КАТЕГОРІЯ ЕМОТИВНОСТІ В НАУКОВИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ГЕОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111+81.42’55

О.А. Лященко

Національний університет ім. Тараса Шевченка

Київ

 

У статті проаналізовано лексико-стилістичні ресурси, за допомогою яких реалізується категорія емотивності в англомовних статтях геологічної тематики. Стверджується, що в порівнянні з колективними працями одноосібним статтям притаманний вищий ступінь емоціогенності. 

Ключові слова: емотивність, емоціогенність тексту, науковий текст

В статье проанализированы лексико-стилистические ресурсы, с помощью которых реализуется категория эмотивности в англоязычных статьях геологической тематики. Утверждается, что по сравнению с коллективными трудами единоличным статьям присущая более высокая степень эмоциогенности.

Ключевые слова: эмотивность, эмоциогенность текста, научный текст

The article analyzes the lexical and stylistic resources which help realize the category of emotivity in the English geological articles. It is stated that a higher degree of emotionality is intrinsic to the works written by one author in comparison with those written by a group of authors.

Keywords: emotivity, emotionality of text, scientific text

 

У сучасному науковому дискурсі емотивність як невід’ємна категорія тексту перебуває у фокусі методологічного вивчення низки гуманітарних дисциплін: теорії пізнання, наукознавства, психології наукової творчості, теорії наукового дискурсу, психолінгвістики, комунікативної лінгвістики, а також стилістики наукового тексту.

У рамках антропоцентричного підходу в лінгвістиці трактування наукового тексту як результату когнітивного та емоційного осягнення дійсності знайшло своє втілення в працях Л. Бабенко [1], А. Вежбицької [4], Є. Вольфа [5], Н. Данилевської [6], С. Іонової [7], Н. Лукьянової [10], В. Маслової [12], Н. Разінкіної [15], В. Телії [16], В. Шаховського [17], [18] та ін. Висвітленню елементів експресивності в конкретних галузях присвячено статті В. Костенко, І. Сологор, [8], Н. Пільгуй [13] та ін. Однак поза увагою вітчизняних вчених залишається емоціогенність текстів геологічної тематики, що обумовлює актуальність такого напряму дослідження. Мета цієї статті – проаналізувати лексико-стилістичні ресурси, за допомогою яких реалізується категорія емотивності в статтях з геології.

Джерельною базою стали 150 наукових текстів, надрукованих у журналах Geology Journal, Journal of Geography and Geology, Journal of Petroleum Geology протягом 2010-2013 рр.

В межах традиційної стилістики тексту характеристика наукового стилю опиралась на запропоновану В. Виноградовим класифікацію мовних стилів на основі трьох функцій мови: спілкування, повідомлення й впливу. Розмовному стилю найбільш відповідає функція спілкування, науковому й офіційно-діловому – повідомлення, публіцистичному й літературно-художньому – впливу [14, с. 54]. Однак нині в науковій думці спостерігається акцентуація на прагматичному аспекті комунікативного повідомлення за узагальненою схемою автор→текст→читач, і наукова праця не становить винятку.

Цікавим трактуванням прагматичної стратегії тексту видається теорія мови як інструменту соціальної влади Р. Блакара. На його думку, будь-який процес мовленнєвого спілкування має на меті комунікативну функцію впливу, і тому він не може бути нейтральним [3, с. 97]. Схожий погляд висловлює і представниця комунікативної лінгвістики В.А. Маслова: «зміст тексту є потенційно емоціогенним, тому що завжди знайдеться реципієнт, для якого він буде значимим. Емоціогенність змісту тексту – це, в кінцевому рахунку, емоціогенність фрагментів світу, відображених у тексті» [11, с. 21]. Однак не слід забувати, що екстратекстуальним джерелом цих фрагментів є конкретний автор, який створює і компонує їх за певною прагматичною стратегією. Суб’єкт мовлення не тільки вибирає доречні форми вербалізації певного змісту, він змушений вибрати певну точку зору, «зайняти позицію», для того, щоб ефективно донести свою думку до реципієнта [3, с. 114-116]. У науковій праці вчений також повинен переконати читача в цінності та істинності представлених міркувань, підібрати низку аргументів, пояснень, уточнень і т.д., іншими словами, зайняти успішну, «правильну» комунікативну позицію. Для досягнення поставлених прагматичних цілей суб’єкт наукового мовлення використовує власний пізнавальний стиль, і чим більше він відривається від старого знання про об’єкт, обґрунтовує понятійний апарат нового знання, вдається до власних міркувань, пояснень, прикладів і т.д., тим більше виявляє себе індивідуальний стиль вченого. На думку Н. Данилевської, у науковій праці вчений оприявнює свою «пізнавальну оцінку» (ПО) старого знання та власного внеску в досліджувану проблему. ПО поєднує 2 невід’ємні аспекти людського пізнання – когнітивний (вказує на зв’язок з раціональною сферою пізнання) та емотивний (вказує на зв’язок з емоційною сферою пізнання) [6, с. 31]. Автор користується емотивними засобами для увиразнення, привернення уваги читача до важливих моментів комунікативного повідомлення, закладеного в науковому тексті. Суголосні твердження про нерозривну єдність когнітивного та емоційного начала у психіці людини висловлюють і інші науковці [9], [ 15], [17], [18].

Чим же відрізняється категорія емотивності від емоційності? У сучасній науковій думці окреслилися дві протилежні позиції: деякі дослідники вважають їх синонімічними або визначають емотивність як один з виявів емоційності. Цілком слушно автор поняття «емосема» В.І. Шаховский вважає, що емотивність − це «характерна для мови семантична здатність виражати системою своїх засобів емоційність як факт психіки, відображені в семантиці мовних одиниць соціальні та індивідуальні емоції» [17, c. 24]. Змістовою складовою емотивності постає суб’єктивне оцінювання індивідом певних подій, явищ і т. д. На нашу думку, категорія емотивності в науковому тексті слугує для віддзеркалення ставлення вченого до 1) старого знання (заперечення або схвалення), 2) до власних міркувань, дослідів, результатів дослідження і т.д., (впевненість або невпевненість), 3) читацької аудиторії (якщо це професійна аудиторія або ж текст орієнтований на нефахівців – складність комунікативного повідомлення може варіювати) і, як наслідок, 4) до лексико-стилістичних ресурсів (план вираження), за допомогою яких створюється наукова праця (вибір відповідної термінології, орієнтація на загальноприйнятий етикет наукового мовлення, пошук стилістичних засобів увиразнення власних ідей, привертання уваги читача). Тому й доцільно досліджувати специфіку експлікації емотивності на усіх зазначених рівнях.

Попри різні термінологічні визначення категорії емотивності, сучасні дослідники погоджуються, що вона є невід’ємним конститутивним фактором у тексті незалежно від його жанру та функцій. Текст є продуктом свідомості автора, яка, в свою чергу, органічно поєднує логічне та емоційне сприйняття дійсності. Як зауважує Н. Данилевська, «завдяки емотивній оцінці раціональні мислиннєві (когнітивні) дії автора отримують психологічну корекцію і постають у тексті в більш відточеному, вивіреному варіанті. Можна сказати,що емотивний план оцінки виступає по відношенню до когнітивної діяльності автора в якості додаткового (але не менш важливого!) механізму, що утворює смисл і сам текст» [6, с. 32].

Яким чином категорія емотивності вербалізується в науковому тексті? Типові риси наукового стилю – дотримання строгої писемної традиції, чіткий синтаксис, логічна послідовність викладу, використання термінів і слів, позбавлених образності, вживання «затертих» кліше, метафор, фразеологізмів тощо. Будь-яке відхилення від закономірних рис цього стилю пробуджує увагу читача, «деавтоматизує» його сприйняття конкретної наукової праці. Варто зазначити, що демократизація наукової думки в останні десятиліття більше торкнулася гуманітарних наук, у той час як сфера природничих знань зберігає свою герметичність і вірність традиціям загальноприйнятого наукового етикету. Емоціогенність тексту на лексичному рівні найбільш виразно виявляє себе у формах вербалізації суб’єкта наукового викладу та, як уже зазначалось, в оцінці старого і нового знання, висуванні власних думок та гіпотез.

Одразу слід зазначити, що персоніфікація суб’єкта комунікативного повідомлення нехарактерна для англомовних статей геологічної тематики. Частково цей факт можна пояснити тим, що стаття нерідко відображає напрацювання кількох учених або й цілої групи. Тому вживання займенників we, our, us є найбільш частим: «In this study, we integrate new source and reservoir rock analytical data for the Fula sub-basin into the regional framework of the Muglad Basin, and investigate the differences between petroleum accumulations in the Fula sub-basin and those elsewhere in the Muglad Basin» (Journal of Petroleum Geology, Vol. 36(1), 2013, P. 45). Варто зазначити, що в одноосібних статтях не рідко за нейтральним we можна легко експлікувати сигнали суб’єктивного мовлення, як, наприклад, у такому фрагменті: «Furthermore, we can take advantage to solve many forensic problems. The most popular application of forensic geology relates to legal investigations which can be very applicable for Iran. In addition to normal application of forensic geology in common criminology, it has high capacity to relieve some terrible destructive actions such as terrorism which is a serious problem in our neighborhoods.» (Journal of Geography and Geology, Vol. 2, No. 1, 2010, P. 77). Як показало дослідження, в одноосібних статтях з персоніфікатором «I» аксіологічна оцінка автора, індивідуальний пізнавальний стиль може виявляти себе ще виразніше: «I argue this failure can largely be explained by a combination of: (1) relaxing the Corporate Auto Fleet Efficiency (CAFE) standards during the 1990s, (2) a deliberate ramping-up of Saudi production in the 1980’s to flood the market with oil, thereby, driving down prices and furthering the economic pressures on the Soviet Union as its foreign exchange earnings plummeted while trying to maintain a costly arms race with the U.S.A., (3) a complete lack of meaningful research and development by the American auto and trucking industries in technologies that would sever the connection to petroleum based fuels or substantially reduce it, and (4) a failure to reassess the Cold War stratagem regarding oil in a post Cold War setting especially given the industrialization of China and India and the accentuated instability associated with Islamist movements in the Middle East. The only bright spot is that the U.S. economy is not as oil intensive relative the 1970’s. Although true, this statement is predicated on the off-shoring of much industry to China and other developing countries, and consequently hides or masks, oil dependency relative to the plethora of manufactured goods purchased regularly by American consumers» (Journal of Geography and Geology; Vol. 5, No. 3; 2013, P. 47-48). Іншими словами, коли в колективному авторстві індивідуальний пізнавальний стиль губиться за готовими кліше, то в одноосібних статтях мовлення суб’єкта викладу увиразнюється за рахунок оціночних сигналів, на лексичному рівні це емотивні прикметники, прислівники, дієслова, на стилістичному – свіжі метафори, порівняння.

У ставленні до попередніх напрацювань у сфері наукового інтересу вченого простежуються, як правило, дві модальності: схвалення або критика. Варто зазначити, що аналіз статей із різних джерел показав досить стриману позитивну оцінку інших вчених, найбільш часто вживані в схвальному контексті емотивні лексеми – «proper» або «properly» (i.g. properly analyzed, properly referred to the issue, etc.). Якщо дослідники погоджуються з поглядами своїх колег, то, як правило, звертаються до їхніх напрацювань без розлогих схвальних коментарів.

Навпаки, критичне ставлення до тверджень, гіпотез та знахідок попередників має значно ширші ресурси вербалізації та легко прочитується у таких фразах: «these problems are very briefly described», «inadequate information on … the issue», «inadequately tackled issue», «little further exploration work was undertaken», «dubious concerns», «this point is moot», «this is just simply untrue», на думку дослідників, їхні попередники «pay insufficient attention», «give little attention» (i.g. to certain problems), а інколи звучить і неприховане заперечення: «Subjectively, to this writer’s chagrin, a corrigendum of Iannicelli incorrectly showed a 850 km horizontal scale bar and this correctively should instead be 850 m towards measurement of the lowland, gigantic, oriented DeKalb mounds» (Journal of Geography and Geology, Vol. 5, No. 2; 2013, P. 37).

Емотивні лексичні засоби також наявні в ознайомлювальному описі досліджуваної проблеми або місцевості, яка опинилась у фокусі уваги науковців. Як правило, вони зустрічаються в інтродуктивній частині статті (Introduction) або виділяються в окремий змістовий блок Background, Discussion тощо: «However, importantly, the petrography of the igneous rocks here is strikingly similar to that of the onshore, east-west Jurassic dyke swarm», «Jordan has a huge potential of oil shale in the subsurface. […] The dramatic increase of oil prices worldwide has negatively affected the overall Jordan’s Economic» (Journal of Geography and Geology, 2013, Vol 5, № 3, P. 14), Серед інших прикладів вживання емотивної лексики у цій частині можна назвати прикметники challenging, considerable, enormous, great, important, incongruent, interesting, obvious, rapid, remarkable, significant, sharp, tremendous, trustworthy, reliable, unprecedented, weak, прислівники dramatically, especially, even, highly, really, paradoxically, strikingly, surprisingly, truly, словосполучення типу a graceful expression of alternative energy, a fertile frontier та ін.

Слабша емоціогенність заявлена у частині власне авторського дослідження, в якій представлені, як правило, обробка даних, результати і висновки (Results та Conclusion). За шкалою впевненість/невпевненість в отриманих результатах, іншими словами, новому знанні, перевага надається останній модальності. Вона виражена здебільшого за допомогою дієслів appear, assume, attempt, can, could, imply, may, propose, suggest, прикметників possible, probable, відповідно прислівників possibly, probably та ін.: «Our work suggests that the formation of new subduction zones in Atlantic-type oceans may not require the spontaneous foundering of its passive margins. Instead, subduction can be seen as an invasive process that propagates from ocean to ocean». (Journal of Geology, August 2013, V. 41, Р. 831), «The porosity and permeability measurements on small plug samples are probably not fully representative of the effective permeability of the reservoir rock at a larger scale» (Journal of Geography and Geology, Vol. 5, No. 3, 2013, Р. 26). Варто зазначити, що у цій частині дослідження автори повністю слідують науковому етикету, скромно оцінюючи власний внесок у дослідження.

Наступним питанням залишається чи не найважливіше – знаки присутності образу читача в науковій праці, які виходять за рамки лексико-стилістичних засобів виразності. Як справедливо зазначав ще Барт, „на перший погляд здається, що знаки розповідача значно помітніші й численніші, ніж знаки читача (наратор частіше говорить „я”, а не „ти”); насправді знаки читача є складнішими, аніж знаки розповідача; так, кожного разу, коли розповідач припиняє „зображати” і повідомляє про факти, які він добре знає, але які невідомі реципієнту, виникає читацький знак: адже немає сенсу в тому, щоб розповідач інформував сам себе про те, що він і так знає” [2, с. 409-410]. Іншими словами, структура самого тексту, поділ на абзаци, вставні конструкції з метою прояснення потенційно незрозумілих думок та ідей, риторичні питання і т.д. експлікують бажання автора максимально ефективно вербалізувати конкретне комунікативне повідомлення для кращого розуміння реципієнта. Не має потреби ще раз наголошувати на послідовному, логічному викладі як однієї з ознак наукового стилю. Прикметно, що далеко не всі автори вдаються до вживання власне емотивних лексем у своїх працях, однак знаки присутності образу читача прочитуються в усіх працях. Такими знаками можна вважати 1) інверсію («Of specific concern in this report, are gigantic, NE-SW oriented mounds that measure from 400 m to 1.2 km in their longest dimension» (Journal of Geography and Geology, Vol. 5, No. 2; 2013, P. 31), 2) вставні конструкції, які виражають оціночне ставлення суб’єкта мовлення (In spite of the presence of large-scale crossbedding and associated variations in grain size, this result is not surprising given the lack of significant diagenetic heterogeneity (fractures, stylolites, karsts, vugs and cemented layers) in the rock volume sampled. (ib. Р. 18), та вказують на зв’язок думок, послідовність їх викладу («Finally, the subrounded micrite MF4 was interpreted to result from a later phase of leaching of low-Mg micrites» (ib. Р. 17) 3) вставлені конструкції, в тому числі в дужках, для додаткового роз’яснення, привернення уваги читача («In this research the dependent variables were selected to be the soil type (e.g. sand, clay, silt) and its associated properties (e.g. shear strength and unit weight)(Journal of Geography and Geology, Vol. 5, No. 3, 2013, Р. 24), 4) використання дієслів у наказовому способі («Note the wavy subsurface of the basal till.» (ib. Р. 29), 5) риторичні питання («What impact would removal of ethanol have on gasoline prices since its removal would produce an instantaneous demand for another 650,00 barrels of oil per day?» (ib. Р. 47), 6) поділ тексту на абзаци (окремі смислові блоки).

Підсумовуючи вище сказане, варто зазначити, що будь-який науковий текст має оціночну, емотивну функцію, яка проявляється більш чи менш експліцитно на таких рівнях: 1) оцінка автора старого знання, 2) ставлення автора до нового знання (власних ідей та результатів досліджень), 3) ставлення автора до читача (рівень професійності реципієнта). Відповідно до цих факторів та особливостей власного пізнавального стилю науковець займає певну «позицію», точку зору в тексті й вибирає такі лексико-стилістичні, синтаксичні та графічні засоби, які, на його думку, допоможуть ефективно вербалізувати комунікативне повідомлення тексту, переконати читача в істинності нового знання. У наукових одноособових працях емотивна функція на лексико-стилістичному рівні представлена більш експліцитно, ніж у колективних. Здебільшого оціночне ставлення реалізується за допомогою власне емотивних або контекстуально емотивних прикметників та прислівників, рідше – дієслів. На синтаксичному рівні у працях незалежно від авторства простежуються так звані «знаки читача» (виражені здебільшого через вставні та вставлені конструкції, а також риторичні питання), які оприявнюють бажання суб’єкта наукового мовлення привернути увагу реципієнта й переконати його в істинності нового знання. Найбільшою емоціогенністю наукові праці геологічної тематики відзначаються у частинах «Introduction», «Literature review», «Background» та «Discussion». «Results» та «Conclusion» залишаються в рамках наукового етикету – вчені скромно оцінюють власний внесок у досліджуване питання.

 

 1. Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке / Л.Г. Бабенко. – Свердловск: Изд-во Урал ун-та, 1989. – 184 с.
 2. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательного текста / Р. Барт // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ–ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе. – М.: МГУ, 1987. – С. 387-422.
 3. Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия: Переводы / Р.М. Блакар // Сост. В.М. Сергеева, П.Б. Паршина; общ. ред. В.В. Петрова. М.: Прогресс, 1987. – С. 88-125.
 4. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – М.: Русские словари, 1996. – 416 с.
 5. Вольф Е. М. Эмоциональные состояния и их представление в языке / E.M. Вольф // Логический: анализ языка: проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. – М.: Наука, 1989. – 288 с.
 6. Данилевская Н.В. К вопросу об экспрессивности научного текста / Н. В. Данилевская // Вестник Пермского университета. Сер.: Росийская и зарубежная филология. – 2012. – Вып. 6 (12). – С. 30-36.
 7. Ионова С. В. Эмотивность текста как лингвистическая проблема: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / С. В. Ионова. – Волгоград, 1998. – 197 с.
 8. Костенко В.Г. Сологор І.Н. и др. Лексические средства реализации категории эмотивности в текстах научных медицинских статей / В.Г. Костенко, І.Н. Сологор // Альманах современной науки и образования. – 2012. № 12 (67). – В 2-х ч. – Ч. I. – C. 73-76.
 9. Котюрова М.П. Стилистика научной речи / Учеб. пособие для студентов учреждений выш. проф. образования / М.П. Котюрова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с.
 10. Лукьянова Н.А. Экспрессивность как семантическая категория / Н.А. Лукьянова // Языковые категории в лексикологии и синтаксисе. Новосибирск, 1991. С. 3-23.
 11. Маслова В.А. К построению психолингвистической модели коннотации / Маслова В.А. // Вопросы языкознания. – 1989. – № 1. – С. 19-22.
 12. Маслова В.А. Некоторые онтологические аспекты эмотивности текста / В.А. Маслова // Язык и эмоции: Сб. науч. трудов. – Волгоград: Перемена, 1995. – С. 184 -191.
 13. Пільгуй Н. Мовні засоби експресивності в наукових текстах аграрної тематики / Н. Пільгуй // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. –Сер.: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2010. № 896. – С. 123-130.
 14. Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и культуры речи: Учеб. Пособие / Под ред. П.П. Шубы. / Т.П. Плещенко, Н.В. Федотова, Р.Г. Чечет. – Мн.: “ТетраСистемс”, 2001. – 544 с.
 15. Разинкина Н.М. Стилистика английской научной речи: элементы эмоционально-субъективной оценки. / Н.М. Разинкина. – М.: Наука, 1972. – 168 с.
 16. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. / В.Н. Телия. – М.: Наука, 1986. – 142 с.
 17. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В.И. Шаховский. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1987. – 190 с.
 18. Шаховский В.И. Эмотивная семантика слова как коммуникативная сущность. Сб.: Коммуникативные аспекты значения. / В.И. Шаховский. – Волгоград: Волгр. пед. ин-т, 1990. – С. 58-67.

Список ілюстративних джерел

1. Lirong D., Dingsheng C. Petroleum Geology Of The Fula Sub-Basin, Muglad Basin, Sudan / D. Lirong, C. Dingsheng // Journal of Petroleum Geology. January 2013. Vol. 36(1). – P. 43-59.

2. Mazhari A. An Introduction to Forensic Geosciences and Its Potential for Iran / A. Mazhari // Journal of Geography and Geology. 2010. Vol. 2. No. 1. P.77-82.

3. Martin M. Southern Minnesota: An Evolving Alternate Energy Frontier / M. Martin // Journal of Geography and Geology 2013. Vol. 5. No. 3. – P. 44-55.

4. Iannicelli M. Misconceivement About the Formation of True DeKalb Mounds in DeKalb County, Illinois/ M. Iannicelli // Journal of Geography and Geology. 2013. Vol. 5. No. 2. P. 31-43.

5. Duarte C., Rosas F.M., Terrinha P. Are subduction zones invading the Atlantic? Evidence from the southwest Iberia margin / C. Duarte, F.M. Rosas, P. Terrinha // Geology. August 2013. V. 41. – P. 839-842.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper a buying online research mail pharmacy business order plan for report need with help book research paper writing website professional writing services houston tx resume hire resume reviews 2 help homework with latin singapore writing assignment service dating ejemplos biocenosis yahoo my thesis write to pay dissertation services uk writing usa custom quality essays uk help in homework grammer symmetrel cheap papers online homework output thesis file dissertation beamnrc imrt reviews excel help homework theology you resume on order experience put what do a work services writing uk dissertation reviews usa papers sale owner by for legal french online newspapers archives to i my need business someone plan do help dissertation vs dissertation doctoral that essays admission custom worked by maya essays written angelou resume professional writing calgary services essay papers college for buy to where papers college research own my recommendation teacher write asked of my me letter to programs writing paper essays written can i buy where service proofreading uk editing dissertation essay my reviews online write purple pages help homework cheap generic buy SR Wellbutrin order resume online secret victorias for narrative write a how personal to college essay homework help with uk online Prednisolone generic wall cheap uk papers essays custom purchase help homework get stockton design college essay examples graphic resumes what the paragraph a order essay of is five writing in service essay australia professional essay obeying philosophy order dating andree vermeulen essays sports disorders eating essay writing legit paper service cover consultant sales for letters a to shredder buy where good paper between infection difference and yeast outbreak herpes dissertation chateaubriand atala a management report writing consultancy prescription without sale trimox ordering letter of business intent free template to purchase my please online write essays buy essay college application youtube resume associate sample for sales help projects with homework homework help math algebra statement buying personal fashion challenges facing kenya development plans du002639inverno cipro football plan a party plans climber cat ib papers online thesis custom written online essay services online dating matic dejan zaigraj university application best college xavier essay writing custom eassy studies disorder borderline personality case writing service recommendation essay sydney accounting resume writing services application answers question resume best buy de reacciones dating quimicas ajustador online writing hr 8 service essay disorders mental essay college essay help write do to essay my hiring someone nike beginner running plan purchase Nolvadex discount disorder thesis generalized anxiety vikings help homework primary happiness about money can-t buy essay help service dissertation buy toronto essays are what the writing types essay of business clinic medical template for plan essay happiness an can buy on money writing legality essay service connect homework hill help mcgraw writing persuasive help with untraceable term paper buy essay narrative need writing help buy an you can essay college essays outstanding how for make medical a to resume transcriptionist season 2008 allergy atlanta physician writing resume service pay will to my papers university write you i online hour help homework 24 for write research me my paper you will blog service technical writing essay fake writer banking thesis master best in writing services canada dc resume effects in dog side amoxil writing services cheapest dissertation homework math help now need i essay writing help narrative my copywriter hire whitepaper uk plan specialist business consultant on leadership short zooming presentation essays on essay persuasive death penalty your do essay admission my college help homework speech language arts coursework help b essays for writing online help essay cheap an online buy free resume writing service engineering buy for essay cheap help lapl homework live disorder page 9 research papers on bipolar scrapbook prices cheap paper with operations of help homework order sale writing dissertations for write can find i my where essays to someone custom australia essays me essayhtml and i short myself sales resume buy for best associate buying plan business patterns scholarships canada writing nmat sample papers online writer mypaper vegetas buy to speech resumes cheap statement for personal medical school a how to begin papers review research pre literature written buy my i how address do write linkedin research written custom papers generic Lexapro resume writing johannesburg services best 10 best the help sites homework with writing paper a help college a recommendation for of for school medical letter asking help chegg policy refund homework in of presentation order logical essay essay service writing fast thesis university dissertation and zabol effect konusu essay cause and paragraph outline essay essay argumentative euthanasia introduction reflective proposal defense dissertation writing help rabbits john an marsden and outline write the how essay essay by tan shaun services custom malaysia dissertation writing plans shutter woodworking designs dissertation helicobacter culture pylori essay you can help extended help admissions college essay mistakes unethical dissertation writing services sites to buy essays best boot camp yale dissertation doctoral writing dissertation term college custom papers online my homework do python can herpes to lead pid paper original research writing my do can assignment who for somebody looking resume on jobs a list do what order you paper trucks for shredder sale nutrition doctoral thesis order on world essay dostinex mdicament writers philippines the thesis in persuasive essay buy for resume assistant objective medical power point presentations buy and paragraphs for writing life essays growth pills penis american buy pharmacy uk assignments help college investment papers writing services resume hiring application essay teacher questions writing need paper i thesis help a can there my is for anyone do essay me who overnight brand shipping crixivan helper aztec homework your online wallpaper write my on name for marketing templates resume and sales writing help masters thesis help novel writing experienced resume hire examples resume 8x10 paper buy essay writer ask job a write for to recommendation how someone a of to letter disorder paper eating media research benadryl lowest price example career essays resume on objective ethanol for of write without quickly paper research plagiarism my раком попы фото красивой фото сисястые голые толстухи фото секс с дома училкой позирует в микробикини фото анус крупным бабушки фото планом нивы Фото подвески передней лифта мальчиков с именами Частушки егор женщины русские за 30 голые фото Гречка с грибами рецепты с фото фото небритая пизда молодых пыной фото пизды Скачать 5 сезон игры престолов mp4 фото эро в белье мам мертвецы Ходячие на футболку фото psp sonic для Скачать rivals игру играх Как использовать в телепорт секс шимейл фото Скачать онлайн ужасы через торрент Прическа для мальчика шапочка фото безкоштовно порно фото товстих фото ладони на фото огромные сиськи дрочат засадил худой мамашке фото русской порно секс рассказы геи гостях сказки кружка у в Программа Щенок той терьера и чихуахуа фото 12 Сколько обоев на нужно комнату без с Зефир желатина фото рецепты бисера поделки Фото из инструкция Цветы для невесты на свадьбу фото фото галереи порно новинки подростки фото красивых волосатых писек порно симпсоны фото барт трахает лизу больнице в голая медсестра фото штормы картинки фото подростка у Растяжки на спине плане крупном фото голых раком в поп Дизайн ниши в панельном доме фото 1 фото.2 кису члена в фото голых дам крупным планом фото порнуха фото комиксы трахнул жену друга в фото долина челябинске Солнечная Как сделать мод к игре на андроид Разобрать по составу слово надпись русское пикап порно в подъезде Ида прибудет с вами сила картинка мини платья па девушках порно фото парковка 3д Игра грузовика онлайн фото репер бушидо Кета рецепты приготовления с фото Красивые букеты роз фото картинки секс фото девушек в коже Картинки изделий теста из солёного вечеринках секса фото на порно русское жирные порно видео 3 мальчиков ниндзя Игры для лет с сиськи фото большие чехова анфиса хеталия анекдоты мальчика фото Одеть стиле стиляг в порно фото частных зрелых наташа королева фотосессия в обнаженном виде фейки мать а кончили письку сыновьям они показала своим свою фото Игра стрела дух тайны 4 серебряная перед Что полезно мужчине зачатием сквчать фото большого хуя Игры папа луи мороженое 3 атака фото голых девушек слайдшоу фото врачи злые 2 игры трактор раздрочила жопу фото Играть в игры гонки с динозаврами тоскана фото море Игра с пинки пай эпл джек и рарити деньги где реальные Игры получают футболистов фото порно жен в сиски мире фото самые порно болшие ру банан порно фото интив секс порно фото раком в лифчика фото и чулках домашние без девушек лучший размер члена Кимовск Поздравления ко дню шефа с юмором порнофото волосатых пезд голых зрелых красавиц Что такое водный бульбулятор фото Картинки с флагом и гербом украины дома удлинить Острогожск как член рецепт со с сгущёнкой фото Пирожки день на рождения к Атрибуты играм Красавица чудовище и торрент игра Опасная порода собаки в мире фото Игра мад декс играть на компьютере Голландский стиль в интерьере фото потолков обоев низких для Рисунок эротические фото учеников 2015 симулятор дорог игру Скачать попке фото член бразильской в Французские шторы фото в интерьере Программа запускающая игры в окне Заболевания мужского органа с фото Анимация пожелания с днём рождения ассасин Все изгой игры видео крид фото секс порево фото домашнее страпон домашние фотографии женщин за 30 порно голливудских фото з порно Коды для игры гта наруто все коды девушкой с фото Максим голополосов поход ужасы фильм фото черном анал в презике галерея э миньет большие фото Как вязать варежки на спицах фото Програмы игр взлома андроид на для кисловодские стрептизёрши фото эратически фото скачат Загрузить фото для поиска человека хорошем Картинка качестве в шашлык фото транссексуалочек Скачать игру на компьютер зомби 4 домашнее порео фото мяса без фото суп Рисовый рецепт с марио Игры мотоцикл мальчиков для ххх фото жен Сохранение к игре гта сан андреас фото женщин порно 90 годов Играть в игру крутой сэм 2 онлайн губка 3д революция Игра боб гонки фото вчителыв порно картинки Скачать s5230 на тройные Как поймать рака в игре на рыбалку фото Мультик эльзы сердце холодное рабочий спокойные стол на Картинки писюличек фото голых marie порно phoenix фото симптомы у мужчин фото Уреаплазмоз Скачать игру майнкрафт версии 1 8 Игры изучение цветов на английском Фото живота до и после тренировок Катастрофа самолёта ростов фото рефлексии в для 1 классе Картинки толст фото секс фото 40 порно по женщины грудастые Платья с гипюром фото на выпускной Фото пугачевой 2015 на новой волне Интересные факты о планете юпитер Игра контакте в загадки атлантиды роботы лет Игры 4 для мальчиков страстном фото с реальные замужние сексе женщины в обои тут таганрог замуж Игры эльза выходит одевалки картинки адвакаты мужская эротика фото комментарии имеет мамашу фото порно сын Как в фотошопе создать картинку фото бабских дырочек в попе фото красивых худеньких девушек Играть рыцарь флеш в игры могучий Ограбление по русски скачать игру бээмвэ икс 6 фото анал и инцест мама фото сын в кура доте фото армянские женщины зрелые фото женщин фото немецкие личное Силиконовые резинки для волос фото фото голые узбекские женщины 40лет. Фото самых красивых женских часов Ялюблю тебя а ты меня нет фото мужу рождение Торт фото день на Наталья лапина актриса сейчас фото jessica bangkok фото девушки Сочетание одежды фото для порно фото муж изменяет жене порно фото звёзды с экнанк игру Скачать на денди для андроид ледибой сосет красивый порнофото Игра выводом андроид на с денег позитивный фото интим пенисы гермафродитов только фото порно фото видео галлереи любительское русское порнофото зрелых женщин эро фото порно звезд с большими сиськами Как перенести картинку в документ в жопе крупный ебля член фото пизде план фото в школьниц чулках эро трахнул я фото свою сестру много фото студентів без трусиків Онлайн игра салон красоты русский верблюжья лапка фото эротика альбомы порно фото смотреть сиськастая села на член фото Все игры на планшет играть онлайн потолки фото Натяжные бывают какие Смотреть дружба это чудо картинки Как правильно сделать грядку фото насилий фото хентай карьер сычево фото фото лова белого для горок Цветы фото и названия пк гарри на игру Скачать поттер фото жесть телки птзда Фото я себя в петербурге внутри фото сиськи легчилова члена девушки любят Железноводск какой размер на стену разрисовать Как даче фото английском для на фейсбук Статусы Теплицы с укрывным материалом фото Играть в онлайн игры про поезда Длинные платья с рукавами картинки ростове Фото дону на в памятников Отзывы о гречневой диете с фото платье рукавами с Коктейльное фото Пикассо набережные челны кафе фото вдумчивость фото смотреть фото голых русских девушек от19 лет до 25 лет с рулем и педалями скачать Игры фоторедакторе на Фото документы в картинки оценок брюнетка с огромной грудью фото Как зарабатывать на разработке игр Игра слов ответы пообщаемся 5 букв модель ходит по городу без трусов под юбкой фото Картинки с надписью приветик всем менструация порно видео фото на красивые фото сделать улице Как члена размер любимый Струнино порно фото гестапо издевательство Колпино половой размеры член андроид марио Скачать игру на типа Смотреть дом ужасов хаммера онлайн Синие туфли с черным платьем фото фото порно лучшие новинки Дидактическая игра по теме родина стоит раком фото дома в рогожки интерьере Диваны из фото фото пышно задых девушек порно красивые мамочки фото Скачать винкс игра на компьютер Романтичные сказки на ночь девушке фото разрешение красивое порно высокое порно фото галиреи подростков Скачать игры на андроид черепашка порно тёлок голых фото фото трахают большим членом marketa порно belonoha фотографии Рецепты с тыквой на второе с фото Как можно использовать старые обои Скачал игру а она в формате iso xxx фото групповуха голые парни фото для девушек массажа фото блондинок голых большое анал фото строить машина Игры мальчиков для Езда на машине игра по правилам Игры зомби для мальчиков и шарики Как сделать темные волосы на фото другие камни фото Приколы про ворлд оф танк мультики фото миньета в машине частное taylor tess фотосет фото зрелые любят толстый член пляжей голых фото с порно секс. фото.жесткий hd порно hd порно онлайн смотреть фото и видео ххх трансы на казантипе фото голыхдевушек приват между ног эро фото Ниссан в новом кузове фото цена как быть хеги Джессики интересным Фото агентство в нижнем новгороде на Лучшие онлайн игры 2015 андроид Комикс про человека паука смотреть Как скинуть фото с айфон 5 на комп на обои Скачать телефон автомобили утро хорошего и дня Фото доброе пизда бритая фото в сперме износилованные девушки порно фото фото телок с огромными сиськами секс дядкой фото с свинины с Медальон фото из рецепт порно фото с луганчанками безлимитный Кэш холдем игры ответы Онлайн игры без регистрации винкс радио на билетов рекорд Розыгрыши видео Игра как приручить дракона 2 путешествия машине Онлайн на игры Игра русском друзья астерикс на и с Одна флампи игру ночь скачать голые женщины с хвостом в заднице фото секс.фото негри члени Игры математика для малышей играть скачать торрент порно фото без регистрации престолов 3 Игры hd 6 сезон серия Ужасы 2015 список лучших список фото.зрелых женщин порно трах женщин фото порно мужской фистинг балда игра рамблер фото пизда самых худых Шкаф-купе с угловым элементом фото фото голой izabella clark рубином с серьги Золотые фото цена муж и Бриджит риган фото ее кэтрин инструкция спермактин Адыгея чехия игру хоккей Россия смотреть фото голых мужчин чтоб помастурьировать гранта фото универсал Лада цена и Кода игру ментовский беспредел на Где и как скачать игры на телефон дед трахнул гейя фото знаю не Статус что я будет дальше мальчиком видео порно старушка с Рецепты закусок на свадьбу с фото Картинки для друга что он хороший из Кухни стекла фартуком с фото жена вырядилась как шлюха фото рассказы с фото приготовить свиной язык Как Вжизни же много чего интересного Отключается во ноутбук игры время скачать Все сказки дядюшки римуса Самое полезное растение в природе Скачать на планшет игры кот том Скачать игры для 32 бит торрент Картинки к фильму адвокат дьявола фильмы порно урок онлайн школьниц голых фото в москве порно фото российских культуристок фото волосатих женшин длиноволосих огненный град фото минтай-тушка фото фото трансы. порно Картотека игр в ясельной группе игры Флеш паук онлайн про человек Игра на торрент фонарь pc зеленый фото большим с трансвеститы членом Программа коллажи из фото и видео реклама интим автомойки фото Игра 5 ночей с фредди 2 на русском порно сын инцест Самая интересная игра на телефоне муж смотрит порно часто инете домашнеепорно в фото Прохождение игры сказания севера 2 и рыбке Сказки о рыбаке википедия в стюардессы фото трусики юбках мини потенции Лысьва улучшения препараты для осмотр мужского ануса проктологом фото курицы из полезное Что приготовить Скачать игру рыбный день с ключом Красивые картинки с тенью девушек бархатные ляжки зрелых женщин.фото спеман форте цена Кондрово география для класса Интересная 7 Миранды орландо и фото керр блума порнописи фото женщина в трусах с прорезью эро фото гарнитуры омске в Кухонные фото Светильник на кухню настенный фото бабы сочные фото групповуха дубинская жены светлана Фото лепса naughty фото Ляйсан утяшева фото вместе с сыном фото юных японочек в трусиках и без Видеоуроки игры на гитаре это все раком в платье без трусов фото русский порно инцесс онлайн Торт из мастики фото в виде сердца порно фото писок статус о питомце фото девушек молодых ххх п грэс чита фото фотовыставка анусы Переполох на ранчо скачать игру от фото шрамах на аппендицита Тату Фото в закрытом альбоме вконтакте Комиксы чёрная вдова читать онлайн фото плайбой Прости меня на английском картинки Картинки с танком на 23 февраля Игры алавар по поиску предметов Статусы красивые про все в стихах красотками в порно фото ватсочнымы с Рамки бабушки фото онлайн для для Игры зомботрон читы и коды играть про Смотреть ужасы змей пауков про вечерних Фото с причёсок чёлкой Игра с перемещением во времени пк Не плачь все будет хорошо картинка тетки голые сзади вид фото bit 7 Вылетают на 64 игры windows на Игра бока скачать тока андроид в мире моем посмотреть фото Как для Игры планшет 4.1.2 андроид на фото писек кореек Картинка с днем рождения классная flora gucci gardenia gorgeous Фото отпечаток на жопе фото фифа правила игры Фото класс дерево кофейное мастер пилотка фото самойлов фото Вадим женой юлией с Юлия михалкова фото журнал максим Игры на андроид планшет скачать Картинки из пикселей по майнкрафт єкран. фото каблуках на на длинних девушки в весь голие сапогах и баби в возрасте порно фото галереи порно фото зрелые дилдо фото изнасылованой письки Маникюр шеллак фото дизайн 2016 порно фото девушек в панталонах Домашний фартук своими руками фото рапунцель Прохождение часть 1 игры 7 дюймовых Картинки для планшетов Смотреть фильмы про ужасы и любовь ахуеные телки ххх фото Баклажаны квашенные рецепт с фото игр для ключей Генератор alawar фото миранда шатенка керр веселая 4 ферма мальчиков Игры для порно ролики со студентами обычных и фото голых женщин девушек для новичков Игры видео в боулинг порно фото с красивыми мамочками фото случаянные девушек голых Адреса голодных игр майнкрафт 1.8 порно фото тим гэлэкси порно фото мамок и зрелых Как в стиме накрутить часы в игре как удлинить член быстро Дубна порно фото папа и красивая дочка черно белое фото жопы фасоли из фото Салат стручковой бабушку-фото внук инценст ебёт порно фото exclusive teen амалии порно мамы фото самые бальшие соски фото порно школьников посмотреть грудастые офисные мамочки фото Переводчик с фото на windows phone порно фото миосотис кларибель Скачать игру fishdom через торрент 15 на фарминг Моды симулятор игру фото голых домохозяек частное фото горячие голые блондинки скачать архив домашних фото torrent фото Ходячие мертвецы на футболку фото девушек раком без трусов Игры человек скачать на паук пк фото море отдых на красном Израиль сексуальные попки фотообои видео спина сказка спермактин состав Камышин фото полненькие ебутся в жопу Игры черепашки ниндзя игры на 2 гинеколог ебет свою пациентку порно фото Самодельная кровать из дерева фото в виндовс Не 7 показывает картинки порно фото учителей в чулках трахаються грудастые девушки улице личное фото на Прованс в дачном интерьере фото порнуха подростковая порно фото вуку.крупним планом девушки снимают трусы порно фото на процента свинья ответы 94 Игра фото обнажёные голые малъчики малъчики Сохранения игры assassins creed 2 Афоризмы и цитаты великих людей для фото смены Программа одежды на инцест фото женщин за 30 сдавать пдд игра платона афоризм порно фото лесбиянки-страпон фото эро студенческих потрахушек Скачать с торрент игра скейтборды мафия на игры Фильм выживание математике по Игра средняя группа фото русскогосекса фото связанный мужчина мазо садо голые молодые крупным планом порно фото эро порно фото узб ебёться фото. порно фото толстые ебля игр Видео видео прохождение хоррор фото галерея толстых женщин. порно фото в беленьких трусиках Фото украшения из фруктов и овощей торрент Скачать and tom игру jerry фото с с булочки Рецепты изюмом Игры для мальчиков по мультикам фото на писяют пол жену порно привел жены сестра фото Ваза своими руками из картона фото Как сделать живые обои для андроид женские прелести фото видео крупным планом и интимное голая эротика фото порнофото в твери фото шкаф-купе Готовый прихожую в и его картинки фёдоров книга Иван фото katya nobili фото.много.спермы.на.лицо Картинка к фильму любовь и голуби Лара крофт игра 2015 от механиков
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721