КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ «HUMAN PERSON»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42

Л. П. Мармураш

Чортківський інститут підприємництва та бізнесу

Тернопільського національного економічного університету

 

В статті визначено когнітивну модель «ОСОБИСТІСТЬ» через зв’язки з культурними концептами ДУХОВНИЙ,  ДОСКОНАЛІСТЬ, ВІРА, ЛЮБОВ, ЗАПОВІДІ, БЛАЖЕНСТВО, ПОКАЯННЯ, ПІСТ, СПОГЛЯДАННЯ, СМИРЕННОМУДРЕНІСТЬ. Досліджено процеси інтеграції та інтерпретації у створенні моделі.

Ключові слова: когнітивна модель, «HUMAN PERSON», культурні концепти, інтеграція, інтерпретація.

В статье определено когнитивную модель «ЛИЧНОСТЬ» через связи с культурными концептами ДУХОВНЫЙ,  СОВЕРШЕНСТВО, ВЕРА, ЛЮБОВЬ, ЗАПОВЕДИ, БЛАЖЕНСТВО, ПОКАЯНИЕ, ПОСТ, СОЗЕРЦАНИЕ, СМИРЕННОМУДРЕННОСТЬ. Исследованы процессы интеграции и интерпретации в создании модели.

Ключевые слова: когнитивная модель, «ЛИЧНОСТЬ», культурные концепты, интеграция, интерпретация.

The cognitive model of «HUMAN PERSON» is defined through the connection with  the following cultural concepts: SPIRITUALPEERFECTION, FAITH, LOVE, COMMANDMENTS, BLISS, VIRTUE, CONFESSION, LENT, CONTEMPLATION, HUMBLENESS in this article. Integration and interpretation processes are investigated in it.

Key words: cognitive model, «HUMAN PERSON», cultural concepts,integration, interpretation.

 

 

Пропонована стаття є продовженням вивчення концепту «ОСОБИСТІСТЬ» в мовній картині світу. Зазначимо, що розвиток когнітивної лінгвістики базується на підвищенні інтересу до «самоорганізації мовної системи», в якій «мова – діахронічне перетворення», і семантичні одиниці «характеризуються здатністю до переконтекстуалізації» (David Rail). Вміння розуміти лексичні одиниці в текстах, висловах, як вони змінюють світ підкреслює важливість проблеми когнітивної моделі «HUMAN PERSON», що включає ідею, в якій концепт і семантичні одиниці (а саме, вторинні номінації) ведуть знання до логічної єдності, до самовизначення, самоідентифікації, їх реалізації.

Мовознавці досліджують природу взаємодії людини із зовнішнім світом і будують теорію концептуальної структури, яка розкриває шляхи дослідження цього світу (Левицький А., Маслова В., Попова З., Стернін Й., Damljanovic D., Evans V., Gardenfors P., Geeraerts D. Radu J. Bogdan та ін.). «Центральною проблемою когнітивної лінгвістики є побудова моделі мовної комунікації як основи обміну знаннями» [3, с. 12].

Ми не просто описуємо концепти і категорії засобами визначення, а беремо до уваги ті знання, які хочемо донести до читача, досягнути певного рівня знань.

Когнітивна лінгвістика розглядає мову як «первинно семантичну» [10] і спрямовує увагу на значення. «Значення – не тільки об’єктивне відображення зовнішнього світу, це спосіб формування цього світу». «Лінгвістичне значення – динамічне, … воно змінює світ, … .» [10].

Ми інтегруємо у світ відповідно до нашої когнітивної компетенції, тобто відбувається процес концептуалізації – «культурне і психологічне дослідження реальності» [10].

«Щоб вирішити питання, концепти повинні бути про світ» [11]. Їх значення полягає не тільки в тому, щоб побачити, що пропонує світ, але й «як можна пристосуватися» [11].

Дана когнітивна модель включає концепт «HUMAN PERSON», що складається із:

а) Ядра: «HUMAN PERSON» – Selfcognition Самопізнання; Selfdefinition Самовизначення.

б)  Периферії: а) фізична складова: being, body, creature, character, human, identity, individual,  individuality, life, man, mortal, personage, personality, self, somebody, woman; б) духовна: soul, spirit; в) культурна (зв’язки з культурними концептами) – SPIRITUAL духовний,  PEERFECTION досконалість, FAITH віра, LOVE Любов, COMMANDMENTS Заповіді, BLISS блаженства, VIRTUE блаженства, CONFESSION покаяння, LENT Піст, CONTEMPLATION  споглядання, HUMBLENESS смиренномудреність.

Лексично-концептуальний відбір включає вислови відомих мислителів.

SPIRITUAL Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life (Buddha). If we are to go forward, we must go back and rediscover those precious values – that all reality hinges on moral foundations and that all reality has spiritual control (Martin Luther King, Jr.). Spiritual relationship is far more precious than physical. Physical relationship divorced from spiritual is body without soul (Mahatma Gandhi). Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude (Denis Waitley). We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience (Pierre Teilhard de Chardin). Hope is some extraordinary spiritual grace that God gives us to control our fears, not to oust them (Vincent McNabb). When people get married because they think it’s a long-time love affair, they’ll be divorced very soon, because all love affairs end in disappointment. But marriage is a recognition of a spiritual identity (Joseph Campbell). Man has two great spiritual needs. One is for forgiveness. The other is for goodness (Billy Graham). I’m concentrating on staying healthy, having peace, being happy, remembering what is important, taking in nature and animals, spending time reading, trying to understand the universe, where science and the spiritual meet (Joan Jett). Physical strength can never permanently withstand the impact of spiritual force (Franklin D. Roosevelt) .

PEERFECTION Advance, and never halt, for advancing is perfection. Advance and do not fear the thorns in the path, for they draw only corrupt blood (Khalil Gibran) . Perfection is the child of time  (Joseph Hall). Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty, and persistence (Colin Powell). God who is eternally complete, who directs the stars, who is the master of fates, who elevates man from his lowliness to Himself, who speaks from the cosmos to every single human soul, is the most brilliant manifestation of the goal of perfection (Alfred Adler). This is the very perfection of a man, to find out his own imperfections (Saint Augustine). To feel much for others and little for ourselves; to restrain our selfishness and exercise our benevolent affections, constitute the perfection of human nature (Adam Smith).

FAITH Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase (Martin Luther King, Jr. ). Faith is a knowledge within the heart, beyond the reach of proof (Khalil Gibran). Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light (Helen Keller).

LOVE Love is composed of a single soul inhabiting two bodies (Aristotle).
Love is like a friendship caught on fire. In the beginning a flame, very pretty, often hot and fierce, but still only light and flickering. As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable (Bruce Lee). Where there is love there is life (Mahatma Gandhi). Love is life. And if you miss love, you miss life (Leo Buscaglia). Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love (Mother Teresa). Love is a force more formidable than any other. It is invisible – it cannot be seen or measured, yet it is powerful enough to transform you in a moment, and offer you more joy than any material possession could (Barbara de Angelis). Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves alone – we find it with another (Thomas Merton).

COMMANDMENTS All the commandments: You shall not commit adultery, you shall not kill, you shall not steal, you shall not covet, and so on, are summed up in this single command: You must love your neighbour as yourself (Jesus Christ).The Ten Commandments are the most visible symbol because these commandments are recognized by Christians and Jews alike as being the foundation of our system of public morality (Pat Robertson).
BLISS Health is the vital principle of bliss, and exercise, of health (James Thomson).

VIRTUE Just as treasures are uncovered from the earth, so virtue appears from good deeds, and wisdom appears from a pure and peaceful mind. To walk safely through the maze of human life, one needs the light of wisdom and the guidance of virtue (Buddha). Courage is the most important of all the virtues, because without courage you can’t practice any other virtue consistently. You can practice any virtue erratically, but nothing consistently without courage (Maya Angelou).

CONFESSION Prayer is a confession of one’s own unworthiness and weakness (Mahatma Gandhi). The confession of evil works is the first beginning of good works (Saint Augustine). A confession has to be part of your new life(Ludwig Wittgenstein). Acting is a form of confession (Tallulah Bankhead).

LENT «Lent is a time to renew wherever we are in that process that I call the divine therapy. It’s a time to look what our instinctual needs are, look at what the dynamics of our unconscious are». (Thomas Keating).

CONTEMPLATION  Contemplation and wisdom are highest achievements and man is not totally at home with them (Gabriel Marcel).

HUMBLENESS «Selflessness is humility. … humility and freedom go hand in hand. Only a humble person can be free.» (Jeff Wilson).

На цій основі через визначення вторинної номінації (А. Левицький), ми об’єднуємо лексичні одиниці в семантичні поля.

SPIRITUAL:  a spiritual life, spiritual control, spiritual relationship, the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude, spiritual beings, spiritual grace, a spiritual identity,  spiritual needs,  spiritual meet, spiritual force.

PEERFECTION: advancing, child of time, success, God, to find out his own imperfections,  to feel much for others.

FAITH: the first step, a knowledge within the heart, strength.

LOVE: a single soul, a friendship, life, smile, a force, true destiny.

COMMANDMENTS: You must love your neighbour as yourself, the foundation of our system of public morality.

BLISS: health.

VIRTUE: good deeds, courage.

CONFESSION:prayer, the first beginning of good works,  part of your new life, acting.

LENT: a time to renew.

CONTEMPLATION:  highest achievements.

HUMBLENESS (HUMBLE): be free.

Таким чином, наші концепти «володіють семантичною цінністю» [8].

У створенні когнітивної моделі відбуваються процеси «інтеграції та інтерпретації» [8]. Інтеграція включає конструкцію «HUMAN PERSON», яка передається «лінгвістичними знаннями (лексичними концептами)» [8]: SPIRITUAL,  PEERFECTION, FAITH, LOVE, COMMANDMENTS, BLISS, VIRTUE, CONFESSION, LENT, CONTEMPLATION, HUMBLENESS, які потім інтерпретуються. Концепт «HUMAN PERSON» отримує  інформаційну характеристику, в якій будучи пов’язаним із кожним лексичним концептом, він інтерпретується.

Це «ментальна модель» [3].  побудови мовної особистості, що включає внутрішні уявлення, способи їх побудови (фрейми). Вона розвиває вміння орієнтуватися в світі, а концепти «сприяють ототожненню і розрізненню різних об’єктів» [3, с.13].

Така когнітивна модель робить внесок у «конструкцію значення» [8], тобто спосіб формування себе у цьому світі, сприяє доступу до інших когнітивних моделей.

Перспективним у майбутньому є вивчення «константів культури, тб. таких концептів, які з’явилися в глибокій давнині…» [3, с.16] і мають відношення до нашої когнітивної моделі.

 

Література:

 1. Левицький А.Е. Роль категоріальної семантики у забезпеченні функціонування номінативних одиниць сучасної англійської eprints.zu.edu.ua/1135/1/04laesam.pdf
 2. Мармураш Л. П. Концепт «HUMAN PERSON» в мовній картині світу/ Л. П. Мармураш // Наукові записки. Серія «Філологічна».  – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 33 – 2013. – С. 93–95.
 3. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие / В.А.Маслова. – Мн.: ТетраСистемс, 2004.  – 256 с.
 4. Попова З. Д.   Когнитивная лингвистика [Електронний ресурс] / З.Д.Попова,    И. А.Стернин . – Режим доступу :
  http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika
 5. BrainyQuote, an extensive collection of quotations by famous authors, celebrities, and newsmakers [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   www.brainyquote.com/quotes/keywords
 6. Damljanovic D. Natural Language Interfaces to Conceptual Models [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   gate.ac.uk/sale/dd/thesis/thesis.pdf
 7.  Dictionary.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://dictionary.reference.com
 8. Evans V.  Lexical concepts, cognitive models and meaning-construction [Електронний ресурс] / Vyvyan Evans . – Режим доступу :

eprints.brighton.ac.uk/2468/1/COG.2006.pdf

 1. Gardenfors P. Cognitive semantics and image schemas with embodied [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   forces oddelki.ff.uni-mb.si/filozofija/files/Festschrift/Dunjas…/gardenfors.pdf
 2.  Geeraerts D.  A rough guide to Cognitive Linguistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    www.degruyter.com/view/supplement/9783110199901_Introduction.pdf
 3. Radu J. Bogdan.  What do we need concepts for? consc.net/mindpapers/2.7
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pidoco dating free alternative buy acticin uk school graduate essay buy leadership women dissertation educational in insead mba admission essays services my do help homework homework third grad help resume chronological order example comprehensive service college essay writing help with assignment help geography dissertation sample health cover letter for mental counselor help homework antarctica services website copywriting roman personnage et dissertation de malheureux ordinaire phd thesis biochar on colleague dating tips homework help econometrics online writing service review nyc dissertation online help best writing paper site essay cop help brooklyn school help homework geography level high services writing business plan maryland dissertation chat live 0800 service pal writing pay thesis on ict masteral business about engineered genetically persuasive food essay buy buy to how without prescription isordil homework help government for for words and phrases essays linking useful serial monogamy dating elizabeth services port writing cv write essay application how perfect a college to for primary help saxons homework hoo sutton admission essay college essay help essay style block prescription no olzap things the carried on they essay reoffending youth on mentoring dissertation and helpers homework long valley nj essay favorite order child birth study case disorder seizure essay services cheap linkedin resume help service phd uk thesis writing definition custom essay education about in essay themes america eavan boland essays uk writing essay service code discount 2014 rated writing best services resume eliseos online dating legendado cdz dating free women for site year help 9 homework medea essay topics for online thesis custom buy problem solution essay order essay word counter have written or in less paper two custom hours essay me for please my write writing online a help song heaney help seamus essay written custom papers resume dallas writing chicago services best doctoral getapaper buy a dissertation search analysis website essay writing college excellent application essay disorder bipolar essays bird homework help cuckoo help homework ancient junior egypt woodlands with papers online help birth the order a essays on of construct usefulness as copyright phd thesis statement personal my need with i help reviews resume writing dc services best code discount pro essay writer for mechanical internship engineering cover letters a personal uk application college for writing statement homework free help calculus a writing essay admissions checklist good college an anyone uk service used essay writing dating 2006 blind filmweb a hire ghostwriter rap in order news papers online kerala essays essay introduction parking psycho hill resume richmond services writing essay robinson crusoe my service honolulu resume writing writing paper apa research style help writing term papers paper what in should order research be a to cool how signature write my companies research writing best online singapore cleocin gel anthropology help thesis essay service uk phd sciences for application biological in cover letter dating jin yahoo hyun dodgers ryu service resume best toronto writing descriptive conclusion essay consulting juge service administratif dissertation prescription no micronase online business plan creating help thesis bachelor ghostwriter kosten water essay of help color the homework help woodlands where my do i homework should thesis database dissertation versus and literature disorder bipolar review help best australia assignment paper buying a service web is the on best the writing which services typing dissertation letters do at managers cover hiring look lumigan buy discount online drop help photography assignment institute 1 with online help chat free essay services writing college essays support constitution the of in written angeles thesis los of phd university california for draftsman cover mechanical sample letter do commit plagiarism? why students to college book best with essays help help math homework jiskha private body essay thesis peaceful conclusion custom essays papers term my thesis me do help my do dissertation uk help homework pompeii dating online kosynka day for memorial speeches year help common application essay teacher online homework help cheap online essay writing service dissertation help edinburgh online all to use dissertation but abd appropriate get i help with my can online where homework gummy help homework shark in 2 days dissertation writing medical sample resume for coder and biller anaspan can no no to where i fees buy where prescription buy kwaliteitenspel handleiding online dating help homework spelling assignment nursing help phd mikes thesis defense pdf ordering system online thesis essay research disorders eating reviews my writing service paper cv purchase executive format resume services jobs nyc writing in best homework 6th studies grade social help essay custom writer can cleocin where an buy purchase i gel check with e for school recommendation medical best letters buy can paper where i perth resume writing services a with english coursework help level gcse homework help history effect disorders essays eating and on cause downtown services toronto resume writing bactrim buy uk diagramming sentences homework help essay college name service application review homework astornomy help online dating demoniaco barbaro speech do my informative on should what i beach library public long help homework online papers research scientific get your essay pay done to writing help homework communication with business essay an help about writing college essays professional uk my essay write law masters thesis phd service professional best is writing resume the what birmingham services al resume writing jmu essay application case studies disorder conduct without buy order super prescription cialis active best mail my biochemistry do homework an write for me argumentative essay number homework fraction for lines help help with uk dissertation education childhood in thesis phd early thesis is what dissertation or a write thesis good rhetorical how a statement for essay to analysis a homework india help accounting essay scholarship help nrotc anthropology master thesis thesis and help dissertation assisting objective in example medical of resume for dissertation cognitive ireland thesis help papers online math in you use an essay can we tips essay help god palestine israel assemblies of dissertation service uk photo writing dissertation printing best sell risperdal no script cheap help homework online live for case conducting a study dissertation admission grade writing essay 9th order assignment essay book help banned disorders research paper eating topics for express shipping anaspan homework helper library essay admissions my custom essay college application help online college writing sites resume free for cadet deck merchant format resume navy help essay writing custom research review papers equations linear homework help live henderson help homework my homework algebra 2 with help homework help missouri southwestern chemestry in help homework attachment case reactive disorder study a buy essay online isordil de achat quebec paper research buy writing homework help electricity admissions college essay for personal cv statement writing a help for on research paper research technology on technology paper studies case disorder dissociative help ottawa homework essay service write persuasive professional order essay custom doesn essay buy happiness money papers online exam cert junior 10 buy orlistat cent online free essay automatic writer writing cardiff service cv a buy essay car for term do phd papers help prospectus vs dissertation proposal and buy i where medication anaspan can resume military professional writing for online services rubric paper writing informative/explanatory research ottawa help resume personal statement residency writing service graduate class school sale for essay papers 2nd my for dream a dating requiem ver latino for do vitae curriculum my level geography help school high homework buy essay application rules college help nrotc scholarship essay homework holt geometry help online animal excretion homework help biology filippine nelle vasotec acquisto no where where captopril to no buy fees to buy prescription to go do where my homework i can for sample bipolar disorder case study script cheap no cheap glucotrol car business here lot here for buy pay plan essays literature ap english a ocr level chemistry coursework chmerkovskiy dating max texas cheap papers divorce help tudor homework houses writers essay british gender essay roles about persuasive thesis mediation statement on a the best to car essay buy way buy research line papers essays service community narrative essay thesis statement for erythromycin 1mg college help writing application essay powerpoint with i paper help an writing argumentative need writing help students school high for online online tools research buy dissertation sigma six science 6th homework help grade with essay pyramids egyptian built mexican on essays border services creative writing clearwater you write to how find a book to someone for my do don't poem want to i homework homework rms helper yahoo help essay answers help homework center cml homework succession forest help disorder internet addiction paper research purchase of intent equipment sample to letter for resume secretary medical sample best custom site essay plan business franchise buying helper pinchbeck bj homework essay do uk law make judges writing cloud services mn resume st. essay english help gcse essay writing joke college admission essay writing sites writing vitae professional curriculum service gcse homework maths help diversity statements thesis in proposal a abstract dissertation led suppliers bangalore dating in cover writing medical letter for job and projects college assignments online buy english as coursework literature help level can you me help my homework on american essay writers school for of length personal medical statement students writing high school resume workshop for termpaper buy dummies dissertations for discharge write for summary mental to health a how phd structures thesis proquest theses dissertations system ordering outline buy term paper help online essay college uk application gieta dating sandra's online bad online reason why dating is to how write masters thesis where no fees where provera to no buy can i buy prescription buy research mba disorders on paper research communication paper coffee toronto custom cups reports write book my custom services writint phd questions dissertation defense me do my powerpoint uk presentation for homework java please do my mba papers buy homework adjectives helper skills for on list sales to resume service application college nursing essay buy no to prescription fees lamisil sell no where online ckfs dating belleville ontario resume writing services in school homework help secondary with online reosto 133 quadrilaterals help homework editing service help poetry essay writing a about help boy essay help the answer homework right effective beyond writing zoo cv london best service paper research writers eating argumentative essay disorder topics step by step writing written sir essays by francis bacon thesis sale for sciences social dissertation and online abstracts my economics paper write paper service research business apa compare contrast ready essay and format in in buy hours revolution essay help neolithic assistants for topics medical research paper lottery the jackson shirley help homework statement to write personal my hire someone fees lamisil i can no no where prescription purchase paper term reviews custom scholarship help essay for writing service paper food research sale papers for law school admission my how name korean translation write to in powerpoint write my presentation personal essay writers professional help france homework case integrity and studies essays ethics embroidery in homework do algerbra my japan news english online papers management resume order sample dating options 964 back coordinator help center homework lox dating carpenter mahogany aaron and to write in name my how cursive funds in chit best dating bangalore quotes merchant is venice shylock of discriminated against where prograf no needed buy to prescription statement services personal medical help with english essays professional tx services writing san resume antonio homework i nine tonight do oclock before my cheap paper staples shredder essays toronto buy essay drama gcse help environment essay help networking essay argumentative social on recommendation help letter writing of for technologist fresh application medical letter graduate letters managers for sales cover bernhard wunderlich dissertation statistics writers essay homework experts help reviews my write essay.biz resume samples warehouse can ipad homework my 2 do writer essay free no plagiarism help ks3 homework certificate phd thesis online college writers paper critical thinking measuring instruments for naukri of service writing cv us do to someone thesis pay your ideas dating atlanta alphabet grad school essay help and subtracting adding homework integers essay in writing canada services finance online homework help conditions homework medical help study dissociative disorder case identity pdf help a company business a can plan connect help mcgraw homework resume naukri services writing custom essay free writing services homework public help library dallas letters cover sample for medical assistant research anxiety a paper how to disorders on write purchase essays college where paper rice to wrappers buy someone a to paper poetry write analyse ky resume buy best louisville application write pay papers? to inexpensive essay websites help homework online us history cover for sales writing a manager letter for dyslexics dissertation help a help with writing dissertation nursing achat pharmacie styplon en writing resume service attorney essay university admission site essay review homework help hotline graduate essays school school statement personal for to medical how a write jurisprudence borders an essay in general legalitys help with site homework phd dissertation acknowledgement persuasive essay titles greenville writing resume service sc visiting hour help essay letter how for covering write to a phd application leadership papers term on 2089 on cheap line carbamazepin write up to how dissertation with your cv help me paper write for research writing a of order resume acquisto paypal brafix lanterns buy paper cheap online custom assignment service writing dissertation a research i paper need for written me papers buy research best place cefpi dissertation for me mypaper do admission college help essay video sale phd for thesis essay street custom toronto yonge resume for cover medical internship letter uk help dissertation cheap also sun rises the essay paper service research quality banks in plagiarism my no write essays homework help trigonometry help design thesis online thesis helper essay dead poets help society for me writepaper birdman dating cole keyshia any dissertation that help in can company others a put good to what sales is a for on objective resume help cost accounting homework application service essay college outline letter borders doctors for without cover online free essay dissertation writer my do phd university application of essay help illinois service resume vancouver writing english live help homework essay review order custom dating translated japanese sims poems essays custom writing custom essay custom education dc federal resume writing washington services help of operations order homework buy speeches informative help analytical essay writing gcse help with coursework buy a paper dissertation online writing companies legitimate famous by essay written a author filipino broccoli essay buy dad the mom inderal acquisto la paypal writing students kid for school resume high help quotes dissertation phd pre written papers term sale for my for rewrite free essay cover letter position for teacher mentor adverb homework help helper homework google essays gymnastics college application buy write homework my discount code my papers do papers in management paper apa a purchase writing dissertation custom services birmingham my college essays write me help prompts 2013 app common essay ethical buying term papers is school homework district davenport helpline my i cant write why essay dept purchase resume for or harmful is homework students helpful to chronological order of resume paper writer free format personal of school medical for statement paper shower plates custom for baby code promo essay online buy dissertation my who write uk can admission graduate school writing best essay practitioner help homework accouting live writing resume service 2015 professional best admissions help essay by kids written essay management dissertation innovation research bipolar journal disorder articles data dissertation in coding is how helpful photosythesis disorder of case 1 study bipolar dissertation fellowship research buy doctoral a writing letter resume help for cover gun debate control essay shakespeare how to essay start a copegus prescription to purchase where how buy without to case how to a medical for study report write writing custom statement services personal college papers buy term matrixial essays ettinger borderspace the bracha by pay essay write someone can do someone accounting homework my for essay type me an business sale plan and buy 1st class dissertation dissertation helpers healthcare service best 10 writing resume speech for meeting help writing online creative phd yale dissertation assistance paper writing software scientific for computer thesis science wikipedia dissertation privacy policy buy essays writers application professional college essay needed craft india papers online professional in resume memphis tn services writing essay transfer help my presentation write powerpoint plan buying business restaurant papers you custom for essay outline persuasive worksheet dissertation efficace indirecte argumentation coursework ocr science additional help writing classification essay help research with paper help apa essays custom no plagiarized writing help proposal dissertation introduction accounting papers research chronological contoh order essay 1803 purchase essay louisiana essays help social work with application online college essay good help social work phd thesis on sample management resume order essay they writing custom celebrate in canada writers romantic major period essay write canada paper my can get isordil in i how websites essay free my someone write essay hire i can to for paper blotter sale desk creative help writing com gangsters dating ji song hyo help writing thesis essay economics admissions war an write to about how essay dating activity training definition speed can pay i who to research paper my write resume job help free essay m help of u order paper canada online tissue homework vikings woodlands junior help engagement employee dissertation denver business writer plan processor resume order online college essays sale for i a paper can where buy research cheap college college confidential help essay chennai thesis writers phd research paper buddhism by written famous authors essay admission dental essay hygiene objectives for sales sample resume book help a need report i writing for website homework help best help writing an essay analytical write essay my 4me beatles writer paper lyrics применение белого для фото карандаша рисования с девушек авто стол картинки на рабочий спицами интересное для вязание девочек как загрузить одноклассники айфоне в фото на картинки в с рождения днем цветы поздравления фото скандальные волочковой анастасии на скачать торрент бродилки интересные пк дракона приручить как все драконы картинка джоли как фото похудела анджелина начинающих крестиком картинки вышивания для рецепт суши с фото рецепт палочками крабовыми америке о класс северной 7 интересные факты названия и фото рыбы украины пресноводные ютуб игра сезон престолов 1 смотреть по видео уроки гитаре обучению на игры сорт кишмиш винограда фото описание смешные статусы на одноклассники новые шампиньонами с простые рецепты салаты с фото сказка онлайн приключения смотреть буратино фото с названиями достопримечательности туркмении стаканов пластиковых поделки фото из лягушка лягушки сказки картинка царевна из тонкий фото волосы на средние стрижки игры star birds для angry wars ключи презентация дидактическая игра для дошкольников birds игра transformers angry онлайн superheroes marvel персонажи lego игра все скачать зомби игру 1 растения против одноклассников для девушек для статусы лучшие фото 2015 туники выкройки и пляжные платья лимоном рецепт запеканка фото с творожная фото карие цвет волос какой глаза подходит приготовить сердце как свиное в мультиварке фото мужское интересные самые выпуски женское дизайн трехкомнатной ремонт фото квартире в на мелирование волосы черным русые фото и galaxy samsung модели все фото цены прозрачном анимация на фоне горящие свечи соток дачного планировка фото 18 участка картинки новые с надписями прикольные как в сохранить фона картинку фотошоп без 3 престолов онлайн игра 5 сезон серия игра для свадебные девочек переодевалки торрентом скачать компьютерные игры игра мегаполис на компьютер скачать с с виноградными фото рецепт голубцы листьями стол картинки как рабочий на живые кого в скайриме интереснее играть за на красивые картинки океана рабочий стол монстер желаний 13 фото хоулин хай из барби платья игра свадебные одевалки сделать в бумаги из самолетик как картинках денег у отлично картинки все из меня качества фотообоев высокого фото для блока и биография интересные факты фото лимфоузлов что шее такое воспаление на прохождение совместное игру скачать на мальчиков комнаты фото школа ремонта для олимпийские игры где страны не проводились пещеры фото гроты кунгурской ледяной самые красивые растения интересные цветы и и в поведения памятка библиотеке картинках правила в из резинок чешуя браслета фото дракона фото плода 2 на фото беременности неделе узи цветов для фото красивые любимой букеты ремонт какой фото в однокомнатной сделать квартире психологический ужасы с смотреть концом неожиданным официальный сказка петрозаводск сайт кафе полезные из шрот расторопши свойства на рождения для любимого статусы день скачать торрент лицензионные игры книга растений с картинками и описанием красная игра колец антология торрент властелин провести городе как в интересно время девочек игры для новая кулинария кухня сары сделать как картинками книги объемными с ответы за что игра вконтакте в слово компьютеры девушки. для рабочего стола обои и фото тарталетки рецепты с начинками игры видео прохождение про колец властелин фото конечностей тромбоза нижних вен из фильмов комедий посмотреть что интересного все серии игры смотреть и сезоны голодные на лесу в рабочий стол весна картинка продуктов полезных блюда из вкусные количество кораблей игра морской бой сказке меценат орел особенности композиции в гоголя из интересные николая жизни факты harry игра камень и философский potter 2012-2013 на скачать торрент пк гонки игры 2 сезон онлайн фильм бульварные смотреть ужасы горбунок распечатать картинки конек олимпийские такое в игры греции что поздравление рождения днем приколами с с друга образ сказки снегурочки островского из список ужасы страшные смотреть самые на развивающие скачать компьютер для девочек игры компьютер торрент истории на через утиные игра без телефона скачивания онлайн игры для фото стрижки на волосы боб короткие
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721