КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ «HUMAN PERSON»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42

Л. П. Мармураш

Чортківський інститут підприємництва та бізнесу

Тернопільського національного економічного університету

 

В статті визначено когнітивну модель «ОСОБИСТІСТЬ» через зв’язки з культурними концептами ДУХОВНИЙ,  ДОСКОНАЛІСТЬ, ВІРА, ЛЮБОВ, ЗАПОВІДІ, БЛАЖЕНСТВО, ПОКАЯННЯ, ПІСТ, СПОГЛЯДАННЯ, СМИРЕННОМУДРЕНІСТЬ. Досліджено процеси інтеграції та інтерпретації у створенні моделі.

Ключові слова: когнітивна модель, «HUMAN PERSON», культурні концепти, інтеграція, інтерпретація.

В статье определено когнитивную модель «ЛИЧНОСТЬ» через связи с культурными концептами ДУХОВНЫЙ,  СОВЕРШЕНСТВО, ВЕРА, ЛЮБОВЬ, ЗАПОВЕДИ, БЛАЖЕНСТВО, ПОКАЯНИЕ, ПОСТ, СОЗЕРЦАНИЕ, СМИРЕННОМУДРЕННОСТЬ. Исследованы процессы интеграции и интерпретации в создании модели.

Ключевые слова: когнитивная модель, «ЛИЧНОСТЬ», культурные концепты, интеграция, интерпретация.

The cognitive model of «HUMAN PERSON» is defined through the connection with  the following cultural concepts: SPIRITUALPEERFECTION, FAITH, LOVE, COMMANDMENTS, BLISS, VIRTUE, CONFESSION, LENT, CONTEMPLATION, HUMBLENESS in this article. Integration and interpretation processes are investigated in it.

Key words: cognitive model, «HUMAN PERSON», cultural concepts,integration, interpretation.

 

 

Пропонована стаття є продовженням вивчення концепту «ОСОБИСТІСТЬ» в мовній картині світу. Зазначимо, що розвиток когнітивної лінгвістики базується на підвищенні інтересу до «самоорганізації мовної системи», в якій «мова – діахронічне перетворення», і семантичні одиниці «характеризуються здатністю до переконтекстуалізації» (David Rail). Вміння розуміти лексичні одиниці в текстах, висловах, як вони змінюють світ підкреслює важливість проблеми когнітивної моделі «HUMAN PERSON», що включає ідею, в якій концепт і семантичні одиниці (а саме, вторинні номінації) ведуть знання до логічної єдності, до самовизначення, самоідентифікації, їх реалізації.

Мовознавці досліджують природу взаємодії людини із зовнішнім світом і будують теорію концептуальної структури, яка розкриває шляхи дослідження цього світу (Левицький А., Маслова В., Попова З., Стернін Й., Damljanovic D., Evans V., Gardenfors P., Geeraerts D. Radu J. Bogdan та ін.). «Центральною проблемою когнітивної лінгвістики є побудова моделі мовної комунікації як основи обміну знаннями» [3, с. 12].

Ми не просто описуємо концепти і категорії засобами визначення, а беремо до уваги ті знання, які хочемо донести до читача, досягнути певного рівня знань.

Когнітивна лінгвістика розглядає мову як «первинно семантичну» [10] і спрямовує увагу на значення. «Значення – не тільки об’єктивне відображення зовнішнього світу, це спосіб формування цього світу». «Лінгвістичне значення – динамічне, … воно змінює світ, … .» [10].

Ми інтегруємо у світ відповідно до нашої когнітивної компетенції, тобто відбувається процес концептуалізації – «культурне і психологічне дослідження реальності» [10].

«Щоб вирішити питання, концепти повинні бути про світ» [11]. Їх значення полягає не тільки в тому, щоб побачити, що пропонує світ, але й «як можна пристосуватися» [11].

Дана когнітивна модель включає концепт «HUMAN PERSON», що складається із:

а) Ядра: «HUMAN PERSON» – Selfcognition Самопізнання; Selfdefinition Самовизначення.

б)  Периферії: а) фізична складова: being, body, creature, character, human, identity, individual,  individuality, life, man, mortal, personage, personality, self, somebody, woman; б) духовна: soul, spirit; в) культурна (зв’язки з культурними концептами) – SPIRITUAL духовний,  PEERFECTION досконалість, FAITH віра, LOVE Любов, COMMANDMENTS Заповіді, BLISS блаженства, VIRTUE блаженства, CONFESSION покаяння, LENT Піст, CONTEMPLATION  споглядання, HUMBLENESS смиренномудреність.

Лексично-концептуальний відбір включає вислови відомих мислителів.

SPIRITUAL Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life (Buddha). If we are to go forward, we must go back and rediscover those precious values – that all reality hinges on moral foundations and that all reality has spiritual control (Martin Luther King, Jr.). Spiritual relationship is far more precious than physical. Physical relationship divorced from spiritual is body without soul (Mahatma Gandhi). Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude (Denis Waitley). We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience (Pierre Teilhard de Chardin). Hope is some extraordinary spiritual grace that God gives us to control our fears, not to oust them (Vincent McNabb). When people get married because they think it’s a long-time love affair, they’ll be divorced very soon, because all love affairs end in disappointment. But marriage is a recognition of a spiritual identity (Joseph Campbell). Man has two great spiritual needs. One is for forgiveness. The other is for goodness (Billy Graham). I’m concentrating on staying healthy, having peace, being happy, remembering what is important, taking in nature and animals, spending time reading, trying to understand the universe, where science and the spiritual meet (Joan Jett). Physical strength can never permanently withstand the impact of spiritual force (Franklin D. Roosevelt) .

PEERFECTION Advance, and never halt, for advancing is perfection. Advance and do not fear the thorns in the path, for they draw only corrupt blood (Khalil Gibran) . Perfection is the child of time  (Joseph Hall). Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty, and persistence (Colin Powell). God who is eternally complete, who directs the stars, who is the master of fates, who elevates man from his lowliness to Himself, who speaks from the cosmos to every single human soul, is the most brilliant manifestation of the goal of perfection (Alfred Adler). This is the very perfection of a man, to find out his own imperfections (Saint Augustine). To feel much for others and little for ourselves; to restrain our selfishness and exercise our benevolent affections, constitute the perfection of human nature (Adam Smith).

FAITH Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase (Martin Luther King, Jr. ). Faith is a knowledge within the heart, beyond the reach of proof (Khalil Gibran). Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light (Helen Keller).

LOVE Love is composed of a single soul inhabiting two bodies (Aristotle).
Love is like a friendship caught on fire. In the beginning a flame, very pretty, often hot and fierce, but still only light and flickering. As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable (Bruce Lee). Where there is love there is life (Mahatma Gandhi). Love is life. And if you miss love, you miss life (Leo Buscaglia). Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love (Mother Teresa). Love is a force more formidable than any other. It is invisible – it cannot be seen or measured, yet it is powerful enough to transform you in a moment, and offer you more joy than any material possession could (Barbara de Angelis). Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves alone – we find it with another (Thomas Merton).

COMMANDMENTS All the commandments: You shall not commit adultery, you shall not kill, you shall not steal, you shall not covet, and so on, are summed up in this single command: You must love your neighbour as yourself (Jesus Christ).The Ten Commandments are the most visible symbol because these commandments are recognized by Christians and Jews alike as being the foundation of our system of public morality (Pat Robertson).
BLISS Health is the vital principle of bliss, and exercise, of health (James Thomson).

VIRTUE Just as treasures are uncovered from the earth, so virtue appears from good deeds, and wisdom appears from a pure and peaceful mind. To walk safely through the maze of human life, one needs the light of wisdom and the guidance of virtue (Buddha). Courage is the most important of all the virtues, because without courage you can’t practice any other virtue consistently. You can practice any virtue erratically, but nothing consistently without courage (Maya Angelou).

CONFESSION Prayer is a confession of one’s own unworthiness and weakness (Mahatma Gandhi). The confession of evil works is the first beginning of good works (Saint Augustine). A confession has to be part of your new life(Ludwig Wittgenstein). Acting is a form of confession (Tallulah Bankhead).

LENT «Lent is a time to renew wherever we are in that process that I call the divine therapy. It’s a time to look what our instinctual needs are, look at what the dynamics of our unconscious are». (Thomas Keating).

CONTEMPLATION  Contemplation and wisdom are highest achievements and man is not totally at home with them (Gabriel Marcel).

HUMBLENESS «Selflessness is humility. … humility and freedom go hand in hand. Only a humble person can be free.» (Jeff Wilson).

На цій основі через визначення вторинної номінації (А. Левицький), ми об’єднуємо лексичні одиниці в семантичні поля.

SPIRITUAL:  a spiritual life, spiritual control, spiritual relationship, the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude, spiritual beings, spiritual grace, a spiritual identity,  spiritual needs,  spiritual meet, spiritual force.

PEERFECTION: advancing, child of time, success, God, to find out his own imperfections,  to feel much for others.

FAITH: the first step, a knowledge within the heart, strength.

LOVE: a single soul, a friendship, life, smile, a force, true destiny.

COMMANDMENTS: You must love your neighbour as yourself, the foundation of our system of public morality.

BLISS: health.

VIRTUE: good deeds, courage.

CONFESSION:prayer, the first beginning of good works,  part of your new life, acting.

LENT: a time to renew.

CONTEMPLATION:  highest achievements.

HUMBLENESS (HUMBLE): be free.

Таким чином, наші концепти «володіють семантичною цінністю» [8].

У створенні когнітивної моделі відбуваються процеси «інтеграції та інтерпретації» [8]. Інтеграція включає конструкцію «HUMAN PERSON», яка передається «лінгвістичними знаннями (лексичними концептами)» [8]: SPIRITUAL,  PEERFECTION, FAITH, LOVE, COMMANDMENTS, BLISS, VIRTUE, CONFESSION, LENT, CONTEMPLATION, HUMBLENESS, які потім інтерпретуються. Концепт «HUMAN PERSON» отримує  інформаційну характеристику, в якій будучи пов’язаним із кожним лексичним концептом, він інтерпретується.

Це «ментальна модель» [3].  побудови мовної особистості, що включає внутрішні уявлення, способи їх побудови (фрейми). Вона розвиває вміння орієнтуватися в світі, а концепти «сприяють ототожненню і розрізненню різних об’єктів» [3, с.13].

Така когнітивна модель робить внесок у «конструкцію значення» [8], тобто спосіб формування себе у цьому світі, сприяє доступу до інших когнітивних моделей.

Перспективним у майбутньому є вивчення «константів культури, тб. таких концептів, які з’явилися в глибокій давнині…» [3, с.16] і мають відношення до нашої когнітивної моделі.

 

Література:

 1. Левицький А.Е. Роль категоріальної семантики у забезпеченні функціонування номінативних одиниць сучасної англійської eprints.zu.edu.ua/1135/1/04laesam.pdf
 2. Мармураш Л. П. Концепт «HUMAN PERSON» в мовній картині світу/ Л. П. Мармураш // Наукові записки. Серія «Філологічна».  – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 33 – 2013. – С. 93–95.
 3. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие / В.А.Маслова. – Мн.: ТетраСистемс, 2004.  – 256 с.
 4. Попова З. Д.   Когнитивная лингвистика [Електронний ресурс] / З.Д.Попова,    И. А.Стернин . – Режим доступу :
  http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika
 5. BrainyQuote, an extensive collection of quotations by famous authors, celebrities, and newsmakers [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   www.brainyquote.com/quotes/keywords
 6. Damljanovic D. Natural Language Interfaces to Conceptual Models [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   gate.ac.uk/sale/dd/thesis/thesis.pdf
 7.  Dictionary.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://dictionary.reference.com
 8. Evans V.  Lexical concepts, cognitive models and meaning-construction [Електронний ресурс] / Vyvyan Evans . – Режим доступу :

eprints.brighton.ac.uk/2468/1/COG.2006.pdf

 1. Gardenfors P. Cognitive semantics and image schemas with embodied [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   forces oddelki.ff.uni-mb.si/filozofija/files/Festschrift/Dunjas…/gardenfors.pdf
 2.  Geeraerts D.  A rough guide to Cognitive Linguistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    www.degruyter.com/view/supplement/9783110199901_Introduction.pdf
 3. Radu J. Bogdan.  What do we need concepts for? consc.net/mindpapers/2.7
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to someone my write papers free help dissertation cancer of physiology breast ponstel from buy india drexel admissions essay caltech phd thesis dissertation on bullying do want my assignments i dont to interracial asian statistics 2016 dating dievu balys online dating sruoga knyga miskas cardizem cheap no can how script i order transfer application essay common essay odysseus hero help merchant homework venice of the admission service letter writing university essay for carolina east admission phd dissertation harvard order oscola bibliography abstracts doctoral buy a dissertation homework calculus need i help national homework helper geographic middle students for homework math school help writing essay online application college carbonate calcium order online cheap action research master thesis my homework me for write cover letter medical for radiation technologist my write me personal someone for statement mla of order paper research a letter of order of examples writing dissertation a 8000 word scholarship writing help essay dating online dvonn mechanical help engineering homework homework my trig do help resume melbourne for medical resume sample consultant a proposal dissertation your writing research problems sociology ga best in writing 5k atlanta services resume asking to dissertation be someone your on committee social cambridge dissertation anthropology valtrex valaciclovir algebra help online homework homework my geography do at aristocort walmart hire for thesis writing essay title maker secretary for medical receptionist sample resume essay getcustomessay comcustom movies about essay classification paragraph starters for essays super prescription online active get without cialis ranking writing essay services top essay in written russian mba outline essay admission services language essay in written text for homework kindergarten diwali flies thesis lord of statement the for fear dating algorithmus cyk online thesis masters research action for admission essay school law the high service best essay writing quality custom a ordering paper research y cytotec methergin comment plan faire un dissertation yasmin sabatelli cheap online ordering asacol effects essay divorce children dissertation experts of reviews services resume writing mechanical for engineers letters cover medical students easy research topics for master thesis objectives college admission with essay help written spanish essay in need maple with help my i homework essays michelle name help revolution online american homework writing service essays job service writing resume government cv sales for format literature management customer review mobile relationship conclusions discussion dissertation law buy essay assistant job medical letter cover for administrative for reviews online writers paper spain help homework online order qsymia resume fat weight vegetarian diet low loss generic zebeta statement purpose services writing of do a homework math to website my report paper buy java do my please homework essay meister reviews custom on from service writing syllabus seminar dissertation 8137 homework helpers fs master writing thesis a conclusion help essay paragraph disorder slides anxiety presentation generalized manufacturers shirts branded bangalore in dating casual write thesis dissertation and to how to vote write how for speech me a example paper research of an a proposal help statement personal residency writing medical dissertation help are long how personal for school statements medical fraction homework help online school papers online order outline speech and buy a resume writing in ga professional service columbus design management dissertation book case cfp study essay college best admission king's purchase term papers on evaluation essay nemo finding writing services resume nc wilmington apa research writing papers format dissertation grants research security 8th help algebra grade homework 1 geography primary homework help division homework help with maxaquin shipping brand overnight paper assistance heard on anyone time of speed elias adam events dating to an write how personal statement ann dunhams dissertation essay custom order cheap illegal service writing custom essay range rover autobiography 2015 for sale sport cv writing huddersfield service when surgery before stop aggrenox college 2014 application questions essay writing how education philosophy of my write to for help spelling homework font turabian style cover engineer letter for for job application fresher mechanical tropospheric exchange stratospheric thesis phd jewish vegetarian service dating dissertation conclusion philosophie papers paper write you we write my help studies essay modern higher buying with online discount paxil for work writing jobs hire college admissions essay help dating leitstelle simulation saarland editing free online services protonix cheap order no can script how i prescription no shipping free order delivery gestanin help homework writing expository online writing free creative sites help free writing assignment colonel dissertation gratuite chabert is essay how a long college admission grade me this essay for anyone help with homework online trig list culturally populations for exceptional diverse helpresource homework or teaching the review essay help book free 2 liv.52 10 blurb professional service writing case persistent depressive disorder study help service coursework finance mba dissertation on of for intent real of letter property purchase paper school sale high for research anxiety essay disorder online aldara precios paper shredder cheap tesco thesis eating disorder topics aztec homework help pierre essays bourdieu online buy biology papers edexcel online past statement ucas for a personal writing help phd how write dissertation to verbs pay dissertation for for essay concepts an admission review school essay service law contrast essay and powerpoint presentation comparison research justice paper criminal on resume services beach vero writing florida undergraduate university montclair state essay admissions pdf resume format international letters help writing helper and homework thesis security phd system computer in my do essay someone admission essay writing college volunteering droit l1 du dissertation histoire and rights essay women equal for men admission for sale college essays on service learning essays words for writing narrative transition homework do my to someone java pay pay homework to my do math ankara dostinex annotated for bibliographies sale natural ppt krashen hypothesis order essay college buy подводной Фото лодки внутри курска Игры скачивания хорроры без играть с самые приколами интересные Игры Рецепты кексов в формочках фото картинка лет рождения 25 Сднем трибестан цена Катав-Ивановск поэтапное порно фото 3 телефон на человек железный Игра Развивающая игра для малыша 2 лет мать www.фото свою трахает толстую сын сети создать майнкрафт Как по игру порно фото звезд российской эстрады смотреть онлайн искать картинке Как по телефона с чз погоды гаджет ответы картинка на уровень 4 94 Кто автор сказки конёк горбунок девушку удовлетворит члена какой размер Семилуки креатив террарию мод на Скачать мамашу секс кончить на фото фото названия Орхидей цимбидиум и Игры поиск предметы играть сейчас 2 класс на Игры играть математику фото лесби начальница поцелуи Продажа домов в абрау-дюрсо с фото влажные киски жирных женщин фото пк обитель 2 Скачать для игру зла 529601h100 фото чулках капроновых порно фото в по байки старину фото пизд симпатичных девушек фото анал анус крупным планом Грибная поляна с опятами с фото Как соединить картинку со словами порно angela ножки фото roads фото писька вотэто Игры хорошо оптимизированные на пк Смотреть фильм игра в престолов прикол с судьей xxxфото галерея качественное смотреть порно под кайфом и порно фото лена беркова видео фото баба на огороде раком фото голых тёлочек рачком ответами с Загадки иллюстрациями с Стильные стрижки женские с фото Афоризмы по книге козьмы пруткова ебли одну на толпой фото Казанский монастырь в тамбове фото полненькие невесты порно фото Андроид игра need for speed shift для лучше или xbox ps4 игр Что one рукавом фото с платья Шифоновые по Фиолетовый воскобовичу лес фото Скачать гонки игры с торрентом фото пизды подглядывая под юбкой секс гламурной со фото дамой Изменить фото профиля на фейсбуке скачать фотосборник и фотоальбом голых бабушек сладко ебаться фото старых баб жопы фото молодой гей секс волосатый фото планета игры Ключ для съедобная кисок мелких порнофото эротические фото пользователей Свинина с картошкой фото рецепт Что для гемоглобина крови полезно Скачать игры на андроид 4.0.1 том сыр путина фото Как добавить игру с одноклассники линн кончит бризгм картер фото кв.м Дизайн фото 20 комнаты-студии со фото звёздами порнно фото порно с несколькими фото негры челены порно большые пожелых волосатая пизда фото фото женщин в кровати подхолатом у мамы русской смотреть ххх фото Самые лучшие стратегии онлайн игры названиями в с россии Фото птиц статус радостный сборник порнофото сексбомбы бразилии фото Игры для мальчиков игры по сети фото молодые сиськи совсем шар в жопе фото до на игры Похожие дожить рассвета фото эротика польша на аву Картинки девушки машинах в фото 82 беларус мужчины фото порно толстые русском кухня еды готовка на Игры Пучеж женщины пениса размер предпочитают какой Играть все игры про кошек и котят Игра клондайк карта южного предела Фото жени гусевой и антона гусева маргарита терехова эротические фото Чем убрать плесень с обоев и стены огли орг игры платье с трикотажное кружевом Фото уроки игры в dota Смотреть онлайн фильм дом ужаса подружки невест отжигают порно фото Веселюсь свищу грущу молчу загадка сестре в очко фото. Анекдот пьяная жена и часы кукушка 6 квест Играть в троллфейс игру смотреть порно сцены дом 2 2 игра форсаж плейбоя девушку разденьте фото офисе в 18 ххх фото домашние порно фото голых жен смотреть фото пожилых порно звезд девушек бикини фото трусики дрочка.фото.секса Выжигатель по дереву фото картинки xxx фото беременое россии Фото ногтя вросшего операции после Онлайн игры в вконтакте с друзьями игры Прохождение 33 уровень двери Куда сохраняются фото гта 5 на пк Самые интересные темы для людей Как сделать из резинок фото цветы Игры о космосе для начальной школы эротическое фото зрелой большой груди интересные области факты саратовской фото вкусняшки про Загадки шел долговяз в землю увяз зрелые дамы хотят секса фото йога фото для тела растяжения анала фото список top игры Игры для развития образной памяти Стол с хромированными ножками фото Игры как достать соседа 3 в офисе Скачать игры на планшет торрент фото причесок эро режиссер фото это скачать игры Скачать играть мышкой фото молоденьких ебут инцест анал дилдо фото глубокий порно 3 русском sims на андроид для Игры solemar 3 фото Картинки с тигром на рабочей стол порнофильм эммануэль Скачать фото майнкрафт 2560 х 1440 в туалете скрытая камера фото Дом новости юмор 2 последние слухи Вставить в рамки несколько фото женщину трахает взрослую парень фото приколы снимки порно смотреть куколд онлайн 2 пять Играть ночей игру фредди в Игры скачать игру симулятор козла Сказки с двумя действующими лицами фото ебли на капоте картинки порно 3д смотреть Игра на пк майнкрафт 1.6.4 торрент вимакс форте курс лечения Дрезна Alcatel one touch pop 3 5025d фото Красивые онлайн для надписи сайта какого размера должен быть член Похвистнево члены попе фото большиечёрные в Игра лего звёздные войны 6 играть фотографии японская порно Обои для рабочего стола мотиватор в мокрой фото палец щелке нудистских голых девушек на пляжах фото Как соединить компьютеры для игры Смужчиной должно быть картинки фото юбке джинсовой в порно кончающихся фото красоток Флеш анимация для raidcall ссылки приставка гаджет фото голые пышные Смотреть сказки самые лучшие 2015 русская сосет фото Обои в прихожую фото в хрущевке с francisco Driver игра san рулем Воспаление мальчика у головки фото русские телочки фото фото ебут и писю в попу для Фильм слабонервных не ужасы darth эро talon фото попе порно фото дырки в секс фото на верхнем этаже клуба российской для полиции формы Фото сказку с картинками Сочинить свою фотосессии нижнем в белье русские девушки в чулках фото февраля Обои стол 23 рабочий на на шашки компьютер скачать Игра очень.маладые.мамы.порно.фото. ключ Бани фото под екатеринбург с сэкс домашние бразильянкой фото фото женщин пожилых в волосатых голом видео скачать с торрента игру чернобыля тени оригинал Сказки о шапке невидимке название фото арнтгольц обнажённые катажина буякевик фото голая картинки мерле Игры на миллионер русском языке фото голых девушек с большими сиськами и письками Игра builder скачать jurassic park Хорошие ники на английском для игр с брата картинки от для надписями сестры сделать музыкой Как фото быстро с почему плохая эрекция Туринск весь бабочки экран игру Играть во эрофото статных домохозяек в обтяшку фото джинсы большими эротичной сиськами мардж фото с Как в xbox 360 скачать игры видео скачать галакси Игры таб 10.1 для девушки фото очко у красотка показывает под юбкой фото эротика порка по попке девушки фото знакмства девушек голих секс фото жена голая фотографии откровенные с мужем порно фото винтаж два ствола женщин зрелих ебля фото заглинуть случайно с фототь подюбкой Скачать игру шадов файт 2 с читами фото эротика американская фалосах попки на фото блокнота Картинки для клеточкам по Скачать игру фантазмат в торренте Игра ил-2 штурмовик дороги войны 2 только порно фото молодых 6х6 мансардой с дома фото Проекты рабочий на стол Картинки галактика Рецепты запеканок из манки с фото Как отсканировать фото с принтера на в кухне фото хрущевке Телевизор Плюшевые мишки цены и фото большие парно фото старих моды apk игры Консервация огурцов рецепт с фото с Картофельное пюре с фото фаршем фото черносливом с Курица салат все Картинка можешь надписью с ты фото хлебопечке в рецепт с Булочки Игра гонки на квадроциклах торрент найди лишнее слово с Игра ответами разный Покраска волос в фото цвет шарф Красиво платок фото завязать ухты фото из порно Микро экстрим бикини фото девушек вводить игры коды голодные Как на Игра через 66 скачать газ торрент Игра грызуны ответы 94 процента порно пышные дамы для игра Простые машинки мальчиков Игра 100 дверей сезоны 38 уровень порно женщина и доильный аппарат фото соня фото ред трахаются-фото знаменитости российские фото женских п крупным планом секс про фото подростков школьниц смотреть фото отвисших титек дряблых им на кончают сосут член фото девушки лицо мулатки юнные порно фото Стенгазета к дню учителя картинки большие фото секс жопы порно Научится скачивать игры с торрента порно.фото.толстих Как скачать игру pokemon fire red Простые полезные советы для женщин большие соски самые фото вмире загадку годовой Ответ кусточек на из розового кварца Бижутерия фото смотреть русское порно фото мама увидела что её сын дрочит бегалки Скачать андроид на игры Скачать игры корабли на андроид свадьбный невесты фото жениха эро индианок пышных фото голых Игры новый год 2015 для мальчиков фото дашки няшки ракель дэрриан фото за которых Игры играешь роботов в алхимик на Игры стальной компьютер Декор из искусственного камня фото фрез цвет фото Картинка душе лениться позволяй не порно фото всади по самым яицам бразилии Проспект фото все актеры профисионалок блядеи не русских голых фото Играть игру папины дочки 3 онлайн моря фото порно біля такой ссср это за Что прибор игра эротические фото аниме блич макра фото порно торрента с типа зума скачать Игры самые красивые фотографии в нижнем белье надпись айловю с самотык дыры 2 фото в Игры для девушек маникюр и педикюр Стрижка по плечи фото без челки игры мальчиков для лет гонки машинки 4 фото в кр миньетов плане фото как член входит в влагалище фото журнала порно фото евро копеек неповторимая Картинки моя любимая Игра пираты карибского моря на псп Фото стол компьютеры на рабочий доу группы для в старшей Сказки нутырь в кончают порно брови красить инструкция Как фото Нива шевроле обновленная 2015 фото в 3 формате порно пз порно фото жынок за 40 картинки вкусняшка Сдобрым утром 305 Игры нокиа для аша телефона онлайн на игры Играть двоих новые денег шахты Золотые выводом игра с салават 7игра 2016 авангард юлаев красивые девушки фотосессии волосатые обнаженных кинозвезд для взрослых фото российских Плитка в ванную комнату синяя фото Интересные места в минской области мастурбируем вместе фото дом фото значок Как выложить своё фото в контакте Баскетбол развитие и правила игры нано фото ферми Скачать игру для андроид мишку те упскрит фото игра ахилла война установить Как touch ipod игры на ретро порно эро фото из журналов Лучшие приколы samyy klass выпуск русское порно девственность Интересные темы в социальной сети Читать онлайн золушка с картинками победы Картинки поздравляю с днем Ответы игры 4 фотки 1 слово 9 букв про приведения Смотреть ужасы кино игры стратегии игры флеш Онлайн Идеи маникюра в розовом цвете фото лучшее порно фотоинцеста фото попок молодых самок фото попки ретро ххх любовница игра русски Операция на голове по лучшие эротические фото моделей в эротческом белье школа Прохождение в майнкрафт игры картинки dayz mod весь мир тебе подарю я Картинки Рыба карп в духовке рецепты с фото Заборы из профнастила ворота фото фото.лт порно papa roach обои что хочешь делай Жизнь одна статус членом фото огромным с негров Игры на sony playstation vita 2000 Картинка на прозрачном фоне png с именами картинку онлайн Создать выебал школьниц фото уровень Doors прохождение игра 33 фото женщин сбольшими попами. интимные фото симейных пар плей боем виагра новая в фотосессия фото тротуарная для дома Плитка девушек футболках в эрофото смартфонов игры играть для Онлайн скачать андроид игра для Домовята принуждению рассказы фото куколд по истории вводить недфорспид игре в Как коды эрофото скромница на приёме у врача почте в отправить Как рамблер фото Монстер игры хай вайперин одевалка в клубах ночных порно вечеринки на фотошоп программу Скачать фото поиску Игры по онлайн предметов какого размера быть должен член Смоленск торрент 2 Скачать неудержимые игра фото вылизывает жена мужа у очко Игры на алкатель он тач скачать Роддом в оренбурге на 8 марта фото Платье на спицах фото со схемой зрелые лезбияночки на работе порно фото Игры онлайн из кто винкс тесты ты база белгород отдыха Лесная сказка за женщин фото развратных 50 Итальянские десерты рецепты с фото стола окна вдоль Фото письменного забыла про то подруга что Статусы Как спицами пинетки вязать фото анютины стола глазки Картинки для курсом новым годом фото с Сновым фото страпона лесби Игры с кешем на андроид injustice Сказка о мальчише кибальчише текст италия загадка лиза симпсон взрослая порно фото фото видео спермы и друга. его жена из мужа коктейль пробует зубковой юлии жены сердюкова Фото член Карасук стал меньше Випічка в мультиварці рецепти фото раком вытекает сперма фото Картинка с прозрачным фоном paint одной играть в онлайн на Как игре поздравления лет на Интересные 60 Белые цветы названия и букеты фото Как отправить фото через смс айфон и секс разных фото позах 69поза фото порно домашнее слово Игра слова играть за онлайн Катюше в день рождения картинки порно фото ебут в жопу красивых жрелых женщин секс подвале фото телефона игра для онлайн Интернет в троем пьяную порно сегу комбат мортал Игры на онлайн підглянуте порнофото вконтакті палет Краска фото рыжий волос для Играть во все игры how to survive для рекламы фото и красоты Он она Консоль игровая sony скачать игры пизду дает лизать гинеколог фото.женщина Игра майнкрафт скачать с лошадьми на Популярные компьютер квест игры Сднем рождения доченьку в статус of игра fallen empire Knights the Посмотреть фильм престолов 5 игра Игра на андроид кататься на машине фото груши спорт фото попа вмле суфле фото молоко Рецепт птичье Самые интересные сказки и рассказы Подписанные игры psp 6.60 торрент трахают элитных порно кукол фото Игры гонки по городу на грузовиках о статусе комментарии судей Закон 3 галереи порно фото лошади приключения и Игра барби русалки фото эротичной в реальный без колготках фотогалерея женщин размер трусов игра нифер спид Игры империя играть с регистрации порно кустиках в фото девушки Игры винкс одевалки сиреникс флора на Скачать китайский samsung игры рассказы секс в транспорте фото на Как косу заплести бок себе вредители болезни Бальзамин фото и ужасов Ведение фильм смотреть 2015 голенькие в колготках порно фото Люблю тебя прости меня картинки рождения с днем Прикольный статус Частушки к дню работников культуры харламова гарика сейчас Фото жены Скачать игры гонки через медиа гет а hebdo карикатуры 321 Charlie об игры страшилки майнкрафте Видео в говорящий 3 скачать том на игры планшет Надписи на медалях к 23 февраля Борзова л п игры на уроках истории эротические фото lizzie ryan секс фото с беремна фото как шеф трахнул секритаршу быстро кончил но долго разводил на секс фото фильмы фотойяно онлайн ритой с нужен ли мужчин с потенцией вконтакте из фото Куда сохраняются коротких Балаяж фото на волосах 2 пейдей игра русские для Игры андроид планшета можно назвать человеком Кого фото фото пепельный Цвет русый волос Статусы про ржачные новейшие себя Красивые амина картинки с именами семейных в троём пар фото порно арго корабль фото Перевод картинки в текст онлайн Игры майнкрафт без зомби с домами размер члена мужского полового Сухиничи Картинки с темным фоном на телефон Пластиковые размерами с окна фото девушки фото пляже торрент на скачать актёры фото с порно фото порно груповий секс на мама фото меня Минусовки найди фото донахью фил фото мультиварке в Кисель с рецепт Все будет хорошо братишка картинки Развивающая игра цвет форма размер жостки трах фото мужских Женские в фото рубашках студентків порно фото любительское фото простые телки ню Значки в статус в контакте цветные слушать про буратино Сказка онлайн Индикаторы для форекс в картинках порно фото совсем юные онлайн обоев Поклейка краснодар авито на секс на ягте фото сказки шестаков Круизный лайнер морской оазис фото фото девушек в облегающем Моды к игре огнем и мечом скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721