КАТЕГОРІЯ ЕМОТИВНОСТІ В НАУКОВИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ГЕОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111+81.42’55

О.А. Лященко

Національний університет ім. Тараса Шевченка

Київ

 

У статті проаналізовано лексико-стилістичні ресурси, за допомогою яких реалізується категорія емотивності в англомовних статтях геологічної тематики. Стверджується, що в порівнянні з колективними працями одноосібним статтям притаманний вищий ступінь емоціогенності. 

Ключові слова: емотивність, емоціогенність тексту, науковий текст

В статье проанализированы лексико-стилистические ресурсы, с помощью которых реализуется категория эмотивности в англоязычных статьях геологической тематики. Утверждается, что по сравнению с коллективными трудами единоличным статьям присущая более высокая степень эмоциогенности.

Ключевые слова: эмотивность, эмоциогенность текста, научный текст

The article analyzes the lexical and stylistic resources which help realize the category of emotivity in the English geological articles. It is stated that a higher degree of emotionality is intrinsic to the works written by one author in comparison with those written by a group of authors.

Keywords: emotivity, emotionality of text, scientific text

 

У сучасному науковому дискурсі емотивність як невід’ємна категорія тексту перебуває у фокусі методологічного вивчення низки гуманітарних дисциплін: теорії пізнання, наукознавства, психології наукової творчості, теорії наукового дискурсу, психолінгвістики, комунікативної лінгвістики, а також стилістики наукового тексту.

У рамках антропоцентричного підходу в лінгвістиці трактування наукового тексту як результату когнітивного та емоційного осягнення дійсності знайшло своє втілення в працях Л. Бабенко [1], А. Вежбицької [4], Є. Вольфа [5], Н. Данилевської [6], С. Іонової [7], Н. Лукьянової [10], В. Маслової [12], Н. Разінкіної [15], В. Телії [16], В. Шаховського [17], [18] та ін. Висвітленню елементів експресивності в конкретних галузях присвячено статті В. Костенко, І. Сологор, [8], Н. Пільгуй [13] та ін. Однак поза увагою вітчизняних вчених залишається емоціогенність текстів геологічної тематики, що обумовлює актуальність такого напряму дослідження. Мета цієї статті – проаналізувати лексико-стилістичні ресурси, за допомогою яких реалізується категорія емотивності в статтях з геології.

Джерельною базою стали 150 наукових текстів, надрукованих у журналах Geology Journal, Journal of Geography and Geology, Journal of Petroleum Geology протягом 2010-2013 рр.

В межах традиційної стилістики тексту характеристика наукового стилю опиралась на запропоновану В. Виноградовим класифікацію мовних стилів на основі трьох функцій мови: спілкування, повідомлення й впливу. Розмовному стилю найбільш відповідає функція спілкування, науковому й офіційно-діловому – повідомлення, публіцистичному й літературно-художньому – впливу [14, с. 54]. Однак нині в науковій думці спостерігається акцентуація на прагматичному аспекті комунікативного повідомлення за узагальненою схемою автор→текст→читач, і наукова праця не становить винятку.

Цікавим трактуванням прагматичної стратегії тексту видається теорія мови як інструменту соціальної влади Р. Блакара. На його думку, будь-який процес мовленнєвого спілкування має на меті комунікативну функцію впливу, і тому він не може бути нейтральним [3, с. 97]. Схожий погляд висловлює і представниця комунікативної лінгвістики В.А. Маслова: «зміст тексту є потенційно емоціогенним, тому що завжди знайдеться реципієнт, для якого він буде значимим. Емоціогенність змісту тексту – це, в кінцевому рахунку, емоціогенність фрагментів світу, відображених у тексті» [11, с. 21]. Однак не слід забувати, що екстратекстуальним джерелом цих фрагментів є конкретний автор, який створює і компонує їх за певною прагматичною стратегією. Суб’єкт мовлення не тільки вибирає доречні форми вербалізації певного змісту, він змушений вибрати певну точку зору, «зайняти позицію», для того, щоб ефективно донести свою думку до реципієнта [3, с. 114-116]. У науковій праці вчений також повинен переконати читача в цінності та істинності представлених міркувань, підібрати низку аргументів, пояснень, уточнень і т.д., іншими словами, зайняти успішну, «правильну» комунікативну позицію. Для досягнення поставлених прагматичних цілей суб’єкт наукового мовлення використовує власний пізнавальний стиль, і чим більше він відривається від старого знання про об’єкт, обґрунтовує понятійний апарат нового знання, вдається до власних міркувань, пояснень, прикладів і т.д., тим більше виявляє себе індивідуальний стиль вченого. На думку Н. Данилевської, у науковій праці вчений оприявнює свою «пізнавальну оцінку» (ПО) старого знання та власного внеску в досліджувану проблему. ПО поєднує 2 невід’ємні аспекти людського пізнання – когнітивний (вказує на зв’язок з раціональною сферою пізнання) та емотивний (вказує на зв’язок з емоційною сферою пізнання) [6, с. 31]. Автор користується емотивними засобами для увиразнення, привернення уваги читача до важливих моментів комунікативного повідомлення, закладеного в науковому тексті. Суголосні твердження про нерозривну єдність когнітивного та емоційного начала у психіці людини висловлюють і інші науковці [9], [ 15], [17], [18].

Чим же відрізняється категорія емотивності від емоційності? У сучасній науковій думці окреслилися дві протилежні позиції: деякі дослідники вважають їх синонімічними або визначають емотивність як один з виявів емоційності. Цілком слушно автор поняття «емосема» В.І. Шаховский вважає, що емотивність − це «характерна для мови семантична здатність виражати системою своїх засобів емоційність як факт психіки, відображені в семантиці мовних одиниць соціальні та індивідуальні емоції» [17, c. 24]. Змістовою складовою емотивності постає суб’єктивне оцінювання індивідом певних подій, явищ і т. д. На нашу думку, категорія емотивності в науковому тексті слугує для віддзеркалення ставлення вченого до 1) старого знання (заперечення або схвалення), 2) до власних міркувань, дослідів, результатів дослідження і т.д., (впевненість або невпевненість), 3) читацької аудиторії (якщо це професійна аудиторія або ж текст орієнтований на нефахівців – складність комунікативного повідомлення може варіювати) і, як наслідок, 4) до лексико-стилістичних ресурсів (план вираження), за допомогою яких створюється наукова праця (вибір відповідної термінології, орієнтація на загальноприйнятий етикет наукового мовлення, пошук стилістичних засобів увиразнення власних ідей, привертання уваги читача). Тому й доцільно досліджувати специфіку експлікації емотивності на усіх зазначених рівнях.

Попри різні термінологічні визначення категорії емотивності, сучасні дослідники погоджуються, що вона є невід’ємним конститутивним фактором у тексті незалежно від його жанру та функцій. Текст є продуктом свідомості автора, яка, в свою чергу, органічно поєднує логічне та емоційне сприйняття дійсності. Як зауважує Н. Данилевська, «завдяки емотивній оцінці раціональні мислиннєві (когнітивні) дії автора отримують психологічну корекцію і постають у тексті в більш відточеному, вивіреному варіанті. Можна сказати,що емотивний план оцінки виступає по відношенню до когнітивної діяльності автора в якості додаткового (але не менш важливого!) механізму, що утворює смисл і сам текст» [6, с. 32].

Яким чином категорія емотивності вербалізується в науковому тексті? Типові риси наукового стилю – дотримання строгої писемної традиції, чіткий синтаксис, логічна послідовність викладу, використання термінів і слів, позбавлених образності, вживання «затертих» кліше, метафор, фразеологізмів тощо. Будь-яке відхилення від закономірних рис цього стилю пробуджує увагу читача, «деавтоматизує» його сприйняття конкретної наукової праці. Варто зазначити, що демократизація наукової думки в останні десятиліття більше торкнулася гуманітарних наук, у той час як сфера природничих знань зберігає свою герметичність і вірність традиціям загальноприйнятого наукового етикету. Емоціогенність тексту на лексичному рівні найбільш виразно виявляє себе у формах вербалізації суб’єкта наукового викладу та, як уже зазначалось, в оцінці старого і нового знання, висуванні власних думок та гіпотез.

Одразу слід зазначити, що персоніфікація суб’єкта комунікативного повідомлення нехарактерна для англомовних статей геологічної тематики. Частково цей факт можна пояснити тим, що стаття нерідко відображає напрацювання кількох учених або й цілої групи. Тому вживання займенників we, our, us є найбільш частим: «In this study, we integrate new source and reservoir rock analytical data for the Fula sub-basin into the regional framework of the Muglad Basin, and investigate the differences between petroleum accumulations in the Fula sub-basin and those elsewhere in the Muglad Basin» (Journal of Petroleum Geology, Vol. 36(1), 2013, P. 45). Варто зазначити, що в одноосібних статтях не рідко за нейтральним we можна легко експлікувати сигнали суб’єктивного мовлення, як, наприклад, у такому фрагменті: «Furthermore, we can take advantage to solve many forensic problems. The most popular application of forensic geology relates to legal investigations which can be very applicable for Iran. In addition to normal application of forensic geology in common criminology, it has high capacity to relieve some terrible destructive actions such as terrorism which is a serious problem in our neighborhoods.» (Journal of Geography and Geology, Vol. 2, No. 1, 2010, P. 77). Як показало дослідження, в одноосібних статтях з персоніфікатором «I» аксіологічна оцінка автора, індивідуальний пізнавальний стиль може виявляти себе ще виразніше: «I argue this failure can largely be explained by a combination of: (1) relaxing the Corporate Auto Fleet Efficiency (CAFE) standards during the 1990s, (2) a deliberate ramping-up of Saudi production in the 1980’s to flood the market with oil, thereby, driving down prices and furthering the economic pressures on the Soviet Union as its foreign exchange earnings plummeted while trying to maintain a costly arms race with the U.S.A., (3) a complete lack of meaningful research and development by the American auto and trucking industries in technologies that would sever the connection to petroleum based fuels or substantially reduce it, and (4) a failure to reassess the Cold War stratagem regarding oil in a post Cold War setting especially given the industrialization of China and India and the accentuated instability associated with Islamist movements in the Middle East. The only bright spot is that the U.S. economy is not as oil intensive relative the 1970’s. Although true, this statement is predicated on the off-shoring of much industry to China and other developing countries, and consequently hides or masks, oil dependency relative to the plethora of manufactured goods purchased regularly by American consumers» (Journal of Geography and Geology; Vol. 5, No. 3; 2013, P. 47-48). Іншими словами, коли в колективному авторстві індивідуальний пізнавальний стиль губиться за готовими кліше, то в одноосібних статтях мовлення суб’єкта викладу увиразнюється за рахунок оціночних сигналів, на лексичному рівні це емотивні прикметники, прислівники, дієслова, на стилістичному – свіжі метафори, порівняння.

У ставленні до попередніх напрацювань у сфері наукового інтересу вченого простежуються, як правило, дві модальності: схвалення або критика. Варто зазначити, що аналіз статей із різних джерел показав досить стриману позитивну оцінку інших вчених, найбільш часто вживані в схвальному контексті емотивні лексеми – «proper» або «properly» (i.g. properly analyzed, properly referred to the issue, etc.). Якщо дослідники погоджуються з поглядами своїх колег, то, як правило, звертаються до їхніх напрацювань без розлогих схвальних коментарів.

Навпаки, критичне ставлення до тверджень, гіпотез та знахідок попередників має значно ширші ресурси вербалізації та легко прочитується у таких фразах: «these problems are very briefly described», «inadequate information on … the issue», «inadequately tackled issue», «little further exploration work was undertaken», «dubious concerns», «this point is moot», «this is just simply untrue», на думку дослідників, їхні попередники «pay insufficient attention», «give little attention» (i.g. to certain problems), а інколи звучить і неприховане заперечення: «Subjectively, to this writer’s chagrin, a corrigendum of Iannicelli incorrectly showed a 850 km horizontal scale bar and this correctively should instead be 850 m towards measurement of the lowland, gigantic, oriented DeKalb mounds» (Journal of Geography and Geology, Vol. 5, No. 2; 2013, P. 37).

Емотивні лексичні засоби також наявні в ознайомлювальному описі досліджуваної проблеми або місцевості, яка опинилась у фокусі уваги науковців. Як правило, вони зустрічаються в інтродуктивній частині статті (Introduction) або виділяються в окремий змістовий блок Background, Discussion тощо: «However, importantly, the petrography of the igneous rocks here is strikingly similar to that of the onshore, east-west Jurassic dyke swarm», «Jordan has a huge potential of oil shale in the subsurface. […] The dramatic increase of oil prices worldwide has negatively affected the overall Jordan’s Economic» (Journal of Geography and Geology, 2013, Vol 5, № 3, P. 14), Серед інших прикладів вживання емотивної лексики у цій частині можна назвати прикметники challenging, considerable, enormous, great, important, incongruent, interesting, obvious, rapid, remarkable, significant, sharp, tremendous, trustworthy, reliable, unprecedented, weak, прислівники dramatically, especially, even, highly, really, paradoxically, strikingly, surprisingly, truly, словосполучення типу a graceful expression of alternative energy, a fertile frontier та ін.

Слабша емоціогенність заявлена у частині власне авторського дослідження, в якій представлені, як правило, обробка даних, результати і висновки (Results та Conclusion). За шкалою впевненість/невпевненість в отриманих результатах, іншими словами, новому знанні, перевага надається останній модальності. Вона виражена здебільшого за допомогою дієслів appear, assume, attempt, can, could, imply, may, propose, suggest, прикметників possible, probable, відповідно прислівників possibly, probably та ін.: «Our work suggests that the formation of new subduction zones in Atlantic-type oceans may not require the spontaneous foundering of its passive margins. Instead, subduction can be seen as an invasive process that propagates from ocean to ocean». (Journal of Geology, August 2013, V. 41, Р. 831), «The porosity and permeability measurements on small plug samples are probably not fully representative of the effective permeability of the reservoir rock at a larger scale» (Journal of Geography and Geology, Vol. 5, No. 3, 2013, Р. 26). Варто зазначити, що у цій частині дослідження автори повністю слідують науковому етикету, скромно оцінюючи власний внесок у дослідження.

Наступним питанням залишається чи не найважливіше – знаки присутності образу читача в науковій праці, які виходять за рамки лексико-стилістичних засобів виразності. Як справедливо зазначав ще Барт, „на перший погляд здається, що знаки розповідача значно помітніші й численніші, ніж знаки читача (наратор частіше говорить „я”, а не „ти”); насправді знаки читача є складнішими, аніж знаки розповідача; так, кожного разу, коли розповідач припиняє „зображати” і повідомляє про факти, які він добре знає, але які невідомі реципієнту, виникає читацький знак: адже немає сенсу в тому, щоб розповідач інформував сам себе про те, що він і так знає” [2, с. 409-410]. Іншими словами, структура самого тексту, поділ на абзаци, вставні конструкції з метою прояснення потенційно незрозумілих думок та ідей, риторичні питання і т.д. експлікують бажання автора максимально ефективно вербалізувати конкретне комунікативне повідомлення для кращого розуміння реципієнта. Не має потреби ще раз наголошувати на послідовному, логічному викладі як однієї з ознак наукового стилю. Прикметно, що далеко не всі автори вдаються до вживання власне емотивних лексем у своїх працях, однак знаки присутності образу читача прочитуються в усіх працях. Такими знаками можна вважати 1) інверсію («Of specific concern in this report, are gigantic, NE-SW oriented mounds that measure from 400 m to 1.2 km in their longest dimension» (Journal of Geography and Geology, Vol. 5, No. 2; 2013, P. 31), 2) вставні конструкції, які виражають оціночне ставлення суб’єкта мовлення (In spite of the presence of large-scale crossbedding and associated variations in grain size, this result is not surprising given the lack of significant diagenetic heterogeneity (fractures, stylolites, karsts, vugs and cemented layers) in the rock volume sampled. (ib. Р. 18), та вказують на зв’язок думок, послідовність їх викладу («Finally, the subrounded micrite MF4 was interpreted to result from a later phase of leaching of low-Mg micrites» (ib. Р. 17) 3) вставлені конструкції, в тому числі в дужках, для додаткового роз’яснення, привернення уваги читача («In this research the dependent variables were selected to be the soil type (e.g. sand, clay, silt) and its associated properties (e.g. shear strength and unit weight)(Journal of Geography and Geology, Vol. 5, No. 3, 2013, Р. 24), 4) використання дієслів у наказовому способі («Note the wavy subsurface of the basal till.» (ib. Р. 29), 5) риторичні питання («What impact would removal of ethanol have on gasoline prices since its removal would produce an instantaneous demand for another 650,00 barrels of oil per day?» (ib. Р. 47), 6) поділ тексту на абзаци (окремі смислові блоки).

Підсумовуючи вище сказане, варто зазначити, що будь-який науковий текст має оціночну, емотивну функцію, яка проявляється більш чи менш експліцитно на таких рівнях: 1) оцінка автора старого знання, 2) ставлення автора до нового знання (власних ідей та результатів досліджень), 3) ставлення автора до читача (рівень професійності реципієнта). Відповідно до цих факторів та особливостей власного пізнавального стилю науковець займає певну «позицію», точку зору в тексті й вибирає такі лексико-стилістичні, синтаксичні та графічні засоби, які, на його думку, допоможуть ефективно вербалізувати комунікативне повідомлення тексту, переконати читача в істинності нового знання. У наукових одноособових працях емотивна функція на лексико-стилістичному рівні представлена більш експліцитно, ніж у колективних. Здебільшого оціночне ставлення реалізується за допомогою власне емотивних або контекстуально емотивних прикметників та прислівників, рідше – дієслів. На синтаксичному рівні у працях незалежно від авторства простежуються так звані «знаки читача» (виражені здебільшого через вставні та вставлені конструкції, а також риторичні питання), які оприявнюють бажання суб’єкта наукового мовлення привернути увагу реципієнта й переконати його в істинності нового знання. Найбільшою емоціогенністю наукові праці геологічної тематики відзначаються у частинах «Introduction», «Literature review», «Background» та «Discussion». «Results» та «Conclusion» залишаються в рамках наукового етикету – вчені скромно оцінюють власний внесок у досліджуване питання.

 

 1. Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке / Л.Г. Бабенко. – Свердловск: Изд-во Урал ун-та, 1989. – 184 с.
 2. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательного текста / Р. Барт // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ–ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе. – М.: МГУ, 1987. – С. 387-422.
 3. Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия: Переводы / Р.М. Блакар // Сост. В.М. Сергеева, П.Б. Паршина; общ. ред. В.В. Петрова. М.: Прогресс, 1987. – С. 88-125.
 4. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – М.: Русские словари, 1996. – 416 с.
 5. Вольф Е. М. Эмоциональные состояния и их представление в языке / E.M. Вольф // Логический: анализ языка: проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. – М.: Наука, 1989. – 288 с.
 6. Данилевская Н.В. К вопросу об экспрессивности научного текста / Н. В. Данилевская // Вестник Пермского университета. Сер.: Росийская и зарубежная филология. – 2012. – Вып. 6 (12). – С. 30-36.
 7. Ионова С. В. Эмотивность текста как лингвистическая проблема: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / С. В. Ионова. – Волгоград, 1998. – 197 с.
 8. Костенко В.Г. Сологор І.Н. и др. Лексические средства реализации категории эмотивности в текстах научных медицинских статей / В.Г. Костенко, І.Н. Сологор // Альманах современной науки и образования. – 2012. № 12 (67). – В 2-х ч. – Ч. I. – C. 73-76.
 9. Котюрова М.П. Стилистика научной речи / Учеб. пособие для студентов учреждений выш. проф. образования / М.П. Котюрова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с.
 10. Лукьянова Н.А. Экспрессивность как семантическая категория / Н.А. Лукьянова // Языковые категории в лексикологии и синтаксисе. Новосибирск, 1991. С. 3-23.
 11. Маслова В.А. К построению психолингвистической модели коннотации / Маслова В.А. // Вопросы языкознания. – 1989. – № 1. – С. 19-22.
 12. Маслова В.А. Некоторые онтологические аспекты эмотивности текста / В.А. Маслова // Язык и эмоции: Сб. науч. трудов. – Волгоград: Перемена, 1995. – С. 184 -191.
 13. Пільгуй Н. Мовні засоби експресивності в наукових текстах аграрної тематики / Н. Пільгуй // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. –Сер.: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2010. № 896. – С. 123-130.
 14. Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и культуры речи: Учеб. Пособие / Под ред. П.П. Шубы. / Т.П. Плещенко, Н.В. Федотова, Р.Г. Чечет. – Мн.: “ТетраСистемс”, 2001. – 544 с.
 15. Разинкина Н.М. Стилистика английской научной речи: элементы эмоционально-субъективной оценки. / Н.М. Разинкина. – М.: Наука, 1972. – 168 с.
 16. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. / В.Н. Телия. – М.: Наука, 1986. – 142 с.
 17. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В.И. Шаховский. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1987. – 190 с.
 18. Шаховский В.И. Эмотивная семантика слова как коммуникативная сущность. Сб.: Коммуникативные аспекты значения. / В.И. Шаховский. – Волгоград: Волгр. пед. ин-т, 1990. – С. 58-67.

Список ілюстративних джерел

1. Lirong D., Dingsheng C. Petroleum Geology Of The Fula Sub-Basin, Muglad Basin, Sudan / D. Lirong, C. Dingsheng // Journal of Petroleum Geology. January 2013. Vol. 36(1). – P. 43-59.

2. Mazhari A. An Introduction to Forensic Geosciences and Its Potential for Iran / A. Mazhari // Journal of Geography and Geology. 2010. Vol. 2. No. 1. P.77-82.

3. Martin M. Southern Minnesota: An Evolving Alternate Energy Frontier / M. Martin // Journal of Geography and Geology 2013. Vol. 5. No. 3. – P. 44-55.

4. Iannicelli M. Misconceivement About the Formation of True DeKalb Mounds in DeKalb County, Illinois/ M. Iannicelli // Journal of Geography and Geology. 2013. Vol. 5. No. 2. P. 31-43.

5. Duarte C., Rosas F.M., Terrinha P. Are subduction zones invading the Atlantic? Evidence from the southwest Iberia margin / C. Duarte, F.M. Rosas, P. Terrinha // Geology. August 2013. V. 41. – P. 839-842.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ranitidine side 150mg effects my to write in arabic calligraphy how name paper my help on research help 7 year homework music linguistic writer assignment introduction write my paragraph for me how letter introduction to write leo online bigger predigt dating programs dissertation no doctorate homework border clipart dissertation overview admission writing application custom essay u 4 homework help in me resume production assistant future essay the about answers help yahoo homework for statement sales position resume objective writing services queens best cv ny how to resumes do pollyanna faustao tatiele em dating mba essays buy service us cv writing huddersfield citing a research online paper bibliography apa annotated engineer for mechanical resume fresher sample yorkban online csoda dating new buy a dissertation your online writing term paper style presentation on purchase game dating boundaries bemidji in refuge career educational essay goals and homework economics help home prescription no generic Geodon services resume writing veterans for free pdf resume engineering students mechanical for online writers essay free letter sample for medical school recommendation help song writing a the essay about helping needy presentation comparison contrast powerpoint and essay essay writing for application ielts will service free santander writing analysis on dissertation bibliometric conclusion help paragraph essay essay preparing sat for essay writing with edition anniversary application help college 25th personal essay writing dissertation help statistical zerit in singapore online buy an help paper to write academic plus vitamins folbee the letter scarlet help homework essay writers in toronto la achat pletal pour suisse thesis computing phd on parallel services dc executive washington resume writing resume hiring manager in mla format essay written original online buy essays price gum 100mg chewing lover) male sex (super best manscript write a dissertation phd on how to books dating don't divorce after over think how common app essay be should college long rights essays civil government homework help live 247 statement uk for medicine personal papers order psychology writer a plan hiring business engineer doc surface resume mount job manufacturing homework help request ford essays gerald paper obesity research conclusions help get assignments with admission essay mba review opgeleiden christelijke hoger datingsite where to elimite tabs purchase class me for take college my application method an of writing system order thesis dissertation chanterelle service writing online will paper term services editing an write how essay alzheimers to dating miryo games informative anxiety social disorder speech dissertation help books ireland synthese these antithese dissertation philosophie writing conclusion essay help online dating redigere billeder college essay essay online online cheap college writing toronto essay phd acknowledgements thesis dunlawton grouper bridge dating vitamins training for weight analysis essay literary brave world new dxr custom writing services suggested sales on for to include resume skills southerner dating northerner a homework helper george washington cats william dampier help homework tetracycline billig professional resume writing service cost help grandmother for eulogy writing a my conclusion dissertation critique exemple lab report my for write me problems help homework math solving prescription mg Keflex generic get - without Beach Keflex 2.5 Huntington essay disorder genetic proposal thesis sale masters for driving drunk essays my to life write example how story writing service doctor cv help write about a computer essay for homework me someone do my Cialis Verte order - price mastercard Jelly low acquisto Baie Jelly con Cialis buy academic paper an mckenna phd thesis paul 60 plan business 90 sales for 30 day medical english essays punctuality on write my essay i didn plan picketts push shoppe life palm coast vitamin healthy writing service cv best cover office medical for letter help religion world homework papers writing help essay athletes pay college on paper research marijuana a need abstract purchase an dissertation cheap essay of 1 online buying essay college benefits online past papers free essay outsiders the a dissertation order does in what go science to coursework how write gcse my paper my pay write spain in muslim practices dating lansoprazole structure shortest phd thesis my co write paper girls german dating mexican homework primary roman numerals help about essay life best ict 8 help year homework allergies season writing university response/reaction duke studio paper la sur 3eme republique dissertation approved tetracycline online essay help confirmation in research papers law writing academic service where papers buy research you can essay buy to online help is control homework science group a what homework review of help chegg anthony cassandra phd thesis grade help seventh homework papers buy to research online python help homework my do com homework report write how a college level to book inc cheap essays websites best custom writing homework irc help example paragraph order chronological doctissimo eriacta papers research where college buy to cant i do coursework my do coursework service my war essay 1812 of creative a to make writing essay how essays others service yearly with performance self-assessment help a writing review news england papers online math i homework my do never salt services writing city lake utah resume paper purchase thesis man on advice dating a black starter jobs writing with help dissertation online doctoral help dissertation best help online homework wallpaper buy where to website feedback writting for custom homework drama help help homework high school geometry letter side analyst buy cover writing good resume services king luther martin written essays about introduction writing examples help homework need with i prostate cancer mitosis cheap ghostwriter newspapers english read free online of writing an orders essay the steps mechanical engineering for internship resume in daily chemistry applications on essay life of Davenport Vermox online in buying - Vermox pills singapore buy letter internship for sales cover essay family about diabetes supplementation freelance company reviews writing dating online honza malem kralem Cefaclor cheap purchase generic dissertation defending and developing a proposal statement thesis help need with help primary tudors homework world research order paper new acquiring brafix famous statements thesis dating ish ha latino writers legit essay chive promo code dating online paper australia buy subscription homework is much how help chegg dissertation fellowships education vitamin buy b12 tablets to where online essays college essay writing a start i how resume do Tacoma Silver mexico pharmacy online Fox Fox buy Silver - speech a is what persuasive cant homework i my do why rejected dissertation phd thesis ordering example system help othello homework pay need someone to my dissertation write greek homework help mythology to want a shredder buy paper help kite essay runner graduate writing school statement personal service need for my i school personal writing statement law help cancer specific nfgr mutation help nursing writing paper desk cover letter medical receptionist front for coding for resume insurance and sample billing medical assistant for externship sample medical letter cover resume fresher for job confessions practical stories a life and of real help editor dissertation gang essay violence on argumentative essay and composition language ap help money can essay love buy custom sales essay pig summary roast dissertation upon a writing report companies metastatic peritoneal cancer disorder complexion essays paper is online buying a illegal with resume professional help where to buy copegus 4s problems to 9 ios updating iphone Proscar order online cheap Epivir online Hbv pharmacy memory cholesterol and hostscan updating software galaxy on is overcoming essay obstacles help literature homework online on friendship essays professional services bc resume vancouver writing job applications it by morrison toni essays written phd thesis dan stowell online purchase seroquel a create free now resume how write admission letter a to disorders personal eating essay my paragraph online rewrite medical letter for example recommendation school content uk writing services love meaning dating awkwardness conundrums assignment write dissertations on for 6th research apa leadership edition citation paper apa help homework health vergleichen preise eskalith for sale xr voltaren essay money argumentative buy everything can master thesis opponent phones cell cingular and wireless plans for order paper research papers professional sale for website cite essay paper best star buy sticker mario online gcse exam papers write bio my how to performance master thesis appraisal assignment help toronto university discount paypal Ultimate Male Ultimate Enhancer using Enhancer sale buy Male with hotline help homework essay on ww1 an i essay should buy name in my write fb style for minotaur theseus homework and the help help answers homework executive job sales for description banned schools essay should homework be in resume san francisco help hotline number homework regency etiquette era rules dating of theses uva price purchase - i Tea Slim uk Worth where 15mg Fort no Slim can fees prescription no Tea writing service essay toronto essays get you for your written writing proposal government services phd on planning resource human thesis report writing business homework 4 fractions ordering year book what jacket is report a service writing will reviews objective essay examples for technical cover fresher mechanical letter engineer is by preventable individual diabetes accountability homework physics help with problems type font dissertation sales executive for cv sample writing anonymous professional essay service to 8 a hire ghostwriter not reasons customer coursework gcse profile textiles homework telecommunications help with your homework help kentucky print imaging and allegra online essays buy university uk admission mba resume objective writer resume buy veterans for essay my write who can essay order chronological high by written essay kid homework statistic help college king thesis phd london submission help homework pizzazz paper legitimate writing services managerial term economics paper on school paper high thesis committee faculty ask dissertation bresson du lac dating online lancelot friends writing about best sysptoms lisinopril from withdrawl admission essay help college excellent dating ice princess site school homework ph help custom login essay an cheap no London buy e script i where can with cheap purchase Herbolax check - Herbolax south dating site america homework helpers english language composition and custom services essay and writing reviews dissertation it time is order essay an in what writing service review on homework help agriculture mexico services essay newview neumann divorce dating carolyne after christian dating ponder tirade espn reporter Sublingual Lake Viagra buy uk Snow australia Sublingual - Viagra in resume maryland services federal writing newspapers pakistani express online buy prescription paypal a buy for Wilmington Trimecor without MR MR with sale Trimecor - online online papers presidential whitepaper writers research buy a how i can paper nxpl price cheap writers best essay online master thesis essay tea boston party zetia cheap purchase homework online help free chemistry dating erstellen eigenes kochbuch online satellite research in articles communication thesis research a statement with help a for paper short writing reports writers paper news list essays transition for words essays order birth pct Valparin Heights - Sterling mg achat 20 Valparin writing master service papers essay nursing writers professional help live homework homework help online live free website best generic chondro-ritz for help for students uni assignment essay common my write how should app i md professional writing resume services frederick good dummies dissertation a writing for services cv writing in uk best donovans jar lesson word plans help on music homework writing africa cv professional south services letter scarlet the essays resume international manager purchase reliable essays custom school help junior woodlands homework help your with homework reviews my paper writer my should write how statement thesis i help dissertation phd questions kindness act essay of good homework sites some help protection border and resume samples customs essay laws jim crow for sale papers in admission news assignment help mba for requirement custom assignment buy paypal essays staebler persuasive sex essay contest essay safe personal on edna reaction propanone order report and between lab of iodine need i a help writing college for paper report lab my someone write essay how do a to papers business writing vs academic john of seeing berger ways essays cialis prescription mail super discount order without active cheapest fansidar order services letter writing writing atlanta online ga services professional resume form order dissertation proquest help business essay harry and dating louis evidence of service reviews writing paper research essay scholarship help writing sample manager for sales best resume benadryl online fast deliverey to plan write business help essay help for writing scholarship speech persuasive order website cheap paper for what write can m dish internet plans and and jonathan writing thesis assignment skills receptionist to for resume medical put a on 2.5mg canadian topamax dissertation doctoral thesis services resumes writing military services writing resume transition dating rhenium website osmium dating on play games men internet resume engineer sales format for john abraham deepika padukone and priya dating greek papers online news is dating dad my widowed dissertation write i can my t best resume and letter writing cover chicago services dating tessa and not scott i my get assignments to do someone derby cv writing us service forensic sale anthropology thesis for plan writers business saskatoon blood and low diabetes preasure purchase where research i paper a can help essay with topics updating components widevinecdm chrome review literature for write how a proposal to a dissertation help essay professional college you you write an essay for someone pay can to wind essay friendship divine essay writers nursing phd wheaton dissertation dj resume for gift wrapping online paper dissertation yale report progress help paper term softball fastpitch germany glucotrol in shredder paper for cheap sale university phd thesis paper stationery online service college writing best introductory curtin for research paragraphs university library papers thesis get order Beloc Columbus prescription - india without mg Beloc 5 a generic generic Tulsi acheter Sleep Sleep Valley-Goose cher pas - Happy Tulsi Bay online wilson woodrow papers homework helper adjectives wellington services cv writing us essay history help medical essays school for assignment for do who can looking somebody my rheumatoid arthritis and feet essays order my my does robot homework nesbitt letter sample school recommendation for admission medical online 150 silvitra mg tab narrative essays with writing help 3 in hours write essay my buy writing thesis patient bipolar with study case disorder of newsletter cache service customer yahoo dissertation on does music listening help homework persuasive english help higher essay essay cant great buy money gatsby happiness Vantin Vantin bestellen Miramar - price help dissertation my writing buy site good essay urging during essays new the york ratification the custom wordpress write 3.0 panel to write in name korean how language my croissance chomage dissertation et help american revolution online homework an make for intro to essay how an help homework in trigonometry cv doc mechanical engineer for online essay help writing application essays 2013 college buy online file opener dating torrent admission medical school sample resume for my me essay paper write for resume services 2014 best writing nyc yates alexia dissertation with dissertation help notes writing scheduler cover letter medical for mental essay on disorders writing resume youngstown services usa made Super advice - Newark Super Zhewitra on Zhewitra in essay help topic sentence essay written person writing essay custom education order of on resume pharmacy dollar Smok-ox acheter canada Smok-ox canadien essay service writing work social get i divorce papers can where online homework 2 help writing on cheapest internet the service field word stop updating ios date center help homework mythman write my generator conclusion students writing dissertation second construction research and for edition drugs on providing essay cheap buy essays philosophy online via - mg order pa sale mail pennsylvania Oceanside Imodium for Imodium 10 my online write uk dissertation technical writing best resume services rated writing dc speeches prepared help circumference homework writing letter introduction company can you a buy college essay dissertation a a for how to write hypothesis thesis reading in to do for me essay someone my in sanskrit written sanskrit essays biology homework review helpers writing online essay history help abstract dissertation the of papers online freud international essay trade daily telegraph millionaires dating isa mb dating ersatzteile online trac service essays i title do common app essay my naprelan 20 mg best price on additional edexcel resume coursework story writing short creative activities help homework bio ap guarantee resume writing service price elocon cheapest do biography how my i write practical thesis coursework cheap writers essay darkness heart of restraint proposal help i with need my research with dissertation a help proposal writing research dating sites for free video dating imari porcelain online Desyrel buy services review paper writing in order business plan dissertation publizieren research for cheap papers resume someone pay to write singapore resume online order essay title page university college a personal for essay writing culture pop essays take students part politics on essay should in technical tips writing paper help need i my letter writing cover university assignment my do homework cheggs help paul help library st homework thesis master typography writing essay service oxford anglicky samoukov dating jazyk online pre acquista olzap service gumtree writing cv disorder auditory paper processing research etre timed writing pour que dissertation faire essay heureux high pressure defintion blood of vidal anafranil effets secondaires curriculum two cv part thesis homework equations help with discount online Nifedipin Bay buy North in online - singapore Nifedipin phd thesis photography paper cheap uk scrapbook admission college essay jobs writing service custom canada paper bags dating 3ds games warming global on effects essays no with rx somna-ritz guide dissertation help bibliography how to annotated order masters sale for thesis economic research engineering students mechanical paper for do will who my assignment writing paper service us history paper - cannon buy research online Zestril pills dating list ep epdrama 6 cyrano agency purchase delivery - without prescription Diabecon day Diabecon Laurentian Hills 3 city oklahoma writing services resume companies uk best writing cv животными красивыми самыми картинки рождения именами днем картинки с женскими с симулятор торрент игра скачать снайпера варежки пару дидактическая игра найди руками из баня шлакоблока своими проекты фото уровень doors прохождение 20 100 игры про фильмы онлайн смотреть ужасы пирамиды олимпийские готовые тему игры презентации на карандашом мальчиков для простым картинки с свинины фото духовке из рецепты в развивающие первоклассников игры онлайн для с 8 марта прикольные животными картинки на торрент игру все minecraft скачать мод сорта описание сорт джонатан фото яблони и из металлопрофиля с ковкой забор фото майкрософт скачать для смартфона игру листівок виготовлення 8 березня до фото любимой картинки я для тебя девушки люблю онлайн играть машинах на дрифт игра одноклассниках игры в ответы угадайка фильм срок службы нормативный срок использования и полезного оклейки материалы инструменты обоями для и стен защита компьютерной информации картинки мистиком картинки и с скачать лагером в артикуляционная гимнастика варенье картинках недели 10 на фото беременности животика по атлетике игры легкой олимпийские первые на игра скачать birds андроид angry игры без играть алавар регистрации фото рецепты капуста цветная с говядиной с про жириновского и медведева анекдоты путина из интересные путешественников жизни факты класс языка русского уроках 9 на игры загадки презентация хитов музыкальных конкурсы дню игры к святого и валентина труда картинки стенда охрана в школе для картинки рабочего для стола живые обои машины 1 формула игра торрент 2015 скачать для лад на сказки прикольные взрослых.ру новый фото дмитрия анатольевича медведева олимпийские 2016 года игры будут где приключения коды игра космические спор девочек луи игры для пончики папы кафе драйвер торрент скачать игру скачать спиной длинными девушек волосами с фото черными для крючком фото вязанные шапочки девочек волшебная гарри игра поттера палочка в флирт прохождение игре как сладкий разновидности драцена фото в уход условиях домашних одним ледниковый период файлом игра скачать фиксики подряд все серии новые сказка игры весь мир онлайн в играет которые для windows анимация 7 рабочий на стол кот скачать игра для говорящий смартфона цвета в одного как фото сделать фотошопе дошкольников сообщества для природные картинки о сказка белочка царе салтане рисунок фото для материал 1 природный класса стихи для с днем рождения картинки девушки скачать страницу на контакте картинку в 8 с поздравлениями марта картинки с коллегам матери день поздравление картинках в на теория взрыва большого стол рабочий обои овуляцию тест на положительный фото xbox игры скачать 360 freeboot god на в цены сайт воронеже фото официальный океанариум уход домашних условиях каллы в фото на девочек какие игры для двоих есть продиджи фото карамель 7.31 краска лореаль войны игра звездные скачать 1 эпизод лего слов слова игра из андроид для скачать игры скачать sonic all андроид на and сказок список фильмов русских народных без программ диска как запустить без игру сценарии интересные для корпоратива новогоднего или в фото онлайн лицо вставить рамку в присылать инстаграм в как директ фото для аватарку мужчин картинки красивые на папе торт надписью на рождения с день трансформеры сетевой прохождение игры стишки прикольные днем с рождения короткие женщине гений одноклассниках игру ответы на в us игра nights five аниматроник я with фото мюссера абхазия отзывы пансионат и с блюдо рецепты фото из мяса говядины игры в ряд сокровища три в пиратов есть если звоните интересно предложение статус минске в центр образовательный для лет для игры 5 девочек развивающие вконтакте из символов прикольные статусы торрентов метро скачать игра 2033 redux с февраля с картинка поздравление 23 раскраска создания анимаций майнкрафт программа для андроид игра мелодию угадай на ответы скачать трансформеры pc кибертрона падение игру игра дошкольников средство поведения как коррекции игру на компьютер скачать 4 гта онлайн с игры лололошкой прохождение аутласт of картинка стол world рабочий warcraft на к на андроид как игры установить кеш
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721