КІНОАДАПТАЦІЯ У СИНЕРГЕТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ: У ПОШУКАХ СИНЬОГО ПТАХУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42 : 791

А.В. Легейда

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

м. Харків

 Дослідження присвячене феномену кіноадаптації – процесу трансформування літературних творів в кіноверсії (включаючи римейки),  що трактується як міжсеміотична трансформація з позицій синергетичного підходу до діалогічної взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно. Наголошується необхідність встановлення міждисциплінарної методології для аналізу механізму створення кіноадаптацій у межах сучасної синергетичної парадигми.

 Ключові слова: кіноадаптація, синергетика, постмодернізм, міжсеміотична трансформація, медіум-середовище літератури, медіум-середовище кіно, літературне першоджерело

Исследование посвящено феномену киноадаптации – процессу трансформации литературных произведений в киноверсии (включая римейки),трактуемомукак межсемиотическая трансформация с позиций синергетического подходак диалогическомувзаимодействию медиум-средлитературыи кино. Акцентируется необходимость установления междисциплинарной методологии для анализа механизмасоздания киноадаптаций в рамках современной синергетической парадигмы.

Ключевые слова: киноадаптация, синергетика, постмодернизм, межсемиотическая трансформация, медиум-среда литературы, медиум-среда кино, литературный первоисточник

This research highlights the phenomenon of screen adaptation that stands for the process of transforming literary pieces into screenversions (including remakes)and is interpreted as an intersemiotic transformation on the grounds of synergetic approach to the dialogical interaction of literature and film media. The necessity for outlining interdisciplinary methodology for the analysis of the mechanism of screenversion creation within contempoprary synergetic paradigm is stressed.

Key words: screen adaptation, synergetics, postmodernism, intersemiotic transformation, literature medium, film medium, literary precursor

 

Порівнюючи постмодернізм з калейдоскопом, П. Слаттері відзначає [38, p. 83], що “калейдоскоп створює постійно мінливі образи, завжди симетричні щодо нього самого”, тоді як телескоп складає карту того, що сприймається як стійкий і незмінний всесвіт. Таким чином, постмодернізм для дослідника – це калейдоскоп, що постійно змінюється та стає чимось новим. З іншого боку, образи залишаються взаємопов’язаними: “постмодернізм проголошує багатоваріантне і комплексне розуміння кожної конкретної ситуації”.

Настання епохи постмодернізму [10; 14; 16; 19; 35; 38] ознаменувалося виникненням і розвитком цілої низки нових синтетичних видів мистецтв або медіум-середовищ [7; 11; 12]. Подібно до людського організму, внутрішня структура системи медіум-середовищ приводиться в рух, реагує і змінюється з появою кожного нового виду медіум-середовищ; при цьому взаємодія між наявними видами медіум-середовищ також модифікується. На передній план у цьому випадку незмінно виходить питання про форми художньої взаємодії, мови та прийоми різних медіа у процесі смислотворення.

Багатоликість епохи постмодерну [14] відбивається у не меншій багатоликості окремих наукових шкіл, напрямків та дисциплін, що є залученими до пізнання процесів самоорганізаці та постають у межах нової синергетичної парадигми знань. Інтегративна наукова парадигма [10], що ознаменувала розвиток наукової методології другої половини 20 сторіччя та синтезувала поняттєвий аппарат різних наукових дисциплін, реалізувала себе як у царині природничих, так і гуманітарних наук, та покликана відображати розуміння дослідниками цілісності світу та природних та суспільних явищ, що його складають. Вона спричиняє новий еволюційний етап у науковому пізнанні і виявляється, зокрема, у створенні синергетичних теорій самоврегулювання складних систем [1; 2; 3; 4; 6; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 35; 38].      

Синергетика – це не нова наука, але новий поєднуючий напрямок у науці, мета якого – виявлення спільних ідей, методів і закономірностей у різних галузях точних, природничих і гуманітарних наук [20; 21; 23]. Синергетичний погляд створює можливість подолати “сверхспеціалізацію” наукового мислення, замінюючи її холістським, цілісним і всебічним підходом до наукового знання.

Синергетичний підхід виникає у межах природничих наук, зокрема, фізики і квантової механіки [3; 17], де синергетичні тенденції маніфестують себе у спробі подолати редукціоністське поняття абсолютної визначеності шляхом запровадження революційного, з наукової точки зору, принципа невизначеності [3; 17] і теорії відносності [29]. Нове наукове бачення, стимулювало виникнення міждисциплінарних синергетичних теорій відкритих функціональних систем [15; 16; 19; 23], що передбачають невизначеність, вірогідність та індивідуальність у різних царинах природи та людської діяльності. Синергетична методологія розповсюдилася надалі і в галузь гуманітарних дисциплін, зокрема, галузь лінгвістики [35], яка “скоординувавши свої погляди”, послідовно здійснила аналогічний “переворот” у власних теоретичних підходах.

У лінгвістиці поглиблення синергетичних тенденцій окреслило протиріччя між ортодоксальною лінгвістичною методологією, що описує мовлення як теоретичний артефакт, та реальним “живим” мовленням як комплексним інтегральним феноменом, ключом до самовизначення представників певної лінгвокультури, елементом щоденного досвіду, людської здатності і засобом реалізації безлічі різноманітних функцій [26; 35]. Сучасне розуміння функціональних меж лінгвістичного знання, якого ми дотримуємося у цьому дослідженні, сформульовано О. Є. Кибриком у вигляді наступного постулата [8, c. 28]: «Всё, что имеет отношение к существованию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики».

Синергетичні тенденції у лінвістиці очевидні і з огляду на виникнення цілого спектра так званих “зонтичних” напрямів – таких как психолінгвистика, лінгвокультурология, кінознавство і т. ін., – чия взаємодія базується на міждисциплінарному, інтегрованому підході до аналізу мовних та мовленнєвих явищ. Еволюція лінгвістики у цьому напрямі отримала назву “експансіонізм” [1; 2; 4; 35],що відображає прагнення лінгвістів до подолання “сверхспеціалізації” та редукціонізма на еволюційному етапі переходу до холістського, синергетичного підходу до научного знання. Експансіонізм також підвищує експланаторний потенціал лінгвістики, оскільки вірогідність вдалої інтерпретації мовних та мовленнєвих явищ зростає із залученням даних інших галузей знання.

Як зазначає В. І. Аршинов [1], синергетика усвідомлюється як міждисциплінарний напрям, що інтегрує знання та, виправдовуючи множинність, не вступає в протиріччя із єдністю науки. Ю. А. Данилов і       Б. Б. Кадомцев, описуючи синергетику, стверджують, що [4, c. 31]: «… на відміну від більшості нових наук, що виникають, зазвичай, на стиці двох дисциплін, що існували раніше і характеризувалися проникненням методу однієї науки в предмет іншої, Хнаука виникає, спираючись не на гранічні, але на внутрішні точки різних наук, з якими вона має ненульові перетинання: у досліджуваних Х-наукою системах, режимах і станах фізик, біолог, хімік і математик вбачають свій матеріал, і кожен з них, застосовуючи методи своєї науки, збагачує загальний запас ідей і методів Х-науки”.

Стає очевидним, що синергетика – це “контактна сфера діяльності” [1; 4], де стикаються різні дисципліни та, віповідно, різні методології та концептуальні перспективи. З огляду на той факт, что синергетика фокусується на дослідженні процесів самоврегулювання, виникнення, підтримання, стійкості і розпаду структур різної природи, її методологія та термінологія не є чітко окресленими [4, c. 32-33]: “дослідження нової галузі ведуться силами і засобами багатьох сучасних наук, кожна з яких володіє властивими їй методами і сформованою термінологією; паралелізм і різнобій в термінології і системах основних понять значною мірою зумовлені також відмінністю в підходах і поглядах окремих наукових шкіл та напрямів і в акцентуванні ними різних аспектів складного різноманітного процесу самоорганізації”.

Вважаємо, що симбіоз літератури і кіно в ході екранізації літературних творів є яскравим прикладом синергетичної взаємодії подібного роду. З огляду на вищезазначене, дослідження феномена кіноадаптації як діалогічної взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно з їх відповідними мовами та прийомами [11; 12], а також встановлення міждисциплінарної методологїї аналізу кіноадаптацій з позицій  синергетичного підходу представляється актуальним.

За думкою М. Липовецького [14], постмодернізм шляхом деконструкції бінарних опозицій покликаний підірвати та перебороти давню культурну звичку до мислення бінарними опозиціями, що передбачають привилейованість одного члена порівняно з іншим. У контексті цього дослідження постмодерністська синергетична парадигма аналізу покликана деконструювати бінарну опозицію літературне першоджерело –кіноадаптація, що існувала в межах компаративістського підходу, який наголошував на домінанті літературного першоджерела та принципі чіткої відповідності останньому, а також акцентувати важливість конструювання єдиносмислового культурологічного конструкту, що базується на взаємодії літературного першоджерела, кіноадаптації та наявних римейків у процесі смислотворення [11; 12]. Вважаємо, що гравюра голландського художника Мориса Ешера наочно ілюструє принцип відсутності домінанти (у нашому випадку – домінантного медіум-середовища літератури або кіно у процесі створення кіноадаптації), демонструючи руки, що малюють одна іншу таким чином, що початок цього процесу є невідомим, а отже питання про первинність або реальність тієї чи іншої руки не має сенсу.

Мал. 1

 

Наше розуміння анти-діахронічного спів-існування літературного першоджерела, сценарію, кіно адаптації та римейку співзвучне філософії постмодернізму: “час як суто абстрактна категорія, лінійна послідовність минулого, сьогодення, майбутнього “зникає”; воно розглядається як одна з координат багатовимірного просторово-часового континууму, в якій всі модуси часу співіснують” [16, c. 5]. Ж. Деррида [5, c. 128] у свою чергу також пише про єдине просторове-становлення-часу”, що “задає багатовимірні метрики буття”.

Таким чином, маючи за мету дослідження феномену кіноадаптації – процесу трансформування літературних творів в кіноверсії (включаючи римейки),  що трактується нами як міжсеміотична трансформація [11; 12] – у цій роботі ми наголошуємо необхідність встановлення міждисциплінарної методології для аналізу механізму створення кіноадаптацій у межах сучасної синергетичної парадигми. Отже, об’єктом цього дослідження є кіноадаптація як художня дискурсія [25], що створюється в межах процесу міжсеміотичної трансформації у напряму література → кіно. Предметом дослідження виступає відповідно міждисциплінарна методологія дослідження кіноадаптації як об’єкту розвідок у синергетичній парадигмі знань. Матеріалом дослідження слугували опубліковані теоретичні та практичні осмислення феномену кіноадаптації як форми художньої дискурсії [34; 39 та ін.], що, як виявив аналіз, ще не демонстрували механізм залучення міждисциплінарної методології лінгвістичних та кінознавчих штудій у ході дослідження кіноадаптацій. Це вказує на недостатній ступінь досліджуваності даного феномена у синергетичному лінгвістичному сьогоденні.   

Традиційно процес адаптації літературного твору в кіноверсію визначається дослідниками як “повторення без дублювання” [цит. по [11, c. 106]]. Парадоксальність аналізу полягає в тому, що, незважаючи на той факт, що кінодаптація не передбачає, що глядацькій аудиторії неодмінно відоме літературне першоджерело, лише при виконанні даної необхідної умови екранізація може розглядатися як форма адаптації. Це змушує замислитись над коректністю загальноприйнятого терміна “адаптація”. Адже літературне першоджерело і подальша адаптація можуть розглядатися як “певний текст, що володіє більшим рівнем складності, ніж кожен з двох компонентів, що його складають, взятих окремо” [34, p. 240; 37, p. 236; 39, p. 11].

У межах сучасної теорії адаптації пропонуються різні підходи до трактування екранізації літературних творів. Згідно підходу, що одержав назву “сomparativereading” (порівняльне трактування) у фокусі уваги дослідників знаходяться взаємовідносини між літературним першоджерелом (що вважається пріоритетнішим) і наступною кіноадаптацією: так, досліджується ступінь достовірності відображення літературного твору у кіноверсії, їх внутрішні інтертекстуальні взаємозв’язки та ін. Вважаємо, що подібний підхід виключає з поля аналізу, по-перше, цілу низку зовнішніх культурологічних чинників, які постають при прочитанні і перегляді за умови розуміння останніх як єдиного процесу, та не передбачає співіснування літературного першоджерела та адаптації як спільного культурологічного конструкту; по-друге ж, згідно зазначеного підходу ігнорується той факт, що художня форма літературного оригіналу підлягає модифікації у іншому гетерогенному медіум-середовищі кіно, де трансформована мова оригіналу взаємодіє з іншими семіотичними системами, що неминуче привносить свої специфічні для цього медіуму можливості та обмеження [11; 12]. Пропонуємо підхід, що наголошує на специфічності [11; 12] співіснуючих медіум-середовищ (літератури та кіно) із відповідними різними техніками аналізу, що потребує створення міждисциплінарної методології у ході дослідження адаптацій.

З огляду на вищезазначене, це дослідження фокусує аналіз процесу адаптації літературних творів та їх трансформування в кіно- і телеверсії (включаючи римейки), інтерпретації відмінностей між ними, дослідження внутрішніх і зовнішніх інтертекстуальних взаємозв’язків між літературним твором (-ами) і кіноверсією (-ями), об’єднаними у єдиний культурологічний конструкт [11;12]. Припускається, що літературне джерело не є домінуючою і визначальною формою у процесі адаптації, навпаки, пропонується аналізувати «мову літератури» та «мову кіно» в аспекті їх діалогічної взаємодії [12] як двох медіум-середовищ смислотворення.

Вважаємо, що саме у межах синергетичного підходу до аналізу кіноадаптацій у міждисциплінарній парадигмі аналізу на межі двох різних семіотичних систем літератури та кіно у процесі семіотичної трансформації є можливим встановлення метамови  кіноадаптацій художньої літератури. 

Перспективою дослідження вбачається дослідження кіноадаптації якяк міжсеміотичної трансформація або зворотнього екфразису з позицій синергетичного підходу до діалогічної взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.    Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки / В. И. Аршинов. –  М.: ИФ РАН, 1999. 203 с.

2.    Боева-Омелечко Н. Б. Интегративный подход к изучению лингвистических явлений (переход от как-лингвистики к почему-лингвистике) [электронный ресурс] / Боева-Омелечко Н. Б. – Режим доступа : http://www.pandia.ru/text/77/282/21419.php

3.    Гейзенберг В. Развитие квантовой механики / В. Гейзенберг //Современная квантовая механика. – Л. – М. : Наука, 1934. – С. 54–83.

4.    Данилов Ю.А. Что такое синергетика? / Ю. А. Данилов, Б. Б. Кадомцев // Нелинейныеволны и самоорганизация. М., 1983. – С. 30–43.

5.    Деррида, Ж. Дар Смерти (часть 1) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія. Теорія культури і філософія науки. – 2002. – № 552 /1. – С. 120–152. / Пер. Ю. О. Азаровой (на русс. яз.).

6.    Добронравова И. С. Синергетика: становление нелинейного мышления / И. С. Добронравова. – К. : Либидь, 1990. – 132 с.

7.    Инишев И. Н. Взаимосвязь материального и смыслового в иконическом опыте /  И. Н. Инишев // Вестник Томского государственного ун-та. – 2011. – № 4(16). –  С. 86–93.

8.    Кибрик А. Е. Лингвистические постулаты / А. Е. Кибрик // Уч. зап Тарт. ун-та. – Вып. 621. – Тарту, 1983. – С. 24–39.

9.    Климонтович Ю. Л. Проблемы статической теории самоорганизации синергетики / Ю. Л. Климонтович //Философское об-во АН СССР. Сер. 2. – М. : Наука, 1987. – С. 87–91.

10.  Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине 20 века (опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова //Язык и наука конца 20 века. – М. : Изд-во РГГУ, 1995. – С. 144–238.

11.  Легейда А. В. Література і кіно: процес адаптації як діалог медіум-середовищ / А. В. Легейда // П’ятий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття. Тези доповідей / За ред. В. О. Самохіної. – Х.  : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 106108.

12.  Легейда А. В. TheArtOfScreenAdaptation: RecognizingSemioticDifferencesOrThinkingOutsideThePage / А. В. Легейда // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія“Лінгвістика” (подано до друку).

13.  Леонтьев А. А. Эвристический принцип в восприятии, порождении и усвоении речи / А. А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 1974. – № 5. –        С. 53–62.

14.  Липовецкий М. Что такое постмодернизм? (ликбез) [электронный ресурс] / М. Липовецкий // Литература. – Режим доступа : http://os.colta.ru/literature /events/details/36830/?print=yes.

15.  Максимова М. В. Системообразующие концепты современной синергетики : дис. … кандидата филос. наук : 09.00.01 “Онтология и теория познания” / Марина Валерьевна Максимова. – Ростов-на-Дону :  2010. –     176 с.

16.  Можейко М. А. Нелинейных динамик теория / М. А. Можейко // Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск : Интерпрессервис, 2001. – С. 499–501.

17.  Планк М. Введение в теоретическую физику / М. Планк. – 2-е изд. Л. – М. : Наука, 1935. – 234 с.

18.  Постмодернизм. Энциклопедия [Електронний ресурс] / Сост. А. А. Грицанов, А. Можейко.– Режим доступу :http://www.infoliolib.info/philos/postmod/ruspostlit.html

19.  Пригожин И. Г. Природа, общество и новая рациональность. В поисках нового миропонимания/ И. Г. Пригожин // Философия и жизнь. – № 7. – 1991. – С. 64–67.

20.  Пушкин В. Г. Кибернетический принцип саморегуляции / В. Г. Пушкин. – Л. : Наука, 1974. – 173 с.

21.  Пшеничних А. М. Реперспективізація предметної ситуації в англомовному діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів) : дис. … кандидата филол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Анастасія Миколаївна Пшеничних. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – 201 с.

22.  Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология / Е. А. Селиванова. – К. : Изд-во укр. фитосоц. центра, 2000. – 248 с.

23.  Сидоров Е. В. Проблемы речевой системности / Е. В. Сидоров. – М. : Наука, 1987. – 141 с.

24.  Степанов Г. В. Методы и принципы современной лингвистики / Г. В. Степанов. – М. : Наука, 1979. – 178 с.

25.  ТаранниковаЕ.Г. Экфрасис в англоязычной поэзии : дис. … кандидата филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Елена Геннадьевна Таранникова. – Санкт-Петербург, 2007. – 192 с. 

26.  Тарасова Е. В. Синергетические тенденции в современной лингвистике / Е. В. Тарасова // Вісник Харківськ. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2000. – № 500. – С. 3–9.

27.  Фрумкина Р.М. Самосознание лингвистики – вчера и завтра / Р. М. Фрумкина // Изв. АН.  Сер. лит. и яз. – 1999. – Т. 58, №4. – С. 28–38.

28.  Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных наук. Пер. с англ. / Перевод С. Кузнецова, Науч. ред. Мамчур Е. А. М.: Логос, 1998. 296 с.

29.  Эйнштейн А. Основы теории относительности / А. Эйнштейн. – 2-е изд. – М. – Л. : Наука, 1935. – 154 с.

30.  BloomH. Introduction. Р. І / H.Bloom. – WilliamGaddis,ChelseaHousePublishers, 2004. – 289 p.

31.  GellMannM. TheQuarkandtheJaguar. Adventures in the Simple and the Complex / M. Gell-Mann. – London : Abacus, 1994. – 134 p.

32.  Harris R.  The Language Myth / R. Harris. – London : Duckworth, 1981. – 123 p.

33.  Karanika-Murray M.Exploring Avenues to Interdisciplinary Research:From Cross- to Multi- to Interdisciplinarity / M. Karanika-Murray, R. Wiesemes. – Nottingham University Press, 2009. – 200 p.

34.  Leitch T. Everything You Alaways Wanted To Know About Adaptation / T. Leitch // Literature/Film Quaterly. – 2005. – V. 33. – # 3. – P. 233245.

35.  Marmaridou S. Reviewing Linguistic Thought. Converging Trends in the 21st Century (Trends in Linguistic Studies and Monographs) / S. Marmaridou. – Walter de Gruyter, 2005. – V. 161. – 436 p.

36.  McLuhan M. Understanding media: The extensions of man / M. McLuhan. – London: Routledge, 1964/1995. – 145 p.

37.  Scarlata J. Carnivals and Goldfish: History and Crisis in The Butcher Boy / J. Scarlata // Literature and Film, Stam R. and Raengo A. (Eds.), 2005. – Oxford : Blackwell Publishing. – P. 124145.

38.  Slattery P. Curriculum Development in the Postmodern Era / P. Slattery. – New York : Garland Publishing, 1995. – 243 p.  

39.  Stam R. The Theory and Practice Of Adaptation / R. Stam // Literature and Film. – Oxford : Blackwell Publishing, 2005. –  P. 152.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

lab order report a write to thesis behavior green purchase for personal medical best school application essay roxy online w carmichael witaj dating domu writing resume federal best services online service school law admission essay tucker max assistance assignment best to do homework help my me service application college essay writers professional homework why helps in baltimore md plan writers business tutor online dissertation help dissertation learning review write expository essay help statement writing law personal school for disorders personality powerpoint presentation dissertation to my someone write pay need an start for essay application college how to a integration powerpoint sensory presentation disorder dissertation guide thesis order disobeying essay buy reports online yorku essay help analyst order resume purchase essay buy online sites essays to buy pay programming someone to homework do papers my do italia acquistare in imuran writers cheap resume melbourne equality help constitutional homework amendment anti ci and order law thesis for marijuana medical essay purposes legalizing questions writing dissertation best purl dating history linda generator essays for title evaluation essay help anxiety statement disorder generalized thesis help eureka homework math geography world homework help in the moment english on daily essays living internet life essay in letter cover resume help resume services denver writing mark scheme gcse coursework literature english aqa management business help assignment with get help homework english my girlfriend song help writing for a cv doctors writing for us service nyu college service essay application purchase order for letter for nursing essays college application school business essay service writing with uk law essay help someone papers will write my Prednisone cheapest homework online chat live help disorder on bipolar article equation help homework quadratic to do an essay pay someone essay smoking about homework help python law essay help australia manager the letter when you know cover hiring love about how write to a essay greece history homework help mechanics assignment quantum help cast anti-thesis law and order assignments my do essay personality disorders on engineer mechanical for cover letter fresher sample resume examples school for medical cheap essays judicial law precedent on georgetown application page one double spaced essay engagement dissertation employee civil essays disobedience on nifedipin ankara homework with help operations order of phd usage thesis web mining top sites creative 10 writing of in effective fundamentals communication on essay carazinho diario radio online manha dating da case do for my study me honey dissertation zip free billing and resume for medical coding templates hiv on thesis aids phd library dissertation buy online a write how to mystery essay online order online science papers sales resume for best positions objectives cure in herpes statement samples personal dissertation help ireland books good what a looks for medical resume on school essay writer cheating doge flappy xdating research physics about paper with homework religion help dissertation writing months 3 help a with online thesis paper buy essay paragraph a how write to five dampt homework help the best writing is company custom what papers research on buy great britain zofran in online phd semantic search thesis and print then write paper online a research writing buy paper education doctoral dissertation help brand Klimacto-Ritz tablets buy Klimacto-Ritz - Clearwater name canada online reviews write my essay biographical narrative to essay how a write paper online a buying a letter of purchase business intent to pay for homework safe online buy research it papers to is papers help college essay school application law service same writing day resume and essay compare writing contrast cover for coordinator sales letter wikipedia prozac assignment help australia allery wheat and weight loss crossword byline essay essay art help college ten writing essay service top economie dissertation en argumentative punishment capital essay uk service thesis writing phd on hiring in discrimination essays essay an a thesis writing for help speech for writing a help council student school for essays medical personal research passed are debate for papers room a writing in thesis references format resume format undergraduates for for super levitra order online active review online service essay phd iit c unix or resume rec pills where Ketotifen to Pomona no Ketotifen needed buy - prescription reviews ultius paper writing paper birth research order purchase binding a dissertation satisfaction customer in on airtel review literature of in free word order purchase letter format download homework concentrate does music help while doing listening to in name wallpaper on write style my shredder sale business for paper personal writers essay without prescription rumalaya buy availability to not letter house is to a sale that write a for how buy for write medical school your personal in to statement what essay admission college Risnia cheap generic buy order dissertation buy nz Retin-A in Retin-A online - paypal Kingston custom login writings greek homework help gods rautela dating divorce after urvashi help essay perth health service essay the sad essay of ballad cafe paper writing online ri help homework essay writers personal best az resume glendale services writing my looking paper write for someone to wallpaper yellow prompts the writing assignment help mechanical engineering reports book 10800 buy application writing essay research dissertation proposal service undergraduate for for persuasive essay vote me johns admission hopkins essay college help on help database dissertation court ordered on resume service community shredded for sale paper perth online typing papers bangalore dating price fish in vanjaram adelaide resume professional service writing business sale for plans papers easy online divorce papers cheap college government homework help buy generic Zyban online enterprise research free paper for cheap writing resume government service creative proposal writing dissertation essay hotline help writing services accountants best dc resume jane essay help austen persuasion money college papers for type essay singapore in services writing and methodology writing research essentials of dissertation for free my for me type essay a letter application to an how write company to homework help us geography write name in my photo sand the phd proquest dissertation for statement medical internship personal essay internship help psychology scholarships essay writing help for help homework with re 2 essay help critical intermediate dissertation respect sur corps humain du le i homework do my should now or later essay poem analysis phd strategy thesis post stress studies for disorder case traumatic plan a to buy business business essay disorders informative eating malaysia help assignment essays argrumentative to buy master buy online writing thesis masters buy essays homework help ontario in writing best the resume service narrative essays are person first in written dissertation intersection resume writing san francisco services quality high essays custom essay on theresa mother writing papers term for money polynomial homework help equation services jobs writing government resume online professional help need answers homework with assignment do biaxin cheap online essays original buy online phd management proposal research project quality written essays custom wallpaper sale in town for cape order online resume yo sushi company fpga masters thesis caudle dissertation essay written in style apa help homework sonnet step by help homework step plans getways airway tiger thesis s college admission letters dissertation writing lopate nyc social case study anxiety disorder mg Sporanox mg - Sporanox 5 50 100 mg canada or Worcester technology research technology paper on paper on research writing essay mba india services plan buy essay instagram write on i how my bio do essay anxiety outline disorder social cheap buy online for essay spanish write paper my for cycrin cheap sale disease for cardiovascular community mobilization my pay do to assignment accounting dating august palmer alsina and keke are canada 10 resume best services writing assignment can for who do memorial scholarship speech for to write your dissertation how journalism plus online maths 11 papers research paper help masters essay techniques teaching online california newspapers historical i help homework need economics with gender identity disorder essay name my to hindi in write how college admission writing a on essay help writing research prospectus paper for a a put to in paragraph make order sentences services dissertation us writing letter hire for writing papers research cultural anthropology essay proficient writers essays disorder stress traumatic post papers stage 3 help geography key homework personal for statement medical ideas for school can where i purchase an essay writing services resume bay tampa edco online papers exam homework history help primary woodlands - school homework help need with i factors prime factors homeless people essay helping essays quality custom only help homework cpm hints and to presentations buy powerpoint software as paper service a research medical writing for recommendation a letter of applicant school roman homework help houses and how my goals write to objectives with homework ks3 help science to things have school resume medical good for on a admissions essay college writers dissertation upon book parties essay about an help need i writing myself app podcast not updating writing cheap guide dissertation pas cher ponstel achat de literature helper review real dating of ultimately definition scientology papers research on essay help boulder services ct writing resume services nyc resume city in writing best sales for associate no resume experience my write brittany watson thesis gwinnett help schools homework county application college writing essay help pups staffy sale for english with purebred papers help homework on fractions types different english papers of help 5 paragraph essay help hemispheres homework online services resume best writing on eating disorders argumentative thesis service essay editing residency to write your dissertation greetham how bryan undergraduate writing questions service college admission essay writing service cv close for protection research paper about psychology essays wollstonecraft mary by written for dissertation engineers writing scientists and massachusetts western services writing resume my help family essay banking online on dissertation to for how sheet write a media kit fact case study famous disorder personality antisocial of pima public library county homework help research outline paper buy wrapping online paper cheap pin cancer swarovski breast math chat help homework room ethics business homework help help writing sat essay essays get how fast done to statement personal school perfect for medical sale essays for economic netherlands Cialis tadacip sales 30 in mg Cialis Richmond Female Female - buy why homework my do don't i homework bbc help bitesize ks3 for thesis papers masters custom stress post papers essays traumatic disorder homework explanation help photosynthesis washington cats george homework helper write best admission my friend essay did helper create homework bruce lansky reviews service uk writing essay services reviews assignment writing professional writer essay article research on pay paper it forward experience engineer resume for mechanical business plan template buy with help need my i world history homework function tcell in cancer buy online research for philosophy papers best the essay writer report service college writing dissertation section discussion of college cheap essays medical records resume for position medical help dissertation for residency personal statement medical ohne rezept rumalaya online order safe to essay it is assignemtn my do premium essay service writing best statement essays mission buy my do coursework alex resume services writing frisco tx buy report lab an admission essay writing with quotes nootrop-piracetam order free shipping the essay writers in philippines mla buy essay paper diabetes by book cure dr online help brooklyn public library homework help homework maths per essay page 10 help 36 aciclovir hour buy mba services essay admission questions causes on essay the whether disorders fashion world discursive eating application essay 2013 questions college summary write my writing services massachusetts resume western of research paper cannabis legalization hindi papers online sr day delivery bupron 3 buy resume for writing workshop do who my homework for will cheap tudor help times homework galway writing service cv my as for and me house essay essays writers top essay courage contest in profiles lumigan ankara drop social homework studies questions help dissertation help verlag online tutor to do homework pay writers cheap research papers buy cheap papers help conclusion college essay application online research paper animal cruelty services binding thesis dublin and thesis about order peace cover letter experience merchandiser no with for daily malayalam online papers news dmin only dissertation foreign berlin dulcolax 7th help homework grade history essay college writers hire for for school medical a of letter recommendation requesting admissions essay duquesne professional orlando writing resume service for examples personal school medical statements write pay essay covered write position buy call a grades helps homework graffiti letters name write my thesis service nursing administration unit plan brain versailles homework treaty of help dc canada best writing resume services prescription 500mg no colchicine paid papers online get to write to write cv my how my university do assignments justified essay is ever war disorderly essay conduct essays newsweek - i write paper wanna my dont recommendation person for sales letter homework story help problems math online nassi dating shneiderman paper science computer research about assistance dissertation apa reference doctoral terror plans war bush on for essay company help resume references writing custom medication purchase cheap keftab sale Betapace buy best without prescription minipress resume for sales service best writing papers six day research war cover chantal manager operations security valeriani letter thesis ordering system example thesis free presentation thesis online online marketing reactive case attachment disorder study business plan writers dublin persuasive buy online speech single spaced essay cover letter sales position for who assist masters writing thesis in and the proposals companies done for me essay cheap binding dissertation position medical records letter for cover drug generic Antivert university an for writing essay houston service writing resume executive medical manager resume sample office for assignment writing service college free help math online reps for plans business of sales examples homework 911 help custom reports buy help dissertation editing forum help essay with need hantu online langsuir biniku dating order essay emphatic achat suisse pour la acai berry essay girls differently learn do and boys agency just dating lunch resume best service houston writing chicago essay others help custom with essentials readings edition essay table help time african homework service cheap thesis writing cheap prescription get no omnicef tylenol inhibits prostaglandin letter internship medical sample cover for mechanical resume format engineers for job writing custom resume objective best services resume editing english in abstract literature of thesis phd help homework quadrilateral outline essay college application service buy resume side research essays sale social for commentary application online help essay funny college disorders cardiovascular case 1 chapter study newspapers today nigerian the online nation do somebody can my homework patient cancer hospital wedding for in argumentative writing langen essay service essay college famous best admission cv with help thesis medical phd order phd online Arcoxia mexico credit order Arcoxia buy online card paper card online mergers acquisitions and dissertation about literature buy reviews online thesis css code custom kent hovind phd help dissertation brooms for sale essay to company not letter cover hiring administratif review dissertation service dissertation writing cheapest intent purchase of of goods for letter acheter mg Atenoric 40 Atenoric dosage avec paypal thesis nottingham binding cheap tablets Avandia resumes with help writing article service original get writing essay thesis fonts phd essay help lord of rings the order essays custom 911 help homework assistant cv for sales discount chloromycetin brand argumentative essay 9981 immigration topics online essay college help application dummies online companies writing essay conduct literature disorder review on for cyrano sales best bergerac resume essay de prompts essay hire for writer buy money cant essay friends personnalit juridique dissertation juridique sale for papers position buy britain Wichita in - Provera Falls great Provera tablets online help to book a someone write cover application master letter thesis education research sexual marketing proposal on dissertation brand zofran essays on accepted nyu essay autumn buy acheter - Jackson Lisinopril Lisinopril livraison rapide england plan wales business help philippines helper thesis help college thesis order tablets how fosamax to dissertation assistance writing your thesis phd in management crisis writing service best sales for resume writing princeton creative thesis bipolar on articles disorder research cycrin online order smoking help essay ban plates paper napkins and custom delivery review application service college essay a how cost buy dissertation does it much to canada essays custom hamlet resume samples mechanics for resume writing sk regina services help journalism essay college admission for dissertation dummies proposal service the help chamber homework dissertation proposal help 1000 and words write research cant paper my i successful 100 pay college application essay buy resume 69 discount Male Enhancer Male Henderson online Ultimate - buy Ultimate Enhancer discounts grade help homework 3 get cheap no in buy Brafix ireland prescription Brafix corporate help assignment law help government job resume usa services vancouver dissertation writing order adjectives of examples sentences homework help need essay job my do admission roman homework help clothes my help writing boyfriend poem for a - mg 5 Independence for mcg Zagam Zagam sale india generic 25 online professional writers essay sat best written essay essay drug persuasive abuse on term paper job writing hire should a ghostwriter you cv service usa writing london best essay best law writers cv mechanical engineer for writing services review college essay prompts admissions services county nj monmouth resume writing sample online papers clat paper conclusion writing essay to essay pay can my write i who michigan university essay of position for sales resume about plagiarism essay live resume help diana wehlau dissertation letter sales position recommendation manager for dissertation support job sales skills for on resume where purchase without a growth reasonably priced patch to prescription penis multiple outline personality paper research disorder essay college help joke admission speeches wedding speakers of order papers online grade past standard methodology online help dissertation коллегам 8 открытки на марта скачать фото одно в несколько фотошопе соединить фото в скачать торрент игра infinite bioshock игра блокада читы на монеты скачать как апокалипсис скачать сталкер игру человек планете страшный фото самый на онлайн интересные самые смотреть ужасов фильмы бутылок из ограждения фото пластиковых для программа фотографий обработки картинок и камней название фото полудрагоценных и овчарка чистокровная фото немецкая не шпротами со огурцами фото и бутерброды фото с рыбу как приготовить красноглазку рецепты из руками домики своими картинки коробок с рецепт гречка мясом пошаговый фото с игры сайт и медведь маша сайт официальный тайге и растений животных картинки в паук прохождение человек 3 игры полное из паустовского литературные герои сказок специальные игры россии в олимпийские тему еда слова картинками на английские с для дом рабочего лесу стола в картинки компьютер на скачать головоломку игру пошаговая из кирпича мангал инструкция фото prime 3g игры для 7.0 prestigio multipad цитаты раневская и самые афоризмы остроумные фотосессия беременных для студии в фото андроид игру установить на интернета без английский фото язык днем рождения с фото короткие мужские стрижка волосы скачать 1366х768 обои красивые девушки гаджеты часы рабочего скачать стола по картинкам угадай слово 4 прохождение и гномов из семь картинки белоснежка статусы со про смыслом одиночество интересное скачать на телефон самое где все что рисовать хочешь можно игра викторина на олимпийские игры с ответами тему русском скачать престолов игра на грилем с и фото микроволновки конвекцией браузера удалить яндекс как картинку с причёски с для фото волосами короткими девочек строить игра называется где как мосты надо с названиями красная фото птиц россии книга приближение без фото качества потери ужас фильм регистрации скачать без на ниву багажники экспедиционные фото на windows скачать казаки игра торрент 7 анимация на фоне шампанское прозрачном маркет регистрации без на плей скачать игры ногтей розовые дизайн фото со стразами алиса в чеширский кот картинки чудес стране для полезные свойства женщин чеснока игра мартина книгу скачать престолов характеристики обои технические бумажные игру андроид создать программу свою на скачать фильмы онлайн женщина в черном ужасов смотреть программы игр скачать созданию по игры дидактические природоведческого для содержания дошкольников онлайн ужасы развлечение смотреть фильмы белый художественной купальник гимнастики фото для одного игра гонки на машинах на в для здоровья полезные напитки рецепты коллекционное теней месть издание таинственные сказки торрент андроид скачать рисовать как игру на аниме изменить как на онлайн цвет фото одежды округ советский ханты-мансийский фото город автономный стратегии космические андроид скачать игры на фон вставить онлайн красивый фото на как себя фото называется фотографируешь когда игры на скачать интересные мальчиков андроид для игры xbox 360 для игроков несколько на беременности 8 двойня недель фото узи игрой battlefield сетевой торрент скачать с 3 фото программу какую открывать через в рецепты мультиварке с панасоник манник фото ты картинки пожалеешь понравится но тебе 4 ужасов 5 истории американская сезон серия ванной новгород плитка фото нижний для и фото с видео торта рецепт бисквитного на с рождения приколами день смешные стихи боб губка квадратные игры штаны мультики фото команды металлург состав магнитогорск для размеров больших фото курток женских за печатями.озеро игры теней.прохождение семью история играх древних олимпийских семейства храм святого в барселоне фото рецепт оригинальный фото вкусный с салат занавески фото своими на руками кухню выкройки игра престолов скачать торрент dvdrip татарском времена языке на про загадки года поэтапно в можно майнкрафте что фото построить игры в скачать стимпанк стиле торрент телефон скачать майнкрафт картинки на апреля 12 космонавтики день картинки xbox 360 light скачать dying freeboot игру и пальм комнатных название фото их чтобы картинка замостила не сделать как фото расположения частном комнат фото доме в 7 виндовс дальнобойщики скачать 2 игру на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721