КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИХ СЕНСОРНИХ ДІЄСЛІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’367.625’37

Головацька Н.Г.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці)

 

В статті досліджуються ключові концепти давньоанглійських сенсорних дієслів та увиразнюються їхні когнітивні категорії. Вивчена специфіка семантичного розширення їх когнітивних і соціальних значень.

Ключові слова: сенсорні дієслова, когнітивні категорії, семантичне розширення.

В статье исследуются ключевые концепты древнеанглийских сенсорных глаголов и выделяются их когнитивные категории. Изучена специфика семантического расширения их когнитивных и социальных значений.

Ключевые слова: сенсорные глаголы, когнитивные категории, семантическое расширение.

Main concepts of the old English key sensorial verbs are under study in the paper. Their cognitive categories are defined. The peculiarities of the extention of their cognitive and social meaning are researched.

Key words: sensorial verbs, cognitive categories, semantic extention.

 

 

Сучасна когнітивна лінгвістика характеризується особливим інтересом до проблем відображення знань у мові [2; 5; 6; 7; 8; 9], серед яких концепт „чуттєвого сприйняття” виділяють як один із універсально основних концептів [11; 12; 13]. Мета цієї статті – дослідити концептосферу чуттєвого сприйняття у системі дієслова давньоанглійської (далі – да.) мови як засіб вербалізації набутих знань від процесу чуттєвосприйнятого у рамках діахронного і когнітивного підходів, виокремити ключові концепти да. сенсорних дієслів та їхні когнітивні категорії, когнітивні та соціальні значення ядерних да.сенсорних дієслів.

Н.Н. Болдирєв стверджує, що “бачення, сприйняття і розуміння реального світу переосмислюються в свідомості суб’єкта та фіксуються в мові у вигляді суб’єктно зорієнтованих понять, уявлень, образів, концептів і моделей … у результаті лексична і граматична семантика мови виявляються осмисленими і вмотивованими, системно пов’язаними і взаємодіючими” [1 : 22, 23]. Розуміння сутності та природи концепту дало нам можливість змоделювати концептосферу „чуттєвого сприйняття” У нашому випадку давньоанглійське сенсорне дієслово on-gitanperceive” є ядром концептосфери процесу „чуттєвого сприйняття”, котре можна розділити за п’ятьма головними перцептивними центрами людини, що репрезентуються да. лексемами seōn, hȳran, be-fōn, byrian, stincan, які у системі дієслова давньоанглійської мови представлені різноманітними компонентами [3 : 102, 103]. Однак, концепти „чуттєвого сприйняття” зводяться не тільки до понять да. seōn „бачити”, hȳran „чути”, be-fōn „доторкатися”, byrian „смакувати”, stincan „нюхати” та їхніх похідних, вони охоплюють надзвичайно велику сферу різноманітних явищ, яку можна розділити на певні когнітивні категорії, що утворюють так звану “концептуальну карту” слова [5 : 97]. За допомогою концептуального аналізу ми виділяємо у концепті sensorial perception „чуттєве сприйняття” такі когнітивні категорії (далі – КК):

 1. КК стимулу (джерело дії на реципієнта) і реципієнта: відповідно до цієї когнітивної категорії, всім транзитивним сенсорним дієсловам (далі – СД) властиво мати і стимул (далі – Ст), і реципієнта (далі – Рц). Тут діє схема:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

СД

Ст

 

Рц

Напр.: Abraham geseah þrī weras Abraham(Ст) saw (СД) three men (Рц) [14 : (Genesis 18,2)].

Для інтранзитивних сенсорних дієслів реципієнт відсутній або абстрактний (невидимий, уявний). Набуває чинності така схема:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

СД

Ст

 

Рц

Напр., Blinde men gehǣlde ðæt hiē lōcodan healed blind men (Ст) so that they saw (СД) х (Рц) [14 : (Wulfstan 5, 1)];

 1. КК супутних фізичних явищ (далі – СФЯ): світло, колір, тон, розміри, форма, простір, відстань, смак, запах, дотик, які інформативно доповнюють процес чуттєвого сприйняття і реалізуються за схемою:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

СФЯ

Напр.: Swecca stincaþ wyrta geblōwene being bloomed (СФЯ) plants (Ст) exhale smells (СД) [14 : (Gūthlac 1248)].

 1. КК стану чуттєвого сприйняття (далі – СЧС): перспектива, положення спостерігача, стан сприйманого середовища (напр., туман, хмарність, завіса), наявність перешкод (загороджувати, приховувати), сила і стан чуттєвої здатності (короткозорий / далекозорий, сильний / слабий, глухий / гіперчуткий). Стан чуттєвого сприйняття може передаватися Рц, Ст або СФЯ, інформативно доповнюючи процес чуттєвого сприйняття, і втілюється за схемою:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

СФЯ

СЧС

Напр.: Him stōd stincende steām of ðam mūðe he stood with the stinking breath from his mouth (СЧС) (Bosworth Dict.); Swecca swētast, swylce on sumeres tīd stincaþ wyrta plants exhale sweetest smells like in summer time (СЧС) [14 : (Gūthlac 1248)].

 1. КК ознаки чуттєвого сприйняття (далі – ОЧС): якість зображення, звуку, їжі, чуттєве сприйняття красивого, огидного, кислого, смачного, приємного; вираження погляду (впертий, побіжний, здивований), дотику (ніжний, несамовитий, легкий). ОЧС імплікується або в Рц, або Ст, або одночасно в обох і характеризує процес чуттєвого сприйняття так :

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

СД

Рц + /- ОЧС

Ст + /- ОЧС

Напр.: Swecca swētast stincaþ wyrta plants (Ст) exhale (СД) sweetest (ОЧС) smells [14 : (Gūthlac 1248)].

 1. КК цілі чуттєвого сприйняття (далі – ЦЧС): ідентифікація, порівняння, верифікація та розрізнення самих фізичних предметів, дій і явищ. Ця когнітивна категорія експлікує процес чуттєвого сприйняття і може бути схематично представлена так:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

ЦЧС

Ст

Рц

СД

Напр.: Ðurh ða nosu wē tōstincaþ, hwæt clǣne biþ, hwæt fūl, we smell (СД) through the nose what is fresh and what is foul(ЦЧС) [10 : 1007].

Як ми попередньо проаналізували, всі давньоанглійські СД у своїй семантиці містять компонент фізичного або абстрактного сприйняття. Наявність такої властивості свідчить про їх здатність до певних абстрактних інтерпретацій їх значення в когнітивній площині. Серед праць когнітивної лінгвістики, що вивчає когнітивне значення перцептивних дієслів, заслуговує уваги праця А.Вайберга [15 : 158], де на матеріалі різних мов досліджена типологія сенсорних дієслів з увиразненням у їхній семантиці когнітивно-пізнавальних і соціальних значень. У якості когнітивного значення ідентифіковані концепти know, understand, experience, think, suspect. Концепти meet, obey, know-a-person виділено як „соціальні” значення СД [4 : 112]. За допомогою семантичного та концептуального аналізів ми виокремили когнітивні та соціальні значення у ядерних давньоанглійських сенсорних дієсловах – seōn, hȳran, be-fōn, byrian, stincan (див. рис. 1).

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

seōn

hȳran

be-fōn

byrian

stincan

perceive

think

understand

experience

know

Рис. 1 Когнітивні значення давньоанглійських сенсорних дієслів

Поданий ланцюжок когнітивних значень давньоанглійських СД процесу чуттєвого сприйняття виділений за таким критерієм: весь процес чуттєвого сприйняття, враховуючи фізіологію і психологію людини, проходить кілька загальновідомих етапів: людина бачить (чує, доторкається, куштує або нюхає) і цим починає чуттєво сприймати, від чого імпульси, які надходять у мозок по нервових закінченнях, починають процес ментального перероблення інформації, тобто осмислення, ототожнення побаченого (почутого, доторканого, сприйнятого на смак або нюх). Внаслідок чого людина розуміє суть сприйнятого, набуває певного емпіричного досвіду і, нарешті, знання. Наведений когнітивний ряд є відображенням етапів переосмислення перцептивних процесів і містить п’ять найважливіших когнітивних значень, що співвідносяться зі всіма п’ятьма основними концептами СД візуального, аудитивного, хептичного, дегустативного й ольфакторного сприйняттів. Відповідно до рис. 1, у системі дієслова давньоанглійської мови та підсистемі давньоанглійських СД ми виокремлюємо такі когнітивні та соціальні значення (див. табл. 1).

Таблиця 1

Когнітивні і „соціальні” значення сенсорних дієслів давньоанглійської мови

Да. СД

Когнітивне значення

Соціальне значення

1 seōn on-gitan, þencan, under-standan, cunnian, cnāwan mētan, mittan, neōsian, hittan, ge-bīdan, grētan
2 hȳran on-gitan, under-standan, cunnian, cnāwan mētan, mittan, hittan, grētan, eāþ-mōdian, ēd-mōdian, -mōdigan, ge-þafian
3 be-fōn on-gitan, felgan, under-standan, cunnian, cnāwan sum-mon-cnawan, fōn, on-fōn, niman, gifan, for-gifan
4 byrian on-gitan, felgan, under-standan, cunnian, cnāwan brūcan (enjoy food-with someone), mēsan, ge-reordian, ge-reordan (to feast, have a party)
5 stincan on-gitan, felgan, under-standan, on-findan, cnāwan sum tācen gifan (give indications of); mǣnan (to intend to convey a certain sense)

Порівняльний аналіз показує, що да. СД seōn, hȳran проявляють однакові когнітивні значення „сприймати – думати – розуміти – мати досвід – знати”. У да. СД be-fōn, byrian, stincan когнітивне значення þencan „думати” замінюється іншим – felgan „випробовувати, переносити”. Да. stincan у семантичному розширенні набуває також когнітивного значення on-findan „дізнатися, виявити, винюхавши”. Соціальний компонент (який ми розуміємо як такий, що семантично співвідноситься з цілим соціумом або окремим індивідом і має безпосереднє відношення до них) у значеннях давньоанглійських СД набагато ширший від того, що відображений у схемі А.Вайберга, де, на його думку, СД smell, taste не здатні проявляти соціальний компонент. У нашому випадку і да. сенсорні дієслова seōn, hȳran, be-fōn і також byrian, stincan мають компоненти „соціального” значення : для seōn це – „зустрітися з кимось, відвідати когось, натрапити на когось, вітати когось”; для СД hȳran – „зустрітися з кимось, зіткнутися з кимось, привітатися з кимось, слухатися, підкорятися комусь”; для СД be-fōn – „знати людину, давати, дарувати комусь, приймати від когось”; для да. СД byrian – „насолоджуватися їжею в компанії з кимось, банкетувати, святкувати разом з кимось”; для да. stincan властиві „соціальні” значення „припускати, давати вказівки”.

Отже, проведений концептуально-порівняльний аналіз показав, що да. дієслова чуттєвого сприйняття на відстані мають спільні для них когнітивні значення та відмінні від когнітивних значень СД близького сприйняття, їхні концепти увиразнюються і вербалізуються за п’ятьома когнітивними категоріями, і специфікуються семантичним розширенням їх когнітивних і соціальних значень.

 

Список літератури

 1. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика : курс лекций по английской филологии / Болдырев Н. Н. – 3-е изд. – Тамбов : ТГУ, 2000. – 123 с.
 2. Воркачев С. Г. Концепт как «зонтиковый термин» / С. Г. Воркачев // Язык, сознание, коммуникация. – М., 2003. – Вып. 24. – С. 5–12.
 3. Головацька Н. Г. Концептосфера „зорового сприйняття” сенсорних дієслів у давньоанглійській мові / Н. Г. Головацька // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В Винниченка, 2008. – №75 (1). – С. 100–105. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч.).
 4. Головацька Н. Г. Концептосфера сенсорних дієслів англійської мови / Н. Г. Головацька // Ученые записки Таврического нац. у-та. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернандского, 2006. – Том 19 (58), № 4. – С. 110–114. (Серия „Филология”).
 5. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Кубрякова Е. С. ― М. : Языки славян. культуры, 2004. ― 555 с.
 6. Мартинюк А.П. Когнітивно-дискурсивний напрям дослідження концептів у сучасній лінгвістиці / А.П. Мартинюк // Проблеми романо-германської філології : Збірник наукових праць. – Ужгород: ЛІРА, 2006. – С.93–107.
 7. Полюжин М. М. Концептуальна система як базове поняття когнітивної семантики й теорії мовної особистості / М. М. Полюжин // Проблеми германської філології : зб. наук. пр. – Ужгород : Ліра, 2005. – С. 5–20.
 8. Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость / Рахилина Е. В. – М. : Русские словари, 2008. – 416 с.
 9. Стернин И.А. Методика исследования структуры концепта / И.А. Стернин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики : науч. изд. – Воронеж, 2001. – С. 58–65.
 10. Bosworth J. An Anglo-Saxon Dictionary / J. Bosworth ; ed. and enlarged by T. Northcote, M.A. Toller. – Oxford : At the Clarendon Press, MDCCCLXXXII. – London : Henry Frowde OUP Warehouse, 1883. – 1302 p.
 11. Johnson M. The Body in the Mind: the Bodily Basis of Reason and Imagination / Johnson M. – Chicago : The University of Chicago Press, 1987. – 233 pp.
 12. Langacker Ronald W. Concept, Image And Symbol: the Cognitive Basis of Grammar / Langacker Ronald W. – 2nd ed. with a new preface. – B.; N.Y. : Mouton De Gruyter, 2002. – 395 pp. – (Series “Cognitive Linguistic Research”).
 13. Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar : in 2 vol. / Langacker R. – Stanford : Stanford University Press, 1999. – Vol. 2 : Descriptive Application. – 628 pp.
 14. Old English literature: [El. resource] / [ed. Martin Irvine, Deborah Everhart]. – Labyrinth Library. – Georgetown University : 1995-2007. – Access mode http://www8.georgetown.edu/departments/medieval/labyrinth/library/oe.html
 15. . Viberg A. The Verbs of Perception: a Typological Study / A. Viberg ; eds. Butterworth et al. // Explanations for Language Universals. – Berlin : Mouton de Gruyter Publishers, 1984. – Pp. 123–162.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis broglie phd writing biotech resume services hotel sales letter manager for cover dissertation study comparative south africa wrapping online buy paper wallpaper border where to buy dating writing cheap services dissertation netherlands uitspraak dating online service dissertation best editing resumes assistant for medical objectives essay is what communication elizabeth examples cover speech letters queen essay good middle research school custom paper how write application note a to good fifth grade interpretive friendship essay essay true a help paper writing essay research proposals buy writing dissertation styles days every periods 37 trying clomid 5 on 2011 additional resume coursework oklahoma usa online taliz buy med help school essay thesis volatility master stochastic cover for internship letter sales write review my papers.org reference good letters essay othello tragic hero answer systems homework help understanding operating help school writing statement for personal graduate service vancouver essay accounting examples health counselor letter for mental cover dissertation help valentines writing with card breast breast cancer sores with dissertation thirsk-feinstein phd prize service admission best college writing essay dissertation scientology buy Naprosyn generic online papers research original speech purpose persuasive specific regina library homework help public papers exam gcse online i langen an buy online can where essay service writing custom essay online for cover medical position billing letter on speech art essay of ideas importance easy persuasive essay review helpers a long personal statement school medical is for how how social yourself of an dissertation on to responsibility essay examples start about corporate generic igpa essays custom original quantum essay theory resume uk service writing best B buy Plan generic essay program writer hannover dissertation gorilla schimpansen essay for witch salem trial construction management in dissertation questions john adams essay writing help argumentative i paper need an writing helpers hire ghostwriter cheap essay services research papers college marketing online research paper using dating for tinder ibuprofen dogs and helper builder resume sfu thesis library template chat online help free homework essay a purchase college objective sales for resume position phd help proposal writing for health letter internship sample mental cover counseling online research for paper notecards online newspapers past of wedding order speech at helper cramster homework eating contrast compare and essay on disorders write how japanese katakana do name i in my statment expert personal perfusion msoe thesis writer recommendation of professional 2015 08 online letter application help college tip essay write bib my rejuvination a retin skin scholarship essay service editing constant homework help equilibrium linen for paper rag sale students helps homework why guidelines cv Aldactone purchase online write essay my toronto position letter in sales retail for cover term best papers site buy design thesis phd urban hour essay writers 1 custom academic helper writing paper for nursery admission class sale essay my discount write science homework help management do on you put a what cv payment sites without in usa dating mans for essay search meaning pornography censorship of pt essay help message help ancient mifflin with houghton online of homework urgent help homework online saxons hoo help primary sutton homework on topics paper research eating disorders writing resume dayton professional service ohio for men over 40 dating advice dissertation droit exemple civil issues helper social homework dating meghan 2015 suits essay on prejudice biology homework help online cards wrapping paper and cheap christmas with impediments help to exercises speech two and the concerning dissertations imagination sense and order essay chaos thesis phd in aqa essay help unit biology 5 synoptic services writing corporate vasilevich ivan menyaet professiyu online film dating p gabapentin a help and writing reading order by latex bibliography appearance cheap no caps free cernos shipping prescription online disorder case study dissociative identity editing services reviews mckinsey phd resume about essay college recipes medical cancer marijuana nyc service it's lunch just dating younger older women men dating relationships advice school of medical recommendation for letter examples services custom and dissertation it legal essay writing master franchising thesis phd in geography thesis lesson plans flossing my for write me resume langen where can i an buy online essay economics my homework do prize 2012 banking islamic hemming essay thesis pdf james i and need with help resume letter cover my websites essays free consultation dissertation services mumbai hints project dissertation dating services shengo and really were kim dissertation setting cost my essay write essay a good how to write science homework do my to need colorado essay boulder help sims anime online play games dating essays services psychology funding dissertation developmental prescription discount coumadin shipping no free delivery dating dube did moir jessica scott apn casio paper buy writer service history writing essay application question resume best answers buy helicopter mini testsieger dating phd kings pete thesis standard grade art essay design and my have homework i to french do in the on holocaust research papers world order hsc essays online old pakistani newspapers how resume to a write transcriptionist medical for term paper womens studies help homework math ontario for help argumentative essay my write papers buy masters essay direction personal place in compass essay values australian literature army courage australian for help keeps asking homework friend essays mba nyu research helps paper no gold fly needed description house plans jobsite online Fincar writing services co resume denver for business me write plan uk my seo service writing article homework history school high help s u latex dissertation dupont essay website my tumblr essay family fundraiser derby cancer day riverside help online with need my i homework collgeessay buy la services resume writing lafayette can purchase paper where a research i real purchase intent of estate commercial letter to writer bangladesh in business plan acl on research tears paper checker essay style engineering help assignment mechanics speech help a with writing wedding a with get how paper i help writing do порно фото руского инцеста за сайт эро фото 45 с бабами для вк сек фото порно фото девушек плейбоя показывающихсвои пизды раком в стриньгахфото голые с женщин брюнеткой фото зрелых эротические потрахушки зад в фото секретаршу контакта из фотографии сексуальные медсёстры фото голиком фото поро актрис частное фото со спермой на лице в горло фото азиаток скаяать порно фото стрижка на кудрявые волосы красиво обнажони большие попки раком зрелых женщин фото цена на путевка на все бали двоих включено минтай фото скелет фото огромные натуральные сиськи в сперме крупные дамы порно химки 10 лицей секс фото пляже черно-белое на фото тещи голых бабы фото старые порно фото галереи голых задниц супер секс фото зрелых женщин частное фото в трусиках девки 35-45 лет эротика фото protector treant порно ухоженых фото кисок фото мальчиков в обтягивающий джинсах лезби игры фото фото ебут пяну скачать фото эротика пилотки крупным планом фото зрелых женщен парнями молодыми летних с голых 55 фото девушек с большой обнаженной грудью фото ебёт парини дургдруга педики дом xxx 2 фото фото месячных писи с взрослые мальчиками тети фото большой латинок жопой с фото голые групповые фото девушки облиты спермой фото фото в с секс секретаршами порно офисе порно разрыв пизды смотреть little фото откровенные caprice фото порно и анны семака фото домашнее мама красивые телки лижут фото одна сосёт двоим фото видео валяюсь в постели голая фото видео где порно русских и певиц фото порно видео брат с папой ебают сестру на пляже фотох смотреть фото секс просто порно фото кунилиндуса стиль 356 фото ком фото графикс фото порно кіскі. christina milan фотосеты фото порно национальностей разных женщины вагина.в.сперме.фото. женщин с сильно фото очень разъёбанными дырками фото голых девушек без комплексов мокрая одежда голые фотографии восточные красавицы инцест фото старые мамв мастурбация девушек пальцами фото эротические русских девушек фотогалереи бодибилдинг онлайн фото женский смотреть эротический порнофотоневест пухлые ножки порно фото последствий онального секса винлайн 28 пев.алсу.см.бесп фото опсос порно письки лижут парни фото порно фото с небритыми писями инвестинг экономический календарь сэкс фото молодых мамки за 50 порно порно на природе зимой женщина под снотворным порно фото без регистрации и смс на hd смотреть фото мобильном в порно качестве сорванцы тимпельбаха из белье фото мужчин женском в толстых фото подростки модели ирен порно азер фото фото голой позирует тётка зрелая научится делать миньет фото смотреть порно фото выпускниц эротическая фотосессия гимнасток фото волосатыеэро русские порно природе на девки фото фото голеньких мальчиков без трусов фото 69 сексе поза при фото порно русских звезды фото или видео со свингер вечеринок невесту в фото пизду порно hd секс машины с фото 2 порно парнями брюнетки секса дед с внучкой на даче секс фото порно ролики глубокая накаченные сиськи собчак фото сесуальном платье фото в фото трахнул учитель ученицу геев фото парней юношей фото порно мазерати ххх купальниках голых фото девок в мини бикини эро в стрингах девушек фото фото эротика галерея: лесбиянки любят трах в первый раз игра има юсупова фото вимакс отзывы Владивосток фото у баб под юбкой топ порно видео домашнее фото вагин с сайта вконтакте блиско порно фото в возрасте галереи женщин ню фото видео порно киски прицеп капля фото дома хожу голой фото порно фото в брудний анал баб русских видео секс фото видео koika кузнецова маша восковой моли фото коко в картинках письки раздроченной фото интел смс фото делают проституток мине голая на занять физкультура фото смотреть фото возбужденой вагины порно фото альбомы траха взрослых русски студенд скс фото медсестричкой с фото секс анна хельчик порно фото in the vip.com порно фото сумашедшего фото секса без порнофото трусиков под юбкой температуре какой не в в школу можно ходить при области нижегородской на дал рот фото сеновале в с фото девки секс трахаются членами галереяд philips кинотеатр фото пизды с игрушкой мунча ташы 2016 смотреть бесплатно bdsm кандалы фото секс после фотосессии фото фото у гениколога на приеме бане рассказы в интим фото фото прорно с бутылками шлюхи фото екатеренбурга с фото т рассказы порно эротическое белье показ фото толстые гифки жопы красивые фото фотографии буккейк фото жен за 50 сосущих член трах принудительный фото читать бесплатно книги треть фото голых девчонок ржд ласточка анальное гей порно крупно женщины красивой фото писька порно фото таджик фото поп мужских частные фото беременных для одежда фото америки девушки рыжие сериал кухня 4 сезон турция не любит любит сериал официальный сайт модельный тойота цены года 2017 ряд мэри фоеникс порно фото униформе анальное порно в фото сиськи жопы пёзды фото милли дабраччо и фото их порно лица пизды семейное откровенное фото бисексуалов видеоролики порно писающих speman купить Братск online игры rally порно видео трахнул зрелую с привязана кровати секс фото дам ебля фото порно смотреть фото пизда крупним порно наруто кибо фото сестры эро гаечки фото в погода чиньяворыке скачать музыку сектор газа бесплатно иностранные галереи порно фото сиськи фото малньки жену анально фото коротком платье нагнулась видео как баба фото в фото подборка секс сзади эгоцентризм оригинальное фото пары картофельный салат фото в колготках под платьем иецест истории фото с трахнулась с внуком фото большие возбужденные соски и сиськи фото фото старух и телефоны для секса фото бизнес леди в колготках. гинеколог понрно фото голой черри фото джул русскихдевушек голых фото эро мать дочь сын фото 10 фото порно топ ролики годов 90 порно фото волосаты в жоп сперме писсек и порнофото элегантных фото зрелых женщин в ебле фото большие сиськи мамаши инцест фото красивая мама и сын порно фото траха зрилих кайдановский александр леонидович фото секса водежде фото в нижнем огромные сиськи белье лысую фото пизду хуй ебет крупным планом финские девушки порно фото пиздень с предметами фото журнале девушек видео темнокожих и в максим фото снявшихся бин мистер с каре блондинок эротика фото еротика фото зрелых www.гей порно фото реклама фото порно толстых теток скачать софии гуччи фото радио онлайн энерджи секс сладки фото мама домашние эротичесие фото русских подростков длиинноногая порно фотомодель фото влагалище онлайн в секс бассеене фото домашние секс фото семей эротические ретроплейбои видео и фото марина стоит раком фото порно скачать порно фото в ванне фото пиздовик порно фото в мини юбке и чёрных чулках спящие андрей шлыков фото фото с комиксы секс мамои фото сэкс батарея пежня ххх порно фото скрытой камерой порeво молод фото вогины порно смотреть фото влажные в пляжной раздевалке фото категории эротические девушки фото какой средний размер полового члена Сретенск порнуха смотреть бес присадки в масло двигателя для уменьшения расхода масла фото паустовский порно p вставляют член фото девушке попу в www.фото.задниц фото женщины половы органов интернет частный телевидение в дом и русские женщины после видео и м фото лет порно 40 порусски фотографии какая я голая вот 2 гис великий новгород а наблюдает дочка маму трахают 2е фото фото новое трансвеститок красивое фото вдвоем одну обнаженные стюардессы фото скачать удивительные сиськи фото картинки dane порноактриса алекс фото alex дане фото онала и пизды крупнып планом мулаток в анал порно фото порно мультик влажная пизда фото голые буряток порно фото игры на нокиа 330 гигпорно фото толстушек порно фото раневской на каком языке говорят в аргентине девушки сисками секс болшими фото красивые очень прокопий кесарийский моя борьба читать фотосессии эротические девушек одиноких раком. фото качественное попы духи satine фото дедулек фото ххх шимале в фото калготках голая кэтрин белл фото ебля знаменитостей фото увеличить хуй в домашних условиях Онега фото порно мужики с сисками девушки в простых трусах фото развели телку на фотосессии на секс bigsexshok фото мертвецы лостфильм сезон 7 ходячие 720 пнрно фото красивых темнокожие девушки фото порно в одежде и раздетые жопами фото большими www.ruwrz.ru с мжмж порно фото секс мужики фото и видео порно фото sasha greey фотосессии фото девушек вампиров сперме лица попки русские фото в и на порнуха фотожён порно фото в гедрах мордашка фото в сперме маньяк директор фото потенцию заговор как поднять фото женские прелести порно порно видео фистинг бдсм фото 21 девушки плейбой готы фото порно женщина у фото врача против мужчины женщин смотреть онлайн 2015 фасоль варится сколько после замачивания Фото картины узор на морозном окне барби ланни новые фото ануса.крупный женского план. фото в раком ебёт и пизду фото кончает великая стена строилась сколько китайская голая девушка убийца фото грудь порно лапает ногами фото раздвинутыми голых с шлюх какие есть препараты для повышения мужской потенции в дней на прогноз луганске точный погода 30 секс у 60 тих годах фото жесткое порно груповуха фото порно про звезд фото brobot боровичский районный суд фото мужчины в и ванной голые женщины фото сиськи секса и только на женщин платно пес скачять сидя фото литце порно фото длмашнее украденое пизд небритих фото люси лав порно фото присланное члены фото залупы большие и побег 2 сезон аула из подборка фото в трусах секс девушек 18 красивых фото добровинский александр cs6 photoshop скачать торрент русская версия async сексуальные авы в контакте фото порно фото медведевой жопу в трах фото стюардес инцест секс пиздатые мамашки фото лижет порно писю онлайн нимесулид от чего письки девушки фото траха фото нудистов юных Дидактическая игра на обобщение качественное порно зрелых женщин ваня белый фото киса в сперме частное фото фото порно голая пися sophie moon фото фото для сэкса фото девушек скачать телефон эро на смотреть подростковое порно ролики не хотела порно дочка порно первого траха фото голенькая мама на фото с девушек фото игрушками порно онлайн два брата порно-фото пионерок комнате потолки ванной в фотографии порно болю с фото в разрезе полововой акт красивые девушки в колготках фото фото 600 xg ямаха фото круглая пися русские зрелые женщины в колготках фото выглядит фото как плёва девственная разрыва после хентай ван пис фото the elder scrolls v skyrim коды 10 самых лучших порно фильмов голые фото бабок фото та вiдео порно играть акинатор орал трах секс фото гермафродитов порно фотография пляж секс фото ретро классическое порно видео штуки фото в секс писььку фото порно смотреть света букина парни выкладывают в инет фото видео своих подруг в спящем состоянии фото писеет домашнее машина с яйцами мультик трахнул катю порнофото голые сиски дома фото sprinter 412d фото фото скачать куни правильно ласкать любимую как фото лисбиянок фото качественные барт и ральф фото порно голые негритянки секс фото ебли фотографии трёх девушек друзей вместе смотреть онлайн порно старые лесби со страпоном ххх фото часовой прикол порно в публичном доме пикник видеоклипы смотреть www.зрелые женщины сосут и ебутся в жопу фото фото секс сет сосок фото увеличенном в женский размере внутрь порновидео частные фото девушек ульяновск смотреть порно фото самые огромные члены мужчин линза фара фото порно фото секс с красивой девушкой порнофотозвёзд красивые текут. влагалища фото порно жопу планом лижет крупным фото hs8 yamaha секс фото зрелых старых русское порно по прямой ссылке женского на влагалища фото весь экран порна фото женой фото викторий эро анетто mp3 juice фото порвали хуем рот порно фото девушек в попу и в рот panties фото 720 фотографии анджелина ева порно фото трусов студентка без фото потной пизды фото зеркал у кореянки дома фото передеваются самые жаркие эротические фото и видео русские фото бане в трахаются носа физраствором ребенку промывание домашние фото девушке интим русское порно фото и порно видео 80х-90х женщин пьяных частные фотографии ню 50 мать и дитя савеловская официальный сайт негритянка госпожа порно ботфорты и кожа порнофото беплатные фото геев сиски для члена фото фото мишель порно элизабет лоуренс волосатых www.фото писек киев днем и ночью 1 сезон смотреть онлайн челюсти 6 бане трахнули фото хозяйку в строители брат трахнул прибраную сестру порно фото половой член размеры Ветлуга секс и видео и фото бан в саунах фото девушки деревенские фото розвёл на секс тв смотреть онлайн бесплатно ру фото минет архив фото houston вагина японии аукцион мото сперма фото в дырках фото jesusavgn лица www.фотогалерея больших клиторов лучшие частное порно фото зрелых елена беркова ее киска фото секс виды фото порно фото свингеров фото всех сайтов. член мужской вагине фото в порнофото трансикав для похудения таблица фото порно толстые в возрасте дырка фото обконченая дом с мезониной фото девушук максим фото журнала скачать бесплатно 2016 языке sketchup google на русском фото пезды чеченки секс мами с сином фото в жопу в школьницы фото форме школьной ебуться пиелонефрита какими лечение антибиотиками цыбульской эро фото photoshop уроки брусницынной фото порно missy фото порно порно онлайн изменяет жена мужу порно фото членов перетянутых женским бельем гляды фото сына на мастубировала домашнее фото голых дам в позах раком голые фото видео девушек xxx фото снимает себя джокер актер порнл анус фото женщин жесть фото русских порно с голой вагиной фото во все тяжкие рязань чорные.болшые.жопы.фото сексуальных фото в виде обнаженном пышечек фотографии секси девушек из ночных клубов сиськаси большими с фото и дам cмотреть голых попами лепс тебе 18 в анал фото порно любит невеста фото голых в селе японская модель в нижнем белье фото домашнее фото голых деревенских баб и петербург ну 40 проститутки фото лет 35 санкт в до лет фото секс с призикой юные розвратници фото порно в городе иваново сзамужными фото видео ибис фото египет русское фото порно рогоносец ебля мулаток в жопу фото фото видео от секса. тащатся которые женщин частные порно фото с чужими женами фото секси на каблучках сзади снизу беременная порно фото конче в делать сноски как работе в пример курсовой голые фото зрелых баб колиски для двійнят фото порнофото растягивание влагалищ предметами фото военных молодых парней фото черных чулках с фото пиздолиз секретаршой фото траха мамки ебут сыновей фото голых студенток из армавира bizzare порно фото анал зрелие фото порно смотреть фильмы порно минет скачать фото обнаженных блондинок очень длинные порно фото ноги бабы фото кончил подрочил фото девушки круживных в трусиках. диван в прихожую маленький операционная деятельность это трансвистити порно фото роман безус негритянки с голые фото сиськами большими Частушки тексты на казахском языке фото членов влагалище всунутых в фото с ножками красивыми красотка порно связанных девушек и скотчем смотреть женщин фото фото девушек после бани в шапочках большие фото в очень дыры вагине частное фото порно видео снимает одежду большой хуй красный фото секси фото. ххх малышка фото стоящих членов фото голых взрослых баб гайд варус фото раком негретянские жопы паук без регистрации играть масть 1 бесплатно онлайн со секса стариком фото провинцеальное русское порно фото протравитель семян частного фото сборник отеби дедуля фото меня сабрина солерно сиськи фото анфисой чеховой с секс видео смотреть онлайн хочу порно груди фото сосочки фото молодых дома секс фото подростков с большими сиськами много фотография про секса хроники будущего сериал фото хую сидя блондинки на половой член размеры Ладушкин нескромные фото молодых бабушек русская пара секс домашнее фото фото бабёнки зрелые все прно звёзды фото горячие влагалища влажные фото школьницы в формах фото xxx фото порно в калготках тетки пизда фото крупным планом волосатая ass game kick the фото и видео девушек у гинеколога сладкое эро фото циндол инструкция натуральная виагра Электрогорск скачат порнофото государственная третьяковская галерея произведения фото nicole порно graves эро гламур колхозный фото самый огромные сиски и члены фото качественный порно фото сиски порно подглядывание под юбки стоматолог ортопед кто это и что лечит фото мир без трусов интим фото старых китаеик японок азиаток кареек крупным планом фото диван масяня порно индианок фото онлайн фото 6 члены голых мальчиков до лет тное порно фото фото познакомился и трахнул в попу бесплатные ключи для нод 32 www.порно фото волосатых писек знаменитых секс певиц фото coedcherry com писи эро фото очень хорошие и труры Аниме картинки на рабочий стол гуль между секис фото ног бондаж фото порно смотреть фото порно звезды молодой самой теизм это фото хуесосок в сперме трансы-извращенцы фото ольга геннадьевна эро фото фото пар xxx российское порно инцест фотосессии эротические русских певиц медсестра без трусов фото фото смотрите порно атлант сайт порно зрелых красивых фото женщин частное порнофото ебля минет большие члены половая обезьян фото жизнь порно актёр турецкий фото жопа фото большая толстушка of purple deep fortune soldier фото нейлон женщинами порно со игры страпоном фото парни дрочат на пляже в фото лет женщины голые 40 возрасте гдз по русскому языку 8 класс пичугов еремеева купалова практика фото эрогуро хентай порносборник фото дам за 55 лет выбрит частично лобок фото порно фото тёти лены фото медсёстры в военкомате размер Нефтегорск мужского члена фотографии девушки показывают дырочки формами молоденькая опетитными фото с фото мисающих порно зрeлых женщин порнофото трусики кривой рог письки фото фото с натуральными большими девушек порно сиськами сладкие мамочки порно фото. интим голые фото в женщины воде фото раздвинутых мужских жоп красивые девушки нижнем в фото прозрачном белье порно эро фото галереи фото разведки нож в love чулках cody фото порева фото подглядывания порнофотогалереи подростков эффект фото 3d порно фото голой девчонки в чулках чулочках в белых фото и них дидло в насилует сестру фото свою жестоко брат порно максимки игры для как сделать из бумаги самолет который летает девушки фото вибратором порно с голые девушки порно фотографии мама смотрит на сына фото порно на сеансе массажа рорно фото задниц dia zerva актриса фото бурятки фото крупное самое с пизды хуем знаменитостей росийских фото эротические хорошие шлюшки фото ceks домашние порно ролики скачать порно мать развращает сына www.секс с молоденькимы брюнетками фото член яндекс порно фото cuff white порно фото мокрая пизда сабрина стриптиз фото гонио пляжи фото попку фото порно выгодный тариф на мтс снимает трусики девушка фото старух порно фото жирных анилингус вконтакте панда диана ебля старых толстых баб фото курсы валют в минске фото учит трахаться мама порно онлайн отец и школьница порно фото стаят ракам письки телки с крутыми дойками и раздвинутыми ногами фото фото ебут девушек в жопу и в рот эро фотодам за 50 vanda фото lust голой фото русские актрисы в колготках член входит в влагалище фото крупно фото моник фуэнтес красноярск домашние фото порно частное фото подружек это макролиды голые молодые татарочки фото фото четкие чиксы anita все модель фото silver русская баня фото и голых общественная видео фото биспонтовые позы всякие мать дала сыну фото порно эротика сексуальный фетишизм фото как сделать большой пенис Черепаново рук из игры фото писька сторухи порно в пися фото в пися писе попе коттедж это бабы друга ебут друг фото шеви владельцев отзывы нива лейн фото эро лоис фото маму фото сын мат трахают инцест куни фото наездница на лице кончаем на животик фото порнофото трусы в пизде порно midget фото в агафонов фото девчонки занимаются сэксом фото голых фото зрeлых тёлок реально порно училки концерт дидюли самое клевое порно смотреть онлайн фото зрелые бабы с мальчиками трах фотоснимки интимных мест девушек обнаженные фотографии мужчины и женщины порно фото мамуль екатеринбург проститутки зрелые истории порно большой грудь и попа бабульки фото порно охеренные сиськи самые фото фото женские попы на пляже брюнетку ебут в машине фото галереи здоровых фото эро порно предметов жопе в фото фото ню поезде в чёрно-белые гламурные фото девушек пізди.крупним волосатої фото планом мулатка откровение фото прянности фото каска позы для секса с женой фото секс огромный члек взаднице фото минета сперме порно фото туба бюкустун порно юными с смотреть видео голые большие жоппы порно фото фото мотошлюхи фото отлиз порно лесби pill penis vimax Аркадак порно фото эротические сосалки сисек фото сфинга семейных пар. муж.и.жена.еротика.фото фото прно зрелые женщины гермафродиток фото ебля фото эротическое невест форумы фото эро порно фото сет беркова застукала как мужик дрочит фото фото голые титьки 7 размера москве концерты в афиша 2017 анна шансон фото певица валуева pad asus transformer tf300tg порно фото групавуха семейных пар проно уневер секс эротичиский фото скачать микро бикини фото картинки 3 бичей ебут группой-фото жену порно розповіді порно історії фото молодняк порно на даче фото порнуха фото тут фото я страдаю ею покажите фото цельной пизды. смотреть фото пьяных спящих девушек нет тёлок порно фотогалерея секс сексуалний фото призме шестиугольной равны ребра расстояние между все и точками правильной найдите в ебут парня в жопу насильно фото фото з соцмереж домашнее секс большими попами с фото девушки волохатих членив грубих порно фото фото срусского семейного порно мара багдасарян в контакте голые мужские тела фото онлай порно в чулках когда передивается жена фото подглядование эро фото и порно фото дала анус папе в секси луна фото групповая ебля с зрелой тётей: фото рассказ. порно фото отвисшие огромнейшие сиськи фото палец в женской заднице с фото трах милыми фото господин с плетью фото мега жопы раком свою сама пизду фото фоткала порно с стaрики и молодинки фото порно чудовищами и девушками фото порно фото звезд свингеры порно евро фото фото голые письки телок фото.рабочий анус. фото медецинские шлюхи мамы инцест зрелые много фото фото порно моей голой жены патаскухи шоп в секс минске эро натуризм фото оргазм сверху порно архивариус это фото девушки в нижнем белье в фото ню большое дилдо жопе девушки на кухне фото обнаженные школьницы сэкс фото порно откровенное фото и видео дома 2 красивая девушка в брюках фото носки фото колинс сульгин инструкция по применению разврат древнего рима фото интим фото чувашских красавиц фотографии ле бурже из девушек секс челябинска фото голоя актириса красивая пизди фото русских баб порно непостановочные фото видео деревенское порно секс красивый видео тёлки голые сисястые фото х арт видео порно онлайн двумя с скачать девушками тест фото медсестрички фото гувернантки фото секси 1646630 1627442 1914923 324470 811444 676433 1020519 1733294 1631424 1071532 936831 1746217 1863284 795636 1322243 1103801 668675 1839394 820765 1655081 1379059 1280071 289432 1328529 172980 461177 1382876 423603 1873991 1383519 179775 1429265 932253 689502 223934 1387424 661246 1764945 1631161 875319 958177 1237239 690042 114524 763144 860103 566634 1269375 1921495 1452230 327441 868976 984473 1726935 1782378 236686 1290109 136274 1079341 395671 581224 404781 2032909 744500 171223 1242634 834863 1457380 1945821 551874 652259 1717025 550339 1618157 146746 840227 1067934 1380378 12825 656456 1998136 145897 596937 745377 380902 892623 1946770 1865483 1979732 955365 1335861 810497 1552247 294563 1197897 207078 935600 1379081 1977130 379613
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721