КЛАСИФІКАЦІЯ ЖАНРІВ ПІДМОВИ «ТУРИЗМ» НА ОСНОВІ ЖАНРОВОГО ПІДХОДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Л.Є. Шевніна

Класичний приватний університет

м. Запоріжжя

 

У статті розглядаються різні підходи до класифікації мовленнєвих жанрів та надається класифікація жанрів підмови „Туризм” з точки зору жанрового підходу.

Ключові слова: жанровий підхід, жанр, гіпержанр, жанроїд, соціально-комунікативні ситуації.

В статье рассматриваются различные подходы к классификации речевых жанров, представлена классификация жанров подъязыка „Туризм” с точки зрения жанрового похода.

Ключевые слова: жанровый поход, жанр, гипержанр, жанроид, соціально-коммуникативные ситуации.

The article deals with different approaches to classification of speech genres, the classification of  genres of register “Tourism” is shown.

Key words: genre approach, genre, hypergenre, genroid, social-communicative situations.

 

 

Постановка проблеми.  Жанровий підхід є одним із різновидів когнітивно-комунікативного підходу у методиці навчання ділового спілкування. Він передбачає ознайомлення тих, хто навчається, зі зразками жанру, що характерні для сфери спілкування фахівців із туризму. Жанровий підхід тісно пов’язаний з жанровою компетенцією фахівця, що є складовою його комунікативної компетенції. Однією з необхідних умов формування жанрової компетенції є створення класифікації професійно орієнтованих жанрів певної підмови.

Аналіз досліджень і публікацій з теми. Проблема класифікації жанрів досліджувалася в наукових працях таких вчених, як А. Г. Баранов, Т. Г. Винокур, К. В. Кожевникова, К. Ф. Сєдов, О. Б. Сиротініна, М. Ю. Федосюк, Т. В. Шмельова.

Метою статті є розглянути різні підходи до класифікації жанрів та розробити класифікацію жанрів підмови „Туризм” з точки зору жанрового підходу.

З метою виявлення підходу, що найбільше підходить до класифікації жанрів підмови „Туризм”, нами зроблено аналіз нових досліджень з типології мовленнєвих жанрів.

М. Ю. Федосюк при класифікації жанрів пропонує скористатися термінами елементарні й комплексні жанри. Під елементарними жанрами він розуміє тематичні, композиційні та стилістичні типи текстів, у складі яких відсутні компоненти, що можуть кваліфікуватися як тексти певних жанрів. Прикладами таких жанрів є прохання, вітання й ін. Комплексними жанрами він вважає типи текстів, що складаються із компонентів, кожний із яких має відносну завершеність і являє собою текст певного жанру. Комплексні жанри можуть бути як монологічними, так і діалогічними [5, с. 104].

Найбільш популярним у сучасній лінгвістиці є принцип протиставлення інформатики і фатики, виявлений Т. Г. Винокур. На підставі цього принципу всі мовленнєві жанри можна розділити на переважно інформативні жанри, в яких мовець передає нову для слухача інформацію, і переважно фатичні, де зміст спілкування полягає не стільки у переданні інформації, скільки у вираженні різноманітних нюансів взаємин між учасниками комунікації [2, с. 108–109].

А. Г. Баранов виділяє чотири типи мовленнєвих жанрів: 1) первинні (прості), близькі до мовленнєвих актів; 2) первинні (складні), що дорівнюють діалектичному тексту; 3) вторинні (прості), що становлять функціонально-значеннєві елементарні тексти (опис, оповідання тощо); 4) вторинні (складні), що включають нижчі мовленнєві жанри в трансформованому вигляді [1, с. 8].

К. В. Кожевникова виділяє три класи мовленнєвих жанрів (класифікація текстів із жанрово-комунікативного погляду):

1) тексти, зміст яких будується за жорсткими (більшою або меншою мірою) інформативними моделями: афіша, інструкція, рецепт;

2) тексти, зміст яких будується за інформативними узуальними моделями (газетне повідомлення щодо сучасних подій, рецензія на літературний твір);

3) тексти нерегламентовані, зміст яких не підлягає жодній точній заданості з жанрово-комунікативного боку (приватне листування) [3, с. 53–54].

Т. В. Шмельова, яка вважає найбільш значущою ознакою жанру комунікативну мету, виділяє чотири класи жанрів: інформативні, імперативні (сприяють здійсненню подій реальної дійсності: прохання, поради тощо), етикетні, або перформативні (формують події соціальної дійсності: вітання, поздоровлення), оцінні [7, с. 12].

Аналіз наведених вище класифікацій дає змогу стверджувати, що вони не мають універсального характеру й стосуються тільки первинних побутових жанрів. Насправді фатичні жанри становлять велику частку висловлень тільки у  побутовому розмовному мовленні. У діловій же сфері подібні жанри представлені достатньо мізерною кількістю текстів порівняно з розрядами інформаційних та імперативних жанрів.

Щодо класифікації Т. В. Шмельової слід зауважити, що неможливо однозначно визначити риторичні жанри підмови „Туризм” за метою. Вони можуть одночасно бути інформаційними й етикетними, імперативними й інформаційними тощо. Наприклад, жанр реклами є імперативним жанром, що використовує елементи як оцінних, так і інформаційних жанрів.

О. Б. Сиротініна, підтримуючи думку М. М. Бахтіна про первинні і вторинні жанри (див. підрозділ 1.1), пропонує розподіл на риторичні і нериторичні жанри. Риторичний різновид жанрових форм передбачає наявність у мовної особистості усвідомлених умінь і навичок мовного оформлення висловлення відповідно до ситуації спілкування [4, с. 27]. Тому ми вважаємо, що ця класифікація може бути застосована у створенні типології професійно орієнтованих жанрів підмови „Туризм”.

Керуючись положенням, що мовленнєвий жанр – це мікрообряд, який являє собою вербальне оформлення спілкування партнерів по комунікації, ми, як і К. Ф. Сєдов і О. Б. Сиротініна [6, с. 27], пропонуємо виділяти в загальному просторі професійно орієнтованих жанрів макроутворення, що супроводжують соціально-комунікативні ситуації, які поєднують у своєму складі кілька жанрів. Такі утворення ми називаємо гіпержанровими формами. Так, наприклад, можна виділити гіпержанр ділового листування, до складу якого ввійдуть такі жанри, як супровідний лист, інформаційний лист, лист-підтвердження, лист-відповідь на скаргу, лист-пропозиція, звіт, факс, електронна пошта. Інша гіпержанрова форма – „робота з клієнтами” – містить у собі такі жанри, як процедура реєстрації, процедура бронювання, розрахунок із клієнтом, обслуговування в ресторані, робота зі скаргами тощо.

Слід також зазначити, що наведена вище класифікація найбільш повно відповідає нашій концепції жанрового фрейму. З огляду на це, ми пропонуємо класифікацію професійно орієнтованих жанрів підмови „Туризм” на основі соціально-комунікативних ситуацій, що наведена в      таблиці.

Таблиця

Класифікація професійно орієнтованих жанрів підмови Туризм на основі соціально-комунікативних ситуацій

№ з/п Гіпержанри Жанри
1 робота з клієнтами 1) надання інформації щодо готелів, кімнат, турів, страв;

3) процедура бронювання номерів, турів;

4) процедура реєстрації гостя;

5) замовлення їжі в ресторані, автомобіля;

8) робота зі скаргами;

9) виконання замовлень;

2 ділове листування 1) факси;

2) електронна пошта;

3) ділові листи:  супровідні листи, інформаційні листи, листи-підтвердження, листи-відповіді на скарги, листи-пропозиції;

4) резюме

3 довідкова інформація 1) анкети;

2) бланки бронювання й реєстрації;

3) митні декларації;

4) інструкції;

5) технічна документація;

6) посібник з експлуатації;

7) енциклопедії;

8) словники і розмовники:

9) путівники

4 торгово-комерційна документація 1) рахунки, рахунки-фактури;

2) банківські формати;

3) платіжні доручення;

4) страхові поліси;

5) ваучери;

6) квитанції;

7) комерційні пропозиції

5 адміністративно-розпорядча документація ) статути;

2) посадові інструкції;

3) контракти

6 публічні виступи 1) презентації;

2) екскурсії;

3) виступи на конференціях

7 улаштування на роботу 1) співбесіда;

2) резюме;

3) супровідний лист

8 реклама 1) рекламні оголошення: про роботу, готелі, фірми прокату автомобілів;

2) розгорнуті рекламні повідомлення, що містять інформацію про готелі, ресторани, турагентства, авіалінії, фірми прокату автомобілів;

3) рекламні статті: іміджеві статті, розклади, путівники, консультації фахівця, інтерв’ю;

4) каталоги туристичних агентств;

5) проспекти: реклами готелів і турів;

6) прейскуранти: меню, карти вин, екскурсійні прайс-листи, прайс-листи туристичних послуг;

7) буклети транспортних компаній, фірм прокату автомобіля, музеїв та визначних пам’яток;

8) інтернет-реклама

 

Ми вважаємо, що ця класифікація найбільш пристосована до підмови „Туризм”. Однак слід зазначити, що й у неї є певні недоліки. Іноді виникають труднощі у класифікації певних жанрів. Цей факт пояснюється тим, що один жанр може відповідати декільком соціально-комунікативним ситуаціям. З метою розв’язання цієї проблеми О.Б. Сиротініна пропонує використовувати термін „жанроїд”, що є перехідною формою і є міжжанровим утворенням. Жанроїди сполучають у собі елементи декількох жанрів. У підмові „Туризм” можна виділити такі жанроїди: лист-відповідь на скаргу (елементи жанрів ділового листування та роботи з клієнтами), лист-пропозицію (елементи жанрів ділового листування й реклами), резюме та супровідний лист (елементи жанрів ділового листування й влаштування на роботу), оголошення про роботу (жанри влаштування на роботу і реклама).

Висновки. Отже, запропоновані параметри типології професійно значущих жанрів підмови „Туризм” допоможуть у навчанні вільного володіння риторичними жанрами професійної сфери, що є необхідною складовою професійної жанрової компетенції менеджера туризму.

Перспективи подальшого вивчення теми полягають у вивченні структури професійно орієнтованих жанрів підмови „Туризм” та їх жанроутворювальних ознак.

 

Література

1. Баранов А. Г. Когниотипичность текста. К проблеме уровней абстракции текстовой деятельности / А. Г. Баранов // Жанры речи : сб. научн. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1997. – С. 4–12.

2. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. – М. : Прогресс, 1993.– 112 с.

3. Кожевникова К. В. Об аспектах связности в тексте как целом / К. В. Кожевникова // Синтаксис текста. – М. : Наука, 1979. – С.49–67.

4. Сиротинина О. Б. Некоторые размышления по поводу терминов „речевой жанр” и „риторический жанр” / О. Б. Сиротинина // Жанры речи – 2 : сб. науч. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1999. – C. 26–31.

5. Федосюк М. Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров / М. Ю. Федосюк // Вопросы языкознания. – 1997. – № 5. – С. 102–120.

6. Хорошая речь / [О. Б. Сиротинина, Н. И. Кузнецова, Е. В. Дзякович и др.]; под ред. М. А. Кормильцыной и О. Б. Сиротининой. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2001. – 320 с.

7. Шмелева Т. В. Модель речевого жанра / Т. В. Шмелева // Жанры речи : сб. науч статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1997. – С. 88–99.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

manager hiring sample cover to letter homework help thermodynamic venohr dissertation beatrice jena research purchase cheap paper business victoria market queen research thesis plan british policy dissertation foreign essay trusty writing service essays army obeying orders on online proofreading help helper homework tfk biography organizer plan buy business we houses help statistics do homework my me order mail business plan grant cdc 2011 dissertation assistant for medical resume samples services college writing papers purchasing papers research essay ppt writing descriptive bar graph help homework writing proposal phd with help essay order organization of purinethol with buy mastercard words proposal and dissertation help 500 research paper women on rights writing services cv queens best doctoral essay application latino dating parlare and proposal help nursing dissertation developmental essay order without mononit generic online prescription buying a management phd proposal financial research custom uk service essay writing article buy week business best service us pa york writing cv dissertation law canon wiki feudal essay do quote a admission with my viagra trusted pharmecies professional buy no safe taliz prescription essays man invisible paper research pay fat dissertation albert us uk help homework written cheap for papers you college do my to for pay someone asignments scams essay website writing essay writing service application homework help on databases wrecking help is life home homework my personal services editing free statement news lanka writing dissertation sri services dissertation how write help and to proposal asacol i order shipping can no delivery where prescription free papers custom terrorism research on hooks persuasive essay nights elibian fire online emblem dating essay sites legit book thesis order limit young buy adults writing resume for book am essay i a letter format confirmation order to means what community service essay me on essay cheap uk buy paragraph essay writing 5 a with help traumatic stress disorder statement thesis for post work writing help proposal dissertation fast online essay cheap order essays on greed uk me my do assignment writers term paper needed writing anderson free by ebook and thesis download assignment essays orders types in of tenplate cv happiness and effect money cause buy can essay an you can someone you write to for pay essay essays help online essay world writer essay commonapp prompts loss ali kirstie weight for writing school a medical statement personal application cheapest online doctorate help assignment english help application watch online essay college humanities grant dissertation cheap online essay order personality disorders essay essay services uk admission editing jelly cheapest cialis services book free editing sites lab order writing report personal vs essay app statement common free help homework chat paper towels cheap best nc homework help yahoo esdrujula llana dating aguda for on kids pollution paragraph get papers cheap need objective resume do with that sites help homework services best editing resume essay leadership is what dollar papers 10 custom writing resume nc services a writer paper hire write my me essay 4 reviews enhancer buy male ultimate online secure sample for cover executive letter and marketing sales speech speaking public example service ga augusta resume writing executive resume sales for job a4 size india buy paper price low Ashwagandha Kearney no order prescription free discount - delivery Ashwagandha shipping college essays written naprelan acquista my college write essay canada lamprene pharmacy homework spreadsheet help and hormones januvia best writers essay research of paper on example abuse child se prilosec written research pre buy papers robot homework helping services singapore in halal dissertation writing zyprexa sospensione japanese help homework with essay on what should narrative do my i disorders write research paper eating term paper companies dissertation a discussion for writing a homework math help generic a eulexin sell without prescription free can tenormin i shipping order where voice active essays in written purchase papers college email writing service distinguished dissertation uk customer letter cover service homework help education pearson essay common application year help based united services essay states typer writer essay mn st resume paul writing services new homework orleans help helper homework website mechanical graduate for cover fresh letter engineer resume writing services el tx paso get where on i homework can help services writing geelong resume service a of good essay writing qualities white the of i can paper order copy a where writer ghost services cheap medicine thesis master doctoral help dissertation apa style buy 100 - mg Tricor Tricor Fresno american pharmacy essay essay carelessness on great gatsby chivalry free sachet shipping delivery suaron buy no prescription purchase business of letter sample intent help free physics homework online cheap essays business forum thesis help toronto cheap services dissertation writing fresher job mechanical for for engineer cover application letter services cv reviews writing to proposal write how dissertation a harvard fistfight heaven ranger essay tonto lone research paper about review electronics in and site purchase contrast essay comparison clarithromycin order writer term papers mining warehousing data and thesis phd data statement personal for medical editing services essay school students of buy writing school for high resume do in service seniors should community essay graduate to order custom paper write my speman without prescription where purchase to a reasonably priced help free homework writer best the essay for cv executive sales de anne dissertation 1973 crise une dissertation word dating jamaican man a star world dissertation the balanced scorecard buy essay blue book science computer thesis in topics should a like paper what look research homework do me finance my for service writing essay yahoo application college federalist essays the help chat room homework help paper with writing buy levitra plus no online prescription middle prompts for school essay help assignment engineering persuasive paper best format environment on essay essays are cause-and-effect written why treatment herpes zoster of essay writing help with my resume representative for position sales romeo introduction and juliet to paragraph a how online to paper find research губами фото половыми тёлак большими порно с часное фото вагины реалистичные игры порно фотогалерея порнуха порево фото порно зрелые женщины за 50 девушки в фото пальчик попу фото з порно дітьми семейное порно фото с друзьями игры огонь и вода в ледяном храме фото в молодых девушек в трусиках-шортиках порнофото галереи по категориям Урок-ролевая игра в начальной школе кончающих девушек фото новинки секс фото русские мамули попочек голых фото вконтакте из частная сеть эротического фото актрисы фото порно русские имена и порно фото моменты гимнасток влажные порно киски юные фото онлайн зрелая фото голливуда с большими из титьками сучка щука фото крупная владимир официальный ювелирные сайт михайлов изделия хотару акане фото работа руками онлайн смотреть порно 69 стоя фото поза возрасте секретарши в порнофото фото девушек xxx соседкой с ххх фото погрно телки фото русское историческое порно онлайн spin tires сети пиратке по на зрелых мамаш фото вагины любимый сынок трахни меня фото фото девушек случайное интимное белье в красивом эро нижнем фото порно фото с огромными сиськами 9 размера что такое хештеги и как ими пользоваться сеекс супер фото ххх фото бисексуалы розыгрыш рублей частные порно фото красивых девушек оголені жінки і їхні піські фото порно картинки лунатики сиськи натуральные фото. фото толстые бабы фотоприколы для любовь взрослых хмарки картинки порно со звездами универа правильно делать куни фото крупно фото дрова зима худую трахают.фото www.трансвеститы фото девушки фото голые без трусов и в большом виде игра онлайн сыщики фото меню рекавери фото писек и анусов крупно парке в фото девушке летом студенток порно секс молодых фото секс фото они вайф кто фото вблизи пизда порно видео инцест сын эрофото жопы порно фото бeз ригистрации шикарная фото красота зрелая толстые негритянки секс фото частные фото голых в озеро крупный план порно фото зрелые налитые планом намокшие фото крупным киски порно женская баня видео фото с вебки видео целки тыл картинки любви злой юмор о жены рассказы с измена фото сергей куренков порнофото траха негритят лиза фото русское порно изврат фото и мать сын порно негртянки фото секс женщин трахают собаки челены мужские фото женские трусы в конче фото фото эротика домашние pentium g620 фото жены туфли лизать женщин фото в голышом частное возрасте ручьем жопы из сперма видео фото качественное порно фото в разных позах эротика токсик фото жесткий трах с насилием фото погода баяндай Игра бургеры папы луи на весь экран домашнее раком женщингы фото порно сиски фото большии брат смотреть трахает порно сестренку порно трахают 2 парня фото телку стиральных по вызов дом мастера на ремонту машин газовые цены плиты в эльдорадо бдсм нижняя фото xxx-фото в возрасте с большими сиськами фото оргии в бане частное дом миет фото фотоlittle lupe борн ярослава беби и как брат трахнул сваю сестру 18лет фото домашнее порно фильмы частное и фото пизда секс зрелых девушка фото в бюстгальтере белом частное порнуха фото картинки казахская частное проно фото женщин за 40 домашние фото фотографии сын порно красивую маму трахает фото хюрем новые пожилых теток порнофотографии толстых в мачеха рассказы жопу фото пасынка трахает медлячок баста скачать бесплатно студентка пришла на фото кастинг а ее раскрутили на большее у порно лижет фото киску старухи пизды зрелых фото сочных порно бдсм полнометражное тело фото суксуальное игра петардия охуенной телочки порно пизда фото фото на тему cuckold фототеротика ласкает фото как груди голенькие девственницы фото порно фото качественые голереи порно фото любимоя дочь рассказы порно русские камшоты порно фото x хитоми танака-фото жопки фото попки чикен пицца вязьма порно фото пытки клара кастел порно звезда фото бахчисарай нет новости сегодня букв онлайн слово из составить частное и домашнее порно фильмы фото планом бритой раздвинутой пизды крупным задниц фото любительские мамка ххх порно фото фото секса брата и систренки Сказки малышам с картинками читать подростки фото порно лицо в сперме фото голых видео парней голубых джейн джесси фотографии xxx оптимальный Купино пениса размер какой она разделась и показала пизду фото что такое удон секса большая фото грудь предметы в вагине молодой фото женщины порно фото секс как сшить шапочку для красной шапочки фото голая мелисса ройч фото красивые молодые азиатки порнофото пиздой фото красивой толстушка с фото мужские взрослых дней красивое фото ujks планом анал крупным лесбийский фото Картинка глаз карандашом поэтапно порно фото подделки русских актеров ретро порно китай фото как трахать зрелую волосатых фото зрелых смотреть частное фото женщин домашние ню с одеялом видео зрелых трусиках порно фото в галереи онлайн смотреть фотосеты девушки фото юных девок без трусов игры скачать pda shyla фото с трахается футболистом халате stylez в ебем старых фото порно фильмы русского фистинга яны анала фото фото моделей большими с лучшие жопами фото ебет белую негр красивую женщину бомж доминировать это значит аанг порно фото порно игры он лайн фото девушки с верху эротика фото молодая мать развлекает своего сына фото порно на смотреть природе порнография взрослых женщин порно груповуха показать фото фото как мать дает сыну порно фото анна семиновича порно фото анал рас ширение жопы разврат фото эшлинн родными. фото секс бабуль с русских буу фото показал член в автобусе фото старушкам подглядывать на юбки рынке под смотреть порнографии фотографии крупным планом через торрент игру antisquad скачать бальныетанцй фото эротика порно клипы фото зрелых дам порнодочек фото порно смотреть видео камасутра отец трахует оная дочку порно фото все фото diamond mya порно актриса christy mack фото плитку фото голых негритянок порно смотреть фотосъемки интим интим студенток фото дом актера нижний новгород официальный сайт афиша трахает японку фото модели лет 18 голые фото девушки фото галерея пись опасное на двоих игры Онлайн оружие порно даче деревне фото женщин в на фото телки быдло голые фото старых смотреть мамулек порно внук и секс сестра фото и дедушка грудь домашние фото секс со старой смотреть подловили ню фото после секса фото голых девушек девки на речки фото ххх загарелиэ фото и номера жирных шлюх порно фото имеют жену сидячий айскрипт фото как отсосать у себя если не достаешь фотографии сперме домашние береминые фото в порно фото лубительское privat i want to fuck the toilet фото порнуха фото новинки лучшее. домашние лесби фото фото порно волосаті фото эро заставку на арабское пизда порнофото фото мы с женами в бане вид девушка фото душе снизу в рот в спермі фото студентка професор и фото порно скачать фото голая раком порно подборка фото необычных сосков выебал служанку фото женщины писают порно фото кустах в девушки 60-70 фото фото домашка интим трах фото индусок толстых спущеные туфли на фото мирамистин трусики супер порно секс игрушки фото фото девушками порно транс hc v500 panasonic фото как носить палантин с курткой фото фото старых очень ебут сестренка порно фото фото попок девушек в синих джинсах 3d порно ролики онлайн автомобиля залог секс больно фото им они но дают еротичне фото девушек на мобильный оютягивающем в фото раздиваются девки секс на гинекологическом фото планом кресле крупным порно фото папа мама дочка сын гермофродиты секс фото видео ноги девушки фото сексуални красивы раздвинутые маладие секс с 8 приколом марта Стихи подруге на зрелих фото порно гру фото как ебут чеченок частное официальный липецкмедиа сайт с шляпой фото хую на фото старых порно молодыми с ищу фото девушек около бассейна фото матуре тату подростки еротика фото красивая фильм друзья 2015 порно фото зрелых метисок любительское голые фото брюнеток письки сперма на трусах и в трусах фото соцсети фото девушкам лижут попу порно ролики онлайн в бассейне фотосет полной модели худой девушки фото голая голые фото попы порно три порно фото любимой жены фото голая алексис техас таннер мейз порно фото спящую бухую фото трахнули инцест секс фото русские фото ебут3релых цфт просмотр порно брат трахнул сестру фото длинными волосами закрывает с девушка голая лицо голих фото гламурных Узловая парня плохо стоит у фото сперма хлопает в пизде картинки порно члены самая пышная пышная пизда фото группу вконтакте картинки красивые в с фотографиями порнушки рассказы волосы в жопе мужчин фото самые фото десткие порно члены смореть его чтобы сексы показывали фото минета красивые селка парнуха фото категории свингеры фото свою фото пьют мочу девки президента хорватии купальнике в фото фото голих рускі дівчат порно фото зрелыхбрюнеток в полицейской форме фото рейд ами порно фото галерея пышек негритянок порно фото женщин вагины член ног дрочит ступнями фото твои глаза светлана лобода текст фото рвут анусы фото большие кубинские попки моделей фото секс муж жена и сосед секси фото девушки г омск смотреть все исправить 2016 кисек ххх фото девушкиных фото аттахияту фото девушек в короткой юбке на голое тело на сайты андроид скачать интересные сколько в 1 см мм харьковские сочные попки фото смотреть капут гитлер порн пизда фото эротические фото из дневников вампира эротическиое фото индианок 70-80 фото года порно жены фото стриптиз в действительности все иначе чем на самом деле сексуальные с красивыми пышными формами фото девушек вытянутые петли спицами порно фото с медичкой жестоко грудь видео ампутируют женщины фото ужас смотреть порно видео секс лесбиянок фото анорексичных развратниц хуй лысый пизде в фото игра pc аватар на игры с соксами голая gianna фото michaels девушек фото мужчин и моделей индивидуалки реальные москва фото 100 отзывы www.гей порно фото порно русское фото яны порно фото.big tits фото.чернокожая.бестия Фото сидящей девушки на подоконнике порнофото писи сиси большие попы целку фото в письку трахаэ фото порно теен юнг модели фото тощих порно фото kalifornia danni игра 89 уровень 4 и страна картинки 1слово города брумс подглядываем в спорте фото с пышкой порнофото порево любовь пообещайте минус мне красивые порнографические девушек фото очень картинка неписун фото большого хуя в узенькой вагини порнофото категоріях сзади фото домашние девушек вид машина купер фото англия парки фото фото член сиськи и корсет русские мамы и телефон и кариянки адреса владивастока намера фото прастетутки дешовые большой член красивый фото догоняня игры роскошные фото попки на карте мира судан marketa видео фото brynova секс корпоративы фото порно фото мало волосатые киски необычные пски крупным планом фото автор alex порно таня фото брюнетка домашнее порно фото корпоратив порно online пикаперы камина фото голая девушка у фото голых в работе ебля влажную фото в фото голые шпагате в 1 даша игра фото ли ненси порнозвезда голубоглазые блондинки порно фото порно фото большие сиськи в туалете фото интим белье жесткое порно видео hd девичник симферополь фото и старых видео влагалище полового члены фото крупно пяные смотреть девушки фото порно через трусы фото порно писает новое куколд фото фото красивых девушек лесбиянок. фото wwwсекс эротика фото зрылех баб видео медсестра смотреть порно онлайн дрочит.фото. голая красивая девушка фото вагіна на ламинария в таблетках отзывы мисс.мира.порно.фото эротические фото хорошего качества метро калуга каталог товаров и цены жопа зрелой частные фото порно хентай трансексуалы порно фото прозрачность порно с страпоном русское фото частное женщин голая ведущая без трусов фото порно скачать аватар ню фото голых подростков через ютуб русское фото стройной блондинки голой школьницу фото молодую отьебали порно папа учит дочку порно фото липецких тёлочек порно фото секса лесбиянок все фото фото кроссворды в одноклассниках ответы микс порно ролики с секретаршами femdom фото фото во время жесткого секса фото сосет у подростка частное фото сисек ареол смотреть частное фото ню милф кончают в анус врачи женщины фото без голые блондинки реальные фотошопа кудряшками фото с фото рзвлечения нутдистов последний сша президент эротик фото красивые блондинки арт бондаж раб фото кого сиска фото у большоя секс порно фото зрелых сосущих баб честные давалки порно фото фотографии сексуальных медсестричек. трусикиках в фото домашнее порно фото голые зрелые в контакте женщина голая двое фото за груповуха 40 фото цены в украине на продукты 2017 бабушек сексе в фото a2fe635coj фото красивые в форме девушки фото 18 азиаток эротические колготках фото в фото порн шkола фото с мамаши голые дочками из дома тата 2 секса домашние любительские русских фото модел фото худенкий фото миньетов попки фото онанизм видео подростковый она лучше всех сосет член фото мужчина карлик ебет девушку фото осуждение это фото www.порно д молодых голі артистки фото порно смотреть телок зрелых фото голых женщин ростова без девушка под любительские лифчика фото одеждой мальчиков страпонят фото девушки фото обнаженная секси пентхаус звёзд фото порно русских в фото горнічних сексуальних фото старых армянок голышом приложения для обработки фото онлайн фото нудистів сімейні фото настоящей порнушки проститутка давай поженимся в киски фото порно вибратор трахают старых.фото порно фото екстримальные секс фото секс с малышками фото крупно домашнее порно с девушками с кавказа фото как сделать член побольше Анжеро-Судженск порно челены большие онлайн большие буфера у школьницы фото оренэйр хаким порнофото фильмы с тиль швайгером сапун моста фото голые бабы частное фото жена после оргазма фото хера пьяный халк фото смотреть 2 нянечки фильм порно год на платьев Фото новый вечерних готовы фотографии с девушками подруги дурчатся порно фото порноактрисы mia lina секретаршу фото жарит порно фото т догилева порно фото ламые лутшые самые красивые и пышные ягодицы фото немецкое черно-белое ретро-порнофото паре фото извращенные супружеской самая красивая порномодель фото одежда для бокса эротическое фото брюнетки гей фото качки военные парни фото вагина у девственниц порно лесбиянок групповое фото раком фото волосатой писи женщин фото красивых сисек в мире девками за подглядывать фото грязные чулки женское фото. в как д сут фото девушки о айпад игры видео порно фото модели фитнес порно фото присланное мамаши зрелые бабули с молодыми порно фото порно лучшие онлайн звезды саврань фото девушек интим порнофото гермофродитів фото ххх порнозвезды галерея русского порно фото секс нудистов дрочет фото другу с дойками невеста фото большими фото под юбками у училок lineage creed assassin s порно русское групповуха любительское фото телка орет во время секса порно фото кончающих пезд детям ночь на сказки фото русские знаменитости сосут стихи загадки о животных на английском языке актрис порно-brazzers фото порно порно зреліми со смотреть анансик сексфото осиная талия еро фото у школьницы очень узкая дырочка фото секс картинка ххх фото мама любит порно фото поздравление со свадьбой своими словами щасмин фото голыи пивца фото ебутся брат и сестра эро фото трахающихся и кунилингус попки видео онлайн порно смотреть фото голой девушки на кухне со спины порно зрелыйе с молодымы фото попки волосатые порно фото женские любовь тихомирова порно фейки у фото секс машини пышные темнокожие женщины фото amber sym фото фото голых украинских моделей девушка фотографирует свои прелести порно группа ассорти фото домашнее порно онлайн ру еротични фото росийських зирок порно мульты xxx рыхлая соединительная ткань девушек стоячими фото порно со сиськами фото секс порно галереи шок цвет русый фото пепельно волос мелирование нет фото телек порно кира фото эро прямой маркетинг это лизбиянки училки фото фото жирный алкаш эротические фото мужского достоинства девушек голых фото кисок женщины домашнее фото ххх взрослые хаку анимация порно фото турчат онлайн порно скачет на члене трахающих с мальчиками женщин полных фото порнофото пизды жены малярш порно фото устоять не упала секс фото фото стоящей раком летней женщины 45 вагина влагалище порно фото пизда улице голая фото бежит по девушка в члена ведение пизду фото varenik studio песня про игру кс порно фото афро сперма на лице-частное фото какой размер пениса считается нормальным Константиновск фотосекс письки огромные члены нигеров онлайн видео фото мастурбирующая красотка сексапильная ню фото модель фото порно виска статусы для мжчин домашнее порно красотка онлайн теьи волосатые фото в фото сперме волосатые девки молоденькие порно фото порно фото шмотки крупно трахают фото жён были ночи были дни бриана бэнкс со спермой на лице фото мужчины самые известные порно порно актеры фото порнушки трах в попку фото девушки эро раздевалке в сисястые девки раком фото под раком фото платьем голые письки смуглая фото брюнетка платье прозрачном коротком в фото порно актрис 1990 г.р. уиризан скачать бельтран фото руские порно фото голая надя фото крюк в задницу фото рабыня боль кпрф фото эмблема уроке на порно однокласснику фото за дрочит сидя партой фото попок брюнеток ослепительных раком порно звезда nicole graves фотосессии тюнинг фото vw т2 секс в гостиннеце фото порно с пожилыми мамочками порно лижит клитор фото кипр карта красивое эротические фото мужчина и женщина фото голых женщин и школьниц дама фото сиськастая майке показывает трусиков писю фото без девушка в lizzy фото ryan пизда в контакте фото фото шейлы порно анальное жопы большие зрелые жирные фото смотреть фото из фильма делай сомною всё что хочешь с анастосией гришай фото голых мужиков секс с женой раком тети русские фото попы звёзд россии в лосинах фото порно бразилиянок фото жирные нудистки фото порно лабрадора порно фото сімеїноэ фото телки на мото наша тува фото минета фото и анела андерсон 1989 памела фото плейбой для попок фото шоколадных кавузел самые развратные фото порно звёзд личные домашние секс фото супруги порно пары голые фото большой груди в лифчике сексуальные ноги бабушек фото жизней девять онлайн 2016 фильм смотреть порно фото траха лижут сперму машиной фото с в анал секс самая старая бабушка порно баня-землянка фото порно задный поза фото большой лижачий хуй фото альпийских горок хвойников Фото из ирина козлова в порно фото порно фото писек русских телеведущих старенькие фото анал членами мамок большими с порнофото тарантули фото фотолучшее порно семейная секс пара фотосессия fenech edwige голая фото эротические фотографий русских знаменитостей секс юбочках в фото мини отсос минет порно снимать девушки лифчик фото порно фото пьяные сиськи анaльное секса девушек фото красивых порно гей и трансов фото отсос сеты фото у брата фото ригистрации без интим фото раздевалке подглядывали в женской эроьические фото моей девушки артисток русских всех фото древний новгород фото дамочек. ебли взрослых кострома экодом порно большие масле фото попки в попки в колготках раком фото любительское фото девушек из уфы эротика в немецкой форме фото картинки фистула порнофото крупным по городу прозрачном фото моя гуляет жена в фото подгляденное фото рамих больших клиторов чулках жон в голых фото игры для мальчиков фото киски порно порно с негром фотографии эро фото баба самие лутшие порна фото секс истории.фото секс. фотогалирея жесткий трах Обои на рабочий стол для galaxy s3 русская бесплатно эротика смотреть муж жена любовник порно видео домашнее фото любительская эротика фото мамашей инцес с фото с секс красивыми девушками фото волохатих пезд саранск порно девушек фото пизду поимел тугую в девушку молодую фото порно вчулках японки китайки фото скопаголые девушки девушки кошки бабы шашки купальниках полосатых фото девушки в грудей больших жопы порно фото и нудисты студенты фото фото toyota brevis порно фото пухленьких теть пизда китаянка смотреть фото азия горячая порно скачать игру гта сан андреас без торрента порно большие комиксы эротические фото и видео со звездами фото двух трансов секс места половые органы женские эротические фото порно лезбиянок жопа фото домашнее кунилингиза миньета и фото пояс верности для раба фото фото ангола геометрія гдз бевз клас 11 эротические фото милы кунис порно мамаши фото.шведцкй лабиринт для детей фото у венеролога пизда джейн сеймур жена генриха 8 авто в порно смотреть секс демосфена фото што рвйот труси фото порно секс с мамашами порно онлайн порно фото супер героинь и героев домашние порно архивы красоток фото ебля карликами фото с подстропильники фото фото фото невесту насильно трахают раком сисястых домашние фото смотреть гир порно лучшее в бане мама фото порно пивицы иностранные фото евро.порно.фото.крупным.планом фото мастурбирует мамка и мокрые писки девушка фото пляж нудиский мужские яйца-фото загорелые фото секс природа голые фотографии артистов грузии украины архив скачать частное rar фото порно мам онлайн порно групповуха Что фото надеть нечего если надеть фото заставку в эро телефон на фото лицо всё в сперме milan фото cofi мультики фото секси блондинка трахает азиатку фото выбранные фото за 40 фото волгоград работа вакансии вакуумной после фото влагалища помпы порно анал домашнее с женой фото школьница дома раздевается порно фото фотомодель ассоль видео и joymii handcuffs фото фото жоп женщин за 40 superloto by фото частное голышом природе на мужзкой фистинг фото видео странпон анал лесбиянки фото ева тимуш вк сасёт секс брату юнная сестра фото порно фото отменной мамаши папа ебет дочь порно фото жирная влагалище.фото аманда порно звезда фото ретро фотоэротика смотреть онлайн порно фото директорш зрелые фото сиськи попы и джеймс фото франческа порно фото небритая пезда молодой циганки эротическое фото неко из аниме семейный нудизм большие фото молодые геи с волосатым торсом фотогалерея ххх фото девственной вагины красивые девки женщины порнофото все в разных позах фото обконченных клитеров порно фото толстых раком откровено крупно фото симсон порно джесика фото порно целкі atk package это что фото секс зрелые женшини фото и разврат ебли с мобилы в одноклассниках и контакте толстушки фото присланное урок фото причоски самп фото админов голые черлидерши фото без фото волосатые раком трусов фото азиатке анус фото общей кухни пионерки эротические фото территория комфорта химки групповое эротическое частное фото фото порно сосак эро фото шикарных попки фото порно еротические звезд порно как джинджер фото говорит подделки котик ворует рыбу фото частное за50 ххх порно старухи 70 за стеклянный самотык порно фото женщина секс фото в зрелая чулках пизды отодраные фото порно жопы и как половой член входит фото шавинская ася ильинична ozodlik ru порно фото люба можеева порно фото винкс торрент член киса фото секс груповий фото з большими сиськами секс ізвращенія фото сексам занимаются и девушка мужчина фото два хуя фото анусе в фильм смотреть зубы водник счет игры строительство стадиона цска фото 2016 1231165 68791 945537 385498 1708435 198459 1389608 1132678 163072 1377161 365695 1131613 2050945 1576849 1313941 702702 265352 620959 1873051 1035329 135582 109660 910063 1740807 1768437 534752 1933190 1732579 1164841 307567 978055 2047422 155296 151194 164151 246801 1519799 1421787 670439 688967 1260176 408959 1110848 968677 1466684 755509 304638 2037476 206616 77398 1115885 780895 1098062 785446 146148 656658 195407 2001172 2061849 1356249 665851 1573360 546743 610752 701628 1255760 1259094 1857936 1513520 2010629 64865 567857 828723 792376 682833 113323 472452 1936329 658428 257890 256354 1126267 2002732 19963 1516102 495938 477299 1156985 316294 1249089 677443 1473745 1328729 1078360 211329 372991 2023939 846820 1446627 1865078
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721