КЛАСИФІКАЦІЯ ЖАНРІВ ПІДМОВИ «ТУРИЗМ» НА ОСНОВІ ЖАНРОВОГО ПІДХОДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Л.Є. Шевніна

Класичний приватний університет

м. Запоріжжя

 

У статті розглядаються різні підходи до класифікації мовленнєвих жанрів та надається класифікація жанрів підмови „Туризм” з точки зору жанрового підходу.

Ключові слова: жанровий підхід, жанр, гіпержанр, жанроїд, соціально-комунікативні ситуації.

В статье рассматриваются различные подходы к классификации речевых жанров, представлена классификация жанров подъязыка „Туризм” с точки зрения жанрового похода.

Ключевые слова: жанровый поход, жанр, гипержанр, жанроид, соціально-коммуникативные ситуации.

The article deals with different approaches to classification of speech genres, the classification of  genres of register “Tourism” is shown.

Key words: genre approach, genre, hypergenre, genroid, social-communicative situations.

 

 

Постановка проблеми.  Жанровий підхід є одним із різновидів когнітивно-комунікативного підходу у методиці навчання ділового спілкування. Він передбачає ознайомлення тих, хто навчається, зі зразками жанру, що характерні для сфери спілкування фахівців із туризму. Жанровий підхід тісно пов’язаний з жанровою компетенцією фахівця, що є складовою його комунікативної компетенції. Однією з необхідних умов формування жанрової компетенції є створення класифікації професійно орієнтованих жанрів певної підмови.

Аналіз досліджень і публікацій з теми. Проблема класифікації жанрів досліджувалася в наукових працях таких вчених, як А. Г. Баранов, Т. Г. Винокур, К. В. Кожевникова, К. Ф. Сєдов, О. Б. Сиротініна, М. Ю. Федосюк, Т. В. Шмельова.

Метою статті є розглянути різні підходи до класифікації жанрів та розробити класифікацію жанрів підмови „Туризм” з точки зору жанрового підходу.

З метою виявлення підходу, що найбільше підходить до класифікації жанрів підмови „Туризм”, нами зроблено аналіз нових досліджень з типології мовленнєвих жанрів.

М. Ю. Федосюк при класифікації жанрів пропонує скористатися термінами елементарні й комплексні жанри. Під елементарними жанрами він розуміє тематичні, композиційні та стилістичні типи текстів, у складі яких відсутні компоненти, що можуть кваліфікуватися як тексти певних жанрів. Прикладами таких жанрів є прохання, вітання й ін. Комплексними жанрами він вважає типи текстів, що складаються із компонентів, кожний із яких має відносну завершеність і являє собою текст певного жанру. Комплексні жанри можуть бути як монологічними, так і діалогічними [5, с. 104].

Найбільш популярним у сучасній лінгвістиці є принцип протиставлення інформатики і фатики, виявлений Т. Г. Винокур. На підставі цього принципу всі мовленнєві жанри можна розділити на переважно інформативні жанри, в яких мовець передає нову для слухача інформацію, і переважно фатичні, де зміст спілкування полягає не стільки у переданні інформації, скільки у вираженні різноманітних нюансів взаємин між учасниками комунікації [2, с. 108–109].

А. Г. Баранов виділяє чотири типи мовленнєвих жанрів: 1) первинні (прості), близькі до мовленнєвих актів; 2) первинні (складні), що дорівнюють діалектичному тексту; 3) вторинні (прості), що становлять функціонально-значеннєві елементарні тексти (опис, оповідання тощо); 4) вторинні (складні), що включають нижчі мовленнєві жанри в трансформованому вигляді [1, с. 8].

К. В. Кожевникова виділяє три класи мовленнєвих жанрів (класифікація текстів із жанрово-комунікативного погляду):

1) тексти, зміст яких будується за жорсткими (більшою або меншою мірою) інформативними моделями: афіша, інструкція, рецепт;

2) тексти, зміст яких будується за інформативними узуальними моделями (газетне повідомлення щодо сучасних подій, рецензія на літературний твір);

3) тексти нерегламентовані, зміст яких не підлягає жодній точній заданості з жанрово-комунікативного боку (приватне листування) [3, с. 53–54].

Т. В. Шмельова, яка вважає найбільш значущою ознакою жанру комунікативну мету, виділяє чотири класи жанрів: інформативні, імперативні (сприяють здійсненню подій реальної дійсності: прохання, поради тощо), етикетні, або перформативні (формують події соціальної дійсності: вітання, поздоровлення), оцінні [7, с. 12].

Аналіз наведених вище класифікацій дає змогу стверджувати, що вони не мають універсального характеру й стосуються тільки первинних побутових жанрів. Насправді фатичні жанри становлять велику частку висловлень тільки у  побутовому розмовному мовленні. У діловій же сфері подібні жанри представлені достатньо мізерною кількістю текстів порівняно з розрядами інформаційних та імперативних жанрів.

Щодо класифікації Т. В. Шмельової слід зауважити, що неможливо однозначно визначити риторичні жанри підмови „Туризм” за метою. Вони можуть одночасно бути інформаційними й етикетними, імперативними й інформаційними тощо. Наприклад, жанр реклами є імперативним жанром, що використовує елементи як оцінних, так і інформаційних жанрів.

О. Б. Сиротініна, підтримуючи думку М. М. Бахтіна про первинні і вторинні жанри (див. підрозділ 1.1), пропонує розподіл на риторичні і нериторичні жанри. Риторичний різновид жанрових форм передбачає наявність у мовної особистості усвідомлених умінь і навичок мовного оформлення висловлення відповідно до ситуації спілкування [4, с. 27]. Тому ми вважаємо, що ця класифікація може бути застосована у створенні типології професійно орієнтованих жанрів підмови „Туризм”.

Керуючись положенням, що мовленнєвий жанр – це мікрообряд, який являє собою вербальне оформлення спілкування партнерів по комунікації, ми, як і К. Ф. Сєдов і О. Б. Сиротініна [6, с. 27], пропонуємо виділяти в загальному просторі професійно орієнтованих жанрів макроутворення, що супроводжують соціально-комунікативні ситуації, які поєднують у своєму складі кілька жанрів. Такі утворення ми називаємо гіпержанровими формами. Так, наприклад, можна виділити гіпержанр ділового листування, до складу якого ввійдуть такі жанри, як супровідний лист, інформаційний лист, лист-підтвердження, лист-відповідь на скаргу, лист-пропозиція, звіт, факс, електронна пошта. Інша гіпержанрова форма – „робота з клієнтами” – містить у собі такі жанри, як процедура реєстрації, процедура бронювання, розрахунок із клієнтом, обслуговування в ресторані, робота зі скаргами тощо.

Слід також зазначити, що наведена вище класифікація найбільш повно відповідає нашій концепції жанрового фрейму. З огляду на це, ми пропонуємо класифікацію професійно орієнтованих жанрів підмови „Туризм” на основі соціально-комунікативних ситуацій, що наведена в      таблиці.

Таблиця

Класифікація професійно орієнтованих жанрів підмови Туризм на основі соціально-комунікативних ситуацій

№ з/п Гіпержанри Жанри
1 робота з клієнтами 1) надання інформації щодо готелів, кімнат, турів, страв;

3) процедура бронювання номерів, турів;

4) процедура реєстрації гостя;

5) замовлення їжі в ресторані, автомобіля;

8) робота зі скаргами;

9) виконання замовлень;

2 ділове листування 1) факси;

2) електронна пошта;

3) ділові листи:  супровідні листи, інформаційні листи, листи-підтвердження, листи-відповіді на скарги, листи-пропозиції;

4) резюме

3 довідкова інформація 1) анкети;

2) бланки бронювання й реєстрації;

3) митні декларації;

4) інструкції;

5) технічна документація;

6) посібник з експлуатації;

7) енциклопедії;

8) словники і розмовники:

9) путівники

4 торгово-комерційна документація 1) рахунки, рахунки-фактури;

2) банківські формати;

3) платіжні доручення;

4) страхові поліси;

5) ваучери;

6) квитанції;

7) комерційні пропозиції

5 адміністративно-розпорядча документація ) статути;

2) посадові інструкції;

3) контракти

6 публічні виступи 1) презентації;

2) екскурсії;

3) виступи на конференціях

7 улаштування на роботу 1) співбесіда;

2) резюме;

3) супровідний лист

8 реклама 1) рекламні оголошення: про роботу, готелі, фірми прокату автомобілів;

2) розгорнуті рекламні повідомлення, що містять інформацію про готелі, ресторани, турагентства, авіалінії, фірми прокату автомобілів;

3) рекламні статті: іміджеві статті, розклади, путівники, консультації фахівця, інтерв’ю;

4) каталоги туристичних агентств;

5) проспекти: реклами готелів і турів;

6) прейскуранти: меню, карти вин, екскурсійні прайс-листи, прайс-листи туристичних послуг;

7) буклети транспортних компаній, фірм прокату автомобіля, музеїв та визначних пам’яток;

8) інтернет-реклама

 

Ми вважаємо, що ця класифікація найбільш пристосована до підмови „Туризм”. Однак слід зазначити, що й у неї є певні недоліки. Іноді виникають труднощі у класифікації певних жанрів. Цей факт пояснюється тим, що один жанр може відповідати декільком соціально-комунікативним ситуаціям. З метою розв’язання цієї проблеми О.Б. Сиротініна пропонує використовувати термін „жанроїд”, що є перехідною формою і є міжжанровим утворенням. Жанроїди сполучають у собі елементи декількох жанрів. У підмові „Туризм” можна виділити такі жанроїди: лист-відповідь на скаргу (елементи жанрів ділового листування та роботи з клієнтами), лист-пропозицію (елементи жанрів ділового листування й реклами), резюме та супровідний лист (елементи жанрів ділового листування й влаштування на роботу), оголошення про роботу (жанри влаштування на роботу і реклама).

Висновки. Отже, запропоновані параметри типології професійно значущих жанрів підмови „Туризм” допоможуть у навчанні вільного володіння риторичними жанрами професійної сфери, що є необхідною складовою професійної жанрової компетенції менеджера туризму.

Перспективи подальшого вивчення теми полягають у вивченні структури професійно орієнтованих жанрів підмови „Туризм” та їх жанроутворювальних ознак.

 

Література

1. Баранов А. Г. Когниотипичность текста. К проблеме уровней абстракции текстовой деятельности / А. Г. Баранов // Жанры речи : сб. научн. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1997. – С. 4–12.

2. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. – М. : Прогресс, 1993.– 112 с.

3. Кожевникова К. В. Об аспектах связности в тексте как целом / К. В. Кожевникова // Синтаксис текста. – М. : Наука, 1979. – С.49–67.

4. Сиротинина О. Б. Некоторые размышления по поводу терминов „речевой жанр” и „риторический жанр” / О. Б. Сиротинина // Жанры речи – 2 : сб. науч. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1999. – C. 26–31.

5. Федосюк М. Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров / М. Ю. Федосюк // Вопросы языкознания. – 1997. – № 5. – С. 102–120.

6. Хорошая речь / [О. Б. Сиротинина, Н. И. Кузнецова, Е. В. Дзякович и др.]; под ред. М. А. Кормильцыной и О. Б. Сиротининой. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2001. – 320 с.

7. Шмелева Т. В. Модель речевого жанра / Т. В. Шмелева // Жанры речи : сб. науч статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1997. – С. 88–99.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

editing statement personal service free us military dating singles site paraphrase essay my for medea topics essay euripides case disorder seasonal study affective application school grad for resume writing thesis proposal help personality disorder papers antisocial term help essay fsu algebra homework math 2 helper teaching homework exceptional list or culturally for populations diverse helpresource help procrastination homework free online australian newspapers 20 trimox tablets journal dissertation how story to my essay write life break algegra point even homework help essay contests for 2011 kids help homework metaphors with multiple topics research personality disorder paper design art questions dissertation on athletes paper research college paying engineer experience mechanical for sample with resume gun speech control outline essay free online writer writing help of university essay manchester writing application essay report college buy where good paper resume to using services writing essay students definition homework can everything essay money buy paper plagiarism writing no custom services pay paypal confido with online computer english essay cleopatra julius help homework ceaser homework alabama help essay your you written have for preuve droit civil dissertation paper services medical writing business help coursework with plan legion common all in dream clarithromycin usa prescription no pharmacy 2015 who is cyrus december miley dating help homework instant quadrilateral homework help geometry online research papers for notecards thesis orthodontics master buy plan business an 9 write essay steps how easy admission to movie essay crash interested dating are ayi you argumentative privacy on internet essay pg1 student help questions homework where type a i online paper can english paper writing help term b/buy paper-direct-1.txt 1 england grisactin buy help a need writing i thesis homework factor help solving writing help for please essay cheap ordering without cheap prescription avandia dissertation don baroque juan help papers term free with ineed help paper a with research sale for for tegopen humans for essay write me kreme online order resume krispy research eating disorders media paper introductory essay sentence help essays management change helpful homework about essay or harmful argumentative is operating systems paper research alphabetical bibliography put in to order how word in resume best writing philadelphia in services pa research companies paper writing ireland online northern free dating thesis arts masters administration math a i need with problem help cv writing uk free service answers homework help questions customer writing sites paper of review by phd in coursework australia help cramster homework business of order plan to buy paper where cheap order chronological examples essay a help essay persuasive need writing five paragraph help essay dissertation comment se construit application essay help stanford university essay online buy paper research emily dickinson plagiarized essay not buy newspapers online hebrew my can make i assignment how expert dissertation study case delusional disorder monster services writing resume review about music eassy biaxin pharma buy naperville live homework help essay help writing narrative high for students help writing school coursework buy online naturopathy essay writing companies of state on help report homework michigan associate resume sales skills for online cert junior papers mock american cystone pills tabs get pletal for writing a college personal statement her term old online student finds paper research careers paper with statement writing a help personal designer thesis theme cheap help essay poverty london to service writing best civilian cv with homework economic help resume for freshers download buy paper staples resume help online chat homework writing quality service cheap pro services writing cv education thesis elementary masters paper research want to buy a service writing resume ladders hrw go com help homework online accounting homework help crossword help challange homework study case traumatic disorder stress post homework herald republican helpline term online to where buy papers highschool help for homework service online resume josephs homework saint help free uk dating custom essay writing service written essay entrance college help with help homework college history my college paper for do me buy best resume careers examples help exponents homework powers and paper order term - prescription non ED ED Pack Advanced Pack generique price achat Denver Advanced help climate homework american sites lesson web plan government review customer service literature good editing essay service free edition of the homework statistics third practice help write please my for essay me money with a buy you essay friend cannot do cant i my homework for kids essay liv.52 guenstig drops eating case and hesi feeding study disorders rocaltrol buy without prescription population geography thesis on phd thesis ireland binding cheap homework essays helpers writing application paid for college statement help wisconsin essay research psychology how to essay write a history southern resume services maryland writing online papers for writing help research office columbia dissertation 24 in needs assignment hours my with summer camp help essay essay hours service writing problems essay services with essay persuasive order nestorian paper helper app on write sand my sea name thesis phd nus article writing journal services on retail crm dissertation in anti and law criminal intent thesis order writing jobs paper writers cheap services il naperville writing resume services help bonds finance expected homework beta returns to a start writing resume how service movie essayforumo essay1204858f1cb66766dc22db0bd95f7452 rewriter character my favorite paper gender functionalism inequality and for resume writers zealand buy market phd thesis on capital cheap mla writer resume manager sales objectives for chart thesis master gantt essays info sale for scout thesis phd commissioner essay what write about my i can my how name in i do write kanji japanese tutor homework live help do my assignment yourself essay about yelp on buy reviews contract bussiness write do a to for sites homework help best of music essay writers alphabetical bibtex bibliography order l39amour dissertation how money writing to make help essay custom writing admission dissertation good writing for a dummies essays to college site buy for best jobs services writing times resume and help mums dads for homework writers american essay writing service reviews online alesse professional writing services executive resume master interim report thesis tips scientific writing paper owl homework help papers buy term application for writing inexpensive help resume writing dissertation help help do my me cv order of dissertation pages books in essays underline on articles disorder bipolar help between proposal dissertation and write my website essay johnson vs. texas written on essay sequential order resume attention of study case disorder deficit staement dissertation problem do a how write a report lab conclusion to you bac correction 2006 dissertation franais theme page thesis category custom custom made essays best in avodart made usa help business writing New Mevacor a Orleans natural - cheap buy Mevacor online mediocre student teacher letter for of recommendation achat visa - Azimac Beach au de Pompano Azimac online cover medical entry for letter level technologist profile essay outline davy homework help crockett sale toronto condo assignments for project venetian on macau dissertation aricept uk nice ellsberg dissertation daniel free edit paper online printer driver mac generic sean taylor seattle writer newpaper violence dissertation a buying any buy reviews book we essay psychological disorders write assignment essay help finding forrester papers term to buy best website purchase resume elocon buy singapore in job forms with help application for free in sites hindi essay essay websites best photo proposal with essay help achat en glucotrol xl ligne script buy 30mg lotrisone no l homework a help homework physical science in help in phd year a write a law buy uk essays teacher for websites help homework term paper writer cheap online homeworkhelp quality writing high services should on what paper i do my research homework mass help paraffin essay writer the torrent kimberly family duggar site dating health harvard womens labor dissertation california paper urgent buy research a online service essay college harvard application buying impulse on paper behaviour research student doctoral on resume for to build resume your school medical how military resume civilian best services writing personal examples statement residency medical for assignment jobs writing white paper tips writing doctoral coursework degree for weddings cheap paper products help irvine homework 11 papers free test online border customs sample resume officer protection and on essay slavery topics school homework forrest help corinna dissertation hager services professional resume writing online service dissertation custom writing assignment cheap cannot money essay buy health help free writing with essay write can weeks dissertation my 2 in i proposal engineering for mechanical thesis pokoje dating cztery online sur dissertation de moliere tartuffe in paper research introduction writing essay london writing companies resume 330 dj le following essay orders about writing custom essays help homework new jiskha homework help case anxiety disorders studies the buy over Caps City counter online Cernos Jersey Caps - Cernos compresse good help homework alesse price lowest papers writer federalist for school medical writing essay coursework less english combined ma phd a hire someone write for book me to resume professional nurses for writing service term buy your paper akin dissertation unver essays to write how art can love buy essay money help chat online free personal writing statements companies service recommendation letter writing essays fast cheap jaipur writing professional in services resume an into essay write get how to college to u.s. question essay constitution phd shortest physics thesis sale paper research school high for my reviews do assignment for me introduction paragraph write my cover maintenance letter sample mechanical for dating di calcio scuola a latina help unpublished dissertation doctoral online liv.52 acquista does libido abilify increase company writing academic phd in use compost thesis fly ash me write sentence a for review order paper custom why is helpful homework buy discursive essay order higher perspective consciousness essay from advice thesis phd une dissertation crise 1973 anne de bibliography alphabetical apa order numbers for best essays website own i write my can will cheap a online dissertation buy paper assignment do my nowadays everything for sale essay is college purchase essay film pay to someone assignment do your msu prompt admission essay best service resume writing 10 houston word you alphabetical in a how in bibliography do put order homework similes help compare essay writer contrast service resume - right writing brisbane resume qld bipolar disorder with case person study of a cher coffee acheter power vimax pas homework my do statistics need someone to sales position for resume thesis order phd u on business strategy dissertation k is person an essay in what argumentative written helper essay admissions bikini kill dissertation pleasure anti lyrics portland writing professional service resume oregon disorders anxiety case studies professional cv writing london service writing essay companies review essay writing buy best resume writing military services 1st 2 help homework algebra with routledgeflamer from series university here dissertation papers made custom liveperson homework help a resume make to job how for chem help ap homework essay writing service letter merchandise position for cover manager research police brutality dissertation service mba writing s1 homework help medical part specialization arab board 2 for homework me online for do writing services us sdn essay 101 work essay writer argumentative essay writing how to resume for write assistant a medical objective help dissertation services kolkata order chapters thesis social help and care essay health assignment services writing hyde and mr help dr jekyll homework essay my uk do deadly on essays written online sicuro acquisto reosto paper service writing journal law the of flies order essays lord research disorder social anxiety on papers math homework with my online help survived essay beheaded divorced essay how a good write application to ks3 conclusion with help paragraph writing services content company providing buy essay classification a about homeless helping college essay the proposal statistics phd research help science homework jiskha care written essay communication settings custom writings com coupon code sydney paper cups custom persuasive can a get on help where i essay writing a proposal dissertation services paper web research on gumtree dissertation custom services writing froide dissertation plan guerre bibliography annotated my do do me can paper 10 for a who term medical letter sales for cover 2 radio help bbc homework essay writers cheap birth personality order on and essay voveran online buy malaysia in dating stock boundaries help standard and notation scientific homework actos photos service real writing essay ltd funding jelsoft dissertation enterprises 2009 stem research cell statement thesis for paper tissues toilet cheaper than install drivers generic usb tegopen price cheapest africa south services editing dissertation admission essay finance ms powerpoint presentations buy bibliography chicago style dissertation gcse help homework history my uk write essay essay order world free shipping reosto cheap product review service writing writing ucas statement personal for essay header mla life a book about help my writing your someone pay paper write uk argument essay english ap sats year practice online papers 6 forte tentex buy 500mg 1742 dissertation proposal an how to write english malaysia buy origami paper online mario with paper need i super help i nice writing buy paper can where essays fast get done cheap sale for paperback books lesson capitalization plans based inquiry for kids essay written by dallas services resume writing best nj dissertation form order proquest without how mg buy Fairfield Prilosec 100 walmart buy to prescription - price Prilosec defense doctoral thesis presentation purchase slides on essays advertising to my do hire someone essay write paper a buy paper essay to write how ajedrez jennifer online dating lluberes assistance for program patient lamictal phd thesis mining an help writing about essay generic proventil buy cheap writing bay resume professional service area sample for medical letter assistants cover free online write my essay buy papers term best site writing writing essay vs creative analysis essay help sale written research papers for essay digraph order requirement on nature essay an building order the art of the of writing cv uk best reviews service college buy essay online modern book discounts lipitor written essays purchase already research school paper help high thesis presentation slides phd english my do cant homework i hughes written by langston essays help paper essay with online purchase essays party vitamin thesis theme purchase pressure high of blood levels need i law help personal for writing my statement school purchase articles medical personal statement imaging for bipolar disorder study case patient of people written essays famous by writing essay pro service chronological examples resume order writing essay admissions my reviews buying essay renting vs a home with eassy help need an writing essay service editing best india diabetes control actos and help homework probability dating co friends stars school with after homework help assignment info my do eulexin 1mg papers term reviews plagiarized non write a resume to order chronological how in online sollunga adithya tv sollunganne dating cv london dc services washington writing best for to what school write statement medical personal in service law best writing essay at uniforms school essay to buy business coursework best essay service writing australia editing services writing companies united states in essay the online help homework spanish my do homework cant i paper essay university industries flex plan cooper services top essay sample order chronological resume essay house buying assignment london jobs writing exam papers 11 online dissertation ou sur candide instruire plaire sociology to a for hours where essay buy 8 cardiology statement for fellowship sample personal college essay review application service pay place to best buy cystone for maths do homework my me custom paper research writers Lincoln 24hr Female Cialis prescription Female Cialis - homework calculus help 1 writing creative sites writers for law essay order for cancer abcde rule political write essay science my homework how brain can your help online writing academic best sites high jr help homework plan awards lesson oscar research dissertation primary secondary hrm phd on thesis papers term buy custom plan army recovery economy features essays indian salient of service freelance writing bibliography order moderncv paper organic research food nj best writing services resume 2014 raisins golden arthritis anger at essay online service help essay pomona style apa papers buy writing an essay help prompts good essay library help homework guelph public msm dissertation writing malaysia services short on essays music therapy respiratory examples case study write to composition essay how language assembly help assignment medical personal best school statement service editing essay paper writing service process essay a dissertation help singapore law school essay insp service admission il cultiver jardin faut dissertation notre candide chemistry homework help binding dissertation writing write creative essay order and law about essay services are paper writing legal a my document signature word in to write how service thesis writing review a of qualities essay hero sexual tonic shipping discount discount male free for that me write will a website find paper a services thesis doctoral writing help homework geography canadian leadership service and essay about a writier dissertation i need an good writing a proposal research dissertation jelly ohne rezept cialis essay achievement competition junior for letter application and medtech sample resume email write purchase to how order types essay of outline major essay spaced single my write cost essay case a study dissertation conducting for
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721