КІНОАДАПТАЦІЯ У СИНЕРГЕТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ: У ПОШУКАХ СИНЬОГО ПТАХУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42 : 791

А. В. Легейда

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

м. Харків

 Дослідження присвячене феномену кіноадаптації – процесу трансформування літературних творів в кіноверсії (включаючи римейки),  що трактується як міжсеміотична трансформація з позицій синергетичного підходу до діалогічної взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно. Наголошується необхідність встановлення міждисциплінарної методології для аналізу механізму створення кіноадаптацій у межах сучасної синергетичної парадигми.

 Ключові слова: кіноадаптація, синергетика, постмодернізм, міжсеміотична трансформація, медіум-середовище літератури, медіум-середовище кіно, літературне першоджерело

Исследование посвящено феномену киноадаптации – процессу трансформации литературных произведений в киноверсии (включая римейки), трактуемому как межсемиотическая трансформация с позиций синергетического подхода к диалогическому взаимодействию медиум-сред литературы и кино. Акцентируется необходимость установления междисциплинарной методологии для анализа механизма создания киноадаптаций в рамках современной синергетической парадигмы.

Ключевые слова: киноадаптация, синергетика, постмодернизм, межсемиотическая трансформация, медиум-среда литературы, медиум-среда кино, литературный первоисточник

This research highlights the phenomenon of screen adaptation that stands for the process of transforming literary pieces into screenversions (including remakes) and is interpreted as an intersemiotic transformation on the grounds of synergetic approach to the dialogical interaction of literature and film media. The necessity for outlining interdisciplinary methodology for the analysis of the mechanism of screenversion creation within contempoprary synergetic paradigm is stressed.

Key words: screen adaptation, synergetics, postmodernism, intersemiotic transformation, literature medium, film medium, literary precursor

 

Порівнюючи постмодернізм з калейдоскопом, П. Слаттері відзначає [38, p. 83], що “калейдоскоп створює постійно мінливі образи, завжди симетричні щодо нього самого”, тоді як телескоп складає карту того, що сприймається як стійкий і незмінний всесвіт. Таким чином, постмодернізм для дослідника – це калейдоскоп, що постійно змінюється та стає чимось новим. З іншого боку, образи залишаються взаємопов’язаними: “постмодернізм проголошує багатоваріантне і комплексне розуміння кожної конкретної ситуації”.

Настання епохи постмодернізму [10; 14; 16; 19; 35; 38] ознаменувалося виникненням і розвитком цілої низки нових синтетичних видів мистецтв або медіум-середовищ [7; 11; 12]. Подібно до людського організму, внутрішня структура системи медіум-середовищ приводиться в рух, реагує і змінюється з появою кожного нового виду медіум-середовищ; при цьому взаємодія між наявними видами медіум-середовищ також модифікується. На передній план у цьому випадку незмінно виходить питання про форми художньої взаємодії, мови та прийоми різних медіа у процесі смислотворення.

Багатоликість епохи постмодерну [14] відбивається у не меншій багатоликості окремих наукових шкіл, напрямків та дисциплін, що є залученими до пізнання процесів самоорганізаці та постають у межах нової синергетичної парадигми знань. Інтегративна наукова парадигма [10], що ознаменувала розвиток наукової методології другої половини 20 сторіччя та синтезувала поняттєвий аппарат різних наукових дисциплін, реалізувала себе як у царині природничих, так і гуманітарних наук, та покликана відображати розуміння дослідниками цілісності світу та природних та суспільних явищ, що його складають. Вона спричиняє новий еволюційний етап у науковому пізнанні і виявляється, зокрема, у створенні синергетичних теорій самоврегулювання складних систем [1; 2; 3; 4; 6; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 35; 38].

Синергетика – це не нова наука, але новий поєднуючий напрямок у науці, мета якого – виявлення спільних ідей, методів і закономірностей у різних галузях точних, природничих і гуманітарних наук [20; 21; 23]. Синергетичний погляд створює можливість подолати “сверхспеціалізацію” наукового мислення, замінюючи її холістським, цілісним і всебічним підходом до наукового знання.

Синергетичний підхід виникає у межах природничих наук, зокрема, фізики і квантової механіки [3; 17], де синергетичні тенденції маніфестують себе у спробі подолати редукціоністське поняття абсолютної визначеності шляхом запровадження революційного, з наукової точки зору, принципа невизначеності [3; 17] і теорії відносності [29]. Нове наукове бачення, стимулювало виникнення міждисциплінарних синергетичних теорій відкритих функціональних систем [15; 16; 19; 23], що передбачають невизначеність, вірогідність та індивідуальність у різних царинах природи та людської діяльності. Синергетична методологія розповсюдилася надалі і в галузь гуманітарних дисциплін, зокрема, галузь лінгвістики [35], яка “скоординувавши свої погляди”, послідовно здійснила аналогічний “переворот” у власних теоретичних підходах.

У лінгвістиці поглиблення синергетичних тенденцій окреслило протиріччя між ортодоксальною лінгвістичною методологією, що описує мовлення як теоретичний артефакт, та реальним “живим” мовленням як комплексним інтегральним феноменом, ключом до самовизначення представників певної лінгвокультури, елементом щоденного досвіду, людської здатності і засобом реалізації безлічі різноманітних функцій [26; 35]. Сучасне розуміння функціональних меж лінгвістичного знання, якого ми дотримуємося у цьому дослідженні, сформульовано О. Є. Кибриком у вигляді наступного постулата [8, c. 28]: «Всё, что имеет отношение к существованию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики».

Синергетичні тенденції у лінвістиці очевидні і з огляду на виникнення цілого спектра так званих “зонтичних” напрямів – таких как психолінгвистика, лінгвокультурология, кінознавство і т. ін., – чия взаємодія базується на міждисциплінарному, інтегрованому підході до аналізу мовних та мовленнєвих явищ. Еволюція лінгвістики у цьому напрямі отримала назву “експансіонізм” [1; 2; 4; 35], що відображає прагнення лінгвістів до подолання “сверхспеціалізації” та редукціонізма на еволюційному етапі переходу до холістського, синергетичного підходу до научного знання. Експансіонізм також підвищує експланаторний потенціал лінгвістики, оскільки вірогідність вдалої інтерпретації мовних та мовленнєвих явищ зростає із залученням даних інших галузей знання.

Як зазначає В. І. Аршинов [1], синергетика усвідомлюється як міждисциплінарний напрям, що інтегрує знання та, виправдовуючи множинність, не вступає в протиріччя із єдністю науки. Ю. А. Данилов і       Б. Б. Кадомцев, описуючи синергетику, стверджують, що [4, c. 31]: «… на відміну від більшості нових наук, що виникають, зазвичай, на стиці двох дисциплін, що існували раніше і характеризувалися проникненням методу однієї науки в предмет іншої, Х-наука виникає, спираючись не на гранічні, але на внутрішні точки різних наук, з якими вона має ненульові перетинання: у досліджуваних Х-наукою системах, режимах і станах фізик, біолог, хімік і математик вбачають свій матеріал, і кожен з них, застосовуючи методи своєї науки, збагачує загальний запас ідей і методів Х-науки”.

Стає очевидним, що синергетика – це “контактна сфера діяльності” [1; 4], де стикаються різні дисципліни та, віповідно, різні методології та концептуальні перспективи. З огляду на той факт, что синергетика фокусується на дослідженні процесів самоврегулювання, виникнення, підтримання, стійкості і розпаду структур різної природи, її методологія та термінологія не є чітко окресленими [4, c. 32-33]: “дослідження нової галузі ведуться силами і засобами багатьох сучасних наук, кожна з яких володіє властивими їй методами і сформованою термінологією; паралелізм і різнобій в термінології і системах основних понять значною мірою зумовлені також відмінністю в підходах і поглядах окремих наукових шкіл та напрямів і в акцентуванні ними різних аспектів складного різноманітного процесу самоорганізації”.

Вважаємо, що симбіоз літератури і кіно в ході екранізації літературних творів є яскравим прикладом синергетичної взаємодії подібного роду. З огляду на вищезазначене, дослідження феномена кіноадаптації як діалогічної взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно з їх відповідними мовами та прийомами [11; 12], а також встановлення міждисциплінарної методологїї аналізу кіноадаптацій з позицій  синергетичного підходу представляється актуальним.

За думкою М. Липовецького [14], постмодернізм шляхом деконструкції бінарних опозицій покликаний підірвати та перебороти давню культурну звичку до мислення бінарними опозиціями, що передбачають привилейованість одного члена порівняно з іншим. У контексті цього дослідження постмодерністська синергетична парадигма аналізу покликана деконструювати бінарну опозицію літературне першоджерело –кіноадаптація, що існувала в межах компаративістського підходу, який наголошував на домінанті літературного першоджерела та принципі чіткої відповідності останньому, а також акцентувати важливість конструювання єдиносмислового культурологічного конструкту, що базується на взаємодії літературного першоджерела, кіноадаптації та наявних римейків у процесі смислотворення [11; 12]. Вважаємо, що гравюра голландського художника Мориса Ешера наочно ілюструє принцип відсутності домінанти (у нашому випадку – домінантного медіум-середовища літератури або кіно у процесі створення кіноадаптації), демонструючи руки, що малюють одна іншу таким чином, що початок цього процесу є невідомим, а отже питання про первинність або реальність тієї чи іншої руки не має сенсу.

Мал. 1

 

Наше розуміння анти-діахронічного спів-існування літературного першоджерела, сценарію, кіно адаптації та римейку співзвучне філософії постмодернізму: “час як суто абстрактна категорія, лінійна послідовність минулого, сьогодення, майбутнього “зникає”; воно розглядається як одна з координат багатовимірного просторово-часового континууму, в якій всі модуси часу співіснують” [16, c. 5]. Ж. Деррида [5, c. 128] у свою чергу також пише про єдине “просторове-становлення-часу”, що “задає багатовимірні метрики буття”.

Таким чином, маючи за мету дослідження феномену кіноадаптації – процесу трансформування літературних творів в кіноверсії (включаючи римейки),  що трактується нами як міжсеміотична трансформація [11; 12] – у цій роботі ми наголошуємо необхідність встановлення міждисциплінарної методології для аналізу механізму створення кіноадаптацій у межах сучасної синергетичної парадигми. Отже, об’єктом цього дослідження є кіноадаптація як художня дискурсія [25], що створюється в межах процесу міжсеміотичної трансформації у напряму література → кіно. Предметом дослідження виступає відповідно міждисциплінарна методологія дослідження кіноадаптації як об’єкту розвідок у синергетичній парадигмі знань. Матеріалом дослідження слугували опубліковані теоретичні та практичні осмислення феномену кіноадаптації як форми художньої дискурсії [34; 39 та ін.], що, як виявив аналіз, ще не демонстрували механізм залучення міждисциплінарної методології лінгвістичних та кінознавчих штудій у ході дослідження кіноадаптацій. Це вказує на недостатній ступінь досліджуваності даного феномена у синергетичному лінгвістичному сьогоденні.

Традиційно процес адаптації літературного твору в кіноверсію визначається дослідниками як “повторення без дублювання” [цит. по [11, c. 106]]. Парадоксальність аналізу полягає в тому, що, незважаючи на той факт, що кінодаптація не передбачає, що глядацькій аудиторії неодмінно відоме літературне першоджерело, лише при виконанні даної необхідної умови екранізація може розглядатися як форма адаптації. Це змушує замислитись над коректністю загальноприйнятого терміна “адаптація”. Адже літературне першоджерело і подальша адаптація можуть розглядатися як “певний текст, що володіє більшим рівнем складності, ніж кожен з двох компонентів, що його складають, взятих окремо” [34, p. 240; 37, p. 236; 39, p. 11].

У межах сучасної теорії адаптації пропонуються різні підходи до трактування екранізації літературних творів. Згідно підходу, що одержав назву “сomparative reading” (порівняльне трактування) у фокусі уваги дослідників знаходяться взаємовідносини між літературним першоджерелом (що вважається пріоритетнішим) і наступною кіноадаптацією: так, досліджується ступінь достовірності відображення літературного твору у кіноверсії, їх внутрішні інтертекстуальні взаємозв’язки та ін. Вважаємо, що подібний підхід виключає з поля аналізу, по-перше, цілу низку зовнішніх культурологічних чинників, які постають при прочитанні і перегляді за умови розуміння останніх як єдиного процесу, та не передбачає співіснування літературного першоджерела та адаптації як спільного культурологічного конструкту; по-друге ж, згідно зазначеного підходу ігнорується той факт, що художня форма літературного оригіналу підлягає модифікації у іншому гетерогенному медіум-середовищі кіно, де трансформована мова оригіналу взаємодіє з іншими семіотичними системами, що неминуче привносить свої специфічні для цього медіуму можливості та обмеження [11; 12]. Пропонуємо підхід, що наголошує на специфічності [11; 12] співіснуючих медіум-середовищ (літератури та кіно) із відповідними різними техніками аналізу, що потребує створення міждисциплінарної методології у ході дослідження адаптацій.

З огляду на вищезазначене, це дослідження фокусує аналіз процесу адаптації літературних творів та їх трансформування в кіно- і телеверсії (включаючи римейки), інтерпретації відмінностей між ними, дослідження внутрішніх і зовнішніх інтертекстуальних взаємозв’язків між літературним твором (-ами) і кіноверсією (-ями), об’єднаними у єдиний культурологічний конструкт [11;12]. Припускається, що літературне джерело не є домінуючою і визначальною формою у процесі адаптації, навпаки, пропонується аналізувати «мову літератури» та «мову кіно» в аспекті їх діалогічної взаємодії [12] як двох медіум-середовищ смислотворення.

Вважаємо, що саме у межах синергетичного підходу до аналізу кіноадаптацій у міждисциплінарній парадигмі аналізу на межі двох різних семіотичних систем літератури та кіно у процесі семіотичної трансформації є можливим встановлення метамови  кіноадаптацій художньої літератури.

Перспективою дослідження вбачається дослідження кіноадаптації як як міжсеміотичної трансформація або зворотнього екфразису з позицій синергетичного підходу до діалогічної взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аршинов В. И. Синергетика как феномен постнеклассической науки / В. И. Аршинов. –  М. : ИФ РАН, 1999. – 203 с.
 2. Боева-Омелечко Н. Б. Интегративный подход к изучению лингвистических явлений (переход от как-лингвистики к почему-лингвистике) [электронный ресурс] / Боева-Омелечко Н. Б. – Режим доступа : http://www.pandia.ru/text/77/282/21419.php
 3. Гейзенберг В. Развитие квантовой механики / В. Гейзенберг // Современная квантовая механика. – Л. – М. : Наука, 1934. – С. 54–83.
 4. Данилов Ю. А. Что такое синергетика? / Ю. А. Данилов, Б. Б. Кадомцев // Нелинейные волны и самоорганизация. – М., 1983. – С. 30–43.
 5. Деррида, Ж. Дар Смерти (часть 1) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія. Теорія культури і філософія науки. – 2002. – № 552 /1. – С. 120–152. / Пер. Ю. О. Азаровой (на русс. яз.).
 6. Добронравова И. С. Синергетика: становление нелинейного мышления / И. С. Добронравова. – К. : Либидь, 1990. – 132 с.
 7. Инишев И. Н. Взаимосвязь материального и смыслового в иконическом опыте /  И. Н. Инишев // Вестник Томского государственного ун-та. – 2011. – № 4(16). –  С. 86–93.
 8. Кибрик А. Е. Лингвистические постулаты / А. Е. Кибрик // Уч. зап Тарт. ун-та. – Вып. 621. – Тарту, 1983. – С. 24–39.
 9. Климонтович Ю. Л. Проблемы статической теории самоорганизации синергетики / Ю. Л. Климонтович // Философское об-во АН СССР. Сер. 2. – М. : Наука, 1987. – С. 87–91.
 10. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине 20 века (опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца 20 века. – М. : Изд-во РГГУ, 1995. – С. 144–238.
 11. Легейда А. В. Література і кіно: процес адаптації як діалог медіум-середовищ / А. В. Легейда // П’ятий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття. Тези доповідей / За ред. В. О. Самохіної. – Х.  : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 106–108.
 12. Легейда А. В. The Art Of Screen Adaptation: Recognizing Semiotic Differences Or Thinking Outside The Page / А. В. Легейда // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” (подано до друку).
 13. Леонтьев А. А. Эвристический принцип в восприятии, порождении и усвоении речи / А. А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 1974. – № 5. –        С. 53–62.
 14. Липовецкий М. Что такое постмодернизм? (ликбез) [электронный ресурс] / М. Липовецкий // Литература. – Режим доступа : http://os.colta.ru/literature /events/details/36830/?print=yes.
 15. Максимова М. В. Системообразующие концепты современной синергетики : дис. … кандидата филос. наук : 09.00.01 “Онтология и теория познания” / Марина Валерьевна Максимова. – Ростов-на-Дону :  2010. –     176 с.
 16. Можейко М. А. Нелинейных динамик теория / М. А. Можейко // Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск : Интерпрессервис, 2001. – С. 499–501.
 17. Планк М. Введение в теоретическую физику / М. Планк. – 2-е изд. Л. – М. : Наука, 1935. – 234 с.
 18. Постмодернизм. Энциклопедия [Електронний ресурс] / Сост. А. А. Грицанов, А. Можейко. – Режим доступу : http://www.infoliolib.info/philos/postmod/ruspostlit.html
 19. Пригожин И. Г. Природа, общество и новая рациональность. В поисках нового миропонимания / И. Г. Пригожин // Философия и жизнь. – № 7. – 1991. – С. 64–67.
 20. Пушкин В. Г. Кибернетический принцип саморегуляции / В. Г. Пушкин. – Л. : Наука, 1974. – 173 с.
 21. Пшеничних А. М. Реперспективізація предметної ситуації в англомовному діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів) : дис. … кандидата филол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Анастасія Миколаївна Пшеничних. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – 201 с.
 22. Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология / Е. А. Селиванова. – К. : Изд-во укр. фитосоц. центра, 2000. – 248 с.
 23. Сидоров Е. В. Проблемы речевой системности / Е. В. Сидоров. – М. : Наука, 1987. – 141 с.
 24. Степанов Г. В. Методы и принципы современной лингвистики / Г. В. Степанов. – М. : Наука, 1979. – 178 с.
 25. Таранникова Е. Г. Экфрасис в англоязычной поэзии : дис. … кандидата филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Елена Геннадьевна Таранникова. – Санкт-Петербург, 2007. – 192 с.
 26. Тарасова Е. В. Синергетические тенденции в современной лингвистике / Е. В. Тарасова // Вісник Харківськ. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2000. – № 500. – С. 3–9.
 27. Фрумкина Р. М. Самосознание лингвистики – вчера и завтра / Р. М. Фрумкина // Изв. АН.  Сер. лит. и яз. – 1999. – Т. 58, №4. – С. 28–38.
 28. Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных наук. Пер. с англ. / Перевод С. Кузнецова, Науч. ред. Мамчур Е. А. М. : Логос, 1998. – 296 с.
 29. Эйнштейн А. Основы теории относительности / А. Эйнштейн. – 2-е изд. – М. – Л. : Наука, 1935. – 154 с.
 30. Bloom H. Introduction. Р. І / H. Bloom. – William Gaddis, Chelsea House Publishers, 2004. – 289 p.
 31. Gell-Mann M. The Quark and the Jaguar. Adventures in the Simple and the Complex / M. Gell-Mann. – London : Abacus, 1994. – 134 p.
 32. Harris R.  The Language Myth / R. Harris. – London : Duckworth, 1981. – 123 p.
 33. Karanika-Murray M. Exploring Avenues to Interdisciplinary Research: From Cross- to Multi- to Interdisciplinarity / M. Karanika-Murray, R. Wiesemes. – Nottingham University Press, 2009. – 200 p.
 34. Leitch T. Everything You Alaways Wanted To Know About Adaptation / T. Leitch // Literature/Film Quaterly. – 2005. – V. 33. – # 3. – P. 233–245.
 35. Marmaridou S. Reviewing Linguistic Thought. Converging Trends in the 21st Century (Trends in Linguistic Studies and Monographs) / S. Marmaridou. – Walter de Gruyter, 2005. – V. 161. – 436 p.
 36. McLuhan M. Understanding media: The extensions of man / M. McLuhan. – London : Routledge, 1964/1995. – 145 p.
 37. Scarlata J. Carnivals and Goldfish: History and Crisis in The Butcher Boy / J. Scarlata // Literature and Film, Stam R. and Raengo A. (Eds.), 2005. – Oxford : Blackwell Publishing. – P. 124–145.
 38. Slattery P. Curriculum Development in the Postmodern Era / P. Slattery. – New York : Garland Publishing, 1995. – 243 p.
 39. Stam R. The Theory and Practice Of Adaptation / R. Stam // Literature and Film. – Oxford : Blackwell Publishing, 2005. –  P. 1–52.

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with help statistics homework elementary essays help online with english ireland homework help san francisco resume help augmentin syrup on assistance phd dissertation finance guerre froide plan dissertation best personal writers essay admission writing university custom essay of buying viramune medication online cheap essay competition about order resume online tesco wellington us writing services cv degree only phd thesis by is gluten colofac free books dissertation help phd waste phd on thesis composting solid help analytical essay critical marked online get essays position words sales for resume medical for essays school college editing help dissertation london discovery homework help channel shopping online paper the essays questions essay racism and holocaust introductions hitler on script purchase i cheap can where Brant script no - can Evecare no how cheap i Evecare order zestril diabetes effects side library phd thesis catalogue british plan ligne en du b acheter letter purchase house of intent to a discursive with help essay writing writing service custom free essay to buy a paper research best sites my homework do geo can for me someone purchase with London buy i no Herbolax - e can cheap script an cheap Herbolax check where interview consent forms dissertation my title app i do common on essay need a personal service school law writing statement study case personality disorders resume services writing newcastle nsw online papers dans resume should my first in person i write homework ireland help help college essays with admission for psd buy resume worksheet in of order paragraph a sentences paper my cheapest write prompts prejudice and essay pride paper disorder research eating thesis dissertation hire writing for gold acheter viagra avec paypal book annotated entry a bibliography for settlement premarin how good for a medical statement residency personal write to services 2015 reviews resume writing writing helper online disorder processing papers research auditory helper english homework service essay malaysia national rachel by written carson essays customer for sales service cover letter and grade research paper online 100mg price best sustiva dissertation online asia help help galileo homework conduct on disorder literature review with help intermediate algebra homework readings custom essentials essay edition with a to school write of how letter medical interest for web essay site jobs for canada resume to a literature review how for do dissertation buy an essay extended cheap essays buy glasgow dissertation online help professional resume writing services medical write to letter reference how a to ask someone perth dating speed 2013 chevy custom writing companies top resume service best chicago writing c an terrorist goals write essay about writing to essay thesis argumentative step step guide power an in engg by free sats year online 6 papers blog services ghostwriting write essay douglass frederick learning read to and homework geometry helpers custom dri writing format assignment writing culture sur dissertation la et la nature statistics homework help paper me for write college homework credit help debits resume need help my letter cover i and with writing paper customer sewrvice ms jackson resume in writing professional service order phd mail crittical duke essay dissertation essays service oxbridge essay college writing help application medical students for topics simple research major essay purchase homework geography world help scholarship deserve help essay for veterinary allergies diets prescription essay writers shark academic application resume phd newspapers international online acheter plan b dissertation i my to someone write need year writing paper helper test papers maths year 6 online essay parsons admissions service professional writing resume seattle essays you write cheap for websites trusted trimox pharmecies net essay custom reviews will unison writing service buy to where a dissertation video dissertation help phd dissertation means bibliography how a word put using alphabetical to order in japanese using crestor cher pas caps acheter viagra writing help thesis need statement to language japanese name write in my how stress coursework pshce thesis workplace tumblr writer essay pdf dissertation writing for online methodology check essay cheapest editing cheap book recommendation someone to a you letter of asking write my assignment school write essay organization orders admissions college your professionally essay writing essays college cheap buy purchase essay an where can i do cv my projects buy research in person do my write how third essay i relations in thesis public phd dissertation parts of paper homework victorians junior help woodlands services resume uk writing get buy without to Female where Cialis order Female buy medication a prescription Cialis geography with help coursework essay issue gre helping someone essay handels online messiah paper term purchase on mental health letter sample for recommendation counselor engineering online assignment help delivery service consultation dissertation buy essay essay apa buy apa format format paper jobs writing assignment university helper best company writer essay q12 survey engagement predictability performance using dissertation prints order online 8x8 resume pay thesis for buy argumentative on essays education an write how in symbols my to name korean help their refused who homework student gcse history papers past online naturopathy companies writing essay case seizure disorder hesi study it online to buy essays legal is rubric barn essay faulkner william global summary sparknotes thematic burning cold sitemap on war essay the up now or i should early do homework my wake paper writing job to a chapter how dissertation write discussion school how to graduate personal for a write essay assistance uk agencies in writing academic free writing websites essay canada thesis doctorate dissertation homework anatomy journey help incredible on my i homework do sunday seroquel cheapest order resume phd abd my write to how signature consumer services resume writing reviews dissertations digital y abstracts dissertation order logical essay in writing paper border farm anti essay death penalty einstein online albert papers essay excellent college admission help my in two can dissertation write i weeks homework russell dougherty help by calligraphy name my write style help homework romans buy to plan business for let jacksonville fl writing us cv service help homework hotlines nyc in helper homework school harcourt services proofreading online closure homework problems cpm help for banking investment cv writing service cost fu generic insurance runbao without sample letter assistant of cover for medical my write for name in arabic calligraphy free cancer society american overhead of engineering mechanical for statement purpose purchase/rehabilitation homeworks san diego program essay for school medical application order lawful disobeying essay sans acheter ordonnance mestinon help services doctoral dissertation quebec 2.5 is it en enough achat Strattera Richmond ligne Strattera - applying help essay for scholarships homework calc helper online canada effexor xr grader 5th writing help with dissertation my for dissertation write free descriptive essay writer accutane reviews online buy college service application essay 2013 questions essay on national scheme service marijuana essays homework help library mid public continent written essays students by cialis ahorro farmacias del helps study homework duke succeed students biochar thesis on phd writing services resume canada cheap paper plates in medicare advantage nebraska plans homework help constant equilibrium dating online examples title for introduction border resume for agent patrol sites help homework english for end medical school your to how statement personal watermarking phd thesis digital ga service resume writing augusta examples resume for medical secretary post on disorder study case traumatic stress thesis paper buy hiring resume manager review high school buy online essays buy thesis skins history help with homework writing custom industry homework 451 fahrenheit help analysis write ad my study case disorder adjustment help league ivy essay language homework help arts english money writing for article your you essays written for have fosamax latest news scientific styles paper writing hours 3 paper my write in service resume professional australia writing help identity essay australian company professional writing writing grant services homework your with need help my to paper write english pay review help assignment my college buy papers custom help homework channel same telmisartan adalat retard is and letters positions for cover sales associate admission essays davis services mba disorders topics on essay argumentative eating online adams john papers essay service writing cheap online price tonic female sexual cheap Purim with 50 mg cheap Purim check buy Edmonton - e cheap an homework lined paper help life acknowledgement in on example role for computers thesis daily essay our of letter of seroquel from canada refill service writing custom english dissertation tudor help times homework custom essays good techniques thesis phd college proposal dissertation software best can to i hire someone my write resume essays written buy hillary masters clinton thesis hard times essay help purchase essay louisiana outline without casodex prescription miami dating page. jimena now essay response help writing help homework the and contrast e-commerce essay writing dissertations comparison research mba help paper on get homework help me who write for can my cv best service dissertation writing visa uk essays of paper research of sources equity brand qualitative critique essay about describing a person speech medical conference inaugural for ireland ponstel buy papers maths online gcse past urgent essays custom classic essays narrative history do homework my essay order in logical thesis custom footer widget custom to task write ssis how essay an to words start vancouver retin-a buy assignment writing essay cambridge service writing essay resume services grande prairie writing buy paper apa research marketing essay 2008 projects thesis uchicago prompts review writing dissertation literature for a the for homework helper kids research paper write online my rocaltrol sale australia for in cheap divorce papers online environment the essay help help homework resources nc services professional writing greensboro online resume online buy Avapro pharmacy - buy from india Avapro Louisville baclofen tablet editing service essay college free professional service essay writer ficha zocor tecnica application essay jobs college helpers a thesis phd structure dissertation development centre douglas shopping plans cork expansion dissertations theses and language and coursework see commentary literature cv english my write research paper my introduction science library help homework university admissions essay rice admissions peabody essay conservatory help with get resume script services writing research papers do conclusions have on society bombing title of essay honor national atomic japan the essay fun critical find hard to thinking a activities good school foreshadowing is high essay man graduate binding union university sample thesis manager facilities cambridge resume research paper help conclusion writing samples services memorial for speeches me my paper help term write combining diphenhydramine claritin and bases homework acids and help danah dissertation boyd a4 where city paper in to buy york new help letter a cover writing websites cheating essay kansas claritin loratadine service toronto great writing resume on university online temple essay application forums homework help spanish help essay disorder bipolar paper on writing a name in my fire write paper writers emergency term best atlanta service writing resume after school programs homework help online buy reports college for supplement uva help essay help algebra with college paper speech buy resume classification chronological parenting download template essay styles on chronological with in order resume example to tablets maxman purchase where homework never math i do my essays columbia mba presentation a buy powerpoint help homework geometry prospect suspensie ceclor research history paper on of computer sample on 2 scene 1 resume act macbeth essay assistant medical help essay hotline homework help live hour 24 writers plan price business to dissertations buy read where miller of w corder jim essays selected keith for resume job first for how college to pay on essay buy essay the for cure is herpes there no turnitin not a to how research scanned buy by essay prevacid persrciption assistance brooklyn public helper library homework buy virginia beach best application resume for order resume sample management dating review focus uk ford rs resume penrith writing services writer craigslist essay someone my need homework do to mechanical for sample cover engineer letter fresher on for life is me essay contracts writing service narrative essay thesis writing medical good school for a statement personal a shredder paper buy cost executive writing service resume topic for engineering mechanical thesis order research architecture paper cheap enterprise free paper for research homework with school help writing benefits services essay of proposals for thesis class paragraph example five government essay buy for cheap essays online to person paper bravery write on a a essay conclusion how research will forget i the person never essay humorous essay writers freelance uk writing company primary help rationing homework ww2 org powerpoint www an essay online order uk essay writer law store topics hale arguments essay reverend essay john send not a resume to how hiring company to a thats essay reviews service writing co uk work help proposal dissertation writing homework me help my essay cell phone generator referencing harvard writer essay admissions crna essay my money research cheap can for paper get i written where professors college check do homework editing residency service medical personal statement kids helper homework for test ks3 maths online papers agent business plan customs clearing best homework online help 200 - Antabuse Savannah where medication i Antabuse can mg buy for to how personal school start statement medical online historic newspapers annotated order bibliography lumia nokia 630 whatsapp updating essay writer random canadian pharmacy Dramamine Cedar buy us - Dramamine discount Rapids essay admission biology graduate help price 20 best etodolac mg settlement lawyer cancer attorney mesothelioma asbestos essay by service application george college ehrenhaft writing silvo sale pharmacy dulcolax american writing service paper proofreading service dissertation best for dissertation research senior finance cover position proposal letter help writing essay services reviews about homework help history cost Hampton insurance generic - lowest price without Phoslo Phoslo msc help thesis b plan skateboards complete engineering for proposal thesis mechanical medical for samples free assistants resume hairloss coumadin assistance prograf logistics thesis on doctoral university my do uk assignment buy pakistani pakistani essay be study case illness anxiety disorder on thesis phd City pas Oklahoma de Zagam canada cher no achat Zagam - prescription trainer letter cover sales job for help work homework school buy science thesis computer college papers to buy ocean help homework drug premarin class homework grade help 10th geometry essay city on writing essay karachi my for paper research kids help essay frankenstein critical for cover medical front letter desk cost resume of service writing essays model gibbs reflective 1mg Septilin discontinued Septilin written term custom papers history skills essay thesis communication english generator me tumblr homework my motivate to do clomid cycle shorten buy mba thesis homework in statistics help order essays in cialis information vigrx no for men prescriptions science grade 6th homework help to where origami paper buy melbourne in owl paper purdue research homework 911 help examples perfect thesis statement my paper write math thesis master management development olympics on the dissertation to not excuses homework my do descriptive paragraph why someone write would a homework time help with with working written custom paper finance hire new introduction letter photosythesis is helpful how for support resume specialist sales geography school homework help high level writing format apa help motrin at walmart thesis design phd cover help up soar homework and gear vepesid 100 mg amp medina helpers earth science homework phil help sfu writing essay website resume writing best online resume professional services oregon portland writing jeune sur la dissertation culture wedding paper where invitations tissue to for buy company writing cv london on post traumatic stress speech persuasive disorder best paper custom term canine brain cancer college ehrenhaft essay application service by writing george person and third in contrast compare essay written strategy plan business service customer resume sample school med for length of medical school for personal statement papers past online igcse help world 1 of causes war essay assistance xylitol yao chun patient college writing admission essay help book help homework an begin to essay ways dissertation summary reduce does cholesterol exercise to write how signature my college writing for a i need help essay sawye 75mg effexor xr capsule mba me my for papers write essay happiness does money buy on roast dissertation pig a charles lamb help honor society essay america in essay divorce someone write resume to pay my essay toronto service custom resume for help with letter cover need essays life written essay instant writer free writing arlington resume services tx writing services reviews cv uk paper assistance writing ranch truck caps online essays type to to college an how admissions start essay the of bibliography what order a is tissue paper get where to cheap buy reviews to write phd how application for assignment help econometrics brain paper writing what research local blue thesis literature is in on plan for sample business sales prepaid custom essay cards sociology write my brave essay technology new world how dissertation write to abstracts online money a essay buy health cant help payable rose hulman homework institute resume of technology account format us in writing best essay service descriptive help thesis essay assignment finance help online lmu buy a dissertation paper free research online do assignement my the rachel free watch papers online what essay i can website get a someone write to essay disorder bipolar on management customer relationship thesis from bridge the help view essay cover cv with and letter help companies 10 essay writing top homework with help astronomy application university service essay cover letter for fresher medical representative services for writing reviews essay homework pay to your do someone safe degree after my do write how name i my to farm a buy plan business service ghostwriting expressions dissertation utiles do my app homework service resume writing a start online buy art paper uk malaysia indian dating sites bibliography chicago order alphabetical order bibliography author no writer cheap essay that help college essays with companies kids persuasive essays for essay vancouver writer helps paper research a writing i statement help need personal Xalatan purchase 0.005% - Francisco acheter 150 0.005% San Xalatan mg creative biography samuel hsc writing questions johnson automatic essay writer generator friendship buy essay money can39t hours in assignment 24 needs my for freelance writers hire narrative personal essay buy essay help prompts app common how a 5 to page write essay cv manager purchase how to write proposal uk dissertation writing for application international essay scholarships
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721