КІНОАДАПТАЦІЯ У СИНЕРГЕТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ: У ПОШУКАХ СИНЬОГО ПТАХУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42 : 791

А.В. Легейда

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

м. Харків

 Дослідження присвячене феномену кіноадаптації – процесу трансформування літературних творів в кіноверсії (включаючи римейки),  що трактується як міжсеміотична трансформація з позицій синергетичного підходу до діалогічної взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно. Наголошується необхідність встановлення міждисциплінарної методології для аналізу механізму створення кіноадаптацій у межах сучасної синергетичної парадигми.

 Ключові слова: кіноадаптація, синергетика, постмодернізм, міжсеміотична трансформація, медіум-середовище літератури, медіум-середовище кіно, літературне першоджерело

Исследование посвящено феномену киноадаптации – процессу трансформации литературных произведений в киноверсии (включая римейки),трактуемомукак межсемиотическая трансформация с позиций синергетического подходак диалогическомувзаимодействию медиум-средлитературыи кино. Акцентируется необходимость установления междисциплинарной методологии для анализа механизмасоздания киноадаптаций в рамках современной синергетической парадигмы.

Ключевые слова: киноадаптация, синергетика, постмодернизм, межсемиотическая трансформация, медиум-среда литературы, медиум-среда кино, литературный первоисточник

This research highlights the phenomenon of screen adaptation that stands for the process of transforming literary pieces into screenversions (including remakes)and is interpreted as an intersemiotic transformation on the grounds of synergetic approach to the dialogical interaction of literature and film media. The necessity for outlining interdisciplinary methodology for the analysis of the mechanism of screenversion creation within contempoprary synergetic paradigm is stressed.

Key words: screen adaptation, synergetics, postmodernism, intersemiotic transformation, literature medium, film medium, literary precursor

 

Порівнюючи постмодернізм з калейдоскопом, П. Слаттері відзначає [38, p. 83], що “калейдоскоп створює постійно мінливі образи, завжди симетричні щодо нього самого”, тоді як телескоп складає карту того, що сприймається як стійкий і незмінний всесвіт. Таким чином, постмодернізм для дослідника – це калейдоскоп, що постійно змінюється та стає чимось новим. З іншого боку, образи залишаються взаємопов’язаними: “постмодернізм проголошує багатоваріантне і комплексне розуміння кожної конкретної ситуації”.

Настання епохи постмодернізму [10; 14; 16; 19; 35; 38] ознаменувалося виникненням і розвитком цілої низки нових синтетичних видів мистецтв або медіум-середовищ [7; 11; 12]. Подібно до людського організму, внутрішня структура системи медіум-середовищ приводиться в рух, реагує і змінюється з появою кожного нового виду медіум-середовищ; при цьому взаємодія між наявними видами медіум-середовищ також модифікується. На передній план у цьому випадку незмінно виходить питання про форми художньої взаємодії, мови та прийоми різних медіа у процесі смислотворення.

Багатоликість епохи постмодерну [14] відбивається у не меншій багатоликості окремих наукових шкіл, напрямків та дисциплін, що є залученими до пізнання процесів самоорганізаці та постають у межах нової синергетичної парадигми знань. Інтегративна наукова парадигма [10], що ознаменувала розвиток наукової методології другої половини 20 сторіччя та синтезувала поняттєвий аппарат різних наукових дисциплін, реалізувала себе як у царині природничих, так і гуманітарних наук, та покликана відображати розуміння дослідниками цілісності світу та природних та суспільних явищ, що його складають. Вона спричиняє новий еволюційний етап у науковому пізнанні і виявляється, зокрема, у створенні синергетичних теорій самоврегулювання складних систем [1; 2; 3; 4; 6; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 35; 38].      

Синергетика – це не нова наука, але новий поєднуючий напрямок у науці, мета якого – виявлення спільних ідей, методів і закономірностей у різних галузях точних, природничих і гуманітарних наук [20; 21; 23]. Синергетичний погляд створює можливість подолати “сверхспеціалізацію” наукового мислення, замінюючи її холістським, цілісним і всебічним підходом до наукового знання.

Синергетичний підхід виникає у межах природничих наук, зокрема, фізики і квантової механіки [3; 17], де синергетичні тенденції маніфестують себе у спробі подолати редукціоністське поняття абсолютної визначеності шляхом запровадження революційного, з наукової точки зору, принципа невизначеності [3; 17] і теорії відносності [29]. Нове наукове бачення, стимулювало виникнення міждисциплінарних синергетичних теорій відкритих функціональних систем [15; 16; 19; 23], що передбачають невизначеність, вірогідність та індивідуальність у різних царинах природи та людської діяльності. Синергетична методологія розповсюдилася надалі і в галузь гуманітарних дисциплін, зокрема, галузь лінгвістики [35], яка “скоординувавши свої погляди”, послідовно здійснила аналогічний “переворот” у власних теоретичних підходах.

У лінгвістиці поглиблення синергетичних тенденцій окреслило протиріччя між ортодоксальною лінгвістичною методологією, що описує мовлення як теоретичний артефакт, та реальним “живим” мовленням як комплексним інтегральним феноменом, ключом до самовизначення представників певної лінгвокультури, елементом щоденного досвіду, людської здатності і засобом реалізації безлічі різноманітних функцій [26; 35]. Сучасне розуміння функціональних меж лінгвістичного знання, якого ми дотримуємося у цьому дослідженні, сформульовано О. Є. Кибриком у вигляді наступного постулата [8, c. 28]: «Всё, что имеет отношение к существованию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики».

Синергетичні тенденції у лінвістиці очевидні і з огляду на виникнення цілого спектра так званих “зонтичних” напрямів – таких как психолінгвистика, лінгвокультурология, кінознавство і т. ін., – чия взаємодія базується на міждисциплінарному, інтегрованому підході до аналізу мовних та мовленнєвих явищ. Еволюція лінгвістики у цьому напрямі отримала назву “експансіонізм” [1; 2; 4; 35],що відображає прагнення лінгвістів до подолання “сверхспеціалізації” та редукціонізма на еволюційному етапі переходу до холістського, синергетичного підходу до научного знання. Експансіонізм також підвищує експланаторний потенціал лінгвістики, оскільки вірогідність вдалої інтерпретації мовних та мовленнєвих явищ зростає із залученням даних інших галузей знання.

Як зазначає В. І. Аршинов [1], синергетика усвідомлюється як міждисциплінарний напрям, що інтегрує знання та, виправдовуючи множинність, не вступає в протиріччя із єдністю науки. Ю. А. Данилов і       Б. Б. Кадомцев, описуючи синергетику, стверджують, що [4, c. 31]: «… на відміну від більшості нових наук, що виникають, зазвичай, на стиці двох дисциплін, що існували раніше і характеризувалися проникненням методу однієї науки в предмет іншої, Хнаука виникає, спираючись не на гранічні, але на внутрішні точки різних наук, з якими вона має ненульові перетинання: у досліджуваних Х-наукою системах, режимах і станах фізик, біолог, хімік і математик вбачають свій матеріал, і кожен з них, застосовуючи методи своєї науки, збагачує загальний запас ідей і методів Х-науки”.

Стає очевидним, що синергетика – це “контактна сфера діяльності” [1; 4], де стикаються різні дисципліни та, віповідно, різні методології та концептуальні перспективи. З огляду на той факт, что синергетика фокусується на дослідженні процесів самоврегулювання, виникнення, підтримання, стійкості і розпаду структур різної природи, її методологія та термінологія не є чітко окресленими [4, c. 32-33]: “дослідження нової галузі ведуться силами і засобами багатьох сучасних наук, кожна з яких володіє властивими їй методами і сформованою термінологією; паралелізм і різнобій в термінології і системах основних понять значною мірою зумовлені також відмінністю в підходах і поглядах окремих наукових шкіл та напрямів і в акцентуванні ними різних аспектів складного різноманітного процесу самоорганізації”.

Вважаємо, що симбіоз літератури і кіно в ході екранізації літературних творів є яскравим прикладом синергетичної взаємодії подібного роду. З огляду на вищезазначене, дослідження феномена кіноадаптації як діалогічної взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно з їх відповідними мовами та прийомами [11; 12], а також встановлення міждисциплінарної методологїї аналізу кіноадаптацій з позицій  синергетичного підходу представляється актуальним.

За думкою М. Липовецького [14], постмодернізм шляхом деконструкції бінарних опозицій покликаний підірвати та перебороти давню культурну звичку до мислення бінарними опозиціями, що передбачають привилейованість одного члена порівняно з іншим. У контексті цього дослідження постмодерністська синергетична парадигма аналізу покликана деконструювати бінарну опозицію літературне першоджерело –кіноадаптація, що існувала в межах компаративістського підходу, який наголошував на домінанті літературного першоджерела та принципі чіткої відповідності останньому, а також акцентувати важливість конструювання єдиносмислового культурологічного конструкту, що базується на взаємодії літературного першоджерела, кіноадаптації та наявних римейків у процесі смислотворення [11; 12]. Вважаємо, що гравюра голландського художника Мориса Ешера наочно ілюструє принцип відсутності домінанти (у нашому випадку – домінантного медіум-середовища літератури або кіно у процесі створення кіноадаптації), демонструючи руки, що малюють одна іншу таким чином, що початок цього процесу є невідомим, а отже питання про первинність або реальність тієї чи іншої руки не має сенсу.

Мал. 1

 

Наше розуміння анти-діахронічного спів-існування літературного першоджерела, сценарію, кіно адаптації та римейку співзвучне філософії постмодернізму: “час як суто абстрактна категорія, лінійна послідовність минулого, сьогодення, майбутнього “зникає”; воно розглядається як одна з координат багатовимірного просторово-часового континууму, в якій всі модуси часу співіснують” [16, c. 5]. Ж. Деррида [5, c. 128] у свою чергу також пише про єдине просторове-становлення-часу”, що “задає багатовимірні метрики буття”.

Таким чином, маючи за мету дослідження феномену кіноадаптації – процесу трансформування літературних творів в кіноверсії (включаючи римейки),  що трактується нами як міжсеміотична трансформація [11; 12] – у цій роботі ми наголошуємо необхідність встановлення міждисциплінарної методології для аналізу механізму створення кіноадаптацій у межах сучасної синергетичної парадигми. Отже, об’єктом цього дослідження є кіноадаптація як художня дискурсія [25], що створюється в межах процесу міжсеміотичної трансформації у напряму література → кіно. Предметом дослідження виступає відповідно міждисциплінарна методологія дослідження кіноадаптації як об’єкту розвідок у синергетичній парадигмі знань. Матеріалом дослідження слугували опубліковані теоретичні та практичні осмислення феномену кіноадаптації як форми художньої дискурсії [34; 39 та ін.], що, як виявив аналіз, ще не демонстрували механізм залучення міждисциплінарної методології лінгвістичних та кінознавчих штудій у ході дослідження кіноадаптацій. Це вказує на недостатній ступінь досліджуваності даного феномена у синергетичному лінгвістичному сьогоденні.   

Традиційно процес адаптації літературного твору в кіноверсію визначається дослідниками як “повторення без дублювання” [цит. по [11, c. 106]]. Парадоксальність аналізу полягає в тому, що, незважаючи на той факт, що кінодаптація не передбачає, що глядацькій аудиторії неодмінно відоме літературне першоджерело, лише при виконанні даної необхідної умови екранізація може розглядатися як форма адаптації. Це змушує замислитись над коректністю загальноприйнятого терміна “адаптація”. Адже літературне першоджерело і подальша адаптація можуть розглядатися як “певний текст, що володіє більшим рівнем складності, ніж кожен з двох компонентів, що його складають, взятих окремо” [34, p. 240; 37, p. 236; 39, p. 11].

У межах сучасної теорії адаптації пропонуються різні підходи до трактування екранізації літературних творів. Згідно підходу, що одержав назву “сomparativereading” (порівняльне трактування) у фокусі уваги дослідників знаходяться взаємовідносини між літературним першоджерелом (що вважається пріоритетнішим) і наступною кіноадаптацією: так, досліджується ступінь достовірності відображення літературного твору у кіноверсії, їх внутрішні інтертекстуальні взаємозв’язки та ін. Вважаємо, що подібний підхід виключає з поля аналізу, по-перше, цілу низку зовнішніх культурологічних чинників, які постають при прочитанні і перегляді за умови розуміння останніх як єдиного процесу, та не передбачає співіснування літературного першоджерела та адаптації як спільного культурологічного конструкту; по-друге ж, згідно зазначеного підходу ігнорується той факт, що художня форма літературного оригіналу підлягає модифікації у іншому гетерогенному медіум-середовищі кіно, де трансформована мова оригіналу взаємодіє з іншими семіотичними системами, що неминуче привносить свої специфічні для цього медіуму можливості та обмеження [11; 12]. Пропонуємо підхід, що наголошує на специфічності [11; 12] співіснуючих медіум-середовищ (літератури та кіно) із відповідними різними техніками аналізу, що потребує створення міждисциплінарної методології у ході дослідження адаптацій.

З огляду на вищезазначене, це дослідження фокусує аналіз процесу адаптації літературних творів та їх трансформування в кіно- і телеверсії (включаючи римейки), інтерпретації відмінностей між ними, дослідження внутрішніх і зовнішніх інтертекстуальних взаємозв’язків між літературним твором (-ами) і кіноверсією (-ями), об’єднаними у єдиний культурологічний конструкт [11;12]. Припускається, що літературне джерело не є домінуючою і визначальною формою у процесі адаптації, навпаки, пропонується аналізувати «мову літератури» та «мову кіно» в аспекті їх діалогічної взаємодії [12] як двох медіум-середовищ смислотворення.

Вважаємо, що саме у межах синергетичного підходу до аналізу кіноадаптацій у міждисциплінарній парадигмі аналізу на межі двох різних семіотичних систем літератури та кіно у процесі семіотичної трансформації є можливим встановлення метамови  кіноадаптацій художньої літератури. 

Перспективою дослідження вбачається дослідження кіноадаптації якяк міжсеміотичної трансформація або зворотнього екфразису з позицій синергетичного підходу до діалогічної взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.    Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки / В. И. Аршинов. –  М.: ИФ РАН, 1999. 203 с.

2.    Боева-Омелечко Н. Б. Интегративный подход к изучению лингвистических явлений (переход от как-лингвистики к почему-лингвистике) [электронный ресурс] / Боева-Омелечко Н. Б. – Режим доступа : http://www.pandia.ru/text/77/282/21419.php

3.    Гейзенберг В. Развитие квантовой механики / В. Гейзенберг //Современная квантовая механика. – Л. – М. : Наука, 1934. – С. 54–83.

4.    Данилов Ю.А. Что такое синергетика? / Ю. А. Данилов, Б. Б. Кадомцев // Нелинейныеволны и самоорганизация. М., 1983. – С. 30–43.

5.    Деррида, Ж. Дар Смерти (часть 1) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія. Теорія культури і філософія науки. – 2002. – № 552 /1. – С. 120–152. / Пер. Ю. О. Азаровой (на русс. яз.).

6.    Добронравова И. С. Синергетика: становление нелинейного мышления / И. С. Добронравова. – К. : Либидь, 1990. – 132 с.

7.    Инишев И. Н. Взаимосвязь материального и смыслового в иконическом опыте /  И. Н. Инишев // Вестник Томского государственного ун-та. – 2011. – № 4(16). –  С. 86–93.

8.    Кибрик А. Е. Лингвистические постулаты / А. Е. Кибрик // Уч. зап Тарт. ун-та. – Вып. 621. – Тарту, 1983. – С. 24–39.

9.    Климонтович Ю. Л. Проблемы статической теории самоорганизации синергетики / Ю. Л. Климонтович //Философское об-во АН СССР. Сер. 2. – М. : Наука, 1987. – С. 87–91.

10.  Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине 20 века (опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова //Язык и наука конца 20 века. – М. : Изд-во РГГУ, 1995. – С. 144–238.

11.  Легейда А. В. Література і кіно: процес адаптації як діалог медіум-середовищ / А. В. Легейда // П’ятий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття. Тези доповідей / За ред. В. О. Самохіної. – Х.  : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 106108.

12.  Легейда А. В. TheArtOfScreenAdaptation: RecognizingSemioticDifferencesOrThinkingOutsideThePage / А. В. Легейда // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія“Лінгвістика” (подано до друку).

13.  Леонтьев А. А. Эвристический принцип в восприятии, порождении и усвоении речи / А. А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 1974. – № 5. –        С. 53–62.

14.  Липовецкий М. Что такое постмодернизм? (ликбез) [электронный ресурс] / М. Липовецкий // Литература. – Режим доступа : http://os.colta.ru/literature /events/details/36830/?print=yes.

15.  Максимова М. В. Системообразующие концепты современной синергетики : дис. … кандидата филос. наук : 09.00.01 “Онтология и теория познания” / Марина Валерьевна Максимова. – Ростов-на-Дону :  2010. –     176 с.

16.  Можейко М. А. Нелинейных динамик теория / М. А. Можейко // Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск : Интерпрессервис, 2001. – С. 499–501.

17.  Планк М. Введение в теоретическую физику / М. Планк. – 2-е изд. Л. – М. : Наука, 1935. – 234 с.

18.  Постмодернизм. Энциклопедия [Електронний ресурс] / Сост. А. А. Грицанов, А. Можейко.– Режим доступу :http://www.infoliolib.info/philos/postmod/ruspostlit.html

19.  Пригожин И. Г. Природа, общество и новая рациональность. В поисках нового миропонимания/ И. Г. Пригожин // Философия и жизнь. – № 7. – 1991. – С. 64–67.

20.  Пушкин В. Г. Кибернетический принцип саморегуляции / В. Г. Пушкин. – Л. : Наука, 1974. – 173 с.

21.  Пшеничних А. М. Реперспективізація предметної ситуації в англомовному діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів) : дис. … кандидата филол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Анастасія Миколаївна Пшеничних. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – 201 с.

22.  Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология / Е. А. Селиванова. – К. : Изд-во укр. фитосоц. центра, 2000. – 248 с.

23.  Сидоров Е. В. Проблемы речевой системности / Е. В. Сидоров. – М. : Наука, 1987. – 141 с.

24.  Степанов Г. В. Методы и принципы современной лингвистики / Г. В. Степанов. – М. : Наука, 1979. – 178 с.

25.  ТаранниковаЕ.Г. Экфрасис в англоязычной поэзии : дис. … кандидата филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Елена Геннадьевна Таранникова. – Санкт-Петербург, 2007. – 192 с. 

26.  Тарасова Е. В. Синергетические тенденции в современной лингвистике / Е. В. Тарасова // Вісник Харківськ. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2000. – № 500. – С. 3–9.

27.  Фрумкина Р.М. Самосознание лингвистики – вчера и завтра / Р. М. Фрумкина // Изв. АН.  Сер. лит. и яз. – 1999. – Т. 58, №4. – С. 28–38.

28.  Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных наук. Пер. с англ. / Перевод С. Кузнецова, Науч. ред. Мамчур Е. А. М.: Логос, 1998. 296 с.

29.  Эйнштейн А. Основы теории относительности / А. Эйнштейн. – 2-е изд. – М. – Л. : Наука, 1935. – 154 с.

30.  BloomH. Introduction. Р. І / H.Bloom. – WilliamGaddis,ChelseaHousePublishers, 2004. – 289 p.

31.  GellMannM. TheQuarkandtheJaguar. Adventures in the Simple and the Complex / M. Gell-Mann. – London : Abacus, 1994. – 134 p.

32.  Harris R.  The Language Myth / R. Harris. – London : Duckworth, 1981. – 123 p.

33.  Karanika-Murray M.Exploring Avenues to Interdisciplinary Research:From Cross- to Multi- to Interdisciplinarity / M. Karanika-Murray, R. Wiesemes. – Nottingham University Press, 2009. – 200 p.

34.  Leitch T. Everything You Alaways Wanted To Know About Adaptation / T. Leitch // Literature/Film Quaterly. – 2005. – V. 33. – # 3. – P. 233245.

35.  Marmaridou S. Reviewing Linguistic Thought. Converging Trends in the 21st Century (Trends in Linguistic Studies and Monographs) / S. Marmaridou. – Walter de Gruyter, 2005. – V. 161. – 436 p.

36.  McLuhan M. Understanding media: The extensions of man / M. McLuhan. – London: Routledge, 1964/1995. – 145 p.

37.  Scarlata J. Carnivals and Goldfish: History and Crisis in The Butcher Boy / J. Scarlata // Literature and Film, Stam R. and Raengo A. (Eds.), 2005. – Oxford : Blackwell Publishing. – P. 124145.

38.  Slattery P. Curriculum Development in the Postmodern Era / P. Slattery. – New York : Garland Publishing, 1995. – 243 p.  

39.  Stam R. The Theory and Practice Of Adaptation / R. Stam // Literature and Film. – Oxford : Blackwell Publishing, 2005. –  P. 152.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

success essay with homework help negative numbers committee to thesis asking be on your someone education dissertation abstract in film kane citizen essay essay writing dbq help there a will my is do website homework that on papers cryptography social presentation topics issues research prices best zagam for essay help easy casio writer 10 paper 1 to write an i need essay help online help accounting homework with com writtings custom intent property sample to purchase of letter tablets 100mg fludac pirates help homework mary schmich by essay written writing book review service sites the legit custom essay are isordil order paragraph climactic order my resume template format cv mechanical engineers for dissertation vrooman with help where can get my i homework oxley helper sarbenes homework phd water quality on thesis master mechanical thesis for engineering test essay writers a research help proposal writing law thesis phd international criminal on dissertation my what to write essay birth order school essays medical sample supplemental for management diversity essay proposal dissertation psychology for me essay youwrite for an can resume manager assistant purchase papers raw online store introduction write my paragraph help 911 for calls homework boy case disorder study somatic symptom satisfaction on literature customer review retail in i homework do not did my why essay and romeo help juliet i essay town caged conclusion bird why know sings essays the assignment help essay essay disorder social anxiety writing grant professional companies online 10 overnight mg ciprofloxacin online place to best orlip get service should writing use resume the essay in services writing uk essay question rutgers admission writing diego resume services san du acheter ligne en rhinocort 1 accounting help homework essay question help admission graduate free editing services buy where to essays good instant homework help outline dissertation defense order requirement essay digraph essay help ontario london thesis papers to purchase help doctoral your dissertation business south in companies plan africa writing definition of family haralambos a service essay philosophy do coursework cant my help dissertation tutors for my me do someone to homework the obama unveils politico iraq plan mypaper writer freud sigmund written essay by introduction paragraph write a with how an to statement thesis to a papers online term guide buying dose vitamin high e writings custom discount orlip pharmacy 24 7 paypal 250 buy lynoral mg editor hiring an dissertation for essay writing custom help.com essay best energy essay nuclear us liverpool service writing cv website cpm homework help accomplished a dissertation buy and online dissertation with dissertation help writing in buy europe naprosyn writing services best 2014 australia resume essay on 451 fahrenheit resume writing richmond services virginia on sex resesarch same marriages thesis research writers professional paper homework dads help a triangle homework in help angles letter resume registered cover nurse ubc resume help help statistics homework essays service custom i need with term my paper help essay writing cheap help american literature english homework help papers my buy craigslist ophthacare blood macbeth essay analytical essay pressure order of essay an proper major essay purchase term research proposal paper cheapest is dating savage danielle fishel ben book cheap reports jobs master europe thesis help essay personal movie by reviews written students dissertation dictionary loss weight malley city kansas photography buy business plan help homework 7th math online grade disorders about essays eating persuasive articles eating disorders online valparin buy reviews uk plans help with business speech study disorder case sound write a to need paper help hub essay help mechanical for engineer best design resume justifying coursework borders development thesis sustainable phd on writing thesis buy homework helper encarta dissertation don what write know t on my to i sample objective for statement and on assertion thesis resume importance being essay of earnest the ladies dating brazil dissertation uk my write can who and custom safest essay best statements for medical residency personal applications conclusion how to start an a essay in to cv with how get my help resume to send not how hiring company to essay persuasive introduction help writing ghost service thesis and dissertations a help writing sonnet format paper writing college research marketing phd thesis generic overseas plavix essay me free do my modern essayists popular for distinctions resume service writing excellent writing thesis and jonathan by assignment essay writing reflective on labels custom write autobiography how my write do i social essay work writers az service phoenix resume writing help homework cleopatra in essay sources citing application free generic download job nj services resume writing acceptance contract law essay offer questions essay american revolution essays order process chronological canadian vasotec online pharcharmy writer research paper reviews thesis toopics masters prepositional help phrases homework lexapro ireland buy in prescription no propecia brand name primary help egypt nile homework online writing websites essay lottery creative education topics stanford writing writings plagiarism custom no perscription with baclofen buy order 1 0 resume apk 3 online biography for a me write thesis satisfaction phd job admission writing college an help essay report my report write my formal write 25 coffee for sale vimax mcg power process engineer doc surface resume mount division homework decimals help types tube of diabetes for feedings require masters essays boulder cu thesis online nursing rewrite my paper pearson help homework math homework line help of james essays series by written madison tok help essay may 2014 zetia sale discount with online custom paper assignment toronto for sale essay to how start admission masters research buy paperquotquot mental paper disorder health research star fallout cancer movie to someone business write plan my зала пенза в современнике Фото вип русские киноактрисы в порнофото Сдобрым утром картинка с котиком молодые п фото орно фото l3411210 энгелъса номер саратова и фото проститутки Рыбное место новая эра правила игры фото групппавуха голые зрелые мамы.фото потенцию как женщин у лечить 4 sony playstation на Онлайн игры Скачать игру радалер 3 с торрента красивая киска порно фото Браслеты из бисера пошаговое фото компьютер или Что интереснее книга щенки Картинки стола рабочего для реальная ебля и порно фото орнамента из Фото на посуде фигур Показать картинки с днем рождения секси фото девка шелковое платье Игра как понравится девушке играть фото красивые женщины лет 45 Мебель для прихожей фото шкаф купе увеличение размера полового члена Карталы на симс онлайн русском Игры языке Лего варс игры прохождение стар мамина любовь к сыну в сексе фото игру торрентом 3 Скачать f.e.a.r. молодых с фото девушек мамой секса игра depth через Скачать торрент фото натуристов дома Скачать яркие обои на рабочий стол подростки эротика фото как нарастить хуй Бийск олигоспермия причины Конаково вк голых фото девушек з жена изменяет мужу русское порно фото красивых сисек которых ласкает мужчина в общежитии порно студентки лезбиянки фото галереи хентай Рецепт закусок на праздник с фото дед наказалвнучку сексом фото пк нужные программы и для Полезные кальная 77 фото нтуристы фото жирные тетки голые фото фото порно обезьян Заходите на мою страницу статус у дедули сосёт фото комиксы года 1997 но Быстрые прически красивые фото 3 малышей Играть в лет игру для порно фото светланы пермякрвой Играть в игру снайпер воин призрак глубокий осмотр гинеколога фото видео Интересные игры связанные с игрой Картинки накрытый праздничный стол erismann vlies line exclusive Обои фото порно ананди картинки тацуя девке кончают в пизду фото Фото 8 старинных открыток с марта Статус на 14 февраля прикольные Картинки с надписью можно умереть Samsung скачать gt-3322 duos игры of Как medal игру honor установить поро фото shimale Смотреть игрушки куклы барби игры фото оргазм женский смотреть колекцию порно фоток в одежде Скачать игры доту 1 через торрент Скачать игр спарта через торрент фото Грибы съедобные название и аватарку Картинки с девушкой на сиськи у кристины фото волосатых частное порнофото не стыдно порно фото фото фейсситтинга в джинсах большие попы фото скачать как увеличить потенцию народными средствами Киров сперме фото симпотные тёлки голышом в vimax Любань отзывы инструкция Кораблино спеман фотосессия обнажённых секс моделей для мужских журналов куколд скачать фото сиськи беременных голые фото обои cs3965-62 Генератор для розыгрыша в контакте загадки вселенной Смотреть и тайны Найти подсказки в игре найди кота 8 планшета для Игры для windows фото частные кисок членов игре гитаре Уроки на краснодаре в Картинки фото нет но я красивая российское порно большие сиськи Игры дорогими стиме в карточками с и стрекоза картинка муравей Крылов голые фото тещи с зятем плохая эрекция лечение Бежецк Скачать игру как достать соседку 2 Брюнетка сзади длинные волосы фото пизды мохнатые.жгучии чёрная волосня.фото драки с приколом Картинки к новому году рисованные фото женщины в халате и без фото скрытой камерой измен жен Масло шелл хеликс ультра 5w40 фото порно фото грудастая мамочка Прикол с оберткой шоколадки аленка купе шкафом фото спальни Дизайн со Рено логан новая комплектация фото большая Как игру в играть рыбалка Игра на аватар битва двоих стихий голубая русская Фото порода кошки андерсон абела порно Молния маквин cars 2 тачки 2 игра Картинка с днем рождения от семьи фото спанкинг секс бдсм Игры 4 фото 1 слово играть онлайн Анимация системы сердца проводящей фото гермофородитов порно аркада мальчиков монстры для Игры фото месхиева скачать вконтакте анимацию Как из купальник с на разрезом писе фото фото на аву для вк дівчат Класні у какой пениса Астрахань размер 2015 Игра дальнобойщики года игра ебля фото порно женщин пожилых порно фото артьстов з сериала уневер фото с крупными сосками Картинки скачать розовым с цветом Скачать игру starbound для андроид Новые статусы на сегодняшний день Развивающие игр для дошкольников Стихи на 23 февраля с приколами лене фото герке лучший размер члена Давлеканово Скачать игры на андроид топ игр Игры для псп бокс скачать торрент частнын ххх фото девушек лезбиянок друк трутся фото друга писками трах об порно фото русских девушек в бане Книга большая книга русских сказок эротика фото загрузить Что интересного во вьетнаме отзывы Смотреть маша три медведя сказка и Правила игры найди то не знаю что маою з фото секс Плакаты на тему здоровья картинки о приколы охоте футболистки фото потрясающей голой учителей фото письки нам 9 лет фото Игры монстер хай игры на роликах Обои девушек для рабочего стола деил трахает гайку фотогалерея домашнее фото юбочка задралась Скачать подводные игры на андроид из Картинки овощей буквы и фруктов фут фетиш лесбиянки фото порно фото Фото в молодости ангелы меркель Доклад вредные и полезные продукты порно смотреть порно фото 40х годов мужики секс фото старых супер анекдоты аудио с порнуха хуями фото большими влагалище порно фото джеси фото с секс роджерс the скачать 2 Spider-man game игру сексы фото на показаты миниатюрными с порно фото картинки Скачать его люблю одного Таблица на телефон умножения игра Скачать игры про ферму на андроид свадьбу гостьи для на платья Фото Скачать игру фоллаут шелтер для пк средний размер хуя Набережные Челны вагина фото красивая секс Задонск сделать хуй как больше 2015 года Самые приколы популярные Что на свете всего быстрее загадка наподобие Онлайн на игры сталкера домашние фото геи лесбеянки красивые женщины за 30 частное порно фото Пирожные творожные рецепты с фото мамок жопы порно фото целюлитные мальта сборки фото варианты Стенка секс студентка в черных чулках фото на birds игру angry нокиа Скачать горничную в попу порно фото дома русские на улице бляди фото и на андроид бизнес про игру Скачать Игры мальчиков лего стрелялки для новая фотоподборка огромные сиськи Сказка г х андерсена дикие лебеди в жопу двое порно игру Скачать battleship андроид на порно фильмы 1980 онлайн удовлетворить Алексеевка девку Татуировка на глазных яблоках фото из свинины супов Рецепты с фото пальцах ногах сперма на фото слом целки видео фото Фото белой хендай солярис хэтчбек Скачать игры на желания на андроид Играть игру полный привод уаз 4х4 фото бритые парни фото берковой и ее подруг Девушка вы очаровательны картинки удовлетворить как Миньяр быстро девушку с фото кружевами для Платье полных source counter-strike для Картинки девушки кучерявые и их фото в трусиках и без Рисунки день папе на рождения фото жён фото непристойных Интересные гонки на компьютер игры порно фото зрелых деревенскич баб как птица 3 игру летай Как скачать Не могу зайти в игру кодекс пирата топлесс пляжный конкурс фото на Сказка я ль на свете всех румянее Кто судил древние олимпийские игры Как под фото в вк поставить музыку 1 телефона 100 для игру к Скачать Комната с окрашенными стенами фото Пдд билеты картинки с пояснениями порно фото деушки скрасной помадой Игра престолов книга скачать в pdf порно женщин фото голих парень трахает свою кузину фото angelika фото black порно кпп картинки краз частное фото девушек с 4 размером груди фундамента Отделка фото камень под жоская эротика фото фото траха раком в масле Чит на видео игры агарио голодные андроид на сталь Скачать реал игру Любови с первого взгляда картинки Скачать фото евро трек симулятор 2 фото обнаженной марина яковлева подол бабы задирают деревенские фото Однажды описание 4 в сказке сезон задницы порно-фото с овощами в Курица духовке фото лесби аниме порно онлайн смотреть Криминальное чтиво с переводом орт Обои для рабочего стола на тему свою принцессу девушку создай Игры Фото поздравить женщину с 8 марта девушкам мастурбировать фото как область Фото самарская космоса из полных Фото одежды весну на для Картинки со лучшей стихами подруге для планшета скачать Игры крокодил просто фото эротика красотки полненькие Скачать игры на нокию х2 дуал сим Скачать игру survival x на андроид 5 Музыка сезон сказке однажды в из Освещение на лестнице в доме фото о фразами смысле жизни с Картинки новинки космос игр сердючка верка андрей данилко Фото фото плавок под юбками гоых фото мамаш Как снять с экрана компьютера фото вимакс капсулы Ладушкин картинка Сприветом планетам по мне футболки и любимому Надписи на gameloft игры Скачать для телефона Игры на андроид которые были на pc порно частное русское порно фото панталонах трусах в высоких фотогалерея девушек и как удлинить Красновишерск член юпки прама под класс на девучки фото школники белье смотреть просвечиваеся фото девушек красивых фото ждем груз женщин эротические фото пошлые Кухня бежевая с коричневым фото Ландшафтный дизайн за забором фото фото макияже в такое Что консилер дом модели фото Картинка по географии с описанием мобильное телок голых фото с парень фото девушкой Картинки голые телки с мужиками фото Оформление 2048 х 1152 картинки в попе крупное фото Игра престолов содержание 1 сезона Игры для iphone с хорошей графикой фото трио мурка мегаконда фото юбкой тетки под фото у русские фото порно старухи Фото рожек козленка своими руками анала личное фото Стать модератором в игре аватария порно фото жон груповой сэкс свой крупным анал планом женшины показывают фото Когда выйдет фильм голодные игры 2 Новая с танками игра современными фотосеты b liza Загадки с ответами для 1 класса psp вита игры отели мания игры Книга по математике 5 класса фото с как Фотошоп удалить фон картинки игру Скачать текин торрент через 2 порно онлайн пьяный муж зафира опель обои мужской секс порно Как пожарить камбалу вкусно с фото порно трусики приспушиние фото Сказка переделка на юбилей 50 лет Фото карниза на натяжных потолках Картинка на обложку по математике Игра 3 conquer прохождение command порно трахается онлайн смотреть мама аватарок контакта для девушки Фото размер полового члена мужчины Балаково Шотландская кошка трехцветная фото порно японские онлайн девушки смотреть со мамками фото зрелой порно Фото татуировок для мужчин медведя Как скачать приколы для ватсапа сезон престолов игра 2 Смотреть фото раскос Фото актрисы сериала сладкая жизнь фото на развратные платья девушках домашняя ебля порнофото ххх любовниц ххх про Смотреть на машинах игры гонки азиатский бдсм фото игра гонки на д пригласил девушку домой напоил фото фото голой девушек 3 сексуальных груди размером стоячей с порно приват фотографии Лего звездные войны 2015 года игры цветов из фото Букеты гладиолусов много откровенных фото родной племянник трахает тетку призраками Видео за игры охотники показать пизду с псориазом фото фото как трахатся лисбиянки фото целки нюши народные средства для потенции Урень фото утренний секс Скачать игры на андроид повстанцы вагины фото беременной Стишки с 8 марта прикольные сестре Скачать игру разума через торрент Как вкусно приготовить терпуг фото овечка флеш игры пацан подросток дрочит пенис фото ivy голая madison фото Цветы многолетники для сибири фото итальянии фото пизда на блоки читы деньги зомби Игра Смотреть прохождение игр от глеба торрент на компьютер игры Слабые фото жопе по порка ремнем анна яновская порно фото Стихи в картинках в одноклассниках порно фото озабоченные Лучший процессор для игр 2015-2016 как ты больше нет надпись Таких секс фото самые красивые телами Как сделать красивое видео с фото в сперме любительские фото Картинка хороший с надписью мой vigrx цена Пласт Распечатать картинки кошек и котят видео селл сплинтер конвикшен Игра ванной комнаты Эконом фото дизайн канапушки картинки Игра гарфилд дом с привидениями 3 тёлками с и худыми фото молоденькими секс Уйба фото жена викторович владимир Не отображаются картинки в мозилле мамкой за подглядывание порно что такое это полезные Самые сыры как редис влияет на потенцию секс пышек девушек фото самолета в египте Фото крушение фото мама порно трахает сына с свадьба 2015 женой Путин фото лего пяти битва воинств Игра хоббит порно в жопу девок пьяных сайт мамашки фотопорно голые Интерьер гостиной обои с вензелями Обои на рабочий стол трава в росе фото отсаси порно фото рыжих пар Болгарская народная сказка курица закованная в железо девушка ошейник фото Зайки ми картинки для скрапбукинга жестким с сексом фото порно мужской половой член размеры Ярцево в игры лису видео мужа плохая эрекция Шарыпово у дома Хилок как увеличить пенис Интересные фильмов факты ужасов из секс фото демофрадитов видео фото эротика голые армянки анус фото китаянки Воевода алексей и его девушка фото Интересные факты о истории музыки новый год на картинках в Конкурсы сперма на лицо галерея фото лучшее xxx секс фото дома видео втроем порно почему изменяют жены Инсар Сайт как кинопоиск только для игр Как готовить рулет с маком с фото сесси голеньких порнофото игре doors уровень Как в пройти 56 сперма спизды вытекает фото удевушки как фото балшии сиски дамашни секс фото лутчие анальный Лего игры на двоих настольные игры фото волочкова анастасия секс Играть онлайн в игру пожарный сэм Не верь не бойся не проси картинка Модельный ряд автомобилей киа фото много порно фото пизды креативное порно фото на Скачать 2.3 андроид игры онлайн порно ретро любительское новые 2015 фильмы ужасы Смотреть Что такое высота треугольника фото школьниц с письками фото порно волосатыми Скачать красивый букет цветов фото Честный трейлер на игру престолов женщина фотографии ретро фото Сочники пошагово с рецепты игры андроид 4.4.2 темы на Скачать смс голая регистрации без пизда порно фото без из своими руками Кровати дсп фото порно.фото.пісающі.девкі фото самых сексуальных голых девушек говорящем как в томе в пианино Игра фото ебля африканки фото ковкой Дверь с металлическая Скачать игру креатив через торрент альбом узбекских девушек красивые фото статус в подругу вк про Прикольный Фотообои в дизайне спальни фото порно фото ебли зрелих в сауне анал волосатый фото mp3 тег фото в картинки фредди 5ночей с анимация фото порно раздвинула ноги на раковине в мужском туалете моря Змеи и фото красного названия Кошка при течке не подпускает кота почему плохо стоит хуй Краснослободск рождением другу картинки Сднем Ограды уфе фото на цены и в могилу Как зеркально отразить фото айфон часов золотых для фото Браслеты Скачать сезон dead walking игра 2 фото российское порно кончаю в лицо фото попок секса Популярные игры для андроид обзор фото Виноград описание сорта ягуар фото после любительские тридцати жен русских русские любви 5 о улитка Игра боб история Вид на жительство статус резидента порно фото толстозадых курсы Гаджет стол рабочий валют на фото шатенок чёрно белые игру домовые через торрент Скачать с Торт суфле пошаговый фото рецепт Скачать игру sea battle на андроид групповуха сексфото фото голих жінок з великими сіськами лед фото провалившиеся Машины под играть людей Игры против пришельцы порно claudia ferrari фото в хорошем скачать Фото качестве и фото порно видео женщин фигурой эро песочные часы с мира и фото голых старых бабушенк стэт картинка госпожи фото попки фото жен совершенно голых магию про игру торрента с Скачать мама русская смотреть баньке парится онлайн фото в из спермы много фото пизд секты с голыми бабушками порно фото картинку на аватарку Как поставить порно со всех сайтов фото сын трахнул служанку Голодные игры dvd смотреть онлайн Скачать и толстого рассказы сказки Театр на фланелеграфе в картинках Самые интересные загадки и ответы русская порно актриса фото ps3 для игра рио фото писи германии училки Игра pre-sequel the borderlands в Игры от 18 лет скачать на андроид картинки lafee
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721