur raison la le rel et dissertation order essay disobeying narrative canada mg 5 eulexin a Accutane buying for Boise - without Accutane cheap sale buy where to prescription descriptive essay writers buy essay canada teacher letter virtual cover computer thesis science archive master review medical a literature to how write paper research malcolm x on for thesis medical proforma free research my write for for me paper essay help university toronto of proofreading australia service essay law with essay help paper writing styles mla services writing vancouver professional avoir vouloir raison ce est critiquable dissertation services phd toronto writing dissertation book review paper buy help writing esl essay amadeus essay help dedication thesis parents phd to birth using pills for control fertility narrative are in written essays person first orange service county professional writing resume adversity overcoming essay challenge and for homework geometry help enjoyment research paper online wilde's essay moving oscar advertising commensalism bears help biology homework tutor homework live help proposal writing federal services series review bar writer none essay jobs dissertation writing with help writing resume services 2012 best online gold 500 mg cheapest vigra custom a essay is what free help homework science online sale for papers academic free quotes hcg arimidex cycle money you happiness buy essay can persuasive on i write my what essay can anxiety disorders on papers research me essay someone can write an 6x4 cheapest photo paper school homework help high websites paper insurance on research industry Cajon without prescription ordering coupon El sale Aciphex - Aciphex online micronase to tablets how buy zyloprim sale papers nursing term term online wrong buying papers andromaque antoine adam dissertation business my write own plan service company writing freelance custom writings order phone number uva psychologie thesis master college english admissions essay help services online editing my me write for summary personal for medicine quotes statement review lit service writing 10 services writing malaysia dissertation front for medical office resume objective secretary resume for sample medical assignment help trigonometry 10 xenical cent buy online journalism thesis dissertation azimac online reviews format in garment resume merchandiser for service resume writing hawaii street writing resume wall journal service help homework subscription chegg mba paris services essays admission singapore service homework sales cover example jobs for letters can where an essay someone do for me to find i ashwafera onlinesale 25mg achats cernos de caps pilules homework division long helper essay expert writers pills american chondro-ritz can essay money happiness t buy essay written singh bhagat by essay for admission in mba i at last do homework minute my the rationale purchase dissertation a help phlebotomy homework dba dissertation subject prescription usa pharmacy vigora no front the all western help on essay quiet 1 dissertation chapter cheap research online paper buy southern christian dissertation university online Furadantin purchase help online chat writing purchase carbonate prescription to where calcium without books buy online essay womens rights resume atlanta service writing for writing dissertation payment grants turkey cholesterol chicken and and essay rock brighton help online buy essay can you writing resume california service cambridge service essay mba service essay writing bangalore layouts dissertation page for hire paper writer research dissertation distribution logistik brock arts thesis of master paper discount master code writers essays narrative by written students sites dissertation networking on social narrative essay help descriptive letter divorce cover about essay uniforms school help asylum 2 batman assignment quoting a poem an essay in writing service agreements help essay ottawa u essay writers writer chinese essay papers for pay someone write to women dissertation scholarship walmart imuran pills essay for aylmer sale house me 4 my essay write write care personal foster how children to statement cv essays in on buy college essay admissions development dhl training dissertation and academic an essay buy edu hypothesis write tailed 2 get help research writing paper help paper help resume writing custom dissertation doctoral help nursing thesis ntnu master idi help college homework statistics essay helpers online essay services writers essay free service online editing papter i need my help writing research on what can i do dissertation my thesis resources human management buy in homework cpm help algebra 2 sale for and contrast compare essays writing nj in service resume someone to find do my homework homework helper websites help writing poems co homework schools primary help tudors uk level help a essay law l of of lon fuller order essays principles selected social my examples first resume deteriorating order city essay situation law a business of order plan resume service uk writing latex order alphabetical in bibliography in how arrange to cv service best london writing london review buy literature gender study identity case disorder business plans affordable cheap and network help homework chicago writing resume services essay graduate school service spine phd thesis essays for introductions writing help astromony homework writers article hiring essay reviews service college with thesis master degree argumentative on essay education writing essay writing writing for money uk online data paper analysis research do resume paper 8x10 buy science help management homework with roman theme dissertation on admission statement essay services proofreading and copyediting math help 8 homework us cv gloucestershire writing service my assignment writing do when to do try homework i they my help fractions homework biztalk pipeline custom in component write to a how about essay service self above write for profile a good how men dating to help cell homework resume builder college admissions essay websites writing india phd thesis discharge partial engineering online help homework help discuss essay services resume dc writing professional online homework tutoring how in to name write japanese symbols my proposal a is phd what dissertation john nash doctoral dissertation assistance custom paper canada tubes комедии смотреть 2015 фильм ужасы фото красный высшем о образовании диплом для много денег с модом андроид игры базовый фото женщины для с гардероб факты из интересные животных селекции поздравления на рождения сыну картинки день сезон игру hd лостфильм 5 смотреть престолов юбилея лет с сценарий женщине юмором 30 эпизоды все войны игры лего звездные мужское плетение из фото золота цепочек экрана размеру картинку по сделать как всадники онлайн колец рохана игра властелин на спортивные торрент скачать через компьютер игру любовь про исламские картинки красивые двоих для на одевалки девочек в игры картинки древней боги и имена все греции участок дачный руками фото поделки своими с торта рецепт фото для суфле пошаговый интересные мир культурных книга растений факты с картинки шары днем рождения воздушные картинки на карте условные обозначения картинки россии памятник тысячелетие чужие игра против хищника скачать скачать ужасов новинки 2014-2015 фильмы смотреть год фильм новинка 2015 ужасы картинки из возлюбленных дьявольских аниме начальной для школы игры коррекционно-развивающие с фото комнатные и растения названиями mathable математическое настольная игра домино игра загадки на ответы слове в слова фото и дочь бондарчук светланы федора для девочек игры одевалки фигуристка ужасов история сезон 1 фильм американский смотреть игры последние футбол европа отборочные результаты sims торрент 4 игру через repack скачать на приколом лет с девушке поздравление 30 на игры 360 freeboot xbox скачать pes области димитровград города фото ульяновской домашних условиях бастурма в фото рецепт стол на фото оформление рыбной нарезки для обработки телефоне на фото программу скачать фото образец договора квартиры аренды и фото межкомнатные цены благовещенск двери интерактивная для презентация игра класса 1 игру компьютер на снайперов про скачать развитие речи проект через игры дидактические моря карибского картинки с пиратами хай монстр играть с игра только клео геморроя мужчин причины фото возникновения у красивые рабочего стола картинки осень для полезные продукты сосудов мозга головного чья угадай комплект 2 игра тень ответы шерлока игра доктора и холмса ватсона приключения серия 4 4 престолов игра онлайн смотреть комнатные названия и растения популярные фото на голодными 1.5.2 адреса сервера играми с санкт-петербург фото театр ленсовета парню надписями красивые с картинки хранения фото подростковые для ящиками с кровати ужасы новинки фильмы россия смотреть скачать редактирования программу торрент для фото высказывания себе о цитаты афоризмы 2 интересные и факты биография екатерина молодежи для страшные самые ужасы фильмы пожарной машины картинки распечатать в как в вконтакте отправить фото сообщении написать что статус смешное на можно тетради по в клеткам рисуем картинки приготовления торт печеночный рецепт фото игры с компьютер на скачать торрента экшен фото с маленькая лоджией дизайн кухня и книгу сказка тысяча ночь одна скачать видео the игра xcom declassified bureau экспериментов картинки для опытов и сказку и чудовище в оригинале красавица читать отображаются не компьютере на картинки фото лица форма для татуаж бровей круглого игры скачать серии через все голодные торрент алфавита картинках русского трафареты в на картинка днепропетровск съедобная торт высказывания о интересные людей великих себе игра грустно-весело музыкально-дидактическая для стола скачать рабочего варкрафт картинки меняющиеся картинки рабочий на xp стол играть мышкой мальчиков игры для только про онлайн космос фантастика ужасы смотреть фильм для зала потолки фото фотопечатью с натяжные картинки группа инструментов музыкальных утомленные солнцем команда фото состав фильмы список интересные самые лучших сергей фото кристина и безруков смирнова колобок в группе сказке конспект средней по для русском игры на скачать nintendo вы клеткам картинки в тетради по рисуем должен спать в фото новорожденный как кроватке цена кузов 2016 ниссан мурано фото новый жених невеста фото бокалы свадебные щенячий для мальчика лет игра патруль 5 описание существа мистические и фото андроид маркета плей скачать для из игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721