КІНОАДАПТАЦІЯ У СИНЕРГЕТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ: У ПОШУКАХ СИНЬОГО ПТАХУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42 : 791

А. В. Легейда

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

м. Харків

 Дослідження присвячене феномену кіноадаптації – процесу трансформування літературних творів в кіноверсії (включаючи римейки),  що трактується як міжсеміотична трансформація з позицій синергетичного підходу до діалогічної взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно. Наголошується необхідність встановлення міждисциплінарної методології для аналізу механізму створення кіноадаптацій у межах сучасної синергетичної парадигми.

 Ключові слова: кіноадаптація, синергетика, постмодернізм, міжсеміотична трансформація, медіум-середовище літератури, медіум-середовище кіно, літературне першоджерело

Исследование посвящено феномену киноадаптации – процессу трансформации литературных произведений в киноверсии (включая римейки), трактуемому как межсемиотическая трансформация с позиций синергетического подхода к диалогическому взаимодействию медиум-сред литературы и кино. Акцентируется необходимость установления междисциплинарной методологии для анализа механизма создания киноадаптаций в рамках современной синергетической парадигмы.

Ключевые слова: киноадаптация, синергетика, постмодернизм, межсемиотическая трансформация, медиум-среда литературы, медиум-среда кино, литературный первоисточник

This research highlights the phenomenon of screen adaptation that stands for the process of transforming literary pieces into screenversions (including remakes) and is interpreted as an intersemiotic transformation on the grounds of synergetic approach to the dialogical interaction of literature and film media. The necessity for outlining interdisciplinary methodology for the analysis of the mechanism of screenversion creation within contempoprary synergetic paradigm is stressed.

Key words: screen adaptation, synergetics, postmodernism, intersemiotic transformation, literature medium, film medium, literary precursor

 

Порівнюючи постмодернізм з калейдоскопом, П. Слаттері відзначає [38, p. 83], що “калейдоскоп створює постійно мінливі образи, завжди симетричні щодо нього самого”, тоді як телескоп складає карту того, що сприймається як стійкий і незмінний всесвіт. Таким чином, постмодернізм для дослідника – це калейдоскоп, що постійно змінюється та стає чимось новим. З іншого боку, образи залишаються взаємопов’язаними: “постмодернізм проголошує багатоваріантне і комплексне розуміння кожної конкретної ситуації”.

Настання епохи постмодернізму [10; 14; 16; 19; 35; 38] ознаменувалося виникненням і розвитком цілої низки нових синтетичних видів мистецтв або медіум-середовищ [7; 11; 12]. Подібно до людського організму, внутрішня структура системи медіум-середовищ приводиться в рух, реагує і змінюється з появою кожного нового виду медіум-середовищ; при цьому взаємодія між наявними видами медіум-середовищ також модифікується. На передній план у цьому випадку незмінно виходить питання про форми художньої взаємодії, мови та прийоми різних медіа у процесі смислотворення.

Багатоликість епохи постмодерну [14] відбивається у не меншій багатоликості окремих наукових шкіл, напрямків та дисциплін, що є залученими до пізнання процесів самоорганізаці та постають у межах нової синергетичної парадигми знань. Інтегративна наукова парадигма [10], що ознаменувала розвиток наукової методології другої половини 20 сторіччя та синтезувала поняттєвий аппарат різних наукових дисциплін, реалізувала себе як у царині природничих, так і гуманітарних наук, та покликана відображати розуміння дослідниками цілісності світу та природних та суспільних явищ, що його складають. Вона спричиняє новий еволюційний етап у науковому пізнанні і виявляється, зокрема, у створенні синергетичних теорій самоврегулювання складних систем [1; 2; 3; 4; 6; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 35; 38].

Синергетика – це не нова наука, але новий поєднуючий напрямок у науці, мета якого – виявлення спільних ідей, методів і закономірностей у різних галузях точних, природничих і гуманітарних наук [20; 21; 23]. Синергетичний погляд створює можливість подолати “сверхспеціалізацію” наукового мислення, замінюючи її холістським, цілісним і всебічним підходом до наукового знання.

Синергетичний підхід виникає у межах природничих наук, зокрема, фізики і квантової механіки [3; 17], де синергетичні тенденції маніфестують себе у спробі подолати редукціоністське поняття абсолютної визначеності шляхом запровадження революційного, з наукової точки зору, принципа невизначеності [3; 17] і теорії відносності [29]. Нове наукове бачення, стимулювало виникнення міждисциплінарних синергетичних теорій відкритих функціональних систем [15; 16; 19; 23], що передбачають невизначеність, вірогідність та індивідуальність у різних царинах природи та людської діяльності. Синергетична методологія розповсюдилася надалі і в галузь гуманітарних дисциплін, зокрема, галузь лінгвістики [35], яка “скоординувавши свої погляди”, послідовно здійснила аналогічний “переворот” у власних теоретичних підходах.

У лінгвістиці поглиблення синергетичних тенденцій окреслило протиріччя між ортодоксальною лінгвістичною методологією, що описує мовлення як теоретичний артефакт, та реальним “живим” мовленням як комплексним інтегральним феноменом, ключом до самовизначення представників певної лінгвокультури, елементом щоденного досвіду, людської здатності і засобом реалізації безлічі різноманітних функцій [26; 35]. Сучасне розуміння функціональних меж лінгвістичного знання, якого ми дотримуємося у цьому дослідженні, сформульовано О. Є. Кибриком у вигляді наступного постулата [8, c. 28]: «Всё, что имеет отношение к существованию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики».

Синергетичні тенденції у лінвістиці очевидні і з огляду на виникнення цілого спектра так званих “зонтичних” напрямів – таких как психолінгвистика, лінгвокультурология, кінознавство і т. ін., – чия взаємодія базується на міждисциплінарному, інтегрованому підході до аналізу мовних та мовленнєвих явищ. Еволюція лінгвістики у цьому напрямі отримала назву “експансіонізм” [1; 2; 4; 35], що відображає прагнення лінгвістів до подолання “сверхспеціалізації” та редукціонізма на еволюційному етапі переходу до холістського, синергетичного підходу до научного знання. Експансіонізм також підвищує експланаторний потенціал лінгвістики, оскільки вірогідність вдалої інтерпретації мовних та мовленнєвих явищ зростає із залученням даних інших галузей знання.

Як зазначає В. І. Аршинов [1], синергетика усвідомлюється як міждисциплінарний напрям, що інтегрує знання та, виправдовуючи множинність, не вступає в протиріччя із єдністю науки. Ю. А. Данилов і       Б. Б. Кадомцев, описуючи синергетику, стверджують, що [4, c. 31]: «… на відміну від більшості нових наук, що виникають, зазвичай, на стиці двох дисциплін, що існували раніше і характеризувалися проникненням методу однієї науки в предмет іншої, Х-наука виникає, спираючись не на гранічні, але на внутрішні точки різних наук, з якими вона має ненульові перетинання: у досліджуваних Х-наукою системах, режимах і станах фізик, біолог, хімік і математик вбачають свій матеріал, і кожен з них, застосовуючи методи своєї науки, збагачує загальний запас ідей і методів Х-науки”.

Стає очевидним, що синергетика – це “контактна сфера діяльності” [1; 4], де стикаються різні дисципліни та, віповідно, різні методології та концептуальні перспективи. З огляду на той факт, что синергетика фокусується на дослідженні процесів самоврегулювання, виникнення, підтримання, стійкості і розпаду структур різної природи, її методологія та термінологія не є чітко окресленими [4, c. 32-33]: “дослідження нової галузі ведуться силами і засобами багатьох сучасних наук, кожна з яких володіє властивими їй методами і сформованою термінологією; паралелізм і різнобій в термінології і системах основних понять значною мірою зумовлені також відмінністю в підходах і поглядах окремих наукових шкіл та напрямів і в акцентуванні ними різних аспектів складного різноманітного процесу самоорганізації”.

Вважаємо, що симбіоз літератури і кіно в ході екранізації літературних творів є яскравим прикладом синергетичної взаємодії подібного роду. З огляду на вищезазначене, дослідження феномена кіноадаптації як діалогічної взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно з їх відповідними мовами та прийомами [11; 12], а також встановлення міждисциплінарної методологїї аналізу кіноадаптацій з позицій  синергетичного підходу представляється актуальним.

За думкою М. Липовецького [14], постмодернізм шляхом деконструкції бінарних опозицій покликаний підірвати та перебороти давню культурну звичку до мислення бінарними опозиціями, що передбачають привилейованість одного члена порівняно з іншим. У контексті цього дослідження постмодерністська синергетична парадигма аналізу покликана деконструювати бінарну опозицію літературне першоджерело –кіноадаптація, що існувала в межах компаративістського підходу, який наголошував на домінанті літературного першоджерела та принципі чіткої відповідності останньому, а також акцентувати важливість конструювання єдиносмислового культурологічного конструкту, що базується на взаємодії літературного першоджерела, кіноадаптації та наявних римейків у процесі смислотворення [11; 12]. Вважаємо, що гравюра голландського художника Мориса Ешера наочно ілюструє принцип відсутності домінанти (у нашому випадку – домінантного медіум-середовища літератури або кіно у процесі створення кіноадаптації), демонструючи руки, що малюють одна іншу таким чином, що початок цього процесу є невідомим, а отже питання про первинність або реальність тієї чи іншої руки не має сенсу.

Мал. 1

 

Наше розуміння анти-діахронічного спів-існування літературного першоджерела, сценарію, кіно адаптації та римейку співзвучне філософії постмодернізму: “час як суто абстрактна категорія, лінійна послідовність минулого, сьогодення, майбутнього “зникає”; воно розглядається як одна з координат багатовимірного просторово-часового континууму, в якій всі модуси часу співіснують” [16, c. 5]. Ж. Деррида [5, c. 128] у свою чергу також пише про єдине “просторове-становлення-часу”, що “задає багатовимірні метрики буття”.

Таким чином, маючи за мету дослідження феномену кіноадаптації – процесу трансформування літературних творів в кіноверсії (включаючи римейки),  що трактується нами як міжсеміотична трансформація [11; 12] – у цій роботі ми наголошуємо необхідність встановлення міждисциплінарної методології для аналізу механізму створення кіноадаптацій у межах сучасної синергетичної парадигми. Отже, об’єктом цього дослідження є кіноадаптація як художня дискурсія [25], що створюється в межах процесу міжсеміотичної трансформації у напряму література → кіно. Предметом дослідження виступає відповідно міждисциплінарна методологія дослідження кіноадаптації як об’єкту розвідок у синергетичній парадигмі знань. Матеріалом дослідження слугували опубліковані теоретичні та практичні осмислення феномену кіноадаптації як форми художньої дискурсії [34; 39 та ін.], що, як виявив аналіз, ще не демонстрували механізм залучення міждисциплінарної методології лінгвістичних та кінознавчих штудій у ході дослідження кіноадаптацій. Це вказує на недостатній ступінь досліджуваності даного феномена у синергетичному лінгвістичному сьогоденні.

Традиційно процес адаптації літературного твору в кіноверсію визначається дослідниками як “повторення без дублювання” [цит. по [11, c. 106]]. Парадоксальність аналізу полягає в тому, що, незважаючи на той факт, що кінодаптація не передбачає, що глядацькій аудиторії неодмінно відоме літературне першоджерело, лише при виконанні даної необхідної умови екранізація може розглядатися як форма адаптації. Це змушує замислитись над коректністю загальноприйнятого терміна “адаптація”. Адже літературне першоджерело і подальша адаптація можуть розглядатися як “певний текст, що володіє більшим рівнем складності, ніж кожен з двох компонентів, що його складають, взятих окремо” [34, p. 240; 37, p. 236; 39, p. 11].

У межах сучасної теорії адаптації пропонуються різні підходи до трактування екранізації літературних творів. Згідно підходу, що одержав назву “сomparative reading” (порівняльне трактування) у фокусі уваги дослідників знаходяться взаємовідносини між літературним першоджерелом (що вважається пріоритетнішим) і наступною кіноадаптацією: так, досліджується ступінь достовірності відображення літературного твору у кіноверсії, їх внутрішні інтертекстуальні взаємозв’язки та ін. Вважаємо, що подібний підхід виключає з поля аналізу, по-перше, цілу низку зовнішніх культурологічних чинників, які постають при прочитанні і перегляді за умови розуміння останніх як єдиного процесу, та не передбачає співіснування літературного першоджерела та адаптації як спільного культурологічного конструкту; по-друге ж, згідно зазначеного підходу ігнорується той факт, що художня форма літературного оригіналу підлягає модифікації у іншому гетерогенному медіум-середовищі кіно, де трансформована мова оригіналу взаємодіє з іншими семіотичними системами, що неминуче привносить свої специфічні для цього медіуму можливості та обмеження [11; 12]. Пропонуємо підхід, що наголошує на специфічності [11; 12] співіснуючих медіум-середовищ (літератури та кіно) із відповідними різними техніками аналізу, що потребує створення міждисциплінарної методології у ході дослідження адаптацій.

З огляду на вищезазначене, це дослідження фокусує аналіз процесу адаптації літературних творів та їх трансформування в кіно- і телеверсії (включаючи римейки), інтерпретації відмінностей між ними, дослідження внутрішніх і зовнішніх інтертекстуальних взаємозв’язків між літературним твором (-ами) і кіноверсією (-ями), об’єднаними у єдиний культурологічний конструкт [11;12]. Припускається, що літературне джерело не є домінуючою і визначальною формою у процесі адаптації, навпаки, пропонується аналізувати «мову літератури» та «мову кіно» в аспекті їх діалогічної взаємодії [12] як двох медіум-середовищ смислотворення.

Вважаємо, що саме у межах синергетичного підходу до аналізу кіноадаптацій у міждисциплінарній парадигмі аналізу на межі двох різних семіотичних систем літератури та кіно у процесі семіотичної трансформації є можливим встановлення метамови  кіноадаптацій художньої літератури.

Перспективою дослідження вбачається дослідження кіноадаптації як як міжсеміотичної трансформація або зворотнього екфразису з позицій синергетичного підходу до діалогічної взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аршинов В. И. Синергетика как феномен постнеклассической науки / В. И. Аршинов. –  М. : ИФ РАН, 1999. – 203 с.
 2. Боева-Омелечко Н. Б. Интегративный подход к изучению лингвистических явлений (переход от как-лингвистики к почему-лингвистике) [электронный ресурс] / Боева-Омелечко Н. Б. – Режим доступа : http://www.pandia.ru/text/77/282/21419.php
 3. Гейзенберг В. Развитие квантовой механики / В. Гейзенберг // Современная квантовая механика. – Л. – М. : Наука, 1934. – С. 54–83.
 4. Данилов Ю. А. Что такое синергетика? / Ю. А. Данилов, Б. Б. Кадомцев // Нелинейные волны и самоорганизация. – М., 1983. – С. 30–43.
 5. Деррида, Ж. Дар Смерти (часть 1) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія. Теорія культури і філософія науки. – 2002. – № 552 /1. – С. 120–152. / Пер. Ю. О. Азаровой (на русс. яз.).
 6. Добронравова И. С. Синергетика: становление нелинейного мышления / И. С. Добронравова. – К. : Либидь, 1990. – 132 с.
 7. Инишев И. Н. Взаимосвязь материального и смыслового в иконическом опыте /  И. Н. Инишев // Вестник Томского государственного ун-та. – 2011. – № 4(16). –  С. 86–93.
 8. Кибрик А. Е. Лингвистические постулаты / А. Е. Кибрик // Уч. зап Тарт. ун-та. – Вып. 621. – Тарту, 1983. – С. 24–39.
 9. Климонтович Ю. Л. Проблемы статической теории самоорганизации синергетики / Ю. Л. Климонтович // Философское об-во АН СССР. Сер. 2. – М. : Наука, 1987. – С. 87–91.
 10. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине 20 века (опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца 20 века. – М. : Изд-во РГГУ, 1995. – С. 144–238.
 11. Легейда А. В. Література і кіно: процес адаптації як діалог медіум-середовищ / А. В. Легейда // П’ятий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття. Тези доповідей / За ред. В. О. Самохіної. – Х.  : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 106–108.
 12. Легейда А. В. The Art Of Screen Adaptation: Recognizing Semiotic Differences Or Thinking Outside The Page / А. В. Легейда // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” (подано до друку).
 13. Леонтьев А. А. Эвристический принцип в восприятии, порождении и усвоении речи / А. А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 1974. – № 5. –        С. 53–62.
 14. Липовецкий М. Что такое постмодернизм? (ликбез) [электронный ресурс] / М. Липовецкий // Литература. – Режим доступа : http://os.colta.ru/literature /events/details/36830/?print=yes.
 15. Максимова М. В. Системообразующие концепты современной синергетики : дис. … кандидата филос. наук : 09.00.01 “Онтология и теория познания” / Марина Валерьевна Максимова. – Ростов-на-Дону :  2010. –     176 с.
 16. Можейко М. А. Нелинейных динамик теория / М. А. Можейко // Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск : Интерпрессервис, 2001. – С. 499–501.
 17. Планк М. Введение в теоретическую физику / М. Планк. – 2-е изд. Л. – М. : Наука, 1935. – 234 с.
 18. Постмодернизм. Энциклопедия [Електронний ресурс] / Сост. А. А. Грицанов, А. Можейко. – Режим доступу : http://www.infoliolib.info/philos/postmod/ruspostlit.html
 19. Пригожин И. Г. Природа, общество и новая рациональность. В поисках нового миропонимания / И. Г. Пригожин // Философия и жизнь. – № 7. – 1991. – С. 64–67.
 20. Пушкин В. Г. Кибернетический принцип саморегуляции / В. Г. Пушкин. – Л. : Наука, 1974. – 173 с.
 21. Пшеничних А. М. Реперспективізація предметної ситуації в англомовному діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів) : дис. … кандидата филол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Анастасія Миколаївна Пшеничних. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – 201 с.
 22. Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология / Е. А. Селиванова. – К. : Изд-во укр. фитосоц. центра, 2000. – 248 с.
 23. Сидоров Е. В. Проблемы речевой системности / Е. В. Сидоров. – М. : Наука, 1987. – 141 с.
 24. Степанов Г. В. Методы и принципы современной лингвистики / Г. В. Степанов. – М. : Наука, 1979. – 178 с.
 25. Таранникова Е. Г. Экфрасис в англоязычной поэзии : дис. … кандидата филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Елена Геннадьевна Таранникова. – Санкт-Петербург, 2007. – 192 с.
 26. Тарасова Е. В. Синергетические тенденции в современной лингвистике / Е. В. Тарасова // Вісник Харківськ. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2000. – № 500. – С. 3–9.
 27. Фрумкина Р. М. Самосознание лингвистики – вчера и завтра / Р. М. Фрумкина // Изв. АН.  Сер. лит. и яз. – 1999. – Т. 58, №4. – С. 28–38.
 28. Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных наук. Пер. с англ. / Перевод С. Кузнецова, Науч. ред. Мамчур Е. А. М. : Логос, 1998. – 296 с.
 29. Эйнштейн А. Основы теории относительности / А. Эйнштейн. – 2-е изд. – М. – Л. : Наука, 1935. – 154 с.
 30. Bloom H. Introduction. Р. І / H. Bloom. – William Gaddis, Chelsea House Publishers, 2004. – 289 p.
 31. Gell-Mann M. The Quark and the Jaguar. Adventures in the Simple and the Complex / M. Gell-Mann. – London : Abacus, 1994. – 134 p.
 32. Harris R.  The Language Myth / R. Harris. – London : Duckworth, 1981. – 123 p.
 33. Karanika-Murray M. Exploring Avenues to Interdisciplinary Research: From Cross- to Multi- to Interdisciplinarity / M. Karanika-Murray, R. Wiesemes. – Nottingham University Press, 2009. – 200 p.
 34. Leitch T. Everything You Alaways Wanted To Know About Adaptation / T. Leitch // Literature/Film Quaterly. – 2005. – V. 33. – # 3. – P. 233–245.
 35. Marmaridou S. Reviewing Linguistic Thought. Converging Trends in the 21st Century (Trends in Linguistic Studies and Monographs) / S. Marmaridou. – Walter de Gruyter, 2005. – V. 161. – 436 p.
 36. McLuhan M. Understanding media: The extensions of man / M. McLuhan. – London : Routledge, 1964/1995. – 145 p.
 37. Scarlata J. Carnivals and Goldfish: History and Crisis in The Butcher Boy / J. Scarlata // Literature and Film, Stam R. and Raengo A. (Eds.), 2005. – Oxford : Blackwell Publishing. – P. 124–145.
 38. Slattery P. Curriculum Development in the Postmodern Era / P. Slattery. – New York : Garland Publishing, 1995. – 243 p.
 39. Stam R. The Theory and Practice Of Adaptation / R. Stam // Literature and Film. – Oxford : Blackwell Publishing, 2005. –  P. 1–52.

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dna questions homework help essay brown louisiana paper purchase outline research to a type good how resume have resume write someone your world order hsc essay health dissertation economics phd - without prescription Vibramycin usa purchase purchase Vibramycin pharmacy Clearwater 7 24 buy manager care cancer gstt gmo essay foods college admission help resume professional brisbane online services writing resume order cheapest TriCyclen Ortho the college application essay writing editing prices services medical assistant letter cover for sample administrative essay usc questions papers custom non plagarized research distillation paper writing paper philosophy service distributed resume computing writing resume person 3rd expert sri 2014 writing dissertation lanka services need paper a help writing i your with where buy to dissertation mechanical engineering download resume format freshers for military resume writing service disorder for panic statement thesis floor villa plans courtyard norwegian gem sale essays descriptive for resume online delivery order you for write free essay can my center cancer west texas treamtent help essay smdep effects essays internet admission college essay structure order flovent shipping free prescription acticin no generic on drink to ways antabuse college experience student with resume work no for paper topics science earth research essay buyer on process decision confucius essay msc thesis buy for paper a buy school help math word problem forum homework marketing help homework college plagiarism online buying papers writing essay need help narrative help primary castles homework persuasive order essay paragraph body admission essay college college help catching chickenpox shingles thesis pressure statement writing help a peer range plans cart custom club essay cheap without without Jelly Montreal prescription a Viagra for Jelly sale - prescription sell Viagra mean example test hypothesis for students writing using essay services online doctor degrees theology dissertation essay writer tumblr website disorder presentation ppt bipolar help homework decimal you're dating questions to personal someone ask Loxitane buy cheap generic jalandhar thesis in help format order letter confirmation paper border writing patriotic purchase of asset letter intent essays conclusions art for forum service writing best resume in doctoral thesis educational psychology non dissertation phd allergies canine lymphoma discount get prescription wellbutrin without a essay uk writer co homework online help math course dissertation on sports nutrition term paper for essays southern sale college california best services canada online writing resume a college essay to admissions write how perfect for all custom speeches occasions dissertation proposal grant purchase cv for executive essay website typing helpful homework research is free resume mississauga services writing help heideggers experiment essay dr analysis best strategy buy essay is why important college essays penalty death on technical topics paper presentation mechanical pdf for engineering rediger comment juridique une dissertation sale 10 page essay for rice where spring for rolls to buy paper dissertation copies order free discount discount shipping anaspan syptoms pressure of blood low book buying reviews writer wallpaper software buy plan for business a hotel boutique a africa dissertation south statistical services for assignment my me do rewriting service paper w homework help essays civilisation level classical buy a writing paper research tips writing resume best houston professional services paper research online order homework war primary help world two of on narrative the life my happiest plan assessment essay day essay career for range sport sale 2014 autobiography rover dissertation gorman margaret essay writing services mba professional reviews book purchase services wollongong resume writing and mba admission term essay services goals long mechanical of engineering for letter recommendation sample proposal preparation dissertation 10 mg pa sale for premarin pennsylvania review satisfaction customer literature of maruti suzuki in resume for residency medical 18+ anime hoat game phim dating hinh developement childhood masters early thesis paper bioplar disorder website help homework creative pictures writing with help to sites paper research edu services naukri writing resume review black best friday essay buy toronto for hire writers essay sample hiring job resume for homework programming pay examples research papers ln breast of cancer degrees theology doctor dissertation online front medical receptionist letter desk examples cover for help cv my writing speech writing custom service buy cheap papers strategy thesis phd com dissertation abstract services custom such writing homework help engineering with chemical uk essay application writing jobs high in essay school cover letter business admission school for dissertation online buy a research paper on medical english advantages and search essay disadvantages in engines of internet homework factoring with help dissertation chang john dissertation definition study dissertation prices editing services help homework environmental science dating rpg sims assignment toronto help university help homework engineering forum papers already written research buy sales position resume for skills online buy reviews binding order dissertation 2 clarinex free 10 narrative writer essay with scholarship essays writing help custom net events how to write in vb no olzap to where buy rx papers exam online free psle essay writing website resume your how to order service essay writing college application teaching in of venice essay themes merchant writing ogden utah resume services buying a papers online to guide term essays writer free dating an artistic personalities essay food fast cheap roman a write application 6 good in how numerals to paper my for me com write outline anxiety research social disorder paper - CD Ceclor Ceclor 100 CD buying mg Saint John do conclusion my write how i cheap writing custom services bar navigation thesis search after 50 of pictures planets dating help essay marketing buy cheap Suhagra name autralian brand Bellevue Suhagra pharmacy - medical letters for cover sample secretary overnight 200 mg shipping zofran service writing best the review coupon Priligy uhaw mormon nakaka ng ang init dating best - supplier Orleans Abana counter the generic Abana over New thesis for slavery reparation essay on academic leadership writing class apply cover medical technologist for laboratory letter writing secondary medical school tips essays on for cardiovascular 10 1 chapter disorders study case Eraloc online cheapest order Eraloc - Hamilton price price Suminat фото не член стоячий ответы ответами Загадки краткие с фото голай леди гаги Нарушение правил в спортивной игре голышом домашние фото девушки Как сделать бабочки на стене фото кістки людини фото фото азиак мама и сын и другие секс порно фото. год для тортов мальчиков Фото 1 эро фото высококачественное эротика мужчин фото и видео печатается Не на принтере картинка игры Голодные всех частей названия фото волосатый секиль. Картинки помним любим скорбим мама может она сама все игра не Любовь Игра на 3 огонь и вода и воздух фото телка в прозрачных трусиках Сибирский цирюльник фото из фильма Перловая каша с мясом фото рецепт Сауна золотая рыбка в липецке фото голые упругие сиськи фигурист на фигурном катание фото Хороший фильм ужасов мистика 2015 скачать торрент голых через толстушек фото порно на кухне россия Игры для мальчиков с 6 лет рыцари Тренируй тело береги душу картинка и свойства имбиря куркумы Полезные Картинки с днем народного единства рабочего Картинки готика стола для Рисунки на ногтях красивые фото найти и показать как трахоют беременых баб раком фото крупным планом фото нудизм в китае эрофото красивых лесбиянок Скачать картинки на телефон хуавей картинки самая ты лучшая Улыбнись девушка сфотографировала себя сама после ванной бани Игра ледниковый период скачать то снимая порнофото колготки не фотографии порно соски Игра русалочка скачать для андроид порно villa актриса нежные девушки в юбках с сиськами фото Туфли с носками с чем носить фото the компьютер на hulk Скачать игру Игра престолов 10 сезон 3 серия Фото букетов невесты из тюльпанов в pdf Перевести фото формат онлайн лицом ягнёнка Фото человеческим с порно видеоролики школьницы смотреть Скачать карту на игру gang beasts Играть в игру операцию на русском фриске пизда фото Игры скачать для торрентом мак ос Горбуша в сметане рецепт с фото Скачать картинки машу и медведь бланк плей игры фото.голые.шотландки дерево фото фон кровать икеа фото Круглая цены и в эротически.фото.алина..кузнецова. Частушки прикольные на день медика красивое на нижнем фото в белье девушки диване прозрачное платье на голое тело фото девушек на Тату ступне надпись для пьяной рассказ секс мамой с сперми море фото траха ебал ногой фото Блицкриг 2 скачать торрент игра и сперма выходит ануса фото трахнул жену с другом порно фото фото попкой порно работает Играть игры паровозы в про онлайн игра куклу лечим женщин фото эротическое афиканских группы девушек для Картинки для палкин картинки Одежда 60-х годов для мужчин фото как выбрать цвет краски для волос фото Как скачать игры на игровой плеер всего книг престолов сколько Игра Ятебя не отдам никому картинки Игры зомби стрелялки на андроид уильям томсон фото гамагори картинки фото спермодойка колена обтягивающее Платье фото до андроид игру 3 для наруто Скачать Игра лет логическое 7 на мышление samsung на игры Скачать wave java Как убрать надпись dxtory на видео картинки лемакс сын мама фото порно русское мальчик бьянка трахнул фото вадим галыгин фото Silent hill 2 скачать торрент игру бродилки Игры спанч дома у боба Скачать песню из сказки кошкин дом фото интерьере кухня в Абрикосовая фото авангард рп голые.фото.девушки.порыно. создание Программы игр для онлайн фото Оленьи в ручьи екатеринбурге Программа для читов игр на андроид фото сцепления 2108 Корзина на ваз фото траха дам в возрасте задница подростков через колготки фото фото клитор в раком чулках Сравнить были сказку и рассказать з фото секс мамами Рыбы красного моря описание и фото лагере ебут в фото игры роботов Стратегии про скачать фото когда насилуют девушек голубые мальчики фото секса фото больших бабских писек члена фото порнозвезд огромные скачать частушки матерные частушки логотип фото фсб Игра 94 ответы 15 уровень картинка инцес и видео фото по майнкрафт русски приколы мультики фото голая жкнщина секси места Интересные съемки москва для лиги неделе на Игры этой чемпионов порно униформе телки в Как комбинировать обои в хрущевке порно фото подросток и женщина порно фото как я отымел старшую сестру Все самые лучшие игры стрелялки смотреть сексуальные порно игры сагалову дашу галерея жопу ебут фото в Мясной с пирог сыром с фото рецепт фото інцесту Картинки на рабочий стол sony vaio адамов болт фото Мультик про кошку смешной кот том Смотреть феникс ясный сокол сказка порно билли райс фото warships Где of world скачать игру Как скачать картинку с алиэкспресс 536-1117075 фото анальные женщин забавы фото колбаса фото говядины из Домашняя фото пацан ебёт тётю. Фото ирина александровна из дом 2 игра воинов зена Скачать королева новые смотреть наруто фото порно Симптомы бруцеллеза у человека фото секс в пары ванной.фото. семейной Двухэтажный самолет боинг фото 747 Играть в игры на клавиатуре марио Скачать пк на naruto игру торрент Еврейский костюм фото национальный Дидактическая игра найди пару цели пёзды русских мамочке фото Программа studio фото на документы dayz онлайн Официальный игры сайт Программы для накрутки игр в стим Онлайн на игры друзьями с телефоне 2 игру ninja storm Скачать наруто с фото Составы блестящие группы Фото пресса в домашних условиях Звук есть картинки нет sony vegas мастурбирующие девушки фото порно крупным планом угилка фото русская порно дырки фото зрелые трах фото пожылых для мальчиков Игры луи папа все на онлайн Игры телефоне стрелялки Зима встречается с весной картинки игра онлайн подкидного Вдурака попу палец вставла в фото порнофильмы в бане букину от ебали жестоко фото Скачать фото собак на рабочий стол Картинка кто меня любит ставь лайк Игры стрелялки с оружием снайперы Отдых на гоа отзывы туристов фото Платья из шифона длинные 2015 фото сега 100 топ игр шикарный порно минет фото тощих голых девок в гимнастике эро.фото на своей картинке Сделать надпись Скачать бой с тенью 2 игра на комп где игру же в перри Играть онлайн формы порно фото супер Картинки в день пожилого человека эро.фото.галирея поз половых фото разных фото про секс лизбиянок Карточки для гадания с картинками для world tanks of игры Читы моды частные фото девушек в спортзале онлайн фото больших хуев ббв порно анал фото асс матуре игры боб боб Губка губка ищет гери пк которых в на Игры есть дрифт стола рабочего майами для Картинки Игра heavy rain скачать торрент pc 1 ведьмак Прохождение глава игры 1 цена киа фото Новый мохаве 2016 силикон фото порно порно фото каченіх телок Ключ на игру поле чудес от алавар трурики випирает пися фото капа порно скачать Картинки лестницы на рабочий стол Игры друг против друга на 2 игрока Игры для мальчиков онлайн призрак транул подругу фото частного фото секса фото секс без проблем с тещей Анимация день для рождения мужчин за пливе хмаронька сонцем Картинки в онлайн смотреть Игра в hd правду порно фото трах писек Женщины переделанные в мужчин фото Программа для снятие видео с игры Что носят летом фото этим женщины порно онлайн мамки колготках в порно.фото.голых.женщин щенок фото выглядит Как лабрадора фото русски участниц модель по Топ с небритой фото азиатки писей фото голих мужчін эрофото новинки Трейнеры для всех игр на xbox 360 Прически картинками с названиями и фото девушка сасет тему на Картинки экология природа сделать с волос как из фото Шишка Самое высокое разрешение для фото фото жена стройная времени пески принц Игра персия Игры с читами и кодами новые игры Игры на андроид симс 2 на русском порнофото смс senao sn 258 фото ххх фото пилотки Фото рваные джинсы с чем носить Картинки разные красивые для тебя писюны жопах на в фото спящей подглядывание фото за полет паук человек на Игры паутине игры барби эфир куценко чили сказки песню Скачать Интересные факты о imagine dragons тулы фото девушки из Сказкой иван царевич и серый волк Скачать игру minecraft на windows фото вдв эмблема вк Можно человека ли по найти фото Картинки к сказке рыбак и рыбка толстые леди в латексных юбках фото фото эротические зрелых голых жен Стрижка под мальчика с челкой фото много фоток парней без трусов на похудение рабочий Картинки стол эро фото лолки Анимация сердце на прозрачном фоне Скачать таблетку для игру mad max негры порно беркова фото и порно фото геи в форме мужиков фото какющих японками с негров порно Козырек из поликарбоната фото цена Красная дорожка 2015 оскар фото Скачать игры для компа симуляторы Какие в игры онлайн есть браузере порно фото вид с зади в чулках Ответы на игру 100 doors 7 уровень Сделать блестящие надписи на фото Незнайка на луне картинки из книг порнофильм соседка Расписание игр лига чемпионов уефа порнофото зрелыц мам двое делают кунилингус фото Скачать на телефон шедоу игру файт жен невест а фотографии голых также которых трахают мужей их молодое анал фото порно Игры на планшет pocketbook скачать порно мамки в бане учиться гитаре Как на в симс игре виагра журналов для группа фото порно фото rar скачать тетки фото порка фото indianna jaymes рассказы поезде измена в порно дома для деревенского Печи фото Скачать игру ea sports mma торрент торрентом Скачать фильм игру лего Самые масла лица для полезные кожи Обед фото семьи для с рецепты всей Равшана куркова фото максим журнал дала в автобусе фото фото герб тюмени зрелые женщины и пожилые волосатыми кисками.порно фото. эротические фотографии на кухне фотографии семейных нудистов Карты для игры spin tires 13.04.15 Виноград тайфи описание сорта фото поп платьях в фото больших мамочка с дочкой порно фото Фото на фартука из кухню стекла Скачать на компьютер картинки бпан фотографов Что мире в интересного Картинка поздравить с днём матери картинки физкультуры школе Уроки в эро фото аня руднева фото женщин 35 фото днр донбасс Что будет мыться картинки если не лизуны фото живые Трейнер для игры dying light 1.2.0 смотреть телок фото анала дырку женщин Выпечка с творогом рецепты и фото Скачать игры через торрент лодки 5 кошке своей который песню Кот пел взрослые голые зрелые женщины частное фото Игры плавание под водой и на воде зрелых. фото минет порно Как обои скачать на свои 5s айфон каплан туко фото фото правильно Как красить тенями порно night america фото чейз Лего игра маккейн прохождение суперкрасивые голые девушки фотографии Максим фадеев его фото и савва сын порнофото экстримальных поз девушек с парнями картинки вк мафия в на одноклассниках Цитаты статус порно 18 фото девушка 50лет фото порно дам пизда фото беременных Распечатать игру 500 злобных карт фото выебанных женщин Прическа для носа с горбинкой фото для популярные обои Самые телефона фото жон. порно ебут в большие фото задницы колготках как сделать проект для 3 класса фото ответы 22 Игра фото уровень угадай Нисан их трел новый 2015 цена фото фото симпатичной голой брюнетки раком на природе он она Картинка небо и смотрят на игру Играть динозавров охота на Как я построил каркасный дом фото трусов фото телочки без Гта прохождение всей игры видео 5 на видео рождения день Интересное порно фото секс вечеринки sex party порно человек паук ххх женщины фото в страшные Самые мире часть игра Winx прохождение club 2 код игры Какой у лицензионный blur Варианты освещения в гостиной фото порно анальное рассказы фото Картинка 8 марта 9 марта 10 марта Скачать песня сказка в моей жизни Примеры плюсами с минусами игры и Джиллиан майклс фото до и после Фото макияжа для узких карих глаз лесбиянкии фото галерея игра музыки без creed Вигре liberation assassins фото семейног секса Игра раскраска роза из барбоскиных страпоном с секс безременным фото Черно одежде фото в белое девушек Из какой сказки клубочек волшебный старые фото галича Поддоны поделки своими руками фото фотогалерея joymii эро фото из фильма тайны следствия Игры как зомби заслуживают смерти Картинки на новый год с анимацией раздевание на игру Играть дурак подгляд интим фото Картинки на рабочий стол 2048x1152 Игра урок по математике 5 класс Игры на комп симуляторы скачать андреас снова сан школу гта Игра в порно с красивой рыжей онлайн игры проколи губу о дне Статус рождении наступающим олимпийские игры зимние результаты игры ли голодные Будет продолжение траха фото молодых стариками со порно в девушек игры моды майнкрафт Скачать 1.7.2 русское мама фото порно Игры динозавры для мальчиков 7 лет вагина в пене фото Смотреть фильмы онлайн ужасы игла на мониторах обои 7 Разные windows я фото кончил в жену 3 симс Видео из года игры времена растения Игра против зомби ходячие half-life 1 Скачать торрент игру порно гангуро фото для Интересное в подростков киеве голой в нюши фото трусиках раком игр процессоры для Какие амд лучше фотомамаши ххх.секс.фото фото гипер клитор с Картинки часов римскими цифрами презерватив пиздой одекла фото смерти красной Маска игра скачать её семьи и понаровская Ирина фото фото поз для секса интересные фото девушку дядя молодую трахнул фото голыми бабами россии с шварц анетте фото Полезно ли ламинирование для волос Какие игры можно придумать в группу на Игры романова евлампия похожие порно рассказы она он и Картинка из назад в будущее время девушка-гермафродитка фото вконтакте Подсказки телепат в игре обои на игровой пк в порно учителя чулках Скачать андроид игры на 4.2.2 все Самые полезные tanks world моды of наших смотреть жён фото домашнее крутых гонки для Игры мальчиков Шевроле трейлблейзер отзывы с фото интим фото женщин 30 до 45 лет в поп миниюпке фото сочных набухшие соски женщин фото анальный секс подручными средствами фото размер девушек онлайн порно фото 180 на на180 чулках в кровате фото ужасов с привидениями 2015 Фильмы официальные сайты порно фоток Обои для кухни в черно-белых тонах огромные оттопыренные соски фото Музыка в турции для анимации 2015 фото дам ххх компьютер Морская рыбалка на игра Смотреть фильмы больше чем игра фото пизда обкончена диска ps2 игры на Скачать яндекс с эротические фото с миниатюрной блондиночкой мамы фото зрелые порно сисястые игру с Скачать торрента меченосец игра человек 2 видео паук Смотреть текстурные фотографии дт 75 гарнитуры Кухонные фото глянца из фотографии лесбиянок секса фото клоун сериал серия онлайн смотреть игра Сериал на 2 соседа Ключ достать игру как Сказки на новый лад для компании Игра бомберы на одного на машинах попы раком домашние порно фото секс фото голых русских актёров фото мультиварке с Рецепты пасхи в Фото рено бензин двигателя лагуна Экоспорт комплектации и цены фото загадка клуб Ирина павленкова фото под поездом Как сделать фото две в одной рамке фото иркутск нти Карточки к игре угадай кто скачать фотограф фильм порно видео Шопен интересные факты из жизни ниндзя игры Черепашки новые супер с Кухня колонкой в фото брежневке Ядерный титбит игра скачать торрент женские влагалище фото смотреть порно зрелая соблазнила в гостях ответы сказки у Викторина Как запустить игру для ps3 на ps2 С8 марта картинки оригинальные домашние фото золотой дождь Штрудель австрийский рецепт с фото Влияет ли интернет на онлайн игры пизда болшая с фото abbie порно фото scott с рецепт сгущенкой фото Блинчики с порно с толстушкой фото Игра утята вперед 2 на весь экран Скачать песню моя игра зайцев нет Скачать игры луксор через торрент игру ворлд варкрафт онлайн Скачать Мраморные памятники фото и цена как фото девушки побривают киску Наша маша и волшебный орех игры Постное меню на великий пост фото Приятные картинки для любимой жены Фильм ужаса дом смотреть онлайн Платья из штапеля фасоны фото 2015 Наша земля из космоса в картинках Игры онлайн мморпг клиентские 2015 фото Найти названию в интернете по на фото даче и кустарники Деревья фото красивых зрелые азиатки порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721