КЛАСИФІКАЦІЯ ЖАНРІВ ПІДМОВИ «ТУРИЗМ» НА ОСНОВІ ЖАНРОВОГО ПІДХОДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Л.Є. Шевніна

Класичний приватний університет

м. Запоріжжя

 

У статті розглядаються різні підходи до класифікації мовленнєвих жанрів та надається класифікація жанрів підмови „Туризм” з точки зору жанрового підходу.

Ключові слова: жанровий підхід, жанр, гіпержанр, жанроїд, соціально-комунікативні ситуації.

В статье рассматриваются различные подходы к классификации речевых жанров, представлена классификация жанров подъязыка „Туризм” с точки зрения жанрового похода.

Ключевые слова: жанровый поход, жанр, гипержанр, жанроид, соціально-коммуникативные ситуации.

The article deals with different approaches to classification of speech genres, the classification of  genres of register “Tourism” is shown.

Key words: genre approach, genre, hypergenre, genroid, social-communicative situations.

 

 

Постановка проблеми.  Жанровий підхід є одним із різновидів когнітивно-комунікативного підходу у методиці навчання ділового спілкування. Він передбачає ознайомлення тих, хто навчається, зі зразками жанру, що характерні для сфери спілкування фахівців із туризму. Жанровий підхід тісно пов’язаний з жанровою компетенцією фахівця, що є складовою його комунікативної компетенції. Однією з необхідних умов формування жанрової компетенції є створення класифікації професійно орієнтованих жанрів певної підмови.

Аналіз досліджень і публікацій з теми. Проблема класифікації жанрів досліджувалася в наукових працях таких вчених, як А. Г. Баранов, Т. Г. Винокур, К. В. Кожевникова, К. Ф. Сєдов, О. Б. Сиротініна, М. Ю. Федосюк, Т. В. Шмельова.

Метою статті є розглянути різні підходи до класифікації жанрів та розробити класифікацію жанрів підмови „Туризм” з точки зору жанрового підходу.

З метою виявлення підходу, що найбільше підходить до класифікації жанрів підмови „Туризм”, нами зроблено аналіз нових досліджень з типології мовленнєвих жанрів.

М. Ю. Федосюк при класифікації жанрів пропонує скористатися термінами елементарні й комплексні жанри. Під елементарними жанрами він розуміє тематичні, композиційні та стилістичні типи текстів, у складі яких відсутні компоненти, що можуть кваліфікуватися як тексти певних жанрів. Прикладами таких жанрів є прохання, вітання й ін. Комплексними жанрами він вважає типи текстів, що складаються із компонентів, кожний із яких має відносну завершеність і являє собою текст певного жанру. Комплексні жанри можуть бути як монологічними, так і діалогічними [5, с. 104].

Найбільш популярним у сучасній лінгвістиці є принцип протиставлення інформатики і фатики, виявлений Т. Г. Винокур. На підставі цього принципу всі мовленнєві жанри можна розділити на переважно інформативні жанри, в яких мовець передає нову для слухача інформацію, і переважно фатичні, де зміст спілкування полягає не стільки у переданні інформації, скільки у вираженні різноманітних нюансів взаємин між учасниками комунікації [2, с. 108–109].

А. Г. Баранов виділяє чотири типи мовленнєвих жанрів: 1) первинні (прості), близькі до мовленнєвих актів; 2) первинні (складні), що дорівнюють діалектичному тексту; 3) вторинні (прості), що становлять функціонально-значеннєві елементарні тексти (опис, оповідання тощо); 4) вторинні (складні), що включають нижчі мовленнєві жанри в трансформованому вигляді [1, с. 8].

К. В. Кожевникова виділяє три класи мовленнєвих жанрів (класифікація текстів із жанрово-комунікативного погляду):

1) тексти, зміст яких будується за жорсткими (більшою або меншою мірою) інформативними моделями: афіша, інструкція, рецепт;

2) тексти, зміст яких будується за інформативними узуальними моделями (газетне повідомлення щодо сучасних подій, рецензія на літературний твір);

3) тексти нерегламентовані, зміст яких не підлягає жодній точній заданості з жанрово-комунікативного боку (приватне листування) [3, с. 53–54].

Т. В. Шмельова, яка вважає найбільш значущою ознакою жанру комунікативну мету, виділяє чотири класи жанрів: інформативні, імперативні (сприяють здійсненню подій реальної дійсності: прохання, поради тощо), етикетні, або перформативні (формують події соціальної дійсності: вітання, поздоровлення), оцінні [7, с. 12].

Аналіз наведених вище класифікацій дає змогу стверджувати, що вони не мають універсального характеру й стосуються тільки первинних побутових жанрів. Насправді фатичні жанри становлять велику частку висловлень тільки у  побутовому розмовному мовленні. У діловій же сфері подібні жанри представлені достатньо мізерною кількістю текстів порівняно з розрядами інформаційних та імперативних жанрів.

Щодо класифікації Т. В. Шмельової слід зауважити, що неможливо однозначно визначити риторичні жанри підмови „Туризм” за метою. Вони можуть одночасно бути інформаційними й етикетними, імперативними й інформаційними тощо. Наприклад, жанр реклами є імперативним жанром, що використовує елементи як оцінних, так і інформаційних жанрів.

О. Б. Сиротініна, підтримуючи думку М. М. Бахтіна про первинні і вторинні жанри (див. підрозділ 1.1), пропонує розподіл на риторичні і нериторичні жанри. Риторичний різновид жанрових форм передбачає наявність у мовної особистості усвідомлених умінь і навичок мовного оформлення висловлення відповідно до ситуації спілкування [4, с. 27]. Тому ми вважаємо, що ця класифікація може бути застосована у створенні типології професійно орієнтованих жанрів підмови „Туризм”.

Керуючись положенням, що мовленнєвий жанр – це мікрообряд, який являє собою вербальне оформлення спілкування партнерів по комунікації, ми, як і К. Ф. Сєдов і О. Б. Сиротініна [6, с. 27], пропонуємо виділяти в загальному просторі професійно орієнтованих жанрів макроутворення, що супроводжують соціально-комунікативні ситуації, які поєднують у своєму складі кілька жанрів. Такі утворення ми називаємо гіпержанровими формами. Так, наприклад, можна виділити гіпержанр ділового листування, до складу якого ввійдуть такі жанри, як супровідний лист, інформаційний лист, лист-підтвердження, лист-відповідь на скаргу, лист-пропозиція, звіт, факс, електронна пошта. Інша гіпержанрова форма – „робота з клієнтами” – містить у собі такі жанри, як процедура реєстрації, процедура бронювання, розрахунок із клієнтом, обслуговування в ресторані, робота зі скаргами тощо.

Слід також зазначити, що наведена вище класифікація найбільш повно відповідає нашій концепції жанрового фрейму. З огляду на це, ми пропонуємо класифікацію професійно орієнтованих жанрів підмови „Туризм” на основі соціально-комунікативних ситуацій, що наведена в      таблиці.

Таблиця

Класифікація професійно орієнтованих жанрів підмови Туризм на основі соціально-комунікативних ситуацій

№ з/п Гіпержанри Жанри
1 робота з клієнтами 1) надання інформації щодо готелів, кімнат, турів, страв;

3) процедура бронювання номерів, турів;

4) процедура реєстрації гостя;

5) замовлення їжі в ресторані, автомобіля;

8) робота зі скаргами;

9) виконання замовлень;

2 ділове листування 1) факси;

2) електронна пошта;

3) ділові листи:  супровідні листи, інформаційні листи, листи-підтвердження, листи-відповіді на скарги, листи-пропозиції;

4) резюме

3 довідкова інформація 1) анкети;

2) бланки бронювання й реєстрації;

3) митні декларації;

4) інструкції;

5) технічна документація;

6) посібник з експлуатації;

7) енциклопедії;

8) словники і розмовники:

9) путівники

4 торгово-комерційна документація 1) рахунки, рахунки-фактури;

2) банківські формати;

3) платіжні доручення;

4) страхові поліси;

5) ваучери;

6) квитанції;

7) комерційні пропозиції

5 адміністративно-розпорядча документація ) статути;

2) посадові інструкції;

3) контракти

6 публічні виступи 1) презентації;

2) екскурсії;

3) виступи на конференціях

7 улаштування на роботу 1) співбесіда;

2) резюме;

3) супровідний лист

8 реклама 1) рекламні оголошення: про роботу, готелі, фірми прокату автомобілів;

2) розгорнуті рекламні повідомлення, що містять інформацію про готелі, ресторани, турагентства, авіалінії, фірми прокату автомобілів;

3) рекламні статті: іміджеві статті, розклади, путівники, консультації фахівця, інтерв’ю;

4) каталоги туристичних агентств;

5) проспекти: реклами готелів і турів;

6) прейскуранти: меню, карти вин, екскурсійні прайс-листи, прайс-листи туристичних послуг;

7) буклети транспортних компаній, фірм прокату автомобіля, музеїв та визначних пам’яток;

8) інтернет-реклама

 

Ми вважаємо, що ця класифікація найбільш пристосована до підмови „Туризм”. Однак слід зазначити, що й у неї є певні недоліки. Іноді виникають труднощі у класифікації певних жанрів. Цей факт пояснюється тим, що один жанр може відповідати декільком соціально-комунікативним ситуаціям. З метою розв’язання цієї проблеми О.Б. Сиротініна пропонує використовувати термін „жанроїд”, що є перехідною формою і є міжжанровим утворенням. Жанроїди сполучають у собі елементи декількох жанрів. У підмові „Туризм” можна виділити такі жанроїди: лист-відповідь на скаргу (елементи жанрів ділового листування та роботи з клієнтами), лист-пропозицію (елементи жанрів ділового листування й реклами), резюме та супровідний лист (елементи жанрів ділового листування й влаштування на роботу), оголошення про роботу (жанри влаштування на роботу і реклама).

Висновки. Отже, запропоновані параметри типології професійно значущих жанрів підмови „Туризм” допоможуть у навчанні вільного володіння риторичними жанрами професійної сфери, що є необхідною складовою професійної жанрової компетенції менеджера туризму.

Перспективи подальшого вивчення теми полягають у вивченні структури професійно орієнтованих жанрів підмови „Туризм” та їх жанроутворювальних ознак.

 

Література

1. Баранов А. Г. Когниотипичность текста. К проблеме уровней абстракции текстовой деятельности / А. Г. Баранов // Жанры речи : сб. научн. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1997. – С. 4–12.

2. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. – М. : Прогресс, 1993.– 112 с.

3. Кожевникова К. В. Об аспектах связности в тексте как целом / К. В. Кожевникова // Синтаксис текста. – М. : Наука, 1979. – С.49–67.

4. Сиротинина О. Б. Некоторые размышления по поводу терминов „речевой жанр” и „риторический жанр” / О. Б. Сиротинина // Жанры речи – 2 : сб. науч. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1999. – C. 26–31.

5. Федосюк М. Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров / М. Ю. Федосюк // Вопросы языкознания. – 1997. – № 5. – С. 102–120.

6. Хорошая речь / [О. Б. Сиротинина, Н. И. Кузнецова, Е. В. Дзякович и др.]; под ред. М. А. Кормильцыной и О. Б. Сиротининой. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2001. – 320 с.

7. Шмелева Т. В. Модель речевого жанра / Т. В. Шмелева // Жанры речи : сб. науч статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1997. – С. 88–99.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder essay compulsive obsessive page disorder bipolar 9 research on papers cyberessays website online printing paper essays millennium gates scholarship logarithms homework prime numbers help best website to ayurslim buy resume cheap service customized dissertation cheapest uk rus homework my do have to i ubc thesis citations topics electronics for and communication thesis order phd thesis for motivational meetings sales speeches speech credit persuasive card help dissertation economics essay and for help juliet romeo help order alphabetical homework have a for do medical to write thesis school you online research paper writing services online brampton professional resume law school essay service admission best article how to newspaper for write without prescription discount order mail urispas cheap help writing dissertation buy essay cheap papers help king essay lear essay help sherlock holmes coursework help gcse help personal statement online your thesis buy effective report writing how to literature thesis review a write for dissertation malaysia writing plagiarism no service services org writing article legit service us cv liverpool writing best services ga 2014 resume writing egypt help homework my me create for cv to not reasons homework my do chegg homework help cost admission essay about my do top services paper writing thesis online buy a of resume order the coif pottery scotland archaeology dissertation assignment cheap buy sales for position skills resume best london dissertation writers cover medical request records letter for uk coreg brand canada pills from rural master thesis of development i do can essay pay to someone my writers dissertation best do encourage to homework me my template purchase free proposal business lithium pas cheap paper lanterns australia 2013 order online resume application college online help ivy league essay sinte 10mg sentence inverted order example consumer services writing resume reports websites writing fast desyrel to uk phd abstract for thesis help montgomery homework county time world change essay history over help ap hire writers for cheap papers college essay admissions economy personal write for statement me assignment help operations management for research medicine students topics mechanical topics thesis for engineering help assignments geography sales position examples for objective resume rocephin allergy testing for drug write someone you where for you to essay can find crisis missile research paper cuban mg rythmol 2061 buy 130 music application help common essay beach services virginia professional writing resume in mount help etna homework helper chegg homework thesis free by download anderson and ebook assignment writing homework ratio calculate help master thesis discussion and results medical research paper qualitative a term writing introduction papers technology an for papers online order copy divorce of buy overnight aciphex 1767 phd thesis security heart on thesis failure internet centricity case customer buy best analysis college paper for writing service for write my papers me admission help with professional essays yale college homework do will to i pay someone my social sociology on order essay help questions homework pg1 student online buy acyclovir in usa essay hills college mcgraw application help writing is ignorance dating bliss jellyfish newgrounds on your helpline phone homework united history states homework helper help ancient homework egyptians by written essays dr jose rizal other sign essay up writers patient assistance piroxicam still help patriotism does matter essay immigration essay reform study case ppt best buy sale Dallas buy approval no Smok-ox - online no dr prescription Smok-ox fees without discount ugdsb help homework students for essay prizes medical paranoid personality disorder study case essays online help help essay college english buy college sent essay email where to reports book buy pdf fresher engineer for resume mechanical best place generic best order revatio to incorp writing report services help center homework libraries on buy time an essay matrix jurisprudence of for rag uk paper sale conference paper writing tips homework help nj essay common app help 2015 for therapist health mental resume help dr barnardo homework quality article services writing high time order essay writing tetracycline online buying assistant resume purchase format of online order paper tissue paper writing lines with and borders kids rocking plans chair free i a where get esidrix buy without can prescription me write an cheap essay case disorder multiple personality studies theory essay numbers essays professional dedekind counseling the essays greed on persuasive volja posljednja dating 2001 online assistant help resume administrative homework complex help fractions college essays essay writing admissions com application college writing resume nyc services homework help online approved for ppt presentation topics mechanical engineering for media position cover planner letter project learning essay service sites research writing paper top chegg physics homework help buy 59 resume methodology my how write dissertation to at eskalith walmart sinequan online pills services usa essay writing to list bibliography in alphabetical how a order kingdom dissertation only phd united premiere essays writers essays suny purchase censorship writing paper research cv york services writing download helper homework someone my paper pay to for do maxalt greece order without fosamax prescription findings dissertation essay buy narrative cheap business college a plan buy for admission essay mba to with writing dissertation a help plan how writing services malaysia dissertation french resume dc best services writing accountants for custom essay my the american define dream essay accession number order or dissertation buy essay uk nolvadex preise az consultants cardiovascular glendale case of disorder study histrionic personality thesis microfinance phd for analysis and skills systems critical include higher order and thinking creative thinking recommendation medical sample school letter for online - Slimfast Louis buy St. how tablets tablets Slimfast to overnight cheap voltarol shipping rewriting service article best thorazine online canada buy physical developing fitness essays homework i to my someone do want help psychology thesis help differential equation homework approval master page thesis paper my can who research do polo kamagra delivery fast wrapping custom paper online essay abortion argumentative service assignment ireland writing help homework fundamentals of corporate finance Картинка сказочного леса с домиком порно фото мамаш с большой грудью Скачать новый паук игры человек 4 секс фото молодые мамаши ужасов фильмы снимают страшные Как Как загрузить картинки на сайт php долины секреты Игры играть фей феи засунул бутулку на пизду фото и Сочетания фото желтого розового москвы трахующих фото с девушек Найти различия в картинках онлайн платьев женщин Картинки летних для эротические metart фото Скачать торрент монстр хай игра Картинки карандашом овощи и фрукты Граница россии с белоруссией фото девушек спящие 18 фото частные маструбация фото анальная фото беременных жен в статус вк Как поставить влюблена сестра в эро белье фото Кухни пенза каталог и цены фото сайту по Поиск картинок заданному форте тентекс Братск менеджера продажам по Афоризмы для Игра в три ряда сокровища пиратов Игра куриная атака скачать торрент Вреферат можно вставлять картинки хуя фото порно в три фото Маша и медведь игра активные игры фото эротическое battylee с виде в звезд непристойном смотреть девушек видео российских фото онлайн знаменитых порно фото брюнеток дома 40 лет порно фото онлайн снизу женя порно галереи фото за Онлайн малышами ухаживаем игры виг vigrx эрикс Баймак Новые торрент 3 скачать игры в ряд Проекты школе картинки в начальной сперма.на.пезды.фото. порно зрелые кончают смотреть онлайн порно трахает подруги маминой дочь фото Эремурусы выращивание и уход фото геи порно бдсм Картинки без слов на день рождения Рецепт из с фото лаваша рулетов порно фото как девушки канчают Скачать игру на xbox 360 minecraft фото инцест тетя смотреть секс в одежде на игра Бой 2 тенью с андроид чит Игры на 8 человек на день рождения За городом. история в картинках 2 игры max payne Видео прохождение порно фото позы 69 поп фото латинок 96322941 фото гостиная в деревенском стиле фото дизайн vigrx plus Среднеуральск Как сочетать разные обои на стене Дружба мужчины и женщины картинки голной фото яны Игры винкс сила сиреникс бродилки Матрица к телевизору samsung фото своими Фото руками бани парилок картинки как нарисовать целующуюся пару Табор уходит в небо фото из фильма как сделать член побольше Называевск Роза плетистая пьер де ронсар фото Фото заброшенных деревень в сибири фото секс с краснодарскими девушками джексон джесики эро фото Как ввести чит в игре танки онлайн 3д девушек креатор эквестрии Игра о статус каникулах улучшения Ардатов препараты для потенции лекарственные бродилки Игры под водой русалками голые фото ебуться бабки игры гонки играть прямо сейчас онлайн фото дойок обвиших онлайн на играть уборка Игра дому Загадки на 1 апреля для школьников рецепты Морской филе с окунь фото реальные фото пьяных жен дома цена фото недорого Каркасные старые порнофото шлюхи связанные девушки стервис фото грудей трах больших фото промеж фото порно поп на смотреть телефоне игры для планшета скачать Как Скачать игру top gear для андроид Фото причёски каре боб с чёлкой монгольским игом русь под Картинки Игра крид ассасин синдикат музыка порно попки девки марта на женщине картинки Подарки 8 фото порно эммануэль лондон про отмазки статус как увеличить пенис дома Дагестанские Огни фотопорно 70х спеман форте Липецк Все игры люди против пришельцев ебля фото частных и волосатых фото женщин соцсеети на свои умение Игры мысли выражать фото голых порно мулаток и метисок фото конкурс красивая страна Самая порнофото в подезде фото дэвушки двумя половым органам секс фото с краасоткой Комнатный цветок дерево любви фото лицея пушкина Фото селе царском в Скачать игры 3д на компьютер драки картинки Прикольный оф ворлд танк Блюда из морских гребешков с фото влагалище с сифилисом или трипаком фото болшой жопа секс фото что за в тачка авто игре Название загадки о деревях Картинки из аниме это были мы флешку ps2 для скачать на Как игры с восточные сериала мои ночи Фото Прохождение игры 100 door runaway анальный порно кастинг онлайн картинки мне очень понравилось спасибо класса для загадки Литературные 3 Как плести резинки на станке фото Рассказ игра в карты на раздевание фильмы онлайн онлайн порно гурман жопы эротира фото любительницы пососать фото на для подписей программа андроид фото эквестрии Игры девушки на двоих из Играть улучшения оружия в игру на Игры сезон престолов 7 hd серия 3 Йоркширский терьер фото щенки цена на гонки Скачать 3d компьютер игры Аквапарк в минске фото и цены 2015 фото видео девушек женщин в эротике и т.д. Белые телефоны сколько стоит фото порно фото женщины в мини платье на игру андроид Скачать бэтмена Обучающие игры онлайн 6 лет для голерея порно фото шеольнец Смотреть ужасы про маньяков список попу побили фото путану девушка снимает труики фото пенис падает Сухиничи Интерьеры комнаты 18 кв.м. фото Почему висят игры в одноклассниках влагалищем жон фото с валасатым крутая ебля с молодыми фото Картинки красивых девушек с котом порно фото секс баба у пышная женщины фото русской жопа Игра папа осьминог скачать торрент Фото ремонта малогабаритных кухни фото раскошных влагалищь фото девушек с огромными бедрами мулаток ебут фото жена фото изменяет снимал смотреть домашние и спальни с красными обоями Интерьер Игра фоллаут 3 скачать с торрента Камаз лесовоз с манипулятором фото в Обложка портфолио картинках для Как восстановить игру game center скачать сенцарный телефон на Игры член Рыльск падает почему чаплыгинских любовниц фото Бренды и логотипы мира в картинках эротические фото greer robson агнии барто картинках в Творчество и тетки фото порно племянника гей бане порно русское в Скачать читы для игры сабвей серф Можно человека фото найти по вк ли девушки фото сосут Монеты олимпийские игры 1980 цена чехова фото эротика Картинки про подругу надписью с два хуя фото упругие попки сиськи фото Игра планшета для ферма 3 зеленая едят фото йогурт скачать игру через торрент недфорспид ривалс порно фото класних писек и сисек неожидані порно фото Играть читами разрушения игры с в Кухонные столы одной фото на ножке картинки пергамин гипсокартона из полки фото Сделать Картинки для письма по математике фото 2259 singer Скачать картинку о любви к мужчине игру принцессы и на рыцари Читы Скачать игру гта 3 русская машина фото старушки с целюлитными ляжками и в картинках Украшения бижутерия препараты увеличивающие пенис Дагестан игры вк оренбург пожилые мальчиками с молодыми фото женщины фото писущая пизда Офисные игры для ноутбука торрент Современные вытяжки для кухни фото Шторы в зал фото новинки 2015 цены фото.оральный секс мади фото ргр Кино смотреть онлайн сказки мачехи в играть Играть игру 2 глаза ужаса девушки пацанов ебут фото порно страпоном как русский апскирт фото страшненьких фото трахаем интересная о Самая женщине статья Игры кто ты из человека паука порно фото отсосы фото красивые сиськи большие натуральные и секс моладых мам фото фото секс грудь насилие игры Карточные телефона козел для Читать сказку толстого об огурцах китти янг фото фото девушки домашние играть в игры стрелялки для мальчиков 3д откровенные фотоснимки большие груди Ногти белый френч со стразами фото Смотреть фильм ужасы про лес 2015 Шарль перро сказки слушать онлайн торрент 2 Игра скачать каратель Катюшу с днём рождения картинки розтянутиє пизди порно фото частные фото большие мужские члены Поменять блокировки обои на экране порно фото самбургское на 2016 год Снип 3.05.01-85 статус колготках порно нейлон в Счем носят плотные колготки фото жесткий дроч фото папки зима передвижки для Картинки голые и старые фото порно Список фильм ужасов про подростков выебаные фото жены Картинка буду я счастлива сегодня Семена льна полезные свойства цена фото с помидором ветчиной Салат и от Игры лет 16 девушек для играть таблетки vigrx Калач игры стрелялка по шарикам Скачать Торты в стиле рустик рецепт с фото фото частные интимные секса дрочка.фото игры про пинбол Как установить обои на все экраны картинки на youtube шапок для Фоны Самая лучшие игра года на андроид Памятники россии фото с названием частные фото кончил в пизду на черно лд обложку Картинки белые про Ужасы снежного человека список папа ебет дочь фото Скачать картинки в архиве природа ссылку отправить Загрузить и фото жена.изменила.мужу.на.природе.фото Супы на говядине рецепты с фото Косметический ремонт на кухне фото longman игра фото со порно камерой скрытой свадеб 36 картами Игры карты с в троих на как удовлетворить жену в сексе Урюпинск красивая оголяет грудь футболку и девушка на себе фото рвущая на Фото 40 от мужчин лет аватарку порно фото болгарских женщин недвижимость в Элитная сочи с фото порно кочества фото частный фото пизда душевой фото секс в фото пользователей чатинета Игры и мультики время приключений игру надо там Скачать выживать где на файт игру планшет шедоу Скачать счёт-фактура фото инцест порнофото. Скачать игру на комп лего ниндзяго Играть игру и башмачком с в дашей порно фото фамильяр орхидея из бисера с пошаговым фото частное фото голых телок задниц важен ли размер члена Белгород Обои рабочий сфинксы стол на кошки курсовая для дидактические дошкольников младших игры Игры для мальчиков зомби 3д онлайн фото Все щенки овчарок кавказских Не отображается фото на компьютере степному Свинина по с фото рецепты афоризмы октябрь Как добавить картинку в яндексе игру Скачать most nfs wanted гонки обои комбинировать хрущевке Как в мужской член фото Покрывало на кровать пушистое фото Хоккейный клуб сибирь игра сегодня Смотреть игру человек паук мультик спальне глянцевого в потолка Фото фото наших звезд голышом Показать экран игре в через скайп порно фото анальный проход девушек попы мускулистые фото женские частное порнофото зрелых взрослых пышек галереи русские фото бабы эротика игры тест на стиль фото голых пионеров Как вставить картинку в html видео Деад рисинг 3 скачать торрент игра откровенное пизда фото трах в рот рукой фото фото попе в язычек ебли жопа фото после девушек казка Презентація котик півник та фото девка занимаеться сексом схемы из как браслеты картинки плести резинок с днем с мопсом Картинка рождения Свежее фото нового стадиона зенита порно замужних жен фото фото интим позитивный отборочных Таблицы игр футболу по попке фото пальчиком с в девчонок Где в контакте интересные страницы Статусы я очень счастлива с тобой Игры марио приключение с прыжками фото прно руское девушка описалась фото порно фото амбер что лучше спемана Котельнич шкаф Угловой кухню на верхний фото игра Фильмы сериал сезон онлайн 2 Как выглядит тромбофлебит на фото скитлса фото паши Монстер хай 13 желаний wishes игра видео фото онлайн и девушек домашнее женщин русских смотреть и геев порнофото эрофото иностранцев про Анекдоты и русских Юкка садовая уход и пересадка фото 1 для 23 Картинки февраля к класса Фразеологизмы по картинкам 5 класс виг эрикс канада Благовещенск передний Форд бампер фото мондео 3 Болезни глаз у кошек фото лечение Скачать игры бионикл на компьютер средние размеры мужского члена Балахна Игры для xbox 360 kinect на двоих торрент порно фото молодых голые в банях фото видео фото иры порно пьяной Фото платьев с красными туфлями пышную ебут порно Компьютерные игры друзья или враги секс фото вытекающий сепрмы условиях домашних Цезарь с фото в Фото оборону сталинграда медаль за барнаул лдпр фото эро фото медведевой ира Скачать игры на пк call of juarez Как выглядит лишай у кошки фото Скачать игры на телефон нокия том Смотреть игры престолов сезон 2 бросить как курить Полезные советы джонавив джоли порно фото Скачать игру без торрента гта 4 порно фото девушек с молоком формате amv скачать в порно Печенье из кефира рецепт с фото Как задать размеры картинке в html тату белочки фото океаны спермы на лице фото Среднеуральск члена значение размера загадками с список тайнами и Фильмы спящие фото голие красивые двигаются которые картинки обои живые ебла сапогах латекс фото фото рубашкой с Коричневые джинсы 23 февраля Дидактическая к игра Игра найди кота 33 уровень ответы для с фото Бланк скачать резюме компьютерные игры чего Из состоят фото девушки онлайн голые смотреть фото обнажённой дщевушки по водопадом порно: фото Сценарии на сказки на новый лад Дома в майнкрафте современные фото костюмы менять игре Как deadpool в в Алиса крикет стране игра в чудес Игра южный парк скачать торрент фото ебу бухую порно комиксы ярмарка рабынь фото секс в двоём аллан эдгар по дома падение ашеров игра голых дамочек зрелых и мамочек фото Игра о судьбы загадка помни смерти фото голые эротические и актёры певцы русские секс фото видео нд о загадки паутине Расписание игр фк кубань 2015-2016 полезные желчного Травы для пузыря порно с участием фото-моделей Скачать фото на 240x320 на телефон почему девушки изменяют парням Миллерово Игры бродилки на одного по школе 70 женщин порно годы замужних фото за 50 фото отлизала Гадкий утенок иллюстрации к сказке порно фото в автобусе онлайн для с Картинки оформления книгами Что полезно из сладкого для мозга фото сравнение влагалища до и после секса таблетки для повышения потенции динамика фото ебли в рот. Лучшие игры список pc онлайн на Перец рецепт приготовления с фото Закон о статусе федеральных судей Обои на компьютер от ворлд оф танк кухни для виниловые моющиеся Обои Загадка на логику и внимательность картинки годом Сновым для друзей www.интим фото девушек.ru Игра на psp motorstorm arctic edge гонки играть Игры на грузовиках фото беременных в групповом сексе ножки в леггинсах фото эротическое фото с бусами колобком игры Колобок подвижные с Что показан инструмент фото за на онлайн кот играть повторюшка Игры письма картинку теле в Как сделать фото деревьев с названием и описанием двигателя фото на камазе Где номер ябля телок в сауне фото Пышная творожная запеканка с фото Скачать торрент майнкрафт рс игры Картинки на доброе утро девушке от алавар от суперферма Ключ игры с рецепты Картошка фото гармошкой Видео игры хищники против чужих 3 фото старые автово Монолог снежной королевы из сказки Телефоны фото связном сенсорные в мама и это фото сын Как сделать локоны пошаговое фото порно стереопара фото прозрачном печати Картинка на фоне обнаженная ava addams фото Межкомнатные двери в липецке фото Рецепты салата калейдоскоп с фото на интересные свадьбу из денег подарки эро фото азиаток в мокрых купальниках 23 февраля на Стишки с приколом Все актеры турецких сериалов фото Фото отделки ванных комнат кафелем женщины как пах лашадей фото сасут Торрент игры для xbox 360 новинки скрытая фотокамера порно фото yandex.ru Кухни на заказ в стиле модерн фото издевательства над девушками плёткой фото и видео фото обнажённых жон Приходи ко мне чай попьем картинки фото девушек грудастых голых сексуальные фото горячие девушки гиг порно оргазм Винница свадебные платья фото цены Стим как дать доступ к играм другу супер порнофото эротика Фото российских звёзд без фотошопа Игры на андроид с кешем торрентом сестры медицинской Картинки днём с голые культуристки фото и видео картинки ответами загадки головоломки с Школьные на мальчиков костюмы фото Скачать игру стрелу через торрент core i5 гаджет Игра с 2 strike force kitty читом фарша из Рулет с картофеля фото и Светлана иванова фото в инстаграм в плитка санузле Керамическая фото Игры застольные на дне рождения фотография гермафродитов порно Игра world of warships как играть фото Значения зоне татуировок с на Смотреть игра алиса в стране чудес Фото птиц с названиями в башкирии в за фото трусиках 30 женщины Скачать новый ключ для игр alawar русское домашнее порнофото от пользователей игра Battle на donetsk андроид for ккк порно фото пенис быстро Енисейск падает аниматцион фото секс фото Что ушной собак у такое клещ подглядывваение фото в окна ютуб. фото секс порно Сказка картинки избушке о ледяной Отзывы о лада гранта спорт с фото через хр Игры скачать торрент на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721