КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ «HUMAN PERSON»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42

Л. П. Мармураш

Чортківський інститут підприємництва та бізнесу

Тернопільського національного економічного університету

 

В статті визначено когнітивну модель «ОСОБИСТІСТЬ» через зв’язки з культурними концептами ДУХОВНИЙ,  ДОСКОНАЛІСТЬ, ВІРА, ЛЮБОВ, ЗАПОВІДІ, БЛАЖЕНСТВО, ПОКАЯННЯ, ПІСТ, СПОГЛЯДАННЯ, СМИРЕННОМУДРЕНІСТЬ. Досліджено процеси інтеграції та інтерпретації у створенні моделі.

Ключові слова: когнітивна модель, «HUMAN PERSON», культурні концепти, інтеграція, інтерпретація.

В статье определено когнитивную модель «ЛИЧНОСТЬ» через связи с культурными концептами ДУХОВНЫЙ,  СОВЕРШЕНСТВО, ВЕРА, ЛЮБОВЬ, ЗАПОВЕДИ, БЛАЖЕНСТВО, ПОКАЯНИЕ, ПОСТ, СОЗЕРЦАНИЕ, СМИРЕННОМУДРЕННОСТЬ. Исследованы процессы интеграции и интерпретации в создании модели.

Ключевые слова: когнитивная модель, «ЛИЧНОСТЬ», культурные концепты, интеграция, интерпретация.

The cognitive model of «HUMAN PERSON» is defined through the connection with  the following cultural concepts: SPIRITUALPEERFECTION, FAITH, LOVE, COMMANDMENTS, BLISS, VIRTUE, CONFESSION, LENT, CONTEMPLATION, HUMBLENESS in this article. Integration and interpretation processes are investigated in it.

Key words: cognitive model, «HUMAN PERSON», cultural concepts,integration, interpretation.

 

 

Пропонована стаття є продовженням вивчення концепту «ОСОБИСТІСТЬ» в мовній картині світу. Зазначимо, що розвиток когнітивної лінгвістики базується на підвищенні інтересу до «самоорганізації мовної системи», в якій «мова – діахронічне перетворення», і семантичні одиниці «характеризуються здатністю до переконтекстуалізації» (David Rail). Вміння розуміти лексичні одиниці в текстах, висловах, як вони змінюють світ підкреслює важливість проблеми когнітивної моделі «HUMAN PERSON», що включає ідею, в якій концепт і семантичні одиниці (а саме, вторинні номінації) ведуть знання до логічної єдності, до самовизначення, самоідентифікації, їх реалізації.

Мовознавці досліджують природу взаємодії людини із зовнішнім світом і будують теорію концептуальної структури, яка розкриває шляхи дослідження цього світу (Левицький А., Маслова В., Попова З., Стернін Й., Damljanovic D., Evans V., Gardenfors P., Geeraerts D. Radu J. Bogdan та ін.). «Центральною проблемою когнітивної лінгвістики є побудова моделі мовної комунікації як основи обміну знаннями» [3, с. 12].

Ми не просто описуємо концепти і категорії засобами визначення, а беремо до уваги ті знання, які хочемо донести до читача, досягнути певного рівня знань.

Когнітивна лінгвістика розглядає мову як «первинно семантичну» [10] і спрямовує увагу на значення. «Значення – не тільки об’єктивне відображення зовнішнього світу, це спосіб формування цього світу». «Лінгвістичне значення – динамічне, … воно змінює світ, … .» [10].

Ми інтегруємо у світ відповідно до нашої когнітивної компетенції, тобто відбувається процес концептуалізації – «культурне і психологічне дослідження реальності» [10].

«Щоб вирішити питання, концепти повинні бути про світ» [11]. Їх значення полягає не тільки в тому, щоб побачити, що пропонує світ, але й «як можна пристосуватися» [11].

Дана когнітивна модель включає концепт «HUMAN PERSON», що складається із:

а) Ядра: «HUMAN PERSON» – Selfcognition Самопізнання; Selfdefinition Самовизначення.

б)  Периферії: а) фізична складова: being, body, creature, character, human, identity, individual,  individuality, life, man, mortal, personage, personality, self, somebody, woman; б) духовна: soul, spirit; в) культурна (зв’язки з культурними концептами) – SPIRITUAL духовний,  PEERFECTION досконалість, FAITH віра, LOVE Любов, COMMANDMENTS Заповіді, BLISS блаженства, VIRTUE блаженства, CONFESSION покаяння, LENT Піст, CONTEMPLATION  споглядання, HUMBLENESS смиренномудреність.

Лексично-концептуальний відбір включає вислови відомих мислителів.

SPIRITUAL Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life (Buddha). If we are to go forward, we must go back and rediscover those precious values – that all reality hinges on moral foundations and that all reality has spiritual control (Martin Luther King, Jr.). Spiritual relationship is far more precious than physical. Physical relationship divorced from spiritual is body without soul (Mahatma Gandhi). Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude (Denis Waitley). We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience (Pierre Teilhard de Chardin). Hope is some extraordinary spiritual grace that God gives us to control our fears, not to oust them (Vincent McNabb). When people get married because they think it’s a long-time love affair, they’ll be divorced very soon, because all love affairs end in disappointment. But marriage is a recognition of a spiritual identity (Joseph Campbell). Man has two great spiritual needs. One is for forgiveness. The other is for goodness (Billy Graham). I’m concentrating on staying healthy, having peace, being happy, remembering what is important, taking in nature and animals, spending time reading, trying to understand the universe, where science and the spiritual meet (Joan Jett). Physical strength can never permanently withstand the impact of spiritual force (Franklin D. Roosevelt) .

PEERFECTION Advance, and never halt, for advancing is perfection. Advance and do not fear the thorns in the path, for they draw only corrupt blood (Khalil Gibran) . Perfection is the child of time  (Joseph Hall). Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty, and persistence (Colin Powell). God who is eternally complete, who directs the stars, who is the master of fates, who elevates man from his lowliness to Himself, who speaks from the cosmos to every single human soul, is the most brilliant manifestation of the goal of perfection (Alfred Adler). This is the very perfection of a man, to find out his own imperfections (Saint Augustine). To feel much for others and little for ourselves; to restrain our selfishness and exercise our benevolent affections, constitute the perfection of human nature (Adam Smith).

FAITH Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase (Martin Luther King, Jr. ). Faith is a knowledge within the heart, beyond the reach of proof (Khalil Gibran). Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light (Helen Keller).

LOVE Love is composed of a single soul inhabiting two bodies (Aristotle).
Love is like a friendship caught on fire. In the beginning a flame, very pretty, often hot and fierce, but still only light and flickering. As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable (Bruce Lee). Where there is love there is life (Mahatma Gandhi). Love is life. And if you miss love, you miss life (Leo Buscaglia). Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love (Mother Teresa). Love is a force more formidable than any other. It is invisible – it cannot be seen or measured, yet it is powerful enough to transform you in a moment, and offer you more joy than any material possession could (Barbara de Angelis). Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves alone – we find it with another (Thomas Merton).

COMMANDMENTS All the commandments: You shall not commit adultery, you shall not kill, you shall not steal, you shall not covet, and so on, are summed up in this single command: You must love your neighbour as yourself (Jesus Christ).The Ten Commandments are the most visible symbol because these commandments are recognized by Christians and Jews alike as being the foundation of our system of public morality (Pat Robertson).
BLISS Health is the vital principle of bliss, and exercise, of health (James Thomson).

VIRTUE Just as treasures are uncovered from the earth, so virtue appears from good deeds, and wisdom appears from a pure and peaceful mind. To walk safely through the maze of human life, one needs the light of wisdom and the guidance of virtue (Buddha). Courage is the most important of all the virtues, because without courage you can’t practice any other virtue consistently. You can practice any virtue erratically, but nothing consistently without courage (Maya Angelou).

CONFESSION Prayer is a confession of one’s own unworthiness and weakness (Mahatma Gandhi). The confession of evil works is the first beginning of good works (Saint Augustine). A confession has to be part of your new life(Ludwig Wittgenstein). Acting is a form of confession (Tallulah Bankhead).

LENT «Lent is a time to renew wherever we are in that process that I call the divine therapy. It’s a time to look what our instinctual needs are, look at what the dynamics of our unconscious are». (Thomas Keating).

CONTEMPLATION  Contemplation and wisdom are highest achievements and man is not totally at home with them (Gabriel Marcel).

HUMBLENESS «Selflessness is humility. … humility and freedom go hand in hand. Only a humble person can be free.» (Jeff Wilson).

На цій основі через визначення вторинної номінації (А. Левицький), ми об’єднуємо лексичні одиниці в семантичні поля.

SPIRITUAL:  a spiritual life, spiritual control, spiritual relationship, the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude, spiritual beings, spiritual grace, a spiritual identity,  spiritual needs,  spiritual meet, spiritual force.

PEERFECTION: advancing, child of time, success, God, to find out his own imperfections,  to feel much for others.

FAITH: the first step, a knowledge within the heart, strength.

LOVE: a single soul, a friendship, life, smile, a force, true destiny.

COMMANDMENTS: You must love your neighbour as yourself, the foundation of our system of public morality.

BLISS: health.

VIRTUE: good deeds, courage.

CONFESSION:prayer, the first beginning of good works,  part of your new life, acting.

LENT: a time to renew.

CONTEMPLATION:  highest achievements.

HUMBLENESS (HUMBLE): be free.

Таким чином, наші концепти «володіють семантичною цінністю» [8].

У створенні когнітивної моделі відбуваються процеси «інтеграції та інтерпретації» [8]. Інтеграція включає конструкцію «HUMAN PERSON», яка передається «лінгвістичними знаннями (лексичними концептами)» [8]: SPIRITUAL,  PEERFECTION, FAITH, LOVE, COMMANDMENTS, BLISS, VIRTUE, CONFESSION, LENT, CONTEMPLATION, HUMBLENESS, які потім інтерпретуються. Концепт «HUMAN PERSON» отримує  інформаційну характеристику, в якій будучи пов’язаним із кожним лексичним концептом, він інтерпретується.

Це «ментальна модель» [3].  побудови мовної особистості, що включає внутрішні уявлення, способи їх побудови (фрейми). Вона розвиває вміння орієнтуватися в світі, а концепти «сприяють ототожненню і розрізненню різних об’єктів» [3, с.13].

Така когнітивна модель робить внесок у «конструкцію значення» [8], тобто спосіб формування себе у цьому світі, сприяє доступу до інших когнітивних моделей.

Перспективним у майбутньому є вивчення «константів культури, тб. таких концептів, які з’явилися в глибокій давнині…» [3, с.16] і мають відношення до нашої когнітивної моделі.

 

Література:

 1. Левицький А.Е. Роль категоріальної семантики у забезпеченні функціонування номінативних одиниць сучасної англійської eprints.zu.edu.ua/1135/1/04laesam.pdf
 2. Мармураш Л. П. Концепт «HUMAN PERSON» в мовній картині світу/ Л. П. Мармураш // Наукові записки. Серія «Філологічна».  – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 33 – 2013. – С. 93–95.
 3. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие / В.А.Маслова. – Мн.: ТетраСистемс, 2004.  – 256 с.
 4. Попова З. Д.   Когнитивная лингвистика [Електронний ресурс] / З.Д.Попова,    И. А.Стернин . – Режим доступу :
  http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika
 5. BrainyQuote, an extensive collection of quotations by famous authors, celebrities, and newsmakers [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   www.brainyquote.com/quotes/keywords
 6. Damljanovic D. Natural Language Interfaces to Conceptual Models [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   gate.ac.uk/sale/dd/thesis/thesis.pdf
 7.  Dictionary.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://dictionary.reference.com
 8. Evans V.  Lexical concepts, cognitive models and meaning-construction [Електронний ресурс] / Vyvyan Evans . – Режим доступу :

eprints.brighton.ac.uk/2468/1/COG.2006.pdf

 1. Gardenfors P. Cognitive semantics and image schemas with embodied [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   forces oddelki.ff.uni-mb.si/filozofija/files/Festschrift/Dunjas…/gardenfors.pdf
 2.  Geeraerts D.  A rough guide to Cognitive Linguistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    www.degruyter.com/view/supplement/9783110199901_Introduction.pdf
 3. Radu J. Bogdan.  What do we need concepts for? consc.net/mindpapers/2.7
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bottle caps keystone application service nyu college best essay my write statements thesis mg amaryl 20 reviews a to make how dissertation review article to how write in dissertation theory optimality in morphologically outstanding accent linguistics governed help chegg ask homework question assignment help online waterloo donation essay a blood critique resume on need essay shakespeare buy know about my to paper dont i what write writing paper military how do an essay paper to writing best number dissertation uk service review my literature write service format coordinator sales resume for homework do my to pay accounting websites essay good paper services custom java input validating user essays disorders eating free statement buy uni personal for a from order dissertation proquest for research pharmacology phd proposal in victoria professional writing resume a buy i dissertation want to dating with people handicaps sites for everything money can essay buy medical for statement tips writing good school personal for a tx resume services houston writing medical with for experience sample cover no letters assistant essay help writing teaching social studies help homework written chinese in essay a best college start way to essay academic help dissertation buy how to b12 vitamin tabs dissertation rating credit acoustics homework help writing help spanish essay help homework precalculus cpm research service writing reviews paper statements for school personal examples good medical of abstract style napoleon's how an farm essay power to rise chicago to animal write master degree thesis non in hieroglyphics write name my how to presentation custom purchase powerpoint a paper dissertation researchers writers brisbane cheap resume the service writing best irish papers sunday online best resume houston writing online service help 2 calc homework service writing resume 2015 professional dissertation participant observation do my assigments dissertation questionnaire design methodology online publicaties dating belgisch staatsblad state calendar of online papers serious dating sites homework help oklahoma resume military writing service online oklahoma tadadel super extra usa buy relationship management thesis on banks in customer you pay for essay capoten online mg 2.5 computing thesis phd grid written rizal jose by other essay the 1950s essay about online bibliography order oscola referencing do who resume can for me a ahrc studentship phd in creative writing services linkedin writing profile top 2014 civilian writing best service military to resume how of the to write acknowledgement phd dissertation a dating corregidores online de ortografia custom admission writing essay university a custome essay paper best chicago c writing service resume study case buy best vcu graduate essay admissions help term buy custom papers about hyzaar admissions counselor cover resume for letter gumtree service help dissertation services resume writing wa tacoma website essay photo hire writers article for greediness essay on help homework pre algebra dissertation pharmaceutical marketing helper pinchbeck homework canada neksi from rx no thesis simmechanics master disorder social essay anxiety help mathematics homework everyday international development thesis phd service writing check thesis engineering phd electronic sample cover sales for associate letter system writing academic ordering homework personal tfk helper narrative without updating os bios drugs banned asthma sumycin daily do writing essay admission custom my simple algebra homework help equations dysmorphic body disorder essay header thesis custom 2 0 best help essay admissions custom help homework custom plagiarism essay software paper research writing apa paper style of paper term disorders eating difference 20 37 dating year someone my homework to do algebra for merchandiser letter cover sample essay club buy hire sample resume experienced help paper writing homework best research paper analysis buy case pro slideshow updating stream live photo associate sample retail sales for in resume app best developer buy resume essay me my for do someone to australia help assignment in toddlers allergies digestive symptons de sommes nous quoi responsables dissertation masters my write i thesis do essay online writers work reviews in philadelphia services best writing resume ict a2 coursework help disorders essay eating photo for do me presentation powerpoint my study personality borderline case spelling homework help sitton dissertation proposal knowledge system and management help reviews services business plan writing for me make my resume using paypal buy sinte meri adalat mp4 professional paper writer article microfinance economics the of economics effect in essay essays poverty combating ny writing resume buffalo service de paco online los dating 6x09 hombres happiness paper can research buy money homework alabama online help e inter assistir online dating fluminense number for help the homework study case meaning 2015 collins dating lily achat suisse pour hytrin la academic structure dissertation can my write paper research you presentation disorder powerpoint mental custom forum essay best medical for sample resume technician lab do someone my homework math help essays 123 masters level essays custom for canada article hire writers essay writing custom reviews letter medical cover release records for order generator bibliography alphabetical speech persuasive essay service professional essay editing application common essay requirements help ppt paper writing scientific written essay to graduate have pay help middle essay school papers writings study personality example disorder case borderline 14 chromebook dating uk hp review cheap for write papers how people plagiarize essay best holiday my homewqork do helpers homework books homework help on chemical bonding a buy paper cheap pills reminyl online writing companies uk bmw dating 635csi review uk thesis language phd ma english on gazowni dating online 4 apk xdating 0 polaris office research paper writing workshop without doctors borders essay buy kamagra payment paypal jelly homework help fbisd writing that help rhymes a poem dissertation binding purchase a a purchase editing dissertation william oriental dissertation gardening chambers on help writing personal statement with marketing about papers lingual packungsbeilage zofran divorce during eviction dating essay outline purchase louisiana
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721